Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-531 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný adresinde bulabilirsiniz Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Bu ürünün lisansý, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansý uyarýnca, (i) kiþisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafýndan MPEG-4 Görsel Standardýna uygun olarak kodlanmýþ bilgilerle iliþkili kiþisel ve ticari olmayan kullaným ve (ii) lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan MPEG-4 videosu ile baðlantýlý olarak kullaným için verilmiþtir. Baþka herhangi bir kullaným için açýk veya zýmni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanýtým amaçlý, dahili ve ticari kullanýmlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ AZAMÝ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGÝ BÝR LÝSANSÖRÜ, HÝÇBÝR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENÝ NE OLURSA OLSUN OLUÞABÝLECEK HERHANGÝ BÝR GELÝR, KAR VEYA VERÝ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ "OLDUÐU GÝBÝ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, HERHANGÝ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ DEÐÝÞTÝRME VEYA GERÝ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR. Bazý ürünlerin ve uygulamalarý ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danýþýn. Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz. Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, Nokia'ya baðlý veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz geliþtirici uygulamalarýnýn telif haklarý veya fikri mülkiyet haklarý Nokia'ya ait deðildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara iliþkin son kullanýcý desteðiyle veya uygulamalarýn çalýþmasýyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkýnda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diðer þahýslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

3 UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR TÜRDE GARANTÝ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ AZAMÝ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GÝBÝ" SAÐLANMIÞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESÝNÝZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAÐLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABÝLÝRLÝK VEYA BELLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DÝÐER ÜRETÝCÝLERE AÝT PATENTLERÝ, TELÝF HAKLARINI, TÝCARÝ MARKALARI VEYA DÝÐER HAKLARI ÝHLAL ETMEYECEÐÝ KONULARINDAKÝ GARANTÝLER DE DAHÝL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOÞULUYLA, AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTÝ VERMEMEKTE OLDUÐUNU KABUL ETMEKTESÝNÝZ. FCC/ENDÜSTRÝ KANADA BÝLDÝRÝMÝ Cihazýnýz TV veya radyo ile giriþime neden olabilir (örneðin, telefon alýcý donanýma yakýn olarak kullanýlýrken). FCC veya Endüstri Kanada, bu giriþimler engellenemediði taktirde telefonu kullanmayý durdurmanýzý isteyebilir. Yardým gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kurallarý kýsým 15uygundur. Aþaðýdaki iki þarta baðlý olarak kullanýlabilir: (1) Bu cihaz zararlý giriþimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen þekilde çalýþmasýna neden olabilecek giriþimler de dahil olmak üzere tüm giriþimleri kabul etmelidir. Nokia tarafýndan özellikle onaylanmayan her türlü deðiþiklik veya modifikasyon, kullanýcýnýn bu donanýmý kullaným yetkisini geçersiz kýlabilir. Model: Nokia Baský TR CE 0434 Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: , Faks: Norway Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo, Finland Tel: Faks:

4 Ýçindekiler GÜVENLÝK... 6 Genel bilgiler... 6 Yardýmcý ipuçlarý... 6 Cihazýnýz hakkýnda... 8 Þebeke servisleri... 9 Donanýmlar... 9 Eriþim kodlarý... 9 Yazýlým güncelleþtirmeleri Telefon yazýlým güncelleþtirmeleri My Nokia Ýçerik indirme Nokia desteði Baþlarken SIM kartý, hafýza kartýný ve bataryayý takma Bataryayý þarj etme microsd kartý Telefonu açma ve kapatma Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama Yapýlandýrma ayarlarý servisi Anten Bilek askýsý Tuþlar ve parçalar Bekleme modu Uçak tercihi Yakýn Saha Ýletiþimi NFC NFC algýlama Cihaza paylaþma Servis etiketlerini paylaþma veya okuma Cihazlar veya servis etiketleri arasýnda eylem paylaþma Servis etiketleri Ödeme ve bilet Aramalar Sesli arama yapma Sesli bir aramayý cevaplama veya reddetme Hýzlý arama Sesle arama Arama sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler NFC kullanarak bir arama yapma Video aramasý yapma Metin yazma Geleneksel metin giriþi Metin tahmini giriþi Mesajlar Önemli! Kýsa mesaj yazma ve gönderme Multimedya mesajý yazma ve gönderme Mesaj okuma ve yanýtlama Nokia Xpress sesli mesajlaþma Hýzlý mesajlar E-posta uygulamasý Sohbet mesajlarý Sesli mesajlar Video mesajlarý Bilgi mesajlarý Servis komutlarý Mesaj ayarlarý Rehber Ýsim ve telefon numaralarýný kaydetme Kartvizit bilgisi ekleme Kartvizit arama Kartvizitleri kopyalama veya taþýma Kartvizitleri düzenleme Gruplar Ýþ kartvizitleri Kartvizit ayarlarý Ýþlem kaydý Ayarlar Tercihler Temalar Zil sesleri... 33

5 Ekran Tarih ve saat Kýsayollarým Senkronizasyon ve yedekleme Baðlantý Arama Telefon Donanýmlar Yapýlandýrma Fabrika ayarlarýný geri yükleme Operatör menüsü Galeri Dijital hak yönetimi Görüntü basma Medya Kamera Video Müzik çalar Ses kayýt cihazý Ekolayzer Stereo geniþletme Bas konuþ Düzenleyici Alarm saati Takvim Yapýlacak iþler listesi Notlar Hesap makinesi Geri sayým sayacý Kronometre Uygulamalar Oyun veya uygulamayý baþlatýn Uygulama seçenekleri Web Bir servise baðlanma Sayfalarý tarama Yer imleri Görünüm ayarlarý Güvenlik ayarlarý Servis gelen kutusu Tarayýcý güvenliði SIM hizmetleri PC ile baðlantý Nokia PC Suite Veri iletiþim uygulamalarý Batarya ve þarj cihazý bilgileri Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý Bakým ve onarým Ek güvenlik bilgileri Dizin

6 GÜVENLÝK Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun. GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim ya da tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn. YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. GÝRÝÞÝM Tüm kablosuz cihazlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir. YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Uçaktayken, týbbi cihaz, yakýt, kimyasal veya patlama alanlarýnýn yakýnýndayken cihazý kapatýn. KALÝFÝYE SERVÝS Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir. DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Cihazýnýz suya dayanýklý deðildir. Cihazýnýzý kuru tutun. Genel bilgiler Yardýmcý ipuçlarý Cihazýnýzý Nokia Care noktasýna götürmeden önce S: Telefonumla ilgili kullaným sorunlarýný çözmek için ne yapabilirim? C: Aþaðýdakileri deneyin: Telefonu kapatýn ve bataryayý çýkartýp yeniden takýn. Fabrika ayarlarýný geri yükleyin. Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl. seçeneðini belirleyin. Telefonunuzdaki kiþisel bilgilerin silinmemesi için Yaln. ayrlr. geri yükle seçeneðini belirleyin. Elinizde varsa, telefon yazýlýmýný Nokia Software Updater ile güncelleyin. Bkz. veya yerel Nokia web siteniz. 6 GÜVE N LÝ K

7 Bluetooth baðlantýsý S: Neden bir Bluetooth cihazý bulamýyorum? C: Aþaðýdakileri deneyin: Her iki cihazýn Bluetooth baðlantýsýnýn etkin olduðundan emin olun. Ýki cihaz arasýndaki mesafenin 10 metreden daha uzak olmadýðýndan ve cihazlar arasýnda duvar ve baþka engeller olmadýðýndan emin olun. Diðer cihazýn gizli modda olmadýðýný kontrol edin. Ýki cihazýn birbiriyle uyumlu olduðundan emin olun. Aramalar S: Sesi nasýl ayarlarým? C: Görüþme sýrasýnda ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuþlarýný kullanýn. S: Zil sesini nasýl deðiþtiririm? C: Menü > Ayarlar > Zil sesleri seçeneðini belirleyin. Rehber S: Nasýl yeni bir kartvizit eklerim? C: Menü > Rehber > Ýsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle seçeneðini belirleyin. S: Bir kartvizite nasýl el bilgi eklerim? C: Bilgi eklemek istediðiniz kartviziti bulup Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle öðesini seçin ve kullanýlabilir seçeneklerden birini belirleyin. Menüler S: Menülerin görünüþünü nasýl deðiþtirebilirim? C: Menü görünümünü deðiþtirmek için, Menü > Seçenek > Ana menü görünü. > Liste, Tablo, Etiketli tablo veya Kart seçeneðini belirleyin. S: Menümü nasýl kiþiselleþtirebilirim? C: Menüyü yeniden düzenlemek için, Menü > Seçenek > Düzenle seçeneðini belirleyin. Taþýmak istediðiniz menüye ilerleyin ve Taþý seçeneðini belirleyin. Menüyü taþýmak istediðiniz yere gidin ve Tamam seçeneðini belirleyin. Deðiþikliði kaydetmek için Bitti > Evet seçeneðini belirleyin. Mesajlar S: Neden multimedya mesajý (MMS) gönderip alamýyorum? C: Multimedya mesaj servisinin (MMS) kullanýlabilirliði ve bu servise abone olma hakkýnda bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Gen e l b ilgiler 7

8 S: E-postayý nasýl kurabilirim? C: Telefonunuzda e-posta kullanmak için uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalýdýr. Doðru ayarlar için, e-posta servis saðlayýcýnýzla baðlantýya geçin. E-posta ayarlarýný etkinleþtirmek için, Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > E-posta mesajlarý seçeneðini belirleyin. PC ile baðlantý S: Neden telefonumu bilgisayarýma baðlamakta sorun yaþýyorum? C: Bilgisayarýnýzda Nokia PC Suite uygulamasýnýn kurulu ve çalýþmakta olduðundan emin olun. Daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite uygulamasýndaki yardým iþlevine veya daki destek sayfalarýna bakýn. Kýsa yollar S: Kullanabileceðim herhangi bir kýsa yol var mý? C: Telefonunuzda bir kaç kýsa yol vardýr: Arama iþlem kaydýna eriþmek için, arama tuþuna bir kez basýn. Bir arama yapmak için, ismin veya numaranýn üzerine gidin ve arama tuþuna basýn. Web tarayýcýsýný açmak için, 0 tuþunu basýlý tutun. Telesekreterinizi aramak için 1 tuþunu basýlý tutun. Herhangi bir tercihten sessiz tercihine geçmek ve genel tercihine geri dönmek için # tuþunu basýlý tutun. Cihazýnýz hakkýnda Bu kýlavuzda sözü edilen kablosuz cihaz, WCDMA 850 ve 2100 ile GSM 850, 900,1800 ve 1900 þebekelerinde kullaným için onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken telif haklarý da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve baþkalarýnýn gizlilik hakký ile yasal haklarýna riayet edin. Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik ve diðer içerik öðelerinin kopyalanmasýna, modifiye edilmesine veya aktarýlmasýna engel oluþturabilir. Cihazýnýzda, önceden yüklenmiþ yer iþaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin baðlantýlarý olabilir ve üçüncü taraf sitelere eriþmenize izin verebilir. Bunlarýn Nokia ile baðlantýsý yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadýr. Bu tür sitelere eriþirseniz, güvenlik veya içerik açýsýndan tedbirli olun. 8 Gen e l b ilgiler

9 Uyarý: Bu cihazdaki, alarm saati ve NFC açýk olarak ve kart etkinleþtirme düzeyi Her zaman olarak ayarlanmýþsa, NFC kart uygulamalarý dýþýndaki herhangi bir özelliði kullanmak için cihazýn açýk olmasý gereklidir. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn. Cihazýnýzda kayýtlý tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý veya yazýlý kayýtlarýný bulundurmayý unutmayýn. Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için diðer cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. Þebeke servisleri Cihazý kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Bazý özellikler her þebekede bulunmaz; diðer özellikleri kullanmak için servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýz gerekebilir. Þebeke servislerinin kullanýlmasý veri iletimi içerir. Ana þebekenizdeki ücretleri ve diðer þebekelerdeki dolaþým ücretlerini servis saðlayýcýnýzdan kontrol edin. Servis saðlayýcýnýz hangi ücretlerin uygulanacaðýný açýklayabilir. Bazý þebekelerde bu cihazýn þebeke desteði (örneðin, TCP/IP protokollerinde ve dilden baðýmsýz karakterlerle çalýþan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazý özelliklerini kullanmanýzý etkileyen kýsýtlamalar olabilir. Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazýnýzýn menüsünde görünmeyecektir. Cihazýnýzda menü adlarý, menü sýrasý ve simgeler gibi özelleþtirilmiþ öðeler olabilir. Donanýmlar Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ bataryalarý, þarj cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn. Farklý türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamýþ batarya veya þarj cihazý kullanýmý yangýn, patlama, sýzýntý veya diðer tehlikeli durumlara neden olabilir. Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir ek donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil, fiþi kavrayýn ve çekin. Eriþim kodlarý Cihazýnýzýn eriþim kodlarýný ve güvenlik ayarlarýný tanýmlamak için, Menü > Ayarlar > Güvenlik seçeneðini belirleyin. Önemli: Cihazýnýzda programlanmýþ resmi acil durum numarasý, cihaz veya tuþ takýmý kilitliyken de aranabilir. Gen e l b ilgiler 9

10 Kazayla tuþlara basýlmasýný önlemek için, tuþ takýmý kilidini (tuþ kilidi) kullanýn. Menü > Ayarlar > Telefon > Otomatik tuþ kilidi veya Güvenlik tuþ kilidi seçeneðini belirleyin. Güvenlik tuþ kilidi seçeneði etkinleþtirilmiþse, istendiðinde güvenlik kodunuzu girin. Tuþlarýn kilidini açmak için, Tuþ aç seçeneðini belirleyin ve * tuþuna basýn. Tuþ kilidi etkinken gelen aramalarý cevaplamak için arama tuþuna basýn. Bir aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþlar otomatik olarak kilitlenir. Güvenlik kodu oluþturmak veya güvenlik kodunu deðiþtirmek için, Menü > Ayarlar > Güvenlik > Eriþim kodlarý öðesini seçin ve mevcut seçeneklerden birini belirleyin. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodu kartý izinsiz kullanýmlara karþý korumaya yardýmcý olur. Bazý SIM kartlar ile birlikte verilen PIN2 kodu belirli servislere eriþmek için gereklidir. SIM kart ile birlikte PUK ve PUK2 kodlarý da verilebilir. PIN veya PIN2 kodunu üç kez art arda yanlýþ girerseniz PUK veya PUK2 kodu istenir. Elinizde yoksa servis saðlayýcýnýza baþvurun. Kýsýtlama þifresi (dört basamaklý), telefonunuzdan yapýlan ve telefonunuza gelen aramalarý sýnýrlandýrmak için Arama kýsýtl. servisi seçeneðini kullanýrken gerekir (þebeke servisi). Güvenlik modülü ayarlarýný (yüklüyse) görüntülemek veya deðiþtirmek için, Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarlarý seçeneðini belirleyin. Yazýlým güncelleþtirmeleri Önemli: Yalnýzca, güvendiðiniz ve zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenliði ve korumayý sunan servisleri kullanýn. Nokia yeni özellikler, geliþtirilmiþ iþlevler ve yükseltilmiþ performans sunan yazýlým güncellemeleri üretebilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater adlý bilgisayar uygulamasý üzerinden isteyebilirsiniz. Cihaz yazýlýmýný güncellemek için Nokia Software Updater uygulamasý ve Microsoft Windows 2000, XP veya Vista iþletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, internet eriþimi ve cihazýnýzý bilgisayarýnýza baðlamak için uyumlu bir veri kablosu gerekir. Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia Software Updater uygulamasýný indirmek için, adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin. Yazýlým güncellemelerini indirmek, servis saðlayýcýnýzýn þebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkýnda bilgi için servis saðlayýcýnýzla temasa geçin. 10 Gen e l b ilgiler

11 Güncellemeyi baþlatmadan önce cihaz bataryasýnda yeterli güç olduðundan emin olun veya þarj cihazýný takýn. Aðýnýz kablosuz yazýlým güncelleþtirmelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleþtirme isteðinde bulunabilirsiniz. Bkz. Telefon s. 38. Telefon yazýlým güncelleþtirmeleri Servis saðlayýcýnýz, telefon yazýlým güncelleþtirmelerini kablosuz olarak doðrudan cihazýnýza gönderebilir. Bu seçenek, telefonunuzda bulunmayabilir. Uyarý: Bir yazýlým güncelleþtirmesi yüklediðiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden baþlatýlana kadar cihazý acil durum aramalarý yapmak için bile kullanamazsýnýz. Bir güncelleþtirme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediðinizden emin olun. My Nokia Nokia telefonunuz için, ücretsiz deneme içeriði, etkileþimli tanýtýmlar, kiþiselleþtirilmiþ bir web sayfasý ve en son Nokia ürün ve servislerinin yaný sýra, ücretsiz ipuçlarý ve destek alýn. Nokia telefonunuzdan en fazla kullanýmý elde edin ve My Nokia ya bugün kaydolun. Daha fazla bilgi ve bölgenizde bulunabilirlik için, bkz. Ýçerik indirme Telefonunuza yeni içerik (örneðin temalar) indirebilme olanaðýnýz vardýr (þebeke servisi). Farklý servislerin kullanýlabilirliði, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Önemli: Yalnýzca, Symbian Signed içeren veya Java Verified TM testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamalarý ve diðer yazýlýmlarý yükleyip kullanýn. Nokia desteði En yeni kullaným kýlavuzu, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için sayfasýna veya yerel Nokia web sitenize bakýn. Web sitesi Nokia ürün ve servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi saðlar. Nokia Care hizmetlerine baþvurmanýz gerekirse, adresinden yerel Nokia Care iletiþim merkezlerinin listesine bakýn. Bakým servisleri için, adresinden size en yakýn Nokia Care servis merkezini öðrenin. Gen e l b ilgiler 11

12 1. Baþlarken SIM kartý, hafýza kartýný ve bataryayý takma SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. Sim kartý takma 1. Telefonun arkasý size dönükken, arka kapaðý çýkartýn (1, 2). 2. SIM kart yuvasýný açýn (3, 4). 3. SIM kartý takýn (5, 6). SIM kartýn, temas yüzeyi alaný aþaðýya bakacak þekilde düzgün bir biçimde yerleþtirildiðinden emin olun. 4. SIM kart tutucuyu kapatýn ve yerine oturana kadar ileri itin (7). Hafýza kartýný ve bataryayý takma 1. Hafýza kartýný takmak için, kart yerine oturana kadar kartý yuvanýn içine doðru bastýrýn (1). 2. Kartýn, temas yüzeyi alaný aþaðýya bakacak þekilde düzgün bir biçimde yerleþtirildiðinden emin olun (2). 3. Batarya temas noktalarýna dikkat ederek bataryayý takýn (3, 4). 12 Baþlarken

13 4. Arka kapaðý takýn (5, 6). Bataryayý þarj etme Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin. Bataryanýz fabrikada kýsmen þarj edilmiþtir. Cihaz düþük þarj seviyesi gösteriyorsa þunlarý yapýn: 1. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. 2. Þarj cihazýný cihaza baðlayýn. 3. Cihaz bataryanýn tam olarak þarj edildiðini gösterdiðinde, önce þarj cihazýnýn cihazla olan baðlantýsýný, sonra da prizle olan baðlantýsýný kesin. Bataryayý belirli bir süre boyunca þarj etmeniz gerekmez. Ayrýca, þarj edilirken de cihazý kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boþalmýþsa, þarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakika sürebilir. microsd kartý Zil sesleri, temalar, görüntüler ve video klipleri gibi verileri, uyumlu bir microsd kartýna saklayabilirsiniz. Telefonu kapatmadan, cihaz çalýþýrken bir microsd hafýza kartýný çýkarmak ve takmak mümkündür. Telefonunuz 8 GB a kadar microsd kartlarýný destekler. Bu cihaz ile yalnýzca Nokia tarafýndan onaylanmýþ uyumlu microsd kartlar kullanýn. Nokia, hafýza kartlarý için onaylanmýþ endüstri standartlarýný kullanýr, ancak bazý markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmýþ verileri bozabilir. Önemli: Bir iþlemin ortasýnda karta eriþim saðlanýrken hafýza kartýný çýkarmayýn. Böyle yapýlýrsa hafýza kartý ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmýþ veriler bozulabilir. Baþlarken 13

14 Telefonu açma ve kapatma 1. Açma/Kapatma tuþunu basýlý tutun. 2. PIN veya UPIN kodu girmeniz istenirse, kodu girip (**** olarak görüntülenir) Tamam seçeneðini belirleyin. Telefonunuzu ilk kez açtýðýnýzda ve telefon bekleme modundayken, servis saðlayýcýnýzdan yapýlandýrma ayarlarýný almanýz istenir (þebeke servisi). Sorguyu onaylayýn veya reddedin. Bkz. Yapýlandýrma s. 39 ve Yapýlandýrma ayarlarý servisi s. 14. Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama Telefonunuzu ilk kez açtýðýnýzda, telefon bekleme modundadýr ve sizden saat ve tarihi ayarlamanýz istenir. Alanlarý doldurun ve Kaydet seçeneðini belirleyin. Tarih ve saat seçeneðine daha sonra eriþmek isterseniz; saat, saat dilimi ve tarih ayarlarýný deðiþtirmek için Menü > Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih ve saat ayarlarý, Tarih ve saat biçimi veya Trh./saati oto. güncll. (þebeke servisi) seçeneðini belirleyin. Yapýlandýrma ayarlarý servisi Mobil internet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaþma veya uzaktan internet sunucusu senkronizasyonu gibi bazý þebeke servislerini kullanmak için telefonunuzda doðru yapýlandýrma ayarlarýnýn yapýlmýþ olmasý gerekir. Kullanýlabilirlik hakkýnda daha fazla bilgi için, servis saðlayýcýnýza ya da en yakýn yetkili Nokia bayiine baþvurun veya Nokia web sitesinde sayfasýndaki destek bölümüne bakýn. Ayarlarý yapýlandýrma mesajý olarak aldýðýnýzda, ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleþtirilmez. Yapýlandýrma ayarlarý alýndý yazýsý görüntülenir. Göster > Kaydet seçeneðini belirleyin. Gerekirse, servis saðlayýcýsýnýn saðladýðý PIN kodunu girin. Anten Cihazýnýzda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduðu gibi, anten kullanýlýrken gereksiz yere anten alanýna dokunmaktan kaçýnýn. Böyle bir antene dokunulmasý iletiþim kalitesini etkiler, cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir. 14 Baþlarken

15 Bilek askýsý Telefonun arka kapaðýný çýkarýn. Bilek askýsýný takýn (1). Arka kapaðý takýn (2, 3). Tuþlar ve parçalar 1. Ön kamera merceði 2. Ahize Hoparlörü 3. Ekran 4. Sol seçim tuþu 5. Sað seçim tuþu 6. Arama tuþu 7. Bitirme tuþu 8. Orta seçim tuþu 9. Tuþ takýmý 10. Navi TM tuþu (kaydýrma tuþu) 11. Mikrofon 12. Þarj cihazý konektörü 13. Donaným konektörü 14. USB konektörü 15. Kamera merceði 16. Kamera flaþý 17. Açma/kapatma tuþu 18. Hoparlör 19. Ses seviyesi artýrma/bas-konuþ 20. Ses seviyesi azaltma Baþlarken 15

16 Bekleme modu Telefon kullanýma hazýrken ve herhangi bir karakter girmediðinizde, telefon bekleme modundadýr. 1. 3G göstergesi 2. Hücresel þebekenin sinyal gücü 3. Batarya þarj durumu 4. Göstergeler. Bkz. Göstergeler s Þebekenin ismi veya operatör logosu 6. Saat 7. Ekran 8. Sol seçim tuþu. Varsayýlan olarak bu tuþ, sizi bir kýsayol listesine ulaþtýran Git tuþudur. Bkz. Sol ve sað seçim tuþu s Orta seçim tuþu, Menü olarak görüntülenir. 10. Sað seçim tuþu. Varsayýlan olarak bu tuþ, sizi kayýtlý kartvizitlerinize ulaþtýran Ýsimler tuþudur. Bkz. Sol ve sað seçim tuþu s. 34. Göstergeler,,, Okunmamýþ mesajlarýnýz var. Cevapsýz bir aramanýz var. Bkz. Ýþlem kaydý s. 32. Tuþ takýmý kilitlidir. Bkz. Eriþim kodlarý s. 9. Gelen arama veya kýsa mesaj sýrasýnda telefon sessiz. Bkz. Zil sesleri s. 33. Alarm saati etkinleþtirildi. Paket veri baðlantýsý modu olarak Sürekli baðlantý seçili ve paket veri servisi kullanýlabilir. GPRS veya EGPRS baðlantýsý kuruldu. GPRS veya EGPRS baðlantýsý askýya (beklemeye) alýnmýþ. Bluetooth baðlantýsý etkin. Bkz. Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi s. 35. NFC Gelen Kutunuzda bir okunmamýþ öðeniz var. Bkz. Servis etiketlerini paylaþma veya okuma s Baþlarken

17 NFC kullanýlarak bir öðenin paylaþýlabileceðini belirtir. Bkz. Servis etiketlerini paylaþma veya okuma s. 18. Uçak tercihi Cihazýnýzý kullanmamanýzýn istendiði radyo sinyallerine hassas ortamlarda bile uçak tercihini etkinleþtirerek takviminize, kartvizit listenize ve çevrimdýþý oyunlarýnýza eriþebilirsiniz. Uçak tercihi etkinken simgesi görüntülenir. Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleþtir veya Uyarla seçeneðini belirleyin. Telefonu her açýldýðýnda uçak tercihinin kullanýlýp kullanýlmayacaðýný soracak þekilde ayarlamak için, Menü > Ayarlar > Telefon > Uçak sorgusu > Açýk veya Kapalý seçeneðini belirleyin. Uçak tercihini devre dýþý býrakmak için baþka bir tercih seçin. Uyarý: Uçuþ tercihini kullanýrken, acil durum aramalarý dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanýtlayamaz veya þebeke kapsama alanýnda bulunmayý gerektiren diðer özellikleri kullanamazsýnýz. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri deðiþtirerek telefon iþlevini etkinleþtirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliyken ve Uçuþ tercihinde bir acil arama yapmanýz gerekirse, cihazýnýzda programlanmýþ olan bir resmi acil numarayý kilit kodu alanýna da girebilir ve 'Ara' tuþuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayý baþlatmak amacýyla Uçuþ tercihinden çýkmak üzere olduðunuzu onaylayacaktýr. 2. Yakýn Saha Ýletiþimi NFC Yakýn Saha Ýletiþimi (NFC) elektronik cihazlar arasýnda iki yönlü iletiþime olanak veren kablosuz bir baðlantý teknolojisidir. Fiziksel temas gerektirmeden, tek bir dokunuþla iþlemler gerçekleþtirebilir, dijital içeriðe eriþebilir ve cihazlara baðlanabilirsiniz. NFC bir kaç santimetre uzaklýkta çalýþýr. NFC teknolojisi lider cep telefonu üreticileri tarafýndan ve fiziksel temas gerektirmeyen ödeme ve bilet kartý altyapýlarýnýn çoðu tarafýndan desteklenir. Uçak modu etkinken NFC kart uygulamalarý kullanýlabilir. NFC cihaz isminizi deðiþtirmek için, Menü > NFC > NFC ayarlarý > NFC cihaz ismi seçeneðini belirleyin. NFC cihaz ismi, diðer NFC cihazlarý tarafýndan cihazýnýzý tanýmak için kullanýlýr. NFC hakkýnda daha fazla bilgi için, Menü > NFC > NFC'ye giriþ seçeneðini belirleyin. Y akýn Sah a Ýl etiþim i 17

18 NFC algýlama NFC yi etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak için, Menü > NFC > NFC açýk/kapalý seçeneðini belirleyin. NFC yi kullanmak için, cihazýnýzý açýn ve NFC ayarý devre dýþýysa bu ayarý etkinleþtirin. Servis etiketine veya baþka bir NFC cihazýna algýlama alaný ile dokunun. Okuma aralýðý tipik olarak 0 ile 3 santimetre arasýdýr. Bir etiket veya cihaz tanýndýðý zaman, karþýlýk gelen bilgi görüntülenir. Batarya gücünden tasarruf etmek için, cihazýnýz ekran ýþýðýný otomatik olarak kapatýr ve NFC yi bekleme moduna alýr. Cihazdaki herhangi bir etkinlik ekran ýþýðýný ve NFC yi etkinleþtirir. Ayrýca NFC, harici bir kart okuyucunun yakýnlarýnda yeniden etkinleþir. Cihaza paylaþma Menü > NFC > Paylaþ seçeneðini belirleyin, paylaþýlacak öðeyi seçin ve baþka bir NFC cihazýna dokunun. Bir öðeyi paylaþmak için, cihazýnýzda o öðeye gidip Seçenek > Paylaþ seçeneðini de belirleyebilirsiniz. Paylaþým etkinken, galeri öðesi, kartvizit, takvim notu, yer imi, radyo istasyonu, not veya yapýlacak iþ notu gönderebilirsiniz. Servis etiketlerini paylaþma veya okuma Menü > NFC > Paylaþ seçeneðini belirleyin. Paylaþýlacak öðeye ilerleyin, Paylaþ seçeneðini belirleyin ve servis etiketlerinden birine dokunun. Gerçek zamanlý video aktarýmýný etkinleþtirmek, Bluetooth baðlantýsýný açmak veya kartvizit, kýsa mesaj, arama isteði, yer imi, takvim notu, yapýlacak iþ notu, alarm uyarýsý, not veya içerik kýsayolu almak için servis etiketlerinden birine cihazýnýzla dokunun. Bir servis etiketini okumak için, etikete telefonla dokunun. 18 Yakýn S a ha Ýleti þimi

19 Paylaþýmý devre dýþý býrakmak için, Menü > NFC > NFC ayarlarý > Paylaþma açýk/kapalý seçeneðini belirleyin ve Kapalý öðesini seçin. NFC kullanýlarak alýnmýþ öðelere veya kart uygulamalarýna eriþmek için, Menü > NFC > Gelen kutusu seçeneðini belirleyin. Cihaz hafýzasý, saklanabilecek etiket bilgisi miktarýný sýnýrlandýrýr. Hafýza alanýný boþaltmak için, alýnan öðeleri NFC Gelen Kutusundan silin. Ayný bilgiyi farklý servis etiketlerine tekrar tekrar paylaþmak olasýdýr. Bir servis etiketine paylaþýrken, genellikle servis etiketine daha önceden yazýlmýþ olan bilginin üstüne yazýlýr. Cihazlar veya servis etiketleri arasýnda eylem paylaþma Menü > NFC > Ýþlem oluþtur seçeneðini belirleyin. Paylaþým etkinken, alarm, arama isteði, kýsa mesaj, radyo istasyonu veya profil etkinleþtirmesi paylaþýmý yapabilirsiniz. Servis etiketleri Bir etiket, metin tabanlý bir servisin, internet tabanlý bir servisin web adresinin, bir kartvizitin veya bir telefon servisinin telefon numarasýnýn kýsayolunu içerebilir. Bu Nokia NFC cihazý, batarya ile beslenmeyen (pasif) etiketlerle uyumludur. Þu etiket tiplerini kullanýn: MIFARE (Standart, Standart 4k, Ultralight ve DESFire), Sony FeliCa (güvenliksiz) ve Innovision (yalnýzca okunur Jewel ve Topaz). Etiketler, bu üreticilerden veya yerel bir tedarikçiden bulunabilir. Ayrýca diðer ISO uyumlu etiketleri veya kartlarý kullanabilirsiniz. Uyumlu etiketler ve kartlarýn performanslarý farklýlýk gösterebilir. Ödeme ve bilet Bu cihazda ödeme ve bilet uygulamalarýný kullanmak için uyumlu bir SIM kart gerekir. Servis saðlayýcýnýzýn uyumlu ödeme veya bilet servislerini bu cihazla kullanmak için, servis saðlayýcýnýzla bir servis aboneliði yapýlmýþ ve servis saðlayýcýnýzýn uygulamasýnýn yüklenmiþ olmasý gerekebilir. Servis saðlayýcý bankanýz olabilir veya toplu taþýma için, yerel toplu taþýma kuruluþunuz olabilir. Ödeme ve bilet uygulamalarý ve servisleri üçüncü taraflarca saðlanýr. Nokia herhangi bir bu tür uygulama ve servis için, son kullanýcý desteði, iþlevsellik veya herhangi bir parasal iþlem veya parasal deðer kaybý konusunda herhangi bir garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez. Ödeme veya bilet iþlemleri için yalnýzca bu tür uygulama ve servislere güvenmeyin. Y akýn Sah a Ýl etiþim i 19

20 Cihazýnýzý tamir veya bakýma vermeden önce, servis saðlayýcýnýzla baðlantýya geçerek, tamir veya bakýmdan sonra da ödeme ve bilet servislerinin devam edeceðini güvence altýna alýn. Cihazýnýz için, ödeme kartlarýnýza gösterdiðiniz özenin aynýsýný gösterin. Cihazýnýzý onarýma göndermeden önce SIM kartý çýkarýn. SIM kartýnýzýn ve cihazýnýzýn güvende olmasýný saðlayýn. Cihaz kaybolur veya çalýnýrsa derhal servis saðlayýcýnýza baþvurun. Ödeme ile bilet uygulama ve servisleri hakkýndaki her türlü sorular için servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun. Kart etkinleþtirme Telefonunuz harici bir NFC okuyucu üzerine yerleþtirildiði zaman, kart uygulamasý eriþilebilir duruma gelir. Kart kullanýlabilirliði ayarlarýna baðlý olarak, eriþime izin verilmeden önce, onay istenebilir. Etkinleþtirme düzeyini ayarlamak için, Menü > NFC > NFC ayarlarý > Kart uygunluðu seçeneðini belirleyin. Onaysýz kart uygulamalarý için ödeme veya bilet iþlemlerine izin vermek için Her zaman seçeneðini belirleyin. Ýþlemleri ayrý ayrý onaylamak için Onaylayarak seçeneðini belirleyin. Kart uygulamasý onaydan sonra yaklaþýk 60 saniye etkin kalýr. Bir iþlem gerçekleþtirmek için bu etkin süre içinde harici okuyucuya dokunun. 3. Aramalar Sesli arama yapma Aþaðýdakilerden birini yapýn: Gerekirse, alan kodu da dahil olmak üzere telefon numarasýný girip arama tuþuna basýn. Uluslararasý arama yaparken, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuþuna iki kez basýn, ardýndan sýrasýyla ülke kodunu, gerekiyorsa baþtaki 0'ý yazmadan alan kodunu ve telefon numarasýný girin. Daha önce aranmýþ numaralarý listelemek için arama tuþuna bir kez basýn. Bir numarayý aramak için, o numaraya ilerleyin ve arama tuþuna basýn. Rehber listesinde kayýtlý bir numarayý arayýn, bkz. Rehber s. 30. Görüþme sýrasýnda ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuþlarýný kullanýn. 20 Aramalar

21 Sesli bir aramayý cevaplama veya reddetme Aramayý yanýtlamak için arama tuþuna basýn. Aramayý bitirmek için bitirme tuþuna basýn. Aramayý reddetmek için bitirme tuþuna basýn. Zil sesini kapatmak için Sessiz seçeneðini belirleyin. Hýzlý arama Bir telefon numarasýný hýzlý arama tuþlarýndan birine atamak için (3-9), aþaðýdakileri yapýn: 1. Menü > Rehber > Hýzlý aramalar seçeneðini belirleyin. 2. Telefon numaralarýndan birine ilerleyin. 3. Ata seçeneðini belirleyin veya tuþa atanmýþ bir numara varsa Seçenek > Deðiþtir seçeneðini belirleyin. 4. Bul seçeneðini belirleyin ve atamak istediðiniz kartviziti seçin. Hýzlý arama iþlevi devre dýþýysa, telefon bu iþlevi etkin kýlmak isteyip istemediðinizi sorar. Menü > Ayarlar > Ara > Hýzlý arama > Açýk veya Kapalý seçeneðini belirleyin. Numarayý aramak için, arama baþlayana kadar ilgili hýzlý arama tuþunu basýlý tutun. Sesle arama Rehber de kayýtlý olan bir ismi söyleyerek bir telefon aramasý yapýn. Ses komutlarý dile baðlý olduðundan, sesle aramadan önce Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanýma > Tanýma dili seçeneðini belirleyip dilinizi seçin. Ekrandaki talimatlarý izleyerek ses tanýma eðitimini tamamlayýn. Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koþulda yalnýzca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir. 1. Bekleme modunda, sað seçim tuþunu basýlý tutun. Kýsa bir ses duyulur ve Þimdi konuþun yazýsý görüntülenir. 2. Aramak istediðiniz kartvizitin ismini söyleyin. Ses tanýma baþarýlý olursa, önerilen eþleþmelerin listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eþleþmenin sesli komutunu yüksek sesle okur. Eþleþme doðru deðilse, baþka bir kartvizite kaydýrýn. Aram alar 21

22 Arama sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz çoðu seçenek, þebeke servisleridir. Bu servislerin kullanýlabilirliðini öðrenmek için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Olasý seçenekler, konferans aramalarýný, video paylaþýmýný ve arama bekletmeyi içerebilir. Arama bekletme Cihazý, devam eden bir görüþme sýrasýnda gelen aramalarý bildirecek þekilde ayarlamak için (þebeke servisi), Menü > Ayarlar > Ara > Arama bekletme > Etkinleþtir seçeneðini belirleyin. Bekleyen bir aramayý cevaplamak için, arama tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin aramayý bitirmek için bitirme tuþuna basýn. NFC kullanarak bir arama yapma Bir arama isteði içeren bir etikete NFC algýlama alaný ile dokunun. Bkz. NFC algýlama s. 18. Telefon geri arama numarasýný gösterir. Numarayý aramak için Ara seçeneðini belirleyin veya iptal etmek için Çýk öðesini seçin. Bir arama isteðini paylaþmak için bkz. Servis etiketlerini paylaþma veya okuma s. 18. Video aramasý yapma Bir video aramasý yaparken, arama yaptýðýnýz kiþiye telefonunuzun önündeki kamera tarafýndan kaydedilen gerçek zamanlý video gönderirsiniz. Video aramasý yapabilmek için, USIM kartýnýzýn olmasý ve WCDMA þebekesi içinde baðlý olmasý gerekir. Video arama servislerinin kullanýlabilirliði ve servislere abonelik hakkýnda bilgi almak için þebeke servis saðlayýcýnýza baþvurun. Video aramasý yalnýzca iki taraf arasýnda yapýlabilir. Baþka bir sesli, video veya veri aramasý etkin olduðunda video aramalarý yapýlamaz. 1. Bekleme modundayken bir video aramasý baþlatmak için, telefon numarasýný girin veya Rehber seçeneðini belirleyin ve kartvizitlerden birini seçin. 2. Arama tuþunu basýlý tutun veya Seçenek > Video aramasý seçeneðini belirleyin. Video aramasý baþlatmak biraz zaman alabilir. Arama baþarýsýz ise, bunun yerine bir sesli arama yapmayý denemek veya bir mesaj göndermek isteyip istemediðiniz sorulur. Görüþme sýrasýnda ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuþlarýný kullanýn. 3. Aramayý bitirmek için bitirme tuþuna basýn. 22 Aramalar

23 Etkin video aramasý ve yüksek hýzda veri baðlantýsý gibi uzun süreli kullaným sýrasýnda cihaz ýsýnabilir. Çoðu durumda bu normaldir. Cihazýn gerektiði gibi çalýþmadýðýndan þüpheleniyorsanýz cihazý en yakýn yetkili servise götürün. 4. Metin yazma Geleneksel yolla veya metin tahmini giriþi yöntemiyle metin girebilirsiniz. Geleneksel metin giriþi,, ile metin tahmini giriþi,, arasýnda geçiþ yapmak için Seçenek öðesini seçin ve seçili tutun. Tüm diller metin tahmini giriþi tarafýndan desteklenmez. Büyük/küçük harf ayrýmý, ve tarafýndan belirtilir. Büyük küçük karakter arasýnda geçiþ yapmak için # tuþuna basýn. Harf ve sayý modlarý arasýnda geçiþ yapmak için,, # tuþunu basýlý tutun ve Sayý modu seçeneðini belirleyin. Rakam modundan harf moduna geçmek için, # tuþunu basýlý tutun. Yazma dilini ayarlamak için, Seçenek > Yazma dili seçeneðini belirleyin. Geleneksel metin giriþi Ýstediðiniz karakter görüntülenene kadar sayý tuþlarýndan birine (1-9) art arda basýn. Kullanýlabilen karakterler, seçilen dile baðlýdýr. Boþluk býrakmak için 0 tuþuna basýn. En sýk kullanýlan noktalama iþaretlerine ve özel karakterlere ulaþmak için 1 tuþuna basýn. Metin tahmini giriþi Metin tahmini giriþi, yeni kelimeler ekleyebildiðiniz dahili bir sözlüðe dayalýdýr arasýndaki tuþlarý kullanarak bir kelimeyi yazmaya baþlayýn. Telefon * iþaretini veya girilen karakterleri altý çizgili olarak gösterir. 2. Kelimeyi yazmayý bitirdiðinizde ve kelime doðru ise, onaylamak için 0 tuþuna basarak bir boþluk ekleyin. Kelime doðru deðilse, * tuþuna bir kaç kez basarak kelimeyi listeden seçin. Kelimenin sonunda soru iþareti görüntüleniyorsa, yazmak istediðiniz kelime sözlükte yoktur. Bu kelimeyi sözlüðe eklemek için, Harfle seçeneðini belirleyin. Geleneksel metin giriþi yönetimini kullanarak kelimeyi girin ve Kaydet seçeneðini belirleyin. Birleþik kelimeler girmek için, kelimenin ilk kýsmýný girin ve onaylamak için kaydýrma tuþunda saða basýn. Kelimenin ikinci kýsmýný girin ve kelimeyi onaylayýn. Metin yaz m a 23

24 5. Mesajlar Önemli! Standart bir kýsa mesajýn (metin mesajýnýn) uzunluðu 160 karakterle sýnýrlýdýr. Ancak kýsa mesaj (metin mesajý) yazarken Ð-ð, ý, Ý, Þ-þ gibi özel karakterler kullanýrsanýz bir kýsa mesajýn uzunluðu 70 karakter olacaktýr. Belirtilen karakter sýnýrlarýný aþmanýz durumunda mesajýnýz birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayýsý kadar faturalandýrýlýrsýnýz. Eðer mesajlarýnýzý yazarken Ð-ð, ý, Ý, Þ-þ gibi özel karakterleri kullanmamayý tercih ederseniz, telefonunuzun Mesajlar menüsü altýndaki Karakter kodlamasi alt menüsünden Tam destek seçeneðini seçiniz. Daha sonra Kýsýtli destek seçeneðini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanýlmamasýný tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayýlan karakter desteði Kýsýtli destek olarak belirlenmiþtir. Kýsa mesaj yazma ve gönderme 1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Mesaj seçeneðini belirleyin. 2. Bir veya daha fazla telefon numarasýný Kime: alanýna girin. Rehber den bir telefon numarasý almak için Ekle seçeneðini belirleyin. 3. Mesajýnýzý metin alanýna yazýn. Metin þablonu kullanmak için aþaðý ilerleyin ve Ekle seçeneðini belirleyin. 4. Gönder seçeneðini belirleyin. Multimedya mesajý yazma ve gönderme 1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Mesaj seçeneðini belirleyin. 2. Bir veya daha fazla telefon numarasýný veya e-posta adresini Kime: alanýna girin. Rehber den bir telefon numarasý veya e-posta adresi almak için Ekle seçeneðini belirleyin. 3. Mesajýnýzý yazýn. Dosya eklemek için aþaðý ilerleyin ve Ekle seçeneðini belirleyin. 4. Göndermeden önce mesaja bakmak için, Seçenek > Önizleme seçeneðini belirleyin. 5. Gönder seçeneðini belirleyin. 24 Mesajlar

25 Yalnýzca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajlarý alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak deðiþebilir. Kablosuz þebeke MMS mesajýnýn boyutunu sýnýrlayabilir. Eklenen resim bu sýnýrý aþarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir. Multimedya mesaj servisinin (MMS) kullanýlabilirliði ve bu servise abone olma hakkýnda bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Mesaj okuma ve yanýtlama 1. Alýnan mesajý görüntülemek için Göster seçeneðini belirleyin. Mesajý daha sonra okumak için, Menü > Mesajlar > Gelen kutusu seçeneðini belirleyin. 2. Mesajý cevaplamak için Cevapla seçeneðini belirleyin. Cevap mesajýný yazýn ve Gönder seçeneðini belirleyin. Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlý yazýlýmlar içerebilir veya cihazýnýz ya da PC için baþka þekillerde zararlý olabilir. Nokia Xpress sesli mesajlaþma Sesli mesaj oluþturmak ve göndermek için multimedya mesajlaþma servisini (MMS), þebeke servisi, kullanabilirsiniz. Sesli mesajlar göndermeye baþlamadan önce MMS in etkinleþtirilmiþ olmasý gereklidir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. 1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Sesli mesaj seçeneðini belirleyin. Kayýt cihazý açýlýr. 2. Mesajýnýzý söyleyin. 3. Bir veya daha fazla telefon numarasýný Kime: alanýna girin veya bir numarayý almak için Ekle seçeneðini belirleyin. 4. Gönder seçeneðini belirleyin veya arama tuþuna basýn. Alýnan bir sesli mesajý açmak için, Oynat seçeneðini belirleyin. Birden fazla mesaj alýndýðýnda, Göster > Oynat seçeneðini belirleyin. Mesajý daha sonra dinlemek için Çýk seçeneðini belirleyin. Hýzlý mesajlar Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Hýzlý mesaj seçeneðini belirleyin. Alýcýnýn telefon numarasýný girin ve mesajýnýzý yazýn. Hýzlý mesajlar alýnýr alýnmaz görüntülenen metin mesajlarýdýr. Hýzlý mesajlar otomatik olarak kaydedilmez. Mesajl ar 25

26 E-posta uygulamasý E-posta ayarlarýný etkinleþtirmek için, Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > E-posta mesajlarý seçeneðini belirleyin. Telefonunuzda e-posta kullanmak için uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalýdýr. E-posta ayarlarýný yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için þebeke servis saðlayýcýnýza baþvurun. E-posta ayarlarý Telefonda tanýmlý herhangi bir e-posta ayarý yoksa, e-posta kurulum sihirbazý otomatik olarak baþlar. Baþka bir hesap için kurulumu baþlatmak için, Menü > Mesajlar seçeneðini belirleyin ve varolan e-posta hesabýný seçin. Seçenek > Posta kutusu ekle seçeneðini belirleyin. Görüntülenen talimatlarý uygulayýn. E-posta uygulamasý için yakýn kopyasý olmayan bir internet eriþim noktasý gerekir. WAP eriþim noktalarý genellikle bir yakýn kopya içerir ve e-posta uygulamasýyla çalýþmazlar. E-posta yazma ve gönderme E-posta servisine baðlanmadan önce bir e-posta mesajý yazabilir veya önce servise baðlanarak ardýndan e-postanýzý yazýp gönderebilirsiniz. 1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > E-posta seçeneðini belirleyin. Birden fazla e-posta hesabý tanýmlanmýþsa, e-postayý hangi hesaptan göndermek istiyorsanýz o hesabý seçin. 2. Alýcýnýn e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajýný girin. Dosya eklemek için Seçenek > Ekle seçeneðini belirleyin. 3. Gönder seçeneðini belirleyin. Taslak klasöründen bir e-posta göndermek için, Menü > Mesajlar > Taslaklar seçeneðini belirleyin, istediðiniz mesajý seçin ve Gönder seçeneðini belirleyin. E-posta indirme 1. E-posta mesajlarýný indirmek için, Menü > Mesajlar seçeneðini belirleyin. Birden fazla e-posta hesabý tanýmlanmýþsa, e-postayý hangi hesaptan indirmek istiyorsanýz o hesabý seçin. E-posta uygulamasý baþlangýçta yalnýzca baþlýklarý indirir. 2. Bir e-posta seçin ve mesajýn tamamýný indirmek için, Aç tuþuna basýn. 26 Mesajlar

27 E-posta okuma ve cevaplama 1. Menü > Mesajlar seçeneðini belirleyin, hesap ismini ve istediðiniz mesajý seçin. 2. E-postayý cevaplamak için, Seçenek > Cevapla seçeneðini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu onaylayýn veya düzenleyin ve cevabýnýzý yazýn. 3. Gönder seçeneðini belirleyin. E-posta oturumunu bitirmek için, Seçenek > Baðlantýyý kes seçeneðini belirleyin. Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlý yazýlýmlar içerebilir veya cihazýnýz ya da PC için baþka þekillerde zararlý olabilir. Sohbet mesajlarý Sohbet mesajlarý (IM) ile çevrimiçi kullanýcýlara kýsa, metin mesajlarý gönderebilirsiniz. Bir servise üye olmalý ve kullanmak istediðiniz IM servisine kaydolmalýsýnýz. IM servislerine üye olmak hakkýnda daha fazla bilgi için, servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun. Sesli mesajlar Telesekreterinizi aramak için, Menü > Mesajlar > Telesekreter > Telesekreteri dinle seçeneðini belirleyin. Telesekreter numaranýzý girmek, bulmak veya düzenlemek için Telesekreter no. seçeneðini belirleyin. Telesekreter bir þebeke servisidir ve üye olmanýz gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Þebeke tarafýndan destekleniyorsa, yeni sesli mesajlarý belirtir. Telesekreter numaranýzý aramak için, Dinle seçeneðini belirleyin. Video mesajlarý Video posta kutusu bir þebeke servisidir ve üye olmanýz gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Video posta kutunuzu aramak için, Menü > Mesajlar > Video mesajlarý > Video mesjlr. göster seçeneðini belirleyin veya 2 tuþunu basýlý tutun. Video posta kutusu numaranýzý girmek, bulmak veya düzenlemek için Video posta kutu. no. seçeneðini belirleyin. Bilgi mesajlarý Servis saðlayýcýnýzdan mesaj almak için, Menü > Mesajlar > Bilgi mesajlarý seçeneðini belirleyin (þebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Mesajl ar 27

28 Servis komutlarý Þebeke servisleri için etkinleþtirme komutlarý gibi servis istekleri (USSD komutlarý) yazmak ve bunlarý servis saðlayýcýnýza göndermek için, Menü > Mesajlar > Servis komutlarý seçeneðini belirleyin. Mesaj ayarlarý Genel ayarlar Genel ayarlar kýsa mesajlar ve multimedya mesajlarý için ortaktýr. Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Genel ayarlar seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Gönder. msjlr. kaydet Gönderilen mesajlarý Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydetmenizi saðlar. Gönd. öðe. üze. yazým Mesaj hafýzasý dolduðunda gönderilmiþ yeni mesajlarý, eski mesajlarýn üzerine yazmak için kullanýlýr. Bu ayarýn görünmesi için, Gönder. msjlr. kaydet seçeneðini belirlemiþ olmanýz gerekir. Favori alýcý Mesaj gönderirken kullanýlabilir mesaj alýcýlarýný veya gruplarý kolayca tanýmlamayý saðlar. Yazý tipi boyutu Mesajlarda kullanýlan yazý tipi boyutunu seçmeyi saðlar. Grafik suratlar Karakter tabanlý suratlarý grafik þeklinde olanlarla deðiþtirmek için kullanýlýr. Kýsa mesajlar Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Metin mesajlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Ýletim raporlarý Mesajlarýnýzýn iletim raporlarýný istemek için (þebeke servisi) kullanýlýr. Mesaj merkezleri Kýsa mesajlarý göndermek için gereken mesaj merkezi telefon numarasýný ve ismini belirtmek için kullanýlýr. Bu numarayý servis saðlayýcýnýzdan edinirsiniz. Kullanýln. msj. merkz. Kullanýlan mesaj merkezini seçmeyi saðlar. Mesaj geçerliliði Þebekenin mesajýnýzý iletmek için ne kadar süre boyunca giriþimde bulunacaðýný seçmenizi saðlar. Mesaj tipi Gönderilecek mesaj biçimini seçmek için kullanýlýr (þebeke servisi). Paket veri kullan Kýsa mesajlarý paket veri baðlantýsýyla (varsa) göndermek için kullanýlýr. 28 Mesajlar

29 Karakter desteði Mesajlardaki karakterlerin nasýl görüntüleneceðini seçmek için kullanýlýr. Karakterlerin tümünü görüntülemek için, Tam seçeneðini belirleyin. Ýndirgenmiþ seçeneðini belirlerseniz, aksan veya baþka iþaretler taþýyan karakterler baþka karakterlere dönüþtürülebilir. Ayný merkezle yanýt Mesaj alýcýsýnýn, mesaj merkezinizi kullanarak size yanýt göndermesine izin vermek için kullanýlýr (þebeke servisi). Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamýný ihtiva eden ETSI TS V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur. Multimedya mesajlarý Ayarlarý bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapýlandýrma ayarlarý servisi s. 14. Ayrýca ayarlarý el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapýlandýrma s. 39. Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Multimedya mesajlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Ýletim raporlarý Mesajlarýnýzýn iletim raporlarýný istemek için (þebeke servisi) kullanýlýr. MMS oluþturma modu Mesajlara çeþitli türlerde multimedya eklemeyi kýsýtlamak veya buna izin vermek için kullanýlýr. MMS görüntü boyutu Multimedya mesajlarýnýzda kullanýlan görüntü boyutunu belirtmenizi saðlar. Varsay. slayt süresi Multimedya mesajlarýnda bulunan slaytlar arasýndaki varsayýlan süreyi tanýmlamak için kullanýlýr. MMS alýmýna izin ver Multimedya mesajlarýný almak veya engellemek için kullanýlýr. Ana þebekede seçeneðini belirlerseniz, yalnýzca ana þebekenizdeyken multimedya mesajý alabilirsiniz. Bu menünün kullanýlabilirliði, telefonunuza baðlýdýr. Gelen MMS mesajlarý Multimedya mesajlarýnýn nasýl alýnacaðýna karar vermek için kullanýlýr. Reklamlara izin ver Reklamlarý almak veya reddetmek için kullanýlýr. Yapýlandýrma ayarlarý Multimedya mesajlarýný destekleyen yapýlandýrmalarý görüntülemek için Yapýlandýrma seçeneðini belirleyin. Multimedya mesajlarý için bir servis saðlayýcý ile Varsayýlan veya Kiþisel yapýlandýrma öðesini seçin. Hesap seçeneðini belirleyin ve etkin yapýlandýrma ayarlarýnda bulunan bir MMS hesabýný seçin. Mesajl ar 29

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu 9205330 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu 9207370 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-325 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu 9207827 6. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-364, RM-365 ve RM-366 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia 5610 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5610 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu Nokia 5610 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu 9204041 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-242 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý

Detaylı

Nokia 6500 slide Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6500 slide Kullaným Kýlavuzu Nokia 6500 slide Kullaným Kýlavuzu 9201307 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-240 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bas-konuþ1.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia 6267 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6267 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6267 Kullaným Kýlavuzu 9201924 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION sirketi, bu RM-210 ürününün 1999/5/EC sayili Direktifin esas sartlari ve diger ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyan

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia 7390 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 7390 Kullaným Kýlavuzu Nokia 7390 Kullaným Kýlavuzu 9253480 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-140 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 6500 Classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6500 Classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6500 Classic Kullaným Kýlavuzu 9201362 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-265 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu

Detaylı

Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu 9203597 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgeyle NOKIA CORPORATION, bu RM-298 ürününün Directive 1999/5/EC yönetmeliðinin gerekli þartnamelerine ve ilgili diðer hükümlerine

Detaylı

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu 9242053 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu 9200845 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-164 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu 9245058 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-145 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu 9207947 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-328 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9311955 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-53 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu 9244369 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-38 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-165 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu 9252173 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-198 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Konumlandýrma 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu 9250185 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-200 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu 9246252 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-115 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9253724 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-97 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9235631 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu. 9237292 3. Baský

Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu. 9237292 3. Baský Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu 9237292 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-94 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu 9253063 Baský 1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-166 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu. 9236484 3. Baský

Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu. 9236484 3. Baský Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu 9236484 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, iþbu RM-243 veya RM-308 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-36 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Nokia 2760 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia 2760 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia 2760 Kullaným Kýlavuzu 9203381 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgeyle NOKIA CORPORATION, bu RM-258 ürününün Directive 1999/5/EC yönetmeliðinin gerekli þartnamelerine ve ilgili diðer hükümlerine

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 5500 Sport Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5500 Sport Kullaným Kýlavuzu Nokia 5500 Sport Kullaným Kýlavuzu 3. Baský, TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-86 ürününün 1999/5/EC Yönetmeliðindeki koþullara ve ilgili maddelere uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-84 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 6111 Kullaným Kýlavuzu. TR Baský

Nokia 6111 Kullaným Kýlavuzu. TR Baský Nokia 6111 Kullaným Kýlavuzu TR 9241613 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-82 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N72-5 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION bu RM-180 ürününün, 1999/5/EC sayýlý Yönetmelikteki temel þartlara ve diðer ilgili hükümlere uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı