ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4174 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR HAYAL KÝ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4174 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR HAYAL KÝ..."

Transkript

1 Liderler yemeðinden ne beklediði sorulmuþ Bay Aleksander Downer'e... O da, "Bir sonraki kahvaltýya kadar tok tutsun" demiþ... Diplomat dediðin böyle olur iþte! Yemekten baþka bir þey düþünmez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4174 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GERÝDE KALAN 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... 12'YE 5 KALDI!.. Erdoðan Baybars BÝR HAYAL KÝ... Elvan Levent BU SEFER OLACAK Dolgun Dalgýçoðlu ESKÝDEN BÝZÝMDÝ DENÝZLER Mehmet Levent Ýlk silah sesleri Özgün Kutalmýþ 24 Mayýs 1958'de çarþý içinde kalleþçe vurularak ve hançerlenerek öldürülen Fazýl Önder'in TMT mensuplarýnca öldürülmediðini öne süren TMT Mücahitler Derneði'ne soruyor ve yanýt bekliyoruz... O halde Küçük þimdi de ülkenin hükümetsiz kalabileceði telaþýna kapýldý Derviþ Eroðlu'ndan yardým istedi Ülkenin bir kaos tehlikesiyle karþý karþýya olduðunu belirten Ýrsen Küçük, Eroðlu'ndan bunun önüne geçmesini istedi... Küçük: Sayýn Cumhurbaþkaný hisleriyle hareket ederse, oynanmakta olan oyunu sürdürürse, o zaman ülkede bir kaos yaratýlýr ve ülke hükümetsiz kalýr sayfada Kim öldürdü? TMT nin 1 Aðustos 1958 de Fazýl Önder in öldürülmesinden sonra kurulduðunu açýklayan TMT Mücahitler Derneði, bu yönde yapýlan ithamlarý gerçek dýþý itham olarak niteledi ve kýnadý... Dernekten yapýlan açýklamada 1 Aðustos 1958'de faaliyete baþladýðý belirtilen TMT'nin görevinin 21 Aralýk 1963'te sona erdiði ve bu tarihten itibaren 'üniformalý nizami ordu' yapýsý içinde varlýðýný sürdürdüðü iddia edildi... Fazýl Önder 24 Mayýs 1958 günü öldürüldükten sonra, teþkilat tarafýndan korkutulan ve sindirilen halkýn cenazeye katýlmasý da önlenmiþ ve cenaze yalnýz bir imam ile Fazýl Önder'in kardeþi tarafýndan Küçük Kaymaklý mezarlýðýna defnedilmiþti. Ancak halen mezarý kesin olarak bilinmiyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta ve 6. sayfada Hastanelerde grev askýya alýndý Hemþireler ve Ebeler Sendikasý ile KTAMS bugün yapacaklarý grev ve yürüyüþü askýya aldýklarýný açýkladýlar sayfada Denktaþ'tan Küçük'e... Ýstifa et Serdar Denktaþ: Ýrsen Küçük hükümeti istifa ederek, partilerin üzerinde mutabýk kalacaðý baþbakan ve teknokrat hükümete fýrsat vermelidir sayfada BKP-TVG Seçime BKP de katýlacak Ýzzet Ýzcan BKP'nin önümüzdeki seçimlere BKP Toplumsal Varoluþ Güçleri olarak katýlacaðýný açýkladý sayfada DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak: Ercan'daki VIP'ten yararlanmak benim de hakkým sayfada

2 Küçük'ten Eroðlu'na saðduyu çaðrýsý Baþbakan Ýrsen Küçük, ülkenin hükümetsiz kalmasýyla kaos yaratýlacaðýna iþaret ederek, Cumhurbaþkaný'ný saðduyulu hareket etmeye çaðýrdý. Baþbakan Küçük, açýklamasýnýn sonunda þu ifadelere yer verdi."amaçlarý bir kaos yaratarak, ülkeyi hükümetsiz býrakmaktýr. Sayýn Cumhurbaþkaný'nýn saðduyulu hareket etmesi halinde ülkenin hükümetsiz kalmasýnýn önüne geçmesi mümkün. Ama Sayýn Cumhurbaþkaný hisleriyle hareket ederse, oynanmakta olan senaryonun devamýný sürdürürse, o zaman ülkede bir kaos yaratýlýr ve ülke hükümetsiz kalýr. Böylelikle ülkedeki birçok hizmetler aksar bunun da sorumlusu UBP olmaz. Sorumlular doðrudan doðruya bizden ayrýlan 8 milletvekilli ile DP ve TDP olacaktýr. Temennimiz bu konuda saðduyulu hareket edilmesidir" LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK Lefkoþa'da çalýþaný olduðu "Susam" isimli iþyeri adýna müþterilerden gün içinde topladýðý 500 TL nakit parayý iþyerine teslim etmeyen M.A. (E-24) tutuklandý. GÜZELYURT'TA HIRSILIK Öte yandan önceki gün saat sýralarýnda, Güzelyurt'ta faaliyet gösteren "Gülsen Eczanesi" isimli iþ yerinde çekmecede bulunan cüzdandan 1950 TL nakit para çalan N.E. (E-22) tutuklandý. HAVAYA ATEÞ Deðirmenlik'te, ikametgahýnýn avlusu içerisinde, avlusuna gelen köpeði korkutmak sebebiyle, adýna kayýtlý çifte kýrma av tüfeði ile bir el havaya ateþ eden H.E.(E-67) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. ASKERÝ BÖLGEYÝ ÝHLAL Lefkoþa'da önceki gün birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, gizlice Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nden KKTC ye giriþ yapmak isteyen A.S.(E-20) tutuklandý. Yapýlan ileri sorgulamada, zanlýnýn, 2 Ocak tarihinde, Lefkoþa'da Yiðitler Burcu'ndan birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, gizlice KKTC'den Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'ne geçtiði de tespit edildi. Þener LEVENT Açý GERÝDE KALAN Downer: Sadece bir akþam yemeði Derviþ Eroðlu ile BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer, yaklaþýk bir saat süren bir görüþme gerçekleþtirdi. Downer'e BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim; Eroðlu'na ise Müsteþarý Hasan Güngör, Sözcüsü ve Temsilcisi Osman Ertuð'un eþlik ettiði saat 12.30'da baþlayan görüþme sonrasýnda Downer basýnýn sorularýný yanýtladý. Liderlere eþleriyle beraber vereceði akþam yemeðinin tarihinin 29 Mayýs'tan 30 Mayýs'a deðiþtirilmesiyle ilgili bir soru üzerine Downer, bunun sadece bir akþam yemeði olduðunu ve tarihinin birkaç kez deðiþtiðini kaydetti. 29'unun BM Barýþ Gücü'nde çalýþýrken hayatýný kaybedenlerin anýldýðý gün olduðunu, o gün öðleden sonra bir anma töreni düzenleyebilecekleri için 29'unun deðiþtirilmesini taraflardan rica ettiklerini anlatan Downer, bunun haricinde tarih deðiþikliðinin bir anlamý olmadýðýný, bir günlük bir deðiþikliðin Kýbrýs sorununun çözümüyle ilgili bir deðiþiklik yaratmayacaðýný söyledi. Tarih deðiþikliðinin Ýstanbul'un fethinin yýldönümüyle alakalý olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerineyse Downer, yüzlerce yýl önce gerçekleþtirilen Ýstanbul'un fethiyle ilgili analiz yapmanýn görevi olmadýðýný, yemeðin liderlerin eþleriyle birlikte keyifli, güzel vakit geçirebileceði baþarýlý bir yemek halinde geçmesine odaklanmak gerektiðini kaydetti. "BÝR SONRAKÝ KAHVALTIYA KADAR TOK TUTSUN" Yemekten ne beklediðinin sorulmasý üzerineyse Downer, "Bir sonraki kahvaltýya kadar beni tok tutacak kadar yemek bekliyorum" dedi. Özel Danýþman Downer, liderlerden beklentisi için de bunun onlara baðlý olduðunu belirtti. Vakýflar Bankasý'ndaki istihdamlara tepki n KAPTAN: "ÝSTÝHDAMLA ÝLGÝLÝ KARAR GERÝ ALINMAZSA, 30 MAYIS'TA YARGIYA BAÞVURACAÐIZ" Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan, Vakýflar Bankasý'na usulsüz istihdam yapýldýðýný iddia ederek, gereken yapýlmamasý halinde konuyu 30 Mayýs'ta yargýya götüreceðini belirtti. Kaptan, yazýlý açýklamasýnda, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) "seçim telaþýyla" vatandaþlýk, arsa ve yardým daðýttýðýný ileri sürerek, Vakýflar Bankasý'na da yönetmeliklere ve mevzuata aykýrý þekilde 5 personel ve 1 müdürün istihdam edildiðini savundu. Kadrolarýn dolu olmasý nedeniyle mevcut personelin yerinden oynatýldýðýný savunan Kaptan, istihdamla ilgili karar geri alýnmazsa, 30 Mayýs'ta yargýya baþvuracaklarýný dile getirdi. Meclis yarýn erken seçimi oylayacak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarýnki toplantýsýnda 28 Temmuz'da erken genel seçim yapýlmasýný öngören karar tasarýsýný oylayacak. Karar tasarýsýnýn görüþülmesi geçtiðimiz hafta yapýlmýþ ancak son oylamasý, ivediliði olmadýðý için sonraya býrakýlmýþtý. Cumhuriyet Meclisi'nin yarýnki toplantýsýnda, gündem dýþý konuþmalar ve sunuþlarýn ardýndan "Seçimler ve oylamasý yapýlacak iþler" bölümünde "Birleþtirilmiþ Cumhuriyet Meclisi Seçimlerin Yenilenmesine Ýliþkin Karar Tasarýsý"nýn üçüncü görüþmesi yapýlacak. Milletvekillerinin hükümete yönelik çeþitli konulardaki yazýlý, sözlü ve sözlü soruya dönüþtürülen yazýlý sorularýnýn ardýndan gündemde UBP ile CTP grubuna baðlý bazý milletvekilleriyle TDP Genel Baþkaný'nýn birlikte sunduðu ülkede yoðun olarak görülen baþta kanser ve çeþitli hastalýklarýn nedenlerinin araþtýrýlmasý ve tespitine iliþkin Meclis araþtýrmasý açýlmasý önergesinin ön görüþmesi de bulunuyor. BKP KADIN MECLÝSÝ VE POGO PANEL DÜZENLÝYOR Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Kadýn Meclisi ve AKEL Kadýn Örgütü (POGO), bugün ara bölgede bulunan Home For Cooperation'da "Ekonomik Krizlerin Kýbrýslý Kadýnlar Üzerinedeki Etkileri" konulu bir panel düzenliyor. BKP'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, akademisyen Dr. Umut Bozkurt ve Güney Kýbrýs Eski Çalýþma Bakaný Soteroulla Charalambous, saat 18:30'deki panele konuþmacý olarak katýlacak. IRAK BAÐDAT'TA 46 ÖLÜ, 147 YARALI Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta bomba yüklü araçlarla 12 ayrý yerde saldýrý düzenlendi. Baðdat'ýn 12 ayrý yerinde bomba yüklü 13 araç ve yere yerleþtirilen bir bombayla saldýrý düzenlendi. Saldýrýlarda ölü sayýsýnýn 46'ya, yaralý sayýsýnýn 147'ye çýktýðý bildirildi. Çiziktir di Çiziktirdi Bir ortodoks ölünün cenaze merasiminde papazlarýn okuduðu ilahiler, bizde ölünün ardýndan okunan ilahileri hatýrlattý bana... Sözleri farklý olsa da ayný anlam, ayný içerik her ikisinde de... Hristiyan da bir ölü, müslüman da... Bu hayata veda merasiminde arkalarýndan ne söylenebilir ki baþka... Ýkisinde de ibretlik mesaj var geride kalanlara... Osmanlý tahtýnda 46 yýl padiþahlýk yapmýþ olan 'Muhteþem Süleyman' da bir ibret dersi sunmak istemiþ ölürken herkese... Rivayete göre, bir elinin tabuttan dýþarý sarkmasýný istemiþ... Herkes elinin boþ olduðunu ve bu dünyadan hiçbir þey götürmediðini görsün diye... Zaten bunu için hala "Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadý" derler ya... Papazlarýn kilisedeki ilahilerinin Türkçesini Sevgül Uludað'ýn kaleminden okudum. Sevgül, kemikleri 35 yýl sonra bulunan ve geçtiðimiz günlerde topraða verilen Deðirmenlikli Nikolas Kaniklidis'in cenaze törenine katýlmýþ... Duygu yüklü bir yazý yazmýþ bu törenin ardýndan... Orada okunan ilahileri, babasý, annesi, kýz kardeþi ve erkek kardeþi hala kayýp olan Maria çevirmiþ ona... Bakýn ne güzel: "Hiçbirþey kalamaz geride gölgelerden baþka... Altýnlar nerede? Herþey toz oldu... Ölüm geldiðinde herþey hiçleþiyor... Ne zenginlikler kalýyor geride, Ne ihtiþam... Bir mezarda kemikleri gördüðümde... Merak ederim bu insan, Zengin miydi, yoksa fakir miydi? Bir kral mýydý, Yoksa bir köle mi?" Bizde ölünün ardýndan minarede okunan ilahide de ayný þeyi söyler imam... "Musalla taþýnda yatan mevtaya bak da ibret al" der... Ve ekler sonra: "Padiþah da olsan ne fayda"... Cenaze arabamýzda da þöyle bir yazý var: "Baki Tanrýdýr ancak"... Dini günler dýþýnda da sýk sýk ziyaret edenler var mezarlýklarý... Hayatýn gerçek anlamýnýn orada olduðunu söyleyenler var... Ýnsan bir cenaze töreninde mezarlýða girer çýkar, bambaþka hislerle dolar... Bu tören, kendini bekleyen cenaze törenini de hatýrlatýr ona... Hiçbirþeyin o kadar telaþa ve kavgaya deðer olmadýðýný orada anlar... Ancak uzun sürmez bu... Herþey unutulur gider, mezarlýk kapýsýndan çýktýktan sonra... Sanki hiç ölünmeyecekmiþ gibi yeniden baþlar ayný didiþme ve boðuþma... Yurtdýþýndan ziyaretime gelen bir dostum ille de annemin mezarýna götürmemi istemiþti onu... Gitttik... Mezarlýktan dönerken þöyle dedi bana: -Her sabah iþe gitmeden önce, annenin mezarýný ziyaret et mutlaka... Söz vermedim... Bunu yapamayacaðýmý bilirdim çünkü... Kýbrýs'ýn gelmiþ geçmiþ en büyük hakimlerinden merhum Zeka Bey'i anýyoruz bugünlerde yýl olmuþ Balalanlý (Platanisso) Zeka Bey öleli... Kýbrýslýrumlar o köye "Horgondu Zeka Bey" derler hala... Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde de hakimlik yapmýþ... Hayattaki yakýnlarý çok ilginç anýlar anlatýr onunla ilgili... Bunlardan birini geçtiðimiz gün 'Kýbrýs' gazetesinde Ahmet Tolgay da yazdý... Ýngiliz döneminde idamla yargýlanan Kýbrýslý bir Türkü ziyaret etmiþ Zeka Bey hapisanede bir gün avukat olarak... Ayný koðuþta yine idamla yargýlanan Kýbrýslý bir Rum genci de varmýþ... Zeka Bey'den çok etkilenmiþ... Babasýna, savunmasýný Zeka Bey'in yapmasýný istediðini söylemiþ... Ancak fanatik bir milliyetçi olan babasý izin vermemiþ buna ve þöyle demiþ: "Oðlumu ipten bir Türk avukat kurtaracaksa, asýlsýn daha iyi..." Kýbrýslýtürk idamdan kurtulmuþ... Rum genci idam edilmiþ... Oysa Zeka Bey tarafýndan idamdan kurtarýlan baþka Rumlar da varmýþ... Cennet ve cehenneme inananlardan deðilim ben... Yine de politikacýlarýmýza naçiz tavsiyem þu: Bize kulak asmasalar da, o ilahilere kulak versinler hiç deðilse...

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE x istence e AFRÝKA dan mektup... Elvan Levent ÇARÞI ÝÇÝNDE VURDULAR BENÝ... Yýllardýr bu sayfalarda yazar dururuz... Ayhan Hikmet'i... Ahmet Gürkan'ý... Fazýl Önder'i... Derviþ Kavazoðlu'nu... Ve diðerlerini... Kim öldürdü? TMT öldürdü... Hikmet ile Gürkan'ý TMT'nin deðil, Rumlarýn öldürdüðünü söylerdi hep Rauf Denktaþ... Ve de yakýn çevresi... Güya Rumlar bu iki 'vatan haini'mizin ölülerinden de yararlanmak istemiþler ve onlarý öldürmüþler! Bu iddiaya inanan hiç kimse bulamazsýnýz toplumumuzda kendilerinden baþka... Tetiði çekenlerin bile kimler olduðu çok söylenir herkes tarafýndan... Arif Hoca bilirdi mesela... Ama mahkemede kendisine sorduðumuz zaman "söyleyemem" dedi... Söyleyemeyiþinin sebebini de açýkladý tanýk kürsüsünden... "Henüz af çýkmadý" dedi... * Bugüne kadar Fazýl Önder'i TMT'nin öldürmediðine dair iddialar yoktu... Yoksa vardý da bizim gözümüzden mi kaçtý? Bu iddialar þimdi ilk kez atýlýyor ortaya... Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði tarafýndan... Ýddialarýný da bazý gerekçelere dayandýrmýþ... Tarihlere... Fazýl Önder'in öldürüldüðü tarih ile TMT'nin kurulduðu tarihlere... Kýsacasý "Öldürüldüðü zaman henüz kurulmamýþtý" diyorlar... * Fazýl Önder 24 Mayýs 1958'de öldürüldü... Güpegündüz... Çarþý içinde... Önce silahla vuruldu... Ama ölmedi... O yaralý haliyle katilini yakalamaya çalýþýrken, diðeri tarafýndan sýrtýndan hançerlendi... Bir gama ile... TMT Mücahitler Derneði "TMT 1 Aðustos 1958'de kuruldu" diyor... Yani Fazýl Önder öldürüldükten sonra... "TMT'nin öldürmesi bu durumda mümkün mü?" diye soruyor. Biz de onlara soruyoruz þimdi: TMT öldürmediyse, kim öldürdü o halde? Onu da mý Rumlar? TMT öldürmediyse o cenaze yasaðýný kim koydu? Teþkilat tarafýndan halk o kadar korkutuldu ve sindirildi ki, Fazýl Önder'in cenazesine katýlmaya bile cesaret edemedi kimse... Karýsý bile... Bir imamla yalnýz bir kardeþi defnettiler cenazeyi... Küçük Kaymaklý mezarlýðýna... Ve þimdi, aradan geçen bunca yýl sonra, o mezarýn yeri bile bilinmiyor kesin olarak... Onun mezarý olduðu düþünülen bir mezar var... Ama emin olmak için oradan çýkarýlarak, DNA testi yapýlmasý gerekiyor... Hayatta olan yakýnlarýndan da kan örneði alýnarak... * Karanlýk yeraltý tarihimizin en acýmasýz, en kalleþ cinayetlerinden biridir Fazýl Önder cinayeti... Ve bazýlarýnýn söylediðine göre, sýrtýna gamayý saplayan da halen hayattadýr. Ama TMT Mücahitler Derneði "Bunu yapan TMT mensuplarý deðil" diyorsa, o halde kimlerin yaptýðýný da açýklamalýdýr... BÝR HAYAL KÝ... MERHAMETSÝZ MÜHÜRLERÝ KALDIRDI Kaçak yapýlar yýkýlmýyor Afrika (Özel)- Mayýs ayýnýn ortalarýnda Kuzey Kýbrýs Çevre Platformu tarafýndan bir basýn açýklamasý yapýlmýþ ve Turizm ve Çevre Bakanlýðý'na teþekkür edilmiþti. Yapýlan açýklamaya göre, Kuzey Kýbrýs Çevre Platformu'nun ýsrarlý takipleri sonucunda ilgili bakanlýklar ve devlet kurumlarýnýn yasalarý uygulayarak Karpaz'daki Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki alanlar içerisine yapýlan kaçak yapýlarýn mühürlenmesi gerçekleþtirilmiþti. 11 bölgede yapýlan denetlemeler sonucunda 100 adet bungalovun mühürlendiði basýna açýklanmýþtý. Ancak Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz dün Altýn Kumsal, Orman arazileri gibi koruma altýndaki alanlara yapýlan ve mühürlenerek yýkýlmasý beklenen binalarýn mühürlerini kaldýrdý. Ýskele Kaymakamý Merhametsiz, koruma altýndaki bölgelere yapýlan kaçak inþaat sahiplerinin maðdur olmamalarý için bu kararýn alýndýðýný açýkladý. Kaymakam Merhametsiz, kaçak yapý sahiplerine 2014'e kadar durumu idare etmelerini, konunun çözümüne de daha sonra bakacaklarýný söyledi. Konuyu gazetemize aktaran bölge sakinleri de Merhametsiz'in bu yaptýklarýnýn erken seçimle alakalý olduðunu iddia ettiler. Yeni mezarlýk Hamitköy'de yapýlacak n ÇAVUÞOÐLU: "HAMÝTKÖY'DE YENÝ MEZARLIK ÝÇÝN YER AYIRDIK. YERÝN UYGUNLUÐUNUN TESPÝTÝ ÝÇÝN TEKNÝK ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR" her türlü desteði vereceðini vurguladý. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, dün LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu'nu kabul ederek, LTB'deki sorunlarla ilgili bir toplantý yaptý. Fellahoðlu'na Asbaþkan Mustafa Hançerli ile diðer yetkililer de eþlik etti. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Lefkoþa Kabristanlýðý'nýn dolacaðýný göz önünde bulundurarak Hamitköy'de yeni bir mezarlýk yeri ayýrdýklarýný ve bu alanýn kabristanlýk için uygun olup olmadýðý konusundaki teknik çalýþmalarýn sürdüðünü bildirdi. Çavuþoðlu, Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB), tüm vatandaþlarýn belediyesi ve ülkenin aynasý olduðunu vurgulayarak, LTB'de borç yapýlandýrmasýnýn "olmazsa olmaz" olduðunu, belediyede çözülmeyecek sorun bulunmadýðýný, bu çerçevede hükümetin LTB'nin tüm sorunlarýnýn eksiksiz þekilde çözülmesi için yasalar çerçevesinde LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu, ülkede erken seçimin gündemde olduðunu ancak hayatýn devam ettiðini belirterek, bu çerçevede LTB'nin yaþadýðý sýkýntýlarý, tespitlerini ve taleplerini iletmek üzere devletin en üst makamlarýný ziyaret ettiklerini kaydetti. Fellahoðlu, belediyede öncelikli sorunun borçlarýn yapýlandýrýlmasý olduðunu vurgulayarak, bu konudaki çalýþmalar konusunda Çavuþoðlu'nu bilgilendireceklerini ve görüþlerini alacaklarýný söyledi. "LTB hepimizindir ve hep birlikte kurtarabiliriz" diyen Fellahoðlu, diðer öncelikli konunun ise mezarlýk konusu olduðunu ifade etti. FELLAHOÐLU Polonyalý, Bulgar ve Letonyalý Öðretmenler KKTC'de Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan, KKTC'de bulunan Polonyalý, Bulgar ve Letonyalý öðretmenlerle, onlara eþlik eden Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil ile görüþtü. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Atasayan, görüþmede yaptýðý konuþmada, Kýbrýs Türk toplumu içerisinde öðretmenlik mesleðinin önemli bir yere sahip olduðunu ve öðretmenlerin mücadele yýllarýnda halka rehberlik ettiðini söyledi. Bakanlýk olarak KTÖS'ün dýþ temaslarýna tam destek verdiklerini belirten Atasayan, yabancý konuklarýn KKTC'yi ziyaret etmesi ve KKTC'deki sivil toplum örgütlerinin uluslararasý kuruluþlarla bir araya gelmesinin kendisini memnun ettiðini söyledi. Atasayan, konuk öðretmen heyetinin KKTC'nin hem insanýnýn sýcak kanlý yapýsýný, hem de ülkenin güzelliklerini görüp, olumlu izlenimlerle ayrýlmalarý temennisinde bulundu. ELCÝL KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de konuþmasýnda, Kýbrýslý Türklerin kapalý bir toplumun yaþadýðý sýkýntýlarý iyi bildiðini ve yýllardan beri dünya insaný olmak için mücadele ettiðini söyledi. Sendikanýn, yabancý öðretmen sendikalarý ve uluslararasý kuruluþlarla iþbirliðine de deðinen Elcil, bunun Kýbrýs Türk toplumunun dýþa açýlýmýnda önemli olduðunu ve bu iþbirliðinin geliþmesini istediklerini belirtti. Elcil, deðiþim programlarý sayesinde 70 öðretmenin bugüne kadar bu ülkelere gidip, yabancý eðitim sistemlerini tanýma fýrsatý bulduðunu da kaydetti. Bilim kurgunun en önde gelen yazarlarýndan biri olarak kabul edilen Arthur Clarke, hayatý boyunca gelecekle ilgili birçok tahminlerde bulunduðunu, örneðin, 2000 yýlýnda artýk insanlarýn Dünya'nýn dýþýndaki gezegenlere de yerleþmeye baþlayacaklarýný tahmin ettiðini söylemiþti bir röportajýnda. Ne var ki, bu tahmininin gerçekleþmemiþ olmasýndan da en ufak bir hayal kýrýklýðýna kapýlmamýþtý. Ama yine de insanlarýn uzaya olan ilgilerini bir ölçüde kaybetmelerinin nedenini de buna baðlýyordu; henüz gidip oralara yerleþmememize. Uzaydaki diðer gezegenlere yerleþmeye baþladýðýmýz zaman bu ilginin tekrar canlanacaðýný iddia ediyor, hatta buna çok ihtiyacýmýz olduðuna inanýyordu. En azýndan artýk bu dünyada çoktan kaybettiðimiz 'hayret' duygusunu yeniden kazanmak için ihtiyacýmýz vardý buna. "Ýnsanlýk yeni yerler keþfettiðinde, iþte o zaman Homer ve Shakespeare de ortaya çýkar", diyordu. Aksi takdirde, artýk keþfedecek birþey kalmadýðýnda, herkes Proust'un yaþamýnýn son zamanlarýnda olduðu gibi, tek odalý bir alanla sýnýrlý bir hayata mahkum bir duruma düþerdi Clarke'a göre... Ýnsanýn artýk bu dünya üzerinde hareket edecek bir alanýnýn kalmadýðý endiþesini taþýyordu yazar bir anlamda. Bu yüzden toplumun bile aklýný kaçýrabileceðinden korkuyor, yeni bir rönesansýn ancak insanýn dünyadan kaçýþýyla mümkün olabileceðine inanýyordu. Zaten psikologlar da, dar bir alana kapatýlan insanýn kolaylýkla aklýný kaybedebileceðini söylüyorlardý. Özellikle de dýþ dünyadan izole edilmiþ karanlýk bir yerde, geri dönüþü olmayan ciddi travmalara maruz kalabilirdi insanýn akýl saðlýðý. Arthur Clarke gibi hayatýný bilim kurgu romanlarý yazmaya adayan, uzay bilimine neredeyse saplantý derecesinde ilgi duyan bir yazar ve ayný zamanda bir mucitin, bir 'çýkýþ' bulabilmek için gerçekten de çok kafa yormuþ olduðunu düþünüyorum doðrusu. O bu 'çýkýþ'ý su altýna dalmakta bulmuþtu çünkü suyun altýnda uzaydaki gibi yer çekiminin olmadýðý bir dünyayý daha kolay hayal edebiliyordu. Zaten bu dünyada aklýmýzý kaçýrmamamýzýn en önemli nedenlerinden biri, hayal edebilme yeteneðine sahip olmamýzdý bana kalýrsa. Yoksa, Proust da yedi ciltlik o ünlü 'Kayýp Zamanlarýn Ýzinde' romanýnda kurguladýðý koskoca dünya olmasaydý eðer, kapandýðý küçük odasýnda akciðer enfeksiyonundan ölmeden önce, kendini bir akýl hastanesinde bulurdu muhtemelen. Hapisanedeki mahkumlar da gece gündüz hayal kurmasalar, akýllarýný kaçýrmazlar mýydý o hücrelerde? Biri pencereye bakar parmaklýklarý görürdü, biri de yýldýzlarý, deðil mi? Biz peki bu adada, bu kýsýr döngünün içinde hayallerimiz olmasa kaçýrmaz mýydýk aklýmýzý? Denizin ortasýnda, bir yanýmýz koskoca bayrak, bir yanýmýz, tel örgülü barikat. Dün artý bugün bir yarýn eder miydi? Saða dönseniz, çýkmaz o sokak, sola dönseniz hiç çýkmaz. Çocukluðunuzun deseniz, o sokaða girilmez zaten artýk. Bir izolasyon ki, arkasý yarýn gibi... Uzar uzar giderdi... Arthur Clarke, baþka bir gezegene yerleþmenin hayaliyle yaþadýysa, biz de burada Maraþ'a gidebilmenin hayaliyle yaþamadýk mý? Yaþadýk elbette. Kapalý ama karanlýk deðil buralarý, bir güneþ ki tepemizde, Stalin'den beter. Öldü yazar, göremeden insanlarýn baþka gezegenlere yerleþtiklerini... Biz görecek miyiz peki, Maraþ'a girebildiðimiz günleri?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Var mýdýr bir eþi söyleyin bu dünyada Düþmüþ bir hükümetle seçime gitmenin? CTP'nin imzasý olacak bu olayda da Ne erdemi olur ki bundan çýkar gütmenin? Kalay BÝRBÝRLERÝNÝ DÜÞÜRÜYORLAR, KALDIRIYORLAR Senelerdir sigara fabrikasýndan bozma o mecliste oturuyorlar. Senelerdir toplumun yüzüne baka baka "siyaset budur" diyorlar, toplum da gerçekten siyasetin "bu" olduðunu sanýyor. Senelerdir týkýldýklarý o mecliste hükümetmiþ gibi, muhalefetmiþ gibi davranýyorlar, toplum da onlarý ciddi ciddi muhalefet ya da hükümet sanýyor. Ýþte bu adamlar, yani, TC yetkilileri karþýsýnda bir "kiþilik", bir "karakter" tutturamayan bu "büyük" adamlar, bu "küçük" adamlar, zaman zaman birbirlerine çelme takýp birbirlerini düþürüyorlar. Sonra da birbirlerini ayaða kaldýrýyorlar Olan biten bu!.. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KAHVELER TOPLUMUN NABZIDIR Kýbrýslýlarýn en büyük özelliklerinden bir tanesi, iþleri varsa yaptýktan sonra, yoksa sabah kahvaltýsýnýn ardýndan köydeyse köydeki, kentteyse mahallesindeki veya evinin en yakýnýndaki bir kahveye kendini atmaktýr. Konuþulan konular bellidir Köy yerindeyse, yeraltý sularýnýn azalmasýndan, hayvanlarýn, tarlalarýn durumundan konuþulur Tavuklarýn yumurtlamasýndan, koyunlarýn keçilerin yavrulamalarýndan söz edilir Süt verimi konuþulur Sonucunda da üretilenin tüketilmesi, yani satýþý gündeme gelince siyaset girer iþin içine! Ve orada konuþanlarýn partileri deðil, köylünün çýkarlarýdýr savunulan. Kentlerde de daha farklý deðildir iþler Kahvelere gidenlerin yaþamlarý üzerinedir tartýþmalar Kahvehane kültürü budur bizim memleketimizde Ha, Kýbrýslýnýn bir de rahatlýðýna olan düþkünlüðü söz konusudur. Bir sandalyeye otururken, bir diðer sandalyeye de sigara paketini atar, ayaklarýný basar, üçüncüyü koltuðunun altýna alýr, hatta dördüncü sandalyeye de kahvecinin getirdiði kahve tepsisini koydurtur. Telefonla gazetemizi arayan bir bayan okurumuz, "KKTC meclisindeki konuþmalarýn seviyesi Mulla Hasan'ýn Kahvesi'ndeki konuþmalarýn seviyesinden çok aþaðýlardadýr" demiþti. Bunu söylemesinin nedeni de, televizyonda naklen yayýnlanan meclis oturumunu izlemesiydi Ben de dünkü yazýmda bu konudan birkaç cümle ile söz ettim. Yazýyý okuyan bir baþka okurumuz telefon açtý -Mulla Hasan'ýn Kahvesi enim benim kahvelerden deðildi Orasý adanýn nabzýný büyük oranda tutan bir yerdi, dedi Ben de, telefonla arayan bayan okurumuzun, Mulla Hasan'ýn Kahvesi'ni kötülemek amacýyla KKTC Meclisi ile kýyaslama yapmadýðýný anlattým Hatta bizim köyden de örnekler verdim ona Daha önceleri Hasan Þekerli'nin kahvesinde, belki de düþüncelerine karþý olduðumuz insanlarýn, büyüklerimizin, daha seviyeli siyasi tartýþmalar yaptýklarýný söyledim. Okurumuz, -Mulla Hasan'ýn Kahvesi'nin özelliði neydi bilir misin? -Bilmem Ýsmini duyarým sadece -Mahkemelerin karþýsýndaydý Köylerden, kentlerden gelenler büyük çoðunlukla oraya giderlerdi Sadece Kýbrýslý Türkler deðil, Kýbrýslý Rumlarýn da uðrak yeriydi. Ýngiliz sömürge döneminde Ýngiliz valisi vergi koyacaðýnda veya bazý vergileri yükselteceðinde memurlarýný Mulla Hasan'ýn Kahvesi'ne gönderirdi. Onlar konuþmalara, tartýþmalara hiç karýþmazlar, sadece dinlerler ve halkýn nabzýný tutarlardý. Ondan sonra kendi yorumlarýný da katarak valiye rapor verirlerdi. O da vergi koymak veya varolan vergiyi artýrmak konusunda karar verirdi KKTC Meclisi'nde yapýlan sadece vatandaþlarýn ceplerindekini çalmayý kýlýfýna uydurmak ve resmileþtirmektir. Bu toplum Ýngiliz sömürge idaresinden de geçti Þimdi Türkiye'nin iþgalini yaþýyor Ýngiliz Valisi Mulla Hasan'ýn Kahvesi'ndeki nabza göre þerbet verirdi! Türk valisi ise KKTC Meclisi'ne talimatla yaptýrýyor istediðini KTAMS ÝLE HEMÞÝRELER VE EBELER SENDÝKASI Tüm hastanelerde greve gidiliyor SAATLERÝ ARASINDA GREV YAPILACAK SAÐLIK BAKANLIÐI'NA SÝYAH ÇELENK, BAÞBAKANLIK'A ÖNLÜK BIRAKILACAK KÖSE: "TAÞERON FÝRMADAN HÝZMET ALIMI MESLEK ONURUMUZUN YOK EDÝLÝÞÝNÝN KARARI " KAPTAN: "ÝLK HEDEFTE 15 HEMÞÝRE VE 11 DE DOKTOR ALINACAÐINI ÖÐRENDÝK. BUNA ÞÝDDETLE KARÞIYIZ" Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) ile Hemþireler ve Ebeler Sendikasý, Saðlýk Bakanlýðý'nýn taþeron firmadan hemþirelik hizmeti alacaðý gerekçesiyle bugün tüm hastane ve saðlýk ocaklarýnda greve gideceðini açýkladý. Acil servisler de dahil tüm saðlýk merkezlerinde saatleri arasýnda uygulanacak grev yanýnda, eylem de yapýlacak. Saðlýk Bakanlýðý'na siyah çelenk; Baþbakanlýk'a ise önlük býrakýlacak. Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) ile Hemþireler ve Ebeler Sendikasý yetkilileri bugün düzenledikleri basýn toplantýsýnda grev ve eylem kararlarýyla ilgili bilgi verdi. KÖSE Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Merkezi'nde yer alan basýn toplantýsýnda ilk sözü alan Sendika Baþkaný Oðuz Köse, Saðlýk Bakanlýðý'ný, özel bir taþeron firma aracýlýðýyla hizmet satýn alma giriþiminde bulunduðu gerekçesiyle eleþtirerek, bunu "meslek onurlarýnýn yok ediliþinin kararý" sözleriyle deðerlendirdi. Bu konuda açýklama yapýlmamasýna da tepki gösteren Köse, UBP'den aranan hemþirelere devlette istihdam edilecekleri vaat edildiðini savunup konuyu böyle öðrendiklerini anlattý. Saðlýk servislerindeki personel eksikliðini defalarca dile getirdiklerini belirterek 2 yýldýr yaþanan süreçle ilgili bilgiler de veren Köse, son olarak dün Bakanlýða giderek eylem uyarýsý yaptýklarýný hatýrlattý SAATLERÝ ARASINDA Köse, gelinen aþamada, KTAMS'la birlikte bu sabah saatleri arasýnda, acil servisler de dahil tüm hastanelerde ve saðlýk ocaklarýnda greve gitme kararý aldýklarýný açýkladý. KRÝZ MASASI OLUÞTURULACAK Bu süre zarfýnda hastanelerde acil kriz masasý oluþturulacaðýna iþaret eden Köse, acil servislerde 1, yoðun bakýmda 2, servislerde ise 1 hemþire olacaðýný ve çok acil vakalara müdahale edileceðini vurguladý. SÝYAH ÇELENK VE ÖNLÜK BIRAKILACAK Köse, grev saatlerinde ayrýca saat 09.30'da Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi önünde toplanacak çalýþanlarýn önce Saðlýk Bakanlýðý'na yürüyerek, siyah çelenk býrakacaðýný; ardýndan da Baþbakanlýk'a geçilerek önlüklerini býrakacaklarýný kaydetti. Saðlýðýn tüm halký ilgilendiren bir konu olduðunu belirterek tüm siyasi parti, sendika ve örgütlere destek vermeleri çaðrýsý yapan Köse, "bu bizim için varoluþ mücadelesidir gün mücadele günüdür" dedi. HALKA ÇAÐRI Köse, halka ise, grev süresince hastane servislerinden hizmet almamalarý yönünde çaðrý yaptý. Hastanelerde olasý taþeron þirketlerden alýnacak saðlýk hizmetlerine güvenmemelerini isteyen Köse, özel saðlýk kuruluþlarýndan hizmet alýnýp faturalarýn saðlýk Bakanlýðýna götürülmesini de önerdi. Köse, çoðu özel hastanelerde çalýþan hemþirelerin bu iþ teklifini kabul etmediklerini; taþeron firmanýn "sahte" hemþirelerinin çalýþtýðý servisleri, üyelerinin terk edeceklerini ve süresiz olarak hizmet vermeyeceklerini de ifade etti. KAPTAN KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan da, liberal anlayýþla her þeyi özele devretme anlayýþýyla hareket etmekle suçladýðý hükümetin, "taþeron þirket aracýlýðýyla hizmet alýnmasý" yönündeki kararýný anlamakta güçlük çektiklerini dile getirdi. "Ýlk hedefte 15 hemþire ve 11 de doktor alýnacaðýný öðrendik. Buna þiddetle karþýyýz" diyen Kaptan, dün Saðlýk Bakanlýðý'nda polis engeliyle karþýlaþtýklarýný ve konuya duyarsýzlýðýn halen devam ettiðini öne sürerek her zamanki gibi onurlu duruþlarýyla mücadele etme yönünde kararlý olduklarýný söyledi. Kaptan, yanlýþ bulduklarýný belirttiði bu kararýn geri alýndýðý, bugün Baþbakan tarafýndan açýklanmadýðý taktirde bugün grevin uygulanacaðýna iþaret eden Kaptan, bölgelerden baþkente taþýnacak çalýþanlarýn eylemlerinin ardýndan saat 13.00'te iþbaþý yapacaklarýný kaydetti. Kaptan, "bu eylemi yapmak istemiyoruz ancak meslek onuru için yapacaðýz" dedi. Sessizliðin Sesi ESKÝDEN BÝZÝMDÝ DENÝZLER Toplumsal varoluþ, aslýnda toplumsal kurtuluþ mücadelemizin mihenk taþlarýndan biridir Baraka Kültür Merkezi. Bu mücadeleyi her zaman doðru yolda, doðru teþhis ve reçetelerle veren... Ve doðru zamanda doðru eylemlerle destekleyerek, bedel ödemeyi göze alan bir tavýrla sesini yükselten bir sivil toplum örgütümüz. Yaz sýcaklarýnýn kendini hissettirmeye baþladýðý bugünlerde, yýllardýr yaþanan bir soruna bir kez daha dikkat çekmek için, 2 Haziran Pazar günü saat 14.00'te Deniz Kýzý Oteli önünde "Beleþe Denize Girne Eylemi" düzenleyecek Baraka. Amaç, anayasa ve yasalara aykýrý olarak halktan plajlara giriþ ücreti talep edilmesini protesto etmek ve bu konudaki anayasal haklarýný halka bir kez daha hatýrlatmak. Eylemle ilgili açýklamasýnda þöyle diyor Baraka: "Bu sene 5. yýlýna giren beleþe denize girme eylemlerimiz süresince pek çok kiþi yasal ve anayasal haklarýný öðrenip savunmaya baþlarken, bazý plaj iþletmecileri de eylemlerimizin baskýsýyla fiyatlarý artýrmamýþlardýr. Halkýn da desteðini alarak bu anlamda baþarýya ulaþan beleþe denize girme eylemlerimize bu yýl da devam ediyoruz." Açýklamada ayrýca, eylemin temel amaçlarýndan birinin de, kamuya ait plajlarýn özelleþtirilmesini ve deniz kirliliðini protesto etmek olduðu vurgulanýyor. Her deniz mevsimi geldiðinde, bu dert depreþiyor yeniden. Baraka Kültür Merkezi'nin eylemleri yanýnda, hukukçularýmýz, insan haklarý örgütlerimiz, tüketici derneklerimiz de plaj ücretlerini protesto eden ve bu yasadýþýlýðý vurgulayan bildiriler yayýnlýyorlar. Kuþkusuz, Baraka'nýn "Beleþe denize girme" eylemi kadar etkili ve ses getirici olamýyor bunlarýn hiçbiri. Kuzey Kýbrýs'ýn bütün sahillerini parselleyip gollifa gibi daðýtan sözde yetkili, aslýnda yetkisiz makamlar, bugüne kadar halkýn bu anayasal hakkýnýn gaspedilmesine etkili bir çözüm getirmediler. Baraka Kültür Merkezi aktivistlerinden sevgili Nazen Þansal, "Beleþe Denize Girme" eylemi ile ilgili olarak "Afrika"daki dünkü yazýsýna bir þiirle baþladý. Aktardýðý dizeler þöyle: Denizin kenarýnda, harnýplarýn altýnda Karpuz hellim yalancý dolma Þimdi barikatlar kurulmuþ denizlerimize giden yollara Bastýr parayý at kendini denize yok yoðum otur oturduðun yerde! "Beleþe denize girme" eylemlerinin birinde bir dostu okumuþ ona bu þiiri. Kimin yazdýðýný, ne zaman yazdýðýný bilmiyormuþ ikisi de. Þöyle diyor Nazen: "Hatýrladýðý, çocukken gittiði bir dernekte kendisine öðretildiði ve bir etkinlikte sahneden okuduðu idi. Hatta okuduðu etkinlikte polisle dernek yöneticileri arasýnda bir gerilim yaþandýðýný da anýmsýyordu. Demek ki yýllar önce plajlar paralý hale gelirken sahiller özelleþtirilirken sessiz kalmayanlar, itiraz edenler de vardý." Bu arada bir bilinmeyene ýþýk tutma açýsýndan yazayým. Sevgili Nazen Þansal'ýn bahsettiði þiir bana ait yýlýnda yazdým. Yani tam 27 yýl önce. Ayný yýl yayýmlanan "Duy Acýnýn Sesini" adlý þiir kitabýmýn 22. sayfasýnda yer alýyor. Þiirin baþlýðý "Eskiden"... Nazen'in arkadaþý belleðinde kaldýðý kadarýyla okumuþ. Þiirin aslý ise aynen þöyle: Eskiden bizimdi denizler sýcaklar canýmýza tak dedi mi atardýk kendimizi sularýn mavi koynuna sonra harnýplarýn altýnda karpuz hellim yalancý dolma... þimdi barikatlar kurulmuþ denizlerimize açýlan yollara baþlarýna biletçiler dikilmiþ bastýr parayý at kendini denize yok yoðum otur oturduðun yerde... Mehmet Levent

5 5 29 Mayýs 2013 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars 8'ler savunma yapmayý zül sayýp istifa etti. Þimdi ister misiniz, Küçük, "Hayýr istifa etmediniz, sizi ben attým" desin? MÝÞ-MIÞLAR * Suudi Arabistan kralý ölmüþ. - Vah vah vah... Demek ona da kalmadý ha! *KTAMS, Hemþireler ve Ebeler Sendikasý ve BES grev uyarýsý yapmýþ. - Bu saatten sonra grev mi olur? Diyecektim, vazgeçtim. Galiba da tam bu saatten sonra grev olur * 8 UG, UBP'den istifa ettiklerine dair mektup yazmýþ. - Formaliteye ne gerek vardý. Hade bize eyvallah deyip, seçmenlerini alýp gidebilirlerdi. * 250 T izni verildiði haberi yalan çýkmýþ. - Ne yazýk ki yalan, ayrýlmaz bir parçamýz, vazgeçilmez alýþkanlýðýmýz oldu Kimse dilimize biber sürmüyor ki! * Talat, Eroðlu'nun aday gösterilmediði için UBP'yi böldüðünü söylemiþ. - Ayný risk, CTP için de geçerli mi acaba? Yorgancýoðlu'nun baþýna, Küçük'ün baþýna gelenler gelebilir mi? * Downer Maraþ önerisine sýcak bakmamýþ. - Saçmaydý zaten Maraþ'ý alýnca Ankara'ya güven duyacaklarsa, korkularý yersizdir demek. * Yeraltýndan su çekmek, gelecek kuþaklarýn hakkýný çalmakmýþ. - E napalým yani!.. Su yoksa, birbirimizin yüzüne mi tükürelim yaðmur yaðdýrmak adýna! *Eroðlu, UBP'yi yoldan çýkarmak isteyenlere karþý dikkatli olunmasýný istemiþ. - Boþuna! UBP tumba oldu bile. Kime oy verirseniz verin, kimse kulaðýnýzý çekmeyecek... Kendi baþýnýza kendim ettim kendim buldum deyip dövüneceksiniz. 12'ye 5 kaldý!.. Çok þiþtik Çok dolduk Ve çok yayýldýk... Artýk hiçbir yere sýðamaz olduk. Ev biliyorum, 3 tane derin dondurucusu var, yetmiyor Ev biliyorum, 4'lü garajý var yetmiyor Yol biliyorum, kaldýrým biliyorum, boþ arsa biliyorum, ne zaman gidersen git, çocuk arabasý sýðdýracak yer yok. Çöp konteyneri biliyorum, her zaman dolmuþ taþmýþ... Hele öyle marketler biliyorum ki, kaldýrýmlarý da aþýp, yola taþmýþ. Ah ah BÖYLE BÝR ANDI Marketlerimiz bir baþka dert! Ne kadar büyük olursa olsun, kendi dam altýna sýðan yok. Ben görmedim henüz. Tüp gazlardan tutun, karpuzlara kadar çoðu eþya dýþarýda Kola buzluklarýný, dondurma buzluklarýný, ekmek dolaplarýný falan saymýyorum. Onlara alýþtýk, hiç gözümüze takýlmýyorlar zaten! Dolmuþuz, bumbar gibi þiþmiþiz. N'olacak bu bizim düzensizliðimiz hiç bilmiyorum. Patlamamýz yakýndýr ama! Þu fotoðraf var ya, bir bakýn lütfen. Ýnsan bakýnca yoruluyor vallahi! Ýlk dikkatinizi çeken ne oldu bilmiyorum. Benim dikkatimi çeken damdaki o asma talvarý oldu. Ve Bu fotoðrafý da, her nasýlsa dama týrmanmayý baþarmýþ o asma için çektim. Tek yeþillik o! Görebildiðimiz tek yeþil o Oysa eskiden hemen hemen her damda vardý. Þimdi tabelalarýn iþgalinde her yer. Yazýk! O asma var ya o asma... O asma, 12'ye 5 kaldýðýnýn en açýk göstergesi... Çevre saatinden anlayalar için. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BU SEFER OLACAK (Ýstanbul)- Yerimizden fýrladýk, "Bu sefer oldu" dedik. "Oturun" dediler, "daha gidilecek çok yol var" Oturduk. Biraz zaman geçti, yeniden gündem hareketlenmeye baþladý. Yine fýrladýk yerimizden; yollarý sokaklarý doldurduk. Bu sefer bu iþ tamamdýr, dedik "Oturun", dediler "bu sefer de olmayacak" Tekrardan oturduk Bir zaman daha geçti üstünden. Görenler "Ölü topraðý mý serildi" diye sordular. Kimseden ölü topraðý serilmiþ gibi tek ses çýkamadý uzunca bir süre. Tam herkes, "artýk bu iþ böyle gider, bu film burada biter" derken, hava yine döndü. Bu sefer lodostu esen. Esti mi iyi götürüyor. Tekrardan fýrladýk. Bu sefer ne meydan kaldý doldurulmadýk, ne de cadde. Hatta parklarda yattýk. Az kalmýþtý. Ceket giymiþ adam gibiydik rüzgârýn önünde giden. Uçuyorduk. Uçuracaklardý. Ki Tekrar týs Tekrar moraller sýfýrlandý. Bu zamanda sayýmýz azaldý. Caddeleri, deðil dolduracak sokaðýn bir köþesinde ayakta konuþacak üç kiþi bile olamayacak kadardýk hem de Meðer gelgitlerle süren zamanda, altýmýzý oymuþlar. Saðlam gibi duran kazýklar çürümüþ. Beton dediðimiz yerlerdeki demirler erimiþ. Þimdi ufak bir darbe ile bina yýkýlacak. Sonra Ýç meselelerle bizi oyaladýlar. Artýk gündemde maaþlar var. Kýyafetler. Camiler girdi hayatýmýza. Biz, "Yapamazsýnýz" dedikçe, onlar yaptýlar. Hem de çifte minareli camiler inþa ettiler. Ýmam hatiplerle tanýþtýk. Bir kýsmýmýz oraya verdi çocuklarýný, gelecek orada diyerek. Düþünün size soracaklar, "Çocuðunuz büyüyünce ne olacak?" Siz aðzýnýzý açmadan çocuk cevaplayýp, "Ýmam olup ümmeti idare edeceðim amca" diyecek. Babasý sevinecek. Annesi gurur duyacak, gözleri yaþaracak. Ve tam görüþmeler tekrar baþlayacak, bu sefer tamamdýr, iþ olacak diye ayaða kalkmaya çabalarken Cümbür cemaat nasýl olduysa bir araya gelerek gündeme erken seçimi sokuþturdular. Yatýyoruz kalkýyoruz, Ýrsen hükümeti düþtü diye manþet atýyoruz. Yatýyoruz kalkýyoruz, hükümeti Serdar kuracak seçime öyle gidilecek. Yatýyoruz kalkýyoruz V e bunlarý görüp, aðzýmýz açýp tam da, "Yeter artýk uyanýn, ülke gidiyor, fýrlayýn" diyecektik Ki görüyoruz yerinden fýrlayacak kimse kalmamýþ. Sordum, "Bu sefer olacak deðil mi?" Týs çýkmadý Etrafýmda sesimi duyuracaðým kimse yoktu Herkes "inandýðý" partisine destek için daðýlmýþ meðerse... Saðlýkta grev askýya alýndý Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý ve KTAMS ortak yayýnladýklarý basýn açýklamasýnda bugün yapýlacak olan grev ve yürüyüþü askýya aldýklarýný açýkladýlar. Baþbakanýn hizmet alýmlarýný durdurduðunu açýklamasýnýn ardýndan ortak bir açýklama yapan Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Baþkaný Oðuz Köse ile KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan eylemlerin askýya alýnmasýyla ilgili þunlarý ifade ettiler: "Taþeron ve veya herhangi bir dernek aracýlýðý ile hizmet alýmlarýný ertelediðini açýklayan Sayýn Baþbakan, açýklamasýnýn ardýndan TMT Derneði Fazýl Önder'i TMT'nin öldürmediðini öne sürdü! Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði, Fazýl Önder'in 24 Mayýs 1958'de TMT mensuplarýnca öldürüldüðü iddiasýnýn tarihsel olarak doðru olmadýðýný, çünkü TMT'nin 1 Aðustos 1958'de, Önder'in öldürülmesinden sonra kurulduðunu bildirdi. Dernekten dün yapýlan açýklamada, Birleþik Kýbrýs Partisi'nin (BKP) "Fazýl Önder TMT mensuplarýnca öldürüldü" iddialarýný eleþtirdi. Açýklamada, kuruluþ tarihi itibarýyla TMT'nin Önder'i öldürmesinin mümkün olmadýðýna iþaret edilerek, "gerçek dýþý itham" yapanlar kýnandý. Açýklamada, "Gerçeklere dayanmayan bu tür ithamlar hem düþündürücü hem de esef vericidir. Baþta yaþama hakký olmak üzere KTTB, LTB'YÝ ZÝYARET ETTÝ- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu, belediye'nin içinde bulunduðu zor duruma karþýn 1,5 ay içerisinde güzel iþlere imza attýklarýný ifade etti. LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu önceki gün Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB) Baþkaný Dr. Özdemir Berova ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Fellahoðlu kabulde yaptýðý konuþmada, çaðdaþ bir baþkent yaratmak için mevcut hizmetlerin çok daha ilerisine çýkýlmasý gerektiðine vurgu yaparak, bunun için çalýþanlar ve belediye meclis üyeleriyle birlikte yoðun bir þekilde çalýþtýklarýný ifade etti. Taþeron firmadan 15 hemþire istihdamý Saðlýk Bakanlýðý'nýn taþeron bir firmadan 15 hemþire istihdam ettiði gerekçesiyle dün diðer iki sendikayla birlikte Saðlýk Bakanlýðý önünde protesto eylemi yapan Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen), hukuk dýþý diye nitelediði bu durum Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan da onaylanýrsa, konuyu mahkemeye taþýyacaðýný açýkladý. Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ yazýlý açýklamasýnda, KTAMS ve Hemþire ve Ebeler Sendikasý'yla birlikte bakanlýk önünde yaptýklarý eylemin ardýndan Meclis Baþkaný Hasan Bozer ve Baþbakan Ýrsen Küçük ile görüþtüðünü belirtti. Hastanelerdeki hemþire Türk-Sen: Muhalefet gereðini yapmalý Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, 22 milletvekili ile azýnlýða düþen UBP Hükümeti'nin "dünyanýn hiçbir yerinde görülmeyen bir þekilde" hükümet etmeye ve devlet imkanlarýný daðýtmaya devam ettiðini savunarak, "Baþta ana muhalefet olmak üzere muhalefet gereðini yapmalýdýr" dedi. Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý yaptýðý yazýlý açýklamada, "ülkeyi yönetme yetkisini kaybeden hükümetin vatandaþlýk ve arsa Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý ve KTAMS olarak yönetim kurullarýmýzda deðerlendirip bugün yapacak olduðumuz grev ve yürüyüþümüzü askýya aldýðýmýzý tüm kamuoyu ve halkýmýza duyururuz. Önümüzdeki süreçte taþeron ve veya yasalara aykýrý bir þekilde istihdam yapýlmaya çalýþýldýðý taktirde bugünkü güçlü duruþumuzu, askýya almýþ olduðumuz eylemleri yürürlüðe koymaktan çekinmeyeceðimizi hükümet edenlere önemle hatýrlatýrýz. Mesleðimizin onuruna sahip çýkýp bizlere destek veren baþta meslek arkadaþlarýmýz ve tüm sivil toplum örgütlerine teþekkür ederiz." barýþ, huzur ve güven içindeki bugünkü yaþamlarýný borçlu olduklarý TMT,Mücahit ve KTBK ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'na borçlu olan bu çevrelerin zaman zaman gerçeklere dayanmayan bu tür ithamlarý karþýsýnda üzülmemek elde deðil" denildi. TMT'nin kuruluþu ve görevleri konusunda bilgi verilen açýklamada, TMT'nin direniþ örgütü olarak 1 Aðustos 1958'de faaliyete baþladýðý ve bu görevin, Rum saldýrýlarýnýn açýkça Kýbrýs Türk halkýný imha etmeye baþladýðý 21 Aralýk 1963'de sona erdiði kaydedildi. TMT'nin, o tarihten itibaren üniformalý nizami ordu yapýsý içinde varlýðýný sürdürdüðü belirtildi. ihtiyacýnýn taþeron firmadan karþýlanmasýnýn yasal, ahlaki ve etik olmadýðý, mesleðin ayaklar altýna alýndýðý görüþünü ifade eden Özkardaþ, þöyle devam etti: "'Türkiye ile yapýlan protokol gereði öngörülen istihdam sayýsýný aþtýk, hemþireler için yetki veremeyiz diyenler, kurultay öncesi yüzlerce istihdam yapmýþlardýr. Þimdi de seçim yasaklarýna birkaç gün kala, Saðlýk Bakaný taþeron bir þirketten hizmet satýn alma yöntemiyle 15 hemþireye hastanelerde kamu görevi yaptýrmak istiyor. Yani devlette kamu görevi yapacak bu 15 hemþirenin iþvereni taþeron bir firma olacak." daðýtmaya, yandaþlarýna devlet imkanlarýný daðýtmaya hýzla devam etiðini" ileri sürdü. Býçaklý, muhalefetin bir araya gelerek, yasa dýþý olduðunu savunduðu, hükümet uygulamalarýna son vermek için gerekeni yapmasý ve söz konusu uygulamalara çanak tutanlarýn ve uygulama talimatýný verenlerin seçimden sonraki yeni hükümet döneminde yargýya sevk edilecekleri konusunda açýklama yapmasý gerektiðini kaydetti. GÜNLÜK FATÝH SULTAN MEHMET TAYYÝP ERDOÐAN'IN KELLESÝNÝ VURDURURDU Taksim Gezi Parký'na gece yarýsý yapýlan operasyon ile parktaki yarým asrý aþkýn süredir orada bulunan aðaçlar kesildi. Ertesi gün ise Gezi Parký'nýn yýkýmýna karþý eylem yapanlara polis tarafýndan müdahale edildi ve dozerlerle parka girildi. Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn grup toplantýsýný yaptýðý sýrada yaþanan olaylara bir tepki de eski Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'dan geldi. Günay, Twitter'dan attýðý mesajlarla projeyi baþlatan AKP'ye açtý aðzýný yumdu gözünü. Günay þöyle yazdý: "Fethin yýldönümünde alýþveriþ merkezi yapmak için 75 yýllýk aðaçlarý kesmeye kalkanlar, ne Fatih Sultan'ý anlamýþlar, ne de Yaradan'ýn emrini. Osmanlý'nýn kuruluþ felsefesi Osman Gazi'nin gördüðü bir aðaç rüyasýna dayanýr. 'Bir yaþ aðacý kesenin boynunu keserim' sözü de Fatih'indir " KÜÇÜK'ÜN TELAÞI Güvensizlik önergesinin mecliste gündeme alýnmasýndan sonra Ýrsen Küçük ülkenin hükümnetsiz kalacaðý endiþesine kapýldý birden. Ve Eroðlu'na saðduyu çaðrýsý yaptý. Eroðlu'ndan ne bekliyor acaba? Kurtarýlmayý mý? DÝPLOMAT Liderler yemeðinden ne beklediði sorulmuþ Bay Aleksander Downer'e... O da, "Bir sonraki kahvaltýya kadar tok tutsun" demiþ... Diplomat dediðin böyle olur iþte! Yemekten baþka bir þey düþünmez SAYFA YANDI KTAMS ile Hemþireler ve Ebeler Sendikasý'ndan ilk gelen ayrýntýlý haber, bugün tüm hastanelerde grev yapýlacaðý yönündeydi. Ancak daha geç saatlerde grevin askýya alýndýðý duyuruldu. Bizim 4. sayfamýz da yandý ve boþa gitti böylelikle... SEVE SEVE ÖZÜR CTP'nin United Medya sorumlusu Sami Özuslu, dün sabahki basýn özetlerinde Afrika'nýn 'Ölü doðdu' manþetini okurken, "Bundan çok utanacaklar ve özür dileyecekler" dedi. Zararý yok Sami kardeþ... Senin parti gereðini yapsýn da seve seve özür dileriz biz yanýldýðýmýz için... Haydi, hep beraber alýn þu UBP'nin elinden hükümeti de alkýþlayalým sizi ve de özür dileyelim! Afrika'nýn baskýsý bir iþe yarasýn bari... Týrnak... " 'Ulusal' sözcüðü, belli ki UBP'yi çaðrýþtýrmayý ve oradaki küskünler için cazibe yaratmayý amaçlýyor. Fakat ülkedeki 'merkezde birikme' eðilimi hesaba katýldýðýnda, eskinin katý pozisyonlarýný anýmsatan 'Ulusal' vurgusu çok doðru bir tercih gibi durmuyor." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "O gerçek ise, muhalif vekillerin kendilerine son ana kadar sunulan bütün avantalarý ellerinin tersiyle ittiði, artýk UBP'nin resmen ikiye bölündüðü ve bir daha da toparlanýp, eski gücüne kavuþamayacaðýdýr. Kirli siyasetle UBP ancak buraya kadar gelebildi, CTP'nin nereye kadar gelebileceðini de seçimde göreceðiz..." Ediz TUNCEL (Star) "Taþeron Ýrsen Küçük ve hükümeti yasa dýþýlýkta tam gaz! Ýstihdamlarý yedirdiði gibi vatandaþlýklarý da yediriyor. Aðýzlarýndan burunlarýndan týkýyor." Ayþemden AKIN (Yenidüzen) "Seçen sahte, seçilen sahte, devlet sahte, ticaret becerisi sahte (monopoller), dindarý sahte, demokrasimiz sahte, taklit, solcumuz sahte, liberalim diyenler sahte. Bu ülkede 'komþuculuk' oynarýz. Bazýlarýmýz kýzmasýn, istisnalar kaideyi bozmaz." Ünal AKÝFLER (Havadis) Günün Kahramaný YILMAZ BORA Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði Baþkaný Yýlmaz Bora hepimizi hayrete düþürdü dün. Dernekten yapýlan açýklamada, 24 Mayýs 1958'de çarþý içinde vurularak ve býçaklanarak öldürülen Fazýl Önder'in TMT mensuplarý tarafýndan öldürülmediði öne sürüldü. Bugüne kadar çok yazýlan ve söylenen, hatta cinayetin kimler tarafýndan iþlendiði bile dillerde dolaþýrken TMT Mücahitler Derneði'nden ilk kez böyle bir açýklama geldi. TMT mensuplarý öldürmediyse, o halde kim öldürdü? Açýklamada TMT'nin 'nizami ordu'sunun 21 Aralýk 1963'ten sonra oluþtuðu belirtildiðine göre, bu cinayet 'baþýbozuklar' tarafýndan mý iþlendi demek isteniyor acaba? Mümkün mü bu?

7 29 Mayýs 2013 Çarþamba AKINTIYA A KARÞI Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktvisti Ne geçmiþ tükendi daha, ne de yarýnlar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Bu yaþanan, UBP'deki ilk bölünme deðil... Bir çok bölünme, ayrýlma vs. yaþandý geçmiþte UBP'de... Hatta ilk ciddi bölünme bile deðil aslýnda... Ýlk ciddi bölünme 1990'lý yýllarýn baþýnda dokuzlar grubunun ayrýlmasý ve Demokrat Parti'nin kurulmasý ile yaþanmýþtý... Denktaþ, Eroðlu ayrýlýðý denmiþti o zamanlar yaþananlara... Kiþisel husumetler, çekiþmeler ve sürtüþmelere dair onlarca hikaye anlatýlmýþtý. Muhtemelen doðrudur bunlarýn bir çoðu. Ama hem o gün hem de bugün yaþananlarý açýklayan baþka bir yaklaþým daha var... UBP aslýnda ta baþýndan iki ana eðilimin bileþkesinden oluþan bir partiydi... Bir yandan anavatancý bir yandan da Kýbrýslý Türk milliyetçisi iki ana eðilim... Bu iki eðilimi TMT'de de bulabilirsiniz... Ýdeolojik olarak anti-komünist, ekonomik olarak karma ekonomi, kültürel olarak ganimetçi ve ahlaki olarak da yozlaþmýþ bir zemine oturuyor UBP... Ama bu zeminin üzerinde yükseldiði temel her zaman iki ana eðilim ile damgalý oldu: Anavatancý ve Kýbrýslý Türk milliyetçisi... Aslýna bakýlýrsa her iki eðilim de tamamen konjonktürel bir karaktere sahip ve birbirini besleyebildiði gibi zaman zaman çatýþma risklerini de barýndýrýyor... UBP'nin iki eðiliminin yanyana durabilmesinin birinci ve temel koþulu; Kýbrýslý Elen þövenizminden gelebilecek tehtidler... Kýbrýslý Elen tehtidinin "yükseldiði" her dönem; anavatanýn korumasýna sýðýnmak ile Kýbrýslý Türk toplumunda bir direniþi örgütlemek temelli eðilimler sýký sýkýya kenetlendi UBP'de... Kýbrýslý Elen tehtidinin azaldýðý dönemlerde de uyumlu çalýþmak mümkün oldu bir süre... Ta ki "anavatan"ýn politikalarý Kýbrýslý Türk milliyetçiliðine zarar vermeye baþlayana kadar 'lý yýllarýn baþýndan itibaren, asimilasyon ve entegrasyon politikalarýnýn þiddetlenmesi UBP'deki Kýbrýslý Türk milliyetçilerini rahatsýz etmeye baþladý... Bu rahatsýzlýk, ideolojik bir referansla dile getirilemezdi. Çünkü Kýbrýslý Elen "düþmanlara" karþý "anavatandan" her an yardým istemek gerekebilirdi... Bu sebeple de kiþisel husumetler þeklinde kodlandý... Kýbrýslý Türk milliyetçiliðinin prematüre kalmasýnýn sebeplerinden birisi iþte bu kodlama sistemidir. 1990'lý yýllarýn baþýnda TC'deki hükümetle uyumlu olan ve Kýbrýslý Türklere yapýlan dayatmalarý benimseyenler UBP'den ayrýlmak zorunda kaldýlar... DP böyle kuruldu... Ancak bu durum, UBP'deki iki eðilimin tamamen birbirinden ayrýldýðý anlamýna gelmedi... Geriye kalan UBP örgütü, hala her iki eðilimi de barýndýrmaya devam etti.. Anavatancýlar kolaylýkla Kýbrýslý Türk milliyetçiliðinden vazgeçebiliyorlardý. TATAR CYPRÝ-COLA'DA- Maliye Bakaný Ersin Tatar, dün, Cypri-Cola Evsu tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Maliye Bakaný Ersin Tatar, ziyarette yaptýðý konuþmada, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de böyle geliþen marka olmasýnýn ülkenin yararýna olduðuna iþaret etti. ANASTASÝADÝS: Müzakereler kaldýðý yerden devam etmeyecek Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Kýbrýs sorunundaki herhangi bir yeni tur müzakerenin, 2012 yýlýnda sona erdiði yerden baþlamayacaðýný, bugün, "kesin bir dille vurguladýðý" belirtildi. Rum Yönetimi baþkanlýðýnýn, Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer arasýnda bu sabah konutta gerçekleþen görüþmenin ardýndan bir açýklamada bulunduðunu haber veren Rum haber kaynaklarý, Anastasiadis'in Downer'e, Rum kesimi tarafýndan sunulan ancak siyasi güçlerin ve halkýn çoðunluðu tarafýndan kabul edilmeyen önerilerin, herhangi bir þekilde kendisini baðlamadýðýný ve reddedilmekte olduklarýný söylediðini belirtti. Daha önce de defalarca söylediði gibi, Kýbrýs sorununun yönetim politikasýnýn, Ulusal Konsey ile iþbirliði içerisinde birlikte þekillendirileceðini anlatan Anastasiadis, bunun ise 15 Haziran'daki toplantýda ortaya çýkacaðýný sözlerine ekledi. Anastasiadis, bu toplantý sýrasýnda, yalnýzca Ulusal Konseyin yeni yükseltilmiþ rolüyle ilgili deðil, müzakereci atanmasý, çalýþma gruplarý ile uzmanlar ayný zamanda herhangi bir yeni tur müzakerenin baþlamasýndan önce üzerinde mutabakata varýlmasý gereken öneriler çerçevesinin hazýrlanmasý ve yeni süreçle ilgili bütünlüklü öneriler sunacaðýný sözlerine ekledi. Ama Kýbrýslý Türk milliyetçileri için anavatancýlýktan vazgeçmek kolay deðildi... Yaþamsal bir meseleydi anavatancýlýk... Üstelik ideolojik kodlar o kadar karýþýktý ki, anavatancý olan DP'nin söylemlerine bakýlýrsa esas Kýbrýslý Türk milliyetçisi kendileriydi... Kýbrýslý Türk milliyetçiliðine dayanan Eroðlu ekibi ise Türk ulusalcýsý gibi görünüyordu... Bunun bir sebebi her iki eðilimin de ayrýlmasý zor bir þekilde içiçe geçmiþliði ise, diðer sebebi de her bir eðilimi temsil eden unsurlarýn diðer eðilimi de kendine mal etme çabasýydý... Kavramsal düzeydeki bütün karýþýklýk da bu sebepten kaynaklanýyordu... Gün geldi, devran döndü... "Anavatan"daki politika ciddi bir yarýlma yaþadý... TC oligarþisi içerisinden ulusalcý, Kemalist unsurlarýn tasfiyesi ile birlikte iki ana siyasal odak doðdu: Eskinin egemenleri olan Ulusalcýlar ve dinsel bir temele dayalý AKP... Bu durum sað siyasetimize üç düzeyde etkide bulundu... CTP ile AKP yakýnlaþýrken, UBP içerisinde de (týpký geçmiþteki DP gibi) "anavatana" uyumlu bir eðilim olgunlaþtý... Bugün bu eðilimi Ýrsen Küçük temsil ediyor... Geçmiþte "anavatan" ile uyumlu olan DP ise artýk "anavatan"ýn yeni hükümeti için istenmeyen bir yapý haline geldi... Derviþ Eroðlu ve çevresi açýsýndan esasýnda herhangi bir deðiþiklik söz konusu deðildi. Hala Kýbrýslý Türk milliyetçisi eðilimi temsil ediyorlardý... Ezberleri bozan, bu defa UBP'de kontrolü "anavatancýlarýn" ele geçirmesi ve Eroðlucularýn dýþlanmasý oldu... Anavatancýlýk eðilimi aðýr basan Kýbrýslý Türk milliyetçilerine karþý, Kýbrýslý Türk milliyetçiliði eðilimi aðýr basan anavatancýlar... Ýþte budur ol ayrýlýklarýn hikayatý... Hem tarihsel, hem ideolojik hem de fiziksel anlamda gerçek UBP'yi bugün UBP dýþýnda kalanlar temsil ediyor... Ýrsen Küçük ve ekibinin yüzleþmekte zorlanacaðý temel mesele; dinsel gericiliðe ayarlý bir anavatancýlýk ile Kýbrýslý Türk milliyetçiliðini harmanlamak olacak. Çünkü Kýbrýslý Türk miilliyetçiliði tarihsel olarak Kemalist bir temele oturuyor, bünye bunu reddediyor... Eroðlu ve Denktaþ'ýn yaþayacaðý zorluk ise artýk kendileri ile birlikte çalýþmak istemeyen bir anavatana raðmen anavatancýlýk yapamayacaklarý gerçeði olacak... Oysa anavatan desteklemezse Kýbrýslý Türklerin yokolacaðý tezine ters bir durum bu... Yani anavatansýz bir Kýbrýslý Türk milliyetçiliði düþünülemez... Bu yüzden yalvar yakar durumdaydý Eroðlu, son basýn açýklamasýnda... "Ulusal sol"a açýk bir oluþumdan dahi söz etmeye vardý meseleler, o kadar büyük bir çýkmaz içinde eski egemenler! Peki sol ne yapmalý, devrimci sol ne yapmalý? Baðýmsýzlýkçý, halklarýn kardeþliðini ve Kýbrýsýn bir barýþ adasý olmasýný savunan sol ne yapmalý? Geçmiþinde eline ilerici öðrencilerin kaný bulaþmýþ faþistlerle yan yana yürüyebilir miyiz biz AKP karþýtlýðý adýna? Bavullar dolusu para karþýlýðý parti deðiþtirenlerle selamlaþabilir miyiz bu uðurda? "Düþmanýmýn düþmaný dostumdur" mu demeliyiz acaba? Oturup, bütün bu süreci Erman Toroðlu edalarýnda seyredip, yorumlar mý yapmalýyýz yoksa? Hayýr... Egemenler kendi aralarýnda dalaþa dursunlar, Bu ülkenin devrimcilerinin daha yapacaklarý, yürüyecek yollarý var... Ne geçmiþ tükendi daha, ne de yarýnlar... ALO AFRÝKA HATTI DENKTAÞ'ÇILAR ESKÝDEN YENÝDÜZEN'Ý KARALARDI, CTP'LÝLER ÞÝMDÝ AFRÝKA'YI... Gazetemize telefon eden bir vatandaþýmýz, kendisinin eski bir CTP'li olduðunu söyleyerek baþladý söze ve Afrika'nýn Eroðlu'ndan para yediðini söyleyen genç CTP-BG'liyle olan tartýþmasýný anlattý. Vatandaþýmýzýn anlattýklarý þöyle: "Önce kim olduðumu söyleyeyim. Ben Güzelyurt bölgesinden eski bir CTP'liyim. Daha doðrusu BG'lenmemiþ CTP'liyim. BG kýsmýndan deðilim. Gerçek CTP'liyim. Konu þu... Geçen gün Güzelyurt'taydým. Bazý arkadaþlarla sohbet ediyorduk. Konu döndü dolaþtý CTP'nin bugünkü davranýþlarýna geldi. Ben 29 Eylül'deki seçimin daha iyi olacaðýný söyledim. Nedenini sordular. UBP hükümetini düþürdükten sonra, kurulacak bir hükümetle bazý yasalarý deðiþtirebileceklerini, bazýlarýný da ortadan kaldýracaklarýný ve yeni, zamanýmýza uygun yasalar yapabileceklerini söyledim. Olmasý gereken de buydu dedim. Ondan sonra da CTP'nin UBP'nin bugün yaptýklarýna bakýp feryat figan etmesinin gülünçlüðünü söyledim. Sen rakibini hem serbest býrakacaksýn, ipten alacaksýn, hem de yaptýklarýndan dolayý kýzýp köpüreceksin. Bunun inandýrýcý olmadýðýný söyledim. Karþýmda oturan gençten birisinin caný sýkýldý. 'Sen de Afrika gazetesi gibi konuþun' dedi... Hiç bozmadým ve 'Evet, dedim, ben Afrika gazetesinde yazarým', yalan da deðil, bazan þikayet köþesine yazý gönderirim... Ne olmuþ yani Afrika gazetesinde yazýlanlarý savunursam... 'Onlar çözümsüzlükçü Eroðlu'ndan yanadýrlar. Ondan para alýyorlar' demez mi? Bu düþünce bizim zamanýmýzýn CTP'sinin düþüncesi olamaz. Bozulmuþ halidir bu... Ben zaten CTP'ye CTP- Bozulmuþ Güçler derim. CTP çok eskiden de dört dörtlük deðildi, bozulmuþlar da vardý içlerinde. Þimdi onlarý burada söyleyecek deðilim. Ama bizim genç BG'liye bir ders vermem gerekiyordu. Bak evlat, dedim. Ben Yenidüzen gazetesinde de yazdým. O zaman da Denktaþ ve UBP bizim Rusya'dan, Rum tarafýndan para aldýðýmýzý söylerdi. Bunlarýn doðru olmadýðýný biz biliyorduk ama üzerimize o kadar geliyorlardý ki bazan gülüyor, bazan da kýzýyorduk. CTP'yi BG'leyerek getirdiðiniz yer iþte tam burasýdýr. Afrika gazetesi Eroðlu'ndan para alýyormuþ, onun beslemesiymiþ laflarý ayýp ve utanýlacak laflardýr. Bunlarý size söyleyenlerin suratlarý eþek derisindendir, dedim. Çocuðumuz gibi bir zamanlar üzerine titrediðimiz CTP'nin getirildiði hallere bakýn... Þimdi de toplumda güvenebileceðimiz tek gazete kalan Afrika'yý karalamaya baþladýlar. Baþka iþleri güçleri kalmamýþ gibi..." BÝZÝM DUVAR KUTSAL KÝTAPLARI OKUYUP ANLAYAN ATEÝST, ANLAMAYAN DÝNDAR OLUR Bizim Mandra CTP'nin meclise gelmeyerek bir hafta süreyle geciktirdiði, güvensizlik önergesinin gündeme alýnmasý konusu, en nihayet 27 Mayýs Pazartesi günü oylanýr ve önergenin görüþülmesi 20'ye karþý 27 oyla kabul edilir. Ancak, görüþme tarihi belirlenmemesi ve bu tarihin Meclis Danýþma Kurulu'nca saptanacaðýnýn açýklanmasý, CTP dýþýndaki muhalefet çevrelerinde derin hoþnutsuzluk ve kuþku yaratýr. Erken seçimin önündeki süreci deðerlendiren tarafsýz siyasi gözlemciler, "Önergenin ne zaman görüþüleceði bile hâlâ belli deðil. Hükümet düþse bile 28 Temmuz'a kadar yeni hükümet yetiþmez. Düþmüþ hükümetle seçime gidilir" görüþünü aðýrlýklý olarak seslendirmektedirler.

8 8 29 Mayýs 2013 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ýlk silah sesleri Her gün siyaset yazmaktan sanýrým okuyuculara da gýna gelmiþtir. Bilhassa CTP'nin kaypak siyaset anlayýþý ile UBP'nin çýkara dayalý siyaseti birçok insanýmýzý siyaset ve siyasetçiden de soðutmuþtur. Bugün ülkemizde yaþanan güzelliklerden yazmak istiyorum. Dostum Halil Sadrazam'ýn büyük araþtýrmalar ve çalýþmalar sonucunda hazýrladýðý dört ciltlik Kýbrýs'ýn Savaþ Tarihini anlatan "Ýlk Silah Sesleri" adlý kitabýnýn ilk cildi yayýnlandý. Okumaya baþlayýnca elinizden býrakmak istemeyeceðiniz bu ilk ciltte, 1964 yýlý Mart ayýna kadarki olaylar tüm detaylarý ile birlikte yorumsuz olarak aktarýlmaktadýr. Kitabýn ilk sayfalarýnda Kýbrýs'ýn askeri ve coðrafi bakýmýndan önemi ve Kýbrýs tarihinden özetlerden sonra, Kýbrýs'ta silahlý örgütlerin nasýl örgütlendikleri anlatýlmaktadýr. Cumhuriyetin kurulmasý safhalarý ve yýkýlmasý safhalarýndan sonra silahlý çatýþmalar dönemi de tüm detaylarý ile birlikte anlatýlmaktadýr. Benim yaþýmda olanlar ve 1950'li yýllarý hatýrlayanlarýn bile bilir sanýp bilmediði, ancak okudukça olaylarý hatýrlayýp yeni bilgilerle bilgi daðarcýklarýný zenginleþtirdiklerini göreceksiniz. Halil Sadrazam'ýn bitmek bilmez enerjisi ve sabrý ile en ufak detaylarý bile atlamadan kitabýna almasý, A'dan Z'ye Kýbrýs konusunda bilgi edinmek isteyenlere eþsiz bir kaynak oluþturmuþtur. Sadrazam'ýn Ýlk Silah Sesleri adlý kitabýnda yer alan birçok olay veya oluþum, Rum veya Türk yazarlarýn deðiþik kitaplarýnda yer almaktadýr. Ancak tüm bu bilgilerin tek bir kitapta toplanmasý okuyucu için bulunmaz bir hazinedir. Bizim yaþýmýzdakiler, yani altmýþlarýnda olanlar veya daha büyüklerimiz en azýndan EOKA'nýn faaliyete geçtiði 1 Nisan, 1955 yýlýndan sonra 20 Temmuz, 1974 Harekâtýna kadar olan olaylarý bir þekilde hatýrlarlar. Birçoðumuz da bulunduðumuz bölgelerde bizzat bu olaylarý yaþayarak, hatta yönlendirerek Kýbrýs'ýn savaþ tarihine olumlu veya olumsuz katkýlarda da bulunduk. Ancak bizden sonra gelen nesiller, hele hele 1974'den sonra doðanlarýn Kýbrýs'ýn kanlý geçmiþi ile ilgili pek bir bilgileri yoktur. Türklerde "Tarih tekerrürden (tekrardan)" ibarettir diye bir söz vardýr. Ýþte Kýbrýs'ýn geçmiþ kanlý tarihini yeniden yaþamamak için, o geçmiþi yaþamayanlarýn, geçmiþte yaþananlarý Halil Sadrazam'ýn kitabýný okuyarak öðrenmesi ve dersler çýkarmalarý gerekir. Her evde mutlaka bulunmasý gereken bir kitap olan "Ýlk Silah Sesleri" kitabýný okumalý ve gençlerimize de okutmalýyýz. Binbir yalan ve hamasetle doldurulmuþ kitaplar yerine gençlerimiz, Kýbrýs Tarihini Sadrazam'ýn kitabýndan öðrenmelidir. Benim neslim ise bu kitabý okurken nerede Mücahitlik hizmeti yapmýþsa kendini o zaman diliminde ve o zamanki komutanlarý ile bulmaktadýr. Acý ve tatlý anýlar yeniden tazelenmektedir. Yakýnda ikinci cildinden sonra üç ve dördüncü ciltleri de yayýnlanacak olan Halil Sadrazam'ýn kitabýný okuyucular kitapçýlarda veya Söylem Yayýnlarýnda bulabilir. Çakýcý: Alelacele erken seçime gitmek, UBP hükümetinin kurtarýlmasý anlamýna gelir Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, "28 Temmuz'da alelacele erken seçime gitmenin Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin kurtarýlmasý anlamýna geldiðini; bunun UBP ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) kumpasý olduðunu" öne sürdü. Þu anda Meclis'te müthiþ bir oyun oynandýðýný savunan Çakýcý, hükümete karþý verilen güvensizlik önergesinin ne zaman görüþüleceðinin belirsiz olduðunu söyledi. Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen) Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ ve sendikanýn baðýmlýlýkla mücadele komitesi üyelerinden oluþan heyet, dün saat 10.30'da TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'yý ziyaret etti. TDP Genel Merkezi'nde yer alan görüþmede, hem ülkedeki son siyasi geliþmeler, hem de uyuþturucu, sigara ve alkol baðýmlýlýðýyla ilgili mücadele konularý gündeme geldi. ÖZKARDAÞ Kamu-Sen Baþkaný Özkardaþ, ziyarette yaptýðý konuþmada sendika bünyesinde faaliyet gösteren komitelerden birinin de baðýmlýlýkla mücadele olduðunu belirterek, TDP'nin hassasiyetini bildikleri için önlemler konusundaki projeleri görüþmek için geldiklerini söyledi. Ülkenin zor günlerden geçtiðini, erken seçim sürecine girildiðini ancak Siyasi Partiler Yasasý, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý, Meclis Ýçtüzüðü deðiþiklikleri yapýlmadan, milletvekili transferi önlenmeden ve ülke tek seçim bölgesi yapýlmadan bir seçime gitmenin çözüm olmayacaðýný ifade eden Özkardaþ, milletvekili transferi önlenmezse halkýn iradesine her an müdahale yapýlabildiðini savundu. TÜRKMEN Kamu-Sen Uyuþturucuyla Mücadele Komitesi Baþkaný Ýzzet Türkmen de, çalýþmalarýyla ilgili bilgiler verdi ve "þu anda Merkezi Cezaevi'nde 200 kadar uyuþturucu kullanýcýsý veya satýcýsý mahkum bulunduðunu; ama örgüt baþlarýnýn Cezaevi'nde olmadýðýný" belirterek, uyuþturucu kullanýcýlarýnýn rehabilite edilerek topluma kazandýrýlmasý gerektiðini söyledi. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn deðiþmesine "seçimden sonra ele alýrýz" diyen UBP'nin ve Kuzeyden güneye sigara kaçakçýlýðý Güney Kýbrýs'ta tütün ve tütün ürünleri fiyatlarýnýn yüksek olmasýndan ötürü Kýbrýslý Rumlarýn KKTC'ye yöneldiði, ayný zamanda sigara kaçakçýlýðýnýn kontrol edilemez boyutlar aldýðý iddia edildi. Alithia gazetesi "Kýbrýslýlarýn Sigara Ýçin KKTC'ye Dönüþü... Daha Ucuz ve Kaçakçýlýk Aþýrýya Varýyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Kýbrýslý Rumlarýn, sigara temin etmek için çözümü KKTC'de bulduðunu ileri sürdü. Rum Meclisi Ekonomi Komitesi'nde dün, tütün ve tütün ürünleriyle ilgili bir yasa önerisinin görüþüldüðü sýrada, KKTC'de sigara fiyatlarýnýn, Rum tarafýndakine göre neredeyse yarý yarýya olduðu, bunun neticesinde Rum Yönetiminin gelir kaybetmekte olduðunun belirtildiðini aktardý. Toplantý sýrasýnda, yetkililerin ortaya koyduðu verilere göre, tüketim vergisinin arttýðý 2013 "deðiþik görüþler var" diyen CTP'nin karþý olduðunu öne sürerek, Siyasi Partiler Yasasý'ndaki deðiþikliklerde ise transferler yasaklanmadýðý için TDP'nin karþý çýktýðýný söyledi. Kendilerinin 29 Eylül'de seçim isterken hem bu yasalardaki deðiþikliklerin, hem de Faiz Yasasý'nýn geçmesini istediklerini belirten Mehmet Çakýcý, bazý yasalarýn geçmemesinden sadece 3 milletvekili bulunan TDP'nin suçlanamayacaðýný belirtti. "UBP HÜKÜMETÝNÝN KURTARILMASI OPERASYONU" Çakýcý, "28 Temmuz'da alelacele erken seçime gitmenin UBP hükümetinin kurtarýlmasý operasyonu ve UBP ve CTP'nin kumpasý olduðunu" iddia ederek, Meclis Baþkaný Hasan Bozer de bu yasalarýn deðiþmesini istiyorsa neden UBP içinde aðýrlýðýný koymadýðýný sordu. Mehmet Çakýcý, TDP'nin tüm bu konulardaki görüþlerini önümüzdeki hafta yazýlý olarak da Kamu-Sen'e sunacaðýný ve taraf olmasýný isteyeceðini belirterek, "Tarafsýzlýk bertaraf olmaktýr" dedi. "Þu anda Meclis'te müthiþ bir oyun oynandýðýný" savunan Çakýcý, hükümete karþý verdikleri güvensizlik önergesinin ne zaman görüþüleceðinin belli olmadýðýný, komplo yapacak birileri varsa onun 3 milletvekiliyle TDP olamayacaðýný, "en büyük komplonun Baþbakan Ýrsen Küçük'ün CTP'yle beraber yaptýðý komplo olduðunu" iddia etti. UYUÞTURUCUYLA MÜCADELE... "KULAK VERÝLMEDÝ" Uyuþturucu, alkol ve sigarayla baðýmlýlýk konusuna da deðinen TDP Genel Baþkaný Çakýcý, 2000 yýlýnda hazýrlanan eðitim programýnýn 13 yýldýr hayata geçmediðini; 2006'da hazýrladýklarý raporda yer alan yapýlmasý gerekenlerin de yapýlmadýðýný; bilimsel çalýþmalarýn hiçbirine kulak verilmediðini belirtti. Çakýcý, baðýmlýlarla uyuþturucu satýcýlarýnýn ayný muameleyi ve cezalarý gördüðünü; oysa Türkiye'deki gibi denetimli serbestlik öngören yasal düzenlemelerle baðýmlýlarýn ceza yerine tedavi ve rehabilitasyona alýnmasý gerektiðini anlattý. Çakýcý, ayrýca mafyanýn peþine düþecek bir devlet stratejisi belirlenmesini istedi ve iþbirliðine hazýr olduklarýný vurguladý. yýlýnýn ilk dört ayýnda, sigara tüketiminin yüzde 20,6 düþtüðünü, devletin özel tüketim vergisinden elde ettiði gelirlerin yüzde 16 düþtüðünü kaydeden gazete, tütün tüketiminin yüzde 56 düþtüðünü, devletin gelirlerinin ise yüzde 6,24 arttýðýný belirtti. Habere göre sigara tüketimindeki düþüþü yorumlayan tütün ürünleri þirketleri temsilcileri, bunun, ekonomik krizden dolayý birçok Kýbrýslýnýn sigarayý býraktýðý anlamýna gelmediðini söylediler. Sadece tütün ve tütün ürünlerini, Rum tarafýna göre çok daha ucuza satýldýðý KKTC'den temin ettiklerini savunan temsilciler, KKTC'den sigara kaçakçýlýðýnýn kontrol edilmez boyutlar aldýðýný da öne sürdü. Temsilciler, sigara ve tütün satýþýnda düþüþ kaydedilirken, sigara kaðýdý satýþlarýnda artýþ olduðu örneðini de verdiler. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir NERESÝ YANLIÞ? Açýkçasý bazý kiþilerin Demokrat Parti'yi neden eleþtirdiklerini anlayamýyorum 2009 yýlýnda seçmen bu partiye 5 milletvekili vermedi mi? Daha sonra bu 5 vekilden 3'nü Ýrsen Bey ayartmadý mý? DP'ye bir þekilde katýlacak olan 8 vekili Ýrsen Bey UBP'den ihraç etmedi mi? Bu 8 vekilin parti kurabilmesi için yapýlan anlaþmanýn altýna Serdar Denktaþ imza koymadý mý? DP ýsrarla TDP ile birlikte bu anlaþmaya uyulmasýný talep etmedi mi? Bu anlaþmaya uymayan CTP deðil mi? Peki, tüm bunlar yaþanmýþken, bu arkadaþlar DP'den ne yapmasýný bekliyorlardý doðrusu anlamýþ deðilim 8'lerin parti kurabilmeleri için erken seçimin 29 Eylül'de olmasý gerekiyordu CTP, "en erken seçim" diyerek Ýrsen Bey'in alkýþýný aldý ve 28 Temmuz'a onay verdi Doðal olarak bu vekillerin de yeni bir parti kurabilmesi imkansýzlaþtý CTP ve TDP'ye katýlmalarý da mümkün olmadýðýna göre, tek gidebilecekleri parti DP ve onlarý tek kabul edebilecek taban da bu partide Bunun neresi yanlýþ? Yani hem bu insanlara baþka seçenek býrakmýyorlar, hem de DP'nin aldýðý kararý eleþtiriyorlar Bana göre bu çok ucuz bir davranýþ 8 muhalif vekile ben de güvenmiyorum ama Serdar Denktaþ bu kumarý oynamak zorundaydý Kimseyi ayartmadý, attýðý imzanýn arkasýnda durdu ve son ana kadar geri adým atmadý Bu katýlýmlar DP'ye güç verecektir Dördüncü parti olmasý beklenen DP, belki de ilk ikiyi zorlayacaktýr Seçim sonrasý belki de yine ihanete uðrayacaktýr ama bence denemeye deðer bir durum TÜM PARTÝLER HAKLI Sýrrý Süreyya Önder, AKP ve CHP'ye, "ikiniz de birbirinize söyledikleriniz konusunda yerden göðe haklýsýnýz" demiþti Bu tam bizim partilerimize uyan bir söylem Mikrofonu gören baþlýyor rakip partiye sallamaya Görseniz, sanki de kendi sistem karþýtý bir parti 40 yýldýr, özellikle UBP, DP ve CTP'nin yaptýklarý ve yapamadýklarý ortada Bu üç siyasi parti arasýndaki en ufak bir karþýlýklý atýþmada, "eski defterleri açarým ha" tehditleri havada uçuþuyor Biz de meraklý gözler ile "kim ne götürmüþ" diye bekliyoruz Ama boþuna, çünkü hepsi de birbirine karþý söylediklerinde haklý Böyle olunca da, biri diðerinin kirli çamaþýrlarýný ortaya seremiyor Bunun en büyük kanýtý da, bu üç partinin hükümet ettikleri dönemde hesap soramamalarýdýr 40 yýllýk süreçte birçok "ahlaksýzlýk" yaþandý Hesap soracaðým diye hükümete gelen her parti bunlarý ortaya çýkartacaðýna, kendi de bu "ahlaksýzlýklara" ortak oldu Geçmiþiniz böyleyken, þimdi kalkýp bu topluma, "hesap soracaðým" dediðinizde, onlar da size "kýçlarý" ile gülerler "Geçmiþte aklýn neredeydi" diye onlar size hesap sorarlar Bu partiler bir yerden baþlamak istiyorlarsa, iþe kendi içlerini temizlemekle baþlamalýlar Birkaç kiþinin yaptýklarý yüzünden, koskoca partilerine yazýk etmemeliler Hesap soracak insanýn önce kendisi temiz olmalýdýr Çünkü hesap sorulacak durumda olanlar, hesap da soramaz konumda olurlar

9 29 Mayýs 2013 Çarþamba 9 Tünel ALINTI HÝSSELÝ REZALETLER KUMPANYASI Ülkenin bütün deðerlerini altüst edenler, züðürt kumarbazlar gibi elde avuçta ne varsa sattýktan sonra, büyük Amerikan oyununun masasýna oturdular. Kusursuz bir yenilgi ve teslimiyetin belgesi madde madde iþleme konuluyor þimdi. Bir sanal deðiþim dalgasý katmýþ önüne güzellikleri, sürüklüyor. Bir çadýr kurulmuþ, gözbaðcýlar yýllardýr bitmeyen illüzyon numaralarýyla ülkeyi eðliyor! Eskiden yazlarý memleketi gezen yabancý kumpanyalar gibi, kökü dýþarýda 'Hisseli Rezaletler Kumpanyasý'. Uyanýn, bu tecavüzcüleri atýn üzerinizden. Sabah uyandýðýnýzda çok geç olacak. O zaman, hürriyetsiz Arap diyarlarýnýn görgüsüz zenginlikleri içinde, boynu bükük kullar olarak hatýrlarsýnýz ulusal bayramlarý. 94 sene önce ne olmuþtu? Özgürlüðe doðru inançla açýlan o gemi, böylesine duyarsýz bir geleceðin insanlarý için mi yarmýþtý karanlýk sularý? Bir asýr sonra eþkýyaya teslim olunsun diye mi kurtarýldý bu vatan? Ýlhan ÝREM (Odatv.com) DÝPNOT Türkiye, Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü (OECD) Kaliteli Yaþam Anketi'nde, 34 ülke arasýnda sonuncu sýrada yer aldý. Listenin en üst sýrasýnda ise Avustralya yer aldý. HAYAT MIDIR BE BAÞKAN BU YAÞADIÐIMIZ? ARÞÝV TARÝH 28 NÝSAN 2012 Sendikal Platform'un da destek verdiði dünkü sembolik yürüyüþte Büyükelçilik Cumhurbaþkanlýðý ve Çalýþma Bakanlýðý'na üç siyah çelenk konuldu. Özellikle elçilik önünde çok sayýdaki coplu ve kalkanlý polisler dikkati çekti Gözden kaçmayanlar... KAHVALTIYA KADAR TOK TUTSUN YETER Ýyice abarttýlar þu BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in Eroðlu ve Anastasiadis'le yiyeceði yemeði. Senelerdir sürüyor bu yemeler içmeler. Ama illa ki her seferinde, menü tartýþýlýr, komik olmayan espriler üretilir, üstelik yemeðe öyle anlamlar yüklenir ki, insanýn midesi de aklý da kaldýrmaz. Downer de sýkýlmýþ olmalý ki, yemekten ne beklediðinin sorulmasý üzerine "Bir sonraki kahvaltýya kadar beni tok tutacak kadar yemek bekliyorum" dedi. Altý üstü bir yemek yahu!!! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP Genel Merkezi'nden yapýlacak resmi açýklamalar dýþýnda söylentilere itibar etmeyin." Necdet NUMAN (UBP Genel Sekreteri) VÝRGÜL... SEÇENLER SEÇÝLENLER Meclis çalýþmýyor, meclis týkandý, bu malzeme ile hiçbirþey olmaz, bütün partiler birbirine benzedi, al birini vur ötekine, hükümet hükümet deðil, muhalefet muhalefet deðil falan filan Bunlar hep söylenir durur ama seçim dendi mi yine de herkes galeyana gelir. Hem seçecek olanlarda tansiyon yükselir, hem seçilecek olanlarda Seçecek olanlar taleplerini gözden geçirir ve kapýlarý aþýndýrmaya baþlarlar. Seçilecek olanlar da talepleri not defterciklerine yazmaya baþlar. "Ülkede erken seçim gündemdedir ancak hayat devam ediyor." Kadri FELLAHOÐLU (LTB Baþkaný) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar Erol Refikoðlu'nun 'Miteroloji' sergisinden... Bu dünya yükünü taþýmaya kim dayanýr ki? "Ahlâkýn yerlerde süründüðü bir memlekette ahlâksýz olmak ne güzel þey!" Ankara'da, metroda, "Sayýn yolcularýmýz, lütfen ahlak kurallarýna uygun hareket ediniz," anonsu yapýlmasýna tepki duyan bir grup, geçen cumartesi Kurtuluþ Metro Ýstasyonu'nda 'öpüþme eylemi' yaptý. AKP Gençlik Kollarý, pek ahlaklý gençlerden oluþuyor malum, karþý eylem baþlattý. Ayrýca, bir 'mümin' grup ellerinde 'sallama' tabir edilen býçaklarla, Kurtuluþ Metro Ýstasyonu'nda öpüþenlere saldýrdý. Bu deðerli 'sallamacý' kardeþlerimizin 'mümin' olduklarýný, öpüþenlere, "Kanýmýz aksa da zafer Ýslam'ýn!" diye haykýrarak saldýrmalarýndan anlýyoruz... Ahlak... Mühim þey tabii... Öyle uluorta öpüþtüðünüz takdirde, toplumun ahlaký, gazý kaçmýþ gazoz misali, kaçar. Neyse ki, ahlak hassasiyeti geliþmiþ kardeþlerimiz her yerde hazýr ve nazýr. Kan akýtýp Ýslam'a zafer kazandýrmaya uðraþýyorlar. Azimli çocuklar vesselam! Aslýnda ortada tuhaf bir vaziyet var. Baþbakan miting meydanlarýnda, çarþý-pazar ziyareti mizansenlerinde, nikâh törenlerinde falan, yakaladýðý KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu herkese, "Hadi gidin üç çocuk için çalýþmalara baþlayýn" mealinde erotik konuþmalar yapýyor, bu gayrý ahlaki olmuyor, öpüþünce ahlakýn gazý kaçýyor! Ahlak savunucularý, "Ama o iþ ortalýkta yapýlmaz!" diye zýplýyor hemen... Haklýlar... Hüseyin Üzmez misali, ufacýk kýz çocuðunun annesine vereceksiniz üç-beþ kuruþ, kuytulukta taciz-tecavüz iþlerine gireceksiniz. Ortalýk yerde olmaz o iþler!.. Ya da meþhur Bursalý 'Badeci Þeyh' misali, dergâhta badeleyeceksiniz el âlemi. Uhrevi bir havada!.. Ahlak mühim þey... Metro istasyonunda öpüþürseniz ahlaksýz, öpüþenlere döner býçaðýyla saldýrýrsanýz terbiyeli olursunuz bu memlekette. Uluorta içki içmeyi de yasaklar bu devlet, gençleri alkol tehdidinden korumak için içki satýþlarý da kýsýtlanýr. Bireysel silahlanma ise tam gaz sürmektedir. Vatandaþýn silahlanmasýnda ahlaka mugayir bir durum yoktur. Ve ahlak mühim þeydir... Öyle ortalýk yerde öpüþürseniz ahlaksýz olursunuz. Yüksek ahlak ise bambaþka bir þeydir. Misal, Reyhanlý'da bombalar patladý. Baþbakan Tayyip Bey derhal Suriye'yi sorumlu ilan etti. Ardýndan bir sürü kiþi tutuklandý... RedHack ise saldýrýnýn gerçek faillerinin hükümetimiz tarafýndan korunup kollanan, beslenen ve semirtilen Ýslamcý örgütler olduðunu gösterir bir belge yayýmladý. Kimsenin yüzü kýzarmadý. Ama belgeyi sýzdýrdýðý iddia edilen bir er tutuklandý... Hemen ardýndan Tayyip Bey, hiçbir þey olmamýþ gibi, bombalamanýn üzerinden iki hafta geçtikten sonra Reyhanlý'ya gitti. Reyhanlý halkýna kapatýlan bir meydanda, civardan toplanan þakþakçýlar eþliðinde, seçim mitingi gibi bir toplantý yaptý. Bombalarla parçalanmýþ bedenlerden siyasi ajitasyon çýkardý. Ýþte yüksek ahlak böyle bir þeydir! Ahlakýn yerlerde süründüðü bir memlekette ahlaksýz olmak ne güzel þey! Sahi... Siz hiç öpüþmediniz mi?.. (HAKAN GÜLSEVEN/yurt)

10 10 29 Mayýs 2013 Çarþamba GÜNEYDEN... BAF'A 1,5 MÝLYAR EURO DEÐERÝNDE ÇÝN YATIRIMI Berberoðlu, Kaymak, Prof. Dr. Manizade ve Zeka bey anýsýna pul Kýbrýs Türk Toplumuna Hizmet Edenler Pul Emisyon Projesi kapsamýnda, Ahmet Mithat Berberoðlu, Faiz Kaymak, Prof. Dr. Mehmet Derviþ Manizade ve Mehmet Zeka anýsýna pul serisi hazýrlandý. Posta Dairesi Müdürlüðü'nde dün düzenlenen anma töreninde, 12 Mart'ta basýlan pul serisi tanýtýldý. Etkinliðe Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner ve Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðullarý'nýn yanýsýra anýsýna pul basýlan kiþilerin yakýnlarý katýldý. "FIRTINADAN SONRAKÝ ÝLK RANDEVU" Fileleftheros "Fýrtýnadan Sonraki Ýlk Randevu... Baþkan Downer'a Çay Ýkram Edecek" baþlýklý haberinde, Downer'ýn Rum tarafýnda öfke yaratan davranýþlarýndan sonra ilk kez bu sabah bir araya gelecek olan Anastasiadis-Downer ikilisinin iliþkilerindeki krizin ne kadar derin olduðunun büyük ölçüde bugünkü görüþmede ortaya çýkacaðýna dikkat çekti. Gazete, Rum Baþkanlýk Köþkü'ne dayanarak, Anastasiadis'in Downer'a "terane okuyacaðýný" yazdý. SANER Bakan Ersan Saner, etkinlikte yaptýðý konuþmada, anýsýna pul basýlan kiþilerin Kýbrýs Türk toplumuna hizmet eden önemli bireyler olduðunu dile getirerek, Kýbrýs Türk Toplumuna Hizmet Edenler Pul Emisyon Projesi'ne nasýl baþlandýðýný anlattý yýlýnda Salih Miroðlu ve Özker Özgür'ün cenaze töreni sonrasýnda topluma hizmet etmiþ kiþilerin ölümsüzleþtirilmesi amacýyla böyle bir proje baþlatmaya karar verdiðini kaydeden Saner, 3'üncü yýlýnda olan projenin hayata geçmesine katký koyan herkese teþekkür etti. ÝRAN BÜYÜKELÇÝSÝ ADAYA GERÝ DÖNDÜ Güney Kýbrýs'ýn, BM'nin Ýran'a uyguladýðý silah ambargosunu "delme giriþimi" suçlamasýyla tutukladýðý Ýran vatandaþýný ABD'ye iade etmesi; Ýran'ýn da tepki olarak Rum tarafýndaki büyükelçisini istiþare maksatlý ülkeye geri çaðýrmasýnýn akabinde, Ýran büyükelçisinin adaya döndüðü ve Güney Kýbrýs-Ýran iliþkilerinin düzelmekte olduðu haber verildi. Politis gazetesi "Ýran Büyükelçisi Geri Döndü" baþlýklý haberinde, Rum hükümetinin bahse konu Ýran vatandaþýný ABD'ye iade etme kararýnýn ardýndan, iki ülke arasýndaki iliþkilerin "normalleþmeye veya istikrara kavuþmaya doðru gittiðini" yazdý. Haberde, Ýran büyükelçisinin bu günlerde adaya döndüðü ve bu hareketin, Ýran'ýn ortaya çýkan anlaþmazlýðý diplomatik yolla çözme niyeti olarak yorumlandýðý belirtildi. "POSTA DAÝRESÝ'NÝN GELÝRLERÝ ARTIYOR" Saner, internet kullanýmýnýn arttýðý, postalarýn elektronik ortama taþýndýðý bir dönemde olunmasýna raðmen Posta Dairesi'nin gelirlerini sürekli artýrdýðýný ifade ederek, bir süre önce baþlayan havale hizmetinin bu durumda etkili olduðunu dile getirdi. Kýsa süre önce hayata geçen posta kodu sisteminin de önemli bir çalýþma olduðunu belirten Saner, bu sayede dünyada geçerli posta kodu sistemine ulaþýldýðýný söyledi. Saner, Karayollarý Dairesi'nin son 3 yýlda 2010 yýlýna kadar yapýlmýþ yollar kadar yol inþa ettiðini; iki katý kadar da aydýnlatma döþediðini kaydetti. Yol güvenliði için çok sayýda beton bariyer (new jersey) inþa edildiðini aktaran Saner, Ercan Havalimaný'nda da iniþ güvenliði için yeni bir sisteme geçildiðini belirtti. EMÝROÐULLARI Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðullarý da, basýlan pullarýn ülkeyi temsil ettiðini ifade ederek, temaya karar verirken bu gerçeði göz önünde bulundurduklarýný söyledi. Bakan Ersan Saner'in kendisine, bu yýl basýlacak pullarýn temasýyla ilgili araþtýrma yapma görevi verdiðini dile getiren Emiroðullarý, bu süreçte üniversiteler ve sivil toplum kuruluþlarýndan da görüþ aldýklarýný ifade etti. Alithia gazetesi Çinli bir þirketin Baf'a 1,5 milyar Euro deðerinde yatýrým yapmakta olduðunu haber verdi. Gazete Baf'taki iddialý "Venus Rock Golf Resort" çalýþmasýna yatýrým yapan "China Glory National Investment" þirketi Baþkaný Charles Zhang'ýn dün, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis tarafýndan kabul edildiðini yazdý. Habere göre görüþmeden sonra yapýlan açýklamada, yatýrýmýn, 2-3 yýlda tamamlanana kadar, 1,5 milyar Euro'ya çýkabileceði vurgulandý. Mevcut aþamada yatýrýmýn devlete gelirinin, 40 milyon Euro civarýnda olduðu, ancak çalýþma tamamlanana kadar 400 milyon Euro'ya ulaþacaðý da belirtildi. Habere Zhang'ýn, Anastasiadis'e, Güney Kýbrýs'a baþka yatýrýmlar daha yapacaðý teyidinde bulunduðu da aktarýldý. AÝLELER KONUÞMA YAPTI Törende, Faiz Kaymak ve Mehmet Zeka'nýn yakýnlarý da konuþma yaptý. Faiz Kaymak'ýn oðlu Ayhan Kaymak, pullarý basýlan kiþilerin Kýbrýs Türk toplumu açýsýndan önemine deðinerek, bu kiþilerin unutulduðundan yakýndý. Mehmet Zeka'nýn damadý Oktay Feridun ise, kayýnpederinin menfaatçilikten uzak, milliyetçi bir Kýbrýs Türkü olduðunu, hukuk konusunda sadece Kýbrýs'ta deðil, tüm dünyada ün yapmýþ bir kiþi olduðunu söyledi. Oktay Feridun'un ardýndan konuþan Mehmet Ali Uluçamgil ise, Mehmet Zeka ile olan anýlarýný paylaþtý. Konuþmalarýn ardýndan Bakan Ersan Saner, Ahmet Mithat Berberoðlu, Faiz Kaymak, Prof. Dr. Mehmet Derviþ Manizade ve Mehmet Zeka'nýn ailelerine günün anýsýna fotoðraf ve ilk gün zarfý takdim etti. ÇARÞAMBADAN BERÝ 4 MENENJÝT VAKASI Rum tarafýnda geçen çarþamba gününden, düne kadar toplam 4 menenjit vakasý saptandý. Simerini ve diðer gazeteler çarþamba gününden beri her 24 saatte bir yeni bir menenjit vakasý ortaya çýkmasýna karþýn Rum yetkililerin, endiþeye gerek olmadýðý, saptanan vakalarýn bu tür hastalýklar için beklenen oranda olduðu açýklamasý yaptýklarýna dikkat çekti. Son vakanýn, Maðusa bölgesinde tatil yapmakta olan 56 yaþýndaki bir Ýngiliz olduðuna iþaret edilen habere göre ilk vaka 53 yaþýndaki bir Rum devlet memuruydu ve tedavisinde ilerleme kaydedilmesine karþýn karantina odasýnda tutuluyor. 60 yaþýnda olan ikinci vaka özel bir klinikte tutuluyor ve durumunun kritik olduðu belirtildi. AVRUPA'DA EN PAHALI ELEKTRÝK GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAÝRESÝ GENÝÞLETÝLÝYOR- Lefkoþa Sanayi Bölgesi'ndeki Gümrük ve Rüsumat Dairesi, daha iyi hizmet verilebilmek amacýyla geniþletiliyor. Maliye Bakanlýðý'nda imzalanan sözleþmeye göre, dairenin kargo ambarý yüzde yüze yakýn geniþletiliyor. Daire binasý önündeki sýkýþýklýðý gidermek amacýyla özellikle uzun araçlar tarafýndan kullanýlmak üzere daireye kazandýrýlan 35 metre geniþliðindeki ek arazi asfaltlanacak ve ek tuvalet yapýlacak. Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nde dün düzenlenen törende sözleþmeye Maliye Bakaný Ersin Tatar ile Kemal Aktunç Ýnþaat Þirketi direktörü Kemal Aktunç imza attý. Ýmza töreninde Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Çobanoðlu, Maliye Bakanlýðý Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkaný Selim Gökbörü ile Ýnþaat Planlama Dairesi Müdürü Hüseyin Tazeoðlu da hazýr bulundu. Kýbrýslý Rumlarýn, Avrupa'da en pahalý elektriði ürettiði bildirildi. Rum basýnýnda yer alan habere göre, Rumlar, Avrupa'daki birçok ülkenin vatandaþýndan yüzde 20 daha pahalý elektrik ödemesi yapýyor. Alithia gazetesi "Avrupa'daki En Pahalý Elektrik" baþlýklý haberinde, Rum kesimindeki hane halklarýnýn ödediði elektrik fiyatlarýnýn, yalnýzca mutlak rakamlara baðlý olarak deðil, yaþam düzeyi göz önünde alýndýðýnda da Avrupa'daki en yüksek fiyatlar olduðunu yazdý.

11 29 Mayýs 2013 Çarþamba DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Times: Erdoðan iktidar sarhoþu mu? "Erdoðan iktidar sarhoþu mu?" diye soran Times gazetesi "Ancak kendisinin geleceði garanti altýnda deðil. Avrasya'nýn bu denge noktasýnda yükselen Ýslamcýlýk gerçek bir tehlike arz ediyor" diyor. Times gazetesine göre alkol satýþý ile ilgili yasa, ülkenin hangi yönde gittiðini gösteren kötü bir iþaret. Türkiye parlamentosunun yasayý acele ile geçirdiðini belirten gazeteye göre, Türkiye'nin laikliðini destekleyenlerin bu konuya ciddi yaklaþmasý gerekiyor, çünkü bu adýmlar gelecekteki baþka kýsýtlamalarýn habercisi olabilir. "ÝÇKÝDEN DAHA ACÝL SORUNLAR VAR" Times gazetesi þöyle devam ediyor: "Türkiye'nin fazla içki içilmesinden daha acil sorunlarý var. Suriye savaþý Türkiye'nin AB artýk bir 'savaþ hareketi' AB Dýþiþleri Bakanlarý Toplantýsý'nda, Suriyeli muhaliflere silah ambargosunun kaldýrýlmasý kararý çýktý. Avrupa Birliði Dýþ Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Asthon, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Suriye'ye karþý diðer ambargolarýn yürürlükte olduðunu belirtti. Karar, fikir ayrýlýðýndaki Avrupa Birliði bakanlarýnýn uzun süren müzakerelerinin ardýndan alýndý. Ýngiltere ve Fransa bu ambargonun yenilenmemesi ve Esad'a karþý olan "ýlýmlý" silahlý gruplara silah gönderilmesi için baský yapýyordu. Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Ýsveç gibi ülkeler ise muhaliflerin Avrupa ülkeleri tarafýndan silahlandýrýlmasýna ülkede þiddeti artýracaðý kaygýsýyla karþý çýkýyor. Avusturya Dýþiþleri Bakaný Michael Spindelegger, "Biz bir barýþ hareketiyiz, savaþ hareketi deðil" dedi. AB, Suriye'ye yönelik ambargoyu devam ettirmek için tüm AB üyesi ülkelerin oybirliðine ihtiyaç duyuyordu. Öte yandan AB dýþiþleri bakanlarý, Suriye'ye silah sevkiyatýnýn sadece "sivillerin korunmasý" amacýyla Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Savaþ çýðýrtkaný ABD'li senatör Suriye'de ABD'nin savaþ çýðýrtkaný Cumhuriyetçi senatörü McCain, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek ÖSO lideri Selim Ýdris ile görüþtü. McCain, Suriye muhalefetinin silahlandýrýlmasýnýn en ateþli savunucularýndan. Suriye'de uçuþa yasak bölge oluþturulmasýný savunan McCain, Obama'yý Suriye konusunda pasif olmakla eleþtiriyor. Daily Beast'in haberine göre, Suriye ziyaretinde McCain, ÖSO liderleri ile görüþtü. Selim Ýdris, Daily Beast'e yaptýðý açýklamada "Savaþýn gidiþatýný deðiþtirmek için Amerikan yardýmýna ihtiyacýmýz var" dedi. Baðýmsýz araþtýrmacý yazar Soraya Sepahpour-Ulrich, Russia Today'e yaptýðý açýklamada McCain'in bu hamlesinin, Irak ve Libya'daki eylemlerini hatýrlatan tehlikeli bir provokasyon olduðunu söyledi: "McCain ayný þeyi Irak'ta yaptý. Sonra savaþý gördük. McCain Amerikan halkýnýn ya da dünyanýn çýkarlarýna hizmet etmiyor." Beyaz Saray'ýn McCain'in ziyaretinden haberdar olduðuna inandýðýný söyleyen Sepahpour-Ulrich, aksi takdirde Arizona güneydoðu sýnýrýnda insani bir yardýmý acil hale getiriyor ve ülkedeki þiddetin Türkiye topraklarýna sýçramasý riski süreklilik taþýyor." "ERDOÐAN ÝKTÝDAR SARHOÞU MU?" "Türkiye Arap Baharý'nýn ardýndan ortaya çýkan rejimler için örnek gösteriliyor. Ancak kendisinin geleceði garanti altýnda deðil. Avrasya'nýn bu denge noktasýnda yükselen Ýslamcýlýk gerçek bir tehlike arz ediyor." Times'a göre, Erdoðan'ýn radikal dindarlara yönelmesinin nedeni, onlarla ayný fikirde olmasý. Times, baþ yazsýný þöyle bitiriyor: "Yetkileri artýrýlmýþ bir baþkanlýk arayýþý ve gelecek yýl yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimi Erdoðan'ýn iktidar sarhoþu olup olmadýðýnýn kritik testleri olacak." (BBC Türkçe) Milli Koalisyonu'na (SMDK) yapýlmasýnda, silahlarýn yanlýþ ellere geçme ihtimaline karþý gereken tedbirlerin alýnmasýnda ve silah satýþý lisanslarýnýn tek tek çýkarýlmasýnda uzlaþtý. senatörünün böyle bir ziyareti gerçekleþtiremeyeceðini savundu. (sol) 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Rum tarafý, Downer'ýn "kellesini" istiyor Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in bu sabah bir araya geldiði BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'a, son zamanlarda "attýðý yanlýþ adýmlarý" ve Kýbrýslý Rum liderin "itibarýný zedeleyen" davranýþlarýný soracaðý bildirildi. Anastasiadis'in, çalýþma arkadaþlarý ile hükümet ortaðý DÝKO'nun "kellesini istediði" Downer'a "Kýbrýs sorunundan kapý dýþarý edilmesini gündeme getirenin kendi davranýþlarý olduðunu diplomatik bir üslupla" söyleyeceði kaydedildi. Politis, konuyla ilgili haberi "Kül Tablalarýyla Kahvaltý, Eþlerle Akþam Yemeði... Anastasiadis, Sorumluluklarýný Downer'ýn Önüne Koyacak... Downer Yemeði Eþi Nicky Ýle 'Sosyalleþtirecek" baþlýðýyla manþete çekti. Haberde, Downer'ýn, Ban'ýn ofisinden yapýlacak açýklamayý, þahsý zarar görmeyecek þekilde deðiþtirtme hedefiyle geçen Cuma günü genel sekreterin ofisini telefonla aradýðý belirtildi. DOWNER'DAN ÜÇ KONUDA HESAP SORULACAK Ayný bilgilere göre, Anastasiadis, Downer'ýn önüne attýðý ve çok rahatsýzlýk yaratan, en azý üç yanlýþ adýmýný koyacak. - Öncelikle Ban Ki Moon'un ofisinden, BM "Unutmuyorum" sloganý anlaþmazlýk yarattý Güney Kýbrýs futbol liginde mücadele eden "Digenis Morfu" takýmýnýn "Unutmuyorum" (Den Ksehno) yazýlý forma giyme talebinin Rum Futbol Federasyonu (KOP) tarafýndan kabul edilmemesine takým yetkilileri tepki gösterdi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, söz konusu futbol takýmýnýn yetkilisi, üzerinde "Unutmuyorum" yazýlý forma giymek istediklerini ancak bu isteðin, "ifadenin siyasi Genel Sekreteri'nin Danýþmanýna güven beyan eden ve ayný zamanda Kýbrýs Cumhuriyeti Baþkaný'ný ortada býrakan açýklama çýkarýlmasýný istemesi diplomatik açýdan kabul edilemezdir. Baþkanlýk Köþkü, BM Genel Sekreteri'nin ofisindeki açýklama karmaþasýnýn (Nikos Emiliu ve Ban'ýn özel kalem müdürü arasýnda uzlaþýlanlarýn aksine) arkasýnda Avustralyalý diplomatýn bulunduðuna inanýyor. - Downer grubu üyelerinin, (bu tür konularda) yetkili olmayan çalýþma arkadaþý ve yardýmcýsý Yoannis Kasulidis'e telefon ederek, akþam yemeðine Kýbrýslý Rum müzakerecinin de katýlýp katýlmayacaðýný sormasý da (Downer'ýn) önüne konulacak. Anastasiadis, müzakerecinin atanma takvimiyle ilgili þahsi izahatta bulunmuþ olmasýna karþýn Downer grubu müzakerecinin adýný öðrenmeye ve yemeðin düzeyini yükseltmeye çalýþtý. - Alexander Downer'ýn, Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ülke büyükelçilerini bilgilendirmek üzere iþgal bölgelerinde olmasý konusu da (Downer'a) hatýrlatýlacak. Hükümet, günün sonunda bütün büyükelçilerin katýlmadýðý ilgili davetin Ýngiliz Yüksek Komiseri'nden geldiði izahýna ikna olmadý. Anastasiadis-Downer zýtlaþmasýnýn sonucu halkla iliþkiler ve iletiþim açýsýndan da çok önemli görülüyor. Sondaj platformu haftasonu 12. parselde Güney Kýbrýs'ýn sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) yer alan 12. parselde doðrulama sondajý yapacak "ENSCO 5006" sondaj platformunun bu hafta sonu parsele ulaþmasý ve doðrulama sondajýnýn iki hafta içinde baþlamasý bekleniyor. Politis gazetesi, Ýsrail'in MEB'inde yer alan parseldeki görevini tamamlayan platformun bu hafta sonu "Afrodit" olarak bilinen 12. parsele ulaþmasýnýn ve bir sonraki hafta sonu da sondaj iþlemine baþlamasýnýn beklendiðini yazdý. Gazete, Ýsrail'in Delek þirketinin alt þirketlerinden "Delek Drilling LP" ve "Avner LP" tarafýndan önceki gün yapýlan açýklamada, 12. parselde doðrulama sondajýnýn iki hafta içerisinde baþlayacaðý ve dört aya kadar sürebileceðinin duyurulduðunu belirtti. Habere göre sondaj platformu, deniz yüzeyinin bin 750 metre, deniz dibinin ise yaklaþýk 5 bin 600 metre içine girerek sondaj çalýþmasý gerçekleþtirecek. Gazete, "ENSCO 5006" platformunun petrol bulma amaçlý sondaj çalýþmasý da gerçekleþtirebilecek kapasitede olduðunu ve platformda bir de "Sikorsky" helikopterin slogan niteliðinde olmasý" sebebiyle reddedildiðini açýkladý. Habere göre, KOP'tan yapýlan açýklamada, söz konusu ifadenin UEFA tarafýndan yasaklanan siyasi ifadeler kapsamýna girmediði ve "Digenis Morfu" takýmýnýn kendilerine böyle bir baþvuru yapmadýðý kaydedildi. Açýklamada, geçtiðimiz yýl bu yöndeki bir isteðin bir "Girne takýmýndan" geldiði ve onaylandýðý hatýrlatýldý. bulunduðunu yazdý. DOÐALGAZIN MÝKTARI Öte yandan Rum Ticaret Bakaný Yeorgos Lakkotripis, 12. parselde yapýlacak doðrulama sondajýnýn, parselde bulunduðuna inanýlan doðalgazýn miktarýný ve kalitesini belirleyeceðini, doðalgazýn varlýðýnýn kesinleþmesi durumunda da altyapý çalýþmalarý ve doðalgazýn pazarlanmasý konusunda daha ayrýntýlý çalýþmalarýn yapýlabileceðini açýkladý. Lakkotripis, böyle bir durumda artýk Afrodit parselindeki ürün belli olacaðý için doðalgazýn ön satýþý senaryolarýndan deðil normal koþullarda satýþýndan bahsedileceðini vurgulayarak, atýlacak bir sonraki adýmýn ise, hükümetin kara terminalinin inþasý için finansman bulabilmesi amacýyla doðalgaz alýcýlarýyla uzun vadeli anlaþmalarýn imzalanmasý olacaðýný belirtti. Söz konusu parselde ikinci yada üçüncü sondaja ihtiyaç duyulup duyulmayacaðýnýn sorulmasý üzerine ise Lakkotripis, "Göstergeler cesaret verici. Doðalgazýn varlýðýný ilk sondajdan tespit edilmesini umut ediyoruz" söyledi. Rum Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'ndan Þener Elcil'e eleþtiri Rum Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (OELMEK), Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil'in, Kýbrýslý Rum örgütlerin aldýklarý baský nedeniyle Eðitim Entranasyonal'in Avrupa Kýtasý Örgütü'nün (ETUCE) KKTC'deki konferansýna katýlmadýðýna dair açýklamasýna tepki göstererek, Kýbrýslý Rum örgütlerin bilinçli olarak konferansa katýlamadýðýný iddia etti. Politis gazetesi "ETUCE Konferansý... Kýbrýs Rum Örgütlerinin Katýlmamasý Bilinçli" baþlýklarýyla verdiði haberinde, OELMEK'in, Kýbrýslý Rum örgütlerin, aldýklarý baskýlardan ötürü ETUCE'nin KKTC'de düzenlediði konferansta yer almadýðýný söyleyen Elcil'in açýklamalarýný "kabul edilmez" ve "kýþkýrtýcý" olarak nitelendirdi. Gazete OELMEK'ten yapýlan açýklamaya göre, bahse konu açýklamalarýn Kýbrýs sorununun özünden uzak olduðunu, doðru olmadýðýný ve Kýbrýs Rum örgütlerin konferansa katýlmama yönündeki konumlarýný haklý çýkardýðýný ileri sürüldüðünü aktardý. Habere göre örgütlerin kimseden baský almadýðýný, bilinçli olarak bahse konu konferansa katýlmama kararý aldýklarýný, çünkü bunun, "sahte devletin dolaylý olarak tanýnmasý anlamýna geldiðini" savunan OELMEK, ETUCE ve Elcil'in, "öne sürdükleri üzere" eðitimcilerin Kýbrýs'taki statükoya karþý mücadelelerinin desteklenmesi için konferansý yapmayý istemelerine karþýn, neden konferansýn tarafsýz bir alanda yapýlmasýný kabul etmediklerini sordu. Elcil ve ETUCE, ve ETUCE Genel Sekreteri Martin Romer'in tutumunu kýnayan OELMEK, Kýbrýs Rum örgütlerin, sadece "sahte devletin dolaylý olarak tanýnmasýný hedefleyen" konferanslara katýlmaya istekli olmadýðýný savundu. OELMEK, bildiriyle ilgili olarak, ETUCE'nin "sahte devleti tanýmamasýna" iliþkin memnuniyetini dile getirerek, "sahte devletin dolaylý olarak tanýnmasý anlamýna gelen" bahse konu konferansýn düzenlenmesi gibi faaliyetlerden kaçýnýlmasý gerektiðini iddia etti.

12 KÜLTÜR - SANAT 12 Günün Manisi Atý sürdüm yokuþa Sýcaglar vurdu baþa Getirecek bilirim Bu sevda beni tuþa Kitap Dünyasý Salladým Tuttu Sefa Boyar YEDÝVEREN YAYINLARI 29 Mayýs 2013 Çarþamba TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Temiz bir vicdan kadar yumuþak hiçbir yastýk yoktur." Fransýz atasözü bana da anlatýn denizin nasýl seyredildiðini güneþ batarken kruvazörleri görmezden gelerek. feslikan kokusunun nasýl duyulduðunu esir burunlarla esir gecelerde demir parmaklýklý pencerelerden Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým gardaþimu" adlý þiirinden KTÖS Ýlkokullararasý Koro ve Orkestra Þöleni Girne'de Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen "KTÖS Ýlkokullararasý Koro ve Orkestra Þöleni" bugün saatleri arasýnda Girne Amfi Tiyatro'da yapýlacak. KTÖS, þölen ile ilgili olarak dün Lefkoþa'daki Sendika Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenledi. Deðirmenlik Belediyesi 2. Çocuk ve Kültür Festivali 2 Haziran'da gerçekleþiyor. Deðirmenlik Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, belediyenin, 'Dünya Çocuk Günü' kutlamalarý kapsamýnda düzenlediði festival, saat 16:00'da Deðirmenlik Orhan Günay Parký'ndaki kortej yürüyüþüyle baþlayacak. Halk danslarý, akrobasi, animasyon, illüzyon, yarýþma, yüz boyama gibi bir çok kültürel ve sanatsal aktivitelere ev sahipliði yapacak festivalde Sanatçý Örge Volkan konser verecek. ÞENER ELCÝL Sendika Genel Sekreteri Þener Elcil basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, devlet okullarýnýn ihmal edildiði bir dönemde Þölen ile aslýnda bir anlamda devlet okullarýnda yapýlanlarýn halk ile buluþturulduðunu söyledi. Elcil, KTÖS'ün öðretmen sorunlarý toplum sorunlarýyla iç içedir prensibinden hareket ettiðini ve bu baðlamda ülkedeki her þeyle ilgilendiklerini belirtti. Þener Elcil, bu yýl ikincisi yapýlacak "KTÖS Ýlkokullararasý Koro ve Orkestra Þöleni"nin sendikanýn kurucusu merhum Ergin Birinci anýsýna düzenlendiðini ifade ederek, geçen yýl Lefkoþa'da yapýlan Þölen'in bu yýl Girne'ye taþýndýðýný kaydetti. Elcil, Þölen'in gelecek yýllarda ülkenin diðer bölgelerine de taþýnacaðýný anlatarak, etkinliðin gerçekleþtirilmesine katký yapan Kýbrýs Türk Öðretmenler Kooperatifi, yarýn akþamki etkinliði canlý yayýnlayacak olan Kýbrýs Genç TV. Radyo Mayýs, Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencileri Girne Belediyesi, öðretmen, veli, öðrenci ve emeði geçen herkese teþekkür etti. BASIN AÇIKLAMASI Basýn toplantýsýnda KTÖS Yürütme Kurulu adýna Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür imzalý basýn açýklamasý, Sendika Yönetim Kurulu üyesi Hare Yakula tarafýndan okundu. Açýklamada, ülkenin içinde bulunduðu sýkýntýlarý aþma yolunda KTÖS'ün toplumsal varoluþ noktasýndaki kavgasýnýn devam ettiðine iþaret edilerek, "Bu doðrultuda DEÐÝRMENLÝK BELEDÝYESÝ 2. ÇOCUK VE KÜLTÜR FESTÝVALÝ 2 HAZÝRAN'DA ZÝYA EYYÜPLER'ÝN KÝÞÝSEL RESÝM SERGÝSÝ PAZARTESÝ AÇILACAK Ziya Eyyüpler'in kiþisel resim sergisi pazartesi açýlacak.saçaklý Ev'de saat 18.30'da açýlacak sergi, 7 Haziran'a kadar, mesai baþlangýcýndan 19.00'a kadar, sanatseverler tarafýndan gezilebilecek. yapmýþ olduðumuz eylemlerin yaný sýra çeþitli etkinliklerle de kamuoyunu aydýnlatmayý kendimize görev edindik" denildi. KTÖS'ün politika, eðitim ve ekonomik alanlarda yaþanýlan sýkýntýlarýn aþýlmasý yanýnda, kültür-sanat ve sportif aktivitelerle de sosyal yaþamý güçlendirmek hedefinde çalýþmalarýný sürdürdüðü ifade edilen açýklamada þöyle denildi: "Oluþturduðumuz komitelerimiz belli görevler üstlenmiþlerdir. Geliþen süreçte çeþitli etkinlikler, öðrencilerimize, öðretmenlerimize ve velilerimize yaratýlmýþtýr. 'Nasýl bir birey, nasýl bir toplum istiyoruz' sorusuna bulunacak yanýtý temel ilke edinmiþ sendikamýz, öðretmenlerimizin çalýþmalarýný ve minik yavrularýmýzýn yeteneklerini sergilemelerine imkan tanýmak amacýndadýr" Açýklamada, KTÖS'ün bu bakýþ açýsýyla, sendikanýn kurucularýndan merhum Ergin Birinci adýna geçen yýl birincisini gerçekleþtirdiði "KTÖS Ýlkokullararasý Koro ve Orkestra Þöleni"nin ikincisinin Girne'de yapýlacaðý belirtildi. Açýklamada, 2. "KTÖS Ýlkokullararasý Koro ve Orkestra Þöleni"nde devlet okullarýnda eðitim gören çocuklarýn bütün bir yýl içerisinde yoðun ders ortamýndan kurtularak ürettiklerinin paylaþýlacaðý kaydedildi. Girne Amfi Tiyatro'da bu akþam saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek "KTÖS Ýlkokullararasý Koro ve Orkestra Þöleni"nde 11 ilkokul ile 600'den fazla öðrencinin görev alacaðý belirtilen açýklamada, etkinliðin gerçekleþtirilmesine katký koyan herkese teþekkür edildi. Girne Kültür ve Sanat Festivali 1 Haziran'da baþlýyor "3'üncü Girne Kültür ve Sanat Festivali" 1 Haziran'da baþlýyor. 28 Haziran'a dek sürecek festivalde çok sayýda tiyatro oyunu sahnelenecek, ülke þarkýcýlarý yanýnda Edip Akbayram, Athena ve Nilüfer gibi sanatçýlar da konser verecek. Dün Colony Otel'de basýn toplantýsý düzenleyen Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, yaklaþýk bir ay sürecek Kültür ve Sanat Festival hakkýnda bilgi verdi. AYGIN Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn yaptýðý konuþmada, hayata geçirmekte olduklarý yatýrým, alt yapý projeleri, sanatsal ve kültürel aktivitelerle kentte güzel bir belediyecilik örneði sergilemekte olduklarýný belirterek, bundan gurur duyduklarýný ifade etti. Girne Belediyesi'nin sahip olduðu finans yapýsýyla bugün ayný anda 7 büyük projeye birden start verebilecek güce ulaþtýðýný belirten Aygýn, bu projelerin; asfalt ihaleleri, alt yapý, kanalizasyon, park ve peyzaj çalýþmalarý, spor ve kültür merkezleriyle, Kale Arkasý turizm yatýrýmlarý olduðunu kaydetti ve bunlara ilave olarak kente hizmet verecek yeni bir idari bina inþa etmek istediklerini de söyledi. FESTÝVAL PROGRAMI Festival programý þöyle açýklandý: 1 Haziran kortej yürüyüþü.2 Haziran'da Barýþ Parký'nda çocuklara yönelik eðlence.4 Haziran'da Ramadan Cemil Meydaný'nda 'Öldüren Þampanya' konseri.5 Haziran'da TC Devlet Tiyatrosu amfitiyatroda 'Sidikli Kasaba' adlý oyunu sahneleyecek.6 Haziran'da Ramadan Cemil Meydaný'nda Grup Frekans konseri7 Haziran'da amadan Cemil Meydaný'nda GKK Bandosu konseri8 Haziran'da anfitiyatroda Edip Akbayram konseri.9 Haziran'da Barýþ Parký'nda çocuk ve ailelere yönelik eðlence.11 Haziran'da Ankara Büyükþehir Belediyesi Kent Orkestrasý konseri.12 Haziran'da TC Devlet Tiyatrolarý amfitiyatroda "Sessizlik" adlý oyunu sahneleyecek13 Hazairan'da Ankara Büyükþehir Beþlediyesi Kent Orkestrasý konseri.14 Haziran'da Girne Belediyesi Ramadan Cemil Meydaný'nda Modern Dans Topluluðu gösterisi.15 Haziran'da amfitiyatroda Athena konseri.16 Haziran'da Barýþ Parký'nda çocuk ve ailelere yönelik eðlence.18 Haziran'da Ramadan Cemil Meydaný'nda Emre Pehlivan konseri.19 Haziran'da TC Devlet Tiyatrolarý amfitiyatroda "Beerci Kendini Niçin Öldürdü" adlý oyunu sahneleyecek.20 Haziran'da Ramadan Cemil Meydaný'nda Girne Belediyesi Kent Orkestrasý konseri.21 Haziran'da Ramadan Cemil Meydaný'nda Girne Belediyesi Modern Dans Topluluðu gösterisi. 22 Haziran'da amfitiyatroda Nilüfer konseri.23 Haziran'da Barýþ Parkýnda çocuk ve ailelere yönelik eðlence.25 Haziran'da Ramadan Cemil Meydaný'nda Lefkoþa Türk Belediyesi Kent Orkestrasý konseri.26 Haziran'da amfitiyatroda Lefkoþa Belediye Tiyatrosu ékabara Kýbrýs' adlý oyunu sahneleyecek.27 Haziran'da Ramadan Cemil Meydaný'nda Foreign Nations konseri.28 Haziran'da Ramadan Cemil Meydaný'nda Girne Belediyesi Modern Dans Topluluðu gösterisi. BELEDÝYE TÝYATROSU ÇOCUKLARI SAHNEDE- Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Çocuk ekibi, "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" nedeniyle "Palyaço" oyunuyla seyirciyle buluþacak. LTB Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, oyun 31 Mayýs Cuma ve 1 Haziran Cumartesi günleri saat 16.00'da Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Rezervasyon için numaralý telefon aranabilecek.

13 29 Mayýs 2013 Çarþamba 13

14 14 29 Mayýs 2013 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Herhangi bir sebeple bilinci ve duygularý zayýflamýþ olmak. 2-Nakletme, ulaþtýrma. Bir ilde hükümeti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi. 3-Harf okunuþu. Ters okunuþu "Yahudi tapýnaðý, sinagog". Manganez'in kýsaltmasý. 4-Yoksullara ve öðrencilere yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. Büyük kardeþ, aðabey. 5-Bir seslenme sözü. Bazý hayvanlarýn boynuna takýlan, bu hayvanlarý bir yere baðlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bað. 6-Eski Yunan ve Roma'da yaþamý, töreleri taklit amacý güden komedi türü. Tren, tramvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. 7-Arap usulünde olan müzik. 8-Zarara uðrama tehlikesi. Ters okunuþu "Eski dilde, Mavi". 9-Zaman, sýra, yer ve önem bakýmýndan ötekilerden önce gelen. Asrýn amansýz hastalýðý. 10-Organizmada belli birtakým hastalýklara karþý baðýþýklýk saðlamak için vücuda verilen, o hastalýðýn mikrobuyla hazýrlanmýþ eriyik. Çayýrlýk, otlak. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 11-Parmaklara takýlarak çalýnan bir tür zil. Dünkü bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. 101/ 5 E Dereboyu As-Can Sigorta, Citroen ve Adil Iþýk Karþýsý Tel: Kader Eczanesi: Sismar Market- Akfinans Bank Yaný 20 Temmuz Sok. Kader Apt. Yenikent Gönyeli Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Cumhurbaþkanlýðý sarayýnýn bulunduðu Lefkoþa surlariçinin bir semtinin adý. En kýsa zaman. 2-Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý. Ters okunuþu "Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanýmýyla ortaya çýkan edebî anlatým biçimi". 3-Bir nota. Çevresinde olup bitenlerin farkýna varamama durumu. 4-Yýldýz. Horoz, hindi gibi hayvanlarýn tepesinde bulunan kýrmýzý deri uzantýsý. 5-Buyurmak. Maltipl Skleroz hastalýðýnýn kýsa yazýlýþý. 6-Eski dilde "Ölüler, ölmüþler." Kýsa çorap. 7-Ýçine su veya baþka bir içki karýþtýrýlmamýþ içki. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 8-Kuruntular, kuþkular. Kendisine inanýlan kimse. 9-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Demirli betonla yapýlmýþ yapý. 10-Bir kýþ meyvesi. Bir erkek adý. 11-Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. Kabul etmeme. BKP seçime katýlacak BKP GENEL SEKRETERÝ ÝZCAN: "SEÇÝM SÜRECÝNE GÝRÝLDÝ... MÜCADELEDE YER ALACAÐIZ" Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, ülkede seçim sürecine girildiðini, partisinin de "düzeni deðiþtirmek, toplumun iradesini ve varlýðýný korumak, demokratik, çaðdaþ bir düzen oluþturmak ve barýþ tesis etmek için mücadelede yer alacaðýný" söyledi. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Ýzcan katýldýðý bir televizyon programýnda gündemdeki konularý deðerlendirdi. Ýzcan, 28 Temmuz'da yapýlacak seçimin þaibeli olduðunu iddia ederek, yaþanan süreçte yasadýþý vatandaþlýk daðýtýmý, arsa daðýtýmý ve istihdamlarýn gerçekleþtiðini, bunun da Cumhuriyetçi Türk 8 EKONOMÝK ÖRGÜTTEN EROÐLU'NA ÇAÐRI Poliçeler Yasasý'ný meclise iade et Aralarýnda Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn da bulunduðu 8 ekonomik örgüt, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'ndan Poliçeler (Deðiþiklik) Yasasý'ný Meclise iade etmesini istedi. Derviþ Eroðlu, Poliçeler (Deðiþiklik) Yasasý'ný ayrýntýlý olarak hukuki ve ekonomik yönden deðerlendireceðini belirtti. Derviþ Eroðlu, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý, Kýbrýs Türk Otelciler Birliði, Genç Ýþadamlarý Derneði, Genç Profesyoneller, Taþocaklarý Birliði, Süt Ürünleri Ýmalatçýlarý Birliði ve Kýbrýs Türk Ýþadamlarý Derneði yetkililerinden oluþan heyeti kabul etti. Ticaret Odasý Baþkaný Günay Çerkez, borçalacak iliþkilerini düzenleyen Poliçeler (Deðiþiklik) Yasasý'nýn iþ hayatýný negatif etkileyeceðini belirterek, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'ndan yasayý imzalamayarak bir daha görüþülmek üzere meclise geri göndermesini istedi. ÇERKEZ Ticaret Odasý Baþkaný Günay Çerkez, kabulde 8 sivil toplum örgütü adýna Eroðlu'na görüþlerini aktararak bir de dosya sundu. 20 Mayýs tarihinde hükümete karþý güvensizlik önergesi verildiði ve erken seçim tarihinin görüþüleceði gün, Poliçeler (Deðiþiklik) Yasasýnýn Cumhuriyet Meclisi'nde oybirliðiyle kabul Partisi (CTP) yönetiminin Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) yana tavýr sergilemesinin sonucu olduðunu ileri sürdü. Ýzcan, BKP'nin esas kavgasýnýn Kýbrýs Türk toplumunun varlýðýný, kimliðini ve iradesini yok eden rejime karþý olduðunu söyledi. Ýzcan, "BKP'nin seçim sürecinde yer alarak kavgayý her platformda vermeye devam edeceðini, ilerici sol kesimlerle de iþbirliði içinde mücadeleyi yükseltip vatana sahip çýkacaklarýný" kaydetti. BKP Toplumsal Varoluþ Güçleri'nin bu amaç doðrultusunda oluþturulduðunu belirten Ýzcan, "Bizler kavganýn hükümet etme kavgasý olmadýðýnýn söylüyoruz. Bizim kavgamýz yurdumuzun barýþa ulaþacaðý, toplumumuzun kendi kendini yöneteceði, siyasi erki elinde bulundurduðu, kimlik ve kültürünü koruduðu bir geleceði inþa ederek, toplumumuzu yok oluþa sürükleyen bu ceberut rejimi yýkmaktýr" dedi. DAÜ rektörüne Ercan'da VIP uygulanmýyor ÖZTOPRAK: ERCAN HAVALÝMANI VIP GÝRÝÞ VE ÇIKIÞ PROSEDÜRLERÝ DAÜ REKTÖRÜ ÝÇÝN DE GEÇERLÝDÝR DEÐÝÞTÝRÝLEMEZ Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüðü, üniversite rektörleri için KKTC Bakanlar Kurulu kararnamesi ile uygulanan Ercan Havalimaný VIP giriþ ve çýkýþ prosedürlerinin, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak için uygulanmadýðýný savunarak, bunu ve Protokol Dairesi'nin baðlý olduðu Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'ü eleþtirdi. DAÜ Rektörlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Rektör Öztoprak'ýn, "KKTC Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'ün geçtiðimiz aylarda kendisinden usulsüz bir edildiðini hatýrlatan Çerkez, "Borç-alacak iliþiklerini düzenleyen tüm mevzuatýn bütünlüklü olarak bir arada gözden geçirilmesi ve toplumu ve iþ hayatýný çok olumsuz yönde etkileyen bu borçalacak iliþkilerinin düzene sokulmasý gerekmektedir" dedi. Ýþadamlarý olarak, borç-alacak iliþkilerinde kesin bir çözüm için etkin bir icra sistemi, tapu sisteminin düzeltilmesi, ticaret mahkemeleri ve tahkim kurulu oluþturulmasý, bankalar yasasýnýn güncellenmesi, etkin kredi kayýt sistemi ve benzeri düzenlemelerin ayný zamanda ve bütünlüklü bir þekilde yapýlmasý gerektiði görüþünde olduklarýný ifade eden Çerkez, Cumhuriyet Meclisi'nin, iþadamlarýnýn temsilcisi ilgili sivil toplum örgütlerinin de görüþlerini dikkate alarak yasalarý bir bütünlük içerisinde ayný anda yasalaþtýrmasý gerektiðini kaydetti. Borç-alacak iliþkilerini düzenleyen ilgili tüm yasalarýn bütünlüklü hazýrlanmamasý, iþadamlarýnýn temsilcilerinin görüþlerinin dikkate alýnmamasý, erken seçim kararý alýnmasýyla birlikte diðer ilgili yasa çalýþmalarýný yapacak bir meclisin olmamasýnýn, mevcut yapýsýyla ekonomiyi olumsuz yönde etkileyerek, sosyal sorunlara ve alacaklarýn gayrý resmi yöntemlerle toplanmasýna vesile olacaðýný savunan Çerkez, Poliçeler Yasasý'nýn Cumhuriyet Meclisi'ne iade edilmesini istedi. istekte bulunduðu, ancak Üniversite Mevzuatý'na uymadýðý gerekçesi ile bu isteðini geri çevirmek durumunda kaldýðýný" ileri sürdüðü söz konusu dönemden itibaren üniversite tanýtýmý ve öðrenci akýþý ile ilgili yapmýþ olduðu yurtdýþý seyahatlerinde, Ercan Havalimaný VIP giriþ ve çýkýþ uygulamalarýnda problemler yaþandýðýný iddia ettiði aktarýldý. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak'ýn aþil tendonu operasyonu geçirdiði, 29 Mayýs - 1 Haziran tarihleri arasýnda Afrika Kalkýnma Bankasý ve Bakanlar toplantýsý davetlisi olarak DAÜ'nün de tanýtýmý ve öðrenci akýþýna katkýda bulunabilmek amacýyla Fas'a yapacaðý seyahatte, Rektör Prof. Dr. Öztoprak'ýn ayaðýndaki sakatlýk da göz önünde bulundurularak, refakatçi ile birlikte Ercan Havalimaný VIP salonunun kullanýlabilmesi konusunda KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan bir yazý ile onay istendiði ifade edilen Rektörlük açýklamasýnda, bunun reddedildiði kaydedildi. ETÝ çalýþanlarý devlette istihdam ediliyor KÜÇÜK: "ETÝ ÇALIÞANLARININ DEVLETTE GÖREVLENDÝRÝLMELERÝNÝ SAÐLAMAK ÜZERE ÇALIÞMALAR BAÞLATILDI" Baþbakan Ýrsen Küçük, özelleþtirme süreci devam eden ETÝ Teþebbüslerinin çalýþanlarýnýn devlette görevlendirilmelerini saðlamak üzere Özelleþtirme Ýstihdam Komisyonu tarafýndan hýzla çalýþmalarýn baþlatýldýðýný ve yarýn (bugün) itibarýyla görevlendirmelerin tamamlanmasýnýn hedeflendiðini bildirdi. Küçük, yazýlý açýklamasýnda, ETÝ Teþebbüsleri Ltd çalýþanlarýnýn devlet dairelerinde istihdamýna olanak saðlamak üzere Bakanlar Kurulu'nun gerekli kararlarý ürettiðini ancak bazý bürokratik sýkýntýlardan dolayý çalýþanlarýn istihdamýnýn bugüne kadar gerçekleþtirilemediðini hatýrlattý. "Konuyu büyük bir hassasiyetle takip eden Hükümetimiz, ETÝ çalýþanlarýnýn Özelleþtirme Yasasý çerçevesinde hak sahibi olduðu devlete istihdamlarýný gerçekleþtirmek üzere olaðanüstü gayret sarf etmiþ ve çözüm yollarýný üreterek görevlendirmelerin yapýlabilmesi için bugün itibarýyla gerekli bürokratik sýkýntýlar aþýlmýþtýr" diyen Baþbakan Küçük, göreve geldikleri 2010 yýlýndan bu yana halkýn ve ülkemizin esenliði yolunda çalýþan ve projeler üreten hükümetin bu sorun karþýsýnda da duyarlýlýk göstererek sýkýntýlarýn aþýlmasý için büyük gayret gösterdiðini ve çalýþanlara sahip çýktýðýný vurguladý.

15 15 29 Mayýs 2013 Çarþamba Kalem Yalçýn Okut Düþman Yollarý Kesti... ZEKA BEY VEFATININ 29'UNCU YILDÖNÜMÜNDE ANILDI- Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ndeki görev ve çalýþmalarý nedeniyle uluslararasý alanda isim yapan Kýbrýslý Türk Baþhakim Zeka Bey ölümünün 29'uncu yýldönümünde anýldý. Baþhakim Zeka Bey için Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda dün sabah tören düzenlendi. Balalan'da da bu akþam anma etkinliði düzenlenecek. Törene Baþhekim Zeka Bey Enstitüsü yöneticileri, Maliye Bakaný Ersin Tatar, yakýnlarý ve hukuk dünyasýndan temsilciler katýldý. Maliye Bakaný Ersin Tatar, törende yaptýðý konuþmada, Zeka Bey'in bir tarih, bir efsane olduðunu söyleyerek, onu tanýma fýrsatý bulduðu için kendini þanslý hissettiðini söyledi. Zeka Bey'in önemli bir hukuk adamý olduðunu ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesi için önemli bir hukuk mücadelesi verdiðini vurgulayan Tatar, genç hukukçularýn Zeka Bey'in yolundan yürümesi temennisinde de bulundu. GAZÝKÖY SEDAT ÇAKIR SOSYAL TESÝSLERÝ AÇILDI- Deðirmenlik Belediyesi'nin, Gaziköy ve bölge halkýnýn kullanýmýna kazandýrdýðý "Sedat Çakýr Sosyal Tesisleri"nin açýlýþýný, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu yaptý. Tesislerin açýlýþ törenine Eroðlu'nun yaný sýra, Mehmet Ali Talat, CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, milletvekilleri, vatandaþlar ve diðer yetkililer katýldý. Törende Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal ile Gaziköy Spor Kulübü Baþkaný Aydýn Kahyalar da hazýr bulundu. Ýçerisinde düðün salonu, park, çocuk oyun alaný, yürüyüþ yollarý, halý saha ve futbol sahasýný barýndýran sosyal tesislerin açýlýþýnda konuþan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Gaziköy ve bölge halkýnýn kullanýmýna kazandýrýlan tesisin; yerel yönetimlerin mali kaynaklarý arttýkça neler yapabileceðini gösterdiðini kaydetti. Denktaþ'tan Küçük'e istifa çaðrýsý n "ÝRSEN KÜÇÜK HÜKÜMETÝ ÝSTÝFA EDEREK PARTÝLERÝN ÜZERÝNDE MUTABIK KALACAÐI BAÞBAKAN VE TEKNOKRAT HÜKÜMETE FIRSAT VERMELÝDÝR" Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, UBP Hükümeti'ne güvensizlik önergesinin ardýndan hükümet kurma görevinin kendisine verileceði yönündeki iddialara yanýt vererek, geçici bile olsa halk onayý olmadan böyle bir görevi kabul etmesinin mümkün olmadýðýný vurguladý. "Baþbakanlýk görevini ancak ve ancak halk oyundan birinci parti olarak çýkmamýz halinde onurla kabul ederim" diyen DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Mehmet Ali Talat ile Derviþ Eroðlu'nun, Cumhurbaþkaný seçilmelerinin ardýndan delege oylarý ve atamayla Baþbakanlýða getirilen Ferdi Sabit Soyer ile Ýrsen Küçük hükümetleri döneminin yanlýþlar zinciri olduðunu iddia etti. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ yaptýðý yazýlý açýklama ile "Baþbakanlýk" konusuna ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTPBG) Milletvekili Ferdi Sabit Soyer'in kendisiyle ilgili iddialarýna yanýt verdi. Serdar Denktaþ açýklamasýnda "UBP-CTP ikilisinin son günlerdeki paslaþmalarýna uygun olarak" bazý CTP sempatizaný yazarlar ile "UBP kalemþörlerinin"" Güvensizlik Oylamasý sonrasýnda hükümet kurma görevinin þahsýna verileceði yönünde hiçbir gerçeðe dayanmayan yazýlarýný hayretle okuduðunu kaydetti. Denktaþ, Ferdi Sabit Soyer'in þahsýna yönelik kendi içerisinde çeliþkili olduðunu savunduðu açýklamalarýný yazýlanlara birlikte okunduðunda "siyam ikizi kardeþlerin ne büyük bir telaþ içine düþtüklerinin net bir þekilde ortaya çýkmakta olduðunu" söyledi. Denktaþ; "Ferdi Bey ve bazý Yeni Düzen yazarlarý bir yandan DP-UG ittifakýnýn temellerinin 2010 yýlýnda atýldýðýný ve ince ayarlarla bugüne gelindiðini iddia ederken, yine ayný kaynaklar geceden sabaha tek baþýma politika üreterek uygulamaya koyduðumu iddia edebilmektedirler.artýk karar versinler..geceden sabaha tek baþýma kararlar mý üretiyorum, yoksa çok uzun vadeli planlar yaparak hükümetler devirebilecek oyunlar mý oynamaktayým" ifadelerini kullandý. BAF'TA GÜZELDÝR GÜNEÞ KAVUÞMASI... Afrika (Özel)- Geçen yýl sanal ortamda örgütlenen "Ben Baflýyým" grubu kýsa zamanda Baflýlardan büyük ilgi gördü ve bu oluþum komiteye dönüþtü Atamer Sýlay'ýn facebook'ta açtýðý sayfa sayesinde yýllarca birbiriyle iliþki kuramayan Baflýlar bu sayede birbirleriyle iliþkiye geçme fýrsatý buldular. "Ben Baflýyým Komitesi"nin gönüllü çalýþanlarý ise þunlar: Atamer Sýlay, Halil Onbaþý, Yýlmaz Öztürk, Hüseyin Kanatlý, Ýbrahým Deðirmencioðlu, Benekay Kamil, Harika Sanývar, Müge Tüccaroðlu, Ufuk Tamson, Mehmet Kadri, Hasan Adataþ, Mustafa Cihangir, Hasan Fadýl ve Kaya Tahsin. Baflýlarý buluþturmak amacýyla geçen yýl bir Baf gezisi ve bir de "Baflýlar Buluþma Balosu" düzenlendi. Geleneksel hale getirilen bu etkinliklerin 2. Baf gezisi bu yýl 2 Haziran Pazar günü yapýlýyor ve büyük bir ilgi ile karþýlannasý bekleniyor... Komiteden elde ettiðimiz bilgiye göre, 1974 yýlýndan bugüne güneyde doðup büyüdüðü yerlere gidecek olan en büyük katýlýmýn gerçekleþeceði ve yaklaþýk 9 otobüs dolusu Baflýnýn Baf'a taþýnacaðý öðrenildi... Baf'a gerçekleþecek günü birlik ziyaret saati ve güzergahý þöyle: Saat 7.30'da Lefkoþa, Maðusa ve Zodya sýnýr kapýlarýndan otobüsler güneye doðru çýkýþ yaptýktan sonra "Gavur Taþý"nda ilk durak yapýlacak ve Baflýlar hasret giderecek... Sonra topluca Baf'a gidilecek... Baf'ta yaþanan anýlarý Baflýlar Baf sokaklarýný toplu halde dolaþarak yad edecekler... Daha sonra hep beraber MA denilen, þimdi "Koral Bay" denilen yerde hep beraber yemek yenecek... Yemek sonrasý Dip Baf ziyaret edilecek... Baflýlarýn deyimiyle "güneþ kavuþmasý" seyredilecek ve akabinde dönüþ yolculuðu baþlayacak... Baþlýktaki üç sözcük eski bir Türk filminin adýdýr. Ýstanbul ve Anadolu'daki iþgalcilere karþý binbir yokluk içinde yürütülen millici mücadeleden kesitler aktaran bir filmdi. O zamanlar, hatta antik çaðlardan beri, savaþlar yollarý kesmekle, köprüleri tutmakla, ya da köprübaþlarý kurmakla yürütülür ve baþarýlýrdý. Yeterli köprü ve geçitleri tutamayanlar, veya yeterli köprü kuramayanlar da kaybederlerdi. Þimdilerde ise, Vedat Türkali Abimizin kendine has diliyle sýk sýk kullandýðý gibi: 'Þimdi zaman kurnaz!'... Þimdilerde pusular sadece köprülerde, vadilerde, geçitlerde, '(kýzýl)dere'lerde kurulmuyor; hain pusular bütün kanallarda kuruluyor. TV kanallarýnda kuruluyor... Radyo kanallarýnda kuruluyor... Sinema filmlerinde ve cami, havra ve kilise dualarýnda kuruluyor... Laik eðitim sisteminin tarümar edilmesiyle, Anayasa Mahkemesi'nin iðdiþ edilmesiyle kuruluyor... Tarihi roman adý altýndaki kusmuklarda kuruluyor... Düþman yollarý her alanda ve her anlamda kesiyor. Bizde ise, tam, kör parmaðým gözüne rezaletleri yaþanmakta. Daha doðrusu o rezaletler binbir entrika ile bize dayatýlmakta. Neymiþ 'milli irade' imiþ... Ne millisi, ne iradesi bre efendiler... Elimiz kolumuz baðlanmýþ, siyasi partilerimiz tutsak, birkaç istisna dýþýnda politikacýlar tutsak. Birkaç grup dýþýnda aydýnlar tutsak. "Yüce Meclis" dedikleri tutsaklýðýn Kâbesi... Parlamentarizm peçesi ile örtülü düpedüz koyu bir diktatörlük altýnda yaþýyoruz yýllardan beridir. Parlamentarizm, Palavramantarizm þeklinde sürüyor PseftoKratos'ta... Zaten öyle baþlamamýþ mýydý?.. Parti kurdu ve seçimlere katýlmak istedi diye deðerli bir avukat ve siyasetçi olan Mithat Berberoðlu'na neler çektirdiklerini herkes bilir. 50'li yýllarda yýlýzlarý parlayan Dr. Küçük ile Rauf Denktaþ'ýn da nerelere baðlý olduklarý ve topluma neler çektirdikleri de yine her aklý baþýnda kiþi tarafýndan bilinmektedir. O sene boyunca sömürge idaresinin hizmetlisi olarak çalýþmýþ olan Sayýn Denktaþ'ýn "toplum lideri", Bayar-Menderes diktatörlüðünün hýnk deyicisi Sayýn Dr. Küçük'ün "milli lider" diye dayatýldýklarý yarým yüzyýllýk sürede yoksullar ne çektiyse bu anti demokratik yapýdan çekmediler mi?.. O yapý adýyla-sanýyla diktatörlük deðil miydi?.. Önce sopalý adamlarý ile baþladýklarý terör estirme politikalarýný daha sonra katmerlendirerek vahþi cinayetlerle sürdürmediler mi?.. Son on yýldaki AKePe politikalarý ile ne kadar deðerli varlýðýmýz varsa planlýprogramlý bir gasp iþtahasýyla yeþil sermaye tarafýndan yutulmuyor mu?.. Yeþil sermayenin bu han-ý yaðmasýný sürdürmesi için düþman bütün yollarý kesmiyor mu; hücumlarýný her kanaldan, her yönden sürdürmüyor mu?.. Dün hedeflerinde KTHY idi, Saray Hotel'di, dünyaca ünlü paha biçilmez deðerdeki sahillerimizdi; hepsini gap etmediler mi?.. Bugün ETÝ, yarýn KOOPSÜT ve KIB-TEK ile Telefon Dairesi'ni yutmak için pusuda deðiller mi?.. Bu denli açýk açýk Kýbrýslýlarý ve Kýbrýslýlýðý tüketmek için canhýraþ uðraþýp didinen gericinin gericisi AKePe mi demokrasi getirecekmiþ... Sevsinler... Düþman yollarý kesti, bizdeki yerli iþbirlikçileri hâlâ koltuk ve rant peþinde... Koltuklarýnýz size kalsýn; rantýnýz yerin dibine batsýn!.. Düþman yollarý kesti!.. Uyanýn hey!..

16 16 29 Mayýs 2013 Çarþamba

17 29 Mayýs 2013 Çarþamba 17 7

18 18 29 Mayýs 2013 Çarþamba

19 29 Mayýs 2013 Çarþamba NAZMÝYE DEMÝREL VEFAT ETTÝ Dokuzuncu Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in eþi Nazmiye Demirel'in, kandaki oksijen azalmasý ve ardýndan kalp durmasý sonucunda saat itibarýyla yaþamýný yitirdiði bildirildi. Nazmiye Demirel'in doktoru Prof. Dr. Haldun Müderrisoðlu, yaptýðý açýklamada, Nazmiye Demirel'i 4 Aralýk 2010'da alzaymýr hastalýðý ve sývý elektrolit dengesizliði nedeniyle Baþkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kabul ettiklerini ve o zamandan beri tedavisinin aralýksýz sürdürüldüðünü söyledi. GENEL TARIM SÝGORTASI FONU BRUCELLA ZARARLARINI ÖDEDÝ Genel Tarým Sigortasý Fonu, Hayvancýlýk Zorunlu Sigorta Tüzüðü gereðince 2013 Nisan ayý büyükbaþta Brucella ve düþük, küçükbaþta ise Brucella olmak üzere zarar gören toplam 83 üreticiye 64 bin120 TL. tazminat ödendiðini açýkladý. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan imzasýyla yayýnlanan yazýlý açýklamada, banka hesap numarasý veren üreticilerin tazminatlarýnýn hesaplarýna yatýrýldýðý, hesap numarasý vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarýný ibraz etmeleri koþuluyla Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan alabilecekleri kaydedildi. YDÜ, RESÝM ÝÞ VE MÜZÝK ÖÐRETMENLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNE ÖÐRENCÝ ALACAK Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Resim Ýþ Öðretmenliði ve Müzik Öðretmenliði Bölümlerine, öðretim yýlý için özel yetenek sýnavý ile KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öðrenci alacak. YDÜ Atatürk Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu'nun yaptýðý açýklamaya göre, KKTC uyruklu öðrenciler için Müzik Öðretmenliði özel yetenek sýnavý 12 Haziran, Resim-Ýþ öðretmenliði bölümü özel yetenek sýnavý da 13 Haziran'da Eðitim Sarayý'nda bulunan "Yaratýcýlýðý Geliþtirme Atölyesi"nde yapýlacak. DAÜ GÝRÝÞ VE BURS SINAVI-2013 ÝÇÝN SON KAYIT TARÝHÝ 5 HAZÝRAN Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) KKTC'li Öðrencilere Yönelik Giriþ ve Burs Sýnavý, 6 Haziran Perþembe günü, 10:00-12:30 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. DAÜ Rektörlüðü'nden verilen bilgiye göre, DAÜ Giriþ ve Burs Sýnavý, Gazimaðusa'da DAÜ kampüsünde ve Lefkoþa'da Þht. Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda yapýlacak. Yapýlan açýklamada sýnava baþvurularýn 2 Mayýs'tan itibaren baþladýðý belirtilerek, 5 Haziran tarihine kadar baþvuru kabul edileceði ve baþvurularýn DAÜ Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'ne veya Lefkoþa'da Atatürk Öðretmen Akademisi'nde açýlan Sýnav Kayýt Merkezi'ne yapýlabileceði kaydedildi. Sýnava giriþ harcýnýn 25 Türk Lirasý, 2 yýllýk önlisans programlarýna sýnavsýz girmek üzere baþvuran adaylar için ise harcýn 10 Türk Lirasý olduðu ve sýnav harcýnýn herhangi bir Kooperatif Merkez Bankasý Þubesi'nin numaralý DAÜ hesabýna yatýrýlabileceði belirtildi. Kiralýk daire Gönyeli'de full eþyalý 3+1 daire öðrenciye kiralýktýr. Tel: SATILIK KANARYALAR 20 adet kanarya 30 TL tanesi SATILIK EV Çaðlayan da Türk koçanlý 3+1 daire. Tel: LTB sivrisinek mücadelesini yoðunlaþtýrdý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) sivrisinek mücadelesini yoðunlaþtýrdý. Lefkoþa Türk Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, belediyenin son dönemde büyük artýþ gösteren sivrisinek oluþumu ve buna baðlý þikayetlerin artmasý üzerine özellikle yoðun þikayet alan Taþkýnköy, Göçmenköy ve Hamitköy baþta olmak üzere tüm bölgelerde ilaçlama çalýþmalarý MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg MÜNHAL Güven Sigorta (Kýbrýs) Þti.Ltd.'e, Pazarlama ve Hasar bölümü için 2 eleman istihdam edilecek. Aranan Nitelikler 1. KKTC vatandaþý olmasý 2. Ýngilizce bilmesi 3. KKTC sürüþ ehliyetine sahip olmasý 4. Üniversite mezunu olmasý 5. En az 3 yýllýk iþ tecrübesine sahip olmasý 6. Erkek adaylarýn askerlik görevini tamamlamýþ olmasý 7. Ýyi derecede MS Office programlarýný kullanmasý. Ýlgilenenlerin özgeçmiþi ile birlikte þahsen müracaatlarý rica olunur. Mesai saatleri dahilinde tarihine kadar müracaat kabul olunur. Memduh Asaf Sokak No:4 Köþklüçiftlik Lefkoþa Telefon: AYZER EMLAK Kiralýk *Hamitköy de 2+1 yeni full eþyalý daire * Ortaköy'de 3+1 full eþyalý klimalý daire *K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire *Yeniþehir de kat eþyasýz daire *Reis Market arkasý 3+1 zemin kat daire Satýlýk * Kermiya'da 3+1 zemin kat daire * Ortaköy Lemar yanýnda 2+1 zemin kat daire * Yeniþehir'de klinik veya dersane olmaya müsait 250 metrekare 1. kat daire Stg. * Metehan sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire * K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire BEDEN ÖRÐRETMENLERÝ SPOR ÞURASI'NA ÇAÐRILMADI GÖKÇEBEL: "ÜLKE SPORUNUN OMURGASI OLAN BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝMÝZ YOK SAYILMIÞLARDIR" Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), üyesi 182 Beden Eðitimi öðretmeninin 11. Spor Þurasý'na çaðrýlmamasýný eleþtirdi. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, konuyla ilgili açýklamasýnda, doktoralý, master yapmýþ, teknik direktör ve bunun gibi sporun her alanýnda teorik ve pratik bilgiye sahip sendikalý üyelerinin yok sayýldýðýný iddia etti. Eðitim, Kültür ve Spor Bakanlýðý'nýn Okul Sporlarý Birimi'nin dahi bu þuraya davet edilmediðini savunan Gökçebel, "Okullar, spor kulüplerine sporcu yetiþtiren birer alt yapý kurumu olmasý gerekirken kendi bakanlýðý tarafýnda bile yok sayýlmýþlardýr" dedi. Gökçebel, hükümetin kulüplere yýlda 2,5 milyon TL'nin üzerinde yardým yaparken okul sporlarý için tek kuruþ harcamadýðýný savunarak, okullar arasý müsabakalarda hakem paralarýnýn " adeta dilenerek" bulunan paralarla karþýlandýðýný kaydetti. El-Sen: Seyirci kalmayacaðýz ve direneceðiz Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen), KKTC'nin Anayasasý, yasalarý ve diðer mevzuatý ile bir hukuk devleti görünümünde olmasýna raðmen, hukuksuzluðun hukuk olduðu bir devlet yaratýlmaya çalýþýldýðýný ileri sürerek, buna seyirci kalmayacaklarýný ve direneceklerini söyledi. El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer, yaptýðý yazýlý açýklamada, KIB-TEK'in, kendine ait mevzuatla yönetilmekte olduðunu hatýrlattý. Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un yüzde 85 hisse ile büyük ortak olduðu þirketinin, enerji üretimindeki AKSA isimli þirkete yakýt saðlayan gemilerin acenteliðini yapmakta olduðunu ve ne kadar fazla yakýt O kadar fazla kazanç demek olan baþlatýldýðýný bildirdi. Açýklamada, sivrisinek popülasyonunun artmasýna mayýs ayý içerisinde yaðan saðanak yaðmurlarýn oluþturduðu su birikintilerinin ana etken olduðuna iþaret edilerek, bazý bölümlerinin biyolojik lavrasitle ilaçlandýðý, diðerlerinin ise toprakla örtülmek suretiyle kapatýldýðý kaydedildi. bir iliþki içerisinde bulunduðunu ileri süren Cesurer, "Yani AKSA ne kadar çok garantili alým ile elektrik üretirse Sayýn Bakan o kadar fazla kazanç elde etmektedir. AKSA ile ekonomik çýkar iliþkisi içerisinde olan Sn. Bakan bir yandan bu gerçeði Meclis kürsüsünde kabul ettiðini açýklayarak bunu olaðan bir halmiþ gibi ifade etmeye çalýþmakta diðer yandan ise AKSA'nýn üretim miktarýný artýrmak için KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu kendi Bakanlýðýnda toplayarak baský ile bu yönde karar aldýrtmakta hiçbir sakýnca görmemektedir" iddiasýnda bulundu. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün Atun'u Gazimaðusa Ýlçe Baþkanlýðý'na atadýðýný kaydeden Cesurer, "Yani bilerek ve isteyerek KIB-TEK'ten sorumlu olan Bakaný daha fazla kazanç elde etme politikasý uygularken ödüllendirmiþtir" görüþünü öne sürdü. "AKSA ile KIB-TEK arasýndaki sözleþmeye göre AKSA hisse devrinden önce KIB-TEK'in onayýný almalýdýr. Yani önce devret ve izin arkadan gelsin uygulamasý sözleþme dýþýdýr" diyen Cesurer, iddialarýný þöyle sürdü: "Durum bu kadarla da kalmamaktadýr. Sayýþtaylýk, Hukuk Dairesi'nin Baþsavcýsý, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu, Maliye Bakanlýðý müfettiþleri ve diðer sorumlu makamlar bu gerçekleri duymakta, öðrenmekte ancak hukuksuzluða bugüne kadar dur denmemektedir. Bu sessizlik iyiye iþaret deðildir." GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: EMÝNE OTOBÜS TURU 2 Haziran, Pazar Platres kiraz bahçeleri, Cikko manastýrý, Omodos, Trodos, yemek, içecek, otobüs ücreti sadece 55 TL Satýlýk yeni Canon EOS 650 D fotoðraf makinesi Canon lens Sigma Lens. (Hem zoom lensi hemde macro çekim yapabiliyor.) Tüm ekipmanlar için çin profosyonel sýrt çantasý içinde. Ve ek olarak 180 cm e kadar uzayan tripot. Hepsi yeni, kullanýlmamýþ. Fiyat: 850 Stg. Tel:

20 Münih þimdi de Lewandowski peþlinde Bayern Münih, Borussia Dortmund'un yýldýzlarýný bir bir kadrosuna katýyor. Þampiyonlar ligi finali sonrasý, Götze'den sonra Lewandowski için de seferberlik baþladý. Dortmund formasýyla 98 Bundesliga maçýnda 54 gol atan Lewandowski, bu sezon Þampiyonlar Ligi'ni de 10 golle tamamlamýþtý. Lewandowski, yarý final maçýnda Real Madrid'e 4 gol birden atarak rekor kýrmýþtý. Futbolda sezonunda baþarýlý olanlar Kanal T Spor Merkezi tarafýndan ödüllendirildi Baþarýlýlar taçlandýrýldý Kanal T'de yayýnlanan Mikrofon Sizde ve 91. dakika programlarý yapýmcýsý Ýbrahim Özsoy tarafýndan düzenlenen gecede futbol sezonu baþarýlýlarý ödüllendirildi. Geceye Baþbakan Ýrsen Küçük, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, MOK Baþkaný Serdar Savim ve spor camiasýndan çok sayýda kiþi katýldý.. Futbolda sezonu futbol liglerinde þampiyon olan takýmlara, baþarýlý futbolculara ve hakemlere, teknik adamlara ve spor yazarlarýna Kanal T tarafýndan ödülleri önceki akþam Saray Hotel'de düzenlenen törenle takdim edildi. Necati Özsoy'un sunduðu gecede organizatör Ýbrahim Özsoy bir konuþma yaparak sezonunda baþarýlý olan herkesi kutlarken programlarýna katký koyan spor yazarý arkadaþlarýna de teþekkür etti. Geceye Baþbakan Ýrsen Küçük, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, MOK Baþkaný Serdar Savim, bazý federasyon baþkanlarý ve üyeleri ayrýca spor ve futbol camiasýndan çok geniþ bir kitle katýldý. Baþbakan Ýrsen Küçük, Maliye Bakaný Ersin Tatar ve Çalýþma Bakaný Þerife Ünverdi gecede kýsa konuþmalar yaparak tüm spor camiasýnda baþarý saðlayanlarý kutladýlar. Kanal T'de yayýnlanan Mikrofon Sizde ve 91.Dakika programlarý yapýmcýsý Ýbrahim Özsoy'un organize ettiði ödül töreninde bir sezon boyunca yayýnlanan programlara destek veren spor yazarlarý da onura edilirken Kortlarda turnuva dönemi Saffet Barutçu " Bu yýl hem kadýnlar hem de erkekler liginde kýran kýrana bir lig yaþadýk, her iki ligde de þampiyonlarýn son hafta belirlenmesi, liglerdeki kalitenin arttýðýný gösterir" Tenis Federasyonu tarafýndan organize edilen Kadýnlar ve Erkekler liglerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, tenis heyecaný özel turnuvalarla devam edecek. Bu sezon sponsorlar TÝGA Otomotiv, Nazým Üstüner Oto Galeri ve Deniz Plaza'ya da teþekkür plaketi takdim edildi. Futbol kulüp temsilcileri ve eski futbolcularýn da katýlarak renk kattýðý Lefkoþa Saray Otel'in teras katýnda gerçekleþecek kokteylli ödül töreninde sezonu Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve Yükselme 1.Ligi yaklaþýk 3 ay süren ve erkeklerde 5 kadýnlarda 7 kulübün katýldýðý tenis liglerinde heyecan son haftaya kadar devam etti. Kalitesi ve iddiasý oldukça yüksek olan Erkekler Tenis Liginde son hafta karþýlaþmalarýna kadar 3 takým þampiyonluðu kovaladý. Ligi ayni puanla tamamlayan bu 3 takýmdan Lefkoþa Þehir Kulübü set farký ile þampiyon oldu. Kadýnlar Liginde de þampiyon son hafta oynanan Maðusa Tenis Kulübü - Lefkoþa Þehir Kulübü maçý ile belirlendi ve Lefkoþa Þehir Kulübü þampiyon oldu. Saffet Barutçu, son birkaç yýldýr ellerine geçen parayý Tenis gruplarda þampiyonluða ulaþan takýmlarla birlikte baþarýlý olanlara da aný plaketi verildi. 1.Lig'den Süper Lig'e terfi eden, Süper Lig ve 1.Lig'de en centilmen takým olanlara ve he iki ligin gol krallarýna ödüllerin daðýtýldýðý Kanal T Spor Servisi Ödül Gecesi'nde Süper Lig ve 1.Lig U19 Ligleri þampiyon ile gol krallarý da unutulmadý. Federasyonu Ýdari Binasýna harcamalarý nedeniyle dýþ temaslarda kýsýtlamalara gittiklerini belirtti ve "Ýdari Binamýz tamamlandý bu sebeple bu yýl özellikle Türkiye'deki turnuvalara daha çok gideceðiz" dedi. Bu arada daha önce gidilen ancak son iki yýldýr çeþitli sebeplerle gidilemeyen Rusya'daki turnuvaya bu yýl gidileceðini söyleyen Barutçu, Tenis Federasyonu tarafýndan belirlenecek sporcularýn 1-7 Temmuz tarihleri arasýnda Rusya'da yapýlacak bu özel turnuvada yer alacaðýný sözlerine ekledi. "Spor Þurasý"nda siyasi partiler aðýr bastý 11'inci spor þurasýnýn açýlýþýnda partilerini temsilen orada bulunan CTP-BG Milletvekili ile TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit iki kez söz hakký isteyip ret cevabý alýnca salonu terk etti, bu geliþmeler üzerine konuþmasýný tamamlayan Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu da salondan ayrýldý... Sporumuza yön vermek ve geliþmesi için yapýlmasý gerekenlerin belirleneceði 11'inci spor þurasýnýn açýlýþý olaylý baþladý. Spor Þurasý Yakýn Doðu Üniversitesi Kongre Merkezinde divanýn oluþmasý ve ardýndan Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan'ýn konuþmasý ile baþladý. Bu konuþmanýn ardýndan kürsüye gelen Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu da kýsa bir konuþma yaptýktan sonra, partilerini temsilen þuraya katýlan CTP-BG Maðusa Milletvekili Arif Albayrak ile TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit ile divanda bulunan Spor Dairesi Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlý arasýnda gerilim yaþandý. Þurada söz almak isteyen her iki parti temsilcisi iki kez yineledikleri taleplerine "Þura usullerine aykýrýdýr" cevabý alýnca salonu terk ettiler. Bu arada þurada yaþananlarla ilgili bilgi veren CTP-BG Milletvekili Arif Albayrak yapýlanlarýn doðru bir yaklaþým olmadýðýný ve spor ambargosundan bahsedenlerin bu hareketle kendilerinin çeliþkiye düþtüklerini söyledi. Albayrak, þurada konuþma yapan Cumhurbaþkaný'nýn da kendisine "Eðer siz konuþacaksanýz kalacaðým" dediðini ve kendilerinin salondan ayrýlmasý ile Cumhurbaþkaný'nýn da salondan ayrýldýðýný söyledi. Bu arada Arif Albayrak ile Cemal Özyiðit'in salondan ayrýlmasýnýn ardýndan, bir süre sonra siyasi parti temsilcilerine de söz verildiði ancak sadece salonu terk etmeyen DP Genel Sekreteri Bengü Þonya'nýn kýsa bir konuþma yaptýðý görüldü. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4880 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4880 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan'ýn konuþmasýnda "Kardeþ Kýbrýs" diye bir ifade geçmedi, ancak bazý haber siteleri geçti diye verdi haberi... Anlaþýlan bazýlarýmýz derin rüyalardan hala uyanmadý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı