SALTUKNÂME DE SARI SALTUK GAZİ YE ATFEDİLEN KERAMETLER B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SALTUKNÂME DE SARI SALTUK GAZİ YE ATFEDİLEN KERAMETLER B"

Transkript

1 Rabia UÇKUN * UÇKUN, Rabia (2014). Saltuknâme De Sarı Saltuk Gazi ye Atfedilen Kerametler. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması Mayıs Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB). Eskişehir, ss (http://bilgelerzirvesi.org). SALTUKNÂME DE SARI SALTUK GAZİ YE ATFEDİLEN KERAMETLER B ugün ilmi irfanla yoğurabilen, aklı da gönül süzgecinden geçirebilenlerden; Türk dünyasının bilge şahsiyetlerinden söz ediyoruz. Türk Dünyasının bilge şahsiyetlerinden biri de Sarı Saltuk tur. Türk Dünyası eren ve evliyaları içinde, önemli bir yere sahip olan ve hakkında çok şey anlatılan Sarı Saltuk un, Anadolu ve Balkanlarda birçok yerde makam mezarının bulunduğu bilinmektedir. On üçüncü yüzyılda yaşayan Sarı Saltuk (ö. 1297/1298), Anadolu ve Balkanların fethi, Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan bir alperen, gazi bir derviştir. Sarı Saltuk gazaları, Türklük ve İslâmiyet e hizmetleri sebebiyle bir veli olarak kabul görmüş; Anadolu ve Balkanlarda bulunan çok sayıdaki türbe ve makamı ise geçmişten günümüze ziyaretgâh haline gelmiştir. Anadolu nun ve Balkanların fethinde alperenlerin rolü bugün daha iyi anlaşılmakta ve bu gazi dervişlerin halk üzerinde manevi nüfuzlarının oldukça kuvvetli olduğu görülmektedir. Anadolu da ve Balkanlarda bulunan birçok makam mezar ve ziyaretgâhta kimin yattığı sorulduğu zaman, Horasan Ereni cevabı verilmektedir. Bu dervişlerin dünyadan elini eteğini çekmiş münzeviler olduğunu düşünmek yanlıştır. Tam tersine bu zümreler savaşan, toprak açan, açılan topraklarda zaviyeler kurup tarım yapan ve diğer insanların bu topraklara yerleşmesini sağlayan aktif kişilerdir. Ömer Lütfi Barkan ın belirttiği gibi, Kolonizatör Türk dervişinin hâkim vasfı üretici olmasıdır. 170 Kolonizatör Türk dervişlerinin diğer bir deyişle alperenlerin; fethedilen veya edilmek üzere olan bir bölgeye / ülkeye giderek önce orada bir zaviye kurduklarını görüyoruz. Bu zaviyeler, * Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi. 170 Bkz.Ömer Lütfi Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri, Hamle Yayın Dağıtım, İstanbul, s.32-33

2 Türkleştirme ve İslamlaştırma amacıyla çalışan birer kültür merkezi ve ocağı olmanın yanı sıra tarım, hayvancılık ve zanaatın yapıldığı üretim merkezi olma işlevini de sürdürmüştür. Bu gaziler ve alperenlerin Hz. Peygamber in müjdelediği Rumeli nin fethi için, tıpkı İstanbul un fethinde olduğu gibi, gayret göstermeyi Allah a hizmet etmek olarak düşündüklerini ve böylesine kutsal bir görevin onlar için bir motivasyon kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Gaza düşüncesiyle hareket eden alperenler, fethedilen yerlerdeki ilk yerleşim yerlerini kurmuş bu sayede askeri başarı kalıcı hale gelmiştir. Bu yönüyle Sarı Saltuk dahil kolonizatör Türk dervişleri, aynı zamanda birer şehir planlamacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sarı Saltuk örneğinde olduğu gibi alperenlerin, hem askeri hem manevi fetih yaptıklarını; yine fiziki mimarlığın yanı sıra manevi mimarlık misyonunu da üstlendiklerini söyleyebiliriz. XIII. yüzyıl erenlerinden Sarı Saltuk un hayatını, gazalarını ve çeşitli kerametlerini; XIII-XV. yüzyıllardaki tarihi hadiseleri konu alan Saltuknâme; Fatih Sultan Mehmet in oğlu Cem Sultan ın isteği üzerine Ebu l Hayr-ı Rumi tarafından yedi senelik bir çalışma sonucunda Türk sözlü geleneğinden toplanarak yazıya geçirilmiş ve 1480 yılında üç ciltlik bir eser olarak tamamlanmıştır. Ebu l Hayr-ı Rumi Saltuknâme yi niçin kaleme aldığını Saltuknâme de şöyle anlatmaktadır 171 : bana buyurdu kim; bu azizün sahihen kanda kim menakıbın bulam dervişlerden soram bilem ta kim bu azizün kıssaların cem idem. Pes Cem Sultan emriyle memlekette yüridüm, kangıyirde kim bunun menakıbınişittüm, yazdum, birbirine tertibüzre uydurup, bir kitabidüp, yidi yılda tamam eyledüm. Sultan katına getürüp teslim ittüm. Saltuknâme ye göre Sarı Saltuk'un asıl adı Şerif Hızır'dır. Babasının adı Seyyid Hasan, annesinin adı Rabia dır. Saltuknâme'ye göre Sarı Saltuk 99 yıl yaşamış, düşmanları tarafından zehirlendikten sonra hançerlenerek şehit edilmiştir. Son nefesini vermeden önce de, kendisini zehirleyen ve hançerleyen düşmanını öldürmüştür. 172 Sarı Saltuk'un şeceresi Hz. Muhammed e ve Hz. Ali ye dayanmakta ve Şerif, Şerif Hızır, Server, Saltık, Sarı Saltık adlarının yanı sıra Seyyid adını aldığı da görülmektedir. Sarı Saltuk'un Hz. Hasan ve Hüseyin in soyundan geldiği birkaç yerde belirtilmektedir: 173 Şerif mübarek başına iki alâmet eyledi; bir kızıl kim Hz. Hüseyniler tonıdur ve biri 171 Saltuk-nâme III, s Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme I, s. 10

3 yaşıl kim Hz. Hasanîlertonıdur.Şerif atadan Hz. Hüseynî, anadan Hz. Hasanî idi. Sarı Saltuk hakkında bilgi veren önemli bir kaynak da Evliya Çelebi Seyahatnâmesi dir. Evliya Çelebi'ye göre Sarı Saltuk'un asıl adı Muhammed Buharî'dir. Seyahatnamede belirtildiğine göre, Ahmed Yesevî, Diyar-ı Rum a, yani Anadolu ya önce Hacı Bektaş-ı Veli yi, daha sonra ona yardımcı olması için Sarı Saltuk u gönderir. Yesevî nin meşhur tahta kılıcını kuşattığı Sarı Saltuk un asıl görevi bu kılıçla Rumeli yi fethedip Dobruca da, Yedi-krallık yerde nam ve şan sahibi olmaktır. Hacı Bektaş, yedi yüz Horasan ereniyle birlikte Diyar-ı Rum a gelen Sarı Saltuk u şeyhinin emrine uyarak Dobruca ya gönderir. O da bu bölgede birçok yeri fethedip kerametler göstererek halkını Müslüman eder ve menkıbeleri dilden dile dolaşmaya başlar 174 : Bu âsitâne-i bâ-sa âdetin sebeb-i inşâsı oldur kim sene (---) târîhinde bizzât Muhammed Hacı Bektâş-ı Velî Yesev şehrinde Türk-i Türkân Hoca Ahmed-i Yesevî'den cihâz-ı fakrı kabul edüp diyâr-ı Rûm'da sâhib-i seccâde olmağa me zûn olup üç yüz yetmiş fukarâ ve bu Keliğra Sultân cümle fukarâlara ser-çeşme olup Hacı Bektâş-ı Velî ile Rûm'da Orhân Gâzî'ye gelüp Bursa fethinden sonra Hacı Bektâş, Keliğra Sultân'ı yetmiş fukarasıyla Moskov ve Leh ve Çeh ve Dobruca diyârlarına gönderüp Rûm erenleri olmağa izn verüp "Dobruca'da bir böcük vardır, anı katledüp ibâdullahı şerrinden emîn eyle" deyü Hacı Bektâş, Keliğra Sultân'ın destine bir tahta kılıç ve bir seccâde ve tabl ve kudüm ve alem ve sıraf ve def ve nakkâreverüp Keliğra Dedekal a-i Sinop'a gelüp alâmele i'n-nâs yetmiş nefer fukarâsıyla postların deryâ üzre döşeyip "Yâ Hayy [u] yâ Kayyûm" esmâsına müdâvemet edüp def ve kudümlerin çalarak bir günde Rûm cânibinde diyâr-ı Kırım'a andan vilâyet-i Moskov'da Heşdektâ ifesin ve Leh diyârında Libka tâ ifesin cümle İslâm ile müşerref edüp Evliya Çelebi Seyahatnâmesi nde ve Hacı Bektaş Veli Velayetnâmesi nde anlatıldığı gibi, erenlerin Anadolu ya gelişi ve gösterdikleri kerametler ile Sarı Saltuk un Ahmet Yesevi nin isteği üzerine Hacı Bektaş Veli tarafından görevlendirilmesi Saltuknâme de, Kıssa-i İbtidâ-i-Evliyâ-i Rûm Beyânıdur 175 başlığı altında ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. 174 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, II Kitap, Haz: Zekeriya Kurşun-Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998, s bkz: Saltuk-nâme II,.s. 43 vd.

4 Saltuknâme'yi incelediğimizde, Türk-İslam medeniyetinin Anadolu ve Balkanlarda nasıl ilmek ilmek örüldüğüne şahit olurken; Sarı Saltuk'un menkıbevi hayatı hakkında ayrıntılı bilgi edinmemize rağmen tarihi kişiliği hakkında sınırlı bilgiye sahibiz. Sarı Saltuk ile aynı dönemde yaşamış olan yerleşik kültüre sahip şehirli sûfî şahsiyetler hakkında (Mevlâna Celâleddin-i Rûmî gibi) resmi ve özel kaynaklarda, bu şahısların kendi eserlerinde bilgi verilmekte iken; Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Sarı Saltuk gibi şahıslar bundan mahrum olmuştur. Ahmet Yaşar Ocak, yaptığı ayrıntılı çalışmada 176 Sarı Saltuk un Balkanlar'a yapılan Anadolu kökenli Türk iskânının önderi olduğunu; hatta bazı yerel Hristiyan azizleri ile özdeşleştirildiğini özellikle vurgulayarak hayali ve efsanevi bir kişilik değil, tarihi bir kişilik olduğuna dikkati çekmektedir. Saltuknâme üzerine doktora tezi hazırlayan Kemal Yüce 177 ve Şükrü Haluk Akalın, 178 Sarı Saltuk ile ilgili bilgi, belge ve geniş bir bibliyografyayı bilim dünyasının hizmetine sunmuştur. Saltuknâme'de anlatılan menkıbelerin bir kısmı, Türklerin Rumeli ye geçişi, Anadolu ve Rumeli nin fethi, tekfurlarla yapılan savaşlar, Beylikler devri olayları, Osmanlı devletinin kuruluşu gibi tarihi olayları konu etmektedir. Bu menkıbelerde Osman Gazi, Umur Bey, Sultan Alaeddin, Gıyasettin Keyhusrev, Cengiz Han, Nasrettin Hoca, Ahmet Fakih, Karaca Ahmet, Mevlana adı geçen tarihî şahsiyetlerdir. Saltuknâme'de yer alan menkıbelerin bir kısmı, Sarı Saltuk un Hindistan, Habeşistan, Arabistan ve Türkistan a yaptığı seferleri, gazaları ve kerametlerini konu almaktadır. Menkıbelerin bir kısmı ise, Sarı Saltuk un Kaf Dağı, Cinnistan, Kuhistan, Cabülsa (Cabülka), Şahmaran gibi olağanüstü ülkelere yaptığı seyahatleri ve bu sırada cin, dev, cadı gibi olağanüstü varlıklarla mücadelesini anlatmaktadır. Sarı Saltuk un menkıbevi şahsiyetinin oluşmasında, ona atfedilen kerametlerin önemi büyüktür. Sarı Saltuk un halkın gönlüne taht kurmasında, Saltuknâme nin son dönemlere kadar okunması ve halk muhayyilesinde korunmasında, Sarı Saltuk un hayatta iken gösterdiğine inanılan ve Saltuknâme de anlatılan kerametlerin önemli 176 bkz: Ahmet Yaşar Ocak, Sarı Saltık Popüler İslam ın Balkanlar daki Destanî Öncüsü, TTK Yay, Ankara Kemal Yüce, Saltuknâme de Tarihî, Dinî ve Efsanevî Unsurlar, Kültür ve Turizm Bak. Yay.,Ankara Şükrü HalukAkalın, Ebü l-hayr-ı Rûmî,Saltuk-name I- II-III, Kültür Bak.Yay., Ankara 1987,1988,1990

5 bir rolü olduğunu düşünmekteyiz. Saltuknâme de Sarı Saltuk a atfedilen kerametleri, beş ana başlık altında değerlendirmeyi uygun bulduk ve bu çalışma için Şükrü Haluk Akalın tarafından hazırlanan ve üç cilt halinde Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan (1987,1988,1990) Saltuknâme neşrini esas aldık. Mukaddes, İnsanüstü ve Gizli Güçler Üzerinde Cereyan Eden Keramet Motifleri Rüyada Peygamber ve İslam Büyüklerini Görme Saltuknâme de rüya görme, diğer İslami Türk destanlarında olduğu gibi, çok yaygın ve önemli motiflerden biridir. Saltuknâme de, Battalnâme ve Danişmendnâme de 179 olduğu gibi rüyalar kutsal sayılmakta ve bu rüyalara göre hareket edildiği görülmektedir. Sarı Saltuk rüyasında Seyyid Battal Gazi yi görür 180 ; onun işaret ettiği mağarada Battal ın atı Aşkarı, Hz. Hamza nın silahını ve Dahhak ın kılıcını, Giv in mızrağını, Güştasb ın kalkanını bulduktan sonra yenilmezlik gücünü elde etmektedir. Rüyalar, haber işlevinin yanı sıra olağanüstü güçler ve mekânlarla bağlantı kurma işlevine de sahiptir. Ayrıca rüyaları, rüyayı gören kişiye kutsiyet kazandırması ve rüya sonrası yapılan fetih hareketlerinin Allah tarafından onaylanması açısından da değerlendirmenin gerekli olduğu düşüncesindeyim. Sarı Saltuk un gösterdiği kerametler, İslam büyükleri özellikle de Hz. Peygamber in rüyasına girmesi ve meleklerin yardım etmesi ile vuku bulmaktadır. Sarı Saltuk sık sık rüyasında Hz. Muhammed i görür, ondan emir alır ve onun işareti ile fetih kararı verir. Sarı Saltuk, Edirne şehrini fethetme kararını Hz. Peygamberi rüyasında gördükten sonra vermiştir. 181 Sarı Saltuk un başka bir kerameti, rüyasında Hz. Muhammed i gördükten sonra mezarına giderek onunla konuşmasıdır. 182 Saltuk un Hz. Peygambere mezhebinin ne olduğunu sorması üzerine, Hz. Peygamber in dört mezhebin imamını sayarak, Bunlar bizim çar-yarımız gibidir cevabını vermesi özellikle dikkati çekmektedir. 179 Bkz. Rabia Kocaaslan Uçkun, Danişmendname deki Epik ve Dini Unsurlar, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme I, s. 55

6 Saltuknâme de rüyaların, Sarı Saltuk a ve Anadolu ile Rumeli de gerçekleştirdiği fetih faaliyetlerine kutsiyet kazandırdığını, olaylar arasındaki geçişi sağlayarak olay örgüsünü yönlendirdiğini söylemek mümkündür. Hızır ve Diğer Gayb Erenleriyle Görüşme Türk kültüründe Hızır, boz atlı, yeşil elbiseli, ak sakallı bir ihtiyar olarak tasvir edilir ve çeşitli kılıklarda zor durumda olanlara yardım eden, uzun mesafeleri çok kısa sürede aşabilen, bolluk ve bereket getiren, hastalara şifa dağıtan, tabiatın yeşermesini, hayvanların üremesini sağlayan, savaşlara katılarak askerlere yardım eden kutsal bir varlık olarak değerlendirilir. 183 Saltuknâme de Hızır ın, Sarı Saltuk a kılavuzluk ve mürşitlik yaptığını, onu velayet mertebesine ulaştırdığını, bazı sırları öğreterek felaket ve zor durumlarda imdadına yetiştiğini görüyoruz. Saltuknâme de Sarı Saltuk un, Hızır ın ağzının yarını vermesi ile nasıl velayet sahibi olduğu şöyle anlatılmaktadır: 184 Şerif dahi ağzın açdı. Ağzına Hz. Hızır ağzı yarın virdi, eytdi: Korkma şimdengirü, yüri, didi. Şerif bir ol kadar dahi kuvvet dutup velayet ve keramete kadem basdı. Bir şehrin halkı Sarı Saltuk a bir ölüyü diriltirse Müslüman olacaklarını söyler. Saltuk, ben peygamber değilim ki ölüyü diri kılayım, biz diriyi öldürmeyiz ölüyü de diri görürüz, cevabını verir. Kırk gün kırk gece ibadet eder. Kırkıncı gün duvar yarılır, Hızır gelir ve İsa Peygamberin duasını öğretir. Saltuk mezardaki ölüyü bu dua ile diriltir, buna şahit olan kırk bin can Müslüman olur. 185 Saltuknâme de Sarı Saltuk un çeşitli kavimlerin dilini öğrenip ilim sahibi olması Hızır ın, verdiği elmayı yemesi ile gerçekleşmektedir Sarı Saltuk un birden fazla dil bildiği birçok kez tekrarlanmaktadır. Şerif dahi dört kitabı tekmil itmişdi, on iki dürlü dil bilürdim birle ehlinden hasıl itmişdi. 187 Yine başka bir yerde, Hızır Şerif yitmiş iki dürlü dili Allah Taala fazlıyla yazardı ve okurdı ve sahaif ve kitabları bilürdi. 188 şeklinde belirtilmektedir. Yine Hızır ın hazırladığı ilaç sayesinde, zehirlenen Sarı Saltuk ölmekten 183 Geniş bilgi için bkz: Ahmet Yaşar Ocak, İslâm-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır- İlyas Kültü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları,Ankara Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme I, s. 6, Saltuk-nâme I, s. 276

7 kurtulur 189. Sarı Saltuk un olağanüstü özelliklere sahip tahta kılıcı da, Hızır tarafından kendisine verilmiştir. Bu kılıç Hz. Peygambere aittir ve hurma ağacından yapılmıştır. Demir gibi sağlam olduğu belirtilen kılıç, taş ve kayaları parçalayacak özelliğe sahiptir. 190 Sarı Saltuk un Hz. Peygamberden kendisine miras kalan bir kılıca sahip olması, Saltuk Gazinin peygamber soyundan geldiği yönündeki kabulleri pekiştirmesi açısından da önemlidir. Battalnâme ve Danişmendnâme de olduğu gibi, Saltuknâme de de gazi dervişlerin kullandığı kılıçlar, kutsal ve olağanüstü özelliklere sahiptir, özellikle tahta kılıçların kuvvet ve kudretin sembolü olduğunu söylemek mümkündür. Türk halk kültüründe, Hızır ın ab-ı hayattan içtiğine, bunun için sonsuza kadar yaşayacağına ve insanlara yardım edeceğine inanılmaktadır. Saltuknâme ye göre Hızır ab-ı hayatı Nil nehrinin doğduğu yerde bulmuştur ve Hızır ın makamı da Nil nehrinin kaynağındadır. 191 Saltuknâme de fetih sırasında düşmana mağlup olmak üzere iken Hızır ın veya iyilik cininin Sarı Saltuk a yardım etmesi, fetih hareketlerine katılanların ruhani güçler tarafından korunduğu mesajını da içermektedir. Bu yönüyle Sarı Saltuk diğer velilerin menkıbeleri ve benzer kerametleri, alperenleri fetih için cesaretlendirme işlevini üstlenmiştir, diyebiliriz. Cinlerle Temas Kurma, Kötülüklerini Yok Edip Hizmetinde Kullanma Saltuknâme de Hızır ın yardımcısı olan Sünni cin Minû-çihr de, Sarı Saltuk a yardım eder, zor durumda imdadına yetişir. Kâfirlerin eline düşen Sarı Saltuk, ateşte yakılmak üzere iken Minûçihr tarafından kurtarılarak, Hz. Hızır ve İlyas ın katına gökyüzüne çıkarılır. 192 Hızır, iyilik cini Minû-çihr aracılığı ile Sarı Saltuk a Ankabil adlı atı gönderir. Minû-çihrbu ata Hz. Hamza ile Hz. Abbas ın bindiği belirtir. 193 Sarı Saltuk, halkına zulüm eden Sultan Alâüddin ile görüşmek üzere Konya ya gelir. Sünni cin ordusu yardıma gelir ve Konya yı muhasara eder: 194 dua-i Minû-çihr i 189 Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme I, s ;II, s Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme II, s. 60

8 okudı. Heman dört yüz bin cin leşkeri geldiler. Sarı Saltuk, kafirler tarafından derin bir kuyunun içine atılır, Minû-çihr duasını okuyarak kurtulur 195. Saltukname de yine birçok yerde, Sarı Saltuk un gazalarına Minû-çihr ve ordusunun iştirak ettiğini 196 görmekteyiz. II. Velinin Kendi Vücudunda Cereyan Eden Keramet Motifleri Sarı Saltuk un, fiziki olarak tasvir edilmemesine rağmen, çok güçlü ve heybetli olduğuna dair ipuçları Saltuknâme de yer almaktadır. Sarı Saltuk iki yanında iki aslanla öyle bir yürür ki, Zal Oğlu Rüstem görse korkar. 197 Düşmanın üzerine bir ev büyüklüğündeki kayayı başının üzerinde taşıyarak saldırır. 198 Kalelere büyük taşlar atar, eli ile veya tuttuğu çomak ile kale duvarların ve demir kapıları kırar. 199 Düşman gemilerini eli ile çekerek denizden karaya çıkartır. 200 Eli o kadar serttir ki, düşman mızrakları değince eğilir, düşmanların attığı oklar geri dönüp atanları helak eder. 201 Sarı Saltuk un önemli bir özelliği de, Battal ve Danişmend Gazi gibi iyi bir hatip olmasıdır. Sarı Saltuk hem Müslümanlara hem Hristiyanlara hitap eder, vaaz verir. Zaman zaman gökyüzüne doğru uçar, bulutlar üzerinde gezinir. 202 Öldürücü ve Tahrip Edici Şeylerden Etkilenmeme Sarı Saltuk un ateşten etkilenmediğini görüyoruz. Ateşe dayanıklı olan Simurg 203 üzerinde yolculuk yaparak, efsanevi Kuh-ı Şua (ateş dağı) dağını uçarak aşmaktadır. Yine ateş ile beslendiğine inanılan Semenderin yağını vücuduna sürdüğü, semender kürkü giyerek dolaştığı Saltuknâme de kayıtlıdır. Saltuknâme de bir menkıbede Sarı Saltuk un ejderi öldürerek kurtardığı bir kavmi nasıl Müslüman ettiği anlatılmaktadır. Sarı Saltuk, ejderi kendisinin öldürdüğünü iddia eden bir papaz ile kimin doğru söylediğini anlamak için ateşte kaynayan kazana girerek ateş 195 Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme III, s Saltuk-nâme III, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme I, s. 126 vd.

9 imtihanından geçer. Papaz ölür, Saltuk kurtulur. Bu kerameti gören kral ve halkı Müslüman olur. 204 Hz. Peygamberin saçından üç teli yanında taşıdığı için, Sarı Saltuk a ok işlemez. Bu kutsal saç tellerinin Battal Gazi aracılığı ile Sarı Saltuk a miras kaldığı belirtilir. 205 Masallarda sihirli nesne olarak sıkça kullanılan saç teline, Saltuknâme de kutsiyet atfedilerek Sarı Saltuk a olağanüstü bir güç kazandırılmıştır. Saltuknâme de Sarı Saltuk a ait kılıçların da efsanevi ve kutsi bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Sarı Saltuk un kılıç kullanmadaki ustalığından ve kılıç darbelerinden etkilenmemesinden sıkça söz edilmektedir. Kâfirlerin namaz kılarken vurdukları kılıç darbeleri Sarı Saltuk a tesir etmez. 206 Sarı Saltuk a ok işlemez, kılıç kesmez, od yakmaz. 207 ; yine aynı şekilde top, ok, tüfek, taş zarar vermez. 208 Öleceği Yeri ve Zamanı Önceden Bilme Saltuknâme de belirtildiğine göre, Sarı Saltuk önce suyuna zehir katılarak zehirlenmiş, daha sonra hançerle ağır bir şekilde yaralanmıştır. Sarı Saltuk, artık ölüm vaktinin geldiğini, beylerin ve kralların mezarına sahip çıkmak isteyeceklerini söyleyerek her isteyene verilmek üzere birer tabut hazırlamalarını vasiyet eder. Her tabutta bedeninin görüneceğini, ülkesine dönen kral ve beylerin cenazeyi defnedeceğini bildirir. 209 Sarı Saltuk un söyledikleri gerçekleşir ve vasiyeti yerine getirilir. Böylece Sarı Saltuk un ölümünden sonra da kerametlerinin devam ettiği görülmektedir. Ölümünden sonra gerçekleşen bazı kerametleri daha vardır. Örnek olarak; Sarı Saltuk un tabutu kimse dokunmadan hareket eder musallaya doğru gider. 210 Saltuknâme de Sarı Saltuk un on iki yerde mezarı olduğu, ama Babadağ a (Romanya) defnedildiği 211 belirtilmektedir. 204 Saltuk-nâme II, s. 32, Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme III, s Saltuk-nâme III, s Saltuk-nâme III, s Saltuk-nâme III, s. 299,302

10 III. Tabiat Varlıkları ve Eşya Üzerinde Cereyan Eden Keramet Motifleri Akarsuları Durdurma, Tersine Akıtma Saltuknâme de sahirlerin dört unsura hükmedemedikleri belirtilir ve Sarı Saltuk suya hükmederek yaptıklarının sihir olmadığına dair keramet gösterir. Sarı Saltuk a Habeş te dine davet ettiği Şeddad şöyle der: 212 Ben babamdan şöyle işitdüm kim cadular oda, suya, yile, toprağa hükmidemez. İmdi gel akarsuya sen işaret eyle, ersen dura. Biz de sana inanavuz, didi. Server Nil ırmağına işaret idüp Kaf madidi, olsu akarken durdı, akmadı. Nil nehri üç gün üç gece akmaz, Saltuk un bu kerametini gören Şeddad Müslüman olur. Maddelerin Mahiyet ve Niteliklerini Değiştirme Sarı Saltuk, ağzının yarını suya bırakarak acı olan pınarın suyunu tatlı hale getirir. 213 Saltuknâme de bu pınarın sonradan Sarı Saltuk a atfen Baba Pınarı adı ile anıldığı belirtilmektedir. Yine Sarı Saltuk un benzer bir kerameti, ağız yarını acı bir göle Akşehir gölüne bırakarak gölü tatlı su haline getirmesi ve dua ederek göldeki balıkları çoğaltması ile ilgilidir. 214 Kurumuş Ağaç veya Odun Parçasını Ulu Yeşil Ağaç Haline Getirme, Meyve Oldurma Sarı Saltuk un da gittiği yerde ilk icraatının ağaç dikmek olması üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Sarı Saltuk un velâyet gösterip kurumuş ağacı yeşertmesi, ağaca meyve verdirmesi kerametleri arasında yer almaktadır. Bir Yahudi dut ağacı yeşerip meyve verirse iman edeceğini söyler. Sarı Saltuk keramet göstererek kuru ağacı yeşertir: 215 Server bir kez mübarek eliyle ol ağacı sığadı, o ağaç yaşarup, yimiş virdi. Ve barmağıyla ağaç dibine urdı, bir su revan olup akdı. Sarı Saltuk un ağacı yeşerttikten sonra su çıkartması özellikle dikkati çekicidir. Böylece ağacın kuruması engellenmiş, abdest alınıp, gölgesinde ibadet edilecek bir mekân oluşturulmuştur. 212 Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s. 297

11 Yerden, Taş veya Kayadan Su Çıkarma, Suyu Çoğaltma Saltuknâme de olağanüstü bir şekilde ortaya çıkan ağaç ve sular, Sarı Saltuk un velilik niteliklerini pekiştirdiği gibi toplumsal bir işlevi de üstlenmiştir. Sarı Saltuk veya diğer erenlerin bir hamlede bitirdikleri bu ağaç ve suların ziyaret yeri hâline gelmesi, yeni fethedilen bölgenin vatan toprağı olarak algılanmasına önemli katkı sağlamıştır. Başka bir ifade ile tabiat unsurlarına bağlı olarak oluşmuş bu tarz menkıbeler, Türk insanının bölgeyle yani yaşadığı coğrafya ile dinî ve kültürel bir bağ kurmasını kolaylaştırmıştır. Sarı Saltuk un yer altından şifalı su ve tatlı su çıkardığına dair birçok anlatı mevcuttur, su çıkarmak ve suyu bollaştırmakla ilgili pek çok kerameti vardır, hatta kerametlerinin merkezini suyun teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Sarı Saltuk çok az akan bir pınarın suyunu çoğaltarak büyük bir ırmak haline getirir ve şehri susuzluktan kurtarır. 216 Sarı Saltuk Hz. Ebubekir in olduğu belirtilen asa ile birkaç yerden su çıkartır. Bu sulardan biri her derde deva şifalı bir sudur. 217 Yine Saltuk susuz kaldığı bir yolculukta, asasını taşa vurarak su çıkartır. Yine elini taşa vurunca yerden su fışkırır: 218 Seyyidün eli değdüği yirden bir ab-ı zülal virdi, revan olup akmağa başladı. Kardan ak, buzdan sovuk ve sükkerden tatlu, südden safi idi. Kâfirlerin su himmet eylerse iman edeceklerini söylemeleri üzerine, Saltuk asasını yere vurur, su çıkar on yerde vurur on su çıkar. Bu suların beşi acı ve tuzlu beşi tatlıdır. Neden böyle olduğu sorulunca, o kavmin yarısının Müslüman olmak istediğini, yarısının ise istemediğini söyler. Bu keramet sonrası Sarı Saltuk un dediği gibi halkın yarısı Müslüman olur. 219 Olağanüstü bir şekilde ortaya çıkan bu sular, Sarı Saltuk un veliliğini pekiştirdiği, düşmanları etkileyerek kendi rızaları ile Müslüman olmalarını sağladığı gibi, toplumsal bir işlevi de üstlenmiştir. Sarı Saltuk un bir hamlede ortaya çıkardığı bu ağaç ve suların zamanla ziyaret yeri hâline gelmesi, kutsallaştırılması, yeni fethedilen bölgenin vatan olarak kabul edilme sürecini kolaylaştırarak, hızlandırmıştır. Tabiat unsurlarına bağlı olarak anlatılan bu tarz menkıbeler ve bu menkıbelerde geçen kerametler aracılığı ile, Türk insanının bölgeyle yani yaşadığı coğrafya ile dinî ve kültürel bir bağ kurmasının sağlandığı, doğayı korumak için bir oto kontrol 216 Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme III, s. 53, Saltuk-nâme III, s. 90

12 mekanizması oluşturularak ağaç, su ve hayvanların korunduğu düşüncesindeyim. Irmak, Göl veya Deniz Üstünde Yürüme, Irmak, Göl veya Denizi Yarıp Karşıya Geçme Türk kültürüne denizin artık girdiğini ispatlarcasına, Saltuknâme de deniz sıkça yer alır, Sarı Saltuk denizlerin dışında okyanuslarda, adalarda ve yarımadalarda gaza yapar. Sirderya Irmağı nın üzerine seccade serilerek namaz kılınırken artık Karadeniz in, Çanakkale Boğazı nın, Tuna Nehri nin, hatta Akdeniz in sularına velâyet gücüyle ulaşılmaktadır. Sarı Saltuk, İlyas Peygamberin duasını okuyarak deniz üzerinde yürür batmaz. 220 Sarı Saltuk, elindeki Hz. Ebu Bekir e ait asa ile Çanakkale boğazını ikiye ayırarak geçer. 221 Sarı Saltuk un, Ankabil adlı atı da denizde suya batmadan yürümekte, düşman gemilerini takip etmektedir. 222 Sarı Saltuk seccadesini denize sererek yanındaki dervişlerle Karadeniz i geçer; denizde karşılaştığı kâfir gemilerini bir işareti ile çark gibi döndürür; elini denizden çıkarıp ileriye uzatarak Ata Baba adlı dervişi, yedi gün uzaklıktaki kıyıya velayet gücü ile bırakır. 223 Saltuknâme de Sarı Saltuk un kumdan bir köprü yaparak denizin ortasından geçmesi şöyle anlatılmaktadır: Şerif tiz turup mübarek eliyle eteğine kum koydı, bir yirden ol kumı denize saçardı, su içinde köpri gibi kuru olurdı, su gider kara çıkardı. 224 IV. Hayvanlar Üzerinde Cereyan Eden Kerâmet Motifleri Saltuknâme de Sarı Saltuk un balıklarla konuştuğunu görüyoruz. Kafirlerin, denizdeki balıkların şehadet getirmeleri şartıyla Müslüman olacaklarını belirtmeleri üzerine Sarı Saltuk, balıkları çağırarak şehadet getirmelerini ister. Balıklar; Senün dinin hak dindür diyerek şehadet getirir, bu keramete şahit olanlar hemen Müslüman olur. Saltuknâme nin müellifi balıkların cem olduğu taşa Balık Taşı adının verildiğini ve ziyaret edildiğini belirtmektedir. 225 Sarı Saltuk, İlyas Peygamberin duasını okur balıklarla konuşarak rahibinin kızının denize düşen küpesini bulmalarını ister. Büyük bir balığın 220 Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s. 52

13 küpeyi getirmesi üzerine rahip ve yanındaki yirmi dört kişi Müslüman olur. 226 V. Veliliğini Kabul Etmeyenlere Yönelik Keramet Motifleri Sarı Saltuk un kendisine inananları ve tâbi olanları, ejderhayı öldürme 227 örneğinde olduğu gibi tehlike, kötülük ve felaketten koruduğunu ve kurtardığını; düşmanlarını ise cezalandırdığını görüyoruz. Cezalandırma daha çok taş kesilme şeklinde görülmektedir. Namaz kılarken düşmanlarının ok atması üzerine Sarı Saltuk namazını tamamlayıp Taş olun der. Rahip adamları, koyunları ve köpekleriyle birlikte taş olur. 228 Saltuknâme de sözünü tutmayan bir kadının, yine koyunları ve köpeği ile bir çobanın, aynı şekilde taş kesildiğinden söz edilmektedir. 229 Görüldüğü gibi, taş kesilenler Allah ın emirlerine karşı gelen ve Sarı Saltuk un şahsına saygı duymayan kişilerdir. Yukarıda kısaca temas ettiğimiz kerametler ve Sarı Saltuk ile ilgili anlatılar günümüze kadar varlığını sürdürerek Sarı Saltuk un şahsında bir veli kültünün oluşmasına zemin hazırlamıştır. Sarı Saltık Alevilik, Bektaşilik tarih ve kültürünün önemli isimlerindendir. Sarı Saltık kültü aynı zamanda inanç-dede ocağı özelliği taşımaktadır. Sarı Saltuk a ait, Varna, Babadağ, Ohri, Bosna-Hersek, Babaeski, Bor, İznik, Rumeli feneri, Diyarbakır, Tunceli gibi birçok yerde makam mezarı bulunmaktadır. Tunceli, Hozat merkezli Sarı Saltık Ocağı, Anadolu Aleviliğinin önemli dinamiklerinden biridir. Bu makam mezarlarının sosyal gereklilikten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu mekânların özellikle yayla zamanı besicilikle uğraşan oymak ve boyların toplanma ve dağılma yeri olduğunu söylemek mümkündür. Böylece binlerce koyunla yaylalara çıkan aynı ocağa ve boya bağlı insanlar, her yıl nerede toplanacaklarını kolayca belirleyebilmekte ve toplantılarını bu ziyaretgâhlarda yapabilmektedir. Bu yüzden Yunus Emre de dâhil olmak üzere birçok Anadolu ereninin birden fazla makam mezarı bulunmaktadır. 230 Bu mekânlar kutsal kabul edildikleri için halk tarafından özenle korunmakta, çevresindeki hayvanlara, ağaçlara, dere ve kaynak sulara zarar vermekten kaçınılmaktadır. Bu 226 Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s. 22, Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme II, s Alemdar Yalçın Hacı Yılmaz, Sarı Saltuk ile İlgili Yeni Belgeler, Hacı Bektaşi Velî Der./ , s.106

14 yönüyle de Sarı Saltuk a atfedilen makam ve ocakların, toplumda çevreyi ve doğal kaynakları koruma bilincini oluşturarak kapalı bir işleve de sahip olduğunu söylemek mümkündür. On üçüncü yüzyıldan itibaren Türk ve Türklük kavramlarının mahiyeti, neyi ifade ettiği konusunda da Saltuknâme de çok önemli ipuçları bulabiliyoruz. Saltuknâme de Türk, bir kavim, millet adı olarak kullanılmakla birlikte, Müslümanlıkla özdeşleşerek bir üst kimliği ifade etmek için de kullanılmaktadır. Örnek olarak bir kâfir sonradan Müslüman olan Alyon-ı Rumi ye şöyle seslenir: 231 Ya Alyon! Sen ne gördün Mesih dininden döndün, Türk oldun? Gel yine dinine girgil seni Tekur dan dilek eyleyeyim, didi. Sarı Saltuk ile bir keşişin konuşmasında da Türk adı Müslümanlığı ifade eden bir üst kimlik olarak geçmektedir: 232 İncil de yazıyor niye inkâr edersiniz deyince keşiş, ol Muhammeddür, kim Türklere peygamber gelmişdür, bize değüldür, dedi. Saltık eyitdi, İncil de size Hak Taaladidi kim anın adın okuman ve Türklere peygamberdür, size niçün değüldür? didi. Saltuknâme de tespit ettiğimiz başka bir örnekte ise, Tekȗr İstanbul da üç büyük veliyi ziyaret ederek Sarı Saltuk un gazabından kurtulmak için dua eder. Saltuknâme de bahsedilen bu velilerden biri Eyüp Sultan dır ve Eyüp Sultan için Samadıyya nın aşağıdaki sözleri oldukça dikkat çekicidir: 233 Bu da Türk tür amma Arap, adına Arap dilince Ebu Eyyub-i Ensari dirler, Muhammedi bu evine alup konuklamıştur. Sarı Saltuk, Türk kültürünün dinamik bir yapı taşı ve birleştirici bir unsuru olmaya devam etmektedir. Sarı Saltuk un şahsında bilge, ideal bir insanın, iyi bir komutan ve liderin nasıl olması gerektiği konusunda da önemli ipuçları verilmektedir. Sarı Saltuk a atfedilen Türkiye ve Balkanlardaki türbe ve makamlar, günümüzde de ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretgâhların aynı zamanda kişisel ve toplumsal travmaları çözmeye yardımcı olduğunu; günlük hayatın zorluk ve sıkıntısından bunalan insanlar için, gizli bir işlev olarak, bir sibop, sigorta olma özelliğini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Şair ne güzel söylemiş, Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gönül mimarlarımızın, bilge şahsiyetler ve alperenlerin yaktığı çerağ yolumuzu aydınlatmaya, bıraktıkları hoş seda gönül telimizi titretmeye devam edecek. 231 Saltuk-nâme II, s Saltuk-nâme I, s Saltuk-nâme II, s. 80

SALTUKNÂME DE SARI SALTUK GAZİ YE ATFEDİLEN KERAMETLER

SALTUKNÂME DE SARI SALTUK GAZİ YE ATFEDİLEN KERAMETLER SALTUKNÂME DE SARI SALTUK GAZİ YE ATFEDİLEN KERAMETLER Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN* Bugün ilmi irfanla yoğurabilen, aklı da gönül süzgecinden geçirebilenlerden; Türk dünyasının bilge şahsiyetlerinden söz

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Pir Sultan ABDAL Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Yaşadığımız çağda da maalesef geçen on dört asırda olduğu gibi oklar, mızraklar yeniden

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

SARI SALTIK IN TARİHÎ VE MENKIBEVÎ HAYATI 123

SARI SALTIK IN TARİHÎ VE MENKIBEVÎ HAYATI 123 Talip TUĞRUL * TUĞRUL, Talip (2014). Sarı Saltık ın Tarihî Ve Menkıbevî Hayatı. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir. Şeyh Şamil (k.s) in Sözleri Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm! Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Detaylı

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 2.12.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

KİTÂB-I DEDE KORKUT ve ANADOLU TÜRK DESTANLARINDAN SALTUK-NÂME

KİTÂB-I DEDE KORKUT ve ANADOLU TÜRK DESTANLARINDAN SALTUK-NÂME 1 KİTÂB-I DEDE KORKUT ve ANADOLU TÜRK DESTANLARINDAN SALTUK-NÂME Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın Milletlerin en büyük kültür mirasları destanlarıdır. Yüzyılların ötesinden, tarih öncesi çağlardan süzülerek

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Sarı Saltık ın Tarihî ve Menkıbevî Hayatı *

Sarı Saltık ın Tarihî ve Menkıbevî Hayatı * Sarı Saltık ın Tarihî ve Menkıbevî Hayatı * Talip TUĞRUL** Özet: Sarı Saltık, XIII. yüzyılın ikinci yarısında İslâm ın Balkanlar a girişine ve bunun sosyal tabanını teşkil eden bir Türk iskânına adını

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 017 2016 / 2 1. Hafta 2819Eylül 2 Ekim - 23 -Eylül 1. Ün te 1. Peygamber Peygamberlere Öğrenc lerle ve tanışma ve dersiman 1.1. Peygamberler

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

SALTUKNÂME DE YER ALAN EFSANELERİN GÜNÜMÜZ SÖZLÜ KÜLTÜRÜNE YANSIMASI

SALTUKNÂME DE YER ALAN EFSANELERİN GÜNÜMÜZ SÖZLÜ KÜLTÜRÜNE YANSIMASI SALTUKNÂME DE YER ALAN EFSANELERİN GÜNÜMÜZ SÖZLÜ KÜLTÜRÜNE YANSIMASI The Impact of the Myths in the Saltuknâme on the Contemporary Oral Culture Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN* ÖZ Sarı Saltuk, Anadolu ve

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI Tarihi geçmişi M.Ö. 3000 4000 lere ait olduğu belirtilen, Gümüş madeni yurdu Gümüşhane, Gümüş-hane, Kimişhane, vb. olarak bilinen bu diyarın bilinen

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM [2b] (1) HAYBER KALESİ NİN FETHİ (3) Haberleri rivayet edenler ve eserlerden nakledenler şöyle anlatırlar: Hazret-i Muhammed; (5) bir gün sabah namazını kıldı, (6) mübarek

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 MEHMET ASLAN İL MÜFTÜ YARD. YAVUZ SULTAN SELİM C. ZEKERİYA ÇALLI İL MÜFTÜ YARD. RAMAZANPAŞA CAMİİ UĞUR KOCABAŞ İL MÜFTÜ YARD. EMİR SULTAN CAMİİ HULUSİ KÖMÜRCÜOĞLU İL MÜFTÜ YARD. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ EFELER

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU 2013 BASIN RAPORU ARAPÇA HEYECANI 4 YAŞINDA Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ Prof. Dr. Filiz KILIÇ *, Araş. Gör. Tuncay BÜLBÜL**, Uzm. Coşkun KÖKEL*** *Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

SEYİT MAHMUDİ SOY SECERESİ

SEYİT MAHMUDİ SOY SECERESİ SUNUŞ Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu ya gelen eren ve evliyalar içinde önemli bir yere sahiptir. Bu önemi iki açıdan ele alabiliriz. Bunlardan birincisi Seyyid Mahmut Hayrani bağlılarının çok önemli bir

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı