Belediyelerde Taşıt Alım ve Satım İşlemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediyelerde Taşıt Alım ve Satım İşlemleri"

Transkript

1 Belediyelerde Taşıt Alım ve Satım İşlemleri Nihat Yıldız Bilindiği üzere 237 Sayılı Taşıt Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yaklaşık kırk yıldır yürürlükte bulunan, bu nedenle de dili gibi bazı hükümleri de eskimiş yasalardan biridir. Yasa, bu niteliği nedeniyle uygulamada farklı anlam ve yorumlara neden olmakta ve belediyeler arasında farklı uygulamalara sebebiyet vermektedir. Gerek denetimler sırasında ve gerekse telefon, faks, mektup ve benzeri iletişim a raçları vasıtasıyla bu konunun sıkça gündeme getirilerek görüş istenmesi, bu yasayı anlama ve uygulama konusunda belediye bürokrasisinin bazı tereddütlerle karşı karşıya kaldığını işaret etmektedir. Bu nedenle konu tüm boyutları ile ele alınarak, öncelikle taşıt kanununa tabi olan ve olmayan taşıtların durumu, daha sonra da taşıt alımı, satımı, kiralanması, hibe, finansal kiralama gibi uygulamalar ayrı ayrı değerlendirme konusu yapılacaktır. Belediyelerimiz ı 580 saydı yasanın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirirken personel kullanımının yanısıra, kuşkusuz taşıtlardan da azami ölçüde yararlanmak durumundadırlar. Belediyeler başlıca üç şekilde taşıt edinmektedirler sayılı Taşıt Kanunu kapsamında bulunan taşıtlar, sayılı Taşıt Kanunu kapsamı dışında bulunan taşıtlar, - Bağış suretiyle edinilen taşıtlar, Belediyelerin edinmek durumunda oldukları taşıtları dilediği zaman almaları, kullanmaları ya da satmaları mümkün olarnamaktadır. Bu konuda diğer kamu kurumları gibi belediyeler de bazı kural ve kayıtlara tabidir. Resmi kurumların taşıt alım, satım ve kullanımları 237 sayılı Taşıt Kanununda düzenlenmiştir. Taşıt Kanununun Belediyeleri ilgilendiren Hükümleri 237 Sayılı Taşıt Kanununun "Kanunun kapsamı" başlıklı ı. maddesinde; Içişleri Bakanlıgı Kontrolörıı, Kamu Yönetimi Uzmanı. Çağdaş Yerel Yönetimler. Ci/ı LO Sayı 2 Nisan s

2 86 çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 a - Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, b- İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller, c- a ve b fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler, d- Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumju görünenler tarafından kullanılacak taşıtlar, Bu kanun hükümlerine tabidir. Birinci maddede belediyeler isim olarak zikredilmemiştir. Ancak belediyelerin birinci maddenin a fıkrası kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Çünkü belediyeler özel bütçeli kuruluşlardır. Belediyelerin özel bütçeli kuruluşlar olduğu 1050 sayılı genel muhasebe kanununun 115. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Yasanın ikinci maddesinde, traktör, arazöz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve inşaat makineleri, hava taşıtları münhasıran askeri amaçlar için kullanılan ve ordunun silah ve teçhizatından madut bulunan taşıtların bu kanun hükümlerine tabi olmadıkları belirtilmiştir. Üçüncü maddede kurum, taşıt, arazi binek, kaptıkaçtı, arazi kaptıkaçtı, pikap, arazi pikap ve panel'in tanımları yapılmıştır. Beşinci maddede, yasanın 1. maddesinde yazılı kurumların daimi hizmet1eri İ çin Bakanlar Kurulu'ndan karar almak şartıyla yalnız birer hizmet arabas) bulundurabilecekleri, bu hizmet arabalarının ihtiyaca göre Station Wagon binek, kaptıkaçtı, tiplerinden biri olabileceği belirtilmiştir. Altıncı maddede, kurumların (l) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam ve hizmetler için hizalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduramayacakları gibi daimi hizmetler için 5. maddede yazılı tipte bir arabadan fazla araç kullanamayacakları hükmü getirilmiştir. 7. maddenin ı. paragrafında ise" Devlet daireleri ile ı. maddede yazılı kurumların daimi ve devamlı hizmetlerinde taahhüt yolu ile ifası mümkün ve caiz olmayan veya daha pahalıya malolacağı dairesince anlaşılan işleri için kaptıkaçtı (lüks olanlar hariç) arazi binek, arazi kaptıkaçtl, pikap, arazi pikap, panel, kamyonet, kamyon, otobüs, cankurtaran, ambulans, cenaze arabası, motosiklet, motorlu ve motorsuz, sair kara, deniz taşıtlarından ( Binek ve Station Wagon taşıtları hariç) ihtiyaçları kadar kullanabilirler... " hükmünü taşımaktadır. Yasanın ı O. maddesinin 3. fıkrası "Diğer kurumlar tarafından bu kanun gereğince taşıt satın alınabilmesi ancak satın alınacak taşıtın ku1lanılacağl hizmet,

3 Belediyelerde Taşıı Alım ve Salım işlemleri 87 taşıtın dnsi ve muhammen bedeli gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulunun müsaadesine tabidir." hükmünü, 9. maddesi ise" kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterilir." hükmünü taşımaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı almadan satın alınan araçlara ödenen bedel ile Bakanlar Kurulunca alımına izin verilen taşıt için bütçe kanunlarında belirtilen fiyattan daha pahalı bir aracın alınması, belediye bütçesinden daha fazla ödenen meblağ, sorumluluğu üstlenmiş ita amirinden tazıninen tahsil edilmesi sonucunu doğuracağından, kanun kapsamındaki taşıtlar için mutlaka Bakanlar Kurulu Kararı alınmalı ve alımına izin verilen araç için bütçe kanununda belirlenen azami ücretin üstünde ödeme yapılmaması gerekir. Yasanın 13. maddesinde taşıtların satılabilmelerine ilişkin esaslar belirlenmiştir: 13. maddeye göre; " Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya hizmet konusunun artık kalmamış olmasına veya ekonomik öm tahsis edildiği rünü doldurmuş bulunmasına bağlıdır. Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldunnuş olmaları hali ilgili dairesinin teklifi üzerine karayolları veya devlet su işlerinden bir makine uzmanı, kurumun yetkili personeli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek raporla belirtilir. Bu raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofisine devredilir. Kanunun 2, 3 ve 7. maddelerinin bir arada değerlendirilmesinden 237 sayılı kanun kapsamına; kaptıkaçtı, (lüks olanlar hariç), arazi binek, arazi kaptıkaçtı, pikap, panel, kamyonet, kamyon, otobüs, minibüs, ambulans, cenaze taşıma a racı, motorlu ve motorsuz sair kara ve deniz taşıma araçlarının ginnekte olduğu görülmektedir. Belirtilen taşıtların alımı için Bakanlar Kurulu izni gerekmektedir. Belediyelerin Taşıt Alımlan 237 Sayılı Taşıt Yasasına Tabi Taşıt Alımlan Belediyelerin 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıt alımları konusunda, Yasa kapsamına giren taşıtları belirtecek olursak; Bu taşıtlar ve özellikleri 237 sayılı Yasa'nın 3 ve 7. maddelerine göre aşağıdaki gibidir: - Kaptıkaçtı (lüks olanlar hariç, asgari iki sıra otunna yeri bulunan kapalı ve insan taşımaya mahsus taşıtlar),

4 88 Çağdaş Yerel Yönelimler, 10(2) Nisan 200/ - Arazi binek (bütün tekerlekleri muharrik binek taşıtlar), - Arazi kaptıkaçtı (bütün tekerlekleri muharrik olan kaptıkaçtılar), - Pikap (şoför mahallinde şofôr dahil 3 kişiye kadar oturacak yeri ile arkasında azami 1750 kg.ye kadar yük taşımak için yeri bulunan motorlu taşıtlar), - Arazi pikap (bütün tekerlekleri muharrik olan pikapıar), - Kamyonet (izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.yi geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş moturlu taşıt), - Kamyon (izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.den fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıt), - Otobüs (yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için İmal edilmiş bulunan motorlu taşıt. Troleybüsler bu sınıfa girer.), - Cankurtaran, - Ambulans, - Cenaze arabası, - Motosiklet (iki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlar), - Motorlu ve motorsuz sair kara ve deniz taşıtları. (binek ve station wagon taşıtları hariç). Yasa hükümlerinin incelenmesinden de görüleceği üzere, belediyelerin 237 sayılı Taşıt Yasası kapsamına giren ve adlarını yukarıda saydığımız taşıtları satın alabilmeleri için anılan Yasa'nın 10. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu'ndan önceden İzin almaları gerekmektedir. Ancak bu taşıtlardan, cankurtaran, ambulans ve cenaze taşıma araçları i çin istisna getirilmiştir. 27 Nisan 1986 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 86/10559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler dışında kalan kurumların, sağlık ve cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere (cari yıl bütçe Yasasına ekli (T) işaretli cetvelde gösterilen bedel ve özelliklere uymak kaydıyla) ambulans ve cenaze arabası yapılmak üzere kamyonet cinsi taşıt satın almalarına ve kullanmalarına izin verilmiştir. Bu bağlamda, belediyelere satın alacakları ambulans ve cenaze taşıma araçları için Bakanlar Kurulu' nun tarih ve sayılı Kararı ile ön izin verilmiş olduğundan, 237 sayılı Taşıt Yasası kapsamında olmalarına rağmen, bunların satın alınmaları için Bakanlar Kurulu Kararına yani izne gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle, belediye bütçesinde bu taşıtların alımı için ödenek

5 Belediyelerde Taşıt Alım ve Satım işlemleri 89 bulunuyorsa, Bakanlar Kurulundan izin alınmaksızın bu taşıtları satın alabileceklerdir. Diğer taraftan, bazı belediyelerin ambulans adı altında ambulans olabilirlik niteliği bulunmayan veya ambulans haline getirilme imkanı olmayan station wagon tipte binek araçları aldıkları ve 237 sayılı Taşıt Yasası'nın kısıtlamalanndan kurtulmayı amaçladıkları sıklıkla karşılaşılan bir uygulamadır.(yenice, Yerel Gündem: 11) Bu uygulama gerek Taşıt Yasası'na, gerekse bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararına aykırıdır. Çünkü, Bakanlar Kurulu Kararında kamyonet tipi ambulans ve cenaze araçlarına izin verildiği açıktır. Taşıt Yasası'na göre ise, binek tipi araçlar için izin alınması şarttır. Belediyelerce alınacak otobüslerin 237 Sayılı Taşıt Kanunu kapsamına dahil olup olmadıklan, Bakanlar Kurulu Kararına gerek olup olmadığı, ayrı bir özellik arz etmektedir. Bu konuyu açıklamak için, öncelikle otobüsün tanımının yapılmasının, minibüsle farkının vurgulanması gerekir sayılı Karayolları Trafik Kanunu' nun 3. maddesinde minibüs "yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıt", otobüs ise "yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıt" olarak tanımlanmıştır. Minibüslerin Taşıt Kanunu kapsamında oldukları ve alımları için izin gerekli olduğu açıktır. Burada değineceğimiz oturma yeri onbeş ve daha yukarı oturma kapasiteli ve otobüs olarak tanımlanan araçlardır. Konu ile ilgili, İçişleri Bakanlığı'nın tarih ve B050MAHOO (92) 1793 sayılı genelgesinde it 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesinin (1939 yılında 3666 sayılı Kanunla değişik) Slinci bendine göre "belediye hudutları dahilinde muayyen mıntıkalar arasında yolcu nakil vasıtası olarak otobüs, otokar, omnibüs, tünel, treyler, fiiniküler işletme... münhasıran belediyelerin hakkıdır" denildiğinden bahisle, anılan Kanuna ve Bakanlık Hukuk Müşavirliği'nin gün ve sayılı görüşü üzerine bundan böyle belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere otobüs satın alımlarında herhangi bir suretle izin alınmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Genelgede belirtilen taşıtlar, toplu taşım amacıyla alınan otobüslerdir. Konu ile yakından ilgili uzmanların görüşleri de bu doğrultudadır. Orhan PİRLER, "Bütçe Kanununun Taşıt Kanunu ile İlgili Hükümleri" adını taşıyan bir yazısında, "Keza Taşıt Kanunu kapsamında olmakla beraber, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün otobüs satın alınması için gün ve 529(92) 1793 sayılı genelgesi gereğince Bakanlar Kurulu'nca izin alınmasına gerek bulunmadığını" belirtmektedir.

6 90 çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 Bu genelgeye dayanılarak bütün otobüs alımlarının izne tabi olmadığı şeklinde bir genellerne yapmak yerine; a) toplu taşım amacıyla alınacak, b) Resmi görev ifası veya servis amacıyla alınacak otobüsler şeklinde ikili bir ayrıma gitmek daha doğru olacaktır. Zaten bu ayrım Bakanlık genelgesiyle kendiliğinden ortaya çıkmıştır, genelgede vurgulanan ve izne tabi olmadığı belirtilen toplu taşıma amacıyla alınan otobüslerdir. (Pirler, 1994) Kuşkusuz, otobüs alımları Taşıt Kanununa tabidir. Ancak 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 7. maddesinde, devlet daireleri ile 1. maddede yazılı kurumların daimi ve devamlı hizmetlerinde taahhüt yolu ile ifası mümkün ve caiz olmayan veya daha paha1ıya malolacağı dairesince anlaşılan işleri için otobüsleri ihtiyaçları kadar kullanabilecekleri, devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde işletilen muayyen tarifeli taşıtlarla memurların zamanında iş başında bulunmalarını temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde, kurumlarca ve devlet dairelerince memurlar için otobüs seferleri ihdas olunabileceği belirtilmektedir. Kanunda bahsedilen kurumların kendi memurlarına tahsis edeceği veya kendi işlerinde kullanacağı otobüslerdir. Kanunda ticari amaçla, yani toplu taşıma amacıyla kullanılacak otobüslere değinilmemiştir. Bu nedenle, Bakanlık genelgesinden, Kanuna aykırı bir durum çıkarma olanağı bulunmamaktadır. Kaldı ki, bakanlığın kanuna aykırı bir genelge düzenlemesi veya kanun kapsamındaki bir olayı genelgeyle kapsam dışına çıkarması söz konusu değildir. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin "yolcu taşıma otobüslerinin" 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına girip girmediği" hakkındaki tarih ve 8 ı-ı i 6 sayılı görüşünde; "1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 3666 sayılı Kanunla değişik 19. maddesinin 5. fıkrası, belediye hudutları dahilinde muayyen mıntıkalar arasında yolcu nakil vasıtası olarak otobüs işletmeyi belediyelere tanınan hak, selahiyet ve imtiyazlar arasında göstermiştir. Fıkrada yer alan diğer bir ifadeyle Belediyelerin dilerlerse inhisarı tazammun etmemek (tekeloluşturmamak) şartıyla bunların işletilmesine ruhsat dahi verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hükümlerden anlaşılmaktadır ki, şehir içi yolcu taşıma işlemi behemahal belediyeler tarafindan yapılması gereken bir iş, bir hizmet değildir. Bu işin özel kişiler tarafindan da yapılması mümkündür. Başka deyimle şehir içi yolcu taşıma hizmeti behemahal belediyeler tarafindan yerine getirilecek resmi bir hizmet, ifasında kamu gücü ve otoritesi kullanılması zorunlu, kamu tüzel kişilerinden başka bir otorite tarafindan yapılması mümkün olmayan bir kamu hizmeti, bir resmi hizmet değildir.

7 Belediyelerde Taşıl Alım ve Salım işlemleri 91 İjası kamuya yararlı olmakla beraber ticari yönü, ekonomik cephesi ağır basan bir işletmecililetir. Tabi olduğu işletme, muhasebe, mübayaa sistemlerinin arz ettiği özellik nedeniyle büyük ölçüde ticari bir işletme karakteri gösteren belediyelerce yürütülen şehir içi yolcu taşımacılığına resmi iş, resmi hizmet demenin mümkün olamayacağı ve sonuç olarak resmi hizmet sayılamayacak işlerde kullanılacak otobüsle Tİn 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına sokulamayacağı, bu düşüncenin, resmi daire ve kurumlarda kişi ve makamlara tahsis olunan arabaların kullanılmasında görülen suistimaııeri ve "araba saltanatı" diye adlandırılan israfı önlemek amacıyla çıkarılan ve ana gayesi kurumlarda çok sayıda zati ve servis arabası kullanılmasını önlemek olan 237 sayılı Kanun 'un espri ve hükümlerine de uygun düşeceği ve binnetice belediyelerce yolcu taşıma amacıyla alınacak otobüsler için 237 sayılı Yasa'nın 10.maddesine uyma gereğinin bulunmadığı düşünülmektedir." denilmektedir. Sözü edilen Bakanlık genelgesinde ve Hukuk Müşavirliği görüşünde, toplu taşıma amacıyla alınan otobüsler için 237 sayılı Taşıt Yasası'nın 10. maddesinin uygulanamayacağı belirtilmiştir. Bu genelge ve görüşten hareketle, satın alınacak tüm otobüsler için izin gerekmediği sonucuna ulaşıp, genelleme yapılması doğru değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere, burada ikili bir ayrıma gidilmesi daha doğru o lacaktır. Yani; a) Toplu taşıma amacıyla alınan otobüsler, b) Resmi iş için veya servis amacıyla alınan otobüsler. Toplu taşıma amacıyla alınacak otobüsler için sözü edilen Bakanlık genelgesi ve Hukuk Müşavirliği görüşü uyarınca, Bakanlar Kurulu kararına gerek olmadığı, 237 sayılı Taşıt Yasası'nın 7. maddesinde kastedilenin, kurumların kendi memurlarına tahsis edeceği veya kendi işlerinde kullanacağı otobüsler olduğu, toplu taşıma amacıyla alınan otobüslerin 237 sayılı Taşıt Yasası kapsamına sokulamayacağı, Resmi iş için veya servis amacıyla alınan otobüslerin, örneğin toplu taşımacılık yapmayan belediyelerin servis amacıyla, gezici kütüphane, gezici poliklinik oluşturma gibi amaçlarla aldıkları otobüslerin 237 sayılı Taşıt Yasası kapsamında olduğu ve Yasa'nın 10. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararına gerek olduğu düşünülmektedir. 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 2. maddesinde traktör, arozöz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve inşaat makineleri, hava taşıtları, münhasıran askeri maksatlar için kullanılan ve ordunun silah ve teçhizatından mahdut bulunan taşıtların, bu

8 92 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 Kanun hükümlerine tabi olmadıkları belirtilmiştir. Bu maddeye göre traktör, a rozöz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve inşaat makineleri için Bakanlar Kurulu Kararına gerek yoktur. 237 sayılı Taşıt Yasası'nın 7. maddesinin 2. fıkrasına göre; belediyelerin, arazi binek, arazi kaptıkaçtı, pikap, kaptıkaçtı, arazi pikap, panel, kamyonet gibi taşıtları, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket yollarına elverişli, ucuz ve ekonomik olanlardan temin etmeleri gerekir. 237 sayılı Yasanın 9. maddesi uyarınca, her mali yıl Bütçe Yasası'na bağlı (T) cetvellerinde resmi daireleri n (belediyeler dahil) satın alacakları araçları cins ve özellikleri, asgari ve azami fiyatları gösterilir. Bu nedenle kurumların bütçe kanunlarına ekli (T) cetvellerinde belirtilen miktarların üzerinde bir bedelle taşıt alımları mümkün değildir. Bakanlar Kurulu Kararı Alınması Gerekli Olan Taşıtlar Belediyelerin satın alacakları station wagon binek, kaptıkaçtı (lüks olanlar hariç) arazi binek, arazi kaptıkaçtı, pikap, panel, kamyonet, iş makinesi niteliği taşımayan kamyon, toplu taşıma dışında servis gibi kurum işleri için alacakları otobüs ve minibüs için Bakanlar Kurulu Kararını alacaklardır. Bakanlar Kurulu Kararı Alınması Gerekli Olmayan Taşıtlar Belediyeler satın alacakları kamyonet tipindeki ambulans ve cenaze taşıma a raçları için Bakanlar Kurulu/nun gün ve sayılı Kararı ile izin verildiğinden, bunların satın alınmaları için ayrıca Bakanlar Kurulu'ndan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü' nün gün ve 529 (92)1793 sayılı genelgesi uyarınca toplu taşıma amacıyla alınacak otobüsler için Bakanlar Kurulu iznine gerek yoktur. 237 sayılı Taşıt Kanunu 'nun 2. maddesi uyarınca traktör, arozöz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve inşaat makineleri hava taşıtları bu kanun hükümlerine tabi olmadıklarından, iş makinesi niteliğindeki damperli kamyon, çöp kamyonları ve iş makineleri için izne gerek yoktur. Bakanlar Kurulu Kararının Alınma Süreci ve Dikkat Edümesi Gereken Hususlar Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtları satın alabilmek için İçişleri Bakanlığı'na müracaat edecekler ve İ çişleri Bakanlığı'nın teklifi, Maliye Bakanlığı'nın görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararını takiben bu araçları alabilecekterdir.

9 Be/ediye/erde Taşıı Alım ve Salım iş/em/eri 93 İçişleri Bakanlığı Mahalli ıdareler Genel Müdürlüğü'nün tarih ve Mah.İd.Gn.Md.Hiz.Şb.529 (86) 9387 sayılı ve "Binek otomobil ve station wagon alımı konulu genelgesinde "Özel İdare, Belediyeler ve Köylerin binek veya station wagon alımı ile ilgili olarak aşağıdaki konularda yeterli bilgi veya belge gönderilmediğinden sürekli yazışma yapılmakta ve anılan araçları satın a lınması da gecikmektedir. Bu sakıncaları kaldırmak amacıyla mahalli idarelerin binek otomobil veya station wagon taşıt satın alınması tekliflerinde; a- Mevcutlarında bulunan araçların ve bu araçların hizmet alanlarının belirtilmesi, b- Satın alınmak istenen aracın hangi hizmet alanında kullanılacağının belirtilmesi, c- İlgili hizmet alanında kullanılan aynı tip aracın bulunmaması, d- Genel Bütçe Kanununa bağlı (T) cetvelindeki sıra numarası, cinsi, diferansiyeli ve tahmini bedelinin belirtilerek bunların yetkili organca alınacak olan karara eklenmesi ve Valilik kanalıyla Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir." denilmektedir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün tarih ve B050MAH /524.97/63521 sayılı ve "Taşıt alımları" konulu genelgesinde "Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan gün ve B.07.0.BMIC.004/300-20/29946 sayılı yazıda "Malumları olduğu üzere, 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi gereğince, il özel idareleri, belediyeler ve bunların kurdukları birliklerin taşıt satın alabilmeleri ancak önceden alınmış Bakanlar Kurulunun müsaadesine tabidir. Yukarıda sayılan kuruluşların taşıt edinebilmeleri için uyacakları esas ve usuller gerek Başbakanlık Genelgeleri gerekse Bakan1ığımızca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatla Başbakanlık Ge rıyla düzenlenmiştir. Halen uygulanmakta olan 1996/27 sayılı nelgesinin 6/1 maddesine göre; il özel idareleri, belediyeler ve bunların kurdukları birlikler taşıt edinebilmek için Bakanlığınız vasıtasıyla Bakanlığımıza müracaat etmekte, uygun görülen teklifler Bakanlar Kurulu Kararı alınması için Başbakanlığa sunulmaktadır. Bu nedenle 1997 yılında taşıt taleplerinin Bakanlığımızca daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için ekte yer alan tablonun taşıt talebinde bulunan belediye, il özel idaresi ve bunların kurdukları birlikler tarafından doldurularak talep yazılarına eklenmesi gerekmektedir. denildiğinden bahisle" konu belediyelere duyurulmuştur. Belediyelerin 237 sayılı Taşıt Yasası kapsamına giren taşıtları satın alabilmeleri için, İçişleri Bakanlığı'na talepte bulunmaları gerekir.

10 94 çağdaş Yerel Yönelimler, 10(2) Nisan 2001 İçişleri Bakanlığı 'na Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler Belediyeler İçişleri Bakanlığına Yapacakları Tekliflerinde; a) Aracın hangi hizmetler için kullanılacağı, b) Mevcut araçları ve hizmet alanlarını gösterir listeyi, c) Bütçelerindeki ödenek miktarlarını, d) Satın alacakları aracın Bütçe Yasasına bağlı (T) cetvelindeki sıra numarası, cinsi, diferansiyeli, tahmini bedelini, e) Satın alma onay belgesini, f) Belediye encümen kararını, g) Bilgi Formu (mevcut taşıtların sayısal değeri), h)valilik görüşünü, göndereceklerdir. Belediyelerin taleplerini valilik kanalıyla içişleri Bakanlığı'na göndermeleri gerekmektedir. içişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nce bu taleplerden uygun görülenler Maliye Bakanlığı'na gönderilir. Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen talepler de Başbakanhğa karar verilmek üzere sunulur. Başbakanlık incelemesini müteakiben Bakanlar Kurulundan izin çıktıktan sonra, taşıtlar Belediye Encümeni kararıyla satın alınacaktır. Taşıt Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar ilke olarak belediyelerin alacakları her türlü taşıtı Devlet Malzeme Ofisi'nden satın almaları gerekir. Ancak, alınacak taşıt, Devlet Malzeme Ofisi'nde bulunmuyorsa, bu takdirde serbest piyasadan devlet ihale kanunu hükümlerine uyularak satın alınması mümkündür. Her yıl çıkarılmakta olan devlet ihaleleri genelgelerinde Devlet Malzeme Ofisi'nden yapılacak alımların usul ve esasları belirlenmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 200 III Sıra No'lu Devlet i haleleri Genelgesinde de belirtildiği üzere, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünün 4. maddesine göre belediyeler, malzeme listesinde bulunan malzeme ve hizmetleri önceki yıllarda olduğu gibi Devlet Malzeme Ofisi'nden karşılayacaklardır. Ancak, malzeme listesinde yer almakla birlikte Ofis tarafından zamanında sağlanamayan ve gecikmesi ihtiyaç sahibi dairelerin hizmetini aksatacak olanlar İle aynı kalite ve nitelikte olmak üzere piyasadan daha ucuza temin edileceği anlaşılan malzemelerin ucuz olduğunun belgelendirilmesi ve Ofis tarafından

11 Belediye/erde Taşıt A/ım ve Satım Iş/emleri 95 standardizasyonu sağlanan malzemelerde bu standartlara uyulması kaydıyla, i hale suretiyle karşılanması mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde piyasadan yapılacak alımların Ofis tarafından sağlanan malların a lım tarihinde yürürlükte olan fiyatlarından en az: otomobillerde yüzde 4 oranında, nakil vasıtalarında yüzde8 oranında, stok malzemelerinde yüzde 6 oranında daha ucuz olması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak karşılaştırma sonucu daha ucuza temin edileceği anlaşılan malların piyasadan temini mümkün olabilecektir. 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 9. maddesine göre "Kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri, her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterilir. Bu bedeller, orta sıklet ve vasati fiyatlar nazarı itibara alınmak suretiyle tespit edilir." Taşıt Kanunu'nun bu hükmü uyarınca Bütçe Kanunu'na ekli (T) cetvelinde belirtilen miktarların üzerinde bir bedelle taşıt alımı mümkün değildir. 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenierin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin 1 ve 2. sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlar ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında her ne suretle olursa olsun yabancı menşefi binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilmeyecektir. Yerli muhteva oranı yüzde 50'nin altında olan taşıtlar yabancı menşeli sayılacaktır. 237 sayılı yasanın 9. maddesi uyarınca belediyelerin, bütçe kanunları ile Kurumlarca satın alınacak taşıtların azami satınalma bedellerinin tespit edildiği T cetvelinde gösterilen azami satınalma limitlerine uygun hareket etmeleri zorunludur. Kurumlarca 2001 Mali yılı içerisinde yapılacak taşıt alımları için azami satınalma bedelleri, 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli T Cetveli'nde belirtilmiştir. Örneğin 4x2 diferansiyeli hulunan bir binek otomobil için azami satın alma bedeli TL, aynı diferansiyele sahip bir station wagon otomobil i çin TL azami satın alma bedeli tespit edilmiştir. Bu durumda, taşıt almak isteyen belediyeler, alımı için Bakanlar Kurulu Kararı gereken taşıtlarda gerekli izni almaları kaydıyla, bu taşıtları öncelikle Devlet Malzeme Ofisi'nden alacaklar, şayet 2001/1 sayılı Devlet İhaleleri Genelgesinde de belirtildiği üzere piyasadan daha ucuza temin etme imkanı var ise Devlet Malzeme Ofisi fiyatlarından, otomobillerde en az yüzde 4, nakil vasıtalarında en az yüzde 8, ucuza almak kaydıyla bunu belgelendirerek piyasadan ihale ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümler; çerçevesinde alabilecek

12 96 çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 ler, ancak satm alacakları taşıtlar için Genel Bütçe Kanunlarma ekli T Cetvellerinde belirtilen azami satmalma bedellerinden fazla ödeme yapamayacaklardır. (Yıldız, Yerel Yönetim ve Denetim, C: 5) 237 sayılı Taşıt Yasası kapsamına giren taşıtların, kanuna aykırı olarak yapılacak satın alınmalarından dolayı ilgililer hakkında, gerek olağan teftişler sırasında, gerekse ihbar veya şikayet üzerine, 4483 sayılı "Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" hükümlerine göre soruşturma ve kovuşturma yapılacağı bilinmelidir. Taşıtlann Kayıt ve Tescil İşlemleri ile Kullanımlannda Dikkat Edilecek Hususlar 237 sayılı Taşıt Yasası'na uygun olarak satın alınan taşıtların, 2918 sayılı Karayo;l~:ı -:'rafık Yasası gereğince trafik şube ve bürolarınca kayıt ve tescil işlemleri yapılır. Taşıtlara, taşıtın cinsine ve tahsis edilen makam ve hizmetlere göre İç~şleri Bakanlığı'nca belirtilecek şekil, renk ve alameti taşıyan birer plaka verilir. Trafik şube ve büroları, hiçbir makam ve şahıs için aynı şekil ve renkte plaka ve numara ihdas ve istimal edemezler. Taşıt Yasası'na bağlı (1) sayılı cetvelde belirtileniere tahsis olunacak taşıtlar hariç, bütün taşıtların yan taraflarına "Resmi Hizmete Mahsustur" ibaresi yazılacaktır (md.l4) Taşıtların kullanım şekilleri, 237 sayılı Taşıt Yasası'nın 4, 5, 6, 7 ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. Burada amaç resmi taşıtların keyfi biçimde kullanılmalarını önlemektir. Yasa'ya ekli (1) sayılı cetvelde, emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler; (2) sayılı cetvelde de makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar gösterilmiştir (md.4). Belediyeler daimi hizmetler için Bakanlar Kurulundan karar alınmak şartıyla yalnız birer hizmet aracı bulundurabil irler. Bu hizmet arabaları ihtiyaca göre Station wagon binek, kaptıkaçtı tiplerinden biri olabilir (md. 5). Bu taşıtlar sadece resmi hizmetin ifasında kullanılmak üzere daire veya kurumların sorumlu makamlarınca tevzi ve tahsis olunurlar. Şehir ve kasaba sınırları içerisinde olmakla beraber, tren, otobüs gibi gündelik muayyen tarifelerle işleyen taşıt güzergahından uzak bulunan münferit mevkilerdeki teşkilat ve iş yerlerinde devamlı veya geçici olarak görevli memur veya hizmetlilerin bu mevkiler ile en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergahına götürülüp getirilmesi için de bu taşıtlar kullanılabilir.

13 Belediye/erde Taşıt Alım ve Satım Işlemleri 97 Ayrıca, şehir ve kasabalarla, demiryolları istasyonlarından ve gündelik muayyen tarifelerle işleyen devlete, belediyelere ait taşıt güzergahından uzak bulunan mevkilerdeki teşkilat ve işyerlerinde devamlı veya geçici olarak görevli memur ve hizmetlileri ve bu mevkide oturan ailesi efradını ve okula giden çocuklarını, o yerin bağlı bulunduğu şehir ve kasabaya veya en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergahına götürüp getirmek için bu taşıtlar tahsis edilebilir. Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde işletilen muayyen tarifeli taşıtlarla, memurların zamanında İş başında bulunmalarını temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde kurumlarınca ve devlet dairelerince memurlar İçin otobüs seferleri ihdas olunabilir. Bu otobüsler Ulaştırma Bakanlığı'nca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik olunacak esaslar dairesinde işletilebilir (md. 7). Bugün devlet dairelerindeki memur servisleri uygulamasının Hikmet-i Vücudu bu hükme dayanmaktadır. Konu ile ilgili olarak, "237 sayılı Taşıt Yasası'nın 7. maddesine Göre Kurumlar Tarafından İhdas Edilecek Otobüs Seferlerinin İşletme Esasları Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak Bakanlar Kurulunun tarih ve 6/2206 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir. Taşıt Yasası'na bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar yalnız hizalarında gösterilen hizmetlerd~ kullanılabilirler. Tören, hususi ve resmi davetlerde makamı işgal eden zatlar refakatlerine ailelerini de alabilirler. Kurumlara ait hizmetler İçin memurlar da makamı işgal eden zatın refakatinde veya makamın izniyle bu taşıtlara binebilirler (md. 8). Taşıt Yasası'nın kapsamına giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis 0 lunduğu amacın dışında veya özel işlerde kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı halde gerçeği değiştirerek bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine müsaade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında fiilin mahiyetine göre bir seneye kadar hapis cezası verilir. Bu yüzden meydana gelen masraf ve zararlar kendilerine teselsülen tazınin ettirilir (md. 16). Taşıt Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Taşıt Alımlan 237 sayılı Taşıt Yasası'nın 2. maddesinde yasa kapsamı dışında kalan taşıtlar ve araçlar sayılmıştır. Bu maddeye göre; traktör, arazöz. motorla çalışan her çe

14 98 çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 şit ziraat makineleri, motorla çalışan her çeşit inşaat makineleri, bu yasa hükümlerine tabi değildir. Traktör, arazöz ve motorla çalışan her çeşit tarım ve inşaat makinelerini satın almak İçin, hiç bir yerden izin almaya gerek yoktur. İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün tarih ve B050MAHOO sayılı genelgesinde; "asfalt finişeri, asfalt plenti, çok maksatlı hidrolik kazıcı, kaya kasalı kamyon, greyder, treneker (kanal açma makinesi), kanal kazıcıyükleyici, kendi yürür keçi ayağı, vinç, yükleyici, sikreyper, silindir, sondaj makinesi, paletli delici, traktöre monte ekipmanlar, soğuk asfalt sökücü (asfalt frezesi), arazöz, beton bordür plaklaş makinesi, briket makinesi, çöp kamyonu, damperli kamyon, ışıldak, itfaiye, jeneratör, kasah kamyon, kompresör, kurtarıcı, lowbet, motopomp, parke makinesi, platfonn merdiven, platfonnlu kamyon, roleytank, rörnork, sislerne cihazı, su tankeri ve traktörün 237 sayılı Taşıt Yasası'na tabi olmadığı, dolayısıyla alımlarında Bakanlar Kurulu Kararına gerek olmadığı" belirtilmiştir. Dikkat edilirse bu listede ambulans ve cenaze arabası yer almamıştır. Ambulans ve cenaze arabası 237 sayılı Taşıt Kanununa tabidir. Ancak Bakanlar Kurulu' nun tarih ve sayılı kararı ile ambulans ve cenaze arabası alımlarına ön izin verilmiş ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu kapsamında olmalarına rağmen bu taşıtların alımında Bakanlar Kurulu Kararı gerekmediği belirtilmiştir. Belediye bütçesine, belediye meclisince, bu araç ve makinelerin satın alınması için ödenek koymak suretiyle, bu araç ve makineleri satın almak mümkündür. Bu taşıtların alımında da 237 Sayılı Yasa kapsamında bulunan taşıtlar gibi öncelikle Devlet Malzeme Ofisi'nden alınacaktır. Eğer burada bulunmuyorsa Devlet İhale Yasası'na göre açık veya kapalı teklif usullerinden biriyle ihale yoluyla satın alınması mümkündür. Burada bir hususu hatırlatmakta yarar görüyorum. 237 Sayılı Yasa kapsamı dışında olan ve alımı için Bakanlar Kurulu Kararı gerekmeyen taşıtların belediyelerce satın alımlarında, "Bakanlar Kurulu kararı gerekmediğine göre, Bütçe Kanunu ve Devlet Ihaleleri Genelgelerinde belirtilen kısıtlama ve kurallara da uymaya gerek yoktur" şeklinde yanlış bir sonuç kesinlikle çıkarılmamalıdır. Yukarıda sayılan taşıtların alımlarının, 237 sayılıyasa kapsamındabulunan a raçlardan farkı yalnızca satın alınmalarında Bakanlar Kurulu Kararına gerek olmamasıdır. Her yıl çıkarılmakta olan Devlet İhaleleri Genelgelerinde Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımların usul ve esasları belirlenmektedir. 200 III Sıra

15 Belediyelerde Taşıt Alım ve Salım Işlemleri 99 No'lu Devlet İhaleleri Genelgesinin "Devlet Malzeme Ofisi'nden Yapılacak A lımlar" başlığını taşıyan II/M-S maddesinde de belirtildiği üzere, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünün 4. maddesine göre belediyeler, malzeme listesinde bulunan malzeme ve hizmetleri önceki yıllarda olduğu gibi Devlet Malzeme 0 fisi'nden karşılayacaklardır. Ancak, malzeme listesinde yer almakla birlikte Ofis tarafından zamanında sağlanamayan ve gecikmesi ihtiyaç sahibi dairelerin hizmetini aksatacak olanlar ile aynı kalite ve nitelikte olmak üzere piyasadan daha ucuza temin edileceği anlaşılan malzemelerin ucuz olduğunun belgelendirilmesi ve Ofis tarafından standardizasyonu sağlanan malzemelerde bu standartlara uyulması kaydıyla, i hale suretiyle karşılanması mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde piyasadan yapılacak alımların Ofis tarafından sağlanan malların a lım tarihinde yürürlükte olan fiyatlarından en az: otomobillerde yüzde 4 oranında, nakil vasıtalarında yüzde 8 oranında, daha ucuz olması gerekmektedir. Bu ş'ekilde yapılacak karşılaştırma sonucu daha ucuza temin edileceği anlaşılan malların piyasadan temini mümkün olabilecektir. 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 9. maddesine göre "Kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri, her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterilir. Bu bedeller, orta sıklet ve vasati fiyatlar nazarı itibara alınmak suretiyle tespit edilir." Taşıt Kanunu'nun bu hükmü uyarınca Bütçe Kanunu'na ekli (T) cetvelinde listesi yayımlanan araç cinsleri için belirlenen miktarların üzerinde bir bedelle taşıt alımı mümkün değildir. Kurumlarca 200 ı Mali yılı içerisinde yapılacak taşıt alımları için azami satınalma bedelleri, 46 ı ı sayılı 200 ı Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli T Cetveli'nde belirtilmiştir. Bu durumda, yukarıda sayılan ve 237 Sayılı Yasa kapsamında bulunmayan taşıtları satın almak isteyen belediyeler, bu taşıtları öncelikle Devlet Malzeme Ofisi'nden alacaklar, şayet, 2001/1 sayılı Devlet İhaleleri Genelgesinde de belirtildiği üzere piyasadan daha ucuza temin etme imkanı var ise Devlet Malzeme Ofisifiyatlarından, otomobillerde en az yüzde 4, nakil vasıtalarında en az yüzde 8, ucuza almak kaydıyla bunu belgelendirerek piyasadan ihale ile, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümleri çerçevesinde alabilecekler, ancak satın alacakları taşıtlar için Genel Bütçe Kanunlarına ekli T-Cetvellerinde listeleri yayımlanan ve taşıt cinslerine göre belirtilen azami satın alma bedellerinden fazla ödeme yapamayacaklardır. Buna göre; belirtilen taşıtların DMO yerine piyasadan alınması durumunda,

16 100 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 a- Bütçe Kanunlarına ekle (T) cetvelinde listeleri yayımlanan taşıtlar için belirlenen azami fiyatların üzerinde ödenen miktarlar, fazla ödemeyi gerçekleştiren tahakkuk memuru, sayman ve ita amirierinin sorumluluğunu gerektirir. b-aynı şekilde, Devlet Malzeme Ofisi satış fiyatlarından, Devlet ihaleleri Genelgesi ile belirlenen orandan daha düşük bir oranda indirimli alınması halinde, (Örneğin Devlet ihaleleri Genelgesinde, DMO satış fiyatlarından en az yüzde 8 daha düşük bir fiyat1a alınması öngörüldüğü halde, yüzde 6 daha düşük bir fiyatla alınması) aradaki fark, fazla ödemeyi gerçekleştiren tahakkuk memuru, sayman ve ita amirierinin sorumluluğunu gerektirir. İş Makineleri İçin DPT' den İzin Almak Gerekli mi? içişleri Bakanlığı'nın tarih ve B050MAHOO (93)-90 sayılı genelgesinde de belirtildiği üzere; 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olmayan iş makineleri hakkındaki, "Kamu iş Makineleri Standardizasyonunun Sağlanması ve Düzenlenmesi Hakkındaki Karara" ilişkin tarihli ve 83/7244 sayılı Kararname, gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan gün ve 92/3832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle iş makineleri satın alımında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Koordinatörlüğünde oluşturulan iş Makineleri Standardizasyonu ve Düzenleme Komisyonu'ndan uygun görüş alınmasına gerek kalmamıştır. Belediyelerin Kullanılmış Taşıt Veya İş Makinesi Ahmlan Son yıllarda gerek ekonomik yetersizlik, gerekse mahallinde temin edilebilirlik gibi nedenlerle, özellikle küçük belediyeler yeni taşıt veya iş makinası almak yerine, ikinci el ya da kullanılmış taşıt almak durumuyla karşı karşıya kalmışlardır. Özellikle otobüs, kamyon gibi taşıtlar ile iş makinelerinin ikinci elden a lınması, yani kullanılmış araç alımı yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Burada da temel soru belediyelerin hangi tür kullanılmış taşıtı alacaklarıdır. Eğer belediyelerce 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında bulunan bir kullanılmış taşıt alımı söz konusu ise alım işlemi için Bakanlar Kurulu izni gerekecektir. Çünkü 237 sayılı yasanın, taşıt alımlarında Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına ilişkin hükmü, alınacak taşıtın eski ya da yeni olmasıyla değil, taşıtın cinsiyle alakalıdır. Eğer belediyelerce alınacak taşıt 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında olmayan, yani alımı için Bakanlar Kurulu Kararı gerekmeyen bir kullanılmış taşıt ise mevzuatımızda belediyelerin bu tür kullanılmış taşıtları almalarını engelleyen herhangi bir hüküm yoktur. Belediyeler 2886 sayılı Devlet ihale Yasası hükümlerine uygun işlem yapmak kaydıyla kullanılmış araç satın alabilirler. An

17 Belediyelerde Taşıt Alım ve Satım lşlemleri 101 cak, açıklık ve rekabet sağlanarak ihale yoluyla alınacak bu taşıtların, teknik bir heyet marifetiyle kıymet takdirlerinin yaptırılması gerekir. Ödemelerde Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne göre fatura veya fatura yerine geçebilecek belgenin verilmesi şarttır. Ayrıca, Devlet Malzeme Ofisi satış fiyatları üzerinden yapılması gereken indirim tutarları ile Bütçe Kanunlarına ekli (T) Cetvellerinde belirtilen azami satın alma bedellerinin kullanılmış taşıt alımlarında uygulanması mümkün değildir. Belediyelerin Finansal Kiralama (Leasing) Yöntemiyle Taşıt Alımlan Finansal kiralama; bir şirketin, kiracının istemi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka şekilde temin ettiği bir mahn zilyedliğini her türlü faydayı sağlamak üzere, belli bir kira bedeli karşılığında kiralanmasını ve bu süre sonunda sembolik bir bedel ödenerek kiralanan mala sahip olma imkanı tanıyan ticari bir finansman yöntemidir. Bu konu, belediyelerimizin ekonomik açıdan sıkıntıya düştükleri son yıllarda, özellikle taşıt ve iş makinesi alımlarında sıkça uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmıştır. Finansal kiralama konusu ile ilgili ayrıntıh hükümler 3226 sayılı Finansal Kiralama Yasası ve ilgili Yönetmelikte düzenlenmiştir. Bazı belediyelerimizde, 3226 sayılı Finansal Kiralama Yasası ve ilgili yönetmelikte Devlet İhale Yasası hükümlerinin uygulanacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle, İhale Yasası hükümlerine uyulmaksızın finansal kiralama yöntemiyle taşıt ve İş makinesi kiralamaları yapılmaktadır sayılı Devlet İhale Yasası'nın 1. maddesine göre "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür... " hükmü getirilmiştir. Finansal kiralama usulüyle taşıt veya iş makinesi edinilmesi, İster kiralama, ister satın alma şeklinde olsun Devlet İhale Kanununun belirtilen hükmü karşısında 2886 sayılı Yasa hükümlerine tabidir. Finansal kiralama yöntemi belli bir dönem sonunda kiralanan malın mülkiyet devrini de öngören bir yöntemdir. Devlet İhale Yasası açısından alım veya kiralama işlemi olması sonucu değiştirmemekte olup, bu usulün gerçekleştirilmesinde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerinin uygulanması gerektiği açıktır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü' nün konu ile ilgili tarih ve B.050.MAH sayılı genelgesinde; "1- Devlet İhale Kanunu hükümleri, kanuna açıklık getiren Devlet İhale Genelgeleri, konuya ilişkin Danıştay kararı ile yetkililerin görüşlerinin, Belediyeler,

18 102 çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 ve il Özel İdarelerinin Finansal Kiralama Kanunu tna göre gerçekleştirdikleri kiralama ve satın alma işlemlerinin ihale edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğu, bu itibar la Finansal Kiralama Kanunu'na göre kiralanması düşünülen menkul veya gayrimenkul malın, gerek satıcı firmadan veya kişiden temini safhasında, gerekse söz konusu malın finansmanının finansal kiralama şirketinden temini safhasında ihale edilmemesi halinin Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı hareket etmek sonucunu doğurduğu, sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na göre yapılan kiralamaların uygulamada sonuç itibariyle daimi bir satın alma olduğu, bu itibarla 237 sayılı Taşıt Kanunu'na tabi araçların Finansal Kiralama Kanunutna göre kiralanmak istenmesi halinde, önceden Bakanlar Kurulu izni alınmasının zorunlu olduğu, 3- Finansal Kiralama Kanunu'na göre Belediyeler ve iı Özel İdarelerince yapılan veya yapılacak kiralama ve satın almaların borçlanma olduğu, bu itibarla belediyelerce anılan kanuna göre yapılacak borçlanma hususunun belediye meclisinde görüşülerek kabulünün ve buna ilişkin meclis kararının mahalli mülki idare amirince onaylanmasının gerektiği, 4- Limiti Sayıştay Genel Kurulu'nca belirlenen miktarın (1994 yılı için ı milyar TL. 200 ı Mali yılı için 200 milyar TL.) üzerindeki finansal kiralama sözleşmeleri sayıştay tesciline tabi olduğundan bu hususa riayet edilmesinin gerektiği, 5. Finansal Kiralama Kanunu'na göre yapılan kiralamaların, özellikle şirketler açısından, KDVavantajı, yurt dışından yapılan kiralamalarda gümrük vergisinin ertelenmesi avantajı, stopaj vergisi avantajı, ödenen kira bedellerinin vergiden düşülmesi avantajı, teşviklerden yararlanma avantajı, yeni teknolojilerden yararlanma gibi bir çok avantajlarının mevcut olduğu, belediye ve il özel İdarelerinin bu avantajlardan kısmi olarak yararlanabildiği, ancak buna karşıhk kiralanacak malın çok pahalıya malolması dezavantajı ile karşı karşıya kaldıkları, bu itibarla, belediyelerce ve il özel İdarelerince çok mecbur kalınmadıkça bu yöntemle kiralama işlemine girişilmemesi, 6. Finansal Kiralama Kanunu'na göre gerçekleştirilen kiralamaların uygulamada, çoğunlukla satıcı firmaların belediyelere müracaat ederek mallarını satma yönünde teklifte bulunmaları finansman temini mevzuunda da belediyeler ile finansal kiralama şirketleri arasında aracılık etmeleri, gerekli mutabakatıarın sağlanmasını müteakiben kiralama işlemlerinin bazen ihalesiz, bazen de kısmi olarak ihaleli, ancak ihalelerin de çoğunlukla sadece önceden mutabakata varı. lan şirketlerin katılımı ile danışıklı düğüş şeklinde gerçekleştiği göz önüne alınarak; a) Belediyelerin ve il özel idarelerinin özellikle araç ve makine yönünden gerçek ihtiyaçlarını önceden tespit etmeleri,

19 Belediyelerde Taşıt Alım ve Satım iş/emleri 103 b) Tespit edilen ihtiyaçların Finansal Kiralama Kanunu'na göre alımı yönünde gerekli borçlanma kararlarının ve izinlerinin yetkili organlarında görüşülerek a lınması, c) Finansal Kiralama Kanunu'na göre kiralanmak istenen malın, ister finansal kiralama şirketince temini suretiyle olsun, isterse belediye tarafından temini suretiyle olsun bütün bu işlemlerin mutlaka ihale edilmesi, d) ihaleye ilişkin teknik ve idari şartnamelerin açıklık ve rekabeti sağlamaya yönelik, objektif olarak hazırlanması, e) Özellikle finansal kiralama şirketleri ile ilgili şartname maddelerinin, belediyeler açısından kayıtsız şartsız teslim anlamında düzenlenmemesi, bu bağlamda, taraflar için zorlayıcı olmayan Finansal Kiralama Kanunu hükümlerinin belediye aleyhine değerlendirilmemesi, f) ihalelerde kapalı zarfusulünün tercih edilmesi, g) ihaleyi müteakiben yapılacak sözleşmede, şartnamede bulunmayan hususlara yer verilmemesi, h) Yerel yönetimlerin dolandırıcılık eylemlerine muhatap olmamasını temin bakımından, kiralanan malı teslim almadan almış gibi imzalanmaması, bu bağlamda şartnameye ve sözleşmeye, finansal kiralama şirketinin malın satıcıdan teslim alınması için kiracıya yetki belgesi vermesi ile malı teslim etmiş sayılacağı, tabii afetler ve savaş gibi mücbir sebepler nedeniyle malın teslim edilmemesi halinde, finansal kiralama şirketinin sorumlu tutulamayacağı ve o zamana kadar yapılan bütün masrafların kiracıya ait olduğu gibi hükümler konulmaması, i) Sözleşme tutarının 1 milyar TL. sını geçmesi halinde (Bu tutar 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nda 100 milyar TL. olarak tespit edilmiştir.) Sayıştay'ın vizesine sunulması, gerektiği," be Iirtilmiştir. Belirtilen genelge hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; finansal kiralama u sulüyle yapılan kiralamalarda 2886 sayılı Devlet ihale Yasası hükümlerine kesinlikle uyulması gerekir. Belediyelerimizde finansal kiralama uygulamasında dikkat edilecek diğer bir husus da, sözleşme tutarının Bütçe Kanunlarına ekli (i) cetvelinde belirlenen sayıştay vizesi limitlerini geçmesi halinde sözleşmelerini Sayıştay Başkanlığına vizeye göndermeleri gerektiği ve Sayıştay'a vize için gönderilen dosyada hangi belgelerin bulunacağıdır. ı Şubat 1994 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 451 seri no.lu Sayıştay Başkanlığı Genelgesinin "Sözleşme Dosyalannda Bulunması Gereken Belgeler" başlığını taşıyan 4. Bölümünün

20 104 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 "Finansal kiralamada sözleşme dosyalarında bulunması gereken belgeler" alt başlığını taşıyan 4.6. maddesinde; " Sözleşme: a) Noterlikçe tescil edilmiş sözleşme, b) Yurt dışından yerleşik kiralayan şirketin Türkiye 'de şubesi yoksa, şirketin bulunduğu yerdeki konsoloslukta yapılan sözleşme ve bu sözleşmenin Türkiye' deki noter tarafından tasdik edilmiş tercüme metni, ayrıca, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğunu gösteren belge, bulunduğu Bakanlıkça da sözleşmenin tescil edilmiş Finansal kiralama konusu malın sözleşme süresince sigorta ettirildiğine dair belge, Türkiye'ye getirilen mallar için ileride doğabilecek vergileri karşılayacak miktarda teminat alındığına dair belge," nin sözleşme dosyalarına eklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Belediyelerin Bağış (Hibe) Yoluyla Taşıt Edinmeleri Belediyelerimizde gerek yurtiçinden ve gerekse yurtdışından bağış yoluyla taşıt edinme konusunda genel bir istek ve çaba bulunduğu, bu yöntemlerle de azımsanmayacak sayıda belediyenin taşıt sahibi olduğu görülmektedir. Konuyu yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bağışlar olarak iki alt başlıkta incelemekte yarar var. Yurt İçinden Taşıt ve İş Makinesi Bağış/arı Belediyelerimizde özellikle son yıllarda yurt içinden bazı vatandaşlar ya da hemşehrilerce taşıt bağışlarına rastlanmaktadır. Ne yazık ki, bu hibeler de genellikle hukuk dışı bir olaya göz yum ma dolayısıyla veya bir işin belediye tarafından yerine getirilmesi karşılığında yapılmaktadır. Yani vatandaş bir işinin yapılabilmesi için hibeye zorlanmakta ya da vatandaş hukuka aykırı olarak yaptığı bir uygulamaya göz yumulması için belediyeye taşıt hibe etmeyi teklif etmektedir. Ancak, yapılan tüm bağışları bu şekilde değerlendirmek de doğru olmasa gerek. Kuşkusuz iyi niyetle hiçbir karşılık gözetilmeden yapılan bağışlar da vardır sayılı Belediye Yasası'nın 70. maddesinin 12. fıkrasına göre bağışların bir karşılığı gerektirmesi (şartlı bağış) durumunda belediye meclisi kararının a lınması gerekir. Yani taşıt veya iş makinesi bağışı belli bir şarta bağlı olarak yapılıyorsa, bu bağışın kabulünün meclis kararıyla yapılması gerekir. Herhangi bir şart ileri sürülmeksizin bağışlanan taşıtlar için meclis kararına gerek yoktur. Şartsız bağışları doğrudan belediye başkanı kabul edebilir. Çünkü

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 3607 TAŞIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1529 Kanunun şümulü: Madde 1 a)

Detaylı

TAŞIT KANUNU. b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller,

TAŞIT KANUNU. b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller, TAŞIT KANUNU Kanun No : 237 Kabul Tarihi : 5.1.1961 Yayımlandığı Resmi Gazete : 12.1.1961 Kanunun şümulü Madde 1 a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit

Detaylı

TAŞIT KANUNU. Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705

TAŞIT KANUNU. Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 TAŞIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Kanunun şümulü: Madde 1 a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler

Detaylı

753 Taşıt Kanunu. (Resmi Gazete ile ilâm : Say t : 10705) Kabul tarihi No. 237

753 Taşıt Kanunu. (Resmi Gazete ile ilâm : Say t : 10705) Kabul tarihi No. 237 753 Taşıt Kanunu (Resmi Gazete ile ilâm : 12.1.1961 - Say t : 10705) No. 237 Kabul tarihi 5.1.1961 Kanunun sumulu MADDE 1. a) Genel bütçeye dâhil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23 GENELGE 2001/23 İLGİ : 09.08.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge. Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler,

Detaylı

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/ /6 md.) Madde 8

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/ /6 md.) Madde 8 3607 TAŞIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1529 * * * Bu Kanun ile ilgili olarak

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/ /6 md.) Madde 8

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/ /6 md.) Madde 8 3607 TAġIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1529 * * * Bu Kanun ile ilgili olarak

Detaylı

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005-5335/6 md.) Madde 8

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005-5335/6 md.) Madde 8 3607 TAŞIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1529 * * * Bu Kanun ile ilgili olarak

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[1-2015/25]-65729 25.05.2016 Konu : Kamu personeline verilen konaklama

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/189-1 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde; 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/17

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/17 1 İstanbul,13.01.24 24/13 no lu sirkülerimizle duyurulan Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki değişikliklere açıklamalar getiren ve Motorlu Taşıtlar Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/177-1 2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 46 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/7-1 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 47 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) M.T.V.K. Madde: 10 (Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 45) A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil,

Detaylı

KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 31 Aralık 2012 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de (4. mükerrer) yayımlanan 42 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/234-1 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/234-1 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/234-1 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 45 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 04.01.2010 / 8-1 2010 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının % 3,3 oranında arttırılmasına ilişkin 2009/15725 sayılı Bakanlar

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/119-1 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

Detaylı

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2016/27 İstanbul, 30.03.2016 6802 sayılı Gider

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/12-1 2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/12-1 2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/12-1 2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 43 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ 30.01.2017/21-1 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ ÖZET : 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin 31 Ocak 2017 Salı gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi

Detaylı

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı BÜLTEN NO:102 Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine, istihdama etkisi doğrultusunda,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 8-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2011 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 37 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 )

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 04.01.2010 Sirküler No : 2010 / 2 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 34 seri no.lu Motorlu

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ 1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Seri, Sıra Numarası, No : 1 Sayılı Tebliğ 30 Mart 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26478 TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığından:

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/29

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/29 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-8845 04/06/2001 Konu : Resmi Taşıtlar 130 GENELGE 2001/29 İLGİ : 01.05.2001 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-6935

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, - Avans, depozito, pey

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/98. KONU Vakıfların Vergi Muafiyetinde Yapılan Yeni Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/98. KONU Vakıfların Vergi Muafiyetinde Yapılan Yeni Düzenlemeler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÇOK İVEDİ Sayı : 41931384-125[3-2014-16]-7 18/02/2016 Konu : Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 72093537-010.05 Konu: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği DAĞITIM YERLERİNE 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

BİNEK OTOMOBİLİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA YENİ DURUM (OTO KİRALAMA, RENT A CAR FİRMALARI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK)

BİNEK OTOMOBİLİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA YENİ DURUM (OTO KİRALAMA, RENT A CAR FİRMALARI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK) BİNEK OTOMOBİLİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA YENİ DURUM (OTO KİRALAMA, RENT A CAR FİRMALARI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK) IGENEL OLARAK 16.02.208 tarihinde yayınlanan Binek Otomobillerin

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı