SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI UYGULAMA B LG LER SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI Siemens L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI TEM NATIN ADI TEM NAT L M T ÖDEME % TEM NAT L M T ÖDEM E % EK TEM NAT L M T (***) ÖDEME % ÖDEME % (*) YATARAK TEDAV AMEL YAT AMEL YATSIZ TEDAV AMBULANS AMEL YAT SONRASI F Z K TEDAV YURT Ç ANLA MALI SA LIK KURUMU YURT Ç ANLA MA HAR C SA LIK KURUMU SINIRSIZ ,00 TL TL (EK TEM NATTIR) YURT DI I GEÇERS ZD R - - EVDE BAKIM (8 haftaya kadar) KEMOTERAP /RADYOTERAP /D AL Z SINIRSIZ 100 (**)(***) AYAKTA TEDAV Y ll k DOKTOR MUAYENE LAÇ ve A ILAR TAHL L RÖNTGEN LER TANI YÖNTEMLER ve TIBB GÖZLEM-TEDAV Y ll k SINIRSIZ SINIRSIZ GEÇERL D R (1) GEÇERL D R (1) GEÇERS ZD R GEÇERS ZD R F Z K TEDAV Y ll k GEÇERL D R (1) 70 GEÇERL D R (1) 50 GEÇERS ZD R - - TIBB MALZEME Y ll k 1.400,00 TL 70 GEÇERL D R (1) 70 GEÇERL D R (1) REHAB L TASYON Y ll k GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - - KEMOTERAP -RADYOTERAP -D AL Z Ç N TETK K Y ll k 2.800,00 TL 100 GEÇERL D R (1) 100 GEÇERL D R (1) KÜÇÜK CERRAH Y ll k SINIRSIZ 100 GEÇERL D R (1) 80 GEÇERS ZD R - - HAM LEL K ve DO UM Y ll k 7.003,00 TL 80 GEÇERL D R (1) 80 GEÇERL D R (1) NORMAL DO UM SEZARYEN YAPAY UZUV Y ll k ,00 TL 100 GEÇERL D R (1) 100 GEÇERL D R (1) TRAF K KAZASI SONUCU D TEDAV Y ll k 1.502,28 TL 100 GEÇERL D R (1) 100 GEÇERS ZD R - - PSA (PROSTAT SPES F K ANT JJEN) (40 ya üstü) YILDA 1 KEZ 100 GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - - KONTROL MAMMOGRAF (40 ya üstü) YILDA 1 KEZ 100 GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - - GÖZLÜK (CAM/ÇERÇEVE) LENS Y ll k GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - - D TEDAV Y ll k GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - - TME C HAZI Y ll k TIBB MALZEMEDEN GÜNLÜK GÖRMEZL K GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - - GÜNDEL K BAKIM TEM NATI GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - GEÇERS ZD R - - GEÇERL D R (1): Yurt çi Anla mal Sa l k Kurumu teminat limiti dahilinde geçerlidir. GEÇERS ZD R: Teminat verilmemi tir. (*) : Amerika, Kanada ve srail'de geçerlidir. (**) : Anla ma Harici Kurumlarda Kemoterapi/Radyoterapi /Dializ Teminat ile ilgili masraflar Hastanede Yatarak Tedavi teminat için verilen ,00 TL y ll k limitten dü ülerek kullan l r. (***) : Yurtd Yatarak Tedavi masraflar Anla ma Harici Kurum limitinden tabloda belirtilen limit ve ödeme oran nca ödenir. Ancak bu limitin yetmemesi halinde Ek Yurtd Yatarak Tedavi limiti tabloda belirtilen limit ve ödeme oran nca devreye girecek ve masraflar bu limitten ödenmeye devam edecektir. (****) : 24 ya üzeri çocuk primi irketin talep etmesi ko ulu ile bekar çocuklar için geçerlidir. Kontrol Mamografisi sadece Kontrol Mamografi Teminat için Özel Anla mal Kurumlarda geçerli olacakt r. Teklif primlerimiz 31 Ocak 2014 tarihine kadar geçerlidir. Teklifimiz taraf m za bildirilen tazminat/prim oran na göre primlendirilmi olup de i iklik durumunda primlerde revizyon yap labilecektir. ( lk kez sigortalanacak gruplar için bu madde geçerli de ildir) 1

2 Say n Sigortal m z, Bir sa l k sorunu ile kar la man z durumunda, sizlere her türlü yard m yapabilmek için disiplin, düzen ve özenle destek vermekteyiz. Siz sigortal lar m z n da baz temel konularda ayn özeni göstermenizi yararl görmekteyiz. Sizler için haz rlam oldu umuz bu k lavuzu dikkatle inceleyip sigortan z ile ilgili konularda bilgi gereksinimi duydu unuzda ba vuru kitapç olarak kullanman z rica ederiz. Bu sizler ve bizler için zaman tasarrufu sa layacakt r. Poliçe priminin belirlenmesi konusunda teminat limitlerinin art oran kadar poliçenin Tazminat Prim ili kisi de belirleyici bir etkendir. Teminat limitlerinin siz sigortal lar m zca dikkatli harcanmas, teminat limitlerinizin gereksiz yere tükenmesini önleyecek ve poliçe tazminat prim ili kisinin olumlu sonuçlanmas na neden olacakt r. Bunun do al sonucu olarak bir sonraki y l poliçenizde teminat limit art oran ile prim art oran birbirine daha yak n olacakt r. A a da belirtilen hususlarda gösterilecek özenin bu konuya da katk s olacakt r: 1. Sa l k kurumlar ile ili kilerinizde bu kurumlar sigorta irketiniz ad na ve kendi menfaatiniz do rultusunda denetleyiniz. Gerekli gördü ünüz durumlarda Allianz' yaz l olarak haberdar ediniz. 2. Lüzumsuz tetkikler yap lmas na izin vermeyiniz, unutmay n z ki bu harcamalar n belli bir yüzdesi taraf n zdan ödenmektedir. 3. SGK dan al nmas mümkün olan reçete kapsam ndaki ilaçlar n irket doktorlar vas tas yla SGK dan temin edilmesini sa lay n z. yeri hekimlerinin yazd reçete kapsam ndaki ilaçlar Özel Sa l k Sigortas kapsam ndan kar lanmayacakt r. (SGK) üzerinden i leme al nacak reçetede yer alan ancak SGK taraf ndan kar lanmayan poliçe kapsam ndaki ilaçlara ait giderler anla mal eczanelerimizde eczane sistemimiz üzerinden do rudan kar lanabilecektir. 4. Acil vakalar d nda yatarak tedavilerinizin yat yap lacak hastane taraf ndan Allianz a en az 48 saat önceden bildirilmesini kurum yetkililerine hat rlatmay unutmay n z. 5. Anla mal sa l k kurumlar nda yap lacak olan yatarak tedavilerinizde, tedaviyi düzenleyen doktor taraf ndan doldurulan Hasta Bilgi Formu nun eksiksiz ve do ru olarak dolduruldu unu, doktorunuzun kurumun anla mal hekimi olup/olmad n n belirtildi ini, anla mas z hekim ise talep edilecek ücret bilgisinin forma da yaz l oldu unu mutlaka kontrol ediniz. Bu formun, anla mal sa l k kurumu yetkilileri taraf ndan Allianz a gönderilmeden önce taraf n zdan da imzalanmas gerekti ini unutmay n z. 6. Bir ameliyat durumunda, özel doktorunuzla ameliyat ücreti konusunda pazarl k yapmaktan çekinmeyiniz ve mutlaka ameliyat n gerçekle ece i hastanedeki anla mal doktor ücretini ö renip bunu pazarl n zda kullan n z. Sizden habersiz ve izinsiz olarak doktorunuzun ameliyat için d ardan asistan getirmesine izin vermeyiniz. 7. Do rudan ödeme anla mas yap lm olan kurumlara tan t m kart n z ve kimlik belgeniz ile ba vurunuz. Yan n zda kimlik belgeniz yoksa do rudan ödemeden yararlanman z mümkün olmayacakt r. 2

3 8. Sa l k sigortas kart n z n kaybolmas durumunda Allianz Mü teri Hizmetleri ne yeni kart talebinizi iletmeniz sonucu yeni kart bas m gerçekle tirilecektir. 9. Faturalar n tedavi gören ferdin ad na al nmas na dikkat edip, sonradan ödeme kapsam nda gönderece iniz tazminat taleplerinizde Tedavi Masraflar Talep Formunun da tedavi gören sigortal n n ad na düzenleyiniz. 10. Tazminat ödemeniz için talep etti iniz hesap bilgilerinin poliçenizde kay tl olan banka bilgileri olup olmad kontrol edilmelidir. E er banka bilgisi farkl ise sa l k tazminat n z iletmeden önce acenteniz/sigorta yetkiliniz veya Allianz Çözüm Hatt ( ) arac l ile yeni banka bilgilerinizi (mutlaka IBAN numaran z) tan mlatman z gerekir. Banka bilginiz poliçenizde tan ml de il ise sa l k tazminat n z sigorta irketine iletmeden önce mutlaka tan mlatma yapt rmal s n z. 11. Hastanede yatarak tedavileri hastal n ba lang c, seyri, ve te hisi ile ilgili hekim taraf ndan düzenlenen epikriz, yat dosyas gibi raporlarla belgelendiriniz. 12. Üniversite hastanelerinden al nan vezne al nd lar n n i leme al nabilmesi için detayl fatura dökümlerini ekleyiniz. Vak f konumundaki sa l k merkezlerinin vermi olduklar ba makbuzlar n ise mutlaka ka eletiniz. 13. irketinizin yetkilisinin bilgisi d nda bireysel olarak gönderilen faturalar n i leme al nmayaca n unutmay n z. 14. Sonradan ödeme kapsam nda olan tazminat taleplerinizin 60 gün içinde iletilmesi önerilmektedir. 15. Ad n za düzenlenmi Tedavi Masraflar Talep Formu ekinde yer alacak faturalar n zla birlikte, görülen tedaviye ili kin rapor ve belgelerin de gönderilmesi Allianz n tazminat incelemesini h zland rarak ödemelerin zaman nda yap lmas n sa layacakt r. Ayakta Tedavi teminat kapsam ndaki, te his veya tedavi a amas nda gerekebilecek tahlil, röntgen ve leri Tan Yöntemleri teminat kapsam ndaki i lemlerinize ait faturalar n ödenebilmesi için doktor istemi ve yap lan t bbi tetkiklerin sonuç raporlar n ekte gönderiniz. laç masraflar n z, reçetelerin as llar, eczane faturas veya kasa fi i ve yan nda ilaç fiyat küpürleri ve barkodlar ile de belgelendiriniz. laç küpürleri, ilaç isimleri ve fiyatlar okunacak ekilde kesilmelidir. 16. Tazminat taleplerinin izlenebilirli ini sa lamak için Tedavi Masraflar Talep Formu kay t alt na al nmaktad r. Sigortal ismi, s ra no, poliçe no bilgileri yanl veya eksik olan sigortal lar m z n kay t i lemi yap lamayacak ve do ru form taraf m za ula t r l ncaya veya eksik bilgiler yaz l olarak taraf m za bildirilinceye kadar bekletilecektir. 17. Grup Sa l k Tazminat Taleplerinde Eksik Belge Bildirim Formu ile bildirilen eksik belgelerin yine bu form ile birlikte en geç 1 ay içerisinde gönderilmesi gereklidir. Belirtilen süre içerisinde belgenin taraf m za ula mamas durumunda tazminat faturas /faturalar Eksik Evrak mektubu ekinde irketinize iade edilecektir. 18. Reçete tarihi ile laçlar n al nma tarihi aras nda 10 günden fazla süre bulunmas durumunda ilgili ilaç giderleri Sonradan Ödeme kapsam nda de erlendirilir. 19. Sigortal m z, hekimi taraf ndan uzun süreli kullan laca (tan ve ne kadar süre kullan lmas gerekti i bilgileriyle birlikte) belirtilerek yaz lan ilk reçetesi ile anla mal eczanemize ba vurdu unda, bu reçetedeki ilaçlar eczane taraf ndan otomasyon sistemimize e-reçete olarak kay t edilecek ve 90 günlük dozda verilecektir. Sigortal m z n sonraki taleplerinde ise, sisteme tan mlanan bu ilaçlar, herhangi bir reçete gereksinimi olmadan anla mal eczanelerimizden 90 günlük dozlar halinde do rudan al nabilecektir. 3

4 Sigortal m z n tedavisini yürüten doktorunun, uzun süreli ilaç kullan m gerektiren rahats zl kla ilgili olarak, ilaçlarda ya da ilaç dozlar nda bir de i ikli e gitmesi durumunda ise, bu de i iklikler yeni bir reçete düzenlenerek anla mal eczanemize iletildi inde, sistemimizde gerekli e-reçete de i iklikleri yap larak ayn süreç devam edecektir. 20. Sigortal lar n poliçe kapsam nda yer alan Ameliyat, Ameliyats z Tedavi teminatlar n kullanmalar gerekti inde, tedavinin Anla mal Sa l k Kurumlar ndan birinde gerçekle mesi ancak, sigortal n n kendi özel doktorunu ve/veya anla mal sa l k kurumunda çal t halde anla ma artlar n kabul etmeyen doktoru tercih etmesi durumunda talep edilen doktor ücretinin önce sigortal taraf ndan ödenmesi gerekmektedir. irketimiz taraf ndan ödenecek doktor ücretinin tespitinde, sigortal n n hastaneye yat esnas nda doktoru taraf ndan doldurulan Hasta Bilgi Formu nda talep edilece i belirtilen tutar ile daha sonra Allianz Sigorta A.. e gönderilen fatura miktar aras nda farkl l k olmas durumunda, de eri dü ük olan miktar dikkate al nmaktad r. 21. Tedavileriniz ile ilgili doktorunuzun doldurmu oldu u Allianz Sa l k Formu / Anemnez formu / Rapor vs. belgelerdeki ilk ikayet ba lang ç tarihi olarak belirtilen tarih sonradan de i tirilse bile doktorunuzun ilk belirtmi oldu u tarih dikkate al nmaktad r. Sonradan de i tirilen tarih i leme al nmamaktad r. 22. Sa l k sigortan z n teminatlar n ve poliçeniz üzerindeki uygulamalar internet adresinden Online lemler bölümünden sisteme üyeli inizi gerçekle tirdikten sonra internet üzerinden takip edebilirsiniz. 23. Sa l k sigortal l n z ile ilgili genel bilgi almak için Allianz Sigorta Mü teri Hizmetleri nolu telefondan sorular n z ve isteklerinizi iletebilirsiniz. stek ve ikayetinizin yaz l olmas durumunda ise irketinizin insan kaynaklar ndaki yetkilisi arac l yla taraf m za iletebilirsiniz. 24. Güncel Allianz Anla mal Sa l k Kurumlar listesine web adresimizden (www.allianz.com.tr) ula abilirsiniz. 1 TANIMLAR 1.1 DOKTOR Poliçe teminatlar n n geçerli oldu u ülke/ülkelerin kanunlar ile t p san'at n icra etmeye yetkili k l nm ve teminat n geçerli oldu u ülkede faaliyet iznine haiz kimsedir. 1.2 HASTALIK Sigortal n n, psikolojik ya da fiziksel fonksiyonlar nda, organlar nda veya sistemlerinde bir doktor taraf ndan belirlenen bozulman n, t bbi bir tetkik, tedavi veya müdahale gerektirmesi durumudur. 1.3 RAHATSIZLIK Ergin bir insan n doktora ba vurmas n gerektirecek ekilde ortaya ç kan anormal psikolojik veya fiziksel belirti dir. 1.4 MEVCUT RAHATSIZLIK/HASTALIK Poliçenin ba lang ç tarihinden önce ortaya ç km olan her türlü rahats zl k veya hastal kt r. 4

5 1.5 TIBB GEREKL L K Yetkili Doktor taraf ndan onaylanmas kayd yla, uygulanacak t bbi hizmet veya gerecin, modern t bbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak bir hastal n tan ve/veya tedavisi için gerekli ve etkili olmas d r. Bir doktor taraf ndan uygulanm olmas, tek ba na t bbi gereklilik anlam ta maz. 1.6 DENEYSEL VEYA ARA TIRMA AMAÇLI LEM/GEREÇ Sigortal ya uyguland tarihte, haklar nda bir hastal n tan veya tedavisindeki gereklilik, etkinlik ve güvenilirli ini ortaya koyacak say da ve kalitede kontrollü klinik çal man n yay nlanmad veya yerli, yabanc otoritelerden (Uzmanl k Dernekleri, meslek kurulu lar, Amerikan g da ve ilaç dairesi (FDA), t p fakülteleri ilgili kürsü bilim kurullar, Sa l k Bakanl ) birisi taraf ndan kabul görmü olmayan ve/veya otoritelerin bunlar n deneysel a amada oldu una veya ayn i lem veya gereç üzerinde bir ba ka ki i veya kurumun deneysel çal malar n sürdürdü üne dair yaz l bildirimleri tesbit edilen veya herhangi bir rahats zl k olmadan ara t rma, kontrol (check-up) amac yla uyguland na yetkili doktor taraf ndan karar verilen i lem veya gereçlerdir. 1.7 SA LIK G DER Sa l k Sigortas Genel ve Özel artlar ve poliçe süresi dahilinde risk ve tan ve/veya tedavi i lemlerinin gerçekle mesi art yla, sigortac n n t bbi gereklilik ko ulunu sa layan, doktor taraf ndan yaz l olarak planlanan (istem, reçete) tan ve/veya tedavi i lemlerine ait fatura ve/veya makbuz as llar nda konu edilen giderler dir. 1.8 SA LIK KURUMU Özel kanunlar uyar nca T.C. Sa l k Bakanl taraf ndan ruhsatland r larak, sürekli kontrol edilen özel i letmeye veya kamuya ait yatakl ve/veya ayakta tan, tedavi hizmetlerini veren kurumlard r ANLA MALI SA LIK KURUMU Yap lacak t bbi i lemler öncesinde Sigortac dan onay almalar art yla, irket in kurumsal web sayfas olan adresinde yer alan Anla mal Sa l k Kurumlar Listesi nde bulunan hastane, laboratuvar, poliklinik, münferit t p doktorlar, eczane vb. özel ve/veya tüzel ki iler ile, bu ki ilerle sigortac n n yapm oldu u sözle me artlar n kabul ederek, bu ki ilerin faturas nda yer almak suretiyle bu kurumlar bünyesinde hizmet veren doktorlar kapsamaktad r ANLA MA HAR C SA LIK KURUMU irket in kurumsal web sayfas olan adresinde yer alan Anla mal Sa l k Kurumlar Listesi nde bulunmayan, veya bu listede bulundu u halde geçersiz oldu u belirtilmi hastane, laboratuvar, poliklinik, münferit t p doktorlar, eczane vb. özel ve/veya tüzel ki iler ile, bu ki ilerin bünyesinde hizmet verdi i halde, bu ki ilerle sigortac n n yapm oldu u sözle me artlar n kabul etmeyen veya kendi faturas n düzenleyen doktorlar ile, Anla mal Sa l k Kurumu vas flar na haiz olmakla birlikte, sa l k giderinin talep edildi i somut olayda, sigortac dan ön onay almaks z n i lem yapan ki ileri kapsamaktad r. 1.9 DO RUDAN ÖDEME Sigortal 'n n Poliçe ve/veya teminat' için geçerli oldu u belirtilmi Anla mal Sa l k Kurumu'nda, Sigortac 'dan Provizyon/E-provizyon al narak gerçekle tirilen Sa l k Gideri'nin, Poliçe'de belirtti i teminat limiti ve limit ödeme yüzdelerine ve Poliçe Genel ve Özel artlar na uygun olarak Sigortac taraf ndan Sigortal ad na Anla mal Sa l k Kurumu'na ödenmesidir. 5

6 1.9.1 PROV ZYON / E-PROV ZYON Sigortac dan, tahakkuk s ras nda nihai olarak de erlendirme hakk sakl kalmak ko ulu ile onay bekleyen tazminat taleplerini ifade etmektedir. Provizyon/E-provizyon s ras nda verilen ön onay, Sigortac n n tahakkuk safhas nda tazminat talebini de erlendirerek gerek teminat ve gerekse ödeme bak m ndan farkl bir sonuca varmas na engel de ildir. Allianz n Poliçe genel ve özel artlardaki haklar n kullanabilmesi bak m ndan tahakkuk tarihi esas olacakt r TAHAKKUK Sigortac n n gelen tazminat talebini, önceden Provizyon/E-provizyon al nm olup olunmamas na bak lmaks z n, Poliçe Teminat ve Limitleri, Poliçe Genel ve Özel artlar dahilinde de erlendirerek, Sa l k Kurum lar na ve/veya Sigortal / Sigortal lar a ödeme yap l p yap lmayaca ; yap lacaksa ödenecek tutara karar verdi i nihai safhay ifade eder SONRADAN ÖDEME Sa l k giderinin önce sigortal taraf ndan Sa l k Kurumu na ve/veya doktora ödenmesi ve daha sonra tedavi giderlerinin belgelendirilmesi bölümünde aç klanan evraklar ile sigortac ya ba vurarak bu giderlerini Allianz Sigorta A.. Tedavi Masraflar Talep Formu ( TMT Formu ) ekinde talep etmesidir. Bu talep, poliçe artlar çerçevesinde sigortac taraf ndan tazmin edilir PR M Sigortac n n üstlendi i riskin kar l n te kil eden ücrettir TAR FE PR M Poliçe ba lang ç tarihi itibar yla geçerli olacak ekilde kullan lan/kullan lacak olan Grup Sa l k Sigorta Poliçesi ve bu poliçenin farkl teminat planlar na ait, personel, e, çocuk için cinsiyet ve medeni durum gözetilerek tespit edilmi olan y ll k baz primi ifade eder SA LIK PR M Tarife Primi üzerine, her bir sigortal için varsa Sürprim (Hastal k, Tazminat, Ya ) ilave edilmi prim tutar d r POL ÇE PR M Sigorta Ettiren in ödemekle yükümlü oldu u y ll k Grup Sa l k Sigortas Poliçe ve Zeyillerin toplam primidir R SK Taraflar n iradeleri d nda olu an, belirsiz ve gelecekte ortaya ç kabilecek bir olayd r S GORTACI Sigorta ettiren veya sigortal n n maruz kalabilece i riske prim kar l nda, teminat veren ve ruhsatl olarak sigortac l k faaliyetinde bulunan kurumdur.poliçede, sigortac Allianz Sigorta A.. dir S GORTALI / S GORTALILAR Poliçe uyar nca menfaati teminat alt na al nan ve riziko gerçekle ti inde sigorta tazminat n /bedelini talep hakk bulunan ve Türkiye de ikamet eden, Akit kadrosunda çal an personel ve Akit in kabulü ile e ve/veya 24 (dahil) ya a kadar olan bekar çocuklar poliçede yer alabilir. Personelin kendisi sigortalanmadan e ve çocuklar sigorta kapsam na al namaz. Ba vurusu sigortac taraf ndan kabul edilmi ve sigortalanmak üzere ilk ba vurduklar tarihte, 18 ile 64 (dahil) aras nda olan ki iler sigorta kapsam na al nabilir. 6

7 Ancak kesintisiz devam eden poliçelerde Akit in talebi Sigortac n n da uygun görmesi ko ulu ile 65 ya ve üzerindeki sigortal lar, 70 ya bitimine kadar ya sürprimi uygulanarak sigortaya devam edebilir. Ya hesaplamas nda, do um y l ile poliçe ba lang ç y l aras ndaki fark (ay ve gün hesab dikkate al nmaks z n) kullan l r. Sigortal ailenin yeni do an bebekleri do umdan 14 gün sonra poliçe kapsam na al nabilir. Bu poliçede Sigortal ailenin yeni do an bebekleri (sa l k raporu ile ba vurulmas halinde) do um tarihi itibariyle poliçe kapsam na al n r. Yeni do an bebekler, önbilgi formu ekinde do um belgesi, bebe in sa l k durumunu belirtir doktor raporunun sigortac ya iletilmesi sonucunda risk de erlendirmesi yap larak sigorta kapsam na dahil edilecektir E Kanunen evli olunan ki i ÇOCUK Sigortal n n velayeti alt ndaki çocuklar S GORTA ETT REN (AK T) Sigorta sözle mesini yapan ve Prim ödemek dahil sigorta sözle mesinden do an yükümlülükleri yerine getirmek durumunda olan tüzel ki idir POL ÇE Sigortac taraf ndan imzalanarak Sigorta Ettiren e verilen, Sigortal, Sigorta Ettiren ve Sigortac n n sigorta sözle mesinden do an hak ve borçlar n gösteren bir ispat vas tas d r TAR FE Türk Tabipler Birli i ( TTB ) taraf ndan yay nlanarak T.C. s n rlar içerisinde mesle ini icra eden doktorlar n ücretlerinin belirlenmesinde kullan lan birim ve uygulama ilkelerini gösterir tarifedir TAZM NAT Sa l k giderlerinin ilgili poliçe döneminde yer alan teminatlar, limitler ve limit ödeme yüzdesi dahilinde ödenen tutar d r TEM NAT Sigortac 'n n sigorta sözle mesi ile Sigortal 'n n Risk'lerine kar vermi oldu u ilgili Poliçe döneminde olu an sa l k giderleri ile ilgili güvencedir YEN LEME Sigorta sözle mesi süresinin sona ermesinden sonra sözle menin otomatik olarak veya teklif verilerek yenilenmesi ve esas sözle medeki hükümleri veya benzerlerini içeren yeni bir poliçenin düzenlenmesidir YETK L DOKTOR Sigortac l k faaliyetlerinde bulunmak üzere Sigortac bünyesinde görev yapan ve Sigortac taraf ndan yetki verilmi Doktor'lard r. 7

8 1.24 ZEY LNAME Sigorta sözle mesinin baz hükümlerinin sözle menin akdedilmesinden sonra de i tirilmesine ifade eden ve sözle menin ayr lmaz bir parças n te kil eden belgedir REÇETE Doktor, di hekimi taraf ndan düzenlenen ve üzerinde tarihi, sigortal ad-soyad, doktor adsoyad imzas, diploma numaras bulunan hastan n tedavisinde kullan lacak ilaçlar n miktar ve tariflerini belirten belgedir ANLA MA HAR C KURUM L M T Anla ma Harici Kurumlarda gerçekle en Ameliyat, Ameliyats z Tedavi, Kemoterapi- Radyoterapi-Dializ, Ambulans, Ameliyat Sonras Fizik Tedavi Teminatlar 'na ait sa l k giderinin, sigortac taraf ndan tazminata esas al nacak ve poliçe üzerinde belirtilmi azami y ll k brüt tutar d r. Sigortac taraf ndan Anla ma Harici Kurum Limiti nden ödenen tazminatlar bu limitten dü ülür D ER S GORTA RKET T.C. s n rlar içerisinde ilgili kanunlara dayanarak ruhsatl sigortac l k faaliyetinde bulunan özel sigorta irketleridir ST SNA Sigortac 'n n de erlendirmesi sonucunda, Sigortal ya ait Risk lerin (Rahats zl k ve/veya Hastal k'lar n) poliçe teminat kapsam d nda b rak lmas d r HASTALIK SÜRPR M Sigortac 'n n de erlendirmesi sonucunda, Sigortal ya ait stisna ya konu Risk lerin (Rahats zl k ve/veya Hastal k'lar n) poliçe teminat kapsam içine al nabilmesi için, Akit in talep etmesi ve Sigortac n n onaylamas ko uluyla ile bu Risk/Risk'lere kar l k ki inin poliçedeki Tarife Primi ne belli oranda ek prim ilave edilmesidir. 8

9 2 TEM NATLAR 2.1 ANA TEM NATLAR YATARAK TEDAV LER Sigortal n n, a a da detaylar verilen ameliyatl veya ameliyats z hastanede yatarak yap lan tedavileri için, hastaneye yat -ç k dönemi içindeki doktor, ameliyathane, yatak yemek, refakatçi, her türlü t bbi malzeme, ilaç ve hastal n n veya komplikasyonlar n n tedavisi için gerekli ve zorunlu di er t bbi hizmetlere ait hastanede tedavi gördü ü süre içerisinde olu acak giderleri, yo un bak m giderleri ve ameliyat sonras fizik tedavi giderleri yatarak tedavi teminatlar ( Yatarak Tedavi Teminat ) kapsam nda ve poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r. Hastanede yatarak yap lan ameliyatl ya da ameliyats z tedaviler, tedavilerin poliçe ekinde listesi verilen Anla mal Sa l k Kurumlar Listesi nde belirtilen kurumlarda ve bu kurumlar n anla mal doktoru taraf ndan yap lmas ve yetkili doktorun onaylamas ko ulu ile geçerlidir. Hastanede yatarak yap lan tedavilerde, normal yat larda poliçe y l içerisinde yat lan süre, 180 gün ile s n rl olup, normal oda yat lar nda bir (1) gün, yo un bak m yat ise bir buçuk (1,5) gün üzerinden ve poliçe yat süresinden dü ülerek hesaplan r AMEL YAT Tedavinin cerrahi müdahale ile mümkün olaca doktor taraf ndan belgelenen ve t bben ameliyat tan m na giren tedavi giderleri ile ESWT (Extra corporeal shock wave theraphy - ok dalga tedavisi ile ta k rma vb) giderleri, Yatarak Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r. Di hekimleriyle a z ve çene cerrahi uzmanlar taraf ndan yap lan di ve çene cerrahisine yönelik ameliyatlar Yatarak Tedaviler Teminat kapsam d ndad r. Sadece trafik kazas sonucu, çene cerrahisi uzmanlar veya plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlar taraf ndan yap lan a z ve çene bölgesi ile ilgili ameliyatlar bu teminat kapsam nda kar lan r. Ancak kaza sonucu di kayb nedeniyle yap lacak tedavi giderleri hariçtir. Ayn seansta birden fazla i lem yap lmas durumunda, her bir i lem için Tarife deki de erine göre kullan lacak teminat/teminatlar ayr ayr belirlenir. Ayn seansta ayn veya ayr kesi ile birden fazla cerrahi i lem yap lmas ve aralar nda Teminat D Kalan bir tedavinin bulunmas durumunda toplam fatura (Doktor ücreti dahil), tarifeye göre oranlanarak ödenecek miktar bulunur. Ayn seansta ayn veya ayr kesi ile teminat kapsam nda birden fazla cerrahi i lem yap lmas durumunda hastane ücretlerinin tamam ödenir. Ayn seansta ayn kesi ile birden fazla cerrahi i lem yap ld takdirde, tarife dikkate al narak, sadece de eri büyük olan i lem için doktor ücreti (cerrah, anestezist, asistan) poliçede belirtilen limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r. Ayn seansta ayr kesi ile birden fazla cerrahi i lem yap ld durumlarda ise, tarifede de eri büyük olan i leme ait ücretinin tamam, ancak di er tüm i lem/i lemlerin doktor (cerrah, anestezist, asistan) ücretlerinin %50 si poliçede belirtilen limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r AMEL YATSIZ TEDAV Tedavinin ameliyat olmaks z n, hastanede veya yo un bak m ünitesinde yatarak yap lmas n n gerekli oldu u durumlarda, tedavinin doktor ve/veya hastane raporlar yla belgelenmesi ko uluyla, en az 24 saat hastanede yat larak yap lacak tedavi giderleri, Yatarak Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r AMBULANS Sigortal n n, sigorta süresi içerisinde geçirdi i rahats zl k veya yaralanman n, t bben hayati tehlike ile kar kar ya kalmas na yol açacak acil durumu nedeniyle en yak n sa l k kurumuna ula t r lmas için yap lacak kara ambulans veya hava yolu ta ma giderleri Yatarak Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r. 9

10 Allianz Acil Yard m Servisi olan bölgeler için öncelikle bu servise ba vurulmal d r. Sigortal n n bulundu u yerde Allianz Acil Yard m Servisi nin bulunmamas veya bu servisin kara yoluyla ula m hizmetini o anda sa layamamas nedeniyle, sigortal n n sair bir kurumdan kara yoluyla ambulans hizmetini almas halinde, bu hizmet bedeli Yatarak Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r. Allianz Acil Yard m Servisi olan ancak, sigortal taraf ndan anla mal servise ba vurulmaks z n sair bir kurumdan kara ambulans hizmeti al nmas durumunda poliçede belirtilen Anla ma Harici Kurum Limiti ve limit ödeme yüzdesi kullan lacakt r. Sigortal n n hayati tehlike gösteren acil durumu nedeniyle, en yak n sa l k kurumuna karayolu ile ula t r lmas n n mümkün olmad ve bulundu u mahalde giri imin yap lamad durumlarda, ula m n hava yoluyla yap labilmesi için öncelikle ve mutlaka sigortac ya detayl t bbi bilgilerin yaz l olarak ula t r lmas ve sigortac n n onay n n al nmas gerekmektedir. Onay al nmadan gerçekle en hava yolu ta malar sigortac taraf ndan kabul edilmeyecektir. Özel ya da tarifeli olarak yap lan hava yolu ula m na ait giderler bu teminat kapsam d ndad r. Hayati tehlike gösteren acil durum nedeniyle kara ambulans ve sigortac n n onay ile geçerli olan hava yolu ula m hizmetine ait giderler sadece Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içinde geçerlidir. Sigortac, bu teminat kapsam nda kendisine iletilen bilgi ve belgelerle s n rl olarak yapaca de erlendirme ve onaylarla ilgili olarak, sigortal y yönlendirdi i Anla mal Kurum veya Yard m Servislerinin verdi i hizmet kalitesine ili kin olarak herhangi bir taahhüt vermedi i gibi ula m hizmetinin sa lanmas sürecinde ya anacak gecikme, aksakl k veya sair hatalar nedeniyle do abilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz EVDE BAKIM Sigortal n n yatarak tedavi sonras, tedavisini yürüten doktoru taraf ndan evde uygulanmas istenen t bbi tedavi plan n n, sigortal n n hastaneden taburcu olurken sigortac taraf ndan onaylanmas ve poliçe y l içinde en fazla 8 haftaya kadar olmak ko uluyla, taburcu oldu u tarihten itibaren t bbi evde bak m hizmet giderleri Yatarak Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r AMEL YAT SONRASI F Z K TEDAV Sigortal n n, sigortac taraf ndan kabul edilen ameliyat sonras nda, ameliyatla ili kili olarak planlanan fizik tedavisinin ayakta ve yatarak gerçekle mi olmas na bak lmaks z n taburcu tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde yap lmas ko ulu ile Yatarak Tedavi Teminat limiti ve ödeme oran dahilinde kar lan r. Ameliyat Sonras Fizik Tedavi giderleri poliçe y l içinde toplam 20 seans ve tarife ile s n rl olup, fizik tedavi uzman taraf ndan düzenlenen tedavi plan ve raporunun incelenerek sigortac n n onaylamas ko ulu ile sadece tarifede yer alan Fiziksel T p ve Rehabilitasyon bölümünde bulunan i lemlere ait sa l k giderleri kar lan r. Tedavinin birden fazla vücut bölgesine uygulanmas durumunda her bölge ayr bir seans olarak de erlendirilir. Bu teminat yurt d nda geçerli de ildir KÜÇÜK CERRAH Tarifede küçük ameliyat olarak belirtilen ve 100 birime kadar olan Cerrahi Giri imler (bir cilt kesisi yap larak uygulanan tedaviler) ile cilt kesilerine müdahale, k r k redüksiyonlar, alç uygulamas, yabanc cisim ç kar lmas, burun tamponu uygulama ve tam lezyon eksizyonu ile yap lan biopsi i lemlerine ait sa l k giderleri, yatarak veya ayakta gerçekle tirilmi olmas veya uygulanan anestezinin türüne bak lmaks z n, poliçede belirtilen limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde Küçük Cerrahi Teminat kapsam nda, bu i lemlerin 101 birim ve üzerindeki uygulamalar ise Yatarak Tedavi Teminatlar ve artlar nda kar lan r. Omurga ve disk hastal klar na yönelik olarak uygulanan (faset sinir denervasyonu, radyofrekans termokoagülasyon, transforaminal epidural enjeksiyon gibi) a r tedavilerine ait sa l k giderleri, yap lan i lemin Tarife deki birimi ve yatarak veya ayakta gerçekle tirilmi olmas na bak lmaks z n, Poliçe'de belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde Küçük Cerrahi Teminat kapsam nda kar lan r. 10

11 Küçük Cerrahi Teminat kapsam nda yap lacak i lemlerde giri im s ras nda kullan lacak malzeme/ilaç, ameliyathane (preop kan tahlili bu kapsamdad r) ve doktor ücretleri, poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r. Bu i lemlerle ilgili olsa dahi; i lem öncesinde, i lem s ras nda (ameliyathane kapsam nda yap lanlar hariç) veya sonras nda yap labilecek her türlü muayene, laboratuvar, radyoloji gibi tetkikler ve/veya reçete edilecek laçlar ile varsa bunlar n enjeksiyon ücretleri, veya, ba ka nedenlerle münferiden uygulanacak her türlü ilaç enjeksiyonlar (intrartiküler-eklem içi enjeksiyonlar gibi), poliçede ste e Ba l Teminat lar var ise, ilgili teminatlardan kar lan r. Ayn seansta birden fazla i lem yap lmas durumunda, her bir i lem için Tarife deki de erine göre kullan lacak teminat/teminatlar ayr ayr belirlenir. Ayn seansta ayn veya ayr kesi ile birden fazla cerrahi i lem yap lmas ve aralar nda Teminat D Kalan bir tedavinin bulunmas durumunda toplam fatura (Doktor ücreti dahil), tarifeye göre oranlanarak ödenecek miktar bulunur. Ayn seansta ayn veya ayr kesi ile teminat kapsam nda birden fazla cerrahi i lem yap lmas durumunda hastane ücretlerinin tamam ödenir. Ayn seansta ayn kesi ile birden fazla cerrahi i lem yap ld takdirde, tarife dikkate al narak, sadece de eri büyük olan i lem için doktor ücreti (cerrah, anestezist, asistan) poliçede belirtilen limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r. Ayn seansta ayr kesi ile birden fazla cerrahi i lem yap ld durumlarda ise, tarifede de eri büyük olan i leme ait ücretinin tamam, ancak di er tüm i lem/i lemlerin doktor (cerrah, anestezist, asistan) ücretlerinin %50 si poliçede belirtilen limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r. Bu poliçede Sigortac taraf ndan kabul edilen "Ameliyat ve Küçük Cerrahi Teminatlar " kapsam ndaki i lemlerin doktor ücretlerine ait uygulama a a da belirtildi i ekilde olacakt r. Yap lacak Ameliyat ve/veya Küçük Cerrahi i leminin teminat kapsam nda olmas ve Sigortac taraf ndan kabul edilmesi art yla, Anla mal Sa l k Kurumlar nda çal an ve anla ma artlar n kabul eden doktorlar taraf ndan, ayn seansta ayn ve/veya ayr kesi ile birden fazla cerrahi i lem yap lmas durumunda, poliçe özel artlar gere i kabul edilemeyen doktor (cerrah, anestezist, asistan) ücretlerine ait sa l k giderleri, Allianz Sigorta A.. taraf ndan Anla mal Sa l k Kurumu teminat ndan kar lanacakt r. Anla mal Sa l k Kurumlar nda çal an ve ücretleri Anla mal Sa l k Kurumu faturalar içerisinde kesilen, ancak anla ma artlar n kabul etmeyen doktorlar taraf ndan, ayn seansta ayn ve/veya ayr kesi ile birden fazla cerrahi i lem yap lmas durumunda, poliçe özel artlar gere i kabul edilemeyen doktor (cerrah, anestezist, asistan) ücretlerine ait sa l k giderleri; ilgili doktor ücretlerinin Anla mal Sa l k Kurumu cari fiyatlar n a mamas kayd ile Allianz Sigorta A.. taraf ndan Anla ma Harici Sa l k Kurumu teminat ndan kar lanacakt r. ( lgili doktor ücretlerinin Anla mal Sa l k Kurumu cari fiyatlar n a mas durumunda ise mevcut poliçe artlar uygulanmaya devam edecek ve bu nedenle olu acak sigortal paylar kar lanmayacakt r.) Anla ma Harici Sa l k Kurumlar nda ve/veya Anla mal Sa l k Kurumlar nda Anla mal Sa l k Kurumu tan m na uymayan doktorlar (Sigortal n n özel doktoru, kendi meslek makbuzlar n veya irket faturalar n kesen doktorlar) taraf ndan, ayn seansta ayn ve/veya ayr kesi ile birden fazla cerrahi i lem yap lmas durumunda ise mevcut poliçe artlar uygulanmaya devam edecektir. (Bu nedenle olu acak sigortal paylar kar lanmayacakt r.) 11

12 2.1.3 KEMOTERAP -RADYOTERAP -D AL Z Sigortac taraf ndan kabul edilen habis Hastal k'lar için yap lan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile dializ tedavi giderleri (hastane, ilaç, Doktor ücreti), Kemoterapi-Radyoterapi-Dializ Teminat kapsam nda kar lan r KEMOTERAP -RADYOTERAP -D AL Z Ç N TETK K Sigortac taraf ndan kabul edilen habis Hastal k'lar için (ayaktan veya hastanede yatarak) yap lan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile dializ tedavileri süresince tedavinin planlanmas, kontrolü ve komplikasyonlar n n takibi için gerekli olan laboratuvar tetkikleri, röntgen ve ileri tan yöntemleri ile ilgili giderler bu teminat kapsam nda Poliçe'de belirtilen ödeme yüzdesi ve limit dahilinde kar lan r. Tetkiklere ait sa l k giderlerinin Kemoterapi-Radyoterapi-Dializ çin Tetkik teminat limitini a mas durumunda, sigortal n n e er ste e Ba l Teminat'lar var ise, ilgili Ayakta Tedavi veya leri Tan Yöntemleri Teminat kapsam nda ve artlar nda kar lan r TIBB MALZEME Sigortal n n sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastal k sonucu uygulanan tedavisinin bir parças olarak, vücuda d ar dan destek olacak ekilde ve sadece t bbi amaçlarla kullan lan, ta nabilir, ki iye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanl k, korse, varis çorab, boyunluk, dizlik, bileklik, kol ask s, oturma simidi, aerochamber, i itme cihaz ndan (cihaz bak m ve sarf bedelleri hariç) ibaret t bbi malzemeler ile yan k veya yara tedavisinde kullan lan örtücü malzemeler bu teminat kapsam nda poliçede belirtilen y ll k limit ve ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r YAPAY UZUV Sigortal n n sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastal k sonucu fonksiyon kayb na u ram bir organ n n fonksiyonlar n yerine koyma amac yla tak lan ve estetik amaç ta mayan parmak, el, kol, bacak ve vücuda implante edilen cihazlardan; memenin kanser tedavisi sonras nda uygulanacak protez giderleri, kalp pili, ICD koklear implantlar ve vücut içi pompalar, gereklili inin doktor raporuyla belgelenmesi ve yetkili doktorun onaylamas ko ulu ile, olay tarihinde yürürlükte bulunan poliçede belirtilen y ll k limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r KONTROL MAMOGRAF Poliçe ba lang ç tarihinde 40 ya ve üstü sigortal bayanlar n y lda bir kez ve sadece mamografi için geçerli oldu u belirtilen "Anla mal Sa l k Kurumlar Listesi" nde belirtilen kurumlarda yapt racaklar kontrol mamografi ücretleri, poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde kar lanacakt r PSA ( PROSTAT SPES F K ANT JEN) Poliçe ba lang ç tarihinde 40 ya ve üstü sigortal erkeklerin y lda bir kez ve sadece "Anla mal Sa l k Kurumlar Listesi" nde belirtilen kurumlarda yapt racaklar PSA (Prostat Spesifik Antijen) tetkiki poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde kar lanacakt r HAM LEL K VE DO UM Normal do um, sezaryen, do um ve hamilelik komplikasyonlar ile ilgili yatarak yap lan tüm tedavi giderleri (bebek ile ilgili harcamalar hariç), poliçede belirtilen y ll k limit dahilinde Hamilelik ve Do um Teminat kapsam nda kar lan r. Hamilelik süresi içerisindeki hamilelik komplikasyonlar na ba l yat lar Hamilelik ve Do um Teminat kapsam nda; hastanede yatmadan yap lan hamilelili in takibi ile ilgili giderler giderler, poliçede ste e Ba l Teminatlar var ise, ilgili teminatlardan kar lan r. Hamilelik ve Do um Teminat poliçede çocuk konumunda sigortalanm bayanlar için geçerli de ildir. Akit taraf ndan bayan sigortal lar n medeni durum de i iklikleri sigortac ya bildirilmelidir. 12

13 Hamilelik ve Do um Teminat, sigortal n n bu teminat almas ndan en az 5 ay sonra ba layacak hamilelikleri için geçerlidir. Bu sürenin ba lang c olarak bebek ultrasonografisi bulgular ve son adet tarihi dikkate al n r. Do um teminat için 5 ayl k bekleme dönemini tamamlamayan sigortal n n do um, hamilelik komplikasyonu ve/veya takibi ile ilgili giderleri de teminat kapsam d ndad r. Bu poliçede Sigortal ailenin yeni do an bebekleri (sa l k raporu ile ba vurulmas halinde) do um tarihi itibariyle poliçe kapsam na al n r. Yeni do an bebekler, önbilgi formu ekinde do um belgesi, bebe in sa l k durumunu belirtir doktor raporunun sigortac ya iletilmesi sonucunda risk de erlendirmesi yap larak sigorta kapsam na dahil edilecektir. 2.2 STE E BA LI TEM NATLAR AYAKTA TEDAV Tan ve tedavinin hastanede yatmay gerektirmedi i hallerde Anla mal Sa l k Kurumlar Listesi nde belirtilen kurumlarda ve bu kurumlar n anla mal doktorlar taraf ndan yap lan ve yetkili doktor taraf ndan da onaylanan doktor muayene, ilaç, her türlü laboratuvar tetkikleri ve röntgen ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri, a a da tan mlar yap lan Ayakta Tedavi Teminat kapsam nda ve poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r. Sigortac bu kurumlar d nda olu acak Tan ve tedavi giderlerini poliçede belirtilen ödeme yüzdesi kapsam nda kar lar DOKTOR MUAYENE Sigortal n n bir kaza veya rahats zl k ve/veya hastal k nedeniyle tan ve tedavisi için hastane, klinik, özel muayenehane, acil durumlarda evde, doktor taraf ndan yap lacak muayeneler ile ilgili giderler Ayakta Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r LAÇ VE A ILAR Doktor taraf ndan sigortal n n tedavisi için gerekli görülen ilaç lar ile ilgili giderler poliçe özel artlar dahilinde en fazla 5 kalem ve her kalemden en fazla 10 günlük doz olacak ekilde, Ayakta Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r. Ancak tedaviyi üstlenen doktor taraf ndan rapor ile sürekli kullan lmas gerekti i belirtilen ilaç lar, poliçe özel artlar dahilinde, kullan m n n poliçe süresi içerisinde olmas ve yetkili doktor taraf ndan onaylanmas halinde 90 günlük dozlar halinde reçete edilebilir. Sigortac taraf ndan kabul edilen laç lara ait giderler, laç kullan m h z ve süresi dikkate al narak tazmin edilecektir. 0-6 ya okul öncesi çocuklar n rutin a lar ; 4 er doz Polio, Difteri, Bo maca, Tetanoz, Haemophilus nfluenza B, 3 doz Hepatit B, 2 er doz K zam k, K zam kç k, Kabakulak, 1 er doz Su Çice i, BCG (Verem), 0-9 ya için 4 doz Pnömokok, 0-1 ya için 3 doz Rotavirüs, 0-3 ya için 2 doz Hepatit A a s olarak belirlenmi tir. Tedavi için hayati önem ta yan ve Türkiye de muadili olmayan ilaç giderleri ise, kullan m n n poliçe süresi içerisinde olmas ve yetkili doktor un onay vermesi ko uluyla, ilgili teminatlar kapsam nda kar lan r. yeri Hekimlerinin yazd reçete kapsam ndaki ilaçlar bu poliçede hiçbir ekilde ilaç teminat kapsam nda kar lanamaz. Bu poliçede Tüm sigortal lar için Grip ve Hepatit A/B a lar sonradan ödeme kapsam nda ilgili teminattan kar lan r. Hepatit markerlar a yap lm olmas kayd yla sonradan ödeme kapsam nda ilgili teminattan kar lan r.personel için Allianz n onay dahilinde olmas kayd yla Toplu Grip A s Organizasyonu nun ilgili teminattan kar lanmas de erlendirilecektir. 13

14 LABORATUVAR TETK KLER VE RÖNTGEN Bir hastal n tan s için doktor taraf ndan gerekli görülen kan, idrar tetkikleri gibi laboratuvar incelemeleri ile, röntgen (mamografi ve ilaçl grafiler dahil), ultrason, EKG, EEG, EMG gibi tan yöntemleri ile ilgili giderler Ayakta Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r F Z K TEDAV Münhas ran fizik tedavi gereken durumlarda, ayakta veya yatarak yap lmas na bak lmaks z n, fizik tedavi uzman taraf ndan düzenlenen tedavi plan ve rapor incelenerek, tedavi öncesi yetkili doktor taraf ndan onaylanan fizik tedavi ile ilgili giderler Ayakta Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r. Poliçe y l içinde kar lanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri toplam 20 seans ve tarife ile s n rl d r. Tedavinin birden fazla vücut bölgesine uygulanmas durumunda her bölge bir (1) seans olarak de erlendirilir LER TANI YÖNTEMLER VE TIBB GÖZLEM-TEDAV Bilgisayarl tomografi, eforlu EKG, holter, doppler yöntemiyle yap lan ultrasonografik tetkikler, MR, nükleer t p, her türlü biyopsiler (Smear-yayma, punch veya i ne yöntemi ile; tiroid, meme, prostat, testis, lenf bezleri, damarlar, cilt ve di er tüm doku veya iç organlardan do rudan ya da endoskopi-radyoloji e li inde yap lacak biyopsiler bu teminat n kapsam ndad r. Karaci er biyopsileri ve lezyonun tamamen ç kart larak yap lmas halinde eksizyonel biyopsiler, Tarife'deki birimi dikkate al narak Ameliyat veya Küçük Cerrahi Teminatlar kapsam nda kar lan r), anjiografi (sadece kardiyak anjiografi Yatarak Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r), 24 saatten k sa süreli t bbi tedaviler (gözlem, mü ahede), amniosentez ile gastroskopi, kolonoskopi, sistoskopi, bronkoskopi gibi endoskopik tetkikler (yap lan biyopsi ile gerekli ilaç ve t bbi malzemeler dahil), a r tedavisi (yap lan i lemin Tarife'deki birimi dikkate al nmadan) ile ilgili giderler hastanede yatarak veya yatmadan yap lmas na bak lmaks z n leri Tan Yöntemleri ve T bbi Gözlem-Tedavi-Teminat kapsam nda kar lan r. (Omurga ve disk hastal klar na yönelik olarak uygulanan a r tedavileri Küçük Cerrahi teminat kapsam nda kar lan r.) Yukar da belirtilmeyen tan yöntemlerine ait giderler ise Ayakta Tedavi Teminat kapsam nda kar lan r TRAF K KAZASI SONUCU D TEDAV Sigortal n n bir trafik kazas geçirmesi sonucu olu an di kayb nedeniyle di hekimleri taraf ndan uygulanan di protezleri ve tedavileri ile ilgili sa l k giderleri resmi raporlar ile (adli, idari merciler taraf ndan düzenlenen ) belgelenmesi ve kaza öncesinde a z ve di bölgesinin sa l kl olmas art ile bu teminat kapsam nda kar lan r. Bu teminat sadece T.C. s n rlar içersinde geçerlidir. S GORTALI TANITIM KARTI Sigortal ailenin her bir ferdi için ayr numara ile verilen bu kartlar, kimlik belgesi ile birlikte Anla mal sa l k kurumlar nda kullan labilecektir. Ambulans teminat kapsam nda, Allianz Özel Ambulans Servisi doktoruyla birlikte ücretsiz olarak hizmet verebilecektir. Bu servise ve yurtd dan ma ve direkt ödeme servisine tan t m kart n z n arkas nda bulunan telefon numaralar ndan ula labilecektir. Telefon numaralar : ALLIANZ ANLA MALI SA LIK KURUMLARI Allianz' n " Do rudan Ödeme Anla mas " yapm oldu u çe itli ehirlerdeki anla mal sa l k kurumlar nda, yatarak ve/veya ayakta tedaviler için, sigortal lar n teminat kapsam ve ödeme yüzdeleri dahilinde ücret (%20'lik kat l m pay ve /veya teminat limitlerini a an k s m kendilerinden tahsil edilecektir) ödememeleri sa lanm t r. Böylelikle, do rudan ödeme anla mas yap lan kurumlarda görülecek tedaviler için; harcaman n önce sigortal m z 14

15 taraf ndan yap l p Tedavi Masraflar Talep Formu ekinde belgelendirilerek Allianz'a gönderilmesine gerek kalmayacakt r. Allianz' n Anla mal ve ndirimli sa l k kurumu olarak listeledi i herhangi bir kurum, kurulu ve/veya ki inin; Allianz' n Sigortal 'lar na ekonomik bir fayda temin etmeye yönelik ve Sigortal lar n bu ki i, kurum veya kurulu lar seçip eçmemekte tamamen serbest oldu u ek bir hizmetidir. Bu hizmet, hiçbir ekilde Allianz taraf ndan yap lan bir tavsiye veya yönlendirme olarak de erlendirilemeyece i gibi, an lan ki i,kurum veya kurulu un tan, tedavi, tedavi sonras de erlendirmeleri ile her türlü kontrol ve tarama amaçl tetkiklerine dair uygulamala ve sonuçlar aç s ndan hiçbir ekilde bir Güvence anlam na gelmemektedir. Özel Anla mal Sa l k Kurumlar Kurum taraf ndan Allianz provizyon merkezinden direkt onay al nan, yatarak ve ayakta tedavilerde do rudan ödemeli kurumlard r. Ayr ca 40 ya ve üstü sigortal erkeklerin y lda bir kez yapt rabilecekleri PSA (Prostat Spesifik Antijen) Tetkiki tüm Anla mal Sa l k Kurumlar nda %100 ödeme oran ile kar lanmaktad r. Sa l k Bakanl na ba l devlet hastaneleri ile devlete ait üniversite hastanelerinde gerçekle en sa l k giderleri poliçede belirtilen limit ve limit ödeme oran ile geçerli olacakt r. Ancak yatarak veya ayakta tedaviler için direkt ödeme anla mam z olmamas nedeniyle ödemenin sigortal taraf ndan yap l p Sonradan Ödeme kapsam nda de erlendirilmek üzere ekli belgeleri ile irketimize ula t r lmas gerekmektedir. ndirimli Kurumlar Do rudan ödemeli olmamakla birlikte, indirimli özel fiyat uygulayan kurumlard r. Anla mal e-eczane ler Anla mal Sa l k Kurumlar m za ba l olarak çal an eczanelerimize ek olarak; direkt sistemimize ba lanarak provizyon verebilen "e-eczane" lerimizdir. Kontrol mamografi teminat için geçerli anla mal sa l k kurumlar Sadece Kontrol Mamografi Teminat için do rudan ödeme yap lan anla mal sa l k kurumlar d r. Kontrol Mamografi Teminat bu liste d nda kalan hiç bir kurumda geçerli bir teminat olmayacakt r. Anla mal uzman hekimler Sigortal kimlik kart numaran z bildirerek önceden randevu almak kayd ile sizin ad n za do rudan ödeme yap labilecek Anla mal Uzman Hekimlerimizdir. S GORTAYA G R ÇIKI BA VURULARININ DE ERLEND R LMES 1. SORUMLULUKLAR Sigorta Ettiren ( Akit ), Sigorta sözle mesi yapmak üzere ba vuran personelin ve varsa ba ml lar n n Ön Bilgi Formlar n eksiksiz doldurtmak üzere sigortal adaylar n n bilgilendirilmesi, doldurtulan Ön Bilgi Formlar n n Sigortac ya 5 i günü içinde iletilmesi ve takibi, Sigortac taraf ndan talep edilebilecek eksik bilgi ve/veya belgelerin Ön Bilgi Formu beyan tarihi itibar yla en geç 30 gün içinde tedarik edilmesini sa layarak Sigortac ya gönderilmesi, ç k yap lacak sigortal lara ait bildirimlerin yap lmas, Sigortac n n Sigortal /lar a iletilmek üzere yapaca bildirimler hakk nda Sigortal /lar bilgilendirmesi ve Sigorta Sözle mesi nden do an di er yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sorumludur. Bu yükümlülüklere uyulmamas halinde Sigorta Ettiren, Sigortac y ortaya ç kabilecek tüm taleplerden beri k lmay ve bu talepleri kar lamay pe in olarak kabul eder. 15

16 Sigortal, Ön Bilgi Formu ve var ise ek belgelerde kendisine ve aile bireylerine yönelik sorular n tamam na eksiksiz ve do ru cevap vermekle; hastal k, rahats zl k ve ikayetler ile ilgili sa l k bilgilerini detayl olarak beyan etmekle ve beyana ait var ise bilgi/belgeleri Ön Bilgi Formuna eklemekle (rapor, tetkik gibi); risk de erlendirmesi a amas nda istenebilecek eksik bilgi ve belgeleri tedarik etmekle, poliçe artlar n etkileyen sair durumlar (evlilik, bo anma nedeniyle e ç k bildirimi, ileti im bilgilerinin güncellenmesi gibi) Sigortac ya zaman nda bildirmekle yükümlüdür. Sigortac, ba vurusu yap lan sigortal aday n n i lemlerini ve risk de erlendirmesini yapmak, poliçe kapsam na kabul edilen her bir sigortal /lar n sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastal k neticesi olu acak sa l k giderlerini sözle me artlar (Özel ve Genel artlar) çerçevesinde kar lamaktan sorumludur. Sigortac, Sigortal lar a iletilmek üzere yapaca her türlü bildirimi Sigorta Ettiren e yapacakt r. 2. S GORTAYA G R Personel ve varsa ba ml lar için doldurulan Ön Bilgi Formu, Sigorta Ettiren taraf ndan Sigortac ya iletilir. Sigortac taraf ndan eksik bilgi ve belge bildirimi yap lan ba vurular için, istenilen bilgi/begelerin Ön Bilgi Formu beyan tarihi itibar yla 30 gün içinde tamamlanarak Sigortac ya iletilmemesi halinde Sigortac ba vuruyu reddetme ve yeni tarihli Ön Bilgi Formu ile ba vuru yap lmas n isteme hakk na sahiptir. Sigortal aday n n Ön Bilgi Formu doldurulu tarihinden önceki bir tarihe ait poliçe giri talepleri kabul edilmeyecektir. Sigortal personelin, evlilik veya do um nedeniyle ba ml lar na ait poliçeye giri talepleri için de i iklik tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Ön Bilgi Formu ile ekinde bebekler için do um raporu, e bildirimleri için evlilik cüzdan sureti ile ba vuru yap lmas gerekmektedir. Bu süreye uygun ekilde yap lan ba vularda, bebek/ler do um tarihi, e evlilik tarihi itibariyle sigortalanabilir. Bu süreyi a an ba vurularda e ve bebek/ler, yeni tarihli Ön Bilgi Formu iletilmesi halinde beyan tarihi itibariyle sigortalanabilirler. Poliçe ba lang ç ve poliçe biti tarihleri aras nda gerçekle en personel ve ba ml lar n n sigortaya giri lerine ait primler, gün esas üzerinden hesaplan r. Bu poliçede; Taraflar n kabul etmesi art yla 24 ya üzeri bekar çocuklarda sigorta kapsam na al nabilir. Personelin e inin poliçeye dahil olmad durumlarda 0-24 ya lar aras ndaki herbir çocuk için do um tarihine bak lmaks z n ya çocuk primi al nacakt r. Personel ve personel e inin poliçe kapsam nda yer ald durumlarda 0-17 ya çocuk sigortal lar için sadece 1.çocuktan 0-17 ya çocuk primi al n r. Poliçe yenileme döneminde en az 24 ya nda olan bekar bayan çocuklara do um teminat verilmi tir. Do um teminat için bekleme süresi 24 ya ndan itibaren hesaplanacakt r. Gebelik olu tu unda sigorta ettiren taraf ndan iletilen bilgiye istinaden Siemens San. ve Tic. A.. Emekli ve Yard m Sand Vakf -Emekliler poliçesinde Kendisi olarak sigortal l devam ettirilecektir. 3. S GORTADAN ÇIKI Sigorta Ettiren, personelin irketten emekli olma, istifa etme veya i ten ç kart lma sonras nda ili ikleri kesilme veya vefat nedeniyle grubun kadrosunda yer almayan personel ile varsa ba ml lar na ait bilgileri Sigortac ya ç k nedenleriyle birlikte derhal bildirmekle yükümlüdür. ten ç k, bo anma nedeniyle ba ml ç k lar, personelin evlenen çocuk/lar n n poliçeden ç k taleplerinin tamam ilgili de i iklik tarihleri e li inde Sigortac ya bildirilmelidir. Bu 16

17 sebeplerle, Poliçe ba lang ç ve poliçe biti tarihleri aras nda gerçekle en personel ve/veya ba ml lar n n sigorta ç k na ait primler, gün esas üzerinden hesaplan r. Sigortal n n poliçe geçerlilik süresi, irketinden ayr ld tarih itibari ile son bulacakt r. ste e ba l ç k lar ancak poliçe yenileme döneminde yap lacakt r. Sigorta kapsam ndan ayr lan personelin e ve çocuklar n n da (sigorta kapsam na dahil edilmi ise) teminat kendili inden sona erer. Personel ve/veya ba ml lar n n her ne sebeple olursa olsun irketleri ile ili ikleri kesildi inin Sigortac taraf ndan tespiti durumunda, sigortal lar ilgili grupta ili i in kesildi i tarih itibar yla poliçe kapsam ndan ç kar l r. Bu yükümlülüklere uyulmamas halinde Sigorta Ettiren, Sigortac y ortaya ç kabilecek tüm taleplerden beri k lmay ve bu talepleri kar lamay pe in olarak kabul eder. Poliçeden ç k yap lan sigortal lar taraf ndan, grup poliçesi kapsam nda yer alan tüm aile bireyleri ile birlikte olmak ve grup poliçesi ç k tarihinden en geç 30 gün içerisinde Allianz Sigorta A..'ye ait Bireysel Sa l k ürünlerinden biri ile sigortal l klar n devam ettirmek üzere ba vurulabilir. Bireysel Sa l k Poliçe ba vurular, Grup Sa l k Sigortas Poliçesi kapsam nda Ömür Boyu Yenileme Güvencesi alm olan sigortal lar için Sertifika artlar geçerli olacakt r. Henüz bu hakka sahip olmayanlar için tüm aile bireyleri ile birlikte ba vuru art aranmayacak olup, tercih ettikleri Bireysel Sa l k Sigorta Poliçesi Özel Ve Genel artlar çerçevesinde standart de erlendirme yap lacakt r. Bu poliçede Personelin vefat durumunda E in sigortal l personel olarak devam ettirilecektir. Personelin askerlik nedeniyle irketinden ayr lmas ve Sigorta irketine askerlik nedenli ç k n bildirilmesi durumunda sa l k sigortas ndan ç k yap lacakt r. Askerlik dönü ünde en geç 60 gün içinde tekrar önbilgi formu doldurarak grup sa l k sigortas kapsam na ba vurulabilecek ve askerlik dönemi için risk de erlendirmesi yap lacakt r. Bu de erlendirme s ras nda Sigortac, Sigortal 'n n son sa l k durumunu belirtir beyan n isteyebilir, Sigortal 'y Doktor muayenesine tabi tutabilir, ek tetkikler isteyebilir. Yap lan de erlendirme sonucu ki iyi stisna uygulayarak Poliçe kapsam na alma hakk na sahiptir. 60 gün içerisinde ba vuran ve Sigorta kapsam na kabul edilen personelin eski sigortal l k haklar ; önceki Grup Sa l k Sigortas Ba lang ç Tarihi, Ömür Boyu Yenileme Güvencesi, var ise hastal k istisnas da dikkate al nacakt r. Görev nedeniyle Yurtd na giden Personel ve ba ml lar n n Sigorta irketine ç k n bildirilmesi durumunda sa l k sigortas ndan ç k yap lacakt r. Sigortadan ç k yap lan personel ve ba ml lar, Türkiye ye tekrar dönü lerinde en geç 30 gün içinde tekrar önbilgi formu doldurarak grup sa l k sigortas kapsam na ba vurulabilecektir ve yurtd nda kal nan dönemi için risk de erlendirmesi yap lacakt r. Bu de erlendirme s ras nda Sigortac, Sigortal 'n n son sa l k durumunu belirtir beyan n isteyebilir, Sigortal 'y Doktor muayenesine tabi tutabilir, ek tetkikler isteyebilir. Yap lan de erlendirme sonucu ki iyi stisna uygulayarak Poliçe kapsam na alma hakk na sahiptir. 30 gün içerisinde ba vuran ve Sigorta kapsam na kabul edilen personelin eski sigortal l k haklar ; önceki Grup Sa l k Sigortas Ba lang ç Tarihi, Ömür Boyu Yenileme Güvencesi, var ise hastal k istisnas da dikkate al nacakt r. 4. BEYAN YÜKÜMLÜLÜ Ü Sigortal aday Ön Bilgi Formu ve var ise ek belgelerde kendisine ve aile bireylerine yönelik sorular n tamam na eksiksiz ve do ru cevap vermekle; hastal k, rahats zl k ve ikayetler ile ilgili sa l k bilgilerini detayl olarak beyan etmekle ve beyana ait var ise bilgi/belgeleri Ön Bilgi Formuna eklemekle (rapor, tetkik gibi) yükümlüdür. 17

18 Sigortal aday, Ön Bilgi Formu doldurma tarihi ile, sigortac n n de erlendirmeyi tamamlay p poliçeyi yürürlü e girme tarihi aras nda ortaya ç kan ilave tüm riskleri, sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. Sigortal personel taraf ndan kendisi ve varsa ba ml lar n n rahats zl k ve/veya hastal klar na ait beyan edilen bilgilerin gerçe e ayk r, eksik ve/veya yanl oldu unun sigortac taraf ndan poliçe giri i yap ld ktan sonra ö renilmesi durumunda, sigortal /lar için yeniden risk de erlendirmesi yap l r. Risk de erlendirmesi sonucunda sigortac taraf ndan riskli hastal klar teminat kapsam d nda b rakabilir veya sigortal /lar poliçe kapsam ndan ç kartma karar alabilir. Bu karar neticesinde Sigortal n n talebi üzerine uygulanan istisnan n tekrar de erlendirilmesi için Sigortac ya iletece i güncel sa l k beyan ve/veya t bbi rapor ve tetkik sonuçlar ile yeninden de erlendirilir. Bu de erlendirme sürecinde olu an sa l k giderleri poliçe teminat kapsam d ndad r. Ancak, grup sa l k sigorta poliçesi kapsam ndaki Sigortal /lar n i bu sözle me artlar na ayk r bir biçimde; bilgi gizlemesi, haks z kazanç sa lamas, kötü niyetle kullanmas durumunda, Sigortac durumu tespit etti i tarih itibar yla Sigortal (e ve çocuklar da dahil olmak üzere) prim iadesi yap lmaks z n poliçe kapsam ndan ç kar l r ve Sigortac n n Sigortal /lar a ödedi i tazminatlar geri alma hakk sakl kal r. 5. S GORTA R SK DE ERLEND RMES Sigortac, Poliçe kapsam na dahil olacak ki ileri, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortal 'n n Ön Bilgi Formu'nda beyan etti i bilgileri, varsa di er sigorta geçi bilgilerini, Rahats zl k ve/veya Hastal k'lar özel ve genel artlar dahilinde de erlendirir. 5.1 Sigortac bu de erlendirme s ras nda, Sigortal 'n n son sa l k durumunu belirtir beyan n isteyebilir, Sigortal 'y Doktor muayenesine tabi tutabilir, ek tetkikler ( eski ve/veya yeni tarihli raporlar gibi) isteyebilir. 5.2 Sigortac, yap lan de erlendirme sonucunda ki iyi, Poliçe kapsam na al p almama veya stisna/hastal k Sürprimi uygulayarak Poliçe kapsam na alma hakk na sahiptir. 5.3 Yeni do an bebeklerin grup sa l k poliçesi kapsam na giri talepleri için Ön Bilgi Formu ve ekinde do um belgesi, bebe in sa l k durumunu belirtir doktor raporu ile Sigortac ya iletilmesi gerekir. Risk de erlendirme sonucunda, Poliçe kapsam na al p almama veya stisna uygulayarak Poliçe kapsam na alma hakk na sahiptir. (38 gebelik haftas ndan önce ve/veya do umdaki a rl gram n alt nda olanlar ile 42 gebelik haftas ndan sonra do an bebekler poliçesi kapsam na dahil edilmez. Bu konumdaki bebekler için, en az 1 y l sonra ba vurulmas halinde yeniden risk de erlendirmesi yap labilecektir.) 5.4 irketimizde sa l k sigorta poliçesi mevcut olup ilave poliçe olarak grup sa l k poliçesine ba vuran veya herhangi bir nedenle mevcut poliçesini iptal ederek en geç 30 gün içerisinde grup sa l k poliçesine ba vuran sigortal lar için; Ön Bilgi Formu incelenmesi sonucunda Sigortac, Sigortal 'n n son sa l k durumunu belirtir beyan n isteyebilir, Sigortal 'y Doktor muayenesine tabi tutabilir, ek tetkikler (eski ve/veya yeni tarihli raporlar gibi) isteyebilir. Bu de erlendirme sonucunda, ki i/leri Poliçe kapsam na al p almama veya stisna/hastal k Sürprimi uygulayarak Poliçe kapsam na alma hakk na sahiptir. 5.5 Di er Sigorta irketinde en az bir tam y l sa l k sigorta poliçesi olup; ilave poliçe olarak veya herhangi bir nedenle mevcut poliçesini iptal ederek (di er sigorta irketindeki sigortal l n n bitti i tarih itibariyle en geç 30 gün içerisinde) grup sa l k poliçesine ba vuran ki iler için; Sigortac ba vuruyu de erlendirme hakk na sahiptir. Bu de erlendirmede Ön Bilgi Formu nu, önceki sa l k sigortal l k geçmi ini, Sigortac taraf ndan talep edildi i durumlarda doktor muayene raporu ve tetkik sonuçlar n dikkate al r. De erlendirme neticesinde Sigortac, ki i/leri Poliçe kapsam na al p almama veya stisna/hastal k Sürprimi uygulayarak Poliçe kapsam na alma hakk na sahiptir. Poliçeye kabul edilen Sigortal /lar için Poliçe özel artlar Teminat D Kalan Haller C" maddesinde belirtilen hastal klar için bekleme süresi kald r l r Ne ekilde olursa olsun Di er Sigorta irketinden irketimize bir grup sa l k poliçesi kapsam na giri için ba vuran sigortal n n, kendisi ve varsa ba ml lar n n, Di er Sigorta irketi/ irketlerinde poliçeleri oldu una dair bilgileri (poliçe veya sigortal kart numaras ) Ön 18

19 Bilgi Formu nda beyan etmemesi ve sigortaland ktan sonra ve/veya risk gerçekle ti i zaman bu bilgiyi aktarmas durumunda Sigortac n n Beyan Yükümlülü ü maddesindeki haklar sakl kalacakt r. 5.7 Poliçe yenileme dönemlerinde ba vuru yap lmak ko uluyla, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortal /lar n ürün/teminat/plan de i iklik talepleri Sigortac taraf ndan de erlendirilir. Sigortac bu de erlendirme s ras nda, Sigortal 'n n son sa l k durumunu belirtir beyan n isteyebilir, Sigortal 'y Doktor muayenesine tabi tutabilir, ek tetkikler (yeni tarihli raporlar gibi) isteyebilir. Sigortac, yap lan de erlendirme sonucunda ürün/teminat/plan de i ikli ine onay verip vermeme veya stisna/hastal k Sürprimi uygulayarak ürün/teminat/plan de i ikli ini onaylama hakk na sahiptir. 5.8 irketimiz ve/veya Di er Sigorta irketinde Bireysel veya Grup Özel Sa l k Sigorta Poliçeleri d nda herhangi bir paket poliçe kapsam nda verilen sa l k teminat ve/veya ek sa l k poliçesi, Bireysel ve/veya Kurumsal sa l k poliçelerinde sa lanan sigortal l k haklar yla ili kilendirilemez. Bireysel ve/veya Kurumsal bir sa l k poliçesinin ba lang c, devam ve/veya tamamlay c s olarak de erlendirilemez. Siemens Emekliler Poliçesindeki sigortal lar m z için; Kesintisiz devam eden poliçelerde Akit in talebi ile 65 ya ve üzerindeki sigortal lar için a a da belirtilen oranda ya sürprim uygulanarak sigortaya devam edebilecektir. 80 Ya ve üzeri sigortal lar n ya sürprim oranlar sabit kalacakt r.siemens Çal anlar Poliçesi için ya sürprimi uygulanmayacakt r. Ya Aral Ya Sürpirimi 65 10% 66 20% 67 30% 68 40% 69 50% 70 55% 71 60% 72 65% 73 70% 74 75% 75 80% 76 85% 77 90% 78 95% % 80 (+) 105% ÖMÜR BOYU YEN LEME GÜVENCES Allianz Sigorta A.. mevcut Grup Sa l k Sigorta Poliçesi kapsam nda en az 4 tam y l kesintisiz olarak sigortalanm ve sigortas n irketimiz Bireysel Sa l k ürünlerinden biri ile devam ettirmek isteyen ki ilerin, a a daki ko ullara ba l olarak poliçelerini Ömür Boyu yenileyece ini kabul ve beyan eder. Bu güvencenin yerine getirilmesinde, sigortac n n Sa l k Sigortas Genel artlar ve ba vuru esnas nda geçerli olan Bireysel Sa l k Sigortas Özel artlar nda belirtilen tüm haklar sakl d r. Sigortac, sigortal n n sa l k geçmi ini ve sigortal ad na kesintisiz 4 tam y l boyunca ödenen y ll k net sa l k primi ile sigorta irketi taraf ndan ödenen ve/veya ödenecek y ll k tazminat oran n n %100'ü a p a mad n inceleyerek Ömür Boyu Yenileme Güvencesi verip vermeme hakk na sahiptir. 19

20 Ömür Boyu Yenileme Güvencesi sertifikas sigortal n n sadece bireysel poliçesinin ömür boyu yenilenece ini belirtmektedir. Sigortal n n risk de erlendirmesi Bireysel Sa l a ilk ba vurusu esnas nda a a da belirtilen uygulama ve ko ullar ile yap lmaktad r. Bireysel sa l k poliçelerimizde uygulanmak üzere verilmi olan Ömür Boyu Yenileme Güvencesi hakk n z n geçerli olabilmesi için, ad geçen irketten emekli olma, istifa etme veya i ten ç kart lma sonras ayr lma ile poliçeden ç k (en geç ili i in kesildi i poliçe dönemi sonunda) ya da ilgili irketin hiçbir sigorta irketinden sa l k poliçesi yapt rmama karar sonras nda poliçelerinin iptal edildi i tarihten itibaren, en geç 30 gün içerisinde ve Grup Sa l k Sigortas kapsam nda bulunan tüm aile fertlerinin birlikte olmas ko ulu ile, irketimiz yetkili sat kanallar na bireysel sa l k sigortas için ba vurman z gerekmektedir. T bbi risk de erlendirmeniz, Bireysel Sa l k Poliçesi ne ba vurunuz esnas nda, Ömür Boyu Yenileme Güvencesi kazand n z tarihe kadar olu an rahats zl klar n z dikkate al narak yap lacak ve sa l k geçmi iniz incelenerek hastal k muafiyeti ve/veya sürprimi uygulanabilecektir. Sigortal, bireysel poliçeye geçi esnas nda, hastal k sürprimi uygulanarak teminat kapsam na al nan, mevcut veya sigortac taraf ndan riskli bulunan hastal klar n n teminat kapsam d nda b rak lmas n ister ise, sigortal n n talebi do rultusunda poliçesine uygulanan hastal k muafiyeti Ömür Boyu devam eder ve poliçe yenileme dönemlerinde sürprim uygulanarak bir daha teminat kapsam na al namaz. 4. poliçe y l n n sonunda mevcut veya risk ta yan hastal klar n sigortac taraf ndan teminat kapsam d nda b rak lmas durumunda ise, bu hastal klar Ömür Boyu teminat kapsam na al nmaz. Ömür Boyu Yenileme Güvencesi sertifikas nda belirtilen tarihten sonra ortaya ç kacak hastal klar poliçe yenileme dönemlerinde teminat kapsam d nda b rak lmayacak ve bu hastal klar için hastal k sürprimi uygulanmayacakt r. Sigorta süresi içerisinde sigortal n n gerçe e ayk r eksik veya yanl beyanda bulundu unun veya sigorta teminatlar n n kötü niyetle kullan ld n n sigortac taraf ndan tespit edilmesi durumunda, Ömür Boyu Yenileme Güvencesi kazan lm olsa dahi bu güvence her ekliyle son bulur ve Sa l k Sigortas Genel artlar ilgili maddesi uygulan r. Ömür Boyu Yenileme Güvencesi kazanm sigortal lar n ilk 4 y l içerisinde olu mu, sigortal taraf ndan bilinen ancak sigortac n n bilgisi dahilinde olmayan rahats zl k/hastal k durumlar nda, sigortac durumu ö rendi i tarih itibariyle yenileme Güvencesi taahhüdüne son verme, muafiyet ve / veya hastal k sürprimi uygulayarak devam ettirme hakk na sahiptir. Sigortal maruz kald tüm rahats zl k/hastal klar n sigortac ya zaman nda ve derhal ve yaz l olarak bildirmesi gerekmektedir. Ömür Boyu Yenileme Güvencesine hak kazanm sigortal lar n Bireysel Sa l k ürünlerinden birini almak için yapt ilk ba vuruda tercih etti i ürün, teminat ve teminat limitleri sigortac n n onay ile geçerli olacakt r. Sigortal poliçesinde yenileme dönemlerinde teminatlar n artt rmak ister ise, yenileme taahhüdü Allianz Sigorta A.. taraf ndan tekrar gözden geçirilir. Teminat art lar sigortac n n onay na ba l d r. Sigortac teminat artt r mda bulunan sigortal lardan son durumunu belirtir sa l k beyan isteyebilir, sigortal y doktor muayenesine tabi tutabilir, ek tetkikler isteyebilir veya baz hastal klar n teminat kapsam d nda b rakabilir. Sigortac yenileme dönemlerinde teminatlar, teminat limitlerini ve teminatlara ba l primleri makul ölçüler içerisinde özgürce belirler. Sigortac poliçe özel artlar nda de i iklik yapabilir özel artlarda yap lan de i iklikler her bir sigortal için yeni sözle menin ba lang ç tarihinden itibaren geçerli olur. TEDAV G DERLER N N BELGELEND R LMES 1. Sigortal lar, Anla mal Sa l k Kurumlar Listesi nde belirtilen kurumlarda Do rudan Ödeme kapsam nda kar lananlar n d nda, teminatlar kapsam nda yapt klar Sa l k 20

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

FARK YOK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 01.01.2014

FARK YOK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 01.01.2014 FARK YOK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 01.01.2014 MADDE 1- SİGORTA KONUSU Sağlık Sigortası Genel Şartlarına ek olarak sigortalının bir hastalık ve/veya kaza halinde, gerekli olan tedavi giderleri poliçeye

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

VİTALİS SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

VİTALİS SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR VİTALİS SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Limitsiz Sağlık Sigortası 1/18 Allianz Sigorta A.Ş.

Limitsiz Sağlık Sigortası 1/18 Allianz Sigorta A.Ş. LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

OPTİMUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

OPTİMUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR OPTİMUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Vitalis Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitalis Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş. VİTALİS SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 11 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 11 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş OPTİMUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 11 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 11 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

LĐMĐTLĐ POLĐÇE - TEMĐNATLARI UYGULAMA BĐLGĐLERĐ

LĐMĐTLĐ POLĐÇE - TEMĐNATLARI UYGULAMA BĐLGĐLERĐ LĐMĐTLĐ POLĐÇE - TEMĐNATLARI UYGULAMA BĐLGĐLERĐ 01.03.2013-01.03.2014 SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDIĞI VAKFI GRUP ÖZEL SAĞLIK SĐGORTASI UYGULAMA ESASLARI PLAN 1 - EMEKLĐLER TEMĐNATIN ADI

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ UYGULAMA VE YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Yönergenin amacı, Karabük

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu Ticaret Ünvanı Ticaret Sicil Numarası Mersis Numarası Vergi Numarası Vergi Dairesi Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz.

Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz. STAJ BAŞVURU VE OLANAKLARI Ünye Çimento olarak; meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken,

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

HATAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından işsizlerin, mesleki yeterliklerini

HATAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından işsizlerin, mesleki yeterliklerini HATAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından işsizlerin, mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı Eğitim Programları düzenlenecektir.

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

GENELGE 2005/161. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar. EK:6 sayfa (Protokol) DAĞITIM

GENELGE 2005/161. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar. EK:6 sayfa (Protokol) DAĞITIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı :B100THG0740007 Konu :Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri 21.10.2005*20191 Sağlık Hizmetleri Protokolü GENELGE 2005/161 Sağlık giderleri

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan muayene, muayene deney, İnceleme ve Proje

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Bursa - Gürsu Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz tarafından

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

08.09.2006 / 162 AKARYAKIT SATIŞLARINDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYINLANDI

08.09.2006 / 162 AKARYAKIT SATIŞLARINDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYINLANDI 08.09.2006 / 162 AKARYAKIT SATIŞLARINDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYINLANDI Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. )

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) (Değişiklikler Bakanlık Makamının 20.12.2005 tarih ve 10802 sayılı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 10/02/2016 (bu tarih dahil)- 31/08/2016 (bu tarih dahil) tarihleri arasında başvuruda bulunarak Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İşletmeci ) Ücretsiz Deneme

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı