Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;"

Transkript

1 Karar No :194 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI b) MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELĠR TARĠFESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Belediye Meclisinin tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen 2015 yılı Belediye Gelir tarifesinin incelenmesi için komisyonumuz 20/11/2014 tarihinde toplanmıģ olup, yapılan incelemede; Meclis üyelerimize sunulan tarifelerden; 1- Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı gelir tarifesinde Belediyemiz yetkisindeki Alan Yüzey vb. yerlerin Kullanım Ġzni Ücreti altındaki Banka ATM (yıllık) Adet ,00lira ve Baz Ġstasyonları, TV vericileri, HaberleĢme Hizmeti Ekipmanları (yıllık) Adet ,00lira tarifelerinin kaldırılmasına; 2- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığının gelir tarifesi cetvelinde yer alan Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti+kdv Bodrum, Fethiye Dalaman, Marmaris, Seydikemer, Köyceğiz Ortaca, Datça, Ula 3.000,00lira, Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti + KDV MenteĢe, Kavaklıdere, Milas, Yatağan 1.500,00 lira sınıflandırılmasının kaldırılarak tüm ilçelerin tek fiyat 2.000,00lira olarak değiģtirilmesi, Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12mt kadar olan teknelerden 30,00lira ifadesinde kadar kelimesi yerine den uzun kelimesinin getirilmesine ve TaĢıma Kabul Belgesi Adet baģına 40,00lira tarifesinin kaldırılması; 3- Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanlığı gelir tarifesinde yer alan nev i belli olmayan 1.540,00liranın yazım hatasından kaynaklandığından tarifeden kaldırılmasına; 4- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı tarifesinde Belediye Sınırları dıģına yapılacak cenaze nakil 1km si (sadece gidiģ için) 2,00lira nın ibaresinin altına Muhtaç olduğunu beyan edenlere ücretsiz olarak hizmet verilir. Ġbarelerinin eklenmesine; 5- UlaĢım Daire BaĢkanlığı Gelir Tarifesinde yer alan tarife baģlıklarındaki 2014 ifadelerinin 2015 Ģeklinde değiģtirilmesi; Safari Araçları Güzergah izin belgesi (Yıllık) 500,00lira nın 250,00lira olarak değiģtirilmesine; Güzergah Ġzin Belgesi Ücreti (KDV Dahil) baģlığının altındaki S Plakalı Servis Araçları Nüfusu ,00lira nın 150,00lira olarak, Nüfusu ,00lira nın250,00lira olarak, Nüfusu ,00lira nın 300,00lira olarak, Nüfusu ve üzeri 550,00 lira nın 350,00lira olarak, Köy Statülü Araçlar 300,00lira nın 200,00 lira olarak değiģtirilmesi; 6- Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının tarife teklifinde yer alan 2014 yılı için; 1.Özel Mülkiyet (bina, özel parsel içinde mülkiyet), 1.1 GSM Yer Seçim belgesi (1 defalık) (kira hariç) ,00.-TL 1.2 GSM Mobil Ġstasyon bedeli (gün/tl) 100,00.-TL 1.3 Baz Ġstasyonu Yer Seçimi Survey bedeli (1 defalık) 400,00-TL 2. Kamu Arazileri Üzerinde Olması Halinde, 2.1 GSM Yer Seçim belgesi (1 defalık) (kira hariç) ,00.-TL 2.2 GSM Mobil Ġstasyon bedeli (gün/tl) 100,00.- TL 2.3 Baz Ġstasyonu Yer Seçimi survey bedeli (1 defalık) 400,00-TL Açıklamalar: Sayfa 1 / 27

2 1 BüyükĢehir Yetki Sınırları içersinde yer seçim belgesi alınmadan (izinsiz) kurulmuģ istasyonların tespitinde ilgili ĠĢletmeciye 2.1 pozunun beģ katı ceza uygulanacaktır. 2 Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir. Ġbarelerinin eklenmesine: 7- Sağlık ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı bütçesinde yer alan BüyükbaĢ hayvanın karkas nakliyesi(sakatat taģıma dahil ilçe içi) 25,00 lira ücretin 1 adedinden alınmasına; 2 ve üzerinden adet baģına 15,00 lira ibaresinin eklenmesine: Kesilen etlerin Ģehir dıģına nakliyesi bir iģletme için (ilçe merkezi dıģına nakliyesi 1 km si için) 1,00 lira ibaresi; Kesilen etlerin Ģehir dıģına nakliyesi bir iģletme için (ilçe sınırları dıģına nakliyesi 1 kmsi için)olarak değiģtirilmesine; ayrıca kokereç esnafından bağırsak temizleme tesis kullanım ve atık uzaklaģtırma ücreti büyükbaģ hayvanın adedinden 4,00 liranın 3,50 lira olarak değiģtirilmesine: Komisyonumuza gönderilen diğer tarifelerin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Daire BaĢkanlıklarımız tarafından oluģturulan 2015 Yılı Gelir Tarifesinin Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüģülmüģ olup; Plan ve Bütçe komisyonunca yapılan ve yukarıda komisyon raporunda belirtilen değiģikliklerle birlikte Plan ve Bütçe komisyonunca oybirliği ile kabul edilen, Muğla BüyükĢehir Belediyesi 2015 Yılı Gelir Tarifesi aģağıdaki tablolarda belirtildiği Ģekilde 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (f) bendi kapsamında Meclisimizce OYBĠRLĠĞĠ ĠLE KABUL EDĠLDĠ. Sayfa 2 / 27

3 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ CETVELİ GELİR TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbablarınca çeģitli yerlere asılan ve takılan her çeģit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamlar Motorlu taģıt araçlarının içine ve dıģına konan ilan ve reklamlardan Cadde sokak ve kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamlar IĢıklı veya Projeksiyonlu ilan ve reklamlardan vb.'nin herbiri için Mahiyeti ne olursa olsun yapıģtırılacak çeģitli afiģler ve benzerlerinin EĞLENCE VERGĠSĠ Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinde; bilardo bovling ve masa futbolu salonlarından günlük Dansing, taverna, kabare, diskotek ve barlardan günlük Pavyon, gazino ve gece kulüplerinden günlük Belediyemizden Kanun ve Yönetmelikler gereğince canlı müzik izni verilen; Müzikli: Çay bahçeleri, içkili ve içkisiz lokantalar, Kafeteryalar, Kafeler, Kafebarlar ve Birahanelerden günlük Lunaparklardan günlük 52.maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı iģgallerde iġgal HARCI 52.maddenin (1) numaralı bentlerinde yazılı hayvan satıcılarının iģgallerde (satıģı yapılan küçükbaģ hayvan baģına) Sayfa 3 / YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Ġlgili Bakanlar Kurulu Kararına Ġstinaden Tahsil Edilir 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Ġlgili Bakanlar Kurulu Kararına Ġstinaden Tahsil Edilir 2464 Sayılı Belediye

4 52.maddenin (1) numaralı bentlerinde yazılı hayvan satıcılarının iģgallerde (satıģı yapılan büyükbaģ hayvan baģına) 52.maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iģgallerde (Her taģıtttan beher saat için) 52.maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iģgallerde Parkmetre çalıģtırılan yerlerde beher saat için) ĠĢyeri önlerine konulan dondurma dolaplarının m2'sinden günlük Sezonluk satıģ yapan çiçekçi, fidancı ve benzerlerinden m2'den günlük Belediye zabıtasınca uygun görülen iģyerlerinin önünü sürekli iģgal edenlerin beher m2'den günlük Belediyemiz Yetkisindeki Alan, Yüzey vb. Yerlerin Kullanım Ġzni Ücretleri; Ġzinsiz yapıģtırılan afiģlerin temizleme ücreti m² Ankesörlü v.b. Telefon Yer Kullanım Ücreti(yıllık) Adet BüyükĢehir Belediyesine ait yerlerde yer-zemin iģgali nedeniyle yapılacak her türlü ilan ve reklamlardan alınacak yer tahsis ücreti Adet Gelirleri Kanunu ve Ġlgili Bakanlar Kurulu Kararına Ġstinaden Tahsil Edilir 65,00 TL 165,00 TL 275,00 TL T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELĠR TARĠFESĠ Ġhtisas KOMĠSYONLARI RAPOR ÜCRETĠ BüyükĢehir Belediye Meclisince oluģturulan ihtisas komisyonlarından alınan kararlar vatandaģların isteği üzerine A4 ebadında her sayfa için 2015 YILI ĠÇĠN TEKLĠF EDĠLEN 1,00 TL Sayfa 4 / 27

5 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ 2015 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti +KDV Teknelerden atık alım iģlemi karģılığı tahsil edilecek ücret Sealing Tekneleri, Motor Yatlar, Guletler Teknelerden atık alım iģlemi karģılığı tahsil edilecek ücret Günübirlik Tur Tekneleri Not: Yukarıdaki tablodan ayrı olarak diğer Ġlçe Belediyelerimizde aģağıda belirtilen miktarlarda atık alım ücretleri tahsil edilmektedir.) Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12 mt. Kadar olan teknelerden: ücret alınmıyor Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12 mt. uzun teknelerden Marmaris Belediyesi Uzunluğu 12 mt. Kadar olan teknelerden Marmaris Belediyesi Uzunluğu 12 mt. Uzun teknelerden Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 1 Lt-1 ton arası teknelerden Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 1 ton-2 ton arası teknelerden Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 2 ton-3 ton arası teknelerden Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 6 ton-7 ton arası teknelerden Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 7 ton ve üzeri teknelerden 2.000,00 TL 30,00 TL 20,00 TL 30,00 TL 20,00 TL 30,00 TL 15,00 TL 30,00 TL 45,00 TL 90,00 TL 105,00 TL Küçük Araçlar, Traktör ve Kamyonetler için Kamyonlar için adet baģına Tır vb. araçlar için adet baģına 10,00 TL 25,00 TL 40,00 TL Sayfa 5 / 27

6 Hafriyat TaĢıma Belgesi adet baģına GPS Harç Bedeli Adet BaĢına Dolgu izin Bedeli m³ baģına Katı Atık Kendi Aracı ile Getirenler 50,00 TL 300,00 TL 0,25 TL 25,00 TL T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ CETVELİ GELİR TARİFESİ BİRİM 2015 YILI TEKLİF EDİLEN 1/1000 Ölçekli Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi iģi Pafta 10,00 TL 1/1000 Ölçekli Onaylı Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi iģi Pafta 50,00 TL 1/5000 Ölçekli Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi iģi Pafta 10,00 TL 1/5000 Ölçekli Onaylı Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamda Verilmesi iģi Pafta 50,00 TL 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Onama ücreti Pafta 60,00 TL 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita Onama ücreti Pafta 70,00 TL Poligon Değeri (1 Adet C$) Adet 5,00 TL Nirengi Değeri (1 Adet C3) Adet 10,00 TL Muğla BüyükĢehir Belediyesi Rehber Haritası Cilt 50,00 TL Muğla BüyükĢehir Belediyesi Ġlçe Rehber Haritası (Renkli, Baskı) Adet 25,00 TL Mahalle Haritası (Renkli Pilot) Adet 15,00 TL Adres Tesbiti (Büroda) 10,00 TL Adres Tesbiti (Arazide) 25,00 TL Muğla, Mahalle, Cadde ve Sokak Ġsimleri Sayfa 10,00 TL Muğla, Mahalle, Cadde ve Sokak Ġsimleri (Bilgisayar Ortamında Excel Formatında) Dosya 80,00 TL Yol Kotu Tutanağı (Plankota) verilmesi Parsel 150,00 TL Sayfa 6 / 27

7 Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi Parsel 150,00 TL Yapı Aplikasyon Tutanağının Araziye Uygulanması Parsel 230,00 TL Temel Vizesinin Yapılması Parsel 230,00 TL Koordinatlı Bina Tesbiti Kontrollük Hizmet Bedeli Sayfa 20,00 TL Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı Sayfa 20,00 TL 3194 Ġmar Kanunu 18. Madde Uygulama Kotrol Ücreti (Düzenleme Sınırı BaĢına) 50,00 TL Ġlgililerin Ġsteği Üzerine Yaptırılan Halihazır Haritaların Arazi ve Büro Kontrollük Ücreti Pafta 50,00 TL Plankote Kontrol Ücreti veya Gabari Ölçümü Parsel 50,00 TL Talep Halinde Örneklenecek Evraklar Fotokopi Ücretleri Adet 5,00 TL Proje,Pafta,A4-A3 Belgeye Aslı Gibidir Yapılması Adet 20,00 TL Onaylı Proje ve Her Ölçekte Onaylı Ġmar Planından Ozalit Alınması Basılı Form Ozalik (Ozalit Çekimi Talep Sahibine ait) Proje/Pafta 50,00 TL Onaysız Proje ve Her Ölçekte Onaylı Ġmar Planından Bilgisayar Ortamında Verilmesi iģi Proje/Pafta 10,00 TL Onaylı Proje ve Her Ölçekte Onaylı Ġmar Planından Bilgisayar Ortamında Verilmesi iģi Proje/Pafta 50,00 TL Onaylı Zemin Etüt Raporundan Kopya alınması (Fotokopi ücreti talep sahibine ait) Cilt 50,00 TL Proje plan Müellif kaydı (yeni kayıt) 250,00 TL Proje Plan Müellifi kaydı (yenilenen kayıt) 100,00 TL Yapı Müteahhidi kaydı (yeni kayıt) 250,00 TL Yapı Müteahhiti kaydı (Yenilenen kayıt) 100,00 TL Fenni Mesul (Yeni Kayıt) 250,00 TL Fenni Mesul (Yenilenen Kayıt) 100,00 TL Yapı ġantiye ġefi Kaydı (Yeni Kayıt) 250,00 TL Yapı ġantiye ġefi Kaydı (Yeni Kayıt) 100,00 TL Yapı Denetim Firması Kaydı (Yeni Kayıt) 250,00 TL Yapı Denetim Firması Kaydı (Yenilenen Kayıt) 100,00 TL Ekspertiz Raporu için Fotoğraf ve Evrak Kopyası alınması Dosya 150,00 TL Deprem Risk Haritalarının Dijital Ortamda verilmesi 50,00 TL m²'ye kadar olan plan ve plan tadilatlarının Ticaret alanları için ücret Arsa m² m²''den Yukarısı için Plan ve Plan Tadilatlarının Ticaret Alanları için ücret Arsa m² 2,00 TL m²'ye kadar olan Plan ve Plan Tadilatlarının Konut Alanları için ücret Arsa m² m²'den Büyük ve Plan Tadilatlarının Konut Alanları için ücret Arsa m² 1,00 TL Özel Hastane ve Özel Okul, Özel Yurt Alanları için Plan ve Plan Tadilat Talebi ücreti Arsa m² 2,00 TL Sanayi Alanları için Plan ve Plan Tadilat Talebi ücreti Arsa m² 3,00 TL Sayfa 7 / 27

8 Tarımsal Amaçlı Yapı Alanları için Plan ve Plan Tadilatı Talebi ücreti Arsa m² 0.5 Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı için Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücreti Arsa m² 3,00 TL Turizm Alanı Ġçin Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücreti Arsa m² 3,00 TL Mania Kriter Dosyası Düzenlenmesi Dosya 220,00 TL 1. Özel Mülkiyet (Bina Özel parsel içinde mülkiyet) 2014 YILI 1.1 GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç) ,00 TL 1.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL) 100,00 TL 1.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık) 400,00 TL 2.Kamu arazileri üzerinde olması halinde 2.1GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç) ,00 TL 2.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL) 100,00 TL 2.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık) 400,00 TL 1. Özel Mülkiyet (Bina Özel parsel içinde mülkiyet) 2015 YILI 1.1 GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç) ,00 TL 1.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL) 110,00 TL 1.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık) 440,00 TL 2.Kamu arazileri üzerinde olması halinde 2.1GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç) ,00 TL 2.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL) 110,00 TL 2.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık) 440,00 TL AÇIKLAMALAR 1 BüyükĢehir yetki sınırları içerisinde Yer seçim belgesi alınmadan (izinsiz) kurulmuģ istasyonların tespitinde ilgili iģletmeciye 2.1 pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır. 2Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir. Belirtilen Tüm ücretlere KDV dahildir. Sayfa 8 / 27

9 GELĠR TARĠFESĠ UYGULAMA ESASLARI Konut Terimi Ġçine; Tüm resmi binalar ile sağlık ve kültür tesisleri (Özel eğitim ve sağlık tesisleri hariç) girmektedir. Ticaret Terimi Ġçine; Ticari binalar, ticaret yolları ve ticaret bölgelerindeki binalar girmektedir Ġmar Planı, parselasyon planı teklifleri kontrol edilip, yetersiz ve eksik bulunması nedeniyle iade edilmesi veya talepten vazgeçilmesi halinde tahsis edilen ücretler geri ödenmez. Ancak düzeltilip yeniden getirilmesi halinde yeniden kontrol ücreti alınmaz. Mimari, Statik, Isıtma tesisatı, sıhhi tesisat ve peyzaj projeleri ile bunların tadilat projelerinden proje baģvurusu aģamasında tarifede belirtilen inceleme ücretleri peģin olarak alınır, eksik belge haricinde projelerin yeniden düzenlenmesi için iade edilenler, yeniden proje inceleme ücretine tabi olup, onay aģamasında proje onay ücreti alınır Tarife listesinde yer alan Mania Kriteri Dosyası; 1/25000, 1/5000 lik pafta ile koordinat listesinden oluģur. Bunun haricindeki taleplerden tarifedeki ücretler alınır. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ġlk, Orta, Ġlköğretim, Lise ve dengi meslek okulları ve Belediyemizin kendi yapacağı ve yaptıracağı yapılar ile Belediyemize hibe veya bağıģ yoluyla yapılacak yapılar tarifedeki ücretler ile yol katılım bedelinden muaf tutulacaktır. Uygulama Esasında tarifedeki ücretlerde tereddüte düģülen hususlarda Encümen Kararı alınır ve bu karara uyulur. Ücretler müracaat tarihinde geçerli olan tarife üzerinden alınır. Müracaat edildiğinde eksiklik nedeni ile iade olunan dosyalarda eksikliklerin tamamlandığı tarihteki ücret esas alınacaktır. Ücretler müracaat tarihinde geçerli olan tarife üzerinden alınır. Müracaat edildiğinde eksiklik nedeni ile iade olunan dosyalarda eksikliklerin tamamlandığı tarihteki ücret esas alınacaktır Birden fazla kullanım kararı getirilen plan tekliflerinde, kullanım kararı üzerinden ücret tarifesi üzerinden yüksek olan ücret alınır. Kamu kurum ve kuruluģlarından gelen plan tekliflerinden ücret talep edilmez. Plan değiģikliği teklifinden vazgeçilmesi durumunda yatırılan plan tadilat ücretinin % 50 si iade edilir Mahkeme kararları gereği planları ilk haline dönüģtüren plan değiģikliklerinden plan tadilat ücreti alınmaz. Sayfa 9 / 27

10 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ GELİR TARİFESİ 600 KİŞİLİK SALON (KDV DAHİL) a) ġehir Tiyatroları (Odalar,Dernekler, Vakıflar vb.) Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası Gece ve Gündüz birlikte b) Özel Tiyatroların ġehir Tiyatrosu Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası Gece ve Gündüz birlikte c) Uluslar arası Tiyatrolar Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası Gece ve Gündüz birlikte d) Sosyal Amaçlı Etkinlikler Haftaiçi gündüz ( arası) Haftaiçi gece ( arası) Hafta sonu gündüz ( arası) Hafta sonu gece ( arası) e) Kar Amaçlı Etkinlikler Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası 2015 YILI TEKLİF EDİLEN 1.000,00 TL 1.170,00 TL 2.000,00 TL 1.230,00 TL 1.360,00 TL 2.560,00 TL 2.595,00 TL 3.115,00 TL 5.190,00 TL 660,00 TL 660,00 TL 835,00 TL 835,00 TL 1.425,00 TL 1.805,00 TL 133 KĠġĠLĠK SEMĠNER SALONU (KDV HARĠÇ) a) Sosyal Amaçlı Etkinlikler Sayfa 10 / 27

11 Haftaiçi gündüz ( arası) Haftaiçi gece ( arası) Hafta sonu gündüz ( arası) Hafta sonu gece ( arası) b) Kar Amaçlı Etkinlikler Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası 88 KĠġĠLĠK SEMĠNER SALONU (KDV HARĠÇ) a) Sosyal Amaçlı Etkinlikler Haftaiçi gündüz ( arası) Haftaiçi gece ( arası) Hafta sonu gündüz ( arası) Hafta sonu gece ( arası) b) Kar Amaçlı Etkinlikler Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası 55 KĠġĠLĠK SEMĠNER SALONU (KDV HARĠÇ) a) Sosyal Amaçlı Etkinlikler Haftaiçi gündüz ( arası) Haftaiçi gece ( arası) Hafta sonu gündüz ( arası) Hafta sonu gece ( arası) b) Kar Amaçlı Etkinlikler Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası 415,00 TL 490,00 TL 500,00 TL 590,00 TL 1.170,00 TL 1.300,00 TL 330,00 TL 415,00 TL 415,00 TL 490,00 TL 1.040,00 TL 1.230,00 TL 250,00 TL 290,00 TL 290,00 TL 375,00 TL 900,00 TL 1.040,00 TL FUAYE ALANLARI (KDV DAHĠL) a) Sosyal Amaçlı Sergiler (günlük) Bodrum Kat Fuaye 250,00 TL 1. Kat FiriĢ Fuaye 330,00 TL 2. Kat Fuaye 170,00 TL Sayfa 11 / 27

12 b) Kar Amaçlı Sergiler (günlük) Bodrum Kat Fuaye 270,00 TL 1. Kat FiriĢ Fuaye 710,00 TL 2. Kat Fuaye 440,00 TL KÜLTÜR MERKEZĠ ETKĠNLĠKLERĠ GĠRĠġ BĠLETĠ TARĠFESĠ (KDV DAHĠL) TĠYATRO Çocuk Tiyatrosu Normal Oyun Tam Bilet Öğrenci 6,50 TL 20,00 TL 13,00 TL KONSER VE DĠĞER GÖRSEL SANATLARI ĠÇĠN Amatör Topluluk Konser/Gösteri Nev'i Bilet ücreti Tüm Amatör Konser ve Gösterimler 15,00 TL Profesyonel Topluluk Konser/gösteri kiralama bedeli 1.00 TL ,00 TL arası olanlar 20,00 TL TL ,00 TL arası olanlar 30,00 TL TL ,00 TL arası olanlar 35,00 TL TL ,00 TL arası olanlar 45,00 TL TL ,00 TL arası olanlar 50,00 TL TL üzeri olanlar Belediye Meclisi tarafından ayrıca belirlenir. AMFĠ TĠYATRO Hafta Ġçi Hafta sonu BELEDĠYE BANDOSU Mesai Saatleri içinde (saati) Mesai Saatleri dıģında (saati) Haftasonu (Cuma saat 17:00'den sonra) 1.170,00 TL 1.170,00 TL 700,00 TL 1.050,00 TL 1.050,00 TL Sayfa 12 / 27

13 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ 2015 YILI TEKLİF EDİLEN YILI SOSYO KÜLTÜREL ALAN VE AÇIK HAVA SPOR TESİSLERİ GELİR TARİFESİ TENĠS KORTU Tenis Kortu (1 saat gündüz) Tenis Kortu (1 saat akģam) SOSYO KÜLTÜREL ALAN Sosyo Kültürel Alan (Düğün ) Sosyo Kültürel alan (Diğer etkinlikler) DÜĞEREK SOSYAL TESĠSLERĠ Düğün (Açık alan) Düğün (Kapalı alan) 11,00 TL 16,50 TL 825,00 TL 1.650,00 TL 550,00 TL 660,00 TL Sayfa 13 / 27

14 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ 2015 YILI TEKLİF EDİLEN MEZBAHALAR GELĠR TARĠFESĠ (KDV DAHĠL) 1- Mezbahalarda Kesilen 1 (bir) adet BüyükbaĢ Hayvan a) BüyükbaĢ Hayvan Kesim Ücreti 95,00 TL b)toplu Kesimlerde ġahıs ve firmalardan (bir günde) adet büyümkbaģ hayvan kesim birim fiyatı 60,00 TL adet büyükbay hayvan kesim birim fiyatı 70,00 TL 40 adetten az olursa normal tarife uygulanır. c) BüyükbaĢ hayvanın karkasından soğutma: Kesim günü sonrası ilk 24 saat Gıda Güvenliği ve Hijyen açısından ücretsizdir. Sonrakı günler ücretli olup, BüyükbaĢ hayvanın karkasından soğutma (günlük) 15,00 TL d) BüyükbaĢ hayvanın karkas nakliyesi (Sakatat taģıma dahil Ġlçe içi) 1Adet 25,00 TL 2 ve üzeri karkaslar için adet baģına 15,00 TL e) Kurumumuz dıģında kesilip, depomuza muhafaza için getirilen karkas etler (Karkastan hergün için) 35,00 TL 2- Mezbahalarda kesilen küçükbaģ hayvan 1 (bir) adet a) KüçükbaĢ hayvan kesim ücreti 10 b) 1 (Bir) KüçükbaĢ hayvan karkasından soğutma ücreti 2,5 c) KüçükbaĢ hayvan karkas nakliyesi adedinden (Ġlçe içi) 2,5 d) Kurumumuz dıģı kesilip de soğuk hava depomuza muhafaza için getirilen karkas etlerin adedinden hergün için 4 3- Kesilen etlerin Ģehir dıģına nakliyesi bir iģletme için (Ġlçe sınırları dıģına nakliyesi 1 km si için) 1,00 TL Sayfa 14 / 27

15 4- Kokoreç esnafından bağırsak temizleme, tesis kullanım ve atık uzaklaģtırma ücreti: a) BüyükbaĢ Hayvanın Adedinden 3,50 TL a) KüçükbaĢ Hayvanın Adedinden 1,00 TL 5- Temizlenip pakete konan sakatatların (ayak,baģ,iģkembe, vb.) temizleme ücreti ve paketleme ücreti: a) BüyükbaĢ Hayvanın Adedinden 2,00 TL a) KüçükbaĢ Hayvanın Adedinden 0,50 TL 6- Sahipli Köpetlerin mikro çip uygulaması (bir adedi) 150,00 TL 7-Ovariohisterectomia 400,00 TL 8-Kastrasyon 250,00 TL 9-Hayvan Pazarı için konaklama ücreti (1 kiģi) 10,00 TL 10- Araç dezenfeksiyon ücreti (1 adet araçtan) 20,00 TL 11- Talep edilmesi halinde onaylı tanzim edilen evraklardan kiģi baģına 11,00 TL HUZUREVĠ TARĠFESĠ (KDV DAHĠL) 1-Huzurevi aylık ücret kiģibaģına (kdv dahil) MEZARLIKLAR TARĠFESĠ (KDV DAHĠL) 1-Belediye sınırları dıģına yapılacak cenaze nakil 1 km si (sadece gidiģ için) Muhtaç olduğunu beyan edenlere ücretsiz olarak hizmet verilir. SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER TARĠFESĠ 1-KreĢ ve Gündüz Bakım Evi Aylık Ücret KiĢi BaĢına (Kurulması Halinde) 2- Hasta Nakil Ambulans (Ġlçeler arası ve Ġller arası) ücreti km baģına (gidiģ km'ye dahil dönüģ dahil değildir.) 250,00 TL 2,00 TL 400,00 TL 3,00 TL Sayfa 15 / 27

16 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ULAġIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ 2015 YILI TEKLİF EDİLEN MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK (0-29) GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 9,35 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 10,39 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 11,43 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 13,51 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 14,55 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 15,58 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 16,80 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 22,86 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 29,10 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 32,48 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,48 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 AYLIK (30-89) GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 7,01 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 7,79 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 8,57 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 10,13 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 10,91 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 11,68 TL Sayfa 16 / 27

17 20 m üzeri 22'm'ye kadar 12,48 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 17,14 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 21,82 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 24,36 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,48 TL MADEN ĠSKELESĠ AYLIK ( GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 5,25 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 5,84 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 6,42 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 7,59 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 8,18 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 8,76 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 9,36 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 12,85 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 16,36 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 18,27 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,48 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 YILLIK BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 3,41 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 3,79 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 4,17 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 4,93 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 5,31 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 5,69 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 6,08 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 8,35 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 10,63 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 11,87 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,48 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK (0-29 GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR Sayfa 17 / 27

18 (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 10,29 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 11,43 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 12,57 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 14,86 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 16,01 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 17,14 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar m üzeri 24'm'ye kadar m üzeri 26'm'ye kadar 32,01 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 35,73 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,63 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK (30-89 GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 7,71 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 8,57 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 9,43 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 11,14 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 12,00 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 12,85 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 13,73 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 18,85 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 24,00 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 26,80 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,63 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK ( GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 5,78 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 6,42 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 7,06 TL Sayfa 18 / 27

19 14 m üzeri 16'm'ye kadar 8,35 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 9,00 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 9,64 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 10,30 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 14,14 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 18,00 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 20,10 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,63 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 YILLIK BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 3,75 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 4,17 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 4,59 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 5,42 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 5,84 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 6,26 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 6,69 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 9,19 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 11,69 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 13,06 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,63 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 YILLIK BAĞLAMA ÜCRETĠ-BALIKÇI TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 450,00 TL 10 m üzeri 15'm'ye kadar 600,00 TL 15 m üzeri 20'm'ye kadar 900,00 TL Not: Balıkçı Teknesi Bağlama ücreti sadece geçerli balıkçılık ruhsatı bulunan teknelere uygulanır. Düzenli sefer yapacak alınacak ruhsat (basılı evrak ücreti) Ruhsat ücreti Düzenli sefer yapacak arabalı feribotlardan alınacak (basılı evrak ücreti) Ruhsat ücreti TĠCARĠ MĠNĠBÜS PLAKA (TAHDĠTLĠ VE TAHSĠSLĠ) TAHSĠS ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) 110,00 TL 165,00 TL Sayfa 19 / 27

20 Nufüsu Nufüsu Nufüsu Nufüsu ve üzeri TĠCARĠ MĠNĠBÜS PLAKA (TAHDĠTLĠ VE TAHSĠSLĠ) DEVĠR ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) Nufüsu Nufüsu Nufüsu Nufüsu ve üzeri Not: Ġhaleyle yapılacak olan hatlar hariç SAFARĠ ARAÇLARI TAHSĠS VE DEVĠR ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) Safari Aracı Tahsis ücreti Safari Aracı devir ücreti SAFARĠ ARAÇLARI GÜZERGAH ĠZĠN BELGESĠ (KDV DAHĠL) Safari Araçları Güzergah izin belgesi (Yıllık) ARAÇ UYGUNLUK BELGESĠ (KDV DAHĠL) "T"Plakalı taksiler "S" Plakalı Servisler, Ticari Minübüsler Araç Uygunluk Belgesi 27 koltuğa kadar Araç Uygunluk Belgesi 27 koltuk üzeri Safari Araçları Araç Uygunluk Belgesi OTOBÜS ĠÇĠ REKLAM ALMA ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) A3 Boyutunda Reklam A4 Boyutunda Reklam KĠġĠSELLEġTĠRĠLMĠġ SEYHAT KARTI ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) Seyhat Kart Ücreti TĠCARĠ ARAÇLARA REKLAM VERĠLMESĠ (KDV DAHĠL) TĠCARĠ ARAÇ REKLAM YETKĠ BELGESĠ Ticari Araç Reklam Belgesi (Yıllık) TĠCARĠ ARAÇ REKLAM ĠZĠN BELGESĠ (Her Araç/reklam için ayrı) Ticari Taksi ve Kiralık Otomobiller (Yıllık) Kamyonet ve Hafif Ticari Römorklar (Yıllık) Mihübüsler (Yıllık) Otobüsler (Yıllık) Sayfa 20 / ,00 TL 2.500,00 TL 3.000,00 TL 3.500,00 TL 1.000,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 2.500,00 TL 700,00 TL 700,00 TL 250,00 TL 50,00 TL 75,00 TL 50,00 TL 12,00 TL 10,00 TL 5,00 TL 2.000,00 TL 150,00 TL 200,00 TL 250,00 TL 300,00 TL

21 TAHSĠS BELGESĠ ÜCRETLERĠ (KDV DAHĠL) "T" TĠCARĠ TAKSĠ VE "S" SERVĠS PLAKALARI ĠÇĠN TAHSĠS ÜCRETĠ Nufüsu Nufüsu Nufüsu Nufüsu ve üzeri DEVĠR ÜCRETLERĠ (KDV DAHĠL) "T" TĠCARĠ TAKSĠ VE "S" SERVĠS PLAKALARI ĠÇĠN DEVĠR ÜCRETĠ Nufüsu Nufüsu Nufüsu Nufüsu ve üzeri GÜZERGAH ĠZĠN BELGESĠ ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) "S" PLAKALI SERVĠS ARAÇLARI: Nufüsu Nufüsu Nufüsu Nufüsu ve üzeri Ġki Ġlçe Arasında yapılacak taģımalarda mevcut fiyat üzerine 100.-TL eklenecektir. Köy Statülü Araçlar Not: Tek Kampanya içersinde sadece bir mal veya hizmet bulunan ait dükkanlar yapabilir. Mal veya Hizmet kolunun değiģmesi durumunda izin belgesinin yenilenmesi zorunludur ,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 2.500,00 TL 750,00 TL 1.000,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 150,00 TL 250,00 TL 300,00 TL 350,00 TL 200,00 TL Sayfa 21 / 27

22 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TOPTANCI HALLERĠ 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ 2015 YILI TEKLİF EDİLEN 1- Hal ÇıkıĢ Bileti Ücretleri: a) Manav, Otel, Hastane, Lokanta vb. yerlere mal yapan tedarikçilerin araçları 5,00 TL b) Kamyonet (101 kg-3000kg) 5,00 TL C) Küçük kamyon (3001 kg kg) 12,00 TL C) Büyük kamyon kg kg) 15,00 TL Tır, Gümrükleme için hale giren tırlar 30,00 TL 2- Hal Rüsum Gideri : 5957 sayılı kanun hükümlerine göre uygulanır. 3- Hal Kira Geliri: 5957 Sayılı Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği; bir yıldan uzun süreli kira sözleģmelerinde ikinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, Üretici Giyatı Endeksi oranında arttırılır. 4- Hal Kantar Ücreti: a) Römorklu araçlar (Otomobil, pikap, traktör) 3,00 TL b) Küçük Kamyon (3.001 kg kg) 5,00 TL c) Büyük Kamyon ( kg kg) 10,00 TL d) Tırlar ( kg kg) 15,00 TL 5- Hal ĠĢyeri Devir Ücreti Gelir: 300 m²'ye kadar olanlar ,00 TL 600 m²'ye kadar olanlar ,00 TL Sayfa 22 / 27

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve 35,00 takılan levha, yazı,

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Yılı

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden"

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : TOPTANCI HALİ ÜCRETLERİ : 552 Sayılı Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17'nci maddesine

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı