Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;"

Transkript

1 Karar No :194 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI b) MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELĠR TARĠFESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Belediye Meclisinin tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen 2015 yılı Belediye Gelir tarifesinin incelenmesi için komisyonumuz 20/11/2014 tarihinde toplanmıģ olup, yapılan incelemede; Meclis üyelerimize sunulan tarifelerden; 1- Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı gelir tarifesinde Belediyemiz yetkisindeki Alan Yüzey vb. yerlerin Kullanım Ġzni Ücreti altındaki Banka ATM (yıllık) Adet ,00lira ve Baz Ġstasyonları, TV vericileri, HaberleĢme Hizmeti Ekipmanları (yıllık) Adet ,00lira tarifelerinin kaldırılmasına; 2- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığının gelir tarifesi cetvelinde yer alan Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti+kdv Bodrum, Fethiye Dalaman, Marmaris, Seydikemer, Köyceğiz Ortaca, Datça, Ula 3.000,00lira, Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti + KDV MenteĢe, Kavaklıdere, Milas, Yatağan 1.500,00 lira sınıflandırılmasının kaldırılarak tüm ilçelerin tek fiyat 2.000,00lira olarak değiģtirilmesi, Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12mt kadar olan teknelerden 30,00lira ifadesinde kadar kelimesi yerine den uzun kelimesinin getirilmesine ve TaĢıma Kabul Belgesi Adet baģına 40,00lira tarifesinin kaldırılması; 3- Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanlığı gelir tarifesinde yer alan nev i belli olmayan 1.540,00liranın yazım hatasından kaynaklandığından tarifeden kaldırılmasına; 4- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı tarifesinde Belediye Sınırları dıģına yapılacak cenaze nakil 1km si (sadece gidiģ için) 2,00lira nın ibaresinin altına Muhtaç olduğunu beyan edenlere ücretsiz olarak hizmet verilir. Ġbarelerinin eklenmesine; 5- UlaĢım Daire BaĢkanlığı Gelir Tarifesinde yer alan tarife baģlıklarındaki 2014 ifadelerinin 2015 Ģeklinde değiģtirilmesi; Safari Araçları Güzergah izin belgesi (Yıllık) 500,00lira nın 250,00lira olarak değiģtirilmesine; Güzergah Ġzin Belgesi Ücreti (KDV Dahil) baģlığının altındaki S Plakalı Servis Araçları Nüfusu ,00lira nın 150,00lira olarak, Nüfusu ,00lira nın250,00lira olarak, Nüfusu ,00lira nın 300,00lira olarak, Nüfusu ve üzeri 550,00 lira nın 350,00lira olarak, Köy Statülü Araçlar 300,00lira nın 200,00 lira olarak değiģtirilmesi; 6- Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının tarife teklifinde yer alan 2014 yılı için; 1.Özel Mülkiyet (bina, özel parsel içinde mülkiyet), 1.1 GSM Yer Seçim belgesi (1 defalık) (kira hariç) ,00.-TL 1.2 GSM Mobil Ġstasyon bedeli (gün/tl) 100,00.-TL 1.3 Baz Ġstasyonu Yer Seçimi Survey bedeli (1 defalık) 400,00-TL 2. Kamu Arazileri Üzerinde Olması Halinde, 2.1 GSM Yer Seçim belgesi (1 defalık) (kira hariç) ,00.-TL 2.2 GSM Mobil Ġstasyon bedeli (gün/tl) 100,00.- TL 2.3 Baz Ġstasyonu Yer Seçimi survey bedeli (1 defalık) 400,00-TL Açıklamalar: Sayfa 1 / 27

2 1 BüyükĢehir Yetki Sınırları içersinde yer seçim belgesi alınmadan (izinsiz) kurulmuģ istasyonların tespitinde ilgili ĠĢletmeciye 2.1 pozunun beģ katı ceza uygulanacaktır. 2 Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir. Ġbarelerinin eklenmesine: 7- Sağlık ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı bütçesinde yer alan BüyükbaĢ hayvanın karkas nakliyesi(sakatat taģıma dahil ilçe içi) 25,00 lira ücretin 1 adedinden alınmasına; 2 ve üzerinden adet baģına 15,00 lira ibaresinin eklenmesine: Kesilen etlerin Ģehir dıģına nakliyesi bir iģletme için (ilçe merkezi dıģına nakliyesi 1 km si için) 1,00 lira ibaresi; Kesilen etlerin Ģehir dıģına nakliyesi bir iģletme için (ilçe sınırları dıģına nakliyesi 1 kmsi için)olarak değiģtirilmesine; ayrıca kokereç esnafından bağırsak temizleme tesis kullanım ve atık uzaklaģtırma ücreti büyükbaģ hayvanın adedinden 4,00 liranın 3,50 lira olarak değiģtirilmesine: Komisyonumuza gönderilen diğer tarifelerin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Daire BaĢkanlıklarımız tarafından oluģturulan 2015 Yılı Gelir Tarifesinin Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüģülmüģ olup; Plan ve Bütçe komisyonunca yapılan ve yukarıda komisyon raporunda belirtilen değiģikliklerle birlikte Plan ve Bütçe komisyonunca oybirliği ile kabul edilen, Muğla BüyükĢehir Belediyesi 2015 Yılı Gelir Tarifesi aģağıdaki tablolarda belirtildiği Ģekilde 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (f) bendi kapsamında Meclisimizce OYBĠRLĠĞĠ ĠLE KABUL EDĠLDĠ. Sayfa 2 / 27

3 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ CETVELİ GELİR TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbablarınca çeģitli yerlere asılan ve takılan her çeģit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamlar Motorlu taģıt araçlarının içine ve dıģına konan ilan ve reklamlardan Cadde sokak ve kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamlar IĢıklı veya Projeksiyonlu ilan ve reklamlardan vb.'nin herbiri için Mahiyeti ne olursa olsun yapıģtırılacak çeģitli afiģler ve benzerlerinin EĞLENCE VERGĠSĠ Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinde; bilardo bovling ve masa futbolu salonlarından günlük Dansing, taverna, kabare, diskotek ve barlardan günlük Pavyon, gazino ve gece kulüplerinden günlük Belediyemizden Kanun ve Yönetmelikler gereğince canlı müzik izni verilen; Müzikli: Çay bahçeleri, içkili ve içkisiz lokantalar, Kafeteryalar, Kafeler, Kafebarlar ve Birahanelerden günlük Lunaparklardan günlük 52.maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı iģgallerde iġgal HARCI 52.maddenin (1) numaralı bentlerinde yazılı hayvan satıcılarının iģgallerde (satıģı yapılan küçükbaģ hayvan baģına) Sayfa 3 / YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Ġlgili Bakanlar Kurulu Kararına Ġstinaden Tahsil Edilir 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Ġlgili Bakanlar Kurulu Kararına Ġstinaden Tahsil Edilir 2464 Sayılı Belediye

4 52.maddenin (1) numaralı bentlerinde yazılı hayvan satıcılarının iģgallerde (satıģı yapılan büyükbaģ hayvan baģına) 52.maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iģgallerde (Her taģıtttan beher saat için) 52.maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iģgallerde Parkmetre çalıģtırılan yerlerde beher saat için) ĠĢyeri önlerine konulan dondurma dolaplarının m2'sinden günlük Sezonluk satıģ yapan çiçekçi, fidancı ve benzerlerinden m2'den günlük Belediye zabıtasınca uygun görülen iģyerlerinin önünü sürekli iģgal edenlerin beher m2'den günlük Belediyemiz Yetkisindeki Alan, Yüzey vb. Yerlerin Kullanım Ġzni Ücretleri; Ġzinsiz yapıģtırılan afiģlerin temizleme ücreti m² Ankesörlü v.b. Telefon Yer Kullanım Ücreti(yıllık) Adet BüyükĢehir Belediyesine ait yerlerde yer-zemin iģgali nedeniyle yapılacak her türlü ilan ve reklamlardan alınacak yer tahsis ücreti Adet Gelirleri Kanunu ve Ġlgili Bakanlar Kurulu Kararına Ġstinaden Tahsil Edilir 65,00 TL 165,00 TL 275,00 TL T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELĠR TARĠFESĠ Ġhtisas KOMĠSYONLARI RAPOR ÜCRETĠ BüyükĢehir Belediye Meclisince oluģturulan ihtisas komisyonlarından alınan kararlar vatandaģların isteği üzerine A4 ebadında her sayfa için 2015 YILI ĠÇĠN TEKLĠF EDĠLEN 1,00 TL Sayfa 4 / 27

5 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ 2015 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti +KDV Teknelerden atık alım iģlemi karģılığı tahsil edilecek ücret Sealing Tekneleri, Motor Yatlar, Guletler Teknelerden atık alım iģlemi karģılığı tahsil edilecek ücret Günübirlik Tur Tekneleri Not: Yukarıdaki tablodan ayrı olarak diğer Ġlçe Belediyelerimizde aģağıda belirtilen miktarlarda atık alım ücretleri tahsil edilmektedir.) Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12 mt. Kadar olan teknelerden: ücret alınmıyor Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12 mt. uzun teknelerden Marmaris Belediyesi Uzunluğu 12 mt. Kadar olan teknelerden Marmaris Belediyesi Uzunluğu 12 mt. Uzun teknelerden Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 1 Lt-1 ton arası teknelerden Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 1 ton-2 ton arası teknelerden Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 2 ton-3 ton arası teknelerden Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 6 ton-7 ton arası teknelerden Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 7 ton ve üzeri teknelerden 2.000,00 TL 30,00 TL 20,00 TL 30,00 TL 20,00 TL 30,00 TL 15,00 TL 30,00 TL 45,00 TL 90,00 TL 105,00 TL Küçük Araçlar, Traktör ve Kamyonetler için Kamyonlar için adet baģına Tır vb. araçlar için adet baģına 10,00 TL 25,00 TL 40,00 TL Sayfa 5 / 27

6 Hafriyat TaĢıma Belgesi adet baģına GPS Harç Bedeli Adet BaĢına Dolgu izin Bedeli m³ baģına Katı Atık Kendi Aracı ile Getirenler 50,00 TL 300,00 TL 0,25 TL 25,00 TL T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ CETVELİ GELİR TARİFESİ BİRİM 2015 YILI TEKLİF EDİLEN 1/1000 Ölçekli Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi iģi Pafta 10,00 TL 1/1000 Ölçekli Onaylı Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi iģi Pafta 50,00 TL 1/5000 Ölçekli Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi iģi Pafta 10,00 TL 1/5000 Ölçekli Onaylı Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamda Verilmesi iģi Pafta 50,00 TL 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Onama ücreti Pafta 60,00 TL 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita Onama ücreti Pafta 70,00 TL Poligon Değeri (1 Adet C$) Adet 5,00 TL Nirengi Değeri (1 Adet C3) Adet 10,00 TL Muğla BüyükĢehir Belediyesi Rehber Haritası Cilt 50,00 TL Muğla BüyükĢehir Belediyesi Ġlçe Rehber Haritası (Renkli, Baskı) Adet 25,00 TL Mahalle Haritası (Renkli Pilot) Adet 15,00 TL Adres Tesbiti (Büroda) 10,00 TL Adres Tesbiti (Arazide) 25,00 TL Muğla, Mahalle, Cadde ve Sokak Ġsimleri Sayfa 10,00 TL Muğla, Mahalle, Cadde ve Sokak Ġsimleri (Bilgisayar Ortamında Excel Formatında) Dosya 80,00 TL Yol Kotu Tutanağı (Plankota) verilmesi Parsel 150,00 TL Sayfa 6 / 27

7 Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi Parsel 150,00 TL Yapı Aplikasyon Tutanağının Araziye Uygulanması Parsel 230,00 TL Temel Vizesinin Yapılması Parsel 230,00 TL Koordinatlı Bina Tesbiti Kontrollük Hizmet Bedeli Sayfa 20,00 TL Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı Sayfa 20,00 TL 3194 Ġmar Kanunu 18. Madde Uygulama Kotrol Ücreti (Düzenleme Sınırı BaĢına) 50,00 TL Ġlgililerin Ġsteği Üzerine Yaptırılan Halihazır Haritaların Arazi ve Büro Kontrollük Ücreti Pafta 50,00 TL Plankote Kontrol Ücreti veya Gabari Ölçümü Parsel 50,00 TL Talep Halinde Örneklenecek Evraklar Fotokopi Ücretleri Adet 5,00 TL Proje,Pafta,A4-A3 Belgeye Aslı Gibidir Yapılması Adet 20,00 TL Onaylı Proje ve Her Ölçekte Onaylı Ġmar Planından Ozalit Alınması Basılı Form Ozalik (Ozalit Çekimi Talep Sahibine ait) Proje/Pafta 50,00 TL Onaysız Proje ve Her Ölçekte Onaylı Ġmar Planından Bilgisayar Ortamında Verilmesi iģi Proje/Pafta 10,00 TL Onaylı Proje ve Her Ölçekte Onaylı Ġmar Planından Bilgisayar Ortamında Verilmesi iģi Proje/Pafta 50,00 TL Onaylı Zemin Etüt Raporundan Kopya alınması (Fotokopi ücreti talep sahibine ait) Cilt 50,00 TL Proje plan Müellif kaydı (yeni kayıt) 250,00 TL Proje Plan Müellifi kaydı (yenilenen kayıt) 100,00 TL Yapı Müteahhidi kaydı (yeni kayıt) 250,00 TL Yapı Müteahhiti kaydı (Yenilenen kayıt) 100,00 TL Fenni Mesul (Yeni Kayıt) 250,00 TL Fenni Mesul (Yenilenen Kayıt) 100,00 TL Yapı ġantiye ġefi Kaydı (Yeni Kayıt) 250,00 TL Yapı ġantiye ġefi Kaydı (Yeni Kayıt) 100,00 TL Yapı Denetim Firması Kaydı (Yeni Kayıt) 250,00 TL Yapı Denetim Firması Kaydı (Yenilenen Kayıt) 100,00 TL Ekspertiz Raporu için Fotoğraf ve Evrak Kopyası alınması Dosya 150,00 TL Deprem Risk Haritalarının Dijital Ortamda verilmesi 50,00 TL m²'ye kadar olan plan ve plan tadilatlarının Ticaret alanları için ücret Arsa m² m²''den Yukarısı için Plan ve Plan Tadilatlarının Ticaret Alanları için ücret Arsa m² 2,00 TL m²'ye kadar olan Plan ve Plan Tadilatlarının Konut Alanları için ücret Arsa m² m²'den Büyük ve Plan Tadilatlarının Konut Alanları için ücret Arsa m² 1,00 TL Özel Hastane ve Özel Okul, Özel Yurt Alanları için Plan ve Plan Tadilat Talebi ücreti Arsa m² 2,00 TL Sanayi Alanları için Plan ve Plan Tadilat Talebi ücreti Arsa m² 3,00 TL Sayfa 7 / 27

8 Tarımsal Amaçlı Yapı Alanları için Plan ve Plan Tadilatı Talebi ücreti Arsa m² 0.5 Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı için Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücreti Arsa m² 3,00 TL Turizm Alanı Ġçin Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücreti Arsa m² 3,00 TL Mania Kriter Dosyası Düzenlenmesi Dosya 220,00 TL 1. Özel Mülkiyet (Bina Özel parsel içinde mülkiyet) 2014 YILI 1.1 GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç) ,00 TL 1.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL) 100,00 TL 1.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık) 400,00 TL 2.Kamu arazileri üzerinde olması halinde 2.1GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç) ,00 TL 2.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL) 100,00 TL 2.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık) 400,00 TL 1. Özel Mülkiyet (Bina Özel parsel içinde mülkiyet) 2015 YILI 1.1 GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç) ,00 TL 1.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL) 110,00 TL 1.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık) 440,00 TL 2.Kamu arazileri üzerinde olması halinde 2.1GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç) ,00 TL 2.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL) 110,00 TL 2.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık) 440,00 TL AÇIKLAMALAR 1 BüyükĢehir yetki sınırları içerisinde Yer seçim belgesi alınmadan (izinsiz) kurulmuģ istasyonların tespitinde ilgili iģletmeciye 2.1 pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır. 2Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir. Belirtilen Tüm ücretlere KDV dahildir. Sayfa 8 / 27

9 GELĠR TARĠFESĠ UYGULAMA ESASLARI Konut Terimi Ġçine; Tüm resmi binalar ile sağlık ve kültür tesisleri (Özel eğitim ve sağlık tesisleri hariç) girmektedir. Ticaret Terimi Ġçine; Ticari binalar, ticaret yolları ve ticaret bölgelerindeki binalar girmektedir Ġmar Planı, parselasyon planı teklifleri kontrol edilip, yetersiz ve eksik bulunması nedeniyle iade edilmesi veya talepten vazgeçilmesi halinde tahsis edilen ücretler geri ödenmez. Ancak düzeltilip yeniden getirilmesi halinde yeniden kontrol ücreti alınmaz. Mimari, Statik, Isıtma tesisatı, sıhhi tesisat ve peyzaj projeleri ile bunların tadilat projelerinden proje baģvurusu aģamasında tarifede belirtilen inceleme ücretleri peģin olarak alınır, eksik belge haricinde projelerin yeniden düzenlenmesi için iade edilenler, yeniden proje inceleme ücretine tabi olup, onay aģamasında proje onay ücreti alınır Tarife listesinde yer alan Mania Kriteri Dosyası; 1/25000, 1/5000 lik pafta ile koordinat listesinden oluģur. Bunun haricindeki taleplerden tarifedeki ücretler alınır. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ġlk, Orta, Ġlköğretim, Lise ve dengi meslek okulları ve Belediyemizin kendi yapacağı ve yaptıracağı yapılar ile Belediyemize hibe veya bağıģ yoluyla yapılacak yapılar tarifedeki ücretler ile yol katılım bedelinden muaf tutulacaktır. Uygulama Esasında tarifedeki ücretlerde tereddüte düģülen hususlarda Encümen Kararı alınır ve bu karara uyulur. Ücretler müracaat tarihinde geçerli olan tarife üzerinden alınır. Müracaat edildiğinde eksiklik nedeni ile iade olunan dosyalarda eksikliklerin tamamlandığı tarihteki ücret esas alınacaktır. Ücretler müracaat tarihinde geçerli olan tarife üzerinden alınır. Müracaat edildiğinde eksiklik nedeni ile iade olunan dosyalarda eksikliklerin tamamlandığı tarihteki ücret esas alınacaktır Birden fazla kullanım kararı getirilen plan tekliflerinde, kullanım kararı üzerinden ücret tarifesi üzerinden yüksek olan ücret alınır. Kamu kurum ve kuruluģlarından gelen plan tekliflerinden ücret talep edilmez. Plan değiģikliği teklifinden vazgeçilmesi durumunda yatırılan plan tadilat ücretinin % 50 si iade edilir Mahkeme kararları gereği planları ilk haline dönüģtüren plan değiģikliklerinden plan tadilat ücreti alınmaz. Sayfa 9 / 27

10 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ GELİR TARİFESİ 600 KİŞİLİK SALON (KDV DAHİL) a) ġehir Tiyatroları (Odalar,Dernekler, Vakıflar vb.) Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası Gece ve Gündüz birlikte b) Özel Tiyatroların ġehir Tiyatrosu Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası Gece ve Gündüz birlikte c) Uluslar arası Tiyatrolar Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası Gece ve Gündüz birlikte d) Sosyal Amaçlı Etkinlikler Haftaiçi gündüz ( arası) Haftaiçi gece ( arası) Hafta sonu gündüz ( arası) Hafta sonu gece ( arası) e) Kar Amaçlı Etkinlikler Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası 2015 YILI TEKLİF EDİLEN 1.000,00 TL 1.170,00 TL 2.000,00 TL 1.230,00 TL 1.360,00 TL 2.560,00 TL 2.595,00 TL 3.115,00 TL 5.190,00 TL 660,00 TL 660,00 TL 835,00 TL 835,00 TL 1.425,00 TL 1.805,00 TL 133 KĠġĠLĠK SEMĠNER SALONU (KDV HARĠÇ) a) Sosyal Amaçlı Etkinlikler Sayfa 10 / 27

11 Haftaiçi gündüz ( arası) Haftaiçi gece ( arası) Hafta sonu gündüz ( arası) Hafta sonu gece ( arası) b) Kar Amaçlı Etkinlikler Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası 88 KĠġĠLĠK SEMĠNER SALONU (KDV HARĠÇ) a) Sosyal Amaçlı Etkinlikler Haftaiçi gündüz ( arası) Haftaiçi gece ( arası) Hafta sonu gündüz ( arası) Hafta sonu gece ( arası) b) Kar Amaçlı Etkinlikler Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası 55 KĠġĠLĠK SEMĠNER SALONU (KDV HARĠÇ) a) Sosyal Amaçlı Etkinlikler Haftaiçi gündüz ( arası) Haftaiçi gece ( arası) Hafta sonu gündüz ( arası) Hafta sonu gece ( arası) b) Kar Amaçlı Etkinlikler Gündüz ( ) arası Gece ( ) arası 415,00 TL 490,00 TL 500,00 TL 590,00 TL 1.170,00 TL 1.300,00 TL 330,00 TL 415,00 TL 415,00 TL 490,00 TL 1.040,00 TL 1.230,00 TL 250,00 TL 290,00 TL 290,00 TL 375,00 TL 900,00 TL 1.040,00 TL FUAYE ALANLARI (KDV DAHĠL) a) Sosyal Amaçlı Sergiler (günlük) Bodrum Kat Fuaye 250,00 TL 1. Kat FiriĢ Fuaye 330,00 TL 2. Kat Fuaye 170,00 TL Sayfa 11 / 27

12 b) Kar Amaçlı Sergiler (günlük) Bodrum Kat Fuaye 270,00 TL 1. Kat FiriĢ Fuaye 710,00 TL 2. Kat Fuaye 440,00 TL KÜLTÜR MERKEZĠ ETKĠNLĠKLERĠ GĠRĠġ BĠLETĠ TARĠFESĠ (KDV DAHĠL) TĠYATRO Çocuk Tiyatrosu Normal Oyun Tam Bilet Öğrenci 6,50 TL 20,00 TL 13,00 TL KONSER VE DĠĞER GÖRSEL SANATLARI ĠÇĠN Amatör Topluluk Konser/Gösteri Nev'i Bilet ücreti Tüm Amatör Konser ve Gösterimler 15,00 TL Profesyonel Topluluk Konser/gösteri kiralama bedeli 1.00 TL ,00 TL arası olanlar 20,00 TL TL ,00 TL arası olanlar 30,00 TL TL ,00 TL arası olanlar 35,00 TL TL ,00 TL arası olanlar 45,00 TL TL ,00 TL arası olanlar 50,00 TL TL üzeri olanlar Belediye Meclisi tarafından ayrıca belirlenir. AMFĠ TĠYATRO Hafta Ġçi Hafta sonu BELEDĠYE BANDOSU Mesai Saatleri içinde (saati) Mesai Saatleri dıģında (saati) Haftasonu (Cuma saat 17:00'den sonra) 1.170,00 TL 1.170,00 TL 700,00 TL 1.050,00 TL 1.050,00 TL Sayfa 12 / 27

13 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ 2015 YILI TEKLİF EDİLEN YILI SOSYO KÜLTÜREL ALAN VE AÇIK HAVA SPOR TESİSLERİ GELİR TARİFESİ TENĠS KORTU Tenis Kortu (1 saat gündüz) Tenis Kortu (1 saat akģam) SOSYO KÜLTÜREL ALAN Sosyo Kültürel Alan (Düğün ) Sosyo Kültürel alan (Diğer etkinlikler) DÜĞEREK SOSYAL TESĠSLERĠ Düğün (Açık alan) Düğün (Kapalı alan) 11,00 TL 16,50 TL 825,00 TL 1.650,00 TL 550,00 TL 660,00 TL Sayfa 13 / 27

14 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ 2015 YILI TEKLİF EDİLEN MEZBAHALAR GELĠR TARĠFESĠ (KDV DAHĠL) 1- Mezbahalarda Kesilen 1 (bir) adet BüyükbaĢ Hayvan a) BüyükbaĢ Hayvan Kesim Ücreti 95,00 TL b)toplu Kesimlerde ġahıs ve firmalardan (bir günde) adet büyümkbaģ hayvan kesim birim fiyatı 60,00 TL adet büyükbay hayvan kesim birim fiyatı 70,00 TL 40 adetten az olursa normal tarife uygulanır. c) BüyükbaĢ hayvanın karkasından soğutma: Kesim günü sonrası ilk 24 saat Gıda Güvenliği ve Hijyen açısından ücretsizdir. Sonrakı günler ücretli olup, BüyükbaĢ hayvanın karkasından soğutma (günlük) 15,00 TL d) BüyükbaĢ hayvanın karkas nakliyesi (Sakatat taģıma dahil Ġlçe içi) 1Adet 25,00 TL 2 ve üzeri karkaslar için adet baģına 15,00 TL e) Kurumumuz dıģında kesilip, depomuza muhafaza için getirilen karkas etler (Karkastan hergün için) 35,00 TL 2- Mezbahalarda kesilen küçükbaģ hayvan 1 (bir) adet a) KüçükbaĢ hayvan kesim ücreti 10 b) 1 (Bir) KüçükbaĢ hayvan karkasından soğutma ücreti 2,5 c) KüçükbaĢ hayvan karkas nakliyesi adedinden (Ġlçe içi) 2,5 d) Kurumumuz dıģı kesilip de soğuk hava depomuza muhafaza için getirilen karkas etlerin adedinden hergün için 4 3- Kesilen etlerin Ģehir dıģına nakliyesi bir iģletme için (Ġlçe sınırları dıģına nakliyesi 1 km si için) 1,00 TL Sayfa 14 / 27

15 4- Kokoreç esnafından bağırsak temizleme, tesis kullanım ve atık uzaklaģtırma ücreti: a) BüyükbaĢ Hayvanın Adedinden 3,50 TL a) KüçükbaĢ Hayvanın Adedinden 1,00 TL 5- Temizlenip pakete konan sakatatların (ayak,baģ,iģkembe, vb.) temizleme ücreti ve paketleme ücreti: a) BüyükbaĢ Hayvanın Adedinden 2,00 TL a) KüçükbaĢ Hayvanın Adedinden 0,50 TL 6- Sahipli Köpetlerin mikro çip uygulaması (bir adedi) 150,00 TL 7-Ovariohisterectomia 400,00 TL 8-Kastrasyon 250,00 TL 9-Hayvan Pazarı için konaklama ücreti (1 kiģi) 10,00 TL 10- Araç dezenfeksiyon ücreti (1 adet araçtan) 20,00 TL 11- Talep edilmesi halinde onaylı tanzim edilen evraklardan kiģi baģına 11,00 TL HUZUREVĠ TARĠFESĠ (KDV DAHĠL) 1-Huzurevi aylık ücret kiģibaģına (kdv dahil) MEZARLIKLAR TARĠFESĠ (KDV DAHĠL) 1-Belediye sınırları dıģına yapılacak cenaze nakil 1 km si (sadece gidiģ için) Muhtaç olduğunu beyan edenlere ücretsiz olarak hizmet verilir. SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER TARĠFESĠ 1-KreĢ ve Gündüz Bakım Evi Aylık Ücret KiĢi BaĢına (Kurulması Halinde) 2- Hasta Nakil Ambulans (Ġlçeler arası ve Ġller arası) ücreti km baģına (gidiģ km'ye dahil dönüģ dahil değildir.) 250,00 TL 2,00 TL 400,00 TL 3,00 TL Sayfa 15 / 27

16 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ULAġIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ 2015 YILI TEKLİF EDİLEN MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK (0-29) GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 9,35 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 10,39 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 11,43 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 13,51 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 14,55 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 15,58 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 16,80 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 22,86 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 29,10 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 32,48 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,48 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 AYLIK (30-89) GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 7,01 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 7,79 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 8,57 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 10,13 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 10,91 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 11,68 TL Sayfa 16 / 27

17 20 m üzeri 22'm'ye kadar 12,48 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 17,14 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 21,82 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 24,36 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,48 TL MADEN ĠSKELESĠ AYLIK ( GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 5,25 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 5,84 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 6,42 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 7,59 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 8,18 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 8,76 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 9,36 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 12,85 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 16,36 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 18,27 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,48 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 YILLIK BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 3,41 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 3,79 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 4,17 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 4,93 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 5,31 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 5,69 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 6,08 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 8,35 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 10,63 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 11,87 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,48 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK (0-29 GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR Sayfa 17 / 27

18 (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 10,29 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 11,43 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 12,57 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 14,86 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 16,01 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 17,14 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar m üzeri 24'm'ye kadar m üzeri 26'm'ye kadar 32,01 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 35,73 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,63 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK (30-89 GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 7,71 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 8,57 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 9,43 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 11,14 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 12,00 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 12,85 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 13,73 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 18,85 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 24,00 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 26,80 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,63 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK ( GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 5,78 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 6,42 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 7,06 TL Sayfa 18 / 27

19 14 m üzeri 16'm'ye kadar 8,35 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 9,00 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 9,64 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 10,30 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 14,14 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 18,00 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 20,10 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,63 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 YILLIK BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 3,75 TL 10 m üzeri 12'm'ye kadar 4,17 TL 12 m üzeri 14'm'ye kadar 4,59 TL 14 m üzeri 16'm'ye kadar 5,42 TL 16 m üzeri 18'm'ye kadar 5,84 TL 18 m üzeri 20'm'ye kadar 6,26 TL 20 m üzeri 22'm'ye kadar 6,69 TL 22 m üzeri 24'm'ye kadar 9,19 TL 24 m üzeri 26'm'ye kadar 11,69 TL 26 m üzeri 28'm'ye kadar 13,06 TL 28 m'den yukarı her mt için 1,63 TL MADEN ĠSKELESĠ 2015 YILLIK BAĞLAMA ÜCRETĠ-BALIKÇI TEKNEKELR (KDV DAHĠL) Teknenin Boyu mt. Olarak mt arası 450,00 TL 10 m üzeri 15'm'ye kadar 600,00 TL 15 m üzeri 20'm'ye kadar 900,00 TL Not: Balıkçı Teknesi Bağlama ücreti sadece geçerli balıkçılık ruhsatı bulunan teknelere uygulanır. Düzenli sefer yapacak alınacak ruhsat (basılı evrak ücreti) Ruhsat ücreti Düzenli sefer yapacak arabalı feribotlardan alınacak (basılı evrak ücreti) Ruhsat ücreti TĠCARĠ MĠNĠBÜS PLAKA (TAHDĠTLĠ VE TAHSĠSLĠ) TAHSĠS ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) 110,00 TL 165,00 TL Sayfa 19 / 27

20 Nufüsu Nufüsu Nufüsu Nufüsu ve üzeri TĠCARĠ MĠNĠBÜS PLAKA (TAHDĠTLĠ VE TAHSĠSLĠ) DEVĠR ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) Nufüsu Nufüsu Nufüsu Nufüsu ve üzeri Not: Ġhaleyle yapılacak olan hatlar hariç SAFARĠ ARAÇLARI TAHSĠS VE DEVĠR ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) Safari Aracı Tahsis ücreti Safari Aracı devir ücreti SAFARĠ ARAÇLARI GÜZERGAH ĠZĠN BELGESĠ (KDV DAHĠL) Safari Araçları Güzergah izin belgesi (Yıllık) ARAÇ UYGUNLUK BELGESĠ (KDV DAHĠL) "T"Plakalı taksiler "S" Plakalı Servisler, Ticari Minübüsler Araç Uygunluk Belgesi 27 koltuğa kadar Araç Uygunluk Belgesi 27 koltuk üzeri Safari Araçları Araç Uygunluk Belgesi OTOBÜS ĠÇĠ REKLAM ALMA ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) A3 Boyutunda Reklam A4 Boyutunda Reklam KĠġĠSELLEġTĠRĠLMĠġ SEYHAT KARTI ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) Seyhat Kart Ücreti TĠCARĠ ARAÇLARA REKLAM VERĠLMESĠ (KDV DAHĠL) TĠCARĠ ARAÇ REKLAM YETKĠ BELGESĠ Ticari Araç Reklam Belgesi (Yıllık) TĠCARĠ ARAÇ REKLAM ĠZĠN BELGESĠ (Her Araç/reklam için ayrı) Ticari Taksi ve Kiralık Otomobiller (Yıllık) Kamyonet ve Hafif Ticari Römorklar (Yıllık) Mihübüsler (Yıllık) Otobüsler (Yıllık) Sayfa 20 / ,00 TL 2.500,00 TL 3.000,00 TL 3.500,00 TL 1.000,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 2.500,00 TL 700,00 TL 700,00 TL 250,00 TL 50,00 TL 75,00 TL 50,00 TL 12,00 TL 10,00 TL 5,00 TL 2.000,00 TL 150,00 TL 200,00 TL 250,00 TL 300,00 TL

21 TAHSĠS BELGESĠ ÜCRETLERĠ (KDV DAHĠL) "T" TĠCARĠ TAKSĠ VE "S" SERVĠS PLAKALARI ĠÇĠN TAHSĠS ÜCRETĠ Nufüsu Nufüsu Nufüsu Nufüsu ve üzeri DEVĠR ÜCRETLERĠ (KDV DAHĠL) "T" TĠCARĠ TAKSĠ VE "S" SERVĠS PLAKALARI ĠÇĠN DEVĠR ÜCRETĠ Nufüsu Nufüsu Nufüsu Nufüsu ve üzeri GÜZERGAH ĠZĠN BELGESĠ ÜCRETĠ (KDV DAHĠL) "S" PLAKALI SERVĠS ARAÇLARI: Nufüsu Nufüsu Nufüsu Nufüsu ve üzeri Ġki Ġlçe Arasında yapılacak taģımalarda mevcut fiyat üzerine 100.-TL eklenecektir. Köy Statülü Araçlar Not: Tek Kampanya içersinde sadece bir mal veya hizmet bulunan ait dükkanlar yapabilir. Mal veya Hizmet kolunun değiģmesi durumunda izin belgesinin yenilenmesi zorunludur ,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 2.500,00 TL 750,00 TL 1.000,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 150,00 TL 250,00 TL 300,00 TL 350,00 TL 200,00 TL Sayfa 21 / 27

22 T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TOPTANCI HALLERĠ 2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ GELİR TARİFESİ 2015 YILI TEKLİF EDİLEN 1- Hal ÇıkıĢ Bileti Ücretleri: a) Manav, Otel, Hastane, Lokanta vb. yerlere mal yapan tedarikçilerin araçları 5,00 TL b) Kamyonet (101 kg-3000kg) 5,00 TL C) Küçük kamyon (3001 kg kg) 12,00 TL C) Büyük kamyon kg kg) 15,00 TL Tır, Gümrükleme için hale giren tırlar 30,00 TL 2- Hal Rüsum Gideri : 5957 sayılı kanun hükümlerine göre uygulanır. 3- Hal Kira Geliri: 5957 Sayılı Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği; bir yıldan uzun süreli kira sözleģmelerinde ikinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, Üretici Giyatı Endeksi oranında arttırılır. 4- Hal Kantar Ücreti: a) Römorklu araçlar (Otomobil, pikap, traktör) 3,00 TL b) Küçük Kamyon (3.001 kg kg) 5,00 TL c) Büyük Kamyon ( kg kg) 10,00 TL d) Tırlar ( kg kg) 15,00 TL 5- Hal ĠĢyeri Devir Ücreti Gelir: 300 m²'ye kadar olanlar ,00 TL 600 m²'ye kadar olanlar ,00 TL Sayfa 22 / 27

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ CETVELİ

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ CETVELİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ CETVELİ GELİR TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbablarınca

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELLERİ NO HĠZMET AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ ALINACAK ÜCRET 1 Ġmar Durumu Belgesi Hazırlama 250,00 TL 2 Numarataj

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. ALAPLI ĠLÇESĠ...MECLĠS KARAR KAĞIDI... Karar Tarihi : Karar No: 28

T.C. ALAPLI ĠLÇESĠ...MECLĠS KARAR KAĞIDI... Karar Tarihi : Karar No: 28 T.C. ALAPLI ĠLÇESĠ...MECLĠS KARAR KAĞIDI... Karar Tarihi : 05.09.2014 Karar No: 28 Belediye Meclisini TeĢkil Edenlerin Adı Soyadı Meclis BĢk. Abdullah ATEġ Üyeler; Nursev AKDENĠZ, Emine UYSAL, YaĢar ÇEVĠK,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihi PerĢembe günü

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :443 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi k) Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL. İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ İ MADDE : İMAR DURUMU ÜCRETİ ARSA(m2) 0 00 90,00 5,00 5,00 2 0 00 0,00 5,00 5,00 0 500 208,00 2,00 2,00 50m 2 den büyük,20 2,00 2,00 İmar durumu 5 temditlerinden 95,0,00,00

Detaylı

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 2016 YILI 01.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 1.OTURUM KARAR NO:68 Konunun Özü: 2017 Yılında Çalıştırılacak Olan Geçici İşçi Vize Onayı Hk. Yapılan işaretle oylama

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :203 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI ı) KAVAKLIDERE ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2015 YILI BÜTÇESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2016 yılı VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2465 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ

2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ 2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ 2016 mali yılı, Fethiye Belediyesi gelirleri ve harçlarına iliģkin tarife cetvelini oluģturan;

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı UYGULANAN BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLEN 1- Plaka ücreti (Sokağa açıılan her bağımsız bölüm için) 19,00 21,00 2- Toprak

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-2:2016 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2464 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediye Meclisimizin 09/12/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 04/12/2014 tarih ve 32895 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU 1 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI Hava Kirliliği Denetimi Çevresel Gürültü Denetimi Yakıt Analizi (Kömür Analizi) Spekt Değerlere

Detaylı

Toplantı Katılım Sonuç Raporu*

Toplantı Katılım Sonuç Raporu* Sayfa : 1 / 5 Konu: Yer : Tarih: Saat: Sayı : Türü: Görevli Personel: Katılımcılar: Adı/Soyadı AHMET MERT GÜNGÖR (MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI) 5 NOLU MESLEK KOMİTESİ OLAĞAN TOPLANTISI BODTO TOPLANTI SALONU

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI OTURUM : 1 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 59 :Tekniker, Memur ile Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni Kadrolarında Derece DeğiĢikliği Yapılması. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce 23.09.2014

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Sayı : 26219312-301.01-2633 02/12/2016 Konu : MBB Meclis Toplantısı İLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN Muğla

Detaylı

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ

2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ T.C. KÜTAHYA BELEDĠYESĠ 2017 YILI VERGĠ ve HARÇ GELĠR TARĠFESĠ 1 - BELEDĠYE VERGĠLERĠ 2464 SAYILI KANUNUN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ MADDE 12- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü

Detaylı

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İstanbul 2006 Rehber Yapı Adası

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

Birimi (Adet, Saat, m2, m3, Ton, Gün vb.) 600 Kişilik Salon

Birimi (Adet, Saat, m2, m3, Ton, Gün vb.) 600 Kişilik Salon Harç, ) i 600 Kişilik Şehir Tiyatroları 600 Kişilik (Odalar, Dernekler, Vakıflar v.b) Gündüz ( 08.00-17.00 arası ) 1.100,00 18% 1.210,00 Şehir Tiyatroları 600 Kişilik (Odalar, Dernekler, Vakıflar v.b)

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU SIRA NO ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠ TAMAMLANM A SÜRESĠ HĠZMETĠ SAĞLAYA N BĠRĠM Panonun ölçülendirilmiģ tasarım örneği

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Birimi (Adet, saat, m2, m3, ton, gün vb.)

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Birimi (Adet, saat, m2, m3, ton, gün vb.) T.C BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gelirin Türü Birimi (Adet, saat, m2, m3, ton, gün vb.) Kdv. Oranı (%1,8,18) 2016 Yılı Gelir Tarifesi 2017 Yılı Gelir Tarifesi Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra Tarihi 05/09/204 Sayısı 20582433-302.03-93 BirleĢim 8 Oturum Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis BaĢkanı Hacı Uğur POLAT BaĢkanlığında, Celalettin GönültaĢ, Mehmet

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

Bin TL yatırım yaptı.

Bin TL yatırım yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ 2014-2015 Yılında Muğla ya 247 Milyon 454 Bin TL yatırım yaptı. 2016 Yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ 410 Milyon 218 Bin TL yatırım yapacak. 2 FEN İŞLERİ

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :140 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi k) İlimiz, Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı içerisinde kalan ve plan

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı