TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARiq ):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARiq ):"

Transkript

1 T.C. ADANAVALiLiGi Il Saghk Mridiirliigii 'f a: Si}gtf( {lir*itnilgi Say: Satrnalma /?? Konu: Teklif Formu rqs rzors _ TEKLIF FORMU Miidiirhi$iimrize bail il Ambulans Servisi Baghekimlipi'nin ihtiyacr olan aqalrda cinsi, miktan ve dzellikleri belirtilen 1 ( Bir ) kalemden olugan yaprm isi 4734 sayh Kamu ihale Kanunun 22.maddesi geregi do!rudan temin usulfi ile temin edilecektir. Birim fiyatrmn bildirilmesini rica ederim. Hasan F Y6netim TIPARMAK eri $ube Miidiirii Srra No Miktarl Birimi Ambulans Servisi Baqhekimli[i'ne balh Saimbeyli 112 Acil Sa[hk Hizmetleri Istasyonu igin PVC Dolrama iqi 1 Kalem Teklif Edilen Birim Fiyatr ( rr.) Toplam Fiyatr ( TL.) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARiq ): Toplam fiyat yalnrz Not I : Yaprm isi'nin tamamlanma siiresi 7 ( yedi ) is eiiniidilr. Ek : Ekteki proje birim poz tariflerine giire teklif fiyatr verilecektir. Proje Birim Fiyat Poz Tarifleri 5 ( Beg ) Sayfa ONEMLI NOTLAR : En son teklif kabul tarihi.!.6../ / 2015 taihsaat 17:00'e kadardrr. Teklifler TL. olarak verilecektir. Birim fiyatlar iizerinden teklif ettiliniz toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. Fiyat opsiyonu...,...ciindiir. Usuliine uygun olmayan teklifler delerlendinne drgr brrakrlacaktrr. Adres: Mustafa KemalpaSa Bu1. No: 8 Yiirelir i Adana irtibat : V.H.t<.i. A.AKTURK intemet Adresi : Tel: Fax:

2 PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI igin Adr : saimbeyli fi2 ASH STASYONU ONARTM isi Poz No 22.O8'l Srra No: 1 TIP AH$AP MUTFAK TEZGAH ALT DOLABT (1.68x0.85)=1.43 M2 Birimi: M2 Qevre ve $ehircilik Bakanh0r (BAY) Tarifi 5781 nolu tip ahgap mutfak tezgeh altr dolabt, proje ve detaylanna uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmrg 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahgap mutfak tezgah altt dolabt yaptlmast, ig yerine kadar nakledilmesi, yerine montajr, madeni aksam yerlerinin hazrrlanarak, madeni aksamlalnrn takrimasr, her turlu malzeme, iggilik, yaikleme ve bogaltma, yatay ve diigey tagrma ile muteahhit genel giderleri ve kerl dahil,( madeni aksam bedelleri hariq) 1 m2 fiyatl: OLQU ; Dolabln dn cephesi projesi Uzerinden hesaplantr. Poz No Srra No;2 TIP AH$AP MUTFAK TEZGAH USTU DOLABT (3.04x0.80)=2.46 M2 Birimi: M2 Qevre ve 9ehircilik Bakanltgr (BA, Tarifi 5781 nolu tip ahgap mutfak tezgah UstU dolabl, proje ve detaylaflna uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmrq 19 mm yonga levha jle yongalama levhadan ahgap mutfak tezgah Ustti dolabr yaptlmasr, is yerine kadar nakledilmesi, yerine montajl, madeni aksam yerlerinin hazlrlanarak, madeni aksamlannrn takrlmasr, her tiirlii malzeme, isgilik, yukleme ve bogaltma, yatay ve dusey tagtma ile miiteahhit genel giderleri ve kefl d6hil,( madeni aksam bedelleri harig) 1 m2 fiyatr: OLCU : Dol?brn dn cephesi projesi Uzerinden hesaplanrr Poz No Y.22.OO1tO1 Srra No: 3 tanfl ''''"-"' ' '' '"'- AH$APTAN MASIF TABLALI IQ KAPI KASA VE PERVMI YAPILMASI VtraI^IF I K.NULMAS, Birimi: M2 Qevre ve Sehircilik Bakanh0r (BAY) Projesine gdre ig kapilara l. kalite beyaz gamdan (koknar), temizi en az 45 mm kalrnlrkta masif kasa ve temizi en az22 mm kaltnltkta iki taraflr pervazrn yaprlmast, duvara konacak Uger adet takozlara tespit edilmesi, gerektiginde pervaz ya da kasa kenanna, gtta konulmasr, bu igler iqin gerekli her t0rlil malzeme ve zayiatr, arag, gereg, i99ilik, isyerindeki, yatay ve dusey tagrma, boqaltma, muteahhit genel giderteri ve kafl dahil, (boya ve cila harig) I m'?fiyatr: OLQU: Projesine grire yaprlan kasa ve pervaz alanr hesaplantr. NOT : Srta dlguye dahil edilmez. Sayla 1 l4

3 PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI igin Adr : saimbeyli it2 AsH israsvohu onartm isi Poz No Y t03 Srra No:4 I anrl LAMINAT KAPLAMALI, IKI YUZU ODUN LIFINDEN YAPILI\4I$ LEVHALARLA (MDF) PRESLI, KRAFT DOLGULU IQ KAPI KANADI YAPILI\,IASI, YERINE TAKILIVIASI Birimi: M2 Qelire ve $ehircilik Bakanlrgr (BAY) Projesine gdre; beyaz gam kerestesinden temizi en az 42 mm kaltnltkta olacak gekilde, temizi en az 32 mm kaltnltkta ve seren ba$hklanndan yaprlan gatkr arasrna 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin ikiyuzune 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle ig kapr kanadr yaptlmast, her iki yuzu laminat kaplanmasr ve yerine taktlmast igin givi, vida, tutkal ve benzeri her turlu malzeme ve zayiatr, isqilik, igyerinde ytikleme, yatay ve dugey taqrma, bogaltma ve madeni aksamlafln yerine takrlmast, kapt kanadrnrn yerine takrhp alrgtrfllmast, muteahhil genel giderleri ve kan dahil, (madeni aksam bedeti hariq) 1 m2 fiyatr: OLQU : 1) Kapr,kanadlnln drqtan drqa enive boyu garprlarak alan hesaplanrr. Bu olquye kapr kasalafl dahil edilmez. 2) Bogluktaki kapt kanatlaflnrn gooaltrlmasr halinde aqrlrr veya sabit kanatlafln hepsi kapalt gekilde 6l9uye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa geklinde biterse bunlarda kanat dlg0siine sokulur, ayflca kasa bedeli ddenmez.) 1) Genel olarak kapr dogramalaflnda kullanrlacak madeni aksam, idarenin begenmesi Qartr ile her cins ve kilit kollan, aynalafl, siirgu, stop lastikli tampon, menlege ve yaylr mentegeden ibarettir. 2) Madeni aksamrn yerlerine takrlmast isoilidi dodrama fivatlaflna dahildir. kitir Sayta 2 4

4 PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI isin Adr : saimbeyli 112 ASH istasyonu onartm isi Poz No Y Srra No: 5 PLASTIK DOGRAI\4A IMALATI YAPILMASI VE YERINE KONULMASI (SERT Tan!ml PVc DoGRAN/A PRoFILLERINDEN HER QE$IT KAPI, PENcERE, KAPLAMA Birimi: KG VE BENZERI IMALAT) Qevre ve $ehircilik Bakanltgr (BAY) Tarifi ldarece onaylanmr$ proje ve detaylanna gdre yaptlan sert PVC profillerden plastik do0ramalar ve aksesuarlart ve cam qrtalan her turlu hava qartlanna karsr dayanrklr, yiizeyleri puruzsiiz olmalrdtr. PVC den mamul ana profll( Standardtna gdre et kaltnltgt srnrft "A" olan ve gorunur yilzeylerdeki et ka nlrgr 2,8 mm,gdriinmeyen ytrzeylerde ise 2,5 mm olmaidrr.) kesitlerinde gerek tst gerekse ses izolasyonu ve ayrrca su tahliyesini hlzlandrracak gekilde tasarlanmrq on odacrk sistemi olacaktrr. Metal takviye prolilleri ile ina prollllerin (kasa, kanat, orta kaytt) gerekli mukavemeti saglanacaktrr. l\iletal takviye profilleri, stcak daldtrma metodu ile yaprlmrq galvanizle pasa kargt korunmug, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalrnlr0r kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayttda da 2 mm den fazla olmayacaktrr. (Ancak Qok genig kaylt ve kanatlarda yaptlan hesaplama sonucu atalet momenti yukaflda belirtilen sac kaltnltklanndan ytiksek gtkarsa glkan sonuca uyumlu kalrnikta sac kullanrlmalrdrr.) Metal takviyeli PVC profiller plastik ko$e kaynagr, vida, kanat baolamasr vesair imkanlarla birlegtirilerek yardrmcr dograma profilleri, levhalar ve diger profiller yardrmr ile her ge$it pencere dogramasr, kapt, camekan ve benzeri imalat yaprir. imalatgr firmaca 0nerilen sisteme uygun olarak kanat aralrklafl iki srra EPDI\4 kauguk contalarla izole edilecektir. Her cins ve kallnllklardaki camtn takllmast, cam Ertalan yardrmr ile olur. lmalatqr flrmaca cinerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve di0er usullerle saglanacakttr. Her pencere kanat gergevesi (dodramast) doorama kasasrna en az 2 (iki) ) kapr kanat gergevesi ise en az 3 (U9)mentege ile tespit edilir. Mentegeler kanadln ayarh galtgmastnt saolayacak mukavemette ve dizaynlnda olacakttr. Plastik doorama kasa ve kanat bilegimleri 45 derece kesilerek imalatr yaprlan plastik dogramanrn kargir aksama, kenet ve dribellerte gerektioinde demir konstruksiyona (kor kasa) paslanmaz vida kullantlarak bu i$ igin gelistirilmis makinelerle kaynatrlmak suretiyle tespiti yaprlacaktrr. Su, hava, ses gegirmeyecek Sekilde srzdrrmazhgrn saglanmasr, kanal aralrklannda izolasyonu saglayacak contalann sisteme uygun olarak yerlerine tespiti iqin her ttirlu malzeme ve zayiatr, ingaat yerindeki y0kleme, yatay ve dusey ta9rma, bogaltma, iggilik, araq ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kan dahil, yerine monte edjlmis plastik dogramanrn '1 kg fiyatt: OLQU: 1)Yalnrz sert PVC plastik dograma malzemesi, EPDM kauguk conta, silikon esaslt macun, tespit vidalan, birlegim pargalan, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartrlrr. 2)ldare luzum gdrdugu takdirde proje boyutlan Uzerinden, profillerin tablodaki agtrltklaflna gcire tartl aglrllglnr tahkik edebilir. Bu tartr neticesinde tablolara nazaran Vo7 adr.ltk fazlasrna kadar 6deme yaprltr. Tablodaki a0trltklara nazaran tartr neticesi bulunan agrrlrgrn az olmasr halinde, yaprlan imalattn idarece kabul edilmesi Sartryla tartr esas altntr. 3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agtrltklart ile baglantl elemanlafl nrn birim a0rrlrklarr belirtilecektir. NOT: 1)Madeni aksamrn yerine taktlmasr bedeli do0rama fiyatlanna dahildir. 2)Plastik dograma aksesuan (ispanyolet, mentege, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve garpmalan, pivot menteseler, surguler, kapt altt ftrgalafl, her tiirlu kapr kollan, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalan vb.) tartrya dahil edilmez. Bedelleri varsa kendj rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fat Poz No Y.26.O20t1424 Srra No: 6 Tarifi 3 CI\i] KALINLIGINDA KOYU RENKLI TRAVERTEN LEVHA ILE DI$ DEN ZLIK YAPILMASI (3CMX CtVtXSERBEST BOy) (HONLU VEYA CILALt) Birimi: M2 Qevre ve $ehircilik Bakan 0r (BAY) $artnamesine uygun yaprlmrg mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, tslattlmast, 400 kg gimento dozlu hargla bir altltk yaptlmast, bunun Uzerine meyil ve damlalrklr olarak yekpare Sekilde hazrrlanmrg 3 cm kalrnigrnda honlu veya cilalr koyu renkli traverten levhadan yaprlmri dr$ denizligin yerine kaplanmasr, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yaprlmasrnda gerekli herturlu iggilik, malzeme ve zayiatt, igyerinde yiiklemeboqaltma, yatay-duqey ta$rma, muteahhit genel giderleri ve kerr dahil, 1 m2 fiyatr: OLCU : Kaplama yaptlan yiizeyler proiesi Lizerinden hesaplanlr. 11.ibra ingaat Sayfa 3 / 4

5 PROJE BIRIM FIYAT POZ TAR FLER igin Adr : saimbeyli 112 ASH istasyonu ONARTM i$i Poz No Y tC21 Srra No: 7 Tarifi PVC VE ALUMINYUM DOGRANTAYA PROFIL ILE 4+4 MNI KALINLIKTA 12 MM ARA BO$LUKLU tlk CAM tst KONTROL KAPLAMALT QIFT CAMLT PENCERE UNITESI TAKILMASI Birimi: Qevre ve $ehircilik Bakanltgt (BAY) 4+4 mm kalrnhkta, 12 mm ara bogluklu, rsi kontrol kaplama,gifl camh pencere Unitesinin taktlacagt yerin olgiisune gore hazlrlanmasr, cam yuvasrna takozlann konulmasr ve camln yuvaya yerlegtirilmesi, profilve fitilinin yerine oturtulmasr, camlama takozlan ile iinitenin dengelenmesi, profillerin birlegim yerlerine puntalama Seklinde notral (asitsiz) silikon gekilmesi, inqaat yerinde yiikteme, yatay dtigey tagtma ve bogaltma, her turlu malzeme ve zaiyatr, iggilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderle;i ve kan dahil 1 m'? fiyatr: OLCU: Projedeki dlgulere gdre cam takrlan alanlar hesaplantr. NOT: Profil ve Util bedeli kendi dodrajna pozundan Odenir M2 Sayta 414

6 SA VTBEYLI 112 ASH STASYONU ONART[/ l$i 1t1

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi ve proje ofisi oluşturulmasına yönelik

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı,

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU, KAPSAM VE TANIM:

TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU, KAPSAM VE TANIM: 1. KONU, KAPSAM VE TANIM: TEKNİK ŞARTNAME 1.1. KONU: Bu teknik şartname, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü demirbaşında bulunan 88021 numaralı vagonun servis (hizmet) vagonu olarak dizayn

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ Poz No 071.109 Sıra No: 1 TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO 45X55 CM. AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalıbeyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmişsülyen

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

MONTAJ TEKN K DÖKÜMANI

MONTAJ TEKN K DÖKÜMANI MONTAJ TEKN K DÖKÜMANI OCAK 2004 İÇİNDEKİLER 1- PVC PENCERE MONTAJINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR : 1-1- PİMAPEN doğramada kasa profili ile duvar arasındaki fuga (derz) etkileri : 1-2- Isı etkisiyle uzama

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 2 YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Bilindiği gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat cetvellerinde elektrik tesisatı işleri ile ilgili olarak; 1- Kuvvetli Akım

Detaylı

kvar 25,000 Oska/010-zy

kvar 25,000 Oska/010-zy Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 Sac pano-800 mm genişliğinde Adet 1,000 Yapım Şartları: t: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-33 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi TÜRKKIZILAYI Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi 1. KONU 1.1 Bu teknik Şartname Türk Kızılayı nın olası afet ve acil durumlarda beslenme hizmet kapasitesini arttırmak üzere alınacak Mobil Mutfak ta kullanılacak

Detaylı

T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn. TEKLiF FORMU. TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ):

T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn. TEKLiF FORMU. TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ): Sayr Konu :77090:o+ - 8R : Teklif Formu T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn {.0..rl0.rzor: TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve dzetlikleri belirtiten 9 (Dokuz)

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA

TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA o TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPTIRILACAKTIR. 1 - Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI: Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna hizmet binasında yeni oluşturulacak wc mahallerinde lavabo, lavabo tesisatı, wc taşı, wc tesisatı,

Detaylı