KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari"

Transkript

1 KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari

2 ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA YAġI:... 3 E. TEMĠNAT AÇIKLAMALARI:... 3 E.1. ĠĢsizlik Teminatı:... 3 E.2. Vefata Bağlı Düzenli MaaĢ Ödemesi Teminatı:... 3 E.3. Asistans Hizmetleri Teminatı:... 3 D. TEMĠNAT DIġI DURUMLAR:... 4 D.1. ĠĢsizlik Teminatı Ġstisnaları... 4 D.2. Vefata Bağlı Düzenli MaaĢ Ödemesi Teminatı Ġstisnaları:... 4 II. RĠSK GERÇEKLEġMESĠ DURUMUNDA NE YAPMALISINIZ?... 4 A. ĠĢsizlik tazminatı için gerekli belgeler... 5 B. Vefata bağlı düzenli maaģ ödemesi için gerekli belgeler,... 5 C. Asistans Hizmetleri,... 5 III. ASĠSTANS HĠZMETLERĠ ÖZEL ġartlari... 5 IV. HAYAT SĠGORTALARI GENEL ġartlari A. SĠGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar A.2. Sigortanın Konusu A.3. Sigorta Teminatı DıĢında Kalan Haller A.4. Sigorta Bedelinin Artırılması A.5. Sigortanın BaĢlangıcı ve Sonu A.6. Sigortanın Coğrafi Sınırı B. RĠZĠKONUN GERÇEKLEġMESĠ HALĠNDE HAK SAHĠPLERĠNĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ C. ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun BaĢlaması C.2. SözleĢmenin Yapılması Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü C.3. Sigorta Süresi Ġçinde Beyan Yükümlülüğü C.4. Sigortanın Tekrar Yürürlüğe Konulması veya Eski Haline DönüĢtürülmesi C.5. Ücretsiz Sigorta (Tenzil) C.6. Satın Alma (ĠĢtira) C.7. Borç Verme (Ġkraz) C.8. Hak veya Borçların Devri - Menfaattarın DeğiĢtirilmesi C.9. Poliçenin Kaybı C.10. Tebliğ ve Ġhbarlar C.11. Sigortalıya Ait Sırların Saklı Tutulması C.12. Yetkili Mahkeme C.13. Zaman AĢımı C.14. Özel ġartlar

3 I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari A. SĠGORTA KONUSU: Sigortacı bu sigorta ile Hayat Sigortaları Genel Şartları ve poliçe özel şartları çerçevesinde, Sigortalıyı poliçenin yürürlükte olduğu süre içinde işsizlik, vefata bağlı düzenli maaş ödemesi ve asistans hizmetlerine ilişkin olarak poliçede yer alan teminatlar ve limitler doğrultusunda güvence altına almaktadır. B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ: Sigorta süresi poliçe üzerinde belirtilmiştir. Poliçe başlangıç tarihinde öğlen 12:00 de başlar, poliçe bitiş tarihinde öğlen 12:00 de biter. Riskin teminat kapsamında olabilmesi için bu riskin poliçenin geçerli olduğu süre içinde gerçekleşmiş olması gereklidir. C. COĞRAFĠ SINIR: Bu sigorta ile sunulan teminatlar, işsizlik teminatı hariç tüm dünyada geçerlidir. İşsizlik teminatı yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. D. SĠGORTALANMA YAġI: Bu poliçeye yaş arasındaki kişiler (20 ve 50 yaş dahil) girebilir. E. TEMĠNAT AÇIKLAMALARI: E.1. ĠĢsizlik Teminatı: Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalıların işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybı poliçede belirtilen teminat ve özel şartlar kapsamında karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) statüsünde bordrolu çalışan ve Türkiye İş Kurumu işsizlik ödeneği yararlanma koşullarıyla birlikte iş bu özel şartlarda belirtilen koşulları sağlayan sigortalılar teminattan yararlanır sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda tanımlanan şekilde ve sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleşen işsizlik halleri söz konusu teminat kapsamındadır. Sigorta sözleşmesinin kurulmasından itibaren, teminatın işlerlik kazanabilmesi için geçmesi gereken muafiyet süresi 90 gündür. Riskin gerçekleşmesinin ardından işsizlik tazminatının ödenebilmesi için geçerli olan bekleme süresi 30 gündür. Sigortalının işsizlik tazminatına hak kazanabilmesi için, riskin gerçekleştiği tarihte aynı işverenle aynı iş yerinde 180 gün çalışmış olması şartı aranır. Yukarıda tanımlanan şekilde işini kaybeden sigortalıya, bekleme süresi hariç işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık teminat tutarı kadar ödeme yapılır. Bir aydan eksik süreler için gün başına aylık tazminatın 1/30 una eşit bir tutar ödenir. Sigortalı, teminat kapsamında ödenmiş olan son aylık tazminattan sonraki 6 ay süresince Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. den başka bir işsizlik tazminatı talebinde bulunamaz. 4(a) statüsündeki sigortalılar için tazminat ödemeleri poliçede yazılı işsizlik teminat tutarını geçmemek üzere son altı aylık brüt gelir ortalamasının %50 si ile sınırlı olacaktır. Sigortalının birden fazla poliçesi olması durumunda toplam ödenecek tazminat tutarı son altı aylık brüt gelir ortalamasının %50 sini geçemez. E.2. Vefata Bağlı Düzenli MaaĢ Ödemesi Teminatı: Sigortalının vefatı durumunda, poliçe üzerinde yazılı teminat tutarı 24 ay boyunca düzenli ve eşit ödemelerle kanuni varislere ödenir. E.3. Asistans Hizmetleri Teminatı: a) Medikal Hizmetler: Asistans şirketi tarafından kabul edilen acil durumları kapsar. Tıbbi bilgi ve danışmanlık, tıbbi nakil, ilaç nakli, refakatçi nakli, cenaze nakli v.b. b) Sosyal Hizmetler: Otel rezervasyonu, araba kiralama rezervasyonu v.b. c) Seyahat Hizmetleri: Seyahat öncesi bilgi hattı, kayıp bagajın bulunup ulaştırılması, idari asistans v.b. Bu teminata ilişkin detaylı açıklamalar Asistans Hizmeti Özel Şartları bölümünde yer almaktadır. 3

4 D. TEMĠNAT DIġI DURUMLAR: D.1. ĠĢsizlik Teminatı Ġstisnaları Aşağıda belirtilmiş olan durumlarda işsizlik teminatı için tazminat ödemesi yapılmaz. Savaş (iç savaş dahil), istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler, Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır), Sigorta ettiren veya sigortalının, bilgileri kasıtlı bir şekilde yanlış, noksan veya gerçeğe aykırı beyan ettiği yahut gizlediği tazminat talepleri, Sigorta ettiren veya sigortalının cürüm ve cinayet işlemesi veya bunlara teşebbüs etmesi, Tehlikede bulunan şahıslar ve malları kurtarmak hâli hariç olmak üzere, sigorta ettiren veya sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, Sigortalının kasıtlı olarak kendine bedeni zarar veren fiiline, alkol, uyuşturucu veya doktor tavsiyesi ya da denetiminde kullanılmayan ilaç kullanımına bağlı işsizlik durumu Sigortalının intihara teşebbüsü nedeni ile meydana gelebilecek işsizlik durumu ilişkin olarak sigorta ettiren ile sigortacı arasında kararlaştırılarak poliçede belirtilmiş olan rizikolardan kaynaklanan haller, Profesyonel olarak çalışan veya ticari faaliyette bulunan sigortalının özel şartlarda belirlenen hâller sonucu sözleşmeye göre yapması gereken ödemeleri yapamaması, İşsizlik halinin yurt dışında gerçekleşmiş olması, Sigortalının 20 yaşından küçük ya da 50 yaşından büyük olması, İşsizliğin gerçekleştiği tarihte, altı aydan az süre ile çalışılmış olması durumunda bu istihdam ilişkisinden kaynaklanan işsizlik süresi, Poliçe özel şartlarında öngörülen asgari sürenin altında bulunan ve bir kez dahi yenilenmemiş olan belirli süreli bir iş sözleşmesi için, iş sözleşmesinin normal bitiş tarihinden başlamak üzere işleyen işsizlik süresi, Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalığından kaynaklanan işsizlik durumu Muafiyet süresi içinde gerçekleşen işsizlik, Bekleme süresini geçmeyen işsizlik durumu Sigorta sözleşmesi yapılırken sigortalı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere bağlı işsizlik süresi, Sigortalının iş sözleşmesinin işveren tarafından ilgili mevzuata göre haklı nedenlerle feshedilmesi, Sigortalının işverenle anlaşarak işten ayrılması, Sigortalının ilgili mevzuata göre haklı sayılan bir neden olmaksızın istifa ederek işten ayrılması, İşin gereği olarak çalışmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen haller dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi, Grev veya lokavt dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi, Sigortalının kendi niteliklerine uygun bir işi makul şartlara uygun olarak aradığını belgeleyemediği işsizlik süresi. D.2. Vefata Bağlı Düzenli MaaĢ Ödemesi Teminatı Ġstisnaları: Hayat Sigortaları Genel Şartları nda kapsam dışında tutulmuş durumlar için tazminat ödemesi yapılmaz. II. RĠSK GERÇEKLEġMESĠ DURUMUNDA NE YAPMALISINIZ? Poliçe teminatları kapsamındaki risklerden birinin gerçekleşmesi halinde; sigortalı veya hak sahiplerinin, poliçeden doğan haklarını talep edebilmesi için, aşağıdaki yazılı belgeleri ikamet adresine en yakın Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük adresine göndermeleri yeterli olacaktır. 4

5 Sigorta şirketi gerekli olan durumlarda ek bilgi veya belgeler talep edebilir. Vefata bağlı düzenli maaş ödemesi teminatı haricindeki tüm teminatlara ait tazminat ödemeleri sigortalıya yapılacaktır. A. ĠĢsizlik tazminatı için gerekli belgeler İşten çıkarma yazısı, Çalışma belgesi, İşsizlik kurumuna kayıt olunduğuna dair belge, İlgili kurum (SGK) tarafından verilen tazminat ihbarı, SGK tazminat ödemesi belgesi, Gerekli olabilecek diğer belgeler. Her bir aylık ödeme öncesinde: İşsizlik kurumuna kayıt olunduğuna dair belge, İlgili kurum (SGK) tarafından verilen tazminat ihbarı, SGK tazminat ödemesi belgesi, Gerekli olabilecek diğer belgeler. Risk gerçekleştikten itibaren 30 gün içerisinde şirkete ihbarda bulunulması gerekmektedir. NOT: Belgelerin aslı gerekmektedir. B. Vefata bağlı düzenli maaģ ödemesi için gerekli belgeler, Tazminat talebi ile ilgili dilekçe, Nüfus müdürlüğü tarafından verilecek nüfus kayıt örneği, Vefat nedenini açıklayan doktor raporu, Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı, Gaiplik (ölüm tehlikesi altında kaybolma veya uzun süredir haber alınamama) halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı, Kaza sonucu vefat durumunda kaza tespit tutanağı, Hak sahip veya sahiplerine ait nüfus cüzdan fotokopileri. NOT: Belgelerin aslı veya Aslı Gibidir kaşeli olması gerekmektedir. C. Asistans Hizmetleri, Acil bir durumda sigortalı Inter Partner Assistance'ın İstanbul merkezini 24 saat boyunca, kendisine verilmiş olan numaralı telefondan herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce arar: Adını ve soyadını, poliçesinin başlangıç ve bitiş tarihlerini, Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını, Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir. Eğer sigortalı tıbbi nakil için başvuruyorsa şunları temin etmelidir: Inter Partner Assistance'ın bir an önce devreye girebilmesi için, kendisi ya da yükümlü olduğu kişinin: Kaldırıldığı hastanenin adı, adresi ve telefon numarası, Tedavi eden doktorun ve varsa aile doktorunun adres ve telefon numarası, III. ASĠSTANS HĠZMETLERĠ ÖZEL ġartlari A) TANIMLAR 1- Sigortalı: Elinde AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. tarafından verilmiş, Kara Gün Dostu İşsizlik sigortası poliçesi bulunan, TÜRKİYE de ikamet eden kişiler. 5

6 2- Tıbbi Ekip: INTER PARTNER ASSISTANCE sorumlu hekimi ve tedavi eden doktor tarafından tanımlanan her bir vakaya uygun tıbbi birim. 3- Bedensel Yaralanma: Kullanıldığı yerlerde, hastalık ya da rahatsızlık hariç sadece ferdi kaza genel şartlarında tanımı yer alan kazaların yol açtığı ve bu mukavelenin yürürlük süresi zarfında oluşan bedensel yaralanma anlamına gelir. 4- Hastalık: Kullanıldığı yerlerde, bu anlaşmayla kapsanan bir zararla sonuçlanan, bu anlaşmanın yürürlüğe girme tarihinden sonra meydana gelen, ortaya çıkan veya yakalanılan ani ve tahmin edilemeyen rahatsızlık ya da hastalık anlamına gelir. 5- Vakalar: Inter Partner Assistance ın müdahalesine yol açabilecek herhangi bir olay. 6- Akraba: Aynı ev içinde yaşayan anne, baba, çocuk, eş, erkek kardeş, kız kardeş. 7- Daimi Ġkametgâh: Sigortalı nın Türkiye de daimi olarak ikamet etmekte olduğu ve Poliçe Başvuru formunda bildirdiği adresi. B) COĞRAFĠ KAPSAM Teminatlar, aksi belirtilmedikçe tüm Dünya da ve Türkiye dahilinde geçerlidir. C) ZAMAN AġIMI Teminat kapsamına giren bir olayla ilgili her yardım/hasar talebi o olayın vuku tarihinden itibaren 1(bir) yıl içinde zaman aşımına uğrayacaktır. D) HALEFĠYET Inter Partner Assistance, burada yer alan teminatlardan herhangi biri ile ilgili olarak hasar talebine yol açan bir kazadan sorumlu olacak kişiye karşı Sigortalı nın hak ve menfaatleri ile açılan davalar için yapılan masraflar ya da ödenen tazminat ölçüsünde Sigortalı nın yerine geçecektir. Inter Partner Assistance sağladığı hizmetlerin tamamı ya da bir bölümünün bir başka program ile temin edilmesi durumunda Inter Partner Assistance Sigortalı ların bu programlara karşı olan hak ve dava gerekçelerine halef olacaktır. E) INTER PARTNER ASSISTANCE IN SORUMLULUĞU IPA verdiği asistans hizmetlerinde, grev, savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma, iç savaş, ayaklanma, ihtilal, askeri güç, şiddet kullanma, olağanüstü hal, radyoaktif veya buna benzer mücbir sebeplerden ortaya çıkan gecikme ve sonuçlardan ya da suçlamalardan sorumlu tutulmayacaktır. IPA hiç bir durumda; polis, sivil savunma, itfaiye gibi resmi acil yardım kuruluşlarının yerine geçmez ve onların vereceği hizmetlerle yükümlü tutulamaz. Bu sözleşme kapsamında verilmesi gereken acil durum kararını IPA medikal ekibi verecektir. Acil bir durumda limiti aşan meblağlar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. IPA nın tayin ettiği sigorta şirketi, bu hususta sigortalısını önceden uyarmakla ve bilgilendirmekle yükümlüdür. Bedelleri Sigortalı tarafından ödenen ve IPA tarafından organize edilen tüm tıbbi müdahalelerde, Sigortalıya tüm sorunların çözümünde IPA nın medikal ekibi veya IPA nın tayin edeceği uzmanlar yardımcı olur. Teminat kapsamına giren bir olayla ilgili her yardım/hasar talebi muacceliyet tarihinden itibaren iki sene içinde zaman aşımına uğrayacaktır. F) TEMĠNATLAR F1. MEDIKAL HĠZMETLER 1. Tıbbi Bilgi ve DanıĢmanlık Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalıya karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. 2. Tıbbi Nakil a) Hastaneye Nakil Inter Partner Assistance, Sigortalının hayatını tehdit eden Bedeni Yaralanma ve Ciddi Hastalık gibi acil durumlarda Sigortalının, en yakın donanımlı hastaneye veya sağlık kurumuna kara veya hava ambulansı ile naklini sağlayacaktır. 6

7 b) Bir Hastaneden Diğerine Nakil Gerektiğinde, Sigortalının IPA nın belirleyeceği bir araçla (kara/hava ambulansı, tarifeli uçuş) Bedensel Zarar ya da Hastalığa özel daha uygun ekipmanlı bir hastaneye, gereken gözetim altında doğrudan nakli sağlanır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. c) Eve / Ġkamet Yakınındaki Hastaneye Nakil Tedavinin bitiminde, Sigortalının IPA nın belirleyeceği bir araçla, daimi ikametgâh iline ya da ikameti yakınındaki uygun hastaneye veya sağlık merkezine, gereken gözetim altında, doğrudan nakli sağlanır. IPA Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, v.b) belirleyeceklerdir. Hava ambulansı ile nakil sadece Türkiye, Avrupa ve Akdeniz ülkeleri için geçerlidir. Bu ülkeler dışında oluşacak vakalarda IPA gerekli tüm organizasyonu yapar, tüm masraflar Sigortalı veya Şirket tarafından ödenir. 3. Gerekli Ġlaçların Sevki Seyahat esnasında, (tıbbi gerekliliği IPA Medikal Ekibi tarafından onaylanan) eşdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçlar temin edilir, masrafı Sigortalı tarafından karşılanır. Nakliye ücreti 5 kg a kadar IPA tarafından ödenir. 4. Hastaneden Taburcu OluĢu Takiben Otelde Konaklama Sigortalının yurtdışında hastanede yatışını takiben, tedavi eden doktoru ve IPA Medikal Ekibi tarafından gerekli görülmesi durumunda, Sigortalının azami 4* Otelde konaklama masrafları (maks. 100 USD) birbirini izleyen azami 5 gece ile sınırlı olmak kaydı ile IPA tarafından ödenir. Bu teminat sadece Türkiye dışında geçerlidir. 5. Refakatçinin Nakli Sigortalının daimi ikametgâhından asgari 100 km uzaklıkta bulunan bir hastanede 7 günden fazla tedavi görecek olması durumunda, Türkiye de ikamet eden bildireceği bir yakınının Sigortalıya refakat edebilmesi için otobüs veya uçak bileti masrafları (500 km yi aşan karayolu mesafelerinde gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti) IPA tarafından karşılanır. 6. Refakatçinin Konaklama Giderleri IPA, Sigortalının daimi ikametgâhından asgari 100 km uzaklıkta bulunan bir hastanede 7 günden fazla tedavi görecek olması durumunda, Türkiye de ikamet eden bildireceği bir yakınının hastanede Sigortalıya refakat edebilmesi veya hastanede refakatin mümkün olmadığı hallerde, hastane yakınındaki 4* bir otelde konaklamasını organize eder ve azami birbirini izleyen 7 gece ile sınırlı olmak kaydıyla oda/kahvaltı konaklama masrafını karşılar. 4* otel bulunamaması durumunda 3* otelde konaklama sağlanacaktır. 7. Refakat Edilemeyen Çocukların Geri DönüĢü Sigortalının tıbbi bakımı esnasında seyahat sırasında yanında bulunan, 15 yaş ve altındaki çocukların (varsa mevcut biletini de kullanarak) ülkeye / ikametgâha refakatçi eşliğinde geri dönüşleri, IPA tarafından ödenir. Bu teminat sadece Türkiye dışında geçerlidir. 8. Tedavi Sonrası Ġkametgâha Geri DönüĢün Sağlanması IPA, yurtdışındaki tedavisinin bitiminde Sigortalının Türkiye'deki daimi ikametgahına naklini sağlayacak ve ilgili giderleri (500 km yi aşan karayolu mesafelerinde tek yön ekonomi sınıfı uçak bileti) karşılayacaktır. Inter Partner Assistance Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, v.b.) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir. 7

8 Hava Ambulansı ile nakil, Avrupa ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır. Bu ülkeler dışında, IPA sadece kara ambulansı masraflarından sorumludur. Ancak hava ambulansı için gerekli tüm düzenlemeler IPA Medikal Ekibi tarafından organize edilir. Tıbbi Nakil (Hava ambulansı /kara ambulansı /sedyeli uçuş) TL limit ile sınırlıdır. 9. Sigortalı nın Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi ġartlara Uygun Olarak Nakli Sigortalı nın yurt dışında seyahatte iken vefatı durumunda; IPA, cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabut ile Türkiye deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışıdır. Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır. 10. Sigortalının Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin DönüĢü Sigortalının yurtdışında vefatı durumunda, ailesinin önceden öngörülmüş imkanlar ile eve dönüşü imkansız ise, var ise mevcut biletlerini kullanarak Inter Partner Assistance bu kişilerin ikametgahlarına dönüşünü düzenler ve masrafları karşılar. 11. Ülkeye Öngörülmeyen DönüĢ (1. Derece Akrabasının Vefatı Durumunda) Sigortalının, ikametgâhındaki 1. derece akrabasının vefatı nedeniyle ülkeye acil dönmesi gerekiyor ise, IPA Sigortalının Türkiye'ye ekonomi sınıfı tarifeli bir uçuşla geri dönebilmesi üzere (var ise mevcut biletini de kullanarak) uçak bileti masrafını öder ve uçuşu organize eder. Sigortalı, geri dönüş sonrasında, vefatı resmi bir evrak ile belgelendirmelidir. 12. Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun Ġzlenmesi Sigortalının Türkiye deki bir yakınının Bedeni Zarar veya Hastalığı durumunda, yakınının sağlık durumu IPA Medikal Ekibi tarafından takip edilir ve durumundaki değişiklikler Sigortalıya bildirilir. 13. Acil Mesajların Ġletilmesi IPA kendi müdahale ettiği vakalarda, istenir ise Sigortalının ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar. F2. SOSYAL HĠZMETLER Bu hizmetler sadece Türkiye sınırları içinde sağlanır. 1. Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle Ġlgili Bilgi Hattı Sigortalıya tiyatro, opera, bale, konser, fuar, maç gibi sosyal aktiviteler; restoran, otel, eğlence yerlerinin özellikleri / imkânları hakkında bilgi verilir. 2. Otel Rezervasyonları 3. Rent-A-Car Rezervasyonları 4. Uçak Bileti Alma / UlaĢtırma Sigortalı adına ücret / yer / tarih / mevki onayı alınmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı uçak bileti alınır. Sigortalının bildireceği adrese biletin ulaştırılması gideri ile ilgili onayı üzerine teslimat yapılır. 5. ĠĢ Organizasyonları İş gereçleri ve ihtiyaçları (mütercim-tercüman hizmetleri, kongre-seminer-konferans, açılış, toplantı ve benzeri organizasyonlar, ses, ışık projeksiyon gereçleri, faks, mobil telefon, PC kiralama) ücret / yer / tarih / özellik onayı alınmak kaydıyla Sigortalıya liste fiyatı üzerinden % 5 indirim oranı ile sağlanır. Bilet ücretleri, bilet ulaştırma giderleri, posta hizmetleri, hizmet / araç / gereç kiralama, sigorta veya iptal bedeli gibi meblağlar önceden onayı alınmak kaydıyla Sigortalının hesabından tahsil edilir. F3. SEYAHAT HĠZMETLERĠ 1. Seyahat Öncesi Bilgi Hattı Seyahat öncesinde IPA Alarm Merkezi arandığında Sigortalıya yukarıda açıklanan tüm teminatlar ve indirim oranları hakkında bilgi verilir. Sigortalıya tüm bu hizmetlerden yararlanması için ne yapması gerektiği detaylı olarak açıklanır. Sigortalıya vize, pasaportlar, girişteki aşı istekleri, gümrükler ve kuralları, döviz kurları ve vergiler, hava durumu, bankalar, elçilikler ve konsolosluklar hakkında ön bilgi 8

9 verilir. 2. Ġdari Asistans Seyahat esnasında Sigortalının pasaport, giriş vizesi uçak bileti gibi kendisine gerekli olan evraklarını kaybetmesi durumunda, IPA Sigortalının kaybettiği dokümanları yerine koyabilmesi için gerekli mercilere müracaatı ve gerekli bilgiler konusunda kendisine yardımcı olarak yol gösterecektir. 3. Kayıp Bagajın Bulunup UlaĢtırılması IPA, raporların hazırlanmasında Sigortalıya yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır. Bagajın bulunması halinde, IPA söz konusu bagajı Daimi İkametgâha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir. 4. ĠĢyerine Acil DönüĢ Sigortalının çalışmakta olduğu şirkette gerçekleşen yangın, grev, üst düzey yetkilinin vefatı gibi beklenmedik olaylarda işyerine acil olarak dönmesi gerektiğinde, IPA Sigortalının acilen İşyerine geri dönebilmesi için (varsa mevcut biletini de kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve karşılar. Geri dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti sağlanır. Geri dönüş sonrasında Sigortalı dönüş nedenini resmi bir evrak ile belgelendirmelidir. 5. Kefalet Ġçin Avans Ödeme IPA, aşağıdaki şartların oluşması durumunda USD tutarı avans olarak Sigortalı namına ödeyecektir; i) Yasal prosedürler ile ilgili gerekli ödemeler. Cezalar ve Sigortalının üçüncü şahıslara ödemekle yükümlü olduğu kişisel tazminatlar kapsam dışıdır, ii) Sigortalının, sürücü, araç sahibi ve/veya işleten olarak ilgili bulunduğu motorlu araç kazaları dışında herhangi bir olay neticesinde gözaltına alınan Sigortalının serbest kalması için gerekli ödemeler (kefalet). Bahsi geçen avans ödemesi, Sigortalıya IPA tarafından verilmiş bir kredi olarak değerlendirilecektir. Sigortalı, kendisine karşı bir dava açılmamışsa veya açılan davanın neticesinde beraat etmişse, kendisine ödenen avansı derhal IPA ya geri ödemekle yükümlüdür. Mahkemenin Sigortalıyı mahkûm etmesi halinde, mahkeme kararının bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde Sigortalı kendisine ödenen avansı IPA ya geri ödemekle yükümlüdür. Her durumda, Sigortalı kendisine ödenen avansı ödenme tarihinden itibaren en geç 3 hafta içerisinde IPA ya geri ödemekle yükümlüdür. Kefalet Avansı, suçla ilgili ve motorlu araç kullanırken meydana gelen durumları kapsamaz. Bu teminat T.C. sınırları dahilinde geçerli değildir. 6. Avukat / DanıĢman Giderleri Sigortalı nın özel hayatında (Sigortalının sürücü, araç sahibi ve/veya işleten olarak ilgili bulunduğu motorlu araç kazaları dışında) bir kaza neticesinde oluşabilecek hukuki durumlarda; i) Bulunduğu ülkenin medeni kanunlarına göre yasal hakları konusunda bilgi verilmesi için, ii) Kaza sonucu Sigortalının şahsi yaralanması veya kişisel eşyalarına 300 USD nin üzerinde zarar verilmesi nedeniyle üçüncü şahıslara açılan tazminat davalarının yürütülmesi için, Inter Partner Assistance Sigortalıya bir hukuki danışman / avukat sağlar ve USD ye kadar olan hukuki masrafları üstlenir. Bu teminat T.C. sınırları dahilinde geçerli değildir. G) GENEL ĠSTĠSNALAR Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilmiş olan teminat dışı kalan hallerden başka, aşağıda belirtilen durumlar iş bu Sigorta Sözleşmesi teminatlarının dışındadır. 1) Sigortalının, Inter Partner Assistance ın ön izni olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği masraflar, 2) Bu poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli ve kasıtlı hareketleri, 9

10 3) Sel, seylâp, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına, meteor düşmesi v.b. doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar, 4) Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, 5) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler, 6) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, 7) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekâtı, 8) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, 9) Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motosiklet kullanımı, 10) Hiç tedavi edilmemiş olsa dahi, başvuru tarihinde var olan ve/veya sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan tüm hastalıklar, kronik zeminde gelişen akut hastalık hecmeleri ve komplikasyonlarına ait ortaya çıkan masraflar 11) Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematürite, motor ve mental gelişim bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği) ve komplikasyonlarına ait giderler, 12) Resmen ilan edilmiş bulunan salgın hastalıklar (kolera, sıtma vb.); AIDS ve AIDS e bağlı hastalıklar ile ilgili olan her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile HIV virüsünün neden olacağı tüm hastalıklara ait giderler, 13) Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık, yaralanma veya ölüm halleri. Her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatrik hastalıklar, psikosomatik hastalıklardan kaynaklanan giderler, 14) a- Sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması sırasında ortaya çıkan kazalara ait giderler, b- Profesyonel sporcuların meslek kazaları. Yalnız, yapılan sporlarla ilgisi olmayan ani hastalık ve ilgili sporların dışında oluşan kazalar teminat altındadır. c- Lisanssız veya amatör olarak dahi yapılsa kayak, dağcılık, binicilik, rafting, tüplü / serbest dalış, yamaç paraşütü, dövüş sporları, araç yarış sporları vs. gibi tüm tehlikeli spor dallarının uygulanması sırasında gerçekleşen kazalara ait giderler. 15) Hamilelik ve komplikasyonları ile ilgili her türlü gider, 16) Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç işleyerek kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü hastalığa ait giderler, 17) 65 yaş ve üstü kişiler için ani olsun veya olmasın hastalık durumlarından kaynaklanan giderler. H) SĠGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ I) GENEL PROSEDÜR Acil bir durumda Sigortalı Inter Partner Assistance'ın İstanbul merkezini 24 saat boyunca, kendisine verilmiş olan numaralı telefondan herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce arar: Adını ve Soyadını, Poliçesinin başlangıç ve bitiş tarihlerini, Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını, Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir. II) TIBBĠ NAKĠL Eğer Sigortalı Tıbbi Nakil için başvuruyorsa şunları temin etmelidir: i) Inter Partner Assistance'ın bir an önce devreye girebilmesi için, kendisi ya da yükümlü olduğu kişinin: Kaldırıldığı hastanenin adı, adresi ve telefon numarası. Tedavi eden doktorun ve varsa aile doktorunun adres ve telefon numarası. 10

11 ii) Inter Partner Assistance'ın Medikal Ekibi veya temsilcileri Sigortalının durumunu tespit edebilmek için onun yanına serbestçe girebileceklerdir. Şayet bu yükümlülük yerine getirilmezse ve haklı bir itiraz olması hariç, Sigortalı tıbbi yardıma hak kazanmayacaktır. iii) Her halükarda Inter Partner Assistance tedaviyi üstlenen doktor ile mutabık kalarak nakil tarih ve aracını tayin edecektir. iv) Hastanede yatmayı gerektiren bedeni zarar/yaralanma durumunda Sigortalı veya onun adına hareket eden kişi olayın vuku tarihinden itibaren 48 saat içinde Inter Partner Assistance ı haberdar edecektir. Bu haberin verilmemesi halinde, Inter Partner Assistance ortaya çıkacak masrafları Sigortalıya ödememe hakkına sahip olacaktır. III) GENEL HÜKÜMLER i) Sınırlama Bir hasar sonucunda oluşan talep ortaya çıktığında, Sigortalı bu hasarı sınırlamak ya da durdurmak için çaba sarf etmek durumundadır. Kapsam dışında yapılan tüm masraflar ve Sigortalı adına ödenen bedeller, Sigortalının önceden onayı alınması koşulu ile kendisinden tahsil edilir. Sigortalının onay vermediği durumlarda, Inter Partner Assistance Sigortalının talebi üzerine meydana gelen hasarı asistans limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. ii) Ġstirdat (Geri Alım) Sigortalı Inter Partner Assistance ın ilgili kaynaklardan gerekli ödemeleri geri alabilmesi için Inter Partner Assistance a her türlü belgeyi sağlayacak ve formaliteleri yerine getirecektir. IV. HAYAT SĠGORTALARI GENEL ġartlari A. SĠGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye "sigorta ettiren" ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da "lehdar" denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehdar da aynı şahıs olabilir. Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması sigortanın geçerliliği için şarttır. A.2. Sigortanın Konusu Sigortacı, bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir. Ancak, küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart koyarak sigorta etmek batıl, bunların hayatı üzerine sigorta yapmak geçerlidir. Her iki halde de ölüm gerçekleşirse sigortalının ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir. Bu genel şartlara göre riyazi ihtiyat ödenmesi gereken hallerde varsa kar payı da ödenir. A.3. Sigorta Teminatı DıĢında Kalan Haller Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır: 3.1. Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme 11

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR Sigortalı: Türkiye de ikamet eden, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşterileri. Asistans Hizmeti: Bu anlaşmada kapsam altına alınan, şartlar ve limitler

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI Genel Özellikler Seyahat Sağlık Sigortası, sigortalının yurtdışı seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve sigortalı talebine bağlı olarak

Detaylı

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ek:5 +destek Asistans Hizmeti İçeriği A) SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 1) Belirtilen adrese çiçek gönderimi siparişi, 2) Kitap bilgileri

Detaylı

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama veya daimi ikametgaha

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

TEMİNAT DETAYLARI. Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli

TEMİNAT DETAYLARI. Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli TEMİNATLAR TEMİNAT DETAYLARI Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalının, sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde oluşan seyahati esnasında aniden hastalanması veya

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI MADDE 1 - SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi Demir Sigorta A.Ş (Bundan sonra Sigortacı olarak anılacaktır.) ve sigortalı arasında akdedilmiştir.

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden araçları, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Mortgage Sigortası ve Türkiye Uygulaması: Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları Doç.. Dr. Suna ÖZYÜKSEL (OKSAY) Müdürü MORTGAGE Konut satın almak için, konut finansmanı kredi kuruluşlarından, ipotek karşılığı

Detaylı

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi 1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi, 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır. Lehdar Binek Araçlar için; 1.

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi Tur Assist'e bildirilen poliçenin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli

Detaylı

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri Araç Yardım Hizmetleri Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri a. Aracın çekilmesi Kaza durumlarında, sigortalı aracın kazanın gerçekleştiği il dâhilinde en yakın Liberty Sigorta Seri Onarım Servisine (S.O.S),S.O.S

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir.

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir. HSA / EK 4 :HAFİF TİCARİ OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı