Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz"

Transkript

1 Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy çokluðu ile kabul edildi. CHP li üyelerin çekimser kaldýðý kararla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Bu artýk son þanstýr. Baþka hiç bir proje KSS ye taþýnmaya elvermeyecek. Esnafýmýz bu fýrsatý iyi deðerlendirsin. dedi. * HABERÝ 5 DE KSS de yeni uygulama baþlýyor Yeþil alanlardaki tüm malzemeler kalkacak * HABERÝ 5 DE 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESÝ Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi CHP Belediye Meclis Üyesi Dinçer Solmaz, meclis toplantýsýnda yaptýðý gündem dýþý konuþmasýnda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye hakkýndaki iddialar sonuçlanýncaya kadar görevden ayrýlmasýný önerdi. * HABERÝ 5 DE Günlük Siyasi Gazete Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, CHP nin hakkýndaki iddialarý gündeme getirmesi üzerine ilk kez açýklama yaptý. Baþkan iddialarla ilgili ilk kez konuþtu Dinçer Solmaz Fiyatý : 40 Kuruþ Utanýlacak bir iþimiz de utandýracak bir iddia da yok Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Meclis Toplantýsý'nda CHP Meclis Üyesi Dinçer Solmaz ýn hakkýndaki iddialarla ilgili konuþmasý üzerine ilk kez kamuoyuna açýklama yaptý. Baþkan Külcü, "Utanýlacak bir iþimiz de utandýracak bir iddia da yok. Veremeyeceðimiz hiçbir hesabýmýz yok, alnýmýz açýk baþýmýz dik" dedi. * HABERÝ 5 DE Mimarlar Odasý'ndan kampüs alanýna destek Mimarlar Odasý Baþkaný Ulaþ Tokgöz, kampüs alanýna iliþkin itirazda bulunduklarýný, ancak Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile yaptýklarý ikili görüþme neticesinde üniversiteyi destekleme kararý aldýklarýný söyledi. Semt sakinleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den çözüme yönelik adým beklediklerini ifade ettiler. Silmkent Belediye yi bekliyor Buharaevler Mahallesi Ayarýk Baðlarý civarýnda bulunan yeni yerleþim merkezlerinden Silmkent sakinleri Çorum Belediyesi nden yeterli hizmeti alamamaktan þikayetçi. * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kampus alaný ile ilgili eleþtirilerde bulunan Mimarlar Odasý'ný ziyaret etti. Gaziantep Forum Alýþveriþ Merkezi'nin yapýmýna devam eden þirket, 2013 yýlý eylül ayýnda buranýn açýlýþýný yaptýktan sonra diðer illerdeki yatýrýmlarýný deðerlendirmeye alacak. Hava ambulansý Ennur bebek için havalandý Ýskilip ilçesinde kalbi duran ve hastanede yapýlan müdahalenin ardýndan tekrar hayata döndürülen 10 aylýk bebek Ennur Kaya, hava ambulansýyla Konya'ya sevk edildi. Multi Development AVM yatýrýmý 2013 ten sonra Türkiye'deki Forum Alýþveriþ Merkezleri'ni çatýsý altýnda bulunduran Multi Development, Çorum'a Forum Çorum Alýþveriþ Merkezi inþa edeceðini duyurdu. * HABERÝ 4 DE 10 aylýk bebek Ennur Kaya, hava ambulansýyla Konya'ya sevk edildi. Çok süratliyiz! Çorum un, 1 Nisan - 30 Haziran 2012 tarihleri arasýndaki trafik ceza istatiði belli oldu. Ýl Emniyet Müdürlüðü verilerine göre, hýz ihlali liste baþý olurken, bu sýrayý emniyet kemersiz araç kullanma takip etti. * HABERÝ 17 DE MEYDAN Kadýn Ýstihdamý konulu panel dün gerçekleþtirildi. edilen, dînî esaslara baðlý olan, Allah adýna papazlar (Ruhaniler) tarafýndan yönetilen devlet ve idare þeklidir. Avrupalýlar arasýnda "Allah namýna papazlarýn yürüttüðü 17 de Mürsel Þahinbaþ 30 yýllýk özlem son buluyor Hz. Ýbrahim Camii temel atma töreni dün gerçekleþti. Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý 6. Sokak'ta düzenlenen törende konuþan Hz. Ýbrahim Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Mehmet Ali Büyüktopal, Ýbrahim Çayýrý sakinlerinin 30 yýllýk cami özlemi son buluyor dedi. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 7 DE ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Kadýn Ýstihdamý konulu panelde Türkiye nin kadýn istihdamýnda 2023 hedefinin yüzde 40 oranýna ulaþmak olduðu belirtildi. TEOKRATÝK DEVLET Fransýzca asýllý bir kelime olan Hz. Ýbrahim Camii temeli dualarla atýldý Kadýn istihdamýnda hedef yüzde 40 ÝSLÂM A GÖRE HALK ÝDARESÝ (63) "Teokrasi" din hükümlerine göre idare 670 metrekare alan üzerine inþaa edilen Hz. Ýbrahim Camii, hýzlý yapýlaþmanýn yaþandýðý bölgede önemli bir ihtiyaca cevap * SAYFA DE * HABERÝ 4 DE Aþýk Gülabi, birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Âþýk Gülabi den anlamlý mesaj: Birlik ve beraberliðimiz hiçbir zaman bozulmayacak Çorumlu Halk Ozaný Gülabi, dile getirdiði birlik ve beraberlik mesajlarý ile Âþýklar Þöleni ne damgasýný vurdu. Ýkiliðe paydos demek lazým diyen Aþýk Gülabi, Birlik ve beraberliðimiz hiçbir zaman bozulmayacak dedi. * HABERÝ 14 DE

2 2 CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Yan yollarda festival çilesi 32. Hitit Fuar ve Festivali devam ediyor. Çorumlu imkânlarý ölçüsünde rutinin dýþýna çýkarak sosyal hayatta farklýlýklar yaþýyor. Festival bazýlarý için eðlence olurken, bazýlarýna iþkence yaþatabiliyor. Geçmiþ yýllardan gelen bir uygulama ile festival baþlarken Gazi ve Ýnönü Caddesi araç trafiðine tamamen kapatýlýyor. Vatandaþ ana caddelerde istediði gibi geziyor, alýþveriþ yapýyor. Yol üzerindeki esnaf kaldýrým üzerine masa-sandalye atýp satýþ yapýyor. Uygulama þehre ayrý bir canlanma, renk katýyor. Lakin ana arterlerde yukarýda sýraladýðým güzellikler yaþanýrken ara sokaklar periþan oluyor. Araç trafiði tamamen yan yollara kaydýrýldýðýndan araç sürücüleri birbiriyle tartýþýyor. Ara cadde ve sokaklara yapýlan uygunsuz parklar trafik akýþýný dakikalarca durduruyor, keþmekeþlik artýyor. Hem Çorum Belediyesi'ne hem de Emniyet Müdürlüðü'ne sormakta fayda var; * Çorum büyükþehir mi? ÝstanbulAnkara, Ýzmir gibi þehirlerde herhangi bir güzergâh trafiðe kapatýldýðýnda alternatif yollarla akýþ saðlanýyor. Yani biraz zaman kaybýyla sorun telafi edilebiliyor. Peki Çorum'un þehir merkezinde hangi cadde ve sokaklarý geniþletildi? Ana arterlere araç giriþi yasaklanýnca yan yollarda neler oluyor haberiniz var mý? * Emniyet Müdürlüðü trafik ekipleri, þehrin eski dokusu diye tabir edilen yan yollarda trafik akýþýný saðlayacak tedbir alamaz mý? Ana arterlerden dar sokak ve caddelere girildiðinde, bilhassa dönemeçlere yapýlan ve trafiði durduran uygunsuz parklar önlenemez mi? Trafik ekipleri belli bir müddet bahse konu noktalarda görevlendirilemez mi? Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý nýn yüzde 90 ý deðiþmiþ. Bu durum etkinliklerde kendisini hissettirmiþ. Torba Yasa'dan sonra Mehteran böyle oldu Ç orum Belediyesi Mehteran Takýmý büyük oranda yenilenmiþ. Mehteran'ýn farklýlaþtýðý ilk kez ÝHL Platformu'nun düzenlediði geleneksel keþkek gününde yaptýklarý gösteride anlaþýlmýþ. Öðrendiðime göre, kamuoyunda uzun süre gündemi meþgul eden Torba Yasa kanunlaþtýktan sonra Çorum Belediyesi'nde görev yapan çok sayýda iþçi personel çeþitli kurumlara gönderildi. Ýþte bizim mehteran takýmýnda görev alanlar da bahse konu yasa doðrultusunda yüzde 90 oranýnda deðiþmiþ. Yerlerine yenileri görevlendirilmiþ. Yeni mehteran takýmýnda zaman zaman detonelerin yaþandýðý konuþulsa da, 32.Hitit Fuar ve Festivali onlara tecrübe kazandýracak. Silmkent Belediye yi bekliyor B uharaevler Mahallesi Ayarýk Baðlarý civarýnda bulunan yeni yerleþim merkezlerinden Silmkent sakinleri Çorum Belediyesi nden yeterli hizmeti alamamaktan þikayetçi. Silmkent sakinleri, ana yolun asfaltýnýn bozuk olduðunu, otobüs seferlerinin yetersiz kalmasý nedeniyle þehir merkezine ulaþýmda zorluk çekildiðini, bidon tipi çöp kutularý nedeniyle çöplerin zamanýnda toplanamadýðýný, sitenin bulunduðu alanda ara yollarýn çakýl taþlarý ile kaplandýðýný söylediler. Belediye ye yaptýklarý baþvurulardan sonuç alamadýklarýný belirten Silmkent sakinleri, bir süre önce problemlerini ilettikleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den çözüme yönelik adým beklediklerini ifade ettiler. Protokol krizine Bakan el koydu Vatandaþlar bir süre önce taleplerini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü iletti. Her gece Ekspres Ankara seferleri baþlamýþtýr (Ç.HAK:1832) nelgede þu satýrlar öne çýktý: Türk Milletinin temsilcileri olan milletvekillerinin vatandaþlarýmýzýn çeþitli problemlerine muhatap olduklarý ve çözüm bekleyen meseleleri kamu kurum ve kuruluþlarýna iletmelerinin istendiði bilinmektedir. Bu baðlamda, kamu kurum ve kuruluþlarý yöneticilerinin görevleri ile ilgili olarak kendilerine intikal edecek her türlü müracaatla ilgilenmeleri ve mevzuata uygun olarak neticelendirmeleri görevlerinin gereðidir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde nezaket kurallarýna uygun olarak hareket edilmesi ve milletvekillerine devlet protokolündeki konumlarýna uygun davranýlmasý ve otoparklarda araçlarýna öncelik saðlanmalý Baþbakan ve Bakanlarýn katýlýmýyla yapýlacak resmi tören, kutlama, açýlýþ merasimi ile ziyaret programlarýnýn o ilin milletvekillerine önceden haber verilmesi için kamu kurum ve kuruluþlarýnca gerekli tedbirler alýnacaktýr. Programlara katýldýklarý takdirde, eski bakanlar ve milletvekillerine de protokolde yer verilmelidir. Toplumun tüm kesimlerinin katýlýmýnýn saðlanmasý bakýmýndan; dini bayramlarda bayramlaþmalarýn valilik ve kaymakamlýklara ait binalarda veya vali ve kaymakamlarýn belirleyeceði yerlerde yapýlmasý ve bayramlaþmayý müteakip belirlenecek yerlerin ziyaret edilmesinin uygun olacaðý düþünülmektedir. Semt sakinleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den çözüme yönelik adým beklediklerini ifade ettiler. HAMAMLIÇAY KÖY HAMAM ve YÜZME HAVUZLARI (Ç.HAK:2095) M illetvekilleriyle bürokratlarý sýk sýk karþý karþýya getiren 'protokol krizi'ne hükümet el koydu. Milletvekillerinden gelen þikayetler üzerine Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin imzasýyla 81 il valisine gönderilen genelgede 'Milletvekillerine, devlet protokolündeki konumlarýna uygun davranýn' talimatý verildi. 'Baþkent Dýþýnda Tören, Kutlama ve Karþýlamalar' baþlýklý ge- (Ç.HAK:768) Silmkent sakinleri Çorum Belediyesi nden hizmet bekliyor. DEVREN SATILIKTIR Mür. Tel:

3 lçme, Seçme ve Yerleþtirme ÖMerkezi'nce (ÖSYM), 2012 Kamu Personel Seçme Sýnavý'na (KPSS) baþvuru süresinin kesinlikle uzatýlmayacaðý bildirildi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 23 Eylül 2012'da yapýlacak Kamu Personel Seçme Sýnavý'na (2012-KPSS Ortaöðretim/Önlisans) baþvuru iþlemlerinin 18 Haziran'da baþladýðý hatýrlatýldý. Bugün itibarýyla 2 milyon 193 bin 342 adayýn sýnav ücretini yatýrdýðý, 1 milyon 944 bin 315 adayýn ise baþvuru iþlemini tamamladýðý belirtilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: 'Sýnava baþvurular 11 Temmuz'da sona erecektir. Bu sýnava, ortaöðretim ve ön lisans düzeyinde 3 milyona yakýn adayýn baþvuru yapmasý bekleniyor. 23 Eylül'de yapýlacak sýnav için, baþvuru sonuçlarýna baðlý diðer hazýrlýk çalýþmalarýnýn hemen baþlamasý zorunlu olduðundan baþvuru süresi kesinlikle uzatýlmayacaktýr. Sadece sýnav ücretini yatýrmýþ olmak, Aday Ýþlemleri Sistemi'ne ( herhangi bir nedenle giriþ yapmak, þifre deðiþtirmek gibi iþlemler sýnava baþvuru sayýlmamaktadýr. Sýnav ücretini yatýrdýðý halde sýnava baþvuru bilgisi olmayan 249 bin 27 adayýn baþvuru yapmamýþ ise en kýsa sürede baþvurularýný tamamlamalarý, baþvurusunu yapmýþ adaylarýn ise baþvuru bilgilerini Aday Ýþlemleri Sistemi'nden mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. Baþvurunun son günlerinde yapýlan yoðun baþvurular nedeniyle Baþvuru Merkezleri'ndeki yoðunluðun adayýn maðduriyetine yol açacak bir durum oluþturmamasý için, ortaöðretim mezunu tüm adaylar ile bireysel baþvuru hakký olmayan ön lisans mezunu adaylarýn bir an önce Baþvuru Merkezleri'nden baþvurularýný tamamlamalarý, internet üzerinden bireysel baþvuru yapacak adaylarýn da en kýsa sürede baþvurularýný yapmalarý yararlarýna olacaktýr.'' Sýnav ücretini yatýran ancak baþvuru iþlemini tamamlamayan adaylarýn baþvuru iþlemini en kýsa zamanda tamamlamalarý istenilen duyuruda, sýnav ücretini yatýrýp baþvuru iþlemini tamamlayan adaylarýn ise baþvuru bilgilerini, baþvuru süresi içinde ÖSYM'nin '' internet adresinden kontrol ederek baþvuru kayýt bilgilerinin bir dökümünü edinmeleri ve bu dökümü, sýnavýn diðer tüm aþamalarýnda gerekeceðinden özenle saklamalarý gerektiði belirtildi. CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Mimarlar Odasý'ndan kampüs alanýna destek imarlar Odasý birlikte düþünülerek olarak kullanýlan D.S.Ý, MBaþkaný Ulaþ deðerlendirilmesi Karayollarý, Ýl Özel Ýdare Tokgöz, kampüs alanýna iliþkin itirazda gerektiðini bildirdi. Vitrin cephe yok binalarýnýn ve Akýncý Kýþlasý'nýn içinde yer bulunduklarýný, ancak aldýðý alanýn Hitit Rektör Prof. Dr. Reha üniversitemizin ilerde Üniversitesi'nin; Çorum- Metin Alkan ile geniþleme sahasýnýn ve Ankara aksýndaki görsel yaptýklarý ikili görüþme fikrinin þimdiden vitrin için yeterli neticesinde üniversiteyi engelleneceðinin dikkate cephesinin destekleme kararý alýnarak bahsi geçen bulunmadýðýný ve aldýklarýný söyledi. alanlarýn üniversite çevresinin KSS Dün gerçekleþtirilen yerleþke sahasýna parselleri, kentsel ziyarette açýklamalarda katýlmasý yönünde sayýn çalýþma alanlarý ve bulunan Ulaþ Tokgöz, rektörümüzle ayný fikirde sanayi-ticaret alanlarý ile üniversite yerleþke alaný olduðumuzu beyan sýnýrlandýrýldýðýný iþaretlenen bölgenin, kat ederiz." dedi. belirttiklerini ifade eden adedi TAKS, KAKS, hmax ve zemin emniyet katsayýsýnýn da hep Tokgöz, "Konut iþaretli parseller ile þu anda kamu hizmet binalarý Mimarlýk bölümü talebi Ulaþ Tokgöz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kampus alaný ile ilgili eleþtirilerde bulunan Mimarlar Odasý'ný ziyaret etti. ziyarette ayrýca, Prof. Dr. Alkan'dan Hitit Üniversitesi bünyesinde mimarlýk bölümü baþta olmak üzere ilgili diðer bölümlerin açýlmasý için talepte bulundu. Üniversitenin hýzla geliþmesini beklediklerini belirten Tokgöz, "Mimarlýk bölümüne her türlü desteði vereceðimizi daha önceki dönemlerde Meslek Yüksek Okulu bünyesinde olduðu gibi gönüllü mimar meslektaþlarýmýzýn da katký saðlayacaðýný beyan ederiz." diye konuþtu. Mimar Günü için ortak proje Ziyarette ayrýca, 1 Ekim Dünya Mimarlar Günü'nün Hitit Üniversitesi ve Mimarlar Odasý tarafýndan ortaklaþa düzenlenecek bir etkinlikle kutlanmasý kararlaþtýrýldý. Karara göre üniversite ile oda, 'Hititlerden günümüze mimari' baþlýðý ile geniþ kapsamlý bir panel düzenleyecek. KPSS bugün ve yarýn ðretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar Öiçin yarýn ve 8 Temmuz 2012 Pazar günü Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) yapýlacak. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nce (ÖSYM) gerçekleþtirilecek sýnav, 81 il merkezinde ve Lefkoþa'da Cumartesi sabah, Cumartesi öðleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öðleden sonra olmak üzere dört oturumda yapýlacak. Sýnavýn sabah oturumlarý 09.30'da, öðleden sonraki oturumlarý 14.30'da baþlayacak. Adaylar sýnava, ÖSYM'nin '' internet adresinden, her oturum için ayrý ayrý edinecekleri sýnava giriþ belgeleri ve nüfus cüzdaný/pasaport ile girecekler. Sýnava giriþ belgeleri adaylarýn adreslerine ayrýca gönderilmeyecek. Adaylarýn sýnava girecekleri binayý sýnav gününden önce görmeleri yararlarýna olacaktýr. KPSS ye baþvuru süresi uzatýlmayacak Halasýndan þikâyetçi oldu laca da halasýndan dayak Ayiyen genç kýz þikâyetçi oldu. Günhan Mahallesi Coþkun Arslan Caddesi nde meydana gelen olayda ailevi nedenlerden dolayý çýkan tartýþmada Ç.C. isimli genç kýz, halasý D.G. ile kavga atte. Halasýnýn dövdüðü genç kýz Emniyet te halasýndan þikâyetçi oldu. Ayaðýna demir düþtü laca da ayaðýna demir dü- genç Çorum a sevk Aþen edildi. Yýldýzhan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi nde meydana gelen olayda yeni yapýlan hastane inþaatýnda çalýþan O.S. isimli gencin ayaðýna demir düþtü. Ýlk tedavisi Alaca da yapýlan iþçi Çorum Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kampus alaný ile ilgili eleþtirilerde bulunan Mimarlar Odasý'ný ziyaret etti. 'Kampüs için en uygun yeri seçtik' Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kampüs alanýyla ilgili bilgi verdi. itit Üniversitesi Rektö- Prof. Dr. Reha Metin Hrü Alkan, kampus alaný ile ilgili eleþtirilerde bulunan Mimarlar Odasý'ný ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan ortak bir basýn toplantýsý düzenlenerek eleþtiriler deðerlendirildi. Toplantýda açýklamalarda bulunan Mimarlar Odasý Baþkaný Ulaþ Tokgöz, oda olarak Hitit Üniversitesi'nin kampüs yeri olarak belirlenen alanla ilgili bir takým itirazlarýnýn olduðunu söyledi. Tokgöz, kampüs alanýnýn ana yola cephesinin olmadýðý yönünde itirazda bulunduklarýný ve konuyu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile birlikte deðerlendirdiklerini söyledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da kampüs konusunun önemli olduðunu, teknik inceleme neticesinde belirlenen alanýn da kuþkusuz negatif yanlarýnýn olabileceðini söyledi. Çorum'da yüksek öðretimin 1976 yýlýnda baþladýðýný ve bu tarihten beri kampüs yapýlmadýðýný belirten Prof. Dr. Alkan, "Biz isterdik ki üniversitemizin bir kampüsü olsun, biz de gelip üzerine çivi çakalým. Þu anda yarýþtýðýmýz üniversiteler kampüs konusu yýl önce halletmiþ üniversiteler." dedi. Akýncýlar Kýþlasý'nýn arkasýndan baþlayýp Burunçiftlik Kavþaðý'na kadar uzanan 540 bin metrekare alanýn Çorum ile hiçbir baðý olmayan baðýmsýz bir ekip tarafýndan belirlendiðini belirten Prof. Dr. Alkan, "Biz bu baðýmsýz ekipten 3 ayrý nokta önermelerini istedik ancak onlar bize iki farklý nokta önerdiler. Þu anda kampüs yeri olarak belirlediðimiz alan da ekibin iki önerisinden bir tanesi. Elbette herkes kampüs yeri için farklý yerler gösterebilir. Bu konuda farklý fikirler de olabilir" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi'nin þu anda 10 bin civarýnda öðrencisi olduðunu ve birkaç yýl içerisinde açýlacak yeni bölümlerle öðrenci sayýsýnýn 15 bine ulaþmasýný hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Alkan, "Kampüs alanýnýn þehir dýþýnda olmasýný gerektiði yönünde düþünceler var. Çorum göç alan bir þehir deðil. Dolayýsýyla üniversiteyi þehirden koparmak doðru olmaz. Biz elbette öðrencileri yürüyen TL olarak görmüyoruz. Öðrencilerimizi; þehrin sosyal, kültürel anlamda geliþimine katký saðlayan dinamikler olarak görüyoruz. Öðrencilerimizin haricinde 400 civarýnda hocamýz var. Bütün bunlar þehri çok ciddi bir dinamizm katýyor. Dolayýsýyla üniversite ve þehir birbirinden baðýmsýz olamaz. Kampüsü þehir dýþýna kurmak doðru bir karar olmazdý." dedi. Hemþehrilerimiz hukuki hakkýný kullanýyor Prof. Dr. Alkan, kampüs alanýnýn belirlenmesinin ardýndan Çorum Belediyesi'nin gerekli imar çalýþmalarýna baþladýðýný, bunun üzerine özel mülk sahiplerinin itirazda bulunduklarýný söyledi. Kampüs alanýnýn 540 bin metrekareden oluþtuðunu ve bunun yüzde 7'lik kýsmýný oluþturan 40 bin metrekarenin özel mülk olduðunu belirten Prof. Dr. Alkan, "Ýmar çalýþmalarý tamamlandý ve aský sürecine geçildi. Bu süreçte özel mülk sahibi hemþehrilerimiz belediyeye itiraz etti. Belediye itirazlarý reddetti ve mülk sahipleri bu kez Ýdare Mahkemesi'ne dava açtýlar. Bu elbette mülk sahibi hemþehrilerimizin hukuki hakkýdýr, saygý duyuyoruz" dedi. Kamulaþtýrma maliyeti yüksek Prof. Dr. Alkan, kampüs alanýnýn ana caddeye cephesinin az olduðunu kabul ettiðini, ancak ana yol üzerinden giriþ verdiklerini belirterek þöyle devam etti: "Burada kamulaþtýrma maliyetleri yüksek olduðu için kamulaþtýrmaya giremedik. Þu anda mevcut alan haricinde 100 bin metrekare kamu, 280 bin metrekare de kýþla alaný var. Bu arsalarý da zamanla alabiliriz. Kampüs kararýmýz son derece yerinde. Kampüsümüzün karþýsýna devlet hastanesi yapýlacak. Onun haricinde stadyum, terminal gibi donatýlar yapýlacak. Devam eden öðrenci yurdu inþaatýnýn tamamlanmasý ile yurt kapasitesi bin 750'ye yükselecek. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduðunda kampüs için daha uygun bir yer neresi olabilir?"

4 4 CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Multi Development AVM yatýrýmý 2013 ten sonra Türkiye'deki Forum Alýþveriþ Mükemmel lokasyonla kentin Merkezleri'ni çatýsý altýnda bulunduran kalbi Forum Gaziantep'te atacak Multi Development, Çorum'a Forum 120 milyon euro yatýrým ile hayata Çorum Alýþveriþ Merkezi inþa edeceðini duyurdu. kent merkezi ve yeni yerleþim alan- geçirilecek Forum Gaziantep, tarihi Þu anda Gaziantep Forum larýnýn birleþim noktasýnda, kentin Alýþveriþ Merkezi'nin yapýmýna devam kalbinde yer alýyor. Gaziantep eden þirket, 2013 yýlý eylül ayýnda çevresinde yer alan konut, alýþveriþ buranýn açýlýþýný yaptýktan sonra Forum alanlarý, tren istasyonu, kamu binalarý, Adana, Forum Diyarbakýr ve Forum stadyum, mozaik müzeleri ile yoðun bir Çanakkale ile geliþtirme aþamasýnda araç ve yaya trafiðinin olduðu konumuyla mükemmel bir eriþilebilirliðe olan Forum Çorum ve Forum Elazýð projeleriyle Anadolu'ya yaklaþýk 1 milyar Euro yatýrým yapacak. hakim olan Forum Gaziantep, kentin en sahip. Bu özelliðiyle þehrin tümüne Multi Development Türkiye, 6 prestijli ve güçlü çekim merkezlerinden yeni projesi ile Türkiye'nin 6 kentini biri olmaya hazýrlanýyor. daha Forum markasý ile tanýþtýrýrken, ilk Gaziantep'in ardýndan 5 proje daha yatýrýmýný Forum Gaziantep ile kapýda Güneydoðu'da yapacak. Multi Development Türkiye Düzenlenen basýn toplantýsýyla yatýrýmlarý Adana, Diyarbakýr ve yeni projelerini açýklayan Multi Çanakkale, sonrasýnda Çorum ve Development Türkiye CEO'su Hulusi Elazýð'da açýlacak 5 Forum projesi ile Belgü, uzun süredir çalýþmalarýný yürüttükleri Forum Gaziantep projesi ile açýlýþýnýn ardýndan yeni projeleri devam edecek. Forum Gaziantep'in Güneydoðu'ya Forum markasýný ve önümüzdeki yýllarda aktif hale hizmet üstünlüðünü götürecek getirmeyi planladýklarýný belirten Belgü, olmalarýndan duyduklarý memnuniyeti "Projelerimizi hayata geçirdikten sonra dile getirdi. Anadolu'daki potansiyelin yaklaþýk 1 milyon metrekare toplam çok önemli olduðuna dikkat çeken kiralanabilir alanda maðazaya Belgü, "Bu potansiyelin en iyi þekilde ulaþacaðýz. Bu da sektörün yaklaþýk deðerlendirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Bu zengin topraklarý iþlemek de anlamda ise Multi olarak yaklaþýk 1 mil- %15'ine denk geliyor. Ekonomik yeþertmek de bizim iþimiz. O nedenle yar euro daha yatýrým gerçekleþtirmiþ Multi olarak, yeni projelerimizle olacaðýz ve toplam yatýrýmýmýz 4.2 milyar euroya ulaþacak. Bu miktarda yüzümüzü Anadolu'ya döndük. Tüm alýþveriþ merkezleri yatýrýmlarýnda yatýrým ayný zamanda istihdam demek, olduðu gibi biz de projelerimizi ekonomik canlanma demek. bankalardan saðladýðýmýz finansal Geliþtireceðimiz 6 yeni proje ile yaklaþýk 9 bin 500 kiþiye daha iþ imkaný Gaziantep Forum Alýþveriþ Merkezi'nin yapýmýna devam eden þirket, 2013 yýlý desteklerle hayata geçiriyoruz. Güneydoðu Anadolu'daki ilk saðlayacaðýz. Bununla birlikte, tüm eylül ayýnda buranýn açýlýþýný yaptýktan sonra diðer illerdeki yatýrýmlarýný deðerlendirmeye alacak. yatýrýmýmýz olan Forum Gaziantep için Forum Alýþveriþ Merkezleri'nde ortalama 35 bin kiþiye ekonomik olarak Finansbank ile iyi bir ortaklýk kurarak, bölgenin baþarýlý projelerinden birini destek saðlamak bizim için çok gurur yaratmak üzere birlikte yola çýktýk " verici. Diðer iþ kollarýyla birlikte dedi. þehirlere getireceði ekonomik canlýlýk Kadýn istihdamýnda hedef yüzde 40 ise paha biçilmez nitelikte" dedi. ÞKUR Ýl Müdürlüðü Ýtarafýndan düzenlenen Kadýn Ýstihdamý konulu panelde Türkiye nin kadýn istihdamýnda 2023 hedefinin yüzde 40 oranýna ulaþmak olduðu belirtildi. Turgut Özal Ýþmerkezi nde dün gerçekleþtirilen paneli Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Menekþe Þahin yönetti. Ýþ-Kur Genel Müdürlüðü nden Ýshalli hastalýklar, beslenme bozukluðu ve ölüm gibi sonuçlar doðurabiliyor. uzman Nazan Kahraman, Hakký Bilal Müessesesi Ýnsan Kaynaklarý Sorumlusu Kadýn Ýstihdamý konulu panel dün gerçekleþtirildi. Çocuklarda ishale dikkat Ebru Ayvalý ve Ýþ-Kur Ýl Müdürü Zafer Eyvaz ýn az aylarýnda Ýshalin, vücuttan su edilmesi gerektiðini konuþmacý olarak Yçocuklarda sýkça ve tuz kaybedilmesi ifade etti. katýldýðý panelde bir görülen ishalli dolayýsýyla beslenme Aðýz yoluyla açýþ konuþmasý yapan hastalýklar, beslenme bozukluðuna neden bulaþan ishalin, Öðretim Üyesi bozukluðu ve ölüm olduðunu bildiren Menekþe Þahin, önlenebilen bir gibi sonuçlar Þener, "Ýshalli bir kiþi kadýnlarýn iktisadi hastalýk olduðunu doðurabiliyor. açlýk hissetmeyebilir. faaliyete insanlýk hatýrlatan Þener, Uzmanlar her Eðer anneler yanlýþ varolduðundan beri þunlarý söyledi: "Aðýz ishalli hastalýkta katýlmasýna karþýn, uygulama olarak yoluyla bulaþan ishal, ücret karþýlýðýnda mutlaka aile ishalli çocuðu önlenebilir bir istihdama katýlýmýnýn hekimlerine beslemezlerse hastalýktýr. Bebeklere sanayi devrimi ile baþvurulmasý çocukta beslenme ilk altý ay sadece anne baþladýðýný hatýrlatarak, gerektiðini belirtiyor. bozukluðu geliþebilir. sütü verilmelidir. Bundan sonra kadýnýn Malatya Ýl Halk Bu nedenle her ishalli Çocuklar yaþýna çalýþma hayatýndaki Saðlýðý Müdürü Dr. hasta mutlaka aile uygun yeterli ve sorunlar da baþ Kemal Þener, hekimine baþvurmalý. dengeli beslenmelidir. göstermiþtir. Bu 'Aðýzdan Sývý Baþta ishal durdurucu Temiz içme suyu sorunlar erkeklerin Tedavisi Haftasý' ilaçlar olmak üzere kullanýlmalýdýr. yaþadýðý sorunlardan farklýdýr. Ülkelere ve Etkinlik Turgut Özal Ýþmerkezi nde düzenlendi. olarak belirlenen hiçbir ilaç hekim Meyve, sebzeler temmuz ayýnýn ilk tavsiyesi olmadan tüketilmeden önce tarihsel sürece göre haftasý nedeniyle kullanýlmamalý." iyice yýkanmalýdýr. deðiþmektedir. dedi. Þahin kadýn istihdamý yaptýðý açýklamada, Eller, yemekten önce ifadelerini kullandý. konusunda son yýllarda Türkiye'de 5 yaþ altý ve tuvaletten sonra Ýshalli mutlaka sabunla bir çok çalýþmalar nüfusta, özellikle yaz hastalýklarýn yýkanmalýdýr. Sonuç yapýldýðýný, kadýnlarýn aylarýnda ishalli hastaneye yatýrýlmaya olarak, ishalli iþgücüne katýlým hastalýklarýn sýk gerek kalmaksýzýn hastalýklarýn, anne ve oranýnýn dünya görüldüðünü dile basit önlemlerle evde babalar tarafýndan genelinde düþük getirdi. Ýshalin iki tedavi edilebildiðini ciddiye alýnmasý, olduðunu anlatarak, önemli tehlikesinin Türkiye ile ilgili þunlarý anlatan Þener, bu özellikle çocuklarýn ölüm ve beslenme söyledi: 2023 için bozukluðu olduðunun amaçla, sanýlanýn vakit kaybedilmeden hedef kadýn istihdamý altýný çizen Þener, aksine ishalli çocuða bir saðlýk kuruluþuna götürülmesi, verilen oranýnýn yüzde 40 lara kötü beslenen her zamankinden tedavi ve önerilerin çýkarmaktýr. Bu yönde çocuklarda ishalin daha çok su ve sulu en aktif ve yoðun dikkatli bir þekilde çalýþan kurum da daha sýk görüldüðünü gýdalar verilmesi, uygulanmasý Ýþkur dur. Þahin daha ve daha aðýr çocuk emziriliyorsa gerekmektedir." sonra Çorum da kadýn seyrettiðini vurguladý. emzirmeye devam Kaynak: CÝHAN istihdamýna yönelik yapýlan araþtýrmanýn Çorum da kadýn istihdamýna yönelik yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarý aktarýldý. Hayrettin Karaman Sivil Din Eðitim ve Öðretimi "Din eðitimi sivil topluma býrakýlsýn, devlet bu iþe karýþmasýn, aksi halde ideolojiye alet ve istismar ediliyor" þeklindeki þikayet ve talebin önemli gerekçesi, "din eðitim ve öðretiminin sýhhatli, amacýna uygun, dindarlarýn ihtiyaçlarýna cevap verecek mahiyette olmasýnýn gerekliliði"dir. Çok detaya dalmadan sivil din eðitim ve öðretiminin geçmiþine bir bakalým: Fýkýh (din) alimleri baþta, "imamlýk, müezzinlik, iftâ, din eðitim ve öðretimi...nin" birer ibadet olduðunu, bu iþlerin Allah rýzasý için yapýlmasý gerektiðini ve ücret almanýn caiz olmadýðýný açýkladýlar. Cihad, din eðitimi, cami hizmetleri, devlet memurluðu gibi iþleri yürütenlerin geçimleri devlet tarafýndan saðlanýyordu; bu sebeple kendilerini din eðitimine adamýþ kimseler geçim derdi çekmiyorlar, öðrencilerinden de ücret almýyorlardý. Devletin maliyesi deðiþip gider kalemlerinden din eðitimi hizmetini yürütenlerin geçimliði kesilince eðitimciler ihtiyaç içine düþtüler, maiþet temini için baþka iþlerle meþgul oldular, din eðitimi ve cami hizmetleri aksadý. Bu durumu gören din alimleri "zaruret sebebiyle" bu hizmetlerden ücret almanýn caiz olduðu hükmünü benimsediler. Bundan sonra ibadet sayýlan hizmetleri yürütenlerin ücretleri ya devlet, ya bazý devletliler ve zenginler, ya vakýflar veya hizmeti alan þahýslar (öðrenciler, cami cemaati...) tarafýndan ödenir oldu. Eðer bu þekilde yürütülen din eðitim ve öðretimine "sivil" deniyorsa ve bu eðitime siyaset, ideoloji, menfaat, mensubiyet taassubu... karýþmadýðý sanýlýyorsa önemli bir yanýlgý söz konusudur. Bu ödemeleri yapan her kim ve kimseler ise onlarýn maddi veya manevi menfaat ve tercihleri daima devreye girmiþ ve eðitimi etkilemiþtir. Konuya açýklýk getirecek bir fýkrayý anlatmanýn tam zamanýdýr: Bir köye yeni bir imam gidiyor (eski ifade ile tutuluyor). Köyün iki önemli (ödeme yapan) aðasý var, biri, Fatiha'da geçen bir kelimenin "dâllîn" þeklinde, diðeri ise "zâllîn" þeklinde okunmasýndan yana. Ýmam düþünüyor, birini tercih etse diðerini isteyen aða ücreti kesecek, formülü buluyor ve "velezdâllîn" diye okuyor. Bazý vakýflar müderrislerin belli bir mezhebe mensup olmasýný þart koþuyorlar. Peygamberimiz (s.a.) "Ümmetin ileride bölüneceðini, birçok farklý din anlayýþý (yorumu, mezhebi) ortaya çýkacaðýný, bunlardan yalnýzca birinin hak ve kurtarýcý olduðunu" haber veriyor, kurtarýcý olaný da "Benim ve ashâbýmýn yürüdükleri yol" diye açýklýyor. Adýna sivil denilen din eðitim ve öðretimini yetmiþ iki fýrka kendine göre yapacak ve yaptýracak ise burada "din eðitimine bir müdahalenin olmadýðýný, sahih, saðlam ve amaca uygun" olduðunu söylemek tutarsýzdýr. Söylemek istediðim veya talebim, "Bir grubun din anlayýþýný, mezheb ve meþrebini - en doðrusu benimkidir diyerek- herkese dayatmasý" deðildir; söylemek sitediðim sivil denilen uygulamada da müdahale, istismar, kullanma gibi istenmeyen tesirlerin bulunacaðýdýr. Ýnþaallah bir baþka yazýda þu konuyu yazacaðým: "Eðer genel olarak eðitim ve öðretime siyaset, ideoloji, istismar karýþmasýn diyorsanýz türkçe, edebiyat, tarih, coðrafya, psikoloji, sosyoloji, felsefe derslerini de sivillere býrakmanýz gerekir; çünkü ulus devlet ve diðer ideolojik devletler bu dersleri de kullanýyor ve istismar ediyorlar. Felçli hastalarý tedavi eden oyun elçli hastalarý tedavi eden bilgisayar Foyunu geliþtirildi. Türk Silahlý Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi ve ODTÜ Teknokent firmalarýndan Simsoft iþbirliði ve TÜBÝTAK desteðiyle; felç geçirmiþ hastalarýn el, kol ve bacaklarýný yeniden güçlendirebilmelerine olanak saðlayan bilgisayar oyunlarý geliþtirildi. Rehabilitasyon alanýnda Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen çalýþmada, hastalar, hastanedeki tüm rehabilitasyon uygulamalarýný bilgisayar oyunu sayesinde evlerinde de yapabiliyor. Denge tahtasý ve eldiven donanýmlarýyla oynanan oyunda, hastalar top atma, kamyon sürme, balýk avlama ve futbol oynama hareketleriyle rehabilite ediliyor. Kaynak: AA

5 Baþkan iddialarla ilgili ilk kez konuþtu 'Veremeyeceðimiz hiçbir hesabýmýz yok' elediye Baþkaný Mu- Külcü, Beledi- Bzaffer ye Meclis Toplantýsý'nda hakkýndaki iddialarla ilgili ilk kez kamuoyuna açýklama yaptý. Baþkan Külcü, "Veremeyeceðimiz hiçbir hesabýmýz yok, alnýmýz açýk baþýmýz dik" dedi. Gündem dýþý konuþma yapan CHP Meclis Üyesi Dinçer Solmaz'ýn konuþmasýndan sonra açýklama yapan Baþkan Külcü, konuyu kamuoyuna açýklamak için hazýrlýklý olduðunu, Solmaz'ýn konuþmasýnýn da ayrý bir vesile olduðunu belirterek, "Zaten ben bu konuyu bugün kamuoyumuzla paylaþacaktým. Bir kere þunun bilinmesi gerekir ki, asla rüþvet, zimmet ya da haksýz mal kazanýmý bir iddia yoktur. Ortalama akýl düzeyine sahip herkes bunu rahatlýkla görebilir. Bu zamana kadar 400 milyon liralýk ihaleler yaptýk, tümü tek tek Bakanlýk müfettiþi tarafýndan incelendi ve hiç birisinde en küçük bir problem görülmedi. Söz konusu þikayet bizim, gerekli rekabet ortamý oluþmadýðý gerekçesiyle iptal ettiðimiz bir ihale ile ilgilidir. 750 bin TL'lik bir ihale için teklif veren firmalar arasýndaki fark 1000'er biradan oluþuyor, siz olsanýz þüphe etmez misiniz?" diye konuþtu. Söz konusu olaylarýn ilk kez yaþanmadýðýný, pek çok belediyelerle buna benzer hadiselerin yaþandýðýna dikkat çeken Muzaffer Külcü, "Bir kimse hakkýnda dava açýlmýþ olmasý, suçluluk anlamýna gelmez, aslolan beratý zimmettir (suçsuz olmak)." dedi. Gazetelerde yayýnlanan haberlerin manüple edildiðini, kasýtlý olarak baþlýklarýn atýldýðýný aktaran Külcü, herhangi bir rüþvet, zimmet ya da haksýz elde edilmiþ bir kazancýn asla söz konusu olmadýðýný, iddianamede belirtilen iddialarýn çok açýk olduðunu, ortalama akýl seviyesine sahip herkesin bunu açýkça görebileceðini, kimsenin bunu baþka anlamlara çekemeyeceðinin altýný çizdi. 'Ýddialar gayet net ve açýk' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Ne utanacaðýmýz bir iþ, ne de utanacaðýmýz bir iddia vardýr. Þahsýmla ve arkadaþlarýmla ilgili rüþvet, zimmet ya da haksýz mal kazancý gibi bir iddia asla söz konusu deðildir. Ortalama zeka seviyesine ait herkes bunu açýkça anlayabilir." Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, CHP nin hakkýndaki iddialarý gündeme getirmesi üzerine ilk kez açýklama yaptý. sözleriyle konuþmasýný devam ettiren Külcü, iddialarýn gayet net ve açýk olduðunu söyledi. 'Müfettiþler her þeyi tek tek inceledi' Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerinin tüm ihaleleri tek tek incelediðini, iþyeri açma ruhsatlarýnýn, imar kararlarýnýn ve kiþisel mal varlýklarýnýn da tek tek incelemeden geçtiðini aktaran Külcü, bakanlýk müfettiþlerinin ortada dolaþan imzasýz mektuplarý da incelediðini belirtti. 'Yalan aðýzlarýna yuva yapmýþ' Kahve köþelerinde kendisi hakkýnda imzasýz mektuplar yazýldýðýný ve daðýtýldýðýný söyleyen Külcü, "Bu þehirde, yalan birilerinin aðzýna yuva yapmýþ. Siyasi hýrslarý içinde balon yapmýþ ve patlamamýþ tipler var. Ortalýkta saygýn insanlar gibi dolaþýyorlar, bunlarý herkes çok iyi biliyor. Altýna imza atamadýklarý mektuplarla dedikodu üretiyorlar. Elbette ki aðýzlarýna yalanýn yuva yaptýðý bu insanlar dedikoduya devam edecek. Fakat þu iyi bilinsin ki, Çorum Belediyesi'nin yakaladýðý bu kalkýnma hamlesini durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi. '400 milyonluk iþlerde bir tek bile itham yok' Külcü, belediyenin 400 milyonluk harcama ve yatýrýmlara imza attýðýný söylediði konuþmasýnda, tüm bu harcamalarda en küçük bir ithamýn dahi olmadýðýný, ortada var olan þikayetin gerekli rekabet ortamý olmadýðý için iptal edilen bir ihaleyle ilgili olduðunu belirterek, sözlerini þöyle devam ettirdi, "Ortada Çorumspor'un kredi borcunun ödenmesi için 40 TL'lik bir ödeme için zorlama olduðu ve yine bizim zorlamamýzla 130 bin TL Çorumspor'a para verilmiþ iddiasý var. Buna da 8 kiþi hayýr demiþ, bir kiþi evet demiþ. Ýhaleyi niye onaylamadýnýz ve iptal ettiniz gerekçesiyle dava açýldý. Teklif sahipleri arasýnda 1000'en liralýk fark var, gerekli rekabet oluþmadýðý için komisyon iptal etmiþ. Siz olsanýz bu durumdan þüphe duymaz mýsýnýz? Ortada ne benim þahsýmla ilgili ne de arkadaþlarýmla ilgili rüþvet ve zimmet iddiasý yoktur." Solmaz, Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi HP Belediye Meclis CÜyesi Dinçer Solmaz, meclis toplantýsýnda yaptýðý gündem dýþý konuþmasýnda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye hakkýndaki iddialar sonuçlanýncaya kadar görevden ayrýlmasýný önerdi. Baþkan Külcü'ye Zabýt Müdürü'nün soruþturmasýnda görevden alýndýðýný hatýrlatan Solmaz, "Biz kimseyi yargýlama boyutunda suçlama yapmýyoruz. Sayýn baþkan daha önce bir hassasiyet gösterip, bir zabýta müdürünü yargý sürecinde açýða almýþtý ve bu hassasiyet doðruydu. Bu hassasiyeti kendisinin de göstermesini bekliyoruz." dedi. CHP Belediye Meclis üyeleri olarak, Çorum halkýnýn menfaatine olan her konuda idareye destek olduklarýný, yanlýþ ya da hatalý gördükleri her konuda uyarý görevlerini yerine getirdiklerini aktaran Dinçer Solmaz, baþkanýn ticareti ve siyasetiyle ilgili konularý ayýrmasý gerektiðine iþaret ederek, Baþkan Dinçer Solmaz Külcü'nün beton þirketiyle ilgili bir ortaklýk açýklamasý olduðunu söyledi. Külcü, Dinçer'in konuþmasýný bölerek, "Konuþmanýzý tamamlamanýzý bekliyorum ancak burada müdahale etmek durumundayým, benim öyle bir açýklamam olmadý." dedi. Kasa operasyonu ile gündeme gelen Çorum Belediyesi'nin rüþvet ve irtikapla ilgili suçlamalarýn bulunduðu bir davaya daha konu olduðunu, dedikodularýn kendi kulaklarýna kadar geldiðini dile getiren Solmaz, meselenin ulusal basýnda yer almasý ve davaya konu olmasýnýn üzüntülerini katmerleþtirdiðini kaydetti. Dinçer Solmaz, konuþmasýný þöyle devam ettirdi; "Ýçiþleri Bakanlýðý böyle bir gerekçe görmemiþtir ancak hem belediyenin hem de baþkanýn zarar görmemesi için görevden ayrýlmasý gerekir, elbette kendi takdiridir ancak ben bunu istirham ediyorum. Bu süreçte belki de ayný müteahhit ihalelere girecek, yarýn þikayetlerini geri almasý durumunda herhangi bir baský olduðu söz konusu Telekom deposu iþmerkezi oldu evre Yolu Ýlim ÇYayma Cemiyeti arkasýnda bulunan Telekom'a ait depo alaný, yeni imar düzenlemesiyle iþ merkezi olarak iþaretlendi. ller Bankasý na yapýlan Ý93 milyon 750 bin TL lik kredi talebi Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü tarafýndan onaylandý. Belediye Meclis Toplantýsý na getirilen ek gündem maddesinde, kredinin 54 milyon 287 bin TL lik kýsmýnýn onaylandýðý belirtilerek, 50 milyon 537 bin TL nin yapým iþi, 3 milyon 750 bin TL sinin de araç alýmý için kullanýlacaðýný bildirildi. Karar oy çokluðu ile kabul edildi. Ben Çorumspor iþine karýþmam C HP Ýl Baþkaný Atlas, Belediye Meclis HP'li Belediye CMeclis üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, cadde üzerinde uygulanan ücretli otopark uygulamasýnýn vaktinin dolup dolmadýðýný sordu. "Bu paralarýn kime gittiði belli deðil." diyen CHP'li üyelere cevap veren Baþkan Külcü, "Ben Çorumspor iþine karýþmýyorum. Ben resmi evraka bakarým, CHP'li meclis üyeleri, söz konusu 7 bin 763 metrekarelik alanýn iþ merkezi olmasýna itiraz ederken, bölgede aþýrý yoðunluk oluþturmasý riskini gerekçe gösterdiler. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çevrede bulunan arsa sahiplerine verilen hak kadar hak verildiðini, ayrýca bütünlük içeren arsalara özel imar uygulamalarý yapýlacaðý yönünde de çaðrýlarýnýn bulunduðunu hatýrlattý. CHP'li bayan CHP li meclis üyeleri cadde otoparklarýnýn paralarýnýn kime gittiðinin belli olmadýðýný söyledi, Baþkan temkinli konuþtu; orada Çorumspor kiralamýþ yazýyor." dedi. Kaldýrým çalýþmalarý nedeniyle yaklaþýk 6 ay otopark ücretlerini alamadýklarýný, caddenin parka kapalý olduðunu bildiren bir müracaat üzerine, 4 ay süre uzatýmý yapýldýðýný hatýrlatan Külcü, bu süre tamamlanýncaya kadar bekleyeceklerini söyledi. meclis üyelerinin evet oyu kullandýðý oylamada, diðer CHP'li meclis üyeleri ret oyu kullandý, karar oy çokluðu ile kabul edildi. CHP li meclis üyeleri ana cadde üzerinde parklardan alýnan otopark ücretlerini sordu. Toplantýsý na izleyici olarak katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, konuþmasý sýrasýnda Atlas ýn salonda bulunduðunu ifade ederek, "Sayýn CHP Ýl Baþkaný toplantýmýzý izlemek üzere meclis salonumuzdadýr. Kendisine hoþ geldiniz diyorum, ayrýca yeni görevinin hayýrlý olmasýný dilerim." dedi. Atlas, arka sýradan takip ettiði gündem dýþý konuþmalar bitip, gündem maddelerinin görüþülmeye baþladýðý sýrada CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Külcü, Bu artýk son þanstýr. Baþka hiç bir proje KSS ye taþýnmaya elvermeyecek. Esnafýmýz bu fýrsatý iyi deðerlendirsin. dedi. Külcü den sanayi esnafýna çaðrý Son þans, esnafýmýz bu fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak üçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan Knoktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy çokluðu ile kabul edildi. CHP li üyelerin çekimser kaldýðý kararla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Bu artýk son þanstýr. Baþka hiç bir proje KSS ye taþýnmaya elvermeyecek. Esnafýmýz bu fýrsatý iyi deðerlendirsin. dedi. Bir yýlda tamamlanan 162 adet iþyerini örnek gösteren Baþkan Külcü, buradaki dükkanlarýn 43 bin 500 TL ye mâl edildiðini, Türkiye de örnek bir baþarýya imza atan kooperatifin 400 e yakýn dükkaný da ayný baþarýyla tamamlayýp Türkiye ye örnek olacaðýný söyledi. Küçük Sanayi de yerimiz yok diyenler dükkan sahibi olabilecek. Ayrýca yýllardýr yýlan hikayesine dönen, KSS nin Ankara Yolu na baðlanma problemi de bu çalýþma ile ortadan kalkacak. diyen Külcü, 162 dükkanýn yapýmý sýrasýnda da pek çok dedikodularýn üretildiðini, yine ayný söylemlerin devam etme ihtimalinin yüksek olduðunu hatýrlatarak, dükkanlarýn bir yýl içerisinde tamamlanacaðýný, sanayi esnafý açýsýndan kaçýrýlmayacak bir fýrsat olduðunu sözlerine ekledi. Ýller Bankasý kredisinin 54 milyon 287 bin TL si onaylandý Ýller Bankasý na yapýlan 93 milyon 750 bin TL lik kredi talebi Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü nce onaylandý. KSS de yeni uygulama baþlýyor Yeþil alanlardaki tüm malzemeler kalkacak elediye Baþkaný Muzaffer BKülcü, Küçük Sanayi Sitesi'nde yeþil alan tespit çalýþmalarýnýn tamamlanmak üzere olduðunu belirterek, "Kýsa bir süre içerisinde esnafýmýzdan yeþil alanlarda duran tüm malzemelerini kaldýrmalarýný isteyeceðiz. Herkes sadece dükkanýný ve dükkanýnýn önünü kullanacak." dedi. Kasa ve karoser imalatý ya da farklý imalat ve tamirat yapan esnafýn malzemelerinin genelde yeþil alan olarak iþaretli yerlerde durduðunun altýný çizen Külcü, þehir içinde bulunan yeþil alanlarýn durumu nasýlsa, KSS'de bulunan yeþil alanlarýn da ayný kalitede olacaðýný, yapýlacak yeni düzenlemeyle KSS'nin daha prestijli bir görünüme kavuþacaðýný ve görüntü kirliliðinin önüne geçileceðini söyledi. Cengiz Atlas meclis toplantýsýný izledi CHP Ýl Baþkaný Atlas, Belediye Meclis Toplantýsý na izleyici olarak katýldý.

6 6 CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Kargý nýn Göçmenleri Projesi hayata geçiriliyor Çorum'un Kargý ilçesinde, leyleklerin popülasyon ve habitatlarýnýn araþtýrýlmasý kapsamýnda, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ve Kargý Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan 'Kargý'nýn Göçmenleri' projesi hayata geçiriliyor. Ýlçe merkezinde bulunan leylek yuvalarý baz alýnarak, ilçeyi üreme istasyonu olarak kullanan leylek topluluðu ile göç sýrasýnda kullanýlacak meralar araþtýrýlarak, yerli ve yabancý bilim adamlarýnýn katýlacaðý bir çalýþtay düzenlecek. Orman ve Su iþleri Bakanlýðý ile Kargý Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan yürütülen projeye Çorum Kuþ Gözlem Topluluðu, Doða Araþtýrma Derneði ve Kargý Akasya Çevre ve Eðitim Derneði gibi sivil toplum kuruluþlarýda destek veriyor. Proje koordinatörü Seval Çelik, "Kargý'nýn ekolojik zenginliði olan leyleklerin soylarýnýn devam etmesi, yuvalarýn bulunduðu alandaki tehlikeler, beslenme alanlarýnda yapýlan tarýmsal çalýþmalar sonucu doðan tehditler ve olumlu uygulamalar üzerinde çalýþmalar yapacaðýz" dedi. Çelik, "Göçmen kuþlarýn en bilinen türlerinden olan leylekler bölgede konaklýyor ve bu alan ayrýca üreme dönemlerini de geçiriyorlar. Bu asýrlardýr þaþmayan bir düzen içerisinde devamlýlýk arz ediyor. Ancak kulaktan dolma bilgiler dýþýnda bugüne kadar Kargý'nýn sahip olduðu leylek potansiyeli, leyleklerin konaklamalarý, leyleklerin göç öncesi büyük sayýlarda toplanmasý gibi konularda herhangi bir yazýlý ve görsel materyalin olmamasý projemizin en büyük gerekçesidir" þeklinde konuþtu. Proje hakkýnda kýsa ve uzun dönemdeki hedefleride açýklayan Seval Çelik, Baraj sonrasý Kargý'da deðiþecek olan yaban hayvaný ve klimatik faktörlerin analizi, eðitimle toplum bilincini arttýrmak, kuþ gözlemi ve fotoðrafçýlýk faaliyetleri ile geniþ bir kitleye ulaþmak, çocuklarýn yaz aylarýnda verilecek olan eðitimle çocuk duyarlýlýðýnýn arttýrýlmasý, leyleklerin yaþam alanlarýnýn korunmasý, ekosistem içerisinde insan ve leyleklerin bir bütünün parçalarý olduðunu benimsetmek, leyleklerin korunmasýný alýþkanlýk haline getirmek ve Kargý ilçesinin leylek göç ve gözlem noktasýndaki potansiyelini bilimsel anlamda somutlaþtýrmak olarak açýkladý. Çelik, ayrýca projenin amaçlarý doðrultusunda yerli ve yabancý katýlýmcýlarýn sunumlarýndan oluþan 3 gün sürecek bilimsel bir çalýþtaylarýn yapýlacaðýný, ilçedeki mevcut sosyal baskýyý azaltabilmek ve yörede bulunan yaban kapasitesine dikkatleri çekebilmek için afiþ ve billboardlar hazýrlanacaðýný, ayrýca çocuklarýn proje doðrultusunda eðitilmeleri için ilk okul çaðýndaki çocuklara yönelik tiyatro, doða yürüyüþleri ve resim yarýþmalarý düzenleyeceklerini, bu resimlerle sergi açacaklarýný belirterek toplum bilincini arttýrmayý hedef l e d i k l e r i n i kaydetti.(ýha) Kanal Avrupa da Ýskilip belgeseli Kanal Avrupa Televizyonunda Ýskilip Belgeseli yayýnlandý Haziran 2012 tarihlerinde Ýskilip'e gelen ekip aðýrlýklý olarak Sünnet Þöleninde çekimler gerçekleþtirdi. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'le Þehir Parkýnda röportaj gerçekleþtiren televizyon ekibi, Ýskilip'ten genel görüntüler, Restorasyon çalýþmalarý, Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi, Evlik köyünde Akþemseddin Hazretleri nin yaptýrdýðý cami ve aile efradýnýn bulunduðu türbeler ile burada yürütülen çalýþmalarýn çekimlerini yaptý. Program, geçtiðimiz Perþembe akþamý saat 19.00'da ekranlara getirildi. Yivlik Þirketi harekete geçti Ýskilip Yivlik Özel Eðitim Ltd. Þti., Türkiye'deki deprem gerçeðini gündemine alarak örnek olacak bir harekette bulunduðu bildirildi. Bu çerçevede, Yivlik Özel Eðitim Limited Þirketi nin kendi bünyesinde kullandýðý binalardan eski ve günümüz yapý þartlarýna uygun olmayanlarý Ýnþaat Mühendisleri Odasý Serbest Ýnþaat Mühendisliði hizmet- leri tarafýndan, depreme dayanýklýlýk testi yaptýrýp incelettiði belirtildi. Bu incelemenin sonucunda; yirmi beþ yýldýr kullanýlmakta olan ve geçmiþ yýllarda da Serhat Kýz Pansiyonu olarak kullanýlan binanýn betonarme yýðma kâgir olduðu, bundan dolayý da olabilecek bir depremde risk taþýyabileceði belirtildi. Yivlik Özel Eðitim Þirket Baþkaný Süreyya Tamirci, deprem duyarlýlýðý ve yönetmeliði konusunda bir açýklama yaptý. Tamirci, Deprem ülkemizin deðiþmez bir gerçeðidir. Yakýn zamanda Van depreminde bir çok vatandaþýmýz hayatýný kaybetti, bir çoðu yaralandý; öksüz ve yetim kalanlar oldu. Ayrýca bu olaylar sonucunda da deprem yönetmeliði kapsamýnda yapý denetimi eksikliði ile ilgili medyada birçok haber çýktý. Ýskilip'in de deprem bölgesi olmasý nedeniyle kullandýðýmýz binalarla ilgili harekete geçip depreme dayanýklýlýk konusunda incelettik. Yetkili mühendisler tarafýndan yaptýrdýðýmýz inceleme sonucunda yaklaþýk yirmi beþ yýldýr kullandýðýmýz Serhat Kýz Pansiyonu binasýnýn betonarme yýðma kâgir bina olduðunu ve binamýzýn risk taþýdýðýný öðrendik. Biz de þirket olarak böyle bir binanýn öðrenci yurdu olarak kullanýlmasýna razý olmadýk ve yýkýlmasý yönünde karar aldýk. Binanýn hemen yýkýlmasý ve yýkýldýktan sonra da deðiþen deprem yönetmeliðine uygun, yeni bir binanýn yapýlmasý için de gerekli hazýrlýklara baþladýk. þeklinde konuþtu. Seyyah öðrenciler Ýskilip in yolunu tuttu Seyyah Öðrenciler Projesi kapsamýnda Giresun, Sakarya, Kayseri, Konya ve Kocaeli il ve ilçelerinden gelen 190 öðrenci Ýskilip'i gezdi. Gezi kapsamýnda Ýskilip Belediyesi görevlileri refakatinde Ýskilip Kalesi, Kral Mezarlarý, Çaatalkara Kültür Sanat Evi, Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi, Ay a k k a b ý c ý l a r, Demirciler, Bakýrcýlar, Leblebiciler, Semerciler, Dikiciler Arastalarýný gezdikten sonra Seyirtepe Sosyal Tesisleri nde Ýskilip Dolmasý yediler. Seyyah öðrenciler gezdikleri yerler hakkýndaki izlenimlerini ödüllü yarýþmalarla yazýya dökecekler. Sünnet ekibine plaket Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleþtirilen Sünnet Þöleni kapsamýnda 202 çocuðu sünnet eden Ýskilip Atýf Hoca Üroloji Uzmaný Opr. Dr. Mehmet Dinek ve ekibine teþekkür yemeði verdi. Devlet Hastanesi Baþhekimi Servet Süt, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar ve sünnet ekibinin tamamýnýn katýldýðý toplantýda, Belediye Baþkaný Numan Sezer, bu hayýrlý iþte Dr. Mehmet Dinek ve ekibinin özveri ile çalýþtýðýný, saðlýklý, hijyenik koþullarda titizlikle yoðun bir tempoyla 202 çocuðu sünnet ettiklerini belirterek Baþhekim Servet Süt, Üroloji Uzmaný Mehmet Dinek ve tüm saðlýk ekibine teþekkür etti. Baþkan Sezer, Dr. Mehmet Dinek'e Sünnet Þöleni ne verdiði destek ve katkýdan dolayý plaket takdim etti.

7 CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Hz. Ýbrahim Camii temeli dualarla atýldý 30 yýllýk özlem son buluyor H z. Ýbrahim Camii temel atma töreni dün gerçekleþti. Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý 6. Sokak'ta düzenlenen törene Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Temel atma törenine katýlan protokol mensuplarýna cami projesi hakkýnda bilgiler verildi. Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Özsoy, Konaklý Beldesi Belediye Baþkaný Ahmet Þentürk, Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal ile bazý davetliler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Hz. Ýbrahim Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Mehmet Ali Büyüktopal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Çakar, Abdulkadir Erdoðan, Kazým Kýlcý, Ali Karabacak, Gani Kaya ve Erdoðan Uçum un da hazýr bulunduðu törende dua edilerek kurban kesildi. Yemek ikramýnýn da yer aldýðý törende duayý Kevser Camii Ýmam Hatibi Halit Aydoðmuþ yaptý. 30 YILLIK ÖZLEM SON BULUYOR Yapýlan duanýn ardýndan kurban kesildi. Temel atma törenine katýlanlara yemek ikram edildi. Yemeðe katýlan hayýrseverler, cami inþaatýna baðýþta bulundular. Ýbrahim Çayýrý nda düzenlenen programa vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Törende yaptýðý konuþmada cami projesi hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkaný Mehmet Ali Büyüktopal, Ýbrahim Çayýrý sakinlerinin 30 yýllýk cami özlemi son buluyor dedi. Hayýrseverlerin desteði ile cami arsasýný satýn alarak inþaa çalýþmalarýna baþladýk diyen Büyüktopal, Buharaevler Mahallesi'ne 1000 kiþilik yeni bir cami kazandýrmayý hedeflediklerini söyledi. Hayýrsever Çorum halkýný ve mahalle sakinlerini cami için elbirliði yapmaya davet eden Büyüktopal, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: 670 metrekare alan üzerine inþaa edilen Hz. Ýbrahim Camii, hýzlý yapýlaþmanýn yaþandýðý bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Hz. Ýbrahim Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý 6. Sokak'taki Dernek Büromuza baþvurabilir, ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Hz. Ýbrahim Camii yapýmýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere de teþekkür ediyor, devamýný diliyoruz. 670 metrekare alan üzerine inþaa edilen Hz. Ýbrahim Camii, hýzlý yapýlaþmanýn yaþandýðý bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Hava ambulansý Ennur bebek için havalandý skilip ilçesinde Ýhastanede kalbi duran ve yapýlan müdahalenin ardýndan tekrar hayata döndürülen 10 aylýk bebek Ennur Kaya, hava ambulansýyla Konya'ya sevk edildi. AA muhabirinin edindiði bilgiye göre, solunum rahatsýzlýðý olan ve kalbi duran Kaya, ambulansla Ýskilip 10 aylýk bebek Ennur Kaya, hava ambulansýyla Konya'ya sevk edildi. Atýf Hoca Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Doktorlarýn yoðun çabasý sonucu yeniden hayata döndürülen Ennur bebek, yoðun bakým ünitesine alýndý. Ennur bebek, daha sonra ilçe stadyumuna inen hava ambulansla Konya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. (A.A.) TÜTEV de beden dili semineri T ürkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Kiþisel Geliþim ve Beden Dili konulu seminer önceki gün gerçekleþti. TÜTEV Eðitim Koordinatörü Oðuz Benlioðlu nun konuþmacý olarak yer aldýðý seminer Vakfýn konferans salonunda düzenlendi. Seminere TÜTEV Þube Baþkaný Yavuz Tokdemir, vakýf üyeleri ve bazý davetliler katýldý. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Oðuz Benlioðlu, beden dilinin iletiþimdeki önemine deðindi. Benlioðlu, Ýnsan iliþkileri yalnýzca sözcüklerden ibaret deðildir. Mimiklerin, bakýþlarýn kýsaca vücut dilinin de iletiþimde büyük bir rol oynadýðýný biliyoruz. dedi. Sözsüz iletiþim olarak da tanýmlanan bu etkileþim modelinde vücut dilinin inceliklerine sahip olmayý bilmeli ve karþýmýzdaki kiþinin davranýþlarýna göre sözsüz iletiþimden faydalanmalýyýz. diyen Benlioðlu, seminer sonunda katýlýmcýlarýn sorularýný da cevapladý. TÜTEV Eðitim Koordinatörü Oðuz Benlioðlu, beden dilini anlattý. Zihni Doðan ýn halasý vefat etti Y argýtay Üyesi hemþehrimiz Zihni Doðan ýn halasý Ferdane Beþikçi (77) vefat etti. Manisa nýn Salihli ilçesinde vefat eden Ferdane Beþikçi, bugün öðle namazýna müteakip Çorum merkez Yeþilyayla (Kuduzlar) Köyü nde kýlýnacak cenaze namazýndan sonra köy mezarlýðýna defnedilecek. Hakimiyet, merhumeye Allah tan rahmet, aile ve sevenlerine baþsaðlýðý diler. Düzenlenen seminere TÜTEV yöneticileri ve üyeleri ile davetliler katýldý.

8 8 CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Salim Uslu dan tekzip Ç orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, týr. Sözlerim acýlarý yaþayanlara, paylaþanlara deðil, bura32. Çorum Uluslararasý Hitit Festivali açýlýþ dönedan bir hýrs, hýnç ve intikam çaðrýsý yapanlaradýr. Bunun minde yaptýðý konuþmasýnda bir yerel gazete ile Cumhudýþýndaki ifadeler tamamen zorlama ve taraflý yorumlar riyet Gazetesi focushaber.com haber sitesinde kendisine olup tarafýmla herhangi bir iliþkisi bulunmamaktadýr. Geçait olmayan cümleler ve zorlama yorumlar yapýlarak kamiþte benim duruþumu bilenler yaþanan tüm karanlýklarýn muoyunun yanýltýldýðýný bildirdi. aydýnlatýlmasý için gösterdiðim tutarlýlýðý ve duyarlýlýðý bilirler. Adý geçen gazete ve haber sitelerine noter aracýlýðý ile tekzip gönderildiðini belirten Uslu, tekzip yazýsýnda Nitekim Çorum gazetelerinde yer alan þunlarý kaydetti; Uslu nefret saçtý, ölenleri ananlar ayaçýklamamda da belirttiðim gibi "Sabahtan Sünni öðleden rýmcý baþlýklý haber tamamen gerçek dýþý ve yanlý bir yosonra Alevi kardeþimiz ayný namlunun ucundan çýkan rumdan ibarettir. 4 Temmuz tarihli Çorum 32. Ulusal Hiateþle hayatlarýný kaybettiler. Bu yaþananlar halen içimizi tit Festivali açýlýþýnda yaptýðým konuþmada aynen þunlarý acýtmaktadýr. Kardeþliði, arkadaþlýðý, dostluðu güçlendirsöyledim; menin yolu, kim aramýza kin tohumlarýný ekmeye çalýþýyor ise onlarý ayýklamaktýr." Biz Türkiye'nin son on yýldaki baþarýsýný ve yerel Salim Uslu yönetimlerdeki baþarýsýný merkezi iktidarýn baþarýsýný sayine, 14 Mart 2012 tarihinde Sivas olaylarý ile ilgili dece ve sadece birbirimize insanýmýza, emeðimize, birbiyapmýþ olduðum açýklamamda "Sivas Olaylarý Davasýnýn rimize olan sevgimize, kardeþliðimize güvenerek baþarýyoruz. zaman aþýmý nedeniyle düþmesinin çok büyük bir talihsizlik olduðunu, kabul edilebilir bir durum olmadýðýný. Ýnsanlýðýn ve hukukun zaman Çorum huzur kentidir. Çorum'da da huzur ve barýþ hâkimdir. Karaþýmýna yenilmemesi gerektiðini" söylemiþtim. Bütün bu süreçleri ve deþlik hâkimdir. Birileri geçmiþte Çorum da yaþanan acý olaylarý süsöylenenleri yok sayarak masa baþýnda yalan haber üretenlerin aklýyla rekli sürekli kaþýyarak burada bir ayrýmcýlýk, burada bir bölücülük yapve meslek etiði ile bir sorunu olmak gerekir. maya çalýþýyorlar. Oysa biz bu ülkenin bu kentin renkleri olarak farklýlýklarý olarak bu zenginliði korumaya bu zenginliði geliþtirmeye ve Nitekim haberin baþlýðý, yorumlarý ile sözlerimin içeriði arasýnda bunu bir kardeþlik havasý içerisinde gerçekleþtirmeye mecburuz. hiçbir iliþki olmadýðý haberi okuyan her insaf sahibi tarafýndan kolaylýkla anlaþýlmaktadýr. Metinden de anlaþýlacaðý üzere, nefret, kin, intikam sözcüklerini kullanmadýðým gibi yaþananlardan duyulan acý dile getirilmiþ ve sevbu haber tamamen kýþkýrtmaya, huzur bozmaya, nefret tohumlagi, kardeþlik, farklýlýk, zenginlik, çoðulculuk temalarý öne çýkartýlmýþrý ekmeye imaj zedelemeye yönelik olup þiddetle reddediyorum. Karapýnar ve Ören de asfalt sevinci Osmancýk Belediyesi asfalt yatýrýmlarýna devam ediyor. O smancýk Belediyesi asfalt yatýrýmlarýna devam ediyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Karapýnar-Ören arasýndaki 1,5 kilometrelik yolun asfaltla buluþturulduðunu açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediyesi 2012 asfalt sezonu yatýrýmlarýna tüm hýzla devam ediyor. Asfalt çalýþmalarýna süratle devam ettiklerinin altýný çizen Baþkan Yazýcý, Çiftlikler Mahallesi Karapýnar-Ören arasýndaki 1,5 kilometrelik yolun asfaltla buluþturulduðunu belirtti. Asfalt çalýþmalarýný yerinden inceleyen Baþkan Yazýcý, "Kaliteli yol hizmetini sunmak, vatandaþlarýmýzýn asfalt özlemlerini yerine getirmek için dört koldan çalýþýyoruz. Bir yerdeki çalýþmalarýmýz biter bitmez daha önceden zeminlerini hazýrladýðýmýz yollarýmýza baþlýyor ve çalýþmalarýmýzý adeta nefes almadan, duraksamadan, dinlenmeden devam ediyoruz" diye konuþtu. Temizlik Ýþleri ne yeni bina Veda turuna devam Emekliye ayrýlan Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Ayhan Yürüyen, veda turlarýný sürdürüyor. E mekliye ayrýlan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Ayhan Yürüyen, 1996 yýlýnda Çorum da baþladýðý görevini yine Çorum da sona erdiriyor. Yapýlan açýklamaya göre Ýl Müdürü Yürüyen, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaþar Þahin, TSE Müdürü M. Uður Ýldeniz ve Müdür V. Ýmran Güler, KOSGEB Müdürü Reþat Leblebici ve Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney i ziyaret etti. Yürüyen, çalýþma hayatýnda kendilerinden aldýðý destekten dolayý teþekkür ederken, ziyaretlere ev sahipliði yapanlar da bugüne kadar kurum çalýþmalarýnda gösterdiði performans, insan odaklý yönetim anlayýþýndan dolayý memnuniyetlerini dile getirip, Çorum halkýnýn Yürüyen ile gurur duyduðunu dile getirdiler. TSE Müdürü M. Uður Ýldeniz, Ýl Müdürü Yürüyen e hediye takdim etti. Yürüyen, Organize Sanayi Bölgesi nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Verilen desteðe teþekkür etti. 5 Satranç Þampiyonasý nda geri sayým baþladý -22 Temmuz 2012 Tarihleri arasýnda Konya da yapýlacak olan Türkiye Kulüpler Þampiyonasý na katýlacak takýmlar netleþirken, takýmlarýn puan ortalamalarý da belli oldu. Çorum dan Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte Sungurlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Kulüpleri de Türkiye Kulüpler Þampiyonasýnda mücadele edecekler. Birbirinden güçlü takýmlarýn mücadele edeceði Türkiye Kulüpler Þampiyonasý sonunda ilk üçe giren takýmlar Türkiye Ýþ Bankasý Satranç Birinci Ligi ne çýkacak. Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Mesut Çetinoðlu, Ýkinci defa böyle bir þampiyonaya ya katýlma hakký elde ettik, þu ana kadar turnuvaya katýlmak için elimizden gelen her türlü fedakarlýðý yaptýðýmýzý düþünüyorum. Böyle büyük bir organizasyonunun içinde yer almak hiç de kolay deðil, hedefimiz ilk üç içinde yer almak ve Satranç Birinci Ligi ne çýkmak, takým sýralamasýnda þu anda 20. sýrada bulunmaktayýz, bir hafta sürecek olan Türkiye Kulüpler Þampiyonasý nda en iyi oyunlarý sergileyerek puanlarý toplamak istiyoruz. dedi. Bir çok kulübün belediyespor kulüplerden ibaret olduðunu belirten Çetinoðlu, Kahramanmaraþ, Akdeniz, Bursa Büyükþehir, Antakya, Ödemiþ, Kastamonu, Karaman, Çanakkale, Dalyan Belediye spor kulüpleri olduðunu, bunun yaný sýra THY ve KKTC den Taþkýnköy ve Lefkoþa Spor Kulüplerinin de katýlacaðý Satranç Türkiye Kulüpler Þampiyonasý nda Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü nün mücadele edeceðini söyledi. Çetinoðlu, böyle büyük kulüplerde yabancý sporcularýn yer aldýðý gibi eski Türkiye Þampiyonlarýnýn ve Türkiye de derece elde etmiþ sporcularýn da bulunduðunu belirtirken, Türkiye Kulüpler Þampiyonasý puan sýralamasýnda yirminci sýrada yer alma baþarýsý gösterdiklerini, turnuva sonunda ise hedeflerinin ilk üçe girerek birinci lige çýkmak olduðunu ve Çorum u en iyi þekilde temsil etmek istediklerini sözlerine ekledi. O smancýk Belediyesi, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne otopark, araç yýkama ve ilaçlama yerleri, personel dinlenme birimlerinden oluþan yeni bir yer oluþturdu. Yeni yerine taþýnan Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nü ziyaret eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Temizlik Ýþleri'ne yakýþýr yeni bir hizmet binasý oluþturduklarýný kaydetti. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamada, Osmancýk Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü nün yeni hizmet binasýna taþýndýðý belirtildi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü için otopark, araç yýkama ve ilaçlama yerleri ile personelin dinlenebileceði hizmet biriminin 2 dönümlük alanda kurulduðunu açýklayan Baþkan Yazýcý, yeni hizmet biriminin Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nün hem iþlerini kolaylaþtýracaðýný hem de temizlikte kullanýlan araçlarýn temizliklerinin daha da kolay yapýlacaðýný belirtti. Temizlik Ýþleri Müdürü Kazým Gökel ile birlikte yeni hizmet biriminde inceleme yapan Baþkan Yazýcý, temizlik hizmetlerine büyük önem verdiklerinin altýný çizdi. Baþkan Yazýcý, Daha önceden haftada bir kez çöpler toplanýrken þimdi 2 günde bir çöpleri toplatýyoruz. Temizlik Ýþleri Osmancýk Belediyesi, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne yeni bina tahsis etti. Yazýcý, Temizlik Ýþleri Müdürü Kazým Gökel ile birlikte yeni hizmet biriminde inceleme yaptý. Müdürlüðümüze 4 yeni vurgu yapan Baþkan týktan sonra dinlenip çöp toplama aracý alýryazýcý, Temizlik iþleihtiyaçlarýný giderebileken, 1 adet de Çevre rinde fedakarca çalýþan cekleri baðýmsýz bir bibakanlýðýndan hibe personelimize yakýþýr rim oluþturduk. Gece araçla araç parkýný güçbir hizmet binasý yapgündüz demeden fedalendirip yeniledik. demayý planladýk. Kýsa karca hizmet veren di. sürede 2 dönümlük müdüründen iþçisine arazi üzerine araç parbütün ekibimize teþektemizlik Ýþleri kýndan, personelin dinkür ediyorum. diye Müdürlüðü ekiplerinin leneceði, hem çalýþmakonuþtu. fedakarca çalýþtýklarýna dan önce hem de çalýþ- ÇESAT-DER den hayýrlý olsun ziyareti Ç evre Saðlýðý Derneði Çorum Ýl Baþkaný Murat Sarýkaya ve dernek üyelerinden Mahmut Dað ve Alim Veran, Çorum Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürlüðü ne atananýn Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ i ziyaret etti. Artvin Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nden, Çorum Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürlüðü ne atananýn Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ i makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulunan derneðin Çorum Ýl Baþkaný Murat Sarýka- ya, dernek hakkýnda Ermiþ i bilgilendirerek çalýþmalarýnda baþarý- lar diledi. Karþýlýklý iyi temenni ve dileklerin ifade edildiði ziyarettin sonunda hatýra fotoðrafý çektirildi. Çevre Saðlýðý Derneði yöneticileri Erkan Elfaz Ermiþ i ziyaret etti.

9 CUMARTESI SAYI : 40 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESÝ Sayfa: 9 Bu binaya da kütüphane yakýþýrdý! aha önce Ýstiklal Ýlköðretim Okulu olarak hizmet veren tarihi bina, DNisan 2012 tarihinden bu yana Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ýn kurdelesini kestiði kütüphanenin kapýsýný çalýp, binayý bir de kütüphane haliyle görelim istedik. Halihazýrda Müdür Ýsmail Duyar ve kütüphaneci Selma Yýldýran Atcý dan baþka çalýþaný olmayan kütüphaneyi gezince, bina kütüphaneye, kütüphane de binaya ne kadar yakýþmýþ diyorsunuz. Bina ve iþlevinin birbiriyle örtüþmesinin yaný sýra Müdür Ýsmail Duyar ile konuþtuðumuzda, müdür seçimi de tam isabet kanaati oluþuyor kafamýzda. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümü mezunu Ýsmail Duyar, Ýstanbul Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü nden sonra memleketi Çorum da hizmet vermenin, memleketi için bir þeyler yapmanýn heyecaný içinde. Duyar, bir kütüphanenin görselliðinin yaný sýra içeriði ile de okuyucuya en iyi hizmeti vermesi gerektiði düþüncesinden hareketle Hasan Paþa El Yazmasý Eserler Kütüphanesi nin en kýsa sürede eksiklerinin tamamlanacaðýný söylüyor. Bu kütüphane Çorum için bir kazanç, bina için de en doðru karar verilmiþ diyen Duyar ýn sözlerine katýlmamak mümkün deðil. Gülesin Aðbal DEMÝRER Ramazan ayýnýz kutlu olsun ayýn sultaný Ramazan ayý boyunca Cumartesi-Pazar sayfalarýnda buluþamayaca- 11 ðýz. Ancak her gün Ramazan ayýna özel sayfamýzda okurlarýmýzla birlikte olacaðýz. Bu nedenle kýsa süreliðine izin isterken, Ramazan sayfamýzda buluþmayý diliyoruz. Tüm okurlarýmýzýn Ramazan ý kutlu, mübarek olsun. Evlerde Ramazan hazýrlýðý 20 Temmuz günü on bir ayýn sultaný Ramazan ayýna merhaba diyoruz. Üç aylarýn en kutlusu olan Ramazan ayý öncesi, bu kutlu aya manevi hazýrlýðýn yaný sýra evlerde de tatlý bir telaþ hissettiriyor kendini nin modasý, ELBÝSE GELÝNLÝKLER az geldi, düðün sezonu çoktan Y açýldý. Ramazan ayýnýn da eli kulaðýnda olduðu için düðünler birbirini kovalýyor. Dolu dizgin düðün mevsimi yaþanýrken gelin adaylarýna hayatlarýnýn en özel günlerinde giyecekleri gelinlikle ilgili bazý tüyolar verelim dedik. Yýllardýr gelinlik diken Çiðdem Modaevi sahibi Saliha Çiðdem - den bu yýlýn gelinlik modasýný öðrendik. Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Ýsmail Duyar ve Kütüphaneci Selma Yýldýran Atcý. P A Z A R Çiðdem Modaevi sahibi Saliha Çiðdem Öteki Nerede ne var? Market Fiyatlarý Kitap Rehberi Bir göbelin anatomisi

10 asan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Ýsmail Duyar, misafirini rahat ettirmek isteyen bir ev H sahibi gibi kütüphanedeki her detayla ilgilenmiþ. Bekleme salonundaki koltuktan, pencerelerdeki perdeye, okuma salonundaki masa lambasýndan, kütüphanenin temizliði ve duvardaki tablolalara kadar. Duyar ýn dediði gibi bir kütüphanede iþ görüntüyle bitmiyor, sadece baþlýyor. Esas önemli olan ecdad yadigârý kitaplarýn muhafazasý ile birlikte okuyucuya hizmetin en iyi þekilde verilmesi. Bu nedenle Hasan PaþaYazma Eser Kütüphanesi nde, bir yazma eser kütüphanesinde bulunmasý gereken teknik donanýmlar tamamlanmaya çalýþýlýyor. Bu süreç zarfýnda araþtýrmacýnýn bilgiye en çabuk ve kolay ulaþýmý aksamýyor. Ýnternet üzerinden yapýlan bilgi istekleri çok süratli bir þekilde cd ye aktarýlýp, kargo ile okuyucuya ulaþtýrýlýyor. Ýstek daha mý acil, elektronik posta ile aranýlan bilgi okuyucunun posta kutusunda. Cumartesi günleri de çalýþan Kütüphane Müdürü Ýsmail Duyar ve Selma Yýldýran Atcý, kütüphanecilik hizmetine güler yüzlü ilgilerini de ekledikleri için Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi ne sadece araþtýrmacýlarýn deðil her Çorumlu nun yolu mutlaka düþmeli diyoruz. CUMARTESI SAYI : 40 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESÝ Sayfa: 10 Bu kütüphane Çorum için bir þans Çorum el yazmasý eserler bakýmýndan ne kadar tanýnýyor? Bu iþi araþtýranlar, yazma eser üzerine çalýþanlar, akademisyenler, araþtýrmacýlar sadece Çorum u deðil, Türkiye deki bütün yazma eserler kütüphanelerini iyi tanýyorlar. Çorum un yeri ne peki? Çorum un yeri çok önemli. 17 yerde böyle yazma eser kütüphanesi var. Çorum da bunlardan bir tanesi. Bu kütüphane Çorum a için bir kazançtýr. Çorumlusunuz ama, aðýrlýklý olarak Ýstanbul da görev yapmýþsýnýz. Çorum a dönmek nasýl bir þey? Biraz da bilgi birikimimizi memleketimize harcayalým dedik. Burada olmak güzel, oradaki ortamý buraya taþýmak amacýmýz. Birebir olacak mý derseniz, zamanla olacaktýr. Evinde el yazmasý bulunduranlara çaðrý Kütüphane Müdürü Ýsmail Duyar hemþehrilerine bir de çaðrýda bulunuyor ve Evinde el yazmasý eser bulunanlar bunu kütüphanemize verebilirler. Böyle bir zorunluluklarý yok tabiki. Ama burada daha çok insanýn faydalanacaðý bir eser ellerinde ise, bize baþvurmalarý halinde deðer tespit komisyonunun belirlediði bedel üzerinden ödeme yapýlarak ecdadýmýzýn yadigârý kitaplarý kütüphanemizde araþtýrmacýlarýn istifadesine sunabiliriz. diyor. Ordaki ortam deyince demek ki Çorum için hayal ettiðiniz bir þeyler var. Neler düþünüyorsunuz Çorum için? Kütüphanecilik iþi bir takým iþidir. Her iþ böyle bana göre. Bir okuyucumuz geldiði zaman istediði hizmeti buradan kesinlikle alabilmeli. Görsellik geri boyutu. Olmasý gereken, ama esas hizmet noktasý o deðil. Tabiki okuyucu geldiðinde gördüðü, çalýþtýðý ortamýn rahat olmalý, rahatsýz edilmemeli, istediði bilgiyi kolay ve hýzlý bulmalý. Biz bu hizmeti verdiðimize inanýyoruz. Bunu yaptýk tamam diye düþünmüyoruz. Hizmeti geliþtirerek arama motorlarýnda yazma eserlere okuyucular ulaþabiliyor. Oradan þu eseri istiyorum deyince nokta atýþý ile istediði bilgiye ulaþmalý. Baþkanlýðýmýzýn istediði de bu. Amaç bütün kütüphaneleri ayný seviyeye getirmek. Bence Ýstanbul da ne olursa, Çorum da da aynýsý olmasý gerekiyor. Yazma eser kütüphaneleri arasýnda iletiþim var mý? Var. Hem personel, hem müdürler, hem de baþkanlýðýmýz ile iletiþim var. Meselâ yapmak istediklerimizden bir tanesi, kitaplarýn geri planda sayýmý. Yeni bir sistem var. Kitaplarýn içerisine yerleþtirilen çiple elinizdeki kitaplarý yarým saatte sayabiliyorsunuz. Ýstanbul Ýl Halk Kütüphanesi nde yaptýk biz bunu. 55 bin kitaba çip yerleþtirildi. Okuyucu raf sisteminde kitabý baþka bir yere koyabilir. Siz o kitabý hýzlý bir þekilde bulabiliyorsunuz. Bütün teknik iþlemleri yazma eserler kütüphanesinde uygulamak istiyoruz. Hizmet noktasýnda da okuyucunun dünyanýn neresinde olursa olsun internet üzerinden hýzlý bir þekilde bilgiye ulaþmasýný saðlamak istiyoruz. Þu anda bu yapýlýyor zaten. Amaç bunu daha fazla geliþtirerek, çok daha geniþ kapsamlý ulaþmasýný saðlamaktýr. Bu söylediklerinizle birlikte neye ihtiyaç var binada? Bunlar belirlenmiþ durumda. Olmasý için de biraz zamanýmýz var þu anda. Ya da paraya. Evet. Bununla ilgili baþkanlýðýmýz bütçe çalýþmalarýný yapmak için taleplerimizi istedi, biz yazdýk gönderdik. Hatta bunlarýn içinde bazý noktalarda hizmet alýmýyla iþ yaptýrma seçeneklerimiz dahi var. Bizim burada personelimiz yok, yetersiziz gibi söylemlerin arkasýna sýðýnamayýz asla. Sorun var ama çözüm de var. Hizmet alýmýna giderek eksiklerimizi giderebiliriz. Mevcut kitaplarýmýzý koruyup kollayýp gelecek nesillere aktarmak amacýmýz. Bu sadece Çorum Hasan Paþa El Yazmasý Eserler Kütüphanesi nin sorunu veya sorumluluðu deðil, bu tüm kütüphanelerin sorunudur. Ecdadýmýzdan kalmýþ yegâne eserler, çok emek verilerek hazýrlanmýþ, o dönemin bilgisini, durumunu, konumunu her yönden günümüze getiriyor. Bunlarýn da geleceðe taþýnmasý gerekiyor. Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Ýsmail Duyar Ne kadar yazma eser var Çorum da? 3 bin 693 adet yazma eserimiz var. 5 bin 960 dolaylarýnda matbaa baskýsý kitabýmýz var. Bunlarýn bir kýsmý da Ýskilip Ýlçe Halk Kütüphanesi nde. Bunlar da zamanla kütüphanemize kazandýrýlacak. Bu hizmetler yapýlýrken o eserlerden de okuyucularýn yararlanmasýný saðlamak istiyoruz. Kütüphane bu nedenle Çorum adýna çok güzel bir adým oldu. Hem de böyle bir binada. Biz kendimizi þanslý görüyoruz. Bina size ilham mý veriyor? Veriyor. Gelip te kötü olmuþ diyeni ben görmedim. Çalýþmalarýmýzdan büyük keyif alýyoruz. Bir dönem yazma eserlerin bir kaç merkezde toplanmasý gibi bir düþünce vardý. Bundan dönülmesi iyi oldu diyebilir miyiz? Denilebilir. Bilgiyi merkezi yerde tutmanýn ulaþýlýrlýk olarak kolay görünen bir tarafý var ama, bu böyle bir þey deðil. Bir de bu bölgesel anlamda önemli. Bölgeler çekim merkezi haline gelmeli. Teknoloji çok geliþti, dünya küçüldü. Bu teknoloji kullanýlarak deðiþik alanlarda da ayný hizmeti merkez gibi yapabilirsiniz. Bunda sýkýntý yok. Ýletiþimin bu kadar hýzlý olduðu günümüzde bilgiyi tek noktaya taþýmak çok da anlamlý görünmüyor. liþme. Yazma eserlerin hepsi ne zaman buraya gelir? En büyük amacýmýz eserlerimizin buraya gelmesi. Bu biraz teknik bir mesele. Hazýr herþey. Sadece binamýzýn fiziksel anlamda buna yeterlilik þeklini vermemiz gerekiyor. Buna da mühendisler karar verecek. Çok uzun süreceðini zannetmiyorum. En fazla 3 ay sürebilir. Bizim için kitaplarýn orada olmasý çok büyük bir handikap mý, hayýr. Hizmet noktasýnda eksik bir þey yok. Materyalle ilgili bir talep durumunda dahi hizmeti veriyoruz. Bununla ilgili bir engelimiz yok. Kitaplarýmýzýn bir an önce elimizin altýnda olmasýný istiyoruz. Þimdi kütüphane sanki onlarsýz bir boþluktaymýþ gibi. Bir yanýmýz eksik kalýyor. Bina yeterli deðil mi? Binamýz son derece yeterli. Hiçbir sýkýntýmýz da yok. Ýhtiyaçlarýmýz var. Türk Ýslâm El Sanatlarý Atölyemiz var. Burada hat, tezhip, minyatür kurslarý açacaðýz. Yoðun katýlýmlý deðil, daha çok sonuç alýnabilen kurslar olacak. Hocalarýmýzla görüþtük. Mini bir seminer, toplantý salonumuz var. Personel sayýmýz arttýkça daha deðiþik çalýþmalar yapacaðýz. Bir kütüphanede olmasý gereken neyse, bizim amacýmýz burada hepsini yerine getirmek. Olmamasý için hiçbir engelimiz yok, çok þükür. Duyar ve Atcý kütüphaneye ismini veren Hasan Paþa nýn resmi önünde. Boðazkale Sfenksi nin Çorum da sergilenmesi gibi... Çünkü bu kültür buraya ait, burada doðdu, burada yaþadý, burada izleri var hâlâ. Siz onu alýp yapay bir ortama götürdüðünüzde, daha fazla insan görecek belki ama, gerçek anlamda topraklarýnýn ya da sergilendiði yer orasý olmadýðýný bilecek. Burada bir eksiklik olacak. Her hizmet ülkemizin her noktasýna gidebilmeli. Bunun için bize de çok görev düþüyor. Ayný kalitede yapmak için çaba göstermemiz lazým. Kendimizi geliþtirmeliyiz. Standartlarýn içine girip, atadan böyle geldi böyle gider mantýðý olmamalý. Atamýzdan gelenin üzerine bir þeyler koyup geleceðe taþýmalýyýz. Yani bunu her alanda yapmamýz gerekiyor. Bir þeyi hep ayný þekilde yaptýðýnýzda geliþmiþ olmazsanýz. Üstüne bir þey koyduðunuzda geliþmiþ olur. Her saat zamaný gösterir ama þekilleri farklýdýr, albenileri vardýr. Hiçbirimizin yapmak zorunda olduðumuz, yapacaðýmýz görevleri bir lütuf gibi görmememiz lazým. Herkesin yaptýðý iþi en iyi þekilde yapmak gibi bir zorunluluðu var. Olmasý gereken budur. Bunlar güzel þeyler tabi. Yazma eser kütüphanemiz adýna deðil, halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri adýna güzel geliþmeler oluyor Türkiye de. Bununla beraber okuyan kitlemiz de geliþiyor. Yüzde oraný az olduðu için belki toplum az okuyor gibi görünüyor bana göre okuyan da çok. Ama bu zaman alan, alýþkanlýklarla, toplumsal, ekonomik, sosyal þartlarla ilgili bir þey. Bence kütüphaneler kullanýlýyor. Kütüphanelerde çalýþan kütüphanecilik bölümü mezunlarýnýn sayýsýnýn artmasý da iyi bir ge- Ýstek de var. Evet. Bir çýrpýda bu hale geldiyse, daha da iyi olacaktýr.

11 ne var? SAYI : 40 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESÝ nerede PAZAR Festivalde son iki gün Karikatür ödülleri veriliyor 32. Çorum Uluslararasý Fuar ve Festivali yarýn sona eriyor. Bugün 21.00'de Fuar alanýnda Emre Altuð'un konseri, yarýn da tarihi ören yerlerine gezi var. Kapanýþ kokteyli ise saat 20:30'da Müze bahçesinde havai fiþek eþliðinde yapýlacak. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen 4. Karikatür Yarýþmasý nda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri 18 Temmuz Çarþamba günü saat te Çorum Güzel Sanatlar Galerisi nde yapýlacak törenle verilecek. Sayfa: nin modasý, ELBÝSE GELÝNLÝKLER H er þeyin modasý deðiþtiði gibi gelinliklerin de modasý her yýl farklýlaþýyor. Tarlatanla kabartýlan gelinliklerin yerini dünyada son bir kaç yýldýr elbise gelinlikler alýrken, bu yýl özellikle gelin adaylarýna etekleri kabarýk gelinlik yerine, elbise tarzý sade ve zarif gelinlikler öneriliyor. Çiðdem Modaevi sahibi Saliha Çiðdem, kýrsal kesimde hâlâ geçmiþ yýllarýn modasý tarlatanla kabartýlan gelinliklerin tercih edilmesine karþýn, dünyada þu anda elbise tipi gelinliklerin moda olduðunu söylüyor. Çiðdem, Avrupa kataloglarýnda gelinlikler hep elbise tarzý. Bizim 60 lý yýllardaki gelinliklere benziyor. Daha çok ipek kumaþlar, modelden ziyade kumaþ özellikli olanlar var. diyor. larda evrime uðradý ve bir mit gibi kabul edilen beyaz gelinlik yerini kýrýk beyaz a býraktý. Saliha Çiðdem renk çeþitliliðini Niþanlýklarda eskiden bordo, yeþil moda iken þimdi daha çok gümüþ, füme renkler var. Gelinlikte bile gümüþü kullanan var. þeklinde açýklýyor. Duvaklar da kýsaldý Çiðdem in söylediðine göre bu yýl duvaklar deðiþti. Önceki yýllarda tercih edilen rahibe duvak yerine artýk iki katlý dantelli, kýsa, belde biten duvaklar kullanýlýyor. Gelin çiçekleri ise sade ve parlak. Gelin baþýný süsleyen çiçeklerin yerine artýk taþlý taçlar takýlýyor ve taþlar da daha çok parladýðý için svorevski taþ oluyor. Taçlý toka da yaygýn kullanýlanlar arasýnda. Vücut tipine göre gelinlik Her yerde dantel Çiðdem, gelinlik kumaþýnda da bu yýl deðiþiklik olduðunu, daha çok dantel gelinliklerin ön plana çýktýðýný belirterek, þu detayý aktarýyor: Bu nedenle büyük numara tarlatanlar deðil, bizim 1, 2 numara dediðimiz daha az kabarýk tarlatanlar kullanýlýyor. Tarlatanlý gelinlik Çorum da ancak iki sene sonra býrakýlýr diye düþünüyorum. Gelinlik denilince kabarýk olacak diye düþünülüyor. Kabarýk olunca da renk kýsýtlamasý oluyor. Aslýnda Ýstanbul ve Ýzmir gibi yerlerde kýna, abiye, niþanlýklar hep kumaþ nitelikli, aðýr ipek, desenli kumaþlar moda. Artýk sade, þýk, ve zarif modeller tercih ediliyor. Ve bütün vücudu kaplayan dantel gelinlikler. Beyaz gelinlik geçmiþte kaldý Renk konusunda da gelinlikler son yýl- Salihe Çiðdem e vücut tipine göre gelinlik tercihinde en çok yapýlan hatalarý sorduðumuzda þu cevabý alýyoruz: Çok kilolu insanlarýn tarlatanlý gelinliði tercih etmesi çok yanlýþ. Göðüs kýsmý büyük bayanlar bile drapeli modeller tercih ediyor. Hiç yapýlmamasý gereken büyük hata. Drape küçük göðüs kýsmýný orantýlý göstermesi için yapýlan bir çalýþma. Yakada daha çok straplez tercih ediliyor. Kapalý bayanlar kýsa ceketler kullanýyor. Basenden sonra kabarýk gelinlikler iki yýldýr modaydý ama modasý hemen deðiþti. Herkesin kullanacaðý bir model deðil. Baseni geniþ olanlar tercih etmemeli. Ýðne oyalý kýna baðlarý iðdem Modaevi sahibi Saliha Çiðdem, kýna el Ç baðlarýný iðne oyasý ile iþleyerek Saliha Çiðdem bu yýl deðiþen gelinlik modasýný anlattý. daha þýk bir görünüm kazandýrmýþ. Hazýrladýðý kýna el baðlarýnýn kenarlarýný iðne oyasý ile iþleyen Çiðdem, kardeþ kuþaklarýna da ayný iþlemeyi yapmýþ. Düðün alýþveriþinin arzu edilen detaylarý arasýnda Hayvanlar âlemi, bir âlem K âinata sesleri ile neþe veren kuþlarýn havada dansýna çoðu zaman tanýk olmuþsunuzdur. Hakimiyet Spor Servisi nden Murat Karasu nun objektifiyle yakaladýðý bu poz da kuþlarýn havada dansýný kanýtlar cinsten. Karasu nun objektifine takýlan bir baþka canlý ise iki yavru kedi olmuþ. Kartpostallarý aratmayacak þekilde görüntü veren minik kediler sevimlilikleri ile dikkat çekiyor. Muhabiri miz Recep Mebet ise yolda þen þakrak bir hava ile sanki bitiþik gibi yolda koþuþturan köpeklere rastlamýþ. olan kýna el baðlarý görünümleri ile alýcýyý cezbediyor. Saliha Çiðdem, modaevinde müþterinin internet üzerinden ya da model kitaplarýndan beðendiði modeller üzerinde müþterisinin vücut tipine göre deðiþiklikler yaparak en uygun modeli çizip dikiyor. Evlerde Ramazan hazýrlýðý 20 Temmuz günü on bir ayýn sultaný Ramazan ayýna merhaba diyoruz. Üç aylarýn en kutlusu olan Ramazan ayý öncesi, bu kutlu aya manevi hazýrlýðýn yaný sýra evlerde de tatlý bir telaþ hissettiriyor kendini. Bir yandan harala gürele temizlik yapýlýrken, bir yandan da geleneksel komþuluklarýn yaþandýðý semtlerde, bir evde tahtalar kurulup konu komþu ile birlikte mantýlar bükülüyor, sahura pratik hazýrlýk düþüncesi ile yufkalar açýlýp kurutuluyor. Burada mantý üzerine bir mim koymak gerekiyor. Her ne kadar saðlýk açýsýndan hele de iftar ve sahurlarda hamur iþleri tavsiye edilmese de Çorum yöresinin iftar mönüsünün vazgeçilmezleri arasýnda ilk sýrada geliyor mantý. Kayserililerin biraz da þakayla karýþýk içi kýymalý deðil, boþ diye eleþtirdikleri Çorum mantýsý, Çorumlu hanýmlarýn özellikle iftar sofralarýnýn baþ tacý. Geleneksel hayatta konu komþu toplaþýlýp bükülen mantý, günümüz þartlarýnda her evde bükülmek yerine unlu mamuller yapan iþletmelerden satýn alýnýyor. Yine de Ramazan öncesi eski usulde hep biraraya gelinip mantý bükülen evler de yok deðil. Un, su, tuz ve yumurta ile yoðurulan mantý yufkalarý açýlýp, küçük kareler halinde kesilerek büküldükten sonra kýzartýlarak ya da fýrýnlanarak piþime hazýr hale getiriliyor. Tabi yaðda kýzartma usulünün fýrýnlamaya göre daha zahmetli ve lezzetli olduðunu söylemeye gerek yok. Kýzartýlan mantýlar daha sonra hazýrlanan salçalý suda ikinci piþirmeye tabi tutuluyor. Ýsteðe göre sarmýsaklý yoðurtla birlikte servis yapýlýyor.

12 PAZAR C U M A R T E S I akimiyet'in birbirinden arzulu Hve tutkulu okuyucularý hepinize merhaba. Ben bi halt ettim. Yazýlarýmýn daha çok okunmasý için türbeye gittim. Türbedeki aðaca çarþaf büyüklüðünde çaput baðladým. Sýrf siz benim yazýlarýmý okuyasýnýz diye. Her þey sizin için! Benim gibisini gazetelere tam sayfa ilan verseniz bulamazsýnýz. Býrakýn gazeteleri google'den arasanýz bulamazsýnýz. Onun için kýymetimi bilin. Google dedim de aklýma geldi. Geçenlerde google'den google aradým google çýktý. Nasýl oluyor ben de anlamadým. Ýsterseniz bir de siz deneyin. Sizin anlayacaðýnýz zor adamýmdýr vesselam. Bir göbelin anatomisi Ýnatlýkta keçiyi zorlarým buna eþek inadý da diye birlisiniz. Solundan transit geçerim. O kadar inadýmdýr. Eþeðin eti yeniyor bari. Nasýl mý? Bize çaktýrmadan yediriyor eloðlu. Siz henüz yemediniz mi? Çok büyük eksiklik! Kendimin yediðinden þöyle þüphe ediyorum; Birkaç hafta kadar önce bir yerde sucuklu yumurta yemiþtim. On dakika sonra arkadaþým Ercan, benden Ai diye bir ses çýktýðýný söyledi. Ben de kendisine git lan eþþolübeþkulaklýk yapma dedim. Neyse eþek faslýný geçelim. Ayrýca bugünlerde algýlama zorluðu çekiyorum. Öteki EN ÇOK SATANLAR Duran Durmuþ Kaygýlanmasý da cabasý. Herkesi kendim gibi görmeye baþladým. Sanki deli hastanesinin duvarý yýkýlmýþ hepsi Çorum cadde ve sokaklarýna daðýlmýþ. Daha çokta Gazi ve Ýnönü caddelerinde gezindiklerini hissediyorum. Neyse ben gidiyorum. Çatlaklar çaðrýyor! Hýþ-hýþý hançer boynuma lele Okuyucunun notu: Ey daðlarý taþlarý yaratan yüce Rabbim her þeye bir güzellik, insanlara mantýk, zekâ verirken bu yazýyý yazan nerdeydi acep? KÝTAP REHBERÝ KÝTAP YAZARI YAYINEVÝ KÝTAP YAZARI YAYINEVÝ Günlük Hayatýmýzda Helaller ve Haramlar Prof. Dr. Hayrettin Karaman Ýz Hadis ve Hadiselerin Diliyle Oruç Veysel Akkaya Muþtu Rahmet Peygamberi Vehbi Yýldýz Iþýk Namaz Öyküleri Süheyl Seçkinoðlu Timaþ Saadet Asrýnda Resulullah Sevgisi Yusuf Karagöl Muþtu Kuran Aþýklarý Yusuf Ömeroðlu Iþýk Nur Denizinde Seyahat Seyit Nurfethi Erkal Þahdamar Ýnci Çiçeði Hazreti Fatýma Mahmut Açýl Iþýk Fýkýh Dünyamýz Ahmet Kurucan Iþýk Amerika da Bir Türk Tosun Bekir Bayraktaroðlu Sufi Bir Hadis Dört Ýkaz Mehmet Y. Þeker Rehber Tevbe Kahramanlarý Abdullah Kara-Hilal Kara Iþýk Cennetin Gülü Hz. Muhammed Sinan Yaðmur Karatay Çaðýn Vicdaný Bediüzzaman Nevzat Tarhan Nesil Aþka Veda Can Dündar Can Dualar ve Aminler Ümit Meriç Timaþ Ebussuud Efendi Fetvalarý M. Ertuðrul Düzdað Kapý Sevdim Seni Bir Kere Erkam Tufan Aytav Ufuk Tehcir Günlerinde Aþk Ergün Yýldýrým Ufuk Sultaný Öldürmek Ahmet Ümit Everest Yaz Mevsiminde Katliam ve Direniþ1980 Çorum Gazi Eke Nitelik Fedailerin Kalesi Alamut Wladimir Bartol Koridor Þeytan Severse Cenk Enes Özer Ufuk Ýki Cami Arasýnda Aþk Mürvet Sarýyýldýz Mola * Kaynak: Afacan, Çizgi, Huzur, NT, Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnevi. TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ Hobby Islak Havlu 70 li 1,45 Maylo Havlu 12 li 8,45 Maylo Tuvalet Kaðýdý 32 li 10,90 Colgate Diþ Fýrçasý Extra Clean 1+1 li 1,75 Signal Sensitive Expert 75 ml 3,95 Johnson s Baby Þampuan 800 ml 9,90 Prima Jumbo Paket 21,90 Palette Saç Boyasý Çeþitleri 8,75 Syoss Þampuan 750 ml+750 ml 10,75 Rexona Roll On 50 ml 3,95 Palmolive Duþ Jeli 250 ml 2,95 Omo Matik 6 kg 22,90 Protex Sývý Sabun 750 ml+750 ml 7,90 Vernel Max 1500 ml 6,90 Finish Jel 1350 ml 13,90 Bingo Fresh 3 lt 3,95 MARKET FÝYATLARI GIDA ÜRÜNLERÝ SAYI : 40 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESÝ Sayfa: 12 YENÝ ÇIKANLAR Ekici Lokumlu Beyaz Peynir kg 9,75 Gemlik Ýri Zeytin kg 6,95 Anavarza Çiçek Balý 850 gr 18,90 Nalbantoðlu Tam Yaðlý Kaþar Peyniri kg 10,45 Danacýzade Kangal Sucuk kg 19,95 Sütaþ Kaymaklý/Kaymaksýz Yoðurt 2250 gr 5,35 Nutella 750 gr 8,75 Kay Yarým Yaðlý Süt 1 lt 1,25 Doðuþ Keyif Bahçesi Çayý 1 kg 8,95 Sprite/Fanta 6x330 ml 5,45 Coca Cola 6x330 ml 6,75 Antep Fýstýðý kg 19,90 Lipton Yellow Label Demlik Poþet Çay 320 gr17,90 Pýnar Su 6x1 2,75 ani bazý okullarda pilav günü Hkeþkek günü gibi günler kutlanýyor ya. Sahi bu günler neyin nesi. Hangi öðrenci okuduðu yýllarda okulda pilav keþkek gördü. Hýýý?! Meselâ okulda dayak yeme günleri dense anlayabilirim. Tuvalette sigara içme günleri. Çünkü ben bunlarý yakinen çok iyi biliyorum. Yine tuvaletlerin kapý arkalarýna yazý yazma günleri. Dersi kaynatma günleri. Bunlara eyvallah. Pilav günleri o da ne? Hiç uymuyor. Öðrenciliðin ruhuna aykýrý. Olayda ruh yok. Armut dalda kýz balkonda güzeldir! Kýz tavlama günleri bile olabilir mesela. Benim uzmanlýk alanýmdý çünkü. Çorum Lisesi'nin (Atatürk Lisesi) dili olsa da konuþsa. Oooff of! Kýz tavlama dedim de. Eski aþklarýmý hatýrladým. Nerde o eski aþklar!? Þimdi ki Mecnun'lar küpeli! Leyla'lar olmuþ kaþar! Þirin mi? O da olmuþ, kek kalýbý. Badal da deþenek oynuyor hepsi. Not: Armut dalda kýz balkonda güzeldir. Býrakýnýz balkonda kalsýnlar. Hazýrlayan: Recep Mebet NOT: Listedeki fiyatlar 12 Temmuz 2012 tarihine kadar Yunus Market te geçerlidir.

13 CUMARTESÝ 07 TEMMUZ Takvim Yapraðý ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Zabýta 153 HASTANELER Hicri Kamerî: 17 - Þa bân: 1433 Hicrî Þemsi: Rûmi:24 - Haziran: Hýzýr: TEMMUZ Kimseye faydasý olmayan, kimseden faydalanamaz. Ebû Ya zî Magribî Rahmetullahi Aleyh PATLICAN DOLMASI ÖNEMLÝ TELEFONLAR Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI MALZEME: 300 gram kýyma, 7 patlýcan, 1 fincan pirinç, 1 soðan, 2 domates, 5 kaþýk yað, yarým kaþýk salça, 1 küçük demet maydanoz, tuz ve karabiber. YAPILIÞI: Patlýcanlarýn tepeleri kesilir. Ortasýndan ikiye bölünür. içleri oyulur, tuzlu suya atýlýr. Kýymanýn üzerine yýkanmýþ, ayýklanmýþ pirinç, rendelenmiþ domates, çentilmiþ soðan, tuz, karabiber ve bir fincan su katýlarak hepsi birlikte iyice karýþtýrýlýr. Altý düz bir tencerede salça, yaðda hafifçe kavrulur. Patlýcanlar harç ile doldurulur. Üzerlerine patlýcanlarýn aðzýna göre kesilmiþ domateslerle kapak yapýlýr. Salçalý tencereye patlýcanlar dik olarak istif edilir. Üzerlerine basmaya yakýn su ilâve edilerek hafif ateþte piþirilir. HAYVANLAR ALEMÝ - BÝLÝYOR MUSUNUZ Su aygýrlarý, aðýzlarýný 120 cm kadar geniþ açabilirler. Bir pire, kendi büyüklüðünün 150 misli yüksekliðine zýplayabilir. Son 4000 sene içinde herhangi yeni hayvan evcilleþtirilmemiþtir. Bir karýncanýn koku alma kabiliyeti en az bir köpeðinki kadar geliþmiþtir. Ýnsanlarý parmak izinden, köpekleri ise burun izinden tanýmak mümkündür. Ýyi bakýlan ve erken yaþta kýsýrlaþtýrýlmýþ bir tavþan 8 ila 12 sene yaþayabilir. Hamamböcekleri yaklaþýk 250 milyon yýldýr hiçbir deðiþime uðramamýþlardýr. En hýzlý kuþ Boðazlý Kýrlangýç'týr. 3 saniyede saatte 128 km sürate çýkabilir. Balinanýn deri altý yaðlarýndan sabun, güzellik kremleri, margarin... elde edilir. Vampir yarasalarý, hayvanlarýn kanýný emer, günde 1 çorba kaþýðý kanla doyarlar. Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü VEFAT EDENLER 1- Mecitözü Beyözü Köyü nden gelme, Belediye' den emekli Ömer SARITEPE'nin eþi, Orhan ve Adnan SARITE- PE' nin anneleri; Pakize SARITEP. 2- Alacalý Esnaflardan Hacý GÜRSES Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Sel Felaketi 2 Sel Baskýnýndan Önce Yapýlmasý Gerekenler: 1. Yaþadýðýnýz bölgenin sel tehlikesi içinde olup olmadýðýný yetkililerden öðreniniz. 'Ne kadar geçmiþe bakarsanýz o kadar geleceði görürsünüz' 2. Bulunduðunuz binanýn su seviyesi altýnda kalýp kalmadýðýný ve o bölgenin sel ile ilgili geçmiþini öðreniniz.bina sakinleriyle bir toplantýda paylaþýnýz.bir þey olmaz diyenlere itibar etmeyiniz.ya olursa sorusunu sorunuz. 3. Eðer sýk sýk sel baskýnlarýnýn gerçekleþtiði bir bölgede yaþýyorsanýz kontra plak, plastik levhalar, el arabasý, çivi, çekiç, testere, kürek, çelik halat, kum torbalarý gibi acil durumlarda kullanabileceðiniz malzemeler bulundurunuz. 4. Ev içinde ki atýk su borularýndan sularýn geri tepmesi söz konusu olabilir. Bunu önlemek için gerekli tedbirleri alýnýz. 5. Evde bulunan lavabo, küvet ve duþ alýnan yerlerdeki atýk su deliklerini su sýzdýrmayacak þekilde týpalarla kapatýnýz. Bir çok sel baskýnýnda bu konu üzerinde hassasiyetle durulmadýðý görülmüþ olup, bu durum zararý daha da artýrmýþtýr. 6. Kaçýþ planý yapýn ve bunu tüm aile bireyleriyle tatbikat yaparak mutlaka deneyiniz. 7. Yerel sýðýnaklarý ve su seviyesinden yüksek yerleri tespit ediniz. Yerini (varsa) tüm aile bireyleriyle beraber öðreniniz. 8. Sel felaketi sýrasýnda sýðýnaklara (NBC sýðýnaðýndan farklý - bu sýðýnaklara tehlikelidir) gidilebilecek en güvenli yolu bulunuz. 9. Eðer sel felaketinin sýkça yaþandýðý yerlerde yaþýyorsanýz bu yerlere ulaþabileceðiniz alternatif yollar bulunuz. (Aile bireyleriyle bu hususlarý zaman zaman konuþunuz. Sivil savunma görevlilerinden, itfaiye görevlilerinden bu konuda bilgi alýnýz. Unutmayýnýz, insanlarý bilmedikleri deðil, bildiðini sandýðý þeyler daha çok zarar verir.) 10.Bilhassa köy yerlerinde derelerde oynayan veya sel gelirken oyun oynamak maksadýyla selden karþýdan karþýya geçmeye çalýþan küçük çocuklarýnýzý uyarýnýz. (Zira ben çocukken yaylada kaldýðýmýz için arkadaþým yoktu. Bu nedenle hep derelerde kendi baþýma suyla oynardým. Sel gelirken içine girmeye veya selin getirdiði odunlarý kapmaya çalýþýrdým. Ne kadar tehlikeli olduðunu þimdi anlýyorum ) Acil Durum Ýletiþim Planý : 1. Sel sýrasýnda birbirinden ayrýlan aile fertleri için tekrar bir araya nasýl geleceði konusunda plan yapýnýz. 2. Sel felaketinin gerçekleþmesi anýnda aile üyelerinin birbirlerine kolayca ulaþabilmeleri için, bu felaketten etkilenmeyecek bir tanýdýðýnýzý belirleyin. Bu kiþi ailenin diðer fertlerine sizin nerede olduðunuzu bildirebilir. 3. Ailenin diðer üyelerinin bu kiþinin ismini, telefonunu ve adresini bildiðinden emin olun. 4. Bütün aile üyelerinin sel veya su baskýnýndan sonra ne yapacaklarýný bildiklerinden emin olunuz 5. Aile üyelerine elektriði,suyu, doðalgazý nasýl ve ne zaman kapatacaklarýný öðretiniz. Çocuklarýnýzýn bu görevi üstlenebilecek olgunluða sahip olmalarý gerekir. Bunu unutmayýnýz. 6. Çocuklarýnýza ve ailenin diðer üyelerine itfaiye, polis ve acil durumlarda aranabilecek diðer yerleri nasýl ve ne zaman aramalarý gerektiðini öðretiniz. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný * Üniversitede Profesör öðrencilere sýnavda tek soru soracaðýný ve bunu en iyi yorumlayana en yüksek notu vereceðini söyler. Soru þudur: 'Sizin için en büyük risk nedir?' Herkes uzun uzun cevap yazar. Ancak içlerinden biri boþ kaðýdýn altýna 'Benim için, en büyük risk bu cevap kaðýdýný boþ vermemdir' yazýp verir. Hoca bir hafta sonra sýnav sonuçlarýný açýklar. Sadece cevap kaðýdýný boþ verene 100 puan vermiþtir. Aradan birkaç hafta daha geçer hoca tekrar sýnav yapar. Bu sýnavda da yine 'Sizin için en büyük risk nedir?' sorunu sorar. Birinci sýnavda boþ kaðýt verip, 100 puan alan öðrenci, düþünmeden hemen cevap kaðýdýnýn altýna 'Benim için en büyük risk bu cevap kaðýdýný boþ vermemdir' diye yazýp hocaya verir. Hoca bir hafta sonra sýnav sonuçlarýný okur. Bu sefer bu öðrenciye en düþük not olan SIFIR vermiþtir. Öðrenci itiraz eder, hocam geçen sýnavda ayný cevabý verdim 100 aldým. Þimdi ise ayný cevaba sýfýr vermiþsiniz der. Hoca: geçen sýnavdaki cevabýn doðruydu ama bu sýnavdaki yanlýþ. Çünkü akýllý insan; ayný delikten iki defa sokulmaz yani ayný riski iki defa almaz. Bunun adý risk deðil SAFLIKTIR. Vurdum duymazlýktýr. Bu yüzden hakkýn en düþük puandýr diyerek ayný zamanda ders verir. * ''GEÇMÝÞTE YAÞANMIÞ HER FELAKET, DERS ALIN- MAK ÝÇÝN ÝYÝ BÝR NÝMETTÝR!'' * ''EN ÝYÝ OKULTECRÜBEDÝR ANCAK OKULMASRAFI BÝRAZCIK FAZLADIR'' * ''ÖN TEKERLEÐÝ ARKATEKERLEK TAKÝP EDER'' ARÞÝVDEN Þimþek çaktý, gök gürledi, Yaðmur yaðdý, sel geldi Setler yýkýldý, evler çöktü, Aðaçlar dibinden söküldü Araçlar toptan sürüklendi, Hayat bir anda felç oldu Her taraf çamurla doldu Can gitti, canan gitti, Mal gitti, mülk gitti Kýrk yýllýk birikim bitti Velhasýl Rize aðladý, Bütün Türkiye aðladý Gazeteler manþetten, 'Afet geliyorum dedi. Lakin kulak verilmedi' Diye sorumlulara hatýrlatýp; Yürek burkan görüntüleri, Bir sonraki afetlerde, Kullanýlmak üzere, Arþivlere attý. ( ) Þeker ilacý beyin hücrelerini geliþtiriyor Þeker hastalýðýnda kullanýlan metformin etken maddesinin ayný zamanda beyin hücresi oluþumunu saðladýðý bildirildi. Kanadalý bilim adamlarý, sonuçlarý Cell Stem Cell dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, metformin verilen farelerin beyninde yeni sinir hücresi oluþumunun arttýðýný gördü. Araþtýrmaya göre, metformin, belirli genleri devreye sokarak, PKC-CBP reaksiyon zincirini faaliyete geçiriyor ve böylece hücre içerisinde biyokimyasal bir tepkime zinciri baþlýyor. Bunun sonucunda da beyindeki kök hücreler, çalýþýr durumdaki sinir hücrelerine dönüþüyor. Farelerin labirent deneylerinde de daha baþarýlý olduðunu bildiren bilim adamlarý, metforminin ölen beyin hücrelerinin yerine geçmeleri için kök hücreleri uyararak, Alzheimerli hastalarýn unutkanlýk sorununu azaltabileceðini tahmin ediyor. Kaynak: AA Kadir Yüktaþýr 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:22 Sayý: TEMMUZ 2012 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Nurs'tan Ankara'ya.. Bir zamanlar "kuþ uçmaz - kervan geçmez" olarak bilinen beldenin adýdýr Nurs köyü. Sonra bir þeyler oldu Nurs'ta Asrýn en mümtaz þahsiyeti burada Dünyaya geldi. Bu ne bir tesadüf nede bir yersiz bahane de deðildi. Bediüzzman'ýn doðduðu köy. Bu güzel köye gitmeyen bilemez. Gidenler tekrar gitmek ister, Gidemeyenler derinden bir "aaaaaaah " çekerler. Bu köyün ismini deðiþtirmiþlerdi ihtilalciler. Elli yýlý aþkýn resmen "Kepirli" adý ile anýldý Nurs Þimdi resmen "Nurs " olarak hakký tekrar iade edildi. Gerçi halk yine "Nurs " olrak anmýþlardý bu köyü. Beþ veya altý defa bu güzel beldeye gitmek nasip oldu. Hüzün ile karýþýk sevinç duygularý ile. Bizi köye kadar götürüp getiren minübüsün ön camýnda "Nurs -Adana" yazýyordu. (Sürecek) Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 92,70 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz ,8240 SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ÝNÖNÜ CAD. NO: 6/C ( ÝÞ BANKASI YANI ) ÝPEKLÝLOZAN BAHABEY CAD. NO:156/34- ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKOKULU KAR CUMARTESÝ BULUT ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI TÜRKER BUHARA CAD. HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI YANI PAZAR HAYAT BAHABEY CAD. NO:99/B ( YEÞÝL FIRIN YANI ) ,30 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Âþýklar Þöleni nde birlik mesajý Birlik ve beraberliðimiz hiçbir zaman bozulmayacak  þýklar Þöleni dün Mahsuni Þerif Parký nda gerçekleþti. 32. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamýndaki programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ahmet Tuna, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Þaban Ateþ ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Meltem-Uður Çýnar çiftinin sunuculuðunu yaptýðý program Litvanya ve Romanya dan gelen gruplarýn dans gösterileriyle baþladý. Hitit Kültür Merkezi semah gösterisi ile devam eden programda Halk Ozaný Haydar Kemenç de sahne aldý. Âþýk Gülabi GÜLABÝ DEN BÝRLÝK MESAJI Haydar Kemenç Çorumlu Halk Ozaný Gülabi, dile getirdiði birlik ve beraberlik mesajlarý ile Âþýklar Þöleni ne damgasýný vurdu. Ýkiliðe paydos demek lazým diyen Aþýk Gülabi, Birlik ve beraberliðimiz hiçbir zaman bozulmayacak dedi. Programda sahne alan Gülabi, Birlik ve beraberliðin olmadýðý yerde büyük balýk küçük balýðý yutuyor. Çorum daki bu güzel tablo bozulmasýn. Kavgasýz, barýþ dolu bir dünya olsun. diye konuþtu. Verdiði mesajlarla izleyenler tarafýndan dakikalarca alkýþlanan Gülabi ye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül tarafýndan plaket ve çiçek takdim edildi. Zeki Gül, Çorum halkýnýn çok sevdiði Aþýk Gülabi yi gelecek yýllarda da sevenleriyle buluþturmaya devam edeceðiz dedi. Ýlgiyle izlenen program, Gülabi nin seslendirdiði birbirinden güzel eserlerin ardýndan sona erdi. Programda sunulan gösteriler büyük alkýþ aldý. Kendileri mini iþleri büyük Caterpillar Mini Ýþ Makineleri (MiniCAT) dün Çorum da tanýtýldý. B orusan Makina tarafýndan düzenlenen Caterpillar Mini Ýþ Makineleri (MiniCAT) tanýtým etkinliði dün Çorum da gerçekleþti. Farabi Caddesi Meydan Camii karþýsýnda düzenlenen etkinliðe Borusan Makina Satýþ Temsilcisi Cem Bingöl, bazý hafriyat þirketi temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Kurtoðlu Hafriyat sahibi Hayrettin Kurtoðlu nun da katýldýðý etkinlikte MiniCAT in yeni F serisi kazýcý yükleyici modelleri görücüye çýktý. Çeþitli yarýþma ve gösterilerin de yer aldýðý etkinlikte MiniCAT modellerini tanýtan Cem Bingöl, Borusan Makina nýn mini iþ makineleri sektöründe lider konumda olduðunu söyledi. Katýlýmcýlarýn büyük ilgi gösterdiði etkinlik, yapýlan sunumlarýn ardýndan sona erdi. Borusan Makina Satýþ Temsilcisi Cem Bingöl, mini iþ makineleri hakkýnda bilgi verdi. Uysal ve Dað Aileleri nin mutlu günü Orhun ile Tuðçe den evlilik yolunda ilk adým A Hitit Kültür Merkezi semah gösterisi sundu. Aþýk Gülabi, birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. stsubay Orhun Uysal, evlilik yolunda ilk adýmý atarak hemþire Tuðçe Dað la niþanlandý. Sultan-Turan Uysal çiftinin oðlu Orhun ile HamideKerep Dað çiftinin kýzý Tuðçe, hayatlarýný birleþtirme kararý alarak niþanlandý. Önceki akþam Özel Ýdare Sosyal Tesisleri nde düzenlenen niþan törenine Uysal ve Dað Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Çeþitli ikram ve eðlencelerin yer aldýðý törende genç çiftin niþan yüzüklerini Osman Çalýþkan taktý. HAKÝMÝYET, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. Orhun Uysal ile Tuðçe Dað ýn niþan töreni önceki akþam yapýldý. Demir ve Kara Aileleri nin mutlu günü Mahsuni Þerif Parký nda düzenlenen Âþýklar Þöleni ne vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Bilge köyü davasýnda ikinci duruþma Y argýtay 1. Ceza Dairesi'nin, Mardin'in Mazýdaðý ilbir an önce gelmesini talep ettiklerini söyledi. çesine baðlý Bilge köyünde 7'si çocuk 44 kiþinin Müþtekilerin avukatý ise, önceki duruþmalarda diöldürüldüðü saldýrýya iliþkin davada, sanýk Mehmet Çele getirdiklerini yinelediklerini kaydetti. lebi'nin Fesih Çelebi'yi öldürmesiyle ilgili verilen aðýrmahkeme heyeti de, Ýstanbul Adli Týp Kurulaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý kararýný bozmasýnýn armu'nun, DNA örneðinin getirilmesi için tenkit edilmedýndan Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülmeye sine ve beklenen kan örneðinin gelmesi için duruþmabaþlanan davanýn ikinci duruþmasý yapýldý. nýn 9 Aðustos'a ertelenmesine karar verdi. Mazeret dilekçeleri sunulan sanýklarýn katýlmadýðý -''DNA testi talebiduruþmada, her iki tarafýn da avukatlarý yer aldý. Davanýn 9 Mayýs'ta görülen ilk duruþmasýnda Ankara F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan MehMehmet Çelebi, cinayeti 'namus' için iþlediðini, korumet Çelebi'nin avukatý Eþref Kaya, müvekkilinin önceculuk görevi yaptýðý zamanlarda eþinin kendisini Fesih ki duruþmada çocuklarýnýn kimden olduðunun belirlençelebi ile aldattýðýný öðrendiðini dile getirmiþ, çocukmesi için DNA testi yapýlmasýný talep ettiðini hatýrlattý. larýnýn kimden olduðunun belirlenmesi için DNA testi Av. Eþref Kaya DNA testi için Mehmet Çelebi, eski eþi Fersi Çeleyapýlmasýný talep etmiþti. bi ve çocuklarýndan kan örneði alýndýðýný belirten Kaya, Mahkeme heyeti de Mehmet Çelebi, eski eþi Fersi Çelebi ve ölen Fesih Çelebi'den alýnan DNA örneðinin ise Ýstanbul Adli Týp çocuklarýndan alýnan kan örnekleriyle, öldürülen Fesih Çelebi'den Kurumu'ndan henüz gelmediðini kaydetti. alýnacak kan örneðinin karþýlaþtýrýlarak Ankara Adli Týp KuruDNA örneðinin bir yýl içinde bozulabileceðini ifade eden Kamu'ndan gelecek sonuçlarýn beklenmesine ve Mehmet Çelebi'nin ya, Ýstanbul Adli Týp Kurumu'nun tenkit edilerek, DNA örneðinin tutukluluk halinin devamýna karar vermiþti. (A.A.) Nurgül ile Onur evlendi K ocatepe Ýlköðretim Okulu Müdürü Orhan Demir in kýzý, Okul Öncesi Eðitim Öðretmeni Nurgül Demir, Hakim Onur Kara ile hayatýný birleþtirdi. Mualla-Orhan Demir çiftinin kýzý Nurgül, Hülya-Þevket Kara çiftinin oðlu Onur ile dünyaevine girdi. Önceki akþam As Kültür Düðün nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Demir ve Kara Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Nurgül-Onur Kara çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Mualla-Orhan Demir çiftinin kýzý Nurgül, Hülya-Þevket Kara çiftinin oðlu Onur ile dünyaevine girdi.

15 CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Açlýk sýnýrý yükseliyor M emur Sen tarafýndan yaptýrýlan araþtýrmaya göre, Haziran ayýnda 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 1.040,022 TL, yoksulluk sýnýrý ise 2 bin 787,955 TL olarak belirlendi. Rakamlar Mayýs ayýna kýyaslandýðýnda açlýk sýnýrýnda 5,52 TL, yoksulluk sýnýrýnda ise yine 5,52 TL lik bir yükseliþ yaþandýðý belirtildi. Memur Sen Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Mustafa Baþbekleyen, geçim koþullarýný ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat deðiþikliðinin aile bütçesine yansýmalarýný belirlemek amacýyla her ay düzenli olarak yaptýklarý açlýk ve yoksulluk sýnýrý araþ- týrmasýnýn Haziran ayý sonuçlarýný açýkladý. Araþtýrmaya göre 4 kiþilik çekirdek bir ailenin saðlýklý, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasý gereken gýda harcama tutarý (açlýk sýnýrý) 1.040,022 TL olarak belirlendi. Gýda harcamasý ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakýt), ulaþým, eðitim, saðlýk ve benzeri ihtiyaçlar için yapýlmasý zorunlu diðer harcamalarýn tutarý (yoksulluk sýnýrý) ise 2 bin 787,955 TL olarak hesaplandý. Gýda ürünlerindeki artýþ devam ediyor Haziran ayýnda Mayýs ayýna göre gýda madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 1,51 lik düþüþ görüldüðünü Mustafa Baþbekleyen kaydeden Baþbekleyen, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle sürdürdü; Gýda madde fiyatlarýnda Mayýs ayýna göre göze en çarpan deðiþim yüzde 46,83 lük düþüþle domateste yaþandý. Ayný zamanda fasulyede yüzde 39,10, biber dolmalýkta yüzde 23,19 ve patlýcan da ise yüzde 21,86 düþüþ olduðu görüldü. Bununla birlikte bazý ürünlerin ortalama birim fiyatlarýnda artýþ oldu. Buna göre limon yüzde 23,46, çilek yüzde 10,87 elma yüzde 4,51 yeþil soðan yüzde 4,44, tahýl gevrekleri yüzde 3,85, hazýr çorba ise yüzde 2,98 lik artýþ olduðu kaydedildi. Haziranayýnda Mayýs ayýna göre giyim madde fiyatlarýnda da düþüþ yaþandý. Buna göre yüzde0,68 lük bir azalýþ görülen giyim madde fiyatlarýnda, Mayýs ayýna göre göze en çarpan deðiþim yüzde 4,92 azalýþla gömlek ve yüzde 4,90 azalýþla etekte oldu. Diðer kalemlerdeki artýþ ve düþüþler Isýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 1,10; ulaþým madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,48; haberleþme madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 1,91 lik bir düþüþ yaþanýrken; barýnma madde fiyatlarýnda yüzde 0,81; saðlýk madde fiyatlarýnda yüzde 0,66; temizlik madde fiyatlarýnda yüzde 0,80; eðitim-kültür madde fiyatlarýnda yüzde 1,08; çevre ve su madde fiyatlarýnda yüzde 0,71 lik bir artýþ olduðu tespit edildi. Aydýnlanma madde fiyatýnda ise geçen aya göre herhangi bir deðiþim olmadý. YSF Güvenlik tanýtým yapýyor orum da Üçtutlar Ç Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren YSF Güvenlik, 9. Çorum Ticaret, Sanayi ve Ýstihdam Fuarý nda yerþnþ aldý. Mustafa Tahtacý nýn sahibi olduðu YSF Güvenlik Sistemleri fuarda, araç takip sistemleri, alarm ve güvenlik kamerasý gibi ürün ve hizmerlerinin tanýtýmýný yapýyor. Çorum da Üçtutlar Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren YSF Güvenlik fuarda stand açtý. Çorum ve Hitit Parklarý Kültür Park ta Ç orum Valiliði ile Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan iki adet oyun grubu, Kültürpark a yerleþtirildi. Çorum Park ve Hitit Park adlý þiþme oyun gruplarý, Hitit Fuar ve Festivali süresince Kültür Park ta çocuklarýn hizmetine sunulacak. Çocuk oyun gruplarýnýn en büyük özelliði ise, adlarýna uygun olarak Çorum figürleri ile Hitit figürlerinden yapýlmýþ olmasý. Çocuklar bu sayede Çorum un ve Hititler in kimliðini yansýtan figürleri tanýmýþ oluyor. Çorum Park ve Hitit Park adlý þiþme oyun gruplarý Kültür Park ta bulunuyor. T Oyun grubu Çorum Valiliði ile Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýldý. Enerji kesintisi yapýlacak EÝAÞ tarafýndan Çorum TM-2 de bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan enerji kesintisi yaþanacaðý belirtildi. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn 05:00-14:00 saatleri arasýnda Çorum Merkez Salur, Aslanköy, Eþençay köyü ve Mahallesi, Tozluburun ve Kumçelteði köylerinde; Sungurlu ilçesi Kula ve Paþaçiftliði köylerinde; Uðurludað ilçesi Kýrköy, Kýr Çiftliði, Eskiçeltek, Ambarcý, Yeni Yapan, Boztepe, Belkavak, Köpeç, Küçük Erikli, Büyük Erikli, Kara Evliya, Ýrice, M. Ali Çiftliði, Kalenderoðlu, Kara Hacý, Üçdam, Yarýmca, Karakýsýk, Saðpazar, Kavakkýrý, Köpüklü Kavakkýrý, Resuloðlu köylerinde ve Özel Müþteriler Mustafa Bilir, Murat Ýpek, Mehmet Patýroðlu, Mehmet Ýpek, Arap Deveci, Seydi Ýhtiyar, Halit Denden, Fatih Aydýnlý, Engin Uluer, Gülaða Yýldýrým, Ali Denden ve Hüseyin Alabacak enerji kesintisi yaþayacak. Fener Alayý renklendirdi Coþku içerisinde baþlayan festivalde düzenlenen fener alayý yoðun ilgi gördü. 32. Çorum Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Coþku içerisinde baþlayan festivalde düzenlenen fener alayý yoðun ilgi gördü. Fuar alanýndan Çorum Saat Kulesi'ne kadar devam eden Fener Alayý yürüyüþü, Belediye Mehter Takýmýnýn çaldýðý marþlar eþliðinde coþku içerisinde gerçekleþtirildi. Festivale katýlan yerli ve yabancý ekipler ile halkýn yoðun þekilde katýldýðý Fener Alayý yürüyüþünde ellerinde meþalelerle yürüyen vatandaþlar festivale renk kattýlar. Mehteran Takýmý gösteri yaptý. Hacere Teyze yeni yaþýný kutladý Festivale katýlan yerli ve yabancý ekipler gösteri yaptýlar. Ç orum Atýl Uzelgün Huzurevi nde kalan Hacere Özkan, yeni yaþýna huzurevindeki dostlarýyla birlikte girdi. 112 yaþýný dolduran Hacere Teyze, huzurevi bahçesinde yapýlan doðum günü partisinde pastasýný elleriyle kesti. Pasta ve içeçek ikramý yapýlan kutlamada, huzurevi sakinleri dua ettikten sonra gönüllerince eðlendiler. Kutlamada pasta ve içeçek ikramý yapýldý. TKDK sertifika verecek T Oyun gruplarý Çorum figürleri ile Hitit figürleri ile yapýldý. arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü, Kýrsal Turizm Faaliyetleri kursu için sertifika töreni düzenleyecek. Tören; 10 Temmuz 2012 Salý günü 10:30 da Ýl Koordinatörlüðü Toplantý nda yapýlacak. Hacere Özkan, yeni yaþýna huzurevindeki dostlarýyla birlikte girdi.

16 16 CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Ford Fuar ýn gözdesi oldu Ford, TSO Fuar Kompleksi nde düzenlenen fuarda geniþ bir alanda stand açtý. Ford, yeni modellerini Çorumlularla buluþturdu. 500 metrekare alana stant kuruldu. Firma yetkilileri, fuarda tanýtýmýný yaptýklarý araçlar hakkýnda bilgi verdi. Ford un en iddialý araçlarý otomobil tutukunlarýnýn beðenisine sunuluyor. E vlüce Otomotiv Ford Plaza, Ford un yeni araçlarýný 9. Çorum Ticaret, Sanayi ve Ýstihdam Fuarý nda görücüye çýkardý. TSO Fuar Kompleksi nde düzenlenen fuarda 500 metrekare alana stant kuran Ford Evlüce, yeni araçlarýnýn yaný sýra Ford un en iddialý araçlarýný da otomobil tutukunlarýnýn beðenisine sunuyor. Türkiye otomotiv pazarýnýn 10 yýldýr aralýksýz lideri olan Ford, Hitit Fuarý'nda yeni modellerini Çorumlularla buluþturdu. Son iki yýlda ürün gamýnýn neredeyse tamamýný yenileyen Ford, Hitit Fuarý'nda Ford Mondeo, C-MAX, Focus, Fiesta, Connect, Transit, Yeni Ranger modellerini tanýtýyor. Evlüce Otomotiv Yönetim kurulu üyesi Sevgi Evlüce ile Genel Müdür Yardýmcýsý Yaþar Budak, Evlüce Otomotiv olarak ikinci kez katýldýklarý fuarda Ford araçlarýný ve teknolojilerini Çorum halký ve müþterilerle buluþturmaktan mutluluk duyduklarýný belirtti. Firma yetkilileri, fuarda tanýtýmýný yaptýklarý araçlar hakkýnda þu bilgileri verdiler: Avrupa ve Amerika'da "Yýlýn Motoru" seçilen Yeni Ford Focus 1.0 Litre Türkiye'de dahil olmak üzere satýldýðý tüm ülkelerde en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olan Focus, üçüncü jenerasyonunda 1.0 litre motoru. Yeni Focus modeli ile satýþa sunulacak Ford'un gelmiþ geçmiþ en verimli ve en düþük hacimli benzinli motoru yüksek çekiþ gücü, düþük karbondioksit salýmý ve ekonomi yaký tüketimi ile segmentinin standartlarýný bir kez daha belirliyor. Ford'un ileri teknolojiye sahip küçük hacimli ve 3 silindirli yeni 1.0 litrelik EcoBoost motoru Türkiye'de satýþa sunuluyor. Bu yýl Avrupa'da ilk kez Focus'ta sunulmaya baþlanan yeni motor yakýt ekonomisi, performans, yüksek çekiþ gücü, sessizlik ve Evlüce Otomotiv Ford Plaza, Ford un yeni araçlarýný görücüye çýkardý. yumuþak çalýþma karakteri ile 13 yýldýr düzenlenen "Yýlýn Motoru - Engine of the Year" organizasyonu tarafýndan, gelmiþ geçmiþ en yüksek puaný alarak "2012 Yýlýn Motoru" ödülünü kazandý. 1.0L EcoBoost ayný zamanda "En Ýyi Yeni Motor" ve "1.0 Litrenin Altýndaki En Ýyi Motor" kategorilerinde de ödüllerin sahibi Tasarým ödüllü Fiesta Sýra dýþý tasarýmýyla dünyanýn en prestijli ödüllerinden biri olan Red Dot Tasarým Ödülü'ne layýk bulunan Fiesta, dinamik dýþ ve ince bir zevkin ürünü olan iç tasarýmýyla göz kamaþtýrmaya devam ediyor. Birçok üstün teknolojiye sahip alan Fiesta, 2012 model yýlý ile birlikte Trendy Kahve ve Mars Turuncu gibi birbirinden çekici yeni renklere kavuþtu. Artýk tüm donaným seviyelerinde USB baðlantýsý ve 6 hoparlör standart olarak yer alan Fiesta, isteðe baðlý olarak perde hava yastýklarý da sunulabiliyor. Fiesta'da X paketinin üzerine alýnabilecek Plus Paket ile elektrikli katlanan yan aynalar, karartýlmýþ arka camlar, otomatik U zmanlar, gözlerdeki rahatsýzlýklarýn çaresi olarak Omega-3 yað asitlerini ve likopeni görüyorlar. Ýlerleyen yaþ, bilgisayar ve televizyon kullanýmýnýn artmasý gibi nedenlerle yetiþkinlerin gözlerindeki problemler artmaya baþladý. Bazý sorunlar ciddi ve önlenemezken, bazýlarý ise göz saðlýðýnýn korunmasý ve saðlýklý beslenmeyle önlenebilir. Huffington Post'ta yer alan habere göre, yapýlan araþtýrmalarda lutein, Omega-3 yað asitleri ve likopen gibi besinlerin fazla yanan farlar, yaðmur sensörü, otomatik kararan dikiz aynasý ve hýz kontrol sistemine ilave olarak plus paket ile anahtarsýz giriþ & fordpower anahtarsýz çalýþtýrma sistemi, bluetooth & Türkçe sesli kontrol özelliklerini içeren Sony müzik sistemi, sürücü/ön yolcu yan perde havayastýklarý ve sürücü diz hava yastýðý gibi teknoloji ve güvenlik özelliklerine sahip olunabiliyor yýlýnýn en çok satýlan ticari araç modeli Transit Connect Kocaeli'nde üretilip ABD de dahil olmak üzere dünyanýn dört bir yanýna ihraç edilen Transit Connect; geniþ iç hacmi, dayanýklýlýðý, yüksek konfor ve güvenlik özelliklerinin yaný sýra þýk aksesuarlarý ile ticari araç kullanýcýlarýnýn hayatýna deðer katýyor. Transit Connect, binek araçlarýn konfor ve þýklýðýný iþ hayatýna taþýyor. Yenilenen iç tasarýma, güvenlik özelliklerine ve yüksek teknolojiye sahip Transit Connect, tüm ihtiyaçlarý karþýlayabiliyor. Ford Transit, yenilenen Duratorq motor ile yüzde 17 daha az tüketiyor Ticaret hayatýnda iþ verimliliðini, karlýlýðýný tüketilmesi makuler dejenarasyon oluþma riskini yüzde 25'e kadar azaltabildiði tespit edildi. Uzmanlar, potansiyel faydalarýn bununla da sýnýrlý olmadýðýný söylüyorlar. Saðlýklý beslenmenin tüm vücudunuzu etkilediðini belirten uzmanlar, gözleriniz üzerinde koruyucu etkisi olan bu yiyeceklerin diðer vücut sistemlerini de pozitif olarak etkilediðine dikkat çektiler. Ýþte göz saðlýðýnýzý destekleyen ve koruyan yiyecekler: Ispanak, karalahana: Lutein ve zeaxanthin saðlýklý hücreleri koruyan ve hücrelerin bakýmýný yapan ve üretkenliðini destekleyen Transit, yepyeni motoru ve yeni teknolojileri sayesinde yüzde 17'ye varan yakýt tasarrufu saðlayan Yeni Global Duratorq motoru ile artýk daha ekonomik, daha çevreci ve daha teknolojik. Ticari kullaným için saðlam bir temel oluþturan Transit Kamyonet; açýk veya kapalý kasa, frigrofik uygulamalardan karavana kadar çeþitli kullanýmlar için dönüþtürülebilecek ideal bir temel araç olma özelliðine sahip. Sýnýfýnýn en güçlü benzinli ve en tutumlu dizel motoru Yeni Ford Mondeo'da Hitit Festivali'nde yepyeni görünümüyle sergilenen Mondeo da daha yaratýcý ve þýk içdýþ tasarýmla birlikte ileri teknoloji ve yüksek kalite ön plana çýkýyor. Mondeo'da 1.6L Duratorq TDCi 115PS dizel motorun yaný sýra 1.6L160PS EcoBoost benzinli motor, sýnýfýnýn en güçlü 2.0 litre motoru olan 240PS EcoBoost motor (PowerShift Otomatik Þanzýman ile) ve çok beðenilen 2.0L 140PS gücündeki otomatik dizel motor seçeneði de bulunuyor. Yeni Mondeo, sürüþü daha keyifli, daha güvenli ve daha antioksidanlardýr. Bunlar yapraklý ve koyu yeþil renkli sebzelerde bol miktarda bulunur. Bunlar gözünüzde güneþ gözlüðü gibi görev yapar ve zararlý mavi dalgalarý filtreler. Kayýsý: Ýyi bir beta karoten ve likopen kaynaðý olan kayýsý görmenize katký saðlar. Gerçekte Makuler Dejenerasyon Derneði, vücuttaki beta karoteni A vitaminine çevirir. Bu vitamin gözün lensleri de dahil hücre ve dokularý hasara karþý dirençli hale getirir. Sürekli oksidatif stres (Oksidatif stres olarak tanýmlanan durum canlý organizmalarda normalde oluþan ve belirli bir dozun üzerinde artmasý ile ekonomik hale getiren yeni araç teknolojilerini de müþterilerine sunuyor. Bu teknolojiler arasýnda Türkçe navigasyon ve multi medya sistemi, kör nokta uyarý sistemi, adaptif hýz kontrol sistemi, ayarlanabilir hýz sýnýrlandýrýcý, akýllý þarj sistemi, ford ecomode sürücü bilgilendirme sistemi ve aktif ön ýzgara gibi özellikler sayýlabilir. Geniþ ailelerin vazgeçilmezi C-MAX Yeni sportif beþ koltuklu C-MAX, aileler için fonksiyonel ve inovatif teknolojiler sunuyor. Hayatý ve sürüþü kolaylaþtýran araç teknolojileri ve üstün performanslý ekonomik motor seçenekleri ile ailelere hitap eden C- MAX, yeni çevreci ve performansý yüksek Euro 5 motora sahip. Baðýmsýz Euro NCAP kuruluþu tarafýndan en yüksek not olan 5 yýldýz güvenlik notu ile ödüllendirilen C-MAX, ailelerin güvenliðini ön planda tutuyor. C-MAX ve Grand C-MAX modellerine 180 ve 125 PS'lik 1.6 benzinli ve 115 PS'lik 1.6 TDCi motorla sahip olmak mümkün. Yeni Ranger, Euro tehlikeli olabilen bir risktir. Bu riske neden serbest radikal denilen moleküllerdir. Oksidatif stres oldukça ciddi ve riskli bir durumdur) katarakta ve makuler dejenerasyona yol açabilir veya gözlere giden kan desteðine zarar verebilir. Yer elmasý: Uzmanlar günde en az 3-4 kase tüketilmesini öneriyorlar. Ayrýca C ve Avitamini içeren sebze ve meyvelerden bol miktarda yemek de önemlidir. Yer elmasýnýn göz saðlýðý üzerindeki etkisi çok fazladýr. Bir kase yer elmasýnda bir günlük A vitamini ihtiyacýnýzýn fazlasý bulunur. Ayrýca havuç ve portakal da gözlerimizi korumaya NCAP testinde 5 yýldýz derecesine ulaþan ilk pick-up oldu Heyecan verici yeni Ranger, bir pickup'ýn saðlamlýðýný ve yeteneklerini akýllý teknoloji, üstün güvenlik ve en yüksek düzeyde kalite ve konfor ile birleþtiriyor. Sýnýfýnda en geniþ iç mekana sahip araçlar arasýnda yer alan Ranger, üç farklý kabin tipine sahip: Çift Kabin, Süper Kabin ve Tek Kabin. Yeni pick-up, iki yeni güçlü ve ekonomik Duratorq TDCi dizel motora ve 4x2 ile 4x4 aktarma seçeneklerine sahip. Ranger, artýk daha fazla yük taþýma kapasitesi ve sýnýf lideri römork çekme yeteneði sunarken yenilikçi konfor ve sürüþ destek özelliklerine de sahip olmasýyla dikkat çekiyor. Yeni Ranger ayrýca Euro NCAP testinde 5 yýldýz derecesine ulaþan ilk pick up oldu ve genel güvenlikte 89 puan topladý. Bu deðer, Euro NCAP'e katýlan bütün araç türleri içinde elde edilen en yüksek puanlardan biri. Bu gýdalar gözleri koruyor yardýmcýdýr. Buðday Ruþeymi: Buðday tohumunun sivri ucunda yer alan ve buðdayýn en deðerli kýsmýdýr. Buðdayýn özünde bulunan E vitamini makuler dejenerasyonu yavaþlatabilir, katarakt riskini azaltabilir. Badem, ay çiçeði tohumlarý, yerfýstýðý ezmesi gibi gýdalarda da bol miktarda E vitamini bulunur. Yumurta: Çinko bakýmýndan zengin olan yumurtada bol miktarda Omega-3 yað asitleri ve lutein bulunur. Vücudumuz bu antioksidanlarý yumurtadan daha iyi sindiriyor. Kaynak: Zaman

17 CUMARTESÝ 7 TEMMUZ Meclis in engelli hassasiyeti Ý l Genel ulusal ya da ettiler. Meclisi nin dünkü uluslararasý Meclis Üyeleri toplantýsýnda, engelli bireylerin günlük hayatýndan eðitimlerine kadar farklý konularda 3 adet araþtýrma önergesi verildi. Dünkü toplantýnýn önerge teklifleri bölümünde Meclis Üyeleri Yaþar Aðzýkara ve Celal Taþdelen, organizasyonlarda ödül alýp almadýklarýnýn araþtýrýlmasýný istediler. Meclis Üyeleri Yurdanur Özzehinli ve Nurettin Karaca da Meclis e, Çorum da kaç tane görme engelli öðrencinin olduðu, bu öðrencilerin ne Yurdanur Özzehinli ile Pehrül Soysal tarafýndan verilen üçüncü önerge teklifinde ise; Çorum daki kamu binalarýnýn engelli bireylerin kullanýmý için ne kadar uygun olduðunun araþtýrýlmasý talep edildi. Söz konusu Ýl genel Meclisi nin dünki toplantýsýnda 3 adet araþtýrma önergesi verildi. engelli bireyler için þekilde eðitim önerge teklifleri, Çorum da hangi aldýklarý ve araþtýrýlmak üzere spor branþlarýnýn eðitimlerin ne kadar olduðu ve Çorumlu faydalý olduðunun ilgili komisyonlara engelli sporcularýn araþtýrýlmasýný talep havale edildi. Spor Toto, Çorum un spor 9 TEMMUZ 1. Taþýnmaz: Çorum ili, merkez ilçesi, Tarhan köyü, Ötegeçe mevkii, 249 parsel, 3.200,00 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.600,00 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Saat: 10:00-10:10 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçesi Tarhan köyü, Köyiçi mevkii, 1551 parsel, 728,00 m2, avlulu ev niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,72 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Saat: 10:20-10:30 T. C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez Gülabibey Mah. Yaydiðin Kýrý mevkii, cilt no 56, sayfa no 5466, ada 1384, parsel 2 de kayýtlý, 389,00 m2 alanýndaki iþyeri vasfýnda 280/389 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,42 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi Yaydiðinkýrý mevkii, cilt 55, sayfa 5381, ada 1374, parsel 5 te kayýtlý taþýnmazda borçlunun 1/2 hissesi olup iþyeri vasfýndaki taþýnmazdýr. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Müzayede Saat: 15:00-15:10 Bölge Müdürlüðü - 5. Bölge Ankara Çorum-Merkez Þeyh Mustafa Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale zemin kat G-8 nolu oda. Çankaya Ankara Saat: 10:00 10 TEMMUZ Çorum Devlet Hastanesi Tek kiþilik 62 tel nevresim takýmý alýmý Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Saat: 10:00 Ýl Genel Meclisi gündem maddelerini görüþtü. Kamu binalarýnýn engelli bireylerin kullanýmý için ne kadar uygun olduðu araþtýrýlacak. Çorum Belediye Baþkanlýðý Çiftlik Çayýrý yaðmur suyu ve ýzgara inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: 14:00 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü zemin kat Saat: 14:30 11 TEMMUZ T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Fabrika sahasýnda bulunan 3 adet melas tanký içindeki %40 toleranslý 600 ton düþük kaliteli (köpüklü ve kristalize) melas satýþý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Saat: 14:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Ulukavak Mah., Fatih Cad. bulunan, kullaným alaný 900,00 m2 yüzölçümlü Ýskilipli Atýf Hoca Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Belediye Himzet Binasý 5. kat Meclis Saat: 14:00 12 TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 19 TA 919 plaka sayýlý Opel marka Combo 1.3 CDTI City tipinde gri renkli 2007 model panelvan cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 14:30-14:40 16 TEMMUZ T. C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçesi Çoraklýk mahallesi, 2452 ada, 61 parsel, m2 arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,40 Yer: Çorum Adliyesi müzayede salonu Saat: 10:00-10:10 17 TEMMUZ T.C Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Ulukavak Mah. cilt 65, sayfa 6494, ada 3391, parsel 63 adresinde 3. kat, 10 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 927,25 m2 alanýndaki ana gayrimenkulü kat irtifaký yapýlý 12/188 arsa paylý mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Saat: 15:00-15:10 18 TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Abkant pres makinasý alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý kat 5 ihale salonu Saat: 10:00 Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Ýl Müdürlüðü Çorum Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü A-B Blok Lojmanlarý bakým-onarýmyapým iþi. Yer: Çorum Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Saat: 10:00 19 TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü 19 TH 577 plakalý Volkswagen marka, 2007 model, Jetta tipinde gri renkli otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Saat: 14:00-14:10 Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Çorum Çevre ve Þahircilik Ýl Müdürlüðü lojman binalarý (A ve B blok) onarým iþi. Yer: Valilik ek binasý Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü 7. kat Vali Atýl Üzelgün Saat: 10:00 20 TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez Ýbrahimçayýrý Mah. cilt 7, sayfa 603, ada 3218, parsel 154, kat: ,47 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde 120/3860 arsa paylý taþýnmazýn satýþý iþi. alt yapýsýný destekliyor l Genel Meclisi ÝGençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Yaþar Aðzýkara, Gençlik ve Spor Komisyonu nun Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý ve Gençlik Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan sponsorluk antlaþmasý ile Çorum a neler yapýldýðý hakkýndaki hazýrladýklarý raporu meclis üyelerine aktardý. Komisyon Baþkaný Yaþar orum un, 1 Nisan - 30 ÇHaziran 2012 tarihleri arasýndaki trafik ceza istatiði belli oldu. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 14:30-14:40 23 TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Feyzullah Kýyýklýk Parký yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Himzet Binasý 5. Kat Ýhale Saat: 14:00 24 TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Tapu Müdürlüðü nün Ýbrahim Çayýrý Mah., Köm Yolu mevkii cilt sayfa 2/108, 81 ada 10 parselde kayýtlý, 1.968,53 m2 yüzölçümlü bað vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 10:00-10:10 Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Bayat Atatürk Ýlköðretim Okulu inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Saat: 10:00 26 TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Otobüs terminali yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý kat 5 ihale odasý Saat: 14:00 27 TEMMUZ T.C. Çorum 1. Sulh Hukuk Mah. Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçesi Bahçelievler Mah., 186 ada, 2 parsel, m2 toplam arsa alanlý, zemin katýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Saat: 10:35-10:45 Mecitözü Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Bir borçtan dolayý ipotekli olan Çorum ili Mecitözü ilçesi Hisarkavak köyü Baðyazý mevkii 491 parselde kayýtlý 7850 m2 alana sahip tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Aðzýkara, Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý ile yapýlan sponsorluk antlaþmasý ile Ýl Emniyet Müdürlüðü verilerine göre, hýz ihlali liste baþý olurken, bu sýrayý emniyet kemersiz araç kullanma takip Muhammen bedel: 2.158,75 Yer: Mecitözü Hükümet Konaðý önü Saat: 10:20-10:30 2. Taþýnmaz: Bir borçtan dolayý ipotekli olan Çorum ili Mecitözü ilçesi Hisarkavak köyü Büðet mevkii 1163 parselde kayýtlý m2 alana sahip tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.833,33 Yer: Mecitözü Hükümet Konaðý önü Saat: 10:35-10:45 T.C. Mecitözü Ýcra Müdürlüðü Çorum ili Mecitözü ilçesi Hisarkavak köyü Büüðet mevkii, pafta, ada, 1097 parselde kayýtlý olan, borçluya ait m2 alana sahip tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.777,50 Yer: Mecitözü Hükümet Konaðý Saat: 10:50-11:00 30 TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez ilçede Eðitim Öðretim yýlý 1489 öðrencinin 10 taþýma merkezine 99 araçla taþýnmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferan Saat: 14:30 Ýller Bankasý Anonim Þirketi Ankara Bölge Müdürlüðü Osmancýk (Çorum) Atýksu Arýtma Tesisi ve Kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Ýller Bankasý A.Þ. Ankara Bölge Müdürlüðü Çamlýca Mah., Anadolu Bulvarý No: 24/E Ankara Saat: 14:30 31 TEMMUZ DSÝ Genel Müdürlüðü Atýksu Dairesi Baþkanlýðý Çorum Hatap ve Yenihayat Baraj Havzalarý ile Yozgat Musabeyli Baraj Havzasý Atýksu Toplama ve Arýtma Tesisi proje yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Atýksu Dairesi Baþkanlýðý Mustafa Kemal Mah., 2151/1 Cad., No:24 DSÝ 5. Bölge Müd. B Blok zemin kat toplantý salonu Çankaya/Ankara Yaþar Aðzýkara Çok süratliyiz! merkezde 1 No lu sentetik çim yüzeyli futbol sahasýna, 11 No lu sentetik çim yüzeyli futbol Saat: 14:00 3 AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Karakeçili Mah., cilt 18, sayfa 1757, pafta 72, ada 534, parsel 55 de B blok 1. kat 3 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken vasfýnda kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 15:00-15:10 7 AÐUSTOS T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Tapu Müdürlüðü nün Ulukavak Mah., cilt sayfa 44/4312 de kayýtlý 2427 ada. 102 parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan 22 nolu mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 10:00-10:10 13 AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Yavruturna Mah., cilt 27, sayfa 2574, ada 1188, parsel 49, 3. kat, 952,50 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 8/252 arsa paylý, Bahçelievler Mah., Bahabey Cad., Cansu Apt., No: 15/10 adresinde mesken niteliðinde 10 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 14:30-14:40 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Yavruturna Mah., cilt 71, sayfa 6990, ada 220, parsel 7, 3. kat, 561,88 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 6/52 arsa paylý, Yavruturna Mah., Esnafevleri 6. Sok., Alaybey Apt., No: 5/6 adresinde mesken niteliðinde 6 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 14:50-15:00 14 AÐUSTOS Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum merkez sahasýnýn tribün koltuklarý, Atatürk Spor ve Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi nin bakým onarým iþinin yapýldýðýný söyledi. Aðzýkara, Kargý da ise Tevfik Kýþ Tesisleri futbol sahasýnýn yarým kalan iþlerinin tamamlanmasýnda, Sungurlu Mahmut Atalay Spor bakým ve onarým çalýþmasý ile doðalgaz dönüþüm iþinin yapýlmasýnda katký saðladýðýný aktardý. etti. Sürücülerin, yayalarýn da hayatlarýný tehlikeye attýklarý trafikte, alkollü araç kullanýmý, kýrmýzý ýþýk ihlali ve ehliyetsiz araç kullanýmý da hatýrý sayýlýr derecede. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE Tapu Müdürlüðü nün Çukurören köyü Kýran mevkii cilt sayfa 14/1299 da kayýtlý 1299 parsel sayýlý 1.088,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.616,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 10:00-10:10 2. Taþýnmaz: Çorum merkez Tapu Müdürlüðü nün Çukurören köyü Kýran mevkii cilt sayfa 14/1303 de kayýtlý 1303 parsel sayýlý 2.000,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 10:30-10:40 17 AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah., cilt 100, sayfa 9817, ada 2433, parsel 229 adresinde zemin kat 2 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 529,22 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý kömürlük eklentili ve 5/34 arsa paylý mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Saat: 15:00-15:10 6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11 de kayýtlý, m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Saat: 11:00-11:10 Meydan Mürsel ÞAHÝNBAÞ Birinci sayfadan devam papazlarýn yürüttüðü idareye" Teokrasi denilmiþtir. Fransýz lügatýnda "Teokrasi" ilâhî kanun ve ruhanî sýfat ile (papazlarca) icra olunan hükümet, þeklinde tanýmlanmakta. Teokrasinin iki temel öðesi özellikle vurgulamaktadýr. Bu öðelerden ilki ilâhî kanun, ikinci öðe ise Ruhanîliktir. Bu öðeleri Katolik Roma kilisesi belirlemiþ ve uygulamaya koymuþtur. Hýristiyan halk bu dogmatik esaslara inandýrýlýp itaat ettirilmiþtir. Bu inancýn ve dogmatik esaslarýn kaynaðý, Hz. Ýsa'nýn getirdiði tevhit dinine sonradan yapýlan ve bu dinin asliyetini bozan bir takým eklentilerdir. Ýnanç esaslarýna temel oluþturan bu etkinlere göre ortaya üç "Uknum"lu (boyutlu) bir Allah inancý çýkmýþ oldu. Baba, Oðul ve Ruh'ul Kuds. Bazýlarý da kudsi Ruh yerine Hz. Meryem'i sayýyorlar, onu da uluhiyete ortak sayýyorlar. Ýslâm ölçülerine göre katkýsýz bir þirk sayýlan bu telakkiye göre Hz. Ýsa yer yüzünde ete kemiðe bürünmüþ, insan þeklinde görünmüþ Allah'ýn oðludur. O nda da (Haþa) uluhiyet vardýr. Ayný zamanda Hz. Ýsa Allah'ýn yer yüzünde vekili ve temsilcisidir! Katolik Roma Kilisesi'nin Baþ Ruhanîsi Papa da Hz. Ýsa'nýn tüm yetkilerini haiz vekili, her bakýmdan temsilcisidir. Bir baþka ifadeyle papa Allah'ýn ilâhî yetki ve kudsiyete sahip mutlak vekili ve temsilcisidir. Onun adýna kullarý takdis ve baðýþlama hakkýna sahiptir. Papalar murakabe edilemez. O hiç kimseye karþý sorumlu tutulamaz. Zira o hiç yanýlmaz ve hata yapmaz! Böyle bir konum, yetkilendirme ve vekalet Ýslâm inancýnda yoktur. Ýslâm ölçülerine göre peygamberler bile Allah'ýn kulu ve elçileridir. Günahdan korunmuþlardýr. Allah'ýn izni ile günahkârlar hakkýnda þefaatlarý makbul olacaktýr ama hiç kimseyi doðrudan baðýþlama hak ve yetkileri bulunmamaktadýr. Asýlda Hz. Ýsa'nýn teblið ettiði dinde beþer hakkýnda uluhiyet sýfatlarý düþünmek yoktur. Cenabý Hak bu gerçeði Kur'an-ý Kerimde þöyle ifade buyurmaktadýr: "Allah: Ey Meryem oðlu Ýsa! Ýnsanlara: Beni ve anamý, Allah'tan baþka bir tanrý bilin, diye sen mi dedin? O þöyle dedi: Hâþâ! Seni tenzih ederim; Hakkým olmayan þeyi söylemek bana yakýþmaz. Hem ben söyleseydim sen onu þüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, halbuki ben senin zatýnda olaný bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnýzca sensin! Ayeti celilenin anlamý çok açýktýr. Hz. Ýsa, kendisi ve anasý hakkýnda tevcih edilen bir soruya: Hâþâ! Böyle bir þey demedim. Hakkým olmayan bir þeyi söylemek bana yakýþmaz. Hem ben ne söylemiþ olsaydým Sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, þeklinde cevap veriyor. Kendisi ve anasý hakkýnda kabul etmediði, aslýnda hiç söylemediði bir sözü baþkalarý hakkýnda söylemiþ olsun, onlarý uluhiyet sýfatlarýyla donatsýn bu mümkün müdür? Katolik Roma Kilisesi'nin tesbit edip benimsediði esaslara göre yer yüzünde Allah adýna hakimiyet ve tasarruf Papa'ya, onun takdis edip görevlendirdiði papazlara, yani Ruhanilere mahsustur. Papalar, Hz. Ýsa'nýn vekili olarak insanlarýn yönetimlerinin de kendilerine ait olduðunu ileri sürdüler. Ancak bu temsilciliði sýðýndýklarý Roma Ýmparatorlarýna karþý açýklayamadýlar. Hatta onlarý, kendileri için kabul ettikleri ilâhî temsilciliðine bir süre ortak ettiler. "Allah'ýn yarýsý papa, yarýsý da imparatordur" dediler. Böylece Kilise üzerinde tuttuðu ilâhî vekaletin yarýsýný imparatorlara tanýyor, bunun karþýlýðýnda onlardan himaye, saygý ve güven saðlýyordu. Ruhaniler kendilerini imparatorlarýn katýnda: "Allah'ýn hizmetkârlarýnýn hizmetkârý" olarak lanse ediyorlardý. Tevazu gösteriyorlardý. Bu durum kudretli Roma Ýmparatorluðu yýkýlana kadar devam etti. Beþinci asrýn sonunda (M.476) Roma Ýmparotorluðu çöküp tarih olunca imparatorlara emaneten verilmiþ "Yarým uluhiyet" de papalara geri dönmüþ, o tarihden itibaren papalar yeni sezarlar olma yolunu tutmuþlardýr. Çünkü kilise imparatorlarýn himayesinde ve onlardan gördükleri destekle ülkenin hükümran olduðu her yerde teþkilatýný tamamlamýþtý. Ýktidarý almaya hazýrdý.

18 18 CUMARTESÝ 07 TEMMUZ Mahalleler arasý futbol final grubunda üçüncü maçlar oynandý Akkent, Gülabibey çekiþmesi sürüyor Akkent, Mimar Sinan maçý 25. dakikada tatil M ahallelerarasý minikler futbol turnuva final grubunda önceki akþam oynanan Akkent, Mimar Sinan maçý 25. dakikada Mimar Sinan takýmýnýn sahadan çekilmesi üzerine tatil edildi. Final Grubu üçüncü maçlarýnda Akkent ile Mimar Sinan takýmlarý arasýndaki maçýn 25. dakikasýnda Akkent Yeniyol: 6 - Karakeçili: 1 SAHA : 1 Nolu 1. Saha. HAKEM : Erdoðan Yandým. YENÝYOL MAHALLESÝ : Mustafa Kemahlý, Ýsmail, Gürkan, Eren Çakýr, Emre, Doðukan, Berkant, Eren Kurt, Hünkar, Yaþarcan, Boran, Batuhan, Emir, Eray, Mustafa Keleþ, Furkan. Üçtutlar: 5 - Gülabibey: 2 SAHA : 1 Nolu 1. Saha. HAKEM : Enver Bolat. ÜÇTUTLAR MAHALLESÝ : Berk, Hüseyin, Yavuz, Berkay, Ahmet Eker, Yunus, Sedat, Doðukan, Eray, Suat. GÜLABÝBEY MAHALLESÝ : takýmý 2-0 öne geçtiði anda Mimar Sinan takýmýnýn antrenörü Hüseyin Eðer takýmýný sahadan çekti. Bu karar üzerine maçýn hakemide karþýlaþmayý tatil etti. Tertip Kurulu nun bu maçta Akkent takýmýný 3-0 hükmen galip saymasý bekleniyor. KARAKEÇÝLÝ MAHALLESÝ : Alper, Ogün, Ege, Yiðit, Metehan, Samet, Deniz, Sinan Bozkuþ, Hasan, Mustafa, Tuna, Kerep, Abdullah, Sinan Topal, Enes, Berfin, Ozan. GOLLER : Gürkan (3), Berkant (2), Batuhan (Yeniyol), Yiðit (Karakeçili). Bedirhan, Ahmetcan, Elvan, Ahmet Çankal, Mehmetcan, Mertcan, Hüseyin, Buðra, Sefa, Muhammet, Burçay, Emre, Eren, Mücahit, Gaffar, Ebrar, Melih, Arif. GOLLER : Berkay (4), Sedat (Üçtutlar), Muhammet, Melih (Gülabibey). Ýskilipgücü, Ýskilip Belediyespor oluyor Bu sezon Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Ýskilipgücüspor isim deðiþikliðine giderek Ýskilip Belediyespor olarak yoluna devam edecek. Önceki gün toplanan Ýskilip Belediye Meclisi nde alýnan karar doðrultusunda Ýskilipgücüspor isim deðiþikliði genel kurulu en kýsa sürede yapýlacak. Öte yandan ilçe sahasýnýn BAL maçlarýna uygun hale getirmek için çalýþmalara baþlandý. ahallelerarasý mi- futbol turnu- Mnikler vasý final grubunda üçüncü maçlar sonunda Akkent ve Gülabibey takýmlarý þampiyonluk için çekiþiyorlar. Final Grubu ilk maçýnda iki takým arasýndaki maç 1-1 lik beraberlikle sona ermiþti. Ýki takým üçüncü maçlarýndan ikinci galibiyetlerini aldýlar. Akkent takýmý üçüncü maçýnda karþýlaþtýðý Mimar Sinan karþýsýnda ilk yarýnýn son dakikalarýnda 2-0 öne geçtikten sonra rakip takýmýn sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen galip geldi ve yoluna kayýpsýz devam etti. Yeniyol Mahallesi ise üçüncü maçýnda Karekeçili takýmý önünde üstün bir oyun sonunda 6-1 lik skorla galip ayrýlarak þampiyonluk umutlarýný devam ettirdi. Üçüncü günün diðer maçýnda ise Üçtutlar, Gülabibey karþýsýnda 5-2 lik skorla galip ayrýlarak final grubunda ilk kez kazanmayý baþardý. Mahallelerarasý minikler futbol turnuvasý bugün oynanacak maçlarla sona erecek ve bu maçlarýn ardýndan da düzenlenecek törenle dereceye girecek takýmlarý ölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil etme Bhakký kazanan Ýskilipgücüspor isim deðiþikliðine giderek Ýskilip Belediyespor olarak yoluna devam etme kararý aldý. Önceki gün toplanan Ýskilip Belediye Meclisi nde gündem dýþý söz alan Ýskilipgücüspor sorumlusu Nihat Armutçu, amatör kulüp olarak Bölgesel Amatör Lig de Ýskilip i temsil etme ekonomik güçlerinin olmadýðýný belirterek kulübe maddi kaynak oluþturulmasýný talep etti. Bu konuþma üzerine mevzuat olarak Ýskilipgücüspor a ekonomik destek vermenin zor olduðunun belirtilmesi üzerine Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, kulübün isminin deðiþtirilerek Ýskilipgü Belediyespor olmasýnýn destek saðlanmasýnýn önünü açacaðýný söyledi. Bu öneri üzerinde yapýlan görüþmeler sonunda Ýskilipgücüspor un isminin Ýskilip Belediyespor olarak deðiþtirilmesine ve Belediye imkanlarýndan bütçe ayrýlmasýna karar verildi. Ýskilipgücüspor yöneticisi Nihat Armutçu, yönetim olarak acil olarak toplanýp en kýsa sürede olaðanüstü genel kurul kararý alacaklarýný ve kulübün ismini Ýskilip Belediyespor olarak deðiþtireceklerini söyledi. Armutçu, bu arada da Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadý nýn Bölgesel amatör lig maçlarýna uygun hale getirilmesi içinde çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. Sahanýn kenarýndaki boþ alana Ýskilip takýmý Ç orum Belediyespor da ön hazýrlýk ve deneme antrenmanlarý devam ederken Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað çalýþmalarda öne çýkan isimleride belirlemeye baþladý. Sabah Mimar Sinan sahasýnda öðleden sonra ise Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý çift antrenmanla yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çorumspor da Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yeni sezon kadrosunu þekillendirmeyi amaçlýyor. Önceki gün sabah Mimar Sinan sahasýnda denenmeye gelen isimlerin katýldýðý antrenmanýn ardýndan mavi beyazlýlar akþam ise Nazmi Avluca sahasýnda Belediyespor U 19 takýmý ile maç yaptýlar. Bu maçta Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað bir yandan denenmeye gelen isimleri izlerken diðer yandan da kendi kulübünün alt yapýsýndaki isimleri izleyerek A takýma alabilecekleri isimleri belirlemeye çalýþtýðý gözlendi. BAL a baþvurular baþladý utbol Federasyonu Bölgesel Amatör FLig de mücadele edecek takýmlarýn baþvurularý almaya baþladý. Bölgesel Amatör Lig e katýlacak kulüplerin gerekli evraklarý en geç 20 Temmuz tarihine kadar Futbol Federasyonu na göndermeleri gerekiyor. Federasyon dan istenilen belgeler, Kulübün BAL a kaýlacaðýný belirten Yönetim Kurulu kararýnýn bir sureti, katýlým formu, 25 bin TL tutarýndaki kati ve en az bir yýllýk banka teminat mektubu veya 25 bin TL nin nakit ve hakemler için soyunma odasý ve duþ bölümleri inþaatýna baþlayacaklarýný ayný zamanda da mevcut soyunma odasýnýn modernize edilerek misafir takýmlar için düzenleneceðini belirten Nihat Armutçu Kulüp olarak Ankara da yapacaðýmýz çalýþmalar sonucunda inþaat için gerekli malzemeleri temin edeceðiz. Belediye de makina ve iþçilik kýsmýný halledecek. Stadýn zemini ve etrafýnýn reklam panolarý ile çevrilmesi içinde görüþmelerimiz sürüyor. Amacýmýz stadýn tüm etrafýna reklam alarak hem yeni bir görünüm kazandýrmak hemde kulübe ekonomik katký saðlamak. Tarihinde ilk kez Ulusal bir ligde Ýskilip i temsil edecek olan takýmýmýzýn bunu en güzel þekilde yerine getirmesi için elimizden gelen çabayý göstereceðiz dedi. Baþkan Melih Alpsar olacak Ýskilipgücüspor un önümüzdeki günlerde yapýlacak olan Olaðanüstü Genel Kurulunda Ýskilip Belediyespor olarak ismi deðiþtirilecek ve kulüp baþkanlýðýna ayný zamanda Belediye Baþkan Yardýmcýsý olan Melih Alpsar getirilecek. Uzun yýllar Ýskilipspor da futbol oynayan ve halende Belediye Meclis üyesi olarak görev yapan Duran Kula yönetimde görev alýrken Nihat Armutçu da Teknik ve Ýdari iþlerden sorumlu üye olarak görev yapacak ayný zamanda takýmýn antrenörlüðünüde sürdürecek. Belediyespor da seçme isimler belli oluyor olarak yatýrýldýðýna dair banka dekontu, antrenman ve müsabakalarda fiilen kullanýlacak soyunma odasý ve hakem odasýna sahip nizami boyutlarda doðal çim ve uygunluðu TFF tarafýndan onaylanmýþ suni çim zeminli mülkiyeti kulübe yada kulübün baðlý olduðu kuruma veya bir baþka kuruma ait olup bu sahanýn kulübe tahsis edildiðine dair belge. Ýskilipgücüspor Bölgesel Amatör Lig de mücadele etmek için 20 Temmuz tarihine kadar bu belgeleri temin ederek Futbol Federasyonu na göndermesi gerekiyor. Gümüþdað, seçmelerde izledikleri futbolculardan öne çýkan isimler olarak Savaþ Günay, Cumali Üzüm, Halil Çolak ile birlikte Samsun Ýlk Adým Belediyespor takýmýndan Salih i belirledi. Ön hazýrlýk ve kampa kadar sürecek çalýþmalarda belirleyecekleri isimleri kamp kadrosuda alacaklarýný belirten Gümüþdað, kamp dönemindeki performanslarýna göre bu futbolculardan profesyonel yapacaklarý isimleri belirleyeceklerini belirtti. Anadolu Üsküdar da kamp programý belli oldu Ç orumspor un grubunda mücadele edecek olan Anadolu Üsküdar 1908 in sezon baþý çalýþma programý belli oldu. Yeni sezon hazýrlýklarýný için 15 Temmuz'da tesislerde toplanacak olan Anadolu Üsküdar 1908'in kamp programý belli oldu. Yeþil Beyazlý takým Temmuz arasýnda Ýstanbul'da antrenman yapacak. 1 gün izin yaptýktan sonra 22 Temmuz'da 1. kamp için Manisa'ya hareket edecek. 23 Temmuz-03 Aðustos tarihine kadar Manisa'da kamp yapacak olan Yeþil Beyazlýlar, Ýstanbul'da iki gün izin yaptýktan sonra 06 Aðustos - 17 Aðustos tarihleri arasýnda 2. kamp dönemi ve hazýrlýk maçlarý yapmak için Nevþehir'e hareket edecek. Bayram izninden sonra 21 Aðustos'ta Ýstanbul'da toplanacak olan Yeþil Beyazlýlar çalýþmalarýný burada sürdürecek. e-reçete'yi en çok aile hekimleri sevdi 1 Temmuz itibarýyla hayata geçirilen e- reçete sisteminden en çok aile hekimleri sevdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Fatih Acar, bugüne kadar saðlýk hizmet sunucularýndan MEDULA Sistemi'ne girilen e-reçetelerin yüzde 76,19'unun aile hekimlikleri, yüzde 14,59'unun özel hastaneler, yüzde 8,09'unun devlet hastaneleri ve yüzde 1,13'ünün de üniversite hastaneleri tarafýndan oluþturulduðunu söyledi. Acar, Türkiye açýsýndan son derece önemli olan e-reçete uygulamasýný 1 Temmuz itibarýyla hayata geçirdiklerini hatýrlattý. e-reçete uygulamasýnýn doktorlar, eczaneler ve hastalar için birçok kolaylýðý barýndýrdýðýný ifade eden Acak, ''1 Temmuz tarihi çok önemli bir tarihti, burada önemli sýkýntýlar yaþanabilirdi ama çok þükür çok ciddi sýkýntýlar yaþamadýk. Sadece ilk gün, bizim hizmet aldýðýmýz telekomünikasyon firmasýnýn 3 saatten fazla hizmet sunamamasýndan kaynaklanan, yani SGK ile ilgisi olmayan bir olay nedeniyle biraz sýkýntý yaþadýk'' dedi. Bugün gelinen noktada sýkýntýlarýn önemli ölçüde görülmediðini bildiren Acar, þöyle devam etti: ''Bunu zaten her gün takip ediyoruz. 10 büyük ilimizde çalýþma ekipleri kurduk, bu arkadaþlarýmýz sahaya iniyorlar, 10 büyük ilimizdeki fotoðrafý her günün sonunda bana getiriyorlar. Ben de uygulamamýzýn nasýl olduðunu takip ediyorum. Þu an itibarýyla geldiðimiz noktada, sistem güzel bir þekilde iþliyor, devam ediyor. Ama takdir edersiniz, çok önemli, büyük bir sistem, milyonlarý ilgilendiren bir sistem. Zaman zaman teknik sýkýntýlar olabilir, arýzalar olabilir ama inþallah sisteme tam anlama geçtiðimizde Türkiye açýsýndan çok önemli bir kazaným gerçekleþmiþ olacak.'' Doktorlara çaðrý: ''Þifrelerinizi alýn'' Haziran ayý ile Eskiþehir, Konya ve Ýstanbul'da baþlatýlan pilot uygulamanýn 13 Haziran'dan sonra Türkiye'ye yayýldýðýný anýmsatan Acar, pilot uygulamanýn yürütüldüðü bir aylýk süre içerisinde, 1 milyon 629 bin 829 e-reçete üretildiðini açýkladý. Acar, e-reçete uygulamasýný baþlatmadan önce tüm doktorlara sistemden þifreleri almalarý yönünde çaðrýda bulunduklarýný, uygulanma baþlamadan þifre alan doktor sayýsýnýn 50 bin 450 olduðunu bildirdi. Þu anda 110 bin doktorun aktif olduðunu belirten Fatih Acar, þunlarý kaydetti: ''110 bin doktorun 71 bin 829'u þifrelerini almýþlar. Biz, þifresini almayan diðer doktorlarýmýza da en geç 1-2 hafta içerisinde bu þifrelerinizi de alýn diyoruz. Uygulamanýn e- reçete ve kaðýt reçete olarak devam etmesinin nedeni, vatandaþlarýmýzýn bir maðduriyet yaþamamasýdýr. Yoksa, SGK olarak 1 Temmuz itibarýyla bu sisteme geçtik. Tüm doktor arkadaþlarýmýz þifrelerini alsýnlar, doktorlarýmýz bu hassasiyet göstersin.'' ''e-reçetelerin eczaneler tarafýndan karþýlanma oraný yüzde 64'' SGK Baþkaný Acar, e-reçete uygulamasýnýn baþladýðý 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleþen rakamlara iliþkin, ''1-4 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda toplam 3 milyon 139 bin 160 adet reçete üretilmiþ. Bunlarýn 1 milyon 652 bin 253 adedi e-reçete olarak sisteme girilmiþ. Yaklaþýk yüzde 50 oranýnda sisteme e-reçete olarak kayýt gerçekleþmiþ. Bu, bu kadar kýsa sürede sevindirici bir neticedir'' dedi. Saðlýk Hizmet Sunucularý tarafýndan MEDULA Sistemine kaydedilen 1 milyon 652 bin 253 e-reçetenin, 1 milyon 57 bin 386'sýnýn eczaneler tarafýndan sisteme girildiðini ifade eden Acar, hastalarýn ilaçlarýný sorunsuz bir þekilde aldýðýna dikkati çekti. Acar, ''Saðlýk hizmet sunucularýndan girilen e-reçetelerin eczaneler tarafýndan karþýlanma oraný yüzde 64 oldu. Bu önemli bir orandýr, ama biz istiyoruz ki 1 ay içinde sistemi hep beraber oturtalým'' diye konuþtu. ''81 ilimizde aile hekimlikleri tarafýndan e-reçete yazýlýyor'' e-reçete uygulamasýný 1 ay içinde hedeflenen þekilde iþletmeyi amaçladýklarýný anlatan Acar, bugüne kadar saðlýk hizmet sunucularýndan MEDULA Sistemi'ne girilen e- reçetelerin yüzde 76,19'unun aile hekimlikleri, yüzde 14,59'unun özel hastaneler, yüzde 8,09'unun devlet hastaneleri ve yüzde 1,13'ünün de üniversite hastaneleri tarafýndan oluþturulduðunu söyledi.

19 CUMARTESÝ 7 TEMMUZ ÝSKÝLÝPGÜCÜ HÝTÝT TENÝS GENÇLÝK VE SPOR KULÜBÜ DERNEÐÝ Yönetim Kurulumuzun almýþ olduðu Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsýnýn Pazar günü saat da Ýskilip Terminali yaný Belediye Tahýl Pazarý Kat: 2 No: 1 adresindeki Dernek Merkezinde yapýlmasýna, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 1 hafta sonra ayný gün ve saatte ayný yerde aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplanýlmasýna karar verilmiþtir. 2 - Divan Heyetinin Seçimi YÝTÝK Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu ndan almýþ olduðum öðrenci kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Esra YILMAZ Zafer kýzý 1990 Adana Tufanbeyli Doðumlu (Ç.HAK:2101) YÝTÝK Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu ndan almýþ olduðum nolu öðrenci kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yasemin ÖZEN Davud kýzý 1989 Kýrýkkale Doðumlu (Ç.HAK:2100) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet ÇAYIR Kamil oðlu 1939 Çorum Ayaz Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2039) Gündem : 1 - Açýlýþ ve Yoklama 3 - Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý 4 - Dernek Ýsminin deðiþtirilmesinin görüþülmesi ve karara baðlanmasý. 5 - Dernek Yönetim kuruþlunun üye sayýsýn 5 üyeden 9 üyeye çýkarýlmasýn görüþülmesi ve karara baðlanmasý 6 - Yeni Yönetim kurulu ve Denetleme Kurulunun Seçimi 7 - Dilek ve Temenniler 8 - Kapanýþ Tuncay MUMCU Ýskilipügücü Hitit Tenis Gençlik Ve Spor Kulübü Yönetim kurulu Baþkaný (Ç.HAK:2102) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hamdi KABAKÇI Ýbrahim oðlu 1974 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2108) ELEMAN ÝLANI FÝRMAMIZIN DEPO VE SEVKÝYAT BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE, -E- SINIFI EHLÝYETLÝ VE SRC BELGELÝ UZUN YOL TECRÜBESÝ OLAN 30 YAÞINI AÞMAMIÞ GÖREV BÝLÝNCÝ VE SORUMLULUK SAHÝBÝ ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLAR ÞAHSEN 1 AD.RESÝMLE YAPILACAKTIR. ADRES: GÝMAT TOPTANCILAR SÝTESÝ 2.BLOK NO:28 ÇORUM (Ç.HAK:2096) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Mali Müþavirlik hizmeti vermiþ olduðumuz firmalarýmýz bünyelerinde, Sekreterya, Sekreterya ve Ön Muhasebe bölümünde görevlendirilmek üzere; Diksiyonu düzgün, Ön Muhasebe bilgisi olan, En Az Lise Mezunu Bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn Þahsen Yeniyol Mah. Kulaksýz Sokak Saray Apt. No:4/1 ÇORUM adresine yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2097) Satýlýk Öðrenci Apartý (Ç.HAK:2085) SMMM Ahmet TAÞDELEN (Ýlgili) SMMM Halil FÝDAN ANTAÇ GIDA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ ÝRTB.TELF: ELEMAN ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný aþmamýþ döküm kalýpçýsý, kaynakçý, vasýflývasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Öz Makina Model ve Döküm Sanayi (Ç.HAK:2103) Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 7. Km. No: 75 Tel: kiþilik Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: MAKÝNA TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR AUTOCAD, SOLIDWORK PROÐRAMLARINI ÝYÝ DERECEDE KULLANABÝLEN DENEYÝMLÝ, ATÖLYE TECRÜBESÝ OLAN TEKNÝK ARKADAÞLARIN CV LERÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. PÝRAMÝT MAKÝNA Murat DÝNÇER (Ç.HAK:1053) GÜNEÞ TOPTAN GIDA Tukaþ Salça 5/1 Çaykur Tiryaki - Rize Turist 1 kg OSB 1. CADDE (Ç.HAK:1933) Osmancýk Baldo Pirinç kg 1.85 Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No: 4 Rus Pazarý Civarý ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Makina imalatý sanayinde çalýþtýrýlmak üzere makina boyasý yapacak boyacý usta alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Makina ve Enerji A.Þ. (Ç.HAK:2104) K.S.Sitesi 71. Sk. No: SÝPARÝÞ HATTI: Döner+Ayran Düðün ve Mevlit yemekleri verilir Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A ELEMANLAR Makine Teknisyeni, Borverkçi, Kaynakçý ve Çýrak lar alýnacaktýr. Gerekli þartlar; * Sigara kullanmamak, Makine teknisyeni için; * En fazla 30 yaþýnda olmak, * Sanat okulu torna tesviye veya Meslek yüksek okulu Makine bölümü mezunu olmak. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1846) (Ç.HAK:2023) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. km. ÇORUM Devren Satýlýk veya Kiralýk Helal Marketler 3. katta halen faal durumda olan Cafe Fast Food devren satýlýk ya da kiralýktýr. Ýsteðe göre 2. kat dahil edilerek baðýmsýz giriþ yapýlýr. Artý çatý katý teras yapmaya müsaittir. Helal Marketler (Ç.HAK:2086) Azapahmet Sok. No: 31/A Tel: VETERÝNER HEKÝM VEYA GIDA MÜHENDÝSÝ ALINACAKTIR Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere veteriner hekim ve gýda mühendisi alýnacaktýr. Ýlgilenen adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile beraber þirket merkezimize, þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. ÇORUM YUMURTA ÜRETÝM PAZ. A.Þ. Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: (pbx) Fax: (Ç.HAK:1813) (Ç.HAK:2098) (Ç.HAK:1299) (Ç.HAK:1911) GÜNÜN MENÜSÜ IZGARA KANAT PÝLAV SALATA AYRAN 3.99 KÝRALIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. Akaryakýt Ýstasyonu içerisinde 220 m2 taban alanlý, doðalgazlý, leblebici, lokanta, showroom, fabrika satýþ maðazasý olmaya müsait kiralýk iþyeri ELEMAN ARANIYOR VEGA BARKOT PROGRAMI kullanmýyý bilen bay-bayan eleman alýnacaktýr. ADRES: GÜLABÝBEY MAH. NURETTÝNBEY CAD. NO:29 ÇORUM TEL: (CENNET BAHÇESÝ) ÇORUM YETKÝLÝ SATICISI Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ ÜÇTUTLAR MAH. ÜÇTUTLAR CAD. NO: 9/3 ÇORUM TEL : (0364) TEL/FAX : (0364) GSM : KÝRALIK ARSA Çevre Yolu üzerinde Býyýkoðlu Tesisleri yanýndaki 2,5 dönümlük arsa kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2021) Yeni Buðday Pazarý nda Satýlýk 1000 Tonluk Depo Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere vasýflývasýfsýz bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Maaþ+Sigorta+Yemek+Prim Hitit Plastik (Ç.HAK:2105) Ýskilip Yolu 1. Km. No: ELEMAN ARANIYOR Bay-Bayan hazýr giyim sektöründe faaliyet gösteren maðazamýz için - Sorumluluk alabilecek, - Hedef odaklý, - Ýnsan iliþkilerinde samimi, - Tercihen maðazacýlýk sektöründe deneyimli çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr. Ýlgilenenlerin maðazamýza þahsen baþvurmalarýn gerekmektedir. (Ç.HAK:2092) OUTLET STORE Çevreyolu Bulvarý no 84 Tel : ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ ÖN SAHAMIZDA AKARYAKIT SATIÞINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR. BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. SHELL SEYDÝM PETROL (Ç.HAK:1903) BÜYÜK PARK KARÞISI TEL: ELEMAN ARANIYOR SERÝ MAKÝNACILAR, OVERLOKCULAR, ÇÝFT ÝÐNECÝ, ÜTÜCÜ VE VASIFSIZ BAY VE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. Müracatlarýn fabrika adresimize yapýlmasý gereklidir. YILTEX KONFEKSÝYON ADRES: Organize SanayiBölgesi (Ç.HAK:1934) 4. Cadde No:15 Çorum TEL:

20 CUMARTESÝ 07 TEMMUZ 2012 Hem yargýya hem de halka hesap verecekler Çorum Belediyespor dan Yamaner e cevap Baþvuruyu 3 Temmuz da yaptýk orum Belediyespor Yöneti- BESYO Müdürü Faruk Çmi, Yamaner in açýklamasýna kýsa cevap verdi, Biz resmi baþvuruyu 3 Temmuz da yaptýk. Yeni sezonda Çorum Belediyespor da Teknik Direktör olarak görev yapacak olan BESYO Öðretim Görevlisi Hayrettin Gümüþdað ýn kulüpte görev yapabilmesi için yaþanan sýkýntýyla ilgili olarak önceki gün basýn toplantýsý düzenleyen BESYO Müdürü Faruk Yamaner, kendisine resmi bir baþvuru gelmediðini bu nedenle yapacak bir þey olmadýðýný açýklamýþtý. Bu açýklamanýn ardýndan dün akþam saatlerinde Çorum Belediyespor Basýn ve Yayýndan sorumlu As Baþkaný Mustafa Mertek tarafýndan gönderilen açýklamada þu görüþlere yer verildi, Çorum Belediyespor kulübü olarak yeni sezonda Teknik Direktör olarak Hayrettin Gümüþdað ile anlaþýlmýþtýr. Sayýn hocamýzla resmi sözleþme imzalamak amacýyla Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne 3 Temmuz 2012 tarihli yazý ile gerekli prosedürün tamamlanmasý amacýyla baþvuru yapýlmýþtýr denildi. Mertek, ayrýca açýklamasýnda geçen yýlki kadroda bulunan kaleci Osman Kaç ilede üç yýllýk resmi sözleþme imzalandýðýný belirtti. Hitit Kupasý Bisiklet Yol Yarýþlarý bugün baþlýyor Belediye programý farklý, Federasyon programý farklý Hitit Festivali bünyesinde bu yýl düzenlenecek olan Çorum Hitit Kupasý Bisiklet yarýþmalarý Belediye tarafýndan daðýtýlan programda baþlanngýç Cuma günü görünürken Federasyon programýnda bugün baþlýyor. Belediye programýnda beþ kategoride yarýþ görünürken Federasyon programýnda yalnýzca iki kategoride yarýþma bulunuyor. H itit Kupasý Bisiklet Yol Yarýþlarý bugün baþlýyor. Dün yayýnlanan gazetemizde Hitit Kupasý Bisiklet yarýþlarýnýn beþ kategoride baþlayacaðýný duyurmuþtuk. Çorum Belediyesi tarafýndan bastýrýlan ve daðýtýlan program kitapçýðýndan alýnarak yapýlan bu haberde gün ve branþ sayýlarý yanlýþ olunca bizlerde okurlarýmýza yanlýþ bilgilendirdik. Yarýþmalarýn teknik toplantýsý dün Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý nda yapýldý. toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Günal Genç, Yarýþ Direktörü Adem Koçay, Bisiklet Ýl Temsilcisi Selim Yetiþgen ve takýmlarýn antrenörleri katýldý. Federasyon tarafýndan açýklanan programa göre Hitit Kupasý Bisiklet yarýþmalarý bugün saat 09.00'da verilecek start ile baþlayacak ve yarýþmalar yalnýzca yýldýzlar A ve yýldýzlar B kategorilerinde olmak üzere iki dalda yapýlacak. Bugün saat 09.00'da Tuzcular Petrol önünden verilecek start ile baþlayacak olan yarýþmada yýldýz erkekler A kategorisinde 70 Km pedal çevirecekler. Tuzcular önünden baþlayacak bu yarýþ Koparan mevkiindeki ilk kavþaða kadar gidiþ dönüþ olarak yapýlacak. Bu yarýþýn ardýndan ise saat 12.00'de yýldýz erkekler B kategorisinde yine Tuzcular Petrol önünden verilecek start ve Kýnýk Köyü kavþaðýndan dönülerek yine Tuzcular önünde bitirilecek. Yarýþmalarýn ikinci gününde ise Kriteryum yapýlacak. Sabah saat 09.00'da Saat Kulesi ve Anitta Otel arasýnda yapýlacak bu yarýþmada ilk olarak yýldýz erkekler A Hitit Kupasý Bisiklet Yol yarýþý teknik toplantýsý Þube Müdürü Satý Yücel baþkanlýðýnda yapýldý kategorisinde sporcular 30 Km'lik mesafe için 15 tur atacaklar. Bu yarýþýn ardýndan ise yýldýz erkekler B kategorisinde 22 Km'lik mesafe için 11 turda mücadele edecekler. Yapýlacak bu yarýþmalar sonunda iki katagoride düzenlenecek törenle dereceye girenlerin ödülleri saat 13.00'de Saat Kulesi yanýnda verilecek. Çorum lu dört sporcu mücadele edecek Bugün baþlayacak olan Hitit Kupasý Bisiklet yol yarýþlarýnda ilimizden Çorum Belediyespor dan üç ve Gençlikspor dan bir olmak üzere toplam dört sporcu mücadele edecek. Yarýþlarda Çorum Belediyespor dan Musa Mert Kaplan, Mehmet Feyzullah ve Ahmet Melih Çoban ile Gençlikspor kulübünden Mücahit Gölçer temsil edecekler. Ýki gün sürecek olan yarýþmalarda 20 ilden 100 civarýnda sporcunun pedal çevirmesi bekleniyor. Hitit Kupasý Bisiklet Yol yarýþýnda mücadele edecek kulüplerin idareci ve antrenörleri toplantýda görülüyorlar Çorumspor Basýn Sözcüsü Güngör Atak, kulübü bu hale getirenlerin hem yargý önünde hem de halka hesap vereceklerini belirterek yönetim olarak kulübü bu durumdan kurtarmak için gövdelerini taþýn altýna koyduklarýný söyledi. Atak, transfere engel borcun kalkmasý için Çorumspor dan ekmek yiyen futbolculardan anlayýþ beklediklerini Bu kulüp bir alt kümeye daha düþerse bu arkadaþlar alacaklarýný hiç alamazler. Onlardan ekmek yedikleri bu kulübe bi destek bekliyoruz. Onlar izin verirse transfer açýlýr ve bu kulübünde önü açýlýr diye düþünüyoruz dedi. Ç orumspor Basýn meler ýþýðýnda mevcut bir karar aldýk. Ýsmi belirlerken kimsenin ego- Sözcüsü Güngör kadromuz için en uygun Atak, kulübe bu hale getirenlerin hem yargý önünde hemde hamkýn karþýsýnda hesabýný vereceklerini belirterek çalýþmalarýnýn hedefinin kulübü bu düþtüðü durumdan kurtarmak olduðunu söyledi. Atak, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Teknik Direktör seçimi, transferin açýlmasý isim olarak bugüne kadar yaptýðý çalýþmalarý göz önüne alarak böyle bir karar aldýk. Gençlere kim yararlý olur, mevcut kadromuzdaki gençleri büyük kulüplere kim gönderebilir düþüncesi ve Ali Yüksel hocanýn bu konudaki bekraundunun iyi olmasý bu kararda etkili oldu. Kendisi sunu tatmin etmek için deðil Çorumspor a yararlý olacaðýna inandýðýmýz ismi tercih ettik. Biz þartlarýmýzý sunduk kadromuzu anlattýk ve tüm hocalarda bunu bilerek göreve talip oldular. Kendisiyle bir yýllýk sözleþme imzalayacaðýz dedi. Atak, bir soru üzerine Teknik Direktör ve gibi konularda bilgi- salý günü ekibiyle Ço- ekibine transfer ücreti ler verdi. Yönetim Kurulu nun yaklaþýk dört leþme imzalayaacak. ekibin aylýk maaþýnýn 7 rum a gelecek ve söz- vermeyeceklerini tüm saat süren toplantýsý sonunda teknik direktör Kutlu yapacak kaleci Yardýmcýlýðýný Aktan bin TL olacaðýný ekstra bir ücret vermeyeceklerini söyledi. Atak ayrýca sözleþmede þu olur- adaylarý arasýndan Ali antrenörü konusunda Yüksel Can isminde ismi kendisi belirleyecekle sa þöyle bu olursa böy- karar kýldýklarýný ve bu diye ekstra bir madde kararýn tüm üyelerin Biz ekibi konusunda müdaheleci olçen sezonlarda yapýlan bulunmayacaðýný ge- oybirliðiyle alýndýðýný belirten Atak Yönetim madýk, çünki biz hesap yanlýþlarada düþmeyeceklerini belirtti. olarak yapýlan görüþ- sorabilmek için böyle Ekmek yiyen futbolculardan anlayýþ bekliyoruz Vedat, Tokatspor yolunda orumspor eski fut- Vedat Çbolcularýndan Aþkan, Tokatspor ile temas halinde. Geçtiðimiz sezon ortasýnda Altay a giden ancak yaþanan sorun nedeniyle Adýyamanspor a imza atan Vedat Aþkan yeni sezon için 2. lig takýmlarýndan gelen teklifler arasýnda Tokatspor la görüþüyor. Önümüzdeki hafta Tokat a giderek görüþmesi beklenen Vedat, diðer yandan Alanyaspor un da takibinde olduðu öðrenildi. Vedat ýn transferinin hafta içinde netlik kazanmasý bekleniyor. Bilal Gökmen Ýskilipgücü nde Ýskilipgücü genel kurulu 22 Temmuz da skilipgücüspor un isim deðiþikliði yapacaðý Olaða- Genel Kurul toplantýsý 22 Temmuz pazar günü Ýnüstü yapýlacak. Ýskiilipgücüspor Hitit Tenis Gençlik ve Spor Kulübü ismiyle faaliyet gösteren kulüp Bölgesel Amatör Lig de mücadele edebilmek ekonomik olarak katký saðlanmasý amacýyla Ýskilip Belediyespor olarak isim deðiþikliði yapacak. Dernek merkezinde saat da yapýlacak olan Olaðanüstü Genel Kurul da kulüp ismi Ýskilip Belediyespor olarak deðiþtirilicek yönetim kurulu üye sayýsý 5 den 9 a çýkarýlacak ayrýca kulübün yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yapýlacak. Çorumspor Basýn Sözcüsü Güngör Atak Yönetim olarak Çorumspor u düþtüðü bu darboðazdan kurtarmak için ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini belirten Basýn Sözcüsü Güngör Atak, Çorumspor dan yiyenlerin içenlerin hesabýný soracaklarýný bu takýmý bu hale getirinlerin hep yargý önünde hemde Çorumlular karþýsýnda hesabýný vereceðini belirterek Bu kulübü bu hale biz getirmedik. Takým bu hale gelirken dýþýrdan izleyenler olurken biz yönetim olarak taþýn altýna elimizi deðil gövdemizi koyduk. Amacýmýz kulübü yeniden ayaða kaldýrmak. Bu noktada tabiki önümüzdeki en büyük sorun Federasyon da lisansa engel olan borç. Eðer Federasyon da alacaðý olan futbolcular müsade ederse bu takým yaþayacak. Yok izin vermezlerse bu takýmýn nereye gittiðini hep beraber göreceðiz. Fedakarlýk yaparlarsa onlarýn adýný tarihe geçireceðiz Çorumspor dan alacaðý olan arkadaþlar bu alacaklarýndan bir bölümüne razý olmazsa, takým bir alt lige düþerse hiç para alamazlar. Eðer derselerki biz bu kulüpten ekmek yedik, bu kulübün taraftarlarý bizleri alkýþladý biraz fedakarlýk yapalým derlerse bizlerde onlarýn adýný tarihe geçireceðiz, bundan emin olsunlar. Böyle düþünen arkadaþlarýmýzda var. Örneðin Orhan Top kardeþimiz kulüpten alacaðý olduðunu ancak transfere engel kalkmasý halinde gelir futbol oynayacaðýný alacaðýndan vazgeçtiðini söylüyor. Çorumlu olduðunu gösterdi. Diðer arkadaþlardan da ayný duyarlýlýk ve anlayýþý bekliyoruz. Bu konudaki görüþmelerimiz sürüyor ve 10 kadar arkadaþla anlaþtýk gibi de- Kulüp Müdürü Bekir Takgaç oldu Bekir Takgaç orumspor da Kulüp ÇMüdürlüðü görevine Bekir Takgaç getirildi. Basýn Sözcüsü Güngör Atak, yönetim kurulu olarak kulüp müdürlüðü görevine Alt Yapý Antrenörlerinden Bekir Takgaç ýn getirildiðini söyledi. Atak, Takgaç ýn alt yapýdaki görevini býrakacaðýný ve kulüp müdürlüðü görevini yürütereceðini söyledi. Çorumspor da futbol oynarken antrenmanda geçirdiði aðýr sakatlýðýn ardýndan genç yaþta futboldan kopan Bekir Takgaç iki sezondur kýrmýzý siyahlý takýmýn alt yapýsýnda antrenör olarak görev yapýyordu. Ýskilipgücüspor yerel aðýrlýklý kadro kuruyor Ýskilipgücüspor, Çorum Belediyespor dan Hüsamettin, eski Çorumspor lu futbolcu Turgay, Kültürspor dan Engin, Alaca Belediyespor dan Cengiz ve Ulukavakspor dan Yusuf ile prensipte anlaþtý. Geçen yýlki kadrodan bir çok isimlede yola devam edilecek. orumspor eski ku- müdürü Bilal ölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil ede- Çlüp Gökmen Ýskilipgücüspor a geçti. Geçtiðimiz malarýda sürüyor. Mavi beyazlýlar yeni sezon- Bcek olan Ýskilipgücüspor da transfer çalýþ- sezon ortasýnda Çorumspor da göreve baþ- verecek. daki kadrolarýnada Çorumlu sporculara aðýrlýk layan Bilal Gökmen yeni sezon öncesinde bu Geçtiðimiz sezonki kadrosundan bir çok futbolcuyla prensipte anlaþan Ýskilipgücüspor görevinden ayrýlmýþtý. yeni takviye çalýþmalarýnýda sürdürüyor. Bu Gökmen, Ýskilipgücüspor un yeni yapýpor da forma giyen Hüsamettin, Çorumspor da baðlamda geçtiðimiz sezon Çorum Belediyeslanmasý doðrultusunda da bir dönem forma giyen geçen yýl Aydýn da Bilal Gökmen kulüp bölgesel amatör takýmda forma giyen Çorumlu müdürlüðüne getirildi. futbolcu Turgay, Kültürspor dan Engin, Ulukavakspor da forma giyen ve askerliðini yaparak Kulüp yöneticisi Nihat Armutçu, Çorumspor dönen Yusuf ile Alaca Belediyespor takýmýndan eski masörü Ali Köseer in ardýndan kulüp Ýskilipgücüspor un önümüzdeki günlerde Cengiz le prensipte anlaþma saðlandý. müdürü Bilal Gökmen yapýlacak genel kurulunda isminin deðiþtirilmesinin ardýndan transferin hareketlenmesi ilede anlaþtýklarýný ve yapýlanma süreçlerinin bekleniyor. Ýskilipgücüspor un tecrübeli bir kaleci ile bir zenci futbolcu transfer etmek için gö- devam edeceðini söyledi. Bilal Gökmen rüþmelerin devam ettiði öðrenildi. Hüsamettin

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı