T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 GENELGE 2002/45 Kamu harcamalarında israfın önlenerek, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla aşağıdaki tasarruf önlemlerinin alınması uygun görülmüştür. KAPSAM Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermeyeler, 4603 sayılı Kanuna tabi olanlar dışındaki kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurul ve kurumlar ile diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan (dış kaynakla finanse edilen faaliyetler hariç) yapacakları yurtiçi ve yurtdışı harcamalarında aşağıdaki tedbirlere uyacaklardır. Belediyeler ile il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler bu genelgenin temsil, tören ve ağırlama giderleri, gayrimenkul edinilmesi ve kiralanması, demirbaş malzeme alımları ve reklam, ilan ve tanıtım giderleri ile ilgili bölümlerine tabidirler. Doğal afetler, orman yangınları, ziraat ve hayvancılıkta acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu olan harcamalar, karayolu trafik güvenliği ve sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim ile ilgili harcamalar bu genelgenin kapsamı dışında bırakılmıştır. YATIRIM HARCAMALARI Kamu kurum ve kuruluşları yatırımlarını, bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapmayacak şekilde gerçekleştirecek ve sektörler arası dengelerin bozulmamasını temel ilke olarak benimseyeceklerdir Yılı Yatırım Programı kapsamında başlatılan ve yatırım programlarının rasyonelleştirilmesi çalışmalarında esas alınan önceliklendirme ve ilkeler titizlikle uygulanacaktır.

2 - 2 - Kamu kurum ve kuruluşları yıl içinde zorunlu haller dışında yeni proje teklifinde bulunmayacaklardır. Çok zorunlu hallerde yapılacak yeni proje teklifleri sağlıklı yapılabilirlik etütleri ile gerekçelendirilecektir. Yıllık Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usullerle programa ithal edilen projelerin finansmanı, öncelikle kuruluşun programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden yapılacak aktarmalarla sağlanacaktır. Tamamen veya kısmen dış kredi veya hibe ile finanse edilen projeler ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülmeye devam olunacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yürüttükleri ve proje tutarı 2 trilyon Türk Lirasına kadar olan yatırım harcamaları ilgili veya bağlı oldukları bakan (yüksek yargı organlarında başkan, yükseköğretim kurumlarında rektör) onayıyla, bunun üzerindeki yatırım harcamaları acil ve zorunlu hallerle sınırlı olmak kaydıyla Başbakanlık izniyle yapılabilecektir. YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER Yurt dışı geçici görevlendirmeler ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır: Yurt dışı geçici görevlendirmeler zorunlu hallerde yapılacak, görevin süresi ve görevli sayısı en az düzeyde tutulacaktır. Görevlendirmeler; bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda (Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, T.C.Merkez Bankası hariç) bakanlığın önerisi üzerine Başbakanlıktan, yükseköğretim kurumlarında ise, YÖK Başkanlığından izin alınmak suretiyle yapılacaktır. Dış seyahat harcamalarının tamamını kendi imkanlarıyla karşılayan veya harcamaları yurt dışı kuruluşlar tarafından karşılanan ve kendilerine kurumlarınca herhangi bir ödeme yapılmayan görevliler için (ticari davetler hariç) görevlendirmelerde ita amirinin onayı yeterli olacaktır. Ancak, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli olan koordinasyonun etkin bir biçimde sürdürülebilmesini temin etmek üzere, müsteşar, müsteşar yardımcısı, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, bağımsız kurum ve kurul başkanı ve yardımcıları her ne maksatla olursa olsun yurt dışına görevli olarak gönderilmeleri halinde Başbakanlıktan izin alacaklardır. Kurumlar, yıl içinde yapacakları tüm yurt dışı geçici görevlendirmeleri, önceden öngörülmesi mümkün olmayan veya beklenilmeyen yurt dışı faaliyetlerini de dikkate alarak planlayacaklar ve hiçbir nedenle ek ödenek talebinde bulunmayacaklardır. Bütçe ile belirlenen yurt dışı görevlendirmelerle ilgili bütçe başlangıç ödeneklerine hiçbir şekilde aktarma yapılmayacaktır.

3 - 3 - Uluslararası kuruluşlarla veya ilgili hükümetlerle yapılacak resmi toplantılar, esas itibarıyla yurt dışı temsilciliklerimizde görevli kişilerce yürütülecek, zaruri hallerde merkezden görevlendirme yapılacaktır. Uluslararası toplantı ve müzakerelere katılacak personelin yabancı dil bilen kişiler arasından seçilmesine dikkat edilecektir. Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı taktirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilecektir. Masraflarının özel sektörce karşılandığı ve sonunda ticari bağlantıların söz konusu olduğu yurt dışı geçici görevlendirmelere icabet edilmeyecektir. Ülkemizin yurt dışı tanıtımının yapılacağı veya sonunda ticari bağlantıların söz konusu olduğu etkinlikler haricinde sergi, fuar ve açılış gibi yurt dışı faaliyetler için personel görevlendirilmeyecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri çerçevesinde lisansüstü eğitim (master, doktora) amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilileri için ilgili mevzuatları gereği aranan şartlara ilave olarak, bütçe uygulama talimatları ile getirilen esas ve usullere uyulacak, yurt dışı eğitim kurumlarından alınacak kesin kabul belgesi ile yabancı dil seviyesini gösteren belgeler de istenecektir. Yine aynı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde lisansüstü eğitim (master, doktora) dışında inceleme ve araştırma yapmak veya sertifika programlarına katılmak üzere yurt dışına gönderilen kamu görevlileri için: - Eğitim dillerinin İngilizce olması halinde, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından en az 190 veya IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 5.5 veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (70) düzeyinde puan almaları, - Eğitim dillerinin diğer dillerden olması durumunda izleyecekleri eğitim programını takip edecek düzeyde bildiklerine ilişkin belge almaları veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (70) düzeyinde puan almaları gerekmektedir. - Mevzuatları gereği inceleme ve araştırma yapmak, bilgi ve görgü artırmak üzere yurt dışına gönderilen personelden, yukarıda belirtilen yabancı dil seviyelerini gösteren belgeler ile birlikte, yapacakları inceleme ve araştırma programına ilişkin olarak ilgili ülke veya uluslararası kuruluşların makamlarından alınmış olan belgeler görevlendirme tekliflerine eklenecektir. İnceleme ve araştırma çalışmalarını belli bir programa dayandırmayanlar kesinlikle yurt dışına gönderilmeyecektir.

4 - 4 - Yabancı dil kursu amaçlı görevlendirmeler yapılmayacaktır. Yurt dışı geçici görevlendirme talep yazılarının, seyahat başlangıç tarihinden en az beş gün, en çok iki ay önce Başbakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Geçerli bir gerekçe olmaksızın geç müracaat edilmesi veya belgelerde eksiklik bulunması halinde söz konusu talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Lisansüstü eğitim, inceleme ve araştırma yapmak veya bilgi görgü artırma amacıyla gönderilenlerin katıldıkları programlar ile ilgili seyahat sonuç raporları üç ay içerisinde Başbakanlığa gönderilecektir. Bunun dışındaki yurt dışı geçici görevlendirmelere ilişkin yurt dışı seyahat sonuç raporları ilgili kuruma teslim edilecektir. Kamu iktisadi teşebbüslerinde geçici görevlendirmeler her üç ayda bir yönetim kurulu tarafından onaylanarak Hazine Müsteşarlığına bildirilecek ve görevlendirmelerle ilgili olarak yönetim kurullarınca yetki devri yapılmayacaktır. GAYRİMENKUL EDİNİLMESİ VE KİRALANMASI Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme vb. sosyal tesis (ve bunlarla ilgili arsa ve arazi) satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır. Ancak; sadece kesinleşmiş mahkeme kararı ile gayrimenkulün tahliyesi gibi kanuni zorunluluk halinde, o hizmet için Hazinece tahsis edilebilecek gayrimenkulün bulunmadığının tespit edilmesinden sonra hizmet yeri ihtiyacının karşılanması yoluna gidilecektir. Bu şekilde tutarı 2 trilyon Türk Lirasına kadar yapılacak edinimler ile yıllık tutarı 1 trilyon Türk Lirasına kadar olan kiralamalar bağlı veya ilgili olunan bakan (yüksek yargı organlarında başkan, yüksek öğretim kurumlarında rektör) onayıyla yapılabilecektir. Bu miktarları aşan edinme ve kiralamalar için Başbakanlıktan izin alınacaktır. SAĞLIK GİDERLERİ Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık harcamalarında fiyat birliğinin sağlanması, Devlet, üniversite ve özel hastaneler tarafından kamu kurumlarına sağlanan sağlık hizmetlerinde farklı tarife uygulamalarının önlenmesi ve sağlık giderlerinde tasarrufa gidilmesi amacıyla sosyal güvenlik kuruluşları arasında gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Sağlık karnelerinin hak sahipleri dışında kullanılmaması ve ilaç israfının önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar Maliye Bakanlığınca koordine edilecektir.

5 - 5 - Sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığınca sürdürülen tanı ve tedavi standartlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar kısa sürede sonuçlandırılacak ve bu amaçla hastane otomasyonu ile ilgili projeler aksatılmadan sürdürülecektir. Sağlık Bakanlığınca sürdürülen 112 Acil Servis hizmetlerinin, illerin büyük bölümünde yaygınlaştığı dikkate alınarak; Silahlı Kuvvetler, Emniyet Genel Müdürlüğü, SSK, Üniversiteler, Adli Tıp Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile mevzuatı gereği ambulans bulundurmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar dışındaki kuruluşlar kullanımlarındaki ambulansları 112 Acil Servis hizmeti ile koordinasyon içerisinde kullanacaklardır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının kendi mevzuatları gereğince yapılan uygulamalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, personelin tedavisini sağlamak amacıyla özel hastanelerle anlaşma yapılmayacak, yapılmış olanlar da iptal edilecektir. TAŞIT KULLANIMI VE EDİNİLMESİ Taşıt edinilmesi ve kullanımında tasarruf sağlanmasına ilişkin olarak yayımlanan 2001/23 ve 2001/29 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ile konuyla ilgili yürürlükteki Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen esaslara uyulmaya devam edilecektir. Kurum, kurul ve kuruluşlar tarafından (il özel idareleri ve belediyeler hariç) hiçbir şekilde binek, arazi binek ve station wagon cinsi taşıt edinilmeyecektir. Ambulans ile itfaiye araçları, Başbakanlık iznine müracaat edilmeden kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde edinilebilecektir. Dışişleri Bakanlığının yurtdışındaki taşıtlarından ekonomik ömrünü dolduranların satılması suretiyle sigorta giderlerinden tasarruf sağlanması ve ihtiyaç halinde taşıt alımı yerine kiralama yapılması hususları anılan Bakanlık ile Maliye Bakanlığı arasında işbirliği sağlanarak sonuçlandırılacaktır. DEMİRBAŞ MALZEME ALIMLARI Yıllık toplam tutarı 1 trilyon Türk Lirasına kadar olan demirbaş büro malzemeleri ve makineleri ile yangından korunma malzemeleri alımları, ilgili veya bağlı olunan bakan (yüksek yargı organlarında başkan, yükseköğretim kurumlarında rektör) onayıyla, bu tutarın üzerindeki alımlar ise Başbakanlık izniyle yapılabilecektir. Özellikle her kademedeki eğitim, sağlık ve yataklı kurum hizmetleriyle ilgili araç, gereç ve diğer malzemeler ile kurum ve kuruluşlarca bulundurulması mevzuat bakımından zorunlu olan malzeme alımları ise bütçe ödenekleri dahilinde ita amirinin onayıyla yapılabilecektir.

6 - 6 - Fiziki olarak birbirine yakın makam ve birimlerdeki fotokopi, faks ve benzeri büro malzemeleri, oluşturulacak bir havuz aracılığı ile ortaklaşa kullanılacaktır. HABERLEŞME GİDERLERİ Yeni telefon ve faks hattı tesis edilmeyecek, gerektiğinde mevcut telefonlardan tahsis yapılacaktır. Telefonların 900 lü hatlara kapalı tutulmasına devam edilecek, kurum ve kuruluş santrallerinde konuşma süreleri üç dakika ile sınırlandırılacaktır. Telefon, araç telefonu, faks, çağrı cihazı, cep telefonu ve benzeri haberleşme araçlarının kullanımında azami tasarruf sağlanacaktır. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşlarının ita amirleri, bütçelerinde haberleşme giderleri için ayrılan ödeneklerin aşılmaması hususunda parasal tutar veya süre kısıtlamaları da dahil gerekli her türlü tedbirleri alacaklardır. Telefon faturaları her defasında ilgili birim amirince aylar itibariyle bizzat kontrol edilerek, özel görüşme bedellerinin ilgililerden tahsil edilmesi sağlanacaktır. Ekli cetvelin 1 inci sırasında belirtilen makamlar dışındaki makamlara yapılmış olan tüm mobil araç telefonu tahsisleri kaldırılacaktır. Cep telefonları sadece ekli cetvelin 1 ve 2 nci sırasında belirtilen makam ve hizmetler için kullanılabilecektir. Kurum ve kuruluşlar, daha düşük tarifeli ve indirimli görüşme imkanı sağlamak amacıyla, mobil telefonlarla ilgili olarak hizmet sağlayan şirketlerle toplu pazarlık yapmak suretiyle hizmetlerini kullanacağı telefon şirketini belirleyeceklerdir. Cep telefonlarının, ekli cetvelde belirtilen her makam ve hizmet için satın alınması zorunlu olmayıp, yıllık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, anılan cetvelin 1 inci sırasındaki makamlar için limitsiz; 2 nci sırasındaki makamlar için ise, ilgili makamın içinde bulunulan yılın Ocak ayında aldığı net maaş tutarı kadar olacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara uymayan cep telefonu tahsisleri için yapılan ödemeler ile yukarıda belirtilen limiti aşan ödemeler, kantin, vakıf, dernek ve benzeri kaynaklardan karşılanmayacak, bizzat kullanıcılardan tahsil edilecektir. Güvenlik, istihbarat ve askeri maksatlı telefonlar ile yüksek yargı organları başkanları, başkan vekilleri ve genel sekreterleri,yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, müsteşarlar, Avrupa Birliği ve DPT Genel Sekreterleri, valiler, başbakan başmüşavirleri, müsteşar yardımcıları, kurum, kurul ve kuruluş başkanları, genel müdürler, rektörler, rektör yardımcıları, dekanlar, bakan özel kalem müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı iş ve

7 - 7 - işlemlerinden sorumlu genel müdür yardımcıları, yurt dışı teşkilatı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının personel dairesi başkanları ile idari ve mali işler dairesi başkanları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşların ihracat ve kambiyo birimlerinin amirlerine ait telefonlar milletlerarası (en fazla iki adet), Genel müdür yardımcıları, kurum, kurul ve kuruluş başkan yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcıları, yüksek yargı organları üyeleri, müstakil başkanlar, daire başkanları, genel sekreterler, merkezi denetim ve danışma birimlerinin yönetici ve grup başkanları, hukuk birimlerinin üst amirleri, kaymakamlar, yüksekokul müdürleri, bölge müdürleri ve yardımcıları, il idare şube başkanları veya kuruluşların taşra teşkilatı en üst görevlileri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşların işletme, banka, pazarlama ve satış birimlerinin amirlerine ait telefonlar sadece şehirlerarası (en fazla iki adet) görüşmelere açık olabilecektir. TEMSİL, TÖREN VE AĞIRLAMA GİDERLERİ Kamu kurum ve kuruluşlarının temsil, tören, toplantı (ulusal ve uluslararası konferans, seminer vb.) ve ağırlama ile ilgili zorunlu harcamaları, ilgili veya bağlı bulunulan bakanın teklifi ve Başbakanlığın izni ile yapılacaktır. Ancak, belediyeler ve il özel idareleri, temsil, tören ve ağırlama ile ilgili bütçe başlangıç ödeneklerinin yüzde 50 sine kadar olan kısmını tasarruf anlayışı içinde ita amirlerinin onayı ile yapabileceklerdir. Milli ve dini bayramlar, kurtuluş günleri ve uluslararası toplantılar ile açılış, konferans, seminer vb. toplantılara katılacak olan yabancı konukların yatak ve yemek bedelleri dışındaki kişisel harcamaları kurum bütçesinden karşılanmayacak, bu gibi toplantılara iştirak edecek kamu görevlilerinin masrafları 6245 sayılı Harcırah Kanununa veya kurumun kendi mevzuatına tabi olacak ve yolluk dışında bir ödeme yapılmayacaktır. Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç, açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek vb. davetler düzenlenmeyecek, hediye ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak; uluslararası toplantılar ile milli bayramlar, anma ve kurtuluş günleri hariç, kurum ve kuruluşlar tarafından hiçbir toplantıya çiçek gönderilmeyecektir. Mahalli idarelerce düzenlenen festivallere (uluslararası festivaller hariç) diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından herhangi bir şekilde nakdi veya ayni katkıda bulunulmayacaktır.

8 - 8 - Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından gönderilecek tebrik, telgraf ve benzeri posta maddelerine ilişkin kağıt, baskı, posta vb. giderler hiçbir şekilde kurum ve kuruluş bütçesinden ödenmeyecektir. Posta yoluyla sağlanacak iletişim faaliyetleri sadece PTT Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlanacaktır. REKLAM, İLAN VE TANITIM GİDERLERİ Turizm Bakanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları tanıtım veya diğer maksatlarla planladıkları her türlü reklam ve tanıtım harcaması için (spor faaliyetleri dahil) konu proje safhasında iken proje maliyetini de belirtmek suretiyle Başbakanlıktan izin alacaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği verilen ve/veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan ilanlar için Başbakanlıktan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bunların dışında basın ve yayın organlarına ilan verilmeyecektir. BASIN VE YAYIN HİZMETLERİ Bakan, müsteşar, müsteşar yardımcısı, yüksek yargı organlarının başkan, üye ve genel sekreterleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, genel müdür, kurum, kurul ve kuruluş başkanları, rektörler ve dekanlar dışındaki makamlar için (kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane-dokümantasyon merkezleri hariç) hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ita amirleri, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde günlük gazete alınıp alınmaması veya alınanların sayısının azaltılması hususunda düzenleme yapmakla sorumludurlar. Ancak; hafta sonu ve resmi tatil günlerinde alınan günlük gazetelerin konutlara dağıtımı yapılmayacaktır. Sadece kuruluşun görev konuları ile ilgili yayınlara abone olunabilecektir. KİT lerin periyodik faaliyet raporları hariç, bedeli hangi kaynaktan karşılanırsa karşılansın, bilimsel niteliği olmayan, daha çok kurum ve personelini tanıtmaya yönelik kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların basım ve yayımı yapılmayacaktır. DİĞER HUSUSLAR İta amirleri, kırtasiye kullanımında tasarruf sağlayıcı tedbirleri alacaktır. Bunlar için ayrılan ödenekler içinde kalınacak ve bu ödeneklere hiçbir şekilde aktarma yapılmayacaktır.

9 - 9 - Bu genelge kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi gereğince yapılması öngörülen harcamalar hariç, bünyelerinde teşkil edilmiş olanlar dahil, hiçbir vakıf, dernek veya kulübe bağış ve yardım yapmayacaktır. Harcamalar tahsis edilen ödenekleri aşmayacak, ek ödenek talebinde bulunulmayacak ve müteakip döneme kesinlikle borç bırakılmayacaktır. Konsolide bütçeli kuruluşlar dışındaki kurum ve kuruluşlar bütçe yılı içerisinde harcanmayacak ödeneklerini personel giderleri dışında başka tertiplere aktarmayacaklardır. Kuruluş faaliyetleri açısından fonksiyonlarını yitirmiş birimler ile verimli kullanılması mümkün olmayan bina ve tesisler tasfiye edilecektir. Bu tesislerdeki iş gücü başka birimlere kaydırılarak istihdam edilecektir. Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni veya nakdi menfaatin (örneğin, hava yolu şirketlerince sağlanan uçuş milleri), şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek, kurum ve kuruluşlar tarafından iktisap edilmesi sağlanacaktır. Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışında, mesleki kuruluş veya derneklere üye olunmayacaktır. Elektrik, su ve yakıt kullanımında azami tasarrufa gidilecek, bir önceki yıl tüketim miktarı kesinlikle aşılmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının menkul ve gayri menkul varlıklarından vakıf, dernek ve sandık gibi kuruluşların doğrudan veya dolaylı yoldan faydalanmasına izin verilmeyecek ve buralarda kamu personeli çalıştırılmayacaktır. Mevzuat gerekleri dışında kurum ve kuruluşların tasarrufları altında bulunan kaynaklardan hatıra, hediye, eşantiyon türü işler yaptırılmayacaktır. Yukarıda belirtilen tüm tasarruf tedbirleri ile her kurum ve kuruluşta ayrıca alınması gereken tedbirlerin etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasından her kademedeki yöneticiler sorumlu olacak, illerin durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle valiler kendi illerinde tasarruf tedbirlerinin uygulanması konusunda tam yetkili ve sorumlu olacaklardır.

10 Bu genelgenin uygulanması, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili veya bağlı oldukları bakanlar tarafından özel olarak takip edilecektir. Kuruluşlar bu genelge doğrultusunda ayrıntılı uygulama talimatları yayımlayarak belirtilen esaslara uyulup uyulmadığını, genelge esaslarının kendi denetim elamanlarının mevcut denetim raporlarına dahil edilmesi suretiyle kontrol edeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında denetim organları elemanlarınca yapılan denetimlerde, bu genelge hükümlerine uygunluk dikkatle takip edilecektir. Bu genelgede belirtilenler dışında genel istisna ve muafiyet hali söz konusu değildir. Bu itibarla; kapsam maddesinde sayılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemlerde, bu genelge ile belirlenen usul ve esaslara uygun hareket edilecek, muafiyet veya istisna talebi içeren başvurular dikkate alınmayacaktır. Genelgenin yayımından önce yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, münferit olarak izin alınmış iş ve işlemler için yeniden izin alınmayacaktır. Bu genelge ile yürürlüğe konulan esaslar, mali yıl kavramı gözetilmeden ikinci bir talimata kadar uygulamaya devam olunacaktır. Bu genelgenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesini teminen Başbakanlıktan görüş alınacaktır. Öte yandan, bu genelgede belirtilen hükümler hilafına ortaya çıkabilecek istisnai zorunluluk hallerinde Başbakanlıktan izin alınacaktır. Başbakanlığa yapılacak müracaatlarda diğer mevzuat gereğince yapılması zorunlu olan iş ve işlemlerin tamamlanmış olması ve ilgili evrakın birer suretinin müracaata eklenmesi zorunludur. Başbakanlık izni gerektirdiği halde, izin alınmaksızın yapılan işlemler veya harcamalar konusunda sonradan yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başbakanlık ile yapılacak yazışmalarda 1992/27 sayılı Genelge hükümlerine titizlikle uyulacaktır. Ekli listede belirtilen genelgeler ve dağıtımlı yazı ile yürürlükte bulunan diğer genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

11 Kamu kaynaklarının kullanımında etkinliğin sağlanması ve kamu giderlerinin azaltılması için, yukarıda belirtilen önlemlerin ivedilikle alınarak uygulamaya geçirilmesi hususunda gereken hassasiyet gösterilecektir. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. Bülent ECEVİT Başbakan EKLER EK-1 : (Cep ve Araç Telefonu Tahsis Cetveli) EK-2 : (Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler ve Dağıtımlı Yazı Listesi) DAĞITIM : Gereği : Bilgi : Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı Gn.Skr.ne Yargıtay Başkanlığına T.B.M.M. Genel Sekreterliğine Danıştay Başkanlığına Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yrd.na Devlet Bakanlıklarına (Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca) Bakanlıklara (Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca ) Sayıştay Başkanlığına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına Bağımsız Kurum ve Kurul Başkanlıklarına Başbakanlık Merkez Teşkilatına

12 EK - 1 CEP VE ARAÇ TELEFONU TAHSİS CETVELİ CEP VE ARAÇ TELEFONU TAHSİS EDİLEBİLECEK MAKAMLAR Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Yüksek Yargı Organları Başkanları, Bakanlar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı. -2- CEP TELEFONU TAHSİS EDİLEBİLECEK MAKAMLAR Yüksek Yargı Organları Başkan Vekilleri ile Genel Sekreterleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Genelkurmay II. Başkanı ve (J) Başkanları, Kuvvet Komutanlıkları Kurmay Başkanları, Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvetleri ve Yurtiçi Bölge Komutanları, General veya Amiral rütbesiyle fiilen bulunan diğer bütün makamlar, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları, Kurum ve Kurul Başkanları, Başbakan Başmüşavirleri, Genel Müdürler, İl Valileri, Yurt dışında bulundukları sürece Büyükelçi, Daimi Temsilci, Elçi-Müsteşar ve Başkonsoloslar ile Daimi Askeri Temsilcilik Başkanları, Danıştay Başkanı Sözcüsü, YÖK Başkan Vekili, Rektörler, Kamu kurum ve kuruluş merkez teşkilatı I. Hukuk Müşaviri ile İMİD Başkanı, Müstakil Başkanlar, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcıları, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Alay Komutanları, DPT, YÖK, ÖSYM ve MPM Genel Sekreterleri, KİT Genel Müdür Yardımcıları, Genel Bütçeli Daireler, Katma Bütçeli İdareler ve KİT lerin Başmüdür ve Bölge Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerindeki İl Müdürleri, Kaymakamlar.

13 EK - 2 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER VE DAĞITIMLI YAZI gün ve B.02.0.PPG (1998/24) sayılı Genelge gün ve B.02.0.PPG (2000/10) sayılı Genelge gün ve B.02.0.PPG (2000/25) sayılı Genelge gün ve B.02.0.PPG sayılı dağıtımlı yazı gün ve B.02.0.PPG (2001/19) sayılı Genelge gün ve B.02.0.PPG (2001/36) sayılı Genelge gün ve B.02.0.PPG (2001/51) sayılı Genelgenin 3 üncü ve 8 inci maddeleri gün ve B.02.0.PPG (2002/29) sayılı Genelge.

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı