Seçimleri istismar etmeyin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçimleri istismar etmeyin"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail görüþmelerinde Hamas ýn dýþlanmasýnýn çok yanlýþ olacaðýný ifade eden Erdoðan, Hamas ýn Ýran ýn bir kolu olmadýðýnýn altýný çizdi. Buna karþýn Erdoðan, Hamas"ýn iyi bir örgüt olduðunu, hata yapmadýðýný söylemiyorum. Hatalar yaptýlar. Ancak ben nihai sonucunu deðerlendiriyorum diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Newsweek dergisince yayýnlanan söyleþide Lally Weymouth un Türkiye-Ýsrail iliþkilerni neden uçurumun kenarýna kadar ittiniz? sorusu üzerine bu görüþün yanlýþ olduðunu belirterek, Türkiye nin Suriye ile Ýsrail arasýnda barýþ saðlanmasý için gösterdiði çabalara dikkat çekti. ERDOÐAN: HAMAS"I HALK SEÇTÝ Erdoðan, Ýran ýn bir kolu olan ve Þam da yaþayan Halit Meþal tarafýndan yönetilen Hamas ile neden o kadar yakýn bir iliþkiniz var? sorusuna Konuyu deðiþtirmeyelim. Ýlk olarak Hamas, Ýran ýn bir kolu deðildir. Hamas seçime bir siyasi parti olarak girdi. Eðer tüm dünya, onlara bir siyasi oyuncu olma fýrsatýný verse, kazandýklarý seçimden sonra böyle bir durumda olmazlardý. Dünya Filistin halkýnýn iradesine saygý göstermedi karþýlýðýný verdi. 2 DE Kayýp Helikopter Bulundu: 2 Pilot ölü Doðalgaz Fiyatý Yüzde 17 Ýndi Dün Ýstanbul'da bir açýlýþta konuþan Erdoðan, dünyada enerji fiyatlarýndaki "olumlu gidiþ"nedeniyle indirim yapýldýðýný belirtti. 7 DE Eskiþehir den havalanan askeri uçak ve helikopterlerle sürdürülen arama çalýþmalarý sonucunda, kaybolan helikopterin enkazý Kýbrýsçýk ilçesine 10 kilometre uzaklýkta Köroðlu tepesi bölgesinde tespit edildi. Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Helikopterin, Mudurnu ile Kýbrýsçýk arasýndaki Köroðlu Tepesi ile Sarýobabaþý Köyü arasýndaki alana düþtüðünü belirledik. Helikopterde bulunan 1 i Türkiyeli, 1 i Polonyalý 2 pilot da hayatýný kaybetmiþ açýklamasýnda bulundu. Bolu Vali Yardýmcýsý Ýsmail Atasoy da, askeri helikopterlerin dün sabahtan itibaren yapýðý arama sonucunda helikopterin enkazýna ulaþýldýðýný belirterek, enkaz üzerinde gerekli incelemenin baþlatýldýðýný kaydetti. Helikopterin kaptan pilotu Andrzej Wojewodzki ile gözetmen emekli kara pilot Albay Süleyman Kýyak ýn cenazeleri askeri helikopterle Kýbrýsçýk ilçesine getirildi. Cesetler, savcýnýn inceleme yapmasý için ilçede bulunan devlet hastanesi morguna götürüldü. 7 DE Nilgün Öneþ: Hatalarýmýzý kabullenmek 1955 yýlý hepimizin belleðindedir. 6-7 Eylül, 1955 yýlýnýn hazan mevsimidir. Türkiye nin gerginleþen siyasi süreci Beyoðlu nun sokaklarýna taþmýþtýr. Öteki olana tahammülsüzlüðün en uç noktasýdýr. Rumlar gidecek bu iþ bitecek sloganý yeni bir katliamýn habercisidir artýk. Týpký diðerleri gibi. Öyle de olur. Beyoðlu ndaki Rum evleri bir gece tek tek iþaretlenir, ne olacaksa ondan sonra olur Rumlarýn yaþadýðý evler talan edilir, yaðmalanýr. Tomris Giritlioðlu nun yönettiði, Yýlmaz Karakoyunlu nun kitabýndan Etyen Mehçupyan ve Nilgün Öneþ in senaryolaþtýrdýðý Güz Sancýsý iþte bu olaylara vurgu yapýyor. 5 DE Hayri Kozanoðlu Küresel krizin neresindeyiz? Köþe yazýsý 4 DE Elektrik hatlarý yeraltýna alýnýyor Trakya Elektrik Daðýtým AÞ(TREDAÞ) ve Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri'nin ortaklaþa yürüttüðü çalýþmalarda, cadde üzerinde bulunan ve direklerden verilen elektrik telleri zeminde oluþturulan kanallardan verilerek, evlere de ayný þekilde baðlantýlar gerçekleþtiriliyor. 3 DE Elektrikte %10 indirim yolda! 6 DA Bunu hatýrlamamalýsýn!.. Rahatsýz edici anýlarý bastýrmak ya da hatýrlamamak insanlarýn gündelik hayatlarýný sürdürebilmelerini saðlayan bir özelliktir ancak nörobilimciler bunun nasýl gerçekleþtiðini henüz tam olarak belirleyememiþlerdir. 8 DE

2 2 3 Þubat 2009 Salý Seçimleri istismar etmeyin Davos krizinden sonra Newsweek e konuþan Baþbakan, Ýsrail le iliþkiler konusunda Hükümet kendisine bakmalý. Bu konuyu Ýsrail de yapýlacak seçimler için istismar etmemeli dedi. Yahudi düþmaný olmadýðýný belirten Erdoðan, Ýsrail"in Hamas"ý dikkate almasý gerektiðini söyledi... Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail görüþmelerinde Hamas ýn dýþlanmasýnýn çok yanlýþ olacaðýný ifade eden Erdoðan, Hamas ýn Ýran ýn bir kolu olmadýðýnýn altýný çizdi. Buna karþýn Erdoðan, Hamas"ýn iyi bir örgüt olduðunu, hata yapmadýðýný söylemiyorum. Hatalar yaptýlar. Ancak ben nihai sonucunu deðerlendiriyorum diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Newsweek dergisince yayýnlanan söyleþide Lally Weymouth un Türkiye-Ýsrail iliþkilerni neden uçurumun kenarýna kadar ittiniz? sorusu üzerine bu görüþün yanlýþ olduðunu belirterek, Türkiye nin Suriye ile Ýsrail arasýnda barýþ saðlanmasý için gösterdiði çabalara dikkat çekti. ERDOÐAN: HAMAS"I HALK SEÇTÝ Erdoðan, Ýran ýn bir kolu olan ve Þam da yaþayan Halit Meþal tarafýndan yönetilen Hamas ile neden o kadar yakýn bir iliþkiniz var? sorusuna Konuyu deðiþtirmeyelim. Ýlk olarak Hamas, Ýran ýn bir kolu deðildir. Hamas seçime bir siyasi parti olarak girdi. Eðer tüm dünya, onlara bir siyasi oyuncu olma fýrsatýný verse, kazandýklarý seçimden sonra böyle bir durumda olmazlardý. Dünya Filistin halkýnýn iradesine saygý göstermedi karþýlýðýný verdi. Ýsrail in BM Güvenlik Konseyi kararýný tanýmadýðýný açýkladýðýný da anýmsatan Erdoðan, Hamas"ýn iyi bir örgüt olduðunu, hata yapmadýðýný söylemiyorum. Hatalar yaptýlar. Ancak ben nihai sonucunu deðerlendiriyorum diye konuþtu. Tayyip Erdoðan, Türkiye için bir rol görüyor musunuz? Türk askerlerinin Gazze ye konuþlandýrýlacak bir barýþ gücünün bir parçasý olacaðý söyleniyor sorusuna da Bu kesinlikle söz konusu deðil. Belki gözlemci olarak. Bizim için oraya güvenlik güçlerini göndermek büyük bir hata olur karþýlýðýný verdi. "BEN DE YAHUDÝ LOBÝSÝNE BOZULDUM" Bazýlarýnýn Ýsrail in Gazze ye yönelik operasyonlarda takýndýðý tutumun, kendisinin Yahudi karþýtý ya da Yahudi halka karþý olmasýndan kaynaklandýðýný öne sürdüðünü belirten Erdoðan, Newsweek in Ve bazý Amerikan Yahudileri buna çok bozuldu demesi üzerine kendisinin de onlara bozulduðunu ortaya koydu. Erdoðan, Ýsrail ile iliþkilerimiz sona mý erdi? sorusunu yanýtlarken de "Ciddi bir iliþkimiz var ancak mevcut Ýsrail hükümeti kendisine bakmalý. Bu konuyu Ýsrail de yapýlacak seçimler için istismar etmemeli deðerlendirmesini yaptý. Söyleþinin son bölümünde Baþbakan Erdoðan, Obama yönetiminden beklentilerinin sorulmasý üzerine de Þimdi adalet yok. Bundan sonra adalet bekliyoruz ifadesini kullandý. ANKA Livni: Türkiye den saygý bekliyoruz ÝSRAÝL Dýþiþleri Bakaný Tzipi Livni, Gazze den gelen görüntülere ve Türkiye deki Ýsrail karþýtý gösterilere karþýn Türkiye den Ýsrail in pozisyonuna saygý göstermesini beklediðini söyledi. Livni, Ýsrail Radyosu na yaptýðý açýklamada, Türkiye ile önemli stratejik baðlarý nýn bulunduðunu ancak iki ülke arasýnda Hamas dahil olmak süre, çeþitli konulara iliþkin görüþ ayrýlýklarýnýn da olduðunu söyledi. Ýsrail basýnýna da yansýtýlan açýklamalarýnda Livni ayrýca Gazze den gelen zor görüntüler ve Türkiye deki Ýsrail karþýtý çok sayda gösteriye karþýn "Türkiye den Ýsrail in pozisyonuna saygý göstermesini beklediðini" de ifade etti. Erdoðan ýn arabuluculuðu bitti ADINI açýklamayan üst düzey bir Ýsrail yetkilisi, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Barýþ görüþmelerinde dürüst bir arabulucu olarak tüm kredibilitesini kaybettiði ni öne sürerek Erdoðan yönetimindeki Türkiye görüþmelerde arabuluculuk yapamaz dedi. Jerusalem Post gazetesine konuþan üst düzey Ýsrail yetkilisi Erdoðan ýn Barýþ görüþmelerinde dürüst bir arabulucu olarak tüm kredibilitesini kaybettiði ni savunurken, Baþbakan olduðu sürece, Türkiye nin barýþ müzakereleri veya görüþmelerinde yeri yok. Artýk güvenilir bir diplomatik ortak deðil. Jerusalem Post da, Türkiye nin þimdiye kadar Ýsrail, Suriye ve diðer bölgesel oyuncular arasýnda kilit bir rol oyladýðýný belirterek Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, Türk diplomatik kanalýn kaybedilmesinin, görüþmeler için ciddi bir darbe olduðunu söylüyorlar diye yazdý. Panelden önce ikili görüþme iptal edildi ÝSRAÝL"de yayýmlanan Haaretz gazetesi, üst düzey bir Ýsrailli siyasi kaynaða dayanarak Davos taki olaylý panel öncesi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Þimon Peres arasýnda yapýlmasý planlanan görüþmenin Türk tarafýnýn talebi üzerine son dakika iptal edildiðini iddia etti. Ülkenin büyük gazetelerinden Haaretz, Erdoðan ýn Davos taki davranýþý, Türkiye nin AB þansýný mahvedebilir baþlýklý haberinde Ayný kaynaðýn, görüþmenin büyük bir olasýlýlýkla Türk Baþbakanýnýn Ýsrail ile iliþkilerin normal olduðu izlemini vermek istemediði için iptal edildiðini söylediði ni kaydetti. AB YÝ UNUTUN Haaretz, Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðýnýn, üst düzey AB diplomatlarýnýn, Erdoðan ýn Gazze operasyonlarýna yönelik eleþtirileri ve Hamas a verdiði desteði çok eleþtirdiði ni öðrendiðini belirtirken de Üst düzey AB yetkilileri, Erdoðan, Avrupa Birliði nin bir parçasý olmak istiyor ancak þimdi bunu unutabilir dediler diye yazdý. Ýsrail Cumhurbaþkanlýðý Bürosu nun Peres in Erdoðan dan özür dilediði haberlerini yalanladýðý kaydedilen haberde þöyle devam edildi: Haaretz, Cumhurbaþkanlýðý Bürosu nun özrü yalanlamasýnýn Erdoðan"ýn çevresinde büyük bir memnuniyetsizliði yarattýðýný öðrendi. Türkler, görülmemiþ bir yöntem ile yanýt vererek iki lider arasýndaki konuþmanýn tümü Türk resmi haber ajansýna aktardý. DÝPLOMATLARA KRÝZ GEÇÝCÝ DENÝLDÝ Yine bir Ýsrailli kaynaða dayanarak Haaretz, Türk Dýþiþleri Bakanlýðý nda son bir hafta yaþanan olaylarýn nedeniyle ciddi bir hayal kýrýklýðý yaþanýyor. Ýki ülke arasýndaki gerginliðinin sona ereceði umulmuþtu ancak Peres-Erdoðan tartýþmasý durumun daha da kötüleþmesine neden oldu diye yazdý. Gazete þu iddialara da yer verdi: Türk diplomatlarýna, baþta Birleþmiþ Milletler de olmak üzere, Ýsrail ve Yahudi muhataplarý ile temas kurmalarý ve Ýsrail ile Türkiye arasýndaki krizin geçici olduðunu vurgulamalarý için talimat verildi. YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 3 Þubat 2009 Salý Dereceye girenler belli oldu 1.Kýrklareli GSÝM Yerel Basýn Spor Fotoðraf Yarýþmasý ödül töreni 3 Þubat 2009 Salý günü Kýrklareli Atatürk Spor Salonu nda düzenlenecek. Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ Kýrklareli GSÝM tarafýndan bu yýl birincisi düzenlenen GSÝM Yerel Basýn Spor Fotoðraf Yarýþmasý 38 eserin katýlýmýyla gerçekleþirken, jüri ekibinde yer alan Ýstanbul CHA dan Murat Ýðrek, Fanatik Gazetesi nden Hüseyin Sakarya ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi nden Mehmet Demirkol un titiz çalýþmalarý sonucunda 14 eser ödüle layýk görüldü. Kýrklareli Gençlik Spor Ýl Müdürü Ata Karataþ ýn giriþimleri ve itinalý çalýþmalarý sayesinde organize edilen GSÝM Yerel Basýn Spor Fotoðraf Yarýþmasý ödül töreni Vali Hüseyin Avni Coþ ve Kýrklareli Spor Camiasýndan önemli isimlerin de katýlýmlarý ile 3 Þubat 2009 Salý günü saat de Kýrklareli Atatürk Spor Salonu nda gerçekleþtirilecek. Dereceye giren 14 eserin sahiplerine Halk Bankasý tarafýndan çeþitli hediyeler verilirken, eser sahiplerine ayrýca Kýrklareli Valisi Hüseyin Avni Coþ tarafýndan Takdir Beraatlarý ve GSÝM tarafýndan hatýra þiltleri verilecek. Törende yine dereceye giren 14 eser arasýnda yapýlacak ikinci bir eleme ile seçilecek olan 8 esere ayrýca ödüller verilecek. Eserler 1 hafta boyunca Atatürk Spor Salonu nda sergilenecek. Kýrklareli Gençlik Spor Ýl Müdürü Ata Karataþ; yarýþmaya katkýlarýndan dolayý Halk Bank, Ticaret Odasý, Bilgiç Otel, Sadrettin Özden, Gürsel Ticaret, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile kendini Kýrklareli nde spora adamýþ spor camiasýnýn önde gelen ismi Ýsmail Týrpancý ya teþekkürlerini sunarken, bu önemli organizasyonda spora gönül veren herkesi aramýzda görmek istiyoruz dedi. Kent haber Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ Trakya Elektrik Daðýtým AÞ(TREDAÞ) ve Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri'nin ortaklaþa yürüttüðü çalýþmalarda, cadde üzerinde bulunan ve direklerden Türkiye Bocce Þampiyonasý yapýldý Elektrik hatlarý yeraltýna alýnýyor Kýrklareli'nin Pýnarhisar Ýlçesi nde Cadde üzerindeki elektrik direkleri kaldýrýlarak elektrik baðlantýlarý yeraltýna indiriliyor. verilen elektrik telleri zeminde oluþturulan kanallardan verilerek, evlere de ayný þekilde baðlantýlar gerçekleþtiriliyor. Pýnarhisar Belediyesi Fen Ýþleri Þefi Ýnþaat Mühendisi Hasan Ýbrahim Yýlmaz yaptýðý açýlamada; gerçekleþtirilen bu iþlem sayesinde elektrik tellerinin de yeraltýndan verilmesi ile zamanla karþýlaþýlabilecek elektrik arýzalarýnýn en azý indirgeneceðine dikkat çekerken, yol ve kaldýrým üzerlerinde bulunan büyük beton direklerin kaldýrýlmasýyla vatandaþýn yollarý ve kaldýrýmlarý daha rahat kullanma þansýna sahip olacaðýný Kent haber Sulucakarahöyük/ KIRIKKALE Türkiye Bocce Þampiyonasý Kýrýkkale'de sona erdi. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Japonya devlet televizyonu Nevþehir'de Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Japonya'nýn devlet televizyonu NHK, 26 Þubat 2009 tarihinde yayýnlanacak "Þaþýrtýcý uygulamalar" isimli program çekimi için Nevþehir'e geldi. Japonya'nýn en çok izlenen TV kanallarýndan biri olan NHK TV tarafýndan Japon FCC isimli yapýmcý firmaya Federasyonu'nun 2009 faaliyet raporu içinde yer alan Türkiye Bocce Þampiyonasý, 29 Ocak-1 Þubat 2009 tarihleri arasýnda 46'sý bayan 148 sporcunun katýlýmýyla Kýrýkkale Vali Behiç Çelik Spor Salonu'nunda gerçekleþtirildi. Þampiyona sonunda bayanlarda Bolu'dan Rukiye Yüksel birinci olurken, Antalya'dan Deniz Demir ikinci, Mine Demir ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ankara'dan Caner Makara birinci, Ýstanbul'dan Þinasi Seleciler ikinci ve Kocaeli'den Garip Tarçýn üçüncü oldu. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Baþkaný Ahmet Recep Tekcan, 2009 yýlýnýn Bocce için çok önemli hazýrlattýrýlan "Þaþýrtýcý Uygulamalar" isimli programda, Türkiye'ye gelen Japonlarýn gerçekleþtirecekleri ziyaret sýrasýnda karþýlaþabileceði sýkýntýlar karþýsýnda neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirme yapýlýyor. Programda, Türkiye'yi ziyaret eden Japonlarý bilgilendirmeyi amaçladýklarý belirten Þaþýrtýcý Uygulamalar isimli programýn yönetmeni Kazuya Masuto, programda Türkiye'deki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret edecek Japonlarýn, uymasý gereken kurallar, yürürlükte bulunan uygulamalar ve tarihi merkezlerin korunmasýna yönelik yasal düzenlemeler gibi temel konularda bilgilendirilmelerine yönelik açýklamalarýn yer aldýðýný söyledi. Nevþehir'deki tarihi ve turistik merkezlerde gerçekleþtirilen çekimlerin olacaðýný belirterek, "Her yýl bir faaliyeti üstlenen Kýrýkkale'de bize desteklerini esirgemeyen Kýrýkale Valisi Mustafa Demirer, Kýrýkkale Belediye Baþkaný Veli Korkmaz ve il müdürü Adnan Vural'a teþekkürlerimi sunmak istiyorum yýlý bocce için önemli bir yýl olacak. Bu yýl Akdeniz Oyunlarý'nda bocceyi vitrine taþýmak zorundayýz. Özellikle raffa disiplininde mücadele eden sporcularýmýzdan mutlaka madalya bekliyorum" dedi. kent haber ardýndan Nevþehir Belediyesi'ne gelen 3 kiþilik Japon NHK TV program ekibi, Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'nde yaklaþýk 1,5 saat süren çekim yaptý. Programda Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, Japonya'dan Kapadokya bölgesini ziyaret edecek turistlerin karþýlaþabilecekleri her türlü sorunda kendilerine baþvurulmasý halinde yardýmcý olunacaðýný ifade ettiler. Nevþehir'in tarihi ve turistik merkezlerinin görüntülerine de yer veren program, Japonya'nýn devlet TV'si NHK'da 26 Þubat 2009 Perþembe günü yayýnlanacaðý belirtildi. Kent haber SATLIK DAÝRE Toki II. Etap I. Blok 22 Nolu daire Satýlýktýr. Tel: GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 3 Þubat 2009 Salý Küresel krizin neresindeyiz? Hayri Kozanoðlu 15 Eylül 2008 de Amerikan yatýrým bankasý Lehman Brothers ýn batýþýyla þiddetlenen küresel krizin, hâlâ net bir resmini çekmek zor. Ama toz duman arasýndan görülebilenleri birkaç maddede toplamak mümkün. 1.Karþýmýzda kimsenin býyýk altýndan gülmesine izin vermeyecek ölçüde tüm coðrafyalarý, tüm sektörleri, tüm toplumsal sýnýflarý derinden etkileyen þiddette bir kriz var. Bir zamanlar dünya ekonomisinin maestrosu olarak nitelenen, ABD Merkez Bankasý (FED) eski Baþkaný Alan Greenspan bile mevcut krizi, yarým asýrda, belki de bir asýrda bir görülebilecek bir vaka olarak nitelendiriyor. 2.Bu krizin, faizleri biraz daha indirelim, bütçe açýklarýný bir parça artýralým türü gündelik para ve maliye politikalarýyla atlatýlabilecek konjonktürel bir dalgalanma olmadýðý ortada. Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý Bretton Woods benzeri veya 70 ler sonunda neo-liberalizm türü yeni bir yapýsal düzenlemeyle kapitalizm krizini aþabilir mi, yoksa kapitalizmin varlýðýný tehdit eden sistemik bir kriz mi söz konusu? sorusunun cevabýný ancak zaman ve toplumsal mücadelelerin düzeyi verebilir. 3.Hayatý ve ekonomiyi kâr ve rekabet merkezli tanýmlayan, piyasanýn kerametlerine bel baðlayan neoliberalizmin sonuna gelindiði söylenebilir. Krizin sosyalistlere, emek hareketine sunduðu en önemli imkan; kapitalizmin kendine olan güveninin sarsýlmasý, toplum nezdinde itibarýnýn erozyona uðramasýdýr. Artýk, alternatifin ne? sorusuna kapitalizmin ideolojik hegemonyasýnýn zayýfladýðý bir ortamda, daha inandýrýcý cevaplar verme imkanýna sahibiz. 4.Kriz ortamýnda devlet, ekonomiye güçlü bir aktör olarak müdahale ediyor. Böylelikle, gerek kapitalist küreselleþme ideologlarýnýn, gerekse de Negri ve Hardt ýn "Ýmparatorluk" tezlerinin aksine; devletin ekonomiden elini eteðini çekmediði görülüyor. Ama bu devletin, geniþ toplum kesimlerinin tüketim özlemlerini etkin talebe çeviren; kamu hizmetleriyle hem istihdam yaratan, hem de yaþam standartlarýný yükselten sosyal devlet deðil, sermayenin akut sorunlarýný vergi mükellefinin cebinden çözmeye soyunan bir sýnýf devleti olduðunu akýldan çýkarmamak gerekiyor. 5.Ulus devletlerin ortadan kalkmadýðýnýn en önemli kanýtý da, felaket anýnda her hükümetin kendi banka ve þirketlerini kurtarmaya koþmasýdýr. Bu eðilim, özellikle AB projesinin inandýrýcýlýðýna darbe vurdu. Kredi piyasalarýnda, Alman bankalarýnýn sýrf Alman bankalarýna, Ýngilizin sýrf Ýngilize kredi açmasý gibi, 2 yýl öncesinde akla bile gelmeyecek bir tür etnik arýndýrma politikasýyla karþý karþýyayýz. 6.Kriz, þimdiden geniþ emekçi kitleleri vurmaya baþladý. ABD de iþsizlik son iki ayda 1 milyon artýþla, krizin baþýndan bu yana 2.5 milyonluk düzeye geldi. Ýspanya da iþsizlik, yüzde 13.9 a týrmanýrken, Ýngiltere de yýlýn son üç ayýndaki yüzde 1.5 daralma, büyük bir iþsizlik dalgasýnýn habercisi. Çin de ise ülkenin yýlbaþýsýyla birlikte evlerine dönen milyonlarca iþçi, iþler düzelene kadar köylerinde beklemeyi tercih edecek. 7.Yunanistan daki büyük isyan, Arjantin de emeklilik sisteminin ulusallaþtýrýlmasý, Latin Amerika da Amerikancý Kolombiya-Peru-El Salvador ekseni dýþýnda kýtasal yakýnlaþmanýn hýzlanmasý, Ýtalyan gençlik hareketinin, Fransýz kamu çalýþanlarýnýn dinamizmi gibi umut vadeden kýpýrdanmalara karþýn; krizin boyutlarýna paralel bir mücadele ve direniþ ekseni hala oluþturulabilmiþ deðil. TÜSÝAD ýn derdi ne? TÜRKÝYE nin dýþ borçlarýnda 2001 krizinden sonra giderek özel kesimin aðýrlýðý arttý. Orta-uzun vadeli borçlar içinde son açýklanan rakamlara göre; özel kesim borçlarý 143 milyar dolar civarýnda. Bu borçlar içinde de finansal olmayan kuruluþlarýn, yani þirketlerin önemli payý var. Þirketler kesimi, kýsa vadeliler de katýlýrsa, dýþ aleme 125 milyar borçlu. Zaten TÜSÝAD ýn hükümeti IMF ile anlaþmaya zorlamasýnda zurnanýn zýrt dediði yer de burasý. Birinci önceliði uluslararasý alacaklýlarýn çýkarlarýný kollamak olan IMF marifetiyle özel sektörün borçlarýnýn devlet güvencesi altýna almasýný umuyor olmalýlar. Ayný, 2001 de Bülent Ecevit hükümetinin yaptýðý gibi J.P. Morgan Chase in son araþtýrmasýna göre, GOÜ lere ait þirketlerin 2009 da 200 milyar dolarlýk dýþ borçlarýný yenilemeleri gerekiyor. Bu listenin ülke sýralamasý þöyle: Ülke Borç (milyar $) Rusya 39.9 BAE 18.1 Meksika 15.5 Türkiye 14.6 G.Kore 13.7 Ayný rapor, eylülden itibaren uluslararasý sermaye piyasalarýnýn bu tip borçlulara fiilen kapandýðýný vurguluyor. Ya iç piyasadan borçlanmak, ya da kendi gelirleriyle borçlarýný kapatmak zorundalar. Eskaza bir finansman olanaðý bulsalar dahi, daha geçen Aðustos ta ABD hazine kaðýtlarýndan yüzde 2 daha pahalý borçlanabilirken, bugün yüzde 9 prim ödemeleri bekleniyor. Hükümet, IMF den gelecek paralarý özel kuruluþlarýn borçlarýný ödemek için kullanmaya çok kararlýysa, bizden önermesi: Borçlarýný ödeyemeyen þirketleri kamulaþtýrýn, bunlarýn zaten birçoðu eski kamu kuruluþlarý, böylelikle Amerikan-Ýngiliz hükümetlerinden geri kalmýþ da olmazsýnýz. DAVOS 2009 BÝLÝNDÝÐÝ gibi Davos, küresel elitlerin buluþma yeri, bir anlamda uluslar arasý sermayenin genel kurulu Bir zamanlar vereme þifa niyetine ziyaret edilen bu küçük Alp Cenneti, 1971 den beri, dünyanýn en zengin ve güçlülerine ev sahipliði yapýyor Berlin Duvarý nýn yýkýldýðý, Sovletler Birliði nin daðýldýðý, tarihin sonu na çýpa atýldýðý kanaatinin hakim olduðu kavþaklarda, Çin in DTÖ ye katýlýþýnýn kutlandýðý dönemlerde; Davos a daha bir heyecanla, iþtahayla gidilirdi Gerçi son yýllarda kapitalist küreselleþmenin yarattýðý eþitsizlikler, sosyal periþanlýk gündeme gelmiyor deðildi. Ama, son tahlilde, kimsenin kapitalizme imanýndan þüphesi yoktu 2008 de küresel risklerden söz edilse de, korku ve endiþeden çok, müdebbir giriþimci tonu zirveye damgasýný vurmuþtu Son yýllarda Claudia Schiffer den Angelina Jolie ye, tabii yanýnda Brad Pitt e kadar birçok celebrity nin yolu Dünya Ekonomik Forumu ndan geçmiþti 2009 da ise, Davos ta karlarýn beyazlýðý bile uçup giden kârlarýn damgasýný vurduðu gri tonun gölgesinde kalýyor Bakmayýn, yine de þirket yöneticisi, 50 bin dolarý bulan katýlma maliyetine aldýrmayýp, Davos un yolunu tuttu Baþbakan Tayyip Erdoðan, Özal la baþlayan Davos u tavaf alýþkanlýðýný bozmadý Bu yýlýn starlarý, 40 ülkenin devlet ve hükümet baþkanlarý Þirket CEO larý el pençe divan, onlarýn merhametinden medet umar vaziyette Goldman Sachs, Davos un ünlü dillere destan en görkemli partisini bu yýl askýya aldý. Çift motorlu helikopterlerin aboneleri, bu yýl tek motorlulara talim ediyorlar. Lehman Brothers ýn CEO su Richard Full, bu yýl davetliler arasýnda yok, ayný þekilde geçen hafta azledilen Merril Lynch ten John Thain de. Forum da konuþma yapmasý beklenen Hintli Satyam Bilgisayar Sistemleri nin baþkaný Raju nun ise, davete icabet etmesi mümkün deðil, çünkü o artýk parmaklýklar arasýnda Kapitalist küreselleþme kazanan haklýdýr itikadýnýn hakim olduðu, yükselenin borusunun öttüðü, düþenin gözyaþýna bakýlmadýðý bir tasarýmdý. Hakkýný yemeyelim, Davos bu ruha sadýk kalýyor, itibar kaybeden eski dostlara kapýsýný kapatýyor. Davos düzenleyicisi Claus Schwab, bu acýmasýz zihniyete, giyotin gibiyiz sözüyle sahip çýkýyor ve ekliyor, Birçok eski CEO ve eski politikasý gelmek istiyorlar. Biz de hayýr diyoruz. Bir kere kaybedersen, artýk karar verici konumunda deðilsen, davetli olma hakkýn da yoktur. Klasik müzik için iyi bir haber SON dönemlerde paradan para kazanmak, en geliþkin finansal enstrümanlara aþina olmak, en kompleks yatýrým stratejilerini uygulayabilecek analitik kalibreye ulaþmak; tüm parlak gençlerin ideali haline gelmiþti. Kolay mý, ABD de tüm karlarýn yüzde 40 ý finans ve bankacýlýk sektörüne yýðýlmýþtý. Amerika da MIT nin, Harvard ýn en parlaklarý, Ýngiltere de Oxford, Cambridge in dönem birincileri, bizde de Boðaziçi, ODTÜ, Bilkent in elektronik, bilgisayar bölümlerinin istikbal vaat edenleri bilgilerini, beyinlerini yýllarca finansýn hizmetine sunmadýlar mý? Þimdi sektör daralýrken, kimbilir belki bir kýsmý asýl mesleðine döner, bir kýsmý da zaten, dünyalýðýný çoktan yapmýþtýr bile. Ama ILO un en iyimser tahminle 51 milyon olarak verdiði ekonomik yavaþlamanýn küresel istihdam krizi ne dönmesi sonunda; iþsiz, aþsýz kalacak mütevazi insanlarýn vebalini, acaba kim ödeyecek! Bu gariplikte belki de yetenekleri en fazla heba olanlar sanattan, edebiyattan koparýlanlar. Örneðin, Amerika nýn en namlý müzik okulu Julliard dan diplomalý Alan Greenspan piyanistlikte karar kýlsa idi daha isabetli olmaz mýydý? Gerçi çok yönlü yetenekleri bulunanlar da eksik deðil. Örneðin, Siyah Kuðu kitabý satýþ rekorlarý kýran Nesim Nikolas Talib ayný zamanda Chikago türev borsasýnda marifetlerini sergilemeye devam ediyor, bu dibe vurma döneminde bile yatýrýmlara yüzde 115 kazandýrmayý becermiþ. Yeteneklerin kar bataðýnda buharlaþmasý mevzuunu daha iyi kavrayabilmek için, Nobel ödüllü Hintli Ýktisatçý Amartya Sen e kulak vermekte yarar var: Cambridge Trinity College in baþýndayken, en baþarýlý klasik müzik öðrencilerimiz, öðretim görevlisi veya bilim adamý olmak yerine, daha fazla para kazanmak için Lehman Brothers, Merril Lynch gibi bankalarda çalýþmayý tercih ediyorlardý. Bu, finans sektörünün insanlarý iþe alýrken, ne kadar saçma bir yol izlediðinin de kanýtý. Yüksek maaþlara söyleyecek bir þeyim yok, fakat yetenek seçiminin de bu doðrultuda olmasý gerekli. Onlarý eðitmek için yýllar harcadýk ve sonunda bilgi sahibi olmadýklarý bir meslekte çalýþmaya baþladýlar. Bunun deðiþmesi gerekli ve bu, klasik müzik için iyi bir haber!

5 3 Þubat 2009 Salý Nilgün Öneþ: Hatalarýmýzý kabullenmek zorundayýz Gülþen Ýþeri Ýktidar savaþlarý devam ettiði sürece kimsenin kazanan olacaðýný düþünmüyorum. Bana göre tek masum ülke, öldürmeye ve dolayýsýyla savaþa karþý olduðu için Tibet ti. Onu da Çin iþgali yok etti. Belki artýk birarada yaþamanýn baþka türlü yollarýný aramanýn zamanýdýr 1955 yýlý hepimizin belleðindedir. 6-7 Eylül, 1955 yýlýnýn hazan mevsimidir. Türkiye nin gerginleþen siyasi süreci Beyoðlu nun sokaklarýna taþmýþtýr. Öteki olana tahammülsüzlüðün en uç noktasýdýr. Rumlar gidecek bu iþ bitecek sloganý yeni bir katliamýn habercisidir artýk. Týpký diðerleri gibi. Öyle de olur. Beyoðlu ndaki Rum evleri bir gece tek tek iþaretlenir, ne olacaksa ondan sonra olur Rumlarýn yaþadýðý evler talan edilir, yaðmalanýr. Tomris Giritlioðlu nun yönettiði, Yýlmaz Karakoyunlu nun kitabýndan Etyen Mehçupyan ve Nilgün Öneþ in senaryolaþtýrdýðý Güz Sancýsý iþte bu olaylara vurgu yapýyor yýlýnýn küçük bir kesitini sunuyor bize. Behçet (Murat Yýldýrým) ve Elena (Beren Saat) aþký üzerinden 6-7 Eylül olaylarýna deðinen Güz Sancýsý, tarihle yüzleþmeye bir adým attýrýyor. Türk milliyetçiliðinin yarattýðý tahribat ise açýkça gözler önüne seriliyor. Behçet milliyetçi bir babanýn oðludur, babasýnýn etkisinde olduðundan yapýlan katliamlara ve ölümlere sessiz kalýr, en yakýn arkadaþýnýn öldürülmesine bile Elena Rum bir fahiþedir, sessiz ve savunmasýz Behçet ve Elena nýn ortak noktasý ise yalnýzlýktýr. Gayrimüslimlerde derin yaralar açan siyasi dalganýn ortasýnda iki genç, aþkýn topraklarýnda ayný, yaþadýklarý ülkenin topraklarýnda farklý taraflardadýrlar. Bu farklýlýðýn bedeli aðýrdýr. Dünya tarihi ve kendi tarihimiz hep gurur verici olaylardan ibaret deðil, tam da tersine doðru okunduðunda resmi tarihin ne kadar utanç verici olaylarla dolu olduðunu görebiliriz. Ama bunlarý yok sayarak, görmezden gelerek sayfalardan silemeyiz diyen filmin senaristlerden Nilgün Öneþ le konuþtuk.»yýlmaz Karakoyunlu nun Güz Sancýsý kitabýyla senaryo arasýnda nasýl bir fark var? Kitapta karakterlerin hikâyeleri ve olaylar doðal olarak daha geniþ yer alýyordu. Ama roman ve film hikâyesinin birbirinden farklý yapýlarda oluþmasý gerektiðini biliyoruz. Senaryoyu bir ana öykü ve birkaç yan hikâyenin etrafýna kurmak zorundaydýk. Buna göre seçim yaptýk. Yaptýðýmýz seçime göre de deðiþtirdiðimiz, çýkardýðýmýz bölümler oldu ve eklemeler yaptýk. Suat ve Ýsmet bütün krizli zamanlarda bize doðru sorularý soran, düþünmemizi saðlayan saðduyulu insanlarý sembolize ediyor. Ve tabii ki bütün bu deðiþiklikler için Yýlmaz Bey in iznini aldýk.»güz Sancýsý ný Etyen Mahçupyan la birlikte kaleme aldýnýz. Etyen Mahçupyan la çalýþmak nasýl? Sanýrým ilk ortak çalýþmanýz Evet, ilk ortak çalýþmamýz. Çok iyi ve uyumlu bir çalýþma süreci yaþadýk. Ben biraz hazýra kondum aslýnda. Etyen uzun zamandýr senaryo üzerinde çalýþýyordu. Benim dýþardan bir göz olarak bazý eleþtirilerim ve önerilerim oldu. Tomris in de katýldýðý bir iki toplantý sonunda bu konular üzerinde anlaþýp çalýþmaya baþladýk. Yeni yapýnýn üçümüzün de içine sinmesi gerekiyordu. Fazla sorun yaþamadan ortak bir dil oluþturabildik. Ýkili çalýþmalarda bu çok önemli. Kendi adýma bu çalýþmadan çok memnunum.»güz Sancýsý, 6-7 Eylül olaylarýný konu alýyor. Temelinde bu olmasa bile geçmiþe götürüp býrakýyor bizi. Peki siz yazarken neler hissetiniz? Herkesin gözü önünde yaþanan ve engel olunamayan utanç verici olaylar karþýsýnda ne hissediyorsak ben de onu hissettim. Ýlle de yaþamýþ olmam gerekmiyor. Çalýþýrken birçok kitap okudum, fotoðraflar gördüm, tanýklýklar dinledim. Duyduklarým karþýsýnda dehþete kapýldým. O iki günde filmde gösterdiðimizden çok daha fazla insanlýk dýþý olaylar yaþandýðýný biliyorum.»behçet ve Elena nýn aþký Behçet film boyunca bir seyirci gibi duruyor olanlara. Elena yalnýz ve savunmasýz. Aslýnda her ikisi de yalnýz Bu karakterler günümüz Türkiyesi nde nasýl bir pencereden baktýrýyor? Behçet milliyetçi olsa da çoðunluðu temsil ediyor. Çünkü seyrediyor. Arkadaþýnýn ölümü karþýsýnda bile birþey yapamadý. Ancak 6-7 Eylül ü bu kadar içeriden yaþadýktan sonra o artýk eski Behçet olamazdý. O günlerden sonra Türkiye nin eski Türkiye olmadýðý gibi Elena ise bana göre filmdeki en masum karakter. Bizi kirleten yaptýðýmýz iþler deðil, olaylar karþýsýndaki duruþumuz, tavrýmýzdýr. Hem Elena, hem de Behçet özel hayatlarýnda ve olaylar karþýsýndaki duruþlarýnda yalnýzlýklar, çaresizlikler yaþadýlar. Bugün birçoðumuzun yaþadýðý gibi Yani hâlâ ayný pencerelerden bakýyoruz galiba»bugün herkes seyirci deðil mi zaten? Evet bence çoðumuz seyirciyiz. Hrant Dink in cenaze töreninde olduðu gibi bazý özel durumlarda toplumsal tepkiler gösteriyoruz ama bu devam etmiyor. Hýzla unutuyoruz. Bizi isyan ettirecek kadar etkili bir baþka olaya kadar kendi köþemize çekiliyoruz. Yine de eskiye göre itirazlarýn ve sivil toplum hareketlerinin arttýðýný görmek memnuniyet verici.» Tüm bu hesaplaþmalarý yapmakta niçin gecikiyoruz? Öncelikle devlet politikalarý nedeniyle Gayrimüslimlere ve Türk olmayan etnik guruplara 1900 lerden itibaren yapýlmaya baþlayan ayrýmcýlýk 1923 te cumhuriyetin kurulmasýyla þiddetleniyor. Bundan sonra da vatan topraklarýný Türkleþtirme faaliyetleri bugünlere kadar geliyor. Uzun yýllara yayýlan bu bilinçli devlet politikasýnýn bireyler üzerindeki etkisi tartýþýlmaz. Bütün bunlara ek olarak yaþananlarý savunmak için milliyetçi görüþe daha fazla yaklaþýp, karþý düþüncelere duyulan tepki ve saldýrýlarýn yüzleþmeyi geciktirdiðini düþünüyorum.»filmde Suat öldürülüyor. Suat bir komünist. Artýk tüm dönem filmlerinde kaybedenler olarak gördüðümüz komünistler. Evet, çok yara aldýlar, çok öldüler, öldürüldüler Ama insan sormadan edemiyor; ne zaman kazanacak sosyalistler? Evet Suat bir komünist ama bu hikâyede daha çok saðduyuyu temsil ediyor. 6-7 Eylül den sonra olaylardan sorumlu olarak aralarýnda Aziz Nesin, Kemal Tahir, Asým Bezirci, Hasan Ýzzettin Dinamo, Fehmi kurucu gibi isimlerin de olduðu 48 sol görüþlü aydýn tutuklanýyor. Ancak aralýk sonuna doðru olaylarýn faili olduklarý kanýtlanamadýðý için serbest býrakýlýyorlar. Yani suç yine önce komünistlerin üstüne atýlmaya çalýþýlýyor. Ancak iktidar savaþlarý devam ettiði sürece kimsenin kazanan olacaðýný düþünmüyorum. Bana göre tek masum ülke öldürmeye ve dolayýsýyla savaþa karþý olduðu için Tibet ti. Onu da Çin iþgali yok etti. Belki artýk birarada yaþamanýn baþka türlü yollarýný aramanýn zamanýdýr.» Geçmiþle hesaplaþmadan doðru bir gelecek kurulabileceðine inanmýyoruz. Saðlam bir gelecek üzerinde deðiliz, sizce de öyle deðil mi? Bugün yaþadýðýmýz sorunlar, geçmiþte yaþananlarý tekrar eder gibi devam ediyor. Bu elbette yaptýðýmýz hatalarý kabul etmemekten, onlarla yüzleþmemekten kaynaklanýyor. Dünya tarihi ve kendi tarihimiz hep gurur verici olaylardan ibaret deðil. Tam tersine, doðru okunduðunda resmi tarihin ne kadar utanç verici olaylarla dolu olduðunu görebiliriz. Ama bunlarý yok sayarak, görmezden gelerek sayfalardan silemeyiz. Saðlam bir gelecek kurmak için hatalarýmýzý kabullenmek ve gerektiði zaman özür dilemekten baþka yolumuz olduðuna inanmýyorum.»son zamanlarda Ermenilerden özür dileme konusu gündeme geldi. Bu filmi de bir özür filmi olarak düþünebilir miyiz? Kendi adýma evet. Ýzleyenlerde de böyle duygular uyandýrýrsa ne mutlu bize.»senaryonuzu yazarken içselleþtiriyor musunuz? Evet. Özellikle diyaloglarý yazarken karakterlerle empati kurmadan gerçekçi olamazsýnýz. Bir anlamda senaryodaki bütün karakterleri oynuyorsunuz aslýnda. Elinizden geldiði kadar onlarýn yaþadýklarýný sizin de hissetmeniz gerekiyor. Bu elbette dünyanýn en zor iþlerinden biri. Hele de yaþanmýþ ve travmatik bir hikâyeyi ele almýþsanýz daha da zor»yazmak bir anlamýyla da yaþamaktýr, ki siz yakýn tarihi yazýyorsunuz. Hepimizin içini acýtan olaylarý. O süreçleri, 70 li yýllarýn sonunu yaþamýþ biri olarak o geri dönüþler sizde nasýl tahribatlar yaratýyor? Geçmiþi yazarken toplum olarak ne kadar deðiþtiðimizi fark ediyorum. Serbest rekabet özel iliþkiler de dahil hayatýmýzýn her alanýna hâkim olmuþ durumda. 30 yýl geriye gidip düþününce, olaylarýn içinde yaþayýp giderken her þeyi hayatýn normal akýþý gibi algýladýðýmýzý anlýyorum. Hayallerimiz ve ideallerimiz vardý. Onlarýn bir gün mutlaka gerçekleþeceðine inanýyorduk. Bugün geriye dönüp baktýðýmda ise ne kadar sýradýþý þeyler yaþadýðýmýzý aslýnda gerçekleþmesi ne kadar zor hayaller kurduðumuzu fark ediyorum. Yaptýðýmýz hatalarý tekrarlamadan yeni yollar aramak için gücümüz var mý, ya da bunu yapabilecek genç bir kuþak gelecek mi bilmiyorum. Özellikle bizim kuþak ciddi travmalar yaþadý. 12 Eylül sonrasýnda sol düþünce bilinçli olarak bir daha toparlanamayacak ölçüde daðýtýldý. Zaten amaç buydu, baþarýlý da oldu. Bu tahribat onarýlýr mý bilmiyorum. Belki hâlâ umut vardýr. Kendimizi ve yaþananlarý anlamaya çalýþýrsak, hatalarýmýzdan dersler çýkarýrsak, yepyeni bir hayat inþa etmenin mümkün olacaðýna dair umut besleyebiliriz.»tüm senaryo yolculuðuna baktýðýnýzda kendi iç yolculuðunuzun neresindesiniz? Senaryo çalýþmanýn bana yararý, çok deðiþik karakterlerle empati kurmayý öðrenmek oldu. Þimdi hayata ve insanlara eskiye göre daha tarafsýz daha anlayýþla bakmaya çalýþýyorum. Ama bu herkesi ve her þeyi hoþgördüðüm anlamýna gelmiyor. Eski düþüncelerimin evrilerek deðiþtiðini, daha olgunlaþtýðýmý söyleyebilirim.»peki popüler kültür içinde yakýn tarihin verilmesini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Popüler kültürü küçümsemiyorum. Özellikle televizyonun çok önemli bir iletiþim aracý olduðunu inkâr edemeyiz. Ýnsanlarýn dizi karakterlerine bizim düþündüðümüzden çok daha fazla anlamlar yüklediðini görüyoruz. Bu yüzden yazarlarýn izleyicilere karþý sorumluluklarýnýn bilincinde olmalarý gerekiyor. Elimizdeki aracýn olumlu veya olumsuz etkiler uyandýracak güçte olduðunun farkýna varmalýyýz. Türkiye deki hemen hemen bütün evlerin içine kadar girdiðimizi düþününce dehþete kapýlýyorum. Bu anlamda popüler kültür yararlý da olabilir, zararlý da Nasýl kullandýðýnýza baðlý.»ve yakýn tarih süreci senaryolarýnýzda devam edecek mi? Evet. Hatýrla Sevgili nin devamý üzerinde çalýþýyorum yýlýndan bugüne doðru ilerleyen baþka bir öyküyle yakýn tarih sürecini yazmaya baþladým. Yukarýda belirttiðim nedenlerden ötürü bu projenin özellikle televizyon için hazýrlanmasýnýn benim için ayrý bir önemi var. Yine danýþmanlarla ve fikirlerine güvendiðim yeni bir yazý gurubuyla yoluma devam edeceðim.

6 HACIBEKTAÞ RIFAT KARTAL HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ MAL ALIMLARI (GIDA) alýmý iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale Kayýt No : 2009/ Ýdarenin a ) Adresi : ZÝR MAHALLESÝ VÝRANBAÐLARI MEVKÝ HACIBEKTAÞ NEVÞEHÝR b ) Telefon - Faks Numarasý : c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 2. Ýhale Konusu malýn a ) Niteliði, Türü ve Miktarý : GIDA ALIMLARI ÝHTÝYAÇ BELGESÝNDE BELÝRTÝLEN 116 KALEM MALZAME b ) Teslim Yeri(leri) : HACIBEKTAÞ RIFAT KARTAL HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ AMBARI. c ) Teslim Tarihi : SÖZLEÞMENÝN ÝMZALANMASINA MÜTEAKÝP ÝDARENÝN ÝHTÝYCI DOÐRULTUSUNDA HAFTALIK AYLIK OLARAK 5 ÝÞ GÜNÜ ÝÇERÝSÝNDE TARÝHÝNE KADAR PEYDER PEY TESLÝM EDÝLECEKTÝR. 3. Ýhalenin a ) Yapýlacaðý Yer Ýhale Ýlaný Mal Alýmlarý (Gýda) Satýn Alýnacaktýr. : HACIBEKTAÞ RIFAT KARTAL HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ ZÝR MAHALLESÝ VÝRANBAÐLARI MEVKÝÝ HACIBEKTAÞ NEVÞEHÝR b ) Tarihi - Saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi, Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, Ýhale konusu iþ ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatý uyarýnca gerekli belge/bilgi: Ýstekliye ait iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsatýnýn aslý veya noter tasdikli süretini verecektir Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat, Ýhale konusu alýmýn/iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge, Gerçek veya tüzel kiþi olmasý durumuna göre ortaðý olduðu þahýs þirketleri ile sermayesinin yarýsýndan fazlasýna sahip olduðu sermaye þirketlerine iliþkin beyanname, Tüzel kiþi istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlmayacaðýna iliþkin taahhütname Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler Ýþ deneyim belgeleri: Ýsteklinin son beþ yýl içinde yurt içinde veya yurt dýþýnda, kamu veya özel sektörde gerçekleþtirilen ve idarece noksansýz ve ayýpsýz kabul edilen ihale konusu alým veya ihale dokümanýnda belirlenecek benzer nitelikteki alýmlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.ýhale konusu iþin özelliðine göre istekliler tarafýndan teklif edilen bedelin %40 oranýnda, ihale konusu alým veya ihale dokümanýnda belirlenecek benzer nitelikteki alýmlara ait tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi ibraz edilecektir Üretim, imalat kapasitesi, araþtýrma-geliþtirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler a) Ýstekli imalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belgeler b) Ýstekli yetkili satýcý ise, yetkili satýcý olduðunu gösteren belgeler c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçý veya yetkili satýcý ise yukarýdaki belgelerin yaný sýra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi Bu ihalede benzer iþ olarak, Kamuda ve özel sektörde gýda alýmý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümaný Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü adresinde görülebilir ve 50 TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler tarihi, saat 10:00 'a kadar HACIBEKTAÞ RIFAT KARTAL HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ ZÝR MAHALLESÝ VÝRANBAÐLARI MEVKÝÝ HACIBEKTAÞ NEVÞEHÝR adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme düzenlenecektir. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Diðer Hususlar: kuru soðan 550 kg, patates 1100 kg, domates 1000 kg, dolma biber 150 kg, taze fasulye 150 kg, taze kabak 150 kg, karnýbahar 100 kg, sarýmsak 60 kg, patlýcan 300 kg, pýrasa 100 kg, ýspanak 100 kg, yeþil sivri biber 100 kg, marul 300 kg, maydanoz 100, salatalýk 600 kg, kara lahana 100 kð, beyaz lahana 150 kð, havuç 100 kð,turp 50 kð, kavun 550 kð, karpuz 800 kð, elma 500 kð, armut 100 kð, portakal 300 kð, mandalina 400 kð, limon 500 kð, muz 220 kð, taze kayýsý 150 kð, taze incir 110 kð, taze üzüm 350 kð, kiraz 50 kð, kekik 5 kð, çilek 100 kð, þeftali 220 kð, erik 200 kð, yeni dünya 100 kð, nohut 275 kð, kuru fasulye 275 kð, barbunya 110 kð, pirinç 1000kð, beyaz peynir 440 kð, bulgur 550 kð, makarna 600 kð, kýrmýzý mercimek 275 kð, yeþil mercimek 100 kð, þehriye 250 kð, karabiber 11 kð, ayçiçek yaðý 1100 kð, zeytin yaðý 110 kð, piknik tereyaðý 50 kð, piknik bal 60 kð, piknik reçel 60 kð, iyotlu tuz 300 kð, toz þeker 300 kð, kesme þeker 400 kð, etimek 55 kð, kaþar peyniri 250 kð, gofret 150 kð, kuru kayýsý 55 kð, kuru üzüm 55 kð, un 300 kð, toz biber 11 kð, pul piber 11 kð, bisküvi 100 kð, top kek 100 kð, kimyon 100 kð, ceviz içi 10 kð, kariþýk turþu 110 kð, biber salçasý 50 kð tahin helvasý 110 kð, kabartma tozu 6 kð, çay 200 kð, siyah zeytin 250 kð, dolma zeytin 200 kð, kola 2,5 lt 100 adet, fanta 2,5 lt 100 adet, meyve suyu 1lt 250 adet, kuru nane 20 kð, limon tuzu 11 kð, domates salçasý 300 kð, tulum peyniri 250 kð, yumurta 300 kð, pastörize yoðurt 2000 kð, pastörize süt 550 kð, et sucuk 100 kð, pastýrma 11 kð, tavuk but 700 kð, tavuk göðüs 550 kð, cevizli baklava 200 kð, bezelye 100 kð, hamur mayasý 11 kð, kivi 20 kð, niþasta 11 kð, irmik 25 kð, aþurelik buðday 100 kð, yufka 150 kð, ýhlamur 11 kð, yemeklik margarin 50 kð, telo kadayýf 110 kð, tulumba tatlýsý 55 kð, puding 66 kð, taze hamsi 75 kð, taze alabalýk 100 kð, köfte harcý 55 kð, ekmek kadayýfý 50 kð, eriþte 150 kð, mantý 100 kð,tarçýn 5 kð, vanilya 6 kð, ayva 100 kð, taze bamya 55 kð, kuru bamya 55 kð, sirke 55 kð, tahin 30 kð, pekmez 20 kð, hazýr paket bardak su 250ml adet Ýdare Yetkilisi ( B 43) Ýmza 3 Þubat 2009 Salý Elektrikte %10 indirim yolda! Sulucakarahöyük/ ANKARA Elektrik Üreticileri Derneði (EÜD) Baþkaný Önder Karaduman, doðalgazda sanayi kesimine yapýlan yüzde 18'lik indirimin üretim maliyetlerine yansýyacaðýný belirterek, elektrikte yüzde 10 oranýnda fiyatlarýn düþebileceðini söyledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan doðalgaz fiyatlarýnda konutlarda yüzde 17, sanayide ise yüzde 18'lik indirim, gözleri elektrikte yapýlacak indirime çevirdi. Elektriðinin yarýsýný doðalgazdan üreten Türkiye'de, yüzde 18'lik indirimin maliyetleri düþürmesinin ardýndan, bu düþüþün elektrik fiyatlarýna yüzde 10 indirim olarak yansýmasý bekleniyor. Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) kararýna göre Enerji PÝyasasý Düzenleme Kurulu (EPDK) her 3 ayda bir elektrikteki fiyat ayarlamasýný inceleyerek onaylýyor. Buna göre, doðalgazda yapýlan indirimin Mart ayýnda deðerlendirileceði ve 1 Nisan'dan itibaren elektrik fiyatlarýna yansýtýlacaðý belirtiliyor. Kent haber Büyüyen ayakkabý! Büyüme çaðýndaki çocuklarýn ayakkabý masraflarý her aile için gündeme gelen bir sorun kaynaðý olmayý sürdürürken Alman bilim insanlarý sonu gelmeyen bu problemi kökünden çözdü. Araþtýrmacýlar, çocuklarýn ayaklarý büyüdükçe, geliþtirilen yeni ayakkabýlarýn da büyüyeceðini ifade ediyor. Bilim insanlarý bu mucizeyi saðlayan özellikleri ise þimdilik gizli tutuyor. Ancak 10 bin çocuk üzerinde 2 yýl süren testler baþarýyla sonuçlandý. Postdam Üniversitesi"nde geliþtirilen ayakkabýlarýn, patent sorunu çözüldükten sonra, Düsseldorf ta mart ayýnda düzenlenecek fuarda tanýtýlmasý planlanýyor. Fiyatý da üzmeyecek! Bilim insanlarý çocuklarýn yüzde yetmiþinin, ailelerin masraftan kaçýnmak için aldýklarý büyük ayakkabýlarý giymek zorunda kaldýklarýna dikkat çekiyor. Çocuklar bu nedenle ilerleyen yýllarda ciddi ortopedik sorunlarla karþý karþýya kalýyor. Ekibin baþýndaki Prof. Steffen Müller, ayakkabýlarýn fiyatý konusunda tüketicilerin hayal kýrýklýðýna uðramayacaðýný da þimdiden müjdeledi.

7 3 Þubat 2009 Salý Bin konfeksiyon iççisini iþsizlik bekliyor Ýstanbul Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði (Ýhkib) Baþkan Vekili Ahmet Akbalýk, ekonomik krizin þirketler üzerindeki etkilerinin her geçen gün aðýrlaþtýðýný belirtti. Ýstanbul Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði (ÝHKÝB) Baþkan Vekili Ahmet Akbalýk, ekonomik krizin þirketler üzerindeki etkilerinin her geçen gün aðýrlaþtýðýný belirterek, "Hükümet istihdama dair acil önlemler almazsa, 4 ay içinde sektörümüzde bin civarýnda iþçi iþini kaybedecek. Þirketlerin dayanacak gücü kalmýyor. Ýnsanlar bazý þeyleri ötelediler, asýl sýkýntý bundan sonra olacak" dedi. Krizde henüz bir þey görmediðimizi söyleyen Akbalýk, "Çok daha þiddetlisi geliyor. ABD den sonra krizi en çok Avrupa yaþayacak çünkü ihracatý Amerika ya. Bizim ihracatýmýzýn çoðu ise Avrupa ya olduðuna göre biz de o etkiyle krizi iyice hissedeceðiz. Kriz iyi yönetilmez ve tedbir alýnmazsa çok yýkýcý sonuçlarý olacak" diye konuþtu. Hükümete iþçi çýkarmayý önleyecek, istihdamý özendirecek bir teklif sunduklarýný da söyleyen Akbalýk, þöyle konuþtu: "Þu anda resmi rakamlara göre tekstil ve konfeksiyonda 800 bin kiþi çalýþýyor. Bu rakamý doðru kabul ettik ve yüzde 20 lik bir kýsmýnýn yani 160 bininin önümüzdeki 4 ayda iþsiz kalacaðýný tahmin ediyoruz. Ýþten çýkarýlan bir iþçinin iþsizlik fonundan alacaðý parayý ve iþverenin 1 yýl boyunca kamuya ödediði SGK payýný hesapladýk. Eðer devlet sektörden aldýðý SGK primini yüzde 50 düþürürse 160 bin iþçi üzerinden 111 milyon TL kárlý olacak. Çünkü iþçi çýkartýldýðý takdirde fondan para ödeniyor. SSK primleri yarý yarýya indirilse iþverenden prim almaya devam edilecek." Kriz ortamýnda iþverene destek için yapýlacak bu uygulamanýn þirketlerin geriye dönük performanslarý dikkate alýnarak ve bazý baremler konularak hayata geçirilmesini öneren Ahmet Akbalýk, "Örneðin, Aralýk 2008 de 100 iþçi çalýþtýran bir iþ yeri, Aralýk 2009 da 95 kiþiye inmiþse yüzde 50 prim indirimine hak kazansýn, 90 a inmiþse yüzde 25 prim indirimi kazansýn, daha fazla iþçi çýkarttýðý takdirde indirim hakký kazanamasýn" dedi. Kayýp Helikopter Bulundu: 2 Pilot ölü Hava ambulans olarak kullanýlmak üzere Polonya"dan kiralanan ve Ýstanbul"dan Ankara"ya giderken önceki gün saat 16:00 civarýnda kaybolan helikopterin enkazýna dün Bolu"nun Kýbrýsçýk ilçesinde ulaþýldý. 2 pilot ölü bulundu... Doðalgaz Fiyatý Yüzde 17 Ýndi Baþbakan Erdoðan doðalgaza konutlar için yüzde 17 sanyideyse yüzde 18 indirim yapýldýðýný açýkladý. MMO, 2008 içinde doðalgaza yüzde 82 zam yapýldýðýný belirtmiþti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bugünden geçerli olmak üzere doðalgaz fiyatýna konutlar için yüzde 17, sanayi içinse yüzde 18 indirim yapýldýðýný açýkladý. Dün Ýstanbul'da bir açýlýþta konuþan Erdoðan, dünyada enerji fiyatlarýndaki "olumlu gidiþ"nedeniyle indirim yapýldýðýný belirtti. Son olarak Boru Hatlarý Ýle Petrol Taþýma Anonim Þirketi (Botaþ), kasým baþýnda doðalgaza yüzde 22 zam yapýldýðýný açýklamýþtý. Makine Mühendisleri Odasý (MMO) 2008 içinde yapýlan zam oranýnýn yüzde 82'ye ulaþtýðýný belirtmiþti. Tüketiciler Birliði de petrol fiyatlarýnýn düþtüðü bir dönemde zam yapýlmasýný eleþtirmiþ, kurumlarýn borçlarýný kapatmak için zam yapýldýðýný öne sürmüþtü.(eü) BÝA Leman Eskiþehir den havalanan askeri uçak ve helikopterlerle sürdürülen arama çalýþmalarý sonucunda, kaybolan helikopterin enkazý Kýbrýsçýk ilçesine 10 kilometre uzaklýkta Köroðlu tepesi bölgesinde tespit edildi. Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Helikopterin, Mudurnu ile Kýbrýsçýk arasýndaki Köroðlu Tepesi ile Sarýobabaþý Köyü arasýndaki alana düþtüðünü belirledik. Helikopterde bulunan 1 i Türkiyeli, 1 i Polonyalý 2 pilot da hayatýný kaybetmiþ açýklamasýnda bulundu. Bolu Vali Yardýmcýsý Ýsmail Atasoy da, askeri helikopterlerin dün sabahtan itibaren yapýðý arama sonucunda helikopterin enkazýna ulaþýldýðýný belirterek, enkaz üzerinde gerekli incelemenin baþlatýldýðýný kaydetti. Helikopterin kaptan pilotu Andrzej Wojewodzki ile gözetmen emekli kara pilot Albay Süleyman Kýyak ýn cenazeleri askeri helikopterle Kýbrýsçýk ilçesine getirildi. Cesetler, savcýnýn inceleme yapmasý için ilçede bulunan devlet hastanesi morguna götürüldü. Saðlýk Bakanlýðý nýn kiraladýðý Eurocopter 135 tipi Polonya tescilli helikopter ile önceki gün sularýnda Bolu Kýbrýsçýk ilçesi yakýnlarýnda irtibat kesilmiþti. Kaybolan helikopterle ilgili çalýþmalar yapmak üzere, Bolu Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði nden bir ekibin Kýbrýsçýk a, bir ekibin de Mudurnu bölgesine gönderildiði, ayrýca Sakarya dan da takviye ekibin yola çýkarýldýðý belirtilmiþti. HAVA ÞARTLARI ENGEL OLDU Ulaþtýrma Bakanlýðý Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü nden (SHGM) yapýlan açýklamada, helikopterin Saðlýk Bakanlýðý nca açýlan Hava Ambulans Ýhalesi kapsamýnda ihaleyi kazanan Koçoðlu firmasý tarafýndan Sky Line Hava Taksi Ýþletme Ruhsatý altýnda kullanýlmak üzere ülkeye getirilmesine izin verildiði bilgisi verildi. Polonya dan satýn alýnan ve 2005 yýlý imali olan helikopterin Bulgaristan ýn Gorna þehrinden önceki gün te kalktýðý ve yakýt ikmali için Atatürk Havalimaný na ta indiði ifade edildi. Açýklamada, þunlar kaydedildi: Yakýt ikmalinin ardýndan yerel saatle de biri Polonyalý pilot olmak üzere diðeri Türkiyeli iki kiþi ile Ankara Esenboða Hava Limaný na gitmek üzere hareket etti. Helikopter ile son temas yerel saatle de yavru rapor noktasýnda Esenboða Yol Kontrol ile temas kuruldu ve 10 bin feet e çýkma talebi uygun görülerek, serbest kýlýndý. Son olarak deniz seviyesinden 8 bin 200 feet yükseklikte iken helikopter ile temas kesildi. Helikoptere yapýlan çaðrýlara cevap alýnamamasý üzerine durum de Esenboða Hava Trafik Ünitesi tarafýndan Hava Kuvvetleri Komutanlýðý na bildirildi. Daha sonra, helikopterde bulunan ELT(Emergency Locator Transmitters-Acil Durumun Yerini Belirleyen Verici) cihazýndan alýnan sinyal takip edilerek tespit edilen koordinatlara uygun olarak hemen arama kurtarma faaliyetlerine baþlandý. Bu kapsamda Eskiþehir Hava Kuvvetleri Komutanlýðý ndan ATAK 02 isimli helikopter kaldýrýlarak, verilen koordinatlarda arama kurtarma faaliyetleri baþlatýldý. Ancak, olay mahalline 13 mil yaklaþýldýðý halde hava þartlarýnýn elveriþsizliði sebebiyle havadan arama kurtarma faaliyetlerine ara verilmek zorunda kalýndý. SABAH ENKAZA ULAÞILDI Sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte helikopterle havadan arama kurtarma çalýþmasýna yeniden baþlandý. Havadan baþlatýlan arama kurtarma çalýþmalarý, bölgede etkili olan yoðun sis nedeniyle güçlükle yapýldý. Bölgede süren arama kurtarma çalýþmasýna, Bolu Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði nden 2 araçla 4 personel, Sakarya Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði nden 3 araçla 9 personel, Ankara Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði nden 4 araçla 13 personel ile askerler, orman, köy hizmetleri ve il özel idare ekipleri katýldý. Ekiplerin çalýþmalarýnda köpekler de kullanýldý. Çalýþmalar sonucunda dün saat sýralarýnda kaybolan helikopterin enkazý, Bolu nun Kýbrýscýk ilçesine 10 kilometre uzaklýkta Köroðlu tepesi bölgesinde tespit edildi.

8 Bunu hatýrlamamalýsýn!.. Ýnsanlarýn gündelik hayatlarýný sürdürebilmeleri için rahatsýz edici anýlarýný bastýrmalarý önemli bir özelliktir. Uzmanlar, anýlarýn bastýrýlmasýyla iliþkili düzeneklerin bilinmesinin önemli olduðunu, çünkü insanlarýn emosyonel dengelerinin sürdürülmesinde bu iþlevin önemli bir rol oynadýðýný vurguluyor... Rahatsýz edici anýlarý bastýrmak ya da hatýrlamamak insanlarýn gündelik hayatlarýný sürdürebilmelerini saðlayan bir özelliktir ancak nörobilimciler bunun nasýl gerçekleþtiðini henüz tam olarak belirleyememiþlerdir. Hipnoz ve iþlevsel manyetik rezonans görüntüleme bulgularýnýn bir araya getirildiði yeni bir çalýþmada bu konu ile ilgili önemli ipuçlarý elde edildiði bildirilmektedir. Bazý insanlar hipnotik telkin uygulayarak belirli bazý anýlarý bastýrabilmektedirler. Bu durum hipnoz sonrasý bellek kaybý olarak adlandýrýlmaktadýr. Weizmann Bilim Enstitüsü nden nörobilimci Yadin Dudai ve meslektaþlarý deneklere bir kadýnýn gündelik yaþamýný anlatan bir film izletmiþler. Bir hafta sonra denekler çalýþmanýn yürütüldüðü laboratuvara gelmiþler ve deneklere hipnoz altýndayken izledikleri filmi unutmalarý, Þimdi her þeyi hatýrlayabilirsin cümlesini duyduklarýnda ise hatýrlamalarý telkin edilmiþtir. Araþtýrmacýlarýn ümit ettiði gibi hipnoz bellek baskýlanmasýný tetiklemiþtir. Hipnozdan uyanmalarýnýn ardýndan deneklere filmdeki kadýnýn yaptýklarý ile ilgili sorular içeren bir test uygulanmýþtýr. Katýlýmcýlar rastlantý ile elde edebileceklerinden daha yüksek bir baþarý elde edememiþler, evet-hayýr sorularýnýn yarýsý yanlýþ yanýtlanmýþtýr. Ardýndan sihirli cümle söylenmiþ ve ayný test yeniden yapýlmýþtýr. Bu kez deneklerin sorularýn yüzde 80 ine doðru yanýt verdiði görülmüþtür. Neuron dergisinin Ocak 2008 sayýsýnda yayýmlanan çalýþmada, deneklerin beyin iþlevsel manyetik rezonans görüntüleme bulgularýna yer verilmiþtir. Anýlarýn hatýrlanmadýðý dönemde özellikle oksipital ve temporal bölgelerde pek çok alanýn olaðan dýþý bir sessizlik sergilediði gözlenmiþtir. Anýlarýn hatýrlanma süreciyle ilgili olduðu düþünülen rostrolateral prefrontal kortekste ise aktivite artýþý ortaya çýkmaktadýr. Dudai bu bölgenin deneklerde filmle ilgili anýlarýn hatýrlanmasýný engellemeye çalýþýyor olabileceði varsayýmýný öne sürmektedir. Daha çok araþtýrma gerekiyor St. Andrews Üniversitesi nden biliþsel nörobilimci Michael Anderson Dudai nin bu varsayýmýný desteklemekte ancak bu konuda daha fazla çalýþmaya ihtiyaç duyulduðunu söylemektedir. Anderson anýlarýn bastýrýlmasýyla iliþkili düzeneklerin bilinmesinin önemli olduðunu çünkü insanlarýn emosyonel dengelerinin sürdürülmesinde bu iþlevin önemli bir rol oynadýðýný vurgulamaktadýr. Az ye, çok hatýrla? Büyükanneniz geçen ayki kermesi hatýrlamýyor mu? Onu bir diyete sokmanýn zamaný gelmiþ demektir. Yapýlan bir çalýþmaya göre ileri yaþtaki yetiþkinlerin aldýklarý kalori miktarýnýn azaltýlmasý belleði güçlendiriyor. Düþük kalorili diyetlerin faydalarý üzerine yapýlan çalýþmalar 1930 lara kadar uzanmaktadýr; bilimciler kontrol grubundaki hayvanlara göre daha az kalori içeren beslenme diyeti uygulanan sýçanlarýn iki kat daha uzun süre yaþadýklarýný göstermiþlerdir. O zamandan bu yana kemirgenler ve insan olmayan primatlarla yapýlan benzer çalýþmalarda, kalori kýsýtlamasý olarak bilinen bu diyetin, trigliserid ya da kan þekeri düzeyi gibi kalp hastalýklarý ve þeker hastalýðý için önemli bazý parametreleri düzelttiði ve olasýlýkla alzheimer ve parkinson hastalýðýndakilere benzer nörolojik bozukluklarýn ortaya çýkmasýný engellediði gösterilmiþtir. Bununla birlikte insanlarda yapýlan çalýþmalardan karýþýk sonuçlar elde edilmektedir. Düþük kalorili diyet uygulanan deneklerin kan basýnçlarý ve kan þekeri düzeyleri genel olarak bu þekilde beslenmeyenlere göre düþük bulunmaktadýr. Fakat bu çalýþmalar küçük bir grup oluþturmaktadýr ve biliþsel performansla düþük kalorili diyet arasýndaki iliþki çalýþýlmamýþtýr. Biliþsel performansý neler etkiliyor? Bu boþluðu doldurmak için Muenster Üniversitesi nden nörolog Agnes Flöel ve meslektaþlarý 50 saðlýklý yaþlý denekten oluþan bir çalýþma yapmýþlardýr. Deneklerin yaþ ortalamalarý 60, ortalama beden kitle indeksleri ise 28 (fazla kilolu) olarak belirtilmiþtir. Denekler rasgele üç gruba ayrýlmýþlardýr. Deneklerin 20 sine dengeli bir þekilde beslenmeye devam etmeleri ancak günlük kalori alýmlarýný yüzde 30 oranýnda düþürmeleri; 20 sine kalori miktarlarýný ayný tutmakla birlikte somon balýðý ya da zeytinyaðý gibi doymamýþ yað asidi içeren gýda tüketimlerini arttýrmalarý (geçmiþteki çalýþmalar bu türden yað asitlerinin belleði güçlendirdiðini göstermiþtir); geri kalan 10 una ise bir deðiþiklik yapmamalarý söylenmiþtir. 3 ay sonra deneklere bir bellek testi uygulanmýþtýr: 15 kelime gösterilmiþ ve 30 dakika sonra kaç tanesini hatýrladýklarý araþtýrýlmýþtýr. Kalori kýsýtlama grubunda olanlar diyete baþlamadan önceki hatýrlama oranlarýnda ortalama yüzde 20 artýþ göstermiþlerdir. Diðer iki gruptaki deneklerde ise çok az ilerleme görülmüþ ya da hiç ilerleme görülmemiþtir. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinin Ocak 2009 sayýsýnda yer alan çalýþma sonuçlarýyla ilgili olarak Science dergisine yazan Flöel, Çalýþmamýzýn sonuçlarý kalori kýsýtlamasýnýn yaþlýlarda bellek üzerine olan etkilerini gösteren ilk bulgulara sahiptir ancak bu çalýþmalarýn sürdürülmesi gerekmekte demektedir. Flöel ve ekibi çalýþmalarýný geniþletmeyi planlamaktadýrlar. California Üniversitesi nden nörobilimci Laura Dugan çalýþmadaki deneklerin fazla kilolu olduklarýna dikkat çekerek, bellekteki güçlenmenin basitçe bir kalori kýsýtlamasý sonucu olmayabileceðini ayný zamanda bu kiþilerin daha saðlýklý bir kiloya kavuþmalarýnýn da etkili olabileceðini söylemektedir. Aþýrý kilolu olma örneðin uyku apnesi gibi sorunlara neden olabilmekte, bu da biliþsel performansý etkileyebilmektedir. Mount Sinai Týp Fakültesi nden nörobilimci Giulio Pasinetti çalýþma sonuçlarýndan övgüyle bahsetmekte ve kalori kýsýtlamasý ve bellek arasýndaki iliþkilerin araþtýrýldýðý ilk kontrollü çalýþma olduðunu vurgulamaktadýr. Çalýþmanýn en önemli mesajý, beslenme þeklimizdeki düzenlemelerin zihinsel iþlevlerimizi iyileþtirebileceðidir demektedir. Þimdi de en eski ampul savaþý!.. Ýngiliz Kraliyet Kimya Akademisi (The Royal Society of Chemistry), dünyanýn en uzun çalýþan ampulünün Ýngiltere"de bir yerlerde olduðuna inanýyor yýlýndan önceye ait olduðunu iddia ettikleri bu ampulü bulmak için seferber olan araþtýrmacýlar 500 sterlinlik bir ödül koyarak iþe baþladý. Çok cazip olmayan bu ödülün Ýngiliz halkýný teþvik etmesi zor görünüyor. Birleþik Devletler de California daki Livermore Ýtfaiyesi nde kullanýlan ve 1901 yýlýna tarihlenen ampul o günden bu yana kullanýlýyor. En eski þimdilik 70 yaþýnda Ýngilizler ise 1901 den önce çalýþmaya baþlayan ve halen hizmet veren bir ampul bulabileceklerinden emin görünüyor. Fort Worth Saray Tiyatrosu ndaki bir ampulün 21 Eylül 1908 den bu yana hizmet verdiði tahmin ediliyor. Ancak bu hem rekor için yeterli deðil hem de kanýtlanamýyor. Þu anda Britanya da kullanýlan en eski ampul 70 yýllýk. O da Redhill deki bir evde kullanýlýyor. Ampul nerede? sorunu Ampulü icat eden Thomas Edison Amerikalý olmasýna raðmen onunla rekabet eden ve patent kavgasý yapan Joseph Swan ýn Ýngiliz olmasý, Ýngiliz Kraliyet Kimya Akademisi nin ümitlerini korumasýný saðlýyor. Swan ýn kendi geliþtirdiði karbon filamanlý ampulü 18 Aralýk 1878 de Newcastle kimya derneðinde sergilediði biliniyor. Tek sorun ise bu ampulün þu an nerede olduðu!

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları:

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Seçilmiş ürünlerde tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Üretici Hal Pazar Market Hal/ Üretici Pazar/ Üretici Market/ Üretici Fiyat Farkı Fiyat Farkı Fiyat Farkı Domates 0,58

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM TEREYAĞI KG 5 TL 5 TL 8 TL 3 TL MISIR UNU 5 GR 5 TL 5.5 TL 5,75 TL 3 GALATA UN KG 6 TL 6 TL 6,5 TL MARGARİN KG TL TL,5 TL,75 TL 5 SÜT (hazır) KG TL TL,75 TL,5 TL 6 YOĞURT KG,3 TL,

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı