Seçimleri istismar etmeyin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçimleri istismar etmeyin"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail görüþmelerinde Hamas ýn dýþlanmasýnýn çok yanlýþ olacaðýný ifade eden Erdoðan, Hamas ýn Ýran ýn bir kolu olmadýðýnýn altýný çizdi. Buna karþýn Erdoðan, Hamas"ýn iyi bir örgüt olduðunu, hata yapmadýðýný söylemiyorum. Hatalar yaptýlar. Ancak ben nihai sonucunu deðerlendiriyorum diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Newsweek dergisince yayýnlanan söyleþide Lally Weymouth un Türkiye-Ýsrail iliþkilerni neden uçurumun kenarýna kadar ittiniz? sorusu üzerine bu görüþün yanlýþ olduðunu belirterek, Türkiye nin Suriye ile Ýsrail arasýnda barýþ saðlanmasý için gösterdiði çabalara dikkat çekti. ERDOÐAN: HAMAS"I HALK SEÇTÝ Erdoðan, Ýran ýn bir kolu olan ve Þam da yaþayan Halit Meþal tarafýndan yönetilen Hamas ile neden o kadar yakýn bir iliþkiniz var? sorusuna Konuyu deðiþtirmeyelim. Ýlk olarak Hamas, Ýran ýn bir kolu deðildir. Hamas seçime bir siyasi parti olarak girdi. Eðer tüm dünya, onlara bir siyasi oyuncu olma fýrsatýný verse, kazandýklarý seçimden sonra böyle bir durumda olmazlardý. Dünya Filistin halkýnýn iradesine saygý göstermedi karþýlýðýný verdi. 2 DE Kayýp Helikopter Bulundu: 2 Pilot ölü Doðalgaz Fiyatý Yüzde 17 Ýndi Dün Ýstanbul'da bir açýlýþta konuþan Erdoðan, dünyada enerji fiyatlarýndaki "olumlu gidiþ"nedeniyle indirim yapýldýðýný belirtti. 7 DE Eskiþehir den havalanan askeri uçak ve helikopterlerle sürdürülen arama çalýþmalarý sonucunda, kaybolan helikopterin enkazý Kýbrýsçýk ilçesine 10 kilometre uzaklýkta Köroðlu tepesi bölgesinde tespit edildi. Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Helikopterin, Mudurnu ile Kýbrýsçýk arasýndaki Köroðlu Tepesi ile Sarýobabaþý Köyü arasýndaki alana düþtüðünü belirledik. Helikopterde bulunan 1 i Türkiyeli, 1 i Polonyalý 2 pilot da hayatýný kaybetmiþ açýklamasýnda bulundu. Bolu Vali Yardýmcýsý Ýsmail Atasoy da, askeri helikopterlerin dün sabahtan itibaren yapýðý arama sonucunda helikopterin enkazýna ulaþýldýðýný belirterek, enkaz üzerinde gerekli incelemenin baþlatýldýðýný kaydetti. Helikopterin kaptan pilotu Andrzej Wojewodzki ile gözetmen emekli kara pilot Albay Süleyman Kýyak ýn cenazeleri askeri helikopterle Kýbrýsçýk ilçesine getirildi. Cesetler, savcýnýn inceleme yapmasý için ilçede bulunan devlet hastanesi morguna götürüldü. 7 DE Nilgün Öneþ: Hatalarýmýzý kabullenmek 1955 yýlý hepimizin belleðindedir. 6-7 Eylül, 1955 yýlýnýn hazan mevsimidir. Türkiye nin gerginleþen siyasi süreci Beyoðlu nun sokaklarýna taþmýþtýr. Öteki olana tahammülsüzlüðün en uç noktasýdýr. Rumlar gidecek bu iþ bitecek sloganý yeni bir katliamýn habercisidir artýk. Týpký diðerleri gibi. Öyle de olur. Beyoðlu ndaki Rum evleri bir gece tek tek iþaretlenir, ne olacaksa ondan sonra olur Rumlarýn yaþadýðý evler talan edilir, yaðmalanýr. Tomris Giritlioðlu nun yönettiði, Yýlmaz Karakoyunlu nun kitabýndan Etyen Mehçupyan ve Nilgün Öneþ in senaryolaþtýrdýðý Güz Sancýsý iþte bu olaylara vurgu yapýyor. 5 DE Hayri Kozanoðlu Küresel krizin neresindeyiz? Köþe yazýsý 4 DE Elektrik hatlarý yeraltýna alýnýyor Trakya Elektrik Daðýtým AÞ(TREDAÞ) ve Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri'nin ortaklaþa yürüttüðü çalýþmalarda, cadde üzerinde bulunan ve direklerden verilen elektrik telleri zeminde oluþturulan kanallardan verilerek, evlere de ayný þekilde baðlantýlar gerçekleþtiriliyor. 3 DE Elektrikte %10 indirim yolda! 6 DA Bunu hatýrlamamalýsýn!.. Rahatsýz edici anýlarý bastýrmak ya da hatýrlamamak insanlarýn gündelik hayatlarýný sürdürebilmelerini saðlayan bir özelliktir ancak nörobilimciler bunun nasýl gerçekleþtiðini henüz tam olarak belirleyememiþlerdir. 8 DE

2 2 3 Þubat 2009 Salý Seçimleri istismar etmeyin Davos krizinden sonra Newsweek e konuþan Baþbakan, Ýsrail le iliþkiler konusunda Hükümet kendisine bakmalý. Bu konuyu Ýsrail de yapýlacak seçimler için istismar etmemeli dedi. Yahudi düþmaný olmadýðýný belirten Erdoðan, Ýsrail"in Hamas"ý dikkate almasý gerektiðini söyledi... Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail görüþmelerinde Hamas ýn dýþlanmasýnýn çok yanlýþ olacaðýný ifade eden Erdoðan, Hamas ýn Ýran ýn bir kolu olmadýðýnýn altýný çizdi. Buna karþýn Erdoðan, Hamas"ýn iyi bir örgüt olduðunu, hata yapmadýðýný söylemiyorum. Hatalar yaptýlar. Ancak ben nihai sonucunu deðerlendiriyorum diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Newsweek dergisince yayýnlanan söyleþide Lally Weymouth un Türkiye-Ýsrail iliþkilerni neden uçurumun kenarýna kadar ittiniz? sorusu üzerine bu görüþün yanlýþ olduðunu belirterek, Türkiye nin Suriye ile Ýsrail arasýnda barýþ saðlanmasý için gösterdiði çabalara dikkat çekti. ERDOÐAN: HAMAS"I HALK SEÇTÝ Erdoðan, Ýran ýn bir kolu olan ve Þam da yaþayan Halit Meþal tarafýndan yönetilen Hamas ile neden o kadar yakýn bir iliþkiniz var? sorusuna Konuyu deðiþtirmeyelim. Ýlk olarak Hamas, Ýran ýn bir kolu deðildir. Hamas seçime bir siyasi parti olarak girdi. Eðer tüm dünya, onlara bir siyasi oyuncu olma fýrsatýný verse, kazandýklarý seçimden sonra böyle bir durumda olmazlardý. Dünya Filistin halkýnýn iradesine saygý göstermedi karþýlýðýný verdi. Ýsrail in BM Güvenlik Konseyi kararýný tanýmadýðýný açýkladýðýný da anýmsatan Erdoðan, Hamas"ýn iyi bir örgüt olduðunu, hata yapmadýðýný söylemiyorum. Hatalar yaptýlar. Ancak ben nihai sonucunu deðerlendiriyorum diye konuþtu. Tayyip Erdoðan, Türkiye için bir rol görüyor musunuz? Türk askerlerinin Gazze ye konuþlandýrýlacak bir barýþ gücünün bir parçasý olacaðý söyleniyor sorusuna da Bu kesinlikle söz konusu deðil. Belki gözlemci olarak. Bizim için oraya güvenlik güçlerini göndermek büyük bir hata olur karþýlýðýný verdi. "BEN DE YAHUDÝ LOBÝSÝNE BOZULDUM" Bazýlarýnýn Ýsrail in Gazze ye yönelik operasyonlarda takýndýðý tutumun, kendisinin Yahudi karþýtý ya da Yahudi halka karþý olmasýndan kaynaklandýðýný öne sürdüðünü belirten Erdoðan, Newsweek in Ve bazý Amerikan Yahudileri buna çok bozuldu demesi üzerine kendisinin de onlara bozulduðunu ortaya koydu. Erdoðan, Ýsrail ile iliþkilerimiz sona mý erdi? sorusunu yanýtlarken de "Ciddi bir iliþkimiz var ancak mevcut Ýsrail hükümeti kendisine bakmalý. Bu konuyu Ýsrail de yapýlacak seçimler için istismar etmemeli deðerlendirmesini yaptý. Söyleþinin son bölümünde Baþbakan Erdoðan, Obama yönetiminden beklentilerinin sorulmasý üzerine de Þimdi adalet yok. Bundan sonra adalet bekliyoruz ifadesini kullandý. ANKA Livni: Türkiye den saygý bekliyoruz ÝSRAÝL Dýþiþleri Bakaný Tzipi Livni, Gazze den gelen görüntülere ve Türkiye deki Ýsrail karþýtý gösterilere karþýn Türkiye den Ýsrail in pozisyonuna saygý göstermesini beklediðini söyledi. Livni, Ýsrail Radyosu na yaptýðý açýklamada, Türkiye ile önemli stratejik baðlarý nýn bulunduðunu ancak iki ülke arasýnda Hamas dahil olmak süre, çeþitli konulara iliþkin görüþ ayrýlýklarýnýn da olduðunu söyledi. Ýsrail basýnýna da yansýtýlan açýklamalarýnda Livni ayrýca Gazze den gelen zor görüntüler ve Türkiye deki Ýsrail karþýtý çok sayda gösteriye karþýn "Türkiye den Ýsrail in pozisyonuna saygý göstermesini beklediðini" de ifade etti. Erdoðan ýn arabuluculuðu bitti ADINI açýklamayan üst düzey bir Ýsrail yetkilisi, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Barýþ görüþmelerinde dürüst bir arabulucu olarak tüm kredibilitesini kaybettiði ni öne sürerek Erdoðan yönetimindeki Türkiye görüþmelerde arabuluculuk yapamaz dedi. Jerusalem Post gazetesine konuþan üst düzey Ýsrail yetkilisi Erdoðan ýn Barýþ görüþmelerinde dürüst bir arabulucu olarak tüm kredibilitesini kaybettiði ni savunurken, Baþbakan olduðu sürece, Türkiye nin barýþ müzakereleri veya görüþmelerinde yeri yok. Artýk güvenilir bir diplomatik ortak deðil. Jerusalem Post da, Türkiye nin þimdiye kadar Ýsrail, Suriye ve diðer bölgesel oyuncular arasýnda kilit bir rol oyladýðýný belirterek Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, Türk diplomatik kanalýn kaybedilmesinin, görüþmeler için ciddi bir darbe olduðunu söylüyorlar diye yazdý. Panelden önce ikili görüþme iptal edildi ÝSRAÝL"de yayýmlanan Haaretz gazetesi, üst düzey bir Ýsrailli siyasi kaynaða dayanarak Davos taki olaylý panel öncesi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Þimon Peres arasýnda yapýlmasý planlanan görüþmenin Türk tarafýnýn talebi üzerine son dakika iptal edildiðini iddia etti. Ülkenin büyük gazetelerinden Haaretz, Erdoðan ýn Davos taki davranýþý, Türkiye nin AB þansýný mahvedebilir baþlýklý haberinde Ayný kaynaðýn, görüþmenin büyük bir olasýlýlýkla Türk Baþbakanýnýn Ýsrail ile iliþkilerin normal olduðu izlemini vermek istemediði için iptal edildiðini söylediði ni kaydetti. AB YÝ UNUTUN Haaretz, Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðýnýn, üst düzey AB diplomatlarýnýn, Erdoðan ýn Gazze operasyonlarýna yönelik eleþtirileri ve Hamas a verdiði desteði çok eleþtirdiði ni öðrendiðini belirtirken de Üst düzey AB yetkilileri, Erdoðan, Avrupa Birliði nin bir parçasý olmak istiyor ancak þimdi bunu unutabilir dediler diye yazdý. Ýsrail Cumhurbaþkanlýðý Bürosu nun Peres in Erdoðan dan özür dilediði haberlerini yalanladýðý kaydedilen haberde þöyle devam edildi: Haaretz, Cumhurbaþkanlýðý Bürosu nun özrü yalanlamasýnýn Erdoðan"ýn çevresinde büyük bir memnuniyetsizliði yarattýðýný öðrendi. Türkler, görülmemiþ bir yöntem ile yanýt vererek iki lider arasýndaki konuþmanýn tümü Türk resmi haber ajansýna aktardý. DÝPLOMATLARA KRÝZ GEÇÝCÝ DENÝLDÝ Yine bir Ýsrailli kaynaða dayanarak Haaretz, Türk Dýþiþleri Bakanlýðý nda son bir hafta yaþanan olaylarýn nedeniyle ciddi bir hayal kýrýklýðý yaþanýyor. Ýki ülke arasýndaki gerginliðinin sona ereceði umulmuþtu ancak Peres-Erdoðan tartýþmasý durumun daha da kötüleþmesine neden oldu diye yazdý. Gazete þu iddialara da yer verdi: Türk diplomatlarýna, baþta Birleþmiþ Milletler de olmak üzere, Ýsrail ve Yahudi muhataplarý ile temas kurmalarý ve Ýsrail ile Türkiye arasýndaki krizin geçici olduðunu vurgulamalarý için talimat verildi. YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 3 Þubat 2009 Salý Dereceye girenler belli oldu 1.Kýrklareli GSÝM Yerel Basýn Spor Fotoðraf Yarýþmasý ödül töreni 3 Þubat 2009 Salý günü Kýrklareli Atatürk Spor Salonu nda düzenlenecek. Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ Kýrklareli GSÝM tarafýndan bu yýl birincisi düzenlenen GSÝM Yerel Basýn Spor Fotoðraf Yarýþmasý 38 eserin katýlýmýyla gerçekleþirken, jüri ekibinde yer alan Ýstanbul CHA dan Murat Ýðrek, Fanatik Gazetesi nden Hüseyin Sakarya ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi nden Mehmet Demirkol un titiz çalýþmalarý sonucunda 14 eser ödüle layýk görüldü. Kýrklareli Gençlik Spor Ýl Müdürü Ata Karataþ ýn giriþimleri ve itinalý çalýþmalarý sayesinde organize edilen GSÝM Yerel Basýn Spor Fotoðraf Yarýþmasý ödül töreni Vali Hüseyin Avni Coþ ve Kýrklareli Spor Camiasýndan önemli isimlerin de katýlýmlarý ile 3 Þubat 2009 Salý günü saat de Kýrklareli Atatürk Spor Salonu nda gerçekleþtirilecek. Dereceye giren 14 eserin sahiplerine Halk Bankasý tarafýndan çeþitli hediyeler verilirken, eser sahiplerine ayrýca Kýrklareli Valisi Hüseyin Avni Coþ tarafýndan Takdir Beraatlarý ve GSÝM tarafýndan hatýra þiltleri verilecek. Törende yine dereceye giren 14 eser arasýnda yapýlacak ikinci bir eleme ile seçilecek olan 8 esere ayrýca ödüller verilecek. Eserler 1 hafta boyunca Atatürk Spor Salonu nda sergilenecek. Kýrklareli Gençlik Spor Ýl Müdürü Ata Karataþ; yarýþmaya katkýlarýndan dolayý Halk Bank, Ticaret Odasý, Bilgiç Otel, Sadrettin Özden, Gürsel Ticaret, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile kendini Kýrklareli nde spora adamýþ spor camiasýnýn önde gelen ismi Ýsmail Týrpancý ya teþekkürlerini sunarken, bu önemli organizasyonda spora gönül veren herkesi aramýzda görmek istiyoruz dedi. Kent haber Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ Trakya Elektrik Daðýtým AÞ(TREDAÞ) ve Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri'nin ortaklaþa yürüttüðü çalýþmalarda, cadde üzerinde bulunan ve direklerden Türkiye Bocce Þampiyonasý yapýldý Elektrik hatlarý yeraltýna alýnýyor Kýrklareli'nin Pýnarhisar Ýlçesi nde Cadde üzerindeki elektrik direkleri kaldýrýlarak elektrik baðlantýlarý yeraltýna indiriliyor. verilen elektrik telleri zeminde oluþturulan kanallardan verilerek, evlere de ayný þekilde baðlantýlar gerçekleþtiriliyor. Pýnarhisar Belediyesi Fen Ýþleri Þefi Ýnþaat Mühendisi Hasan Ýbrahim Yýlmaz yaptýðý açýlamada; gerçekleþtirilen bu iþlem sayesinde elektrik tellerinin de yeraltýndan verilmesi ile zamanla karþýlaþýlabilecek elektrik arýzalarýnýn en azý indirgeneceðine dikkat çekerken, yol ve kaldýrým üzerlerinde bulunan büyük beton direklerin kaldýrýlmasýyla vatandaþýn yollarý ve kaldýrýmlarý daha rahat kullanma þansýna sahip olacaðýný Kent haber Sulucakarahöyük/ KIRIKKALE Türkiye Bocce Þampiyonasý Kýrýkkale'de sona erdi. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Japonya devlet televizyonu Nevþehir'de Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Japonya'nýn devlet televizyonu NHK, 26 Þubat 2009 tarihinde yayýnlanacak "Þaþýrtýcý uygulamalar" isimli program çekimi için Nevþehir'e geldi. Japonya'nýn en çok izlenen TV kanallarýndan biri olan NHK TV tarafýndan Japon FCC isimli yapýmcý firmaya Federasyonu'nun 2009 faaliyet raporu içinde yer alan Türkiye Bocce Þampiyonasý, 29 Ocak-1 Þubat 2009 tarihleri arasýnda 46'sý bayan 148 sporcunun katýlýmýyla Kýrýkkale Vali Behiç Çelik Spor Salonu'nunda gerçekleþtirildi. Þampiyona sonunda bayanlarda Bolu'dan Rukiye Yüksel birinci olurken, Antalya'dan Deniz Demir ikinci, Mine Demir ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ankara'dan Caner Makara birinci, Ýstanbul'dan Þinasi Seleciler ikinci ve Kocaeli'den Garip Tarçýn üçüncü oldu. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Baþkaný Ahmet Recep Tekcan, 2009 yýlýnýn Bocce için çok önemli hazýrlattýrýlan "Þaþýrtýcý Uygulamalar" isimli programda, Türkiye'ye gelen Japonlarýn gerçekleþtirecekleri ziyaret sýrasýnda karþýlaþabileceði sýkýntýlar karþýsýnda neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirme yapýlýyor. Programda, Türkiye'yi ziyaret eden Japonlarý bilgilendirmeyi amaçladýklarý belirten Þaþýrtýcý Uygulamalar isimli programýn yönetmeni Kazuya Masuto, programda Türkiye'deki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret edecek Japonlarýn, uymasý gereken kurallar, yürürlükte bulunan uygulamalar ve tarihi merkezlerin korunmasýna yönelik yasal düzenlemeler gibi temel konularda bilgilendirilmelerine yönelik açýklamalarýn yer aldýðýný söyledi. Nevþehir'deki tarihi ve turistik merkezlerde gerçekleþtirilen çekimlerin olacaðýný belirterek, "Her yýl bir faaliyeti üstlenen Kýrýkkale'de bize desteklerini esirgemeyen Kýrýkale Valisi Mustafa Demirer, Kýrýkkale Belediye Baþkaný Veli Korkmaz ve il müdürü Adnan Vural'a teþekkürlerimi sunmak istiyorum yýlý bocce için önemli bir yýl olacak. Bu yýl Akdeniz Oyunlarý'nda bocceyi vitrine taþýmak zorundayýz. Özellikle raffa disiplininde mücadele eden sporcularýmýzdan mutlaka madalya bekliyorum" dedi. kent haber ardýndan Nevþehir Belediyesi'ne gelen 3 kiþilik Japon NHK TV program ekibi, Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'nde yaklaþýk 1,5 saat süren çekim yaptý. Programda Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, Japonya'dan Kapadokya bölgesini ziyaret edecek turistlerin karþýlaþabilecekleri her türlü sorunda kendilerine baþvurulmasý halinde yardýmcý olunacaðýný ifade ettiler. Nevþehir'in tarihi ve turistik merkezlerinin görüntülerine de yer veren program, Japonya'nýn devlet TV'si NHK'da 26 Þubat 2009 Perþembe günü yayýnlanacaðý belirtildi. Kent haber SATLIK DAÝRE Toki II. Etap I. Blok 22 Nolu daire Satýlýktýr. Tel: GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 3 Þubat 2009 Salý Küresel krizin neresindeyiz? Hayri Kozanoðlu 15 Eylül 2008 de Amerikan yatýrým bankasý Lehman Brothers ýn batýþýyla þiddetlenen küresel krizin, hâlâ net bir resmini çekmek zor. Ama toz duman arasýndan görülebilenleri birkaç maddede toplamak mümkün. 1.Karþýmýzda kimsenin býyýk altýndan gülmesine izin vermeyecek ölçüde tüm coðrafyalarý, tüm sektörleri, tüm toplumsal sýnýflarý derinden etkileyen þiddette bir kriz var. Bir zamanlar dünya ekonomisinin maestrosu olarak nitelenen, ABD Merkez Bankasý (FED) eski Baþkaný Alan Greenspan bile mevcut krizi, yarým asýrda, belki de bir asýrda bir görülebilecek bir vaka olarak nitelendiriyor. 2.Bu krizin, faizleri biraz daha indirelim, bütçe açýklarýný bir parça artýralým türü gündelik para ve maliye politikalarýyla atlatýlabilecek konjonktürel bir dalgalanma olmadýðý ortada. Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý Bretton Woods benzeri veya 70 ler sonunda neo-liberalizm türü yeni bir yapýsal düzenlemeyle kapitalizm krizini aþabilir mi, yoksa kapitalizmin varlýðýný tehdit eden sistemik bir kriz mi söz konusu? sorusunun cevabýný ancak zaman ve toplumsal mücadelelerin düzeyi verebilir. 3.Hayatý ve ekonomiyi kâr ve rekabet merkezli tanýmlayan, piyasanýn kerametlerine bel baðlayan neoliberalizmin sonuna gelindiði söylenebilir. Krizin sosyalistlere, emek hareketine sunduðu en önemli imkan; kapitalizmin kendine olan güveninin sarsýlmasý, toplum nezdinde itibarýnýn erozyona uðramasýdýr. Artýk, alternatifin ne? sorusuna kapitalizmin ideolojik hegemonyasýnýn zayýfladýðý bir ortamda, daha inandýrýcý cevaplar verme imkanýna sahibiz. 4.Kriz ortamýnda devlet, ekonomiye güçlü bir aktör olarak müdahale ediyor. Böylelikle, gerek kapitalist küreselleþme ideologlarýnýn, gerekse de Negri ve Hardt ýn "Ýmparatorluk" tezlerinin aksine; devletin ekonomiden elini eteðini çekmediði görülüyor. Ama bu devletin, geniþ toplum kesimlerinin tüketim özlemlerini etkin talebe çeviren; kamu hizmetleriyle hem istihdam yaratan, hem de yaþam standartlarýný yükselten sosyal devlet deðil, sermayenin akut sorunlarýný vergi mükellefinin cebinden çözmeye soyunan bir sýnýf devleti olduðunu akýldan çýkarmamak gerekiyor. 5.Ulus devletlerin ortadan kalkmadýðýnýn en önemli kanýtý da, felaket anýnda her hükümetin kendi banka ve þirketlerini kurtarmaya koþmasýdýr. Bu eðilim, özellikle AB projesinin inandýrýcýlýðýna darbe vurdu. Kredi piyasalarýnda, Alman bankalarýnýn sýrf Alman bankalarýna, Ýngilizin sýrf Ýngilize kredi açmasý gibi, 2 yýl öncesinde akla bile gelmeyecek bir tür etnik arýndýrma politikasýyla karþý karþýyayýz. 6.Kriz, þimdiden geniþ emekçi kitleleri vurmaya baþladý. ABD de iþsizlik son iki ayda 1 milyon artýþla, krizin baþýndan bu yana 2.5 milyonluk düzeye geldi. Ýspanya da iþsizlik, yüzde 13.9 a týrmanýrken, Ýngiltere de yýlýn son üç ayýndaki yüzde 1.5 daralma, büyük bir iþsizlik dalgasýnýn habercisi. Çin de ise ülkenin yýlbaþýsýyla birlikte evlerine dönen milyonlarca iþçi, iþler düzelene kadar köylerinde beklemeyi tercih edecek. 7.Yunanistan daki büyük isyan, Arjantin de emeklilik sisteminin ulusallaþtýrýlmasý, Latin Amerika da Amerikancý Kolombiya-Peru-El Salvador ekseni dýþýnda kýtasal yakýnlaþmanýn hýzlanmasý, Ýtalyan gençlik hareketinin, Fransýz kamu çalýþanlarýnýn dinamizmi gibi umut vadeden kýpýrdanmalara karþýn; krizin boyutlarýna paralel bir mücadele ve direniþ ekseni hala oluþturulabilmiþ deðil. TÜSÝAD ýn derdi ne? TÜRKÝYE nin dýþ borçlarýnda 2001 krizinden sonra giderek özel kesimin aðýrlýðý arttý. Orta-uzun vadeli borçlar içinde son açýklanan rakamlara göre; özel kesim borçlarý 143 milyar dolar civarýnda. Bu borçlar içinde de finansal olmayan kuruluþlarýn, yani þirketlerin önemli payý var. Þirketler kesimi, kýsa vadeliler de katýlýrsa, dýþ aleme 125 milyar borçlu. Zaten TÜSÝAD ýn hükümeti IMF ile anlaþmaya zorlamasýnda zurnanýn zýrt dediði yer de burasý. Birinci önceliði uluslararasý alacaklýlarýn çýkarlarýný kollamak olan IMF marifetiyle özel sektörün borçlarýnýn devlet güvencesi altýna almasýný umuyor olmalýlar. Ayný, 2001 de Bülent Ecevit hükümetinin yaptýðý gibi J.P. Morgan Chase in son araþtýrmasýna göre, GOÜ lere ait þirketlerin 2009 da 200 milyar dolarlýk dýþ borçlarýný yenilemeleri gerekiyor. Bu listenin ülke sýralamasý þöyle: Ülke Borç (milyar $) Rusya 39.9 BAE 18.1 Meksika 15.5 Türkiye 14.6 G.Kore 13.7 Ayný rapor, eylülden itibaren uluslararasý sermaye piyasalarýnýn bu tip borçlulara fiilen kapandýðýný vurguluyor. Ya iç piyasadan borçlanmak, ya da kendi gelirleriyle borçlarýný kapatmak zorundalar. Eskaza bir finansman olanaðý bulsalar dahi, daha geçen Aðustos ta ABD hazine kaðýtlarýndan yüzde 2 daha pahalý borçlanabilirken, bugün yüzde 9 prim ödemeleri bekleniyor. Hükümet, IMF den gelecek paralarý özel kuruluþlarýn borçlarýný ödemek için kullanmaya çok kararlýysa, bizden önermesi: Borçlarýný ödeyemeyen þirketleri kamulaþtýrýn, bunlarýn zaten birçoðu eski kamu kuruluþlarý, böylelikle Amerikan-Ýngiliz hükümetlerinden geri kalmýþ da olmazsýnýz. DAVOS 2009 BÝLÝNDÝÐÝ gibi Davos, küresel elitlerin buluþma yeri, bir anlamda uluslar arasý sermayenin genel kurulu Bir zamanlar vereme þifa niyetine ziyaret edilen bu küçük Alp Cenneti, 1971 den beri, dünyanýn en zengin ve güçlülerine ev sahipliði yapýyor Berlin Duvarý nýn yýkýldýðý, Sovletler Birliði nin daðýldýðý, tarihin sonu na çýpa atýldýðý kanaatinin hakim olduðu kavþaklarda, Çin in DTÖ ye katýlýþýnýn kutlandýðý dönemlerde; Davos a daha bir heyecanla, iþtahayla gidilirdi Gerçi son yýllarda kapitalist küreselleþmenin yarattýðý eþitsizlikler, sosyal periþanlýk gündeme gelmiyor deðildi. Ama, son tahlilde, kimsenin kapitalizme imanýndan þüphesi yoktu 2008 de küresel risklerden söz edilse de, korku ve endiþeden çok, müdebbir giriþimci tonu zirveye damgasýný vurmuþtu Son yýllarda Claudia Schiffer den Angelina Jolie ye, tabii yanýnda Brad Pitt e kadar birçok celebrity nin yolu Dünya Ekonomik Forumu ndan geçmiþti 2009 da ise, Davos ta karlarýn beyazlýðý bile uçup giden kârlarýn damgasýný vurduðu gri tonun gölgesinde kalýyor Bakmayýn, yine de þirket yöneticisi, 50 bin dolarý bulan katýlma maliyetine aldýrmayýp, Davos un yolunu tuttu Baþbakan Tayyip Erdoðan, Özal la baþlayan Davos u tavaf alýþkanlýðýný bozmadý Bu yýlýn starlarý, 40 ülkenin devlet ve hükümet baþkanlarý Þirket CEO larý el pençe divan, onlarýn merhametinden medet umar vaziyette Goldman Sachs, Davos un ünlü dillere destan en görkemli partisini bu yýl askýya aldý. Çift motorlu helikopterlerin aboneleri, bu yýl tek motorlulara talim ediyorlar. Lehman Brothers ýn CEO su Richard Full, bu yýl davetliler arasýnda yok, ayný þekilde geçen hafta azledilen Merril Lynch ten John Thain de. Forum da konuþma yapmasý beklenen Hintli Satyam Bilgisayar Sistemleri nin baþkaný Raju nun ise, davete icabet etmesi mümkün deðil, çünkü o artýk parmaklýklar arasýnda Kapitalist küreselleþme kazanan haklýdýr itikadýnýn hakim olduðu, yükselenin borusunun öttüðü, düþenin gözyaþýna bakýlmadýðý bir tasarýmdý. Hakkýný yemeyelim, Davos bu ruha sadýk kalýyor, itibar kaybeden eski dostlara kapýsýný kapatýyor. Davos düzenleyicisi Claus Schwab, bu acýmasýz zihniyete, giyotin gibiyiz sözüyle sahip çýkýyor ve ekliyor, Birçok eski CEO ve eski politikasý gelmek istiyorlar. Biz de hayýr diyoruz. Bir kere kaybedersen, artýk karar verici konumunda deðilsen, davetli olma hakkýn da yoktur. Klasik müzik için iyi bir haber SON dönemlerde paradan para kazanmak, en geliþkin finansal enstrümanlara aþina olmak, en kompleks yatýrým stratejilerini uygulayabilecek analitik kalibreye ulaþmak; tüm parlak gençlerin ideali haline gelmiþti. Kolay mý, ABD de tüm karlarýn yüzde 40 ý finans ve bankacýlýk sektörüne yýðýlmýþtý. Amerika da MIT nin, Harvard ýn en parlaklarý, Ýngiltere de Oxford, Cambridge in dönem birincileri, bizde de Boðaziçi, ODTÜ, Bilkent in elektronik, bilgisayar bölümlerinin istikbal vaat edenleri bilgilerini, beyinlerini yýllarca finansýn hizmetine sunmadýlar mý? Þimdi sektör daralýrken, kimbilir belki bir kýsmý asýl mesleðine döner, bir kýsmý da zaten, dünyalýðýný çoktan yapmýþtýr bile. Ama ILO un en iyimser tahminle 51 milyon olarak verdiði ekonomik yavaþlamanýn küresel istihdam krizi ne dönmesi sonunda; iþsiz, aþsýz kalacak mütevazi insanlarýn vebalini, acaba kim ödeyecek! Bu gariplikte belki de yetenekleri en fazla heba olanlar sanattan, edebiyattan koparýlanlar. Örneðin, Amerika nýn en namlý müzik okulu Julliard dan diplomalý Alan Greenspan piyanistlikte karar kýlsa idi daha isabetli olmaz mýydý? Gerçi çok yönlü yetenekleri bulunanlar da eksik deðil. Örneðin, Siyah Kuðu kitabý satýþ rekorlarý kýran Nesim Nikolas Talib ayný zamanda Chikago türev borsasýnda marifetlerini sergilemeye devam ediyor, bu dibe vurma döneminde bile yatýrýmlara yüzde 115 kazandýrmayý becermiþ. Yeteneklerin kar bataðýnda buharlaþmasý mevzuunu daha iyi kavrayabilmek için, Nobel ödüllü Hintli Ýktisatçý Amartya Sen e kulak vermekte yarar var: Cambridge Trinity College in baþýndayken, en baþarýlý klasik müzik öðrencilerimiz, öðretim görevlisi veya bilim adamý olmak yerine, daha fazla para kazanmak için Lehman Brothers, Merril Lynch gibi bankalarda çalýþmayý tercih ediyorlardý. Bu, finans sektörünün insanlarý iþe alýrken, ne kadar saçma bir yol izlediðinin de kanýtý. Yüksek maaþlara söyleyecek bir þeyim yok, fakat yetenek seçiminin de bu doðrultuda olmasý gerekli. Onlarý eðitmek için yýllar harcadýk ve sonunda bilgi sahibi olmadýklarý bir meslekte çalýþmaya baþladýlar. Bunun deðiþmesi gerekli ve bu, klasik müzik için iyi bir haber!

5 3 Þubat 2009 Salý Nilgün Öneþ: Hatalarýmýzý kabullenmek zorundayýz Gülþen Ýþeri Ýktidar savaþlarý devam ettiði sürece kimsenin kazanan olacaðýný düþünmüyorum. Bana göre tek masum ülke, öldürmeye ve dolayýsýyla savaþa karþý olduðu için Tibet ti. Onu da Çin iþgali yok etti. Belki artýk birarada yaþamanýn baþka türlü yollarýný aramanýn zamanýdýr 1955 yýlý hepimizin belleðindedir. 6-7 Eylül, 1955 yýlýnýn hazan mevsimidir. Türkiye nin gerginleþen siyasi süreci Beyoðlu nun sokaklarýna taþmýþtýr. Öteki olana tahammülsüzlüðün en uç noktasýdýr. Rumlar gidecek bu iþ bitecek sloganý yeni bir katliamýn habercisidir artýk. Týpký diðerleri gibi. Öyle de olur. Beyoðlu ndaki Rum evleri bir gece tek tek iþaretlenir, ne olacaksa ondan sonra olur Rumlarýn yaþadýðý evler talan edilir, yaðmalanýr. Tomris Giritlioðlu nun yönettiði, Yýlmaz Karakoyunlu nun kitabýndan Etyen Mehçupyan ve Nilgün Öneþ in senaryolaþtýrdýðý Güz Sancýsý iþte bu olaylara vurgu yapýyor yýlýnýn küçük bir kesitini sunuyor bize. Behçet (Murat Yýldýrým) ve Elena (Beren Saat) aþký üzerinden 6-7 Eylül olaylarýna deðinen Güz Sancýsý, tarihle yüzleþmeye bir adým attýrýyor. Türk milliyetçiliðinin yarattýðý tahribat ise açýkça gözler önüne seriliyor. Behçet milliyetçi bir babanýn oðludur, babasýnýn etkisinde olduðundan yapýlan katliamlara ve ölümlere sessiz kalýr, en yakýn arkadaþýnýn öldürülmesine bile Elena Rum bir fahiþedir, sessiz ve savunmasýz Behçet ve Elena nýn ortak noktasý ise yalnýzlýktýr. Gayrimüslimlerde derin yaralar açan siyasi dalganýn ortasýnda iki genç, aþkýn topraklarýnda ayný, yaþadýklarý ülkenin topraklarýnda farklý taraflardadýrlar. Bu farklýlýðýn bedeli aðýrdýr. Dünya tarihi ve kendi tarihimiz hep gurur verici olaylardan ibaret deðil, tam da tersine doðru okunduðunda resmi tarihin ne kadar utanç verici olaylarla dolu olduðunu görebiliriz. Ama bunlarý yok sayarak, görmezden gelerek sayfalardan silemeyiz diyen filmin senaristlerden Nilgün Öneþ le konuþtuk.»yýlmaz Karakoyunlu nun Güz Sancýsý kitabýyla senaryo arasýnda nasýl bir fark var? Kitapta karakterlerin hikâyeleri ve olaylar doðal olarak daha geniþ yer alýyordu. Ama roman ve film hikâyesinin birbirinden farklý yapýlarda oluþmasý gerektiðini biliyoruz. Senaryoyu bir ana öykü ve birkaç yan hikâyenin etrafýna kurmak zorundaydýk. Buna göre seçim yaptýk. Yaptýðýmýz seçime göre de deðiþtirdiðimiz, çýkardýðýmýz bölümler oldu ve eklemeler yaptýk. Suat ve Ýsmet bütün krizli zamanlarda bize doðru sorularý soran, düþünmemizi saðlayan saðduyulu insanlarý sembolize ediyor. Ve tabii ki bütün bu deðiþiklikler için Yýlmaz Bey in iznini aldýk.»güz Sancýsý ný Etyen Mahçupyan la birlikte kaleme aldýnýz. Etyen Mahçupyan la çalýþmak nasýl? Sanýrým ilk ortak çalýþmanýz Evet, ilk ortak çalýþmamýz. Çok iyi ve uyumlu bir çalýþma süreci yaþadýk. Ben biraz hazýra kondum aslýnda. Etyen uzun zamandýr senaryo üzerinde çalýþýyordu. Benim dýþardan bir göz olarak bazý eleþtirilerim ve önerilerim oldu. Tomris in de katýldýðý bir iki toplantý sonunda bu konular üzerinde anlaþýp çalýþmaya baþladýk. Yeni yapýnýn üçümüzün de içine sinmesi gerekiyordu. Fazla sorun yaþamadan ortak bir dil oluþturabildik. Ýkili çalýþmalarda bu çok önemli. Kendi adýma bu çalýþmadan çok memnunum.»güz Sancýsý, 6-7 Eylül olaylarýný konu alýyor. Temelinde bu olmasa bile geçmiþe götürüp býrakýyor bizi. Peki siz yazarken neler hissetiniz? Herkesin gözü önünde yaþanan ve engel olunamayan utanç verici olaylar karþýsýnda ne hissediyorsak ben de onu hissettim. Ýlle de yaþamýþ olmam gerekmiyor. Çalýþýrken birçok kitap okudum, fotoðraflar gördüm, tanýklýklar dinledim. Duyduklarým karþýsýnda dehþete kapýldým. O iki günde filmde gösterdiðimizden çok daha fazla insanlýk dýþý olaylar yaþandýðýný biliyorum.»behçet ve Elena nýn aþký Behçet film boyunca bir seyirci gibi duruyor olanlara. Elena yalnýz ve savunmasýz. Aslýnda her ikisi de yalnýz Bu karakterler günümüz Türkiyesi nde nasýl bir pencereden baktýrýyor? Behçet milliyetçi olsa da çoðunluðu temsil ediyor. Çünkü seyrediyor. Arkadaþýnýn ölümü karþýsýnda bile birþey yapamadý. Ancak 6-7 Eylül ü bu kadar içeriden yaþadýktan sonra o artýk eski Behçet olamazdý. O günlerden sonra Türkiye nin eski Türkiye olmadýðý gibi Elena ise bana göre filmdeki en masum karakter. Bizi kirleten yaptýðýmýz iþler deðil, olaylar karþýsýndaki duruþumuz, tavrýmýzdýr. Hem Elena, hem de Behçet özel hayatlarýnda ve olaylar karþýsýndaki duruþlarýnda yalnýzlýklar, çaresizlikler yaþadýlar. Bugün birçoðumuzun yaþadýðý gibi Yani hâlâ ayný pencerelerden bakýyoruz galiba»bugün herkes seyirci deðil mi zaten? Evet bence çoðumuz seyirciyiz. Hrant Dink in cenaze töreninde olduðu gibi bazý özel durumlarda toplumsal tepkiler gösteriyoruz ama bu devam etmiyor. Hýzla unutuyoruz. Bizi isyan ettirecek kadar etkili bir baþka olaya kadar kendi köþemize çekiliyoruz. Yine de eskiye göre itirazlarýn ve sivil toplum hareketlerinin arttýðýný görmek memnuniyet verici.» Tüm bu hesaplaþmalarý yapmakta niçin gecikiyoruz? Öncelikle devlet politikalarý nedeniyle Gayrimüslimlere ve Türk olmayan etnik guruplara 1900 lerden itibaren yapýlmaya baþlayan ayrýmcýlýk 1923 te cumhuriyetin kurulmasýyla þiddetleniyor. Bundan sonra da vatan topraklarýný Türkleþtirme faaliyetleri bugünlere kadar geliyor. Uzun yýllara yayýlan bu bilinçli devlet politikasýnýn bireyler üzerindeki etkisi tartýþýlmaz. Bütün bunlara ek olarak yaþananlarý savunmak için milliyetçi görüþe daha fazla yaklaþýp, karþý düþüncelere duyulan tepki ve saldýrýlarýn yüzleþmeyi geciktirdiðini düþünüyorum.»filmde Suat öldürülüyor. Suat bir komünist. Artýk tüm dönem filmlerinde kaybedenler olarak gördüðümüz komünistler. Evet, çok yara aldýlar, çok öldüler, öldürüldüler Ama insan sormadan edemiyor; ne zaman kazanacak sosyalistler? Evet Suat bir komünist ama bu hikâyede daha çok saðduyuyu temsil ediyor. 6-7 Eylül den sonra olaylardan sorumlu olarak aralarýnda Aziz Nesin, Kemal Tahir, Asým Bezirci, Hasan Ýzzettin Dinamo, Fehmi kurucu gibi isimlerin de olduðu 48 sol görüþlü aydýn tutuklanýyor. Ancak aralýk sonuna doðru olaylarýn faili olduklarý kanýtlanamadýðý için serbest býrakýlýyorlar. Yani suç yine önce komünistlerin üstüne atýlmaya çalýþýlýyor. Ancak iktidar savaþlarý devam ettiði sürece kimsenin kazanan olacaðýný düþünmüyorum. Bana göre tek masum ülke öldürmeye ve dolayýsýyla savaþa karþý olduðu için Tibet ti. Onu da Çin iþgali yok etti. Belki artýk birarada yaþamanýn baþka türlü yollarýný aramanýn zamanýdýr.» Geçmiþle hesaplaþmadan doðru bir gelecek kurulabileceðine inanmýyoruz. Saðlam bir gelecek üzerinde deðiliz, sizce de öyle deðil mi? Bugün yaþadýðýmýz sorunlar, geçmiþte yaþananlarý tekrar eder gibi devam ediyor. Bu elbette yaptýðýmýz hatalarý kabul etmemekten, onlarla yüzleþmemekten kaynaklanýyor. Dünya tarihi ve kendi tarihimiz hep gurur verici olaylardan ibaret deðil. Tam tersine, doðru okunduðunda resmi tarihin ne kadar utanç verici olaylarla dolu olduðunu görebiliriz. Ama bunlarý yok sayarak, görmezden gelerek sayfalardan silemeyiz. Saðlam bir gelecek kurmak için hatalarýmýzý kabullenmek ve gerektiði zaman özür dilemekten baþka yolumuz olduðuna inanmýyorum.»son zamanlarda Ermenilerden özür dileme konusu gündeme geldi. Bu filmi de bir özür filmi olarak düþünebilir miyiz? Kendi adýma evet. Ýzleyenlerde de böyle duygular uyandýrýrsa ne mutlu bize.»senaryonuzu yazarken içselleþtiriyor musunuz? Evet. Özellikle diyaloglarý yazarken karakterlerle empati kurmadan gerçekçi olamazsýnýz. Bir anlamda senaryodaki bütün karakterleri oynuyorsunuz aslýnda. Elinizden geldiði kadar onlarýn yaþadýklarýný sizin de hissetmeniz gerekiyor. Bu elbette dünyanýn en zor iþlerinden biri. Hele de yaþanmýþ ve travmatik bir hikâyeyi ele almýþsanýz daha da zor»yazmak bir anlamýyla da yaþamaktýr, ki siz yakýn tarihi yazýyorsunuz. Hepimizin içini acýtan olaylarý. O süreçleri, 70 li yýllarýn sonunu yaþamýþ biri olarak o geri dönüþler sizde nasýl tahribatlar yaratýyor? Geçmiþi yazarken toplum olarak ne kadar deðiþtiðimizi fark ediyorum. Serbest rekabet özel iliþkiler de dahil hayatýmýzýn her alanýna hâkim olmuþ durumda. 30 yýl geriye gidip düþününce, olaylarýn içinde yaþayýp giderken her þeyi hayatýn normal akýþý gibi algýladýðýmýzý anlýyorum. Hayallerimiz ve ideallerimiz vardý. Onlarýn bir gün mutlaka gerçekleþeceðine inanýyorduk. Bugün geriye dönüp baktýðýmda ise ne kadar sýradýþý þeyler yaþadýðýmýzý aslýnda gerçekleþmesi ne kadar zor hayaller kurduðumuzu fark ediyorum. Yaptýðýmýz hatalarý tekrarlamadan yeni yollar aramak için gücümüz var mý, ya da bunu yapabilecek genç bir kuþak gelecek mi bilmiyorum. Özellikle bizim kuþak ciddi travmalar yaþadý. 12 Eylül sonrasýnda sol düþünce bilinçli olarak bir daha toparlanamayacak ölçüde daðýtýldý. Zaten amaç buydu, baþarýlý da oldu. Bu tahribat onarýlýr mý bilmiyorum. Belki hâlâ umut vardýr. Kendimizi ve yaþananlarý anlamaya çalýþýrsak, hatalarýmýzdan dersler çýkarýrsak, yepyeni bir hayat inþa etmenin mümkün olacaðýna dair umut besleyebiliriz.»tüm senaryo yolculuðuna baktýðýnýzda kendi iç yolculuðunuzun neresindesiniz? Senaryo çalýþmanýn bana yararý, çok deðiþik karakterlerle empati kurmayý öðrenmek oldu. Þimdi hayata ve insanlara eskiye göre daha tarafsýz daha anlayýþla bakmaya çalýþýyorum. Ama bu herkesi ve her þeyi hoþgördüðüm anlamýna gelmiyor. Eski düþüncelerimin evrilerek deðiþtiðini, daha olgunlaþtýðýmý söyleyebilirim.»peki popüler kültür içinde yakýn tarihin verilmesini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Popüler kültürü küçümsemiyorum. Özellikle televizyonun çok önemli bir iletiþim aracý olduðunu inkâr edemeyiz. Ýnsanlarýn dizi karakterlerine bizim düþündüðümüzden çok daha fazla anlamlar yüklediðini görüyoruz. Bu yüzden yazarlarýn izleyicilere karþý sorumluluklarýnýn bilincinde olmalarý gerekiyor. Elimizdeki aracýn olumlu veya olumsuz etkiler uyandýracak güçte olduðunun farkýna varmalýyýz. Türkiye deki hemen hemen bütün evlerin içine kadar girdiðimizi düþününce dehþete kapýlýyorum. Bu anlamda popüler kültür yararlý da olabilir, zararlý da Nasýl kullandýðýnýza baðlý.»ve yakýn tarih süreci senaryolarýnýzda devam edecek mi? Evet. Hatýrla Sevgili nin devamý üzerinde çalýþýyorum yýlýndan bugüne doðru ilerleyen baþka bir öyküyle yakýn tarih sürecini yazmaya baþladým. Yukarýda belirttiðim nedenlerden ötürü bu projenin özellikle televizyon için hazýrlanmasýnýn benim için ayrý bir önemi var. Yine danýþmanlarla ve fikirlerine güvendiðim yeni bir yazý gurubuyla yoluma devam edeceðim.

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı