Neler Olmuyor ki Dünyada Sezin San

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neler Olmuyor ki Dünyada Sezin San"

Transkript

1 Neler Olmuyor ki Dünyada Sezin San 1 Bir Damla Kan Hayat Anlat yor 2 Yolcuyu Kemerle Ba lad lar Bir kan damlas n n incelenmesi, insanlar n hayat tarz ve geçmifline dair bilgileri ortaya ç karmaya yetiyor. New Scientist dergisinden Helen Pilcher n kaleme ald makalede, kan üzerinde yap lan testlerle kiflilerin sa l, al flkanl klar, sosyo-ekonomik durumu, ruh hali gibi verilere ulafl labildi i ifade edildi. Bu bilgilerin edinilmesi,olaylar n DNA m z üzerinde izler b rakmas sayesinde oluyor. Yedi saat süren uçak yolculu u s ras nda srarla sigara içmeye çal flan bir yolcunun elleri kemerle ba land. Singapur dan Avustralya ya seyahat eden 54 yafl ndaki Mathias Jorg, s k s k yerinden kalkarak uça n içerisinde, sigara içmeye çal flt. Kabin ekibinin uyar lar na kulak asmayan ve sald rganlaflan Jorg u, kabin görevlileri ellerini ve ayaklar n kemerle ba layarak, durdurabildi. 97

2 Böyle Dilenci de 3Var Endonezya n n Güney Sulawesi Bölgesi nde yaflayanlar, her üç y lda bir, ölülerine olan sayg lar n göstermek ve onlar onurland rmak için mezarlar aç yor. Aç lan mezarlardan ç kar lan ölülerin üzerindeki giysiler temizleniyor ve gerekirse yenileri giydiriliyor. Köprü Ters nfla 5 Edilmifl 85 yafl ndaki dilenci Abdul Sattar Edhi, di er dilencilerden çok farkl. Pakistan da yaflayan Edhi, 25 özel hastane, 1800 ambulans ve 335 adet yard m merkezinin sahibi. Y llar önce, paras zl ktan ölen annesini ve yaflad çaresizli i hiç unutmayan Edhi, kimse bu s k nt lar yasamas n diyerek, kap kap gezip toplad paralarla yoksullara hastaneler kurmufl. Korkunç Bir 4 Gelenek fiili nin 30 milyon dolara mal olan ilk aç l r kapan r köprüsünün aç l fl günü haz rl klar nda, köprünün bir taraf n n ters yerlefltirildi i fark edildi. Cau Cau Nehri üzerine infla edilen köprünün sa taraf nda bulunan bisiklet yolu, yar dan sonra soldan devam ediyor. Bay nd rl k Bakan Loreto Silva, köprüyü düzgün flekilde teslim etmesi için flirketten talepte bulunduklar n ifade etti. 6A r Kesici Ninni Ninnilerin, bebeklerin uyumas na yard mc olman n yan s ra a r kesi- 98

3 ci etkisi yapt da belirlendi. Bu tespiti ngiltere deki Great Ormond Street Hospital da yaklafl k 20 y ld r müzik terapisi uygulayan bir ekip yapt. Araflt rmaya göre; ninniler bebeklerin ve yürüme ça ndaki çocuklar n kalp ritmini yavafllat yor, a r lar da azalt yor. Zürafa Yiyen 7Romal lar Antik Roma kenti Pompei de, zengin insanlar n en önemli yemek tercihinin zürafa eti oldu u ortaya ç kt. M.Ö. 79 y l nda Vezüv Yanarda- n n patlamas yla küller alt nda kalan Pompei de yap lan yeni kaz larda zürafa kemiklerine rastland. Halk n beslenme tercihlerini ortaya koyan bulgular, Cincinnati Üniversitesinden Steven Ellis flöyle aç kl yor: Orta ve alt s n f, ucuz ama sa l kl flekilde besleniyordu. Ancak flehrin zenginleri, flimdi için bile lüks say lacak çok ilginç yemekler yiyordu. Baflka diyarlardan getirilen yemekler aras nda denizkestanesi ve zürafa baca bile bulunuyor. 8 Lüks Dolmakalem Londra daki ünlü Harrods ma azas nda sat lan bir dolmakalemin fiyat : 29 bin sterlin (yaklafl k 110 bin TL) de erinde. Jack Row markas n n Jaali isimli modeli, 18 karatl k sar ve beyaz alt ndan üretilmifl. Kalem, slami sanat and ran çizgiler ve 1,8 karatl k mücevherlerle süslenmifl. Ürün, muhafaza kutusu ve kalemli- iyle beraber sat l yor. Kitap Sat fl çin 9 pucu En çok satan kitab yazman n formülü bulundu. New York Stony Brook Üniversitesinde çok satan kitap- 99

4 Uçak gürültüsünün en yüksek oldu u bölgelerdeki kiflilerin, kalp ve dolafl m yollar rahats zl klar ndan hayatlar n kaybetme riskinin yüzde 20 daha fazla oldu u tespit edildi. Bu araflt rma, Londra Heathrow Havaalan na yak n bölgelerde yaflayan 3,6 milyon kifliyi kaps yor. ABD deki benzer bir araflt rma da; havaalan yak n nda yaflayanlar n kalp rahats zl oran n n, di er insanlara göre daha yüksek oldu unu ortaya koydu. Radyasyonlu 11Bal klar lar n metinlerini inceleyen araflt rmac lara göre; duygu ve olumsuz düflünce bar nd rmayan kitaplar en çok sat l yor. Baflar n n s rr ise, bol bol al nt kullanmakta yat yor. Baflar l kitaplar n daha fazla isim ve s fat bar nd rd n belirten araflt rmac lar, fiil ve zarf bollu unun ise baflar oran n düflürdü ünü ifade etti. Uçak Gürültüsü 10 Kalbe Zararl y l nda önce deprem ard ndan meydana gelen tsunami felaketlerinde Japonya daki Fukuflima nükleer santrali hasar alm flt. Japon Bal kç l k Araflt rmalar Kurumu, geçen ay santralin 37 kilometre güneyinde yakalanan bal klar incelendi. Nükleer santral yak n ndaki bal klarda normalin 124 kat üzerinde radyasyon bulundu u aç kland. Çal flma sonucunda yüksek seviyede radyasyon içeren bal klar n sat fl yasakland. Yeni Bir 12 Dünya Jüpiter in, yüzeyi buzla kapl uydusu Europa da yaflam mümkün k lacak koflullar n mevcut oldu u

5 fabrikan n, kokunun azalt lmas için bir plan sunana kadar ac sos yapmas n n engellenmesi istendi. H rs za Karfl 14 lginç Önlem BD MART 2014 aç kland. Hubble Uzay Teleskopu nun elde etti i görüntüleri inceleyen araflt rmac lar, Europa n n buzla kapl yüzeyinde su s z nt s saptad. Bilim insanlar, Günefl Sistemi nde yaflam izi bulunma ihtimali en yüksek yer olmas nedeniyle Europa da keflif faaliyeti yürütmeye öncelik yerilmesi gerekti i görüflünde. 13 Ac Sos Hayat Felç Etti California eyaletinde ac sos üretimi yapan fabrika, Irwindale kasabas halk n isyan ettirdi. Halk, fabrikadan ç kan kokunun kasabay yaflanamaz hale getirdi i gerekçesiyle ac sos üreticisine dava açt. Dava dilekçesinde, Çin in fiangay kentinde polislerin h rs zlara karfl ald yeni önlem çok ilginç. H rs zl k olaylar n n s kl kla yafland binalarda, h rs zlar n t rmanabilece i borulara ve demirlere gres ya sürdü. Bu gres ya n n alt ay boyunca etkili oldu u belirtildi. Uzmanlar, demirlere gres ya sürmenin, etkili bir yöntem oldu unu kabul etti. Gün Ifl Daha 15 Sa l kl Çalan alarm n susturulup tekrar uykuya dal nmas yla beynin do al uyanma sürecinden koptu u belirtiliyor. Karar alma ve otokontrol bölümlerinin bulundu u ön beyin bölgesinin uykunun bitti i saniye aktive oldu u ve uyku ifllemine k sa süreli de olsa geri dönmenin sabah sersemli i yaratt vurguland. XXX 101

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

EKO. Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler. Sosyal Sorumlulu a Yeni Standart: ISO 26000. 16 Sayfal k Özel Cancun Eki BARDAK BOfi MU, DOLU MU?

EKO. Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler. Sosyal Sorumlulu a Yeni Standart: ISO 26000. 16 Sayfal k Özel Cancun Eki BARDAK BOfi MU, DOLU MU? Project1 1/14/11 9:47 AM Page 1 EKO OCAK-fiUBAT 2011 SAYI:7 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Do ayla Sorun! da S f r Yeflil fl Plan Nas l Yap l r? Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir TES- fi Baflkanlar Kurulu 3 Martta Topland. Genel Baflkan Mustafa Kumlu: Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir AKP Hükûmetinin t pk kendisinden öncekiler gibi toplumsal

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R B YON K NSAN B YON K NSAN HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAYALLER M, B LG SAYAR Ç Yaklafl k 2.5 y l önce ayn bafll kla dergimizde yay nlam flt

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi

YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi turkiyedepremx1.qxd 4/3/06 11:59 AM Page 108 YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi zmit Körfezi ndeki TÜPRAfi rafinerisinin 115 metre boyundaki bacas 17 A ustos depreminde devrildi ve ç kan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı