MADDE 1 S GORTA KONUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE 1 S GORTA KONUSU"

Transkript

1 Bu özel flartlar tarihi itibari ile geçerli olup, Kurumsal Sa l k Sigortas poliçesinin ayr lmaz bir parças d r. MADDE 1 S GORTA KONUSU Bu sigorta sözleflmesi uyar nca YAPI KRED S GORTA A.fi. (bundan sonra 'sigortac ' olarak geçecektir), Kurumsal Sa l k Sigortas kapsam na dahil kurumdaki (bundan sonra 'sigortal flirket' olarak geçecektir) personelin ve/veya aile bireylerinin (bundan sonra 'sigortal ' olarak geçecektir) poliçe bafllang ç tarihinden sonra meydana gelebilecek olan bir kaza veya hastal kla ilgili ve poliçede tan ml teminatlar kapsam ndaki harcamalar n bu özel flartlar dahilinde karfl lar. Poliçedeki teminatlar sadece poliçede veya zeylnamelerde belirtilen sigortal lar için ayr ayr limitlerle geçerli olup, bunun d fl ndaki kimseler sigorta teminatlar ndan yararlanamazlar. Ayr ca, aile kapsam ndaki sigortal lar tedavileri ile ilgili belgeleri poliçe kapsam ndaki di er sigortal lar ad na düzenlettiremezler. Kurumsal Sa l k Sigortas Özel fiartlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Hastal k Sigortas Genel fiartlar gere ince düzenlenmifl olup, teknik esas ve özel flartlar d fl nda kalan konular bak m ndan ad geçen genel flartlara ba l d r. Ancak Hastal k Sigortas Genel fiartlar Madde 2 nin [d] bendinde istisna tutulan zelzele, sel, yanarda patlamas ve toprak kaymas vb. do al afetler nedeniyle oluflabilecek tedavi giderleri TL muafiyetle teminat kapsam na al nm flt r. MADDE 2 S GORTA TEM NATLARI Afla da tan mlanan teminatlardan sadece poliçede yer alan teminatlar de erlendirilmelidir. Kurumsal Sa l k Poliçesi nin al nabilmesi için Yurt çi Hastane Hizmetleri Teminat n n poliçede bulunmas gerekmektedir. A. YATARAK TEDAV TEM NATLARI GRUBU 1- YURT Ç HASTANE H ZMETLER Yurt çi Hastane Hizmetleri Teminat tüm planlar için geçerlidir. Bu teminat, t bben gerekli olmas ve doktorun yat fl nedenini ayr nt l raporunda belirtmesi flart yla, hastanede gerçekleflen yatarak tedavileri, ameliyatlar, küçük müdahaleleri veya sigortal n n hastaneye baflvurmas na neden olan acil sa l k durumunun (hayati bir tehlikeye neden olabilecek rahats zl k belirtileri) teflhisine yönelik ifllemlerin giderlerini özel ve genel flartlara uygun olarak güvence alt na al r. Sigortal n n hastaneye baflvurmas na neden olan acil sa l k durumunun (hayati bir tehlikeye neden olabilecek rahats zl k belirtileri) teflhisine yönelik giderler, %80 li olarak bu teminat kapsam ndad r. Hastanede yatarak tedavi s ras nda gerçekleflen; hastane odas [tek yatakl standart odan n (suit oda tercih edilmesi halinde tüm ilgili giderler standart oda kadar) günlük ücretine kadar], yemek, refakatçi, doktor, ilaç, teflhis yöntemleri (tahlil, röntgen vb.), ameliyathane, operatör, asistan, anestezist, hemflire (özel hemflire hariç), yo un bak m, her türlü sarfedilen malzeme giderleri, poliçede belirtilen teminat yüzdesi ile kapsam dahilindedir. Sigorta y l içinde teminat alt na al nan hastanede yat fl süresi 180 gün olup, yo un bak mda yat fl süresi bu süre içinde 90 gün ile s n rl d r. Yatarak veya ayakta gerçekleflmifl olduklar na bak lmaks z n kemoterapi, radyoterapi, koroner anjiografi, diyaliz ve böbrek tafl k rma (ESWL) giderleri, bu teminat kapsam nda sigortan n ikinci y l ndan itibaren karfl lan r. (Ancak, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb. tedavilerin komplikasyonlar n engelleme amaçl ilaçlar, poliçede yaz l ilaç teminat ve yüzdesi dahilinde karfl lan r.) Ameliyat için zorunlu protezlerin giderleri (kalp kapa, kalça protezi vb.) bu teminat kapsam nda karfl lan r. Sigorta bafllang ç tarihinden sonra, kaza sonucu ortaya ç kan bir durumun gerektirmesi durumunda, (göz, el, kol, bacak) suni uzuvlar n n giderleri, resmi kurumlarca düzenlenmifl kaza raporunun ibraz edilmesi flart yla, olay bafl na TL sine kadar bu teminat dahilinde karfl lan r. Sigortac taraf ndan bu teminat kapsam nda karfl lanan bir kaza veya hastal a iliflkin ameliyat veya yo un bak m gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde bafllayan ve tedaviyi tamamlay c nitelikteki fizik tedavi giderleri, ayakta veya yatarak gerçekleflmifl olmalar na bak lmaks z n, y ll k TL ile s n rl olmak üzere bu teminat kapsam nda karfl lan r. Bu güvence sadece yurt içinde ve anlaflmal olmayan kurumlarda TTB Asgari Ücret Tarifesi ile geçerlidir. Kaza sonucu oluflan difl ve a z yaralanmalar nda, difl hekimi ve çene cerrahlar taraf ndan gerçeklefltirilen difl, çene ve a z k sm ndaki her türlü tedavi, resmi kurumlarca düzenlenmifl kaza raporunun ibraz edildi i durumlarda, bu teminat kapsam nda de erlendirilir. Sigortac n n TELEMED24 hizmet a nda (anlaflmal sa l k kurumlar nda) gerçekleflen, Yurt çi Hastane Hizmetleri Teminat kapsam ndaki giderler limitsiz olarak veya teminat limitli olarak al nm fl ise, y ll k limiti aflmamak kayd yla karfl lan r. TELEMED24 hizmet a ndaki sa l k kurumlar nda kadrolu olmayan doktor ücreti, sa l k hizmetinin sunuldu u bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve her durumda TTB Asgari Ücret Tarifesi nin iki kat n aflamaz. TELEMED24 hizmet a d fl ndaki sa l k kurumlar nda ameliyathanede gerçekleflen hizmet bedeli karfl l doktor ücretleri TTB Asgari Ücret Tarifesi ile s n rl iken ameliyathanedeki di er tüm masraflar Madde 10 Sa l k Gideri Ödemeleri nde belirtilen makul giderler tan m do rultusunda karfl lan r. Bunlar n d fl ndaki her türlü gider ise (*) Türk Tabipleri Birli i Merkez Konseyinin 6023 say l yasas na dayanarak hekimlerin muayene/tedavi için almalar gereken, asgari ücretleri saptama amac yla düzenlenmifl birimler listesidir. Ücretlendirme, belirlenen birimlerin ilgili ilin tabip odalar nca belirlenen ve dönemsel olarak de iflen katsay ile çarp m na KDV eklenerek yap l r. Yap Kredi Sigorta A.fi. Risk Kabul Müdürlü ü 01

2 (ameliyat öncesi ve sonras durumlarda ve ameliyats z yat fllardaki doktor, teflhis, ilaç, sarf malzemeleri, hastane yatak, yo un bak m, yemek, refakatç giderleri ve benzeri giderler) günlük 300-TL limitine kadar karfl lan r. Anlaflmal sa l k kurumlar na verilen yat fl onaylar süresiz de ildir. Verilen yat fl onay yedi gün içerisinde gerçekleflmesi ve poliçenin yürürlükte olmas kayd yla geçerlidir. Belirtilen sürelerden sonra hastaneye yat lmas durumunda yeniden provizyon al nmas gereklidir. Onbefl günü aflan tüm yat fllarda, onbeflinci günden sonra oluflan teminat kapsam ndaki giderlerin karfl lanabilmesi için, konuya iliflkin bir Bildirim Formu gönderilerek Sigortac n n onay n n tekrar al nmas gerekmektedir. Sigortac taraf ndan kesintisiz olarak sigortaland tarihten önce mevcut bir rahats zl kla ilgili bu teminat kapsam ndaki giderlerde, sigortal bu rahats zl n bilmiyor olsa veya bu rahats zl kla ilgili tan poliçe bafllang c ndan önce konulmam fl olsa dahi, teminat sigorta bafllang ç tarihinden 6 ay sonra bafllar. Madde 15 in 16. bendinde belirtilen durumlarla ilgili giderler - her ne flekilde olursa olsun - ilk y l ödenmez. (Hastal k Sigortas Genel fiartlar 5.maddede sakl d r.) Tek anestezi alt nda birden fazla ameliyat n yap lmas ve bunlar n hepsinin sigorta teminat kapsam na girmemesi halinde, ilgili hastane ve operatör giderleri, toplam faturan n ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturan n da ayr ca ibraz edilmesi kayd yla her ameliyat için ayr TTB birimleri göz önüne al narak, a rl kl olarak karfl lan r. Sigorta kapsam na girmeyen ameliyat estetik amaçl bir giriflim oldu unda, beraberinde yap lan ve sigorta kapsam nda olan ameliyat n giderleri karfl lanmamaktad r. Kaza sonucu, yaflamsal tehdit nedeniyle hastaneye acil yat fllarda, resmi makamlarca düzenlenmifl kaza raporunun Sigortac ya bildirilmesi flart yla giderler, hangi hastane oldu una bak lmaks z n TELEMED24 hizmet a na dahil kurumlardaki kurallarla ödenir. Yurt d fl nda gerçekleflmesi halinde Yurt D fl Hastane Hizmetleri Teminat poliçede yer almasa dahi, y ll k USD ye kadar %80 oran nda karfl lan r. 2- YURT DIfiI HASTANE H ZMETLER Yurt d fl nda gerçekleflen ameliyat ve hastanede yatarak yap lmas gereken tedaviler, poliçede yaz l y ll k limit dahilinde %80 teminat yüzdesi ile özel ve genel flartlara uygun olarak karfl lan r. (Yurt d fl nda ücretli olarak çal flan sigortal lar için bu teminat verilmemektedir.) Yatarak veya ayakta gerçekleflmifl olduklar na bak lmaks z n kemoterapi, radyoterapi, koroner anjiografi, diyaliz ve böbrek tafl k rma (ESWL) giderleri, bu teminat kapsam nda sigortan n ikinci y l ndan itibaren karfl lan r. (Ancak, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb. tedavilerin komplikasyonlar n engelleme amaçl ilaçlar, poliçede yaz l ilaç teminat ve yüzdesi dahilinde karfl lan r.) Tek anestezi alt nda birden fazla ameliyat n yap lmas ve bunlar n hepsinin sigorta teminat kapsam na girmemesi halinde, ilgili hastane ve operatör giderleri, toplam faturan n ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturan n da ayr ca ibraz edilmesi kayd yla her ameliyat için ayr TTB birimleri göz önüne al narak, a rl kl olarak karfl lan r. Sigorta kapsam na girmeyen ameliyat estetik amaçl bir giriflim oldu unda, beraberinde yap lan ve sigorta kapsam nda olan ameliyat n giderleri karfl lanmamaktad r. Ameliyat için zorunlu protezlerin giderleri (kalp kapa, kalça protezi vb.) bu teminat kapsam nda karfl lan r. Sigorta bafllang ç tarihinden sonra, kaza sonucu ortaya ç kan bir durumun gerektirmesi durumunda, (göz, el, kol, bacak) suni uzuvlar n n giderleri, resmi kurumlarca düzenlenmifl kaza raporunun ibraz edilmesi flart yla, olay bafl na USD ye kadar bu teminat dahilinde karfl lan r. Sigortac taraf ndan kesintisiz olarak sigortaland tarihten önce mevcut bir rahats zl kla ilgili bu teminat kapsam ndaki giderlerde, sigortal bu rahats zl n bilmiyor olsa veya bu rahats zl kla ilgili tan poliçe bafllang c ndan önce konulmam fl olsa dahi, teminat sigorta bafllang ç tarihinden bir y l sonra bafllar. Madde 15'in 16. bendinde belirtilen durumlarla ilgili giderler -her ne flekilde olursa olsun- ilk y l ödenmez. (Hastal k Sigortas Genel fiartlar 5. madde sakl d r.) 3- A LE PLANLAMASI Normal do um, sezaryen, gebelik öncesi ve s ras nda gerçekleflen takip ve tetkikler (TORCH, amniosentez, NST, down üçlü tarama vb.), gebelik dönemindeki periyodik doktor muayeneleri, gebeli in sebep oldu u her türlü komplikasyonlar (hiperemezis, abortus (zorunlu küretaj dahil), preeklampsi vb.), lohusal kla ilgili giderler, do um ve sezaryene ait her türlü komplikasyonlar, poliçede yaz l Aile Planlamas teminat y ll k limitini aflmamak kayd yla, teminat yüzdesi ile özel ve genel flartlar dahilinde karfl lan r. S k tekrarlanan (do um kontrol hap, kondom vb.) aile planlamas yöntemleri teminat kapsam d fl ndayken, s k tekrarlanmayan aile planlamas yöntemleri (k s rlaflt rma (tüp ligasyonu, vasektomi), spiral uygulamas (spiral ücreti dahil), implanon vb.) poliçede yaz l Aile Planlamas teminat y ll k limitinin %20'sine kadar ve y l içinde bir defaya mahsus olmak üzere karfl lan r. Aile Planlamas teminat kapsam ndaki tüm giderler, bu teminat n bir önceki y lda seçilmesi kayd yla geçerli olup, teminata iliflkin giderler seçildi i ilk y l kapsam d fl ndad r. Bu teminat sigortal bayan çal flan için veya aile kapsam nda ilgili teminat n al nmas durumunda, sigortal çal flan n bayan efli için geçerli olup, poliçedeki çocuk kapsam ndakiler için geçerli de ildir. Yukar daki teminat kapsam nda belirtilen her türlü sa l k giderleri, sadece bu teminat kapsam nda de erlendirilir, hiçbir koflul alt nda di er teminatlardan karfl lanmaz. Annenin do um için hastaneye yat fl ndan, bebe in taburcu olufluna kadar gerçekleflen bebe e ait tüm sa l k giderleri, annenin kalan Aile Planlamas limiti ve teminat yüzdesi dahilinde karfl lan r. Yeni do an bebekler, hastane ç k fl tarihinde doldurulmufl Baflvuru Formu ve do um raporunun Sigortac taraf ndan incelenmesi sonucunda, do um tarihi itibari ile sigortaya kabul edilebilir. 02

3 B. AYAKTA TEDAV TEM NATLARI GRUBU 1- DOKTOR MUAYENE T.C. Sa l k Bakanl taraf ndan çal flma ruhsat verilmifl hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yap lacak ayakta tedavi kapsam ndaki muayenelere ait giderler, poliçede yaz l y ll k veya beher muayene limiti, teminat yüzdesi ile poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. (Belgelerde mutlaka doktorun kaflesinin bulunmas ve ayr ca doktorun branfl n n belirli olmas gerekmektedir.) Klinik branfl hekimlerinin muayene s ras ndaki ultrason incelemeleri giderleri, bu teminattan limitleri dahilinde, ultrason ç kt s asl veya doktor raporu olmas kayd yla karfl lan r. Türk Tabipleri Birli i görüflü do rultusunda, ilk muayenedeki tan ile iliflkili olarak 10. güne kadar yap lan muayeneler kontrol muayenesi olup, ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle bu flekilde faturaland r lm fl kontrol muayene giderleri teminat kapsam d fl ndad r. Difl hekimi muayene faturalar, lens ve optik merkezlerinde yap lan göz muayeneleri giderleri bu teminat kapsam d fl ndad r. Sigortac n n anlaflmal hekim muayenehanesi uygulamas bafllatt illerde anlaflmal hekimlerce yap lacak muayene giderleri %100 lü, anlaflmal hekimler haricindeki tüm doktor muayene giderleri, seçilen teminat limiti ve yüzdesi dahilinde karfl lan r. 2- LAÇ T.C. Sa l k Bakanl taraf ndan ruhsatland r lm fl ilaçlara ait giderler, reçete ile belgelenmek kayd yla, reçete ilifli inde fatura veya kasa fifli, barkod ve ilaç küpürü tutar kadar poliçede yaz l y ll k veya beher reçete limiti, teminat yüzdesi ile poliçe özel ve genel flartlar dahilinde ödenir. Ailenin farkl bireylerine ait ilaç giderleri, aile bireylerinin poliçe kapsam na al nm fl olmas ve fatura ile reçetenin üzerine isim yaz l olmas kofluluyla ayr teminat üzerinden de erlendirilir. flyeri hekimlerinin çal flanlar n efl ve çocuklar ad na yazd klar reçete karfl l al nan ilaç bedelleri karfl lanamamaktad r. Reçetesiz ilaçlar n bedelleri ödenmez. laç bedeli, ilaç küpür tutarlar ve reçetenin birbirlerini tutmas halinde ödeme yap labilir. Uzun süreli ilaç tedavilerinde doktor raporu getirilmesi halinde, bir reçete için bir sa l k gideri ödemesi flart uygulanmaz. Doktor raporu bir y l için geçerli olup, bu sürede reçete fotokopisi ile ödeme yap l r. Ayn hastal kla ilgili tek bir muayene için al nan reçeteler bölünemez. Koruyucu afl giderleri, küpür gönderilmesi kayd ile bu teminat kapsam nda de erlendirilir. laç küpürleri üzerindeki fiyatlar n orijinal olmas veya fiyat art fl oldu u durumlarda Sa l k Bakanl bandrolü ile belirtilmifl olmas gerekmektedir. Toplu afl ve tarama taleplerinde Sigortac n n onay ve organizasyonu gerekmektedir. Hepatit-B, kuduz gibi birden fazla uygulanan afl larda, her bir uygulama ayr teminat olarak karfl lan r. 3- TEfiH S YÖNTEMLER Teflhis ve tedavi için t bben gerekli görülen ve doktorun sevk pusulas nda belirtti i tahlil, her türlü biopsi yap lmas ifllemi, röntgen, ürografi, ultrasonografi, EEG, EMG, anjiografi (koroner anjiografi hariç), tomografi, magnetik rezonans, nükleer t p ve sintigrafiler (galyum, talyum vb.), endoskopik giderler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb.), iflitme testi, polisomnografi, probe küretaj, fraksiyone küretaj ve tedavi amaçl da olsa dilatasyonlu küretaj vb. giderler ile bu teflhis yöntemlerinin uygulanmas n n gerektirdi i ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri, ayakta ya da yatarak gerçekleflmifl olmas na bak lmaks z n poliçede yaz l teflhis yöntemleri teminat y ll k limiti dahilinde, teminat yüzdesi ile özel ve genel flartlara uygun olarak karfl lan r. Poliçede ayr teminat limitleri ile belirtilmifl olmas durumunda tahlil, röntgen, tomografi, anjiografi (koroner anjiografi hariç), MR (magnetik rezonans), sintigrafi, endoskopik giderler kendi teminat limitleri dahilinde de erlendirilir. Tahlil faturalar na, yap lan tahlillerin sonucunu gösteren raporun bir kopyas, röntgen vb. tetkiklerin faturalar na da yap lan tetkiklerin yaz l sonuç raporu eklenmelidir. Sevk ka d nda ve/veya tahlil faturalar nda birden fazla materyalde (kan, idrar, gaita vb.) tetkik yap ld belirtilmifl ise, her bir materyal için ayr teminat limiti de erlendirilir. Sevk ka d nda belirtilen herbir görüntüleme ifllemi ve/veya endoskopik ifllem, ilgili teminatlardan ayr ayr de erlendirilir. TELEMED24 hizmet a na dahil olmayan sa l k kurumlar nda gerçekleflen giderler, TTB Asgari Ücret Tarifesi ile s n rl d r. TELEMED24 hizmet a na dahil sa l k kurumlar nda kadrolu olmayan doktor ücreti, sa l k hizmetinin sunuldu u bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve her durumda TTB Asgari Ücret Tarifesi nin iki kat n aflamaz. Herhangi bir acil sa l k durumu olmaks z n, sigortal n n hastanede yatarak yapt raca tan ifllemleri bu teminat kapsam nda de erlendirilir. Genel sa l k kontrolü ve check-up giderleri teminat kapsam d fl ndad r. Doktorun herhangi bir rahats zl n araflt r lmas için istedi i tetkik ve tan ifllemlerinde bu rahats zl kla ilgili olmayan genifl kapsaml genel sa l k kontrolleri de kapsam d fl ndad r (Tarama amaçl olarak yap lan Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve EBT teminat kapsam d fl ndad r). 4- F Z K TEDAV Ayakta ya da yatarak gerçekleflmifl olduklar na bak lmaks z n tüm fizik tedavi giderleri, poliçede 03

4 yaz l limit, teminat yüzdesi ile poliçe özel ve genel flartlar dahilinde karfl lan r. TELEMED24 hizmet a d fl ndaki sa l k kurumlar nda gerçekleflen bu teminat kapsam ndaki giderler, TTB Asgari Ücret Tarifesi ile s n rl olarak, teminat limitleri dahilinde karfl lan r. Ameliyat veya yo un bak m sonras gereken fizik tedaviler, Yurt çi Hastane Hizmetleri Teminat nda tan mland flekilde, Yurt çi Hastane Hizmetleri Teminat ndan karfl lanmaktad r. 5- AYAKTA TEDAV PAKET T.C. Sa l k Bakanl taraf ndan çal flma ruhsat verilmifl hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca (Difl hekimi muayene faturalar, lens ve optik merkezlerinde yap lan göz muayeneleri giderleri bu teminat kapsam d fl ndad r) yap lacak ayakta tedavi kapsam ndaki muayenelere ait giderler, ayakta tedavi kapsam nda doktor reçetesinde belirtilen ilaç ve koruyucu afl giderleri, teflhis ve tedavi için t bben gerekli görülen ve doktorun sevk pusulas nda belirtti i tahlil, her türlü biopsi yap lmas ifllemi, röntgen, ürografi, ultrasonografi, EEG, EMG, anjiografi (koroner anjiografi hariç), tomografi, magnetik rezonans, nükleer t p ve sintigrafiler (galyum, talyum vb.), endoskopik giderler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb.), iflitme testi, polisomnografi, probe küretaj, fraksiyone küretaj ve tedavi amaçl da olsa dilatasyonlu küretaj vb. giderler ile bu teflhis yöntemlerinin uygulanmas n n gerektirdi i ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri Ayakta Tedavi Paketi y ll k limiti dahilinde, teminat yüzdesine göre karfl lan r. Klinik branfl hekimlerinin muayene s ras ndaki ultrason incelemeleri giderleri, bu teminattan limitleri dahilinde, ultrason ç kt s asl veya doktor raporu olmas kayd yla karfl lan r. Sigortac n n anlaflmal hekim muayenehanesi uygulamas bafllatt illerde anlaflmal hekimlerce yap lacak muayene giderleri %100 lü, anlaflmal hekimler haricindeki tüm doktor muayene giderleri, seçilen teminat limiti ve yüzdesi dahilinde karfl lan r. Herhangi bir acil sa l k durumu olmaks z n, sigortal n n hastanede yatarak yapt raca tan ifllemleri bu teminat kapsam nda de erlendirilir. Genel sa l k kontrolü ve check-up giderleri teminat kapsam d fl ndad r. Doktorun herhangi bir rahats zl n araflt r lmas için istedi i tetkik ve tan ifllemlerinde bu rahats zl kla ilgili olmayan genifl kapsaml genel sa l k kontrolleri de kapsam d fl ndad r. (Tarama amaçl olarak yap lan Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve EBT teminat kapsam d fl ndad r.) Anlaflmal sa l k kurumlar nda (muayene d fl ndaki ifllemler için) kadrolu olmayan doktor ücreti, TTB Asgari Ücret Tarifesi nin 2 kat ile s n rl d r. Teflhis giderleri, anlaflmal sa l k kurumlar d fl nda herhangi bir sa l k kurumunda gerçekleflmifl ise TTB Asgari Ücret Tarifesi ile s n rl ve belirlenmifl teminat limiti ve yüzdesi ile özel ve genel flartlara uygun olarak karfl lan r. 6- YURT DIfiI AYAKTA TEDAV PAKET Ayakta Tedavi Paketi teminat nda tan ml sa l k giderleri, bu teminat n al nmas kayd yla, poliçede tan ml teminat yüzdesi ile poliçe özel ve genel flartlar na uygun olarak yurt d fl nda da USD ye kadar bu teminat dahilinde karfl lan r. MADDE 3 TEM NAT YÜZDES, TEM NAT MUAF YET, TEM NAT L M T Teminat kapsam nda gerçekleflen giderlerin y ll k limiti ya da olay veya hastal k bafl na limiti aflmamas kayd yla, varsa muafiyet tutar düflüldükten sonra her bir giderin poliçede yazan yüzdesini Sigortac, geriye kalan k sm n ise sigortal karfl layacakt r. Muafiyet tutarlar ve sigortal taraf ndan karfl lanan tutarlar, Sigortac taraf ndan ödenen tutarlar gibi y ll k limitten düflülerek kalan (yürürlükte olan) limit belirlenir. Tüm ödeme belgeleri (fatura, makbuz vb.) toplam harcama tutar üzerinden düzenlenmelidir. Faturalar böldürülemez. MADDE 4 S GORTA SÜRES Bu Kurumsal Sa l k Sigortas, poliçede belirtilen tarihler aras nda yürürlükte kalmak üzere akdedilmifltir. Sigorta teminatlar, baflvurunun Sigortac taraf ndan kabul edilip, poliçenin düzenlenmesi ile yürürlü e girer. MADDE 5 S GORTAYA KABUL 18 ila 60 (60 yafl ndan önce sigortaya al nm fl kifliler için 75) yafllar aras ndaki bütün personel, sigortal flirket taraf ndan verilecek liste ve dolduracaklar Baflvuru Formu ndaki bilgiler do rultusunda ve Sigortac n n Risk Kabul Kriterleri gere ince Kurumsal Sa l k Sigortas Poliçesi kapsam na dahil edilebilecektir. Poliçe kapsam na al nmas istenen kiflilerden süregelen rahats zl olanlar, mevcut rahats zl klar için muafiyet al narak ve/veya teminatlar k s tlanarak poliçe kapsam na al nabilir ya da poliçe kapsam d fl nda b rak labilirler. Sigortal flirketin talebiyle ve poliçe bafllang c nda kararlaflt r ld flekilde, çal flanlar n eflleri ve 18 yafl ndan küçük çocuklar da aile kapsam nda sigorta teminatlar ndan yararlanabilir. Poliçenin yürürlülü ü s ras nda, sigortal n n herhangi bir zeylname talebinde bulunmas halinde o s rada geçerli olan özel flart ve primler uygulan r. Yeni do an bebekler, hastane ç k fl tarihinde doldurulmufl Baflvuru Formu ve do um raporunun Sigortac taraf ndan incelenmesi sonucunda, do um tarihi itibari ile sigortaya kabul edilebilir, muafiyet uygulanabilir veya kapsama al nmayabilir. Talep edilmesi durumunda sigortal n n bakmakla yükümlü oldu u (evlenmemifl ve çal flmayan) çocuklar da 24 yafl na kadar sigorta teminat na dahil edilebilirler. 04

5 Sigorta kapsam na yeni girecekler, sigortal flirket taraf ndan bir liste ve baflvuru formlar yla birlikte Sigortac ya bildirilecektir. Sigortal flirketten ayr lan ya da poliçeden herhangi bir nedenle ç kan kiflinin (ve aile bireylerinin), Sigortac taraf ndan verilen TELEMED24 kartlar, ç k fl tarihi itibariyle otomatik olarak iptal edilir. Sigortal, afla daki durumlardan biri gerçekleflti i takdirde poliçe kapsam ndan efl ve çocuklar ile beraber ç kar l r: 75 yafl n doldurulmas, Sigortal n n çal flmakta oldu u sigortal flirketten herhangi bir nedenle ayr lmas (sigortal flirketin yaz l talebi gereklidir), Poliçe kullan m nda sigortal n n suistimali bulunmas, Sigortal n n beyan yükümlülü üne uygun davranmam fl olmas. MADDE 6 PR MLER N ÖDENMEMES VEYA S GORTALININ TALEB SONUCU PTAL Sigortal flirket, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaflt r ld takdirde peflinat n, sigorta poliçesinin teslim edildi i günün bitimine kadar ödemedi i takdirde temerrüde düfler. Ayn flekilde sigortal flirket, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi i takdirde temerrüde düfler. Prim ödeme borcunda temerrüde düflülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulan r ve Borçlar Kanunun 107. maddesinin 3. bendi uyar nca herhangi bir mehile gerek kalmaks z n poliçe iptal edilir ve teminatlar tekrar yürürlü e al nmaz. Sigortal flirketin poliçenin tanzim tarihinden itibaren ilk 30 gün içerisinde iptal talebinde bulunmas halinde ise; rizikonun gerçekleflmedi i durumlarda ödenen primler kesintisiz olarak sigortal flirkete iade edilir. lk 30 gün içerisinde rizikonun gerçekleflmesi durumunda ve bu süreyi aflan tüm iptal taleplerinde poliçe bafllang ç tarihinden itibaren geçen süreye ba l olarak Sigortac n n hak kazand prim tutar afla daki gibi hesaplan r. * 1 gün - 31 gün aras primin %20 si * 31 gün - 2 ay aras primin %30 u * 2-3 ay aras primin %50'si * 3-6 ay aras primin %80'i * 6-12 ay aras ise primin tamam ptal nedeniyle sigortal flirkete iade edilecek tutar, Sigortac n n haketti i tutar ve ödenen tazminat dikkate al narak afla daki gibi hesaplan r. Sigortal lara ödenen tazminatlar, Sigortac n n hak kazand prim tutar n aflm yorsa, sigortal flirketin ödedi i primlerden, hak kazan lan prim tutar düflülerek sigortal flirkete iade edilir. Sigortal lara ödenen tazminatlar, Sigortac n n hak kazand prim tutar n afl yor, ancak sigortal flirketin ödedi i primleri aflm yorsa, primlerden tazminat tutar düflülerek sigortal flirkete iade edilir. Sigortal lara ödenen tazminatlar, Sigortac n n hak kazand prim tutar n ve sigortal flirketin ödedi i primleri afl yorsa prim iadesi yap lmaz. Rizikonun gerçekleflmesiyle, henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin, Sigortac n n ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktar n aflmayan k sm, muaccel hale gelir. MADDE 7 KÖTÜ N YET SONUCU PTAL Sigorta kapsam nda olmayan kiflilerin teminatlardan yararlanmas veya aile kapsam ndaki sigortal lar n, sa l k gideri belgeleri poliçe kapsam ndaki di er sigortal lar ad na düzenlettirilmesi gibi kötü niyetli hareketlerin saptanmas durumunda, Sigortac teminat kapsam nda yapt sa l k gideri ödemelerini geri alma, prim iadesi yapmadan sigortal lar poliçe kapsam ndan ç kartma hakk na sahiptir. MADDE 8 SÖZLEfiMEN N YEN LENMES Sigorta süresinin bitiminden önce karfl l kl anlaflma ile Sigortac n n Risk Kabul Yönetmeli i uyar nca bu yönetmelikte belirlenen yafl s n r na kadar önceki poliçenin bitifl tarihinden itibaren geçerli yeni sözleflme (poliçe) yap labilir. Yeni poliçenin, önceki poliçenin bitifl tarihinden sonra düzenlenmesi durumunda, Sigortac n n, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluflan risklerin teminat alt na al nmamas ile yenileme haklar n n geçerlili inin kald r lmas haklar sakl d r. Sözleflmenin yenilenmesinden sonra Sigortac, süre ile ilgili istisnalarda sigortal n n ilk defa poliçe kapsam na al nd tarihi dikkate al r. Yenilemede poliçe kapsam na ilk defa al nmas istenen ve/veya risk kabul ifllemi tekrarlanacak kiflilerden Baflvuru Formu al n r. Yap lacak de erlendirme sonucunda bu kifliler süregelen rahats zl klar için muafiyet al narak ve/veya teminatlar k s tlanarak poliçe kapsam na al nabilir ya da kapsam d fl b rak labilirler. Sigortac taraf ndan sigortal flirketin onay ile, sigorta özel flartlar nda yap lan de ifliklikler her bir sigortal için sözleflmenin bafllang ç tarihinden itibaren geçerli olur. 75 yafl n dolduran sigortal lar ve varsa sigortalanm fl olan efli ve çocuklar poliçe yenilendi inde kapsam d fl na al n rlar. Sigortac n n, baz sigortal lar n süregelen rahats zl klar için muafiyet uygulamas durumunda poliçe yenilendi i ve taraflarca hükümsüzlü üne karar verilmedi i sürece muafiyet devam edecektir. MADDE 9 TELEMED24 H ZMET A INDAK SA LIK KURUMLARI Poliçe ile birlikte tüm sigortal lara, adlar na düzenlenmifl Yap Kredi Sigorta Kart verilir. 05

6 TELEMED24 hizmet a ndaki sa l k kurumlar ndan hizmetin al nabilmesi için sigortal lar n Yap Kredi Sigorta Kartlar n yanlar nda bulundurmalar gerekmektedir. Aksi durumda, sa l k gideri sigortal taraf ndan karfl land ktan sonra, faturalar n ve ek evraklar n Sigortac ya iletilerek de erlendirilmesi söz konusudur. Yap Kredi Sigorta Kartlar resimli kimlik belgesi ile birlikte geçerlidir. Sigortac n n TELEMED24 hizmet a na dahil sa l k kurumlar nda, Yap Kredi Sigorta Kart n n kullan larak onay al nmas suretiyle, sigortal lar poliçe teminatlar na ve özel flartlar na uygun olarak kat l m pay düflüldükten sonra, limitleri dahilinde ödeme yapmadan sa l k hizmeti alabilirler. Sigortal n n TELEMED24 hizmet a ndaki sa l k kurumlar nda, yatarak tedavi görece i durumlarda faturan n do rudan ödenebilmesi için, yat fl öncesi Sigortac ya sa l k kurumundan temin edilecek Bildirim Formu nun yat fltan en geç 24 saat sonras na kadar iletilerek, Sigortac dan onay al nmas gerekmektedir. Bu nedenle sigortal hastaneye yatt gün, kurumun Sigortac ya Bildirim Formu'nu fakslamas n sa lamal d r. Poliçe teminat limitleri ve teminat kapsam d fl ndaki giderleri sigortal kendisi öder. TELEMED24 hizmet a na dahil bir sa l k kurumu ile Sigortac aras ndaki sözleflmenin sona ermesi durumunda, TELEMED24 hizmet a na dahil sa l k kurumlar na özel uygulamalar (Yurt çi Hastane Hizmetleri Teminat kapsam nda yurt içinde gerçekleflen giderlerin limitsiz karfl lanmas, faturalar n do rudan ödenmesi vb. hizmetler) otomatik olarak son bulacakt r. TELEMED24 hizmet a na dahil sa l k kurumlar n n listesi TELEMED24 Noktalar kitapç ndan temin edilebilece i gibi, ayr ca bilgi al nmak istendi inde internet arac l ile adresine baflvurulabilir. Sigortal, onay verilmeyen durumlardaki ve TELEMED24 hizmet a d fl nda gerçekleflen sa l k giderlerini ise kendisi öder ve afla daki maddede belirtilen belgelerle birlikte, daha sonra Yap Kredi Sigorta Genel Müdürlü ü Sa l k Müflteri Hizmetleri ne veya Bölge Müdürlükleri'ne baflvurur. Yap Kredi Sigorta kartlar, poliçe iptali nedeniyle sa l k gideri ödemeleri donduruldu unda veya sigortal poliçe kapsam ndan ç kart ld nda geçerli olmayacakt r. Poliçe yenilendi inde kartlar n geçerlili i devam edece inden, sadece poliçe kapsam na yeni dahil olan sigortal lar için kart bas lacakt r. MADDE 10 SA LIK G DER ÖDEMELER TELEMED24 hizmet a nda Sigortac taraf ndan karfl lanan giderler d fl nda, sigortal ya sa l k giderini gösterir resmi belgeler karfl l nda ödeme yap l r. Ödemelerde, belgelerin as llar gereklidir. Sa l k gideri ödemeleri, sigortal flirketin bildirece i sigortal lara ait banka hesap numaralar na haftal k periyodlarla havale edilir. Sigortal n n yaz l olarak banka hesap numaras n bildirip ödemenin banka hesab na yat r lmas yla Sigortac tamamen ibra edilmifl olur. Sa l k gideri belgeleri Sigortac ya haftal k periyodlarla ulaflt r l r. Sigortal lar, TELEMED24 hizmet a na dahil sa l k kurumlar d fl nda kalan kurumlarda yapt masraflar, Kurumsal Sa l k Sigortas branemesi ne fatura ve belgeler ilifltirilmifl flekilde Sigortac ya veya Sigortac n n Bölge Müdürlükleri'ne gönderebilirler. Hastal k Sigortas Genel fiartlar Madde 9 un (a) f kras gere i teminatlarda anlat lan limitlerin yan s ra, sa l k hizmetinin sunuldu u bölgede yürürlükte olan ve genel seviyeyi aflmayan olarak tan mlanan makul giderler sigorta kapsam ndaki teminat limitleri ve flartlar dahilinde karfl lan r. Teminat kapsam ndaki ilgili ödemenin yap labilmesi için, afla daki belgelerin Sigortac ya iletilmesi gerekmektedir. Ayr ca ngilizce d fl ndaki yabanc bir dilde düzenlenmifl ödemelerde, gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi Sigortac ya iletilmelidir. A.Yurt çi Hastane Hizmetleri Giderlerinde Anlaflmal kurumlarda hastaneye yat fltan önce Bildirim Formu doldurularak Sigortac ya iletilecektir. 1. Yat fl nedenini ve yap lan tedaviyi gösterir t bbi rapor, 2. Dökümlü hastane faturalar, 3. Cerrahi giriflimlerde ayr nt l ameliyat raporu, parça al nm flsa patoloji sonuç raporu, 4. Sinüzit ameliyatlar ndan önce paranazal sinüs tomografisi asl, deviasyon ameliyatlar nda ameliyat öncesi ve sonras os-nasale grafi as llar, gerekli görüldü ü takdirde ikinci doktor görüflü, 5. Epikriz (ç k fl özeti) ve yap lan incelemelerin ve tedavilerin raporlar, gerekli ve mevcut oldu u durumlarda laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kaseti, 6. Gerek görüldü ünde; müflahade dosyas, trafik kazas tespit tutana, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortal beyan. B. Aile Planlamas Giderlerinde 1. Dökümlü hastane faturas ve teminat kapsam ndaki giderlere ait di er faturalar, 2. lgili doktor ve do um raporu, 3. Teflhis yöntemleri uyguland ysa sonucu gösterir rapor, 4. Zorunlu küretajda jinekolojik USG raporu ve fotograf ç kt s asl ve/veya Beta HCG sonuçlar, 5. Müflahade dosyas (gerekti inde). C. Doktor Muayene Giderlerinde 1. Doktor ücretini gösterir fatura veya serbest meslek gider makbuzu (belgelerde mutlaka doktorun kaflesinin bulunmas ve ayr ca doktorun branfl n n belirli olmas gereklidir), klinik branfl hekimleri taraf ndan ultrason kullan larak yap lan muayenelerde ultrason ç kt s asl veya raporu, 2. Gerekti inde t bbi kay t. 06

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar Say n Sigortal m z, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa l k sigortas poliçeniz ile ilgili ayr nt l bilgiler afla da bilgilerinize sunulmaktad r. Afla daki bilgiler sizi oldukça

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Sayın Sigortalımız, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Nefes Sa lık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlataca ını düflündü ümüz ayrıntılı bilgiler afla ıda sunulmaktadır.

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI

GRUP SAĞLIK SİGORTASI GRUP SAĞLIK SİGORTASI Seri No: ES01052012 İÇİNDEKİLER EUREKO SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 5 1. TANIMLAR 5 1.1. DOKTOR 5 1.2. HASTALIK 5 1.3. RAHATSIZLIK 5 1.4. MEVCUT HASTALIKLAR / RAHATSIZLIKLAR

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 Bu özel şartlar 01.04.2012 tarihi itibarı ile tanzim edilmiş 3S Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Işık

Detaylı

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1 ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU KONU: ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞUNDA KADROLU OLMAYAN DOKTORLAR ANADOLU SİGORTA: Yurt içindeki anlaşmalı sağlık kuruluşlarında sigortalıları, o tedaviyi yapabilecek kadrolu

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yap lacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz :

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz : Değerli Sigortalımız, Şirketimizi tercih ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ederiz. GroupamaSigorta olarak amacımız, siz değerli sigortalılarımıza en iyi hizmeti sunmak ve beraberliğimizi uzun yıllar

Detaylı

Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir.

Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir. AKSAĞLIK BĠREYSEL SAĞLIK SĠGORTALARI Aksağlık bireysel sağlık sigortası ile sizin ve yakınlarınızın bir yıl boyunca karģılaģacağı hastalıkların yurt içi ya da yurt dıģı tedavisi için gereken masraflarda

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SİGORTA ÖZEL ŞARTLARI 1.Sigortanın Konusu ve Kapsamı 2 2.Tanımlar 2 3.Teminatlar 4 3.1.Yatarak Tedavi Masrafları Teminatı 4 3.1.1.Yurtdışında

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı