Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor"

Transkript

1 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya Baflkent'ten benziyor...[2 de] Emek flhan 'n alan Müteahhit Talip Kahraman n hukuk müflaviri Sevgi Salkaya, gökdelenin Ankara'ya prestij kazand racak bir ifl merkezine dönüfltürülece ini aç klad. [6 da] Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 8 Eylül Cuma 2006 Say : 71 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete En ucuz okul al flverifli... Okullar aç l yor diye panik olmay n, okul al flverifli cebinizi boflaltmayacak. En düflük fiyatl ürünlerin ya da daha kaliteli seçeneklerin bulundu u kampanyalarla, okul al flveriflini makul fiyatlarla yapabilirsiniz...[5 te] Tomris Çetinel in an lar : "Efle iyle tiyatroya gelen vard " "Sivas tayken bir gündüz matinesinde bir vatandafl gelmifl efle iyle... Kalabal görünce içeride ne oldu unu merak etmifl, 'Buras tiyatro, insanlar oynuyor' demifller... [14 de] Uçan hastane Dünya birincisi genç giriflimci Nuray Karalar, Sa l k Bakanl 'n n "hava ambulans " sisteminin ayr nt lar n aç klad : "Röntgen cihaz n n, organ koruyucu teçhizat n, bilgisayar sisteminin bulun du u ambulans helikopterler geliyor" [8-9 da] fiehrinizdeki, ilçenizdeki, semtinizdeki sorunlara duyarl oldu unuzu gösterin. Tüm flikayetleriniz ve önerileriniz için B Z ARAYIN!: Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete stihbarat Servisi: Tel: Faks:

2 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page 2 2 Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma Haz rlayan: ErhanK l ç Ankara'n n modada da bir numara olma hayali gerçek oluyor Baflkent'in rüyas podyumda Baflkent'te moda f rt nas esti. Dünyaya aç lmay hedefleyen Baflkent'in isim yapm fl markalar ürünlerini, ünlü mankenlerin de kat ld muhteflem bir defileyle sundu. Türban tart flmas mankenler ile birlikte podyumlarda da devam edece e benziyor. Ankara n n en büyük organizasyonlar ndan biri olan Baflkent Moda Günleri'nin 12'si ünlü mankenlerin sürprizlerle dolu geçit gösterilerine sahne oldu. Podyumlar n en tan nm fl mankenleri; Tu ba Özay, Ece Gürsel, Do a Bekleriz, Tuba Alt ntop ve fiebnem Schaefer Ankaral firmalar n sonbahar-k fl kreasyonlar n dünyaya tan tt. Swiss Otel'de gerçeklefltirilen defile büyük ilgi görürken, geceye sürprizler damgas n vurdu. Konsept, Anadolu Ekspresi olunca ünlü mankenler hem hamile oldu, hem dekolte giydi, hem de türban takt. Ebru Destan' n flark - lar yla renk katt gecenin finali, defilenin koreografi ve konseptine imza atan Yasin Soy'un podyumda k y lan nikah ile yap ld. Podyuma ilk ç kan fienay Akay' n giydi i egzotik k yafet büyük alk fl toplad. Ece Gürsel, podyumda giydi i metalik görünümlü dekolte k yafetle yürek hoplatt. Tu ba Alt ntop, y l n modas olan lila renklerdeki göz al c k yafetiyle be eni toplad. kentyaflam Top modellik tart flmalar n n odak noktas olan Tu ba Özay, defilede giydi i k rm z k yafetle, ilginin de odak noktas oldu... Lezzet noktas Abdullah Cevdet Sk. No: 14/A Çankaya Rez: (0312) Defilenin koreografisi ve konseptine imza atan Yasin Soy sürpriz yaparak nikah n podyumda k yd rd. Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel: Top model de ilim Almanya'da üniversite hayat na devam eden manken fiebnem Schaefer da top model tart flmalar na kat ld. Güzel manken, Deniz Akkaya ve Tu ba Özay' top model olarak görmüyor. Okulunu ön plana tuttu u için mesle inde ilerleyemedi ini dolay s yla kendisini de top model kabul etmedi ini söyleyen Schaefer, yak nda gösterime girecek Dünyay Kurtaran Adam n O lu filminde oynayarak sinema dünyas na da ayak att. Mesnevi Sok 9/A Çankaya

3 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page 3 Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma 3 Etap Alt nel Otel'in Genel Müdürü Sinem Alt nel dünya evine girdi Y ld zhan'dan damada övgü zzet Y ld zhan Berkay' votka da s tmad Anadolu rock müzi inin ustas Cahit Berkay geçti- imiz hafta ODTÜ Mezunlar Derne i'nin düzenledi i Bar fl Gecesi nde konser verdi. ODTÜ'lülerin büyük ilgi gösterdi i konser s ras nda so u a dayanamayan Berkay, sahnenin arkas ndan uzat lan cola barda- ndaki votkadan içti. Yine de üflüyen Berkay, program n tamamlamas na ra men sahneden inmeyerek flark söylemeye devam etti. Berkay bu duruma Bir kadeh votka dahi s tmad. Ben de ekstradan flark söyleyerek s nmaya çal fl yorum diyerek espri yapt. Etap Alt nel Otel'in Genel Müdürü Sinem Alt nel, Sheraton Otel'de düzenlenen muhteflem törenle Sefa Aydo an ile hayat n birlefltirdi. fl ve siyaset dünyas n bir araya getiren törene çiflleri Bakan Abdulkadir Aksu, DYP eski Milletvekili Sedat Bucak da kat ld. Yaklafl k 700 davetlinin kat ld törende çiftin nikah flahitli ini çiflleri Bakan Abdulkadir Aksu ve Eski Milletvekili Metin Cizreli yapt. Nikah cüzdan n nda ise yine adet de iflmedi. çiflleri Bakan Aksu, cüzdan Sinem Alt nel'e verdi. Nikahtan sonra salonun büyüleyici atmosferine kendilerini b rakan çift uzun süre dans etti. Yeme in ard ndan ise davetliler beklemedikleri bir durumla karfl laflt. Diyarbak rl folklor ekibi tek tek masalardan kald rd klar davetlilerle birlikte halaylar çektiler. Sefa kardeflimi çok sevdim Ve gecenin sürprizi ünlü türkücü zzet Y ld zhan'd. Uzun hava ve halaylar eflli- inde davetlilere unutulmaz bir gece yaflatan Y ld zhan' n sahnede yorgun oldu u gözlendi. Y ld zhan' n Bodrum'da verdi i konserin ard ndan aya n n tozuyla Alt - neller'in dü ününe gelmifl olmas n n bu yorgunlu un sebebi oldu u, sonradan anlafl ld. Y ld zhan, damat Sefa Aydo an ile ilgili bir an s n da anlatt : Sefa kardeflimi çok sevdim. Dü- ün günü havaalan na beni karfl lamaya kendisinin gelmek istedi ini söyledi. Dü ün telafl nedeniyle 'gelme' dedim. Ama yine de geldi, kahvalt y birlikte yapt k. Böyle iyi bir insanla tan flt m için kendimi çok mutlu hissettim. Bütün tatlar kalitesiyle bir telefon kadar size yak n... Ankara n n her yerine servis Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax: Sloganl, horonlu, halayl konser Bar fl gecesine çok say da sivil toplum örgütü ve odalar n temsilcileri kat l rken Türkiye'nin Lübnan'a asker göndermesi elefltirilerek, Ç karsa tezkere Tayyip gitsin askere fleklinde slogan at ld. Di er yandan Mo ollar'dan önce sahne alan Grup Viran ise horon merakl lar n n yerine oturtmad. Horon tepen ODTÜ'lüler hayli e lendi. Mo ollar ise çald flark lar ile ODTÜ'lülere halay flovu yaflatt. Aynur Kuflkonmaz Güzellik Salonu Kafl Dizayn r Gelin sizi kafllar n zla bar flt ral m Tunal Hilmi Cad. No:85/12-13 Kat:2 Kavakl dere/ankara Tel: (0312) l Fax: (0312) Akçaabat Köfte, Et ve Bal k Karadeniz esintisini Ankara ya getirdik Lezzet olarak 100.y l Karakusunlar Mah. 326 Sk. No: 40 ODTÜ Girifl Kap s Balgat - Ankara Tel: (0312) l Faks (0312)

4 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page 4 4 Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma Gökdelen fl Merkezi oluyor Haber: Emine fiahin Müteahhit Talip Kahraman n hukuk müflaviri Sevgi Salkaya, Amac m z Ankara ya yak fl r bir yer oluflturmak. Gökdelen, K z lay a prestij sa layacak bir ifl merkezi olacak dedi. Emek fl Han n (Gökdelen) sat n alan müteahhit Talip Kahraman n hukuk müflaviri Sevgi Salkaya, Ancyra Gazetesi ne verdi i demeçte, Emek flhan n n (Gökdelen) K z lay a prestij kazand racak bir ifl merkezine dönüfltürülece ini aç klad. lk 4 kat al flverifl merkezi Özellefltirme daresi nin yapt ihalede 55 milyon 430 bin dolar teklif ederek Emek flhan n sat n alan Rize kizdere do umlu vergi rekortmeni müteahhit Talip Kahraman n hukuk müflavirli ini yapan Sevgi Salkaya, Ankara n n ilk yap lan en yüksek binas özelli ini tafl yan Emek flhan n n bilinen ad yla Gökdelen in modern bir ifl merkezine dönüfltürülece ini söyledi. Sevgi Salkaya, tahliyelerin bitmesi ve projenin onaylanmas sonras 6 veya 8 ay gibi bir sürede ifl merkezinin tamamlanmas n n öngörülü ünü söyledi. Sevgi Salkaya n n verdi i bilgiye göre, binan n ilk dört kat al flverifl merkezi olarak tasarlan yor. Binan n di er katlar ofis olarak kullan lacak. Armada'ya benzer bir yap oluflturacaklar n söyleyen Salkaya, gökdelenin K z lay için bir art de- er oluflturaca n vurgulad. Sevgi Salkaya dan aç klamalar n Amac m z Ankara ya yak fl r bir yer oluflturmak. Gökdelen, K z lay a prestij sa layacak bir ifl merkezi olacak. n Kira sözleflmeleri en geç Mart n 17 sinde bitiyor. Sözleflme yenilenmeyecek. n Tahliyeden sonra 6-8 ayl k bir süre içinde bina içi inflaat çal flmalar yap larak, merkez hizmete girecek. n Proje tamamland ama tastiklenmeden önce aç klamak istemiyoruz de yap m na bafllanan Emek flhan 1963 y l nda hizmete aç ld. Binan n d fl görünüflünde de ifliklik yap lmayacak, ancak iç yap s de ifltirilecek. Elektrik, su, kalorifer sistemlerinin yenilenecek. Binaya ekleme yap lmayacak. Binan n stati i ile ilgili bir problem olmad n söyleyen Salkaya, merkezde bir çok ma azan n yer alaca n söyledi. Projenin hayata geçirilmesi ile ilgili tam olarak bir tarih verilemeyece ini söyleyen Salkaya, öncelikle projenin tastiklenmesi gerekti ini belirtti. Salkaya, Buras Ankara y temsil eden bir yap ysa, buran n kurtar lmas, korunmas flart. Amac m z Ankara ya yak fl r bir yer oluflturmak. Bu iyi niyetli bir oluflum. Yeni oluflumu geciktirmek, durumu zorlaflt rmak amac yla al nan tav rlar yanl fl dedi. Kirac lar k zg n Mal sahibi Esasl mar Amaçl Onar m ve Tadilat yap laca n kirac lara duyurdu. Kira sözleflmelerinin en geç Mart 2007 de bitece- ini söyleyen Salkaya, bunun yine de tahliyelerin Mart ta tamamlanaca anlam n tafl mad - n söylüyor. Çünkü karfl l kl aç lm fl davalar var. Salkaya'n n ifadesine göre, baz kirac lar, sözleflmeleri bitmesine karfl n flu ana kadar dükkanlar n boflaltmad lar. Emek flhan nda tahliyeler bafllamas na karfl n hem mal sahibini hem de kirac lar zorlu bir süreç bekliyor. flhan 'n n özellefltirilmesinin ard ndan oluflturulan yeni yönetim, kirac larla sözleflmelerin yenilenmeyece ini bildirmesine karfl n baz kirac lar ofislerini boflaltmamakta direniyor. Baz kirac lar k rk y l aflan bir zamand r gökdelende olduklar n belirterek, yeni ifl merkezinde kendilerine de yer verilmesini istiyorlar. Daha önce iflletmede çal flanlar da yan mda çal fl denmesini bekliyor. Kirac lar n iddias na göre, mal sahibinin henüz bir projesi yok ve bir enkaz sat n alm fl durumdalar. Kirac lardan bir tanesi en büyük güç parad r diyerek içinde bulunduklar durumu özetlemeye çal fl yor. haber Ostim TEKNOKENT aç ld Ostim, yüksek katma de erli üretim hedefi ile hayata geçirdi i proje ile üniversite sanayi iflbirli inde ilkler aras na giriyor. ODTÜ Teknokent Ostim Kuluçka Merkezi Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun taraf ndan hizmete aç ld. Ostim Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ayd n, Kuluçka Merkezi'nin daha rekabetçi bir Ostim hedefi için oluflturulan kurumlardan biri oldu unu söyledi. Bina toplam metrekarelik bir inflaat alan na sahip olup, ofislere ait toplam metrekare kullan m alan bulunuyor. Binada 65 araflt rma ofisi de yer al yor. lave olarak konferans salonu, toplant salonu ve restoran hizmet verecek. IRC-Anatolia projesi kapsam ndabir irtibat bürosu sürekli hizmet verecek. Tüm yat r m yapan Ostim Yat r m A.fi Ostim Yönetimi, bu yat r m Ostim'in gelece ine yap lm fl en önemli ad mlardan birisi olarak görüyor ve di er yat r mlar ndan farkl karl l k hedefleri ile destekliyor. Y ld z Kavfla 'nda al flverifl merkezi Çankaya Y ld z Kavfla 'nda yeni bir al flverifl merkezi aç ld. 7 Eylül'de aç - l fl n yapan Çetinkaya Al flverifl Merkezi'nde çok say da ma aza, cafeler ve restaurantlar bulunacak. G da, giyim, teknoloji ma azalar n n yer alaca yeni al flverifl merkezinin, Atakule d fl nda, bölgedeki ilk büyük al flverifl olmas nedeniyle, büyük ilgi görmesi bekleniyor. Hasel Reklam Bilgisayarl Yaz Sistemleri lsaç TABELA lifiikli TABELA lbez AF fi ldamga Çayyolu 8. Cad. No: 116/2 Ümitköy - ANKARA Tel: (0.312) Gsm: l Profiterol l Kazandibi l Tavuk Gö sü l Aflure l Krem fiokola l Light Kazandibi l Sak zl muhallebi l Dondurma çeflitleri Evlere ve flyerlerine Servis Yap l r. Ümitköy: Galeria Tel: l Krem Karamel l Keflkül l F r n sütlaç l Ekmek Kaday f l fiekerpare l Güllaç fiahinler Bilgisayar Her türlü kartufl ve toner dolumu yap l r Bilgisayar n zla ilgili her sorununuzda bizi aray n z... Kifliye ve fiirketlere Visval Basic programlama dilinde her türlü program Çayyolu Mahallesi 8. Cadde No: 16/D Çayyolu/ANKARA Merkez: fiube:

5 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page 5 Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma 5 Kütüphaneler burada... Biz neredeyiz? Yaklafl k 4 milyon nüfusa sahip olan Ankara'da, il s n rlar içerisinde Kültür ve Turizm Bakanl 'na ba l 41 tane kütüphane bulunuyor. Bunlar aras nda günlük ziyaretçi say s 2000'in üzerinde olan bir kütüphane ise yok. Geliflmifl ülkelerde kütüphaneler geliflmiflli in göstergelerinden bir tanesi. Ancak Baflkent te kütüphane say s istenilen düzeyde olmad gibi, kütüphanelere olan ilgi de oldukça yetersiz. Yaklafl k 4 milyon nüfusa sahip olan Ankara'da, il s n rlar içerisinde Kültür ve Turizm Bakanl 'na ba l 41 tane kütüphane bulunuyor, bunlar aras nda günlük ziyaretçi say s 2000'in üzerinde olan bir kütüphane ise yok. Baflkent te, 19'u halk, 22 tanesi özel ve bunlar n Pizza King Art k Türkiye de Paket Servis & Rezervasyon Yeni bir tanesi çocuk kütüphanesi olmak üzere varolan kütüphanelerin say s dünya ortalamas na göre oldukça düflük. Ayr ca, Baflkent'in en büyük iki kütüphanesiyle ilgili rakamlara bakt m zda, okuma merak m zla ilgili olarak hiç iç aç c olmayan bir tabloyla karfl lafl yoruz. Milli Kütüphane'nin 2006 y l n n temmuz ay na kadar olan verileri kütüphanenin toplam ziyaretçisi oldu unu gösteriyor. Bunun yan s ra, günde ortalama 2000 kifli kütüphaneyi ziyaret ediyor. Bu rakam yaz döneminde düflüfl gösteriyor. 7'den 77'ye herkese aç k olan Adnan Ötüken l Halk Kütüphanesi'nin, 2005 verilerine göre kullan c say s Bir y l boyunca ödünç verilen kitap say s ise sadece Amaç ders çal flmak ve internete girmek Milli Kütüphane bir araflt rma kütüphanesi olmas na ra men buraya gelenlerin sadece 4'te 1'i, araflt rma yapma amac n tafl yor. Kütüphaneler genelde ders çal flma ve internetten ücretsiz olarak faydalanma ortamlar olarak de erlendiriliyor. Koleksiyonlardan yararlananlar n say s çok az. ÇANKAYA Size en uygun okul al flverifli Tüm okul al flverifliniz 188 YTL Çocu unuz okula yeni bafll yorsa, piyasadaki fiyatlar görüp de panik olmay n. Okul masraflar n çok ucuza getirmeniz mümkün. Carrefour, yapt okul ihtiyaçlar kampanyas yla, ilkö retim ö rencilerinin afla yukar bütün ihtiyaçlar n inan lmaz derecede düflük fiyatlarla karfl l yor. fiok kampanya ile, bir k z ilkö retim ö rencisi yaklafl k 184 YTL'ye, ilkö retim erkek ö rencisi ise 188 YTL'ye okula haz r hale geliyor. Ayr ca kampanyada, daha kaliteli ve fiyat biraz daha yüksek olan seçenekler de bulunuyor. Ortaokul ve lise ö rencileri için de en uygun fiyatlar kampanya dahilinde... Yaka: 0.69 YTL Önlük: 2.90 YTL Çorap: 0.50 YTL Eflofman: YTL Ayakkab : 8.49 YTL K rtasiye Okul çantas. 11 YTL Beslenme çantas YTL Kalem kutusu: 0.60 YTL 12'li Kurflun kalem: 0.59 YTL 12'li K rm z kalem: 0.75 YTL 10'lu Tükenmez kalem: 0.70 YTL Kuru boya: 0.62 YTL Sulu boya: 0 65 YTL Pastel boya: 0.23 YTL 4'lü silgi: 0.23 YTL 4'lü plastik kalemtrafl: 0.16 YTL Türkçe sözlük: 3.90 YTL lkö retim atlaslar : 2.50 YTL Cetvel, gönye iletki seti: 0.59 YTL Kap ka d : 0.31 YTL Resim defteri: 0.55 YTL Meteksan defter: 0.75 YTL (10 adedi 7,5 YTL) Erkek giyim Önlük: 2.90 YTL Yaka: 0.69 YTL lkokul pantolon: 4.69 YTL Ayakkab : 7.49 YTL Eflofman: YTL Çorap: 0.50 YTL Hilal Mahallesi 4. Cadde 56. Sokak No: 49 Y ld z/ Çankaya - ANKARA Tel: Tel&Fax: Tüm Çeflitlere Ayran + Salata Bizim kram m z Cinnah Cad. 68/D ÇANKAYA Tel: Gsm: VETER NER KL N Buluflma Noktan z l Pizza l Kumpir l Salata l Makarna l Izgaral Sandvic l Burger l Tatl Çeflitleri Selanik cad.no:34/1 K z lay ANKARA Tel: (pbx) Reflit Galip No: 44/8 Tel: G.O.P. Ankara/ Türkiye Ankyra Gsm: lko Sit Cad. No: 19 Çayyolu/ANKARA Tel:(312) Fax: (312) Ümitköy de yeni salonumuzla hizmetinizdeyiz fiube: 8. Cadde maray Sitesi 1. Blok (Opet Karfl s ) Ümitköy Tel: (0312) Merkez: 8. Cadde 89. Sokak 10/C Emek Tel: (0312)

6 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page 6 6 Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma Uzun metrajl ve Ankara yap m ilk film Gölgeler in Baflkent'teki çekimleri devam ediyor Baflkent film setini özlemiflti Haber: Erhan K l ç haber Ancyra Gazetesi, Murat Derman' n Baflkent'te çekti i Gölgeler adl filmin setine girdi. Bir ilk olma özelli i tafl yan film bu y l n sonlar nda gösterime girecek. Şu günlerde Baflkent sineman n rüzgar n kalbinde hissediyor. Baflkent'in baflta tarihi yerleri olmak üzere birçok mekan, film setine döndü. Üstelik bir ilke de imza at l yor. Ankara yap m uzun metrajl ilk filmin tamam na yak n Baflkent'te çekiliyor. Yap mc l ve yönetmenli ini Murat Derman' n yapt Gölgeler filmi, 2006 y l n n sonlar na do ru izleyicisiyle buluflacak. Filmin galas da Ankara'da yap lacak. Aflk ve tarihi ayn karede buluflturan film, 90 yafl ndaki göçmen bir dedenin torununa anlatt aflk hikayelerinden olufluyor. Yani 1940'larda 2. Dünya Savafl 'n n ortas nda yaflanan bir aflk... Kalabal k bir oyuncu kadrosu olan filmin baflrolünde Gaffur Uzuner var. Filmde Alman oyuncu Amela Herceg de oynuyor. 1.5 milyon dolara mal olmas beklenen filmin müziklerini ise Can Atilla üstlendi. Gölgeler'in yap m ise, ba ms z film flirketi "Vela Film Prodüksüyon" taraf ndan gerçeklefltirildi. Sineman n mekan olmad için Ankara'da da film çekilebilir Türkiye'de sinema sektörü stanbul'da olmas na ra men bir yönetmen nas l olur da filminin tüm sahnelerini Ankara'da çekmek ister. Asl nda bu yönetmen Ankara'da yafl yor ve sineman n mekan olmad için Ankara'da da film çekilebilir diyorsa, sinemaya yeni bir anlay fl n geldi i söylenebilir. flte uzun metrajl ve Ankara yap m ilk film olan Gölgeler in yönetmeni Murat Derman da bu anlay fla sahip. Derman, Ankara'da sinema çekmenin s k nt lar n da yaflam fl: nanabiliyor musunuz? Ankara'da görüntü yönetmeni yok! Sinema sektörünün kalbi stanbul. Ama sineman n mekan olmad için Ankarada'da da film çekilebilir. Yönetmen Murat Derman, filmde hiçbir zaman eskimeyen aflk ve sevgi temas n iflliyor. Filmin yönetmeni Murat Derman Eski Tekel Baflmüdürlügü ndeki çekimlerde Alman Oyuncu Amela Herceg zor anlar yaflad. Alman oyuncu Amela Herceg 1930'lar n çocukluk ve 1940'lar n gençlik aflk... Derman sette kendini di er ifllerden de soyutlam - yor: Ben orada pas pas da olurum, çöp de toplar m. Önemli olan projenin iyi olmas. Benim orada kamera tafl mam, baflka fleyler yapmam önemli de il. yi yönetmen çal flan, hizmet yapand r. Yönetmen oyunculara karfl iyi olmal. yi bir sinema filmi yapma gayreti, ticari kayg lar n önüne geçmeli. Peki Gölgeler in Ankara'da çekilmesi neyin önünü açar? Derman gülerek espri yap yor: Benim önümü açar! Tabi ki hiçbir fleyin önünü açmaz. Ben böyle bir fley yapt m diye herkes böyle bir fley yapar ya da yapamaz da demiyorum. Ama inanç, irade, samimiyet ve iyi niyet ticaretten daha iyi oldu u için herkes 'iyi' film yapar. Alman oyuncu Herceg: Kapris yapmam Filmin baz sahneleri geçti imiz hafta Eski Tekel Baflmüdürlü- ü binas n n avlusunda çekildi. Film setine girdi imizde dikkatimizi yerinde bir türlü duramayan bir bayan çekti. Tabii ilk tan flmak istedi imiz kifli de içindeki enerjiyi çevresindeki insanlara yans tt belli olan bu hiperaktif han mefendi oldu. Ad : Amela Herceg. Bosna as ll Alman oyuncu... Herceg, 10 gün süren Ankara ve stanbul'daki çekimlere kat ld ktan sonra ülkesinin yolunu tuttu. Herceg deneyimli bir oyuncu. Defalarca askerlerin kolundan yerlerde sürüklenen Alman oyuncu dayanam - yorum art k demek yerine güle oynaya oynuyordu rolünü. Herceg kendi ifadesiyle, Bir oyuncu 15 saat aral ks z çal flabilir. Seti terk eden, kaprisli oyuncular da var. Ama ben keyifle yap yorum iflimi diyor. Sette kendini tatilde gibi hissetti ini anlatan Herceg, bunu Yönetmen Murat Derman'a borçlu oldu unu belirtiyor. Herceg'in filmdeki rolüne gelince... Filmde 90 yafl ndaki dedenin gençlik aflk n oynayan Herceg, birçok duyguyu bir arada yafl - yor: sinirli, al ngan, kalbi çok çabuk k r lan... Herceg'in eflini ise Emin Önal oynuyor. Herceg, sempatik davran fllar ile settekilerin de ilgi oda olmufl. Fatih Ak n ise en çok be endi i Türk yönetmen. Ankara'y çok fazla gezme f rsat bulamad ndan yak nan Alman oyuncu, en çok da Ulus civar ndaki antikac lar sevmifl.

7 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page 7 Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma 7 Çocuklara illüzyonlu parti Çayyolu'nda Peren's Kids Party ve Bizim Ev Anaokulu'nun iflbirli i ile gerçeklefltirilen partide çocuklar güzel ve e lenceli dakikalar geçirdi.. Seramik, kurabiye yap m, palyaçonun karn n doyurma, yüz boyama ve balon fliflirme etkinliklerinden sonra illüzyon gösterisini izleyen çocuklar daha sonra dans edip flark söylediler. Türkiye'de masal partileri ni ilk ve tek olarak kendilerinin gerçeklefltirdi ini söyleyen Peren's Kids Party'- den Umut Tok, çocuklar n müziklerden kostümlerine kadar kendi seçtikleri konuyu bir masal gibi yaflad klar n ve bundan büyük keyif ald klar n söyledi. Yeni yüze yeni al flverifl merkezi... Yenilenen yüzüyle dikkat çeken Alt nda, yeni ve oldukça büyük bir al flverifl merkezine kavufluyor. Alt nda Belediyesi ve Eralt n nflaat n ortak giriflim projesi olan Anatolia Al flverifl Merkezi, May s 2007'de aç l yor. Bentderesi Caddesi'nde, Ankara Hastanesi'nin hemen yan nda yer alan al flverifl merkezi Alt nda da yap lan en büyük merkez özelli ini tafl yor. Alt nda gibi Ankara'n n yeni yüzü olma iddias n tafl - yan al flverifl merkezi, bölgedeki gecekondular n y k m sonras nda inflas na bafllanan konutlar n yan nda infla edildi. Bölgenin slah çal flmalar nda, bu modern al flverifl merkezi önemli rol oynayacak. Ankara Hastanesi çal flanlar ve hasta yak nlar baflta olmak üzere Cebeci, Demirlibahçe, Gülveren, Siteler, Mamak ve Kayafl semtlerinden al flverifl merkezine büyük ilgi bekleniyor m2 kapal alana sahip olan ve zemin kat dahil olmak üzere, 2 kattan oluflan al flverifl merkezinde 6 adet sinema salonu, 2 adet cafe, 17 adet fastfood dükkan, 90 adet ma aza ve 2000 m 2 alanl büyük market yer alacak. 250 araçl k kapal otopark bulunacak olan al flverifl merkezi tüm Ankara halk n n kolayca gelip al flverifl yapabilece i, dinlenip e lenebilece i bir mekan olarak tasarlanm fl. HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheration Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page 8 8 Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma Haber: Ebru Boranl o lu Tekin Hava ambulans gel Dünya birincisi genç giriflimci Nuray Karalar: Röntgen dahi çeken hava ambulanslar geliyor vac l kla ilgili bir geliflmeyi de müjdelemeden geçemiyor; Birçok t bbi teknolojiyi içinde bulunduran ambulans helikopterler geliyor. haber Yak nda, 24 saat çal flan bir hava ambulans sistemi hayat m za girecek. Hem de içinde röntgen çekilen, organ nakli için organ koruyacak sistemin bulundu u, hastayla ilgili birçok tetkiki yap p bilgileri önceden hastaneye gönderebilece iniz teknolojiye sahip helikopterlerin oluflturdu u bir sistem... Türkiye'de böyle genç bir kad n n, bu derece önemli baflar lar elde edebilmifl olmas sevindirici. Nuray Karalar, Dünya Genç Giriflimci Yar flmas 'nda (WYBA) ifl planlamas alan nda dünya birincisi olarak, Türkiye'ye hakl bir gurur yaflatt. ODTÜ Eurocopter'in VIP helikopterlerinin iç ve d fl görüntüsü... Teknokent'teki Gate Elektronik'in temellerini, daha üniversitenin birinci s n f ndayken erkek kardefliyle birlikte atan ve firmay 10 milyon dolar ciro yapan bir kurulufl haline getiren Karalar, flimdi Epsilon Teknoloji'de sektördeki tecrübelerini yeni projelere aktar yor. Karalar Özel ilgi alan olan ha- Türkler NATO'ya yüzde 1,5'luk ifl yap yor n Ald n z ödülle Türkiye hatta dünya çap nda ad n z duyurdunuz. Gate Elektronik'te önemli ifllere imza att n z, flu anda ise Epsilon'das n z. Bu yeni oluflumda ne gibi projeleriniz var?

9 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page 9 ncyragazetesi.com Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma 9 liyor Epsilon a rl kl olarak sivil sektöre çal fl yor, AB projeleriyle ilgili hizmet veriyor. Ayn zamanda savunma sanayindeki 30 firma ile ifllerimiz var. Bunun yan s ra, bu firmalar NATO da temsil eden heyetin de baflkan y m. Bütün NATO projelerinde hedefimiz Türk firmalar n n daha fazla ifl yapabilmesi. Bu konuda bu y l bir art fl var. NATO ülkelerinin birçok ihtiyac mevcut, bu ihtiyaçlar NAMSA dedi imiz kurulufltan yönlendiriliyor. htiyaçlar kapsam nda, ehil olan firmalar m z davet ediliyor. fiu anda oraya yapm fl oldu umuz iflin oran sadece yüzde 1,5... talya bunu yüzde 7,5 ken yüzde 15 e ç karm fl. Bakal m biz düflük olan bu oran, yüzde kaça ç karabilece iz? Bunun yan s ra, havac l a olan ilgim nedeniyle, helikopter sat fllar konusunda yo unlaflmak istedim. fiu anda da Eurocopter in Türkiye temsilcisiyim, kuruluflun sivil helikopterlerini Türkiye de sat yorum. Eurocopter bugüne kadar Türkiye'de sivil piyasaya helikopter satamam fl. Ben bir y l içinde iki helikopter satt m ve firma yaklafl k 14 milyon euro luk bir ciro elde etti. Bu helikopterlerin ilki rem Tur a satt m VIP helikopter... Di erini ise Cengiz nflaat ald, Prens Albert' n helikopterinin ayn - s. Bu helikopterden dünyada 70 tane var, 71.si Türkiye'de ve yaklafl k 4,5 milyon Euro de erinde. 7 kiflilik helikopterin üretimi, dünya çap nda bir firma olan Eurocopter'in tesislerinde yap ld. Türkiye de bu konuda talep hergün art yor. Çünkü ifl adamlar zamanlar n daha iyi de erlendirmek istiyor. Bir günde üç ifl görüflmesine birden gidebilmek istiyor. Helikopter tabiki maliyetli, devaml uçmas gereken bir alet. Ama ifl adamlar bir günde yapt klar iflle belki bir günde 5 tane helikopter kazanabiliyorlar. n Sa l k Bakanl 'n n öncülü ünü yapt hava ambulans sistemini kurmak konusunda bir projeniz oldu u do ru mu? Evet, maalesef Türkiye de helikopterle 24 saat hizmet verebilecek bir hava ambulans sistemi yok. Sa l k Bakanl - bu konuyla ilgili bir çal flma bafllatt. Bizler de bunun takibini yap - yoruz. Avusturya gibi 8 milyon nüfuslu bir ülkede bu alanda hizmet veren 24 tane hava arac var. Türkiye'de ise 80 milyonluk bir nüfus için bu düflünülmemifl. Bizim helikopterlerimizde, organ nakli için organ n saklanabilece i teknoloji dahi bulunacak.. Helikopterde hastaya ilk müdahaleyi yapt - n zda, çeflitli tektikler yap p, hastan n röntgenini dahi çekebiliyorsunuz. Hasta hastaneye gitmeden bütün bu bilgiler özel bir sistemle hastaneye gönderiliyor. Yani hasta gelirken, sa l yla ilgili veriler bilindi i için, haz rl k yap lm fl olarak karfl - lan yor. Bu helikopterler Türkiye de yayg nlafl nca hastaneler aras nda ihtisaslaflma artacak. Örne in, hasta travma geçiriyorsa, bu sorun üzerinde hangi hastane daha iyiyse o hastaneye yönlendirilecek. Helikopterlerimizin di er bir özelli i de, arkas ndaki kuyru unun palinin içinde olmas d r. Zaman nda Tansu Çiller in korumas n n helikopter pali çarpt için kafas gitmiflti hat rlarsan z. Sadece Eurocopter'e özel bu teknolojiyle, helikopter kaza mahalline de inse, hastane bahçesine de inse insanlar zarar görmüyor. Ayr ca e er helikopterin inebilece i bir yer yoksa, özel bir donan mla hastan n güvenli bir flekilde helikoptere çekilece i donan m da var. Kad n olman n avantaj ndan ziyade, dezavantaj n yaflad m. Bence ifl hayat gerçekten erkek egemen bir yap. Bu Avrupa da da böyle. fl hayat nda belli noktalara gelemiyorsunuz, bir kad n olarak özel yaflant n za dikkat etmeniz gerekiyor. Avrupa Birli i için bir e itim akademisi oluflturuyoruz. Epsilon Teknoloji ile Avrupa da bu konuda uzman bir kurulufl bir araya geldi, Epsilon- Navrame ad nda bir oluflum kurduk. Kuruluflun amac, Türk giriflimcilerini, firmalar n, AB ihalelerine haz rlamak. AB'ye haz rl k akademisi n AB'ye uyum sürecinde, teknoloji üzerine çal flan bir firma olarak, standartlar konusunda ne gibi çal flmalar yürütüyorsunuz? Avrupa Birli i için bir e itim akademisi oluflturuyoruz. Epsilon Teknoloji ile Avrupa da bu konuda uzman bir kurulufl bir araya geldi, Epsilon-Navrame ad nda bir oluflum kurduk. Navrame, birçok ülkede ofisi olan, AB ye dan flmanl k yapan uzman bir firma. Kuruluflun amac, Türk giriflimcilerini, firmalar n, AB ihalelerine haz rlamak. Uygulamal bir haz rl k bu. Öncelikle e itimcileri e itece iz. fiu anda ilana ç kt k, e itimci ar yoruz. Ard ndan Ekim ay gibi firmalara bu e itim akademisinin kap lar n açaca- z. Mesela, AB nin çok güzel fonlar var. Biz Türk firmalar bu tür olanaklar n uygunlu unu ancak deneme-yan lma yöntemiyle ö reniyoruz. Türkiye de bunlar ö reten çok az yer var. Bu tür e itim akademileri artmal. n Peki bu kadar yo un olarak içinde yer ald n z ifl dünyas nda kad n olman n avantaj ve dezavantajlar n nas l yaflad n z ve yafl yorsunuz? Avantaj ndan ziyade, dezavantaj n yaflad m. Bence ifl hayat gerçekten erkek egemen bir yap. Bu Avrupa da da böyle. fl hayat nda belli noktalara gelemiyorsunuz, bir kad n olarak özel yaflant n za dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle evli bir bayan olarak, hiçbir zaman eflime ve çocuklar ma zarar verecek bir fley yapmamaya çal flt m. fl her zaman olur ama insan bir kere lekelenirse onun geri dönüflü yok. Bazen bayan oldu um için Nuray Karalar çok laubali olarak bafllayan bir toplant - da insanlar n masadan kalkarken ceketlerini ilikleyip kalkt klar n gördüm. O toplant lara bafllad n z anda kimse size bayan ya da erkek diye bakm yor hatta zaman zaman da sizden nefret edebiliyorlar. n Evlisiniz ve 2 çocu unuz var. Bu kadar yo un bir ifl ortam nda çal fl yorsunuz. Aç kças ben sizin nas l bir anne ve ev han m oldu- unuzu çok merak ediyorum. Kaliteli zamanlar m çocuklar ma ay r yorum. Evde oldu umda çocuklar mla çocuk gibi oynar m. Saklambaç oynar m, evin içinde kofltururuz. Dün akflam o lum geldi, Ben seninle oynamak istiyorum dedi. Bunlar art k aç k aç k söylüyorlar. Çocukla çocuk olabiliyorum, o da benim stresimi al - yor. Ne kadar ilgili bir annesiniz diye sorarsan z, bu kadar seyahatlerimin aras nda, k z m n ödevinden, s n fta ö retmenleriyle olan iliflkilerine kadar birçok ayr nt y çok yak ndan takip ettim. Ev han ml na gelince, yemek yapmay bilirim, vaktim olsa gerçekten de iyi yemek yapar m. Bana yemek yapmay eflim ö retti. Eflim ODTÜ de okurken bir hamburgercinin müdürlü- ünü yapm fl. Ben de afla kalmayay m diye ö rendim. Ellerimle haz rlamay, misafir a rlamay severim. n Uzun zamand r Ankara'da yaflayan ve firman z n merkezini stanbul'a tafl mayan biri olarak neden Ankara'y tercih etti inizi sorabilir miyim? Ankara stanbul a göre daha düzenli bir flehir. Ayr ca benim firmamda oldu u gibi, TSK ile, devlet daireleri ile çal fl yorsan z ve fabrikan z da buradaysa, ifllerin bafl nda durmak için Ankara da bulunman z laz m. Bunun yan s ra, üniversite hayat m burada geçti. Eflim de Ankaral. Çanakkale den sonra ilk bafllarda biraz zor gelmiflti ama 25 y ld r Ankaral y m. Ankara n n benim için ayr bir yeri var.

10 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma Han mlar n ikinci adresi Bilgisayar "okur yazar " olun T emel bilgisayar kullan m her yafltan kifli için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Art k ticaret internet üzerinden gerçeklefliyor, görüflmeler bilgisayar üzerinden yap l yor, dolay s yla firmalar da çal flma arkadafllar n seçerken temel bilgisayar bilgisine sahip kiflilere öncelik tan yorlar. Evinizde ve ifl yerinizde bilgisayar n getirdi i kolayl klardan yararlanmak istiyorsan z, KRC Akademi'nin verdi i ECDL Sertifikal Temel Bilgisayar Kullan m e itimi, yaflam n z ve kariyeriniz için önemli bir ad m olabilir. E sma Güzellik Salonu, Avrupa standartlar nda bak m hizmetleri sunuyor. Hizmet kalitesini, bütün cihazlar n n CE belgeli olmas yla kan tlayan Esma Güzellik Salonu'nun Sahibi Esma Ç nar, salonun l Sa l k Müdürlü ü taraf ndan ruhsatland r ld na da özel olarak dikkat çekiyor. Üç y ldan bu yana profesyonel olarak iflletmecilik yapan Esma Ç nar, profesyonel makyaj kendisi yap yor ve Makyaj Sanatç s Corci'den ders alm fl. Cilt, el ve ayak bak m, makyaj, kirpik ekleme ve epilasyon gibi hizmetlerin verildi i salon, 2005 Eylül'ünde Hofldere'ye tafl nm fl. Profesyonelli ini e itimlerine dayand ran ve sadece han mlara yönelik hizmetler sunan Esma Güzellik Salonu'nda çal flan herkes konusunda e itimli ve iddial. Fiyat konusunda piyasa ile afla yukar ayn düzeyde olan salonda, en çok dikkat edilen noktalardan biri de hijyen. Salonda kullan lan neredeyse bütün bak m malzemeleri, tek kullan ml k. Zay flamada paket program kullan labilen Esma Güzellik Salonu'nda pasif jimnastik ve yosun battaniyesi uygulamalar da var. Eviniz gibi rahat bir ortamda güzelleflmek istiyorsan z Esma Güzellik Salonu'na u ray n. Ümitköy'de yeni bir trend E mek'te oldukça popüler olan SHE-RA Saç Tasar m Merkezi'nin Ümitköy flubesi aç ld. Ortaklar Sedat Soyalp ve M. Ali Taflk n taraf ndan iki ay önce aç lan merkezde, son moda saç modellerini ve makyaj trendlerini uygulatabilmek mümkün. Bayanlara, cilt bak m haricinde bütün bak m alternatiflerini sunan SHE-RA, saç konusunda ise çok iddial. Bize gelecekler, fark m z görecekler diyen Ali Taflk n fiyatlar n n verdikleri hizmete göre çok makul oldu unu söylüyor. Müflteri isteklerine göre dü ün, niflan ve balo gibi organizasyonlarda paket uygulamalar sunulan salonda müflteriler için özel seçilmifl kaliteli bak m ürünleri tercih ediliyor. Saç bak m ndan kayna a kadar pek çok hizmetin sunuldu u kuaför salonunda hijyene büyük önem veriliyor. Manikür, pedikür ve a da için özel odalar olan SHE-RA Saç Tasar m Merkezi, Ramazan'dan bir gün önce aç l fl töreni yapmay planl yor. SHE-RA Saç Tasar m Merkezi, saç na ve kendisine özen gösterenlerin u rak mekan olacak gibi görünüyor. moda&trend ECDL Sertifikal Temel Bilgisayar E itimi program n tamamlayan kat l mc lar, günlük yaflant lar nda ihtiyaç duyacaklar bilgisayar okur yazarl bilgisini kazan p ileri düzey uygulamalar kullanabilmek için sa lam bir temel ediniyorlar. Kifliler bu e itim sonras Milli E itim Bakanl 'n n iflletmenlik sertifika s navlar na da girip, bu sertifikay edinebiliyorlar. Al nabilecek sertifikalar; KRC Kat l m Sertifikas, e itim sonras yap lacak s nav ile baflar l olunursa ECDL Advanced Sertifikas, MEB s nav ile Milli E itim Onayl iflletmenlik sertifikas... Kursun toplam e itim süresi, 80 saat... Akflam ve hafta sonu gruplar ndan birisini tercih edebilirsiniz. ECDL e itim program n uygulayan KRC Akademi, KRC Biliflim ve KRC Ajans ile hizmet sektöründe baflar l çal flmalara imza atan KRC 'nin alanlar ndaki bilgi ve tecrübelerini e itim alan na tafl mak istemesiyle kuruldu y l n n mart ay nda faaliyete geçen KRC Akademi temel bilgisayar kullan m ndan ileri bilgi teknolojilerine kadar e itim vermek, biliflim alan ndaki istihdam aç n kapatmak konusunda iddial. Genç bir firma olmas na ra men k sa zamanda sektörde sayg n bir yer kazanan KRC Akademi günden güne daha çok bireyi biliflim sektörüne kazand rmay hedefliyor. Ünlü Makyöz Corci den e itim alan tecrübeli kadromuz ve Corci nin özel ürünleri ile hizmetinizdeyiz. Güzellik özen ister ya siz... Hofldere Caddesi 172/8 Çankaya KRC akademi gelece i yakalayan çözümler sunuyor... l ECDL E yönelik temel bilgisayar kullan m l Mimari Autocad ve 3D max l Temel web tasar m e itimi l Grafik tas r m e itimi Arjantin Cad. Kader Sok. No:13 GOP Tel: Ayr nt l bilgi için:

11 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page 11 Haz rlayan: Fehmi Baflusta Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma11 jeneratör ile... ankara n n markalar Enerjiniz hiç kesilmesin Ç ok önemli bir belge haz rl yorsunuz. Bir anda elektrikler kesiliyor. Dosyay kaydetmemifl oldu unuz için elektrikler geldi inde art k herfley için çok geç... Bütün enerjiniz bofla gidiyor. Bir süredir, teknolojisi günden güne geliflen jeneratör sistemleri sayesinde, bu tür problemler bir kabus olmaktan ç kt. Kapasitesi yüksek, elektri in kesilmesinden çok k sa bir süre sonra devreye giren jeneratörlerle, üretim merkezleri, ifl yerleri ve evlerde enerjiniz bofla gitmeden yaflam n z sürdürmeniz mümkün. Jeneratör sektörünün lider ismi Genpower Jeneratör, üretimini Ankara'da gerçeklefltiren bir marka. Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.fi., 2000 y l nda bafllad jeneratör üretiminde, istikrarl çizgisiyle k sa bir sürede iyi bir yer edindi, hem yurtiçi hem yurtd fl nda ad n en baflar l flekilde duyurmay baflard. Jeneratörden fl lda a... Genpower Jeneratör, genel müdürlük binas n n da bulundu u 1. Organize Sanayi Bölgesi ndeki m2 alan üzerine kurulu modern tesislerinde, en son teknolojiye sahip montaj hatlar, TSE standartlar na uygun test laboratuar, modern boyama merkezleri ve konusunda uzman kadrosu ile hizmet veriyor. Firma, Kva aras benzinli, dizel, do algazl, marine tipi jeneratörler, römork, konteyner, ses izolasyonlu veya koruma kabini gibi opsiyonel ekipmanlar, fl ldaklar, her tip kontrol ve güç da t m panolar ile senkronizasyon panolar ndan oluflan genifl bir ürün yelpazesine sahip. Genpower jeneratörlerde ikinci el ürünlerin yan s ra, kiralama hizmetleri de var. Firma müflterilerine, dizel ve benzinli jeneratör seçenekleriyle uygun koflullarda 7 gün ve 24 saat kiralama, yedek parça ve montaj konusunda yard mc oluyor. Kiralama hizmeti, turizm, fuar, konser, organizasyon, spor, fabrika, antrepo, inflaat, kamu, ulaflt rma (kara, deniz ve hava), telekomünikasyon (baz istasyonu ve da t m santrali) v.b. gibi birçok sektöre sunuluyor.. Avrupa, Türki Cumhuriyetleri ve Arap ülkelerine ihraç... Kaliteleri dünyaca kan tlanm fl motor ve alternatör üreticilerini kendine çözüm orta edinmifl olan firma, en kaliteli malzemeleri kullanarak üretti i ISO normlar na uygun kalitedeki jeneratörlerin yüzde 47 sini Avrupa'ya, Türk Cumhuriyetleri ve Arap ülkelerine ihraç ediyor. Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.fi Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Baflaran, yurt içinde ve yurtd fl nda bayi ve distribütörleri ile çok say da müflteriye ulaflan firman n, müflteri memnuniyeti konusundaki anlay fl n flöyle özetliyor: "Marka olarak müflteri memnuniyetine büyük önem veriyoruz. Müflterinin sesi, onlar n ne dedi i bizim için önemli. Ve tabiki de kalite her zaman ilk prensibimiz. Her daim daha kaliteli üretim ve daha çok müflteri memnuniyeti için çaba gösteriyoruz"

12 71.sayi 11/25/06 1:36 PM Page Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma K rm z etin en lezzetli hali So an Et Restaurant restaurant Bonfile, b çak aras adana, kuzu pirzola... Birbirinden güzel görünümlü, lezzetli ve ifltah aç c k rm z et alternatifleri. Tabii önemli olan sa l kl bir ortamda haz rlanan etin, hijyenik ve kaliteli bir mekanda tad lmas. Ankara'da hiçbir yerde bulunmayan ve özel olarak haz rlanan Bal kesir eti ile yap - lan etli yemekleri, 20 y ll k birikimin ürünü So an Et Restaurant da bulabilirsiniz. Bir y ld r Çankaya'daki yeni adresinde hizmet veren So an Et Lokantas 'n n menüsünde kendine has çok say da yemek var. Damak tad na güvenenler; tatt klar özel soslu bonfile, hafllanm fl içli köfte, soslu beyti, ali nazik, f nd k lahmacun, özbek pilav, küçük peynirli köfte, ekflili dolma, flifl çeflitlerini unutam yor. Tabii birbirinden lezzetli bu yemekleri mezesiz yemek olmaz. 16 çeflit meze seçene i sunan So- an Et Restaurant'da ödeyece iniz ücret ise oldukça makul. Akflamlar ise, çi köfte meze alternatifler aras nda. Et a rl kl yemeklerin bulundu u bir restaurantta yedi iniz etlerin nas l haz rland n ve muhafaza edildi ini merak ediyorsan z, So an Et Restaurant n mutfa na girebilirsiniz. Etler, bir gün önceden terbiyelenmifl flekilde so uk saklama depolar nda, hijyenik bir ortamda muhafaza ediliyor. Restaurant'ta, yiyece iniz adana'n n lezzeti sizi çok flafl rtacak. Çünkü lezzetin s rr etin haz rlan fl ve sunuluflunda. Adana'n n eti b çak k ymas, yani elde k y l yor. Serviste, dikkatinizi ilk çeken özellik ise estetik oluyor. Etler öyle yumuflak ki, neredeyse çatal de dirdi iniz anda da l yor. Yan ndaki lavafl ekme i ve çoban salatas n n ete dostlu u da hiç fena olmam fl. Restorant n müflteri profili de iflik yafl gruplardan ve statüden. Ama bir de sürekli müflterileri var tabi ki. Personel ve ustalar n de iflmemesi nedeniyle y llar n birikimi olan lezzet de de iflmiyor dolay - s yla ayak al flkanl yap yor.. So an Et Restaurant' n sahibi Metin Mumcu en çok hijyene dikkat ettiklerini belirtiyor. So uk havasaklama depolar, bulafl k, bardak makineleri ve eldivenle çal flan personel hijyene dikkat edildi inin göstergesi saatleri aras nda ö le servisinde normal menünün yan nda tabloid yemek yeme flans - n z da var. So an Et Lokantas, 120 kiflilik kapasitesiyle saatleri aras nda hizmet veriyor. Ailenizle birlikte de gidebilece iniz nezih bir ortam sunan So an Et Restaurant' n s - cak atmosferinde birbirinden de iflik lezzetler sizin keflfetmenizi bekliyor. So an Et Restaurant Abdullah Cevdet Sok. No: 14/A Çankaya Tel: Yemek tarifi B çak aras Adana Malzemeler: n Kuzu bofllu u n Az kuyruk ya n Pul biber n Tuz n Al biber Yap l fl : Temizlenmifl eti, kuyruk ya n ve al biberi ayr yerlerde bulgur tanesi k vam na gelinceye kadar b çak aras nda k y yoruz. K y lan et ve kuyruk ya n tuz ile birlikte bir süre kar flt r yoruz. Bu kar fl ma k yd - m z al biberi de ilave edip harmanl yoruz. Etleri flifle takt ktan sonra kömür ateflinde pifliriyoruz. Afiyet olsun...

13 71.sayi 11/25/06 1:37 PM Page 13 Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma13 burçlar FATURA LI cihan KOÇ: (21 Mart- 19 Nisan) Hafta içinde arkadafllar n z n da deste iyle ifllerinizde baflar y yakalayacaks n z. Alaca n z bu destekle uzun zamand r duraklayan iflleriniz h zlanacak. Dikkat edin Çarflamba ve Cuma günü beklenmedik ufak tefek aksilikler ç kabilir. Bu hafta sevdi iniz insan size dar l p, sert tutum sergileyebilir. O na vakit ay rman zda yarar var. Bu hafta, sindirim sistemi ile ilgili sorunlar yaflayabilirsiniz. Dikkatli olun. mail-yorum Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak kiflinin Ad, anne ad ve nüfusta yaz l do um tarihi bilgilerini iletmeleri yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. BO A: (20 Nisan- 20 May s) fllerinizde önemli kararlar ve planlar yapaca n z bir dönem. Daha çok çal flman z gerekebilir. Bu çal flman n sa layaca maddi ve manevi getiriler, omzunuzdaki yükleri hafifletmenize yard mc olacak. kili iliflkinizde olumlu bir haftadas n z. Sevdi iniz insan n deste i sizi çok rahatlatacak. Hafta sonunda beklenmedik, müjdeli bir haber sizi çok sevindirecek. Bafl ve bo az a r lar na dikkat edin. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) Bu hafta ifl hayat n zda önemli bir dönüm noktas ndas n z. Yeni sorumluluklar alabilir ve yeni projeler içinde yer alabilirsiniz. Bu durum sizi zorlayabilir. Ama ileriki günlerde bu baflar lar kariyeriniz için art puan olacak. O nedenle ifllerinize daha çok odaklanman z gerekiyor. Aflk hayat n zda bu hafta daha sakin olmaya çal fl n. Unutmay n öfke ile kalkan zararla oturur. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) Bu hafta ifllerinizde daha aktif olaca n z bir döneme giriyorsunuz. fl ile ilgili önemli f rsatlar yakalayacaks n z, bu sizi sevindirecek. Geçmifle göre maddi konularda oldukça flansl bir haftadas n z. fllerinizle daha çok ilgilenmekten aflk hayat n za zaman ay ramayabilirsiniz. Sevdi- inizin daha anlay fll ve fedakâr davranmas için ona içinde bulundu- unuz yo un dönemi sakin bir dille anlatmal s n z. ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) Bu hafta ifllerinizde durgun bir hafta geçireceksiniz. Ara dönemlerde dinlenme f rsatlar yakalayabilirsiniz. Aflk hayat n zda ufak tefek s k nt lar gündeme gelebilir. Ancak dürüst ve iyimser olman z sevdi iniz insan n hofluna gidecek. Hafta sonunuz oldukça keyifli ve renkli olacak. Aile içinde al nacak önemli kararlar olabilir. Sa l - n zda bel bölgenize dikkat edin ve a r yükler kald rmamaya çal fl n. Say : 71 Tarih: 8 Eylül 2006 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Editör: Ebru Boranl o lu Tekin Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Da t m: Ulkar Da t m Büro: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Zaman Gazetesi Bask tesisleri Havaalan Yolu üzeri 22. km. Akyurt/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir tel: astroloji&fal BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) fllerinizde beklenmedik aksilikler nedeniyle stresli ve sinirli olaca- n z bir dönem geçirebilirsiniz, dikkatli olun. Size destek olan insanlara karfl k r c olmamaya çal fl n, karfl n za ç kan sorunlar büyütmezseniz en k sa zamanda durumu toparlayabileceksiniz. fllerinizin yo unlu undan dolay birlikte oldu unuz kifli ile ilgilenemeyebilirsiniz. Ondan anlay fll olmas n isteyin. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) fllerinize bu hafta fiziksel ve zihinsel anlamda oldukça yorulaca- n z bir dönem. Sonuca yaklaflt n zda, fedakârl n z n sizi baflar ya tafl d n göreceksiniz. Uyku düzeninize dikkat edin. Sevdi iniz insan ile daha çok iletiflim kurmaya çal fl n ve ona karfl hissettiklerinizi daha aç k anlat n. Hafta sonunda ailenizle birlikte kat laca n z ortamlar sizi oldukça keyiflendirecek. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) Bu hafta ifllerinizde yaflayaca n z geliflmeler yüzünüzü güldürecek. Maddi konulardaki beklentileriniz için biraz daha sab rl olman zda yarar var. çinizde yaflad n z so uk savafltan kurtulmaya ve biraz rahat olmaya çal fl n. Aflk hayat n zda bu dönem oldukça güzel geliflmeler olacak. Sürpriz geliflmeler hem sevdi iniz insan hem de sizi sevindirecek. Bu dönem uzun zamand r görüflemedi iniz arkadafllar n zla görüflüp e lenceli bir gün geçirebilirsiniz. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) fllerinizle ilgili çok kofluflturma yaflayaca n z bir dönem. Çok yorulacak ve bazen de gerileceksiniz. Ancak bu çabalar n karfl l n hem maddi hem de manevi olarak alacaks n z. Aflk hayat n zda kendinizi çok üzüyorsunuz. Gereksiz ayr nt lara tak lmamaya çal - fl n. Bu hem sizi hem de iliflkinizi y pratabilir. Zaman içerisinde beklentileriniz gerçekleflecek. Sab rl ve istikrarl olmaya çal fl n. O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) Haftaya ifllerinize karfl isteksiz ve karamsar bafllayabilirsiniz. Bu, ifllerinizi daha çok kar flt rabilir, dikkatli olmaya çal fl n. Arada s rada dinlenmek için kendinize zaman ay rman z yararl olacakt r. Aflk hayat n zda beklenmedik olaylar, tart flmalara sebep olabilir. Sevdi- iniz insanla olumlu ve sakin bir iletiflim içine girmeniz yarar n za olacak. Strese ba l bafl a r lar na karfl dikkatli olun. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) Bu hafta ifllerinizdeki s k nt lardan kurtulaca n z bir döneme giriyorsunuz.yeni plan ve projeleri hayata geçirebilece iniz ve takdir görece iniz günler yaflayacaks n z. Sevdi iniz insana karfl aç k ve net olun. fiüphe çekecek davran fllardan kaç nmaya çal fl n. Maddi harcamalar n za dikkat edin. Aile iliflkilerinde oldukça flansl bir dönemdesiniz. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) fllerinizde karmafl k bir dönem geçirebilirsiniz. fllerinizle ilgili olumlu sonuçlar alabilmek için daha çok çal flmak zorundas n z. Bu hafta, ifllerinizde ve özel hayat n zda önemli bir dönüm noktas. Önemli geliflme ve geçifller yaflayabilirsiniz. kili iliflkilerde k skanç tav rlar sergilemekten uzak durmaya çal fl n. Aile içinde önemli kararlar al rken pratik zekân zla birçok sorunun üstesinden gelebileceksiniz.

14 71.sayi 11/25/06 1:37 PM Page Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma Anadolu insan yla hayat paylaflt m diyen Tomris Çetinel den ilginç an lar: Röportaj: Sinem Dirlik kültürsanat Anaaa canl televizyon! Anadolu halk n n ço umuzun büyük kentlerden bakarak görmedi imiz farkl yüzünü, çok özel ve güzel yanlar n fark ettim. Onlarla yoklu u, sabr ve dostlu u paylaflt m. Ve en önemlisi onlar tiyatronun çok da ürkülesi bir fley olmad n n fark na vard lar 5y l aradan sonra bir dizi projesiyle, yeniden Baflkent le buluflman n mutlulu unu yaflayan tiyatro sanatç s Tomris Çetinel, deneyimli bir karakter oyuncusu. Çetinel, yüzünden hiç eksik etmedi i gülümsemesiyle bizleri konuk etti i evinde, sevinçlerini, hüzünlerini, mutluluklar n kendi de ifliyle belki de Yunus tan etkilenerek oluflturdu u yaflam felsefesini tüm samimiyetiyle bizlerle paylaflt. 31 senelik meslek hayat ndan edindi i tecrübelere dayanarak, bir sanatç duyarl l ile bize aktard duygu ve düflünceleriyle, sanat n ve sanatç n n toplumlar için ne kadar vazgeçilmez oldu unu bir kez daha hat rlatt. n Tiyatroda yöneticilik de yapan bir oyuncu olarak, sanatç kimli inizle yönetici olmak sizin için bir dezavantaj m yd? Bir sanatç n n yöneticilik yapmas ne kadar do rudur gerçekten bilmiyorum. Ama çok önemli bir fley vard. Konya, Sivas, Van ve Erzurum tiyatrolar m z çok yeni tiyatrolard. Buraya gelen yeni mezunlar n ç rak olmadan usta olmamalar gerekti ine inand m için, müdürlük teklif edilince, kabul ettim. Benim de belki onlar n enerjilerine ihtiyac m vard. Üç y l Sivas'ta, iki y l da Konya da kald m ve bugün düflünüyorum bana ne kazand rd ya da ne kaybettirdi. Ankara daki seyirciyle üç y l buluflamad m, sahneden olabildi- ince uzak kald m. Bunlar kay plar m. Kazand m çok fley var. Anadolu halk n n ço umuzun büyük kentlerden bakarak görmedi imiz farkl yüzünü, çok özel ve güzel yanlar n fark ettim. Onlarla yoklu u, sabr ve dostlu u paylaflt m. Ve en önemlisi onlar tiyatronun çok da ürkülesi bir fley olmad n n fark na vard lar. Biz birlikte birbirimize güvenmeyi ve tiyatroya al flmay ö rendik. n Peki Anadolu insan yla ilgili unutamad n z an lar n z var m? Ah olmaz m, olmaz m? Sivas tayken bir cumartesi günü gündüz matine var, ben de oynuyorum oyunda. Bir görevli koflarak arka tarafa geldi. Tomris Han m, bir adam geldi efle iyle. 'Bura nere?' diye sordu dedi. Kap n n önünde arabalar var, kalabal k var ya, merak etmifl. Demifller ki buras tiyatro. Burada ne ola ki? demifl. Buras tiyatro, insanlar oynuyor demifller. O oynuyordan ne anlad ysa, ben içeri girsem demifl. Bizimkilere de sempatik gelmifl bilet falan da kesmeden içeri alm fllar. Efle ini bir araban n tamponuna ba lam fl içeri girmifl. Oyun bittikten sonra gitmeden kendisiyle görüflece im dedim. Ama ben üstümü de ifltirinceye kadar efle ini çözmüfl ve gitmifl. Bu olay hiç unutamam. Konya'da da köy turnelerinde benzer fleylerle karfl laflt m. Sadece tiyatro olarak gitmedik biz köy turnelerine. l Sa l k Müdürlü ü nden, Vali Bey den bir ambulans rica edip difl taramas ve çocuk sa l için doktor da götürdü ümüz için köye çok flenlikli girerdik. Yan m zda tiyatronun kuaförlerini de götürürdük. Köydeki çocuklar n saçlar n keserdi kuaförümüz. Köydeki yafll insanlar n önce kenardan bakt klar n sonra imam, muhtar hatta kaymakam n izlemeye gelince, onlar n da gelip seyrettiklerini, oyun bittikten sonra da Anaaa canl televizyonmufl! Hadi bi daha diye tezahürat ettiklerini gördüm. n Canl televizyon güzel bir benzetme olmufl. Peki televizyon demiflken siz televizyon dizilerinde de rol al yorsunuz. Kuflkusuz tiyatrodan daha çok keyif al yorsunuzdur ama televizyon dizileriyle bir karfl laflt rma yapman z mümkün mü? Kuflkusuz ikisi birbirinden çok farkl fleyler. Biri daha teknik oyunculuk; di eri ise tiyatro ruhuyla bafll - yor ve bitiyor. Hata yapma flans na ve lüksüne sahip de ilsin. Asl nda benim televizyonculu um tiyatroculu umdan eskidir. Konservatuar y llar nda, o zaman tek kanall televizyon dönemi yaflad m z y llar; Oyun Treni diye bir çocuk program vard. Zaman zaman programc - l k yapt m yani müzik-e lence ve yar flma programlar sundum. Zaman zaman da dizilerde oynad m. Bu arada bol bol seslendirme yapt m. O ayr bir sektördü ve çok önemli ve özeldi, Ankara için. Sonra dizilere bafllad k özel kanallarda. Ama günümüzde bir dizi film, furya oluyor. Bir bak yorsunuz ayn tarzda diziler pefl pefle, pefl pefle Biz çeflitlili i beceremiyoruz. Eskiden tiyatrodan tan rlard sanatç lar. fiimdi ise dizilerden tan yorlar. Geçenlerde Baykal Saran ve Zekai Müftüo lu arka arkaya vefat etti. Haberlerde önce tiyatro sanatç s demediler. Kurtlar Vadisi nin bilmem kimi Baykal Saran; yine Kurtlar Vadisi nin bilmem kimi Zekai Müftüo lu diye verdiler. yi ki Kurtlar Vadisi nde oynam fllar yoksa kimse fark na bile varmayacakt. Bu ac birfley ama popüler kültür bunu gerektiriyor. n Ankara'n n kültür sanat n da baflkenti olmas gerekirken, stanbul cazibe merkezi oldu. Bu konudaki düflünceleriniz nelerdir? Önceleri sinema stanbul da, diziler Ankara da yap l rd. Özel kanallar n aç lmas yla birlikte diziler stanbul a kayd. Anlaflmalar yap p kendi flartlar m zla stanbul da oynay p, Ankara da yaflasayd k, farkl olurdu. Tam tersine bir anda biz merkez yapt k stanbul u. Eylül ay nda yay - na girecek olan KOD ADI adl dizinin enteresan bir yan var, ilk kez Ankara da bu anlamda bir dizi çekiliyor. Oyuncular n yüzde 98 i Ankara dan. Yap m flirketi Ankara da Serap Yap m. Yani Ankara da art k bir yap m flirketi var. Bunlar çok önemli ve de erli diye düflünüyorum. stanbul birçok sektörün merkezi ama neden Türkiye gibi bir ülkede bir tek kent merkez olsun. stanbul gibi, Ankara da merkez olabilir. stanbul her fleyin merkezi olmakla birlikte, stanbul biraz da Bizans, insan yoruyor, tüketiyor. Ankara dan gidenler çok al fl k olmad klar bu Bizans düzeninde kimi zaman kaybolup gidiyorlar. O yüzden de ben diyorum ki Ankara neden ikinci bir merkez olmas n. Türkiye nin baflkentidir ve pek çok fley yak fl r Ankara ya. n Son olarak Tomris Han m, genç kuflaklara iletmek istedi iniz tavsiyeleriniz, önerileriniz var m? Genç kuflaklara e er bu mesle i seçmek gibi bir niyetleri varsa, çok verip az alacaklar n ama o az ald klar yla inan lmaz mutluluklar yaflayacaklar n söylemek isterim. Bunun d fl nda Muhsin Ertu rul'un çok güzel bir laf var ve ben bunu tekrar etmekten mutlu oluyorum. Diyor ki Etrafta o kadar çok çamur var ki; kültür flemsiyenizi aç n! S çrayanlar zaten sizi yeterince kirletecektir. Ne olur kültür ve sanatla olabildi ince korumaya çal fl n kendinizi ve yüre inizi!

15 71.sayi 11/25/06 1:37 PM Page 15 dil Biret Ankara'da İdil Biret, Bilkent Senfoni Orkestras ile 9 Eylül günü UNICE- F'in destekledi i Haydi K zlar Okula kampanyas yarar na bir konser gerçeklefltirecek. Sanatç Rahmaninof'un Op.43, Paganini'nin Bir Temas Üzerine Rapsodi bafll kl eserini BSO eflli inde yorumlayacak. Bilkent Senfoni konserin ikinci yar s nda Çaykovski'nin Op.7la, F nd kk ran Bale Süiti ni seslendirecek. Konser, Bilkent Konser Salonu'nda 20:00'de bafllayacak. Devlet Tiyatrolar sezonu aç yor! Devlet Tiyatrolar ilk tur oyunlar n aç klad. Toplam 63 oyunun yer ald listenin 36's yerli 27'si yabanc oyundan olufluyor. Bu oyunlar n 31 ise daha önce hiç sahnelenmemifl oyunlar. Shakespeare, Beckett, Haldun Taner gibi yerli ve yabanc yazarlar n ölüm ya da do um y ldönümleri nedeniyle önemli eserlerine de yer verilen ilk tur oyunlar ndan baz lar flöyle; Ancyra 8 Eylül 2006 Cuma15 n Yerli: 72. Ko ufl-orhan Kemal, Azizname 95-Aziz Nesin, Efle in Gölgesi-Haldun Taner, 81. Cad.14.Bina 2 No Lu Daire-Erdi Mamiko lu, Bir Kavanoz Kahkaha - Tayfun Orhon n Yabanc : Tütüncü Dükkan - Alonso de Santos, Onikinci Gece-W. Shakespeare, Kabak Çiçe i- W. Ebert; Aflka Paydos- F. Dorin, Danto - nun Ölümü- Buchner Ya l Boya Resim Kursu 8-11 yafl grubu için resim kursu Sanatsal çerçeve Ya l Boya, Tablo - Poster çeflitleri fiube: Mesa Paza Al flverifl Merkezi Ihlamur Cad. No: 2-21 / B-C Çayyolu/ANKARA Tel: (0312) Merkez: 4. Cad. No: 83/B Emek - ANKARA Tel: (0312) Lárte sanatsal ürünler Mesa Plaza No:19 Çayyolu/ANKARA Tel: ? ÇERÇEVE DÜNYASI Ahmet Türker HER EBATTA l fiase l Tual l Lamina Çerçeve l Ahflap thal Çerçeve Eski Resimleriniz De erinden Al n r. TOPLU S PAR filer N Z Ç N ND R ML ÖZEL F YATLAR Güvenlik Cad. 86/C Ayranc / ANKARA Tel: Faks: GSM: Cinnah Caddesi 66/2 Çankaya / ANKARA Tel: Fax:

16 71.sayi 11/25/06 1:37 PM Page 16 Soyu tükenmekte olan... Ad : Akkuyruklu Kartal Özelli i: cm boyutlar nda ve cm aras kanat uzunlu una sahip Ankara yaflam alan : Nall han Küresel ölçekte tehlike alt nda olanlar Foto raflar: Melih Özbek Foto raf: Jiri Bohdal Ad : Kara akbaba Özelli i: Avrupa'n n en büyük y rt c kuflu Ankara yaflam alan : K z lcahamam Ad : Dikkuyruk Özelli i: nsan bask ndan uzak do al sazl k göllerde yafl yor Ankara yaflam alan : Mogan Gölü Ad : Kara leylek Özelli i: Uzun ince k rm z renkli bacaklara sahip. Çekingen ve hassas Ankara yaflam alan : Beypazar - nözü vadisindeki yüksek kayal klar, K z lcahamam. Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 8 Eylül Cuma 2006 Say : 71 Haftal k Ücretsiz Gazete Orada kendi yapt m z dünyan n bunalt c hayhuyundan, tats z v r z v r ndan, bencil kayg lar ndan, s k c darl ndan kurtulur; her fleyin oldu u gibi gözüktü ü, o külfetsiz, gösteriflsiz, sessiz büyüklükle karfl karfl ya gelirsiniz. Orada, o büyüklük içindeki yaln zl kta, insan kendini bulur, varl n n özündeki asili i anlar ve kendini erdemli e adar Hikmet Birand,1966 Ankara'daki birçok kuflun nesli tükenmek üzere Son kanat sesleri... Haber: Emine fiahin n Do a Derne i ne katk lar ndan dolay teflekkür ederiz Hep gökyüzünde olsak, uçabilsek, orada kendimizi onlar gibi hissetsek, hayata daha s k sar labilmek için, yaflamak için onlar yaflatmak istemez miydik? K z lcahamam Ormanlar, Tuz Gölü, Beypazar nözü Vadisi, Mogan Gölü, Sar yar Baraj - Nall han, Beynam Ormanlar ve Çöl Gölü civar nda yaflamaya çal fl yorlar bizim inad m za. Ankara'da çok de erli kufllar var. Akkuyruklu kartal küresel ölçekte soyu neredeyse yok olmak üzere olan kufllardan. Kara akbaba, karaleylek, dikkuyruk ise tehlike alt nda olan kufllar. Akkuyruklu kartala göre bir derece daha flansl lar ama durumlar kötünün iyisi. Ankara'da, nesli tehlike alt nda olan kufl türlerinden birisi olan kara akbabalar n durumu ise, tehlikeyi bütün aç kl yla gözler önüne seriyor. K z lcahamam'da bir gözlemde kaydedilmifl en yüksek akbaba say s sadece 40 bireyden olufluyor. Ankara s n rlar içerisinde, haberimizde özellikleri ve yaflam alanlar yla ilgili bilgi verdi imiz, nesilleri tehlike alt nda olan kufllar n yan s ra, çok da fazla tehlike alt nda olmayan ama dikkat edilmezse yok olabilecek kufllar da var. Bunlar küçük akbaba ve leylekler. Onlar tan y n! E er do ay seviyorsan z, kufllara da merakl ysan z ve Ankara'da gözlem yapmak istiyorsan z iflte size birkaç ipucu: n Türkiye'de yaflayan dört tür akbaban n dördünü de K z lcahamam'da görebilirsiniz. Kara akbaba, k z l akbaba, sakall akbaba ve küçük akbaba... Bunlar n d fl nda küçük kartal, kara leylek, farkl baykufl türleri ve kara a açkakana da rastlamak mümkün n Beypazar - nözü Vadisi'nde; kara leylek, b y kl do an, kara çaylak, kuzgun, gökard ç görülebilir. n Nall han bir kufl cenneti. 80 tür ötücü kufl bulunabiliyor. Gökdo an' n Türkiye'deki 30 üreme yerinden birisi. Koruma alt nda. Gözlem için yararlanabilece iniz kule de var. Buradaki a açlar üzerinde çok büyük bal kç l kolonileri ürüyor. Küçük karabatak, kaya kartal, yaz örde i, ulu do an, peçeli baykufl, küçük kerkenez, akkuyruklu kartal, bal k kartal burada görülebilen kufllardan... n Beynam Ormanlar 'nda; hassas tür kategorisine giren flah kartal görülebilir. Yafll a açlarda üreyen bu kufl, a açlar n kesilmesi ve gençlefltirilmesi nedeniyle yaflam alan azald ndan tükeniyor. n Mogan Gölü'nde; macar ördekleri, dik kuyruk, pasbas patka görülebilir. Çeltikçiler, ang tlar da geliyor buraya. Özellikle de mevsimlerin de ifliminde göl çok zengin oluyor. Buras özel çevre koruma bölgesi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

FunLoft Eğlence Merkezi Beykoz AcrLoft AVM'de 10 Milyon Dolar Yatırımla Beykozluların

FunLoft Eğlence Merkezi Beykoz AcrLoft AVM'de 10 Milyon Dolar Yatırımla Beykozluların FunLoft Eğlence Merkezi Beykoz AcrLoft AVM'de 10 Milyon Dolar Yatırımla Beykozluların hizmetinde. - Öz FunLoft Eğlence Merkezi Beykoz AcrLoft AVM'de 10 Milyon Dolar Yatırımla Beykozluların Hizmetinde.

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı