"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar""

Transkript

1 Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit Üniversitesi'nden Filistinli öðrencilere jest Hitit Üniversitesi, kayýt için baþvuran Filistinli öðrencilerin tümünü kabul etti. Ýnsan haklarýný ve uluslararasý hukuku hiçe sayan Ýsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik insanlýk dýþý saldýrýsý yüzünden Orta Doðu coðrafyasýnda büyük bir insanlýk trajedisi yaþanýyor. 5 TE 04 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Prof. Dr. Reha Metin Alkan Tabipler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak: "Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar" Ahmet Sami Ceylan "Cumhurbaþkanýný halkýn seçecek olmasý Türk demokrasi tarihi açýsýndan önemlidir" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Harp okuluna giren her öðrencinin hayalinde iki þey olduðunu belirterek, "Birincisi Genelkurmay baþkaný olmaktý. Ýkincisi ise Cumhurbaþkaný olmaktý. Rahmetli Turgut Özal'a kadar cumhurbaþkanlarý hep asker kökenli olmuþ. Askeri rejim istemiþ cumhurbaþkaný askerden olmuþ. 5 TE Pat pat devrildi: 2 yaralý Sungurlu'da pat pat denilen aracýn devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Salman Köyünden buðday satmak için ilçeye gelen Ýsmail Bükme'nin (38) yönetimindeki araç, Örnekevler Mahallesi Polatlý Sokakta þoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak devrildi. 4 TE Nadir Yücel - Tabipler Odasý Yönetim Kurulu üyelerinden Yardýmcý Doçent Psikiyatris Dr. Ece Yazla, Üroloji uzmaný Op. Dr. Mustafa Sungur ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Tabipler Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak Ço- TÜRSAB turizm yatýrýmý bekleyen þehirler arasýnda Çorum'u görmedi Dr. Mustafa Azak rum basýnýnýn Çorum için þans olduðunu ifade etti. Oda Baþkaný Dr. Mustafa Azak, doktorlarýn sadece tedavi ve hastalýklar ile mücadele etmediklerini belirterek, özellikle emekli olan doktorlarýn üçte bir oranýnda düþen maaþlarýnýn adil olmadýðýna vurgu yaptý. 3 TE Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TÜR- SAB) Baþkaný Baþaran Ulusoy, turizm yatýrýmcýlarýna, turizm yatýrýmý yapmalarý için fýrsat sunan 10 þehri açýkladý. TÜRSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy, "Kastamonu, Van, Kars, Trabzon, Mersin, Kütahya, Afyon, Hatay, Adana, Erzincan gibi illerimizin turizm geleceði çok parlaktýr. 7 DE Engin Nurþani hayranlarýyla buluþtu Türk Halk Müziði'nin sevilen sanatçýlarýndan Engin Nurþani, Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþtu. "Benim için Çorum'un ayrý bir yeri var" dediði ve Çorum'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Engin Nurþani'yi Çorumlu hayranlarý yine yalnýz býrakmadý. 3 TE Þiddet gören kadýn, kocasýný býçakladý Maltepe Musiki Eðitim Vakfý, Rüstem Eren Ormanýna fidan dikti Ýstanbul Maltepe Musiki Eðitim Vakfý Kurucusu ve Þefi Fikret Erkaya, ekibiyle birlikte Çorum'u ziyaret etti. Çorum'un tarihi yerlerini, camilerini ve Hýdýrlýðý ziyaret eden Fikret Erkaya ve ekibi ardýndan Rüstem Eren Hatýra Ormanýna da fidan dikti. 2 DE Tartýþmalar kanlý bitti Çorum'da 24 yaþýndaki K.B. isimli kadýn, kendisini döven eþi Gökhan B.'yi sýrtýndan býçakladý. K.B. gözaltýna alýnýrken, yaralý eþi ambulansla hastaneye kaldýrýldý. 7 DE Yaþlý adam tarlada çalýþýrken öldü Tarlada çalýþýrken fenalaþýp hastaneye kaldýrýlan yaþlý çiftçi öldü. Olay Merkeze baðlý Ahmediye Köyünde meydana geldi. Sýcakta saman balyasý iþiyle uðraþan Bayram E., (60) aniden fenalaþtý. 7 DE Çorum'da önceki gece yaþanan iki ayrý kavga da, 3 kiþi silahla vuruldu, 3 kiþi ise býçaklanarak hastanelik edildi. Gülsün Mert Cansu-yu 7 DE Mikroskop Rus Mafya Babasýnýn Müslüman oluþu 5 TE

2 2 ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Seçim günü yasaklarý açýklandý Yüksek Seçim Kurulu 10 Aðustos günü yapýlacak?cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde uygulanacak yasaklar listesini açýkladý. YSK'nýn internet sitesinden açýklanan yasaklara göre seçim günü alkol satýþý ve kullanýmý kesinlikle yasak. Medya organlarý oy verme günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarý ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. Kahveler ve internet kafeler ise eðlence niteliði taþýdýðý için seçim günü kapalý olacak. Ýþte seçim günün yasaklarý: Oy verme günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, alkollü içki satýlmasý ve içilmesinin yasak olacak. Eðlence yeri niteliðini taþýyan lokantalarda yalnýz yemek verilebilecek, kahvehane, kýraathane ve internet kafeler dâhil bütün umumi eðlence yerleri kapalý olacak. Görevliler dýþýnda hiçkimse silahlarýný Ýstanbul Maltepe Musiki Eðitim Vakfý Kurucusu ve Þefi Fikret Erkaya, ekibiyle birlikte Çorum'u ziyaret etti. Çorum'un tarihi yerlerini, camilerini ve Hýdýrlýðý ziyaret eden Fikret Erkaya ve ekibi ardýndan Rüstem Eren Hatýra Ormanýna da fidan dikti. Rüstem Eren ve eþinin kabrini ziyaret ettikten sonra Rüstem Eren Ormanýna geçen Fikret Erkaya ve ekibi "Maltepe Musiki Eðitim Vakfý" ve "Fikret Erkaya" adýna fidanlýk oluþturdular. Fikret Erkaya yaptýðý konuþmada Rüstem Eren'in Çorum'a yaptýðý hizmetlerin yüceliðini ve ölümsüzlüðünü vurgulayarak Rüstem Eren'in, hizmetlerinde yaþadýðý- köy, kasaba ve þehirlerde taþýyamayacak. Seçim günü yayýn organlarýnýn saat 18'e kadar seçim ile ilgili haber, tahmin veya yorum yapmasý yasak olacak. Saat 18 ve 21 arasýnda ise sadece YSK tarafýndan verilen haberler yayýnlanacak. Eðer kurulca uygun bulunursa yayýn yasaðý saat 21'den önce kaldýrýlabilecek. Maltepe Musiki Eðitim Vakfý, Rüstem Eren Ormanýna fidan dikti ný, hizmetleriyle ölümsüzleþtiðini ifade etti. Erkaya, Ýstanbul Maltepe Musiki Eðitim Vakfý'nýn Çorum ziyaretlerini sýk sýk tekrarlayacaðýný ve her ziyarette de Rüstem Eren Ormanýndaki fidanlýða fidan dikimine devam edileceðini kaydetti. Fikret Erkaya ve ekibi Rüstem Eren'in torunu Serdar Özçetin'in de düðününe katýldýktan sonra ve yeni çiftler için nikah fidaný diktikten sonra Çorum'dan ayrýldýlar. Uður ÇINAR YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Arif oðlu Anýl Acýr Ýmsâk : 03:48 Güneþ : 05:32 Öðle : 12:53 Ýkindi : 16:45 Akþam : 20:03 Yatsý : 21:38 YILDIZ AJANDA Ay, 31 Gün, 32. Hafta Kalbinde þöhret sevgisi olanýn, doðruyu bulmasý çok zordur. Ýbrâhim bin Edhem "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri YÜRÜ YÜRÜ YALAN DÜNYA Yürü yürü yalan dünya Yalan dünya deðil misin Yedi kez boþalýp yine Dolan dünya deðil misin Bir od býraktý özüme Duman girdi gözüme Bu gözle bugün yüzüme Gülen dünya deðil misin Bir od býraktýn vay dile Tutuþtum yandýn dert ile Kýyamete bir kurt ile Kalan dünya deðil misin Nide idim daðlar aþýp Daðlar aþýp sular geçip Havanýn önüne düþüp Yelen dünya deðil misin Yunus Emre'm sür sefayý Sür sefayý çek cefayý Ol Muhammed Mustafa'yý Alan dünya deðil misin YUNUS EMRE HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,131 2,133 EUR 2,863 2,865 STERLiN 3,587 3,590 JPY YENi 0,207 0,208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ TEL: DUMLUPINAR CAD. 2/D VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Tabipler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak: "Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar" Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, beklentilerin aksine Temmuz ayýnda dana eti fiyatlarýnda bir artýþ olmadýðýný bildirdi. Bayraktar, Temmuz ayýnda, arz, talep ve ürünlerin hasat dönemine baðlý olarak fiyatlarýn deðiþtiðini, market fiyatlarýna bakýldýðýnda, 9 üründe fiyat deðiþimi görülmezken, 11 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artýþý olduðunu, üretici fiyatlarýnda ise 13 üründe fiyatlar bir ay önceki fiyatlara göre deðiþmezken, 4 üründe azalma, 17 üründe ise fiyat artýþý meydana geldiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, Temmuz ayýnda en fazla fiyat düþüþünün markette kuru üzümde, üreticide havuçta, en fazla fiyat artýþýnýn markette limonda, üreticide karpuzda görüldüðünü bildirerek, "Market fiyatlarýnda en fazla fiyat düþüþü 11,49 ile kuru üzümde, en fazla fiyat artýþý yüzde 33,77 ile limonda görüldü. Üretici fiyatlarýnda ise havuç fiyatý yüzde 32,50 düþerken, karpuz fiyatý yüzde 30,37 arttý" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði olarak, Ramazan ayý boyunca fiyatlarý yakýndan izlediklerini, uyarýlarda bulunduklarýný, bunun sonucunda spekülatif artýþlarýn görülmediðini, üreticiden tüketiciye, Nadir Yücel - Tabipler Odasý Yönetim Kurulu üyelerinden Yardýmcý Doçent Psikiyatris Dr. Ece Yazla, Üroloji uzmaný Op. Dr. Mustafa Sungur ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Tabipler Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak Çorum basýnýnýn Çorum için þans olduðunu ifade etti. Oda Baþkaný Dr. Mustafa Azak, doktorlarýn sadece tedavi ve hastalýklar ile mücadele etmediklerini belirterek, özellikle emekli olan doktorlarýn üçte bir oranýnda düþen maaþlarýnýn adil olmadýðýna vurgu yaptý. Doktorlarýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi adýna ciddi anlamda beklenti içerisinde olduklarýnýn altýný çizen Dr. Mustafa Azak, Çorum basýnýn her alanda olduðu gibi saðlýk alanýnda da özveri ile kamu hizmeti yapmalarýný taktirle karþýladýklarýný ifade etti. Deðiþik zamanlarda þiddete maruz kalan doktorlara haksýzlýk yapýldýðýný da ifade eden Tabipler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak," Yaþamýn her alanýnda olduðu gibi saðlýk alanýnda da Çorum basýnýnýn sað duyulu, yapýcý eleþtirileri ile katký saðlamasýný taktirle karþýlýyoruz. Bir çok il ile mukayese edildiðinde Çorum basýnýn Çorum adýna bir þans olduðunu gönül rahatlýðý ile söyleyebiliriz" dedi. Saðlýk çalýþanlarýnýn zaman zaman maruz kaldýklarý þiddet ve doktorlarýn problemlerine deðinen Dr. Azak, "Taktir edilmelidir ki zorluklar daha üniversiteye girerken baþlamaktadýr. Kazanýlmasý en zor mesleklerden biri olan doktorluk 5-6 yýl sonra diploma alýnca da bitmiyor. TUS yani Týp Uzmanlýk Sýnavý ile adeta ikinci bir öðrencilik dönemi ve stresi baþlýyor. Nöbetler v.s. derken bunca meþakkat arasýna bir de kýsa dönem hakký olmayan vatan borcumuz ile askerlik görevini eklediðinizde ailesini en geç kuran meslekler içersinde doktorlarýn ilk sýrada yer aldýðýný görebilirsiniz. Yuvasýný kurduktan sonra da Nöbetler, ameliyatlar derken ailesine de en az zaman ayýran maalesef yine meslektaþlarýmýzdýr. Bu kadar meþakkat çeken Doktorlarýmýz ve diðer saðlýkçý meslektaþlarýmýzýn deðiþik zamanlarda þiddete maruz kalmalarý da büyük haksýzlýktýr. Diðer yandan þiddete maruz kalan doktorlarýmýzýn haberlerinin Mustafa Azak sýk olarak yayýnlanmasý bilinçaltý olarak negatif örneklik ve özenti adýna olumsuz olduðunu da düþünüyoruz" þeklinde konuþtu. AÝLE HEKÝMLERÝNE 4 BÝN KÝÞÝ DÜÞÜYOR Hekim sayýsýnýn az, hekimlere düþen hasta sayýsýnýn ise çok fazla olduðuna vurgu yapan Tabipler Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, "Gerek aile hekimliklerinde gerekse hastanelerimizde doktorlarýmýza düþen hasta sayýsý oldukça fazladýr. Aile hekimlerine 4 binlere varan hasta sayýsý söz konusudur. Hastanelerimizde günlük yapýlan muayene sayýlarý da ortadadýr. Bütün bu çilekeþ mesleki yaþamda Riske Dayalý Performans hala hayata geçirilmemiþtir. Doktorlarýmýz emekli olduktan sonra çok ciddi maaþ kaybý yaþamaktadýrlar. Riske dayalý performans dahil olmak üzere özlük haklarýnýn yetkililerce tekrar gözden geçirilmesi gerektiðine inanýyoruz" dedi. "Dana eti fiyatlarýnda beklenen artýþ olmadý" Þemsi Bayraktar halkýn tamamýný yakýndan ilgilendiren gýda fiyatlarýndaki deðiþimleri, takip etmeye ve kamuoyunu doðru bilgilendirme amacýyla açýklamalara devam ettiklerini bildirdi. Þemsi Bayraktar, Temmuz ayýnda beklentilerin aksine dana eti fiyatlarýnda bir artýþ olmadýðýna dikkati çekti. -Market fiyatlarýndaki deðiþimler- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Temmuz ayýndaki market fiyatlarýna bakýldýðýnda, 9 üründe fiyat deðiþimi görülmezken, 11 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artýþý olduðunu belirtti. Temmuz ayýnda marul, maydanoz, kuru soðan, nohut, kýrmýzý mercimek, yeþil mercimek, dana eti, zeytinyaðý ve pirinç fiyatlarýnda deðiþim görülmezken, fiyat düþüþü yüzde 11,49 oran ile kuru üzümde olduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Kuru üzümdeki fiyat düþüþünü yüzde 10,58 ile havuç, yüzde 8,21 ile Antep fýstýðý, yüzde 6,83 ile yeþil soðan, yüzde 6,66 ile kabak izledi. Markette en fazla fiyat artýþý ise yüzde 33,77 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artýþýný yüzde 33,09 ile çilek, yüzde 30,6 ile sivri biber, yüzde 24,57 ile kiraz, yüzde 17,88 ile kuru kayýsý, yüzde 15,38 ile karpuz, yüzde 13,57 ile yeþil fasulye, yüzde 10,79 ile domates takip etti." -Üretici fiyatlarýndaki deðiþimler-. Temmuz ayýndaki üretici fiyatlarýna bakýldýðýnda, 13 üründe fiyatlar bir ay önceki fiyatlara göre deðiþmezken, 4 üründe azalma, 17 üründe ise fiyat artýþý olduðu bilgisini veren Bayraktar, þöyle devam etti: "Temmuz ayýnda, yeþil fasulye, maydanoz, yeþil soðan, kuru soðan, kuru fasulye, nohut, yeþil mercimek, pirinç, kuru kayýsý, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyaðý ve fýndýk fiyatlarýnda deðiþim meydana gelmedi. Fiyat düþüþü yüzde 32,50 oran ile en fazla havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat düþüþünü yüzde 16,67 ile yumurta, yüzde 7,33 ile patates, yüzde 4,76 ile Antep fýstýðý izledi. Engin Nurþani hayranlarýyla buluþtu En fazla fiyat artýþý yüzde 30,37 oran ile karpuzda oldu. Karpuzdaki fiyat artýþýný yüzde 14,71 ile kýrmýzý mercimek, yüzde 13,29 ile kabak, yüzde 10,05 ile çilek, yüzde 9,52 ile süt, yüzde 9,02 ile marul, yüzde 8,99 ile kavun takip etti." -Üretici-market fiyat farký- Bayraktar, Temmuz ayýndaki, seçilmiþ ürünlerde üretici ve market fiyatlarý arasýndaki fark incelediðinde, en fazla farkýn yüzde 469,23 ile maydanozda görüldüðünü bildirdi. Þemsi Bayraktar, sivri bibere yüzde 308,01, salatalýkta yüzde 304,39, limonda yüzde 292,94, kuru soðanda yüzde 280,65 fiyat farký bulunduðunu vurguladý. -Fiyat deðiþimlerinin nedenleri- Üreticilerde fiyatý artan ürünlere bakýldýðýnda fiyatý en fazla artan ürünün karpuz olduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Karpuzda görülen fiyat artýþýnda, örtü altý üretimin bitmesi ve arzýn açýkta yetiþtirilen ürünlerden saðlanmasýyla birlikte arzdaki daralmanýn yaný sýra, mevsim itibarýyla yaþanan talep artýþý etkili oldu. Kýrmýzý mercimekte üretici fiyatý yeni sezon fiyatýdýr. Bundan dolayý Türk Halk Müziði'nin sevilen sanatçýlarýndan Engin Nurþani, Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþtu. "Benim için Çorum'un ayrý bir yeri var" dediði ve Çorum'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Engin Nurþani'yi Çorumlu hayranlarý yine yalnýz býrakmadý. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri Ýþletme Sahibi Recep Gür'ün organizasyonunda geçtiðimiz cumartesi akþamý sahne alan Engin Nurþani, Babasý Aþýk Ali Nurþani ve kendisine ait türkülerini hayranlarý için söyledi. Sevenlerinin Saðmaca'ya akýn ettiði konserde Engin Nurþani, 1,5 saatlik konserin ardýndan hayranlarý ile fotoðraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Konserde ayrýca Engin Nurþani'nin yaný sýra yerel sanatçýlar Berkant Bolat, Gözde Özsoy ve Reha Palabýyýk da sahne alýrken, birbirinden güzel türkülerle katýlýmcýlara türkü ziyafeti sundular. Açýk havada serin ve nezih bir ortamda gerçekleþtirilen etkinlikte katýlýmcýlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince halaylar çekerek eðlendiler. Haber Servisi geçen sezona göre fiyatlarda bir miktar atýþ yaþandý. Çilekte sezonun sonuna gelinmesine baðlý olarak arzda görülen daralma fiyatlarda artýþa yol açtý. Domates, salatalýk, biber, kabak, patlýcan gibi ürünlerde görülen fiyat artýþýnda mevsim itibarýyla örtü altýnýn bitmesi ve arzýn tarladan saðlanmaya baþlamasý etkili oldu. Üreticilerde fiyatý düþen ürünlere baktýðýmýzda havuçta talepte görülen daralmaya baðlý olarak fiyatlar geriledi. Yumurta fiyatlarýnda yaþanan düþüþte Irak'taki olaylar nedeniyle ihracatta yaþanan sýkýntýlar ile yaz aylarýnda talepte yaþanan azalma etkili oldu. Patateste görülen fiyat düþüþünde hasat edilen ürün miktarýndaki artýþýn etkisi görülüyor. Market raflarýnda fiyatý en fazla artan ürünlerden limonda, depodaki ürünün azalmasý ile arzda yaþanan sýkýntý fiyatlara yansýdý." Bayraktar, genel olarak deðerlendirdiklerinde arz ve talepteki deðiþime ve ürünlerin hasat dönemlerine baðlý olarak fiyatlarda azalýþ ve artýþlarýn meydana geldiðini vurguladý.

4 4 Akörenliler þenlikte buluþtu AK Parti Merkez Ýlçe Gülabibey'den oy istedi AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, 10 Aðustos'ta yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde çalýþmalarýna devam ediyor. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, hafta sonunda da Gülabibey Mahallesi'nde bulunan esnaflarý ziyaret ederek seçimlerde Baþbakan ve Cumhurbaþkaný adayý Recep Tayyip Erdoðan için destek istedi. Mustafa Köse'nin ziyaretine Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýlarý Ayhan Boyraz, Mahmut Ölçer, bazý yönetim kurulu üyeleri, mahalle teþkilatý yöneticileri de katýldý. Esnaf ziyaretlerinde Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, esnaflara Recep Tayyip Erdoðan'ýn selamýný getirdiðini söyleyerek, "Bizler yaratýlmýþ kullarýz, eksiklerimizi, hatalarýmýzý, yanlýþlarýmýzý biliyoruz. Bizim iþimiz doðruyu bulmak ve doðrularýmýza hizmet etmektir. 12 yýldýr bu ülkede yapýlanlarý hep beraber yaþadýk ve gördük. Bunlar hakkýnda halkýmýz ne düþünüyor diye sizleri ziyaret ediyoruz. Ve elhamdülillah sizlerin gözlerine bakýnca ne hissettiðinizi hemen anlayabiliyoruz" diye konuþtu. Esnaf ziyaretleri sýrasýnda Akýncýlar Derneði Baþkaný Mustafa Necati Çaðdaþ'ýn sahibi olduðu Emin Pide Salonu da ziyaret edildi. Ziyaretten memnun kaldýðýný belirten Akýncýlar Derneði Baþkaný Mustafa Necati Çaðdaþ' da, "Çorum'da özellikle Merkez Ýlçe Baþkanlýðýnýn çalýþmalarý göz dolduruyor. Özveriniz ve þehrimize, halkýmýza verdiðiniz deðer için teþekkür ediyorum. Baþbakanýn ve hükümetin öncelikle Suriye, Mýsýr, Filistin konularýnda mazlum halklarýn yanýnda olmasý, sergilediði tavýr, izlediði siyaset genel olarak takdir ettiðimiz ve beðendiðimiz bir duruþtur" diye konuþtu. AK Parti Merkez Ýlçe baþkanlýðý yöneticileri seçim gününe kadar çalýþmalarýna aralýksýz devam edeceklerini ifade ettiler. Haber Servisi Pat pat devrildi: 2 yaralý Sungurlu'da pat pat denilen aracýn devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Salman Köyünden buðday satmak için ilçeye gelen Ýsmail Bükme'nin (38) yönetimindeki araç, Örnekevler Mahallesi Polatlý Sokakta þoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak devrildi. Kazada yaralanan Ýsmail Bükme ile yanýnda bulunan Emre Bükme (17) Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlar burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Bahadýr YÜCEL Serkan ve Burcu'nun mutlu günü Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Sungurlu muhabiri Serkan Þansever, Burcu Nikbay ile evlendi. Sungurlu ilçesinde görkemli bir düðün töreni ile dünya evine giren Þansever- Nikbay çiftini bu mutlu günlerinde Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli, aileler, yakýnlarý ve meslektaþlarý yalnýz býrakmadý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner kýyarken, nikah þahitliklerini ise Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Serdar Özel, Bekir Ateþ ile Uður Nikbay yaptý. Evlilik cüzdanýný geline teslim eden Baþkan Þahiner, genç çiftlere mutluluklar dileyerek, "Güzel bir ana þahitlik ediyoruz. En kötü gününüz böyle olsun. Ailenizde ve birbirinize karþý hiçbir zaman sevgi, saygý ve hoþgörüyü eksik etmeyin. Bir yastýkta yaþlanmanýz dileðiyle mutluluklar diliyorum" dedi. Boyun fýtýðý, omurilik felcine dönüþebilir Fýtýklaþmanýn boyun aðrýsý yapabileceði gibi boyundan çýkan sinirlere baský yaparak ellerde, kollarda uyuþma ve kuvvetsizliðe yol açabileceði bildirildi. Uzmanlara göre, önlem alýnmazsa bu durum omurilik felcine kadar gidebiliyor. Özel Ortadoðu Hastanesi Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Nöroþirurji Uzmaný Op. Dr. Mustafa Kayacan, boyun fýtýklarýnýn çoðunlukla cerrahi müdahaleye gerek kalmadan düzeldiðini belirtti. Kayacan, konu hakkýnda þu bilgileri verdi: "Bu nedenle boyun fýtýklarýndan kaynaklanan aðrýyý azaltmak için cerrahi dýþý seçenekler deðerlendirilir. Kýsa dönemler dinlenme, servikal korse, aðrý kesici, kas gevþetici ilaçlarla fizik tedavi yöntemleri uygulanabilir." Op. Dr. Mustafa Kayacan eðer 20 gün ya da 1 ay beklemekle aðrýda azalma olmazsa, kollarda, omuzda, ellerde güç kaybý varsa veya omurilik basus bulgularý varsa, bunun yaný sýra özellikle kollarda ve bacaklarda kuvvetsizlik ve uyuþma görülürse cerrahi tedavi gerektiðini kaydetti. Her cerrahi giriþimde olduðu gibi boyun fýtýðý ameliyatlarýnda da bazý riskler olabileceðini ifade eden Kayacan, þunlarý ekledi: "Bunlar kanama, enfeksiyon, sinir ya da omurilik hasarý, boynun önden yapýlan müdahalelerde ses kýsýklýðý, yutma güçlüðü ve özefagus trakea zedelenmesi olabilir. Genel olarak servikal müdahaleler çok baþarýlýdýr, komplikasyonlarý daha azdýr ve iyileþme süreleri daha kýsadýr." Osmancýk'ta Akören Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan þenlik düzenlendi. Akören Köyü Yaylasýnda düzenlenen þenlik büyük ilgi gördü. Þenliðe Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Ereðli Cumhuriyet Savcýsý Zübeyir Kalabalýk, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Kalabalýk, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Belediye Meclis Üyesi Necmettin Tatar, Osmancýk Derneði Baþkaný Serdar Gürsoy, Tüm Osmancýklýlar Derneði Baþkaný Faruk Aðaçbacak ve ilçe merkezi ile çevre köylerden yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. Kur'an-ý Kerim okunarak açýlýþý yapýlan þenlikte bir konuþma yapan Dernek Baþkaný Ünal Kalabalýk, 10 yýldýr Ýstanbul'da gerçekleþtirilen þenliðin ilk defa köyde düzenlendiðini belirterek "Gönül birliði içinde çalýþarak hazýrlanan bu þenlikle anýlarý tazelemek ve buradan yeni anýlarla ayrýlmak, her þeyden önemlisi siz deðerli Köylülerimizle yeniden bir arada olmak için çok çalýþtýk. Dayanýþma ve hoþgörünün egemen olduðu bu þenliðin her anýndan büyük keyif almanýz bizim için çok önemli ve özeldir. Köyümüzün 500 yýllýk kültürünü yaþatmak, korumak, þirin yöremizin çeþitli sorunlarýna çözüm üretmek, eðitime destek vermek, öðrenci okutmak, kurslar açmak, Akörenliler arasýnda birlik ve dayanýþmayý saðlamak amacýyla kurulan derneðimiz, çalýþmalarýný kuruluþundan bu yana siz üyelerimizden, hemþerilerimizden ve dostlarýmýzdan aldýðý güçle, büyük bir özveriyle sürdürmektedir" diye konuþtu. Þenlikte düzenlenen güreþ müsabakalarý ilgiyle izlenirken aðalýk seçimi de etkinliðe renk kattý. Almanya'dan þenliðe katýlan Zübeyir Ateþ derneðe 7 bin TL baðýþta bulunarak þenlik aðasý seçildi. Dernek tarafýndan köyün eski muhtarý Erol Kalabalýk ile eski dernek baþkaný Ümmet Eker'e hizmetlerinden dolayý plaket verildi. Haber Servisi

5 5 Hitit Üniversitesi'nden Filistinli öðrencilere jest Hitit Üniversitesi, kayýt için baþvuran Filistinli öðrencilerin tümünü kabul etti. Ýnsan haklarýný ve uluslararasý hukuku hiçe sayan Ýsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik insanlýk dýþý saldýrýsý yüzünden Orta Doðu coðrafyasýnda büyük bir insanlýk trajedisi yaþanýyor. Gazze'de yaþanan insanlýk dramýný dünya kamuoyuna taþýyan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn da içerisinde yer aldýðý 117 üniversite rektörü, Filistinli gençlerin ücretsiz eðitimi için Ankara'da biraraya gelerek devlet ve vakýf üniversiteleri bünyesinde Filistinli öðrencilere ek kontenjan ve burs verilmesi yönünde karar aldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite bünyesindeki tüm eðitim birimlerine Filistinli öðrencilerin yaptýklarý baþvurularýn kabul edildiðini ve üniversite imkanlarý çerçevesinde her türlü desteði vereceklerini sözlerine ekledi. Haber Servisi "Cumhurbaþkanýný halkýn seçecek olmasý Türk demokrasi tarihi açýsýndan önemlidir" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Harp okuluna giren her öðrencinin hayalinde iki þey olduðunu belirterek, "Birincisi Genelkurmay baþkaný olmaktý. Ýkincisi ise Cumhurbaþkaný olmaktý. Rahmetli Turgut Özal'a kadar cumhurbaþkanlarý hep asker kökenli olmuþ. Askeri rejim istemiþ cumhurbaþkaný askerden olmuþ. Halkýn iradesi hiçbir zaman cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yansýmamýþ. Ancak 10 Aðustos'ta milletin iradesi sandýða yansýyacak" dedi. 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan Baþbakan Erdoðan'a destek olmak amacýyla bir etkinlik düzenlendi. Seyirtepe tesislerinde düzenlenen programa AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve partililer katýldý. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez cumhurun yani halkýn kendi reisini seçeceðini dile getiren Ceylan, bunun Türk demokrasi tarihi açýsýndan önemli olduðuna dikkat çekti. Konuþmasýnda diðer cumhurbaþkaný adaylarý ile muhalefet partilerini de eleþtiren Ceylan, "Birinci adayý söylemeye gerek yok. Ýkinci aday ise evlere þenlik. Adý ne Ekmeleddin Ýhsanoðlu. Birileri bunu getirdi. CHP ve MHP'ye de 'bunu destekleyeceksiniz' dedi. Ekmeleddin bey, Mýsýr'da doðmuþ mýsýrda büyümüþ milletin hiçbir deðerine sahip olmayan, milletle hemhal olmayan ve paylaþmayý bilmeyen bir aday. Bayramda þehitlik ziyareti yaptý. Orada Ýstiklal Marþýndan bir kýta okuyor, bu Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Þehitlerine isimli þiirinden diyor. Ýstiklal Marþý'ný bilmeyen bir aday. Bu milletin nasýl hissiyatýna sahip olur. Ýstiklal Marþýný bilmeyen biri cumhurbaþkaný adayý olarak halka sunuldu. CHP ve MHP'ye dendi ki siz bu adayý destekleyeceksiniz dedi. Ýstiklal Marþý'ndan haberi olmayan bir kiþi cumhurbaþkaný olur mu?. Bu ayýp CHP ve MHP'nin baþka kimsenin deðil. Düþtüðü hale üzüldüm. Ama bizim muhalefet bu adayýn peþinde gidiyor ve cumhurbaþkaný seçtirmek istiyor" diye konuþtu. AK Parti'nin cumhurbaþkaný adayýnýn ise Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan olduðunu hatýrlatan Ceylan, Baþbakan Erdoðan döneminde ülkedeki deðiþim ve dönüþümün ortada olduðunu belirtti. Baþbakan Erdoðan liderliðinde Türkiye'de devrim niteliðinde reformlara imza atýldýðýný vurgulayan Ceylan, "Yapýlan çalýþmalarýn bazýlarýný söylersek hastanelerde kuyruklar sona erdi. Yoksulumuzun sobasýnda kömür olduk. Ekmeði olmayan insanlarýmýzýn sofrasýnda aþ olduk. Öðrencilerimizin masasýnda kitap, kimsesizlerin kimsesi kýsacasý milletin sesi olduk" ifadelerini kullandý. Partililerden ellerini vicdanlarýna koymalarýný isteyen Ceylan, programa katýlan herkesten 10 Ahmet Sami Ceylan Aðustos'a kadar Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan için ev ev, kapý kapý gezerek destek olmalarýný istedi. 30 Mart seçimlerinde elde edilen baþarýda kadýnlarýn katkýsýnýn göz ardý edilemeyeceðinin altýný çizen Ceylan, partili kadýnlarýn cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde de üzerine düþen görevi fazlasýyla yerine getirerek Baþbakan Erdoðan'a destek olacaðýný sözlerine ekledi. Ceylan, konuþmasýnýn ardýndan masalarý tek tek dolaþarak partililer ve vatandaþlarla sohbet etti. Vatandaþlarla sohbet eden Ceylan, kendisine iletilen talepleri tek tek not aldý. Haber Servisi Gülsün Mert Mikroskop Rus Mafya Babasýnýn Müslüman oluþu Cansu-yu Rusya'da dini görevlerde resmi olarak görev yapan imam resul cemalof, müslüman olan rus bir mafya babasýnýn ilginç hayat öyküsünü anlattý. haber tematik radyolar grubunda en çok dinlenen radyo olma unvanýný taþýyan moral fm'de ihsan atasoy'un hazýrlayýp sunduðu nur penceresi programýna stüdyo misafiri olan, rusya'da dini görevlerde resmi olarak hizmet veren imam resul cemalof, müslüman olan rus bir mafya babasýnýn ilginç hayat öyküsünü anlattý. mafya liderinin müslüman oluþ hikâyesini mafya babasýnýn kendisinden dinleyen imam resul cemalof bakýn bu ilginç hayat hikâyesini nasýl anlatýyor: 1999'da müslümanlar diye bir grup nograd'da dersane açtýlar. burada yaþayan meþhur rus asýllý bir mafya babasý var. bu mafya babasýný bir ara hapse alýyorlar. hapse alýnýnca içinde çok dehþetli bir sýkýntý yaþadýðýný söylüyor. tabi o zaman komünist devrinden çýkmýþ insanlar bunlar. 1990'da din serbest oluyor. mafya babasý ancak dini bir bölüðe girerse rahat edeceðini düþünüyor. kendisine bir incil istetiyor ve veriyorlar. daha sonra incil'i okumaya baþlýyor. incil'i okuyunca sakal býrakýyor ve giyimi deðiþiyor. bu mafyanýn ismini de orada herkes biliyor. kendisine cinkole diye hitap ediyorlar. etraftakiler bu mafyanýn deðiþimini görünce onlarda onu taklit etmeye baþlýyorlar. altý tane koðuþ aðasýyla bir tane mafya babasý bir koðuþta beraber kalýyorlar. bunun üstünden 5-6 ay geçiyor. cinkole bakýyor ki içindeki bu rahatlýk gidiyor ve sýkýntýlar tekrar geliyor. bir gece yatmýyor ve 'yarabbi ben senin dinindeyim neden içimde bir sýkýntý var, rahat deðilim ve okuduðumdan da tam haz alamýyorum' diyor. yatmayýp secdeye gidip dua ediyor. onlarda gece ibadetleri var. bir gece dua ediyor sabaha kadar. sabah oluyor ve gardiyanlardan biri içeri giriyor. 'dýþarýda bana birisi bir kitap verdi. bunu isterseniz size vereyim ben dindar deðilim, okursanýz okursunuz yoksa bir yere koyacaðým' diyor. cinkole 'ne kitabý' diye soruyor. 'üstünde kuran yazýyor' demiþ gardiyan. cinkole 'ben hemen atladým' diyor. cinkole'ye yanýndanki tutuklular, koðuþ aðalarý 'bize hep hýristiyanlýðý anlattýn þimdi baþka bir dinin kitabýný okuyorsun' der. cinkole 'ben hiç onlarý dinlemeden alýp okumaya baþladým' diyor. cinkole'nin bu kitabý okuyunca içinden þu cümleler geçiyor: "bunlarýn yaþadýklarý hýristiyanlýkta ne var mesela, gidiyorsun günahlarý iþliyorsun kötülükleri yapýyorsun sonra da günah çýkartma var. onda her þey hallolunuyor. baktým ki kur'an-ý kerimde 'zalimler için ebedi bir cehennem var. ehli iman için ebedi bir cennet var' yazýyor. dedim ki allah böyle adaletli olmalýdýr." cinkole, bunu gidip oradaki arkadaþlarýna anlatmýþ ve arkadaþlarý 'iþte bize böyle bir allah lazýmdý' demiþ. koðuþtakiler hiç düþünmeden müslüman olmuþlar. islamiyet'e girdiklerinden ilk haftadan beri bunlarda bir deðiþiklikler olmaya baþlamýþ. daha sonra ben oranýn hapishane müdürüyle görüþtüm ve bana dedi ki; 'bir gün baktým ki bu cani bildiðim insanlar gün geçtikçe melek haline geliyorlar.' üstünden 3-4 ay geçiyor. bu hapishane müdürü moskova'ya bir rapor yazýyor: 'burada böyle böyle insanlar var, bu insanlar önceleri caniydi þimdi ben insanlarý burada tutmaya utanýyorum. yani bunlar hapishanelik deðil' diyor. moskova'dan da 'tamam tahliye olsunlar' diye cevap geliyor. cinkole þaþkýnlýk içinde "biz inanamadýk tahliye olacaðýmýza ama bize belgeyi gösterdi müdür ve bir de baktýk ki elimizde çantalar dýþarýdayýz" der. birden içlerinden koðuþ aðalarýndan olan aleksander diye birisi demiþ ki; 'kardeþler þimdi biz kimiz, caniyiz, dýþarý çýkýyoruz. bunun sebebi ne hikmeti ne' der. orada aralarýnda cümleler geçer: "demek ki islamiyet'e geldik diye bu cenabý hakkýn bize rahmetidir. ama elimizi kolumuzu sallaya sallaya çýkmýyoruz, bir vazifemiz var. ilk önce kendi akrabalarýmýzdan, evimizden baþlayarak bütün rusya'ya nasýl ki biz bir rus olarak etrafa komünizm aðacýný yaymýþýz, o aðacýn kökünü kazýyýp islamiyet'in aðacýný ekeceðiz." ama nasýl yapsýnlar biz müslüman'ýz diyorlar ama baþka bir þey de bilmiyorlar. islamiyet'i nasýl yayalým diyorlar ve o koðuþ aðasý olan alexander diyor ki 'ben özbekistan'da hapiste yattým. orada insanlar dini çok güzel yaþýyorlar, aramýzdan birisi gitsin orada dini öðrensin gelsin bize de anlatsýn' diyor. hemen aralarýnda para topluyorlar ve 'hemen git zamanýmýz yok diyorlar, bize de öðretmelisin' diyorlar. tabi hapisten çýktýktan sonra bunlarýn bulunduðu þehirden çýkmalarý için izinleri yok. oranýn müdürü bunlara izin çýkarýyor. yolda özbek'ler bakýyorlar ki bir rus, 'ben islamiyet'i öðrenmeye gidiyorum' diyor ve herkes evine davet ediyor. oradan inince özbekistanlý biri bunu alýyor 'gel seni evimde misafir edeyim' diyor ve bunu götürüyor. ilk cuma'ya gidiyor, imamla tanýþýyor ve imam diyor ki; 'bende kalacaksýn, ben imamým her þeyi sana öðretirim' özbek imam, buna islamiyet'i öðretmeye baþlýyor. araya ramazan giriyor oruç tutuyorlar, namaz kýlýyor, kuran-ý kerim'i öðreniyor derken özbek adam buna özbekistan'ý gezdiriyor, camileri görüyor. 6 ay böyle geçiyor. alexander daha sonra 'kafamda bir sürü sorular var' diyor. imam diyor ki 'nasýl soru var her þeyi öðrendin.' alexander 'cenabý hak tektir, vahittir ama insanlar çok, nebatat çok, hayvanlar ve yýldýzlar çok, tek bir allah bunlarý bir anda nasýl idare ediyor. ben bunu anlamak istiyorum' diyor. imam cevap veriyor, sorular devam ediyor en sonunda imam býkýyor ve diyor ki 'materyalizm sizin baþýnýzý böyle þeylerle doldurmuþ al bu kitabý oku'. alexander imamýn verdiði kitabý okurken bakýyor ki bütün suallerine cevap bu kitapta var. 6 ay bitiyor ve imam bunu gönderiyor. tabi diðer rus'larda boþ durmuyor, bir ev kiralamýþlar ve bütün islamiyet'e ait ne kitap varsa toplamýþlar evde okuyorlar. bir rus'un veya ingiliz'in islamiyet hakkýnda yazdýðý, ne bulurlarsa okuyorlar. bir gün cinkole'ye bir telefon gelir. teefonda birisi 'selamünaleyküm' der. kimsiniz diye sorar cinkole. telefondaki ses 'ben abdulveliyim' der. 'tanýyamadým sizi' diyen cinkoley'ye o ses 'ben alexander'dým þimdi abdulveli oldum' der. alexander yani yeni adý ile abdulveli, eðitimini tamamlamýþ ve artýk dönecektir. cinkole ve arkadaþlarý abdulveli'yi karþýlamaya giderler. karþýlarýnda trenden inen sakallý, baþýnda sarýðý, özbek giyimli biri abdulveli 3 gün 3 gece anlatýr yaþadýklarýný. abdulveli, masanýn üstüne bir kitap çýkarttý ve bu kitapta bütün suallerin cevabý var dedi. cinkole ve arkadaþlarý þaþkýndýr. "biz burada yüzden çok kitap okumuþuz. binden birini halletmemiþiz, sen bir kitapta bütün suallerin cevabý var diyorsun dedi. hem 3 tane mi kitap getirdin baþka kitap yok mu?" der. cinkole kitabý incelemeye baþlayýnca yüz kitapta okuduðu herþey burada iki-üç sayfada halledilmiþ. ondan sonra bu kitabý kopyalar ve herkes üzerinde bunu taþýmaya ve okumaya baþlar. cinkole ve arkadaþlarý cuma namazý için 200 km ileride petersburg'ta olan camiye 3 sene hep gidip geldi. ilk cumaya gittiklerinde caminin yerini bulana kadar biraz geç kalýyorlar. bunlar içeri giriyor, insanlar dýþarý çýkýyorlar. buranýn görevlisi kim diye soruyor cinkole ve arkadaþlarý. o zaman isparta'nýn yalvaç ilçesinden mustafa hoca vardý. mustafa hoca yeni gelmiþ tam rusçasý iyi deðildi. bunlara bir þeyler anlatýyor bunlar anlamýyor. namaz vakti ne zaman, ne zaman kýlalým falan diye soruyor cinkole ve arkadaþlarý ancak anlaþamýyorlar. bizim ali ihsan ve þirazi bey, þimdi petersburg'ta vakýf, onlar o dönemde orada oturuyormuþ. caminin imamý bu aðabeylerin tercümanlýðý sayesinde cinkole ve arkadaþlarý ile anlaþýyor. ali ihsan bey, cebinden ayetül kübra'yý çýkartýr ve cinkole'ye uzatýr. ancak beklemediði bir tepki ile karþýlaþýr. cinkole ve arkadaþlarý "bizde bir kitap var biz ona çok sadýðýz, ondan baþka kitap okumayýz" der. alexander cebinden kitabý çýkarýr ve "biz bunu okuru" der. alexander'in elindeki kitap ta 23.sözün olduðunu gören ali ihsan bey, çok sevinir ve "siz bizim kitabýmýzýn üst kapaðýný görüp bu kadar seviniyorsunuz. bir bilseniz içinde neler var" der. ali ihsan bey, eline birkaç kitap alýyor ve müellifini gösteriyor alexander'a... bediüzzaman yazýyor demiþ bu kitaplar için. cinkole ve arkadaþlarý kitabý hemen fotokopi etmiþler. mafya babasý yani yeni adý ile abdülkerim'in sözü þu oluyor: "biz ömrümüz boyunca okuyacaðýmýz kitabý bulduk."

6 YILDIZ HABER 6 Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. Dün Ulukavak mahallesi Buharaevler caddesi üzerinde bulunan Öksüzoðlu apartmanýndan gelin çýkartma ile baþlayan düðün, Kültür Balo Düðün Salonunda devam etti. Çok sayýda davetlinin katýldýðý düðünde Saliha ve Hüseyin Öksüz çifti ile Cahide Ýsmail Biçer çifti davetliler ile yakýndan ilgilendiler. Tek Yýldýz gazetesi olarak Öksüz ve Biçer ailelerini tebrik eder, genç çiftlere mutluluklar dileriz. SES 18'inci yýlýný kutladý Kimse Yok Mu'dan mültecilere yardým Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, derneðin mültecilerle ilgili Çorum'da yaptýðý çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. Derneðin Suriye'deki iç savaþtan kaçarak Çorum'a sýðýnan Suriyeli mültecilerle birlikte Ýranlý, Iraklý ve Afganlý ailelerin zor olan yaþamlarýna duyarsýz kalmadýðýný söyleyen Aykaç, Çorum'daki mülteci aileleri tespit edip, bu ailelerle yüz yüze görüþüp sosyal incelemelerini yaparak ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini ve bu ailelerin gýda, giyim ve ev eþyasý gibi temel ihtiyaçlarýný karþýladýklarýný bayram sürecinde de 100 civarýndaki mülteci aileye gýda kolisi daðýttýklarýný ifade etti. Derneðin Ramazan ayýndaki faaliyetlerine deðinen Erkal Aykaç, Çorum'da bin 500 civarýnda kumanya paketi daðýttýklarýný ayrýca bayramlýk elbise ve ayakkabý verdiklerini söyledi. Aykaç, Filistin için baþlattýklarý yeni kampanya hakkýnda da bilgi verdi ve "Gün Gazze için birlik ve beraberlik günü" diyerek sýkýntýlý günler yaþayan Gazze halkýnýn uygulanan abluka nedeniyle dýþ dünya ile iliþkisi sýnýrlý olan ihtiyaç sahiplerine, resmi yerel partner dernekleri ile iþbirliði içerisinde ulaþmaya devam ettiklerini belirterek bu kampanya vesilesiyle hayýrsever insanlara seslenerek, iyiliðin bir ucundan tutmak az veya çok içinde olmak isteyenlerin yardýmlarýný beklediklerini belirtti. Yardýmlarýn Bankasya Çorum Þubesindeki nolu hesaba yatýrabilecekleri gibi Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey caddesi 86/A numarada faaliyet gösteren dernek merkezine de gelebileceklerini ya da "GAZ- ZE'' yazýp 5777' ye kýsa mesaj göndererek destek verebileceklerini söyledi. Yýlmaz MERT Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi 18.yaþýný düzenlediði bir programla kutladý. Kutlama programýnda konuþan SES Ýl Baþkaný Merter Kocatüfek, "SES'imiz, 70'li yýllarda sermayenin krizine çözüm olarak üretilmiþ olan neoliberal politikalar sonucunda milyonlarca insanýn geçim araçlarýndan koparýlarak mülksüzleþtirildiði, kamu hizmetlerinin piyasalaþtýrýldýðý, halkýn baþta saðlýk olmak üzere en temel kamusal hizmetlere ulaþýmýnýn zorlaþtýrýldýðý, iþ güvencesinden yoksunluðun, esnek ve kuralsýz çalýþma biçiminin asýl çalýþma biçimine dönüþtürüldüðü dönemin içerisinde hayat buldu. 12 Eylül zifiri karanlýðýnýn içerisinde her türlü baský ve sindirme politikalarýna karþý "hak verilmez, alýnýr" þiarý ile kapýkulu zihniyetini mahkum ederek 80'li yýllarýn sonunda örgütlenmeye baþlayan saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri arka arkaya Genel Saðlýk Ýþ, Tüm Saðlýk Sen, Saðlýk Sen ve Sosyal Hizmet Sen isimli sendikalarý kurarak, karanlýkta SES verdiler, yol gösterdiler. Bu yol göstericiliðine ise egemenlerin yanýtý her zamanki gibi oldu, baský, sürgün, iþten atma, faili meçhul cinayetler Faili meçhul cinayetlerde onur üyelerimiz Ayþenur Þimþek, Necati Aydýn, Behçet Aysan olmak üzere onlarca saðlýk ve sosyal hizmet emekçisini yitirdik. Yitirdiðimiz arkadaþlarýmýzýn mücadelemizde ýþýk oldular, karanlýðý aydýnlatarak yol gösterdiler. Bugün onlarýn gösterdiði yolda yürüyoruz yýlýnda saldýrýlara karþý birleþik bir mücadelenin örülmesi için 1 Aðustos'ta Genel Saðlýk Ýþ, Tüm Saðlýk Sen, Saðlýk Sen ve Sosyal Hizmet Sen SES çatýsý altýnda birleþerek tüm saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerini kucaklayacaklarýnýn sözünü verdiler. Þimdi saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin SES'i hem daha güçlü, hem de yolu daha aydýnlýktýr. SES'imiz, kurulduðu günden itibaren saðlýðýn piyasalaþtýrýlmasý, saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin iþ güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsýz çalýþtýrýlmasýna karþý mücadelesini yürütürken, demokrasi mücadelesinden de ödün vermemiþtir" dedi. Aile hekimliði uygulamasý ile koruyucu saðlýk hizmetlerinin tasfiye edildiðini, aile hekimliði sürecinde acil servislerde pratisyen hekime ihtiyaç yok diyenlerin bugün yasadýþý bir þekilde aile saðlýðý ve toplum saðlýðý merkezlerinde çalýþanlara angarya nöbeti dayattýklarýný kaydeden Kocatüfek, "Saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretleri enflasyon karþýsýnda sürekli erirken, ek ödemeler emekliliðimize yansýmadýðý gibi performans ödemeleri de alýnamamaktadýr. Saðlýk ve sosyal hizmet alanýnda taþeron çalýþtýrma biçimi esas çalýþtýrma biçimine dönüþtürülmüþtür. Saðlýk ve sosyal güvenlik hakký, SSGSS yasasý ile hak olmaktan çýkarýlmýþtýr. Emekliliði hayal haline getiren bu yasa, saðlýkta her gün artan katký ve katýlým payý, ama giderek daraltýlan hizmet paketi dayatmaktadýr. 1 Ocak 2012 tarihinde prim ödeme zorunluluðu ile azýmsanmayacak bir nüfus saðlýk hizmeti kapsamý dýþýnda kalmýþtýr. Sosyal hizmetler adým adým tasfiye edilmeye, sosyal hizmet sadaka anlayýþý içinde "Sosyal Yardým"a dönüþtürülmeye çalýþýlmaktadýr. Evet 25 yýl önce olduðu gibi bugün de SES'imize ihtiyacýmýz var. Ýþ, ücret ve iþyeri güvencesi ile eþit, nitelikli, ulaþýlabilir ve anadilde saðlýk hizmeti için mücadele etmekten vazgeçmeyeceðiz. Saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinden aldýðýmýz güçle; Ülkemizde yaþanan antidemokratik uygulamalara, hak gasplarýna, insan haklarý ihlallerine, çalýþma koþullarýmýzýn kötüleþtirilmesine, saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin köleleþtirilmesine ve halkýn saðlýk hakkýna ulaþýmýndaki engellere karþý mücadeleden bir adým bile geri atmadan yürümeye de devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM

7 7 TÜRSAB turizm yatýrýmý bekleyen þehirler arasýnda Çorum'u görmedi Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TÜRSAB) Baþkaný Baþaran Ulusoy, turizm yatýrýmcýlarýna, turizm yatýrýmý yapmalarý için fýrsat sunan 10 þehri açýkladý. TÜRSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy, "Kastamonu, Van, Kars, Trabzon, Mersin, Kütahya, Afyon, Hatay, Adana, Erzincan gibi illerimizin turizm geleceði çok parlaktýr. Yatýrýmcýlar, bu þehirlerdeki turizm yatýrýmý fýrsatýný kaçýrmasýn" dedi. Türk turizminin, dünya genelinde baþarýyla ilerlediðini anlatan Baþaran Ulusoy, "Türkiye, dünya turizminde ilk 5'in içindedir. Türkiye'nin geleceði, turizmdir. Yatýrýmcýlar, otel yapmaya devam etsin. Aman, nazara da gelmeyelim" diye belirtti. TÜRSAB heyeti, 2 ve 3 Aðustos tarihleri arasýnda, Kastamonu'ya bir program gerçekleþtirdi. Kastamonu Valisi Þehmus Günaydýn'ýn makamýna, TÜRSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy ve beraberindeki heyeti tarafýndan 2 Aðustos cumartesi günü yapýlan ziyarette, kentin henüz yeterince keþfedilmeyen bir turizm, tarih, kültür, doða, saðlýk, gastronomi hazinesi olduðu kaydedildi. Kastamonu'daki 1268 konaða, yerli ve yabancý yatýrýmcýlarý beklediklerini ifade eden Kastamonu Valisi Þehmus Günaydýn, bu konaklarý yatýrýmcýlara tahsis etmek için, her türlü kolaylýðý saðlayacaðýný açýkladý. Kastamonu ilinin tarihi, kültürel, doðal zenginliðiyle dünyada herkesin muhakkak görmesi gereken bir þehir olduðunu vurgulayan Kastamonu Valisi Þehmus Günaydýn, þunlarý söyledi: "Ýlimizde, tarih, kültür, doða, tarih, gastronomi, maðaralar, kanyonlar, þelaleler gibi geniþ bir yelpazede, henüz yeterince keþfedilmeyen ciddi bir potansiyel var. Kastamonu'nun potansiyelini, yurtiçi ve yurtdýþý fuarlarda daha aktif tanýtmak için, turizm ataðýna geçtik. Berlin, Londra, Dubai, Japonya gibi dünyanýn her yerindeki fuarda, bugünden itibaren Kastamonu'yu göreceksiniz" þeklinde konuþtu. Kastamonu'nun önümüzdeki 5 yýl içinde, yerli ve yabancý turistler tarafýndan daha fazla talep göreceðini kaydeden Kastamonu Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ, belediye bütçesinin %50'sini, kültür ve turizme ayýrdýklarýný açýkladý. Kentin tarihi konaklar cenneti olduðuna da iþaret eden Baþkan Tahsin Babaþ, þuana kadar 20'ye yakýn kültür ve turizm projesi yapýldýðýný ve yapýlmaya devam edeceðini belirtti. Taþköprü Ýlçesi'ndeki Pompeiopolis Antik Kenti'nin kazý çalýþmalarýnýn hýzlanmasý için, ilk etapta TÜRSAB, Kastamonu Valiliði ve ilgili kurumlar tarafýndan 100 bin TL kaynak aktarýlacaðý açýkladý. Osmanlý döneminin sembol eserlerinden 1506 yýlýnda yapýlan Kastamonu Nasrullah Camii'nin, sponsor Gür Yapý tarafýndan gerçekleþtirilecek restorasyonunun, protokol imza töreni gerçekleþti. Kastamonu Valisi Þehmus Günaydýn, TÜRSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy, Gür Yapý Yönetim Kurulu Baþkaný Hasan Gürsoy ve TÜRSAB heyetinin hazýr bulunduðu törende, önümüzdeki yýl tamamlanmasý hedeflenen restorasyona, ortalama 4 milyon TL yatýrým yapýlacaðý belirtildi. Osmancýk'ta yollara yeni düzenleme Osmancýk'ta trafik komisyonun kararý ile iki yol tek yönlü oldu. Tek yön kuralýna uymayanlara cezai iþlem uygulanacaðý bildirildi. Zabýta Müdürü Burhanettin Arslan, Ýlçe Trafik Komisyonunun aldýðý karar doðrultusunda iki yolda trafik akýþýnýn tek yönlü hale getirildiðini bildirildi. Tek yön olan yollara uyulmasý zorunlu trafik iþaretlerinin konulduðunu belirten Arslan, "Sadri Turan Caddesi'nin bir bölümü olan Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Atatürk Caddesi arasýnda kalan kýsým (Halk Eðitim Merkezi karþýsý) Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönünden Halk Eðitim Merkezi yönüne tek yön olarak belirlendi. Ulucami Sokak ise (Ýþ Bankasý Karþýsý) Ulucami Yönünden Org. Ahmet Çörekçi Caddesi yönüne tek yön olarak belirlendi. Bu sokaklarda gerekli trafik iþaretlemeleri yapýldý. Sürücülerin cezai iþleme maruz kalamamalarý için bu yollarda kurallara uymalarýnda yarar var" dedi.buna göre Saat Kulesi Meydanýndan Dört Yol yönüne giden bir araç Ýþ Bankasý önünde sola dönüþ yapamayacak. Aksi yönde gelen araçlar da saða dönüþ yapamayacak.atatürk Caddesinde Ziraat Bankasý yönünden seyreden araçlar saða, Öðretmen evi yönünden seyreden araçlar Sadri Turan Caddesi'nde sola dönüþ yapamayacak. Tek yön kuralýný ihlal eden sürücülerin tespit edilmesi durumunda trafik ekipleri tarafýndan cezai iþlem uygulanacak. Bahadýr YÜCEL Yaþlý adam tarlada çalýþýrken öldü Tarlada çalýþýrken fenalaþýp hastaneye kaldýrýlan yaþlý çiftçi öldü. Olay Merkeze baðlý Ahmediye Köyünde meydana geldi. Sýcakta saman balyasý iþiyle uðraþan Bayram E., (60) aniden fenalaþtý. Yakýnlarý tarafýndan çaðýrýlan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Bayram E, doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamadý. Þiddet gören kadýn, kocasýný býçakladý Çorum'da 24 yaþýndaki K.B. isimli kadýn, kendisini döven eþi Gökhan B.'yi sýrtýndan býçakladý. K.B. gözaltýna alýnýrken, yaralý eþi ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Olay önceki akþam Millet Caddesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre, 4 çocuk annesi ve 7 aylýk hamile olan K.B., bir yakýnýnýn düðününe gitti. Eve döndüðünde eþi Gökhan B. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine Gökhan B., eþini dövdü. Bunun üzerine K.B., kocasýný sýrtýndan býçakladý. Evden sesler yükseldiðini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Gökhan B.'yi yaralý halde buldu. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýnýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Gözaltýna alýnan K.B. ise savcýlýk tarafýndan serbest býrakýldý. Büküþ'ten Alaca Engelliler Derneði'ne teþekkür Alaca Engelliler Derneði ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye hediye etmeye devam ediyor. Dernek þimdi de Tutaþ köyünden Fevzi Karataþ'a akülü sandalye baðýþladý. Sandalye teslimini Alaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ yaptý. Yusuf Büküþ daha sonra derneðin sandalye tamir atölyesini de gezdi ve derneðin faaliyetlerinden dolayý teþekkür etti. Büküþ, rehabilitasyon salonu için derneðe yer tahsis edecekleri sözünü de verdi. Fevzi Karataþ ise akülü sandalyeyi köy þartlarýnda kullanamayacaðýný düþünerek bir kaç gün sonra sandalyeyi iade etti. Bahadýr YÜCEL Tartýþmalar kanlý bitti Çorum'da önceki gece yaþanan iki ayrý kavga da, 3 kiþi silahla vuruldu, 3 kiþi ise býçaklanarak hastanelik edildi. Ýlk olay Merkeze baðlý Kuruçay Köyünde bir düðünde meydana geldi. Ýddialara göre, daha önce aralarýnda bir kavgadan dolayý husumet bulunan Erdoðan B., Ömer F.,ve Y.F., tartýþmaya girdi. Tartýþma büyüdü ve düðüne gelen davetlilerin yanýnda taraflar silahlarýna sarýldý ve birbirlerine ateþ etti. Açýlan ateþ sonucu Erdoðan B., koluna isabet eden kurþunla yaralanýrken seken bir kurþunda düðüne davetli olarak katýlan Mesut Y'nin bacaðýna isabet etti. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Kuþsaray Köyünde meydana gelen bir baþka kavgada ise, 1 kiþi silahla vurularak yaralanýrken, 3 kiþi ise býçaklandý. Ýddialara göre, Emre U., Arslan T.,Arif T., Ekrem Ç., ve Þevket T., tartýþmaya girdi. Tartýþma kavgaya dönüþtü ve çýkan kavga sýrasýnda, Emre U., önce Arslan T'yi vurarak aðýr yaraladý. Daha sonra da diðer üç kiþiyi býçaklayýp olay yerinden kaçtý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olayý gerçekleþtiren þüpheli Emre U., jandarma tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý. Jandarma her iki olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýrken, yaralýlarýn tedavileri sürüyor. Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel:

8 YILDIZ YAÞAM 8 Ýki Lokum Sýcak bir yaz günü 3 çocuk kantine gitmiþler. Satýcý birinci çocuða ne istediðini sormuþ. Çocuk bir lokum istemiþ. Dolayýsýyla hava çok sýcak olduðu için satýcý lokumlarý kaldýrmýþ. Çok sinirlenip lokumlarý indirmiþ. Çocuða lokumunu verdikten sonra lokumlarý yukarý kaldýrmýþ. Ýkinci çocuða ne istediðini sormuþ. Bu çocukta bir lokum isteyince adam çýlgýna dönmüþ. Tekrar ayný þeyleri yaptýktan sonra lokumlarý kaldýrmadan önce üçüncü çocuða sormuþ. "Çocuðum sende mi bir lokum istiyorsun" Çocuk "Hayýr" demiþ. Adamda rahatlýkla lokumlarý kaldýrmýþ. Sonra çocuða sormuþ: "Oðlum peki sen ne istiyorsun?"çocuk: "Ben iki lokum istiyorum." Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dünyada 350 milyon kiþi kronik hepatit B hastasý Bulaþýcý sarýlýk olarak da tanýmlanan hepatit B hastalýðýnýn adý çokça duyulmasýna raðmen önemi ve yaygýnlýðý bilinmiyor. Yýlda yaklaþýk 600 bin insanýn ölümüne yol açan hepatit B, berberlerin steril olmayan ustura kullanmasý, virüs taþýyanlarýn diþ fýrçasý gibi özel eþyalarýný paylaþmasý, kan nakli gibi yollarla bulaþabiliyor. Dünyada en çok rastlanan ve bulaþýcý hastalýklardan birisi olan hepatit B, karaciðerin sýk görülen ölümcül hastalýðýnýn da en önemli türlerinden biri. Tüm ciddi karaciðer enfeksiyonlarý arasýnda en yaygýn olan hepatit B nin yýlda yaklaþýk 600 bin insanýn ölümüne yol açtýðý belirtiliyor. Türk Karaciðer Araþtýrmalarý Derneði (TKAD) Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Koruk, Dünya Saðlýk Örgütü nün küresel olarak enfekte 2 milyardan fazla insanýn yaklaþýk 350 milyonunda siroz ve karaciðer kanserine yol açabilen kronik hepatit B virüsü bulunduðunu aktarýyor. Hepatit B nin kiþiden kiþiye kan veya diðer vücut sývýlarý yoluyla bulaþtýðýna iþaret eden Prof. Dr. Koruk, diðer bulaþma yollarýnýn da Enfekte olan kiþilerle iðne veya enjektör paylaþýmý, dövme veya piercing yaptýrýrken kullanýlan steril olmayan iðneler, berberlerin steril olmayan ustura kullanmasý, virüs taþýyan kiþilerle diþ fýrçasý gibi özel eþyalarýnýn paylaþýlmasý, kan nakli, ekipman sterilizasyonuna yeterli özenin gösterilmediði yerlerde ameliyat yapýlmasý, hepatit B olan bir anneden çocuðuna bulaþma olduðunu ifade diyor. Hepatit A hastalýðýnýn okul çaðý çocuklarýnda sýk görüldüðünü belirten Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci, Tuvalet hijyeni kötü olan kiþilerin Probiyotikler kilo verdiriyor Probiyotik ürünler aslýnda yüzyýllardýr tüketilen hatta antik Roma dönemine kadar uzayan bir geçmiþi olan besin grubudur. Çoðunlukla probiyotik ve prebiyotik ürünler birbirine karýþtýrýlýr. Probiyotikler canlý mikroorganizmalardýr, prebiyotikler ise bu canlý mikroorganizmalarýn çoðalmasýný saðlayan besin öðeleridir. En sýk tükettiðimiz probiyotik besin yoðurttur, onun dýþýnda bazý besinlere ilave edilebilirler veya supleman olarak da temin edilebilinir. Faydalarý ise sayýsýz diyebiliriz; *Günde 2 porsiyon probiyotik besin tüketimi ile kötü kolesterol s eviyesi düþmektedir. *Barsaklardan toksik maddelerin kana karýþmasýný önler. *Sindirim sistemini çalýþtýrýr, özellikle kolon kanseri riskini minimuma indirir. *Ýnsan yaþam ömrünü uzatýr. *Uyku öncesi tüketildiðinde rahatlatýr, iyi bir uyku uyumanýzý saðlar. ellerini yýkamamasý ve sonrasýnda yiyecek-içeceklere dokunmasý sonucu kiþiden kiþiye bulaþýr. Bu nedenle, kiþisel hijyenin ve saðlýk koþullarýnýn yetersiz ve kötü olduðu toplu yaþanan yerlerde kolayca yayýlýr. diyor. Hepatit B ve C hastalýðýna sebep olan virüslerin sessiz olduðuna dikkat çeken Dökmeci, pek çok insanýn farkýnda olmadan bu virüsü almýþ olabileceðini ve hiçbir belirti olmaksýzýn bu virüsü taþýyabileceðini söylüyor. Tedavi edilmediði takdirde her iki virüsün de karaciðer sirozuna neden olabileceðine iþaret eden Prof. Dr. Dökmeci, Siroz ise kanama, asit, koma, karaciðer yetmezliði gibi yaþamý tehdit eden hastalýklar ya da ölüm ile sonuçlanabilir. Uzun süreli hepatit B hastalýðýnda siroz ortaya çýkmadan önce de karaciðer kanseri görülebilir. diye belirtiyor. Hepatit B ve C den korunma yollarý Prof. Dr. Koruk, hepatit B ve hepatit C tipi sarýlýk mikroplarýndan korunmak için dikkat edilmesi gereken unsurlarý þöyle sýraladý: Týraþ býçaðý, diþ fýrçasý, küpe, týrnak makasý gibi kiþisel malzemeleri diðer insanlarla paylaþmaktan kaçýnýlmalý. Berbere gidildiðinde kullanýlmamýþ týraþ býçaðý ve steril edilmiþ ustura kullanýldýðýndan emin olunmalý. Saðlýk görevlileri enjeksiyon uygulamasýný güvenli yöntemlerle gerçekleþtirmeli, tek kullanýmlýk enjektör kullanýlmalý. Gebeler mutlaka B tipi sarýlýk mikrobu olup olmadýðýna iliþkin test yaptýrmalý. Özellikle anne, baba, kardeþ, eþ gibi yakýn akrabalarda sarýlýk, siroz veya karaciðer kanseri hastasý varsa mutlaka test yaptýrýlmalý. *Tükettiðiniz besinlerin sindiriminde ve enerjiye dönüþümünde rol alýrlar, dolayýsýyla zayýflamaya yardýmcýdýrlar. *Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. *Barsaklarda zararlý bakterilerin oluþumunu önler. *Sinir sistemini onararak depresyondan korur. *Metabolizmayý düzenler. *Antibiyotik kullanýldýðýnda oluþabilen ishalin önlenmesinde etkilidir. *Þeker hastalýðýnda kan þekerini düzenler. *Ýltihabi hastalýklarýn oluþumunu önler. *Alerjik hastalýklarýn oluþumunu önler, oluþumunda tedaviyi hýzlandýrýr. *Böbrek taþlarýnýn oluþumunu önler. *Kabýzlýk sorununda faydalýdýr. *Mide hassasiyeti olanlar, onikiparmak barsaðý ülseri olanlar biraz daha dikkatli tüketmelidirler. Sinema 22:00 20:00 23:30 Arama ve imha etme görevi için Bolivya ormanlarýna gönderilen Özel Kuvvetler timinin seçkin üyeleri Clay Jensen, Roque, Pooch ve Cougar kýsa bir süre sonra, Max olarak bilinen güçlü düþmanýn içerýden körüklemesiyle ölümcül bir ihanetin hedefi haline gelirler.saat : 23:30-01:30 (120 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Suç,Dram) Oyuncular : Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Chris Evans, Idris Elba Yönetmen : Sylvain White Dizi Kaçaklar Muhteþem Yüzyýl Þehzade Süleyman, en yakýn adamý Pargalý Ýbrahim ile birlikte çýktýðý bir avda alýr kötü haberi... Babasý Yavuz Sultan Selim Han vefat etmiþtir. Þehzade Süleyman hiç beklemeden, Ýstanbul a doðru yola çýkar ve hýzla payitahta ulaþýr. Hiç beklemeden cülus törenine katýlýr. Bir günde hayatý deðiþmiþ; Sultan Süleyman olarak padiþahlýk hayatýna baþlamýþtýr. Bu sýrada, Karadeniz üzerinden içi köle yüklü bir kadýrga, Ýstanbul a doðru gelmektedir. Sinema Akrep Kral Beþ bin yýl önce acýmasýz savaþçý Kral Memnon, kaderinde çöllerin korku dolu insanlarýný yönetmek olduðuna inanýyordu. Memnon, komutasý altýndaki zalim barbarlardan kurulu ordusuyla her tarafý silip süpürür ve büyük bir katliam yapar. Öldürmediði insanlarý da köleleþtirir. Kendisine muhalefet edenleri sistemli bir biçimde yok eden Memnon'un stratejilerinin kaynaðýnda geleceði çok iyi gören bir büyücü vardýr. Acýmasýz kral, büyücünün öngörüleri sayesinde düþmanlarýna ne zaman, nereden ve nasýl saldýracaðýný iyi bilmektedir. Cemal Paþa Askeri eczacý Mehmed Nesib Efendi'nin oðludur. 1890'da Kuleli Askeri Ýdadisi'ni, 1893'te Harbiye Mektebi'ni bitirdi. 1895'te kurmay yüzbaþý olarak orduya katýldý.önce Genelkurmay 1. þubesinde görev aldý. 1896'da 2. Ordu'ya baðlý Kýrklareli Ýstihkâm Ýnþaat þubesine atandý. Ertesi yýl kolaðasý (önyüzbaþý) oldu.1898'de Selanik'teki 3. Ordu'ya redif fýrkasý (tümeni) kurmay baþkaný olarak atandý. Selanik te iken o sýrada gizli bir örgüt durumundaki Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girerek cemiyetin askeri kanadýnýn örgütlenmesiyle görevlendirildi. 1899'da Selanik'te Seniha Haným'la evlendi.1905'te binbaþý oldu. Ertesi yýl Rumeli Demiryollarý müfettiþliðine getirildi. Bu görevi sýrasýnda Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Rumeli'de örgütlenmesinde etkin rol oynadý; cemiyetin bölük adý verilen yerel birimlerini oluþturdu. 1907'de 3. Ordu kurmay heyetine atandý. Burada Binbaþý Ali Fethi Bey ve Kolaðasý Mustafa Kemal ile birlikte çalýþtý.ii. Meþrutiyet 'in ilanýnýn (1908) ardýndan Selanik'teki Ýttihat ve Terakki Cemiyeti genel merkezi tarafýndan Ýstanbul'a gönderilen 10 kiþilik temsil heyetinde yer aldý. Ardýndan cemiyetin genel merkez üyeliðine seçildi. Ayný yýl kaymakamlýða (yarbay) yükseltilerek Anadolu'ya gönderilen Heyet-i Ýslahiye üyeliðine getirildi.31 Mart Olayý'nýn (13 Nisan 1909) çýkmasý üzerine Ýstanbul'a dönerek Yeþilköy'de ayaklanmayý bastýrmakla görevlendirilen Hareket Ordusu'na katýldý. Ayaklanmanýn bastýrýlmasýnýn ardýndan Üsküdar muhafýzlýðýna atandý (Mayýs 1909). BEÞAMEL SOSLU ISPANAK BÖREÐÝ Malzemeler 2 tane yufka 1/2 kilo ýspanak 1 büyük soðan Yeteri kadar tuz, karabiber 2 su bardaðý süt 1 su bardaðý kaþar peyniri 1 tane yumurta Sosunun malzemesi 2 su bardaðý süt 2 yemek kaþýðý un 1 su bardaðý peynir 1 yumurta Yemeðin Tarifi Ispanaklarý ayýklayýp yýkayýn ve süzgeçte suyunu iyice süzün, piyazlýk olarak doðradýðýnýz soðanla karýþtýrarak içine karabiber koyun. Dünya; var gibi görünen bir yalan... Allah; yok gibi görünen bir gerçektir... (Hz. Mevlana) Daha sonra yufkalarý açarak dörde bölün. Yufkalarýn üzerine ýspanak koymadan önce bir yemek kaþýðý sývý yað ile yaðlayýn. Ardýndan içine ýspanak serperek geniþ tarafýndan sarýn ve gül böreði gibi kývýrarak tepsiye dizin. Sosunun hazýrlanýþý: 2 kaþýk unu 1 kaþýk margarinle hafif kavurun, sütü azar azar ilave ederek muhallebi kývamýna gelince ocaktan alýn. Hafif soðuyunca içine yumurta kýrarak iyice karýþtýrýn. Böreklerin üzerine eþit olarak koyup, peynir serpin. 200 derecede 25 dakika piþirin. Sýcak olarak ikram edin. 02:50 Pinokyo 05:50 Aþk Bir Hayal 08:40 Adanalý Karadayý Kýzlar ve Annleri Diðer Yarým 17:00 Alemin Kýralý 18:10 Hawaii Five 18:55 Ana Haber 20:00 Akrep Kral 21:50 Diðer Yarým 23:50 Charlie nin Melekleri 04:30 Ender Saraç ile Saðlýklý Günler 06:30 Cennet Mahallesi 07:30 Ayý Kardeþler 08:00 Pepee 10:00 Kezban 12:00 Ender Saraç Ýle Saðlýklý Günler 14:00 Dila Haným 16:30 Fatih Harbiye 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:00 Muhteþem Yüzyýl 08:00Ýnadým Ýnat Doktorum 09:30 Sürtük Magazin D 11:30Aliye Gün Arasý 12:55Hazine Kaynana Gelin 14:50 Hz. Yusuf Seda'ya Gelin 15:50 Benden Sevdalý mýsýn 14:00 Ben Bilmem 17:50 Ana Haber Eþim Bilir 18:45 Hayat Dediðin 16:45 Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:45 Orta Direk Þaban 19:00 Ana Haber 21:30 Haber Saati 20:00 Ulan Istanbul 22:40 Toprak Ana 23:30 Kaçaklar Türk Sinema Sinema 07:00 Sabah Haber 08:15 Ýþimi Seviyorum 08:30 Böyle Bitmesin 10:35 Beni Böyle Sev 13:00 Haber 13:25 Küçük Hanýmefendi 15:10 Aileler Yarýþýyor 16:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:55 Kýzýlelma 21:55 Reis-i Cumhur 22:35 Çýraðan Baskýný 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:10 Küçük Gelin 20:45 Þefkat Tepe Yerli Dizi 23:00 Tv Filmi

9 9 Arazi de vurulmuþ olarak bulundu Piknik alanlardan þiþe toplayarak geçimini saðlayan 2 çocuk babasý Murat K, silahla vurularak yaralandý. Olay önceki gece Bahar Caddesi'nde bir arazide meydana geldi. Þiþe toplamak için evinden çýkan Murat K, kimliði belirsiz bir kiþinin silahlý saldýrýsýna uðradý. Göðüs bölgesine isabet eden saçmalarla yaralanan Murat K, ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Polis verilen eþkal doðrultusunda hareket ederek olayý gerçekleþtirdiði öne sürülen Arif C'yi suç aleti ruhsatsýz av tüfeði ile birlikte ele geçirdi. Polis olayla ilgili soruþturmasýný sürdürüyor. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, 20 bin 937 kiþinin böbrek, bin 933 kiþinin karaciðer, 25 kiþinin akciðer, 4 bin 553 kiþinin kornea ve 3 kiþinin yüz nakli beklediðini açýkladý. Saðlýk Bakaný, 10 yýlda 24 bin 111 kiþiye organ nakli yapýldýðýný bildirdi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, 20 bin 937 kiþinin böbrek, bin 933 kiþinin karaciðer, 25 kiþinin akciðer, 4 bin 553 kiþinin kornea ve 3 kiþinin yüz nakli beklediðini açýkladý. CHP Ýzmir Milletvekili Rahmi Aþkýn Türeli'nin soru önergesine Saðlýk Bakaný'nýn verdiði yanýt, organ bekleyenlerin tablosunu ortaya koydu. 28 bin kiþi organ nakli bekliyor -27 BÝN 451 KÝÞÝ ORGAN NAKLÝ BEKLÝYOR, REKOR BÖBREK NAKLÝNDE- Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu, Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sisteminde (TODS) 17 Aralýk 2013 tarihi itibarý ile 20 bin 937 kiþinin böbrek, bin 933 kiþinin karaciðer, 25 kiþinin akciðer, 4 bin 553 kiþinin kornea ve 3 kiþinin yüz nakli beklediðini bildirdi. Saðlýk Bakaný, 'de toplam 24 bin 111 kiþiye (canlýkadavra) organ nakli yapýldýðýný söyledi.saðlýk Bakaný, organ yetmezliði ile kiþilerde diðer organ hasarlarýnýn da oluþtuðunu, vefat nedenlerinin çeþitlilik gösterdiðini belirterek, "Bu nedenle organ beklerken pür organ yetmezliði nedeni ile yaþamýný yitiren kiþi sayýsýna ait bir veri elde edilememektedir" dedi. 100 bin öðretmen talebi BDDK harekete geçmeli Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, bankalarýn vatandaþlardan deðiþik isimler adý altýnda 60 kalemde kesinti yaptýðýný belirterek, "Bu yanlýþýn düzeltilmesi ve vatandaþlarýn maðduriyetinin önlenmesi için acilen Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçmelidir" dedi. Palandöken yaptýðý yazýlý açýklamada, bankalarýn vatandaþlardan deðiþik isimler adý altýnda 60 kalemde kesinti yaptýðýný belirterek, "Yeni Tüketici Kanunu'nun yürürlüðe girmesi ve bankalarýn tüketicilerden aldýklarý ücretlere sýnýrlama getirilmesine raðmen hala bazý bankalarýn bu tahsilâtlara devam etmeleri oldukça yanlýþtýr. Bu yanlýþýn düzeltilmesi ve vatandaþlarýn maðduriyetinin önlenmesi için acilen BDDK harekete geçmelidir" dedi. -"BOÞLUK BIRAKILMAMALI"- BDDK'nýn oranlarý açýklamamasýndan kaynaklanan yasal boþluktan yararlanan bankalarýn 60 kalemde kesinti yaptýðýna deðinen Palandöken, "Yasal boþluk acilen giderilmelidir. Bunun içinde BDDK'nin yeni Tüketici Kanunu kapsamýnda belirlemesi gereken bankalarýn alacaðý komisyon, aidat ve masraflara yönelik gerekli çalýþmalar yapýlarak kamuoyuna açýklanmalý ve vatandaþlarýn maðduriyeti giderilmelidir. Halen hesap iþletim ücreti, kart yenileme, sanal kart, hesap özeti ve dekont gibi 60 kalemde kesintiye artýk son verilmeli. Bu kural tanýmamazlýk biran önce son bulmalý. Çünkü 2013 yýlý itibariyle bankalarýn fýrsat gelirleri milyarlarý aþtý" ifadelerini kullandý. -"AÝDATSIZ KART"- Yeni çýkarýlan Tüketici Kanunu'nun 28 Mayýs 2014 tarihinde yürürlüðe girmesi ile kart veren kuruluþlarýn aidatsýz kart çýkarmasý gerektiðinin altýný çizen Palandöken, " Yeni yasa ile birlikte kart çýkaran kuruluþlar tüketicilere yýllýk üyelik aidatý ve benzeri isim altýnda ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartý sunmak zorundadýrlar. Ayrýca deðiþik özellikleri olan kartlarýnda tüketici tercihine sunulmasý gerekmektedir. Tüketici ister ücretsiz kartý isterse farklý özellikler ve avantajlar saðlayan ücretli kartý tercih etmekte serbest olacaktýr. Tüketicinin bilinçli olarak kendi isteði doðrultusunda hareket ederek çýkarýný korumasýna olanak saðlanýyor. Bir an önce kart çeþitliliði hayata geçirilmelidir" diye belirtti. Bu rekor tarihe geçecek Danimarka Teknik Üniversitesi'nde dünyadaki en hýzlý dijital veri aktarýmý rekoru kýrýldý. Yeni bir tür fiber optik kablo kullanarak saniyede 43 terabitlik (5400 GB) veri aktarýmý yapan akademisyenler bu sayede 1 GB'lýk binlerce filmi göz kýrpma hýzýndan bile kýsa sürede (0.2 salise) indirdi. Bu rekorla 43 bin film 1 saniyede indirmiþ oldu. Bir insanýn ortalama göz kýrpmasý 100 ila 400 milisaniye arasýnda gerçekleþiyor. Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, aðustos ayýnda yapýlacak 40 bin öðretmen atamasýnýn yeterli olmayacaðýný vurgulayarak, "Aðustos ayýnda 40 bin deðil, 100 bin öðretmen atamasý yapýlmalýdýr" dedi. Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk yaptýðý yazýlý açýklamada, MEB'in en büyük probleminin siyasi müdahalelere açýk bir bakanlýk haline gelmiþ olmasýndan kaynaklandýðýný belirterek, "Yýllarýn tecrübesi ile oluþturulan, yönetici atama sisteminin bozulmasý, baþlý baþýna bir problem haline gelmiþtir. Siyasetin, tek yetkili olma isteði, yeni bir hastalýk olmamakla birlikte, bu kadar tavan yaptýðý bir devir görülmemiþtir. Siyasetin bu onulmaz hastalýðý bellidir ama garip olan, daha adil, daha insani bir düzenin mücadelesini vermesi gereken sendikalarýn, bilhassa, malum bir sendikaca, bu gayri adil sisteme çanak tutmasýdýr. Daha da anlaþýlmazý, bu adaletsizliðe teslim olmuþ insanlarýn, sayýsýnýn çokluðudur" ifadelerine yer verdi. Türk milli eðitiminin problemlerinin, yönetici atamalarýyla sýnýrlý olmadýðýný vurgulayan Koncuk þunlarý kaydetti: "Türk Eðitim Sen olarak, bu haksýzlýðýn artýk son bulmasýný istiyoruz. Zorunlu hizmet süresini tamamlayan, söz konusu öðretmenlerden daha ne istenmektedir? Görevlerini bihakkýn yerine getirmiþ bu öðretmenlerimizin yer deðiþtirme istekleri hiçbir þart aranmadan yerine getirilmelidir. Ýl içi tayinlerde yer deðiþtirme isteði yerine getirilmeyen, aile bütünlüðünü bir türlü saðlamayan öðretmenlerin durumu yeniden deðerlendirilmelidir. Mayýs ayýnda yapýlan il içi tayinlerinin, norm güncellemesi yapýlmadan yapýlmýþ olmasý büyük bir haksýzlýktýr. O dönemde yeteri kadar yer açýlmamýþ olmasý bu öðretmenlerin maðduriyet yaþamasýna sebep olmuþtur. Önümüzdeki günlerde yapýlacak, tüm özür grubu tayinlerinde, daha önce yapýlmýþ olan hatalarýn tekrar etmemesini diliyoruz. Öðrenim özrü konusunda bakanlýk inadýndan vazgeçmelidir. Öðrenim özrünü özür gruplarý içinden çýkarmak, MEB'in misyonu ile de baðdaþan bir tutum olamaz. Öðrenim özrü, tekrar özür gruplarý içine alýnmalý ve MEB yüksek lisans ve doktora yapmanýn önündeki tüm engelleri kaldýrmalýdýr. Okullarýmýzýn, öðretmen açýðý herkesin malumudur. Ýstanbul ilinde dahi, eðitim öðretim yýlýnda 11 bin ücretli öðretmen görevlendirilmiþtir. Ülke genelinde ücretli öðretmen sayýsýnýn 65 bin olduðu bilinmektedir. Dolayýsýyla, Aðustos ayýnda yapýlacak 40 bin öðretmen atamasýnýn, ne eðitim öðretimimizin öðretmen ihtiyacýný ne de atamasý yapýlmayan 350 bin öðretmenimizin beklentilerini karþýlamayacaðý açýktýr. Okullarýmýzýn öðretmen norm açýðýnýn 126 bin olduðunu açýklayan, bu ülkenin Milli Eðitim Bakanýdýr. Bu sebeple, Aðustos ayýnda 40 bin deðil, 100 bin öðretmen atamasý yapýlmalýdýr." Bayram dönüþü "Torba"ya devam Milletvekillerinin bayram tatili bitti, Meclis'in "Torba" mesaisi kaldýðý yerden devam edecek. Meclis'te bu hafta AK Parti, CHP, MHP ve HDP grup toplantýsý yapmayacak. Milletvekillerinin bayram tatili bitti, Meclis'in "Torba" mesaisi kaldýðý yerden devam edecek. 4 Aðustos Pazartesi günü toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nda maden ve taþeron iþçilere yönelik düzenlemelerin de yer aldýðý Torba Tasarý görüþülecek. Meclis Genel Kurulu bayram sonrasý 4 Aðustos Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Ramazan Bayramý tatilinin ardýndan Genel Kurul'da Torba Tasarýnýn görüþmelerine devam edilecek. Temel kanun olarak 6 bölüm halinde görüþülen 148 maddelik Torba Tasarýnýn 83. Maddesinden itibaren görüþmelere devam edilecek. Yaklaþýk 70 kanunda deðiþiklik öngören tasarýnýn madencilere iliþkin getirdiði bazý düzenlemeler þöyle: Manisa Ýlinin Soma Ýlçesinde meydana gelen maden kazasý sonucunda ölen sigortalýnýn; Kuruma olan her türlü borçlarý terkin edilecek. Yeraltý iþlerinde çalýþan iþçilerde kýdem þartý aranmayacak. Yer altý maden iþlerinde çalýþan iþçiler için yer altýndaki çalýþma süresi; haftada en çok otuz altý saat olup günlük altý saatten fazla olamayacak. Yer altý iþlerinde çalýþan iþçilerin yýllýk ücretli izin süreleri dörder gün arttýrýlarak uygulanacak. Yer altýnda maden iþlerinde çalýþan iþçilere, haftalýk otuz altý saati aþan her bir saat fazla çalýþma için verilecek ücret, normal çalýþma ücretinin saat baþýna düþen miktarýnýn yüzde yüzden az olmamak üzere arttýrýlmasý suretiyle ödenecek. Maden iþyerlerinin yeraltý iþlerinde çalýþanlarýn emeklilik yaþý 50 olacak. Meclis Genel Kurulu bayramdan sonra 15 Aðustos'a kadar çalýþacak. Genel Kurul'da bayramdan sonra Torba Tasarýnýn yaný sýra Ceza Muhakemesi Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsý'nýn da görüþülmesi bekleniyor. Genel Kurul 5, 6, 7 Aðustos Salý, Çarþamba ve Perþembe günleri saat 13.00'te baþlayacak. 8 Aðustos Cuma günü saat 14.00'te baþlayacak ve 12, 13, 14 tarihlerinde de saat 14.00'te toplanacak. Meclis'te Torba Tasarýnýn görüþmelerine devam edilecek. Ancak gündemi 10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkaný seçimleri oluþturacak. Cumhurbaþkanlýðý seçimi için geri sayým baþlarken Meclis'te bu hafta siyasi partilerin grup toplantýlarý yapýlmayacak. AK Parti, CHP, MHP ve HDP grup toplantýsý olmayacak. CHP, 17 ve 25 Aralýk soruþturmasý kapsamýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan hakkýnda Meclis soruþturmasý açýlmasýný istedi. CHP'nin Baþbakan hakkýnda verdiði soruþturma önergesinin ne zaman görüþüleceði de belirlenecek. Meclis Ýçtüzüðüne göre, Meclis soruþturmasý açýlýp açýlmamasý hakkýnda yapýlacak görüþmelerin günü, önergenin veriliþinden itibaren bir ay içinde görüþülüp karara baðlanacak þekilde, bir özel gündem halinde Danýþma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilecek.

10 10 CHP'li Akaydýn'a çok aðýr suçlama Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin hayvan barýnaðýnda 4 yýlda, 3 bin 543 kedi ve köpeðin öldürüldüðü iddia edildi. Türkiye Hayvan Haklarý Koruma Derneði Antalya Þubesi üyeleri, Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin ücretsiz hayvan barýnaðýnda yýllarý arasýnda 4 bin kedi ve köpeðin iðneyle uyutularak öldürüldüðünü iddia etti. Olayý protesto eden dernek yönetimi, konuyla ilgili Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin önceki dönem CHP'li Baþkaný Mustafa Akaydýn'ý sorumlu tuttu. Türkiye Hayvan Haklarý Koruma Derneði Antalya Þubesi üyeleri ve bir grup hayvansever Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk heykeli önünde olayý protesto amacýyla bir araya geldi. Tamamýna yakýný kadýnlardan oluþan 80 kiþi, Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin önceki dönem CHP'li yönetiminin, Antalya Kepez ilçesindeki hayvan barýnaðýnda sokaklardan toplattýklarý kedi ve köpekleri uyutarak öldürdüklerini iddia etti. Beþ yýlda 4 bin kedi ve köpeðin hayatýna son verildiðini belirten dernek yönetimi, öldürülen hayvanlarýn yakýlarak yok edilmesi için bir de krematoryumun barýnaða yerleþtirildiðini öne sürdü. RAPOR DÝKKATE ALINMADI Türkiye Hayvan Haklarý Koruma Derneði Antalya Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kýraç, Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin Mustafa Akaydýn tarafýndan yönetildiði tarihlerde defalarca rapor hazýrlayýp sunduðunu ve uyarýlarda bulunduklarýný söyledi. Kendilerinin yönetim tarafýndan dikkate alýnmadýðýný anlatan Kýraç, sözlerini þöyle sürdürdü: " yýllarý arasýnda 4 bin kedi ve köpek belediyenin sahipsiz hayvan barýnaðýnda öldürülmüþtür. Bu konuda CHP'li Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ý defalarca uyarmamýza, rapor hazýrlayýp sunmamýza raðmen ciddiye alýnmadýk." Barýnakta büyüklü küçüklü ayný kafese konulan köpeklerin birbirlerini parçaladýðýný söyleyen Kýraç, sözlerine þöyle devam etti: "Köpek ve kedi ölümleri o kadar arttý ki bir süre sonra barýnaða bir morg ve ölen hayvanlarý yakmak içinde bir krematoryum getirdiler." Antalya'da büyük bir katliam olduðunu söyleyen Kýraç, hayvan haklarý derneklerinin, iddialarýn karþýsýnda CHP'li belediye baþkaný olduðu için sessiz kaldýklarýný anlattý. Derneklere göndermede bulunan Kýraç, "Katliamlarýn ortaya çýkmasýndan sonra bazý derneklerin sessiz kalmasý dikkat çekicidir. Bunun nedeninin ölümlerin CHP'li belediye zamanýnda olmasý mýdýr?" dedi. Açýklamanýn ardýndan daðýlan grup 4 Aðustos Pazartesi günü mahkemeye baþvuracaklarýný bildirdi. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Facebook kiþi baþý 500 euro ödesin" Dünya genelinde 1 milyar 300 milyon kullanýcýsý olan sosyal paylaþým sitesi Facebook'un "gizliliði ihlal" iddialarý nedeniyle baþý dertte.avusturyalý bir hukuk öðrencisi, kullanýcý gizliliðini ihlal ettiði gerekçesiyle Facebook'a dava açtý. Davada 1.3 milyar kullanýcýsý olan Facebook'un kullanýcý baþýna 500 Euro tazminat ödemesi isteniyor. Avusturyalý hukuk öðrencisi 26 yaþýndaki Max Schrems, dev þirkete tazminat davasý açtý. Schrems, sosyal medya sitesinin kullanýcýlarýnýn gizliliðine ve kiþisel bilgilerine saygý göstermediði iddiasýnda bulundu. Facebook'un kullanýcý baþýna 500 Euro (1500 TL) ödemesini isteyen Max Schrems, diðer kullanýcýlarýn kendisine destek olmalarýný da istedi. ABD ve Kanada hariç diðer ülkelerdeki kullanýcýlarýna Ýrlanda üzerinden hizmet saðlayan Facebook, bu nedenle Avrupa Birliði (AB) yasalarýna uymakla yükümlü. AB üyesi Avusturya'da açýlan davanýn Facebook'un aleyhine neticelenmesi durumunda þirketin izleyeceði politika belirsizliðini koruyor. Söz konusu tazminatýn sadece AB üyesi ülkelerle sýnýrlý kalýp kalmayacaðý ise henüz bilinmiyor. TSE 23 firmanýn sözleþmesini fesh etti Türk Standartlarý Enstitüsü 23 firmanýn sözleþmesini feshetti. Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlanan ilana göre, TSE 23 firmanýn mevcut sözleþmesini sonlandýrdý. TSE, 3 firmanýn sözleþmesini firma isteðiyle, 1 firmanýn sözleþmesini nevi deðiþikliði dolayýsýyla, 6 firmanýn sözleþmesini ara kontrolün olumsuz olmasý sebebiyle, 13 firmanýn sözleþmesini de belge yenileme talebi bulunmadýðý için feshetti. Akýllý telefonlar günlük hayatýmýzýn bir parçasý haline geldi ama, yazla birlikte cep telefonlarýný suya düþürme olasýlýðý da arttý. Böyle bir durumda ilk yapýlacak Temmuz ayýnda fiyatý en fazla artan ürün yüzde sivri biber, fiyatý en fazla düþen ürün ise etek oldu. Ýstanbul Ticaret Odasý, Temmuz ayýnda fiyatý en fazla artan ürünün yüzde ile sivri biber olduðunu açýkladý. ÝTO, fiyatý en fazla düþen ürünün ise yüzde oranla etek olduðunu bildirdi. Suya düþen akýllý telefona ilk ne yapýlmalý? þey, akýlý telefonu kapatmak ve kavanozun içinde pirincin içine yerleþtirmek. Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, akýllý cep telefonlarýný suya düþürenler için bir dizi öneri sýralandý. Haberde akýllý telefonu suya düþürdükten sonra sýk yapýlan hatalar da sýralandý. Suya düþürüldükten sonra ilk yapýlacak þey, telefonu kapatmak ve bataryasýný çýkarmak. Sonraki iþlem ise, çok kimsenin aklýna gelmiyor. Telefonu kavanozda pirinç içine yerleþtirmek. Telefonun nemini çekmek için pirinç birebir.uzmanlar suya düþen akýllý telefonu kurutmak için sýk yapýlan hatalarý da sýraladý. Cep telefonu fön ve mikrodalga gibi aletler yardýmýyla kurutulmamalý.sýcak hava, cep telefonunun hasas elektronik parçalarýna zarar verebilir.sýcak hava ayrýca cep telefonu içerisinde su torbacýklarýnýn oluþmasýna da sebep olabilir. Kuruma iþlemlerinden geçirilen cep telefonu, birkaç gün bekletildikten sonra açýlmalý. Temmuz'un zam þampiyonu sivri biber Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO), Temmuz ayýnda Ýstanbul'da perakende fiyatý en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatlarý ve deðiþim oranlarýyla birlikte açýkladý Temmuz ayýnda ÝTO'nun Ýstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 üründen 88'inin perakende fiyatý artarken, 62 ürünün fiyatý düþtü, 92 ürünün fiyatý ise deðiþmedi. Temmuz ayýnda fiyatý en fazla artan ürün yüzde ile sivri biber oldu. Fiyatý en çok artan ikinci ürün yüzde ile limon olurken, yüzde ile erik üçüncü sýrayý aldý. Etek yüzde oran ile Temmuz ayýnda fiyatý en fazla azalýþ gösteren ürün oldu. Bunu yüzde düþüþle karpuz izledi. Fiyatý yüzde oranýnda gerileyen erkek pantolonu ise üçüncü sýrada yer aldý. Sýralamada "Mevsim Dýþý Tarým Ürünleri" dikkate alýnmadý.

11 YILDIZ SPOR 11 Beþiktaþ'ýn gençleri Gaziosmanpaþaspor'a Üçüncü kaptan Mehmet Akif Beþiktaþ'ýn genç yýldýzlarý Caner Turp, Kadir Arý ve Tugay Eyiyol Gaziosmanpaþaspor yolunda. Beþiktaþ'ýn alt yapýsýnda yetiþen ve sezon baþý A takým ile kampa giden genç oyuncularýnýn Gaziosmanpaþaspor ile anlaþma üzere olduklarý öðrenildi. Göreve geldiði ilk günden bugüne gençlere verdiði önem ile bilinen kulüp baþkaný Seyit Ateþ, 3 futbolcunun transferi ile bizzat kendisi ilgileniyor. Kadir, Caner ve Tugay'ýn bugün Seyit Ateþ'le bir araya gelerek son görüþmeleri yapacaðý öðrenildi. SPOR SERVÝSÝ Yeni sezonda Çorum Belediyespor'da kaptanlýk yapacak futbolcular belli oldu. Geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takýmýn kaptanlardan birisi olan Vedat Aþkan'ýn takýmdan ayrýlmasýyla Mehmet Akif Vedat'ýn yerine üçüncü kaptanlýk görevine getirildi. Kýrmýzý siyahlýlarda takýmýn birinci kaptaný geçtiðimiz yýl olduðu gibi Nedim Köseoðlu olurken, Buðra ikinci kaptan Mehmet Akif ise takýmýn üçüncü kaptaný oldu. Adnan YALÇIN Kayseri Þekerspor ile görüþmeler sürüyor Yeni sezon çalýþmalarýný Nevþehir'de sürdüren kýrmýzý siyahlýlar hazýrlýk maçý için 3. Lig ekiplerinden Kayseri Þekerspor ile görüþüyor. Yarýn ilk hazýrlýk maçýný Bayrampaþaspor ile yapacak olan kýrmýzý siyahlýlar, 10 Aðustos'ta Tokatspor ardýndan 12 Aðustos'ta Bugsaþspor ile hazýrlýk maçlarýný kesinleþtirirken 8 Aðustos'ta oynanacak olan hazýrlýk maçý için Kayseri Þekerspor ile görüþüyor. Adnan YALÇIN Kombineler kapýþ kapýþ Zonguldakspor'un iç saha maçlarýnda geçerli olacak olan Kombine biletler satýþa sunuldu adet bastýrýlan biletler, Zonguldakspor kulübü ve Zonguldakspor otoparkýndan satýþa sunuldu. Zonguldakspor'un taraftar grubu olan Genç Zonguldaklýlar grubu tribün lideri Gökhan Çüteli ve arkadaþlarý kombine bilet alarak destek oldular.çüteli ve arkadaþlarý yeni sezonda da takýma destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Ýç sahada oynanacak olan 18 lig maçý ve kupa maçlarýnda geçerli olacak olan biletler 100 TL'den satýlýyor. 18 maç üzerinden hesaplandýðý zaman maç baþýna 5.50 kuruþ gibi bir rakam düþüyor. Tüm taraftarlarý kombine bilet almaya davet eden Çüteli, " Zonguldakspor artýk profesyonel lige yükseldi. Yeni sezonda üçüncü ligde mücadele edeceðiz. Takýmýn her zamankinden daha fazla desteði ihtiyacý var. Biz Genç Zonguldaklýlar olarak kombinelerimizi almaya baþladýk. Ýmkaný olan tüm arkadaþlarýmýz kombine bilet alarak takýmý destekleyecek. Tüm taraftarlarý kombine bilet almaya davet ediyoruz. Sezonluk 100 Tl, 18 maç üzerinden ise 5.50 kuruþa geliyor. Herkesin duyarlý olmaya davet ediyoruz" diye konuþtu. EVDE SON ÝKÝ GÜN Üçüncü Lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor'un yeni sezon hazýrlýklarý sýký bir þekilde devam ediyor. Bayram izni sonrasý Çarþamba gününden itibaren çift idman yapan kýrmýzý-lacivertli futbolcular bugün ve yarýn yapacaklarý tek antrenman sonrasý Kamp için Nevþehir'e gidecekler. Konu hakkýnda bilgi veren teknik Patron Terzi, yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi;" Ýlk etap çalýþmalarýmýzý 10 gün süre ile kendi tesislerimizde yapmýþtýk. Ramazan bayramý sonrasý futbolcularýmýza izin verdik. Çarþamba günü döndüler ve kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz. 3 gündür çift idman yapýyoruz. Bugün tek idman yapacaðýz. Pazar günü Kemal Köksal Stadyumunda kendi aramýzda bir çift kale maçýmýz olacak. Pazartesi sabahý'da kamp için þehrimizden ayrýlacaðýz. 12 Gün süre ile Nevþehir'de kamp yapacaðýz. Kamp sýrasýnda hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk vererek takýmdaki son eksikleri tespit edeceðiz." Þeklinde konuþtu. Kaynak: Demirmedya Batman Petrolspor, Adanaspor ile yeniþemedi 2-2 Barajlara kaybolan sprey önlemi Batman petrolspor PTT 1. Lig takýmlarýndan Adanaspor ile yaptýðý hazýrlýk maçýnda 2-2 berabere kaldý. Bolu Dorukaya kampýna baþlayan Petrolspor ilk hazýrlýk maçýnda PTT 1.lig takýmlarýndan Adanaspor ile karþý karþýya geldi. Maçýn ilk yarýsýný 2-0 maðlup olarak kapatan Petrolspor, ikinci yarýda disiplini ve mücadelesiyle oyuna denge getirdi. Petrolspor 60. Dakikadan sonra Adanaspor'a oranla topa daha fazla sahip olmaya baþladý. Disiplinli oyun getirisi olarak 75. Dakikada Ali Kemal ile 2-1 yakalan Petrolspor farký bire indirdi. Bu golün hemen ardýndan 80. Dakikada Emin Yalýn ile beraberlik golünü buldu. Petrolspor bu dakikadan sonra galibiyet için yüklendi. Son dakikalarda yakaladýðý pozisyonlarý cömertçe harcadý. 2-0 geriden geldiði maçtan 80. Dakikada 2-2 beraberliði yakalayan Petrolspor son dakikalarda harcadýðý pozisyonlar sonucu ilk hazýrlýk maçý 2-2 beraberlikle sonuçlandý. ADANASPOR: Atilla(Hayrullah)-Uður-Merthan-Ahmet-Bahçývan(Ozan)-Selçuk-Cem-Fatih Þen(Feyzi)-Sami Can-Fatih Beydemir-(Thiago)-Ahmet (Ergin Keleþ)-Mehmet Boztepe B.PETROLSPOR A.Þ. : Bekir-Tolga-Metin Peker-Kývanç(Onur)-Hüseyin Rüzgar(Rýdvan)-Can(Cihan)-Gökhan-Emre Yüce-Cenk(Metin Özkaya)-Ali kemal-(muhammed Ýmren)-Emin Yalýn - Kaynak: Batman 2014 Dünya Kupasý'nda uygulanan "kaybolan sprey" yeni sezonda Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig'de de kullanýlacak. Ceza sahasý çevresindeki direkt ve endirekt serbest vuruþlarda barajýn yerinin tam olarak belirlenmesini saðlayan sprey, kimyasal bir köpük. Bu köpük uygulandýktan 45 saniye ile 2 dakika arasýnda sahadan kayboluyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Aðustos ayý sonunda baþlayacak Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig'de kaybolan spreyi kullanmaya hazýrlanýyor. Mart 2012'de IFAB'ýn Ýngiltere'nin Surrey kentinde yaptýðý 126. toplantýda kullanýmý onaylanan kaybolan sprey futbolseverlerin yakýndan bildiði bir teknolojik yenilik. Ayný toplantýda gol çizgisi teknolojisi de onaylanmýþ ve IFAB bu iki yeniliðin de dünyada isteyen futbol kurumlarý tarafýndan kullanýlabileceði kararýný almýþtý. Bir FIFA turnuvasý sýrasýnda kullanýmý ilk kez ülkemizin evsahipliðinde düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupasý Türkiye 2013 sýrasýnda yapýlan kaybolan sprey kimyasal bir köpük. Bu köpük uygulandýktan 45 saniye ile 2 dakika arasýnda sahadan kayboluyor. Sýkýþtýrýlmýþ bütan ve sudan oluþan sprey, bütanýn buharlaþmasý nedeniyle sahada sadece suya dönüþüyor ve kayboluyor. Ceza sahasý çevresindeki direkt ve endirekt serbest vuruþlarda barajýn yerinin tam olarak belirlenmesini saðlayan sprey bu yýl Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupasý'nda da kullanýldý. Spreyin geçmiþi 2000'li yýllarýn baþýna kadar uzanýyor. Doðum yeri ise Güney Amerika. FIFA Dünya Kupasý'nda görevli tüm hakemler kaybolan sprey kullanýmýndan çok memnunlar zira futbolcularýn barajý toplu olarak bozmalarýnýn önüne geçen bu ürün, frikiklerde yaþanan gol þansýný arttýrýyor. Net 9 metre 15 santimetrede duran barajýn üzerinden topu geçirmek çok daha kolay oluyor ve barajýn yeriyle ilgili tartýþmalar da azalýyor. Diðer yanda bu teknolojiden memnun olmayan bir taraf var ve onlar da kaleciler. Manuel Neuer, kaybolan spreyin oyunu yavaþlattýðýný söylüyor ve bu nedenle karþý çýkýyor. Kaybolan sprey bizler için yeni bir teknoloji olsa da Güney Amerika'da 2000 yýlýndan bu yana, MLS ve Kore Ligi'nde de birkaç sezondur uygulanýyor. Ýlk kullanýmý Brezilya'nýn BeloHorizonte kentinde 2000 yýlýnda yapýlan spreyin Avrupa'da yaygýnlaþmasý ise 2014 Dünya Kupasý ile birlikte oldu. UEFA'nýn bu sezon UEFA Þampiyonlar Ligi'nde kaybolan spreyi uygulamasý bekleniyor. Türkiye'nin yaný sýra birkaç Avrupa federasyonunun daha liglerde bu spreyi kullanmasý bekleniyor. Premier Lig yönetimi de sprey kullanýmýný yakýn zamanda karara baðlayacak. Kaybolan spreyin mucidi HeineAllemagne, Brezilya'nýn Minas Gerais bölgesinde doðan bir mucit. Bir gün radyoda maç dinlerken spikerin yerinde durmayan bir barajdan bahsettiðini duyduðunda aklýnda bir ampulün yandýðýný ve fikri geliþtirmeye baþladýðýný söylüyor. Brezilyalý Allemagne, ilk olarak spreyin adýný Spuni koysa da Arjantinli ortaðýnýn iknasý sonucu spreye 9.15 Fair Play adýný vermiþ. Allemagne kaybolan spreyin kutusunu 12 TL'den satýyor ve FIFA Dünya Kupasý sýrasýnda 320 kutu kullanýlmýþ. Kaybolan Sprey ligimiz için bir yenilik ve hakemlerin iþini kolaylaþtýracak bir ürün olacak. Liglerimizde daha fazla frikik golü seyretmemize neden olabilecek ve kalecilerin iþini bir kat daha zorlaþtýracaða benziyor. SPOR SERVÝSÝ

12 Düzeltme 04 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ 2 Aðustos Cumartesi günü çýkan Çorum Belediyesporlu Oðuzhan Yalçýn'ýn Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Nevþehirspor'a transferinde futbolcu isminde isim benzerliðinden dolayý yanlýþlýk yapýlmýþtýr. Transferde ismi geçen futbolcu Oðuzhan Yalçýn deðil, Oðuzhan Saraçoðlu'dur. Bu isim benzerliðinden kaynaklanan futbolcu isminde yapýlan hatayý düzeltir. Nevþehirspor'a transfer görüþmesi olan doðru futbolcu isminin Oðuzhan Saraçoðlu olduðunu belirtiriz. Nevþehir Kampýný ziyaret eden Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'de yeni sezon öncesi futbolculara uyarýlar geldi Geçtiðimiz sezon yapýlan Adnan Yalçýn 13. Adam Dostumuzu da düþmanýmýzý da gördük hatalarý istemiyorum' Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Nevþehir kampýný ziyaret ederek futbolcularla yaptýðý toplantýda futbolculara bu sezon daha dikkatli olmalarýný isteyerek uyarýlarda bulundu. Gül'ün konuþmasýnda geçen sezon yapýlan hatalar ve yanlýþlarýn bu sezonda yapýlmasýný istemediði ifade edildi. Kamp hazýrlýklarýnýn sürdürüldüðü Dedeman Otel'in toplantý salonunda futbolcularla konuþan baþkan Gül, geçtiðimiz yýl yapýlan hatalar nedeniyle þampiyonluðu kaybettiklerine vurgu yaparak ayný hatalarýn tekrarlanmasý karþýsýnda 'Futbolcularýma on üzerinden on veriyorum' Belediyespor istenen kývama geliyor yönetim olarak ciddi tedbirler alacaklarýný söyledi. Gül, takým içinde tek yetkinin teknik patron Yavuz Ýncedal'da olduðunun altýný çizerek takýmla yönetim arasýndaki konularýnda genel kaptan Hamit Iþýk'ýn görevi olduðuna dikkat çekti. Þampiyonluðun hedefleri olduðunu ve bu yolda en üst seviyede gayret göstermelerini futbolcularýndan isteyen Gül herkesten baþarý için birlik olmasýný istedi. Adnan YALÇIN Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal futbolcularýn çalýþma arzularýndan ve isteklerinden çok memnun olduðunu söyledi. Nevþehir kampýnda yeni sezon hazýrlýklarýný günde çift antrenmanla sürdüren kýrmýzý siyahlý takýmýn teknik patronu çalýþmalarýn istediði düzeyde devam ettiðini belirterek futbolcularýn çalýþma tempolarýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek þunlarý söyledi. Ýncedal " Yeni sezon hazýrlýklarýmýzý artan tempo ile günde çift antrenman programý dahilinde sürdürüyoruz. Takýmýmýz hergeçen gün istediðim seviyeye adým adým yaklaþýyor. Tüm futbolcularýmýn çalýþma arzularýna, idmanlardaki kazanma hýrslarýna on üzerinden on puan veriyorum, kendilerine gösterdikleri azimden dolayý çok teþekkür ediyorum. Ayný zaman bize bu ortamý saðlayan yönetimime de teþekkür ediyorum" dedi. Ali Kireþ ile anlaþma saðlandý Çorum Belediyespor Torku Konyaspor patentli futbolcu Ali Kireþ ile anlaþtý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn da olumlu rapor verdiði futbolcu ile kýsa sürede anlaþma imzalanmasý beklenirken futbolcu takýmla birlikte çalýþmalara katýlýyor. Geçtiðimiz sezon Adýyamanspor'da top koþturan futbolcu, teknik direktör Yavuz Ýncedal'ýn çalýþtýrdýðý Gümüþhanespor'da oynadýðý attýðý 5 gol ve oynadýðý futbolla dikkatleri çekmiþti. Kýrmýzý siyahlýlar forvette kanatlarda görev yapan Ali Kireþ ile anlaþýrken transfer çalýþmalarýna da ara vermeden devam ediyor. Belediyespor'un santrafor mevkine bir transfer yaparak transferi tamamlanmasý bekleniliyor. Adnan YALÇIN Yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir'de sürdüren Çorum Belediyespor hafta sonunu çift antrenmanla geçirdi. Yoðun tempoda devam eden çalýþmalarda futbolcularýn performanslarý teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Dün sabah çalýþmasýný salonda yapan kýrmýzý siyahlýlar çabuk kuvvet çalýþmalarý ile günün ilk antrenmanýný tamamlarken günün ikinci antrenman saatine kadar otelde dinlendiler. Günün ikinci çalýþmasýný Nevþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü sahasýnda saat 18.00'de yapan kýrmýzý siyahlýlar teknik direktör Yavuz Ýncedal ve teknik heyet yönetiminde taktik çalýþmalara Çorum Belediyespor'un Çorum futboluna henüz faydasýný pek görmedim ancak kiþisel olarak Belediyespor sayesinde dostumu da düþmanýmý da öðrendim. Bu anlamda Belediyespor'un faydasýný görmedim desem yalan olur. Baþtan þu hatýrlatmada bulunayým da; ben lafýmý ortaya söylemiyorum dost sandýklarýma söylüyorum. Kabul ediyorum en büyük hatam yüzüme güleni dost sanmam. Fakat bende deðiþtim. Bundan sonra herkese sadece hak ettiði deðeri vereceðim. Bu hayatta þunu anladým baþýnýn dik olmasýný istiyorsan hayatýndaki insanlara doðru deðer vereceksin. Biliyorum, karþýmdakileri rahatsýz edecek kadar açýk sözlüyüm, ama en azýndan laflarýmýzý kiþilerden saklayýp arkalarýndan konuþacak kadar sinsi ve yüzlerine gülüp menfaatim karþýlýðýnda arkalarýndan kuyu kazacak iki yüzlü olmadým. Belediyespor sayesinde insanlara güvenmemeyi öðrendim. Dost sandýðým insanlarýn yüzüme bakarak utanmadan yalan söylediðini duydum. Fakat yalan söylemeden önce benim kendileri kadar zeki olabileceðim ihtimalini düþünebilecek beyinleri olmadýðýný da gördüm. Çok fevri davranýþlarým olur, sert sözlerim olur. Çünkü yalanlarla kazanacaðýma doðrularýmla kaybetmeyi yeðlerim. Dosta dost, düþmana düþmanýmdýr. Ben buyum arkadaþ seven sever, sevmeyende anca gider. Dürüst olduðum için kaybedebilirim ancak üç kuruþluk menfaat doðrultusunda yalan söyleyip utanmaktan iyidir. Çünkü ben iþimi tehditlerle yapmýyorum. Bazen yalan söyleyenlere inanmýþ gibi yapýyorum, þimdilik sevinsinler elbette onlarýn yüzlerinin aðaracaðý günde gelecek, bekliyorum. Bekliyorum da o gün geldiðinde utanýrlar mý bilmiyorum. Sosyal paylaþým sitelerinde Müslümanlýðý kimseye býrakmayan bazý insanlarýn Belediyespor yönetimine þirin görünmek için neler yaptýklarýný ibretlik ders niyetine takip ediyorum. Gerçek görünümlerini gizlemek için aksesuarda kullanýrlar. Konuþtuklarýnda Müslümanlýðý kimseye býrakmazlar o kadar geniþ mezheplidir ki yaptýklarýnýn Allah'a karþý riya olduðunu bile bile ayný þeyleri yapmaya devam ederler. Þu kýsacýk meslek hayatýmda, tüm yedikleri haltlara raðmen doðruluk dürüstlük ve namus hakkýnda fetvalar verdiklerini gördüm. Gazetecilik mesleðimde her günümden ders çýkarmaya çalýþtým. Ýnsanlarýn elimden geldiðince hep yardýmýna koþsam da, zor anlarýnda yardým etmeye çalýþsam da, yine de kimseye yaranýlmayacaðýný gördüm. Anladým ki bu dünyada herkesin iþine yaradýðýn kadar iyisindir. Çok þükür dostum sandýðým ve düþman bellediðim bu insanlara verecek hesabýmda yok. Kimsenin de benden soracak hesabý yok. Þu kýsa meslek hayatýmda, hayatta arkadaþ kaybetmek diye bir þeyin olmadýðýný geçte olsa öðrendim, kimin çýkarcý olduðunu da geçte olsa gördüm. Ne iþ yaparsanýz yapýn yaptýðýnýz iþe saygýlý olun. Bu devran bir gün tersine döner dürüstseniz dürüstlüðünüz, kaypaksanýz kaypaklýðýnýz elbette bir gün ortaya çýkar. Kaypaksanýz iþte o zaman kaybettiklerinizi bir daha yerine koyamazsýnýz. Kaybedilen güveni bir daha geri getiremezsiniz. Hoþçakalýn. aðýrlýk verdiler. Topla teknik çalýþma ile baþlayan günün ikinci çalýþmasýnda taktiksel çalýþmalarda yeni oyun sistemi üzerinde çalýþmalar yapýldý. Kýrmýzý siyahlý teknik adam dünkü çalýþmayý gol vuruþlarý üzerine yapýlan çalýþmayla noktaladý. Aðýr geçen antrenmanlarda futbolcularýn istenilen performansa gelmeye baþladýklarý belirtildi. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý çift antrenmanla hazýrlýklarýna devam ederken yarýn ilk hazýrlýk maçýný Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bayrampaþasporla yapacak. Adnan YALÇIN

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları:

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Seçilmiş ürünlerde tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Üretici Hal Pazar Market Hal/ Üretici Pazar/ Üretici Market/ Üretici Fiyat Farkı Fiyat Farkı Fiyat Farkı Domates 0,58

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Bu nasýl bir trafik düzenlemesi!

Bu nasýl bir trafik düzenlemesi! Uysal ailesinin acý günü Eski Ýl Genel Meclis baþkanlarýndan ayný zamanda serbest muhasebe mali muþavirlerden Ahmet Uysal ve Amasya Spor þube müdürü Kazým Uysal'ýn Babasý Rýza Uysal ( 85 ) vefat etti.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TKDK'nýn, süt üretim desteklerine ilgi yüksek

TKDK'nýn, süt üretim desteklerine ilgi yüksek TOKÝ'nin Hitit Üniversitesi konut projesini masaya yatýrdýlar Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı