BİLİMSEL PROGRAM. Kurs 2. Manuel dekontaminasyon, paketleme teknikleri ve cihazlar, Yüksek düzey dezenfeksiyon ifllemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL PROGRAM. Kurs 2. Manuel dekontaminasyon, paketleme teknikleri ve cihazlar, Yüksek düzey dezenfeksiyon ifllemleri"

Transkript

1 BİLİMSEL PROGRAM 20 NİSAN 2005, ÇARŞAMBA (1. Gün) KURS UYGULAMALI KURSLAR Sorumlular: Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN Prof. Dr. Ahmet SAN Ç Hmfl. Dilek ZENC RO LU Uzm. Hmfl. Hülya ERB L Hmfl. Fikriye KESK N Tülay SOYLU Hmfl. Rabia GÜVEN Hmfl. Tülay BEKTAfi Hmfl. Ayfle GÖKTAfi Her uygulama için baflvuru formu mevcuttur. Baflvuru s ras na göre her uygulamaya kay t olan ilk 15 kifli al nacakt r. Kurs ücretlidir. KURSLAR Kurs 1. El y kama e iticisi e itimi Kurs 2. Manuel dekontaminasyon, paketleme teknikleri ve cihazlar, Yüksek düzey dezenfeksiyon ifllemleri Kurs 3. Sterilizasyon kontrolü, Gaz sterilizatörleri çal flt rma prensipleri ve indikatörleri Kurs 4. Y kay c dezenfektör çal flma prensipleri KONGRE AÇILIfi KONUfiMALARI AÇILIfi OTURUMU Baflkan: Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN LK DERS- Prof. Dr. Haluk VAHABO LU (Aç klama: Say n Prof. Dr. Enver Tali ÇET N ve Prof. Dr. Semra ÇALANGU hocalar m z ani rahats zl klar nedeni ile kongrede bizlerle birlikte olamayacaklard r) Kahve Molas (TEMSA Sa l k taraf ndan verilmektedir)

2 20 NİSAN 2005, ÇARŞAMBA (1. Gün) OTURUM HASTANE NFEKS YONLARININ ÖNLENMES KONUSUNDA B R MLER NASIL OLMALIDIR? Baflkan: Doç. Dr. Yeflim ÇET NKAYA fiardan deal bir hastane nas l olmal d r? Yatak say s, servislerin konufllanmas, kullan lacak malzemeler, özel gereksinimler Doç. Dr. Kemalettin AYDIN Yo un bak m ünitelerinin yap lanmas, hangi birimlerden oluflmal d r, hangi hatalar yap lmaktad r? Nelere dikkat edilmeli? Doç. Dr. Arzu TOPEL SK T Ameliyathanenin yap lanmas nas l olmal d r? nfeksiyon kontrolü aç s ndan ameliyathaneler nas l olmal d r? Havan n dezenfektan veya ultraviyole ile dezenfeksiyonu konusundaki görüfller nelerdir? Günlük ameliyat say s n belirleyen faktörler nelerdir? Doç. Dr. Yeflim ÇET NKAYA fiardan Sterilizasyon ünitesinin yap lanmas nas l olmal d r? Sterilizasyon ünitesinin ak fl flemas nas l olmal d r? deal bir sterilizasyon ünitesine bak fl Hmfl. Aycan YILDIRIM OTURUM KOROZYON ve TIBB ALETLER N BAKIMI Baflkan: Prof. Dr. Fatih KÖKSAL Dezenfektanlarda korozyon önleyici maddeler nelerdir? Cerrahi aletlerin bak m nda kullan lacak maddeler nelerdir? Bak m nas l yap lmal d r? Yrd. Doç. Dr. Zeynep fienses Dezenfektanlar n ve kimyasallar n hangilerinde kombinasyonlar yap labilir? Hangilerinde yap lamaz? Dezenfektan kombinasyonlar na örnekler Prof. Dr. Fatih KÖKSAL El antiseptiklerinde cilt koruyucu maddeler? Katk lar nelerdir? Antiseptik etkinli inde de ifliklik yapar m? El antiseptiklerinde kombinasyonlar. Farklar nelerdir? Doç. Dr. Ali ALBAY Metal iyon katk l antimikrobiyal malzemelerin hastane infeksiyonlar n önlemede katk lar ve uygulamalar Doç. Dr. Ayd n DO AN Kahve Molas (TEMSA Sa l k taraf ndan verilmektedir)

3 OTURUM STER L ZASYON ve C HAZLAR Baflkan: Prof. Dr. Serhat ÜNAL Yakma ve Pastör f r n ile sterilizasyon: Geçmiflte ve günümüzde yakma ile sterilizasyon yöntemi. Pastör f r n n n çal flma prensipleri nelerdir? Etkinli i nas l ölçülür? Nas l kullan l r? Hangi amaçlarla nas l kullan l rlar? Uzm. Dr. Ayhan PEKBAY Otoklav ile sterilizasyon: Nas l çal fl rlar? Çeflitleri? Hangi otoklav hangi amaçla kullan lmal? Kullan mda nelere dikkat edilmeli? Hangi indikatörler kullan lmaktad r ve özellikleri nelerdir? Uzm. Dr. Adil KARADA Sterilizasyon kontrolü Tülay SOYLU Etilen oksit ile sterilizasyon: Nas l çal fl r? Kullan lan cihazlar n özellikleri nelerdir? Nas l denetlenir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Formaldehid ile sterilizasyon yöntemi ile k yaslama. Önlemler ve gaza maruz kalan personele uygulanacak ifllemler Hmfl. Dilek ZENC RO LU Gaz plazma ile sterilizasyon: Nas l çal fl r? Kullan lan cihazlar n özellikleri nelerdir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Validasyon nas l yap l r? Doç. Dr. Yeflim ÇET NKAYA fiardan OTURUM D fi HEK ML NDE STER L ZASYON DEZENFEKS YON UYGULAMALARI Baflkanlar: Prof. Dr. Güven KÜLEKÇ, Prof. Dr. Hülya KÖPRÜLÜ Difl hekimli i kliniklerinde sterilizasyon kontrol yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Mete ÖZER Farkl difl hekimli i uygulamalar nda çapraz infeksiyon riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Difl hekimli inde at k yönetimi Yrd. Doç. Dr. nci DEVR M Difl hekimli i prati ini ilgilendiren infeksiyöz hastal klar Dr. Ömer Engin BULUT Kahve Molas (TEMSA Sa l k taraf ndan verilmektedir) SOSYAL PROGRAM

4 21 NİSAN 2005, PERŞEMBE (2. Gün) OTURUM DEZENFEKTAN ÇER KLER Baflkan: Prof. Dr. Bülent GÜRLER Aldehid içeren dezenfektanlar n karfl laflt r lmas. Modifikasyonlar nelerdir? Katk - lar nelerdir? Kullan m ilkeleri nelerdir? Prof. Dr. Betigül ÖNGEN Aldehid-peroksijen ve perasetik asit içermeyen ve alet dezenfektan olarak önerilen dezenfektanlar n içerikleri nelerdir? Baflka ne amaçlarla kullan l r? Bu dezenfektanlar n etkinlik aç s ndan de erlendirilmesi Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT S v dezenfektan olarak hidrojen peroksit, perasetik asit ve türevi alet dezenfektanlar n n kullan m ilkeleri nelerdir? Kombinasyonlar n n k yaslanmas Prof. Dr. Tümer VURAL Klor verici dezenfektanlar n kullan m ilkeleri nelerdir? Hangi flartlarda, hangi amaçlarla kullan l r? Türevleri nelerdir? Prof. Dr. Güven KÜLEKÇ OTURUM IfiINLAMA ile STER L ZASYON Baflkanlar: Prof. Dr. A. Yekta ÖZER, Doç. Dr. Meral ÖZALP T bbi malzemelerde gama radyasyonla sterilizasyon Prof. Dr. A. Yekta ÖZER Türkiye piyasas nda mevcut baz kozmetiklerin gama radyasyonla dekontaminasyonu Uzm. Ecz. Neslihan NAK S VR Baz sefalosporinlerin gama radyasyonla sterilizasyonu üzerinde çal flmalar Uzm. Ecz. Vahide L MAN Sterilizasyon dozunun tespitine yönelik TAEK te yap lan çal flmalar Dr. Tülay KONAÇ Kahve Molas

5 OTURUM TARTIfiMA OTURUMU: TIBB ALETLER N DEZENFEKS YONU HANG S? -Dört Grup Aras nda- Baflkan: Prof. Dr. Bülent GÜRLER (Gruplar 5. oturumdaki konuflmac larla kurulacak) Alet dezenfeksiyonunda; Glutaraldehidli solüsyon kullan lmal Prof. Dr. Betigül ÖNGEN Piyasada bulunan di er aldehidsiz dezenfektanlar kullan lmal Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Hidrojen peroksit-perasetik asit solüsyonlar kullan lmal Prof. Dr. Tümer VURAL Klor verici dezenfektanlar kullan lmal Prof. Dr. Güven KÜLEKÇ OTURUM ÖZEL BAKIM Baflkan: Prof. Dr. Metin OTKUN mmünyetmezlikli hastalar n bulundu u servislerde ve di er birimlerde Uzm. Hmfl. Özlem ÜNAL El y kama çeflitleri ve dikkat edilecek hususlar? Hmfl. Banu ÇOPUR A z ve vücut bak m, aç k yara temizli i ve bak m Ö r. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN Evde hasta bak m Hmfl. fiükran ÖZKAN SATELL T OTURUM PERASET K AS T TÜREVLER N N DEZENFEKS YONDA KULLANIMI Baflkan: Prof. Dr. Ahmet SAN Ç Virkon ve Perasafe in dezenfeksiyonda kullan m Prof. Dr. Ahmet SAN Ç Dezenfeksiyon için daha iyi bir metot bulmal y z Tony FEATHERSTONE (ÇARfiI Sa l k taraf ndan düzenlenmektedir) Yemek (ÇARfiI Sa l k taraf ndan verilmektedir)

6 21 NİSAN 2005, PERŞEMBE (2. Gün) OTURUM YIKAYICI DEZENFEKTÖRLER ile TEM ZLEME-DEZENFEKS YONUN DE ERLEND R LMES ve RUT N ZLEM Baflkan: Uzm. Hmfl. Hülya ERB L Manuel ve ultrasonik temizlik; prensipleri, genel özellikleri ve personeli koruma Yrd. Doç. Dr. Aydan ÖZKÜTÜK Y kay c -dezenfektörlerle temizleme-dezenfeksiyon ifllemleri; cihaz çeflitleri, kullan m ilkeleri Uzm. Hmfl. Hülya ERB L Y kay c -dezenfektörlerin rutin izlemi (EN /2 standard : Aletlerin temizli i-dezenfeksiyonu için gerekenler) Peter NEWSON Mikrodalga ve ultraviyole ile dezenfeksiyon uygulamalar ; kullan m alanlar, genel özellikleri Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZKÜTÜK OTURUM AC L MÜDAHALELERDE ve SOSYAL ALANLARDA STER L ZASYON DEZENFEKS YON Baflkan: Doç. Dr. Levent ALTUNTOP Ambulans ve ilk müdahalede sterilizasyon dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. O uz ÖZYARAL Acil serviste sterilizasyon dezenfeksiyon iflleminde yap lan eksikler hatalar Uzm. Dr. Figen COfiKUN Sosyal alanlarda sterilizasyon dezenfeksiyon: Kulüp, yurt, kuaför, caddelerde dezenfeksiyon Hmfl. Nilüfer DO AN KAZANCI Yurtd fl ndan girifllerde dezenfeksiyon uygulamalar ve yap lan yanl fllar Uzm. Dr. Mehmet ÖZDEM R Kahve Molas

7 OTURUM STER L ZASYON DEZENFEKS YON ve TIBB ATIK-STANDARTLAR Baflkan: Prof. Dr. Zeynep GÜLAY Dezenfeksiyon uygulamalar nda standartlar ve rehberler? EN/ISO normlar nelerdir? Dezenfeksiyonun takip ve validasyon çal flmalar Avrupa da birlik? Amerika n n yaklafl m? Ülkemizde durum? Yrd. Doç. Dr. Ö. Alpay ÖZBEK Sterilizasyon uygulamalar nda standartlar, takip ve kontrolünde validasyon çal flmalar ve rehber çal flmalar. EN/ISO normlar nelerdir? Avrupa da birlik? Amerika n n yaklafl m? Ülkemizde durum? Cavit ELDEM Steril malzemenin paketlenmesinde ve saklanmas nda rehberler nelerdir. EN/ ISO normlar nelerdir? Avrupa da birlik? Amerika n n yaklafl m? Ülkemizde durum? Raf ömrü çal flmalar, maliyetler Yük. Hmfl. Gülhizar TAN T bbi at k stratejileri nelerdir? EN/ISO normlar nelerdir? Avrupa da birlik? Amerika n n yaklafl m? Ülkemizde durum? Doç. Dr. brahim Halil ÖZEROL OTURUM HASTANE NFEKS YONUNUN KONTROLÜ ve YASAL ZORUNLULUKLAR Baflkan: Prof. Dr. Dilek ARMAN Hastane infeksiyon komitesi olarak sterilizasyon ve dezenfeksiyonda yasal sorumluluklar ve yap lmas gerekenler Prof. Dr. Nefle SALTO LU Hastan n hastaneye kabulünden önce yap lmas gerekenler? Hastalar aras bulafl riskine karfl al nmas gereken önlemler ve e itim stratejileri? Doç. Dr. Dilek KILIÇ Hastane infeksiyonlar n önlemede personel sa l k kontrol çal flmalar ve e itim stratejileri? Uzm. Dr. Yavuz UYAR Gazl gangren, CJD perioperatif önlemler ve at klarda ve re-usable gereçlerde yap lmas gerekenler? Yrd. Doç. Dr. Tansu YAMAZHAN Biyoterörizm, biyolojik ve kimyasal terörizmde hastanelerde emniyet ve dekontaminasyon Uzm. Dr. Alpay AZAP Kahve Molas OTURUM SEKTÖR KEND N TANITIYOR Baflkan: Prof. Dr. Sercan ULUSOY Kahve Molas (Stand alm fl firmalardan müracaat s ras na göre her biri için 10 dakika sözlü sunu ya da video gösterisi) SOSYAL PROGRAM

8 22 NİSAN 2005, CUMA (3. Gün) OTURUM HASTANELERDE STER L ZASYON ve DEZENFEKS YON SÜREC N N KONTROLÜ, M KROB YOLOJ K TEKN KLER ve YASAL YÖNLER Baflkan: Prof. Dr. Haluk VAHABO LU Türkiye de hastane infeksiyonlar na bak fl aç s ve hastane yönetimine düflen yasal görevler nelerdir? Yrd. Doç. Dr. Yaflar BAYINDIR nfeksiyon kontrol komitesine düflen yasal görevler, görev tan mlar. Sürveyans çal flmalar konusunda haz rlanm fl formlar Yrd. Doç. Dr. Dilara NAN Sürveyans çal flmalar nda mikrobiyoloji laboratuvar na düflen görevler nelerdir? Ak fl flemas ve kriterleri nelerdir? Salg n halinde görevleri nelerdir? Yrd. Doç. Dr. Müflerref TATMAN OTKUN Sterilizasyon birimi yöneticisine düflen görevler ve sterilizasyon konusunda yasalar m z ve yapt r m gücü. Yasal zorunluluklar nelerdir? Doç. Dr. Kemalettin AYDIN OTURUM DEZENFEKTAN REHBER HAZIRLI I Baflkanlar: Prof. Dr. Bülent GÜRLER, Prof. Dr. Deniz fiel MEN Kahve Molas OTURUM ÖZEL UYGULAMALARDA STER L ZASYON ve DEZENFEKS YON Baflkan: Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Bronkoskopi, endoskopi ve sigmoidoskopi uygulamalar nda dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kullan lacak dezenfektanlar nelerdir? Rehber örnekleri Prof. Dr. Mustafa SAMASTI Anjiyo ve kateterizasyon ve üriner kateterizasyon ifllemlerinde dikkat edilecek hususlar nelerdir? Genel prensipler nelerdir? fllemlere ba l geliflen infeksiyonlar nelerdir? Kullan lacak ise dezenfektanlar nelerdir? Hmfl. Serpil EROL Cerrahi aletlerin dezenfeksiyonunda ve kad n-do um uygulamalar nda dikkat edilecek hususlar nelerdir? Genel prensipler nelerdir? Kullan lacak dezenfektanlar nelerdir? Doç. Dr. smail ÇEPN

9 OTURUM STER L ZASYON REHBER HAZIRLI I Baflkanlar: Prof. Dr. Ahmet SAN Ç, Hmfl. Dilek ZENC RO LU Yemek (3M Türkiye Medikal Ürünler taraf ndan verilmektedir) SATELL T OTURUM STER L ZASYON ve DEZENFEKS YONA BAKIfi Baflkan: Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN Dezenfektan kullan m nda Avrupa normlar Hmfl. Fikriye KESK N (ACTO GmbH & Abem Kimya taraf ndan düzenlenmektedir) Sterilizasyonda validasyon ve rutin kontroller Gillian A SILLS (H T T Medikal taraf ndan düzenlenmektedir) OTURUM HAVALANDIRMA-F LTRASYON S STEMLER Baflkan: Prof. Dr. Güner DA LI Havaland rma ve klima sistemlerine ba l geliflebilecek infeksiyonlar nelerdir? Havaland rma-klima ve HEPA filtrasyon sistemleri hakk nda bilgilendirme Yrd. Doç. Dr. Ertan TEKSÖZ Havaland rma ve klima sistemlerinin kontrolü nas l yap l r? Nerelerde laminer ak ml hava kullan lmal d r? Yrd. Doç. Dr. Ömer YANARATEfi Biyogüvenlik laboratuvarlar seviyeleri ve biyogüvenlik kabinlerinin seçimi, kullan m ve bak m Uzm. Dr. smail CEYHAN Süzme ile sterilizasyon sa lanabilir mi? Süzgeç çeflitleri nelerdir? Etkinli i nas l ölçülür? Hangi amaçlarla nas l kullan l rlar? Yrd. Doç. Dr. Nefle DEM RTÜRK OTURUM POSTER TARTIfiMA OTURUMU Baflkanlar: Prof. Dr. Gaye USLUER, Prof. Dr. Bengül DURMAZ Kahve Molas OTURUM SEKTÖR KEND N TANITIYOR Baflkan: Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT (Stand alm fl firmalardan müracaat s ras na göre her biri için 10 dakika sözlü sunu ya da video gösterisi)

10 22 NİSAN 2005, CUMA (3. Gün) OTURUM SALGINLARDA DEZENFEKS YON Baflkan: Prof. Dr. Mehmet BAKIR Hastanede metisilin dirençli stafilokok ve vankomisin dirençli enterokok infeksiyonlar nda izolasyon önlemleri Prof. Dr. Zeynep GÜLAY Ameliyathane/yo un bak m servislerinde salg nlar ve korunma önlemleri. Solunum cihazlar nda sterilizasyon dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜLGER Afetler/savafl sonras sterilizasyon dezenfeksiyon Prof. Dr. Ayfle WILLKE Hastanede eklem bacakl larla geçen infeksiyonlar ve korunma yollar Doç. Dr. Murat HÖKELEK OTURUM HASTANE ORTAMINDA SORUNLU M KROORGAN ZMALAR Baflkan: Prof. Dr. Hakan LEBLEB C O LU Hastane infeksiyonlar na yol açan sorunlu mikroorganizmalar nelerdir? Sorun oluflturma nedenleri nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER Antibiyotik direnci artarken daha sonras n konuflal m. Son noktaya ulaflt k m? Prof. Dr. Hakan LEBLEB C O LU Dezenfektanlara direnç geliflim mekanizmalar? Dezenfeksiyon ifllemini ne kadar tehdit etmektedir? Yrd. Doç. Dr. Kayhan ÇA LAR Dezenfektan direncini belirleyen testlere global bir bak fl. Hangi testler hangi s ra ile yap lmal d r? En ucuz ve kesin sonuç nas l elde edilir? Prof. Dr. Ufuk ABBASO LU GALA YEME

11 SOSYAL PROGRAM 20 Nisan 2005, Çarflamba : Tanbur Resitali - Dr. Murat TOKAÇ ( ) 21 Nisan 2005, Perflembe : TEMEL Beyin - Prof. Dr. Yücel TANYER ( ) 22 Nisan 2005, Cuma : Gala Yeme i ( ) 23 Nisan 2005, Cumartesi : Geziler SAMSUN GEZ S - Ücretsizdir - Panaromik fiehir Turu (yaklafl k 3 saat) S NOP GEZ S - Sabah da otelden hareket - Bafra da k sa bir moladan sonra Gerze ye var fl - Karadeniz in güzel bir beldesi olan Gerze ilçesinde k sa bir gezi sonras Sinop a var fl - Tarihi Sinop Cezaevi gezisi - Seyit Bilal Türbesi gezisi, Pafla Tabyalar, Ak Liman Koyu ve Fiyordlar - Sar Kum Gölü Milli Park ve Türkiye nin en uç noktas nce Burun dan Karadeniz seyri - fiehirde serbest zaman, Samsun a hareket - Saat sular nda Samsun a var fl Paket fiyat kiflibafl : 40 Euro Paket fiyata dahil olan servisler : Ulafl m, Yerel rehberlik hizmetleri, Girifl ücretleri, Ö le yeme i Minimum kat l mc say s : 10 Kifli Tur program belirtilen minimum kat l mc say s na ulafl ld takdirde gerçekleflecektir. TOKAT GEZ S - Sabah da otelden hareket - Tokat a var fl - Muhteflem do a oluflumu Ball ca Ma aras gezisi - fiehirde serbest zaman - Samsun a hareket - Saat sular nda Samsun a var fl Paket fiyat kiflibafl : 60 Euro Paket fiyata dahil olan servisler : Ulafl m, Yerel rehberlik hizmetleri, Girifl ücretleri, Ö le yeme i Minimum kat l mc say s : 10 Kifli Tur program belirtilen minimum kat l mc say s na ulafl ld takdirde gerçekleflecektir.

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar 006 Ozyurt 3/1/02 9:59 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar Doç. Dr. GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Mikrobiyoloji

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve KL M K Bülteni Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001 SANAT BUNUN NERESÜNDE? Prof. Dr. O. Þadi Yenen Merhaba, Fikirlerin deneyden daha šnemli

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I

TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I Fatih B RTEK* Düflünmeden ö renmek faydas z, ö renmeden düflünmek ise tehlikelidir. Konfüçyüs G R fi Bir kamu hizmetinin

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

Ambulans ve Ambulanslarda Kullan lan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamalar

Ambulans ve Ambulanslarda Kullan lan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamalar Ambulans ve Ambulanslarda Kullan lan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamalar Doç. Dr. Füsun CÖMERT Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi, T bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal, ZONGULDAK

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar; Sa l kta Dönüflüm Program çerçevesinde Türkiye genelinde yaflad m z yeniliklere paralel olarak stanbul da da Aile Hekimli ine geçifl sürecinde Aile Hekimli i I.

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı