Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları"

Transkript

1 Ksm 3. Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3.1. Giriş Deprem, sel, toprak kaymas, şiddetli kar vb. anormal doğa olaylar zaman zaman gerçekleşebilir. Eğer bu olaylar yerleşimin olmadğ alanlarda gerçekleşirse, sadece bir doğa olay olarak kalabilirler. Ancak, eğer bu tür bir olay yerleşimin olduğu bir alanda gerçekleşirse, insan hayatn olduğu kadar bir çok toplumsal durumu da ciddi bir biçimde etkileyebilir ve bu olay bir doğal afet haline gelir. Bu bölümde, afet yönetimi; doğal afete karş hazrlkl olmak, afet zararlarnn azaltm ve afete müdahale amacyla organize olmuş insani çabalarn çeşitli biçimleri olarak tanmlanmştr. Afet yönetimi gereklidir, çünkü: - Anormal bir doğa olaynn gerçekleşmesi, insani çabalarla engellenemez. - Bir doğal afet, bir çok can ve mal kaybna neden olur, ve ulusal gelişimi engeller. - Eğer uygun bir biçimde idare edilmezse, afetin etkileri büyüyecektir. Bu Çalşmann Faaliyet Alan Bu çalşmann amac iki yönlüdür. Bir amac, özelliklerini öğrenmek amacyla, Türkiye deki ulusal ve yerel yönetimlerin güncel afet yönetim sistemlerini incelemektir. Diğer amaç, İstanbul daki yerel yönetimlere bugünkü yasal çerçeveleri dahilinde, olas teşkilatlanma ve planlama değişiklikleri önermektir. İlk bölüm, Türkiye deki doğal afetlerin durumunu ve varolan işbirliği çabalarn gözden geçirmektedir. İkinciden dördüncü bölüme kadar olan ksm, Türkiye deki afet yönetiminin durumunu srasyla yasal, kurumsal ve işletimsel bakş açlarndan incelemektedir. Bibliografik çalşmalar, önemli kişilerle görüşmeler, önemli yasal belgelerden yaplan eleştirel okumalar ve günümüzde Türkiye de kullanlan uygulama planlar bu çalşmann esas yöntemleri olarak uygulanmştr. Beşinci bölümde, kyaslama amacyla, Japonya ve ABD deki afet yönetim sistemleri anlatlmştr. Altnc bölümde, yerel yönetim yasas, organizasyon ve planlamaya dair baz tavsiyeler sunulmuştur. Türkiye deki Doğal Afetler Tablo Türkiye de son 70 yl içinde yaşanan doğal afetler sonucu yklan hanelerin yüzdesini göstermektedir. Depremler, ülkedeki en zarar verici doğal afetler olarak gözükmektedir. Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-1

2 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas Tablo Türkiye de Doğal Afetlerin Yktğ Mesken Says Doğal Afet Tipi %si Deprem 61 Sel 14 Toprak Kaymas 15 Kaya düşmesi 5 Yangn 4 Çğ, frtna, yağmur 1 Kaynak: (Ergunay, 1999) Şekil son yüzylda Türkiye de meydana gelen depremler sonucu oluşan kayplarn ve ağr hasarl binalarn saysn göstermektedir. Toplam olarak, 130 olay kaytlara geçmiştir. Toplam ölü says 80,000 i aşmaktadr ve eski zamanlara ait baz kaytlarda yaral gözükmemesine rağmen, toplam yaral says ise 54,000 den fazladr. Ağr hasarl binalarn says 440,000 i aşmaktadr. Bu olaylar arasnda, en kötüsü 32,000 den fazla insann hayatn kaybettiği 1939 Erzincan depremidir. 15,000 den fazla insann ölümüyle sonuçlanan 1999 Kocaeli Depremi ise en kötü ikinci olaydr. 35,000 30,000 Number of Death by Earthquakes 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Year Şekil Türkiye de Yaşanan Depremlerdeki Ölü Says Kaynak: Bayndrlk ve İskan Bakanlğ (www.deprem.gov.tr) haritas, Başbakanlk Kriz Yönetim Merkezi verilerine göre hazrlanmştr Afet Yönetimi Konusunda Varolan İşbirliği Tablo de gösterildiği üzere, İstanbul da afet yönetimini hedefleyen iki ayr uluslararas işbirliği projesi vardr. Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirilen Afete Hazrlk 3-2

3 Eğitim Projesi yapsal olmayan azaltma ağrlk vererek, esas olarak, acil müdahale gönüllüleri geliştirmek konusunda yerel topluluklarla çalşmaktadr. ABCD Temel Afete Hazrlk Eğitim Projesi ise, afet önleme gönüllüleri yetiştirmek konusuna odaklanmştr. Projenin 2001 ylnda sonlandrlmasna rağmen, eğitim ve araştrmalar, yeni kurulan Afet Yönetim Merkezi nde devam etmektedir Tablo İstanbul da Afet Yönetimi Konusunda Mevcut İşbirliği Projenin ad Afete Hazrlk Eğitim Projesi ABCD Temel Afete Hazrlk Eğitim Projesi Eş Uzman Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kurum Bağş sahibi USAID, UNDP, İsviçre Gelişim ve İşbirliği Ajans vb. 17kuruluş Federal Acil Yönetim Ajans, ABD Hedef Yerel topluluklar Çoğunlukla ulusal seviyede Süre Devam etmekte Özellikleri Halk acil müdahale gönüllüleri Afet önleme gönüllüleri yetiştirme. Yapsal olmayan azaltm Esas olarak ulusal seviyede odakl Kadköy Belediyesi nde örnek bölge. "Afet Yönetim Merkezi" afet yönetimi konusunda kurslar ve projeler sunuyor.. Referans atlas.cc.itu.edu.tr/~achieve Bölüm 3.1 için Referanslar Ergunay, O. 1999, A Perspective of Disaster in Turkey: Issues and Prospects, Urban Settlements and Natural Disasters, Proceedings of UIA Region II Workshop, Chamber of Architects of Turkey Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-3

4 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas 3.2. Türkiye de Afet Yönetimi ile ilgili Yasal Sistemler İdare Konusunda Mevcut Yasalar (1) 1982 Anayasas Türkiye Cumhuriyeti yönetimi, anayasayla uyumlu olarak işlemektedir ylnda Cumhuriyet in ilan edilmesinden bu yana, anayasa, askeri darbelerin ardndan gelen askeri rejim dönemlerinden sonra olmak üzere, iki defa değiştirilmiştir. Bugün geçerli olan anayasa, 1961 anayasasnn yerini almak üzere 1982 ylnda kabul edilmiştir anayasasyla, yasama meclisinde gerçekleşen temel değişim, Cumhuriyet Senatosu nun yürürlükten kaldrlmasdr. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi tek bir meclis haline gelmiştir. Cumhurbaşkan ve Bakanlar Kurulu yürütmeye ilişkin görevleri yerine getirirken, bağmsz mahkemeler hukuki yetkiyi kullanrlar anayasas cumhurbaşkannn otoritesini arttrmakta ve bireysel ve kurumsal haklarn snrlarn çizmektedir anayasas sadece cumhurbaşkannn değil, ayn zamanda başbakann da güçlerini artrmştr anayasas, temel görev ve haklar, cumhuriyetin temel örgütlenmesini, finansal ve ekonomik hükümleri öngörmektedir Anayasas nn cumhuriyetin örgütlenmesine dair olan içeriği Tablo de gösterilmektedir Anayasas, merkezi yönetimi aşağdaki gibi tanmlamaktadr: MADDE 1, devletin şeklini Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir diye öngörmektedir. MADDE 2 Cumhuriyetin Nitelikleri ni belirtmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanşma ve adalet anlayş içinde, insan haklarna saygl, Atatürk milliyetçiliğine bağl, başlangçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. MADDE 123 İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzelkişiliği ni aşağdaki gibi tanmlamaktadr: İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarna dayanr. Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açkça verdiği yetkiye dayanlarak kurulur. MADDE 124 yönetmelikler in çkarlmasna aşağdaki gibi değinmektedir: 3-4

5 Başbakanlk, bakanlklar ve kamu tüzelkişilikleri, kendi görev alanlarn ilgilendiren kanunlarn ve tüzüklerin uygulanmasn sağlamak üzere ve bunlara aykr olmamak şartyla yönetmelikler çkarabilirler. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete de yaymlanacağ kanunda belirtilir. Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-5

6 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas Tablo Anayasas nn İçeriği SUNUŞ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR İKİNCİ KISIM TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER ÜÇÜNCÜ KISIM CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI BİRİNCİ BÖLÜM YASAMA I. Türkiye Büyük Millet Meclisi II. Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Görev ve Yetkileri III. Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Faaliyetleri ile İlgili Hükümler IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Bilgi Edinme ve Denetim Yollar İKİNCİ BÖLÜM YÜRÜTME I. Cumhurbaşkan A. Nitelikleri ve Tarafszlğ B. Seçimi Andiçmesi D. Görev ve Yetkileri a) Yasamaya İlişkin: b) Yürütmeye İlişkin: c) Yargya İlişkin: E. Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali F. Cumhurbaşkanna Vekillik Etme G. Cumhurbaşkan Genel Sekreterliği H. Devlet Denetleme Kurulu II. Bakanlar Kurulu A. Kuruluş B. Göreve Başlama ve Güvenoyu C. Görev Srasnda Güvenoyu D. Görev ve Siyasi Sorumluluk E. Bakanlklarn Kurulmas ve Bakanlar F. Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu G. Tüzükler H. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkannca Yenilenmesi I. Milli Savunma A. Başkomutanlk ve GenelKurmay Başkanlğ B. Milli Güvenlik Kurulu III. Olağanüstü Yönetim Usulleri A. Olağanüstü Haller 1. Tabi Afet ve Ağr Ekonomik Bunalm Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan 2. Şiddet Olaylarnn Yaygnlaşmas ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulmas Sebepleriyle Olağanüstü Hal İlan 3. Olağanüstü Hallerle İlgili Düzenleme B. Skyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali IV. İdare A. İdarenin Esaslar 1. İdarenin Bütünlüğü ve kamu Tüzelkişiliği 2. Yönetmelikler B. Yarg Yolu C. İdarenin Kuruluşu 1. Merkezi İdare 2. Mahalli İdareler D. Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili k 1. lgenel İlkeler 2. Görev ve Sorumluluklar Disiplin Kovuşturulmasnda Güvence E. Yükseköğretim Kurumlar ve Üst Kuruluşlar 1. Yükseköğretim Kurumlar 2. Yükseköğretim Üst Kuruluşlar 3. Yükseköğretim Kurumlarnda Özel Hükümlere Tabi Olanlar F. Radyo ve Televizyon İdaresi ve Kamuyla İlişkili Haber Ajanslar G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu H. Kamu Kurumu Niteliğindeki I. Diyanet lk İşleri l lbaşkanlğ J. Kanunsuz Emir ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YARGI DÖRDÜNCÜ KISIM MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER BEŞİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ALTINCI KISIM GEÇİCİ HÜKÜMLER YEDİNCİ KISIM SON HÜKÜMLER Kaynak: Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesi (www.tbmm.gov.tr/anayasa/constitution.htm) 3-6

7 Merkezi ve Mahalli İdare 1982 Anayasas, merkezi ve mahalli idareyi aşağdaki gibi tanmlar: MADDE 126 Merkezi İdare in anlamn aşağdaki gibi öngörmektedir: "Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakmndan, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere, iller de diğer kademeli bölümlere ayrlr. İllerin idaresi, yetki üstünlüğü esasna dayanr. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilat kurulabilir. Bu teşkilatn görev ve etkileri kanunla düzenlenir. MADDE 127 Mahalli İdare nin anlamn aşağdaki gibi öngörmektedir: "Mahalli idareler; il, belediye veya köy halknn mahalli müşterek ihtiyaçlarn karşlamak üzere kuruluş esaslar kanunla belirtilen ve karar organlar, gene kanunda gösterilen seçmenler tarafndan seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş ylda bir yaplr. Ancak milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yl içinde yaplmas gereken mahalli idareler organlarna veya bu organlarn üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili ara veya genel seçimleriyle birlikte yaplr. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. Mahalli idarelerin seçilmiş organlarnn, organlk sfatn kazanmalarna ilişkin itirazlarn çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yarg yolu ile olur. Ancak görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakknda soruşturma veya kovuşturma açlan mahalli idare organlar veya bu organlarn üyelerini, İçişleri Bakan, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştrabilir. Merkezi idare, mahall idareler üzerinde mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun bir şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanmas, toplum yararnn korunmas ve mahalli ihtiyaçlarn gereği gibi karşlanmas amacyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amac ile, kendi aralarnda Bakanlar Kurulu nun izni ile birlik kurmalar, görevleri, yetkileri, maliye ve gvenlik işleri Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-7

8 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas ve merkez idare ile karşlkl ilişkileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantl gelir kaynaklar sağlanr." (2) Belediyeler Kanunu (1580 sayl yasa) İstanbul da ilk belediye örgütü 1854 ylnda kurulmuştur. Diğer şehirlerdeki belediyeler 1868 ve 1876 belediye kanunlarn esas almşlardr. Mahalli idareler çağdaş niteliklerini 1923 te Cumhuriyet in ilanndan sonra kazanmşlar. Belediyelere yetki ve sorumluluk veren esas yasa, 1930 ylnda kabul edilen ve halen geçerli olan Belediyeler Kanunu (1580 sayl yasa) dur. Belediyelerin örgütlenme ve sorumluluklarn detayl olarak tanmlayan Kanun, Fransz sistemine dayaldr. Bu kanuna göre, belediye yönetimi, 2,000 den fazla nüfusa sahip yerlerde bir referandum araclğyla kurulabilir. İl ve ilçeler içinse, belediye yönetimi, nüfusa baklmakszn kurulmaldr. Türkiye deki belediyelerin says, nüfusta artşla orantl olarak artmştr. Madde 15 Belediyelerin kanunlar ve nizamnamelerle muayyen hukuku, buna mukabil beldenin ve belde halknn shhat, selamet ve refahn temin, intizamn halelden vikaye maksadiyle yapacağ vazifeleri vardr diye belirtir. Madde 19, Belediye idareleri kanunun kendilerine tahmil ettiği vazife ve hizmetleri ifa ettikten sonra belde sakinlerinin müşterek ve medeni ihtiyaçlarn tesviye edecek her türlü teşebbüsat icra ederler diye belirtir. Türkiye deki sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmeler nedeniyle, 1930 lardan bu yana yerel seviyedeki kamu ihtiyaçlarnda ve beklentilerinde, ve kentsel yerleşimin yapsnda göze çarpan değişiklikler olmuştur. Belediyenin baz işlevleri zaman içinde eskimiştir. Ancak, genel olarak, kentsel yaşamn hzla değişen ihtiyaçlarn karşlamak amacyla, belediye faaliyetlerinin alannda önemli bir yeniden değerlendirme ve genişleme süreci gerçekleşmiştir. En temel değişim, İkinci Dünya Savaş sonras dönemde, 1950 lerdeki kentleşmenin hzlanan ritmi belediyenin işlevlerine yansdğnda yaşand larda, belediyenin kentsel ekonmik aktiviteleri ve tüketimi denetim altna alan otorite sahas genişletildi lerde, çevresel koruma alanndaki belirli görevler de eklendi. (3) Büyükşehir Belediyeleri Kanunu (3030 sayl yasa) 1984 te, Büyükşehir Belediyesi ad altnda, snrlar içinde birden fazla ilçe barndran şehir olarak tanmlanan, farkl bir belediye yönetimi türü; Büyükşehir Belediyeleri 3-8

9 Kanunu (3030 sayl yasa) ile tanmland. Bu yönetim türü ilk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir de kuruldu ve daha sonra 15 büyükşehir belediyesine yayld Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, bütün şehir içi hizmetlerin, Ulusal Kalknma Plan nn amaçlar çerçevesinde, büyükşehir belediyeleri tarafndan hazrlanan plan ve programlarla uyumlu bir biçimde yürütülmesi gerekliliğini getirdi. Tablo Büyükşehir Belediyeleri Yasas nn İçeriği Bölüm Başlk Madde İçerik 1 Amaç, kapsam ve tanmlar 1-3 Amaç, kapsam ve kanunun tanm 2 Kuruluş ve Snrlar 4-5 Kuruluş ve büyük şehir belediyesinin snrlar 3 Görev ve Haklar 6-8 Büyük şehir belediyesinin görev ve haklar 4 Büyük şehir belediyesinin organlar 9-15 Organlar, büyük şehir belediye meclisi, büyük şehir belediye başkan 5 Büyük şehir belediyesinin Genel sekreter ve yardmclar organlar 6 Büyük şehir belediyesi gelirleri Gelir, gider, plan, bütçe 7 Hükümler Tartşma karar, büyük şehir belediyesine geçiş İmar Yasalar (1) 1982 Anayasas 1982 Anayasas nn 57. Maddesi, Konut Hakk n açklar. Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarn gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyaçlarn karşlayacak tedbirleri alr, ayrca toplu konut teşebbüslerini destekler. (2) Ulusal Kalknma Plan 1930 larda, Türkiye Cumhuriyeti 5 yllk kalknma planlarnn ilkini tantt. Devlet Planlama Teşkilat (DPT) sosyal karmaşann ardndan ekonomide istikrar sağlamak amacyla 1961 de kuruldu. DPT ilk beş yllk kalknma plann 1962 de yapt. Şu anda, 2001 den 2023 e kadar olan uzun vadeli gelişime referansl olarak hazrlanan ve 2001 den 2005 e kadar geçerli olan sekizinci ulusal kalknma plan yürürlüktedir. Her bir beş yllk kalknma plannn ana amaçlar Tablo de özetlenmiştir. Tablo Ulusal Kalknma Plan nn içeriğini göstermektedir. Planda, Sosyal ve Ekonomik Sektörlere Yönelik Kalknma Amaçlar adl sekizinci ksmdaki yedinci bölüm olan Kentsel ve Krsal Altyap, kentleşme ve konutla ilgilidir. Buna ek olarak, dokuzuncu ksmdaki yedinci bölüm Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artrlmas, doğal afetlerle ilgilidir. Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-9

10 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas Tablo Türkiye Cumhuriyeti nin Beş Yllk Kalknma Plan nn Ana Amaçlar Plan Dönem Amaçlar 1930'lar 1940'lar Endüstriyelleşme girişimlerinin bir parças olan ilk kalknma planlar altyap, madencilik, ve üretimin geliştirilmesi için bir rehberlik sağlamştr. Planlarn taslağ çizilmiş, fakat 2. Dünya savaş nedeniyle ksmen uygulanmştr. 1950'lar Demokrat Parti (DP) merkezi ekonomik planlamay elemiştir Anayasas sosyal ve ekonomik planlamay bir devlet görevi haline getirmiştir lerin ortalarnda nelerin başarya ulaşacağ lerin ortalarnda nelerin başarya ulaşacağ yl için, AB ile gümrük birliğini de içeren amaçlar. 1970'lerin sonu Ekonomik ve politik kargaşa planlanan hedeflerin başarlmasn olanakszlaştrmştr Özel sektörü, yoğun emek gerektiren ve ihracata yönelik projeleri ve giderlerini Nispeten hzl karşlayacak yatrmlar desteklemek için değişiklik yaplmştr Daha küçük bir devlet sektörü amaçlanmştr. Devlet özel ekonomik girişimleri cesaretlendirme Odaklanarak geçmiştekine göre daha genel bir denetim rolü üstlenmiştir Bununla birlikte devlet, enerji, ulaşm ve dğer sektörlerdeki dar boğaz geçebilmek için altyap yatrmlarnda daha agresif bir program uygulamaya devam etmiştir. Ylda %7 lik bir ekonomik büyüme amaçlanmştr. Özel sektör yatrmnn ylda ortlama %11 artmas ve ayn zamanda ihracatn ylda %15 artmas hedeflenmiştir. Enflasyon oran ylda %10 olarak hedeflenmiştir Bölgeler aras gelişim eşitsizliklerini azaltmak amacyla kalknma ve fiziksel planlama çalşmalarna önem verilmiştir.. Toplumun yaşam standardn yükseltme, devaml ve sabit bir büyüme sürecinin başlamas, Avrupa Birliği üyeliği süreci içerisinde temel değişimlerin gerçekleşmesi, ve dünya ile kaynaşma amaçlanmştr

11 Tablo Ulusal Kalknma Plannn İçeriği BİRİNCİ BÖLÜM 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖNCESİNDE DURUM İKİNCİ BÖLÜM UZUN VADELİ GELİŞMENİN TEMEL AMAÇLARI VE STRATEJİSİ ( ) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ TEMEL AMAÇ, İLKE, VE POLİTİKALARI ( ) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ MAKROEKONOMİK POLİTİKALARI, HEDEFLERİ VE TAHMİNLERİ BEŞİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER ALTINCI BÖLÜM TÜRKİYENİN BÖLGE ÜLKELERİ VE DİĞER ÜLKELERLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ YEDİNCİ BÖLÜM BÖLGESEL GELİŞME HEDEF VE POLİTİKALARI SEKİZİNCİ BÖLÜM SOSYAL VE EKONOMİK SEKTÖRLERLE İLGİLİ GELİŞME HEDEF VE POLİTİKALARI I. GİRİŞ II. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ III. KÜLTÜR IV. SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI V. SINAİLEŞME VI. BİLİM VE TEKNOLOJİ YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VII. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VIII. TARIMSAL GELİŞME IX. ENERJİ X. ULAŞTIRMA XI. TURİZM VE TANITMA XII. KENTSEL VE KIRSAL ALTYAPI 1. YERLEŞME VE ŞEHİRLEŞME 2. KONUT 3. İÇMESUYU, KANALİZASYON, ARITMA SİSTEMLERİ VE KATI ATIK YÖNETİMİ 4. KENTİÇİ ULAŞIM 5. İNŞAAT, MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 6. HARİTA, TAPU KADASTRO, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ 7. KIRSAL ALTYAPI XIII. ÇEVRE DOKUZUNCU BÖLÜM KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI I. KAMU YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI II. ADALET HİZMETLERİNDE ETKİNLİK III. GÜVENLİK HİZMETLERİNDE ETKİNLİK IV. MAHALLİ İDARELER V. KAMU YATIRIMLARININ PLANLANMASI VE UYGULANMASINDA ETKİNLİK VI. SİVİL TOPLUM ORGANİZASYONLARI VII. DOĞAL AFETLER VIII. TRAFİK VE CAN GÜVENLİĞİ ONUNCU BÖLÜM EKONOMİDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI TÜRKİYE NİN TEMEL HEDEF VE STRATEJİLERİ UZUN VADELİ KALKINMA ( ) VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ( ) I. DÜNYADAKİ GELİŞMELER II. TÜRKİYE NİN DENEYİM VE BAŞLICA SORUN ALANLARI III. UZUN VADELİ KALKINMANIN TEMEL HEDEF VE STRATEJİLERİ ( ) IV. 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ TEMEL HEDEFLERİ, İLKELERİ VE POLİTİKASI ( ) 1. AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİ VE YABANCI EKONOMİK İLİŞKİLER 2. MAKRO-EKONOMİK HEDEF TAHMİNLERİ VE POLİTİKALARI 3. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞİMİ 4. KÜLTÜR VE SANAT 5. SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI 6. SANAYİLEŞME 7. BİLİM VE TEKNOLOJİ YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 8BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 9. TARIMSAL GELİŞMELER 10. ENERJİ 11. ULAŞTIRMA 12. TURİZM VE TANITMA 13. BÖLGESEL GELİŞİM 14. YERLEŞME, ŞEHİRLEŞME, KENTSEL VE KIRSAL ALTYAPI 15. ÇEVRE 16. DOĞAL AFETLER 17.KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI 18.EKONOMİDE ETKİNLİĞİN Deprem ARTTIRILMASI Performa EK SÖZLÜK Kaynak: Devlet Planlama Teşkilat İnternet Sitesi (www.dpt.gov.tr/dptweb/ingin.html) Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-11

12 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas (3) İmar Yasas ( 3194 sayl yasa) Bayndrlk ve İskan Bakanlğ, (önceki ad İmar ve İskan Bakanlğ), nüfusun deprem ile diğer doğal afetlerden doğacak ölüm ve yaralanma riskini azaltmak ve ekonomik risklerin boyutunu aza indirgemek için ilk olarak 1958 ylnda kurulmuştur. En önemli görevi, 1959 ylnda İmar ve İskan Bakanlğ tarafndan hazrlanan iki yasay, İmar Yasas ve Afet Yasas n yürürlüğe koymuş olmadr. Bugünkü İmar Yasas (3194 sayl yasa), 1985 ylnda kanunlaştrlmş olup Türkiye de bu tür bir yasama geleneğinin dördüncü neslini teşkil etmektedir. İçeriği, Tablo de verilmiştir. İmar Yasas, binalarn nasl inşa edileceğini belirleyen esas yasal araçtr. Bu yasa, yerleşim alanlarnn ve binalarn, planlama, sağlk ve çevresel koşullara uygun olarak tesbit edilmesini garanti etmek amacyla tasarlanmştr. Türkiye deki inşa süreci Şekil deki şematik diyagramda gösterilmiştir. Bu yasann, Bölüm 4 te, bina inşasnn denetimini düzenleyen bir kaç maddesi bulunmaktadr. Yasa, proje denetimi için belediyeleri (ya da kentsel alann dşndaki bölgeler çin valilikleri) sorumlu tutmaktadr. İnşa denetimi kontrol mühendisleri olarak adlandrlan memurlarn sorumluluğuna verilmiştir. Belediye dahilinde olmayan arazilerde belirli bina snflarnn inşa edilmesi için, mühendislik derecesi olmayan kişiler de bu mevkide hizmet verebilmektedir. Krsal yerleşimler için başka istisnalar konmuştur. Belediyeye dahil veya yerleşmeye ayrlmş alanlar dahilinde ya da dşnda kalan alanlar için yaplmş planlar ile inşa edilecek tüm yaplar bu kanunun maddelerine bağldr. Türkiye de, yasal sistem, belirlenmiş yasalarn nasl infaz edileceğini düzenleyen yönetmelikler, düzenlemeler veya tüzükleri yoluyla işlemektedir. Bir çok düzenleme, İmar Yasas n aşağdaki gibi tamamlamaktadr: - Büyükşehir olmayan belediyeler için standart bina düzenlemeleri Madde uyarnca yenilenmiş olan düzenlemeler ile arazi ve mülk paylaşm - Planlarn hazrlanmas ve gözden geçirilmesi için standartlar ve işlemler - Plan olmayan araziler için bina düzenlemeleri 3-12

13 Tablo İmar Yasas nn İçeriği Ksm Madde İçerik BİRİNCİ BÖLÜM 1-5 Amaç Genel Hüküm Kapsam Genel Esaslar İstisnalar Tanmlar İKİNCİ BÖLÜM 6-14 Planlama Kademeleri İmar Planlar Halihazr Harita ve İmar Planlar Ile ilgili Esaslar Planlarn Hazrlanmas ve Yürürlüğe Konmas İmar Planlarnda Bakanlğn Yetkisi İmar Programlar, kamulaştrma ve Kstllk Hali Kamuya Ait Gayrmenkuller Cephe Hatt İmar Planlarnda Umumi Hizmetlere Ayrlan Yerler Irtifak Haklar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İfraz ve Tevhid Ifraz ve Tevhid Tescil ve Şüyuun İzalesi İşleri Kamulaştrmadan Artakalan Ksmlar Arazi ve Arsa Düzenlemesi Parselasyon Planlarnn Hazrlanmas ve Tescili DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yap Yap ve Yap ile İlgili Yap Ruhsatiyesi Esaslar Ruhsat Alma Şartlar Geliştirme Alanlarnda Yap Ruhsat Yeminli Serbest Mimarlk ve Mühendislik Bürolarnn Snflandrlmas Kamuya Ait Yap ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat Ruhsata tabi Olmayan Yaplar ve Uyacaklar Esaslar Fenni Mesuller ve Mesuliyetleri ile Müteahhit Sicilleri Ruhsat Müddeti Yap Kullanma İzni Kullanma İzni Alnmamş Yaplar Ruhsatsz veya Ruhsat ve Eklerine Aykr Olarak Başlanmş Yaplar Umumi Hizmetlere Ayrlan Yerlerde Muvakkat Yaplar İnşaat, Tamirat ve Bahçe Tanzimi ile İlgili Tedbirler ve Mükellefiyetler Bina Ön Cephe Hatt ile Yol Aras ve Tabii Zeminin Kazlmas Kapc Daireleri ve Sğnaklar Otoparklar BEŞİNCİ BÖLÜM Halihazr Haritalarn, İmar Planlarnn ve Yap Projelerinin Hazrlanmas ve Uygulanmas Çeşitli Hükümler Yklacak Derecede Tehlikeli Yaplar Kamunun Selameti için Alnmas Gereken Tedbirler Arsalarn Yola Bakan Yüzleri Cezai Hükümler Yürürlükten Kaldrlan Hükümler Yönetmelik Mücavir Alan ALTINCI bölüm Sayl Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler YEDİNCİ BÖLÜM Yaplarn Amacnda Kullanlmas Geçici Hükümler ve Başka Amaçla Kullanlan Otopark Yerleri Yürürlük Yürütme Önce Verilen Ruhsat ve İzinler Müşterek Giriş Örfü Belde, Paftos Yönetmeliklerin Çkarlma Süresi Etkinlik Yürürlük Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-13

14 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas BİNA TİPİ BÜROKRATİK AŞAMA ÖZEL MÜLK Tek Kooperatifler Mülkün paylaşm Müstakil Araclğyla toplu Için karşlkl Bina konut Değiştirmedeki arazi (İş veya Kira (Yap-sat) Tesisi) KURUMSAL BİNA 1 Arazi mülkiyeti Tapu Dairesi ya da Kontrat/Sözleşme Bürosu: Senet ve/veya tesis edilmesi Tapu ya da kontrat evraknn edinimi istimlak 2. Finansal Bireysel Üyelerden Müteahhit ile Bütçe ve fonlar düzenlemeler Para toplanmas Parsel sahibi Arasndaki özel anlaşma 3. Kalknma Plan Bayndrlk ve İskan bakanlğ Belediye veya ile İl Müdürlüğü uyumluluk Tapu sahibi Tapu sahibi Tapu sahibi Son kullanc tapu+ başvurur veya Koop. Kurulu başvurur dilekçe ile başvurur. başvurur Plan olmayan araziler için yeni planlar iliştirilmelidir. 4. Tasarm: Tasarm ofisleri Konutiçi kontrolü mimari, (Mimar-mühendisler) Ya da konut içi yapsal, Tasarm ile alt sözleşme tesisatlar Bayndrlk ve İskan bakanlğ Belediye veya İl Müdürlüğü 5. İnşa izni Kontrol mühendisi atanmaldr. Kontratlarn takibi 6. İnşaat için Müteahhite özel hüküm, Özel Yasa işlemleri hazrlk/ Teklif için davet ya da anahtar anlaşma sözleşme teslimi düzenlemesi Müteahhit+ alt- 7. İnşaat müteahhit + (altmüteahhit) + kontrol mühendisi müteahhit + şantiye mühendisi (Belediye sadece temeli, bodrumu ve Kat yükselmelerini kontrol eder) Arac birimler, 8. Denetim, Özel denetçiler Taraflar Denetim birimleri, İlerleme ödemesi, arasndaki her bir Kaytl mühendis Nicelik incelemeleri, işplan, anlaşma için uyumluluk kontrolü Kontrol mühendis Esas sorumluluk 9. Mühendislik Iznin alnmas srasnda kontrol kaytl mühendis atanmas sadeceyoktur: inşaat sorumluluğu Kağt üzerindedir. Yasa, tasarm hatalar için bile çalşanlar sorumlu Müteahhiti sorumlu tutar. Müteahhit Çoğu zaman bunu tutulamaz Şantiye mühendisine devredebilir.. Arac birim içindeki 10. Oturma İşçilerin tazminatlar için Sosyal Sigorta Kurumu kontrolü, Denetm birimi izni: işin Projenin tamamlanmasna dair kontrol Tamamland sertifikas Sahibe teslimi (belediye, halk sağlğ, itfaiye, Mimarlar ve Verir. Mühendisler odas, kamu kuruluşubağlantlar) Şekil Kaynak: (Gulkan, 2000) Türkiye deki İnşaat Sürecinin Basitleştirilmiş Açklamas 3-14

15 (4) Yasadş Konut İnşas Kanunu: Türkiye de, konut inşas alannda resmi olmayan yerleşim sektörü önemli bir rol oynamaktadr. Yasadş konut, ya da başka bir deyişle gecekondu lar ilk olarak 1940 larda ortaya çkmaya başlamştr. Başlangçta, hükümet bu gecekondular ortadan kaldrmaya çalşmş ancak, gecekondulardaki hzl artş ve sakinlerinin muazzam politik gücü, hükümet politikasn daha uygulanabilir önlemler almaya zorlamştr. (Hirayama,2001;Kobayashi et al.,2001) te yeni gecekondu inşasn yasaklayan fakat varolan yasadş konutlara ruhsat veren bir yasa çkarld lerin sonunda, yasadş konut inşas sanayileşmeye başlad. Planl fakat yasadş konutlardaki gelişim, bunlarn satlmas ve kiralanmas; ticari bir sistem oluşturdu te, Türkiye Cumhuriyeti nin beş yllk ulusal kalknma plan hazrland ve yasadş konut yasağ da plana dahil edildi da bir gecekondu yasas çkarldğnda, konut politikasnda büyük bir yön değişimi yapld. Kanun, belirli koşullara uyan gecekondu alanlarn gelişme alanlar olarak belirledi ve bu alanlarn gelişimi ve altyaps desteklendi. Belirlenmiş koşullara uymayan gecekondu alanlar yasaklanmş alanlar olarak belirlendi ve bu alanlardaki konutlarn ykmyla, alternatif konutlaşmann yasaklanmas desteklendi. Kamu alanlarnda yasadş olarak oturanlarn ksa bir dönem içinde, araziyi parsellenmiş olarak satn almalar istendi ve emlak vergisine tabi oldular. Elde edilen gelir gecekondu arazilerinin geliştirilmesi için kullanlacakt. İstanbul da 1950 lerde resmi olmayan sektör, konut inşasnn %45 ini teşkil ediyordu te resmi olmayan sektör konut inşasnn üçte ikisini oluşturuyordu. Gecekondu yasas daha sonra 1976 da ve 1983 te ilk yaynlanmasndaki temel prensipler korunmak kaydyla tekrar gözden geçirildi te, 5. Ulusal Kalknma Plan nda, Toplu Konut Yasas ve Toplu Konut Fonu gibi konut edimine ilişkin finansal destek sistemlerinin taslağ oluşturuldu. Ayn sene, yeni bir inşa yasas, 1000 m2 den fazla yer kaplayan yasadş konut gelişimlerini cezalandrd fakat 1000 m2 den küçük alanlar kaplayan konut gelişimlerini yasallaştrd. (5) Güvenilir inşaatla ilgili son kararnameler 1999 daki iki depremi takiben, güvenli bina yapmn garanti etmek amacyla yeni kararnameler yaynland (Gülkan, 2001). Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-15

16 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas a. Bina İnşa Denetimi (595 sayl kararname, 10 Nisan, 2000) 595 No lu Kararname, bina inşas sürecinde, sözde kalite standartlarnn yerleşmesini garanti etmek amacyla çkarlmştr. Kurumsal binalar dahil değildir. Belirli bir binann sorumlular olarak adledilen kişiler tasarm mühendisi, müteahhit, şantiye mühendisi ve bina denetleme firmasdr. Tasarm mühendislerinin, profesyonel mühendise benzer olan uzman mühendis ünvanna sahip olmalar gerekmektedir. Özünde, bina denetim firmas, hem tasarmn doğruluğunu garanti etmek, hem de tasarmn gerçek inşaata uygunluğunu garanti etmek konularnda belediye ya da hükümet ofislerinin görevini yerine getirir den fazla nüfusa sahip her bir bölgedeki il ve kasaba için Bayndrlk ve İskan Bakanlğ nn yerel ofisinin genel koordinasyonu altnda bir bina denetim idare komisyonu kurulur. Ankara nn Yap Denetim Yüksel Kurulu ayn bakanlğn içinde yer almaktadr ve bu hiyerarşik yapy yönetir. Tasarm ve inşaat denetimi için konulan ücret, binann hesaplanan değerinin yüzde 4 ila 8 I arasnda değişir ve sahibi tarafndan belediye araclğyla ödenir. Eğer binann asl tasarma uygun olarak tamamlandğna dair bir tasdik bulunmuyorsa, belediyeler insanlarn binaya ya da müştemilatna yerleşmeleri için oturma izni veremez. Bina inşaat denetim firmas, doğal afetler de dahil olmak üzere, oturma izni verildikten sonraki on yl içinde meydana gelen ve sahibinin maruz kalacağ tüm hasarlarn karşlanmasndan sorumludur. Telafi etmeye yarayan bu mesuliyetin garanti edilebilmesi için, firmalar denetledikleri her iş için sigorta yaptrmak zorundadr. Bu tür bir faaliyetle meşgul olan tüm firmalar bu sigortaya sahiptir. Bu kararnamenin uygulamasna 1999 depremlerinde zarar görenlerin tümü de dahil olmak üzere 27 pilot bölgede başlanmştr. Bu kararname metninde atlanan nokta, etkili bir kalite teminat için gerekli olan detayl inşaat denetim prosedürleridir. İnşaat mühendisliği kolunun bu konuda birincil sorumluluğu almasnn yannda, Mimarlar, denetim prosedürlerinin dşnda braklmştr. Kararnamenin yürürlüğe konmasn kolaylaştrmak için daha sonra bir çok düzenleme de yaplmştr. b. İnşaat Denetiminin Yürülüğe Konmas için Düzenleme (26 Mays, 2000) İnşaat denetim firmalar, azaltlmş sorumluluk ve insan gücü ihtiyacna bağl olarak üç gruba ayrlmaktadr. Bu firmalarn sahipleri çoğunlukta mühendis ve mimarlar olmaldr. Ana görevleri, tasarmlarn depremsellik ile igili yasaya olduğu kadar binalar ile ilgili yasalara da uyduğunu garantiye almaktr. Yerel arazi değerlendirmelerine, svlaşma ve zemin taşma gücü konusundaki geçmiş deneyimler nedeniyle özellikle değinilmiştir. Bu 3-16

17 düzenleme ayrca farkl seviyelerdeki denetim kurullarnn nasl işlemesi gerektiği ve kaytlarnn nasl tutulacağ konusunda da açklamalar içermektedir. c No lu Mühendislik ve Mimarlk Kanunu ile 6235 No lu Türk Mühendisler ve Mimarlar Odalar Birliği Kanunu nun Düzenlemesi (601 sayl kararname, 28 Haziran, 2000) Mühendislik ve mimarlğn uygulamas ile mühendislerle mimarlarn odalar ve değişik odalar kapsayan birlikler çerçevesinde biraraya gelmeleri için verilen yetki, bu iki yasayla düzenlenmektedir. Yap denetim sürecine uzman mühendislerin ve mimarlarn dahil olmasyla birlikte, ana yasalara tekabül eden değişiklikler gerekmiştir. Bu kararname, bu hedefi sağlamaktadr. Odalar, uzman ünvannn müzakeresi için ana noktalar belirlemekle yetkilidir fakat esnek geçiş maddeleri de kabul edilmiştir. d. İnşaat Denetim Firmalar için Zorunlu Finansal Güvenilirlik Sigortas için Genel Koşullar(10 Temmuz, 2000) Hazine Müsteşarlğ tarafndan çkarlan bu genelge, denetim firmalarnn idaresini üstlendikleri her bir iş için almalar gereken zorunlu finansal güvenilirlik sigortas için gerekli olan kurallar ve işlemleri belirler. Sigorta maddeleri, afet nedeniyle meydana gelen mantksz hasarlar taahhütün maksad dşnda olarak belirler fakat belirgin ana noktalar konulmamştr. Müteakip maddelerde, fiziksel hasara yol açan olaylar olduğunda, sigortacnn ve sigorta edilenin zorunluluklar ayrntlaryla açklanmştr; çünkü bina güçlendirme sürecinde, hasarn basitçe kolaylkla tek bir tarafa atfedilemez. Sigorta primi, sigorta edilen değerin yüzde 1.3 üdür. e. 595 Sayl Kararname için Test Laboratuar Gerekleri: (30 Temmuz, 2000) Bağmsz test laboratuarlar, inşaatta kullanlan bina malzemeleri için minimum gereklerin karşlandğn teyit etmelidir. Bu direktif ve bir elkitab bu laboratuarlar için olan gereklilikleri belirler Afet Yasalar (1) 1982 Anayasas 1982 Anayasas, temel haklarn kullanmnn durdurulmas ve olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda uyulacak kurallarn ve işlemlerin taslağn belirlemektedir. 15. Madde, Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanlmas nn durdurulmasn aşağdaki gibi tanmlar: Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-17

18 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas Savaş, seferberlik, skyönetim veya olağanüstü hallerde, milletleraras hukuktan doğan hükümlülükler ihlal edilmemek kaydyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanlmas ksmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykr tedbirler alnabilir. Madde 119, anayasadaki " Tabii Afet ve Ağr Ekonomik Bunalm Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan" olağanüstü halin faaliyete geçirilmesini tanmlar. Madde, Tabii afet, tehlikeli salgn hastalklar veya ağr ekonomik bunalm hallerinde, Cumhurbaşkan başkanlğnda toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi alt ay geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir diye belirtir. Madde 121, Olağanüstü Hallerle İlgili Düzenleme yi aşağdaki gibi belirtir: "Anayasann 119 ve 120'nci maddeleri uyarnca olağanüstü hal ilanna karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi Gazetede yaymlanr ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayna sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantya çağrlr. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasnda dört ay geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldrabilir. 119'uncu madde uyarnca ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalşma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayr ayr geçerli olmak üzere, Anayasann 15'inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasl snrlnacağ veya nasl durdurulacağ, halin gerektirdiği tedbirlerin nasl ve ne suretle alnacağ, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarnda ne gibi değişiklikler yaplacağ ve olağanüstü yönetim usulleri, olağanüstü hal kanununda düzenlenir. Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkannn başkanlğnda toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kldğ konularda, kanun hükmünde karanameler çkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazetede yaymlanr ve ayn gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayna sunulur; bunlarn Mecliste onaylanmasna ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir." (2) Ulusal Kalknma Plan Daha önceki planlarn aksine, 8. Ulusal Kalknma Plan Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artrlmas adl dokuzuncu ksmda ve Doğal Afetler adl yedinci bölümde doğal afetlere tam olarak değinmektedir. Plan, amaçlar ve ilkeleri aşağdaki gibi açklamaktadr: 3-18

19 Alnacak etkili önlemlerle afet zararlarnn en aza indirilmesine yönelik sosyal, hukuki, kurumsal ve teknik yapnn oluşturulmas esastr. Bu yapnn oluşturulmasnda koordinasyonun tek elden sağlanmas temel ilkedir. Sürekli ve sistemli eğitim çabalar ile deprem ve diğer afetlere karş önlem almak, bu afetlerin birlikte yaşanabilen olağan birer doğa olay olarak alglanmas sağlanacaktr. Halk eğitimi çalşmalar, toplumsal etik kurallarn da kapsayacak biçimde sürdürülecektir. Mevcut ve yeni yaplacak olan tüm alt ve üst yaplarn yeterli afet güvenliğine kavuşturulmas için gerekli çalşmalar tamamlanacaktr. Afet sonrasnda kullanlan ve verimli sonuçlar vermeyen büyük miktardaki kaynaklar yerine daha küçük bir bölümü afet öncesinde bilinçli ve planl bir biçimde kullanlarak afet zararlarnn azaltlmas için gerekli tedbirler alnacaktr. Afetlere dayankl yap tasarm uzmanlk gerektirdiğinden mühendislik lisans programlarnda deprem ve diğer afetlerle ilgili konulara daha fazla ağrlk verilmesi sağlanacaktr. Ayrca, mühendisin sorumluluk duygusunu geliştiren ve meslek etiği kavramlarn yerleştiren programlara yer verilecektir. Teknik açdan yeterli bulunan üniversitelerde Deprem Mühendisliği yüksek lisans programlar oluşturulacak, mevcutlar geliştirilecektir. Mühendislerin uygulamadaki eksikliklerini azaltmaya yönelik çalşmalar başlatlacaktr. Ülkedeki yap stoğunun büyük bir bölümü yeterli deprem güvenliği taşmadğndan, deprem tehlikesinin yüksek olduğu yerlerden başlayan bir öncelik sras içinde, bu yaplarn deprem dayanm bakmndan sistematik bir biçimde değerlendirilmeleri ve güçlendirilmeleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut yaplarn deprem güvenliği bakmndan değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için yetkin mühendislerin görev yapacağ Yap Değerlendirme Merkezleri oluşturulmas desteklenecektir. Arazi kullanm ve imar planlarnn ilke ve yöntemlerinin afete duyarl niteliğe kavuşturulmas amacyla, ilgili mevzuat gözden geçirilecek ve bunlarn ödünsüz uygulanmas için etkin mekanizmalar geliştirilecektir. Kurallara aykr uygulama yapanlarn sorumluluklar ve bunlara uygulanacak yaptrmlar yeniden düzenlenecektir. Afet srasnda ve öncesinde; afet zararlarnn azaltlmas amacyla hzl, etkili ve kapsaml bir kurtarma ve ilk yardm çalşmasn kapsayan, afet sonrasnda afetin neden olduğu ekonomik, toplumsal ve psikolojik hasarlarn giderilmesine yönelik işlevlerin yerine Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-19

20 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas getirilmesini sağlayan ve mevcut hukuki ve kurumsal yap ile uyumlu, Ulusal Olağanüstü Hal Plan çalşmalarn da içeren bir afet yönetim sistemi oluşturulacaktr. Plan, hukuki ve kurumsal düzenlemeleri aşağdaki gibi tanmlamaktadr: Türkiye Acil Durum Yönetimi Kurumuna işlerlik kazandrmak amacyla mevzuatta gerekli düzenlemeler yaplacaktr. Mühendislerin görev, yetki ve sorumluluklarn düzenleyen Mühendislik ve Mimarlk Yasas ile meslek odalarnn görev ve yetkilerini belirleyen Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Yasas yeniden düzenlenerek Yetkin Mühendislik kavram getirilecektir. İmar Yasas, sağlkl bir yap denetim sistemi getirecek ve kurallara aykr uygulama yapanlarn sorumluluklarn ve bunlara uygulanacak yaptrmlar da içerecek biçimde yeniden düzenlenecektir. Belediyeler Kanunu ile Büyük Şehir Belediyeleri Kanunu, sağlkl bir yap denetim sistemi getirecek ve yerel yönetimlerin doğal afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve zararlarnn azaltlmas konusundaki görev yetki ve sorumluluklarn düzenleyecek biçimde yeniden ele alnacaktr. Afet Yönetmeliğinin depremle ilgili koşullarnn bilinçli ve eksiksiz olarak uygulanmas, bundan sonra yaplacak yaplarn depreme dayankl olmasn sağlamak için yeterli görülmektedir. Afetlerle ilgili diğer mevzuat da yeterli bir düzeye getirilecek ve uygulanmalar sağlanacaktr. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, yapda denetim, sorumluluk ve sigorta konular bakmndan gözden geçirilerek bu amaca yönelik yasal düzenlemeler yaplacaktr. Konutu hasar gören herkesi hak sahibi yaparak devleti doğal sigorta durumuna getiren Umumi Hayata Müessir Afetler Dolaysyla Alnacak Tedbirlerle Yaplacak Yardmlara Dair Kanun değiştirilerek bu uygulamann kapsam sigortalamann mümkün olmadğ koşullar ile snrlandrlacak ve kamunun sorumluluk alan daraltlacaktr. Diğer ülkelerdeki kuruluşlar ve uluslararas kuruluşlarla da işbirliği yapabilecek bir ulusal afet bilgi sistemi oluşturulacaktr. Afet srasnda aksamadan hizmet verebilecek bir ulusal afet haberleşme sistemi oluşturulacaktr. 3-20

21 (3) Afet Yasas (7269 sayl yasa) Toplumsal yaşama etki eden afete yönelik tedbirlerin alnmas ve yaplacak yardmlarn belirlenmesi üzerine bir kanun, ya da başka bir deyişle Afet Yasas 1959 ylnda afetlerle ilgili temel yasa olarak çkarlmş, daha sonra 1968 de değişikliğe uğramştr. İçeriği ve ilgili maddeleri Table de gösterilmektedir. Bu kanunun esas kapsam, deprem, yangn, sel, erozyon, toprak kaymas, çğ vb. afetler sonrasnda kamu müdahale kapasitesi sağlamak ve kurtarma operasyonlarndaki etkinliği artrmaktr. Bu amaç için kanun; il ve ilçe yönetimlerine olağanüstü yetkiler vererek, onlar müdahale faaliyetlerini yönetmeleri için bütün kamu, özel ve hatta askeri kaynaklarn tek otoritesi haline getirmektedir. Her yönetici, bir afetin hemen ardndan etkin hale getirilmesi amacyla bir kurtarma plan yapmakla sorumludur. İlgili bakanlklar, il yönetimleri, ve mahallelerin kendi acil durum hazrlk planlarn oluşturmalar gereklidir. Bütün kurtarma masraflar için her yl ulusal bütçeden bir afet fonu tahsis edilmektedir. Tablo Afet Yasas nn İçeriği (7269 sayl yasa) Maddeler Başlklar 1-5 Genel Prensipler 6 Devlet Memurlarna Verilen Yetkiler 7-11 Yükümlülükler 12 Tazminat,ve Ön Ödemeler Afet Alanlarnda Teknik Operasyonlar 16 Halkn Afet Bölgelerinden Diğer Bölgelere Nakli Değer, Birim ve Dağlm Fon Yaratmak ve Fonlar ve Ödeme Formlar Araclğyla Yardm Ceza Koşullar Çeşitli Koşullar Afet Yasas yla ilgili olarak hazrlanan yedi yönetmelik aşağdadr: - Afetlerle ilgili olarak acil yardm organizasyonunun ve planlamasnn temellerine dair düzenlemeler - Genel kamunun afetlerden ne ölçüde etkilendiğine belirleyen temel ilkelere dair düzenlemeler - Afetten etkilenen bireylerin tanmlanmasna dair düzenlemeler Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-21

22 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas - Afetlerin sonucu olarak inşa edilmesi gereken binalarla bağlantl olarak borç alnan meblağlarn affna dair düzenlemeler - Afetlerden sonra tahsis edilmiş, artan binalarn, arazilerin ve alanlara değer biçilmesine dair düzenlemeler SaylYasa ya uygun olarak kurulan afet fonunun giderlerine dair düzenlemeler - Afet bölgelerinde inşa edilecek yaplara dair düzenlemeler (4) Afetlerle İlgili Olarak Acil Yardm Organizasyonunun ve Planlamasnn Temellerine Dair Düzenlemeler ( sayl kararname) Afet Yasas nn 4. Maddesi ne göre hazrlanmş tüzüklerden biri olarak, bu düzenleme 1988 ylnda Bayndrlk ve İskan Bakanlğ tarafndan yaynlanmştr. Düzenlemelerin içeriği Table de gösterilmektedir. Bu düzenlemelerin amac, bir doğal afet durumunda, devletin doğal afet alanlarna en hzl erişimi sağlamas ve hayatta kalanlarn etkin bir yardm alabilmesi amacyla; doğal afetler gerçekleşmeden önce devletin tesislerini ve kaynaklarn etkin bir biçimde planlayarak acil yardm organizasyonlarnn oluşumunu ve görevlerini tanmlamaktr. İl ve ilçe yöneticilerine afet durumunda insana, araçlara, araziye ve mülke el koymalarn sağlayacak olağanüstü yetkiler verilmiştir. Bu düzenleme, valiliklere bağl İl Acil Yardm Komitesi ile Bayndrlk ve İskan Bakanlğ İl Müdürlükleri ne bağl Kalc İl Afet Yönetim Merkezi kurulmasn şart koşmaktadr. İl Afet Yönetim Merkezi, çeşitli kamu kuruluşlar tarafndan kurulmuş dokuz hizmet grubu ve ilgili alt-hizmet gruplarndan oluşmaktadr. Hizmet gruplar, hizmetin bitiş tarihi uzatlabilir olsa da, afetin başlangc itibariyle 15 gün boyunca, afetzedeler için çalşacaktr. Bu düzenleme ayrca, ilçe yönetimlerinin, belediye başkann da içermek suretiyle ilçe yöneticisine bağl ilçe acil yardm komiteleri kurmasn ve şehirdekilere benzer ya da oran olarak küçültülmüş hizmetler sağlamasn şart koşmaktadr. 3-22

23 Tablo Afetlerle İlgili Olarak Acil Yardm Organizasyonunun ve Planlamasnn Temellerine Dair Düzenlemeler Bölüm İçerik Madde 1 GENEL İLKELER OLAĞANÜSTÜ GÜÇLER VE ZORUNLULUKLAR ACİL YARDIM PLANLAMASININ GENEL İLKELERİ İL VE MAHALLE ACİL YARDIM ORGANİZASYON VE GÖREVLERİ 1 İL ACİL YARDIM ORGANİZASYON VE GÖREVLERİ MAHALLE ACİL YARDIM ORGANİZASYON VE GÖREVLERİ YARDIM İSTEME MERKEZİ PLANLAMA VE KOORDİNASYON BAŞBAKANLIK AFET MERKEZİ KOORDİNASYON KURULUNA ÜYE BAKANLIKLAR VE KIZILAY IN GÖREVLERİ 8 ÇEŞİTLİ (5) Afet Alanlarnda İnşa Edilecek Yaplara Dair Düzenlemeler Türkiye de depremsellik ile ilgili düzenlemeler, ülke kapsamnda bir bölgelendirme haritas ve ilgili yasalar ile birlikte geliştirilmektedir. Türkiye deki ilk depremsellik düzenlemesi, den fazla insann ölümüne sebep olan 1939 Erzincan depreminin verdiği ciddi hasarn etlkilemesi sonucu, 1944 ylnda iki bölgeyle yaplmşt. Ulusal bölge haritas o zamandan beri üç kere tekrar gözden geçirilmiştir. Değişiklikler, Tablo de gösterildiği gibi, bölgelerin artşyla, esas temel kesme katsaysnn artşyla ve yapsal tip, zemin türü, spektral ve önem gibi katsaylarn eklenmesi şeklinde ortaya çkmştr. Bugünkü depremsellikle ilgili yasa olan Afet Alanlarnda İnşa Edilecek Yaplara Dair Yönetmelik, Bayndrlk ve İskan Bakanlğ tarafndan Afet Yasasnna ek olarak farkl bir yönetmelik olarak yaynlanmştr. Deprem bölgeleri haritasnn en son gözden geçirilip düzeltilmesi 1996 ylnda yaplmştr. Bir önceki harita olan 1972 haritasnda, her bir bölgenin snr gözlemlenen zemin hareketlerine dayanlarak oluşturulmuştu. Ancak, yeni haritada, her bir bölgenin snr, 475 yllk bir tekrarlama periyodu için yaplan maksimum etkili ivme hesaplamalarna dayanmaktadr. Şekil deprem bölgeleri haritasnn 1996 daki en son değiştirilmiş halini göstermektedir. Kuzey Anadolu Fay Hatt nn varlğ nedeniyle, en riskli bölge (Bölge I) Türkiye nin doğu bat yönünde uzanmaktadr. Haritaya göre, İstanbul ilinin Avrupa yakasnn büyük bir ksm 2. bölgeden 4. bölgeye kadar olan bölümde yer alrken, ilin Anadolu yakasnn güneydoğu ksm 1. bölgede yer almaktadr. Ksm 3:Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3-23

24 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Plan Çalşmas Tablo Türkiye deki Depremsellik Düzenlemelerinin Gelişimi Yl Olay Esas Temel Kesme Katsays (fundemental base shear) 1939 Erzincan depremi 1944 İlk depremsellik Düzenlemesi Bölge I Bölge II Bölge I-II Kanun değişikliği Bölge birimlerinde editörel değişiklik 1953 Kanun değişikliği Bölge birimlerinde editörel değişiklik 1961 Kanun değişikliği Kat kesme katsays ve bölgesel katsay Yapsal Katsay Zemin Tipi Katsays Spectral coefficient Önem Katsays Zemin ve yap tipine gore katsay tantlmştr Bölge Haritas Değişikliği Bölge I-IV 1968 Kanun değişikliği Bölge I 0.06, Bölge II 0.04, Bölge III 0.02, Tantlmş Tantlmş Tantlmş Bölge IV Bölge Haritas Değişikliği Bölge I-V 1975 Kanun Değişikliği Tantlmş Zemin tipi ve spectral katsay tantlmştr Ayn 1996 Bölge Haritas Değişikliği 1998 Kanun Değişikliği Bölge I 0.4, Bölge II 0.3, Bölge III Değişiklik Zemin tipi ve spectral 0.2, Bölge IV 0.1, Bölge V 0 katsay değişikliği Kaynak: Kobayashi, K. et al. (2001) Değişiklik Şekil da Değiştirilmiş Hali ile Ulusal Deprem Bölgeleri Haritas Kaynak: Bayndrlk ve İskan Bakanlğ (www.deprem.gov.tr) (6) Sivil Savunma Kanunu (7126 sayl yasa) Sivil Savunma Kanunu (7126 sayl yasa) 1959 ylnda çkarlmştr ve halihazrdaki sivil savunma için yasal bir esas teşkil etmektedir. Bu yasa, sivil savunmaya kurtarma 3-24

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com 225 İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com ÖZET Kentler sürekli toplumsal gelişme içersinde bulunan ve toplumun yerleşme,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 1 TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İMAR HUKUKU. Sayfa No I- İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 19 II SAYILI İMAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 23

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İMAR HUKUKU. Sayfa No I- İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 19 II SAYILI İMAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 23 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İMAR HUKUKU Sayfa No I- İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 19 II- 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 23 1 - NAZIM İMAR PLANI 25 2- UYGULAMA İMAR PLANI 26 3- YAPILAŞMA VE UYGULAMAYA

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE TEŞKİLATI VE BELEDİYE SINIRLARI 25 İKİNCİ BÖLÜM İMAR

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.02.2012/56-1 6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI ÖZET : Doğal afet yaşanan yerlerdeki mükellefler ile Libya gibi siyasal karışıklıklar meydana gelen ülkelerde

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır. Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.) Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 25.11.1999

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı