VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI"

Transkript

1 Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay fl getireceklerini söyledi. GÜNCEL Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas seçimleri yar n ATO Congresium da yap lacak. Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkanl na aday olan Zekerya Murat, Yanl fl politikalarla sorunlar çözümsüz hale getiren ve bunun ortaya ç kmamas için bakkal esnaf n oyalayan yönetime Dur deme zaman gelmifltir. Baflkan Aday Murat, Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas hepimizin odas d r, birlik ve beraberlik içerisinde odam z birlikte yönetelim. ifadesini kullanarak meslektafllar - na pazar günü yap lacak seçimli genel kurulda mutlaka oy kullanmalar n hat rlatt. HABER 13. SAYFADA 11 OCAK 2014 Cumartesi Kay p Kar Tanesi adl oyun sahnelendi 16 DA YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) 13 TE Baflkan Çetin, vatandafl dinliyor GÜNCEL Memur-Sen den Erbakan Vakf na ziyaret Memur-Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du ve Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakf n ziyaret etti. Dr. Fatih Erbakan ile görüflen Memur-Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du'ya Vak f hakk nda bilgi verildi. HABER 3. SAYFADA GÜNCEL MAMAK Hofl geldin bebek ile 2618 ziyaret gerçeklefltirildi Mamak Belediyesi taraf ndan geçti imiz y l bafllat lan ve büyük be eni toplayan Hofl Geldin Bebek uygulamas devam ediyor. Hofl geldin bebek uygulamas bafllat ld günden bu yana Mamak ta 1340 k z bebek, 1278 erkek bebek dünyaya geldi. HABER 4. SAYFADA Okul servisleri Valilik taraf ndan denetleniyor Çocuklar n okullar ndan evlerine ve evlerinden de okullar na güvenli bir ortamda tafl nmas amac yla Vali Yard mc s baflkanl nda, l Jandarma Komutanl, l Emniyet Müdürlü ü, l Milli E itim Müdürlü ü ve Karayollar Bölge Müdürlü ü yetkililerinden oluflturulan Okul Servis Araçlar Denetleme Kurulu, çal flmalar na devam ediyor. HABER 3. SAYFADA Süleyman Göksu Bugün 4 te VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü, 174 ALO GIDA Hatt na gelen ihbarlar de erlendirerek 2 günde 10 ton 200 kilogram ürünü imha etti. Tiryaki, vatandafla dönüflümü anlatt Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Y ld ztepe ve Ali Ersoy Mahallesi nde gerçeklefltirilen kentsel dönüflüm çal flmalar n anlatmak için vatandafllarla bir araya geldi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, mahalle sakinleriyle bir araya geldi i toplant da, Y ld ztepe ve Ali Ersoy Mahallesi ni kapsayan kentsel dönüflüm sürecini de erlendirdi. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde gerçekleflen toplant da mahalle sakinlerini dinleyen Baflkan Tiryaki Ne yap lacaksa Alt nda l lar için yap lacak. Y ld ztepe ve Ali Ersoy mahallerinde bulunan imarl eski bloklar n hak sahiplerine seslenen Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki Bölgede kentsel dönüflüm çal flmalar n n bafllamas için mahalle sakinlerinin yüzde 90 n n mutabakata varmas gerekiyor. HABER 2. SAYFADA ALTINDA Çorumlular, Baflkan Fethi Yaflar ziyaret etti GÜNCEL Aktif ten yerli ödül Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Baflkan Cemal Emir ve yönetim kurulu üyelerini a rlad. Yaflar n Çorumlular n gönlünde ayr bir yeri oldu unu belirten Emir, Yaflar Halk fienli- i nde görmekten büyük mutluluk duyduklar n söyledi. 4 TE G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n 1999 y l nda hayata geçirdi i, 174 ALO GIDA Hatt na bir firma hakk nda son kullanma tarihi geçmifl ürünlerin depoda tutuldu u ihbar gelmesi üzerine harekete geçen Yenimahalle lçe Müdürlü ü ne ba l g da denetim ekipleri iflletmede denetim yapt. 2 TON 200 KG. TAVUK Yap lan denetimde son kullanma tarihi geçen ürünlerin, pazarlanmak üzere bekletilen di er ürünlerle ayn depoda tutulmas üzerine iflletmeye TL dari Para cezas kesen ekipler, pekmez, reçel, f nd k kremas ve lokumdan oluflan 8 ton ürüne de el koyarak, imha etti. Öte yandan yine 174 ALO GIDA Hatt na gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, son kullanma tarihi geçmifl 2 ton 200 kg. tavuk ürününe el koyarak imha etti. Ve bu iflletmeye de TL dari Para Cezas uygulad. HABER 16. SAYFADA Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i, Türkiye de Üretilen Mal Kullan - yorum temal "7.Geleneksel Üyeler Buluflmas " gerçeklefltirildi. Programda, yerli üretime katk sa layan ve uluslar aras marka bilinirlili i kazanm fl Türk Traktör, MAN Türkiye, Hidromek, Yakupo lu ve Yi it Akü firmalar na ödül verildi. HABER 13. SAYFADA YEN MAHALLE 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek e Se menler taraf ndan Se men k yafeti giydirilerek, Se men Heykeli hediye edildi. Baflkent te faaliyet gösteren çeflitli hemflehri dernekleri ve platformlarla bir araya gelmeye devam eden Baflkan Gökçek, Ankaral lar Derne i (AH D) Keçiören fiubesi nde, Ankara O uz Se menleri Derne i iflbirli i ile düzenlenen Ankara Divan Gecesine de kat larak Se men k yafeti giydi. ANKARA BUGÜN /2 GÖKÇEK E SE MEN KIYAFET G YD S e menlerin gösterilerini Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve Ankaral lar Derne i (AH D) Keçiören fiubesi üyeleri ile birlikte izleyen Baflkan Gökçek e, Ankara O uz Se menleri Derne i Baflkan Ayhan Ertürk taraf ndan Se men k yafeti giydirildi, Ankaral lar Derne i (AH D) Keçiören fiube Baflkan Semih Kan bir taraf ndan da Se men Heykeli hediye edildi. Se menlerin gösterilerini ilgiyle izleyen Baflkan Gökçek daha sonra Se menlerin talep ve sorunlar n dinledi. Se menlerin faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir yer iste i konusunda yard mc olaca n belirten Baflkan Gökçek, Büyükflehir Belediyesi olarak her zaman Se menlere destek olmaya devam edeceklerini bildirdi. Gösterilerin ard ndan Türkiye nin gündemini oluflturan konular ve geliflmelerle ilgili de erlendirmelerde bulunan Baflkan Gökçek, Türkiye nin geliflmesinden ve ekonomik Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 10 Rebi-ül Evvel 29 Kanun-i Evvel olarak büyümesinden rahats z olan d fl güçlere dikkat çekti. Büyükflehir Belediyesi olarak Ankara ya yap lan hizmetlerden de söz eden Baflkan Gökçek, özellikle sanayi bölgelerinde ifl olanaklar sa layacaklar ndan söz etti. Ankara için çal flmaya devam edeceklerini de belirten Baflkan Gökçek, dernek üyelerine seçim flark s olarak kullanacaklar Ankara n n Ba lar flark s n dinletti. Baflkent te bulunan çeflitli hemflehri dernekleri ve platformlar n n iki haftad r heyetler halinde yapt yo un ziyaretler de sürüyor. Baflkan Gökçek, Ankara Dernekleri Federasyonu, Güdül- Ayafl Dernekleri, AH D Genel Merkezi (Ankaral lar Derne i), Baflkent Ankara Dernekler Federasyonu, K z lcahamaml lar Derne i ve Çaml dereliler Derne i yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi. Dernek temsilcileriyle görüflen ve hepsi ile tek tek tan flarak sorun ve taleplerini dinleyen Baflkan Melih Gökçek, zaman zaman ilgili bürokratlar n da arayarak çeflitli talimatlar verdi ve taleplerin yerine getirilmesi konusunda giriflimlerin yap lmas n istedi. Baflkan Gökçek, dernek temsilcileri ve üyeleri ile yapt görüflmede Büyükflehir Belediyesi nin önemli projelerinden ve yap lan hizmetlerden de söz etti. Hemflehri derneklerinin ilçelerine götürülen hizmetlere de de inen Baflkan Gökçek, asfalt çal flmalar n, park ve çevre düzenlemesiyle ilgili yap lan hizmetleri, ilçelerde yap m na bafllanan saat kulelerini ve fientepe de yap m devam eden teleferik projesini anlatt. Teleferik projesi ile hem fientepelilere önemli bir hizmet götüreceklerini hem de teleferik duraklar na yak n olan yerlerde binalar n de er kazanaca n vurgulayan Baflkan Gökçek, seçimlerden önce 3 teleferik dura n n aç laca müjdesini verdi. Güdül, K z lcahamam ve Çaml dere yi hiçbir zaman ihmal etmediklerini ve çeflitli hizmetler götürüldü ünü anlatan Baflkan Gökçek, Bundan sonra da elimizden gelen her fleyi yapaca z diye konufltu. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 31 Günefl :07 03 Ö le :11 59 YARIN kindi :14 20 Akflam :16 42 Yats :18 07 Sanata tam destek A lt nda Belediyesi, sanata verdi i destekle de Türkiye ye örnek olmaya devam ediyor. Sanat n ve sanatç n n her zaman yan nda olan Alt nda Belediyesi, farkl üniversitelerden gelen akademisyenlere ve ö rencilere kap lar n açt, Ça dafl Türk Sanat Sempozyumu na ev sahipli i yapt. Sempozyuma kat lan sanatç lar ve ö retim üyeleri, sanat n ve sanatç n n yan nda olan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye teflekkür etti. Alt nda Belediyesi Meclis Salonu nda gerçekleflen Ça dafl Türk Sanat Sempozyumu na Türkiye nin dört bir taraf ndan Güzel Sanatlar Fakültesi ö rencileri kat ld. Türkiye deki sanat anlay fl n ileri seviyelere tafl mak amac yla gerçeklefltirilen sempozyumda, Türkiye deki güncel sanat uygulamalar ve sanat alan nda yaflan lan sorunlar anlat ld. 3 oturumdan oluflan sempozyumun bir di er konusu ise yeni medya sanat oldu. Sempozyumda ö renciler, postmodern estetik anlay fl ve postmodern eklektizim hakk nda bilgi sahibi oldu. Sempozyumda sanat, siyaset ve ideoloji iliflkileri de tart fl ld. Birçok akademisyenin kat ld sempozyumda Türk sanat nda var olan alegorik yaklafl mlar da ele al nd. letiflim ve Güzel Sanatlar Fakültesi ö rencileri, Türkiye de sanat n flans ve açmazlar üzerine bir iz düflüm konusuna büyük ilgi gösterdi. Ankara Barosu ndan TANIK A PLAKET A nkara Barosu taraf ndan gerçeklefltirilen Uluslararas Hukuk Kurultay na desteklerinden dolay Belediye Baflkan Bülent Tan k ve Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a teflekkür plaketi takdim edildi. Ankara Barosu nca gerçeklefltirilen ve Türkiye deki hukuk gündeminin her alanda tart fl labildi i genifl bir platfom olma özelli i tafl yan, 3 gün sürecek 8. Uluslararas Hukuk Kurultay, aç l fl konuflmalar ve plaket töreni ile bafllad. Kurultaya destek veren ve Yenimahalle belediye baflkanlar na plaketlerini Ankara Barosu Baflkan Av. Sema Aksoy takdim etti. Ankara Barosu Baflkan Av. Sema Aksoy un yapt aç fl konuflmas nda 2013 ün y l n n hukuk ve demokrasi tart flmalar yla geçti ini, ülkede adaletin gerçeklefltirilmesinin devletin amac ve görevi oldu unu dile getiren Aksoy, toplumsal bar fl n ve adaletin devletin egemenlik hakk n kullanarak oluflturdu u hukuk düzeni içinde herkese eflit ve adil yaklaflmas yla sa lanabilece ini ifade etti. Aksoy un ard ndan kürsüye gelen Türkiye Barolar Birli i Baflkan Av. Metin Feyzio lu, son dönemde toplumun adalete güveninin sars ld n belirterek gündemde olan görüflmelere at fta bulundu u konuflmas nda, Gün, devletin çivilerini tekrar çakma zaman d r. Gün sevgi, hoflgörüyle yeniden p r l p r l bir gelecek için birleflme ve kavuflma zaman d r" diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan, Türkiye Barolar Birli i nin Balgat ta yer alan Merkezinde Türkiye nin Anayasa Aray fl ; Demokrasi ve Yerel Yönetimler, nsan Haklar Çerçevesinde Genel Göç Politikalar ; Düzensiz Göç, Emek Sömürüsü ve nsan Ticareti; dari Yarg da Reform; fiiddetle Mücadelede Kurumsal flbirli i; Savunmas z Gruplar n Adalete Eriflimi gibi konular n 3 gün boyunca tart fl laca Demokrasi ve Hukukun Üstünlü ü ve Savunma Hakk temal Uluslararas Hukuk Kurultay na verdikleri kurumsal destekten dolay Belediye Baflkan Bülent Tan k ve Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a teflekkür plaketlerini Ankara Barosu Baflkan Av. Sema Aksoy takdim etti.

3 Memur-Sen den Erbakan Vakf na ziyaret flatmak, Milli Görüfl fikriyat n yeni nesillere M emur-sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du ve Memur-Sen Yönetim Kurure çal flmalar yapacakt r. Erbakan Hocam z n aktarmak ve fluurlu kadrolar yetifltirmek üzelu Üyeleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakf n ziyaret etti. mist olmas n n yan nda büyük bir manevi debir bilim insan,ilim adam, siyasetçi, ekono- Genel Baflkan Dr. Fatih Erbakan ile görüflen Memur-Sen Genel Baflkan Ahmet Günr m z çerçevesinde toplumumuza anlataca z er oldu u gerçe ini de inflallah bu çal flmalado du'ya Dr. Fatih Erbakan Vak f hakk nda bilgi verdi. Genel Baflkan Dr. Fatih Erbakan, Ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getiren Dr. Fatih Erbakan, ziyaretçilerine Erba- Prof.Dr. Necmettin Erbakan Vakf Milli Görüfl Lideri Erbakan Hocam z n ideallerini yakan Vakf motifli kahve fincan hediye etti. da sanat dolu bir y l geçti Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n sanat zor ulafl labilir bir halden ç kartarak, toplumun her gelir seviyesindeki vatandafl yla buluflturmak amac yla hizmete soktu u Galeri Kara, Galeri Uray ve Müze, Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi ile birlikte yüzlerce sanat etkinli ine ev sahipli i yapt. Ankaral lar, Belediye Baflkan Bülent Tan k n, sanat n zor ulafl labilir bir halden ç kart lmas amac yla K z lay da hizmete soktu u galerilerde aç lan sergilerle, sanatla dolu dolu bir y l geçirdi. ANKARA /3 Yeflilbay r da yol açma çal flmalar M amak Belediyesi ilçedeki yol aç m çal flmalar n aral ks z sürdürüyor. Fen flleri Müdürlü ü ekipleri Yeflilbay r ve K br s mahallelerinde yapt çal flmalarla, 1830 sokak ve 1965/2 soka birbirine ba l yor. Yol aç m ve geniflletme çal flmalar n yerinde inceleyen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, yapt m z çal flmalar ilçemizin flehirleflme oran n yükseltiyor diye konufltu. Yeni aç lan yollar n ulafl m sorunu yaflayan vatandafllara rahat bir nefes ald rd n belirten Akgül, Her geçen gün büyüyen ve geliflen ilçemizde, hayat ve ulafl m rahatlatmak için sürekli yeni yollar aç yoruz. Ulafl m sorununu çözmeyle birlikte, geliflimin yeni alanlara do ru kaymas na da katk sa l yoruz Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü ne ba l ekiplerin bölgede yo unlaflt rd çal flmalar kapsam nda bir taraftan yol açma ifllemleri, di er yandan da hafriyat çal flmalar devam ediyor. fl makinelerinin dur durak bilmedi i Mamak ta yollar belli bir program dâhilinde açan belediye, bu y l 45 bin metre yol açmay hedefliyor. Baflkent OSB den Vali Yüksel e ziyaret Ça dafl Sanatlar Merkezi nde (ÇSM), 64 sergi, 39 tiyatro oyunu, 27 konser, 7 festival, 5 özel gün kutlamas n n yan s ra engelli vatandafllar için etkinlikler, ve Bin Çocuk Korosu konserleri Ankaral larla bulufltu. ÇSM,ressamlardan karikatüristlere, tiyatroculardan ö retim üyelerine kadar genifl bir yelpazeyi, farkl konularda düzenlenen 21 panel ve 18 söyleflide vatandafllarla bir araya getirdi. Kentin merkezini sanat n solu uyla bir araya getiren Galeri Kara, ulusal ve uluslararas sanatç lar n ifllerinden oluflan 11 sergiyi sanatseverlerin be enisine sundu y l n Havva Altun un Öptüm Annen bafll kl resim ve heykel sergisiyle açan Galeri Kara, y l talyan sanatç lar Hazareno Biondo ve Daniele Miola n n heykel çal flmalar yla kapatt y l n n ortas nda aç lan Galeri Uray da, H rvatistan Büyükelçili i nin foto raf sergisi, Ankaral 45 sanatç n n resim, heykel ve foto raf çal flmalar ndan oluflan Bar fl adl karma sergisi ve Lozan dan Cumhuriyet e sergisi yer al rken, Müze da da Tohum Takas fienli i, Resim Çal fltay Sergisi, Lozan Mübadilleri ve Kurtulufl sergileri Ankaral larla bulufltu. Okul servisleri denetleniyor Ç ocuklar n okullar ndan evlerine ve evlerinden de okullar na güvenli bir ortamda tafl nmas amac yla Vali Yard mc s baflkanl nda, l Jandarma Komutanl, l Emniyet Müdürlü ü, l Milli E itim Müdürlü ü ve Karayollar Bölge Müdürlü ü yetkililerinden oluflturulan Okul Servis Araçlar Denetleme Kurulu, çal flmalar na devam ediyor. Ankara Valili ince yap lan aç klamada, Gelece imizin teminat olan çocuklar m z n okullar ndan evlerine ve evlerinden de okullar na güvenli bir ortamda tafl nmas için servis araçlar n n teknik ve fenni denetimleri sürdürülmektedir denildi. Valilik aç klamas nda Aral k ay nda yap lan umumi denetimlerde trafik kurallar na uymayan servis araçlar ndan 540 adedine trafik kurallar na uymamak nedeniyle cezai ifllem uyguland ve toplam TL para cezas kesildi i belirtildi. gere ince cezai ifllem Valilikçe yap lan aç klamada uygulanm flt r. denildi. devamla; Ankara linde Aral k ay nda ayr ca toplam 93 adet okul servis arac n n, genel fenni-trafik kontrolleri de yap lm flt r. Kontroller sonucunda eksikli i tespit edilen okul servis araçlar na ilgili kanun Valilikçe yap lan aç klaman n sonunda Ö rencilerimizin can ve mal güvenliklerinin her fleyden daha önemli oldu u esas içerisinde, okul servis araçlar n n gelifl-gidifl saatlerine ve belirlenen güzergâhlar na uyulmas ile sürücüler ve araç personelinin genel tutum ve davran fllar n n, e itim ve ö retimin devam süresince dikkatle ve aral ks z izlenmeye devam edilece i, mevzuata uygun bulunmayan araçlar n trafikten derhal men edilece i bildirilmifltir. B aflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluflan Heyet, Ankara Valisi Alâaddin Yüksel i makam nda ziyaret ederek geliflmeler ve mahalli sorunlar hakk nda bilgi verdi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirerek Küçük veya orta ölçekli sanayinin gelifltirilmesi ve yeni istihdam alanlar n n aç lmas ba lam nda organize sanayi bölgeleri rejimi, ülkemizin gerçeklefltirdi i bir baflar tablosudur. Kaynaklar n rasyonel kullan m, kümeleflme anlay fl n n giderek geliflmesi ve sanayi çevre iliflkilerinin en do ru biçimde gerçeklefltirilmesi konular nda da Baflkent Organize Sanayi Bölgesi örnek teflkil eden uygulama niteli i kazanm flt r. Vali Yüksel Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Ankara y 'Sanayinin de Baflkenti' yapma iddias n tafl makta olup orta ve büyük ölçekli sanayi tesisleriyle ülkemizin sanayileflmesinde model kabul edilebilecek bir sanayi kentini de hayata geçirmektedir. Baflkent Ankara, sanayide giderek varl n daha etkin biçimde hissettirmeye bafllam fl ve bunun sonucu olarak da Ankara da bir yandan Organize Sanayi Bölgelerinin say lar artarken di er yandan en büyük 500 sanayi kuruluflu aras nda yer alan Ankaral firmalar n say s ve s ralamas da her geçen y l artmaktad r. Vali Yüksel Bu kentin heyecan n sizinle paylaflan bir arkadafl n z olarak ifade ederim ki emeklerini al n teriyle buluflturarak sermayelerini de emeklerinin yan na koyan yüksek vatan sevgisine sahip Baflkent Organize Sanayi Bölgesine yat r m yapan müteflebbislere, sanayici ve ifl adamlar na teflekkür ediyorum. Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk de Baflkent Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tüm sanayi tesisleri tamamland nda; 500 adet sanayi tesisinde 50 bin kifliye ifl olana sa lanacak, 1 milyar dolar ihracat yap lacak, 400 milyon dolar kurumlar vergisi tahakkuku ile 2 milyar dolar katma de er sa lanacakt r; daha da önemlisi, ülkemizde çal flma ve üretme koflullar yla örnek al - nabilecek gelece in 'sanayi kenti' oluflmaktad r.

4 8 9 branflta meslek edindirme kursu veren ve bugüne kadar 120 bin kursiyeri ücretsiz e iten Mevlana Kültür Kongre ve Spor Merkezi, Antares AVM, Ayval ve Yayla KEÇMEK flubelerini gezerek kursiyerlerle sohbet eden Mustafa Ak, yap lan çal flmalar hakk nda bilgi ald. Tak tasar m, tezhip minyatür, Kur an- Kerim, bilgisayar, elde kurdele nak fl, ngilizce, ahflap boyama ve flifl dantel s n flar n ziyaret eden Baflkan Ak, kursiyerler taraf ndan yap lan ürünleri inceledi. Resim ve ebru s n f nda bir kursiyerin lale ebrusu tekni ini izleyen Baflkan Ak, daha sonra i ne oyas yapan ö rencilerin misafiri oldu. Vaktimizi iyi de erlendirelim diye bafll yoruz, sonra kendimizi kapt r yoruz diyen kursiyerlere Baflkan Ak da Güzel vakit geçiriyor, yeni insanlar tan yorsunuz, ayn zamanda bir meslek de ö reniyorsunuz yan t n verdi. Bilgisayar s n f nda 60 yafl nda bir kursiyer görünce yan na giderek sohbet eden Mustafa Ak, Ö renmenin yafl yok, insan her yaflta ö renebilir. Önemli olan sizlere bu f rsat tan ns n. Biz de sizler için bu f rsat oluflturuyoruz ANKARA 4 Kursiyerler de kendilerine bu imkan tan yan Keçiören Belediyesi ne ve Baflkan Ak a teflekkür ettiler. Okuma yazman n ö retildi i s n f da gezen Baflkan Ak, okuma yazma bilmeyen bir insan n durumunu karanl kta yaflamaya benzeterek Burada okuma yazmay ö rendikten sonra aç k ilkö retime girip kaydolman z, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar (KEÇMEK) flubelerini ziyaret etti. Baflkan Ak, KEÇMEK flubelerini ziyaret etti 2618 bebek ziyaret edildi Çorumlular, Yaflar ziyaret etti Yaflar n samimiyetinden ve içtenli inden dolay vatandafllar n gönlünü fethetti ini belirtti. Emir, Halk Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Baflkan Cemal Emir ve yönetim kurulu üyelerini a rkür ederiz. Bizi bu özel günümüzde yaln z b rakmad - flenli imize verdi iniz desteklerden dolay size tefleklad. n z yerel seçimlerinin ard ndan sizi tekrar aram zda görmek istiyoruz. Size ve tüm ekibinize çal fl- Yaflar n Çorumlular n gönlünde ayr bir yeri oldu- unu belirten Emir, Yaflar Halk fienli i nde görmekten büyük mutluluk duyduklar n söyledi. ve beraberli i savunan tüm kurum ve kurulufllar n desmalar n zda baflar lar dileriz Halka hizmeti, birlik Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Ankara Atatürk Spor Salonu nda gerçekleflen Halk fienli i ne kat - diye baflkanl siyaset makam de il, hizmet makam - teklemeye devam edeceklerini söyleyen Yaflar, Bele- lan Yaflar a desteklerinden dolay teflekkür etti. Birbirinden ünlü sanatç lar n konuk oldu u flenlikte Emir, için tüm çal flmalar m z titizlikle d r. Biz de birlik ve beraberlik içerisinde yaflayabilmek yürütüyoruz. s navlara girip ilkö retim diplomas alman z istiyorum diye konufltu. Baflkan Ak, okuma yazma bilmeyen insanlar n sürekli baflkalar n n yard m na ihtiyaç duydu unu belirterek Bu yüzden bu kurslar sizlerin hizmetine sunuyoruz ki, okuma yazma ö renip e itiminize devam edebilesiniz Genifl Aç Süleyman GÖKSU ÇALIfiAN GAZETEC LER GÜNÜ Gazetecilik, zor ve meflakkatli bir görev. Toplumu bilgilendirmede büyük öneme haiz. Her mesle in oldu u gibi, gazetecili in de önemli dallar var. Tüm zorluk ve s k nt lar gazetecili- in önemli bir gerçe i. So u u, s ca, ya muru ve rüzgâr demeden her mevsim ve flartlarda görev bafl ndad r. Ailesinden ve akrabalar ndan hep uzak kal rlar. Bazen savafllarda yaralan rlar veya canlar ndan olurlar, bazen de esir al n rlar. Tehlikesi ve görev zorluklar da iflin di er yönü. Taflrada diz boyu olumsuz flartlar, sürekli karfl - s na ç kar. Maddi s k nt lar ise iflin bir baflka boyutudur. Onda gazetecilik adeta bir ideal olmufltur, görev aflk ndan hiç bir fley al koyamaz. Baz tiraj yüksek gazetelerde farkl s k nt lar vard r. Her fley patronun iki duda aras ndad r. Bu gazetelerde yazarlar, istedi i gibi hür düflüncelerini yazamazlar. D flar dan bak nca da, gazetelerde demokrasi ve düflünce özgürlü ü var zannederiz. flin içine girdi inizde durumlar farkl l k gösterebilir. Mahalli gazetelerin zar zor ve k t kanaat ayakta durabildikleri bir gerçek. Gazeteyi parayla satamaz, gelirleri e er flartlar tutuyorsa resmi ilan ve reklamlard r. Çal flt rd personelin maafl n zor öder. Borçlar da birikir durur, ödemesi hep baflka bahara kal r. Geçen dönemde yürürlü e giren y pranma paylar, yüreklerine biraz su serpmifltir. Teknolojiye ayak uydurmak, en önemli arzular. Özellikle yerel bas n, makine ve teçhizat yenileme konusunda devletten maddi destek beklemektedir. Bu arada vatandafllar m z n da gazetecilerden bekledikleri var. Her zaman ciddi ve tarafs z haber, onlar n her zaman ki iste i. Yaz lan, yalan yanl fl haberlere çok k z yorlar. Yazarlar ise, baz gazetelerde fikir serbestli inin olmad konusunda hem fikirler. Bir tak m gazeteler, haberlerinde siyaset yap yorlar, ancak yazarlar farkl bir kulvarda siyasi yaz lar yazd klar nda tepki veriyorlar. Ondan sonra da demokrasiden ve insan haklar ndan dem vuruyorlar. Gazeteler, kanun ve yasalara uygun olmak flart yla her görüfle aç k olmal d r. Gazeteciler, gülü seven dikenine katlan r misali, zorluklara ra men mesleklerinden çok memnunlar. Zahmetli de olsa önemli bir görevi icra ediyorlar. Haberleri an nda kamuoyuna ulaflt rmak, onlar n yorgunluklar n gideriyor. Çal flan gazetecilerin, senede bir defada olsa hat rlanmak hofllar na gidiyor. Tüm gazetecilerin,10 Ocak Çal flan Gazeteciler Gününü kutlar, sa l k ne nefle dolu günler dilerim. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi M amak Belediyesi taraf ndan geçti imiz y l bafllat lan ve büyük be eni toplayan Hofl Geldin Bebek uygulamas devam ediyor. Hofl geldin bebek uygulamas bafllat ld günden bu yana Mamak ta 1340 k z bebek, 1278 erkek bebek dünyaya geldi. lçe s n rlar içinde dünyaya gözlerini açan 2618 bebek ve ailesi ziyaret edilerek içerisinde 10 parça z - b n tak m, bebek tafl ma çantas, bebek malzeme tafl ma çantas, biberon ve damakl emzik bulunan paketler ailelere teslim edildi. Ailelerin maddi yükünü de hafifleten hofl geldin bebek uygulamas çiftler aras nda da mutlulukla karfl lan yor. lçe sakinlerinin iyi ve kötü gününde yan nda olarak örnek çal flma yürüten Mamak Belediyesi; dünyaya gözlerini yeni açan bebeklerin aileleri ziyaret ederek sevinçlerine ortak oluyor. Mamak genifl bir aile olarak gördü- ünü dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Mamakl bebeklere küçük bir hofl geldin sürprizi düzenleyerek içerisinde bir bebe in do um sonras nda ilk ihtiyaçlar n n bulundu u hediyeleri ailelerine takdim ediyoruz. Mamakl olman n ayr - cal art k do umla birlikte bafll yor Ayr ca do um an s na k z ve erkek bebekler için ayr ayr haz rlanan pembe ve mavi renkli kartlar da ailelere gönderiliyor. Bebe in ad, soyad, do um tarihi gibi bilgilerin yer ald kartlar hem aileler hem de bebekler için özel bir hat ra niteli inde. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 Ar tma tesislerinde elektrik indirimi için müracaat flart Kapat lan Koza Alt n Madeni iflçileri eylem yapt ZM R (CHA) zmir'in Bergama ilçesinde Koza Alt n flletmeleri A.fi. Çukuralan Alt n Madeni nin mühürlenmesinin ard ndan 450'ye yak n iflçisi, ellerinde pankartlarla eylem yapt. Eylemde Soma Maden fl Sendikas Baflkan Tamer Küçükgencay ve Koza Alt n flletmeleri Genel Müdür Yard mc s Cemalettin Çetin de bas n aç klamas okudu. Küçükgencay, Üretime geçti i ilk günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti yasalar n n gereklerini aksatmadan yerine getiren, sendikal faaliyetlerimizi her zaman destekleyerek, iflveren kimli inin ötesinde iflçisinin hak ve ç karlar n gözeten, kulland ileri teknolojiler, çevreye ve insana duyarl l yla sektöre pek çok konuda önderlik eden Koza Alt n flletmeleri A.fi. nin böyle olumsuz bir süreçten geçiyor olmas n n flaflk nl ve üzüntüsünü yafl yoruz. l Özel daresi ve Koza Alt n flletmeleri A.fi. taraf ndan yap lan resmî bas n aç klamalar n yak ndan takip ettiklerini belirten Küçükgencay, Görüyoruz ki Koza Alt n, üzerine düflen yasal sorumlulu u zaman nda ve eksiksiz olarak yerine getirmifl, kapatmaya konu olan çevre izni lisans için tüm evraklar n teslim etmifl ve son flart olarak sunulan harç yat rma ifllemini de günü gerçeklefltirmifltir. diye konufltu. Resmî ifllemler tam olmas na ra men Çukuralan Alt n Madeni'nin 31 Aral k 2013 tarihinde zmir l Özel daresi taraf ndan mühürlendi ini hat rlatan Tamer Küçükgencay, flunlar söyledi: "Bu kapatma karar yla 450 ye yak n iflçi, bu olumsuz süreçte ma dur olmufltur. Aileleriyle birlikte 2 bin kiflinin direkt zarara u rad n görüyoruz. Kimi arkadafl m z evlendi, yeni evlat sahibi oldu, kimi arkadafl m z kredi çekti ev ald, araba ald, kimi arkadafl m z y llarca çekti i maddi zorluktan yeni kurtuluyordu ki iflletmenin kapanma karar yla her fley altüst oldu. Bu ma duriyete sessiz kalamay z. Üzerimize düflen görev ve sorumluluk ne ise yerine getirilecektir. Öncelikle sendikam z üyesi iflçilerimizin ve ailelerinin, sahada faaliyet gösteren tafleron firma iflçileri ve ailelerinin, Bergama ve Dikili esnaf n n, tedarikçilerin, iflveren Koza Alt n flletmeleri A.fi. nin ve ülkemizin daha fazla zarar görmemesi için çevre izniyle ilgili flirket taraf ndan tamamlanm fl sürecin sonuçland r lmas n ve Çukuralan Alt n Madeni nin kapat lma karar n n bir an önce kald r lmas n istiyoruz. Genel Müdür Yard mc s Çetin de bütün resmî ifllemler tamam olmas na ra men iflletmenin kapat lmas na bir anlam veremediklerini söyledi. Çetin, iflletmenin tekrar faaliyete geçmesi için kanuni süreç bafllatt klar n kaydetti. ANKARA (AA) E ker, düzenledi i bas n toplant s nda, Bakanl n n 2013 y l faaliyetlerini de- erlendirdi, 2014 hedeflerini aç klad. Dünyadaki k rm z et üretiminin yüzde 60 a yak n n n domuzdan elde edildi ini belirten Eker, geçen y lki s r eti üretiminin 64 milyon ton, kanatl eti üretiminin ise 100 milyon ton oldu unu bildirdi. Dünyada 900 milyon insan n açl kla karfl karfl ya oldu unu vurgulayan Eker, asl nda herkese yetecek kadar g dan n bulundu una dikkati çekti. Geçen y l dünya genelinde g da fiyatlar nda yüzde 4,4 düflüfl görüldü ünü belirten Eker, 2013 te hububat ve fleker fiyatlar n n azald n, ya fiyatlar n n ise biraz artt n söyledi. Türkiye nin tar msal has las n n 62 milyar dolar aflt na iflaret eden Eker, Avrupa n n en büyük tar m ülkesi haline geldi ini an msatt. Türkiye nin g da maddeleri d fl ticaretinin geçen y l 5,2 milyar dolar fazla verdi ini bildiren Eker, Bakanl k olarak bu konuda TÜ K rakamlar n dikkate ald klar n ifade etti. Geçen y l nakdi karfl l ks z 9 milyar lira destek verdiklerini kaydeden Eker, 2013 ün Cumhuriyet tarihinin üretim rekorlar n n k r ld y l oldu unu vurgulad. Eker, sözlerini flöyle sürdürdü: Geçen y l bu day üretimi 22 milyon tona ç kt. M s r üretimi yaklafl k 5,9 milyon tonu geçti. Çeltik 900 bin ton. Ayçiçe i üretimi de 1,5 milyon tona ç kt. Bu dört üründe de Cumhuriyet tarihinin rekoru k r ld. Turunçgilde 3,7 milyon tona AYDIN (CHA) A yd n Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü, ar tma tesislerinde kulland klar elektrik enerjisinin yüzde 50'sini ücretsiz almak isteyen iflletme sahiplerini, müracaat etmeleri konusunda bilgilendirdi. Yap lan yaz l aç klamada, Teflvik tedbirlerinden faydalanmak isteyen kurum, kurulufl ve iflletmelerin, öncelikle bakanl ktan 'Geri Ödeme Belgesi' almalar ve her y l nisan ay n n sonuna kadar il müdürlüklerine, teflvik geri ödemesi için baflvuruda bulunmalar gerekmektedir. denildi Say l Çevre Kanunu'nda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un 20. maddesinde, "Ar tma tesisi kuran, iflleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kurulufllar n ar tma tesislerinde kulland klar elektrik enerjisi tarifesinde, sanayi tesislerinde kullan lan enerji tarifesinin yüzde 50'sine kadar indirim uygulamaya bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir." ANKARA (CHA) M aliye Bakanl n n yay nlad tebli le, yerli tar mdan üretilen biyodizel için sa lanan yüzde 2 lik vergi indiriminin at k ya lardan üretilecek biyodizel için de uygulanmaya bafllamas akaryak t sektöründe önemli bir tart flma bafllatt. Petrol ithalat - ç lar düzenlemenin at k ya larda kay t d fl l artt raca n savunurken, biyodizel sektörünün temsilcileri ise bu iddialar n aksine kay t d - fl l n önüne geçilece ini ileri sürdü. Sektör temsilcilerinden Tamer Afacan düzenleme için, Çevreyi kirleten bir unsur ekonomiye kazand r l yor. Bundan daha faydal bir fley olabilir mi? ifadelerini kullan rken, Niyazi lter, Çok say da flirketin tekrar biyodizel piyasas na girmeye çal flmas n tedirginlikle izliyoruz. aç klamas nda bulundu. Maliye Bakanl taraf ndan yay nlanan tebli le, motorine harmanlanacak biyodizel ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Tebli le at k ya lar n harmanlanarak biyodizele çevrilmesi ile ilk baflta ödenecek ÖTV den daha sonra yüzde 2 lik bir indirim sa lanmas öngörülüyor. Ancak ilgili kamu kurumlar ndaki yöneticiler, ç kar lan yeni düzenlemenin bir tak m sorunlar beraberinde getirece ini ifade ediyor. At k ya lar n bu kapsama al nmas n iyi karfl lamayan baz bürokratlar da kay t d fl l n artacabilece ine dikkat çekiyor. ALB YO-B R Genel Sekreteri Tamer Afacan, düzenleme sayesinde kay t d fl nda kullan lan ürünlerin kay t alt na al naca n ifade ederek, S k nt l bir durum görmüyoruz. Son derece normal bir durum. Çevreyi kirleten bir unsur ekonomiye kazand r l yor. Bundan daha faydal ç kt. Bu da yine kay tlarda olan bir rakam de il. Türkiye nin kivi üretimi 42 bin tona ç kt ve say l kivi üreticisi ülkeleri aras na girdi. Muz üretimi 215 bin tona ç kt. Bunlar hep Türkiye nin içinde üretiliyor. Piyasada gördü ümüz iri muzlar ithal zannediliyor, onlar ithal de il. Burada üretiliyor. Miras yoluyla tar msal arazilerin sürekli bölünmesinin önemli bir sorun oldu unu, bu konuda önemli düzenlemeler yapt klar n anlatan Eker, TBMM gündeminde olan düzenlemeyle Türkiye nin temel sorunun çözüme ulaflaca n vurgulad. Türkiye de 30 milyon parsel bulundu unu, bunlar n toplulaflt r lmas gerekti ini belirten Eker, bu y l sonunda toplam 6 milyon hektar arazinin toplulaflt r lm fl olaca n bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ile geçen y l yap lan protokol kapsam nda aspir ve kanola üretilece ini ifade eden Eker, gebe düve ve küçükbafl ihrac na baflland - n ve bunun devam edece ini anlatt. Geçen y l AB ülkelerine süt ürünleri ihracat n n bafllad n belirten Eker, Hayvansal ürün d fl ticaretinde geçen y l 1,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaflt k diye konufltu. Eker, Türkiye denizlerindeki av bask s n azaltmak için bafllatt klar bal kç l k teknelerine yönelik desteklerin bu y l da devam edece ini kaydetti. bir fley olabilir mi? diye konufltu. Bürokratlar n kayg lar ile ilgili de, Onlar her fleye kayg l lar. Buna da bir kulp tak yorlar. Biyoyak t kullan m da zaten 20 bin ton. Bu 16 milyon tonluk bir pazarda nedir ki? Ama biyoyak t hiç sokmak istemiyorlar. Bir sokarlarsa, Türkiye enerji ihtiyac n n yüzde 3-4 ünü karfl lamaya bafllar. diyorlar. Baz - lar, Biz de ithalat yapamazlar.. diye düflünüyorlar. ifadelerini kulland. At k ya lar n harmanland nda EKONOM /5 Bu day üretiminde 22 milyon tonla Cumhuriyet rekoru k r ld G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Geçen y l bu day üretimi 22 milyon tona ç kt. M s r üretimi yaklafl k 5,9 milyon tonu geçti. Çeltik 900 bin ton. Ayçiçe i üretimi de 1,5 milyon tona ç kt. Bu dört üründe de Cumhuriyet tarihinin rekoru k r ld K rsal kalk nma kapsam nda 2006 dan bu yana 1 milyar lira hibe deste iyle 4 bin 733 tar ma dayal sanayi tesisi kurdurduklar n belirten Eker, çiftçilerin makina ve ekipman projelerine 800 milyon liran n üzerinde destek sa lad klar n aktard. Güvenilir g da konusunda önemli çal flmalara imza at ld n da ifade eden Eker, k rm z -kanatl et kar fl m n n yasakland n, ekmekteki kepek oran n n yüzde 60 art r l p tuz oran n n yüzde 1,5 azalt ld n, katk maddelerinin yasakland n, 2013 te ayr ca g da takviyelerine yönelik düzenlemenin yürürlü e konuldu unu hat rlatt. Bakanl taraf ndan 2002 y l nda 39 bin g da denetimi yap l rken geçen y l bu rakam n 500 bine ulaflt n bildiren Eker, Geçen y l 177 parti ürün taklit ve ta flifl nedeniyle teflhir edildi, üreticileri cezaland r ld diye konufltu. Eker, ekmek israf n n önlenmesine yönelik kampanyada önemli baflar elde ettiklerini, bu konuda y ll k de erlendirme için bu ay toplant düzenleyeceklerini kaydetti. Okul Sütü Program n n bu y l da devam edece ini bildiren Eker, geçen y l Güneydo u Anadolu Bölgesinde tar msal sulama merkezinin tamamland n, Ankara da da bitkisel biyoteknoloji enstitüsü kuruldu- unu belirtti. Milli Botanik Bahçesinin temelinin at ld n hat rlatan Eker, 2013 te istihdam edilen 2 bin 500 personelle TARGEL in 10 bin köyde çal flana ulaflt n bildirdi. Biyodizelde at k ya a destek akaryak t sektörünü ikiye böldü bir zarar n yaflanmayaca na da iflaret eden Afacan, Motora daha faydal,, ya lanma özelli inden dolay. Harmanland ktan sonra, at k olmaktan ç k yor üstelik. Rafine ediliyor. Tertemiz bir ya haline getiriliyor. At kla ilgili unsurlar n tamam biyodizel üretimi öncesinde egale ediliyor. fleklinde konufltu. Petrol Sanayi Derne i (PET- DER) Genel Sekreteri Niyazi lter ise geçmiflteki tecrübelerden benzer uygulamalar n kaçak ve kay t d fl faaliyetlere sebebiyet verdi ini bildiklerini belirterek, flunlar söyledi: "Bu geliflmeler sonras nda, çok say da flirketin tekrar biyodizel piyasas na girmeye çal flmas n tedirginlikle izliyoruz. Kaçak ve kay t d fl faaliyetler gerek sektörümüzü gerekse oluflan vergi kay plar ndan dolay ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemekte, haks z rekabete yol açmaktad r. Riskleri asgariye indirmek ve suistimallerin önüne geçmek üzere gerekli denetim ve önlemler en üst düzeyde al nmal d r. Bu nedenlerle, PETDER olarak bugüne kadar kaçak ve kay t d fl konusunda yaflanan tecrübelerin dikkate al nmas yla ilerlenmesi gerekti i düflüncesindeyiz." K rtasiye al flveriflinde sepet bafl harcama yüzde 10 artarak 30 TL'ye yükseldi STANBUL (CHA) E itim perakendesinin lider markalar ndan NT, E itim Ö retim Y l için yap lan harcamalar ve al flverifl al flkanl klar n paylaflt. Buna göre ilk dönemi bitmek üzere olan e itim ö retim y l için yap lan al flverifllerde sepet bafl na harcama yaklafl k 30 TL olarak gerçekleflti. Bu rakam geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 10 art fl gösterdi. NT nin aç klad okula dönüfl sezonu de erlendirmesinde dikkat çeken di er bir nokta ise tablet bilgisayar sat fllar n n k rtasiye malzemelerinin sat fl n olumsuz etkilememesi oldu. NT Genel Müdürü Murat Kara konuyla ilgili yapt aç klamada, "Tablet gibi teknolojik araçlar gün geçtikçe yayg nlaflmaya devam etse de baflta e itim camias olmak üzere gerek kamu gerekse özel sektörde çok temel bir ihtiyaç olan k rtasiye malzemelerine talep azalmad. Aksine ülkemizdeki kifli bafl gelir düzeyinin artmas yla e itim sektöründe çok önemli bir pay olan k rtasiye sektörünün önümüzdeki y llarda büyümesini beklemekteyiz." diye konufltu. 17 milyon ö rencinin okula bafllad ve perakende sektöründe pek çok firmay do rudan ya da dolayl olarak etkileyen okul aç l fl döneminde sektör, cirosunun yaklafl k olarak yüzde 30 unu gerçeklefltirdi. Okula dönüfl dönemindeki harcamalar n yüzdesel olarak da - l m nda özel okullar ve devlet okullar nda farkl l klar görülüyor. Devlet okullar ndaki harcamalar n yüzdesel da l m nda kitaplar devlet taraf ndan karfl land için k rtasiye masraflar daha yüksekken, özel okullardaki harcamalar n yüzdesel da l m nda kitap harcamalar n n daha yüksek oldu u görülüyor. Okula dönüfl döneminde yap - lan cironun yüzde 31,5 ini k rtasiye, yüzde 68,5 ini kitap sat fllar oluflturuyor. K rtasiye kategorisinde en çok sat lan ürünlerin bafl nda defter, kalem, boyama ürünleri, ka t ve yap flt r c lar ve okul çantas geliyor. Kitap kategorisinde ise s navlara haz rl k kitaplar, özel okullara sat lan ders kitaplar ve okuma kitaplar en çok sat lan ürünler aras nda yer al yor.

6 /6 DIfi HABERLER SMA L ÇEV K, MURAT DURDU BERL N - (CHA) C umhurbaflkanl Saray Bellevu de verilen resepsiyona geçirdi i kaza sebebiyle hafif sakatlanan Baflbakan Angela Merkel koltuk de nekleriyle kat ld. Gauck un misafirleri aras nda Türk toplumundan temsilciler de yer ald. Diyanet flleri Türk slam Birli i Kuzey Almanya Kad n Kollar Baflkan Dilek A dan, Almanya Müslümanlar Koordinasyon Kurulu (KRM) Sözcüsü Bekir Albo a, Hessen Polis Teflkilat ndan Baflkomiser Döndü Yazgan, göçmen ailelere mensup k z ö rencileri fen bilimlerine teflvik eden Makbule Engelhardt, Uluslararas Af Örgütü Alman Temsilcisi Selmin Çal flkan ve Federal Uyum Bakan Aydan Özo uz kat l mc lar aras ndayd. K rk üç y ld r Schleswig-Holstein eyaleti s n rlar içindeki Bad Bramsted te gönüllü olarak çal flan Dilek A dan; Cumhurbaflkan Gauck un davetinin kendisini mutlu etti ini söyledi. D T B Putin, Ruhani ile Cenevre-2 haz rl klar n görüfltü E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI Tunus Baflbakan Ali Arayd istifa etti EYÜP YAfiAR TUNUS (CHA)- T unus Baflbakan Ali Arayd, Cumhurbaflkan Muns f El-Merzugi ye istifas n sundu unu aç klad. Tunus ta uzun zamand r devam eden siyasi krizin ard ndan milli uzlafl komisyonu kurulmufltu. Çal flmalar na devam eden komisyonun, dün seçim kurulu üyelerini atamas n n ard ndan, hükümetin istifa için koydu u flartlar yerine gelmifl oldu. Tunus Baflbakan Ali Arayd da verdi i söze uygun olarak istifas n cumhurbaflkan na sundu. Yeni kurulacak hükümetin baflbakan ise flu an Sanayi Bakan olarak görev yapan Mehdi Cuma olacak. Mehdi Cuma n n devrimin y l dönümü olan 14 Ocak a kadar hükümeti kurmas bekleniyor. Yeni kabine üyeleri aç klanana kadar Ali Arayd hükümeti ise görevine devam edecek. Almanya Cumhurbaflkan Joachim Gauck, yeni y l nedeniyle verdi i resepsiyonda vatandafllar, sivil toplum kurumu temsilcileri ve federal hükümet üyeleriyle bir araya geldi. Alman siyaseti yeni y l resepsiyonunda sivil toplumu a rlad Kuzey Almanya Kad n Kollar Baflkan A dan, Sembolik ama önemli bir kabul. Gönüllü çal flanlar Türk toplumunda da artmal. Katolik, Yahudi, Protestan ve Ortodoks dini temsilcilerle birlikte Müslümanlar nda temsil edilmesinin Müslümanlar için önemli bir mesaj oldu unu söyleyen KRM Sözcüsü Bekir Albo a ise bunun Müslümanlar n da bu toplumun bir parças oldu unun göstergesi oldu unu kaydetti. Gauck un davetine toplumun de iflik kesimlerinden yaklafl k 150 kifli kat ld. Çin den Japonya ya bir uyar daha OSMAN EROL PEK N (CHA)- Ç in, Japon Baflbakan fiinzo Abe nin ziyaret etti i ve savaflta ölenlerin an s na yap lan Yasukuni an t yla bafllayan gerginli in ard ndan Tokyo ya yeni bir uyar da yapt. Çin D fliflleri Bakanl sözcüsü Hua Chunying, bugün Pekin deki ola an bas n toplant s nda gazetecilerin sorular n cevaplarken, Abe'nin son aç klamas n elefltirdi. Abe, dün bir Japon televizyonda yapt konuflmas nda, Yasukuni an t na yapt ziyaretin elefltirilmesine karfl n, bundan sonra da Japon Baflbakan olarak üstlenmesi gereken sorumluluklar yerine getirmeye devam edece ini söylemiflti. Japon medyas, Abe nin aç klamalar n n, Yasukuni yi ziyaret etmeye devam edece i anlam na geldi ini yazm flt. Abe nin son aç klamas n n hat rlat lmas üzerine Çinli Sözcü, Abe, hatalar n düzeltmeyi reddetmesi, z tlaflt r c ve k flk rt c giriflimlerde bulunmay sürdürmesi hâlinde, Çin buna kararl l kla karfl ç kacakt r. Abe nin, yapt klar yla Çinli liderlerle diyalog kap s n kapatt na dikkat çeken Hua, Japon Baflbakan n n son aç klamas yla aralar nda Çin in de oldu u Asya'daki di er komflu ülkelerle iliflkilerini düzeltme niyetinde olmad n gösterdi ini ifade etti. Abe nin, tarihe do ru flekilde yaklaflarak, hatalar - n düzeltmenin, Japon liderin üstlenmesi gereken bir sorumluluk oldu unu söyleyen Çinli sözcü, Yasukuni ziyaretinin ikili iliflkilere olumsuz etki yapt na dikkat çekti ve tüm sorumlulu un Japonya ya ait oldu- unu vurgulad. Çin ve Güney Kore Abe nin an t ziyaretini Japonya'n n iflgalci geçmiflini sahiplenmesi olarak de erlendiriyor. ELÇ LER DE KAPIfiTI Öte yandan tart flma Japonya ve Çin'in Londra büyükelçileri aras nda da polemi e sebep oldu. Her iki elçi de karfl taraf Harry Potter serisinin kötü karakteri "Voldemort"a benzetirken, tart flmaya Çin D fliflleri'nin de dahil olmufltu. Abe nin ziyareti, kendisinin göreve gelmesinin birinci y l dönümüne denk gelmiflti. Son olarak Japonya Baflbakan Junichiro Koizumi, Japon müttefik kuvvetlerinin flarts z teslim oldu u 1945 teki tarihin y l dönümüne denk gelen 15 A ustos 2006 da söz konusu tap na ziyaret etmiflti. Japonya, 2. Dünya Savafl nda Çin ve Kore Yar madas 'n n büyük bölümünü iflgal etmiflti. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA FUAT SEFEROV MOSKOVA (CHA)- R usya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ran Cumhurbaflkan Hasan Ruhani ile Cenevre-2 toplant s n n haz rl klar n görüfltü. Kremlin Bas n Bürosu ndan yap lan aç klamaya göre, Putin ve Ruhani telefonla görüfltü. Görüflmede liderler ran nükleer program hususunda sa lanan mutabakat ve Cenevre-2 toplant s na haz rl k konular n ele ald. Kremlin aç klamas nda, Görüflmede çeflitli alanlarda karfl l kl iflbirli inin art r lmas, Cenevre-2 toplant s na haz rl k ve ran nükleer program ele al nd. ifadeleri yer ald. Kuzey Avrupal gençler NATO flemsiyesini istiyor Cenevre-2 toplant s n n 22 Ocak ta sviçre nin Montrö flehrinde yap lmas planlan yor. ran n toplant ya kat lmas konusunda henüz karar al nmad. 21 Aral k ta gazetecilere aç klama yapan Rusya D fliflleri Bakan Yard mc s Gennadi Gatilov, toplant da yer alacak kat l mc lar n listesi hususunda mutabakat sa land - n ifade etmiflti. ran n toplant ya kat lmas hususunda ABD ile mutabakat sa lanamad na iflaret eden Rus diplomat, ran n kat lmas ndan yana prensip tutumumuzu tekrar dile getirdik. ran n toplant ya kat lmas önemli fleklinde konuflmufltu. BRAH M KAYA STOCKHOLM (CHA)- sveç, Finlandiya, Norveç ve Estonya Gençlik Birlikleri Temsilcileri ortaklafla yazd klar bir makale ile sveç ve Finlandiya n n NATO ya girmesini istediklerini aç klad. Dört ülkenin gençlik birlikleri temsilcileri ortaklafla yazd klar ve sveç te Svenska Dagbladet (SvD) gazetesinde yay mlanan bir makale ile kamuoyuna sveç ve Finlandiya n n NATO ya girmesini istediklerini deklare etti. sveç ten Erik Bengtzboe, Finlandiya dan Susanna Nummikoski, Norveç ten Paul Joakim Sandöy ve Estonya dan Sirle Rosenfeldt adl genç liderlerin imzas n tafl yan makalede, günümüz dünyas nda son derece karmafl k ve ciddi tehditlerin oldu u ve muhtemel sald r larda özellikle küçük ölçekli ülkelerin kendilerini savunmada yetersiz kalaca belirtiliyor. "Nordik (Kuzey) ve Balt k ülkeleri olarak birlik olmam z halinde savunmam z daha güçlü olacak." denilen makalede, birçok Kuzey ülkesinin NATO üyesi oldu u bir ortamda ayr ca bir Kuzey ve Nordik Savunma Birli i kurman n gerekli ve mümkün olmad de erlendirmesi yap l yor. Yaz da, "Dolay s yla ülkelerimizi savunman n yani s ra sahip oldu umuz demokrasi ve özgürlükler gibi de erlerin dünyada korunmas için de ayn de erlere sahip NATO ya üye olmak ayn zamanda bölgemizin güvenli ine de katk sa layacak." deniliyor. Bu noktada NATO nun Kuzey ve Balt k ülkeleri için do al bir ortak platform oldu una dikkat çeken genç liderler, tereddütleri nedeniyle y llard r NATO ya üye olma konusunda beklemede olan sveç ve Finlandiya n n bir an önce harekete geçerek birli e üye olmas n talep ediyor. NA- TO ya ilk ad m atmada sveç ve Finlandiya n n inisiyatif almas halinde di er bölge ülkelerinin de bunu takip edebilece i belirtiliyor. Makale "Bizim için NATO ya üye olma zaman geldi." ifadeleriyle son buluyor.

7 155 Polis mdat hatt na k sa mesajla da ulafl labilecek OSMAN AKÇAY AYDIN (CHA)- V atandafllar n acil durumlarda arad 155 Polis mdat hatt na, bundan sonra ücretsiz k sa mesaj (SMS) de gönderilebilecek. fiubat bafl nda bafllayacak uygulama, yard ma ihtiyac olan vatandafllar n, bulundu u ortam itibariyle sesli konuflmas n n can ve mal kayb na sebep olaca durumlarda ihbar ve flikâyetini bu flekilde iletmesin imka sa layacak. Konuyla ilgili aç klama yapan Ayd n l Emniyet Müdürlü ü, SMS hizmeti sayesinde engelli vatandafllar n da güvenlik hizmetini her flartta alman n özgüvenini yaflayaca n belirtti. Aç klamada flunlar kaydedildi: "Emniyet Teflkilat - m z, vatandafllar m za verdi i önemle Engelsiz Türkiye projesi kapsam nda engellerden bir tanesini daha kald rm fl olacakt r. Telefon görüflmesi yapmak suretiyle ihbar ve flikâyette bulunmak isteyen bir birey, SMS servisini kullanarak gerekli bilgilendirmeyi yapabilecektir. Yine yard ma ihtiyac olan birey, bulundu u ortam itibariyle sesli konuflmas n n can ve mal kayb na neden olaca durumlarda, ihbar ve flikâyetini SMS vas tas yla yapabilecektir. Bu ba lamda vatandafllar m z n, 155 Polis mdat acil ça r k - sa numaras n kullanmak suretiyle cep telefonundan acil durumlarda ihbar ve flikâyette bulunabilmesi amac yla 155 SMS servisi, 1 fiubat 2014 tarihinden itibaren kullan ma aç lacakt r. Vatandafllar m, cep telefonlar n n SMS k sm na ihbar ve flikâyetleriyle ilgili bilgileri yazd ktan sonra 155' e göndermek suretiyle ücretsiz olarak mesajlar n iletebileceklerdir. Edirne Emniyet Müdürlü ü verilerine göre çocuklar n kar flt olay say s nda bir önceki y la görev önemli bir art fl yafland. Edirne de çocuklar n kar flt olay say s artt KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Mant kl oldu unuz kadar çevrenizdeki olaylara hemen uyum sa laman z, özellikle bunu düflüncelerinizde uygulaman z etraf n zdaki insanlardan olumlu elefltiriler alman - z sa l yor. Meslek hayat n zda ise çal flmalar - n z esnas nda fikirlerinizin hemen dikkate al nmamas sizi sinirlendirebilir. Bugün karfl laflaca n z ifllerde hemen ileri at lman z ve daha sonra çoflkunuzu yitirerek kendinizi ortada kalm fl gibi hissetmeniz do ald r. Çünkü plans z ve programs z hareket ediyor üstelik olaylar n içeri ini ö renmeden at l mlarda bulunuyorsunuz. Aflk hayat n zda baz olumsuzluklarla karfl laflman z mümkün. Cazibeni kullanarak yeni bir iliflkinin temelini rahatl kla atabilirsin. Hatta hoflland n birisi ile iliflkini gelifltirebilirsin. Aflktan yana flans sana gülecektir. Bunlar n d fl nda dönemin sende yarataca rahatl k duygusuna kap larak tembelleflebilirsin. Pratik yönlerini kullanma bak m ndan iyi bir dönem olacak. Bunun yan nda maddi zorlanmalar nda k smi rahatlama görülecek. Bugün yanl fl kararlar alabilirsiniz ve hata yapma oran n z bir hayli yüksek. Kendinizden ve davran fllar n zdan hoflnutsuzluk hissedebilirsiniz.nefrete dönüflebilecek duygusal reaksiyonlar n z var, çevrenizde ve özel iliflkilerinizde antipatik davran fllarda bulunuyorsunuz. Yeni hedefler peflinde olabilirsiniz veya hedefinizi takip etme çabas içersindesiniz, ifl ve meslek hayat n zda aktif ve fikri yönden verimli olabilece iniz bir gündesiniz. Özel ba lant lar ve at l mlar yapmak istiyorsunuz ama mesle iniz yönünden flüpheye düflebilirsiniz asl nda karars z bir tutum sergiliyorsunuz. Çevrenize ve sosyal çevreye karfl nefleli ve l ml yaklafl mlar n z var, iliflkilerinizde bir hareketlilik gözleniyor. Hofl sohbetlerin olabilece i ortamlara misafirli e gidebilirsiniz. E lence yönünden bir hayli hareketli geçebilecek bir gün olabilir ve bunun yan nda dinlenmeye de f rsat bulacaks n z. E lence iste inizde afl r l klar gözleniyor. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Ruhsal sa l n z iyi ve dingin tabii bugün için. Bu durumdan yararlanarak sezgilerinizi ön plana ç kartabilirsiniz. E lence hayat ve zevkli anlar iyidir ama gerekti i yer ve zamanda kendinizi durdurmay bilmelisiniz. Zaten bunu yapacak mant a sahipsiniz. Yaflad n z ortama afl r ba ml l n z baz fleyleri engelliyor olabilir. Yerleflik al flkanl klar n zdan vazgeçmek sizi bir hayli korkutuyor. Aflk hayat n zda trajedilerle YENGEÇ dolu iliflkiler gündeme gelebilir. 22 Haziran Üstelik bu durum, tart flmalar 22 Temmuz içinde girdi inizde sizi müflkül durumlarda b rakabilir. Kendi hatalar n z yüzünden ne baflkas n suçlay n ne de kendiniz zor durumlarda kal n. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart stek ve sevgi ile çal flmak arzusundas n z, ifl hayat n zda sizi sevindirecek bir haber olabilir. Sempatik davran fllar n z ile ilgi çekiyorsunuz, sevgi duygunuz bu gün bir hayli geliflmifl durumda ve sevilmek ihtiyac duyuyorsunuz. Sanatsal yönden dürtüleriniz ve içgüdüleriniz iyi çal fl yorlar. Kendi içinizde sinirli ve gergin davran fllar n z yüzünden sürtüflmelere gereceksiniz. Çevrenizdeki insanlara karfl uyumlu ve teflvikçi davran fllar n z oluyor ayr ca genel çevre ve dostlar n z ile irtibat kurma iste indesiniz. Beraberinizdeki kiflilerle birlikte ayn fleylere ilgi gösteriyorsunuz, ba lant lar n zda bir hayli hareketlilik gözleniyor. Davran fllar n z ile kendinizi sevimsiz k l yorsunuz, huzursuzluk ve gerilim size hakim olacak. Baflkalar na ve yak nlar n za karfl sorumluluk hissediyorsunuz, sevdi inizle beraber olmak iste inizde yo unluk gözleniyor. Yak n çevreniz ile veya yak nlar n z ile fikir al flverifllerinde bulunacaks n z, kendiniz ile ilgili fikirlerinizde baz de ifliklikler olacak. Genelde fikir al flveriflinizde farkl l klar gözlenecek ve isteklerinizde de ifliklikler olacakt r ayr ca aflk hayat nda ihtilaflar yaflayabilirsiniz öte yandan bu günlerde çevrenizde dedikodular bir hayli yo un olacakt r. Genel yaflam tarz n zda sorumsuz bir yaflam iste indesiniz bunlara ra men aflk düflünceleriniz yo unluk kazan yor. KADR KILIÇ ED RNE (CHA)- l Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, müdür yard mc lar, flube müdürleri, amir ve komiserlerin kat ld 2013 y l de erlendirme toplant s yapt. Asayiflten Sorumlu Emniyet Müdürü Ertem Ça lar' n yapt sunumda, Çocuk fiube Müdürlü ü nün faaliyet k sm dikkat çekti. Buna göre 2012 y l nda çocuklar n kar flt olay say s 918 iken, bu say 2013 te bin 241 e yükseldi. Ayn flekilde bir önceki y lda 135 çocuk kaybolurken 2013 y l nda bu say s 220 ye ulaflt. Çocuklar n kar flt olaylarla ilgili aç klamada bulunan Edirne Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, çocuklar n suça bulaflmamas için ailelere ve sivil toplum kurulufllar na önemli görev düfltü ünü söyledi. Polisin kanun uygulay c s oldu unu vurgulayan Ceylan, Kanunlar n bize verdi ini biz uygular z. Fakat burada sivil toplum kurulufllar na ve ailelerin üzerine düflen çok önemli bir olay var. Bu çocuklar n korunmas, suça bulaflmamas için engellenmesi gerekiyor. Görüyorsunuz 2012 ile 2013 y l aras nda bir art fl var. Burada ailelerin, sivil toplum kurulufllar n n bu ifl için tafl n alt na elini koymalar gerekiyor. Yoksa bu çocuklar n suç iflleme oranlar h zla artmaya bafllayacak. Meradan, köye zorlu yolculuk AK F GÜNAY HAKKAR (CHA)- H akkari de zorlu k fl flartlar na gö üs geren köylüler, geçimlerini sa lad klar hayvanlar n beslemek için yaz n da lar n tepelerinde biçip biriktirdikleri ot y nlar n, k zaklarla köylerine indiriyor. Zaman zaman büyük tehlikeler atlatan köylüler, ot y nlar n indirmek için büyük çaba sarf ediyor. Hakkari ye 15 kilometre uzakl kta bulunan A açdibi köyü sakinlerinin tek geçim kaynaklar küçükbafl hayvanc l k. 100 hanenin bulundu u 800 nüfuslu A açdibi köyünde vatandafllar yaz n biçtikleri otlar biriktirdikleri meradan zorlukla köye indiriyor. Karla kapl yollardan k zakla otu köye indiren vatandafllardan Halit Arslan, "Bizler burada çok zorlu flartlar alt nda yafl yoruz. Sabah saat 5 te evden ç kt karak otlar m z tafl yoruz. Günde tek sefer yapabiliyoruz." Köylülerden Menav Açar ise çözüm süreci ile köyümüzün uza ndaki otlar biçebildik. Yaz n yol olmad için tafl yam yor ancak k fl n k zaklarla tafl yabiliyoruz. Meram z n öte taraf may nl orada flehidimiz ve gazimiz var. Bizler çözüm sürecinin devam etmesini istiyoruz. De il kan n durmas n içinde /7 GÜNCEL YAfiAM Sultan Alparslan n mezar için çal flmalar h zland BURAK ÇAN ANKARA (CHA)- T ürkmenistan da Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl taraf ndan bafllat lan Sultan Alparslan n mezar n n aranmas ve türbesinin yap lmas projesi kapsam nda oluflturulan Bilimsel ve Teknik Heyet taraf ndan yap lan çal flmalarda birinci etap çal flmalar n n sonuna gelindi. Daha önce tespiti yap lan befl nokta üzerinde tek tek fikir beyan eden heyet üyeleri aras nda, ortaya konulan bilgiler ve yap lan görüflmeler neticesinde iki noktada mezar n bulunma ihtimalinin daha yüksek oldu u fikri güç kazand. Birinci etap çal flmalar içinde yer alan Yer Radar ve Gradiometre Jeofizik ve haritaland rma çal flmalar n yapmak üzere Türkmenistan a gelen teknik heyet ilk çal flmalar n tamamlama aflamas na geldi. Birincisi, 2013 A ustos ay nda gerçeklefltirilen Bilimsel Heyet toplant s n n ikincisi, teknik heyetin de kat l m yla T KA Aflkabat Program Koordinatörlü- ü nde gerçeklefltirildi. Türk ve Türkmen uzmanlar n kat l mlar yla yap lan toplant ya, Türkmenistan Kültür Bakanl Tarihi ve Kültürel Eserleri Koruma Ö renme ve Restorasyonu Genel Müdürü Muhammed Memmedov, limler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü nden Prof. Dr. Tirgefl Hocaniyazov ve Dr. Kakacan Bayramov, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nden Prof.Dr. Bekir Eskici, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Co rafya Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Z. Kenan Bilici, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Ak n Akyol kat ld. Toplant da, Alparslan n mezar yla ilgili yap lacak radar, jeofizik ve haritaland rma çal flmalar ile mezar n aranaca muhtemel kaz alanlar üzerinde duruldu. Elde edilen yeni bilgiler paylafl larak tart - fl ld. Yer radar ve haritaland rma çal flmalar n yürütecek heyet Türkmen heyetinden bölge ile ilgili önemli bilgiler edindi. Toplant da üzerinde dikkatle durulacak arama noktalar yla ilgili ayr nt l olarak fikir al flveriflinde bulunuldu. Daha önce tespiti yap lan befl nokta üzerinde tek tek fikir beyan eden heyet üyeleri aras nda, ortaya konulan bilgiler ve yap lan görüflmeler neticesinde iki noktada mezar n bulunma ihtimalinin daha yüksek oldu u fikri güç kazand. Bilim heyeti ve teknik heyet aras nda son derece faydal görüflmelerin yap ld toplant, çal flmalar n baflar l bir flekilde tamamlanmas temennileriyle sona erdi. Heyet, Antik Merv flehrinde yap lacak bir haftal k çal flman n sonunda elde edilen bilgilerin paylafl lmas amac yla yeniden toplanacak. Yap lan Yer Radar ve Gradiometri Jeofizik ekibinin çal flmalar Ankara Üniversitesi nden Prof. Dr. Yusuf Ka an Kadio lu taraf ndan yürütülüyor. Yap lacak çal flmalarla yerin 12 metre derinli ine kadar görüntüler elde edilebilecek. Harita ve Topograf faaliyetlerinin de yap ld çal flmalarda yer üstünden maket uçakla görüntüler tespit edilerek tüm sit alan bölgesinin haritand r lmas yap lacak. Daha sonra yap lacak her türlü çal flmada bu haritalardan istifade edilebilecek. kan geçen hiçbir fley duymak istemiyoruz." fleklinde konufltu. Fahri Ad yaman isimli köylü ise "Zorlu do a flartlar nda yafl yoruz. Burada, geçimimizi ancak hayvanc l kla sa layabiliyoruz. Ama flartlar çok zor oldu u için birbirimize yard m etmek zorunday z yoksa yaflayamay z. Bizler atalar m z n geçmiflte yapt imece ile bugün köyümüzden 15 kilometre uzakta bulunan meraya gelip Hac Hüseyin Aslan' n otlar n tafl maya geldik. 20 kifli geldik imece usulü otlar tafl yaca z." ANKARA FLAS DA RES MÜDÜRLÜ ÜNDEN 3. EK SIRA CETVEL N N LANI DOSYA NO: 2002/14 Müflisler Edip Gürcün nfl.san.ve Tic.Ltd.fiti., Ediz nfl.san.tic.ltd.fiti., ABC nfl.san.tic.ltd.fiti. ve Edip GÜRCÜN hakk ndaki iflas tasfiye iflleminde; s ra cetvelinin ilan ndan sonra masaya geç kay t yapt ran numarada kay tl alacaklarla ilgili olarak tahkik ve tetkik ifllemleri bitirilmifl, c. f.k.nun 206. ve 207.maddeleri gere ince düzenlenen ek s ra cetveline iliflkin kararlar incelemeye haz rd r. Alaca n esas na ve miktar na iliflkin itirazlar n (15) gün içerisinde iflasa karar verilen yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebilece i; yaln z s raya iliflkin itirazlar n ise (7) gün içerisinde flikayet yoluyla ileri sürülebilece i c. f.k.nun. 166,232,234 ve 235 maddeleri gere- ince tebli ve ilan olunur. 08/01/2014 (Bas n -300) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

8 SA LIK /8 STANBUL (CHA) M emorial Hizmet Hastanesi Nöroloji Bölümü nden Uz. Dr. Özgül Esen Öre, yafl, stres ve yanl fl beslenme al flkanl klar n n haf zan n zay flamas na neden oldu unu söyledi. Öre, Antioksidan bak m ndan zengin olan yaban mersini, çilek Güçlü haf za için çilek ve yaban mersini tüketin gibi besinler hücre hasar na neden olan maddeleri vücuttan uzaklaflt rarak beynin korunmas na yard mc olmaktad r. Uz. Dr. Özgül Esen Öre, haf za gelifltirme teknikleri hakk nda bilgi verdi. Öre, son y llarda yap lan bilimsel çal flmalar ile haf za gelifltirmenin mümkün oldu unu; fakat bunun tek bir yönteme ba l olmad n söyledi. Öre, Kiflinin haf zan n sahip oldu u kapasiteyi tam anlam ile kullanabilmesi için her fleyden önce beynin ve vücudun sa l kl olmas gerekmektedir. Yani beyinde yap sal olarak bir sorun olmamas, ayr ca haf zay dolayl olarak etkileyecek kronik bir hastal n bulunmamas gerekmektedir. ifadelerini kulland. Do ru yöntemlerle her yaflta sa l kl bir haf zaya sahip olman n mümkün oldu unu belirten Öre, Baz hastalarda meydana gelen haf za kayb n n, B1, B12 vitaminleri ve folik asit eksikliklerinden kaynakland bilinmektedir. 'Gribe karfl s v tüketimi art r lmal ' H3N2 grip virüsü hakk nda bilgi veren Op. Dr. Mustafa Üzeyir, gribin özellikle fleker, kronik akci er- böbrek yetmezli i olan kiflilerde, yafll larda, küçük çocuklarda, hamilelerde ölümcül durumlara dönüflebilece ini söyledi. STANBUL (CHA) Ü zeyir, Dededen nineden kalma hlamur, adaçay gibi bitkisel tedavilerle de s v al m n n art r lmas gerekir. Op. Dr, Mustafa Üzeyir, grip ve bu dönem H3N2 olarak adland r - lan virüs hakk nda bilgi verdi. Üzeyir, flu an salg n olas l ndan söz etmenin mümkün olmad - n ancak basite de al nmamas gerekti ini vurgulad. Gribin öldürücü olmas için insanlar aras ndaki salg n n artmas gerekti ine dikkat çeken Üzeyir, flunlar söyledi: Normalde bu tip rahats zl klar basit hastal k gibi görüldü ü için basit ilaçlarla bask lan r. Özellikle fleker, kronik akci er- böbrek yetmezli i olan kiflilerde, yafll larda, küçük çocuklarda, hamilelerde ölümcül durumlara dönüflebilir. Grip virüsü genellikle damlac k dedi imiz aks - r k, öksürme ve konuflma gibi durumlar sonras nda etrafa yay l r ve havada as l kal r. diyen Üzeyir, Özellikle 30 cm ile 2 metrelik bir alanda bulafl c d r. Hasta kiflinin kulland havlu, çatal, kafl k gibi cisimlerin ortak kullan m da yay l m art r r. Özellikle vücut direnci düflük, beslenmesi bozuk, kronik rahats zl klar olan kiflilerde bulaflma ve enfeksiyonun -yani virüsün -yay l m h zl olabilir. Hastal k virüs vücuda girdikten 1-4 gün sonra belirti verir. Bulafl c l k belirti vermeden bir gün önce bafllar, 5-7 gün sürer. Çocuklarda 7 günden fazla sürebilir. ifadelerini kulland. Gribin Ekim-Nisan aylar nda hastal a neden oldu unu aç klayan Üzeyir, Ocak- flubat aylar nda salg n olas l yükselen gripten 1918'de 20 milyona yak n kifli hayat - n kaybetti. Ölümcül olan bir hastal a basit denilemez. Grip vakalar n n ço- u ciddi de ildir ve tedaviye yan t verir. Fakat yafll larda, uzun süre devam hastal klara sahip olanlarda ba fl kl k sistemi zay f oldu u için grip ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Özellikle çocuklarda sinüzit, orta kulak iltihab ve zatüreye neden olur.so uk alg nl - virüslerinin 200'e yak n çeflidi vard r. Grip virüsü influenzada belirtiler daha a r seyreder. Öksürük, eklem a r lar, halsizlik, yüksek atefl gibi tablolarla kendini gösterir. Antibiyoti e karfl direnç olufltu- unda tedavi süreci zorlaflaca için doktor önermedi i sürece antibiyotik kesinlikle kullan lmamal - d r. aç klamas nda bulundu. Son dönemlerde Almanya ve Fransa'da bilimsel olarak yap lan bitkisel araflt rmalar n bitkisel tedavilerin gücünü ortaya koydu unu analtan Üzeyir, flunlar söyledi: Asl nda tüm ilaçlar bitki kökenlidir. So uk alg nl - ve grip üzerinde yap - lan bitkisel, yani fitoterapi araflt rmalar Afrika Sardunyas kökü ekstresinin ba fl kl k sistemini içinde bulunan antiviral, antibakteriyel ve ekspektöral etkilerden dolay güçlendirdi ini ortaya koymufltur. Enfeksiyonun bafllang ç döneminde kullan lmaya baflland nda özellikle bafl a r s, burun ak nt s, öksürük gibi flikayetleri bask lay p süreci k saltt bilimsel araflt rmalarla kan tlanm flt r. Dededen nineden kalma hlamur, adaçay gibi bitkisel tedavilerle de s v al m n n art r lmas gerekir. Dokular kurudukça a z ve buruna mikroplar daha kolay yap flabilir. Çocuklarda eklem a r lar önemli STANBUL (CHA) M edicana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Gamze Y lmaz Yanartafl, 3-12 yafl aras ndaki çocuklarda görülen bacak a r lar n n büyüme a r s n n yan s ra ciddi hastal klar n habercisi olabilece ini söyledi. Yanartafl, Kemik tümörleri, hematolojik hastal k tümörleri, eklem iltihab ve romatizmal eklem hastal klar n n belirtisi olabilir. Dr. Gamze Y lmaz Yanartafl, çocuklarda görülen eklem a r lar hakk nda bilgi verdi. Çocuklardaki eklem romatizmalar n n genellikle bebeklikten bafllayarak 18 yafl na kadar görülebildi ini söyleyen Yanartafl, Eklem romatizmalar n n yedi tane alt tipi var. 4-6 yafl aras ndaki çocuklarda en çok görülen alt tip eklem romatizmas bütün yafllara da labiliyor. Onun d fl nda ufak çocuklarda görülen alt tipler de var. Fakat bizim için en tedirgin edici olan sistemik artrit dedi imiz bütün yafl da l mlar nda görülebilen tiptir. ifadelerini kulland. Çocuklardaki eklem romatizmas belirtilerinin yafl gruplar na göre de iflti ini aktaran Yanartafl, flunlar kaydetti: En çok görülen flikâyetler; oyun ça ndaki dönemde çocu un eklemlerinde fliflme, eklemlerini çok rahat kullanamama, eklemleri üzerinde s cakl k art fl, k zar kl k, e er dizdeyse aksayarak yürüme ve o eklemi özellikle sabahlar çok becerikli bir biçimde kullanamama olarak s ralanabilir. Kendisini ifade edemeyecek kadar küçük olan çocuklarda bunu anneler anlar. Örne in bezini de ifltirirken daha önce rahat olan çocuk, dizini ya da kalças n oynat rken oradaki iltihaptan dolay a lamaya bafllar. Çocuklarda büyüme a r lar n n yerleflimini genellikle ön uyluk bölgesi, bald r, diz arkas ndaki kaslar oldu unu hat rlatan Yanartafl, Tamamen iyi huylu ve geçici olan bu a r lar n nedeni, eklem-kaslarla ilgili yap sal özelliklerle aç klanmaya çal fl lsa da, esas nedeni hala bilinmiyor. Büyüme a r lar genellikle gece görülür, saatlerce sürer ve ço unlukla kendili inden geçer. Baz durumlarda masaj ve a r kesicilerden fayda görür. A r bazen dizlerin arkas nda hissedilir. Bu a r lar genellikle çocu un hareketlili inde azalmaya neden olmaz. diye konufltu. Bakliyatlar cam kavanozlarda de il bez torbada saklay n BURSA (CHA) K urtlu ve küflü bakliyatlar n kullan lmas n n insan sa l - n olumsuz etkileyece ini belirten uzmanlar, nohut ve fasulye gibi bakliyatlar n slatma sular n n yemeklerde kullan lmas n n da yanl fl oldu una dikkat çekiyor. Uzmanlar, bakliyat ürünlerinin cam kavanoz yerine bez torbalarda muhafaza edilmesi gerekti- ini dile getiriyor. G da Güvenli i Derne i, son günlerde yap lan zamlarla birlikte de eri iyice artan bakliyat ürünlerinin muhafaza edilmesi ve piflirilmesiyle ilgili bir dizi tüyoyu kamuoyu ile paylaflt. Dernek taraf ndan yap lan aç klamada, slatma suyunun mikroorganizma tafl ma riskine sahip oldu una dikkat çekildi. Aç klamada, nohut ve kuru fasulye gibi bakliyatlar n sland suyun yeme in piflirilmesinin yanl fl oldu u vurguland. Aç kta sat lan ürünlerin riskli oldu- unun hat rlat ld aç klamada, ürün tedari inden tüketiciye ulafl ncaya kadar geçen süreçlerin hiçbirinin takip edilmesinin mümkün olmad kaydedildi. Aç klamada flu ifadeler yer ald : "Bakliyat ve pirinç paketlerinin alt nda tozlanma varsa o paketler al nmamal - d r. Bakliyat ve özellikle pirinç paketlerinin alt k s mlar nda görülen tozlanma, ürünlerdeki kurtlanman n ve pirinç biti oluflumunun göstergesidir. Tozlanm fl ürünler tüketilmemelidir. Bakliyat ve pirinç saklan lan yerde kelebek ve kurt görüldü ünde bütün ortam temizlemek gerekir. Ürünlerin tüketilmemesi gerekir. Pirinçte k r k olmas, kalitesiz oldu- unu göstermez. Yönetmelik gere i pirinç paketlerinde k r k tane oran yüzde 5'i geçemez. Pirinçte küf mantarlardan kaynaklan r. Nemli ortamda mantar geliflince küf oluflumuna yol açar. Sindirim sisteminde birikir. Uzun vadede toksin etkisi yapabilir. Küflü taneler at ld ktan sonra gerisi kullan lmamal - d r. Mantarlar n temiz görülen k s mlara da bulaflm fl olma ihtimali çok yüksektir." Mercime in etin yerine tüketilemeyece ine dikkat çekilen aç klamada, "Hiçbir g da maddesi bir baflkas n n yerine geçemez. yi bir beslenme rejiminde her g da maddesinin dengeli ve yeterli ölçülerde tüketimi önerilir. Nohut ve fasulyelerde piflmeme sorunu rutubetten kaynaklan r. Ayr ca farkl yöre ve türlerin kar flt r lmas da piflmeme sorununa yol açabilir. Akyurt fiahin Yefliltepe Mah. Çubuk Cad. No:28/A Akyurt(Jandarma Karfl s ) Akyurt Ankara Nil Ziraat Mah. Kurtdereli Sok. No:19/10 Alt nda Alt nda Çi iltepe Çi iltepe Önder Mah. Ere li Cad. No:86/B Alt nda Alt nda Gökçe Camiatik Mah. Kantarc Sok. No:14 Ayafl Ayafl Ülkü Ayvafl k Mah. Sa l k Sok. No:5/B Beypazar Beypazar Suna Menevifl Sok. No:65/C A. Ayranc Betül Harbiye Mah. Sokullu Mehmet Pafla Cad. No:101/B-C Sokullu Nihan Emek Mah. K r m Cad. No:80/34 Emek Selem Ziyabey Cad. No:12/A Balgat Yeni An l Bilir Sok. No:50/A K.Esat Ececan Y ld zevler Mah. Simon Bolivar Cad. No:24/A An t Maltepe Mah. Gençlik Cad. No:125/B An ttepe Eceser Tuna cad. Bay nd r Sok.No:11/15 /Ankara Kerem Hacettepe Mah. Sar kad n Sok. No: Yaprak Yavuz Selim Mah. Buhara Sok. fieyh fiamil Bulvar No:5/B Çubuk Çubuk nce Kemalpafla Mah. So ukp nar Sok. No:5 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Turgut Emrah stasyon Mah. stasyon Cad. No:13/A Etimesgut Etimesgut Yenigün Florya Atakent Mah Cad. No:56/A Elvankent Etimesgut sminur Eryaman Mah. fiapka Devrimi Cad. Pikabu Çocuk AVM No:32/39 Etimesgut Etimesgut Ataman GOP Mah. Hükümet Cad Sok. No: 15/A Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Sümer Medrese Mah. Pazar Sok. No:6 Haymana Haymana Yeni Mert fienyurt Mah. stasyon Cad. Hüseyin Sa rkaya Bulvar No:17 Kalecik Kalecik Derman Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:78/12 Kazan Kazan Cemil Ayval Mah. Ayval Cad. No:49/D Etlik Keçiören Yunus Emre Emrah Mah.Göksel Sok.No:15/A-B Keçiören Erdemli Aktepe Mah Sok. No:6/4 Keçiören Keçiören Utku P narbafl Mah. Atl lar Sok. No:38/D Keçiören Keçiören Ünsal Cengiz Topel Cad. No:6/B K - z lcahamam K z lcahamam Öz Özlem Gn. Zeki Do an Mah. Dereboyu Cad. No:37 Mamak Mamak Taflp nar Mamak Cad. No:47/E Demirlibahçe Mamak Mamak Nall han Alia a Mah. Bursa Cad. No:36 Nall han Nall han bn-i Sina Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No:8/C Polatl TEBESSÜM FAT H MAH. BELED YE CAD. NO:21/I Pursaklar Çinpolat Plevne Mah. Pazar Sok. No30/10-A Sincan Sincan Temelli ST KLAL MAH.HÜRR YET CAD.NO:30/B Sincan

9 Türkiye, astronomide s n f atlayacak TEKNOLOJ /9 Ord. Prof. Dr. Say l 'n n tarihi "usturlab" Eskiflehir'e ba flland Orta Do u ve Balkanlar n en büyük, dünyan n ise en yüksek rak ml üçüncü teleskobu özelli ini tafl yan Do u Anadolu Gözlemevi Projesi sayesinde Türkiye'nin hem astronomide hem de bilimde büyük bir at l m gerçeklefltirerek, s n f atlamas hedefleniyor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ERZURUM (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA A tatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araflt rma Merkezi (ATASAM) Müdürü, Fen Fakültesi Astronomi ve Astrofizik Bölümü Baflkan Doç. Dr. Cahit Yeflilyaprak öncülü- ünde yürütülen ve Kalk nma Bakanl taraf ndan desteklenen proje kapsam nda önemli altyap çal flmalar gerçeklefltirildi. Konakl Kayak Merkezi'nin 3 bin 170 rak ml zirvesinde, üniversiteye tahsis edilen 2 bin 500 dönümlük arazide gözlemevinin sa lam ve uzun y llar hizmet edecek bir altyap üzerinde kurulmas için hem atmosferik hem jeolojik hem de sismik analizler yap ld. Atatürk Üniversitesi Deprem Araflt rma Merkezi ile yürütülen proje kapsam nda, gözlemevi verilenin sa lanmas için befl farkl noktaya sismik kabin kuruldu. Atmosferik verilerin ayr nt l takibi amac yla zirveye bir kule kurularak, üzerine farkl ifllevleri olan atmosferik cihazlar yerlefltirildi. Bu sayede, 24 saat boyunca say sal veriler ve görüntüler al nabiliyor. Anl k gerçek zamanl takip için Türkiye Kayak Federasyonu'nun da deste iyle zirveye geçici elektrik ve internet hatlar çekildi. Genel bütçesi 50 milyon lira olan projenin, Türkiye'de astronomi ve bilim alan nda ç r açmas hedefleniyor. Yeflilyaprak, AA muhabirine yapt - aç klamada, altyap yla ilgili önemli çal flmalar yapt klar n belirterek, bölgenin atmosferik ve co rafik yap s na uygun olarak, altyap sal çal flmalar yaz aylar nda yapabildiklerini söyledi. Konakl 'da baz atmosferik cihazlar n kurulumunu gerçeklefltirdiklerini anlatan Yeflilyaprak, "Bu cihazlar özellikle da- n bilinen atmosferik özelliklerinin hem testi hem de takibi aç s ndan önemliydi" Gece gündüz kal nabilecek prefabrike bina yapt klar n belirten Yeflilyaprak, çal flmalar kapsam nda "astronomi ve astrofizik" ad yla Türkiye'de ilk kez bir bölüm kurduklar n ve bu kapsamda disiplinleraras çal flma yürüteceklerini vurgulad. Yeflilyaprak, yeni bir geliflme olarak ocak ay itibar yla bir ulusal bir de uluslararas konular nda uzman proje müdürünün göreve bafllayaca n vurgulayarak, söz konusu müdürlerin teleskobun bu y l yap lacak olan ihalesinde ciddi görevler alaca n ifade etti. Atmosferik ölçümler için gökyüzünden hem meteosat uydusundan bilgi ald klar n hem de bizzat yerleflkeden veri ald klar n anlatan Yeflilyaprak, "Hem gökyüzünden hem bulundu umuz ortamdan hem de yeralt ndan bu y l itibar yla bütün verileri almaya bafllad k. K rm z Ötesi (IR) gözlemler so uk havada yap lmas gerekiyor. Kentin so uk olmas bu konuda bir avantaj. Türkiye'nin en büyük teleskobu olacak. Çap 4 metre s n f. Bizim bulundu umuz boylamda, bu çapta teleskop yok" Yeflilyaprak, "Rusya'da, Kazakistan'da, Avrupa'da, Kanarya Adalar aras nda konuflland r lm fl bu çapta baflka teleskop yok. Amerika k tas yla 12 saatlik bir zaman dilimi var. Dolas yla bir kuflakta gözlem bittikten sonra biz burada bu teleskopla gözlemlere devam edebilece iz" ifadelerini kulland. Dünyan n en yüksek rak ml üçüncü teleskobu olaca n n alt n çizen Yeflilyaprak, flöyle devam etti: "Astronomi alan nda bize yeni bir pencere aç yor. Çünkü biz daha çok optik pencerenin görsel bölgesinde çal flan bir alandayd k. Hem s cak ve güncel konulara bizi itiyor hem de astronominin farkl, k rm z ötesi penceresini aç yor. fiu ana kadar yapmad m z bir pencere açm fl durumda. Bize yeni bir ç r aç - yor. Bu teleskop sayesinde astronomi alan nda bir s n f atlamas yap yoruz. Bu bir gerçek. 'Hem ikili iliflkiler hem çal - flaca m z konular anlam nda astronominin daha güncel daha s cak konular nda art k biz de var z' diyebilece iz. Türkiye, astronomide s n f atlayacak çünkü fakl bir pencere aç yoruz. Bilimsel anlamda da önemli. Türkiye'nin bu alanda bilinirli ini art racak." ESK fieh R (AA) D ünyada bilim tarihi alan nda bilinen ilk doktora derecesinin sahibi ve 5 liral k banknotlar n arkas nda portresi bulunan bilim tarihçisi Ordinaryüs Prof. Dr. Ayd n Say l 'n n astronomi ölçümlerinde kulland tarihi ölçüm cihaz olan usturlab, ö rencisi taraf ndan Eskiflehir'e ba- flland. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Melek Dosay Gökdo an ve ekibi Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabanc Uzay Evi'ni ziyaret etti. Ordinaryüs Prof. Dr. Say - l 'n n ö rencisi olan Gökdo- an, AA muhabirine yapt aç klamada, hocas n n kendisine verdi i bir usturlab ve 3 bilim insan na ait plaketi, çok etkilendi ini söyledi i Bilim Deney Merkezi'ne ba fllama karar verdi ini belirterek, gerekli ifllemler için bilim tarihçisi ve kimya mühendisi Dr. Günseli Naymansoy'a b rakt - n kaydetti. Ordinaryüs Prof. Dr. Say - l 'n n 1942 y l nda Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi alan nda doktoras n tamamlad n an msatan Prof. Dr. Gökdo an, flöyle konufltu: "Dünyada bilim tarihi alan nda bilinen ilk doktora derecesinin sahibidir y l bafl ndan itibaren 5 liral k banknotlar n arka yüzünde resmi bulunmaktad r. Onun bana b rakt usturlab n Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi'ne çok yak flaca n düflündüm." Soldan sa a 1. Birbiriyle iyi anlaflan iki yafll n n bafl bafla kal fl n anlatan "... ile Büdü, fiakire Dudu" deyiminde geçen bir söz (halk a z )... Kâ t para, kaime (halk a z )... Bir elektrik ak m n al p baflka bir kuvvete çeviren cihaz, al c, reseptör Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavram tafl yan veya zaman kavram ile birlikte kifli kavram veren kelime, eylem... "Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi flaflma, sitem bildiren bir söz... Baryum elementinin simgesi Anlam, kavram, mefhum (eski)... Yabanc... Ba l, ba lanm fl Binme, yük çekme, tafl ma vb. hizmetlerde kullan lan, tek t rnakl hayvan... Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde... Mu la iline ba l ilçelerden biri Turpgillerden, genifl ve kal nca kat kat yapraklar olan, güz ve k fl sebzesi olarak yetifltirilen ve birçok türü olan bitki, kelem... Kök örnek Patl cangillerden, yurdumuzda çok yetiflen ve çeflitli türleri bulunan bir bitki... Ters, z t, karfl t, olumsuz, menfi... Gam dizisinde re ile fa aras ndaki ses ve bu sesi gösteren nota iflareti Erdemleri bak m ndan çok büyük, yüce... E reti, ödünç (eski)... nanma, inan Aç klamal... Alkol Gürgengillerin kerestesinden yararlan lan beyaz kabuklu bir türü... Avuç (halk a z )... Mizaç, huy, tabiat, karakter (eski) Mendelevyum elementinin simgesi... Avrupa Birli i'nin ortak para birimi, ekü... Genellikle Güneydo u Anadolu da yetifltirilen, bafl kahverengi, kirli sar veya siyah olan, vücudu beyaz, yapa s kaba ve kar fl k olan, süt verimi yüksek bir koyun türü Kuru fasulye (halk a z )... Sutafl Boa y lan... Buyurmak, emir vermek... Lütesyum elementinin simgesi Kesilme, kesinti (eski)... Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konuldu u dar, uzun cam parças... Elin iç taraf, apaz, hapaz Samaryum elementinin simgesi... At fl s ras nda mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin bafllang c nda öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yaln z balistik kanunlar na ba l kalan mermi... At olan Bir yap n n, kapal bir yerin üst bölümünü oluflturan düz ve yatay yüzey... Madenî para (eski)... Ekmek (eski)... Yukar dan afla ya 1. Adlar, isimler (eski)... Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yak n olan gösteren bir söz... Arap dili ve edebiyat yla u raflan kimse Etli olma durumu... Konmak ifli Bir ifli yapma, yerine getirme (eski)... Garip sözler söyleyen, tuhaf hareketlerde bulunan (kimse) (halk a z ) Tanr ça... Kaynat larak çok koyu ve yap flkan bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu fleker eriyi i... Karakter Anlam bak - m ndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine ba layan bir söz... Düflünme gücü (eski)... Karbonil grubuna iki alkil kökünün ba lanmas yla türeyen birleflik Çok zengin (kimse) (argo)... Alçak duruma gelmek, yüksekten afla do ru inmek Ar beyi... Mevcut, evrende veya düflüncede yer alan... Notada duraklama zaman ve bunu gösteren iflaretin ad Orta... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin ad, okunuflu... Utanma, utanç duyma... Kardefl efllerinden her birinin ötekine göre ad Kolun bilekten parmak uçlar na kadar olan, tutmaya ve ifl yapmaya yarayan bölümü... Genellikle içine sulu fleyler konulan metal vb.nden yap lm fl kap... Elektronik posta ta amiri (eski)... Bir fleyin olmas n istemek, beklemek Uyum... Ölen kimsenin yak nlar na baflsa l dileme, taziyet... Tellür elementinin simgesi Kayna mitolojik ça lara dayanan kiriflli bir çalg... Güvenli... Sesle ilgili Seçkin müflterileri için kendilerini evlerinde hissedebilecekleri konforu sa layan, oda say s az, fl k bir tür otel... V nlama sesi rade yitimi... Yeni olgunlaflmaya bafllam fl (yemifl) (halk a z ) Ayakla çi nendi inde veya bir yere sürtüldü ünde "çat pat" diye patlayan bir e lence fifle i, çatpat... Bizmut elementinin simgesi... Bayra n uçkurluk karfl s ndaki kenar...

10 YAfiAM AB T KIZILCA HATAY (CHA) - S uriye nin Bab-Al Hava S n r Kap s ndaki muhaliflerin çat flmas nedeniyle kapat lan Cilvegözü kap s ndan araçlar kontrollü bir flekilde Suriye taraf na geçmeye bafllad. Gülük TIR komflu ülkeye giderek aktarma alan nda yükünü boflalt p dönüyor. Bir haftad r /10 ÖZKAN YAVAfi UfiAK (CHA)- U flak ta 16 Temmuz 2013 Sal gecesi, Paflac o lu köyündeki babaevinde eski efli Adem K. taraf ndan tüfekle vurularak öldürüldü ü iddia edilen Hatice Palta cinayetinin, Uflak 2. A r Ceza Mahkemesi'ndeki davas n n karar duruflmas bafllad. Duruflmadan önce flehre gelen Kad n Cinayetlerini Durduraca z Platformu üyeleri, meydanda bir bas n aç klamas yapt. Platform ad na konuflan Fatma Kurt ve Seval Kutlu, kad n cinayetlerinin durdurulmas için hükümetin harekete geçmesi gerekti ini söyledi. Kurt, Platform olarak Hatice Palta kardeflimize adalet talebimizle davaya müdahil olarak, karar duruflmas için buraday z. Adem K., bütün kad n katilleri gibi hukuk sitemindeki ceza indirimlerini kullanarak. her yolu deneyip indirim alma çabas na STANBUL (CHA)- S osyal ve kültürel programlarla dünden yar na kültür köprüsü oluflturan radyocular, Ba c lar Belediyesi Engelliler Saray nda düzenlenen ' stiflare Program 'nda bulufltu. Radyocular, engelli kursiyerlerin çal flt atölyeleri gezdikten sonra 8D Sinema Merkezi'nin aç l fl öncesi film izledi. Ba c lar Belediye Baflkan Lokman Ça r c programda yapt konuflmada, "1970 lerden önce yaflayan bütün kuflaklar n en yak n dostu ve e lence kayna radyoydu." TRT ve özel radyolar n yan nda 1927 nin Ankara Radyosu nun gece dan ye kadar süren sadece 3 saatlik yay nlar yapt klar n ifade eden Ça r c, "Türkiye de radyoculu un bafllang ç tarihi olan 6 May s 1927 dir. 87 y lda radyoculuk gerçekten çok önemli bir konuma geldi. Türkiye'de binden fazla radyo ve televizyon kurumu faaliyet gösteriyor. stanbul da karasal ortamdan 115, uydu ortam ndan ise 92 radyo yay n yap yor." bilgisini HSYK siyasi iktidar n emrine verilmek isteniyor LKAY GÖÇMEN GAZ ANTEP (CHA)- G aziantep Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derne i Baflkan Ömer Kayar, HSYK n n yap s nda yap lacak de iflikli in tamamen siyasi bir karar olarak görüldü ünü söyleyerek, Bu, siyasi iktidar n, adaletin üzerine tahakküm etmesi sonucunu do uracakt r. HSYK n n yap s n n 2010 y l ndaki anayasa de iflikli iyle de iflti ini hat rlatan s rada bekleyen TIR sürücüsü Ahmet Elçi, olaylar n sona ermesini istediklerini söyledi. Aktarma sahas ndan gelen sürücü Ahmet fianverdi ise bir hafta aradan sonra yükünü boflalt p döndü ünü ancak Suriye taraf nda çat flmalar n yer yer devam etti ini belirtti. Bu arada, Türkiye s n r na yak n olan Al Dane, Salkin ve Sarmada kasabalar nda zaman zaman girmifltir. lk ifadesinde, 'Bir anl k öfkeyle atefl ettim.' diyerek. hukuk sitemindeki ceza indirimlerini bilerek ve kullanmaya çal flarak Hatice kardeflimizi tasarlayarak öldürmüfltür. Platform olarak insan haklar ndan en temel olan yaflama hakk n elinden alman n, kad n kardefllerimizin öldürülmesinin indiriminin olmamas, cezas n n a rlaflt r lm fl müebbet hapis olmas gerekti ini tekrarl yoruz. Geçti imiz haftalarda, evlenmek istemedi i kifli taraf ndan öldürülen Ayfle Bulut kardeflimizin de ailesinin yan nda olaca z. Uflak taki kad n cinayetleriyle ilgili Uflak Valisi ve tüm sorumlular, aç klama yapmaya ve kad nlar koruma görevini yerine getirmeye ça r yoruz. Bas n aç klamas ndan sonra platform üyeleri, davaya kat lmak için Uflak Adliyesi'ne gitti. Engelliler Saray radyocular etkiledi verdi. Radyocularla birlikte birçok proje gerçeklefltirdiklerini anlatan Ça r c, ulusal medyan n büyük bir k sm n n Ba c lar da oldu unu söyledi. Ça r c, "Bu sebeple Yüzy l Mahallemizde, Hürriyet ve Dünya Gazeteleri'nin yan ndaki alana Medya Park infla edece iz. çerisinde oturma alanlar, çok özel bir restoran n da yer alaca Medya Park nda radyo ve televizyoncular n canl yay n yapabilecekleri stüdyo da yer alacak." diye konufltu. Ba c lar AK Parti lçe Baflkan smet Öztürk ile lçe Milli E itim Müdürü Mustafa Y lmaz n da bulundu u program sonras radyocular engelli kursiyerlerin e itim gördükleri atölyeleri gezerek bilgi ald. Radyoculara engelli kursiyerlerin üretti i havlulardan hediye edildi. Radyocular daha sonra Ba c lar Meydan nda infla edilen ve yak nda hizmete sunulacak olan 8D sinema salonunda 8D filmi izledi. Kayar, Burada yap köklü flekilde de ifltirilmifltir. Öncesinde üyeler, Yarg tay ve Dan fltay taraf ndan seçilirken, de ifliklikle, 22 as l ve 12 yedek üyeli kurulun 7 as l ve 4 yedek üyesi adlî yarg hâkim ve savc lar nca, 3 as l ve 2 yedek üyesi idarî yarg hâkim ve savc lar nca seçilmektedir. Böylece kurulda, sadece yüksek mahkemelerin de il, yarg n n tümünün temsili sa lanm flt r. Bununla da Türkiye için adalet yap s ile ilgili s k nt l durum, AB kriterlerine uyumlu hale gelmifl ve yarg n n ba ms zl n Cilvegözü nden TIR ç k fllar bafllad Kad n Cinayetlerini Durduraca z Platformu Uflak'taki karar duruflmas nda Hatay n Reyhanl ilçesinde bulunan Cilvegözü S n r Kap s ndan TIR ç k fllar kontrollü bir flekilde bafllad. çat flma yafland, Suriyeli tüccar ve araçlar n da can güvenli i nedeniyle aktarma bölgesine gelememesi nedeniyle, çok say da arac n bekletildi i kaydedildi. Suriye taraf ndaki olaylar ve muhatap bulunamamas nedeniyle Cilvegözü S n r Kap s nda 20 kilometreden fazla araç kuyru u meydana gelmiflti. güçlendirmifltir. ifadelerini kulland. fiimdi ise HSYK n n tamamen siyasi iktidar n emrine verilmek istendi ini dile getiren Kayar, bunun yarg ba ms zl ile çeliflece ini dile getirdi. Kayar, ktidar partisinin, referandum de iflikli i ile getirdi i HSYK de iflikli inin tan tersini savunmas ve Yanl fl yapt k demesi inand r c olmaktan uzakt r. Bu de iflikli in Yasallaflmas durumunda yarg ba ms zl Türkiye çin hayal olacakt r. fleklinde konufltu. Mu la'da geçen y l 6 bin 427 trafik kazas meydana geldi KAYBER AVCI MU LA (CHA)- Ü lke genelinde kifli bafl na en fazla otomobilin düfltü ü Mu la'da, 2013 y l nda 6 bin 427 trafik kazas meydana geldi. Bunlarda 73 kifli hayat n kaybederken 5 bin 894 kifli yaraland. Jandarma Komutanl ve Emniyet Müdürlü ü'nün il genelindeki sorumluluk alanlar ndaki kazalar n 66's ölümlü, 3 bin 738'i yaralanmal ve 2 bin 626's maddi hasarl olarak kayda geçti. Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde hiç ölümlü kaza yaflanmazken dokuz kiflinin ölümüyle Dalaman ilk s rada yer ald. Yaralanmal kazalarda ise bin 135 kifliyle Fethiye ilk s rada, 34 kifliyle Kavakl dere son s rada geldi. Trafik kazalar n n yerleflim birimlerine göre da l - m ise flöyle oldu: Mentefle'de 280 maddi hasarl, 230 yaralamal, 2 ölümlü olmak üzere toplam 512 trafik kazas nda 2 kifli yaflam n yitirirken 332 kifli yaraland. Bodrum'da 555 maddi hasarl, 583 yaralamal, 8 ölümlü olmak üzere toplam bin 146 trafik kazas nda 9 kifli yaflam n yitirirken 866 kifli yaraland. Dalaman'da 79 maddi hasarl, 124 yaralamal, 5 ölümlü olmak üzere toplam 208 trafik kazas nda 13 kifli yaflam n yitirirken 194 kifli yaraland. Datça'da 47 maddi hasarl, 74 yaralamal olmak üzere toplam 121 trafik kazas nda 109 kifli yaraland. Fethiye'de 367 maddi hasarl, 768 yaralamal, 8 ölümlü olmak üzere toplam bin 143 trafik kazas nda 9 kifli yaflam n yitirirken bin 135 kifli yaraland. Kavakl dere'de 6 maddi hasarl, 22 yaralamal, 1 ölümlü olmak üzere toplam 29 trafik kazas nda 1 kifli yaflam n yitirirken 34 kifli yaraland. Köyce iz'de 23 maddi hasarl, 106 yaralamal, 1 ölümlü olmak üzere toplam 130 trafik kazas nda 1 kifli yaflam n yitirirken 181 kifli yaraland. Marmaris'te 151 maddi hasarl, 423 yaralamal olmak üzere toplam 574 trafik kazas nda 582 kifli yaraland. Milas'ta 214 maddi hasarl, 291 yaralamal, 6 ölümlü olmak üzere toplam 511 trafik kazas nda 7 kifli yaflam n yitirirken 518 kifli yaraland. Ortaca'da 132 maddi hasarl 178 yaralamal olmak üzere toplam 301 trafik kazas nda 258 kifli yaraland. Ula'da 25 maddi hasarl, 48 yaralamal, 1 ölümlü olmak üzere toplam 74 trafik kazas nda 2 kifli yaflam n yitirirken 81 kifli yaraland. Yata an'da 61 maddi hasarl, 103 yaralamal, 4 ölümlü olmak üzere toplam 168 trafik kazas nda 4 kifli yaflam n yitirirken 103 kifli yaraland. Seydikemer'de 32 maddi hasarl, 98 yaralamal, 8 ölümlü olmak üzere toplam 138 trafik kazas nda 8 kifli yaflam n yitirirken 179 kifli yaraland. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

11 Yurt d fl nda kayak tatili Türkiye denin dörte biri fiyat na ZM R (AA) - T ur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polato lu, sömestir tatilinde Türkiye deki kayak merkezlerinde fiyatlar n normal döneme göre 3 kat artt n belirterek Sömestir tatilinde Uluda da gecelik fiyat ulafl m hariç 450 lira. Bu dönemde Bulgaristan da 1 haftal k kayak turu ise ulafl m dahil 249 KONYA (AA) - R fat YERL KAYA - H er y l Mevlana n n Ne olursan ol yine gel ça r s na uyarak dünyan n dört bir yan ndan gelen turistlerin ziyaret etti i Mevlana Müzesi, geçen y l 2 milyon 93 bin ziyaretçi ile yeni bir rekor k rd. AA muhabirinin Mevlana Müzesi yetkililerinden ald bilgiye göre, Ne olursan ol yine gel sözleriyle tüm insanlar kucaklayan Mevlana n n türbesinin bulundu u Mevlana Müzesi, geçen y l da yüzbinlerce yerli ve yabanc turisti a rlad. Tarih, kültür ve inanç turizmi aç s ndan önemli bir potansiyeli bar nd ran Mevlana Müzesi, Türkiye genelinde de en çok gezilen müzeler aras nda yer al yor. Eserlerinde verdi i sevgi, bar fl ve kardefllik mesajlar yla tüm insanl kucaklayan Mevlana n n türbesini ziyaret etmek isteyen yüzbinlerce turist, Konya ya adeta ak n ediyor. Avro Polato lu, yapt yaz l aç klamada, tatil döneminde fiyatlar n afl r yükselmesinin artan talepten kaynakland n kaydederek, Sömestir tatilinde Uluda da gecelik fiyat ulafl m hariç 450 lira. Ayn otelde tatile bir gün kala veya bir gün sonras nda gecelik fiyat 150 lira. Bu dönemde Bulgaristan da 1 haftal k MEVLANA MÜZES ziyaretçi rekoru k rd Ziyaretçi say s her y l artan Mevlana Müzesi ni 2012 y l nda 1 milyon 565 bin kifli gezerken, bu rakam 2013 y l nda yaklafl k yüzde 33 art flla 2 milyon 93 bine yükseldi. Bu rakamla Mevlana Müzesi, yeni bir rekor k rm fl oldu. Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, yapt aç klamada, Mevlana n n hayata gözlerini yummas yla birlikte müzenin bulundu u yerde türbenin yap lmaya baflland n söyledi. Zaman içinde yap lan eklentilerle türbenin bugünkü halini ald n ifade eden Benli, 1926 y l nda da müze haline getirildi ini belirtti. YABANCI Z YARETÇ 450 B N N ÜZER NDE Benli, Mevlana Müzesi ne her y l yüzbinlerce kiflinin geldi ini vurgulayarak, Geçen y l 2 milyon 93 bin yerli ve yabanc turist müzeyi ziyaret etti. Bu da güzel bir ziyaretçi çizgisi. Gelen ziyaretçilerin alt kategorileri var. Normal biletle kayak turu ise ulafl m dahil 249 Avro. 18 milyon orta ö retim, 4,5 milyon üniversite ö rencisi ayn anda 15 günlük sömestir ve 70 günlük yaz tatiline ç karsa fiyatlar böyle de iflken olur. Bu, ne ö rencinin, ne tatilcinin, ne iflletmecinin, ne acentecinin, ne otelcinin, tafl mac n n ne de ekonominin ifline gelir aç klamas nda bulundu. Her y l Mevlana n n Ne olursan ol yine gel ça r s na uyarak dünyan n dört bir yan ndan gelen turistlerin ziyaret etti i Mevlana Müzesi, geçen y l 2 milyon 93 bin ziyaretçi ile yeni bir rekor k rd. girenlerin yan s ra, bakanl n açt kampanyalarla veya müze kartla, kurumsal kartla da müze ziyareti yap l yor. Genel olarak ifade edecek olursak; yabanc ziyaretçimiz 450 binin üzerinde, di erleri ise iç turizme ait olanlar diye konufltu. Ziyaretçi say s ndaki bu art fl n, insanlar n Mevlana ya olan sevgi ve ilgisinden kaynakland n anlatan Benli, gelen turist say s n n her geçen gün artt n, kendilerinin de gelen ziyaretçilere daha rahat bir sunum yapabilmenin çabas içerisinde olduklar n aktard. Mevlana Müzesi ne Uzak Do u dan Avrupa ya kadar birçok ülkeden turistin geldi ini dile getiren Benli, gelen ziyaretçi profilinin aylara göre farkl l k gösterdi ini bildirdi. fieb-i Arus törenlerinde de müzeye 60 bin civar nda ziyaretçinin geldi ine dikkati çeken Benli, Müzelerin modernleflmesi, yeni sunumlar n ortaya ç kmas gibi konular, turizmi tetiklemekte ve hareketlendirmektedir Yeflil Yol Bayburt ta turizimcilerin umudu oldu BAYBURT (AA) - B ayburt Kültür ve Turizm Müdürü Bahri Akbulut, Samsun, Ordu, Giresun Trabzon, Gümüflhane, Bayburt, Rize ve Artvin yaylalar n birbirine ba layacak Yeflil Yolun Bayburt tan geçen k sm n n yaklafl k üçte ikisinin tamamland n bildirdi. Akbulut, yapt aç klamada, Bayburt tan göçün azalt larak zamanla durdurulabilmesi için turizm sektörünün mutlaka canland r lmas gerekti ini belirterek, Çünkü turizm sektörü yaklafl k 38 yan sektöre de istihdam sa lamaktad r Turizm sektörünün canland r labilmesi için yürüttükleri çal flmalar kapsam nda Bayburt Kalesi nde onar m, restorasyon ve kurtarma kaz lar bafllat larak kalenin ziyaret edilebilecek duruma getirilmesine çal fl ld n ifade eden Akbulut, Türkiye de benzeri olmayan Ayd ntepe ilçesindeki yer alt flehri, Belediyesiyle birlikte yap lan kaz çal flmalar n n ard ndan rahatl kla gezilebilecek konuma getirilmifltir. Ayr ca Bakanl m zca sa lanan ödenekle çevre düzenleme çal flmalar büyük ölçüde tamamlanm flt r diye konufltu. Bayburt ta yap lan kurtarma ve arkeolojik kaz larda ç kan tarihi eserlerin ve mevcut etnografik eserlerin sergilenebilece i bir müze oluflturulmas çal flmalar çerçevesinde Zahit Mahallesi ndeki Kavallar Evi nin Bayburt Müzesi olarak faaliyete geçirildi ini anlatan Akbulut, Bu çal flma ile ilimize gelen turlar n flehir içi programlar n n zenginlefltirilmesi ve etkinlefltirilmesi sa lanarak ziyaretçilerin ilde konaklama gün say s n n art r lmas amaçlanm flt r Bayburt a gelen turlar n art r lmas, özellikle seyahat acentelerinin destinasyonlar na Bayburt un dahil edilmesi amac yla y llar nda her y l befl dilde 20 bin tan t m materyali bast r larak da t ld n anlatan Akbulut, flunlar söyledi: Bayburtlu foto raf sanatç s Feridun Hac hasanzade nin yapt Her Yönüyle, Her Köyüyle Bayburt albümü çal flmas na da Müdürlü ümüz de katk sa layarak ilin tarihi, kültürel ve do al güzelliklerini anlatan bir albüm oluflturulmufl, Müdürlü ümüzce bu albümden sat n al n p da t m yap lm flt r. Bu çal flma ile bir yandan ilimizin tarihi, kültürel ve do al güzelliklerini anlatan iyi bir kaynak oluflturulmas di er yandan tan t m n n yap lmas amaçlanm flt r. Ulusal ve uluslararas fuarlarda ilimizin tan t lmas amac yla y llar nda zmir Travel Turkey ve stanbul EM TT fuarlar na, 2012 y l may s ay nda Gürcistan da turizm fuar na kat l m sa land. Akbulut, Kültür ve Turizm Bakanl ile Kalk nma Bakanl n n bafllatt Samsun, Ordu, Giresun Trabzon, Gümüflhane, Bayburt, Rize ve Artvin yaylalar n birbirine ba layacak Yeflil Yolun Bayburt tan geçen 28 bin 600 kilometrelik k sm n n yaklafl k üçte ikisinin, 2012, 2013 y llar nda l Özel daresi Genel Sekreterli i ve Müdürlü ün ortaklafla çal flmalar yla tamamland n kaydetti. TUR ZM /11 Osmanl n n H rvatistan daki kaybolan miras : Kas m Pafla Camisi OS YEK (AA) - Vesna Befliç - H rvatistan n do usundaki Osiyek kentinde bulunan Aziz Mihael Arkancel Kilisesi nin geçmiflteki kap komflusu tarihi Kas m Pafla Camisi ne ait izler, aradan as rlar geçmesine ra men günümüze ulaflt. Balkan ülkelerinin tarih boyunca yaflad savafllar ve çat flmalar, insanlar n yaflamlar gibi ibadethanelerin kaderini de etkiledi. Ülkenin do usundaki Osiyek flehrinde, Osmanl n n flehri fethinin ard ndan, 1526 y l nda infla edilen Kas m Pafla Camisi, 1687 y l nda ülkenin Avusturya-Macaristan mparatorlu u nun himayesine geçmesinin ard ndan tarih sahnesinden silinmek istendi. Ülkede, Avusturya-Macaristan mparatorlu u nun hüküm sürmeye bafllamas n n ard ndan, Osmanl dönemine ait baflta camiler olmak üzere tüm eserler bir bir y k ld. H rvatistan slam Birli i nin (Diyanet flleri) verdi i bilgiye göre, Osmanl döneminde, yaklafl k 250 caminin bulundu u ülkede, günümüze sadece üç Osmanl camisi ulaflabildi, ancak bunlar da flu anda Katolik kilesis olarak kullan l yor. Osmanl döneminde, halk n n büyük bir ço unlu unu Türkler in oluflturdu u Osiyek, o dönemde, yaflam tarz ve görünüflüyle de Avrupa n n ortas nda bir Anadolu flehrini and r yordu. Osiyek Türk-H rvat Dostluk Derne i Baflkan Damir Yuriç, AA muhabirine yapt aç klamada, kaynaklarda, Kas m Pafla Camisi nin 1687 y l na kadar ibadete aç k kald n n yazd n söyledi. Yuriç, geçmiflte ülke genelinde bir üne sahip olan bu tarihi caminin, Osiyek in Avusturya-Macaristan mparatorlu u nun eline geçmesinin ard ndan y k larak tarihe kar flt n ve günümüze sadece camiyle ilgili baz çizimlerin ulaflabildi ini belirtti. Avusturya-Macaristan mparatorlu u nun Osiyek i ele geçirmesinin ard ndan, Anadolu kentlerini and ran ve içerisinde Türk mimarisinden eserler bar nd ran Osiyek in tamamen y k ld n söyleyen Yuriç, bu Osmanl flehrinin temelleri üzerine yeni bir flehir infla edildi ini kaydetti. Yuriç, aradan geçen uzun süre nedeniyle, flehir halk n n Kas m Pafla Camisi nin varl n dahi unuttu unu belirterek, Bugün Aziz Mihael Arkancel Kilisesinin bulundu u meydanda 1970 li y llarda yap lan tadilat çal flmalar esnas nda caminin ve türbenin temellerine rastland. Bugün meydanda gördü ümüz bu sar kiremitler, caminin ve türbenin temellerinin nerede ve ne flekilde oldu unu iflaret ediyor Yuriç, temeline kadar y k lan Kas m Pafla Camisi nin yan bafl nda, ayn bahçe içinde yer alan Aziz Mihael Arkancel Kilisesi nin de 16. yüzy l n bafllar nda infla edildi ini ve halen ibadete aç k oldu unu söyledi. Yuriç, Burada, kilise temellerine dikilen camiler ya da cami temelleri üzerine dikilen kilise görmek mümkün. Aziz Mihale Arkancel Kilisesi nden sadece 300 metre uzakl ktaki bir di er kilisenin yerinde bir dönem cami bulunuyordu. Ancak o cami de Osmanl n n buraya gelmesinden sonra, kiliseden dönüfltürülen bir camiydi Osmanl Devleti, yaklafl k 150 y l kald H rvatistan - da yüzlerce eser infla etti. Ancak, Osmanl n n ülkeden çekilmesinin ard ndan, birçok Osmanl eseri yak l p y k ld. Özellikle, Avusturya-Macaristan mparatorlu u döneminde, Osmanl medeniyetine ait tüm eserler, sistemli bir flekilde yok edildi. Osmanl dan günümüze ulaflan baz eserler ise köprüler gibi her dönem ifllevsel olan eserler oldu. H rvatistan da, Cakova, Klis ve Drnifl te olmak üzere sadece üç Osmanl camisi günümüze dek ulaflabildi. 16. yüzy lda infla edilen bu üç cami de Katolik kilisesine dönüfltürülerek, günümüze dek ulaflmay baflard. Her ne kadar üzerlerinde baz mimari de ifliklikler yap lm fl olsa da bu üç eserin de cami mimarisinden çok fazla uzaklaflmad ö renildi. Bu arada, Osiyek teki bir di er Osmanl eseri Süleyman Han ise günümüzde Fransiskan Manast r olarak faaliyet göstermektedir.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 TRABZON (AA) Of ilçesinde ço unlu u esnaf olan 15 kiflilik ekip, "61. Bölge" adl filmin çekimine bafllad. Müzik marketi iflletmecisi Cuma U urlu'nun yaz p yönetti i filmde, esnaf Mehmet Hac - ahmeto lu, sa Ayd n, Mehmet Esnaf sinema filminde bulufltu Emin flçi, Tuncay Olgun, Ali Öztel, büro görevlisi Merve Duman ve Büflra Akcan, güvenlik flefi Mahmut Kald r m, sanatç Ömer Özdo an, emekli Adnan Varol, spor salonu iflletmecisi Reflat Hac ahmeto lu, kasap O uz Akyüzlü, inflaat ustas Zeki Çatalbafl, kafeterya iflletmecisi Mustafa Yeflil rol al - ESK fieh R (AA) yor. Oyuncular, pazar günleri ve ifl d fl ndaki zamanlar nda bir araya gelerek ilçenin cadde ve sokaklar nda gerçeklefltirilen çekimlere kat l yor. Cuma U urlu, AA muhabirine yapt aç klamada, ifli gere i sektöre yabanc olmad n belirterek, "Farkl projelerim vard. Çok say da klip çektim. Televizyon kanallar ndaki Karadeniz dizilerini görünce orjinal bir Karadeniz dizisi çekmek istedim ama dizinin daha zor oldu unu düflünerek ilk etapta sinema filmi çekmenin daha uygun olaca n düflündüm. Birkaç arkadaflla bir araya geldik. Sonunda ortaya bu ekip ç kt " Eskiflehir Türk Dünyas Kültür Baflkentli i De erlendirme Toplant s yap ld GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda kültür gezileri, 24 ülkenin kat l - m yla "Türkvizyon" flark yar flmas, konser, sanat çal fltaylar, kongreler olmak üzere 200'ün üzerinde ulusal ve uluslararas çal flmaya baflar yla imza att klar n belirterek, "Türk kültür miras n n dünyaya tan - t lmas na yönelik faaliyetler yapmaya çal flt k" sinem KUSURSUZLAR Çeflme. May s n son günleri. stanbul dan gelen iki k z kardefl, Lale ve Yasemin bir kaç ay önce vefat etmifl anneannelerinin yazl nda tek bafllar na kal yorlar. ki kardefl gün içinde, yar maday arabayla geziyor ve ss z plâjlarda uzan p tembellik yap yorlar. lk baflta her fley çok güzel, hava berrak, deniz p r l p r l ve belde huzurlu... Ancak bu iliflkide tuhaf bir gerginlik var. Kusursuzlar Antalya Alt n Portakal da En yi Yönetmen ödülünü alm flt. A V ZYONA YEN G REN F LMLER HALAM GELD Film, gazeteci Evrim Kanpolat n bizzat flahit oldu u gerçek bir olaydan yola ç karak yazd senaryosu ile Türkiye nin en büyük problemlerinden birini, çocuk yaflta gelin olan k zlar n ac dram n ve akraba evliliklerini ele al yor. Ayn zamanda K br s Bar fl Harekat n n 40. y l na denk gelen filmde, K br s Rum Kesimi taraf ile yaflanan s n r meselesi de en insani yan yla iflleniyor. T una, l Genel Meclisi Salonu'nda düzenledi i, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkentli i De erlendirme Toplant s 'nda yapt konuflmada, Eskiflehir'in 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkentli i etkinlikleri için kendilerine 700'ün üzerinde proje baflvurusu yap ld n bildirdi. "Elimizdeki imkanlar n k s tl olmas ve fazla bütçemiz olmamas dolay s yla proje baflvurular n n büyük bir ço unlu unu de erlendiremedik" diyen Vali Tuna, flöyle konufltu: "Biz bir kamu kurulufluyuz ve yapt m z çal flmalar n tamam teftifle tabidir. Sonradan bize herhangi bir sorumluluk gelmemesi ve iflimizi sa lam yapmak noktas nda arkadafllar m z çal fl yorlar. Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkentli i için belirlenen bütçeyle ilgili kamuoyunda speküle edilen büyük rakamlar do ru de- ildir. Kesinlikle 400, 500 milyon gibi büyük bir bütçemiz olmam flt r. Olabildi ince fleffaf olmaya çal fl yoruz, hesab m z her zaman verebiliriz. Hem say fltay hem müfettifl denetimleri zaten yap l yor. Projelere imza atan bütün arkadafllar m z imzas n n sorumlulu una sahip." Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti (TDKB) Ajans için devlet taraf ndan belirlenen bir bütçe oldu unu an msatan Vali Tuna, flunlar bildirdi: "Etkinlikler için 385 milyon liral k bir bütçe belirlenmifl. Bunun 300 milyon liras Anadolu Üniversitesi, 50 milyon liras n nda Maliye Bakanl n n bütçeden aktaraca para fleklinde olmas, geri kalan 35 milyon liran n ise özel idareler ve belediyelerden gelecek paralarla sa lanaca ön görülmüfl. Bir bütçe yap lm fl, yani bu bütçeye devlet karar vermifl. Bizim irademizle belirledi imiz bir fley de- il. Bunun üzerine kurulu bir faaliyet belirlenmifl ve tabi ki bu gerçekleflmemifltir. Maliye Bakanl - nca 15 milyon lira, Anadolu Üniversitesi'nden yaklafl k 50 milyon lira, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesinden 1 milyon 116 bin lira, l Özel daresinden 787 bin lira yine l Özel daresi kültür paylar ndan 9 milyon 500 bin lira, Eskiflehir Sanayi Odas 'ndan 50 bin lira, Eskiflehir Ticaret Odas 'ndan 47 bin 500 lira, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi'nden 50 bin lira al nm flt r. Yaklafl k 1 milyon lira civar ndaki faiz gelirimizle birlikte toplam 78 milyon 50 bin liral k gelir elde etmifliz." Toplam 70 milyon 290 liral k giderlerinin oldu unu dile getiren Tuna, Maliye Bakanl taraf ndan kendilerine son dönemde 35 milyon lira gönderildi ini aktard. Mevcut bütçe ile yap lan faaliyetler hakk nda bilgi veren Tuna, "Mevcut bütçe ile etkinlikler kapsam nda, kültür gezileri düzenledik, 127 adet konser, fliir gibi etkinliklerimiz oldu. Aç l fl programlar, inflaat restorasyon çal flmalar, toplant lar, sanat çal fltaylar, kongreler, sergi ve film çal flmalar yapt k. Türkvizyon flark yar flmas baflta olmak üzere 16 adet yar flma düzenledik, bunlara 8 milyon 774 bin lira ödeme yapt k. 200'ün üzerinde ulusal ve uluslararas çal flmaya baflar yla imza att k. Türk kültür miras n n dünyaya tan t lmas na yönelik faaliyetler yapmaya çal flt k. Bizi bekleyen çal flmalar var. Bunlardan en önemlisi kent meydan düzenlemeleri ve bilim kültür sanat merkezi, müze ve vilayet meydan fidanl olacak" diye konufltu. Nevruz'da yap lacak devir teslim töreniyle Türk Dünyas Kültür Baflkentli inin kapan fl - n n yap lmas n planlad klar n aç klayan Tuna, eme i geçen ve etkinliklere maddi manevi destek veren tüm kurum ve kurulufllara da teflekkür etti. nkara WALTER MITTY N N G ZL YAfiAMI Walter Mitty nin Gizli Yaflam nda, herkesin iyi hissetmesi için gereken potansiyelin içinde bir yerlerde gizlendi i anlat l yor. S radan bir adam olan Walter, sessiz sakin hayat na devam ederken, komik ve flok eden gerçek üstü hayaller görmeye bafllar. Bir gün kaderi öyle bir de iflir ki, hayallerinin bile ötesinde bir maceralar zincirine ad m atar. Ben Stiller in yönetti i ve Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn ile Kathryn Hahn n oynad Walter Mitty nin Gizli Yaflam macera, dramatik-komedi türünde. OLDBOY Günümüz film dünyas fanatik intikam hikâyeleriyle doludur. Fakat bunlardan hiçbiri Oldboya yanaflabilmifl de il. Öyle ki Oldboy, soyutlanmay, psikolojik bask y, kan davas n, ahlak duygusunu, suçluluk duygusunu ve günahlardan ar nmay modern pop kültürünün karanl k yüre inde birbirine ba layan; ayn anda k flk rt c biçimde duygusal ve vahfli bir hikâye. Kore yap m orijinal filme ba l kal rken, yeniden yap m ile seyirci ile buluflan Oldboy, bafl n kendi flok edici ve gölgeli alan na çeviriyor.

13 Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay fl getireceklerini söyledi. A nkara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas seçimleri 12 Ocak Pazar günü ATO Congresium da yap lacak. Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkanl na Aday olan Zekerya Murat, Yanl fl politikalarla sorunlar çözümsüz hale getiren ve bunun ortaya ç kmamas için bakkal esnaf n oyalayan ve yan ltan yönetime Dur deme zaman gelmifltir. Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas hepimizin odas d r, birlik ve beraberlik içerisinde odam z birlikte yönetelim. ifadesini kullanan Murat, meslektafllar na pazar günü yap lacak seçimli genel kurulda mutlaka oy kullanmalar n hat rlatarak, flöyle seslendi: S ra sizde. Meslektafllar na, üyelerine sahip ç kan, onlar koruyan ve gözeten, en önemlisi paylaflmay bilen, bulunduklar her ortamda sahip ç kan yeni bir yönetime dolay s ile de iflime ihtiyaç vard r. Yap lacak olan ola an genel kurulumuzda oylar n z mutlaka çok iyi düflünerek bakkallar n menfaatine De iflim i gerçeklefltireceklere verin Art k bakkal kazanacak diyen Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, göreve geldiklerinde gerçeklefltirecekleri projelerinden baz lar - n ise flöyle aç klad : 25 y ld r mevcut yönetimin ç karamad, bizler için hayati önem tafl yan Hiper ve Süper Marketler ile Al flverifl Merkezleri Yasas n ç karaca z. Devletimiz taraf ndan ç kar - lan ve bizleri ilgilendiren her türlü yap land rmalardan sizleri bilgilendirerek ücretsiz dan flmanl k hizmeti verece- iz. Var olan ve oluflabilecek sorunlar n çözümünde, siz de erli meslektafllar m z n görüfllerini alaca z. Üyelerimizin çocuklar na imkanlar - m z ölçüsünde burs verece- iz. Odam zda, meslektafllar - m z n hukuki sorunlar n gidermek için ücretsiz hukuk bürosu oluflturaca z. Esnaf - m z n muhasebe sorunlar ile ilgili ücretsiz dan flmanl k hizmeti verece iz. Esnaf m z ve sorunlar ile ilgili bülten A lt nda Belediyesi, hem engellilere hem de engelli ailelerine gösterdi i duyarl l kla herkesin takdirini topluyor. Hayat n her alan nda yard m etmeyi bir ilke haline getiren Alt nda Belediyesi, düzenledi i çeflitli etkinliklerle engelli çocu u olan annelerin yaflam n kolaylaflt r yor. Zübeyde Han m Kad n E itim ve Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen drama dersinde, engelli çocu u olan anneler keyifli anlar yaflad. Birkaç saatli ine de olsa evlerinden ç kma imkan bulan anneler, stres atm fl ve rahatlam fl olarak evlerine döndü. Zübeyde Han m Kad n E itim ve Kültür Merkezi nde gerçekleflen drama dersine yaklafl k 20 kad n kat ld. Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Ö retim Görevlisi Hüseyin Alt nova eflli inde yap lan drama dersinde e lenceli anlar yafland. Alt nda l kad nlar, yaflant lar nda ortaya ç - kan olumsuzluklar ortadan kald rmak için neler yap labilece ini ö rendi. Yarat c yöntemlerle engellere gö üs geren Alt nda l kad nlar, birlikte hareket etme becerilerini de gelifltirdi. Drama dersine kat lan annelere, haf za güçlendirme uygulamalar n n yan s ra dikkat toplama e itimi de verildi. Drama dersinin bir di er konusu ise engellilerin hayat nda sorumluluk duygusunun tafl d önem oldu. Sa l kl iletiflim yöntemlerinin anlat ld drama dersinde, Alt nda l kad nlar n birbirleriyle olan uyumu gözlerden kaçmad. Alt nda l anneler, engellerin hayata s k s k tutunarak afl labilece i mesaj n verirken, yay nlayaca z. Esnaf m z n birbirleri ile iletiflim sa layaca elektronik ortamda al flverifl ortakl klar kurarak daha fazla kazand raca z. Odam za cenaze arac al narak üyelerimizin hizmetine tahsis edece iz. Üyelerimiz aras ndaki sosyal aktivitelere önem verece iz. Odam za dü ün salonu ve sosyal tesisler kazand rarak, üyelerimiz ve çocuklar m z n mutlu günlerinde beraber olaca z. Üyelerimize ucuz mal temini için fiyat bülteni hizmeti verece iz. Tahdit esas na dayanarak bölge ihtiyac na göre bakkal açt r p, bakkallar markalaflt rarak, de erlerine de er kataca- z. Murat, ekibi ile birlikte 24 saat hizmet vermek için gayret göstereceklerini de sözlerine ekledi. Baflkan Çetin, vatandafl dinliyor Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz P ursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, hemflehrileriyle s k s k bir araya gelip hallk n talebini dinleyip çözüm üretiyor. Hemflehrileriyle düzenli olarak bir araya gelen ve onlar n taleplerini dinleyen Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, gitti i her yerde büyük bir ilgiyle karfl lan yor. Mahalle sohbetleri, ev ziyaretleri, esnaf buluflmas, hasta ziyareti gibi bir dizi buluflma gerçeklefltiren Baflkan Çetin, ilçeyi ad m ad m geziyor. Eksikleri yerinde tepsi edip, halk n talebine kulak veriyor. Çetin, gerçeklefltirdi i ziyaretlerde hemen her yafl grubunun ilgisiyle karfl lafl yor. Ziyaretlerin gece gündüz devam etti ini belirten Baflkan, Bu ziyaretlerimiz hem ilçemizin eksiklerini yerinde tespit edip çözüm üretmemize hem de hemflehrilerimizle olan diyalogumuzu gelifltirmeye vesile olur. Biz hemflerilerimizi hiçbir zaman yaln z b - rakmad k, bundan sonra da b - rakmay z. Çünkü bizler birlikte Pursaklar infla ediyoruz. Ziyaret esnas nda oluflan samimi ortamlarda ilçeye ça atlatan özgün projelerin detaylar n hemflerileri ile paylaflan Belediye Baflkan Selçuk Çetin, hemflehrileriyle buluflmaya devam edece ini kaydetti. Engelli annelerine DRAMA DERS en zor günlerinde yanlar nda olan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye teflekkür etmeyi unutmad. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ise, bu e itimlerin engelli aileleri için büyük önem tafl d n belirterek Amac m z Alt nda l - lar n yaflam n daha da kolaylaflt rmak Engellilerle beraber engelli ailelerini de düflündüklerini dile getiren Baflkan Tiryaki, aksakl klar n e itimlerle en aza indirilece ini, e itim programlar sayesinde engelli çocuklara sahip olan ailelerin daha uyumlu ve daha rahat bir hayat sürece ine inand - n söyledi. ANKARA/13 Aktif ten yerli ödül A ktif Sanayici ve fladamlar Derne i, ISO 500 içerisinde yer alan Türk Traktör, MAN Türkiye, Hidromek, Yi it Akü ve Yakupo lu firmalar n ödüllendirdi. Firmalar, üretim, istihdam, ciro ve ihracat rakamlar na göre de erlendirildi. Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i, Türkiye de Üretilen Mal Kullan yorum temal "7.Geleneksel Üyeler Buluflmas " organizasyonunu Ankara Sanayi Odas (ASO) 1. OSB Bölge Müdürlü ü Konferans Salonu nda gerçeklefltirdi. Programda, yerli üretime katk sa layan ve uluslar aras marka bilinirlili i kazanm fl Türk Traktör, MAN Türkiye, Hidromek, Yakupo lu ve Yi it Akü firmalar na ödül verildi. Firmalar, ISO 500 s ralamas nda yer almalar, üretim kapasiteleri, istihdamlar ve ihracat rakamlar dikkate al narak belirlendi. Ödülünü Genel Müdür Yard mc s Sedat Tezeriflener in ald Türk Traktör, 1954 y - l ndan bu yana üretimde. ISO 500 s ralamas nda 32 nci s rada yer alan firma, 130 dan fazla ülkeye ihracat gerçeklefltiriyor. Y lda 39 bin 574 adet traktör üretimi gerçeklefltiren Türk Traktör de 2 bin 636 kifli çal fl yor. Cirosu yaklafl k 2 milyon TL olan Türk Traktör ün cirosunun yüzde 31 ini ise ihracat oluflturuyor. Genel Müdür Yard mc s Hüsamettin Posto lu nun ödülünü ald Hidromek, ISO 500 içerisinde 115 inci s rada den bu yana üretimde olan firma, 60 tan fazla ülkeye ihracat yap yor. 5 bin adet Bekoloder ve Ekskavatör üreten Hidromek in cirosu 570 milyon 217 bin TL yi aflm fl bulunuyor. Bin 500 çal - flan olan firman n cirodaki ihracat oran yüzde 50. Aktif in ödüle lay k gördü ü MAN Türkiye ise 1966 y l nda kurulmufl, ISO 500 s ralamas nda 149 uncu s rada yer al yor. 16 ülkeye ihracat bulunan, y lda bin 504 adet otobüs üreten, bin 665 çal flan olan ve cirosu 509 milyon 835 bin TL yi aflan firma, cirosunun yüzde 71 ini ihracattan sa l yor. Gecede MAN Türkiye nin ödülünü nsan Kaynaklar Direktörü Mustafa skifo lu ald. Ödüle lay k görülen di er bir Ankara firmas Yakupo lu ise ISO 500 s ralamas nda 307 nci s rada bulunuyor. Cirosu 268 milyon 355 bin TL yi aflan Yakupo lu nun gecede ödülü Yönetim Kurulu Baflkan Vedat Yakupo lu na verildi. Baflkent in devlerinden Yi it Akü ise 1976 dan bu yana üretim yap yor. Yönetim Kurulu Baflkan Hamit Yi it in ödülünü ald Yi it Akü, ISO 500 s ralamas nda 428 inci. Firman n 70 ten fazla ülkeye ihracat söz konusu. Y ll k 2 milyon 255 bin adet akü üretimi olan firman n 420 çal flan bulunuyor. 194 milyon 934 bin TL. ciroya ulaflan Yi it Akü, cirosunun yüzde 60 n ihracattan sa l yor. Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Ufuk Bayraktar, programda yapt konuflmada, Aktif olarak ana gündemlerinin yerli mal ve yerli üretim oldu una vurgu yapt. Aktif in kuruldu undan bu yana yerli üretim ve tüketim konusuna dikkat çekti ini kaydeden Bayraktar, Türkiye de Üretilen Mal Kullan yorum Kampanyalar n bir kez daha kamuoyu gündemine sunmak istediklerini ve 7 nci Geleneksel Üye Buluflmas programlar nda yerli mal temas n ifllemek istediklerini ifade eden Bayraktar, sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye nin gündemi çok h zl ilerliyor, çok h zl de ifliyor. Her gün yeni bir olayla uyan yoruz. Gündeme herhangi bir yorum yapmak niyetinde de ilim, ancak ifladamlar taraf ndan bakt m zda, bizler yat r m yapan insanlar z, ülkemiz için, üretim için ciddi manada külfetler alt na giriyoruz.

14 E T M BATMAN (CHA) B atman Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kozluk a ba l Kam fll köyü lk ve Orta Ortaokulu na kitap ba fl nda bulundu. Gençlik Meclisi nden bir heyet toplam 120 adet kitab okul yetkililerine teslim etti. Heyette Gençlik Meclisi Eflbaflkanlar Betül Çelik ve Av. fiehmus Gündo du, Genel Sekreter Aysel Do an, Bas n ve Sosyal Medya Sorumlusu zzettin Ete, brahim Kavak ve Liseler Koordinatörü Cemil Çiftçi yer ald. Ö renciler ile beraber kitap okuma etkinli i gerçeklefltiren gençlik meclisi heyeti daha sonra ö renciler ile okulun bahçesinde flark söyleyip hep beraber e lendi. Gençlik Meclisi ad na aç klama yapan Eflbaflkanlar Betül Çelik ve fiehmus Gündo du, "Kam fll köyü lk ve Orta Ortaokulu ndan meclisimize yap lan baflvuru sonucunda 120 adet kitab buradaki ö renci kardefllerimize ulaflt rman n mutlulu unu yafl yoruz. Konfüçyüs ün dedi i gibi Bugünün gerçek üniversiteleri kütüphanelerdir. Kitap bilgiye ulaflmada en önemli kaynaklardan biridir. Küçük yaflta çocuklara okuma al flkanl edindirirsek gelecek nesillerde de okuma oran yüksek seviyelerde olur. Ayr ca kumbaralar m zdan toplanan kitaplar n bir k sm Salih Özdemir Park ndaki kütüphanemize di er k sm da okullara teslim edilecektir." Etkinlik toplu foto raf çekimi ile son buldu. Okul aile birli i 7 kardefl okula yard m eli uzatt GAZ ANTEP - Gaziantep te Güney E itim Kurumlar Okul Aile Birli i, 7 kardefl okula yard m eli uzatt. Yap lan etkinlikte elde edilen gelirin Gaziantep ve Mardin illerinde kardefl okullarda ö renim gören ihtiyaç sahibi ö rencilere gitmesi velilerin ilgisini çekti. Okulun spor salonunda düzenlenen etkinli in aç l fl nda konuflan Güney E itim Kurumlar Genel Müdürü Ümit Murat Tunç, ihtiyaç sahibi ö renciler ad na gösterdikleri duyarl l k için ö renci velilerine teflekkür etti. Güney E itim Kurumlar olarak bu tür çal flmalar önemsediklerini ifade eden Tunç, "Bu ve benzeri etkinlikler, hem ö rencilerimizin yard mseverlik duygular n gelifltiriyor hem de ihtiyaç sahibi ö rencilere bir nebze de olsa katk sa l yor. Bu duyarl çal flmadan dolay /14 Gençlik Meclisi'nden köy okuluna kütüphane okul aile birli i üyelerini ve eme i geçenleri kutluyorum. Yo un ilgi gören etkinlikte, sarmadan böre e, kurabiyeden tatl ya kadar çeflitli yiyecek ve içecek ürünleri sat n alan ö renciler ve veliler, ihtiyaç sahibi ö rencilere katk sa lad. Elde edilen gelirlerle Gaziantep ve Mardin illerindeki 7 kardefl okula yard m yap lacak. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/ Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Ronaldinho, Atletico Mineiro ile sözleflme yeniledi STANBUL (AA) B efliktafl' n transfer etmek istedi i Brezilyal futbolcu Ronaldinho, formas n giydi i Atletico Mineiro ile sözleflme yeniledi. Brezilyal futbolcunun Türkiye'deki temsilcisi Ayhan Yeflilbafl, Atletico Mineiro Kulübü Baflkan Alexandre Kalil'in, Ronaldinho ile sözleflme yenilediklerine dair sosyal medyada yer alan ifadelerini do rulad. Yeflilbafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Ronaldinho'nun menajeri ve a abeyi Roberto Assis'in kendisini arad n ve imzalar n at ld n söyledi ini belirterek, flunlar kaydetti: "Bu transferin gerçekleflmesi için çok u raflt k ama Ronaldinho Brezilya'da kalmay tercih etti. A abeyi ve menajeri Assis, az önce beni arayarak sözleflme imzalad klar n birinci a zdan söyledi. Maddiyat d fl nda birtak m baflka unsurlar n devreye girdi ini tahmin ediyorum çünkü Befliktafl' n hat r say l r bir teklifi vard." "Tak m n marka de erinin kesinlikle flehirle ayn olmas gerekiyor" SPOR /15 Torku Konyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Spor Toto Süper Lig'de ilk yar n n bitimine iki hafta kala göreve geldiklerini belirterek, "Kayserispor karfl s nda al nan puan ve Eskiflehirspor maç n n kazan lmas, hedefledi imiz 20 puana ulaflmam z sa lad " ANTALYA (AA) B akkal, AA muhabirine yapt aç klamada, kendisinden önce teknik direktörlük görevini yürüten U ur Tütüneker'e teflekkür ederek, " nan lmaz derecede disiplinli, iflini seven bir grup b rakm fl. Yetenekli, karakterli ve ifl ahlak olan oyuncu say s inan lmaz çok. Göreve sanki uzun zamand r çal fl yormuflum gibi bafllad m çünkü oyuncular n ifl disiplini inan lmaz" diye konufltu. Kayserispor karfl s nda al nan puan ve Eskiflehirspor maç n n kazan lmas yla hedefledikleri 20 puana ulaflt klar n anlatan Bakkal, flöyle devam etti: "Çok da afaki fleyler söylemek istemiyorum çünkü oluflmufl bir tak m vard. Sadece biraz daha pozitif oynamaya ve üretmeye bafllad m z düflünüyorum. Hedefledi imiz 20 puan, bizi nereye getirir çok iyi hesaplam flt k. Eskiflehirspor maç nda da oyuncular m bunun bilincinde oynayarak ve keyif T.C. ANKARA 17. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI alarak güzel bir galibiyet elde etti." - "Elde edilen baflar n n üzerine koyarak devam edece imize inan yorum" Mesut Bakkal, Konya'n n muhteflem bir flehir oldu unu ifade ederek, "Tak m n marka de erinin kesinlikle flehirle ayn olmas gerekiyor" Sezer, Befliktafl'tan ayr lm yor STANBUL (AA) B efliktafl Kulübü Yönetim Kurulu taraf ndan kadro d fl b rak lan ve geçti imiz günlerde Almanya'da kar flt bar kavgas nda b çaklanan Sezer Öztürk'ün, futbol hayat n siyah-beyazl tak mda sürdürece i aç kland. Almanya'da tedavi edilen futbolcunun durumunun her geçen gün daha da iyiye gitti ini kaydeden Sezer Öztürk'ün menajeri Özkan Do an, oyuncusunun Befliktafl'ta kalaca n söyledi. Sezer'in Befliktafl kulübüyle 2,5 y l daha sözleflmesi oldu unu hat rlatan Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, "Teknik heyet ve yönetimin Sezer'i kadroda düflünmedi i fleklinde ortaya at lan iddialardan habersizim. Kimse bize gelip resmi a zdan bir fley söylemedi. Oyuncum Befliktafl formas giymeye devam edecek. fiu an için yaln zca iyileflip, eski gücüne kavuflmay istiyor" diye konufltu. Milli futbolcunun 3 hafta sonra tak mla birlikte çal flmalara bafllayaca n vurgulayan menajer Do an, flu ifadeleri kulland : "Kendisi taburcu oldu, evinde istirahat ediyor. ki hafta sonra Türkiye'ye gelecek ve tak ma kat lacak. Art k sadece futbolu düflünüyor. Forma giyemedi i zamanlar telafi etmenin derdinde. Befliktafl'a faydal olaca na inan yor. Yabanc oyuncu s n rlamas, yerli futbolcular n önemini ve de erini bir kat daha art rd. Bu ortamda teknik direktör Slaven Bilic'in formda bir Sezer'e çok ihtiyac olabilir. Bize gelen birçok teklif var, yalan de il ama de erlendirmeyece iz. Sezer sözleflmesinin sonuna kadar Befliktafl'ta kalacak." Bu arada, Befliktafl teknik heyeti ise kadroda 3 kaleci ile birlikte en fazla 25 futbolcu bulundurman n planlar n yap yor. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yar s na kadroyu azaltarak girmek isteyen siyahbeyazl lar, Sezer Öztürk'ün menajeriyle, oyuncu Türkiye'ye döndükten sonra bir görüflme yapacak. 2012/16091 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar, ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 06/01/ hale Tarihi: 20/02/2014 günü, saat 11:13-11:15 aras. 2. hale Tarihi: 13/03/2014 günü, saat 11:13-11:15 aras. hale Yeri: ANKARA ADL YES 1 NOLU MEZAT SALONU No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %1 06 BH 9502 Plakal 2008 Model BMW Marka, SEDAN Tipli, Motor No lu WBANX11038CX88754 fiasi No lu, ARACIN BEL RLENEN HERHANG B R HASARI MEVUT DE L. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA 32. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/14363 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar, ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 19/12/ hale Tarihi: 07/02/2014 günü, saat 09:30-09:33 aras. 2. hale Tarihi: 26/02/2014 günü, saat 09:30-09:33 aras. hale Yeri: BELED YE 3 NOLU MEZAT SALONU No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %1 06 SF 900 Plakal, 2009 Model OPEL Marka New Corsa 1.2 Enjoy MTA SP tipli, Siyah renkli anahtar ruhsat yok muhtelif ezik ve çizikler mevcut Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar 13 yafl ndaki flampiyon, motosikletiyle büyüledi UfiAK (AA) M otosiklet kullanmaya küçük yafllarda bafllayan ve 8 yafl ndan itibaren Türkiye ve Avrupa'da kat ld süpermoto ve motokros yar fllar nda bugüne kadar çeflitli kategorilerde dereceler elde eden Asr n Rodi Pak, Uflak'ta yap m süren motokros pistinde gösteri atlay fl yapt. Uflak Belediyesi taraf ndan yapt r lan zmir-ankara karayolu üzerindeki motokros pistinde motosikletiyle gösteri sunan Asr n Rodi Pak, zorlu engeller üzerinden atlay fllar gerçeklefltirdi. Pak, birkaç metre yükse e havaland motosikletini yan yat rarak kendisini izlemeye gelenlere de heyecanl anlar yaflatt. Pak, AA muhabirine yapt aç klamada, motosiklet kullanmaya bugüne kadar yar fllarda çeflitli kategorilerde 180 derece elde etti ini söyledi Türkiye Motokros fiampiyonas genel klasmanda ve MX2 junior kategorilerinde, Türkiye Süpermoto fiampiyonas 'nda ise Süpermoto S3 kategorisinde Türkiye flampiyonlu unu elde eden eden Pak, bu y l Avrupa Motokros fiampiyonas, a ustos ay nda yap lacak Dünya Motokros fiampiyonas, Dünya Süpermoto fiampiyonas 'na kat lmak istedi ini dile getirdi. Türkiye'de motor yar fllar na olan ilginin her geçen y l artt n, yetenekli sporcular n Avrupa ve dünyada Türkiye'yi tan tt n ifade eden Pak, "Ülkemizde motor sporlar n n geliflmesi için pist say s n artmas gerekli. Bunun d fl nda sporculara sponsor deste i sa lanmal. Ben 13 yafl nday m ve sadece pistlerde yar flmak istiyorum. Bunun için benim gibi sporculara destek olacak sponsorlara ihtiyac m z var. Neredeyse 15 günde bir yar fla kat l yorum" Motosiklet kullanman n keyifli oldu unu anlatan Asr n Rodi Pak, yar fllara kat lmak isteyenlerin küçük yafllarda bu spora bafllamas gerekti ini belirterek, motosikletle gösteri atlay fllar yapman n uzmanl k gerektirdi ine iflaret etti. Uflak Belediye Baflkan Ali Erdo an ise bir y l içerisinde kente dünya standartlar nda iki motor pisti kazand rd klar n belirterek, "Süpermoto pistimizi 2013 y l nda tamamlad k ve hizmete açt k. Geçti imiz y l Türkiye Süpermoto fiampiyonas 4. ve 5. ayaklar bu pistte yap ld. Bu y l motokros pistini de hizmete açaca z. Amac m z motor sporlar na destek olmak, genç sporcular n baflar l olmas için gerekli alt yap imkanlar n sa lamak"

16 11 OCAK 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Alt nda da gerçeklefltirilen her çal flma hakk nda vatandafllar bilgilendiren ve görüfllerini alan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Y ld ztepe ve Ali Ersoy Mahallesi nde gerçeklefltirilen kentsel dönüflüm çal flmalar n anlatmak için vatandafllarla bir araya geldi. Tiryaki, vatandafla dönüflümü anlatt B aflkan Tiryaki toplant da, söz konusu bölgeleri kapsayan kentsel dönüflüm sürecini de- erlendirdi. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde gerçekleflen toplant da mahalle sakinlerini dinleyen Baflkan Tiryaki Ne yap lacaksa Alt nda l lar için yap lacak. Y ld ztepe ve Ali Ersoy mahallerinde bulunan imarl eski bloklar n hak sahiplerine seslenen Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki Bölgede kentsel dönüflüm çal flmalar n n bafllamas için mahalle sakinlerinin yüzde 90 n n mutabakata varmas gerekiyor. Tiryaki, vatandafl n istekleri do rultusunda hareket ettiklerini hat rlatarak, modern flehircilik örne i olan yap lar infla etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Söz hakk n n vatandaflta oldu unu ifade eden Baflkan Tiryaki, hak sahiplerinin asla ma dur olmayaca n n da alt n çizdi. Y ld ztepe ve Ali Ersoy mahallerinde bulunan ve kentsel dönüflüm çal flmalar kapsam na al nan eski imarl bloklar n baz lar, Akçil, Yüzevler, Gesiko, mar- skân, Ö retmen, Diyanet, mar 5, Belediye ve Meclis sitelerinden olufluyor. Bu sitelerde daireler 65 ile 95 metrekare aras nda de ifliyor. Baflkan Tiryaki, Y ld ztepe ve Ali Ersoy mahallerinde bulunan eski imarl bloklar n afet riski tafl d - na dair karar n Bakanlar Kurulu ndan ç kaca n söyleyerek, Kentsel dönüflüm kapsam nda yap lacak yeni binalar n kaç katl ve ne kadar büyüklükte olaca- na ise Çevre ve fiehircilik Bakanl karar verecek. Baflkan Tiryaki, bölgede yap lmas planlanan de iflimin vatandafllar taraf ndan istendi ini ve yap lacak tüm çal flmalar n yine vatandaflla iflbirli i içerisinde yap laca n söyledi. Göreve geldiklerinde Alt nda n yüzde 70 inde imar olmad na dikkat çeken Baflkan Tiryaki, fiu anda Alt nda n 10 farkl bölgesinde kentsel dönüflüm çal flmalar sürdürüyoruz. Bu çal flmalar n tümünü mülk sahipleriyle tek tek anlaflarak ve onlar bilgilendirerek gerçeklefltiriyoruz. Baflkan Tiryaki nin, vatandafllara gösterdi i sa duyu ve hoflgörü dikkatlerden kaçmazken, bölge halk n n merak etti i sorulara bir bir cevap vermesi de kat l mc lardan büyük alk fl ald. Kay p Kar Tanesi adl oyun sahnelendi Vatandafltan ihbar L GIDA DAN MHA Y enimahalle Belediyesi e lenceli ve ö retici oyunlarla çocuklar buluflturmaya devam ediyor. 6-9 yafl aras ö rencilere Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda kapal gifle olarak sahnelenen oyun, minik tiyatro severlerden tam not ald. yili in vurguland oyunda, ö renciler e lenirken ayn zamanda ö rendi. fiark lar ve danslarla oyunculara efllik eden ö renciler alk fllar yla da oyuncular ödüllendirdi. Rüzgâr n kendisini savurmas yla tarla yerine ormana düflen kar tanesinin hikâyesini anlatan oyunda, ö rencilere iyili in ve dürüstlü ün önemi anlat ld. Oyun içerisindeki kirpi ve kurdun at flmalar n kahkaha atarak izleyen minikler, keyifli bir gün geçirirken oyun bitiminde de Yenimahalle Belediyesinin hediyesi olan hikâye kitaplar n oyuncular n elinden ald lar. Yenimahalle Belediyesi anaokullar nda sanatsever olarak yetifltirilen ö renciler, her ay farkl bir tiyatro oyunuyla bak fl aç lar n geniflletiyor. Hem e lendirip hem ö reterek ö rencileri gelece e haz rlayan oyunlara ev sahipli i yapan Yenimahalle Belediyesi okullar n da bir numaral tercihi oluyor. A nkara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü, 174 ALO GIDA Hatt na gelen ihbarlar de erlendirerek 2 günde 10 ton 200 kilogram ürünü imha etti. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n 1999 y l nda hayata geçirdi i, 174 ALO GIDA Hatt na bir firma hakk nda son kullanma tarihi geçmifl ürünlerin depoda tutuldu u ihbar gelmesi üzerine harekete geçen Yenimahalle lçe Müdürlü ü ne ba l g - da denetim ekipleri iflletmede denetim yapt. Yap lan denetimde son kullanma tarihi geçen ürünlerin, pazarlanmak üzere bekletilen di er ürünlerle ayn depoda tutulmas üzerine iflletmeye TL dari Para cezas kesen ekipler, pekmez, reçel, f nd k kremas ve lokumdan oluflan 8 ton ürüne de el koyarak, imha etti. Öte yandan yine 174 ALO GIDA Hatt na gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, son kullanma tarihi geçmifl 2 ton 200 kg. tavuk ürününe el koyarak imha etti. Ve bu iflletmeye de TL dari Para Cezas uygulad. Konuyla ilgili de erlendirmelerde bulunan l Müdürü Muhsin Temel, bu denetimlerin vatandafl ihbar üzerine gerçekleflti ine dikkat çekerek, her tüketicinin bir denetçi oldu unu srarla vurgulad klar n ve denetimlerde tüketicilerin de yer almas yla daha iyi sonuçlar al nd n söyledi. Ankaral lar n 174 ALO GI- DA Hatt na olan ilgisinden memnun olduklar n belirten Temel, Bu vesileyle hem bu ihbar gerçeklefltiren kifliye hem de bu konuda çok duyarl olan Ankaral lara denetimlerde aktif rol ald klar için teflekkür ediyorum Yaz YORUM TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Ziya Demirel Kenan Ergen Abdullah Cengiz Kartal Göktan Nazan Bozdemir Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yalç n çyer Deniz Tan k Fazl K l nç M. Recep Tiryaki Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Tamer Karahan Erol Da l Muhammed Aslan Mehmet Akif Duman

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı