Türkiye. Beraber yürüdük biz bu yollarda: AK Parti nin kuruluş öyküsü... (Sayfa 10)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye. Beraber yürüdük biz bu yollarda: AK Parti nin kuruluş öyküsü... (Sayfa 10)"

Transkript

1

2 Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 3 A USTOS 2003 Beraber yürüdük biz bu yollarda: AK Parti nin kuruluş öyküsü... (Sayfa 10) 14 Kurulufl Günü Sonunda başardık. Şu dakikadan itibaren, Türkiye nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. 20 Ad m Ad m craat 58. ve 59.uncu hükümetlerin bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları icraatlar Röportaj AK Parti Grup Başkan Vekili Salih Kapusuz, meclis çalışmalarını anlatıyor. 39 Hat ralar Kayseri, Amasya Yeşil Yenice, Ankara Keçiören belediye başkanlarından AK Parti nin kuruluşuna ait hatıralar. 44 Arfliv den Taha Akyol ve Mehmet Barlas tan AK Parti nin siyasetteki konumunu değerlendiren yazılar. 46 Haberci Gözüyle R. Tayyip Erdoğan ı partinin kuruluşundan bugüne takip eden gazetecilerin anıları Kad nlar Siyasette Toplumun öteki yarısı da artık sesini AK Parti ile duyuruyor. 53 Gelecek Gençlerin Gençler AK Parti de kendilerinin ve partinin geleceğine sahip çıkıyorlar. 57 K sa K sa Bakanlar Kurulu Erzurum da toplandı... Topluma Kazandırma Yasası meclisten geçti Tarihten Bir Yaprak Tarihi bir görüşmenin perde arkası... Ayr ca Medyalan da At f Hüseyin, Aktüel Test, kitap ve belgesel dünyas ndan seçmeler, A ustos Tarihi.. 1

3 E D T Ö R D E N Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Yıl:1 Sayı:3 Ağustos 2003 AK PARTİ Adına Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yrd.) Yayın Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Sorumlu Yazıişleri Müdürü : Osman Güzelgöz Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Basın ve Halkla İlişkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Taş Sanat Yönetmeni: Ali Üstündağ Grafik Tasarım: Selim Akyüz Digital İllüstrasyon: Ünal Üstündağ Baskı ve Cilt : Melisa Matbaacılık Murat Mercan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Nice y llara... Ağustos ayı, Türk tarihinde pek çok önemli tarihi olayın gerçekleştiği bir aydır. Mustafa Necati Sepetçioğlu nun nefis benzetmesiyle Anadolu nun kapı sını, kilid ini açan, çatı sını kuran büyük tarihi hadiseler ve tabii Anadolu yu düşman çizmesinden ebediyyen kurtaran kahramanlık destanları hep bu aya isabet etmiştir. AK Parti yi kuran Türkiye Sevdalıları nın partinin kuruluş tarihi olarak Ağustos ayı içinde bir günü seçmiş olması bu bakımdan asla bir tesadüf olarak nitelendirilemez. Bu tercih, AK Parti nin tarihimizdeki mutlu süreklilik çizgisine duyduğu saygı ve güvenin bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Türkiye Bülteni nin bu sayısını işte bu gerekçelerle AK Parti nin kuruluş yıldönümü özel sayısı olarak hazırladık. Bülten in hazırlık çalışmaları sırasında bir kere daha farkettiğimiz bir olguyu, sizlerin de sayfaları karıştırırken sık sık düşüneceğinizden eminiz: AK Parti henüz iki yılını doldunmuş bir parti; ama buna rağmen sanki Türkiye nin çok daha uzun yıllarına damgasını vurmuş gibi düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Bunun bir nedeni, yukarıda işaret ettiğim tarihi süreklilik bilinci ise, bir diğer önemli nedeni de hiç kuşkusuz AK Parti nin bu iki yıla sığdırmayı başardığı olağanüstü başarılardır. Gerçekten de, AK Parti nin hem parti olarak, hem Meclis Grubu olarak, hem de hükümet olarak gösterdiği performans, şimdiden siyasi tarihle ilgilenen araştırmacıların ve siyaset bilimcilerinin üzerinde durmaları gereken istisnai bir başarı öyküsü haline gelmiştir. Türk siyasi tarihinde bu kadar büyük bir hızla bütün ülke çapında örgütlenen, bu kadar kısa süre içinde bu kadar büyük bir seçim zaferine imza atan bir parti olmadığı gibi; iktidara gelir gelmez -üst üste gelen pek çok olağanüstü kritik bölgesel ve uluslararası koşullara rağmen- böylesine kapsamlı ve radikal yasal düzenlemeleri peşpeşe gerçekleştiren bir Meclis Grubu da yoktur. Aynı yüksek performansı Hükümet icraatı bakımından da gönül rahatlığıyla kayda geçirebiliriz. Türkiye Bülteni nin bu Özel Sayı sı bu bağlamda tarihe düşülmüş bir not olarak da değerlendirilmelidir. AK Parti ye nice başarılı hizmetlerle dolu yeni yeni yıldönümleri diliyoruz... TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2003

4 A USTOS TAR H Baflkomutanl k Meydan Savafl Zaferi Mustafa Kemal Pafla'dan dinleyelim: "20 A ustos 1922 günü ö leden sonra saat dörtte Garp Cephesi Karargâh 'nda, yani Akflehir'de bulunuyordum. K sa bir müzakereyi müteakip 26 A ustos 1922 sabah düflmana taarruz için Cephe Kumandan 'na emir verdim. 24 A ustos 1922'de karar'gâh m z Akflehir'den, taarruz cephesi gerisindeki fiuhut kasabas na naklettirdik. 25 A ustos 1922 sabah da fiuhut'tan muharebeyi idare etti imiz Kocatepe'nin cenub- garbîsinde çad rl ordugâha naklettik. 26 A ustos sabah Kocatepe'de haz r bulunuyorduk. Sabah saat 05:30'da toplu ateflimizle taarruz bafllad. Efendiler, A ustos günlerinde yani iki gün zarf nda düflman n Karahisar' n cenubunda 50 ve flark nda kilometre imtidad nda bulunan mustahkem cephelerini düflürdük. Ma lûp olan düflman ordusu, kuvay- külliyesini, 30 A ustos'ta icra etti imiz muharebe neticesinde (buna Baflkumandan Muharebesi ad verilmifltir.) düflman kuva-y asliyesini imha ve esir ettik. Düflman ordusu baflkumandanl n ifa eden General Trikopis de üsera may na dahil oldu. Demek ki tasavvur etti imiz netice-i kat'îye befl günde al nm fl oldu. Muhterem Efendiler, Afyon Karahisar-Dumlup nar Meydan Muharebesi ve ondan sonra düflman ordusunu kâmilen imha veya esir ve bakiyet-üs-süyûfunü Akdeniz'e, Marmara'ya döken hârekat m z izah ve tavsif için söz söylemekten kendimi müsta ni addederim. Her safhas yla düflünülmüfl, izhar, idare ve zaferle intâc edilmifl olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk zâbitan ve kumanda heyetinin yüksek kudret ve kahramanl n, tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir KR STOF COLOMB AMER KA YOLUNDA Ünlü denizci Kristof Kolomp, Amerika kıtasını keşfettiği yolculuğuna çıktı. Sürekli Batı yönüne ilerleyen Kolomp 12 Ağustos ta Kanarya adalarına ulaştı. Son yıllarda bazı tarihçiler Piri Reis in haritasından yola çıkarak Avrupa ve Dünya tarihini derinden etkileyen Amerika nın keşfinin 1485 de gerçekleştiğini savunuyor. H ROfi MA YA ATOM BOMBASI İngiltere, Fransa ve Rusya nın yanında II. Dünya Savaşı na giren ABD, Japonya nın Hroşima şehrine tarihteki ilk atom bombasını attı. Olayda 80 binden fazla insan hayatını kaybetti. Japonya birinci şoku atlatamadan ABD nin 9 Ağustos ta attığı ikinci atom bombası Nagasaki yi yok etti. 40 insanın yaşamını yitirmesine neden oldu. MARMARA DEPREM Türkiye de yaşanan en büyük ve etki alanı en geniş deprem olan Marmara Depremi nde onbinlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. İzmit, Sakarya ve Düzce başta olmak üzere bütün Marmara bölgesinde hissedilen depremde en büyük zayiata Gölcük uğradı. Binlerce ev yıkıldı, trilyonlarca liralık maddi zarar meydana geldi. Bütün gayretlere rağmen depremin izleri hala silinemedi. BERL N DUVARI ÖRÜLDÜ İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB nin kontrolünde kalan Doğu Almanya yönetimi, Batı Almanya ya kaçışları önlemek için 13 Ağustos ta Berlin sınırını dikenli tellerle kapattı. 20 Ağustos ta da, bu tellerin yerine tarihe utanç duvarı olarak geçen, beton duvarı örmeye başladı. MALAZG RT ZAFER Sultan Alparslan komutasındaki Büyük Selçuklu ordusu, o güne kadar görülmemiş bir techizatla donanmış ve son sözü söyleme niyetinde olan Romanos Diogenes komutasındaki 200 bin kişilik Bizans ordusunu Malazgirt Ovası nda büyük bir mağlubiyete uğrattı. Gerçekten son sözün söylendiği bu büyük zafer, Türklere Anadolu kapısını açarak dünya tarihinin geleceğine tesir etti. TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

5 D11 Eylül sald r lar nda FBI, CIA ve NSA hatal bulundu ABD de 11 Eylül terörist sald r lar yla ilgili olarak Kongre araflt rma komisyonunca haz rlanan raporda, FBI, CIA ve Ulusal Güvenlik Ajans (NSA) hatal bulundu. Associated Press haber ajans na göre, raporda, 11 Eylül sald r lar öncesinde, CIA n n hava korsanlar yla ilgili istihbarat konusunda harekete geçmedi i, FBI n ABD deki El Kaide üyelerini yakalayamad ve NSA n n kaydetti i konuflmalar di er teflkilatlara ulaflt rmad belirtildi. ünya Aktüalite Atlas ABD, Irak n silahlanmas yla ilgili CIA raporunu kamuoyuna aç klad. Beyaz Saray, ABD Baflkan George Bush un, Irak a karfl giriflilen savafl öncesinde bu ülkeyi nükleer silahlara sahip olmaya, bunun için Afrika ülkelerinden uranyum almaya çal flmakla suçlamas na temel oluflturan CIA raporunu kamuoyuna aç klad. Bush un, "CIA n n yanl fl, as ls z istihbarat raporlar n dikkate alarak savafl ilan etti i" yolunda yo unlaflan elefltiriler üzerine kamuoyuna aç klanan istihbarat raporunda, "kesin olmayan bilgilere göre Irak, üç Afrika ülkesi, Nijer, Somali ve muhtemelen Kongo dan uranyum sat n almaya çal fl yor" deniliyor. "E er Ba dat yönetimi kontrolsüz b rak l rsa, bu ülke 2010 a kadar nükleer silaha sahip olabilir" denilen rapor, istihbarat organlar n n, "bu ülke e er yeterli radyoaktif madde ele geçirebilirse, bir aydan bir y la kadar geçecek süre içerisinde nükleer silah yapaca na büyük ihtimal verdiklerini" belirtiyor. Endülüs te, 511 y l sonra ilk cami ibadete aç ld spanya da yüzy llarca hüküm sürerek Avrupa n n ayd nlanmas na büyük katk da bulunan Endülüs, yine yüzy llar sonra ilk kez bir camiye kavuflmufl oldu. G rnata Emirli i nin son hükümdar Ebu Abdullah Muhammed in ülkeden ayr lmas ndan 511 y l sonra, spanya n n G rnata kentindeki Ulucami nin ibadete aç lmas n, 300 bin nüfuslu G rnata da yaflayan yaklafl k 15 bin Müslüman coflkuyla kutlad. Liberya da iç savafl yeniden alevlendi Bat Afrika ülkelerinden Liberya da ki iç savaflta son haftalarda yüzlerce kifli hayat n kaybetti. Afrika n n en eski devleti olarak kabul edilen ve ABD den özgürlü ünü kazanan zenciler taraf ndan 1847 y l nda kurulan Liberya da, son günlerde tekrar alevlenen iç savafl n temel sebebi olarak iktidarda bulunan eski gerilla liderlerinden Charles Taylor a, di er gerilla gruplar n n karfl ç kmas gösteriliyor. 14 y ld r iç savafla maruz kalan ülkede flu ana kadar en az 200 bin kifli hayat n kaybetti, yüz binlerce kifli de komflu ülkelere kaçt. srail, 100 Filistinli mahkumu serbest b rakma karar ald Baflbakan Ariel fiaron un bu hafta Washington a yapt ziyaret öncesinde, hükümetin karar, kabinede 9 bakan n ret oyuna karfl l k 14 oyla kabul edildi. srail, birkaç yüz Filistinli mahkumu serbest b rakabilece ini bildirmifl, ancak bunun Hamas ve slami Cihad örgütlerini kapsamayaca n duyurmufltu. Öte yandan, Filistinliler, srail de tutuklu olan 7 bin 700 dolay ndaki mahkumun tümünün serbest b - rak lmas n talep ediyor. Kuzey Kore, 6 atom bombas yapabilece ini aç klad Kuzey Kore yetkililerinin, en az 6 atom bombas yapmaya yetecek miktarda plütonyum ürettiklerini geçti imiz günlerde New York taki BM merkezinde yap - lan bir toplant s ras nda Bush yönetimine resmen bildirdikleri belirtildi. Kuzey Kore nin elinde adet kullan lm fl nükleer yak t ba lant lar bulunuyor. Bu ba lant lar ifllenerek atom bombas yap m nda kullan lan plutonyuma çevrilebiliyor. Söz konusu ba lant lar yak n tarihe kadar Uluslararas Atom Enerjisi Ajans (IAEA) denetiminde, kilitli kasalarda saklan yordu. Ancak Kuzey Kore 31 Aral k 2002 de IAEA uzmanlar n s n rd fl etti ve çubuklara el koydu. CIA, 1990 li y llar n bafl nda Kuzey Kore nin 2 atom bombas yapt - n öne sürmüfl ancak ispatlayamam flt. 4 TÜRKİYE BÜLTENİ, AĞUSTOS 2003

6 Hollanda Erasmus Üniversitesi, SARS n nedenini buldu Akut Solunum Yetmezli i Sendromu (SARS) hastal n n neden olan virüsün Coronavirüs oldu u kesinleflti. Hollanda Erasmus Üniversitesi uzmanlar n n, 6 ülkede 436 SARS hastas ve SARS hastal ndan ölenlerden al nan doku örnekleri üzerinde yapt araflt rma sonunda, doku örnekleri incelenen deneklerin dörtte üçünde SARS, yüzde 12 sinde insan metapneumo virüsüne rastland. Di er solunum yollar yla ilgili virüs ve mikroplara ise doku örneklerinde çok s k rastlanmad. Daha sonra 4 maymuna Coronavirüs (SARS-COV) enjekte eden araflt rmac lar, iki gün sonra maymunlar n SARS hastal na yakaland klar n gözledi. ABD askerlerine yönelik sald r lar sürüyor Irak taki ABD güçlerinin komutan Ricordo Sanchez, Irak n, Amerikan askerlerine sald rma f rsat n kaç rmak istemeyen yabanc savaflç lar çeken bir m knat s haline geldi ini söyledi. ABD askerlerine yönelik sald r lar düzenleyen yabanc terörist gruplar destekleyen bir ülke oldu una iliflkin ellerinde delil bulunmad n belirten Sanchez, ABD askerlerine karfl sald r lar n düzeyinin son bir ayda artt n bildirdi. Öte yandan, yaklafl k alt ayd r fiili bir savafl n içinde bulunan Amerikan askerlerinin artan sald r lar karfl s nda gitgide daha fazla h rç nlaflt n belirten askerî uzmanlar, bu durumun da ABD askerleriyle halk aras nda oluflturulaca söylenen yumuflamay engelledi ini belirtiyorlar. Kore de, ateflkesin 50. y l kutland Kore Savafl n bitiren ateflkesin imzalanmas n n 50 inci y ldönümü, Kuzey ve Güney i bölen s n rdaki askersiz bölgede, savafl gazilerinin de kat l m yla kutland. Çeflitli ülkelerden 1000 den fazla savafl gazisi, bir ço u madalyalar yla, baz lar tekerlekli sandalyeleriyle törenlere kat ld. Japonya Parlamentosu, Irak a asker gönderilmesini onaylad Japonya da parlamentonun üst kanad, Irak n yeniden yap land r lmas na yard m amac yla bu ülkeye asker gönderilmesini öngören yasa tasar s n parlamentoda 102 ye karfl 136 oyla onaylad. Ama, kamuoyu yoklamalar Japonlar n ço unun Irak a asker gönderilmesine karfl oldu unu gösterirken, muhalefet de karar n Japon anayasas na ayk r oldu unu belirterek, anayasan n Japon ordusunun sadece savunma amaçl kullan - m na onay verdi ine dikkat çekiyor. Japon hükümetinin Irak a nas l bir güç gönderilece i konusunda da büyük zorluklarla karfl karfl ya bulundu u belirtiliyor. Irak a a ustos ay nda gitmesi beklenen keflif birimlerini, ekim ay nda bin kiflilik bir birlik takip edecek. Japon askerlerinin sadece insani yard m operasyonlar nda görev almas planlan yor. Rus Ordusu, Çeçenistan da a r kay plar veriyor Rus Askeri stihbarat Baflkan Valentin Korabelnikov, savafl n bafllad 1999 dan bu yana özel birliklere ba l 300 den fazla adam n n öldü ünü kaydetti. Rus ordusu da geçen sene sonunda yapt aç klamada, Çeçenistan daki savaflta toplam 4705 askerini kaybetti ini bildirmiflti. ngiliz Savunma Bakanl silah uzman Dr. Kelly öldü Olaylar BBC nin, ngiliz hükümeti taraf ndan, Irak savafl n hakl gösterebilmek için baz istihbarat bilgilerinin bilerek abart ld n, yalan veriler eklendi ini aç klamas yla bafllam flt. Haber yay nlan nca, ngiliz hükümeti haber kayna "yetkiliyi" aç klamas için BBC'ye yo un bir biçimde bask yapt. Bask lara ra men BBC, haberin kayna n aç klamamakta direnirken, ngiliz Savunma Bakan Geoff Hoon ngiliz Savunma Bakanl silah uzman Dr. David Kelly nin BBC'nin muhtemel "köstebe i" oldu unu kamuoyuna aç klad. Bunun üzerine Kelly, Avam Kamaras n n özel bir komisyonunda konuyla ilgili baz aç klamalar yapt. Ve k sa bir süre sonra da evinin civar nda ölü olarak bulundu. ntihar olarak aç klanan ölümünün ard ndan BBC, haber kayna n n Dr. Kelly oldu unu, ailesinin iste i üzerine aç klad. TÜRKİYE BÜLTENİ, AĞUSTOS

7

8 R Ö P O R T A J HERSEY TURKIYE ICIN.. Sizin siyaseti uzun soluklu bir maraton olarak nitelemenizden de biliyoruz. Siz siyaseti bir birinden kopuk noktaların ardarda geldiği bir kronoji olarak değil; kesintisiz bir süreç, ( bitmeyen bir şarkı ) olarak görüyorsunuz. Ama yine de, en azından kurumsal düzeyde, bu sürecin (veya sizin deyiminizle bu maraton un) yeni bir kimliğe, yeni bir düzleme, yeni bir programatik söyleme kavuştuğu tarihi dönüm noktaları olduğunu da inkar edemeyiz. Bu açıdan baktığınızda, AK Parti ye nasıl bir milat veya nasıl bir sıfır noktası tayin edebilirsiniz? Siyaseti bir maraton a benzettiğim doğru. Doğru olmasından öte bu anlayış büyük ölçüde siyaset etme biçimini ve zorluklara karşı direnme gücünü oluşturan şeydir. Koşu bitmiyor. Ama koşunun şekli, kuralları, koşu pisti, rakipler hiç aynı kalmıyor. Kalmaması da lazım. Aksi halde hem yapana hem izleyenlere bıkkınlık verebilir. Ayrıca değişen faktörlerin tümü aynı anda değişmez hiçbir zaman. Tedrici bir değişimdir bu. Bu nedenle koşunun tamamen durduğu, tamamen değiştiği ve yeniden başladığı bir nokta tayin etmek zor. Bütün bunları söylemeye şunun için ihtiyaç duydum: Resmi kuruluş günümüzün haricinde bir milat bir sıfır noktası tayin etmenin pek mümkün olmadığını anlatmak için... Kaldı ki; AK Parti nin kuruluşunu da sadece benim kişisel macerama bağlamak mümkün değildir. İster doğrudan katkı sağlamış, müdahil olmuş olsun, ister olmasın AK Parti nin kurulmasına, her aşamada çok sayıda insan katılmıştır. Tek tek bunların hepsinin macerası ayrı ayrıdır. Ben bu nedenle 14 Ağustos 2001 tarihinde, resmi kuruluş günümüzde yaptığım konuşmada da buna işaret etmiştim. Kuşkusuz hepimizin bir macerası var. Hepimiz acı tatlı yıllar yaşayarak bir yerlerden bir yerlere geldik. Ama şimdi hayatlarımızı birbirine katmanın, kişisel maceralarımızı toplumsal bir harekete dönüştürmenin günüdür demiştim. Yani herkesin AK Parti için yaşadığı süreç farklıdır. Ama ben kendi adıma, sıfır noktası değil de bu süreci belirleyen kimi olaylardan bahsedebilirim. Örneğin; 80 li yılların sonunda ve 90 lı yılların başında İstanbul İl Başkanlığım döneminde, o günkü merkez yöneticilerimizle çoğu noktalarda siyasetin amacı ve içeriği konusunda farklı söylemlerde bulunduğumuz çok oldu. Belediye başkanlığım sırasında da, eleman temininden, iş yapma ya da yaptırma biçiminde farklılıklarımız ortaya çıktı. Ve bu süreç içinde sık sık ileri gittiğimiz gerekçesiyle birçok direnişle, müdahalelerle karşılaştım. Sonra Refah-Yol hükümeti ve 28 Şubat süreci birçok şeyi yeniden ve yeniden düşünmemize neden oldu. Belki en somut farklılık, Fazilet Partisi nin kuruluş aşamasında yaşandı. O zorlu şartlarda en azından biçimsel olarak partinin kuruluşunu birçok arkadaş içimize sindirememiştik. Bu nedenle zaten hemen katılmadık yeni partiye. Bir çok istişare, toplantı ve değerlendirmeden sonra katılma kararı aldık. Nihayet Fazilet Partisi kongresinde iki liste çıkması bu yolun en belirgin köşe taşları olarak anılabilir. Bu yeni hareket i zihninizde biçimlendirirken, kurumsal bir kimliğe taşırken, zihniyet, program ve kadro bakımından olmazsa olmaz larınız ve katiyen olmayacak larınız nelerdi? Gerek ben, gerekse arkadaşlarımın büyük bir kısmı, bizler bir siyasi deneyim yaşayarak geliyorduk. Bu nedenle tabii ki zihnimizde birçok şey oluşmuş vaziyetteydi. Gerçi bu bireysel zihinlerde oluşmuş olanı kurumsal bir kimliğin unsurlarına ve kollektif bir anlayışa dönüştürebilmek için gerçekten çok çaba sarfettik. Ama sonunda, çok kısa ve özet bir biçimde söyleyecek olursam, şu hususlarda görüşlerimiz netleşti: İnsanlarımız çatışma ve gerilim siyasetinden ve gerilimi besleyecek hususla- TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

9 R Ö P O R T A J Amadı. K Parti yi dünya demokrasi tarihinde gerçekten istisnai bir konuma yerleştiren bir olgu da, kendisi seçilme imkanınından mahrum bırakılmış bir lider tarafından kurulmuş ve yönlendirilmiş bir parti olması. Siz, AK Parti nin bu istisnai özelliğinin partinizin kuruluşuna, işleyişine, programına, söylemine ve seçimlerdeki başarısına olumlu/olumsuz etkileri konusunda ne düşünüyorsunuz? Benim hukuki durumumun sürece etkisini de tek boyutlu düşünmemek gerekir. Bilemem, belki kısıtlayıcı halim olmasaydı daha farklı yapılaşmalar olabilirdi. Çünkü, biliyoruz ki birçok insan zihinsel olarak bizimle birlikte olmayı düşündüğü halde, lideri yasaklı bir hareketin bir yere varması mümkün mü ki? diyerek bizimle birlikte hareket etmekten kaçınmıştır. Bunları çok yaşadık; çok da üzüldüğümüz zamanlar oldu. Ama toplum nezdinde benim durumumun AK Parti nin başarısına olumlu katkıları olduğuna inanıyorum. Ayrıca inançtan öte o sıralar yapılan kamuoyu araştırmaları da bunu teyid etmekteydi. rın öne çıkarılmasından bıkmışlardı. Öyleyse biz hiçbir şekilde Türkiye nin ayrımcı unsurlarına karışmamalıyız, herkesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasında kucaklamalıyız. İnsanların öncelikli problemleri iş, aş ve adaletti. Öyleyse temel niteliği, belli bir ideolojiyi ve dünya görüşünü önceleyen bir parti değil, insanların ihtiyacını giderecek hizmet etmeyi birincil hedef yapan bir siyasi parti kurmalıydık. Yine gördüğümüz kadarıyla Türkiye siyasetinin temel problemlerinden bir tanesi, siyasetin merkezde üretilip halka dayatılması idi. Öyleyse AK Parti, olabildiğince halk tarafından ve halkımızın değerlerine yaslanarak kurulmalıydı. Bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. O dönemde her fırsatta söylediğim birşey var. AK Parti yi biz kurmadık. Halkımız kurdu. Biz sadece gidip tabelalarını astık. Bu bizim için hem şerefle taşınacak bir onur, hem de sorumluluğumuzun ağırlığını işaret eden bir göstergeydi. Buna layık olmaya çalıştık. Hamdolsun şimdiye kadar Allah yüzümüzü karart- AK Parti olmasaydı, Türk halkı bir erken seçim ihtimalini bu kadar coşkuyla sahiplenir ve o günkü iktidar ortaklarını - sonradan çok pişman olduklarını bildiğimiz - erken seçim konusunda geri dönülemez noktaya adeta iterek sürükleyebilir miydi? Hayır. AK Parti olmasaydı halkın erken seçime destek vermesi diye birşey de olmazdı. Çünkü AK Parti den önce halkımız, zaten siyasetten kopmuş ve siyasete dair umudunu tamamen yitirmişti. Siyasetten ve siyasilerden de bir beklentisi yoktu. Bu anlamda da AK Parti çok önemli bir fonksiyonu üstlendi. Siyasi alanı yeniden var kıldı. Yeniden siyasete işlev kazandırdı. AK Parti sayesinde halkımız siyasete ve siyasetçiye bir 8 TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2003

10 R Ö P O R T A J AK Parti sayesindedir ki Türkiye büyüme trendine girmiş, halkımızın umudu yeniden yeşermiştir. Halkımız yeniden büyük bir ülke vatandaşı olarak gelecek hesapları yapmaktadır. AK Parti ile Türkiye dünyada da itibar kazanmıştır ve güçlü bir bölge ülkesi olarak kabul görmektedir. kez daha prim verdi. Bu nedenle erken seçim; sadece seçimlerin yenilenmesi anlamında değil siyasetin yenilenmesi anlamında da önemli bir noktadır. Kaldı ki seçim sonuçları da bunu göstermiştir. Eskiye ait hiçbir siyasi figür varlığını koruyamamıştır. Biz AK Parti olarak bunun da farkındayız. Kasım 2002 seçimlerinde insanlarımız AK Parti ye oy vererek bizi sadece iktidar yapmamış; bizim üzerimizden Türk siyasetine bir kez daha avans vermiştir. Biz bunun bilincindeyiz. AK Parti nin kuruluş ve kurumlaşma süreciyle seçim süreci neredeyse üstüste geldi. Sizce hangisi diğerini tetikledi? Bence AK Parti nin kuruluşu, halkımız tarafından büyük bir coşkuyla kabülü, her biri bir şölene dönüşen açılış programları ve bizim halkımızdan aldığımız bu güçle yaptığımız muhalefet biçimi konjonktürel gelişmeler ile de denk düşünce seçimleri kaçınılmaz hale getirdi. Seçim konuşmalarınızda sık sık vatandaşlara, üç yıl için bizden çok büyük rahatlamalar beklemeyin. Bir yıl herhangi bir rahatlama beklemeyin. Ancak üçüncü yılın sonunda icraatımızın olumlu etkilerini somut olarak görmeye başlayabilirsiniz türünden uyarılarda bulunuyordunuz. Gerek devraldığınız ekonomik miras bakımından, gerekse bugün ekonomide görülen çok olumlu göstergeler bakımından, bu uyarılarınızı şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusu sözünü ettiğiniz uyarıyı her toplantıda, her programda tekrarladım. Bunu çok önemsemiştim. Çünkü halkımızın talep ve beklentileri çok yüksek ve çok acildi. Türkiye nin ekonomik durumu ise çok kötüydü. Bu nedenle bu iki olguyu dengelememiz gerekiyordu. Popülist bir söylemle, halkın artık ertelenemez ve tahammül edilemez boyutlara gelmiş sıkıntılarını ve dertlerini kaşıyıp, onun üzerine basarak daha fazla oy bile alabilirdik. Ama yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim: Biz maraton koşusuna çıkmıştık. Bir seferlik seçim galibiyeti peşine düşemezdik. Seçimden sonrasını da çok iyi hesaplamalı ve düşünmeliydik. Halkımızı bir daha hayal kırıklığına, bir kez daha siyaset karşısında güven bunalımına düşürmemek için açık ve net olmalı, gerçekleri olduğu gibi söylemeliy- erçekler de hepimizin Gdik. bildiği gibi çok acıydı. Türkiye ekonomisi sahiden çok kötüydü. Biz iktidara gelmeden de ülkenin durumunu iyi biliyorduk. Tabiri caiz ise bütün arkadaşlarımızla derslerimizi iyi çalışıyorduk. Gerçi kısa bir sürede işleri derleyip toparlama konusunda hem kendimize, hem de Türkiye nin potansiyeline ve imkanlarına güveniyorduk. Ama bunu test etmeden, sadece güvenden yola çıkarak, çok kısa sürede herşeyi değiştireceğimizi, düzelteceğimizi söyleyemezdik. Bu nedenle ben ihtiyatlı davranarak halkımıza üç yıllık bir hedef verdim. Gerçi geçen çok kısa bir süre sonunda Türkiye nin problemlerini daha kısa sürede toparlayıp, Türkiye nin tıkanan yollarını açabileceğimizi gördük. Bunu yaptık ve neticesini almaya başladık. Ama henüz yolun çok başındayız. Daha yapılacak çok şey var. İnanın ki üç yılı tamamladığımızda Türkiye bizim halkımıza vadettiğimiz yerden çok daha iyi bir noktaya ulaşacaktır. Gerçekten bunun için biz donanımlı ve kararlıyız. Türkiye nin imkanları ve kaynakları da bunu karşılayacak durumdadır. İnanıyorum ki, Türkiye hergün daha mükemmele gidecektir. Gördüğünüz gibi bugünümüz dünden iyidir. Yarının Türkiye si çok daha iyi noktada olacaktır. Belki size AK Parti için net bir milat ve sıfır noktası veremedim. Ama rahatlıkla şunu şöyleyebilirim ki, AK Parti Türkiye için bir milat tır. AK Parti ile Türkiye siyaseti yeniden itibar kazanmıştır. AK Parti sayesindedir ki Türkiye büyüme trendine girmiş, halkımızın umudu yeniden yeşermiştir. Halkımız yeniden büyük bir ülke vatandaşı olarak gelecek hesapları yapmaktadır. AK Parti ile Türkiye dünyada da itibar kazanmıştır ve güçlü bir bölge ülkesi olarak kabul görmektedir. Bu nedenle ben, bu kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, bütün halkımıza AK Parti ye gösterdikleri teveccüh ve esirgemedikleri güç için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, AK Parti çatısı altında Türkiye adına iyi bir tercihte bulundukları için... Ve yaşasın Türkiye diyorum... Evet, ilk gün de söylemiştik: Herşey Türkiye için... TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

11 BERABER YURUDUK BIZ BU YOLLARDA 57 nci Hükümet Dönemi... İktidarda DSP-MHP-ANAP Koalisyonu İktidar ortaklarının kısır çıkarları doğrultusunda yönetilen bir ülke; ardı ardına yaşanan ekonomik krizlerden bıkkın, geleceğinden umutsuz bir halk... Milyonlar, yeni bir yüz, umutlarına ışık olabilecek yeni bir ses istiyor. Tutulmayan vaatlerle ülkenin kara kaplı defterine yazılan partiler değil; icraatlarıyla Türkiye nin ak sayfalarına yazılacak, Türkiye nin geleceğine ışık tutacak yeni bir parti, siyasete hayat verecek yeni bir soluk, yeni bir hamle Umudun ve geleceğin temeli Toplumun adalet ve kalkınmaya, temiz siyaset ve dürüst yönetime duyduğu özlemin iyice arttığı bu günlerde, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Türkiye Sevdalıları" umudun tükenmediğini göstermek için "Aydınlık Türkiye" sloganıyla yola çıkıyor. Işığıyla Türkiye nin geleceğini aydınlatacak olan yeni bir partinin kuruluş çalışmaları 1 Ağustos 2001 tarihinde Afyon da yapılan ve üç gün üç gece süren toplantılarla hız kazanıyor. Türk siyasetine yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen "umut hareketinin yolcuları" inanç ve kararlılıkla yeni partinin program ve tüzüğüne son şeklini veriyor. Toplantıların ardından yeni oluşumun lideri Recep Tayyip Erdoğan henüz adı konmayan partinin temel ilkesini şu cümleyle özetliyor: "Partimizde bilgiye ve tecrübeye dayalı bir siyaset, en önemlisi ahlak değerlerine bağlı bir siyaset olacaktır." Umudun adı: AK Parti Ulusal iradenin beklentileri çerçevesinde şekillenen AK Parti, resmi olarak 14 Ağustos 2001 sabahı saat 10:45 te Yaşar Yakış, Nur Doğan Topaloğlu, Yasemin Kumral, Mihrimah Belma Satır, İbrahim Özal ve Hayati Yazıcı'dan oluşan 6 kişilik heyetin İçişleri Bakanlığı na sunduğu dilekçeyle Türk siyasi yaşamına girdi. Böylece yeni siyaset anlayışıyla, geniş ve donanımlı kadrosuyla, ilkeli ve dürüst politikasıyla, toplumsal mutabakata saygılı Türkiye sevdalılarının AK Partisi, 39 ncu siyasi parti olarak Türk siyaset sahnesindeki seçkin ve özgün yerini aldı. uruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlı- sunulduğu dakika- Kğı na larda Recep Tayyip Erdoğan Bilkent Oteli ndeki Kuruluş Toplantısı nda duygularını şu cümlelerle seslendiriyordu: "Türkiye de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve bundan böyle Türkiye'ye hizmete sevdalı insanlar canla başla çalışacak." AK Parti Türk siyasetine yalnızca yeni bir parti olarak katılmadı. Siyasi ahlak, erdem ve parti içi demokrasi anlayışıyla Türk siyasi hayatına yüksek bir değerler manzumesi kattı. Demokratik ve laik hukuk devletini savunan, laikliği demokrasinin teminatı ve toplumsal barışın temel ilkesi sayan AK Parti, Cumhuriyetin temel nitelikleri etrafında kalıcı bir toplumsal mutabakat arayışı içinde olacak, Ak Parti, temel hak ve hürriyetlerin, bireysel özgürlüğün sınırlarını hukuk devleti ve anayasa anlayışı içinde 10 TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2003

12 olabildiğince geniş tutacak, daraltmayacak, AK Parti, demokrasiyi önce kendi içinde yaşayacak ve yaşatacak, AK Parti, toplumsal merkezi, siyasetin merkezine taşıyacak, AK Parti, kültürel bağlarımızı ve toplumsal varlığımızı evrensel değerlerle bağdaştıracak, AK Parti, tüm toplum kesimleri ve tüm siyasi görüşlerle diyaloğa açık ve uzlaşmacı olacaktır. AK Parti ailesi büyüyor... Türkiye nin en genç ve dinamik partisi olarak siyasetteki yerini alan AK PARTİ kuruluşunun hemen ardından hızla büyümeye ve teşkilat kademelerini oluşturmaya başladı. İlk olarak Konya, Afyon ve Gümüşhane il başkanlarını atayan AK PARTİ, bir yıl içinde 81 ilin tamamında, 923 ilçenin 913 ünde ve 2285 beldenin 2193 ünde örgütlenmesini tamamladı. Eş zamanlı olarak örgütlenmesini tamamlayan Kadın ve Gençlik Kolları da faaliyetlerine başladı. Kısa sürede yaklaşık 50 bin km yol katederek, 67 il ve yüzlerce ilçeye ulaşan Türkiye Sevdalıları, Anadolu nun her köşesinde siyasette az görülen büyük bir sevgi seliyle karşılandı. Genel başkan seçildikten sonra 6 Ekim 2001 tarihinde ilk gezisini Kayseri'ye yapan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki partililere, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 15 bin kişinin gösterdiği yoğun ilgi ve sevgi gösterisi, milletin AK Parti ye duyduğu özlemin bütün yurda dalga dalga yayılan ilk halkasıydı adeta. AK Parti 1 yaşında Tarihler 14 Ağustos 2002 yi gösterdiğinde, kuruluşunun üzerinden bir yıl geçen AK Parti Türkiye nin en genç, en dinamik ve en büyük partisiydi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada duygularını şu sözcüklerle ifade ediyordu: "Bir yıl önce, heyecanları ve umutları büyük; ama derinlerde gizlenmiş, henüz rengi ve rayihası bilinmeyen bir tomurcuğa benzeyen, sayısal anlamda küçük bir aile olarak buraya gelmiştik. Geçen bir yıl içinde ise umutlar yeşerdi, dal budak saldı, siyaset ağacı yeniden hayat buldu. Ve biz bugün Türkiye nin en büyük topluluğu, en yaygın örgütlenmeye sahip, en güçlü partisi olarak bir araya geldik. AK PARTİ, halkımızın bizleri; sözünü, geleceğini, çocuklarının istikbalini, devletinin ve milletinin bölünmezliğini, barış içinde bir toplum özlemini, kalkınmış bir ülke beklentisini emanet edecek doğru dürüst temsilciler olarak gördüğü için büyümüştür. Bu kadar kısa bir sürede, böylesine büyük bir başarı sadece Türkiye de değil, demokratik dünyada da incelenmeye değer bir olgudur." AK Parti, kuruluşunun birinci yıldönümünü yaklaşan 3 Kasım 2002 seçimlerinin atmosferinde kutlarken Recep Tayyip Erdoğan ın başkanlığındaki Türkiye Sevdalıları da 81 ilde meydanları dolduran milyonların bağrında yerini alıyordu. AK Parti ilk sınavını veriyor Seçimler yaklaşırken tüm gözler AK Parti nin üzerindeydi. Umudun ve güvenin açık adresi belli olmuştu. Meydanlar henüz sandığa girmeyen oylara rağmen Türkiye nin gerçek iktidarını haber veri- TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR EDİTÖRDEN 1 ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Bu ülkede şiddet, terör, kaba kuvvet,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili

Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili 1 Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili 11 yıllık iktidarımız süresince 3 Y ile mücadele ettik. Yolsuzlukların ve yasakların karşısında durduk, yoksulların

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: İleri Demokrasiyi Taçlandırmak İstiyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: İleri Demokrasiyi Taçlandırmak İstiyoruz T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından aylık yayımlanır. Yaygın süreli yayınların derlemelerinden oluşur. AYIN TARİHİ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: İleri Demokrasiyi Taçlandırmak

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr.

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr. indeks 2 I N D E K S 6 8 Konuk Yazar Portre Semih İDİZ 72 Mithat MELEN 65 26 Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 46 Panoramik Bakış Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN 67 36 Sağlık Prof. Dr. Jale MERAY 76 46 28 Çevre Sosyal

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı ÖZET [rftabi İSTANBUL SANAYİ ODASı Kongre Sponsorlan.örel'lik ~BORUSAN MANNESMANN il ){1I/d, Demiroren $ Oturum Sponsoru $ CEmoFSET iletişim Sponsorlan ( C~~ J ( 2;13 J ~M.Uliyel Destek Sponsorlan .. ISTANBUL.

Detaylı

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında.

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında. Yazarlar Hakkında Dr. Murat YILMAZ Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörüdür. Türk siyasi hayatı ve fikir tarihi ile siyasi partiler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor SONBAHAR 2010 SAYI 22 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR. SAYI 22 SONBAHAR 2010 DÜNYA TÜRK YE Y KESFETT. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK 500 çinde Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

AYIN TARİHİ. Suriye de Kimyasal Katliam

AYIN TARİHİ. Suriye de Kimyasal Katliam AYIN TARİHİ Ağustos 2013 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından aylık yayımlanır. Yaygın süreli yayınların derlemelerinden oluşur. Kimyasal silah kullanıldı, bu karşılıksız

Detaylı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi bu dünyada ilk kez bir modernleşme projesini, değişim projesini, yenilenme projesini orta çağın kültüründen, orta çağın değerler sisteminden, orta çağın hukukundan, orta çağın ekonomisinden,

Detaylı

DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle

DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle Genel Yayın Yönetmeni Denizli İş Dünyasının Büyük Başarısı DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden Denizli Ticaret Odası,

Detaylı

da da da da de Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! %38,43 %9,72

da da da da de Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! %38,43 %9,72 da da da da de 10 09 09 09 11 M. Ali BABAOĞLU RÖPORTAJI Memleketini Unutmadı! Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! Onlar Erdi Muradına Toraman Sivasspor da! 12-19 Ağustos 2014 www.sivaslonca.com Manşeti Cumhur

Detaylı

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz ISSN: 2146-5355 YIL - 1 SAYI - 2 ARALIK 2011 Anayasa Komisyonu Başkanı, Burhan KUZU: Yeni Anayasa İnsan Merkezli Olacak TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK: Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz Rekabet Kurumu

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde

Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde Yeni hizmete giren yüz yüze iletişim merkezimizde; tüm sorularınıza samimiyetle cevap alabileceğiniz gibi merkezde hizmetinize sunulan bilgisayar

Detaylı

TÜRKİYE MUCİZESİ. Yükselişte olan güçlerden bahsedildiğinde, 1 Mart-1 Nisan 2012, Sayı: 11

TÜRKİYE MUCİZESİ. Yükselişte olan güçlerden bahsedildiğinde, 1 Mart-1 Nisan 2012, Sayı: 11 1 Mart-1 Nisan 2012, Sayı: 11 Arnavutluk Cumhurbaşkanı na Fahri Doktora Yunan evsizlerin yaşam mücadelesi Yunan Erkekleri Eşlerini ve Çocuklarını Terkediyor İFLAS EDEN BATI MEDENİYETİ Mİ? Sorumlu kapitalizm

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı