Türkiye. Beraber yürüdük biz bu yollarda: AK Parti nin kuruluş öyküsü... (Sayfa 10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye. Beraber yürüdük biz bu yollarda: AK Parti nin kuruluş öyküsü... (Sayfa 10)"

Transkript

1

2 Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 3 A USTOS 2003 Beraber yürüdük biz bu yollarda: AK Parti nin kuruluş öyküsü... (Sayfa 10) 14 Kurulufl Günü Sonunda başardık. Şu dakikadan itibaren, Türkiye nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. 20 Ad m Ad m craat 58. ve 59.uncu hükümetlerin bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları icraatlar Röportaj AK Parti Grup Başkan Vekili Salih Kapusuz, meclis çalışmalarını anlatıyor. 39 Hat ralar Kayseri, Amasya Yeşil Yenice, Ankara Keçiören belediye başkanlarından AK Parti nin kuruluşuna ait hatıralar. 44 Arfliv den Taha Akyol ve Mehmet Barlas tan AK Parti nin siyasetteki konumunu değerlendiren yazılar. 46 Haberci Gözüyle R. Tayyip Erdoğan ı partinin kuruluşundan bugüne takip eden gazetecilerin anıları Kad nlar Siyasette Toplumun öteki yarısı da artık sesini AK Parti ile duyuruyor. 53 Gelecek Gençlerin Gençler AK Parti de kendilerinin ve partinin geleceğine sahip çıkıyorlar. 57 K sa K sa Bakanlar Kurulu Erzurum da toplandı... Topluma Kazandırma Yasası meclisten geçti Tarihten Bir Yaprak Tarihi bir görüşmenin perde arkası... Ayr ca Medyalan da At f Hüseyin, Aktüel Test, kitap ve belgesel dünyas ndan seçmeler, A ustos Tarihi.. 1

3 E D T Ö R D E N Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Yıl:1 Sayı:3 Ağustos 2003 AK PARTİ Adına Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yrd.) Yayın Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Sorumlu Yazıişleri Müdürü : Osman Güzelgöz Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Basın ve Halkla İlişkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Taş Sanat Yönetmeni: Ali Üstündağ Grafik Tasarım: Selim Akyüz Digital İllüstrasyon: Ünal Üstündağ Baskı ve Cilt : Melisa Matbaacılık Murat Mercan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Nice y llara... Ağustos ayı, Türk tarihinde pek çok önemli tarihi olayın gerçekleştiği bir aydır. Mustafa Necati Sepetçioğlu nun nefis benzetmesiyle Anadolu nun kapı sını, kilid ini açan, çatı sını kuran büyük tarihi hadiseler ve tabii Anadolu yu düşman çizmesinden ebediyyen kurtaran kahramanlık destanları hep bu aya isabet etmiştir. AK Parti yi kuran Türkiye Sevdalıları nın partinin kuruluş tarihi olarak Ağustos ayı içinde bir günü seçmiş olması bu bakımdan asla bir tesadüf olarak nitelendirilemez. Bu tercih, AK Parti nin tarihimizdeki mutlu süreklilik çizgisine duyduğu saygı ve güvenin bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Türkiye Bülteni nin bu sayısını işte bu gerekçelerle AK Parti nin kuruluş yıldönümü özel sayısı olarak hazırladık. Bülten in hazırlık çalışmaları sırasında bir kere daha farkettiğimiz bir olguyu, sizlerin de sayfaları karıştırırken sık sık düşüneceğinizden eminiz: AK Parti henüz iki yılını doldunmuş bir parti; ama buna rağmen sanki Türkiye nin çok daha uzun yıllarına damgasını vurmuş gibi düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Bunun bir nedeni, yukarıda işaret ettiğim tarihi süreklilik bilinci ise, bir diğer önemli nedeni de hiç kuşkusuz AK Parti nin bu iki yıla sığdırmayı başardığı olağanüstü başarılardır. Gerçekten de, AK Parti nin hem parti olarak, hem Meclis Grubu olarak, hem de hükümet olarak gösterdiği performans, şimdiden siyasi tarihle ilgilenen araştırmacıların ve siyaset bilimcilerinin üzerinde durmaları gereken istisnai bir başarı öyküsü haline gelmiştir. Türk siyasi tarihinde bu kadar büyük bir hızla bütün ülke çapında örgütlenen, bu kadar kısa süre içinde bu kadar büyük bir seçim zaferine imza atan bir parti olmadığı gibi; iktidara gelir gelmez -üst üste gelen pek çok olağanüstü kritik bölgesel ve uluslararası koşullara rağmen- böylesine kapsamlı ve radikal yasal düzenlemeleri peşpeşe gerçekleştiren bir Meclis Grubu da yoktur. Aynı yüksek performansı Hükümet icraatı bakımından da gönül rahatlığıyla kayda geçirebiliriz. Türkiye Bülteni nin bu Özel Sayı sı bu bağlamda tarihe düşülmüş bir not olarak da değerlendirilmelidir. AK Parti ye nice başarılı hizmetlerle dolu yeni yeni yıldönümleri diliyoruz... TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2003

4 A USTOS TAR H Baflkomutanl k Meydan Savafl Zaferi Mustafa Kemal Pafla'dan dinleyelim: "20 A ustos 1922 günü ö leden sonra saat dörtte Garp Cephesi Karargâh 'nda, yani Akflehir'de bulunuyordum. K sa bir müzakereyi müteakip 26 A ustos 1922 sabah düflmana taarruz için Cephe Kumandan 'na emir verdim. 24 A ustos 1922'de karar'gâh m z Akflehir'den, taarruz cephesi gerisindeki fiuhut kasabas na naklettirdik. 25 A ustos 1922 sabah da fiuhut'tan muharebeyi idare etti imiz Kocatepe'nin cenub- garbîsinde çad rl ordugâha naklettik. 26 A ustos sabah Kocatepe'de haz r bulunuyorduk. Sabah saat 05:30'da toplu ateflimizle taarruz bafllad. Efendiler, A ustos günlerinde yani iki gün zarf nda düflman n Karahisar' n cenubunda 50 ve flark nda kilometre imtidad nda bulunan mustahkem cephelerini düflürdük. Ma lûp olan düflman ordusu, kuvay- külliyesini, 30 A ustos'ta icra etti imiz muharebe neticesinde (buna Baflkumandan Muharebesi ad verilmifltir.) düflman kuva-y asliyesini imha ve esir ettik. Düflman ordusu baflkumandanl n ifa eden General Trikopis de üsera may na dahil oldu. Demek ki tasavvur etti imiz netice-i kat'îye befl günde al nm fl oldu. Muhterem Efendiler, Afyon Karahisar-Dumlup nar Meydan Muharebesi ve ondan sonra düflman ordusunu kâmilen imha veya esir ve bakiyet-üs-süyûfunü Akdeniz'e, Marmara'ya döken hârekat m z izah ve tavsif için söz söylemekten kendimi müsta ni addederim. Her safhas yla düflünülmüfl, izhar, idare ve zaferle intâc edilmifl olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk zâbitan ve kumanda heyetinin yüksek kudret ve kahramanl n, tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir KR STOF COLOMB AMER KA YOLUNDA Ünlü denizci Kristof Kolomp, Amerika kıtasını keşfettiği yolculuğuna çıktı. Sürekli Batı yönüne ilerleyen Kolomp 12 Ağustos ta Kanarya adalarına ulaştı. Son yıllarda bazı tarihçiler Piri Reis in haritasından yola çıkarak Avrupa ve Dünya tarihini derinden etkileyen Amerika nın keşfinin 1485 de gerçekleştiğini savunuyor. H ROfi MA YA ATOM BOMBASI İngiltere, Fransa ve Rusya nın yanında II. Dünya Savaşı na giren ABD, Japonya nın Hroşima şehrine tarihteki ilk atom bombasını attı. Olayda 80 binden fazla insan hayatını kaybetti. Japonya birinci şoku atlatamadan ABD nin 9 Ağustos ta attığı ikinci atom bombası Nagasaki yi yok etti. 40 insanın yaşamını yitirmesine neden oldu. MARMARA DEPREM Türkiye de yaşanan en büyük ve etki alanı en geniş deprem olan Marmara Depremi nde onbinlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. İzmit, Sakarya ve Düzce başta olmak üzere bütün Marmara bölgesinde hissedilen depremde en büyük zayiata Gölcük uğradı. Binlerce ev yıkıldı, trilyonlarca liralık maddi zarar meydana geldi. Bütün gayretlere rağmen depremin izleri hala silinemedi. BERL N DUVARI ÖRÜLDÜ İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB nin kontrolünde kalan Doğu Almanya yönetimi, Batı Almanya ya kaçışları önlemek için 13 Ağustos ta Berlin sınırını dikenli tellerle kapattı. 20 Ağustos ta da, bu tellerin yerine tarihe utanç duvarı olarak geçen, beton duvarı örmeye başladı. MALAZG RT ZAFER Sultan Alparslan komutasındaki Büyük Selçuklu ordusu, o güne kadar görülmemiş bir techizatla donanmış ve son sözü söyleme niyetinde olan Romanos Diogenes komutasındaki 200 bin kişilik Bizans ordusunu Malazgirt Ovası nda büyük bir mağlubiyete uğrattı. Gerçekten son sözün söylendiği bu büyük zafer, Türklere Anadolu kapısını açarak dünya tarihinin geleceğine tesir etti. TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

5 D11 Eylül sald r lar nda FBI, CIA ve NSA hatal bulundu ABD de 11 Eylül terörist sald r lar yla ilgili olarak Kongre araflt rma komisyonunca haz rlanan raporda, FBI, CIA ve Ulusal Güvenlik Ajans (NSA) hatal bulundu. Associated Press haber ajans na göre, raporda, 11 Eylül sald r lar öncesinde, CIA n n hava korsanlar yla ilgili istihbarat konusunda harekete geçmedi i, FBI n ABD deki El Kaide üyelerini yakalayamad ve NSA n n kaydetti i konuflmalar di er teflkilatlara ulaflt rmad belirtildi. ünya Aktüalite Atlas ABD, Irak n silahlanmas yla ilgili CIA raporunu kamuoyuna aç klad. Beyaz Saray, ABD Baflkan George Bush un, Irak a karfl giriflilen savafl öncesinde bu ülkeyi nükleer silahlara sahip olmaya, bunun için Afrika ülkelerinden uranyum almaya çal flmakla suçlamas na temel oluflturan CIA raporunu kamuoyuna aç klad. Bush un, "CIA n n yanl fl, as ls z istihbarat raporlar n dikkate alarak savafl ilan etti i" yolunda yo unlaflan elefltiriler üzerine kamuoyuna aç klanan istihbarat raporunda, "kesin olmayan bilgilere göre Irak, üç Afrika ülkesi, Nijer, Somali ve muhtemelen Kongo dan uranyum sat n almaya çal fl yor" deniliyor. "E er Ba dat yönetimi kontrolsüz b rak l rsa, bu ülke 2010 a kadar nükleer silaha sahip olabilir" denilen rapor, istihbarat organlar n n, "bu ülke e er yeterli radyoaktif madde ele geçirebilirse, bir aydan bir y la kadar geçecek süre içerisinde nükleer silah yapaca na büyük ihtimal verdiklerini" belirtiyor. Endülüs te, 511 y l sonra ilk cami ibadete aç ld spanya da yüzy llarca hüküm sürerek Avrupa n n ayd nlanmas na büyük katk da bulunan Endülüs, yine yüzy llar sonra ilk kez bir camiye kavuflmufl oldu. G rnata Emirli i nin son hükümdar Ebu Abdullah Muhammed in ülkeden ayr lmas ndan 511 y l sonra, spanya n n G rnata kentindeki Ulucami nin ibadete aç lmas n, 300 bin nüfuslu G rnata da yaflayan yaklafl k 15 bin Müslüman coflkuyla kutlad. Liberya da iç savafl yeniden alevlendi Bat Afrika ülkelerinden Liberya da ki iç savaflta son haftalarda yüzlerce kifli hayat n kaybetti. Afrika n n en eski devleti olarak kabul edilen ve ABD den özgürlü ünü kazanan zenciler taraf ndan 1847 y l nda kurulan Liberya da, son günlerde tekrar alevlenen iç savafl n temel sebebi olarak iktidarda bulunan eski gerilla liderlerinden Charles Taylor a, di er gerilla gruplar n n karfl ç kmas gösteriliyor. 14 y ld r iç savafla maruz kalan ülkede flu ana kadar en az 200 bin kifli hayat n kaybetti, yüz binlerce kifli de komflu ülkelere kaçt. srail, 100 Filistinli mahkumu serbest b rakma karar ald Baflbakan Ariel fiaron un bu hafta Washington a yapt ziyaret öncesinde, hükümetin karar, kabinede 9 bakan n ret oyuna karfl l k 14 oyla kabul edildi. srail, birkaç yüz Filistinli mahkumu serbest b rakabilece ini bildirmifl, ancak bunun Hamas ve slami Cihad örgütlerini kapsamayaca n duyurmufltu. Öte yandan, Filistinliler, srail de tutuklu olan 7 bin 700 dolay ndaki mahkumun tümünün serbest b - rak lmas n talep ediyor. Kuzey Kore, 6 atom bombas yapabilece ini aç klad Kuzey Kore yetkililerinin, en az 6 atom bombas yapmaya yetecek miktarda plütonyum ürettiklerini geçti imiz günlerde New York taki BM merkezinde yap - lan bir toplant s ras nda Bush yönetimine resmen bildirdikleri belirtildi. Kuzey Kore nin elinde adet kullan lm fl nükleer yak t ba lant lar bulunuyor. Bu ba lant lar ifllenerek atom bombas yap m nda kullan lan plutonyuma çevrilebiliyor. Söz konusu ba lant lar yak n tarihe kadar Uluslararas Atom Enerjisi Ajans (IAEA) denetiminde, kilitli kasalarda saklan yordu. Ancak Kuzey Kore 31 Aral k 2002 de IAEA uzmanlar n s n rd fl etti ve çubuklara el koydu. CIA, 1990 li y llar n bafl nda Kuzey Kore nin 2 atom bombas yapt - n öne sürmüfl ancak ispatlayamam flt. 4 TÜRKİYE BÜLTENİ, AĞUSTOS 2003

6 Hollanda Erasmus Üniversitesi, SARS n nedenini buldu Akut Solunum Yetmezli i Sendromu (SARS) hastal n n neden olan virüsün Coronavirüs oldu u kesinleflti. Hollanda Erasmus Üniversitesi uzmanlar n n, 6 ülkede 436 SARS hastas ve SARS hastal ndan ölenlerden al nan doku örnekleri üzerinde yapt araflt rma sonunda, doku örnekleri incelenen deneklerin dörtte üçünde SARS, yüzde 12 sinde insan metapneumo virüsüne rastland. Di er solunum yollar yla ilgili virüs ve mikroplara ise doku örneklerinde çok s k rastlanmad. Daha sonra 4 maymuna Coronavirüs (SARS-COV) enjekte eden araflt rmac lar, iki gün sonra maymunlar n SARS hastal na yakaland klar n gözledi. ABD askerlerine yönelik sald r lar sürüyor Irak taki ABD güçlerinin komutan Ricordo Sanchez, Irak n, Amerikan askerlerine sald rma f rsat n kaç rmak istemeyen yabanc savaflç lar çeken bir m knat s haline geldi ini söyledi. ABD askerlerine yönelik sald r lar düzenleyen yabanc terörist gruplar destekleyen bir ülke oldu una iliflkin ellerinde delil bulunmad n belirten Sanchez, ABD askerlerine karfl sald r lar n düzeyinin son bir ayda artt n bildirdi. Öte yandan, yaklafl k alt ayd r fiili bir savafl n içinde bulunan Amerikan askerlerinin artan sald r lar karfl s nda gitgide daha fazla h rç nlaflt n belirten askerî uzmanlar, bu durumun da ABD askerleriyle halk aras nda oluflturulaca söylenen yumuflamay engelledi ini belirtiyorlar. Kore de, ateflkesin 50. y l kutland Kore Savafl n bitiren ateflkesin imzalanmas n n 50 inci y ldönümü, Kuzey ve Güney i bölen s n rdaki askersiz bölgede, savafl gazilerinin de kat l m yla kutland. Çeflitli ülkelerden 1000 den fazla savafl gazisi, bir ço u madalyalar yla, baz lar tekerlekli sandalyeleriyle törenlere kat ld. Japonya Parlamentosu, Irak a asker gönderilmesini onaylad Japonya da parlamentonun üst kanad, Irak n yeniden yap land r lmas na yard m amac yla bu ülkeye asker gönderilmesini öngören yasa tasar s n parlamentoda 102 ye karfl 136 oyla onaylad. Ama, kamuoyu yoklamalar Japonlar n ço unun Irak a asker gönderilmesine karfl oldu unu gösterirken, muhalefet de karar n Japon anayasas na ayk r oldu unu belirterek, anayasan n Japon ordusunun sadece savunma amaçl kullan - m na onay verdi ine dikkat çekiyor. Japon hükümetinin Irak a nas l bir güç gönderilece i konusunda da büyük zorluklarla karfl karfl ya bulundu u belirtiliyor. Irak a a ustos ay nda gitmesi beklenen keflif birimlerini, ekim ay nda bin kiflilik bir birlik takip edecek. Japon askerlerinin sadece insani yard m operasyonlar nda görev almas planlan yor. Rus Ordusu, Çeçenistan da a r kay plar veriyor Rus Askeri stihbarat Baflkan Valentin Korabelnikov, savafl n bafllad 1999 dan bu yana özel birliklere ba l 300 den fazla adam n n öldü ünü kaydetti. Rus ordusu da geçen sene sonunda yapt aç klamada, Çeçenistan daki savaflta toplam 4705 askerini kaybetti ini bildirmiflti. ngiliz Savunma Bakanl silah uzman Dr. Kelly öldü Olaylar BBC nin, ngiliz hükümeti taraf ndan, Irak savafl n hakl gösterebilmek için baz istihbarat bilgilerinin bilerek abart ld n, yalan veriler eklendi ini aç klamas yla bafllam flt. Haber yay nlan nca, ngiliz hükümeti haber kayna "yetkiliyi" aç klamas için BBC'ye yo un bir biçimde bask yapt. Bask lara ra men BBC, haberin kayna n aç klamamakta direnirken, ngiliz Savunma Bakan Geoff Hoon ngiliz Savunma Bakanl silah uzman Dr. David Kelly nin BBC'nin muhtemel "köstebe i" oldu unu kamuoyuna aç klad. Bunun üzerine Kelly, Avam Kamaras n n özel bir komisyonunda konuyla ilgili baz aç klamalar yapt. Ve k sa bir süre sonra da evinin civar nda ölü olarak bulundu. ntihar olarak aç klanan ölümünün ard ndan BBC, haber kayna n n Dr. Kelly oldu unu, ailesinin iste i üzerine aç klad. TÜRKİYE BÜLTENİ, AĞUSTOS

7

8 R Ö P O R T A J HERSEY TURKIYE ICIN.. Sizin siyaseti uzun soluklu bir maraton olarak nitelemenizden de biliyoruz. Siz siyaseti bir birinden kopuk noktaların ardarda geldiği bir kronoji olarak değil; kesintisiz bir süreç, ( bitmeyen bir şarkı ) olarak görüyorsunuz. Ama yine de, en azından kurumsal düzeyde, bu sürecin (veya sizin deyiminizle bu maraton un) yeni bir kimliğe, yeni bir düzleme, yeni bir programatik söyleme kavuştuğu tarihi dönüm noktaları olduğunu da inkar edemeyiz. Bu açıdan baktığınızda, AK Parti ye nasıl bir milat veya nasıl bir sıfır noktası tayin edebilirsiniz? Siyaseti bir maraton a benzettiğim doğru. Doğru olmasından öte bu anlayış büyük ölçüde siyaset etme biçimini ve zorluklara karşı direnme gücünü oluşturan şeydir. Koşu bitmiyor. Ama koşunun şekli, kuralları, koşu pisti, rakipler hiç aynı kalmıyor. Kalmaması da lazım. Aksi halde hem yapana hem izleyenlere bıkkınlık verebilir. Ayrıca değişen faktörlerin tümü aynı anda değişmez hiçbir zaman. Tedrici bir değişimdir bu. Bu nedenle koşunun tamamen durduğu, tamamen değiştiği ve yeniden başladığı bir nokta tayin etmek zor. Bütün bunları söylemeye şunun için ihtiyaç duydum: Resmi kuruluş günümüzün haricinde bir milat bir sıfır noktası tayin etmenin pek mümkün olmadığını anlatmak için... Kaldı ki; AK Parti nin kuruluşunu da sadece benim kişisel macerama bağlamak mümkün değildir. İster doğrudan katkı sağlamış, müdahil olmuş olsun, ister olmasın AK Parti nin kurulmasına, her aşamada çok sayıda insan katılmıştır. Tek tek bunların hepsinin macerası ayrı ayrıdır. Ben bu nedenle 14 Ağustos 2001 tarihinde, resmi kuruluş günümüzde yaptığım konuşmada da buna işaret etmiştim. Kuşkusuz hepimizin bir macerası var. Hepimiz acı tatlı yıllar yaşayarak bir yerlerden bir yerlere geldik. Ama şimdi hayatlarımızı birbirine katmanın, kişisel maceralarımızı toplumsal bir harekete dönüştürmenin günüdür demiştim. Yani herkesin AK Parti için yaşadığı süreç farklıdır. Ama ben kendi adıma, sıfır noktası değil de bu süreci belirleyen kimi olaylardan bahsedebilirim. Örneğin; 80 li yılların sonunda ve 90 lı yılların başında İstanbul İl Başkanlığım döneminde, o günkü merkez yöneticilerimizle çoğu noktalarda siyasetin amacı ve içeriği konusunda farklı söylemlerde bulunduğumuz çok oldu. Belediye başkanlığım sırasında da, eleman temininden, iş yapma ya da yaptırma biçiminde farklılıklarımız ortaya çıktı. Ve bu süreç içinde sık sık ileri gittiğimiz gerekçesiyle birçok direnişle, müdahalelerle karşılaştım. Sonra Refah-Yol hükümeti ve 28 Şubat süreci birçok şeyi yeniden ve yeniden düşünmemize neden oldu. Belki en somut farklılık, Fazilet Partisi nin kuruluş aşamasında yaşandı. O zorlu şartlarda en azından biçimsel olarak partinin kuruluşunu birçok arkadaş içimize sindirememiştik. Bu nedenle zaten hemen katılmadık yeni partiye. Bir çok istişare, toplantı ve değerlendirmeden sonra katılma kararı aldık. Nihayet Fazilet Partisi kongresinde iki liste çıkması bu yolun en belirgin köşe taşları olarak anılabilir. Bu yeni hareket i zihninizde biçimlendirirken, kurumsal bir kimliğe taşırken, zihniyet, program ve kadro bakımından olmazsa olmaz larınız ve katiyen olmayacak larınız nelerdi? Gerek ben, gerekse arkadaşlarımın büyük bir kısmı, bizler bir siyasi deneyim yaşayarak geliyorduk. Bu nedenle tabii ki zihnimizde birçok şey oluşmuş vaziyetteydi. Gerçi bu bireysel zihinlerde oluşmuş olanı kurumsal bir kimliğin unsurlarına ve kollektif bir anlayışa dönüştürebilmek için gerçekten çok çaba sarfettik. Ama sonunda, çok kısa ve özet bir biçimde söyleyecek olursam, şu hususlarda görüşlerimiz netleşti: İnsanlarımız çatışma ve gerilim siyasetinden ve gerilimi besleyecek hususla- TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

9 R Ö P O R T A J Amadı. K Parti yi dünya demokrasi tarihinde gerçekten istisnai bir konuma yerleştiren bir olgu da, kendisi seçilme imkanınından mahrum bırakılmış bir lider tarafından kurulmuş ve yönlendirilmiş bir parti olması. Siz, AK Parti nin bu istisnai özelliğinin partinizin kuruluşuna, işleyişine, programına, söylemine ve seçimlerdeki başarısına olumlu/olumsuz etkileri konusunda ne düşünüyorsunuz? Benim hukuki durumumun sürece etkisini de tek boyutlu düşünmemek gerekir. Bilemem, belki kısıtlayıcı halim olmasaydı daha farklı yapılaşmalar olabilirdi. Çünkü, biliyoruz ki birçok insan zihinsel olarak bizimle birlikte olmayı düşündüğü halde, lideri yasaklı bir hareketin bir yere varması mümkün mü ki? diyerek bizimle birlikte hareket etmekten kaçınmıştır. Bunları çok yaşadık; çok da üzüldüğümüz zamanlar oldu. Ama toplum nezdinde benim durumumun AK Parti nin başarısına olumlu katkıları olduğuna inanıyorum. Ayrıca inançtan öte o sıralar yapılan kamuoyu araştırmaları da bunu teyid etmekteydi. rın öne çıkarılmasından bıkmışlardı. Öyleyse biz hiçbir şekilde Türkiye nin ayrımcı unsurlarına karışmamalıyız, herkesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasında kucaklamalıyız. İnsanların öncelikli problemleri iş, aş ve adaletti. Öyleyse temel niteliği, belli bir ideolojiyi ve dünya görüşünü önceleyen bir parti değil, insanların ihtiyacını giderecek hizmet etmeyi birincil hedef yapan bir siyasi parti kurmalıydık. Yine gördüğümüz kadarıyla Türkiye siyasetinin temel problemlerinden bir tanesi, siyasetin merkezde üretilip halka dayatılması idi. Öyleyse AK Parti, olabildiğince halk tarafından ve halkımızın değerlerine yaslanarak kurulmalıydı. Bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. O dönemde her fırsatta söylediğim birşey var. AK Parti yi biz kurmadık. Halkımız kurdu. Biz sadece gidip tabelalarını astık. Bu bizim için hem şerefle taşınacak bir onur, hem de sorumluluğumuzun ağırlığını işaret eden bir göstergeydi. Buna layık olmaya çalıştık. Hamdolsun şimdiye kadar Allah yüzümüzü karart- AK Parti olmasaydı, Türk halkı bir erken seçim ihtimalini bu kadar coşkuyla sahiplenir ve o günkü iktidar ortaklarını - sonradan çok pişman olduklarını bildiğimiz - erken seçim konusunda geri dönülemez noktaya adeta iterek sürükleyebilir miydi? Hayır. AK Parti olmasaydı halkın erken seçime destek vermesi diye birşey de olmazdı. Çünkü AK Parti den önce halkımız, zaten siyasetten kopmuş ve siyasete dair umudunu tamamen yitirmişti. Siyasetten ve siyasilerden de bir beklentisi yoktu. Bu anlamda da AK Parti çok önemli bir fonksiyonu üstlendi. Siyasi alanı yeniden var kıldı. Yeniden siyasete işlev kazandırdı. AK Parti sayesinde halkımız siyasete ve siyasetçiye bir 8 TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2003

10 R Ö P O R T A J AK Parti sayesindedir ki Türkiye büyüme trendine girmiş, halkımızın umudu yeniden yeşermiştir. Halkımız yeniden büyük bir ülke vatandaşı olarak gelecek hesapları yapmaktadır. AK Parti ile Türkiye dünyada da itibar kazanmıştır ve güçlü bir bölge ülkesi olarak kabul görmektedir. kez daha prim verdi. Bu nedenle erken seçim; sadece seçimlerin yenilenmesi anlamında değil siyasetin yenilenmesi anlamında da önemli bir noktadır. Kaldı ki seçim sonuçları da bunu göstermiştir. Eskiye ait hiçbir siyasi figür varlığını koruyamamıştır. Biz AK Parti olarak bunun da farkındayız. Kasım 2002 seçimlerinde insanlarımız AK Parti ye oy vererek bizi sadece iktidar yapmamış; bizim üzerimizden Türk siyasetine bir kez daha avans vermiştir. Biz bunun bilincindeyiz. AK Parti nin kuruluş ve kurumlaşma süreciyle seçim süreci neredeyse üstüste geldi. Sizce hangisi diğerini tetikledi? Bence AK Parti nin kuruluşu, halkımız tarafından büyük bir coşkuyla kabülü, her biri bir şölene dönüşen açılış programları ve bizim halkımızdan aldığımız bu güçle yaptığımız muhalefet biçimi konjonktürel gelişmeler ile de denk düşünce seçimleri kaçınılmaz hale getirdi. Seçim konuşmalarınızda sık sık vatandaşlara, üç yıl için bizden çok büyük rahatlamalar beklemeyin. Bir yıl herhangi bir rahatlama beklemeyin. Ancak üçüncü yılın sonunda icraatımızın olumlu etkilerini somut olarak görmeye başlayabilirsiniz türünden uyarılarda bulunuyordunuz. Gerek devraldığınız ekonomik miras bakımından, gerekse bugün ekonomide görülen çok olumlu göstergeler bakımından, bu uyarılarınızı şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusu sözünü ettiğiniz uyarıyı her toplantıda, her programda tekrarladım. Bunu çok önemsemiştim. Çünkü halkımızın talep ve beklentileri çok yüksek ve çok acildi. Türkiye nin ekonomik durumu ise çok kötüydü. Bu nedenle bu iki olguyu dengelememiz gerekiyordu. Popülist bir söylemle, halkın artık ertelenemez ve tahammül edilemez boyutlara gelmiş sıkıntılarını ve dertlerini kaşıyıp, onun üzerine basarak daha fazla oy bile alabilirdik. Ama yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim: Biz maraton koşusuna çıkmıştık. Bir seferlik seçim galibiyeti peşine düşemezdik. Seçimden sonrasını da çok iyi hesaplamalı ve düşünmeliydik. Halkımızı bir daha hayal kırıklığına, bir kez daha siyaset karşısında güven bunalımına düşürmemek için açık ve net olmalı, gerçekleri olduğu gibi söylemeliy- erçekler de hepimizin Gdik. bildiği gibi çok acıydı. Türkiye ekonomisi sahiden çok kötüydü. Biz iktidara gelmeden de ülkenin durumunu iyi biliyorduk. Tabiri caiz ise bütün arkadaşlarımızla derslerimizi iyi çalışıyorduk. Gerçi kısa bir sürede işleri derleyip toparlama konusunda hem kendimize, hem de Türkiye nin potansiyeline ve imkanlarına güveniyorduk. Ama bunu test etmeden, sadece güvenden yola çıkarak, çok kısa sürede herşeyi değiştireceğimizi, düzelteceğimizi söyleyemezdik. Bu nedenle ben ihtiyatlı davranarak halkımıza üç yıllık bir hedef verdim. Gerçi geçen çok kısa bir süre sonunda Türkiye nin problemlerini daha kısa sürede toparlayıp, Türkiye nin tıkanan yollarını açabileceğimizi gördük. Bunu yaptık ve neticesini almaya başladık. Ama henüz yolun çok başındayız. Daha yapılacak çok şey var. İnanın ki üç yılı tamamladığımızda Türkiye bizim halkımıza vadettiğimiz yerden çok daha iyi bir noktaya ulaşacaktır. Gerçekten bunun için biz donanımlı ve kararlıyız. Türkiye nin imkanları ve kaynakları da bunu karşılayacak durumdadır. İnanıyorum ki, Türkiye hergün daha mükemmele gidecektir. Gördüğünüz gibi bugünümüz dünden iyidir. Yarının Türkiye si çok daha iyi noktada olacaktır. Belki size AK Parti için net bir milat ve sıfır noktası veremedim. Ama rahatlıkla şunu şöyleyebilirim ki, AK Parti Türkiye için bir milat tır. AK Parti ile Türkiye siyaseti yeniden itibar kazanmıştır. AK Parti sayesindedir ki Türkiye büyüme trendine girmiş, halkımızın umudu yeniden yeşermiştir. Halkımız yeniden büyük bir ülke vatandaşı olarak gelecek hesapları yapmaktadır. AK Parti ile Türkiye dünyada da itibar kazanmıştır ve güçlü bir bölge ülkesi olarak kabul görmektedir. Bu nedenle ben, bu kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, bütün halkımıza AK Parti ye gösterdikleri teveccüh ve esirgemedikleri güç için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, AK Parti çatısı altında Türkiye adına iyi bir tercihte bulundukları için... Ve yaşasın Türkiye diyorum... Evet, ilk gün de söylemiştik: Herşey Türkiye için... TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

11 BERABER YURUDUK BIZ BU YOLLARDA 57 nci Hükümet Dönemi... İktidarda DSP-MHP-ANAP Koalisyonu İktidar ortaklarının kısır çıkarları doğrultusunda yönetilen bir ülke; ardı ardına yaşanan ekonomik krizlerden bıkkın, geleceğinden umutsuz bir halk... Milyonlar, yeni bir yüz, umutlarına ışık olabilecek yeni bir ses istiyor. Tutulmayan vaatlerle ülkenin kara kaplı defterine yazılan partiler değil; icraatlarıyla Türkiye nin ak sayfalarına yazılacak, Türkiye nin geleceğine ışık tutacak yeni bir parti, siyasete hayat verecek yeni bir soluk, yeni bir hamle Umudun ve geleceğin temeli Toplumun adalet ve kalkınmaya, temiz siyaset ve dürüst yönetime duyduğu özlemin iyice arttığı bu günlerde, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Türkiye Sevdalıları" umudun tükenmediğini göstermek için "Aydınlık Türkiye" sloganıyla yola çıkıyor. Işığıyla Türkiye nin geleceğini aydınlatacak olan yeni bir partinin kuruluş çalışmaları 1 Ağustos 2001 tarihinde Afyon da yapılan ve üç gün üç gece süren toplantılarla hız kazanıyor. Türk siyasetine yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen "umut hareketinin yolcuları" inanç ve kararlılıkla yeni partinin program ve tüzüğüne son şeklini veriyor. Toplantıların ardından yeni oluşumun lideri Recep Tayyip Erdoğan henüz adı konmayan partinin temel ilkesini şu cümleyle özetliyor: "Partimizde bilgiye ve tecrübeye dayalı bir siyaset, en önemlisi ahlak değerlerine bağlı bir siyaset olacaktır." Umudun adı: AK Parti Ulusal iradenin beklentileri çerçevesinde şekillenen AK Parti, resmi olarak 14 Ağustos 2001 sabahı saat 10:45 te Yaşar Yakış, Nur Doğan Topaloğlu, Yasemin Kumral, Mihrimah Belma Satır, İbrahim Özal ve Hayati Yazıcı'dan oluşan 6 kişilik heyetin İçişleri Bakanlığı na sunduğu dilekçeyle Türk siyasi yaşamına girdi. Böylece yeni siyaset anlayışıyla, geniş ve donanımlı kadrosuyla, ilkeli ve dürüst politikasıyla, toplumsal mutabakata saygılı Türkiye sevdalılarının AK Partisi, 39 ncu siyasi parti olarak Türk siyaset sahnesindeki seçkin ve özgün yerini aldı. uruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlı- sunulduğu dakika- Kğı na larda Recep Tayyip Erdoğan Bilkent Oteli ndeki Kuruluş Toplantısı nda duygularını şu cümlelerle seslendiriyordu: "Türkiye de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve bundan böyle Türkiye'ye hizmete sevdalı insanlar canla başla çalışacak." AK Parti Türk siyasetine yalnızca yeni bir parti olarak katılmadı. Siyasi ahlak, erdem ve parti içi demokrasi anlayışıyla Türk siyasi hayatına yüksek bir değerler manzumesi kattı. Demokratik ve laik hukuk devletini savunan, laikliği demokrasinin teminatı ve toplumsal barışın temel ilkesi sayan AK Parti, Cumhuriyetin temel nitelikleri etrafında kalıcı bir toplumsal mutabakat arayışı içinde olacak, Ak Parti, temel hak ve hürriyetlerin, bireysel özgürlüğün sınırlarını hukuk devleti ve anayasa anlayışı içinde 10 TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2003

12 olabildiğince geniş tutacak, daraltmayacak, AK Parti, demokrasiyi önce kendi içinde yaşayacak ve yaşatacak, AK Parti, toplumsal merkezi, siyasetin merkezine taşıyacak, AK Parti, kültürel bağlarımızı ve toplumsal varlığımızı evrensel değerlerle bağdaştıracak, AK Parti, tüm toplum kesimleri ve tüm siyasi görüşlerle diyaloğa açık ve uzlaşmacı olacaktır. AK Parti ailesi büyüyor... Türkiye nin en genç ve dinamik partisi olarak siyasetteki yerini alan AK PARTİ kuruluşunun hemen ardından hızla büyümeye ve teşkilat kademelerini oluşturmaya başladı. İlk olarak Konya, Afyon ve Gümüşhane il başkanlarını atayan AK PARTİ, bir yıl içinde 81 ilin tamamında, 923 ilçenin 913 ünde ve 2285 beldenin 2193 ünde örgütlenmesini tamamladı. Eş zamanlı olarak örgütlenmesini tamamlayan Kadın ve Gençlik Kolları da faaliyetlerine başladı. Kısa sürede yaklaşık 50 bin km yol katederek, 67 il ve yüzlerce ilçeye ulaşan Türkiye Sevdalıları, Anadolu nun her köşesinde siyasette az görülen büyük bir sevgi seliyle karşılandı. Genel başkan seçildikten sonra 6 Ekim 2001 tarihinde ilk gezisini Kayseri'ye yapan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki partililere, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 15 bin kişinin gösterdiği yoğun ilgi ve sevgi gösterisi, milletin AK Parti ye duyduğu özlemin bütün yurda dalga dalga yayılan ilk halkasıydı adeta. AK Parti 1 yaşında Tarihler 14 Ağustos 2002 yi gösterdiğinde, kuruluşunun üzerinden bir yıl geçen AK Parti Türkiye nin en genç, en dinamik ve en büyük partisiydi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada duygularını şu sözcüklerle ifade ediyordu: "Bir yıl önce, heyecanları ve umutları büyük; ama derinlerde gizlenmiş, henüz rengi ve rayihası bilinmeyen bir tomurcuğa benzeyen, sayısal anlamda küçük bir aile olarak buraya gelmiştik. Geçen bir yıl içinde ise umutlar yeşerdi, dal budak saldı, siyaset ağacı yeniden hayat buldu. Ve biz bugün Türkiye nin en büyük topluluğu, en yaygın örgütlenmeye sahip, en güçlü partisi olarak bir araya geldik. AK PARTİ, halkımızın bizleri; sözünü, geleceğini, çocuklarının istikbalini, devletinin ve milletinin bölünmezliğini, barış içinde bir toplum özlemini, kalkınmış bir ülke beklentisini emanet edecek doğru dürüst temsilciler olarak gördüğü için büyümüştür. Bu kadar kısa bir sürede, böylesine büyük bir başarı sadece Türkiye de değil, demokratik dünyada da incelenmeye değer bir olgudur." AK Parti, kuruluşunun birinci yıldönümünü yaklaşan 3 Kasım 2002 seçimlerinin atmosferinde kutlarken Recep Tayyip Erdoğan ın başkanlığındaki Türkiye Sevdalıları da 81 ilde meydanları dolduran milyonların bağrında yerini alıyordu. AK Parti ilk sınavını veriyor Seçimler yaklaşırken tüm gözler AK Parti nin üzerindeydi. Umudun ve güvenin açık adresi belli olmuştu. Meydanlar henüz sandığa girmeyen oylara rağmen Türkiye nin gerçek iktidarını haber veri- TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

13 yordu. Tarihler 3 Kasım ı gösterdiğinde kendine duyulan özlemin ve güvenin farkında olan AK Parti emin adımlarla Genel Seçimlere giren tek partiydi. Ulusal basının yanı sıra yabancı basının adresi de sandıktan açık zaferle çıkması beklenen AK Parti Genel Merkezi ydi. Türkiye de yeni bir dönem Saatler ilerledikçe AK Parti Genel Merkezi ndeki meraklı bekleyiş yerini bayram havasına bıraktı. Türkiye nin dört bir yanından gelen seçim sonuçları AK Parti nin güçlü bir çoğunlukla tek başına iktidara geldiğinin haberini veriyordu. Milletin sandığa yansıyan iradesiyle kökleşmiş bir çok parti hüsrana uğrarken, henüz 14 ay önce siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti kendisine inanan milyonlarca insanın oylarıyla 3 Kasım seçimlerinden zaferle çıktı. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı olduğunda haklı gururunu ve sevincini genel merkez bahçesinde toplanan binlerce insana şu sözcüklerle ifade etti: izler bizim yakın ışıkları talebimize S yaktık ışıkları cevabıyla sandıkta cevap verdiniz. İş, aş, ekmekten sonra eğitimde, sağlıkta, temel hak ve özgürlüklerde atılacak adımlara oy verdiniz. Demokrasinin daha sağlıklı çalışması için oy verdiniz. Sizler yönetemeyen bir demokrasiden yöneten bir demokrasiye geçiş için oy verdiniz. Sizler insanca yaşamanın erdemine ulaşmak için oy verdiniz. Sizler bunu istediniz ve bunun adresi olarak da AK Parti`yi işaret ettiniz. Karar sizindir. Atatürk`ün ifade ettiği gibi `Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir` ilkesini siz yerine getirdiniz. Bundan sonra önemli bir süreç başlıyor. Sağduyunun egemen olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz. Hiçbir zaman zafer sarhoşluğuyla zamanımızı israf etmeyeceğiz. Çünkü bize zafer sarhoşluğu yakışmaz. Artık bundan sonra biliyoruz ki, yükümüz ağır, yolumuz ırak. Ama biliniz ki, ülkemizin meselelerini biliyoruz, devletimizi tanıyoruz. Şu felsefemizi hiçbir zaman terk etmeyeceğiz: İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. Bütün arkadaşlarımızla, inşallah güçlü parlamento kadromuzla sizin verdiğiniz emanete layık olacağız. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye de artık yeni bir dönem başlıyor " Tek başına iktidar Bu zaferle Ak Parti 1987 yılından bu yana en çok oy oranıyla iktidara gelen siyasi parti olarak da Türk siyasi tarihindeki yerini aldı. AK Parti sandık sonuçlarıyla, 1987 seçimlerinden sonra ilk kez "gitti-geldi", "çatladı-yıkıldı" tartışmalarıyla ülkeyi diken üzerinde tutan "sağlı-sollu" koalisyonlar dönemine de son noktayı koydu. 3 Kasım seçimleri ulusal iradenin talepleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenen yeni kurtuluş hareketinin adresinin AK Parti olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Milleti 3 Kasım 2003 tarihinde gerçekleşen Genel Seçimlerde adalete, 12 TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2003

14 demokrasiye, kalkınmaya ve aydınlığa olan inancını bütün dünyanın duyacağı bir sesle haykırdı. Ulusal irade, özgürlük ve güven içinde büyümeyi vaad eden AK Parti ye desteğini, verdiği oylarla ispatladı. AK Parti de birleşen ortak akıl insanımızın kalkınmaya, refaha, hukuka, demokrasiye, bilime, özgürlüğe, teknolojiye olan açlığının göstergesi oldu.. Piyasalarda bahar havası Tek başına iktidara gelen AK Parti'nin ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar uzun süredir ekonomik krizlerin gölgesinde kalan piyasalarda rahatlamaya yol açtı. Borsa iki günde yaklaşık yüzde 17 yükselirken faizlerdeki düşüş 10 puana ulaştı. 5 Kasım günü ise yükselişini sürdüren borsa, günü yüzde lik değer artışıyla tamamlayarak, TL bazında 1 katrilyon 700 trilyon liralık işlem hacmi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. İki yıllık siyasi geçmişine rağmen hızla büyüyen AK Parti genç, dinamik ve kararlı kadrosuyla daha da güçlenerek geleceğe sabırla, azimle, kararlılıkla, milletine verdiği sözü unutmadan, emin adımlarla yürüyor. Dünya nın gözü AK Parti de AK Parti nin yüzde 35 oy oranıyla seçimlerden iktidar olarak çıkması dünyada da yankı buldu. Seçim sonuçlarının açıklandığı saatlerde AB Komisyonu ve ABD yönetimi "Yeni hükümetle işbirliğine hazırız" mesajları verirken, dünya liderleri AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan la resmi temas kurmak için adeta sıraya girdi. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ı ülkesine davet eden ilk isim ise Yunanistan Başbakanı Simitis oldu. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ın seçimlerin hemen ardından gösterdiği adres ise Avrupa Birliği oldu. Türkiye nin dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için çalışmalarına hızla başlayan AK Parti lideri, Kopenhag Zirvesi öncesi hiç zaman kaybetmeden İtalya, Yunanistan, Almanya, İngiltere, Portekiz, İrlanda, Danimarka, İsveç ve Hollanda yı kapsayan Avrupa turuna başladı. Devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde AK Parti Hükümetinin Avrupa Birliği konusundaki kararlılığını dile getiren Erdoğan, Türkiye nin tam üyelik müzakerelerine başlamak için hazır olduğu mesajını verdi. Washington a giden Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Bush ile Beyaz Saray da sıcak ve samimi bir görüşme yaparak Türkiye nin AB ye tam üyelik perspektifine destek istedi. Erdoğan görüşmelerde ayrıca iki ülke arasındaki ittifak ve sıcak dostluk ilişkisini askeri, ekonomik ve siyasi alanlarda da artırarak sürdürme iradesinin altını çizdi. AB ile bütünleşme sürecinde 40 yıllık çabanın üstünde bir performansla bütün dünyanın dikkatini bu soruna çekmeyi başaran AK Parti, çabalarının sonucunda Türkiye için somut bir adım olarak 2004 yılı sonunda ortaklık müzakerelerine başlama kararı alınmasını sağladı. 7 aylık süre içinde 28 ülkeyi ziyaret eden AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya Türkiye nin artık kabuğundan çıktığı ve yıllardır pasif olarak sürdürülen diplomatik ilişlerin AK Parti İktidarı ile canlanacağı mesajını verdi. AK Parti bir ilke daha imza atıyor Siyasi anlayışıyla,felsefesiyle, çalışma azmiyle Türk siyasetine yeni bir çehre getiren AK Parti, iktidara geldiği ilk günden "Türkiye de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ilkesini kanıtlarcasına bir ilke imza atmış ve daha iktidar koltuğuna oturmadan yapacaklarını Acil Eylem Planı yla kamuoyuna açıklamıştır. 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık periyotlar halinde hazırlanan Acil Eylem Planı ile AK Parti İktidarı nın sanayide, ticarette, tarımda, üretimde, eğitimde, sağlıkta, sosyal güvenlikte, hukuk ve adalet sisteminde atacağı her adım bir takvime bağlanmış ve taahhüt altına alınmıştır. Temel ilkesi, dürüst, dinamik, ilkeli kadrolarıyla siyasal sistemin problem çözme ve karar alma yeteneğini pekiştirmek, kamu yönetimindeki köklü reformlarla şeffaflığı sağlamak, Türkiye nin kronik sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, gelir dağılımındaki uçurumu ortadan kaldırmak ve geleceğe güvenle bakan bir Türk toplumu ile yarınlara yürümek olan AK Parti, henüz yolun başındayken belirlediği yol haritasıyla icraatlarını bir bir gerçekleştirmeye ve özlenen iktidarlık görevini icra etmeye başlamıştır, İki yıllık siyasi geçmişine rağmen hızla büyüyen AK Parti genç, dinamik ve kararlı kadrosuyla daha da güçlenerek geleceğe sabırla, azimle, kararlılıkla, milletine verdiği sözü unutmadan, emin adımlarla yürüyor. 81 ilin, 923 ilçenin tamamında ve 2285 beldenin 2281 inde örgütlenmesini tamamlayan AK Parti, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla tüm teşkilatlarıyla büyümeye, gücüne güç katmaya devam ediyor. Gücünü milletinden alan Türkiye Sevdalılarının hizmet yolculuğu sürüyor. TÜRKİYE ARTIK AK PARTİ NİN IŞIĞIYLA YARINLARA YÜRÜYOR.. HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN. TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

15 TARİHİ BELGE * KURULUŞ GÜNÜ R. TAYYİP ERDOĞAN Kader, gerek şahsıma, gerekse burada bulunan arkadaşlarıma bugüne kadar, olağanüstü mutluluklar yaşadığımız birçok müstesna günler armağan etti kuşkusuz... Sözgelimi; hayat arkadaşımla tanışmam ve evliliğim... Çocuklarımın doğumları... Ve elbetteki, dünyanın en güzel kenti olarak kabul ettiğim İstanbul a halkımın oylarıyla belediye başkanı seçilişim... Hizmetlerimiz nedeniyle aldğımız, ödüller, kamuoyundan gelen iltifat ve takdirler... Bunlar, 47 yıllık hayatımın her hatırlayışta içimi coşkuyla dolduran, gerçekten mutluluk ve gurur verici sayfalarıydı. Bugün burada bulunan bütün arkadaşlarımın, hepsinin de hayatlarında buna benzer pek çok mutluluk ve gurur sayfası bulunduğuna inanıyorum. Ancak, sizlere bütün kalbimle ifade etmek istiyorum ki; bu salonda idrak etmekte olduğumuz şu güzel an, hayatımızdaki diğer bütün mutluluk ve gurur sayfalarından daha baskın bir coşku veriyor hepimize. Çünkü bu sayfa; diğer bütün sayfaların toplamı, diğer bütün sayfaların bir bileşimi, diğer bütün sayfaların somut bir sonucu... Bu sayfa Türkiye Cumhuriyeti nin güzel insanlarına, ülkemizin geleceği adına, yepyeni ve güçlü bir umudun kazandırılmasını, Türk siyaset hayatına ADALET ve KALKINMA PAR- TİSİ nin katılımını müjdeliyor. Ülkemize ve hepimize hayırlı olsun! Arkadaşlarımla birlikte, kalplerimiz huzur dolu, kalplerimiz gurur dolu, kalplerimiz umut dolu... Çünkü, hatasıyla sevabıyla bu bizim hayatımızdı, bunlar bizim ideallerimizdi ve bu zorlu yola çıkmayı da yine bizzat bizler istemiştik. Şükürler olsun ki, sonunda başardık. Şu dakikadan itibaren, Türkiye nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Değerli Dostlar! Bugün, önemli bir gün... Bugün, Türk siyaset tarihine lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak, tekelci bir anlayışa dayanan liderlik yerine, kollektif aklın temsilcisi olan bir liderlik anlayışının yerleştiği gün olarak geçecek. B ugün, Türk siyaset tarihine, parti içi demokrasi geleneğinin yalnızca bir temenni olarak değil, aynı zamanda da bir zihniyet değişikliği ve zorlayıcı tüzük kuralları biçiminde egemen olduğu gün olarak geçecek. Bugün; Türk siyaset tarihine her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık, yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek. Bugün, Türk siyaset tarihine, koltuğa değil, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti nin doğum günü olarak geçecek. Kutlu olsun! Ve bugünden sonra, Türk siyasetinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buna inanın! 14 TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2003

16 Değerli konuklar... Partimizin fikren doğup, resmen kuruluşuna kadar geçen süreçte, arkadaşlarımla birlikte, Anadolu nun değişik kentlerine birçok ziyaretler gerçekleştirdik. Ve Gerçek Türkiye yi oluşturan milyonlarca insanımızla tek tek kucaklaştık. Bilhassa az konuştuk, çok dinledik. Bilhassa az tavsiyede bulunduk, çok tavsiye aldık... Bu gezilerimiz sırasında tanıştığımız eli kınalı küçük köylü kızı Ayşe ye, askerde ya da gurbetteki oğluna ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş Fatma Ana ya, içinde bulunduğu şartlardan bunalmış, tüccar Ahmet e, torununun nasıl okuyup, iş-güç sahibi olacağını düşünmekten yorgun düşmüş emekli Osman Amca ya, partimizi kurduğumuzda oylarınızı bize verin demedik, diyemezdik; zaten diyecek konumda da değildik. Sadece ve sadece onları tek tek ve hepsini sükunetle dinledik. Bu gezilerimiz sırasında insanlar bize; Yorgunuz, üzgünüz, kırgınız ve gelecekten umutsuzuz dediler. Bize bizzat onlar; Sizi bekliyoruz dediler... Ve bize bizzat onlar onurlu bir görev yüklediler: Hala ne bekliyorsunuz dediler. Cevaben bu insanlara dedim ki: Ey amcalar, dayılar, teyzeler, kardeşler sizler çok güzel söylüyorsunuz; ama daha yola çıkmadan, beni ve arkadaşlarımı içine sindiremeyip taşra lı diyenler ve Türkiye nin geleceği daha demokrat, daha zengin, daha özgür olsun diye başlattığımız yürüyüşü engellemeye çalışanlar var... Peki ya onlara ne diyeceksiniz? diye sordum. Bana ne cevap verdiler biliyor musunuz? Türkiye biziz dediler... Ne bir eksik ne bir fazla TÜRKİYE Bİ- ZİZ! 1299 da da, 29 Ekim 1923 te de Türkiye hep bizden doğmuştur... Ve gelecekte de, zorluklar karşısında ayakta kalabilmek için moralini, enerjisini, direncini bizden almaya devam edecektir. S izi engellemeye çalışanlar unutmasınlar ki; gözümüz gibi bakıp büyüttüğümüz evlatlarımızı Türkiye nin selameti için, gözünü kırpmadan her tehlikenin üzerine gönderenler, ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammaddeleri üretenler, hem de o sanayinin ürettiklerini tüketenler, devletini bir yandan vergileri, diğer yandan da dualarıyla destekleyenler hep bizlerdik. Ve bizler; bu toprakları, bu topraklarda yaşayanları şimdiye kadar hiç satmadık, bundan sonra da satmayacağız! Şimdi git, seni ve arkadaşlarını tökezletmeye çalışanlara bunları münasip bir dille böylece söyle! İşte, aylarca süren Anadolu gezilerimiz sırasında, sürekli bu türden cevaplar aldık değerli dostlar. Aslında bu sözlere cevap demek de ciddi bir yanılgı olur. Duyduğumuz şey, bir cevaptan çok, tüyler ürperten bir çığlıktı. ADALET ve KALKINMA PARTİSİ nin kurulmasıyla, bugün, bu çığlık ANKARA nın ortasına düşmüştür... Bunu bilesiniz! Siyaset sahnesine birlikte çıktığımız arkadaşlarımızla Anadolu daki gezilerimiz sırasında tek kelimeyle olağanüstü anlara da tanıklık ettik. İnanınız ki; oralarda, değişik toplum katmanlarında gördüğümüz ilgiyi hakkıyla tanımlayabilecek ya da bu ilgi karşısında duyduğumuz mutluluğu ifade edebilecek doğru sözcüğü bulmakta güçlük çekiyorum. TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

17 Ancak şunu söyleyebilirim; Türk siyaset tarihinde çok az harekete nasip olmuş böyle bir teveccühün anlamını ve değerini gayet iyi biliyoruz. Değerini bilmekten öte, bu teveccühün omuzlarımıza nasıl ağır bir yük yüklediğinin de bilincindeyiz. İnanıyorum ki, onları mahcup etmeyeceğiz! Ülkenin tarihini ve kültürel unsurlarını bitmez tükenmez bir enerji kaynağı olarak gören, değişim ve dönüşümden rahatsız olmayacak kadar kendine ve millete güvenen AK Parti, toplumun bu teveccühünden doğan enerjiyi yönetime taışmak için yola çıkmıştır zaten. Daha en baştan söylemeliyim ki; partimiz; kişilikleri hedef alan çirkin polemiklere dayalı bir siyaset anlayışının şiddetle karşısında olacaktır! Bu anlamda, iktidarımız da, muhalefetimiz de A dan Z ye ilkesel temeller üzerine oturacaktır. Diyalog ve hoşgörüye açık, uzlaşmacı ve birleştirici bir dil kullanmayı kendisine ilke edinen partimiz; ülkemizin siyaset ikliminde bugüne kadar yeterince güçlü bir biçimde kök salamamış bir kavram olan dinleme-anlama geleneğini hayata geçirerek, gerçek bir uzlaşma kültürünü egemen kılmak amacıyla yola çıkmıştır. İnsanlığın bugüne kadar keşfettiği en mükemmel yönetim biçimi olan, demokrasi adını verdiğimiz siyasal sistemin, uzun ve sancılı doğuş sürecine, çağını aşan görüşleriyle değerli katkılarda bulunmuş bir düşünür olarak Voltaire nin şu etkileyici deyişi, bu zorlu yolda en ciddi kılavuzlarımızdan biri olmaya adaydır. Sevgili dostum! Sizin görüşlerinize katılmıyorum. Ancak bu görüşlerinizi rahatlıkla ifade edebilmeniz için canımı bile vermeye hazırım. ADALET ve KALKINMA PARTİSİ birçok yönüyle Türkiye için bir ilkler ve ilkeler partisi olmaya adaydır. Öncelikle vurgulamalıyım ki; daha önce de değindiğim gibi kurmuş olduğumuz bu yeni siyasi partide asla bir lider diktatoryası oluşmayacaktır. Lider, katılımı ve kollektif düşünmeyi esas alan ve sonucuna uyan bir liderlik anlayışı içinde hareket edecektir. Lider dahil; milletvekillerinin, belediye başkanlarının il ve ilçe başkanlarının görev süreleri onların keyfine ve vicdanına göre değil parti tüzüğündeki sınırlamalara göre belirlenmiştir. Çünkü; ülkesinin siyasal hayatında kalıcı olacağına inanan ve kendisine güvenen her siyasal hareket, kendi teşkilatları içinden, ya da ülke topraklarından doğacak yeni insan kaynaklarına da aynı oranda güven beslemek zorundadır. Nasıl ki; Amerikan demokrasisi yöneticilikteki başarısı nedeniyle Bill Clinton un görev süresini uzatmıyorsa... Nasıl ki; İngiltere Başbakanı Tony Blair, yüksek popülaritesi ve başarılı performansına rağmen bir sonraki seçimde aday olmayacağını ilan edebiliyorsa... Türk siyaseti de bizim çabamızla ve uygulamalarımızla bu anlayışı benimseyerek tıkanmış ve hantal yapısını yenileyecektir. P artimizin, Türk siyaset hayatına getireceği diğer öncü bir tavır ise; siyasetçilik makamını bir kolay servet ve imtiyaz elde etme aracı olarak görme hevesine son verecek oluşudur. Bu nedenle tüzüğünde, yasa gereği sadece genel başkanın vermekle yükümlü olduğu mal bildiriminde bulunma zorunluluğunu; parti kurucuları, merkez ve karar yönetim kurulu üyeleri ve merkez disiplin kurulu üyelerini de kapsayacak şekilde genişletmiştir. Tüzüğümüzün ve programımızın maddelerine baktıkça, aklıma sürekli olarak sizin nereniz yeni diye soran kimi çevreler geliyor. Hiç kuşkusuz ki, onlar bugün itibariyle Türkiye kamuoyunun bilgisine sunulacak olan parti tüzüğümüzü, programımızı ve ilkelerimizi 16 TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2003

18 gördükten sonra sarfettikleri sözler için epeyce üzülecekler. B urada hemen ifade etmeliyim ki, tüzük, program ve ilkelerimizle ilgili açıklamalarımız bugünle sınırlı kalmayacak. Hafta boyunca sürecek etkinliklerimiz sırasında bunlar, kimi ülke meselelerine dair tesbit ve önerilerimiz le birlikte sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir. Tüzüğümüzde yer alan, her biri Türkiye siyasal tarihi açısından birer devrim niteliğindeki hangi yeniliği size saysam... Parti yönetiminde, belde teşkilatından, kadın ve gençlik kollarına kadar bütün birimlerde her görev için seçim yapılacak, hiçbir göreve seçimsiz gelinemeyecek olmasını mı? Parti içi işlemler için yargı yolunun açık olmasını mı? Milletvekilliği ve belediye başkanlığı gibi seçimle belirlenen görevler için aday tesbitinde, bütün üyelerin katılacağı önseçim ve teşkilat yoklamasının esas alındığını mı? Parti içinde de çıkabilecek ihtilaflar için parti içi demokrasi hakemliği nin kurulacak olmasını mı? Önemli politik tercihlerin belirlenmesinde parti üyelerinin katılacağı referandum müessesesinin işletileceğini mi? Evet, partimiz Türk siyasetine bu ve bunun gibi, devrimsel nitelikteki pek çok yeniliği getirmiş olacaktır. Peki bizler, her biri Türk demokrasisinin gelişmesi açısından öncü niteliğindeki bütün bu tarihi adımları niye attık? Türkiye siyasetinin adeta kemikleşmiş olan kimi geleneklerini neden bu denli zorlama ihtiyacı duyduk? Herşey bildik şekilde sürüp gidemez miydi? Bunun cevabı son derece yalın ve basit: Ben ve arkadaşlarım; milletimize yıllardır acımasızca dayatılan fetret devri nin gerçekte yegane ve değişmez kaderimiz olduğuna inanmıyoruz! İkinci hatta üçüncü sınıf bir demokrasi modeliyle yönetilmek bu büyük milletin alın yazısı değildir, diyoruz. Hak kısıtlamaları, özgürlük ihlalleri ve işkence nedeniyle başka ülkelerden azar işitmek bu ülkenin kaderi değildir, diyoruz. Dünyanın hatırı sayılır zenginlikte yer altı ve yerüstü kaynaklarına sahip olup da, uluslararası finans kuruluşlarının kapısında adeta dilenci gibi beklemek bu milletin alın yazısı değildir, diyoruz! Üç tarafı denizlerle çevriliyken, milyonlarca kilometrelik tarım alanlarına sahip iken televizyon ekranlarında, gazete sayfalarında, açlık sınırının altında yaşayan insanların görüntülerini izlemek bu büyük milletin alın yazısı değildir! Gerçekte, bırakın 65 milyonu, bir o kadar nüfusu daha, refah ve mutluluk içinde yaşatabilecek öz kaynağa sahip bir milleti; ekonomisiyle, siyasetiyle, dış ilişkilerindeki ezikliğiyle, adalet, eğitim ve sağlık kurullarının köhnemişliğiyle, bu ülkeyi Latin Amerika nın o traji-komik görünümlü muz cumhuriyetleri ne dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bizler, kim olduğumuzu, tarihte üstlendiğimiz rolü ve sonuçta nereden nereye geldiğimizi çok iyi bilen bir ekibiz. Yeryüzünün en büyük uygarlıklarından birini kurmuş, kültürde, sanatta, ticarette, askerlik biliminde ve devlet yönetim modelinde dünyaya yüzlerce yıl örnek olmuş bir milletin mirasçılarıyız. Bütün işimiz gücümüz atalarımızın bize bıraktığı bu mirasla övünmek olmadığı gibi bundan utanç da duymuyoruz. Ancak bugün içine düşürüldüğümüz durum hiç de içaçıcı değil. Bir vesileyle daha öncede söylediğim gibi; Türkiye, bugün, tüm kurumlarıyla patinaj yapmaktadır! Geçtiğimiz aylarda, uzun yıllar yurtdışında TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

19 çalışmış bir gurbetçiyle tanıştım. Bu gurbetçimiz Konyalıydı ve tam 30 yılını Belçika da geçirmişti. Bana sordu! Belçika, yüzölçümü olarak Konya dan daha küçüktür. Ancak, gelin görün ki, orada neredeyse ikinci bir Konya kuracak kadar Konyalı çalışıyor. Bizim bu zorunlu sürgünümüz, ekmek parası uğruna katlandığımız göçebeliğimiz ne zaman bitecek İşte bizler! ADALET ve KALKINMA PARTİSİ olarak bu gidişe dur demek için geliyoruz. Tam burada ifade etmeliyim ki, bizler, yalnızca ülke içi sorunlar karşısında değil, global ölçeklteki ilişkilerde de son derece rasyonel davranacağız. Söz gelimi, Avrupa Birliği üyeliği ; bugüne kadar milyonlarca insanımız yurt dışına gitti. Acaba bu insanların vatan sevgisi konusunda herhangi bir zaafiyeti, genetik bir eksikliği mi vardı? Elbette ki hayır. Ben size peşinen söyleyeyim. Türk milleti ülkesine ve devletine bağlılık konusunda yeryüzündeki en kayda değer milletlerden biridir. P eki, toprağına, ülkesine ve devletine bu denli tutkuyla bağlı böyle bir milleti Almanya dan Libya ya, Hollanda dan Birleşik Amerika ya kadar dört bir yana savuran zorunluluk nedir. Elbette ki, ekmek parası! Elbette ki, bir parça gelecek güvencesi! Elbette ki, bir avuç huzur ve refah. İşte bunun için Avrupa Birliği üyeliğine EVET diyoruz. Çünkü, Türkiyeli insanları, yabancı ülkelere göç etmeye yönelten yoksulluk ve yoksunluklardır. Gidilen o ülkenin siyasal ve ekonomik standartlarının, Türkiye ye taşınmasıyla bu zorunluluk ortadan kalkabilir. Bizler de, insanımızı Avrupa ya taşımaktan vazgeçip ulaştığı ekonomik refah düzeyiyle, hukuk, eğitim, adalet sistemleriyle, bu arada yüksek standarttaki demokrasisiyle Avrupa yı insanımızın ayağına getirmeyi hedeflediğimiz için AB üyeliğine evet diyoruz. Avrupa Birliği yolunda ilerlerken, Avrupa nın bize öğretecekleri ve kazandıracakları kadar bizim de sahip olduğumuz köklü devlet geleneği, zengin kültürümüz, genç nüfusumuz ve yetişmiş insan kaynağımızla Avrupalı dostlarımızın faydasına sunabileceğimiz çok güçlü bir sermayemiz olduğuna inanıyoruz. Bu bakımdan, Avrupa ile aramızda imzalanacak ortaklık kontratını hiçbir biçimde tek taraflı fayda akışı olarak görmedik, görmeyeceğiz. Konuşmamın sonlarına yaklaşırken, bu tarihi açıklama kapsamında vurgulamayı zorunlu gördüğüm bir başka husus daha var. Görüşlerine büyük önem verdiğim kimi çevreler, özellikle de medyadaki bazı değerli dostlarımız, haftalardan bu yana, bana ve ekip arkadaşlarıma karşı anlam veremediğim bir sorgulama içinde oldular. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları kuracakları partinin ilkelerini ve felsefesini kamuoyu önünde uzun uzadıya anlatmalı, bazı konulara bakış açıları değişti mi değişmedi bunu açıkça deklare etmeli, gelecekte ülke meselelerine karşı nasıl bir siyasal tavır alacaklarını medyaya ayrıntılı olarak ifade etmeli gibi... Özünde haklı, ancak zamanlaması tümüyle yanlış, pek de ahlaki olmayan bir sorgulama fırtınası nın içine çekilmeye çalışıldık. Zamanlaması tümüyle yanlış diyorum, çünkü unutulmasın ki, gerek ben, gerekse bu hareket içindeki birçok arkadaşım siyasal, arenada uzun süre görev almış, yönetici birikimi ne sahip insanlarız. Bu açıdan bakıldığında, devlet hayatımız, yasalarımız ve siyasal geleneklerimiz içinde neyin 18 TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2003

20 ne zaman deklare edilmesi gerektiğine dair yeterince profesyonel deneyime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu bakımdan, medya ve kamuoyuyla ilişkilerimizde hiç kimsenin yönlendirilmesiyle hareket edecek durumda değiliz. Sonuçta, herşeyin bir zamanı vardı ve o zamanda artık geldi. u gerçek son derece iyi bilinmelidir ki, Recep Ş Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları dilsiz değildir, aksine Recep Tayyip Erdoğan ın ve yol arkadaşlarının kamuoyuna söyleyecekleri çok şey vardır. Dediğim gibi, artık bunun zamanı gelmiştir. Her siyasetçi ve siyasi kurum kendi değer ayarını kendisi belirler. Unutmayalım ki, siz ne kadar donanımlıysanız, karşınızdakiler de size o kadar değer vereceklerdir. AK Parti nin kuruluşuna da, daha ilk günden itibaren işte bu temel mantık egemen olmuştur. Partimiz, önceki siyasal hayatlarında üstün başarılar sergilemiş ya da sivil hayattaki ticari, sınai, idari ve kültürel uğraşlarında saygın birer konuma sahip bulunan, cemiyet içinde üstün bir mertebeye yükselmiş son derece nitelikli bir kurucular topluluğunun eseridir. Bu arkadaşlarımın istisnasız tümü, bugün burada olmasalar, bu mücadelenin içinde yer almasalar da, ulusal sanayiimiz, ticaret ve kültürsanat dünyamız içinde yine aynı seçkin konumlarında olmayı sürdürebilirlerdi. Ancak, onlar mücadeleyi, çileyi ve bu güzel vatana hizmeti tercih etmişlerdir. Bu nedenle bu arkadaşlarımızın hepsi ayrı ayrı kutlanılmayı haketmişlerdir. Çünkü geçtiğimiz yol, üç günlük bir hevesin yolu değildir... Bunun böyle olmadığı yakın bir gelecekte bütün Türkiye tarafından da görülecektir. Bu mutlu günümüz nedeniyle yapmış olduğum konuşma; umuyorum ki, daha demokratik bir Türkiye ye ilişkin özlemlerimizin, uzlaşma kültürünün yerleşmesine yönelik en içten beklentilerimizin, topluma hizmet etmeye susamışlığımızın ve toplum tarafından verilecek her türlü göreve adaylık konusundaki o eşsiz hırsımızın doğru algılanması açısından, Türk siyasal tarihinin sayfalarına son derece yapıcı bir metin olarak geçecektir. Ve yine umuyorum ki, zihninde bu yeni siyasal yapılanmaya yönelik haklı soruları olan her çevreden dostlarımıza da bu vesileyle bazı cevapları vermiş olalım. Bundan böyle, Türk siyaset sahnesinde sık sık ve karşılıklı yapıcı ilişkiler içinde biraraya gelmek dileğiyle, nazik katılımlarınız için bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. * Recep Tayyip ERDOĞAN ın tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluş töreninde yaptığı konuşma TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CHP DE GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE İKİ ADAY

CHP DE GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE İKİ ADAY CHP DE GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE İKİ ADAY Salih Yanık adaylığını açıkladı. 13 Aralık Pazar günü yapılacak olan Bodrum CHP Gençlik Kolları Seçimi için ikinci olarak adaylığını açıklayan Salih Yanık oldukça

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI Kahramanmaraş Merkez Onikişubat Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan toplu konut projesinin temeli, Sağlık Bakanı

Detaylı

KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK

KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK Sosyal ve siyasi yaşamda Bodrum un tanınmış simalarından biri olan Nuran Yüksel yaşamını kitap haline getirdi. Nuran Yüksel kitabının sadece kendi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı.

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı. Kahramanmaraş Platformu ndan Şenliği Kadın Cumhuriyet On bir kadın derneğinden oluşan Kahramanmaraş Kadın Platformu, Müftülük Meydanı nda düzenledikleri Cumhuriyet Şenliği ile Cumhuriyet in önemine dikkat

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu Ekim 06, 2017-6:44:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

"Down Şefler Türkiye Projesi"

Down Şefler Türkiye Projesi "Down Şefler Türkiye Projesi" Proje kapsamında 11 ilde 27 down sendromlu genç aşçılık eğitimi alacak - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Biz doğuştan gelen ya da sonradan olan hiçbir farklılaşmayı

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu

Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu Mayıs 22, 2016-2:52:00 AK Parti Genel Başkan adayı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız milyonlarca vatandaşın siyasi sorumluluğunu

Detaylı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları 18 Şubat 2016, İstanbul Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Bahıt Sultanov; KAZNEX INVEST Başkanı Sayın

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

MÜSİAD İFTARI ANKARA

MÜSİAD İFTARI ANKARA MÜSİAD İFTARI ANKARA 06.06.2017 Sayın Bakanlarım, Milletvekillerim, Kurum ve Kuruluşlarımızın Başkan ve Temsilcileri, İş, Siyaset ve STK'larının Değerli Başkan ve Temsilcileri, Değerli Yönetim Kurulu Üyelerim

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

CESUR ÖNCEL CESUR SİYASET VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTARSANIZ

CESUR ÖNCEL CESUR SİYASET VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTARSANIZ CESUR ÖNCEL CESUR SİYASET VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTARSANIZ OLUR Cesur Öncel, Bodrum CHP İlçe Başkanlığının Çarşı binasında kalabalık bir katılımcı grubun karşısında CHP Bodrum İlçe Başkan adaylığını açıkladı.

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı(ÇSGB) Süleyman Soylu nun ev

Detaylı

çevre teknoloji Avrupa ((0.1)) aktüalite ((0.1)) bilim ((list intonation))

çevre teknoloji Avrupa ((0.1)) aktüalite ((0.1)) bilim ((list intonation)) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] politika Avrupa Birliği ekonomi bilim dünyası ((list intonation)) çevre teknoloji Avrupa ((0.1)) aktüalite

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna MÜSİAD Cidde Temsilcisi Tanıtımı ve Türk Suud İş Forumu 23.05.2015 TC Cidde Başkonsolosu Fikret Özel, Cidde Tic Odası Başkan Yardımcısı, Mazeen Baterjee Türk-Suud İş Konseyi Başkanı, Mazan Ragap, Cidde

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Ocak 20, 2017-4:19:00 Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Emek Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32 V. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS FORUMU Mustafa Seçkin Yönetim Kurulu Başkanı 29 Eylül 2017 Zorlu Center Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli konuklar, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve UNEP-FI iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU BUCAK BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU YAYINA HAZIRLIK ve BASKI Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Nanecioğlu Editör Öğr.Gör.Oğuzhan Erdoğan İletişim Tel: 0 248 325 10 01 www.bucak.bel.tr

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN 2008 YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 "Değerli Konuklar, Değerli Misafirler, Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Mayıs 2014 O.P. Raporu

Türkiye küçük Millet Meclisleri Mayıs 2014 O.P. Raporu Türkiye küçük Millet Meclisleri Mayıs 2014 O.P. Raporu 1 1 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yetki ve Sorumlulukları www.tkmm.net 2 Ortak Paydalar 1- Cumhurbaşkanını halkın seçmesi memnuniyet verici ama mevcut seçim

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı