GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde kullan lmak üzere gelifltirilen MIZRAK-U füzesi, Roketsan taraf ndan yurt içi altyap kullan larak tasarland. Rakiplerine karfl önemli teknik üstünlüklere sahip olan füzenin bu y l içerisinde kalifiye edilmesi hedefleniyor. Ana muharebe tanklar na karfl kullan lacak olan MIZRAK-U füzesi azami 8 kilometre menzili ile yüksek vurufl hassasiyeti ve etkin z rh delme yetene ine sahip. Yurt içi altyap kullan larak tasarlanan ve testlerden baflar yla geçen uzun menzilli tanksavar füzesi "MIZRAK-U" ilk testinde hedefi yüzde 100 baflar yla vurdu. Gökçek in bitiremeyip, Bakanl a devretti i; Çayyolu Metrosu HABER 18 DE HABER 18 DE Kad n aday say s %5 in alt nda kald Seçim yar fl Sanal alem de HIZLANDI N HAYET AÇILIYOR Y llard r yap m süren ve Ankara trafi- ine yeni bir soluk kazand racak olan Çayyolu Metrosu nihayet bugün Milli Kütüphane yan nda düzenlenecek bir törenle hizmete aç lacak. Çayyolu Metrosu baflta Eskiflehir yolu olmak üzere Ankara trafi ini rahatlat rken Baflkentli vatandafllara geçen ay aç lan Sincan Metrosu nda oldu u gibi bir hafta ücretsiz hizmet verecek. HABER 17 DE TOPLU TAfiIMADA LK ELEKTR KL OTOBÜS ANKARA DA Haberi 16 da BAfiKAN FETH YAfiAR HALKIN SEVG S YLE ENERJ DEPOLADI Haberi 20 de AZ GÖRÜYORLAR AMA, ÇOK fiey BAfiARIYORLAR Haberi 20 de

2 Taylor Swift, en çok kazanan flark c s oldu sinema rehberi 2 YARIN SineMagazin Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Kufllar fiehrinde Macera, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Kufllar fiehrinde Macera, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Silsile, K fl Masal, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Silsile, Gulyabani, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) ANKARA - Country müzi in genç y ld z Taylor Swift, yaklafl k 40 milyon dolarl k geliriyle 2013 y l n n en çok kazanan müzisyeni oldu. Bilboard dergisi, 2013 y l nda en çok kazanan müzisyenler listesini aç klad. Dergiye göre 24 yafl ndaki Swift, 39,7 milyon dolarl k albüm sat fl, turne geliri ve reklam kazançlar ile bir kez daha en çok kazanan müzisyen listesinin tepesine yerleflti y l nda da en çok kazanan müzisyen seçilen Swift, 2012 de 12,7 milyon dolarl k geliri ile 15. s rada yer alm fl, birincili i 35 milyon dolar gelir elde eden Madonna ya kapt rm flt. Boxscore konser verileri ve Nielsen SoundScan sat fl bilgileri kullan larak haz rlanan listenin ikinci s ras nda yaklafl k 33 milyon dolarl k geliri ile Country müzi inin bir baflka sevilen ismi Kenny Chesney yer ald. Listede Chesney i 31,5 milyon dolarla Justin Timberlake izliyor. Bilboard dergisine göre, 2013 te en çok kazanan 10 flark c flöyle s ralan yor: 1- Taylor Swift milyon dolar 2- Kenny Chesney milyon dolar 3- Justin Timberlake milyon dolar 4- Bon Jovi milyon dolar 5- Rolling Stones milyon dolar 6- Beyonce milyon dolar 7-Maroon milyon dolar 8- Luke Bryan milyon dolar 9- Pink - 20 milyon dolar 10- Fleetwood Mac - 19 milyon dolar. (AA) Ömer, Mavi Dalga, Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Gulyabani, Meydan, Aile S rlar, Sürgün nek, K fl Masal, Kapital, Yasak Aflk, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Silsile, Gulyabani, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Kufllar fiehrinde Macera, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) S n rs zlar Kulübü, Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, K fl Masal, Gulyabani, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Kufllar fiehrinde Macera, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3 Ankara Cinemaximum (Armada) 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Kufllar fiehrinde Macera, Silsile, S n rs zlar Kulübü, Sürgün nek, K fl Masal, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, 12 Y ll k Esaret, Mavi Yasemin. 13 Mart 2014 Davut Gülo lu ilk celsede beraat etti STANBUL - fiark c Davut Gülo lu, oturdu u sitenin yöneticisini tehdit etti i gerekçesiyle 2 y la kadar hapis cezas istemiyle yarg land davan n ilk duruflmas nda beraat etti. Anadolu Adalet Saray 14. Sulh Ceza Mahkemesi ndeki duruflmaya, tutuksuz san k Davut Gülo lu ile avukat kat ld. Müflteki site yöneticisi nci Dalk ran ise duruflmaya gelmedi. Duruflmada kimlik tespiti yap lan Gülo lu, bekar ve ayl k gelirinin 15 bin lira oldu unu söyledi. Duruflmada, müflteki nci Dalk ran n polis merkezinde verdi i ifadesi okundu. Dalk ran n ifadesinde Gülo lu nun evine icra memurlar gelmifl. Ben de bu nedenle evine gittim. Buna k zan Gülo lu, bana balkondan masa f rlatt. Küfür ve hakaret etti, Seni öldürece im dedi. Ama daha sonra flikayetimden vazgeçtim dedi i belirtildi. (AA)

3 13 Mart 2014 BURSA - Bursa Emniyet Müdürlü ü Siber Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri taraf ndan biliflim çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 14 kifli gözalt na al nd. Çete üyelerinin kurduklar e-ticaret internet siteleri üzerinden tan nm fl markalara ait cep telefonlar n de erinin alt nda göstererek sat fl yapt klar, buna ra men daha düflük fiyattaki telefonlar vatandafllara gönderdikleri ortaya ç kt. Siber Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri baz kiflilerin kurduklar internet siteleri üzerinden vatandafllar doland rd klar yönündeki flikayetlerin artmas üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 14 kifli gözalt na al nd. Zanl lar, 'Suç fllemek çin Örgüt Kurmak ve Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Biliflim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlar n n Araç Olarak Kullan lmas Suretiyle Doland r c l k, Verileri Hukuka Ayk r Olarak Verme veya Ele Geçirme' iddias yla gözalt na al nd. Örgüt kurucusu ve lideri olan zanl n n 4 adet internet sitesi vas tas yla internet sitelerindeki ürünleri pazarlama hizmeti veren bir ça r merkezinin sahibi oldu u ortaya ç kt. Bursa Emniyet Müdürlü ü nden operasyonla ilgili yap lan aç klamada, "Bu internet siteleri üzerinden piyasada marka de eri kazanm fl firmalara ait cep telefonlar ile elektronik ürünlerin Yaflam H CR 13 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 29 fiubat 1429 piyasa de eri alt nda reklamlar n yapmak suretiyle piyasada genifl bir kitleye ulaflarak yüksek miktarda talep toplad, daha sonra belirtilen siteler üzerinden sat fl ifllemi gerçeklefltirilen ürünlerin yerine piyasa de eri çok daha düflük olan ve marka model itibariyle daha kalitesiz ürünler gönderdikleri belirlendi. Bu kifliler, ald klar talep üzerine bazen hak sahibi vatandafllara hiçbir ürün göndermedik- leri, ürün sat fl yapt klar müflterilerin geri dönüfl yapt klar nda yine bu flah slara ma duriyetini bildirdikleri tespit edilmifltir. Ancak ça r merkezi çal flanlar n n çeflitli oyalama taktikleri kullanarak Ürün siparifllerinde kar fl kl k oldu u, kargolar n veya maillerin kar flt, flu an yo unluktan dolay yaflanan ma duriyetin en k sa zamanda giderilece i gibi bahaneler gösterilerek müflterilere geri ödeme yap lmad bu sayede haks z menfaat elde ettikleri tespit edilmifltir. Konu ile ilgili olarak Siber Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Kurduklar e-ticaret siteleri üzerinden doland r c l k yapan çete çökertildi taraf ndan düzenlenen operasyonda yakalanan 14 flüpheli flah s, haklar nda düzenlenen tahkikat evraklar ile birlikte adli makamlara sevk edilmifltir." Zanl lardan çete lideri oldu u ileri sürülen A.S. isimli kifli tutuklan rken 3 zanl adli kontrol flart yla di er 10 zanl da tutuksuz yarg lanmak üzere serbest b rak ld. 'ÖNCE S TEN N GÜVEN RL L N ARAfiTIRIN' Bursa Emniyet Müdürlü ü nden yap lan aç klamada, vatandafllar n e-ticaret sitelerinde yapt klar al flverifllerde, öncelikle sitenin güvenilirli i ve fiyat ölçeklerinin makul olmas ile ilgili ikincil araflt rmalar yapmalar gerekti i dile getirildi. Aç klamada, flu uyar lara yer verildi: "Söz konusu sitelerle ilgili flikayetleri, arama motorlar vas tas yla al flverifl öncesi kontrol etmeleri laz m. Fiyat ola an d fl düflük gösterilen ürünlerle ilgili piyasa fiyatlar üzerinden araflt rma yaparak aradaki orant s zl k derecesini göz önünde bulundurmalar gerekir. Herhangi bir flekilde özellikle kap da ödeme yöntemi kullan larak, faturas z, irsaliyesiz gönderimi yap lan ürünlerle ilgili daha dikkatli davranmalar gerekmektedir." (CHA) YARIN 3 Adana emniyetinde de ifliklikler sürüyor ADANA - 17 Aral k Büyük Rüflvet ve Yolsuzluk operasyonunun ard ndan çiflleri Bakanl 'nca Emniyet Genel Müdürlü ü'nde bafllat lan tasfiye furyas s ras nda Adana'da görevden al nan Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan' n yerine atanan Cengiz Zeybek, 4 emniyet müdür yard mc s ile birçok flube müdürünün görev yerini de ifltirmiflti. Zeybek, dün de l Emniyet Müdürlü ü'nde 15 flube müdürünün yerini de ifltirdi. Daha önce stihbarat ve Terörle Mücadele flubelerinden sorumlu Emniyet Müdür yard mc l görevini yürütürken, 20 Ocak'ta Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Müdür Yard mc l 'na getirilen smail Bilgin ile Kaçakç l ktan Sorumlu Emniyet Müdür Yard mc l görevinden Güvenlikten Sorumlu Emniyet Müdür Yard mc l 'na atanan Halil Da, Adana'daki Kemal Serhadl Polis Meslek Yüksek Okulu'na gönderildi. Asayiflten Sorumlu Emniyet Müdür Yard mc s Erhan Y ld r m ise Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Müdür Yard mc s oldu. Yap lan yeni de ifliklikler ise flöyle oldu: Terörle Mücadele fiube Müdürü Abdurrahim Zengin Seyhan lçe Emniyet Müdürlü ü'ne, ayn flubeye ise Bölge Trafik fiube Müdürü Murat Zeren getirildi. Seyhan lçe Emniyet Müdürü Levent Birsel Asayifl fiube Müdürü olurken ayn fiube Müdürü Mehmet Cihat fiireli Çocuk fiube Müdürlü ü'ne atand. Çocuk fiube Müdürü Serdar Koç, Çukurova lçe Emniyet Müdür Yard mc l 'na getirilirken Yüre ir lçe Emniyet Müdür Yard mc s Oktay Nergis, Tan k Koruma fiube Müdürü olarak görevlendirildi. Trafik Tescil fiube Müdür Yard mc s Gülsüm Nergis ayn birime flube müdürü oldu. (CHA)

4 4 YARIN 13 Mart 2014 DR. SAM ULUS KADIN DO. ÇOC. SA. VE HAS. E T. VE ARAfiT. HASTANES SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Bilgisayar Donan m Sarf Malzeme Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Babür Cad. No: Telsizler ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Bilgisayar Donan m Sarf Malzeme Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Deposu c) Teslim tarihi : Bütün malzemeler ifle bafllama tarihinden itibaren 15 (onbefl) gün içerisinde hastane deposuna teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Babür Caddesi No: Telsizler ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: stekliler teklif edecekleri malzemeler ile ilgili marka/model bilgilerinin bulundu- u listeyi teklifleri ile birlikte sunacaklard r. Marka/model listesinde teklif edilen her malzeme kaleminin markas ve var ise modeli yaz lacakt r. stekliler teklif edecekleri malzemeye ait numune yada katologlar afla daki listeye göre vereceklerdir. Afla daki listede istenilen malzemeler için numune mi katolog mu istendi i belirtilmifltir A Toner numune 2 35 A Toner numune 3 49 A Toner numune 4 53 A Toner numune Resmi lanlar A Toner numune 6 DRAM+TONER SET numune 7 LAZERJET YAZICI katolog 8 LAZERJET YAZICI Ç FT TARAFLI BASKILI katolog 9 BARKOD YAZICI katolog 10 KLAVYE USB BA LANTI SOKETL katolog 11 MOUSE OPT K USB BA LANTI SOKETL katolog 12 PS2 KLAVYE katolog 13 ANAKART katolog 14 filemc katolog 15 HARDD SK SATA katolog 16 POWER SUPPLY katolog 17 filemc FANI katolog 18 SW ÇH 48 PORTLU YÖNET LEB L R 1000 BASE katolog 19 PATCH CORD 1MT katolog 20 RJ 45 UÇ katolog 21 RJ 45 JAK PENSE katolog 22 USB KABLO 3 M L K katolog 23 SEYYAR MAKARALI KABLO katolog 24 TESTER C HAZI katolog 25 KABLO BA I katolog mm*25 mm KABLO KANALI katolog 27 LAZERJET YAZICI FAX ÖZELL KL katolog 28 2,5'' SAS D SK (600 GB) katolog 29 3,5'' SAS D SK (146 GB) katolog 30 SUNUCU (FILE SERVER) katolog 31 KYOCERA TASKALFA TK-6305 FOTOKOP C HAZINA UYUMLU TO- NER numune hale komisyonunun de erlendirdi i ve/veya kullan lmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hastane deposundan teslim al nacakt r.(muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede al nkonulan numuneler hariç.) Kullan lan ve/veya Karar Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim al nmayan numunelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. stekliler teklif ettikleri malzemenin teknik flartnameye uygun oldu unu teklif mektubunda kabul ve taahhüt etmektedir. hale komisyonu taraf ndan numune incelemesi s ras nda tespit edilemeyen kusurlar muayene komisyonu taraf ndan tespit edilebilir. ihale komisyonunca yap lan numune incelemesi sonucu malzemenin sat n al nd gerekçesiyle istekliler bir hak talebinde bulunamaz. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Bölümü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Babür Caddesi No: Telsizler ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -3228) (www.bik.gov.tr)

5 13 Mart 2014 ANTALYA - YUSUF fiam L KAHVEC - Sümer Tilmaç (sa da), Mehmet Rifat Aras, Mustafa Avk ran, Mustafa Uzunlar, Levent Ulukut ve Mehmet Özgür gibi oyuncular yetifltiren Antalya Büyükflehir Belediye Tiyatrosu (ABT), kuruluflunun 30 uncu y l n kutluyor. Antik ça larda bölgesinde 72 görkemli tiyatro binas na sahip Antalya da uzun y llar, 1932 de aç lan Antalya Halkevi d fl nda bir tiyatro bulunmuyordu. Antalya da profesyonel anlamda ilk tiyatro çal flmalar 1977 y l nda zmir Devlet Tiyatrosu ndan Mustafa Yalç n n Antalya ya davet edilerek, tiyatro kursu açmas yla bafllad. Talat Kalyoncu, Müfit Kayacan, Vedat Uyan k, Mesut Ayd n, Ali Y lmaz ve Ali Uflakl n n u rafllar sonras 1983 te ABT nin temeli at ld. ABT, Talat Kalyoncu nun sanat yönetmenli ini yapt Orman n Bekçileri adl çocuk oyunu ile ilk kez sahneye ç kt y lda 60 dan fazla farkl oyun sahneledi ABT Genel Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan, AA muhabirine yapt aç klamada, Antalya da 2 bin y ldan beri sanat n her dal n n var oldu unu söyledi. Kültür Sanat Antalya Büyükflehir Belediye Tiyatrosu 30 yafl nda Kentte profesyonel anlamda ilk tiyatro çal flmalar na Antalya Halkevi nin tahta sahnesinde bafllad klar n ifade eden Kayacan, daha sonra Antalya Belediyesi Amatör Tiyatro Toplulu u ad alt nda çal flmalar n sürdürdüklerini, 1995 y l nda belediye meclisinin ald kararla ABT nin resmi kimli e kavufltu unu anlatt. ABT nin 30 y lda nereden nereye geldi ini Karaalio lan Park nda açt klar sergiyle anlatt klar n belirten Kayacan, ABT, amatör bir Tuvallerine fianl urfa'y yans tacaklar fianliurfa - Harran Üniversitesinin (HRÜ) davetlisi olarak fianl urfa'ya gelen yabanc ressamlar, kentin tarihi ve kültürel yerlerini tuvallerine yans tacak. HRÜ taraf ndan düzenlenen "1. Uluslararas Sanat Günleri" etkinli i kapsam nda 26 ülkeden 65 ressam fianl urfa'da bulufltu. Üniversitenin Osmanbey Yerleflkesi'nde ressamlarla bir araya gelen HRÜ Rektörü Prof. Dr. brahim Halil Mutlu, gazetecilere yapt aç klamada, flehrin tarihi ve kültürel de erlerini sanatla tan tmak amac yla bu organizasyonu gerçeklefltirdiklerini belirtti. Aralar nda Rusya, talya, Polonya, Bosna Hersek, K rg zistan ve Kosova gibi ülkelerden gelen sanatç lar n 10 gün boyunca kenttin tarihi, turistik ve ören yerlerini ziyaret edece ini anlatan Mutlu, ressamlar n "yabanc bir gözle" bu yerleri resme dönüfltürece ini söyledi. çal flmayla bafllad, hiç ara vermeden her y l kendini yenileyerek çal flt. Bu tahta sahnelerde Sümer Tilmaç, Mehmet Rifat Aras, Mustafa Avk ran, Mustafa Uzunlar, Levent Ulukut ve Mehmet Özgür gibi bir çok tiyatrocu yetiflti. Bizden yetiflen oyuncular m z bugün birçok film ve dizide rol al yor dedi. Kayacan, Türkiye de tiyatronun yeterince destek görmedi ini, Anadolu da zorluklarla tiyatro oynayan gruplar n ABT nin baflar s na örnek alabileceklerini kaydetti. ABT nin 30 y lda 60 n üzerinde farkl oyunu sahneye koydu unu, gecekondu aralar ndaki kültür çad rlar nda, aç k alanlara ve okul bahçelerine kurulan sahnelerde, ilçelerde, köylerde, beldelerde ve antik tiyatrolarda sahne ald klar n anlatan Kayacan, Almanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Ukrayna, M s r gibi ülkelerde çeflitli festivallere kat ld klar n dile getirdi. Çocuklar n düflünmeyi, sorgulamay, mücadele etmeyi tiyatroyla ö rendiklerini vurgulayan Kayacan, Mutlu bir toplum için kültür sanat olmazsa olmazd r ifadesini kulland. (AA) Resimlerin daha sonra üniversitenin müzesinde sergilenece ini aktaran Mutlu, " lk defa uluslararas üne sahip ressamlara ev sahipli i yap yoruz. Bu etkinlik fianl urfa'n n tan t m na da büyük katk s olacak. Eserler ayr ca kentin tan t m için kitap haline getirilip da t lacak." Mutlu, eserlerin 19 Mart Çarflamba günü sergilenmeye bafllanaca n sözlerine ekledi. (AA) YARIN 5 Üniversiteli yazar n ikinci kitab ilgi görüyor A RI - A r brahim Çeçen Üniversitesi (A ÇÜ) Psikolojik Dan flmanl k ve Rehberlik Ö retmenli i Bölümü okuyan son s n f ö rencisi genç yazar Mesut Güney Y lmaz n ikinci kitab Yal n Ayak Düfller adl kitab ç kt. Kendi imkanlar yla biriktirdi i harçl klarla kitap ç kard n ifade eden Y lmaz n eserleri arkadafllar taraf ndan ilgiyle okunuyor. lk ç kard 'Bafllang ç' adl kitab n n 1 ay içerisinde 3. bask s n n ç kt n dile getiren genç yazar Y lmaz, kinci kitab m 'Yal n Ayak Düfller' de ç kt. Mutluyum. lk kitab m da biriktirdi im harçl mla ç karm flt m. Esnaflar, ö retmenler en önemlisi üniversiteli arkadafllar m yaz lar m, kitaplar m be eniyor. Mutlu oluyorum tabi. 3. kitab m n çal flmalar na bafllad m. nflallah devam gelir. Üniversite de gerçekten çok deneyimli farkl alanlarda baflar l olan arkadafllar m z var. Onlara gerek üniversite yönetimleri, gerekse çeflitli özel kurulufllar taraf ndan destek verilmeli. diye konufltu. A ÇÜ Türk Dili ve Edebiyat Bölümü son s n f ö rencilerinden Ayd n Saltan, yazar n ikinci kitab n ald n belirterek, Bende bir edebiyatç aday y m. Gerçekten güzel bir çal flma. nflallah bizlere de nasip olur böyle eserler vermek. Mesut u tebrik etmek laz m çünkü kendi imkanlar yla zor bir yolculuk geçirdi. Yavafl yavafl ç k yor basamaklar. dedi. (CHA)

6 6 YARIN Kültür Sanat Türk kad n n n düflüncelerini sanata yans tt lar Eskiflehir de, yaklafl k 2 ay önce aç lan kursta ilk kez heykel yapmay ö renen 13 kad n, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü dolay s yla haz rlad klar özel çal flmayla Türk kad n n ve fliddet gören kad n n düflüncelerini yüz ifadelerine yans tt. ESK fieh R - DEN Z AÇIK - Eskiflehir de, yaklafl k 2 ay önce aç lan kursta ilk kez heykel yapmay ö renen 13 kad n, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü dolay s yla haz rlad klar özel çal flmayla Türk kad n n ve fliddet gören kad n n düflüncelerini yüz ifadelerine yans tt. Eskiflehir de Tepebafl Belediye taraf ndan yaklafl k 2 ay önce aç lan ve heykelt rafl Mustafa K z ldemir taraf ndan Özdilek Sanat Merkezi ndeki kursa 13 kad n kat ld. K z ldemir, AA muhabirine yapt aç klamada, Tepebafl Belediyesinin önemli sanat etkinliklerine imza att n kaydetti. Heykelin salt bir zümrenin yapabildi i bir sanat dal olmad n göstermek için kad nlara yönelik heykel kursu açt n ifade eden K z ldemir, flöyle konufltu: Çal flmalar m z 13 kad nla birlikte yap yoruz. Kad nlar n ço u ilk kez heykel yap yor. yi çal flmalar ortaya ç kt. 8 Mart Dünya Kad nlar Günü için özel bir çal flma yap yoruz. Ortaya toplam 24 eser ç kt. Herkes kendi içindeki kad n, masklara yans tt. Emekçi kad n n heykelde neleri baflarabildi ini göstermek istiyoruz. - Her maskta kendi kad n m z anlatt k Kursiyerlerden Tülay Gürkan da kad nlar projeye gönüllü olarak kat ld n belirterek, Her maskta kendi kad n m z anlatt k. 7 Mart ta açaca m z sergi, renkli ve farkl olacak. Ç kan eserlerin ço u flafl rt c. Herkes farkl teknik ve malzemelerle mask yapt dedi. Nazl Örücü ise yaklafl k 2 ay önce heykel kursuna korkarak bafllad n ancak bundan sonra heykel yapmay b rakamayaca n bildirdi. Bu sanat dal sayesinde kendini ifade edebildi ini anlatan Örücü, Bütün kad nlar n bir günlü üne heykel yapmas n istiyorum. Çamurla üç mask yapt m. Erkek masklar ürettim çünkü, fliddet gören kad n n bir erkek için ne düflündü ü, ona karfl ZM R - zmirli kuaförler, Avrupa Birli i (AB) projesi kapsam nda saç tasar m tekniklerini ö renmek üzere Türkiye'de bulunan Litvanyal ö retmenlere hünerlerini sergiledi. AB'ye üye ve aday ülkelerin mesleki e itime yönelik politikalar n desteklemek ve gelifltirmek için yürütülen Leonardo Da Vinci program kapsam ndaki "Kuzey ve güney ülkelerdeki kuaförlük hizmetleri ve makyaj projesi" çerçevesinde Litvanyal ö retmenler zmir'de çal flmalar na bafllad. Programlar n n ikinci gününde zmirli kuaförlerle bir araya gelen yapmak iste i ancak yapamad yüz ifadelerini çal flt m diye konufltu. Nilgün Temel de ilk kez bafllad heykel kursundaki proje için mitoloji kahramanlar ndan Medusa n n mask n yapt n dile getirdi. Mask n, okudu u bir kitaptan etkilenerek haz rlad na de inen Temel, Medusa güzelli i bafla bela olan bir mitolojik kahraman. Bu yüzden kad nlar n bir güzellik objesi olarak görülmemesi gerekti ini düflünüyorum ifadelerini kulland. (AA) ö retmenler, saç tasar m tekniklerini zmirli kuaförlerce yap lan flovla inceledi. Ö rencilerin de ilgiyle izledi i etkinlikte farkl saç modelleri ve makyaj 13 Mart 2014 Venedik Bienali 14. Uluslararas Mimarl k Sergisi 7 Haziran da bafllayacak STANBUL - Türkiye, bu y l 7 Haziran-23 Kas m tarihlerinde gerçeklefltirilecek Venedik Bienali 14. Uluslararas Mimarl k Sergisi'nde ilk kez ulusal bir pavyonla yer alacak. Etkinlik kapsam nda kurulacak Türk Pavyonu'nda sergilenecek "Haf za Mekanlar " isimli projenin detaylar, Salon KSV'de düzenlenen toplant da aç kland. Toplant da konuflan stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl, vakf n, kültür ve sanat birikimini uluslararas alana tafl mak amac yla 2004 y l ndan itibaren yurt d fl nda projeler gerçeklefltirdi ini söyledi. Venedik Bienali Uluslararas Sanat Sergisi'nde Türkiye'nin flimdiye kadar geçici mekanlarda yer ald n aktaran Eczac bafl, " KSV olarak yapt m z giriflimler ve 21 destekçinin de katk lar yla ülkemiz, bu y ldan bafllayarak 20 y l boyunca bienalde kal c bir mekana sahip olacak. Bu sayede Türkiye'nin ulusal pavyonu ile Venedik Bienali Uluslararas Sanat Sergisi'nin yan s ra Venedik Bienali Uluslararas Mimarl k Sergisi'ne de kat lacak olmas ndan mutluluk duyuyorum" diye konufltu. (AA) Türk kuaförler hünerlerini sergiledi çal flmalar sunuldu. Cumhuriyet Nevvar Salih flgören K z Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Zuhal Aksoy, gazetecilere yapt aç klamada, Litvanya'da mesleki e itimde görevli 7 ö retmeni bir hafta boyunca a rlayacaklar n belirterek, "Güzellik ve Saç Bak m Hizmetleri Bölümü ö retmenlerimiz ve zmirli kuaförler Litvanyal konuklara sahip olduklar bilgi ve tecrübeyi aktar yor. Proje kapsam nda bizim görevlilerimiz de L tvanya'ya gidecek ve oradaki çal flmalar inceleyecek. Amaç tecrübe paylafl m d r" diye konufltu. (AA)

7 13 Mart 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Bir makyaj malzemesi. Baston. 2. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Suudi Arabistan n para birimi. 3.Tavu un istenilen yere yumurtlamas için o yere konulan yumurta veya benzeri fley. Pey akçesi. 4. Bir konuda direnme, ayak direme. Kömürlefltirilecek a aç ya da piflirilecek tu lalarla dolu olan ve d fl çamur ile s vanan kümbet. 5. Türlü ürün ve mal al m sat m. 6. Temiz olma, temizlik. 7. S v. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, dineri. 8. Bir say. Ad, ün, san. Donmufl su. 9. Bir yerden al p baflka bir yere tafl ma, iletme, aktarma. 10. Bal kesir ilinin bir ilçesi. lkel silah. 11. Alt n n simgesi. Devlet memurlar n n maafllar n n derece ve tutarlar n düzenleyen çizelge. 12.K zartma kab. C l z, zay f, güçsüz. 13. Avuç içi. Ses yitimi. 14. Çam a ac ndan yap lm fl su testisi. 17.Yy da yaflam fl hiciv flairimiz. 15. Lahza. skambilde ayn cinsten iki kâ t. ÇOK ÖNEML K fi anlam nda yabanc bir k saltma. 16. rat. zmir ilinin bir ilçesi. 17. Yana n alt k sm. 18. Mektup. Rey. Bir nota. 19. Sandallar asmaya yarayan ve gemilerin bordalar nda bulunan dikmelere verilen ad. 20. Kampana. Devlet mal veya paras. Yukar dan afla ya: 1.Baz hayvan veya bitki hücrelerinde bulunan, i ne biçiminde billur madde. Gemileri, farkl iki su düzeyinin birinden öbürüne afl rmak için yap lm fl ara havuz. Eski Türklerde kutsal hekim. 2. Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. Bir kimsenin hasta olup olmad n ya da hastal n nerede oldu unu araflt rma. Gözleri görmeyen. 3. Üstünde ölü y kanan kerevet, teneflir. Arapçada su. Bir ilimiz. Avrupa da bir göl. 4. Ülkemizin plaka iflareti. Ö ütülmüfl susam n koyu s v durumu. Amerikan Profesyonel Basketbol Liginin k saltmas. Klavsene benzeyen klavyeli bir çalg cm yükseklikte, basit yaprakl, kökü sürgün kesici olarak kullan lan a açç k. Öküz yemli i. lenme, beddua. 6. Yanarda a z. E itim ö retim sistemi. Has rotu, saz, kam fl. 7. Tutu, rehin. Havada on milyonda bir oran nda bulunan, renksiz, kokusuz, asal gaz. Do ada oldu u gibi kalarak ifllenmemifl olan. 8. De erli madenlerin safl k derecesi. Ba ml. Dalg r, hare. Endonezya n n plaka iflareti. 9. ri delikli kalbur. Dürülerek boru biçimi verilmifl deri ya da kâ t tomar. Tütün duman n n b rakt ya l kir. Hava ya da gaz ak mlar oluflturmakta kullan lan ayg t. 10. ERS N. (Foto raf sanatç m z). Ceviz. Güreflte bir oyun. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 13 Mart 2014 D fl Haberler YARIN 9 Rusya'n n K r m'a askeri sevkiyat devam ediyor AKMESC T/FEODOS YA - Rusya'n n K r m'a askeri sevkiyat devam ederken, bugün de Feodosiya'da çok say da Rus askeri görüldü. K r m Özerk Cumhuriye'tinde 16 Mart'ta yap lacak referandum öncesinde Rusya'n n K r m'a askeri sevkiyat aral ks z sürüyor. K r m'daki neredeyse tüm stratejik noktalar n kontrolünü ele geçiren Rusya, bölgedeki asker say s n da her geçen gün art r yor. K r m' n do usundaki liman flehirlerinden olan Feodosiya-Akmescit karayolunda çok say da Rus askeri arac n n Akmescit yönünde hareket halinde oldu u görüldü. Askerlerin bölgedeki Rus birliklerine takviye amaçl gönderildikleri belirtiliyor. Ayr ca Akmescit'te yaklafl k 20 kilometre mesafede bulunan Perevalne beldesindeki Ukrayna'ya ait askeri birli in kontrolü de hala Rus askerleri taraf ndan sa lan yor. Rus askerlerinin bölgeye 6 askeri çad r daha kurduklar ve yüksek bölgelerde siper kazd klar gözlendi. Bölgede askeri hareketlili in yan s ra savafl karfl t gösteriler de sürüyor. Akmescit'teki Marino semtinde yaflayan Tatarlar bugün soka a ç karak bar fl yanl s gösteri yapt. Ellerinde, "Savafl de il bar fl istiyoruz", "Ukrayna, K - r m", "Savafla hay r" yaz l pankartlar tafl yan, kad n ve çocuklardan oluflan kalabal k bir Tatar grubu, bir saatlik eylemden sonra da ld.(a.a) NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa so uk savafl sonras en büyük güvenlik tehlikesini yafl yor NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, K r m'daki gerginli e iliflkin Avrupa'n n so uk savafl döneminden sonra en büyük güvenlik tehlikesiyle karfl karfl ya oldu unu söyledi. BERL N - Bild gazetesine aç klama yapan Rasmussen, Rusya'y Ukrayna'n n toprak bütünlü üne zarar vermekle elefltirdi. ''Biz sa lam flekilde Ukrayna taraf ndan duruyoruz. Avrupa so uk savafl sonras en büyük güvenlik tehlikesini yafl - yor'' diyen Rasmussen, Rusya'n n tavr nedeniyle devletler aras hukukun zedelendi ini belirtti. Rasmussen, uluslararas toplumun Rusya'y K r m'daki askeri gerginlik nedeniyle sert bir flekilde elefltirdi ini hat rlatarak, NATO, AB ve G7 ülkelerinin Rusya'dan uluslararas sorumluluklar n yerine getirmesini istedi ini vurgulad. Rusya'dan gerilimi azaltmas için K r m'dan TORONTO - Uzmanlar n, son yüzy l n en so uk üçüncü k fl olarak nitelendirdi i bu y lki k fl mevsimi, Kuzey Amerika'da etkili olmaya devam ediyor. Afl r so uklar nedeniyle donan Niagara fielalesi'nde buz da lar oluflurken, k tada Great Lakes (Büyük Göller) olarak bilinen befl büyük askeri birliklerini geri çekmesini isteyen Rasmussen, Rusya'n n ayr - ca Ukrayna'n n içifllerine kar flmamas gerekti- ini de kaydetti. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, ayr ca 21. yüzy l Avrupa haritas nda hiçbir ülkenin yeni bir s n r çizmeye kalk flmamas n vurgulad. Taraflar n so ukkanl hareket etmesini isteyen gölün buzlarla kapland - bildirildi. ki ay önce buz tutmaya bafllayan Niagara fielalesi'nde, düfltü ü yerden yükselen su buharlar buz tepecikleri meydana getirdi. Bir süredir hafta sonlar n sessiz ve sakin geçiren flelale, yeniden turist almaya bafllad. Buz tepecikleri foto rafç lar n ilgi oda oldu. Rasmussen, Ukrayna'daki insanlar n büyük bir cesaret örne i gösterdi ini belirterek, Ukrayna ordusunun üzerindeki bask ya ra men geri planda kalmas n övdü. Pazar gününden bu yana NATO'nun önemli ad mlar att n bildiren Rasmussen, öncelikle dikkatli davrand klar n aktard. ABD'nin ilave savafl uçaklar ile balt k ülkelerinin hava savunmas na destek vermesinin memnuniyet verici oldu unu anlatan Rasmussen, bununla ittifak n ciddiyetini gösterdi ini bildirdi. Ukrayna'daki siyasi ve askeri yönetimle iflbirli- ini güçlendirdiklerine iflaret eden Rasmussen, Ukrayna ordusunun verimlili inin art rma çabas içinde olduklar n kaydetti. Rasmussen, Rusya'n n partnerlik prensiplerine çok aç k flekilde ayk r davrand - n bildirdi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, daha önce Suriye'deki kimyasal silahlar imha edecek olan Amerikan savafl gemisi Cap Ray'e eskortluk yapmas öngörülen Rusya'n n bu göreve kat l m n iptal ettiklerini aç klad. (A.A) Kuzey Amerika kara k flla mücadele ediyor Öte yandan, Kuzey Amerika k tas ndaki "Great Lakes" denilen Büyük Göller'in yüzde 91'i buzla kapland. Birbirlerine yak nl klar nedeniyle, k tan n göller bölgesi diye de bilinen Ontario, Superior, Michigan, Erie ve Huron Gölleri, 1979'daki yüzde 93,9'luk buzlanma oran ndan sonra bu y l ikinci rekor seviyesine ulaflarak yüzde 91 seviyesini yakalad. Great Lakes Çevre Araflt rma Laboratuvar 'ndan yap lan aç klamada, bölgedeki hava s cakl n n halen düflük oldu u ve buzun bahar aylar ndan önce çözülmesinin beklenmedi i kaydedildi. (A.A)

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı