GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde kullan lmak üzere gelifltirilen MIZRAK-U füzesi, Roketsan taraf ndan yurt içi altyap kullan larak tasarland. Rakiplerine karfl önemli teknik üstünlüklere sahip olan füzenin bu y l içerisinde kalifiye edilmesi hedefleniyor. Ana muharebe tanklar na karfl kullan lacak olan MIZRAK-U füzesi azami 8 kilometre menzili ile yüksek vurufl hassasiyeti ve etkin z rh delme yetene ine sahip. Yurt içi altyap kullan larak tasarlanan ve testlerden baflar yla geçen uzun menzilli tanksavar füzesi "MIZRAK-U" ilk testinde hedefi yüzde 100 baflar yla vurdu. Gökçek in bitiremeyip, Bakanl a devretti i; Çayyolu Metrosu HABER 18 DE HABER 18 DE Kad n aday say s %5 in alt nda kald Seçim yar fl Sanal alem de HIZLANDI N HAYET AÇILIYOR Y llard r yap m süren ve Ankara trafi- ine yeni bir soluk kazand racak olan Çayyolu Metrosu nihayet bugün Milli Kütüphane yan nda düzenlenecek bir törenle hizmete aç lacak. Çayyolu Metrosu baflta Eskiflehir yolu olmak üzere Ankara trafi ini rahatlat rken Baflkentli vatandafllara geçen ay aç lan Sincan Metrosu nda oldu u gibi bir hafta ücretsiz hizmet verecek. HABER 17 DE TOPLU TAfiIMADA LK ELEKTR KL OTOBÜS ANKARA DA Haberi 16 da BAfiKAN FETH YAfiAR HALKIN SEVG S YLE ENERJ DEPOLADI Haberi 20 de AZ GÖRÜYORLAR AMA, ÇOK fiey BAfiARIYORLAR Haberi 20 de

2 Taylor Swift, en çok kazanan flark c s oldu sinema rehberi 2 YARIN SineMagazin Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Kufllar fiehrinde Macera, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Kufllar fiehrinde Macera, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Silsile, K fl Masal, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Silsile, Gulyabani, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) ANKARA - Country müzi in genç y ld z Taylor Swift, yaklafl k 40 milyon dolarl k geliriyle 2013 y l n n en çok kazanan müzisyeni oldu. Bilboard dergisi, 2013 y l nda en çok kazanan müzisyenler listesini aç klad. Dergiye göre 24 yafl ndaki Swift, 39,7 milyon dolarl k albüm sat fl, turne geliri ve reklam kazançlar ile bir kez daha en çok kazanan müzisyen listesinin tepesine yerleflti y l nda da en çok kazanan müzisyen seçilen Swift, 2012 de 12,7 milyon dolarl k geliri ile 15. s rada yer alm fl, birincili i 35 milyon dolar gelir elde eden Madonna ya kapt rm flt. Boxscore konser verileri ve Nielsen SoundScan sat fl bilgileri kullan larak haz rlanan listenin ikinci s ras nda yaklafl k 33 milyon dolarl k geliri ile Country müzi inin bir baflka sevilen ismi Kenny Chesney yer ald. Listede Chesney i 31,5 milyon dolarla Justin Timberlake izliyor. Bilboard dergisine göre, 2013 te en çok kazanan 10 flark c flöyle s ralan yor: 1- Taylor Swift milyon dolar 2- Kenny Chesney milyon dolar 3- Justin Timberlake milyon dolar 4- Bon Jovi milyon dolar 5- Rolling Stones milyon dolar 6- Beyonce milyon dolar 7-Maroon milyon dolar 8- Luke Bryan milyon dolar 9- Pink - 20 milyon dolar 10- Fleetwood Mac - 19 milyon dolar. (AA) Ömer, Mavi Dalga, Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Gulyabani, Meydan, Aile S rlar, Sürgün nek, K fl Masal, Kapital, Yasak Aflk, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Silsile, Gulyabani, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Kufllar fiehrinde Macera, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) S n rs zlar Kulübü, Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, K fl Masal, Gulyabani, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Kufllar fiehrinde Macera, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3 Ankara Cinemaximum (Armada) 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Kufllar fiehrinde Macera, Silsile, S n rs zlar Kulübü, Sürgün nek, K fl Masal, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, 12 Y ll k Esaret, Mavi Yasemin. 13 Mart 2014 Davut Gülo lu ilk celsede beraat etti STANBUL - fiark c Davut Gülo lu, oturdu u sitenin yöneticisini tehdit etti i gerekçesiyle 2 y la kadar hapis cezas istemiyle yarg land davan n ilk duruflmas nda beraat etti. Anadolu Adalet Saray 14. Sulh Ceza Mahkemesi ndeki duruflmaya, tutuksuz san k Davut Gülo lu ile avukat kat ld. Müflteki site yöneticisi nci Dalk ran ise duruflmaya gelmedi. Duruflmada kimlik tespiti yap lan Gülo lu, bekar ve ayl k gelirinin 15 bin lira oldu unu söyledi. Duruflmada, müflteki nci Dalk ran n polis merkezinde verdi i ifadesi okundu. Dalk ran n ifadesinde Gülo lu nun evine icra memurlar gelmifl. Ben de bu nedenle evine gittim. Buna k zan Gülo lu, bana balkondan masa f rlatt. Küfür ve hakaret etti, Seni öldürece im dedi. Ama daha sonra flikayetimden vazgeçtim dedi i belirtildi. (AA)

3 13 Mart 2014 BURSA - Bursa Emniyet Müdürlü ü Siber Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri taraf ndan biliflim çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 14 kifli gözalt na al nd. Çete üyelerinin kurduklar e-ticaret internet siteleri üzerinden tan nm fl markalara ait cep telefonlar n de erinin alt nda göstererek sat fl yapt klar, buna ra men daha düflük fiyattaki telefonlar vatandafllara gönderdikleri ortaya ç kt. Siber Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri baz kiflilerin kurduklar internet siteleri üzerinden vatandafllar doland rd klar yönündeki flikayetlerin artmas üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 14 kifli gözalt na al nd. Zanl lar, 'Suç fllemek çin Örgüt Kurmak ve Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Biliflim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlar n n Araç Olarak Kullan lmas Suretiyle Doland r c l k, Verileri Hukuka Ayk r Olarak Verme veya Ele Geçirme' iddias yla gözalt na al nd. Örgüt kurucusu ve lideri olan zanl n n 4 adet internet sitesi vas tas yla internet sitelerindeki ürünleri pazarlama hizmeti veren bir ça r merkezinin sahibi oldu u ortaya ç kt. Bursa Emniyet Müdürlü ü nden operasyonla ilgili yap lan aç klamada, "Bu internet siteleri üzerinden piyasada marka de eri kazanm fl firmalara ait cep telefonlar ile elektronik ürünlerin Yaflam H CR 13 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 29 fiubat 1429 piyasa de eri alt nda reklamlar n yapmak suretiyle piyasada genifl bir kitleye ulaflarak yüksek miktarda talep toplad, daha sonra belirtilen siteler üzerinden sat fl ifllemi gerçeklefltirilen ürünlerin yerine piyasa de eri çok daha düflük olan ve marka model itibariyle daha kalitesiz ürünler gönderdikleri belirlendi. Bu kifliler, ald klar talep üzerine bazen hak sahibi vatandafllara hiçbir ürün göndermedik- leri, ürün sat fl yapt klar müflterilerin geri dönüfl yapt klar nda yine bu flah slara ma duriyetini bildirdikleri tespit edilmifltir. Ancak ça r merkezi çal flanlar n n çeflitli oyalama taktikleri kullanarak Ürün siparifllerinde kar fl kl k oldu u, kargolar n veya maillerin kar flt, flu an yo unluktan dolay yaflanan ma duriyetin en k sa zamanda giderilece i gibi bahaneler gösterilerek müflterilere geri ödeme yap lmad bu sayede haks z menfaat elde ettikleri tespit edilmifltir. Konu ile ilgili olarak Siber Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Kurduklar e-ticaret siteleri üzerinden doland r c l k yapan çete çökertildi taraf ndan düzenlenen operasyonda yakalanan 14 flüpheli flah s, haklar nda düzenlenen tahkikat evraklar ile birlikte adli makamlara sevk edilmifltir." Zanl lardan çete lideri oldu u ileri sürülen A.S. isimli kifli tutuklan rken 3 zanl adli kontrol flart yla di er 10 zanl da tutuksuz yarg lanmak üzere serbest b rak ld. 'ÖNCE S TEN N GÜVEN RL L N ARAfiTIRIN' Bursa Emniyet Müdürlü ü nden yap lan aç klamada, vatandafllar n e-ticaret sitelerinde yapt klar al flverifllerde, öncelikle sitenin güvenilirli i ve fiyat ölçeklerinin makul olmas ile ilgili ikincil araflt rmalar yapmalar gerekti i dile getirildi. Aç klamada, flu uyar lara yer verildi: "Söz konusu sitelerle ilgili flikayetleri, arama motorlar vas tas yla al flverifl öncesi kontrol etmeleri laz m. Fiyat ola an d fl düflük gösterilen ürünlerle ilgili piyasa fiyatlar üzerinden araflt rma yaparak aradaki orant s zl k derecesini göz önünde bulundurmalar gerekir. Herhangi bir flekilde özellikle kap da ödeme yöntemi kullan larak, faturas z, irsaliyesiz gönderimi yap lan ürünlerle ilgili daha dikkatli davranmalar gerekmektedir." (CHA) YARIN 3 Adana emniyetinde de ifliklikler sürüyor ADANA - 17 Aral k Büyük Rüflvet ve Yolsuzluk operasyonunun ard ndan çiflleri Bakanl 'nca Emniyet Genel Müdürlü ü'nde bafllat lan tasfiye furyas s ras nda Adana'da görevden al nan Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan' n yerine atanan Cengiz Zeybek, 4 emniyet müdür yard mc s ile birçok flube müdürünün görev yerini de ifltirmiflti. Zeybek, dün de l Emniyet Müdürlü ü'nde 15 flube müdürünün yerini de ifltirdi. Daha önce stihbarat ve Terörle Mücadele flubelerinden sorumlu Emniyet Müdür yard mc l görevini yürütürken, 20 Ocak'ta Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Müdür Yard mc l 'na getirilen smail Bilgin ile Kaçakç l ktan Sorumlu Emniyet Müdür Yard mc l görevinden Güvenlikten Sorumlu Emniyet Müdür Yard mc l 'na atanan Halil Da, Adana'daki Kemal Serhadl Polis Meslek Yüksek Okulu'na gönderildi. Asayiflten Sorumlu Emniyet Müdür Yard mc s Erhan Y ld r m ise Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Müdür Yard mc s oldu. Yap lan yeni de ifliklikler ise flöyle oldu: Terörle Mücadele fiube Müdürü Abdurrahim Zengin Seyhan lçe Emniyet Müdürlü ü'ne, ayn flubeye ise Bölge Trafik fiube Müdürü Murat Zeren getirildi. Seyhan lçe Emniyet Müdürü Levent Birsel Asayifl fiube Müdürü olurken ayn fiube Müdürü Mehmet Cihat fiireli Çocuk fiube Müdürlü ü'ne atand. Çocuk fiube Müdürü Serdar Koç, Çukurova lçe Emniyet Müdür Yard mc l 'na getirilirken Yüre ir lçe Emniyet Müdür Yard mc s Oktay Nergis, Tan k Koruma fiube Müdürü olarak görevlendirildi. Trafik Tescil fiube Müdür Yard mc s Gülsüm Nergis ayn birime flube müdürü oldu. (CHA)

4 4 YARIN 13 Mart 2014 DR. SAM ULUS KADIN DO. ÇOC. SA. VE HAS. E T. VE ARAfiT. HASTANES SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Bilgisayar Donan m Sarf Malzeme Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Babür Cad. No: Telsizler ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Bilgisayar Donan m Sarf Malzeme Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Deposu c) Teslim tarihi : Bütün malzemeler ifle bafllama tarihinden itibaren 15 (onbefl) gün içerisinde hastane deposuna teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Babür Caddesi No: Telsizler ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: stekliler teklif edecekleri malzemeler ile ilgili marka/model bilgilerinin bulundu- u listeyi teklifleri ile birlikte sunacaklard r. Marka/model listesinde teklif edilen her malzeme kaleminin markas ve var ise modeli yaz lacakt r. stekliler teklif edecekleri malzemeye ait numune yada katologlar afla daki listeye göre vereceklerdir. Afla daki listede istenilen malzemeler için numune mi katolog mu istendi i belirtilmifltir A Toner numune 2 35 A Toner numune 3 49 A Toner numune 4 53 A Toner numune Resmi lanlar A Toner numune 6 DRAM+TONER SET numune 7 LAZERJET YAZICI katolog 8 LAZERJET YAZICI Ç FT TARAFLI BASKILI katolog 9 BARKOD YAZICI katolog 10 KLAVYE USB BA LANTI SOKETL katolog 11 MOUSE OPT K USB BA LANTI SOKETL katolog 12 PS2 KLAVYE katolog 13 ANAKART katolog 14 filemc katolog 15 HARDD SK SATA katolog 16 POWER SUPPLY katolog 17 filemc FANI katolog 18 SW ÇH 48 PORTLU YÖNET LEB L R 1000 BASE katolog 19 PATCH CORD 1MT katolog 20 RJ 45 UÇ katolog 21 RJ 45 JAK PENSE katolog 22 USB KABLO 3 M L K katolog 23 SEYYAR MAKARALI KABLO katolog 24 TESTER C HAZI katolog 25 KABLO BA I katolog mm*25 mm KABLO KANALI katolog 27 LAZERJET YAZICI FAX ÖZELL KL katolog 28 2,5'' SAS D SK (600 GB) katolog 29 3,5'' SAS D SK (146 GB) katolog 30 SUNUCU (FILE SERVER) katolog 31 KYOCERA TASKALFA TK-6305 FOTOKOP C HAZINA UYUMLU TO- NER numune hale komisyonunun de erlendirdi i ve/veya kullan lmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hastane deposundan teslim al nacakt r.(muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede al nkonulan numuneler hariç.) Kullan lan ve/veya Karar Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim al nmayan numunelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. stekliler teklif ettikleri malzemenin teknik flartnameye uygun oldu unu teklif mektubunda kabul ve taahhüt etmektedir. hale komisyonu taraf ndan numune incelemesi s ras nda tespit edilemeyen kusurlar muayene komisyonu taraf ndan tespit edilebilir. ihale komisyonunca yap lan numune incelemesi sonucu malzemenin sat n al nd gerekçesiyle istekliler bir hak talebinde bulunamaz. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Bölümü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Babür Caddesi No: Telsizler ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -3228) (www.bik.gov.tr)

5 13 Mart 2014 ANTALYA - YUSUF fiam L KAHVEC - Sümer Tilmaç (sa da), Mehmet Rifat Aras, Mustafa Avk ran, Mustafa Uzunlar, Levent Ulukut ve Mehmet Özgür gibi oyuncular yetifltiren Antalya Büyükflehir Belediye Tiyatrosu (ABT), kuruluflunun 30 uncu y l n kutluyor. Antik ça larda bölgesinde 72 görkemli tiyatro binas na sahip Antalya da uzun y llar, 1932 de aç lan Antalya Halkevi d fl nda bir tiyatro bulunmuyordu. Antalya da profesyonel anlamda ilk tiyatro çal flmalar 1977 y l nda zmir Devlet Tiyatrosu ndan Mustafa Yalç n n Antalya ya davet edilerek, tiyatro kursu açmas yla bafllad. Talat Kalyoncu, Müfit Kayacan, Vedat Uyan k, Mesut Ayd n, Ali Y lmaz ve Ali Uflakl n n u rafllar sonras 1983 te ABT nin temeli at ld. ABT, Talat Kalyoncu nun sanat yönetmenli ini yapt Orman n Bekçileri adl çocuk oyunu ile ilk kez sahneye ç kt y lda 60 dan fazla farkl oyun sahneledi ABT Genel Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan, AA muhabirine yapt aç klamada, Antalya da 2 bin y ldan beri sanat n her dal n n var oldu unu söyledi. Kültür Sanat Antalya Büyükflehir Belediye Tiyatrosu 30 yafl nda Kentte profesyonel anlamda ilk tiyatro çal flmalar na Antalya Halkevi nin tahta sahnesinde bafllad klar n ifade eden Kayacan, daha sonra Antalya Belediyesi Amatör Tiyatro Toplulu u ad alt nda çal flmalar n sürdürdüklerini, 1995 y l nda belediye meclisinin ald kararla ABT nin resmi kimli e kavufltu unu anlatt. ABT nin 30 y lda nereden nereye geldi ini Karaalio lan Park nda açt klar sergiyle anlatt klar n belirten Kayacan, ABT, amatör bir Tuvallerine fianl urfa'y yans tacaklar fianliurfa - Harran Üniversitesinin (HRÜ) davetlisi olarak fianl urfa'ya gelen yabanc ressamlar, kentin tarihi ve kültürel yerlerini tuvallerine yans tacak. HRÜ taraf ndan düzenlenen "1. Uluslararas Sanat Günleri" etkinli i kapsam nda 26 ülkeden 65 ressam fianl urfa'da bulufltu. Üniversitenin Osmanbey Yerleflkesi'nde ressamlarla bir araya gelen HRÜ Rektörü Prof. Dr. brahim Halil Mutlu, gazetecilere yapt aç klamada, flehrin tarihi ve kültürel de erlerini sanatla tan tmak amac yla bu organizasyonu gerçeklefltirdiklerini belirtti. Aralar nda Rusya, talya, Polonya, Bosna Hersek, K rg zistan ve Kosova gibi ülkelerden gelen sanatç lar n 10 gün boyunca kenttin tarihi, turistik ve ören yerlerini ziyaret edece ini anlatan Mutlu, ressamlar n "yabanc bir gözle" bu yerleri resme dönüfltürece ini söyledi. çal flmayla bafllad, hiç ara vermeden her y l kendini yenileyerek çal flt. Bu tahta sahnelerde Sümer Tilmaç, Mehmet Rifat Aras, Mustafa Avk ran, Mustafa Uzunlar, Levent Ulukut ve Mehmet Özgür gibi bir çok tiyatrocu yetiflti. Bizden yetiflen oyuncular m z bugün birçok film ve dizide rol al yor dedi. Kayacan, Türkiye de tiyatronun yeterince destek görmedi ini, Anadolu da zorluklarla tiyatro oynayan gruplar n ABT nin baflar s na örnek alabileceklerini kaydetti. ABT nin 30 y lda 60 n üzerinde farkl oyunu sahneye koydu unu, gecekondu aralar ndaki kültür çad rlar nda, aç k alanlara ve okul bahçelerine kurulan sahnelerde, ilçelerde, köylerde, beldelerde ve antik tiyatrolarda sahne ald klar n anlatan Kayacan, Almanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Ukrayna, M s r gibi ülkelerde çeflitli festivallere kat ld klar n dile getirdi. Çocuklar n düflünmeyi, sorgulamay, mücadele etmeyi tiyatroyla ö rendiklerini vurgulayan Kayacan, Mutlu bir toplum için kültür sanat olmazsa olmazd r ifadesini kulland. (AA) Resimlerin daha sonra üniversitenin müzesinde sergilenece ini aktaran Mutlu, " lk defa uluslararas üne sahip ressamlara ev sahipli i yap yoruz. Bu etkinlik fianl urfa'n n tan t m na da büyük katk s olacak. Eserler ayr ca kentin tan t m için kitap haline getirilip da t lacak." Mutlu, eserlerin 19 Mart Çarflamba günü sergilenmeye bafllanaca n sözlerine ekledi. (AA) YARIN 5 Üniversiteli yazar n ikinci kitab ilgi görüyor A RI - A r brahim Çeçen Üniversitesi (A ÇÜ) Psikolojik Dan flmanl k ve Rehberlik Ö retmenli i Bölümü okuyan son s n f ö rencisi genç yazar Mesut Güney Y lmaz n ikinci kitab Yal n Ayak Düfller adl kitab ç kt. Kendi imkanlar yla biriktirdi i harçl klarla kitap ç kard n ifade eden Y lmaz n eserleri arkadafllar taraf ndan ilgiyle okunuyor. lk ç kard 'Bafllang ç' adl kitab n n 1 ay içerisinde 3. bask s n n ç kt n dile getiren genç yazar Y lmaz, kinci kitab m 'Yal n Ayak Düfller' de ç kt. Mutluyum. lk kitab m da biriktirdi im harçl mla ç karm flt m. Esnaflar, ö retmenler en önemlisi üniversiteli arkadafllar m yaz lar m, kitaplar m be eniyor. Mutlu oluyorum tabi. 3. kitab m n çal flmalar na bafllad m. nflallah devam gelir. Üniversite de gerçekten çok deneyimli farkl alanlarda baflar l olan arkadafllar m z var. Onlara gerek üniversite yönetimleri, gerekse çeflitli özel kurulufllar taraf ndan destek verilmeli. diye konufltu. A ÇÜ Türk Dili ve Edebiyat Bölümü son s n f ö rencilerinden Ayd n Saltan, yazar n ikinci kitab n ald n belirterek, Bende bir edebiyatç aday y m. Gerçekten güzel bir çal flma. nflallah bizlere de nasip olur böyle eserler vermek. Mesut u tebrik etmek laz m çünkü kendi imkanlar yla zor bir yolculuk geçirdi. Yavafl yavafl ç k yor basamaklar. dedi. (CHA)

6 6 YARIN Kültür Sanat Türk kad n n n düflüncelerini sanata yans tt lar Eskiflehir de, yaklafl k 2 ay önce aç lan kursta ilk kez heykel yapmay ö renen 13 kad n, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü dolay s yla haz rlad klar özel çal flmayla Türk kad n n ve fliddet gören kad n n düflüncelerini yüz ifadelerine yans tt. ESK fieh R - DEN Z AÇIK - Eskiflehir de, yaklafl k 2 ay önce aç lan kursta ilk kez heykel yapmay ö renen 13 kad n, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü dolay s yla haz rlad klar özel çal flmayla Türk kad n n ve fliddet gören kad n n düflüncelerini yüz ifadelerine yans tt. Eskiflehir de Tepebafl Belediye taraf ndan yaklafl k 2 ay önce aç lan ve heykelt rafl Mustafa K z ldemir taraf ndan Özdilek Sanat Merkezi ndeki kursa 13 kad n kat ld. K z ldemir, AA muhabirine yapt aç klamada, Tepebafl Belediyesinin önemli sanat etkinliklerine imza att n kaydetti. Heykelin salt bir zümrenin yapabildi i bir sanat dal olmad n göstermek için kad nlara yönelik heykel kursu açt n ifade eden K z ldemir, flöyle konufltu: Çal flmalar m z 13 kad nla birlikte yap yoruz. Kad nlar n ço u ilk kez heykel yap yor. yi çal flmalar ortaya ç kt. 8 Mart Dünya Kad nlar Günü için özel bir çal flma yap yoruz. Ortaya toplam 24 eser ç kt. Herkes kendi içindeki kad n, masklara yans tt. Emekçi kad n n heykelde neleri baflarabildi ini göstermek istiyoruz. - Her maskta kendi kad n m z anlatt k Kursiyerlerden Tülay Gürkan da kad nlar projeye gönüllü olarak kat ld n belirterek, Her maskta kendi kad n m z anlatt k. 7 Mart ta açaca m z sergi, renkli ve farkl olacak. Ç kan eserlerin ço u flafl rt c. Herkes farkl teknik ve malzemelerle mask yapt dedi. Nazl Örücü ise yaklafl k 2 ay önce heykel kursuna korkarak bafllad n ancak bundan sonra heykel yapmay b rakamayaca n bildirdi. Bu sanat dal sayesinde kendini ifade edebildi ini anlatan Örücü, Bütün kad nlar n bir günlü üne heykel yapmas n istiyorum. Çamurla üç mask yapt m. Erkek masklar ürettim çünkü, fliddet gören kad n n bir erkek için ne düflündü ü, ona karfl ZM R - zmirli kuaförler, Avrupa Birli i (AB) projesi kapsam nda saç tasar m tekniklerini ö renmek üzere Türkiye'de bulunan Litvanyal ö retmenlere hünerlerini sergiledi. AB'ye üye ve aday ülkelerin mesleki e itime yönelik politikalar n desteklemek ve gelifltirmek için yürütülen Leonardo Da Vinci program kapsam ndaki "Kuzey ve güney ülkelerdeki kuaförlük hizmetleri ve makyaj projesi" çerçevesinde Litvanyal ö retmenler zmir'de çal flmalar na bafllad. Programlar n n ikinci gününde zmirli kuaförlerle bir araya gelen yapmak iste i ancak yapamad yüz ifadelerini çal flt m diye konufltu. Nilgün Temel de ilk kez bafllad heykel kursundaki proje için mitoloji kahramanlar ndan Medusa n n mask n yapt n dile getirdi. Mask n, okudu u bir kitaptan etkilenerek haz rlad na de inen Temel, Medusa güzelli i bafla bela olan bir mitolojik kahraman. Bu yüzden kad nlar n bir güzellik objesi olarak görülmemesi gerekti ini düflünüyorum ifadelerini kulland. (AA) ö retmenler, saç tasar m tekniklerini zmirli kuaförlerce yap lan flovla inceledi. Ö rencilerin de ilgiyle izledi i etkinlikte farkl saç modelleri ve makyaj 13 Mart 2014 Venedik Bienali 14. Uluslararas Mimarl k Sergisi 7 Haziran da bafllayacak STANBUL - Türkiye, bu y l 7 Haziran-23 Kas m tarihlerinde gerçeklefltirilecek Venedik Bienali 14. Uluslararas Mimarl k Sergisi'nde ilk kez ulusal bir pavyonla yer alacak. Etkinlik kapsam nda kurulacak Türk Pavyonu'nda sergilenecek "Haf za Mekanlar " isimli projenin detaylar, Salon KSV'de düzenlenen toplant da aç kland. Toplant da konuflan stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl, vakf n, kültür ve sanat birikimini uluslararas alana tafl mak amac yla 2004 y l ndan itibaren yurt d fl nda projeler gerçeklefltirdi ini söyledi. Venedik Bienali Uluslararas Sanat Sergisi'nde Türkiye'nin flimdiye kadar geçici mekanlarda yer ald n aktaran Eczac bafl, " KSV olarak yapt m z giriflimler ve 21 destekçinin de katk lar yla ülkemiz, bu y ldan bafllayarak 20 y l boyunca bienalde kal c bir mekana sahip olacak. Bu sayede Türkiye'nin ulusal pavyonu ile Venedik Bienali Uluslararas Sanat Sergisi'nin yan s ra Venedik Bienali Uluslararas Mimarl k Sergisi'ne de kat lacak olmas ndan mutluluk duyuyorum" diye konufltu. (AA) Türk kuaförler hünerlerini sergiledi çal flmalar sunuldu. Cumhuriyet Nevvar Salih flgören K z Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Zuhal Aksoy, gazetecilere yapt aç klamada, Litvanya'da mesleki e itimde görevli 7 ö retmeni bir hafta boyunca a rlayacaklar n belirterek, "Güzellik ve Saç Bak m Hizmetleri Bölümü ö retmenlerimiz ve zmirli kuaförler Litvanyal konuklara sahip olduklar bilgi ve tecrübeyi aktar yor. Proje kapsam nda bizim görevlilerimiz de L tvanya'ya gidecek ve oradaki çal flmalar inceleyecek. Amaç tecrübe paylafl m d r" diye konufltu. (AA)

7 13 Mart 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Bir makyaj malzemesi. Baston. 2. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Suudi Arabistan n para birimi. 3.Tavu un istenilen yere yumurtlamas için o yere konulan yumurta veya benzeri fley. Pey akçesi. 4. Bir konuda direnme, ayak direme. Kömürlefltirilecek a aç ya da piflirilecek tu lalarla dolu olan ve d fl çamur ile s vanan kümbet. 5. Türlü ürün ve mal al m sat m. 6. Temiz olma, temizlik. 7. S v. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, dineri. 8. Bir say. Ad, ün, san. Donmufl su. 9. Bir yerden al p baflka bir yere tafl ma, iletme, aktarma. 10. Bal kesir ilinin bir ilçesi. lkel silah. 11. Alt n n simgesi. Devlet memurlar n n maafllar n n derece ve tutarlar n düzenleyen çizelge. 12.K zartma kab. C l z, zay f, güçsüz. 13. Avuç içi. Ses yitimi. 14. Çam a ac ndan yap lm fl su testisi. 17.Yy da yaflam fl hiciv flairimiz. 15. Lahza. skambilde ayn cinsten iki kâ t. ÇOK ÖNEML K fi anlam nda yabanc bir k saltma. 16. rat. zmir ilinin bir ilçesi. 17. Yana n alt k sm. 18. Mektup. Rey. Bir nota. 19. Sandallar asmaya yarayan ve gemilerin bordalar nda bulunan dikmelere verilen ad. 20. Kampana. Devlet mal veya paras. Yukar dan afla ya: 1.Baz hayvan veya bitki hücrelerinde bulunan, i ne biçiminde billur madde. Gemileri, farkl iki su düzeyinin birinden öbürüne afl rmak için yap lm fl ara havuz. Eski Türklerde kutsal hekim. 2. Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. Bir kimsenin hasta olup olmad n ya da hastal n nerede oldu unu araflt rma. Gözleri görmeyen. 3. Üstünde ölü y kanan kerevet, teneflir. Arapçada su. Bir ilimiz. Avrupa da bir göl. 4. Ülkemizin plaka iflareti. Ö ütülmüfl susam n koyu s v durumu. Amerikan Profesyonel Basketbol Liginin k saltmas. Klavsene benzeyen klavyeli bir çalg cm yükseklikte, basit yaprakl, kökü sürgün kesici olarak kullan lan a açç k. Öküz yemli i. lenme, beddua. 6. Yanarda a z. E itim ö retim sistemi. Has rotu, saz, kam fl. 7. Tutu, rehin. Havada on milyonda bir oran nda bulunan, renksiz, kokusuz, asal gaz. Do ada oldu u gibi kalarak ifllenmemifl olan. 8. De erli madenlerin safl k derecesi. Ba ml. Dalg r, hare. Endonezya n n plaka iflareti. 9. ri delikli kalbur. Dürülerek boru biçimi verilmifl deri ya da kâ t tomar. Tütün duman n n b rakt ya l kir. Hava ya da gaz ak mlar oluflturmakta kullan lan ayg t. 10. ERS N. (Foto raf sanatç m z). Ceviz. Güreflte bir oyun. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 13 Mart 2014 D fl Haberler YARIN 9 Rusya'n n K r m'a askeri sevkiyat devam ediyor AKMESC T/FEODOS YA - Rusya'n n K r m'a askeri sevkiyat devam ederken, bugün de Feodosiya'da çok say da Rus askeri görüldü. K r m Özerk Cumhuriye'tinde 16 Mart'ta yap lacak referandum öncesinde Rusya'n n K r m'a askeri sevkiyat aral ks z sürüyor. K r m'daki neredeyse tüm stratejik noktalar n kontrolünü ele geçiren Rusya, bölgedeki asker say s n da her geçen gün art r yor. K r m' n do usundaki liman flehirlerinden olan Feodosiya-Akmescit karayolunda çok say da Rus askeri arac n n Akmescit yönünde hareket halinde oldu u görüldü. Askerlerin bölgedeki Rus birliklerine takviye amaçl gönderildikleri belirtiliyor. Ayr ca Akmescit'te yaklafl k 20 kilometre mesafede bulunan Perevalne beldesindeki Ukrayna'ya ait askeri birli in kontrolü de hala Rus askerleri taraf ndan sa lan yor. Rus askerlerinin bölgeye 6 askeri çad r daha kurduklar ve yüksek bölgelerde siper kazd klar gözlendi. Bölgede askeri hareketlili in yan s ra savafl karfl t gösteriler de sürüyor. Akmescit'teki Marino semtinde yaflayan Tatarlar bugün soka a ç karak bar fl yanl s gösteri yapt. Ellerinde, "Savafl de il bar fl istiyoruz", "Ukrayna, K - r m", "Savafla hay r" yaz l pankartlar tafl yan, kad n ve çocuklardan oluflan kalabal k bir Tatar grubu, bir saatlik eylemden sonra da ld.(a.a) NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa so uk savafl sonras en büyük güvenlik tehlikesini yafl yor NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, K r m'daki gerginli e iliflkin Avrupa'n n so uk savafl döneminden sonra en büyük güvenlik tehlikesiyle karfl karfl ya oldu unu söyledi. BERL N - Bild gazetesine aç klama yapan Rasmussen, Rusya'y Ukrayna'n n toprak bütünlü üne zarar vermekle elefltirdi. ''Biz sa lam flekilde Ukrayna taraf ndan duruyoruz. Avrupa so uk savafl sonras en büyük güvenlik tehlikesini yafl - yor'' diyen Rasmussen, Rusya'n n tavr nedeniyle devletler aras hukukun zedelendi ini belirtti. Rasmussen, uluslararas toplumun Rusya'y K r m'daki askeri gerginlik nedeniyle sert bir flekilde elefltirdi ini hat rlatarak, NATO, AB ve G7 ülkelerinin Rusya'dan uluslararas sorumluluklar n yerine getirmesini istedi ini vurgulad. Rusya'dan gerilimi azaltmas için K r m'dan TORONTO - Uzmanlar n, son yüzy l n en so uk üçüncü k fl olarak nitelendirdi i bu y lki k fl mevsimi, Kuzey Amerika'da etkili olmaya devam ediyor. Afl r so uklar nedeniyle donan Niagara fielalesi'nde buz da lar oluflurken, k tada Great Lakes (Büyük Göller) olarak bilinen befl büyük askeri birliklerini geri çekmesini isteyen Rasmussen, Rusya'n n ayr - ca Ukrayna'n n içifllerine kar flmamas gerekti- ini de kaydetti. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, ayr ca 21. yüzy l Avrupa haritas nda hiçbir ülkenin yeni bir s n r çizmeye kalk flmamas n vurgulad. Taraflar n so ukkanl hareket etmesini isteyen gölün buzlarla kapland - bildirildi. ki ay önce buz tutmaya bafllayan Niagara fielalesi'nde, düfltü ü yerden yükselen su buharlar buz tepecikleri meydana getirdi. Bir süredir hafta sonlar n sessiz ve sakin geçiren flelale, yeniden turist almaya bafllad. Buz tepecikleri foto rafç lar n ilgi oda oldu. Rasmussen, Ukrayna'daki insanlar n büyük bir cesaret örne i gösterdi ini belirterek, Ukrayna ordusunun üzerindeki bask ya ra men geri planda kalmas n övdü. Pazar gününden bu yana NATO'nun önemli ad mlar att n bildiren Rasmussen, öncelikle dikkatli davrand klar n aktard. ABD'nin ilave savafl uçaklar ile balt k ülkelerinin hava savunmas na destek vermesinin memnuniyet verici oldu unu anlatan Rasmussen, bununla ittifak n ciddiyetini gösterdi ini bildirdi. Ukrayna'daki siyasi ve askeri yönetimle iflbirli- ini güçlendirdiklerine iflaret eden Rasmussen, Ukrayna ordusunun verimlili inin art rma çabas içinde olduklar n kaydetti. Rasmussen, Rusya'n n partnerlik prensiplerine çok aç k flekilde ayk r davrand - n bildirdi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, daha önce Suriye'deki kimyasal silahlar imha edecek olan Amerikan savafl gemisi Cap Ray'e eskortluk yapmas öngörülen Rusya'n n bu göreve kat l m n iptal ettiklerini aç klad. (A.A) Kuzey Amerika kara k flla mücadele ediyor Öte yandan, Kuzey Amerika k tas ndaki "Great Lakes" denilen Büyük Göller'in yüzde 91'i buzla kapland. Birbirlerine yak nl klar nedeniyle, k tan n göller bölgesi diye de bilinen Ontario, Superior, Michigan, Erie ve Huron Gölleri, 1979'daki yüzde 93,9'luk buzlanma oran ndan sonra bu y l ikinci rekor seviyesine ulaflarak yüzde 91 seviyesini yakalad. Great Lakes Çevre Araflt rma Laboratuvar 'ndan yap lan aç klamada, bölgedeki hava s cakl n n halen düflük oldu u ve buzun bahar aylar ndan önce çözülmesinin beklenmedi i kaydedildi. (A.A)

9 13 Mart 2014 D fl Haberler YARIN 9 Rusya'n n K r m'a askeri sevkiyat devam ediyor AKMESC T/FEODOS YA - Rusya'n n K r m'a askeri sevkiyat devam ederken, bugün de Feodosiya'da çok say da Rus askeri görüldü. K r m Özerk Cumhuriye'tinde 16 Mart'ta yap lacak referandum öncesinde Rusya'n n K r m'a askeri sevkiyat aral ks z sürüyor. K r m'daki neredeyse tüm stratejik noktalar n kontrolünü ele geçiren Rusya, bölgedeki asker say s n da her geçen gün art r yor. K r m' n do usundaki liman flehirlerinden olan Feodosiya-Akmescit karayolunda çok say da Rus askeri arac n n Akmescit yönünde hareket halinde oldu u görüldü. Askerlerin bölgedeki Rus birliklerine takviye amaçl gönderildikleri belirtiliyor. Ayr ca Akmescit'te yaklafl k 20 kilometre mesafede bulunan Perevalne beldesindeki Ukrayna'ya ait askeri birli in kontrolü de hala Rus askerleri taraf ndan sa lan yor. Rus askerlerinin bölgeye 6 askeri çad r daha kurduklar ve yüksek bölgelerde siper kazd klar gözlendi. Bölgede askeri hareketlili in yan s ra savafl karfl t gösteriler de sürüyor. Akmescit'teki Marino semtinde yaflayan Tatarlar bugün soka a ç karak bar fl yanl s gösteri yapt. Ellerinde, "Savafl de il bar fl istiyoruz", "Ukrayna, K - r m", "Savafla hay r" yaz l pankartlar tafl yan, kad n ve çocuklardan oluflan kalabal k bir Tatar grubu, bir saatlik eylemden sonra da ld.(a.a) NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa so uk savafl sonras en büyük güvenlik tehlikesini yafl yor NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, K r m'daki gerginli e iliflkin Avrupa'n n so uk savafl döneminden sonra en büyük güvenlik tehlikesiyle karfl karfl ya oldu unu söyledi. BERL N - Bild gazetesine aç klama yapan Rasmussen, Rusya'y Ukrayna'n n toprak bütünlü üne zarar vermekle elefltirdi. ''Biz sa lam flekilde Ukrayna taraf ndan duruyoruz. Avrupa so uk savafl sonras en büyük güvenlik tehlikesini yafl - yor'' diyen Rasmussen, Rusya'n n tavr nedeniyle devletler aras hukukun zedelendi ini belirtti. Rasmussen, uluslararas toplumun Rusya'y K r m'daki askeri gerginlik nedeniyle sert bir flekilde elefltirdi ini hat rlatarak, NATO, AB ve G7 ülkelerinin Rusya'dan uluslararas sorumluluklar n yerine getirmesini istedi ini vurgulad. Rusya'dan gerilimi azaltmas için K r m'dan TORONTO - Uzmanlar n, son yüzy l n en so uk üçüncü k fl olarak nitelendirdi i bu y lki k fl mevsimi, Kuzey Amerika'da etkili olmaya devam ediyor. Afl r so uklar nedeniyle donan Niagara fielalesi'nde buz da lar oluflurken, k tada Great Lakes (Büyük Göller) olarak bilinen befl büyük askeri birliklerini geri çekmesini isteyen Rasmussen, Rusya'n n ayr - ca Ukrayna'n n içifllerine kar flmamas gerekti- ini de kaydetti. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, ayr ca 21. yüzy l Avrupa haritas nda hiçbir ülkenin yeni bir s n r çizmeye kalk flmamas n vurgulad. Taraflar n so ukkanl hareket etmesini isteyen gölün buzlarla kapland - bildirildi. ki ay önce buz tutmaya bafllayan Niagara fielalesi'nde, düfltü ü yerden yükselen su buharlar buz tepecikleri meydana getirdi. Bir süredir hafta sonlar n sessiz ve sakin geçiren flelale, yeniden turist almaya bafllad. Buz tepecikleri foto rafç lar n ilgi oda oldu. Rasmussen, Ukrayna'daki insanlar n büyük bir cesaret örne i gösterdi ini belirterek, Ukrayna ordusunun üzerindeki bask ya ra men geri planda kalmas n övdü. Pazar gününden bu yana NATO'nun önemli ad mlar att n bildiren Rasmussen, öncelikle dikkatli davrand klar n aktard. ABD'nin ilave savafl uçaklar ile balt k ülkelerinin hava savunmas na destek vermesinin memnuniyet verici oldu unu anlatan Rasmussen, bununla ittifak n ciddiyetini gösterdi ini bildirdi. Ukrayna'daki siyasi ve askeri yönetimle iflbirli- ini güçlendirdiklerine iflaret eden Rasmussen, Ukrayna ordusunun verimlili inin art rma çabas içinde olduklar n kaydetti. Rasmussen, Rusya'n n partnerlik prensiplerine çok aç k flekilde ayk r davrand - n bildirdi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, daha önce Suriye'deki kimyasal silahlar imha edecek olan Amerikan savafl gemisi Cap Ray'e eskortluk yapmas öngörülen Rusya'n n bu göreve kat l m n iptal ettiklerini aç klad. (A.A) Kuzey Amerika kara k flla mücadele ediyor Öte yandan, Kuzey Amerika k tas ndaki "Great Lakes" denilen Büyük Göller'in yüzde 91'i buzla kapland. Birbirlerine yak nl klar nedeniyle, k tan n göller bölgesi diye de bilinen Ontario, Superior, Michigan, Erie ve Huron Gölleri, 1979'daki yüzde 93,9'luk buzlanma oran ndan sonra bu y l ikinci rekor seviyesine ulaflarak yüzde 91 seviyesini yakalad. Great Lakes Çevre Araflt rma Laboratuvar 'ndan yap lan aç klamada, bölgedeki hava s cakl n n halen düflük oldu u ve buzun bahar aylar ndan önce çözülmesinin beklenmedi i kaydedildi. (A.A)

10 10 YARIN Ekonomi 13 Mart 2014 Kad n istihdam oran en yüksek il, Denizli Türkiye de nüfusa göre kad n istihdam oran en yüksek ilin, Denizli oldu u bildirildi. DEN ZL - Türkiye de çal flan 12 milyon 679 bin 379 kifliden 3 milyon 180 bin 982 si kad n. Çal - flanlar n yüzde 25,09 u kad nlardan olufluyor. Do u ve Güneydo u illerinde iflgücündeki kad nlar n erkeklere oran yüzde 10 un alt ndayken, bat illerinde bu oran art yor. Denizli de tekstil sektöründe her iki çal flandan biri kad n olurken, bu ilde tüm sektörlerde çal flan 175 bin 622 kifliden 54 bin 211 i kad n. Denizli, yüzde 30 u bulan kad n istihdam oran yla Türkiye ortalamas n n üzerinde bir seyir izliyor. Denizli Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Müjdat Keçeci, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye de nüfusun yar s n n kad n oldu unu ancak kad nlar n iflgücüne kat l m n n istenen seviyede bulunmad n vurgulad. Üniversite mezunu kad nlar n çal flmak istediklerini ifade eden Keçeci, flöyle konufltu: Okur yazar olmayan kad nlar n çal flma oran, istatistiklerde yüzde 17 gibi. Kad n e er okur yazarsa, belli bir kültüre sahipse ve üniversite tahsili yapt ysa iflgücüne kat l m oran yüzde 72 lere ç k yor. E itim düzeyi artt kça insanlar n çal flma arzusu da art yor, daha çok çal flmak istiyor. flgücü piyasas na bu nedenle daha çok kat l m söz konusu oluyor. Okumayan insan n sorunu yok, iflsizlik sorunu da yok, dolay s yla kad nlar m z n da. Okumayan, hele hiç okur yazarl olmayan kad n n çal flmak diye bir derdi de yok. Ama okuyan, üniversite bitirmifl kad nlar m z ise özellikle çal flmak istiyor. O kad nlar m z n ise iflsizli i gerçekten rekor üstüne rekor k r yor. Yüzde 26 noktalara geliyor. Tabii bu büyük bir rakam. K rsal kesimde kad n n iflsizlik diye bir sorunu yok. O nedenle k rsal kesimde kad nlar n iflsizlik oran yüzde 1 düzeyinde. K rsal kesimde okuma yazma bilmeyen 100 kad ndan 1 i iflsiz. Ama k rsal kesimde okuma yazma bilen, üniversite bitirmifl her 4 kad ndan 1 i iflsiz. Bu ise gerçekten dramatik olay. Kentlerde sorun biraz daha farkl. Dolay s yla e er kad nlar m z e er okur yazar de ilse onlardaki iflsizlik kentlerde yüzde 7. E er bu lise düzeyinde ise yüzde 23, ama üniversite bitirmiflse bunlardaki iflsizlik oran 16,8. Yani burada üniversite bitirmifl kad nlar - m z n demek ki daha çok ifl bulma imkan var kentlerde. Türkiye nin kalk nma oranlar n yakalayabilmesi için kad nlar n mutlaka iflgücüne dahil edilmesi gerekti ini vurgulayan Keçeci, Çünkü son zamanlarda hepimizin gördü ü ve bildi i gibi üniversite imtihanlar nda ve kaliteli üniversitelere girifllerde hep kad nlar m z, k zlar m z ön planda oluyorlar, kad nlar m z n, k zlar m z n zeka derecesi de oldukça farkl belki erkeklerden de üstün mü diye tart fl l r, özellikle sanayi kentlerinde bu olay mutlak surette öne ç karmam z laz m. Sanayi kentlerinde kad n n iflgücüne kat l m n mutlaka sa lamam z gerekir dedi. Denizli de kad nlar n iflgücüne kat l m n n yüksek oldu una iflaret eden Keçeci, bugün kentin itici gücü tekstil sektöründe çal flanlar n yüzde 49 unu kad nlar n oluflturdu- unu söyledi. Keçeci, sözlerini flöyle sürdürdü: Neredeyse tekstilde çal flan her iki kifliden biri kad n. Denizli de tüm sektörlerin içerisinde çal flan kad n n oran na bakt m zda da yüzde 30 u buluyor. Türkiye geneli kad n istihdam oran n n yüzde 25 oldu una bakarsak, Türkiye de gerçekten en fazla kad n istihdam edilen il olma gururunu tafl d ortada. Dolay s yla Denizli de kad nlar m z n bu noktada ifl gücüne kat l m gerçekten önemli. flverenlerimiz kad nlar m za özellikle verimlilikte çok özel ve önemli yer veriyorlar. Çünkü kad nlar tekstilde çok dikkatli. Özellikle tekstil ifllerinde, ev tekstili iflinde kad nlar n çok özel yeri var. Kad nlar m z n çal flmalar nda bu iflin özellik arz etmesi önemli. statistiklere göre kad nlarda do- um say s artt kça ifle girme oran - n n azald na dikkati çeken Keçeci, bir anlamda nüfus art fl yla kad nlar n iflgücüne kat l m n n azald n belirtti. Keçeci, bu nedenle Çal flma Bakanl n n da birtak m yasalarla kad nlar destekledi ini dile getirdi. flgücüne kat l mda kad nlar n oran n n, erkeklerden daima geride ve üçte biri oldu una da de inen Keçeci, birtak m stratejik planlarla Do u, Güneydo u ve Orta Anadolu da da kad n çal flanlar n say lar - n n art r lmas n n Türkiye ye güç verece ini vurgulad. Keçeci, üst düzey yönetici olarak çal flanlar n neredeyse yüzde 10 unun kad n oldu una da dikkati çekerek, Bunlar biliyoruz, bunlar takdir ediyoruz. Kad nlar her fleyin önüne koymak istiyoruz ama iflgücünün d fl nda tutuyoruz. Bu Türkiye nin ekonomik de erlerinden en önemli bir faktörünü yok farz etmek demektir, bu da bizim zaaf - m zd r dedi.(aa) Tefeciler, 'kredi kart taksitlendirme' ve 'borç yap land rma' ile kand r yor ANKARA - Türkiye'nin kanayan yaralar ndan biri de tefecilik. Emniyetin tespitlerine göre özellikle pos tefecili inde suç organizasyonlar n n internet siteleri baflta olmak üzere çeflitli iletiflim araçlar n kullanarak borç içerisinde olan vatandafllar n kendileri ile iletiflime geçmesini sa l yor. Bu amaca ulaflmak için 'kredi kart taksitlendirme', 'borç yap land rma' gibi ilanlar vererek yasal bir görüntü vermeye çal - fl yor. Emniyet Genel Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Baflkanl 'n n '2012 Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele Raporu'na göre ekonomik suçlar ile ilgili 2012 y l nda gerçeklefltirilen operasyonlara bak ld nda, 2011 y l na göre nitelikli doland r c l k operasyonlar nda yüzde 51 art fl, tefecilik operasyonlar nda ise yüzde 15 art fl meydana geldi y l nda; ön ödeme doland r c l ve Pos Tefecili i suçlar öne ç kan ekonomik suç türlerinden. Raporda, tefecilikle ilgili ihbar ve flikâyetlerin yetersizli inin sebepleri aras nda tefecilik suçunu iflleyen suç organizasyonlar nca cebir, fliddet ve tehdit unsurlar n n s kl kla kullan l yor olmas yer al yor. Klasik yöntemlerle ifllenen tefecilik suçlar - n n yan nda son y llarda pos cihazlar n n kullan lmas yla da suçun ifllenmeye baflland. Pos tefecili i yönteminde, gerçekte bir ürün sat - fl yap lmad halde, bir ürün sat fl yap lm fl gibi gösteriliyor. Bunun yan s ra, sat fl ücreti de kredi kart kullan larak ödenmifl gibi gösteriliyor. Bu ifllemin sonucunda, pos cihaz üzerinden çekilen miktar n alt nda bir mebla nakit olarak kredi kart sahibine veriliyor.(cha)

11 Ekonomi 13 Mart MERS N - lçeye ba l Keben köyünde 4 y ld r örtü alt nda erik yetifltiricili i yapan Zeynel Topçu ya ait 1 dönümlük serada hasad yap lan ve 100 graml k kaselere konulan yaklafl k kilo aras nda erik, stanbul, Ankara, zmir gibi büyük flehirlere gönderildi. Silifke Erik Üreticileri Birli i Baflkan Mustafa Göktafl, bu y l da örtü alt nda ilk erik hasad n yapman n mutlulu unu yaflad klar n kaydetti. Türkiye'nin ilk turfanda eri inin Silifke'de üretildi ini ifade eden Göktafl, "Aç k alanda ilk erik hasad Nisan ay nda yap lacak. Örtü alt na al nan bahçelerde ise ilk hasad yapman n mutlulu unu yafl yoruz. Erken hasat yap ld için de fiyatlar n yüksek olmas hem üreticilerimizi hem de bizi sevindiriyor." dedi. Fiyat n yüksek olmas nedeniyle tad ml k olarak az miktarda toplanan eri i 100 graml k kaselerde stanbul, zmir ve Ankara gibi büyük flehirlere gönderdiklerini vurgulayan Göktafl, "Türkiye genelinde ilk turfanda can eri inin Silifke'de ç kt n herkes biliyor. Bu nedenle de aflerip can erik çeken kad nlar için eflleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tad ml k olan bu eriklerden al p gidiyorlar" diye konufltu. lçede erik üretiminin Göksu Vadisi köylerinden Keben baflta olmak üzere Sabak, Bükde irmeni, Karakaya, Evkafçiftli i, Karg cak, mambekirli, Karahac l, Ortaören ile Silifke'nin Kabasakall Mahallesi ve Atayurt, Atakent, Taflucu beldelerinde erik üretiminin yap ld n hat rlatan Göktafl, "Yaklafl k 7-8 y l önce kurmufl oldu umuz birlikte e itim çal flmalar neticesinde öncelikle 1-1,5 dönümlük bir arazide bafllatt - m z örtü alt bugün dönümlük bir alanda oldu. (CHA) YARIN Alt n de erindeki erikte hasat bafllad Mersin in Silifke ilçesine ba l Göksu Vadisi köylerinde, örtü alt na al nan erik bahçesinde ilk hasat yap ld. Eri in 100 gram n n TL aras nda sat lmas hedefleniyor. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ R A S T I K A S A 2 A K A R R Y A L 3 F O L K A P A R O 4 N A T T O R A K 5 T C A R E T T 6 T A H A R E T K 7 L K T K A R O 8 O N N A M B U Z 9 K M N A K L 10 M A N Y A S O K 11 A U B A R E M L 12 T A V A N E Z E 13 A Y A A F O N 14 S E N E K N E F 15 A N P E R V P 16 G E L R T R E 17 U E N E K K 18 N A M E O Y F A 19 M A T A F O R A 20 Ç A N H A Z N E

12 12 YARIN Ekonomi Tan t m ifle yarad, Japonya ya tavuk ve yumurta sataca z Türkiye tavuk ve yumurta sektöründe faaliyet gösteren 450 iflletmenin üyesi oldu u Kanatl Tan t m Grubu (KTG), son zamanlarda baz doktorlar taraf ndan gündeme getirilen Tavuk eti kanser yap yor, yumurta tüylenmeye yol aç yor elefltirileri üzerine medya turu düzenledi. Sabiha Gökçen'den rekor büyüme STANBUL - Sabiha Gökçen Havaliman, 2014 y l n n ilk 2 ay nda 3 milyon 143 bin yolcuya ulaflarak yolcu say s n yüzde 42 oran nda art rd y l n yüzde 27 lik yolcu art fl yla kapatan Sabiha Gökçen Havaliman, 2014 y l na da h zl bir girifl yapt. Y l n ilk 2 ay nda 3 milyon 143 bin 138 yolcuya ev sahipli i yapan stanbul Sabiha Gökçen Havaliman, böylece yolcu say s n geçen y l n ilk 2 ay na oranla yüzde 42 oran nda art rarak ilk 2 ayda rekor bir büyüme elde etmifl oldu. Öte yandan bu y l n Ocak ve fiubat aylar nda uluslararas uçufl yapan yolcu say s yüzde 48, iç hat uçuflu yapan yolcu say s ise yüzde 38 oran nda artm fl oldu. Yolcu say lar nda yaflanan rekor büyümeyi de- erlendiren stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman flletmecisi CEO su Gökhan Bu day, Sabiha Gökçen Havaliman n tercih eden tüm yolculara teflekkür etti. Havaliman nda sahip olduklar operasyonel avantajlarla yolcular na zaman kazand rd klar n ifade eden Bu day, Havaliman m z konfor sunan ve h zl ulafl lan bir havaliman olarak ön plana ç kmaktad r. Her geçen y l artan yolcu say m z da bunun en önemli kan t d r y l na h zl bir girifl yapt k. Y l içinde bünyemize kat lacak yeni havayollar ve yeni aç lacak uçufl noktalar yla yolcu say m z art rmaya devam edece iz." dedi. BURSA - Has Tavuk Kesimhane ve Burdan yumurta tesislerinin kap lar n gazetecilere açan sektör temsilcileri ad na KTG Baflkan fiahin Aydemir müjdeyi verdi: "Türk tavu u kaliteli oldu u için Brezilya tavu undan ton bafl na 400 dolar daha fazla. Gerekli hijyen denetimlerinden sonra Japonya ya ihracat bafll yoruz." Bal kesir in Susurluk ilçesinde faaliyet gösteren Has Tavuk Kesimhanesi nde düzenlenen toplant da konuflan KTG Baflkan fiahin Aydemir, Türkiye nin, tavukçuluk sektörünün ulaflt noktadan dolay tüm dünyadan teveccüh gördüklerini söyledi. En son olarak Japonya n n Türkiye den tavuk ve tavuk ürünlerini alma karar n iletti ine dikkat çeken Aydemir, "Önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye ye gelerek resmi heyetle, Türkiye den tavuk ürünlerinin aç l fl n serbest b rakma konusunda Türkiye deki iflletmeleri kontrol ve denetime geleceklerini ifade etmifl, bu denetimlerden sonra Türkiye deki tavuk ürünlerini Japonya pazar nda görme imkan na ulaflaca z. 62 ülkeye yumurta ve beyaz et olarak ihracat m z var. Kalitemiz nedeniyle Brezilya, Arjantin gibi ülkelerden ton bafl na 400 dolardan pahal satmam za ra men kalitemiz sebebiyle Türk tavuk ürünleri tercih ediliyor. 360 adet yumurta kutusunda bile di er ülkelerden 4 dolar daha pahal olmam za ra men bizim ürünler tercih ediliyor. Japonya ya tavuk ve tavuk ürünleri sataca z, beyaz et sataca z, katma de eri fazla ürünler sataca z." diye konufltu. Dr. Yavuz Dizdar n televizyon programlar nda Tavuk eti kanser yap yor, yumurta tüylenmeye yol aç yor gibi aç klamalar n n sektörü baltalad n savunan Aydemir flöyle devam etti: "Tavuk sektörünün tüm süreçlerini medyaya göstermekten k - vanç duyuyoruz. Ülkemizdeki tavukçuluk sektörü uygulam fl oldu- u teknoloji ile dünyan n en ileri teknolojisine sahiptir. Halk m z n ihtiyac olan sa l kl, do al hayvansal protein kaynaklar üretilir. Gerek et gerekse yumurta tesislerinde sa l kl üretimin nas l gerçekleflti ini göstermek için kap - lar m z açt k. fiehir efsanelerine kurban edilmeyecek kadar ciddi, bafltan sona, çiftlikten sofraya g - da güvenli i zinciri içerisinde üretim yapan tavukçuluk sektörünün nas l insan sa l na verdi- i önemi medya gözüyle bakman z istedik. Türkiye de do rudan 600 bin dolayl yoldan 3 milyon kifli bu sektörden ekmek yiyor. Y ll k 7 milyar dolar ekonomiye katk s olan sektör, y ll k 1 milyar 32 milyon dolar ihracat yap yor. Dünyada yumurta ihracat nda ikinci, beyaz et ihracat nda ise dünyada 7 inci s raday z. Çiftçiyi üretim noktas nda destekleyen, m s r üretimi noktas nda destekleyen. Bu sayede tamamen yerli m s r kullan lmaktad r. Sektörün m s r üreticisine verdi i destekle çiftçi, yerli m s r üretmenin avantaj n görmüfl ve üretmeye bafllam flt r. Türkiye deki fason üreticilik modeli dünyaya örnek olmufltur. Köyden kente göçü engelleyen, insanlar n yerinde kalarak gelir sa lamas anlam nda büyük öneme sahiptir." Yumurta sektöründe bin 100, dam zl k ve tavuk eti üretiminde 100 e yak n firman n hizmet verdi ini anlatan KTG Baflkan fiahin Aydemir, fason üreticilerle birlikte sektördeki iflletmeci say s n n binlerle ifade edildi ini dile getirdi. Türkiye de Mart 2014 y l ndaki kufl gribi vakas ndan sonra hiçbir iflletmeden kufl gribine rastlanmazken köy tavuklar nda vakalara rastlan ld n belirten Aydemir flöyle devam etti: "En küçü ünden en büyü üne tüm iflletmelerimiz devletin veterinerleri taraf ndan kontrol edilmektedir. Tavukçuluk ve yumurta sektörü; her barkodundan geriye do ru üretim zincirini kontrol edebilece iniz tek sektördür. Çiftlikten sofraya g da güvenli i olan tek sektördür y l nda 15 bin 120 adet raflardan al nan test edilen hiçbir üründe sa l a ayk r olumsuz madde bulunmayan tek sektörde tavukçuluk sektörümüz. Ne yaz k ki; sektörün gerçeklerini bilmeden yanl fl bilgilendirmeler yaparak, halk m - z n gelece ine zarar verdi ini bilmeyen, yanl fl ifade eden flehir efsanesiyle kendi menfaatleri için çal flan insanlar n bu sektörü kötülediklerini görüyoruz. Yumurta, anne sütünden sonra dünyadaki en sa l kl besin olarak gösteriliyor, yumurtay bile tereddütle çocuklar m za yedirmeye bafllad k. Halbuki; çocuklar n beyin hücrelerinin oluflmas, geliflmelerinin sa l kl olmas için, görme bozukluklar n n giderilmesi için, genç kad nlar n gö üs kanseri riskini azaltmak için, yüzde 98 si sindirilebilir yumurtay herkesin tüketmesi gerekiyor. Beyaz et içerdi i özellikler itibariyle çok sa l kl ve ya özelli inin de düflük olmas sebebiyle her yafl döneminde rahatl kla kullan labilecek sa l kl protein kayna d r." Türkiye de y ll k 1 milyon 900 bin ton tavuk eti üretimi oldu unu anlatan KTG Baflkan, Has Tavuk Genel Müdürü fiahin Aydemir, "Y ll k 16 milyar adet yumurta üretimi söz konusu. Dünyan n yumurta ihracat nda dünya ikincisi, üretiminde 7 inci s ra. Beyaz et üretiminde dünya 11 incisi ihracat nda ise 7 inci s - raday z hedefini 2013 y - l nda gerçekleflmifl tek sektörüz. dedi. (CHA)

13 13 Mart 2014 Ekonomi YARIN Toyota Türkiye'den e itime büyük destek Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Afi, 31 ilin meslek liseleri, meslek yüksek okullar ve üniversitelerin mühendislik bölümlerine 62 otomobil, 109 motor, 124 flanz man ba fllad. SAKARYA dönemini kapsayan ba fllar n okullara takdimine baflland. E itim amaçl araç ve ekipman ba - fl için Toyota Türkiye Sakarya üretim tesisleri konferans salonunda düzenlenen törene ilk etapta 2014 y l için belirlenen ve Türkiye nin 18 ilinden gelen 22 okulun temsilcileri, ö retim üyeleri ve ö retmenler kat ld. Törende teknik e itime destek amac yla verilen araç ve ekipmanlar Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Afi Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO)Orhan Özer, Bafl Koordinatör ve Genel Müdür Dan flman Hiroshi Kato, Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Yasuhiko Ishibashi ve Finans ve dari fller Direktörü Tamer Beksan kat l mlar ile ilgili okullar n yöneticilerine teslim edildi. Törenin ard ndan okullardan gelen idareciler toplu halde Toyota Türkiye fabrikas n gezdi. Törende konuflan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Afi Genel Müdür ve CE- O su Orhan Özer, Türkiye de kalifiye iflgücüne olan ihtiyac n sürekli artmakta ZM R - Y llard r sadece Endonezyal tek üreticiden piliç eti ithal eden Malezya, Keskino lu nun üç y ll k çal flmalar sonucunda Türk piliç etine de onay verdi. Geçen flubat ay nda market raflar nda piliç eti ürünlerini sat fla sunan Keskino lu, üç y lda Malezya ya 5 milyon dolarl k ihracat yapmay hedefliyor. Bugüne kadar 75 ülkeye ihracat yapan Keskino lu, yeni bir pazara daha ad m att. Singapur un ard ndan dünyan n en zor girilen helâl et pazar Malezya y hedef alan Keskino lu nun, Malezya Tar m Bakanl ve Diyanet Yetkili Otoritesi (Jakim) ile üç y ld r sürdürdü ü görüflmeler baflar yla sonuçland. Keskino lu, bu çal flmalar sonucunda oldu unu belirterek sadece otomotiv sektöründe de il, tüm sektörlerde büyük ihtiyaç duyuldu unu belirtti. Özer, Ülkemiz e itimine katk da bulunarak teknik e itimin en iyi flartlarda gerçekleflmesi ve meslek liselerinde, meslek yüksek okullar nda ve üniversitelerin mühendislik bölümlerinde ö renim gören ö rencilerin tam donan ml olarak yetiflmesi için katk da bulunmaya çal fl yoruz, Malezya ya piliç eti ihraç eden dünyan n ikinci, Türkiye ninse ilk üreticisi oldu. Malezya pazar n de erlendiren Keskino lu fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Baflkan Keskin Keskino lu, 35 milyon nüfusu ve kifli bafl 50 kg. tüketimiyle Malezya n n, piliç etinde büyük bir potansiyel tafl d - na dikkat çekti. Y lda 37 bin ton piliç eti ithal etti ini, iç tüketiminin de her y l yüzde 11 artt n belirterek, Malezya, ithalata kolay kolay izin vermiyor. Biz bu ihracat gerçeklefltirmek için üç y l çal flt k. Malezyal yetkilileri tesislerimizde a rlad k. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl m z ile Malezya Ticaret Müflavirli imiz'in bu süreçte büyük katk lar oldu. fiu 13 bundan sonra da deste imizi sürdürece- iz. dedi. Sakarya l Milli E itim Müdürü Selim Yavuz ise teknik e itimde teori in yan s ra uygulama yapman n da çok büyük önem tafl d n vurgulad. Sand kç, Pratik e itim için Toyota taraf ndan sa lanan ekipmanlar, e itim kalitesini artt racakt r. Her zaman yan m zda oldu- unu gösteren Toyota ya bu girifliminden dolay ö rencilerimiz ve ö retmenlerimiz ad na çok teflekkür ediyoruz. diye konufltu. Sakarya baflta olmak üzere toplam 31 ildeki üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek liselerine yap lacak ekipman ba fllar ile birlikte flirketin bugüne kadar yapt teknik e itime katk, yüzün üzerinde araç, bine yak n motor ve flanz mandan olufluyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Afi, pratik e itimin kalitesinin artmas na katk sa layacak ekipman ba fllar n üç y l boyunca sürdürecek. (CHA) Türk piliç eti ilk defa Malezya'da raflarda anda ayl k 50 bin kg. ile bafllad k ama birkaç y l içinde bu rakam befle katlayaca z. Dinamik ekonomisiyle Asya n n en h zl geliflen ülkesi Malezya da bafllayan bu faaliyetlerimiz. çevre ülkelerdeki pazarlar da tetikleyecektir. Malezya Hava Yollar ile de görüflmeye bafllad k, uçaklarda piliç eti ve zeytinya ürünlerimiz ikram edilecek y l nda bunun da sonuçlanmas n bekliyoruz. diye konufltu. Keskino lu ürünleri, Malezya da baflta Coldstorage, Yogja ve Aeon süpermarketleri olmak üzere yaklafl k 300 noktada sat fla sunulacak. Keskino lu, Ravika markas yla befl y ld r Malezya ya Türk zeytinya ihracat n n da yüzde 90 n tek bafl na yap yor.(cha)

14 14 YARIN Ekonomi 13 Mart 2014 Babacan: BDDK ile SPK n n birleflmesi gündemimizde yok Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasas Kurulunun (SPK) tek bir çat alt nda birlefltirilece ine yönelik iddialara iliflkin, Böyle bir birleflme gündemimizde kesinlikle yok. fiu an de il sadece ileriye do ru da yok dedi. ANKARA - AA muhabirinin sorular n yan tlayan Babacan, söz konusu iddialar üzerine, y llar nda bu iki kurumun birlefltirilmesine yönelik bir çal flma yapt klar n hat rlatt. Çal flman n sonucunda ise böyle bir birleflmenin fayda getirmeyece i kanaatine ulaflt klar n anlatan Babacan, Dolay s yla bundan 2004 y l nda vazgeçtik. Bugün itibar yla gündemimizde böyle bir fley kesinlikle yok dedi. Babacan, Sermaye Piyasas Kanununu yeniden ç kard klar n, SPK y yeniden, s f rdan kurduklar n ve sermaye piyasalar n uluslararas standartlarda yeni bir hukuki altyap ya kavuflturduklar n ifade ederek, flunlar kaydetti: Bankac l kla ilgili de zaten apayr bir yasal mevzuat m z var, çok güçlü bir mevzuat. Burada hem BDDK hem de SPK zaten görevlerini baflar yla yapan kurumlar m z. BDDK, sadece bankac - l k perspektifinden düzenleme ve denetleme çal flmalar n yaparken, SPK da halka aç k flirketlerimiz ve sermaye piyasalar aç s ndan düzenleme ve denetleme görevlerini yapmaya devam edecek. Böyle bir birleflme gündemimizde kesinlikle yok. fiu an de il sadece ileriye do ru da yok. Dünyada farkl modeller var, farkl ülkeler farkl modeller seçmifl ama biz bu konuyla ilgili kararlar m z zaten vermifl durumday z. Her iki ZM R - Televizyonlarda gündüz kufla olarak adland r lan kad n programlar na kat lan doktorlar n verdi i bitkisel tedavi tavsiyeleri aktarlara ilgiyi artt rd. Bu programlarda tavsiye edilen kürü uygulamak isteyen birçok vatandafl solu u aktarda ald. zmirlilerin al flverifllerindeki u rak yeri Tarihi Kemeralt çarfl s ndaki baharatç lar aras nda yer alan aktarlardan Y lmaz Yelken, AA muhabirine yapt aç klamada, ifllerinin k fl mevsiminde artt n, özellikle televizyon programlar nda tavsiye kurum da güvendi imiz, dünya çap nda kredibilite oluflturmufl kurumlard r. Her iki kurumun da ne kredibilitesine ne de önümüzdeki dönemdeki çal flmalar na gölge düflürecek hiçbir dedikoduya yer vermemek laz m. Çünkü bu ifl güven üzerine yürür. Bizim de her iki kuruma da güvenimiz tamd r. Bankalar n karl l n n düfltü üne yönelik iddialar üzerine de Babacan, geçen y l n ocak ay yla bu y l n ocak ay mukayese edildi inde bir düflüflün söz konusu oldu unu söyledi. Buna karfl n, bankac l kta flöyle bir konu vard r. Faizlerin düfltü ü dönemlerde mevduat faizleri düfler, yani bankalar n maliyetleri düfler ama kredi faizleri hemen ayak uydurmad için bankalar n karl l klar artar diyen Babacan, flöyle devam etti: Geçen sene ocak ay, faizlerin düflme trendinde oldu u bir ayd, dolay s yla bankalar n karl l klar n n da normalin üstünde oldu u bir ayd. Bu sene ocak ay ise tam tersine faizlerin yükselme trendine girdi i, mevduat faizlerinin h zla yükseldi i ama kredi faizlerinin hemen ayak uyduramad bir ay oldu. Dolay s yla geçen seneki ocak ay belki ortalaman n üzerinde bir karl l n oldu- u ay, bu seneki ocak ay da ortalaman n alt nda oldu u bir ay oldu. Dolay - s yla bunlar incelerken mutlaka faizlerin edilen ürünlerin sat fllar n art etkili oldu unu belirtti. Günde bir veya iki kez sat lan bir ürüne bir anda talebin artmas yla, ürünün televizyon programlar n n birinde tavsiye edildi ini anlad klar - n belirten Yelken, Örnek vermek gerekirse yeflil kahve televizyondaki programlarda tavsiye edilince sat fl artt, daha çok sorulmaya baflland diye konufltu. Y lmaz Yelken, sat fllar etkilemesi dolay s yla birçok aktar n televizyondaki bu programlar takip etti ini belirterek, Programlar izleyip trendine bakmak laz m. Faizlerin inifl ya da ç k fl trendine göre bankalar n bilançolar nda bu tür hareketler olabiliyor. Baflbakan Yard mc s Babacan, burada genel yap y bozacak herhangi bir konunun ise söz konusu olmad n, bankalar n sermaye yeterlilik rasyosunun çok yüksek oldu unu söyledi. Ayn zamanda Türk bankac l k sisteminin, tüm dünyada en güçlü sermaye yap s na ve en rahat likiditeye sahip bankac l k sistemlerinden biri oldu unu belirten Babacan, sözlerini flöyle tamamlad : Hiçbir bankan n da sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12 nin alt nda de il. Dolay s yla sadece ocak ay na bak p da bankac l k sektörünün tümüne ait bir de erlendirme yapmay uygun görmüyoruz. Kald ki bu karl l k durumu aç kland ktan sonra hisse senedi piyasas ndaki etkisi de hemen hemen s f r olmufltur, yani sürpriz olmam flt r, beklenmeyen bir fley olmam flt r. Zaten konuyu iyi analiz eden, derinlemesine bilen kifliler de bu konunun tamamen faizlerdeki trendle ilgili oldu unu görüyor, hesap ediyor. Dolay s yla kayg lanacak herhangi bir problem yok. Biz finans sistemimizin güçlü oldu- unu biliyor ve tüm ekonomimizin büyümesi, üretimin, yat r m ve ihracat n finanse edilmesi için de her türlü altyap ya sahip oldu una inan yoruz. (CHA) Bitkisel tedavi tavsiyeleri aktarlara ilgiyi artt rd siparifllerini ona göre veren aktar arkadafllar m z var dedi. Satt klar ürünlere talebin mevsime göre de iflti ini belirten Yelken, k fl mevsiminde daha çok hastal ktan koruyucu, hlamur, adaçay ve zencefil gibi ürünlerin sat ld n, yaz n ise daha çok kilo vermeye yard mc olan, metabolizmay h zland - ran ürünlerin tüketici taraf ndan tercih edildi ini söyledi. Aktarlarda sat lan ürünlerin tazeli inin de önemli oldu una dikkati çeten Yelken, Bitkilerin ömrü maksimum bir y ld r. Bir y ldan sonra içindeki etken maddeler özelli ini kaybeder. Yeni ürün ç kt nda mutlaka yenisi al nmal diyerek vatandafllar uyard. zmirli Haluk Özbahçeci, bu programlar izleyenlerden oldu unu ancak hiçbirini inand r c bulmad - n kaydetti. Özbahçeci, Çünkü birbirleriyle çelifliyorlar. Bize y llarca yumurta yedirmediler zararl diye. fiimdi ise haftada 4 tane yiyin diyorlar. Kime inanaca m z belli de il, birinin ak dedi ine di er kara diyor ifadesini kulland. (AA)

15 13 Mart 2014 Ankara YARIN Baflkan Fethi Yaflar halk n sevgisiyle enerji depolad Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle Belediye Baflkan Aday ve mevcut Baflkan Fethi Yaflar, site ziyaretlerine h z kesmeden devam ediyor. HABER MERKEZ Her gitti i bölgede halk n sevgisiyle karfl laflarak enerji depolayan Yaflar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak vatandafllara umut oluyor. Yaflar, Demetevler ve fientepe mesaisinde Demetevler ve fientepe de site toplant lar gerçeklefltiren Yaflar, kendisini dinlemeyen gelen yüzlerce vatandaflla sohbet etti. Hem 5 y l n özetini yapan hem de 7 den 70 e her kesime hitap edecek yeni projelerini anlatan Yaflar, fientepe ve Demetevler Mahallesi sakinlerinin gönlünü fethetti. Güzel günler, yak n Halk n taleplerini do ru bir flekilde yerine getirebilmek için vatandafllarla sürekli iç içe olmak gerekti ini belirten Yaflar, Sizlerle bir araya gelip sohbet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yenimahalle yi ve halk m çok seviyorum. Bundan dolay sizlere en iyi hizmeti vermek için çal fl yorum dedi. Verdi i bütün sözleri yerine getirmifl olman n gururu ile Yenimahalle sokaklar nda bafl dik dolaflt - n söyleyen Yaflar, Birlik beraberlik içerisinde bu güzel co rafyada daha nice güzel günler yaflayaca z. diye konufltu. Yaflar Ankara y sevmek eylemle olur CHP Yenimahalle Belediye Baflkan Aday ve mevcut Baflkan Fethi Yaflar, ilçe genelinde vatandafllarla buluflmaya devam ediyor. HABER MERKEZ Yenimahalle sokaklar n arfl nlayarak her yurttaflla ayaküstü sohbet eden Yaflar ayr ca ev, kahvehane ve dernek toplant - lar na kat l yor. 30 Mart Yerel Seçimleri ne yo un bir tempoda haz rlanan Yaflar, son olarak Çaml dere ve Do a Dostlar Derne i ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Tek muhatab m, halk m CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ve CHP Çaml dere Belediye Baflkan Aday smail Çiçekçi nin de kat ld toplant da Yaflar, belediye eliyle yap lan yat r mlarla Yenimahalle de son 5 y lda yaflanan büyük de- iflime de indi. Ankara Evi, Yenimahalle Pazar ve Sosyal Tesisi, Belediye Konuk Evi, Tepekule gibi dev projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Yaflar, Bu 5 y ll k dönem, Yenimahalle tarihine alt n harflerle yaz lacakt r dedi. Ankara ya hizmet etmekten gurur duydu unu dile getiren Yaflar, Ankara y sevmek söylemle de il, eylemle olur. Ayr flt rmaya, ötekilefltirmeye, insanlar sa a-sola çekmeye karfl y m. Sokaklarda yaln z gezen bir belediye baflkan y m. Kimseyle kavgam yok. Tek muhatab m halk m diye konufltu. Ça dafl bir Türkiye vurgusu Çocuklara ça dafl bir ülke b - rakman n tek hedefi oldu una vurgu yapan Yaflar, Herkes hukukun üstünlü üne inanacak, hakk na raz olacak. Yanl fll klar m z varsa ça- a uygun olarak de iflece iz ama temel de erlerimizi koruyarak fitne tohumlar ekmek isteyenlere f rsat vermeyece iz. Türkiye mutlaka hak etti i bir yönetime kavuflacakt r ifadelerini kulland. Dünya çap nda yerel yönetim anlay fl Dernek Baflkan Faruk Çal fl c da ziyaretten memnuniyeti belirterek Yaflar n derneklerine verdi i 15 katk lar anlatt. Derne in Onursal Baflkan Ali Öcal da Yaflar dan övgüyle bahsederek Baflkan m z içimizden biri. Onunla ilgili söylenecek o kadar çok fley var ki. Kendisi dünya çap nda bir yerel yönetim anlay fl sergiledi. Örnek bir belediye baflkan profili çizdi. Derne imiz ad - na Baflkan m za ç kt bu ulvi yolculukta baflar lar diliyorum dedi. Yaflar, halkla bulufluyor Ard ndan Çarfl Mahallesi Muhtar Yalç n Nazl taraf ndan organize edilen toplant ya kat lan Yaflar, mahalle sakinleriyle samimi bir sohbet gerçeklefltirdi. Daha sonra bir tatl c dükkan nda kendisini bekleyen kalabal a seslenen Yaflar, vatandafllar n büyük sevgisiyle karfl laflt. Yaflar la foto raf çektirmek için kuyruk oluflturan Yenimahalle sakinleri, Yeniden Fethi Yaflar sloganlar ile deste ini gösterdi.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ Baflkan Gökçek, toplant da yapt konuflmada Ankara Büyükflehir Belediyesi olarak tart flmas z dünyan n en çevreci, en yeflil otobüs filosuna sahip olduklar n vurgulayarak, flunlar söyledi. fiu anda 1300 do algazl otobüsümüzle dünyada olmayan bir rekoru elde ettik. Yafl aç s ndan, gençlik aç s ndan da en genç olan filo Ankara Büyükflehir Belediyesi nde Çevreci mücadelemiz devam ederken yeni bir ilk imza atmak için bugün sizlerle burada topland k. Türkiye de ilk defa elektrikle çal flan bir otobüsü devreye sokup deneme çal flmalar n yap p vatandafl m z n teveccühünü de kazand m z takdirde önümüzdeki dönemde çevreci filomuza elektrikli otobüsleri de kazand rmak istiyoruz. Çevre dostu elektrikli otobüsleri y lda 5 bin 200 a ac n sa lad - oksijenin yok olmas n önlüyor. Elektrikli otobüsün aküsü 5 saatte full olabiliyor. Y lda 900 varil petrol tasarrufu ile yak tta y lda 170 bin lira da tasarruf sa l yor. Egzoz yok, emisyon yok, gürültü yok, kirlilik yok, s f r karbon, bol oksijen inflallah Ankara ya bu otobüsleri kazand rmak istiyoruz. Elektrikli otobüslerin gün geçtikçe fiyatlar n n düfltü ünü kaydeden Baflkan Gökçek, Elektrikli araçlar; do algazl araçlar veya mazotlu araçlarla fiyat olarak da rekabet etti i takdirde gerek Ankara da olsun gerek di er belediyelerde olsun elektrikli otobüsler 13 Mart 2014 Toplu tafl mada ilk elektrikli otobüs baflkent te Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Türkiye de ilk kez toplu tafl mda kullan lacak elektrikli otobüsün Alt npark ta düzenlenen tan t m toplant s na kat ld. HABER MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Sincan Belediye Baflkan aday Hasan Alt n, seçim çal flmalar kapmas nda Sincan'n n köylerini gezmeye devam ediyor. Bu kapsamda Baflkan aday Alt n, Temelli ve Ücret köylülerinin düzenledi i ya mur duas na kat ld. Hasan Alt n kat ld ya mur duas ndan sonra verilen yeme e kat ld. Köylülerin ve çiftçilerin sorunlar n dinleyen Alt n, K ymetli kardefllerim sizinde bildi iniz gibi Türkiye nin her yerinde bir kurakl k devam etmektedir. Bu bak mdan çiftçilik ve hayvanc l k yapan vatandafllar m z s k nt lar yaflamaktad r. Yapt m z dua inflallah kabul olur. nflallah Allah kabul etsin. Allah birli imizi ve dirli imizi bozmas n. Ben sizin kardefliniz olarak Sincanl bir hemflehriniz olarak her zaman yan n zda olmaya çal flt m. nflallah birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere hep birlikte kavuflaca z. Sizin sorunlar n z bizzat bilen birisi olarak nflallah belediye baflkanl k seçimlerinde de sizlerin deste inizle sorunlar m z ve ihtiyaçlar m z hep birlikte aflaca z. Biz Sincan için her zaman somut projeler ve çal flmalar n yap lmas taraftar olduk. dedi. Alt n ya mur duas ve yemekten sonra CHP Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl ve Sincan Belediye Baflkan aday Temelli eski Belediye baflkan Alaattin Bera Türko lu ile bir süre sohbet etti.(cha) tercih edilecektir. Çünkü dünyan n en çevreci otobüsleri bunlar diye konufltu. Elektrikli otobüsleri 1 ay boyunca deneyeceklerini, fiyatlar nda anlaflma sa lamalar halinde bundan sonra alacaklar otobüslerin tamam n do rudan do ruya elektrikli otobüslerden yana tercih edeceklerini kaydeden Baflkan Gökçek, flöyle devam etti: Pazarl ks z 400 bin EURO diyorlar ama bana kal rsa 100 bin EURO ya almak isterim. Ancak zaman içinde fiyatlar n kesinlikle di erleri ile rekabet edilebilir hale gelece ine inan yorum. Bundan 2 sene önce yine elektrikli otobüsleri test etti imizde 800 bin EURO demifllerdi, inflallah daha afla iner. Bizim alm fl oldu umuz son do algazl otobüsler, solo olanlar 285 bin Euro idi Çok iyi bir pazarl ktan sonra alm flt k, bu elektrikli otobüsler 400 bin Euro oldu una göre biraz daha inecek olursa mutlaka tercih edilir hale gelecektir. MHP Sincan aday Alt n ya mur duas nda

17 13 Mart 2014 Ankara YARIN 17 Gökçek in bitiremeyip, Bakanl a devretti i; Çayyolu metrosu nihayet aç l yor Y llard r yap m süren ve Ankara trafi ine yeni bir soluk kazand racak olan Çayyolu Metrosu nihayet bugün Milli Kütüphane yan nda düzenlenecek bir törenle hizmete aç lacak. Çayyolu Metrosu baflta Eskiflehir yolu olmak üzere Ankara trafi ini rahatlat rken Baflkentli vatandafllara geçen ay aç lan Sincan Metrosu nda oldu u gibi bir hafta ücretsiz hizmet verecek. Murat SEV M Ankaral lar, Necatibey-Çayyolu hatt nda, dönüflte de Çayyolu- K z lay aras nda bir hafta süreyle ücretsiz seyahat edebilecekler. 1 Hafta ücretsiz Yurt içi altyap kullan larak tasarlanan ve testlerden baflar yla geçen uzun menzilli tanksavar füzesi MIZRAK-U ilk testinde hedefi yüzde 100 baflar yla vurdu. Savunma Sanayii Müsteflarl ile Roketsan n birlikte yürüttü ü uzun menzilli tanksavar füzesi MIZRAK-U nun test süreci hakk nda bilgi veren Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaflar, füzenin Konya Karap nar daki ilk testinde helikopterden k z lötesi aray c bafll yla yap lan at flta yüzde 100 baflar elde etti ini kaydetti. MIZRAK-U nun test sürecinin bu y l devam edece ini ve kalifikasyonunun tamamlanaca n ifade eden Yaflar, 2015 y l nda seri üretime geçmeyi planlad klar n bildirdi. Seri üretimin ard ndan füzenin ihrac n gerçeklefltirmeyi hedeflediklerini ifade eden Üniversiteler, hastaneler, bakanl klar ve yo un bir nüfusun yaflad Çayyolu bölgesini merkeze tafl yacak Çayyolu metrosu, 16 bin 590 metre uzunlu unda ve 11 istasyonlu olacak. lk dura Bat - kent hatt n n da yolcu indirmebindirme dura olan K z lay Metro stasyonu olacak hatt n güzergah nda K z lay, Necatibey, Milli Kütüphane, Sö ütözü, MTA, OD- TÜ, Bilkent, Tar m Bakanl -Dan fltay, Beytepe, Ümitköy, Çayyolu ve Koru istasyonlar bulunuyor. Hattaki yolculu un, 25 dakika sürmesi planlan yor. Çayyolu Metrosu ile Sö ütözü ndeki Ankaray ba lant s ise y lsonuna do ru hizmete girecek. Sö- ütözü istasyonu, metro ve Ankaray Yaflar, Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) dünyada büyük bir referans. Dolay s yla Türk Silahl Kuvvetlerinin kulland bir ürün müflterinin büyük ilgisini çekiyor, güven duyuyor ve kabul görüyor. Dolay s yla MIZRAK n, TSK n n envanterine girdikten sonra C - R T e benzer bir flekilde çok kapsaml pazarlarda ihracat yap labilece ini düflünüyorum diye konufltu. Füzenin özellikle Orta Do u, Avrupa ve Uzakdo u ülkelerine ihraç edilebilece ine iflaret eden Yaflar, Dünyada bizim yapt m z gibi flu anda modern, yeni nesil bir tanksavar tasar m yok. Dünyadaki flu anda en yeni tanksavar füze tasar m Roketsan taraf ndan yap l yor.?mevcut sistemlerin en iyi için ortak istasyon olacak. AfiT ye gelen yolcular bu ba lant ile Çayyolu taraf na metroyla gidebilecek. özelliklerini alarak yapt m z bir tasar m. Dolay s yla en üst teknoloji diyebiliriz. Bu çerçevede ihraç flans n n da yüksek olaca n düflünüyorum. Çok üstün özellikleri var. Pazarda çok iddial bir ürün olacak ifadesini kulland. Kara Kuvvetleri Komutanl - na ait AH-1S helikopterinden 3 bin 500 metre menzile yap lan ilk güdümlü at flta hedefi baflar Belediye bafllad, bakanl k bitirdi Büyükflehir Belediyesi nin yap - m na bafllad metro hatlar, 7 May s 2011 de düzenlenen bir törenle Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl na devredilmiflti. fl teslim tarihine göre Çayyolu metrosunun 2014 y l sonunda hizmete girece i aç klanm fl, ancak süreç içerisinde yap lan h zl çal flmalarla bu tarihler öne çekilmiflti. Hatta, 29 Ekim den bu yana deneme sürüflleri devam ediyordu. Büyükflehir Belediyesi, yap m na bafllad Çayyolu Metro hatt n, 2011 y l nda yüzde lik fiziki gerçekleflme ile Ulaflt rma, Haberleflme ve Denizcilik Bakanl na devretmiflti. Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu ile vuran MIZRAK-U proje çal flmalar nda önemli bir aflamay geçti. ATAK helikopterinde kullan lmak üzere gelifltirilen MIZRAK-U füzesi, Roketsan taraf ndan yurt içi altyap kullan larak tasarland. Rakiplerine karfl önemli teknik üstünlüklere sahip olan füzenin bu y l içerisinde kalifiye edilmesi hedefleniyor. Ana muharebe tanklar na karfl kullan lacak olan MIZRAK-U füzesi azami 8 kilometre menzili ile yüksek vurufl hassasiyeti ve etkin z rh delme yetene ine sahip.(aa)

18 18 YARIN Ankara Kad n aday say s %5 in alt nda kald Yerel seçimler için siyasi partilerin bin 394 seçim bölgesindeki aday listeleri netleflirken partilerin kad n belediye baflkan aday say s, yüzde 5 in alt nda kald. AK Parti de 17, CHP de 51, MHP de 36, BDP de 31, BBP de 34, DSP de 55, Saadet Partisi nde 3 kad n, aday gösterildi. AK Partide durum AK Parti yerel seçimlerde biri büyükflehir olmak üzere 17 seçim bölgesinde kad n adayla yar fla girdi. Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkanl için eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin i aday gösteren AK Parti, baz büyük ilçelerde de kad n adaylar tercih etti. AKP Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkanl için eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin i aday gösterdi Parti stanbul Maltepe de eski milletvekillerinden Edibe Sözen i aday gösterirken, zmir Konak ta lknur Denizli, Konya Meram da Fatma Toru yu Tekirda Çorlu da ise Özlem Yemiflçi aday oldu. Ankara n n Güdül ve Kalecik ilçelerinde de kad n aday gösteren AK Parti nin, Gümüflhane ve Tokat n iki beldesinde de adaylar kad n. CHP den iki büyükflehire kad n aday CHP Parti Meclisi de aralar nda büyükflehirlerin de bulundu u 51 seçim bölgesinde kad n adaylarla seçime girme karar ald. Bu adaylardan ikisi büyükflehir, alt s il, 43 ü de ilçe ve beldelerde belediye baflkanl klar için aday gösterildi. Halen Ayd n Belediye Baflkanl n yürüten Özlem Çerçio lu, büyükflehir statüsü kazanan kentte yeniden aday gösterilirken, CHP, fianl urfa Büyükflehir Belediye Baflkanl için de Hale Soran tercih etti. Bolu da Mehtap Özcan M s rl - o lu, Sivas ta Gülümser Heper, Tokat ta Hadiye Ardahanl, Karaman da Merih Ünver, Kütahya da Nuran Altunseven, Rize de ise Mine Orhan CHP nin di er kad n adaylar. Hakkari ye kad n aday MHP de ise 36 kad n belediye baflkanl için yar flacak. MHP nin kad n adaylar n n 1 i il, 25 i ilçe, 10 u da belde belediye baflkanl na talip. MHP nin kad n aday gösterdi i tek il, teflkilat n n bulunmad Hakkari oldu. Parti, Hakkari den lise mezunu ve özel sektör çal flan Belk s Öztunç u aday yapt. Yerel seçimlerde Eskiflehir in 3 ilçesinden kad n aday gösteren MHP, stanbul da da Adalar ve Avc lar da kad n adaylarla yar flacak ḂDP nin aday say s 31 Belediyelerde eflbaflkanl k sistemini uygulayaca n duyuran BDP nin aç klanan kad n belediye baflkan aday say s 168 oldu. Buna karfl n eflbaflkanl k sisteminin yasada yer almamas nedeniyle BDP nin resmi kad n aday say s ise 31 olarak gerçekleflti. 22 ilde seçime kat lan BDP nin Diyarbak r Büyükflehir Belediye Baflkan aday Gültan K flanak, Mersin Büyükflehir Belediye Baflkan aday da Sibel Yi ittekin oldu. Hakkari den Dilek Hatipo lu nu aday gösteren BDP nin 27 ilçe ve 1 belde de kad n adaylar bulunuyor. BBP, DSP ve Saadet Partisi BBP Hatay Büyükflehir de Nevin Zeytineli ni, Rize de Deniz Yakut u, K rklareli nde Tansu Paflhansezer i, Bart n da ise Songül Bafltürk ü aday gösterdi. BBP nin 30 ilçede de belediye baflkan adaylar kad nlardan olufltu. Saadet Partisi ise üç ilçede kad n aday gösterdi. Parti Ayd n Karacasu da Azime Seray Y ld z, Nevflehir Kozakl da Merve Ifl k ve Tunceli Pertek te Azime Uzun u aday yapt. DSP üç büyükflehirde kad n aday gösterdi. Adana da Fethiye At l Yolal, Ayd n da Yeter Toz, Eskiflehir de ise Dilara Tambova DSP nin adaylar oldu. Düzce de Hicran Tohumcu yu aday gösteren DSP, Ankara da 3, stanbul da 8 olmak üzere 51 ilçede de kad nlarla seçim yar fl na girdi. (AA) Seçim yar fl Sanal alem de de h zland ANKARA - Yerel seçimlere k sa bir süre kal rken, internet üzerinden seçmenlere ulaflmaya çal flan siyasi partilerin sanal alemdeki rekabeti de artt. Seçimlerde interneti etkin bir flekilde kullanmak isteyen AK Parti, Biliflim Sistemi ne yönelik yeni bir anlay flla modern de ifliklikler yapt. Parti, 81 ilin internet sitesini ayn konseptte birlefltirerek, akpartiankara.org.tr gibi ayn domain adresinde buluflturdu. Yeni ara yüzlerle oluflturulan 81 ile özel bu siteler, tüm mobil cihazlarla da uyumlu hale getirildi. Bu sitelerde AK Parti nin kat ld tüm seçimlerin sonuçlar, genelde ve yerelde yapt tüm çal flmalar ve ayn flekilde yap lan bütün icraatlar bulmak mümkün olacak. AK Parti ayr ca merkez sitesi olan akparti.org.tr yi 81 il ile kad n ve gençlik kollar n n siteleriyle entegre hale getirdi. 81 lin internet siteleri için ayr ayr yöneticiler görevlendiren AK Parti bu yöneticileri il sosyal medya sorumlular yla profesyonel bir e itime tabii tuttu. Bu site yöneticisi ve sosyal medya sorumlular n n dahil oldu u ortak bir elektronik posta hesab oluflturularak sürekli irtibat halinde kal nmas sa land. AK Parti yerel seçimler öncesi, Türkiye genelinde ve bütün iller özelinde yapt yat r mlar anlatmaya yönelik özel bir alt yap da kurdu. Bütün yat r mlar akparti.org.tr adresinin yan s ra 81 ilin kendi sitelerinden de ulafl labilir hale getirildi. Ayr ca, tüm bu siteler de birbiriyle entegre hale getirilerek icraat bilgilerine ulafl lmas kolaylaflt r ld. Parti tüm bunlar yaparken, merkez sitesi için özel bir çal flma yapmay da unutmad. Tüm il ve resmi internet siteleriyle entegre olan akparti.org.tr adresi modern alt yap ve yepyeni bir ara yüz ile son derece ifllevsel hale getirilerek kullan c lar n hizmetine sunuldu. Bu paralelde; icraatler butonundan icraatlere, iller butonundan da tüm il internet sitelerine ulafl labiliyor. Bunun yan s ra di er tüm resmi internet sitelerine de yine ayn bölümde yer alacak olan Aksiteler butonundan ulaflmak mümkün olacak. Parti, merkez sitesini yeni biliflim sistemi anlay fl na paralel olarak modern, güvenlikli ve dünyan n her yerinden ulafl labilir bir site haline getirdi. AK Parti, haz rlanan sitelerle ilgili il teflkilatlar n n sosyal medya sorumlular n Ankara ya ça rarak, titiz bir e itimden de geçirdi. CHP de sosyal medyay etkin kullanan partiler aras nda. Parti tüzü ünde yap lan de ifliklikle her il ve ilçe örgütünde biliflim sorumlusu atamas yapan parti, chp.org.tr adresini de yeniledi. Yenilenen siteden, partinin seçimlere yönelik haz rlad tüm broflür, rapor ve çal flmalar na ulafl labiliyor. (AA)

19 13 Mart 2014 Ankara YARIN Gürsel Tekin den, ilçe adaylar na destek turu CHP Genel Baflkan Yard mc s Gürsel Tekin, Bir ülkenin baflbakan n düflünün, baflka bir ülkenin Esma s için gözyafl dökerken, Berkin in ailesine bafl n z sa olsun demiyorsa, bu iktidar Türkiye Cumhuriyeti nin iktidar, bizim iktidar m z de ildir dedi. Tekin, seçim çal flmalar kapsam nda Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, adaylar Mehmet Yula ya destek istedi. Daha sonra Alt nda ilçesine geçen Tekin, buradaki adaylar Melih Baran K l ç ile yine esnaf ziyaretleri yapt. Mamak adaylar Coflkun Torun un çal flmalar na da destek veren Tekin, burada partililere hitaben bir konuflma yapt. Berkin Elvan n yaflam savafl n kaybetti ini an msatan Tekin, Elvan n ölümünden Hükümetin ve Baflbakan n sorumlu oldu unu ileri sürdü. Tekin, Gezi sürecinden sonra 8 nci körpecik çocu umuzu kaybettik. Katil aramayaca z, bu çocuklar m z n katili bugün Baflbakan olan Recep Tayyip Erdo an ve onun iktidar d r. Bir ülkenin baflbakan n düflünün, baflka bir ülkenin Esma s için gözyafl dökerken, Berkin in ailesine bafl n z sa olsun demiyorsa, bu iktidar Türkiye Cumhuriyeti nin iktidar, bizim iktidar m z de ildir ifadesini kulland. Tekin, flunlar söyledi: Daha çok Berkin lerin kaybedilmemesi için hemen bugünden itibaren Baflbakan n ve bu iktidar n önümüzdeki süreçte daha fazla ac yaflatmamalar için istifa etmesi gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki günlerde yaflananlar n sorumlusu elbette bunlar olacakt r. CHP liler bütün bu karanl k süreci ayd nl a kavuflturacakt r. Sendikalar, sivil toplum örgütleri, odalar... Maalesef 19 hepsi suskun. Sadece CHP ye görev kal yor. Gecemize gündüzüme katarak 30 Mart tan zaferle ç kmal y z. Yapt rd klar araflt rmalara göre hem Ankara Büyükflehir de, hem de Mamak ta seçimleri kazacaklar n savunan Tekin, Ankara y da Mamak da al yoruz, bize sadece Ankara, Mamak yetmez. Türkiye nin dört bir taraf nda seçimleri kazanmal y z diye konufltu. Adaylara çal flmalar nda baflar lar dileyen Tekin, daha sonra Coflkun Torun ile Mamak taki Sal Pazar ile bir taksi dura n ziyaret etti. Gazetecilere aç klama Ziyaretleri s ras nda bir kahvehanede bas n mensuplar na aç klamalarda da bulunan Tekin, 17 Aral k sürecinden sonra Türkiye de devletin bütün kurumlar n n alt üst oldu u bir sürecin yafland n savundu. Berkin Elvan n ölümüne de de inen Tekin, flunlar kaydetti: Berkin in katili AKP iktidar d r. Yar n tekrar Berkin lerin ölmemesi için bugünden itibaren, Baflbakan ve AKP iktidar n n istifa etmesi gerekmektedir. Bu olup bitenler karfl s nda anayasal görevi neyse onu yapmak zorunda Say n Cumuhurbaflkan da. Aksi takdirde bütün bu olup bitenlerin sorumlusu sadece AKP iktidar de il, Say n Cumhurbaflkan siz de olmufl olursunuz, sizi anayasal görevinizi yapmaya davet ediyorum. (AA) Ery lmaz la ilgili dava düfltü Eski Çankaya Belediye Baflkan Muzaffer Ery lmaz ile baz belediye çal - flanlar n n, belediye hak edifllerini ödemeyerek görevi kötüye kulland klar iddias yla yarg - land davan n zaman afl m dolay - s yla düflürülmesine karar verildi. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruflmaya san klardan Necati Y lmaz, Mustafa Gündüz ile eski Çankaya Belediye Baflkan Muzaffer Ery lmaz n avukat Ceyhan Mumcu kat ld. Ery lmaz n kat lmad duruflmada, mütalaas n aç klayan Cumhuriyet Savc s Ercan Baflaran, san klar hakk nda görevi kötüye kullanmak suçundan aç lan kamu davas nda gerekli incelemenin yap ld n kaydetti. Toplanan deliller sonucunda Ery lmaz ve belediyede görevli kiflilerin tahakkuk ifllemi yap lm fl hak ediflleri zaman nda ödemeyerek belediyenin zarar na neden olduklar n n iddia edildi ini belirten Baflaran, söz konusu ödemenin nihai olarak 8 Eylül 2004 de yap lmas gerekti ini, suç tarihinin de bu tarih oldu unu ve san klar n buna göre cezaland r lmas gerekti ini ifade etti. Baflaran, san klar n lehine olan TCK n n 765 say l yasan n ilgili maddeleri nedeniyle zaman afl m na u rad n ve davan n düflürülmesini talep etti. Son sözleri sorulan san klar ile san k avukat da mütalaaya kat ld klar n beyan etti. Hakim Ahmet Karpuzcu, san klar Ery lmaz, Y lmaz ve Gündüz hakk nda görevi kötüye kullanmak suçundan aç lan kamu davas n n zaman afl m ndan düflürülmesine karar verdi.(aa)

20 20 YARIN Ankara 13 Mart 2014 Az görüyorlar, ama çok fley baflar yorlar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi bünyesindeki Türkiye nin tek az görenler merkezinde görme duyular yok denecek kadar az olan 7 den 70 e çok say da hastaya tek bafl na ayakta kalmalar için e itim veriliyor. Ankara Üniversitesi Görme Engelliler Rehabilitasyon ve Araflt rma Birimi sorumlusu Prof. Dr. Aysun dil, görme duyusunu tamamen kaybetmemesine ra men yaflam n tek bafl na idame ettirmekte zorlanan çok say da kifli bulundu unu söyledi. Görme duyusu son derece azalan ancak kullan labilir duyusu olanlar n az gören fleklinde tan mland n, bu kiflilerin rehabilitasyonla yaflam kalitesinin yükseltilebilece ini anlatan dil, t bbi ya da cerrahi tedavisi tamamlan p art r labilecek kal nt görmesi bulunanlar n ve mevcut görmesi yaflamdaki hedefleri için yeterli olmayanlar n bu rehabilitasyona al - nabilece ini bildirdi. dil, Bir kifli 10 da 4 oran nda görmesine ra men ifli için bu yeterli de ilse bu rehabilitasyon için adayd r dedi. Çocukluk ça nda 3 yafl civar nda görme duyusunun bir eriflkinin seviyesine ulaflmas gerekti ini ifade eden dil, az gören çocuklara bu bak mdan dikkat edilmesi gerekti ini vurgulad. Sadece fl alg layan bebeklerin bile az gören kabul edildi ini ve bu duyusunun gelifltirilebilece- ini anlatan dil, erken tan n n bu tedavide büyük önem tafl d n Gül, 21 askeri personeli saat ile ödüllendirdi ANKARA- Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Cumhurbaflkanl Muhaf z Alay Komutanl n ziyaret etti. Tüm personelin vazifesine ba l l - n gören Gül, 21 askeri personeli saat ile ödüllendirdi. Genelkurmay Baflkanl - n n internet sitesinden yap lan aç klamaya göre, Gül, 28 fiubat ta Cumhurbaflkanl - söyledi. Prof. Dr. dil, bu tür bebeklerin mutlaka takibe al nmas ve rehabilite edilmesi gerekti ini belirterek, flu de erlendirmelerde bulundu: Bir bebe in sadece fl alg lamas bile yeterlidir, bu gelifltirilebilir. Çocuk ve aile hekimlerinin bu konuda duyarl olmas bir bebe in hayat n kurtarabilir. 3 yafl alt ndaki çocuklarda bu geliflim zaman kaybetmeden sa lanmal d r. Bunun için bu dönemi alt n y lar olarak nitelendiriyoruz. E itim ça- ndaki çocuklarda da bu rehabilitasyon devam etmelidir. Bu çocuklar n körler okuluna gitmesi büyük yanl fl. Prof. Dr. di, ileri yafllarda da görme kay plar ortaya ç kt n, bunlar n önlenmesi mümkün olmad takdirde de rehabilite edilmesi gerekti ini ifade etti. Türkiye de tek olan merkezde 8 y lda 3 bin hastaya bakt klar n, bunlar n üçte birinin 18 yafl n alt nda oldu unu dile getiren dil, ülkede bu merkezlerden en az 7 tane olmas gerekti ini bildiren dil, Merkezimizde 90 yafl nda da Muhaf z Alay Komutanl - n ziyaret etti. Ziyarette tüm personelin vazifesine ba l l -, azim, kararl l k ve gayretli davran fllar n memnuniyetle gören Gül, 21 askeri personeli saat ile ödüllendirdi. fiehit Hava Pilot Üste men Engin Kayadibi nin efli Tu çe Kayadibi, 18 ayl k uçufl e itimini stanbul Anadolu Y ld zlar Uçufl Okulu nda (AYJET) tamamlayarak, 8 Mart ta mezun olarak Pilotluk Brövesini takmaya hak kazand. fiehit Pilot un efline mezuniyetini tebrik etmek maksad yla Hava Kuvvetleri Komutan Hava Orgeneral Ak n Öztürk ün hediyeleri ile flehidin pilotaj bröve numaras n tafl yan temsili Hava Kuvvetleri Pilot Brövesi takdim edildi. (AA) bebeklik döneminde de hastam z var dedi. Merkezde e itim cihazlar yla görme duyusunun güçlendirildi ini anlatan dil, buraya devam eden çocuklarda baflar oran n n yüzde 95 artt n, e itimin yaflam boyu sürmesi gerekti ini kaydetti. Merkeze devam eden çocuklardan 15 yafl ndaki Baflkent Anadolu Lisesi ö rencisi Ali Çiçek, fleker hastal nedeniyle görme duyusunda büyük kay p oldu unu, merkezde gördü ü rehabilitasyon sayesinde e itimine devam edebildi ini söyledi. Merkezde görme duyusunu art ran cihazlar kullanmay ö rendi- ini anlatan Çiçek, bu sayede kitaplar ndaki yaz lar daha rahat okuyabildi ini söyledi. Üniversiteye devam etmek istedi ini belirten Çiçek, Hasta oldum diye mücadeleyi b rakmak olmaz. Yaflama dört elle sar lmak gerek diye konufltu. 11 yafl ndaki ilkokul ö rencisi Can Kaya da, az görenler merkezindeki e itim sayesinde kitaplar n okuyabildi ini belirterek, Devlet dijital gözlük paras n karfl lam yor. Çok pahal oldu u için alam yoruz. Bunun için düzenleme yap lmas n istiyorum dedi. (AA)

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı