1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve farklı yerlerde yapılacak. Kutlamalar konusunda sendikalar birliktelik sağlayamadı, İstanbul Valiliği de Taksim i kutlamalara kapattı. HABER 17 DE 1 MAYIS 2014 PERŞEMBE FİYATI:25Kr. Üç Aylar başladı HABERİ 18 DE Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin verilmesiyle ilgili yapılan bireysel başvuruyu, "başvuru yollarının tüketilmemiş olması" nedeniyle kabul etmedi. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun HABER 18 DE TAŞINDI Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Ankara'da yapımı devam eden Onkoloji Hastanesi ile Onkoloji Kenti'nin tamamlanabilmesi için "Lösemili Çocuklarımızın Geleceği İçin Bir Tuğla da Siz Koyar mısınız?" adlı kampanya başlattı. Yapımını gerçekleştirdikleri Ankara'daki hastanede tedavilerin ücretsiz yapıldığını dile getiren Ezer, "Bu çabalarla yüzde 20'lerden aldığımız lösemideki iyileşme oranını gururla söyleyebilirim ki, yüzde 92'nin üzerine çıkardık. Bu LÖSEV'in, gönüllülerin, Türk halkının başarısıdır" dedi. HABERİ 17 DE Projeye destek veren LÖSEV gönüllüsü komedyen Cem Yılmaz da çalışmaların daha ileriye gitmesi için biraz vakit ve biraz da maddiyat ayırmanın hiç kimse için zor olmadığını söyledi. Haberi 16 da Haberi 15 de Haberi 15 de

2 2 SineMagazin Hababam S n f n n oyuncular, R fat Ilgaz n okulunu ziyaret etti KASTAMONU - Hababam S n f filminin oyuncular, eserin senaryosuna ilham veren ayn adl roman n yazar R fat Ilgaz n e itim gördü ü Abdurrahmanpafla Lisesini ziyaret etti. Anadolu nun ilk lisesi oldu u belirtilen okulun 129. kurulufl y l dönümü etkinliklerine kat lmak üzere kente gelen 15 sanatç, Kastamonu Havaliman nda Abdurrahmanpafla Lisesi Mezunlar Derne i Baflkan Nurten Ci erci ve beraberindeki heyet karfl lad. Kastamonu Valisi Erdo an Bektafl ziyaret eden oyuncular, Kastamonu, R fat Ilgaz ve Abdurrahmanpafla Lisesi hakk nda bilgi ald. Ziyaretin ard ndan, tarihi liseye geçen Yeflilçam emektarlar, ö renciler taraf ndan okulun bahçesinde coflkuyla karfl land. - Hayta smail karakterindeki Ar man Oyunculardan Hayta smail karakterini canland ran Ahmet Ar man, gazetecilere yapt aç klamada, Hababam S n f n n temellerinin at ld Abdurrahmanpafla Lisesinde bulunmaktan duydu u mutlulu u dile getirdi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi R fat Ilgaz n okulundan çok güzel mizah anlay fl ç kt n ifade eden Ar man, Sevgili R fat Ilgaz a buradan sonsuz flükranlar m z sunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Çok fazla konsantre olmak istemiyoruz ziyarete çünkü o zaman a l yoruz. Ö rencilere baflar lar diliyorum. Çocuklar, önünde gelecek görmek istiyorsa bofl oturmamal. Gayret Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay gerekiyor diye konufltu. - Bacaks z rolündeki Akça Filmde Bacaks z rolünü üstlenen Tuncay Akça da Kastamonu nun Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kay tl oldu unu söyledi. R fat Ilgaz n filminde oynamaktan büyük mutluluk duydum diyen Akça, flunlar kaydetti: Tabii kitapta böyle bir hikaye ve Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 1 May s 2014 rol yoktu. Buna, Ertem E ilmez bizi adapte etti ama Ilgaz n yazd filmde oynamaktan ve onun hemflehrisi olmaktan gurur duyuyorum. Hep Çatalzeytin e geliyordum, buraya ilk defa geldim. Bu da benim eksikli im. nflallah bundan sonra daha s k gelece im. Oyuncular, daha sonra ö rencilerle s n flar nda foto raf çektirdi. (AA)

3 1 May s 2014 AKSARAY - ÖZKAN BEYER - Son y llarda tan t m n n yap lmas yla de eri giderek artan Aksaray malakl lar, h rs zlar n hedefi haline geldi. Türkiye'nin birçok yerinden hayvan severlerin yo un ilgi gösterdi i malakl lar n fiyat n n yükselmesi, Anadolu aslan olarak da bilinen bu köpekler için güvenlik sorununu beraberinde getirdi. Bin liradan bafllay p, özelliklerine göre 60 bin liraya kadar al c bulan malakl lar, h rs zlar n hedefi oldu. Aksaray'da bir y l içerisinde 100'e yak n malakl çal n rken, bunlardan sadece yüzde 10'una ulafl labildi. Malakl sahipleri, h rs zlar n hedefi haline gelen köpeklerinin korunmas için yetkililerden yard m bekliyor. Aksaray Malakl s Irklar Gelifltirme Derne i (AKM D) Baflkan Muammer T p rdamaz, AA muhabirine yapt aç klamada, Aksaray'da yaklafl k 100 hayvan severin malakl cinsi köpek yetifltirdi ini söyledi. Aksaray malakl s n n yetifltirilme flekline göre baz özellikler Yaflam H CR 2 Recep Ahir 1435 RUM 18 Nisan 1430 tafl d n belirten T p rdamaz, "Malakl, insan görmeden yetifltiriliyorsa, insanlara karfl sert ve agresif olur. Daha çok çoban köpe i özelli i gösterir. Malakl lar, bu yüzden çok de erlidir. Bu köpeklerin muhteflem bir görüntüsü var" diye konufltu. -Bin lira eden köpe e 10 bin lira veriliyor msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : fiöhreti ve de eri artan malakl lar h rs zlar n hedefi oldu T p rdamaz, Aksaray malakl s n n son y llardaki tan t mlarla daha fazla ilgi görmeye bafllad n belirterek, "Bundan 10 y l öncesine kadar bir malakl yavrusunu liraya satamazd k. fiimdi 3 ayl k bir yavruyu, bin lira ile 3 bin lira aras nda satabiliyoruz. Bu köpeklerin fiyatlar n bizler yükseltmifl de iliz. Vatandafllar talep ediyor. Malakl sahibi, bin lira eden köpe ine 10 bin lira verilince hemen sat yor" dedi. - "Malakl y zinciriyle çal yorlar" lde köpek h rs zl n n artt n aktaran T p rdamaz, flunlar kaydetti: "Aksaray'da bir y l içerisinde çal nan malakl say s 100'ün üzerinde civar nda h rs zl k vakas oldu. Bunlardan sadece 10 tanesini bulduk. Bu köpekleri nas l çal yorlar bilemiyorum. 'Adam yer' dedi imiz malakl y zinciriyle çal yorlar. Çal nan köpeklere iliflkin araflt rmalar yap yoruz ama bulam yoruz. Bunlar nereye gidiyor, kimler besliyor, ne oluyor, bilemiyoruz. H rs zlara karfl önlem al nmas n istiyoruz." Köpe i çal nan Emin fiiflman da ifl yerindeki h rs zl k olaylar üzerine Aksaray malakl s almaya karar verdi ini ifade ederek, "Malakl y ald m zda yavruydu. Büyüdü, yavrulad. Köpe imi 7 bin liraya almak isteyen olmufl ama satmam flt m. Maalesef köpe im yavrusuyla çal nd. Polise haber verdim, hiçbir fley ç kmad " ifadelerini kulland. Özellikle son bir ayda h rs zl k vakalar n n artt na iflaret eden Aksaray malakl s sahibi Mevlüt Çakmak ise yetkililerin bir an önce bu konuya el atmalar n istedi. (AA) Cezas n bahç vanl k yaparak çekiyor TOKAT - EKBER TÜRKO LU - Tokat' n Almus ilçesinde arkadafl n darbetti i gerekçesiyle 350 gün hapisle cezaland r lan ve bir hafta cezaevinde kalan 44 yafl ndaki Selahattin Tozalan, cezas n n kalan k sm n, denetimli serbestlik uygulamas kapsam nda Almus Devlet Hastanesi'nde bahç vanl k yaparak çekiyor. Çevre düzenlemesini yapt hastane bahçesine çim ekip gül diken Tozalan, AA muhabirine yapt aç klamada, y llarca gürefl sporuyla u raflt n belirterek, "Sakatl mdan dolay gürefli b rakt m. Arkadafl çevresi nedeniyle alkole bafllad m. Uzun y llar alkol ald m y l nda sarhoflken en sevdi im arkadafl mla kavga ettim. Hakk mda dava aç ld. Davam, 8 ay sürdü" diye konufltu. Almus Asliye Ceza Mahkemesindeki yarg lama sonucunda 350 gün hapisle cezaland r ld n belirten Tozalan, Tokat T Tipi Kapal ve Aç k Ceza nfaz Kurumu'nda bir hafta kald n, ard ndan denetimli serbestlik uygulanmas ndan yararlanmas na karar verildi ini söyledi. Bu kapsamda, hapis cezas n n, 115 gün "kamu yarar na ücretsiz çal flma cezas "na dönüfltürüldü ü dile getiren Tozalan, cezas n, 20 fiubat'tan bu yana Almus Devlet Hastanesi'nde bahçe iflleriyle u raflarak çekti ini ifade etti. Günde 4 saat çal flt n anlatan Tozalan, flunlar söyledi: "Denetimli serbestlik uygulamas çok iyi bir fley. nsana f rsat veriyorlar. Alkol ald m için d fllanan birisiydim. Sa olsun Kaymakam m, Belediye Baflkan m, savc m, hakimim elimden tuttu. Bana, hastanede baflhekimimiz baflta olmak üzere herkes yard mc oldu. Bahçenin çimlerini Çevreli beldesi Çatak Yaylas 'ndan sökerek getirdiler, 55 günde buray yapt k. Çok güzel oldu. Bahçeyi gören herkes, teflekkür etti." (AA)

4 4 Kültür Sanat "11. GAP Oscarlar " sahiplerini buldu ADIYAMAN - GAP Gazeteciler Birli i taraf ndan düzenlenen "11. GAP Oscarlar " ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ad yaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende birçok dalda verilen ödüller sahiplerini buldu. Törene gelemedi i için video konferansla salona ba lanan Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, programa kat lamamaktan dolay üzüldü ünü, K br s sorununun çözümü için yo un bir çal flma içerisinde olduklar n ve bu yüzden törene gelemedi ini belirtti. Törende y l n baflar l devlet adam ödülünü alan Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakan Mahir Ya c lar ise 12 y ldan beri siyaset yapt n, bakan olarak Kosova Cumhuriyetini kalk nd rmak için çal flt klar n vurgulayarak, Kosova - Türkiye iliflkilerini gelifltirmek istediklerini ve bunun için yo un çaba sarf ettiklerini bildirdi. AK Parti Grup Baflkanvekili Ahmet Ayd n da ödül törenlerinin Ad yaman' n tan t m na önemli katk sa lad na dikkati çekerek, ödül töreni sayesinde Do u Türkistan'dan Kosova'ya, sivil toplumun, sanat dünyas n n ve siyaset dünyas n n birçok de erli insan n n Ad yaman' tan d n söyledi. Y l n valisi ödülünü alan Ad yaman Valisi Mahmut Demirtafl ise Ad yaman' n kardefllik ve bar fl kenti oldu unu belirterek, bu tür etkinliklerin Ad yaman' n tan t m için çok önemli oldu unu ifade etti. Bas n n Türk demokrasisinin geliflmesi için önemli hizmetler verdi ini vurgulayan Demirtafl, GAP Gazeteciler Birli i'nin yapt çal flmalar n da y llardan beri bu sürece önemli katk sa lad n aktard. Y l n sanatç s ödülüne lay k görülen Fatih K saparmak da bu ödülü almaktan mutlu oldu unu, bir dönem gazetecilik yapt n ve gazetecilerden ald ödülün kendisi için daha fazla anlam ifade etti ini belirtti. Y l n Milletvekili ödülünü alan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çal k ise Ad yaman'da bulunmaktan duydu u mutlulu u dile getirerek, Malatya ile Ad yaman' n kardefl flehir oldu unu, verilen ödüle lay k olmak için ve Türkiye'deki kad n haklar n n gelifltirilmesi için çal flmalar na devam edece ini kaydetti. Törende, ayr ca y l n en baflar l yazar ödülü Sinan Ya mur'a, y l n baflar l belediye baflkan ödülü Bart n Belediye Baflkan Cemal Ak n'a, y l n baflar l muhalefeti ödülü CHP Genel Baflkan Yard mc s Yakup Akkaya'ya, y l n baflar l siyasetçisi ödülü AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Atafl'a ve y l n baflar l Kaymakam ödülü ise Silifke Kaymakam Fatih Damatlar'a verildi. (AA) 1 May s 2014 ISAK, yabanc araflt rmac lar için bir cennet STANBUL - ESRA KAYMAK - AYfiE HÜMEYRA ATILGAN - slami Araflt rmalar Merkezi ( SAM) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü Mustafa Birol Ülker, sosyal bilimler alan nda lisansüstü araflt rma yapmak için Türkiye ye gelen araflt rmac lar n en çok gitti i yerler aras nda SAM n bulundu unu söyledi. Ülker, AA muhabirine yapt aç klamada, aktif kullan c say s yaklafl k 9 bin olan SAM n bir ihtisas kütüphanesi oldu unu belirtti. Merkezin 1983 te kuruldu unu, ayn zamanda Frans z, ngiliz, Amerikan milli kütüphaneleri ve ran meclis kütüphanesi ile yay n paylafl m yapt n kaydeden Ülker, SAM yabanc araflt rmac lar için bir cennet. Buras yurt d fl nda daha fazla tan nmakta. Türkiye ye gelen sosyal bilimler sahas ndaki lisansüstü araflt rmac lar n en çok gitti i yerler aras nda, stanbul da bulunan Süleymaniye Kütüphanesi, Osmanl arflivi, birkaç kütüphane ile akademik eserlerin bulundu u SAM kütüphanesi baflta gelmekte dedi. stanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Ayd n da SAM n belli bir amaç do rultusunda oluflturuldu unu belirterek, hedeflerinin zamanla daha da geniflledi ini ve sosyal bilimler alanlar na hitap eden büyük bir koleksiyonun ortaya ç kt n bildirdi. Dünyan n farkl bölgelerinden akademisyenlerin ilk olarak SAM a geldi ini anlatan Ayd n, flunlar kaydetti: fiu anda Türkiyedeki en büyük sosyal bilimler koleksiyonuyuz diyebiliriz, özellikle uzmanl k alan nda. SAM, tamamen akademik yay nlar toplad için, di er popüler diyebilece imiz roman ve hikaye gibi farkl türden çal flmalar derlemiyor. O yüzden sadece akademik camian n kullanabilece i nitelikte bir koleksiyona sahip. SAM kurulmadan önce sosyal bilimler alan ndaki çal flmalar n kalitesi, niteli i, kaynaklar ve bunlara eriflimi belki flimdikinin onda biri düzeyinde bile de ildi. (AA)

5 1 May s 2014 K fll k kazaklar kilime dönüflüyor fianliurfa - YAS N D KME - fianl urfa'da havalar n s nmas yla dolaplara kald r lan veya kullan lmayacak hale gelen yünden k fll k giysiler ustalar n elinde yolluk, çul ve kilime dönüflüyor. Kullan m ömrünü tamamlayan k fll k giysiler, kad nlar taraf ndan sökülerek yumak haline getiriliyor. Evde biriktirilen yumaklar daha sonra mahallerdeki dokuma ustalar n n elinde kilim, yolluk, savan ve çula dönüflüyor. fianl urfa'da 20 y ld r çul dokuyan Ahmet Akdemir, AA muhabirine yapt aç klamada, kad nlar n çul yap lmas için eskiyen k fll k yün giysileri birikti ini söyledi. Havalar n s nmas yla giyilmeyen k fll k kazaklar n da kad nlar taraf ndan sökülerek, yumak haline getirildi ini anlatan Akdemir, "Kad nlar n getirdikleri yumaklar ip haline dönüfltürerek, kilim, çul ve yolluk dokuyorum. Böylelikle kad nlar hem evdeki fazla giysilerden kurtuluyor, hem de yeni bir kilime, çula veya yollu a kavufluyor" dedi. Teknolojinin geliflmesiyle vatandafllar n fabrika yap m ürünlere yöneldi ini belirten Akdemir, eskiden ifllerin yo unlu undan flikayet ederken, flimdilerde ise azl ndan yak nd klar n dile getirdi. Dokuduklar çul, yolluk ve kilimlerin daha kaliteli ve sa l kl oldu unu savunan Akdemir, "Bizim yapt m z çullar en az 10 y l dayan r. Yaklafl k 2 metrekarelik bir çulu 15 liraya dokuyorum. Haz r sat lanlar ise 50 lira civar nda. Nedense günümüzde art k insanlar haz r ürünlere yöneliyor" diye konufltu. (AA) Kültür Sanat ANKARA - fienay ÜNAL - Türkiye'deki çeflitli konservatuvarlar n yafl grubu ö rencilerinden oluflan Do ufl Çocuk Senfoni Orkestras, yurt içinde ve d fl nda gerçeklefltirdikleri 51 konserle, 40 binden fazla dinleyiciye ulaflt. Do ufl Çocuk Senfoni Orkestras (DÇSO) Sanat Koordinatörü O uzhan Kavruk, AA muhabirine yapt aç klamada, Do ufl Grubu'nun bünyesinde 2006'da kurulan orkestran n üstün yetenekli çocuklardan seçildi ini söyledi. Kavruk, flefli ini ve genel müzik direktörlü ünü Prof. Dr. Rengim Gökmen'in üstlendi i orkestran n, Türk çocuklar na senfonik müzi i yafl tlar arac l yla sunarak, çok sesli evrensel sanat müzi ini Türkiye'de yayg nlaflt rmay hedefledi ini kaydetti. Orkestran n kuruluflundan bu yana gerçeklefltirdi i konserlerde Türkiye'den ve dünyadan pek çok tan nan isme efllik etti ini anlatan Kavruk, "Orkestran n birlikte çald isimler aras nda ünlü Türk piyanistler Faz l Say ve Gülsin Onay ile flamenkonun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo Del Rey, Antonio Marquez Dans Kumpanyas, ünlü tenor Nicola Martinucci ve Rus kemanc Alexander Markov gibi isimler de bulunuyor. Orkestra, bugüne kadar çeflitli projelerde Cumhurbaflkanl Senfoni Orkestras 'yla da sahne ald " dedi. -Aranan flartlar Kavruk, orkestraya girmek isteyen ö rencilerde, Türk vatandafl olma, Türk konservatuvarlar yla müzik okullar nda e itim görme ve enstrüman çalabilme flartlar n n arand n belirtti. Adaylar n sanat kurulunun de erlendirmesine tabi tutuldu unu dile getiren Kavruk, "Orkestra üyesi bir ö renci, 17 yafl n doldurdu u takdirde, sertifikas n alarak orkestradan ayr l r ancak orkestrada bulundu u enstrüman grubuna daha küçük yaflta bir ö renci bulunamamas ya da artistik seviye aç s ndan istenen ö renci bulunamamas halinde genel müzik direktörünün karar yla orkestrada bir y l daha çal flabilir" diye konufltu. Kavruk, baflar l orkestra üyelerinin yurt d fl nda yüksek lisans yapmas na da destek olduklar n dile getirdi. -Kraliçe Elizabeth'e konser verdiler Orkestran n, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram etkinlikleri kapsam nda, her y l farkl projelerle müzikseverlerle bulufltu unu belirten Kavruk, flunlar söyledi: "2006 y l ndan beri Türkiye'nin çeflitli noktalar nda konserler Türk çocu unun ça dafl sesi dünyada yank lan yor 5 düzenleyen DÇSO, 2008 y l itibar yla ikili ve uluslararas platformlarda da Türkiye'yi temsil etmeye bafllam flt r. Bu kapsamda Cumhurbaflkanl Köflkü'nde ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Türkiye ziyareti flerefine bir konser vermifltir. DÇSO ayn y l stanbul'da gerçeklefltirilen Dünya Ekonomik Forumu Avrupa ve Orta Asya Toplant s çerçevesinde gerçeklefltirilen gala yeme inde de sahne alm flt r. DÇSO, yurt d fl ndaki ilk konserini ise Bavyera Devlet Senfoni Orkestras bünyesindeki Attaca Çocuk ve Gençlik Orkestras ile Münih'te gerçeklefltirmifltir. DÇSO, Münih konserinin ard ndan Türkiye'nin onur konu u olarak kat ld sviçre'nin Basel kentinde aç l fl töreni yap lan Culturescapes Festivali'nin gala gecesinde de bir konser vermifltir." O uzhan Kavruk, orkestran n bugüne kadar Türkiye'de; Adana, Ankara, Antalya, Bal kesir, Bodrum, Eskiflehir, Erzurum, Giresun, stanbul, zmir, Kars, Kayseri, Konya, Mersin, Ni de, Rize, Samsun, Trabzon, Bursa, Edirne'de konserler verdi ini, yurt d fl nda ise Basel ve Münih'te sahne ald n bildirdi. (AA)

6 6 KARABÜK - Y l n ilk çeyre inde yaklafl k 50 bin turistin konaklad tarihi konaklar yla ünlü Safranbolu ilçesinde, y l sonuna kadar 300 bine ulafl lmas bekleniyor. Safranbolu Belediye Baflkan Necdet Aksoy, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçenin Osmanl döneminden kalan han, hamam, cami, çeflme ve köprü, an t eserleri, kanyon ve ma ara gibi eflsiz güzellikleri bar nd rd n söyledi. lçenin üç katl, 6-8 odal, estetik evleriyle turistlere zamanda yolculuk imkan sundu unu belirten Aksoy, UNESCO taraf ndan dünyada en iyi korunan ilk 20 kent aras nda gösterilen Safranbolu ya, y l n ilk üç ay nda yaklafl k 50 bin turist geldi ini ve y l sonu hedefinin 300 bin turist oldu unu dile getirdi. Aksoy, sözlerini flöyle tamamlad : 18. ve 19. yüzy l ile 20. yüzy l bafllar nda infla edilmifl konaklardan dönüfltürülen yaklafl k 4 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda doluluk oran çok iyi. Günübirlik turistlerle bu y l yaklafl k 900 bin turisti a rlamay hedefliyoruz. 3 bin y ll k geçmifle sahip ilçemizde 4 mevsim turizm sezonu devam ediyor. UNESCO nun Dünya Miras Kentleri Listesi nde bulunan ilçemizdeki çok say da uygarl n kültürel birikimi turistlerin ilgisini çekiyor. Yerli turistlerin yan s ra Tayvan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen turistlerin adeta ak n na u ruyor. (AA) 2 KISIM (22 KALEM) TEM ZL K MALZEMES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : GÜVERC NL K ET MESGUT ET MESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : (Dahili 2401 ve 2407) c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 2 K s m 22 Kalem (Birinci K s m:6 Kalem Kiflisel Temizlik, kinci K s m:16 Kalem Genel Temizlik) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : 45 inci Bak m Merkezi Komutanl Tafl.Tük.521 Mal Saymanl Etimesgut/Ankara. c) Teslim tarihi : Mallar sözleflmenin imzalanmas n takip eden günden itibaren 15 (ONBEfi) takvim günü içinde defaten teslim edilecektir. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlamas durumunda tatil gününün bitimini takip eden ilk ifl günü mallar n teslim edilece i son gün olacakt r. K s mlardan birinin veya tamam n tek yükleniciye ihale edilmesi durumunda, 15 (ONBEfi) takvim günü her k s m için ayn tarihte bafllat l p, k s mlar n teslim tarihine göre ayr ayr hesaplanacak ve ayr ayr sonland r lacakt r. Her K s m malzeme, yüklenici taraf ndan 15 (ONBEfi) takvim günü içerisinde farkl zamanlarda teslim edilebilecektir. Yüklenici taraf ndan her k - s m için ayr fatura tanzim edilip, mal saymanl nca ayr Tafl n r Mal fllem Belgesi tanzim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut / ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu- u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda Turizm 2 KISIM (22 KALEM) TEM ZL K MALZEMES KARA HVCL. K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK Resmi lanlar 1 May s 2014 Safranbolu da hedef 300 bin turist al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras ) karfl l Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut / ANKA- RA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n (www.bik.gov.tr)

7 1 May s 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.A tabakan n, sar renkteki orta bölümü. 2. Kafkasya ve ran platosu aras ndaki geniz arazide yaflayan Türk soylu halk. 3. Kal n kabuklu ve çekirdekli bir tür portakal. Yönetme. 4. Fas n plaka iflareti. Bir ifli para için de il de zevk için yapan, hevesli. 5. Kafl nd r c bir tür deri hastal -. Bir nota. 6. fiikâr. Büyük ve derin karavana. 7. Al n yaz s, yazg, kader. 8. Genifllik. Eski dilde at, afla. dmans z. 9. Bir tür savafl silah, bazuka. 10. Sodyumun simgesi. Üzme, s k nt verme, üzgü. Bir renk. 11. Kaçak. Kanun. 12. Yap m iflleri. Söz, lak rd. 13. Bir cins iri at. 14.Ceylan. Korularda yaflayan, eti için avlanan bir kufl.15.at lgan, gözü pek, güçlü ve becerikli. Japon lirik dram. 16. Asya da bir göl. Bir makyaj malzemesi. 17. Üzerine iplik, tel gibi fleyler sar lan, ekseni boyunca ortas delik silindir. Yumurtan n bir bölümü. 18. Utanma, utanç duyma. Ski. 19. Fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. Bir zaman birimi. 20. Hitit. Yurdumuzun Avrupa bölümünde kalan topraklar na verilen ad. Yukar dan afla ya: 1.Eski dilde çal flma, emek. Eti lezzetli bir bal k. Uluslararas Futbol Birli inin k saltmas. Bir ifli yapmaya haz r. 2. En çok, maksimum. Yarat c s n n sahibi bilinmeyen eser.- S cakl k. 3. Efllik etme, birlikte bulunma. Ya sürülmeden yap lan en eski geleneksel Türk gürefli. lgi eki. 4. Seciye, karakter. Ucuna do ru geniflleyen etek. Kar fl k renkli. lgi. 5. Bizmutun simgesi. Lahza. Yaz n, edebiyat. Bir mal veya paran n, belirli bir süre içinde emek verilmeden sa lad gelir, getirim. 6. Ac kl. Bir meyve. Hayvanlarda semizlik. Demiryolu. 7. Piflmanl k. At yavrusu. Kitap getirmemifl peygamber. Baston. 8. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. Kurtulma, kurtulufl. Herhangi bir tören veya gösteride yer alan topluluk. Güneydo u Asya da yaflayan uzun kuyruklu maymun. 9. Bir cismin veya bir gücün biçimini de ifltirmeye yarayan alet, de ifltirgeç. Kimi yörelerde tah l, meyve ve baz ürünlerin sat ld çarfl, pazar. Difli s r. Dünyan n uydusu. 10. Tören. Güreflte bir oyun. Soyundan gelinen kimse. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 IKBY, Türkiye üzerinden petrol sat fl na bafllayacak ERB L - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, Türkiye'de depolanan petrolün sat fl na 2 May s'tan itibaren bafllayacaklar n bildirdi. Barzani, petrol paras n n Tükiye'deki bir bankaya yat r laca n belirtti. Barzani, Rudaw televizyonuna yapt aç klamada 1 Ocak'tan beri Türkiye'ye ihraç ettikleri ve hala depolamas devam eden petrolü satacaklar n söyledi. Daha fazla beklemelerinin kendilerine zarar verece ini ifade eden Barzani, "Merkezi Ba dat hükümetinden ba ms z olarak Türkiye'de depolanan petrolün sat fl na 2 May s'tan itibaren bafllayaca z. Petrol paras, Türkiye'deki bir bankaya yat r lacak. E er isterse Türkiye'ye sataca z. Yoksa baflka ülkelere verece iz. Petrolün sat fl uluslararas standartlara göre olacak" dedi. Ba dat' n, Kürdistan bölgesinin bütçesini kesti ini aktaran Barzani, "Son Ba dat ziyaretimdeki görüflmemde Irak Ekonomi ve Maliye Bakan, bana Irak Baflbakan n n emriyle Kürdistan bölgesinin bütçesini ask ya ald klar n söyledi. Merkezi hükümet, keyfi bir flekilde anayasay çi niyor" diye konufltu. Memur maafllar yla ilgili de Ba dat hükümetinin kesintiye gitti ini anlatan Barzani, her ay Irak bütçesinden memur maafllar için 850 milyar dinar alacaklar oldu unu ancak Ocak ve fiubat aylar nda sadece 500 milyon dinar ald klar n, Mart ve Nisan'da ise hiçbir pay almad klar n aktard. Barzani, "Satt m z petrolden elde edece imiz gelirle bu aç m z kapataca z. Merkezi hükümet, bunu, bizim bütçeden alaca m z paya says n" ifadesini kulland. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Ceyhan'daki tanklarda Kürt bölgesinden gelen 1,5 milyon varil petrol depoland n belirtmiflti. (AA) D fl Haberler MOSKOVA - Rusya D fliflleri Bakan Yard mc - s Sergey Ryabkov, do u ve güney Ukrayna da K r m senaryosunun tekrarlanmayaca n, bundan korkulmamas gerekti ini söyledi. Gazeta.ru ya aç klamada bulunan Ryabkov, K r m senaryosu korkusu tafl maya gerek yok. nsanlar n ülkelerinin gelece i ile ilgili karara kat lmalar na f rsat vermek önemli. Bu çok do al bir talep. dedi. K r m n Rusya ya dahil olma talebi ve Rusya yönetiminin buna olumlu cevap vermesinin ard ndan, Bat l ülkelerin gerçekleri tam alg layamad - n ifade eden Ryabkov, K r m n Rusya ya ba lanmas flok oldu. Do u ve güneydo u Ukrayna da kendili inden geliflen efl zamanl olaylar n K r m benzeri geliflmelere neden olabilece i endiflesi tafl yorlar. yorumunda bulundu. Ryabkov, ABD nin ileri teknoloji ihracat konusunda uygulamaya koydu u yapt - r mlar n Rusya y olumsuz etkileyece ini belirtti. Rus yetkili ABD nin giriflimini 1949 da ileri teknoloji 1 May s 2014 Petrol kuyular nda, 30 saat önceden deprem tahmini Ruslan Rehimov - Azerbaycanl bilim adamlar, petrol ve su kuyular n n yard m yla depremi 30 saat önceden bilen sistem gelifltirdi. BAKÜ - Azerbaycan Milli limler Akademisi (AMEA) Sibernetik Enstitüsünde, gelifltirilen "robust noise" yöntemi ve ülkenin farkl bölgelerinde kurulan kuyu istasyonlar sayesinde, yer sars nt lar saatler öncesinden belirleniyor. Sibernetik Enstitüsü, Azerbaycan'da kurdu u 8, Türkmenistan'da kurdu u bir istasyondan gelen verileri tek merkezde toplayarak muhtemel deprem bölgesini 30 ile 15 saat önceden tespit ediyor. Enstitü çal flanlar, bugün mevcut istasyonlarla depremin bölgesini belirlediklerini, istasyon say - n n art r lmas halinde depremin merkez üssüne kadar en ince ayr nt larla daha önceden tahmin edilebilece ini söylüyor. Sibernetik Enstitüsü Baflkan Prof. Dr. Telman Aliyev, deprem konusunda yapt klar çal flmalar, gelifltirdikleri sistemi ve depremi saatler öncesinden nas l tespit ettiklerini AA'ya anlatt. Depremden saat önce yerin derin katmanlar nda sismo akustik dalgalar yay ld n vurgulayan Aliyev, bu gürültü dalgas n n yeryüzüne ulaflmad n, kulland klar teknolojiyle sismik gürültüleri analiz ederek deprem olaca n tespit ettiklerini bildirdi. Gelifltirdikleri gürültü analizi teknolojisiyle kullan m süresi dolmufl petrol kuyular ve su kuyular n n derinliklerine özel cihaz yerlefltirdiklerini, cihazdan al nan verilerle 500 kilometre yar çap ndaki bölgede deprem olaca bilgisini önceden belirlediklerini kaydetti. Türk bilim adamlar yla iflbirli i ve diyalog halinde olduklar n anlatan Aliyev, projelerini Bo aziçi ve Dokuz Eylül Üniversitelerine de sunduklar n, ilerleyen dönemde Türkiye'de de istasyon kuracaklar n kaydetti. stasyonlar tüm bölge ülkelerinde yayg nlaflt rmak istediklerini dile getiren Aliyev, "Hem ülkemizde hem de bölgede bu istasyonlar n say s artarsa depremle ilgili daha sa l kl bilgi al r z. fiimdilik sadece bölgeyi tespit edebiliriz. stasyon say s artarsa depremin merkezin üssünü bile daha önceden haber veririz" dedi. Sibernetik Enstitüsü çal flanlar ndan Dr. Ferhat Paflayev, ilk istasyonu 2010 y l nda Hazar Denizi'ndeki 3 bin 500 metrelik at l petrol kuyusunda kurduklar n, daha sonra fiirvan, Siyezen, Neftçala, Naftalan, Gazah ve Nahç van bölgelerinde de birer istasyon oluflturduklar n aktard. stasyonlar n baz lar n n 3 bin baz lar n n ise metrelik kuyular üzerinde bulundu unu söyleyen Paflayev, her istasyondan sonra daha sa l kl veri ald klar na dikkati çekti. Tüm istasyonlardan al - nan verilerin tek merkezde topland n ve de erlendirildi ini ifade eden Paflayev, Naftalan, fiirvan ve Gazah'da bulunan istasyonlar n, Gürcistan'da, Türkiye'nin do u vilayetlerinde ve Karadeniz sahillerindeki depremleri önceden tespit etti ini belirtti. (AA) Rusya: Ukrayna da K r m senaryosu tekrarlanmayacak ürünlerinin Sovyetler Birli i ne sat fl n engelleyen karar na benzetti ve durumu dramatize etmeye gerek olmad n vurgulad. ABD ve AB den gelen yapt r mlar n Rusya y ciddi manada etkilemesi beklenmiyor. AB ülkeleri ile Rusya n n 2013 de 400 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleflti. (CHA)

9 1 May s 2014 Yemen'de el-kaide'ye karfl tedbirler art r ld SANA - Yemen silahl kuvvetlerinin, son bir ay içinde el-kaide yap lanmalar na karfl yürüttü ü operasyonlarla beraber baflkent Sana'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye ç kar ld. Baflkent Sana'da el-kaide'nin karfl sald r da bulunmas ihtimali göz önüne al narak, birçok cadde ve bulvar üzerinde askeri kontrol noktalar oluflturuldu. Askeri araçlar n kontrol noktalar na konuflland r ld ve trafik ak fl n n sürekli denetim yüzünden a r seyretti i gözleniyor. Yemen'de 2011 y l nda bafllayan halk ayaklanmalar ve ard ndan girilen siyasi geçifl süreç, ülke genelinde büyük bir güvenlik zaafiyetini de beraberinde getirdi. Özellikle güney bölgelerde yap - lanmaya bafllayan Ensar üfl-fieria örgütü, Arap Yar madas El Kaidesi olarak da s k s k dünya gündemine girerken, Yemen ordusuna ve güvenlik mensuplar na yönelik kanl eylemler düzenledi. Yemen ordusunun ilk müdahaleleriyle güney Abyan bölgesinden do udaki Hadramut bölgesine do ru çekilmeye bafllayan örgüt, ''vur-kaç'' takti i ile eylemlerine devam etti. Yemen Savunma Bakanl n n resmi ajans Saba'dan yap lan aç klamada, son hava operasyonlar ile birlikte örgüte karfl ''sald rgan taktik'' benimsenece i ve yeni tedbirler al naca belirtildi. Yemen Savunma Bakan Muhammed Nas r Ahmed, ülkenin önemli askeri güçlerinin bulundu- u birlikleri gezerek güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Savunma Bakan Ahmed, askeri birliklere ''moral ziyareti'' düzenleyerek, örgüte karfl operasyonlar n devam edece i ve bu konudaki kararl l n sinyallerini verdi. Yemen'in Abyan ilinde ABD insans z hava araçlar n n ( HA) da destekledi i operasyonlarda 3'ü yerel liderlerden 60 el-kaide militan öldürülmüfltü. ABD HA'lar - n n operasyonlara destek vermesi ülkedeki sivil toplum kurulufllar nca protesto edilmesine karfl n operasyonlar yer yer devam ediyor. (AA) D fl Haberler WASHINGTON - ABD D fliflleri Bakan John Kerry, "Rusya'n n anlaflmaya uymamas halinde bu sadece ciddi bir hata olmayacak, pahal bir hata olacak. (Rusya'n n izledi i) Yolu de ifltirmesi için pencere kapan yor. E er Rusya (tansiyonu azaltacak ad m atmazsa) dünya, Rusya'n n daha fazla bedel ödemesini sa layacakt r. Baflkan Obama'n n belirtti i gibi biz haz r z" dedi. Kerry, sürpriz biçimde akflam saatlerinde ABD D fliflleri Bakanl 'nda Ukrayna konusunda aç klama yapt. Sert bir üslupla konuflan Kerry, Cenevre anlaflmas nda sadece "iyi niyetin" yeterli olmad - n, taraflar n somut ad mlar atmas gerekti- ini aç kça belirttiklerini hat rlatarak, anlaflman n ilk gününden itibaren sadece Ukrayna'n n yükümlülüklerini yerine getirdi ini ve sözlerini tuttu unu kaydetti. Kerry, Ukrayna liderlerinin iyi niyetini ortaya koydu unu ve liderlik kavram n n da bu oldu- unu aktard. Kerry, Rusya'n n ise "dikkat da tma, kand rma ve istikrars zlaflt rma" yolunu izledi ini belirterek, Cenevre'den flu ana kadar Rusya'n n "hiçbir somut ad m atmad n " söyledi. Kerry, Cenevre'den bu yana tek bir Rus yetkilisinin bile kamuoyu önünde anlaflmay destekleyen ve silahl gruplar iflgal ettikleri yerleri boflaltmaya ça ran aç klama yapmad na dikkati çekti. Aksine, Rusya'n n devlet televizyonu dahil çeflitli kanallardan Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin'in Ukrayna "fantezilerini" içeren propagandalar yap ld - n dile getiren Kerry, 21. yüzy lda ne kadar propaganda yap l rsa yap ls n gerçeklerin önüne geçilemeyece ine iflaret etti. Kerry, sadece bir taraf n ihtilaftan kaç nmas yla bu sorunun üstesinden gelinemeyece ine iflaret ederek, "fiunu aç kça belirtelim: Cenevre'de var lan anlaflma yorumlamaya aç k de il, belirsiz de il, subjektif de il, seçenekler de sunmuyor" dedi. Rusya'n n Ukrayna'n n do usundaki silahl ve Rusya yanl s gruplar fon ve ve a r silahlarla desteklemeyi ve koordine etmeyi sürdürdü ünü ifade eden Kerry, bu gruplar n "yeni k yafetleri, disiplinli asker tav rlar, ellerindeki silahlar ve Ukrayna'ya binlerce mil ötesindekilerin Rus aksanlar yla kendi haklar n arayan yerel halk oldu unu iddia etmenin absürt oldu unu" kaydetti. Kerry, "Dünya, bar flç l protestocular n, üzerlerinde Rusya'n n cephaneli inin son ürünleri otomatik silahlar ve el bombalar yla gelmeyece ini biliyor" ifadesini kulland. Kerry, Ukrayna'n n do usunda görülen asker k yafetli kiflilerin giysilerinin geçen ay K - r m'daki Rus askerlerininkiyle ayn oldu una iflaret ederek, bunun yan nda buradaki gruplar n Rus askerleriyle benzerliklerini gösteren birçok foto raflar n kamuoyunda paylafl ld n hat rlatt. Kerry, "Rusya'n n elinin bu iflin içinde oldu undan kimsenin flüphesi olmas n" diye konufltu. Cenevre anlaflmas n n hemen arkas ndan itidal yerin fliddetin artt na dikkati çeken Kerry, Rusya'y Ukrayna'daki "demokratik süreci aktif flekilde sabote etmek Kerry'den, Rusya'ya sert Ukrayna ç k fl ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Rusya'n n Cenevre anlaflmas ndan sonra, Ukrayna'n n do usundaki tansiyonun azalmas na yönelik "hiçbir somut ad m atmad n " belirtti. için elinden geleni yapmakla" suçlad. Kerry, "Bu filmi önceden gördük, hem de K - r m'da" dedi. Kerry, Rusya'y uyararak, "Rusya'n n anlaflmaya uymamas halinde bu sadece ciddi bir hata olmayacak, pahal bir hata olacak" diyerek, Rusya ekonomisinin mevcut yapt r mlardan flimdiden etkilendi ine dikkati çekti. "Bir gerçek görmezden gelinemez ki o da tüm dünyan n Ukrayna'n n arkas nda duraca- " diyen Kerry, Rusya'ya seslenerek, "(Rusya'n n izledi i) Yolu de- ifltirmesi için pencere kapan yor" ifadesini kulland. Rusya'n n Cenevre anlaflmas na uyarak tansiyonu azaltma yoluna gitmesi halinde bundan memnuniyet duyacaklar n dile getiren Kerry, "E er Rusya bunu yapmazsa da dünya, Rusya'n n daha bedel ödemesini sa layacakt r. Baflkan Obama'n n belirtti i gibi biz haz r z" dedi. (A.A)

10 10 Ekonomi 1 May s 2014 IMF den Türkiye ye uyar... Uluslararas Para Fonu (IMF), Türkiye de 2013 y l nda büyüme h zl ve iç talep döndürülebilir olurken, son para politikas s k laflt rmas, makro ihtiyati tedbirler ve oldukça büyük döviz kuru ayarlamas n n, büyümenin özel iç taleple desteklenmesine neden olmas n n beklendi ini belirtti. STANBUL - IMF bugün stanbul da, Orta, Do u ve Güneydo u Avrupa (ODGA) için lkbahar 2014 Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu nu (BEGR) yay mlad. Orta, Do u ve Güneydo u Avrupa da d fl finansman kal plar ve risklerine odaklan lan raporda, Avro Bölgesi ndeki toparlanman n akabinde bölgenin büyük bölümünde büyümenin h z kazanmaya bafllad ifade edildi. ODGA bölgesinde, en büyük ekonomiler olan Rusya ve Türkiye nin d fl nda, 2014 y l nda büyümenin geçen y la göre iki kat h zlanarak yüzde 2,3 olaca öngörülen raporda, al fl lmam fl bir risk dizilimi yüzünden görünüme gölge düflürüldü ü kaydedildi. Rusya ve Türkiye hariç ODGA n n yabanc banka finansman nda, azalmakta olan portföy ç k fllar n n 2009 y - l ndan bu yana ilk kez 2013 ün 3. çeyre inde negatife döndü ü aktar lan raporda, Rusya ve Türkiye de di er ODGA ülkelerinden farkl büyüme modellerinin sergilendi inin alt çizildi. Türkiye de 2013 y l nda büyüme h zl ve iç talep döndürülebilir olurken, son para politikas s k laflt rmas, makro ihtiyati tedbirler ve oldukça büyük döviz kuru ayarlamas n n, büyümenin özel iç taleple desteklenmesine neden olmas bekleniyor denilen raporda, piyasalardaki dalgalanman n son zamanlar nda, genellikle düflük kamu ya da özel sektör borcu ile Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin stok sorunlar na ilgisiz olmalar nedeniyle stresle karfl karfl ya oldu u ifade edildi. Raporda, IMF in nisan ay nda revize etti i Dünya Ekonomik Görünüm Raporu nda, Türkiye nin reel GSYH büyüme tahminlerinin 2013 y l için yüzde 4,3, 2014 y l için yüzde 2,3 ve 2015 y l için yüzde 3,1 oldu u hat rlat l rken, d fl bask lara bir ölçüde yan t olan para politikas n n, yavafllamaya neden olaca vurguland. Raporda, Türkiye nin Reel ç Talep Büyümesi, 2013 y l için yüzde 6,2, 2014 y l için yüzde 0,5, 2015 y l için yüzde 3,1 olarak tahmin edildi. Türkiye de Reel hracat Büyümesinin, 2013 y l için yüzde 0,1, 2014 y l için yüzde 5,6, 2015 y l için yüzde 6,1 öngörüldü ü raporda, Reel Özel Tüketim Büyümesi nin, 2013 y l için yüzde 3,9, 2014 y l için yüzde 0,3, 2015 y l için yüzde 2,5 olmas bekleniyor. Ayr ca Raporda, Türkiye nin Bütçe aç n n GSYH ya oran 2014 ve 2015 y llar için yüzde 2,9 olarak, Kamu Borcunun GSYH ya oran ise 2014 y l için yüzde 35,9 ve 2015 y l için yüzde 36,0 olarak öngörüldü. D fl finansman koflullar nda 2013 ortalar ndan bu yana giderek daha fazla dalgalanma yafland vurgulanan raporda, flu de erlendirmelere yer verildi: Yabanc banka finansman n n giderek azalmas na ek olarak, 2009 dan beri ilk kez Rusya ve Türkiye hariç ODGA bölgesine portföy ak fllar da çeyre- inde negatife dönmüfltür. Ak fllar çeyrekte düzelmifl olsa da, bölgedeki jeopolitik riskin daha da t rmanmas, geliflmifl ekonomilerde para politikas nda normalleflmeye giden yolda finansal dalgalanmalara yol açacak baflka krizlerin yaflanmas ve Avro Bölgesi nde zay f büyümenin uzama olas l gerçekleflirse bask lar tekrar su yüzüne ç kabilir. Oldukça yüksek d fl borç stoku, büyük finansman ihtiyaçlar, kayda de er kurdan etkilenme riski ve görece az say daki ortak kredi verene dayan yor olmalar nedeniyle ODGA ülkelerinin birço u d fl finansman floklar ndan kolayca etkilenebilir durumdad r. Her ne kadar birçok ODGA ülkesi son y llarda cari hesap pozisyonlar n büyük ölçüde iyilefltirmifl de olsalar, oldukça yüksek d fl borç stoku ve buna ba l büyük yeniden finansman ihtiyaçlar nedeniyle d fl floklara karfl hassasiyetleri devam ediyor. ODGA ülkelerinin küresel finans koflullar ndaki de iflikliklere karfl bu denli hassas olmas n n nedeni yüksek seviyede kurdan etkilenme risklerinin bulunmas, yerel tahvil piyasalar nda yabanc yat - r mc kat l m ndaki art fl, bu piyasalarda yabanc kurumsal yat r mc lar n rolünün artm fl olmas ve görece az say da ortak kredi verene ba l olmalar d r. Daha s k ve dalgal d fl finans koflullar n n ODGA üzerinde net flekilde olumsuz olsa da muhtemelen yönetilebilir bir etki do uraca- na iflaret edilen raporda, Bir yandan ABD deki h zlanan ekonomik toparlanma ODGA da büyümeyi desteklese de, küresel para koflullar ndaki s k laflma ve ABD de para politikas normalleflmesinin beklenenden h zl seyretmesi eflli inde finans piyasalar nda oluflabilecek dalgalanman n aksi etkisi nedeniyle ülkelerin ço unda bu deste in faydas görülemeyebilir denildi. Avro Bölgesi nde aktif kalitesi de erlendirmesi ve stres testleri bölgede ciddi etkilenme ihtimali olan ana bankalar n üzerinde düflük kald raçlama bask lar n yükseltebilece i için baz ODGA ülkeleri banka ak fllar nda daha da azalma ile karfl karfl ya kalabilece i bildirilen raporda, güçlü politikalar ve tamponlar n d fl floklara karfl koruma sa lad ve daha yüksek büyüme potansiyelini aç a ç kartt belirtildi.(aa) F nd n raf fiyat ikiye katland ORDU - Do u Karadeniz de mart ay n n son günlerinde yaflanan zirai donun ard ndan kabuklu ve kavrulmufl f nd n raftaki kilogram fiyat iki kat civar nda artt. Zirai dondan önce 20 liraya sat lan kavrulmufl iç f nd n kilogram 35 liraya, 12 liradan sat lan naturel f nd n kilogram ise 26 liraya yükseldi. Ordu da bir f nd k firmas n n perakende sat fl müdürü Müslüm Davuto lu, AA muhabirine yapt aç klamada, zirai donun f nd n raf fiyat n da yükseltti ini belirtti. Fiyatlarda ciddi art fl yafland na dikkati çeken Davuto lu, Yaflanan art fl n önüne biz de geçemiyoruz. Zirai donun 2014 ürününe zarar vermesi fiyatlar n adeta ikiye katlanmas na neden oldu dedi. Gelecek aylarda f nd n raftaki fiyat n n daha da artmas n beklediklerini ifade eden Davuto lu, flöyle konufltu: Donun ard ndan rafta sat lan f nd n fiyat ortalama yüzde 70 yükseldi. Elimizdeki mevcut kavrulmufl f nd n kilogram don olmadan önce 20 liradan sat l yordu ancak don vakas n n ard ndan bu rakam 35 liraya kadar ç kt. Beraberinde naturel iç f nd n kilogram ise 12 liradan 26 liraya kadar yükseldi. Hal böyle olunca sat fllarda ciddi s k nt lar yafl yoruz. Vatandafl da bu durumdan oldukça flikayetçi. Bir kifli almak istedi i hediyelik ürünlerinden gerekirse vazgeçebiliyor ya da yar yar ya az ürün almay tercih ediyor. F nd n raf fiyat n n daha da artabilece ine iflaret eden Davuto lu, E er öyle olursa rafta sat - lan kabuklu f nd n ya da ifllenmifl f nd n daha da artmas n bekliyoruz. Art k f nd k çok de erli ürün pozisyonunda. Tanesini bile önemsiyoruz ifadelerini kulland.(aa)

11 1 May s 2014 Ekonomi Turizmciler 2014 ten umutlu Türkiye Seyahat Acenteleri Birli i (TÜRSAB) Baflkan Baflaran Ulusoy, Türkiye nin turizm gelirinin y l n ilk çeyre inde, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 3,4 artarak 4 milyar 807 milyon 836 bin dolar olmas na iliflkin, 2014 y l na iyi girdik. ilk çeyrekte rakamlar gayet güzel. kinci çeyrekte daha fazla toparlayaca z dedi. KAYSER - Baz ziyaretlerde bulunmak için Kayseri ye gelen Ulusoy, AA muhabirine yapt aç klamada, turizm sektörü olarak 2014 y l ndan umutlu olduklar n belirtti. Türkiye statistik Kurumu nun, y l n ilk çeyre ine iliflkin turizm istatistiklerini de erlendiren Ulusoy, flunlar kaydetti: 2014 y l na iyi girdik. ilk çeyrekte rakamlar gayet güzel. kinci çeyrekte daha fazla toparlayaca z. Çünkü kruvaziyer ve kongre turizmindeki geliflmeler, faaliyetler ikinci çeyrekte biraz daha fazla yüzümüzü güldürecek. Sene sonu itibariyle 39 milyon 500 bin kifliyi bulaca m z tahmin ediyorum. Kifli bafl geliri de bin ile bin 25 dolar band nda olaca n hesap ediyoruz. Türkiye nin gelece i turizm. Bir turizm ülkesi. stanbul cazibe merkezi haline gelmifl. Ancak biz ifli Anadolu ya yaymak istiyoruz. Onun için de bugün Kayseri deyiz. Tarihin, do an n ve mutfa n birleflti i üçgenin muhteflem yerlerinden birindeyiz. Anadolu nun her yerini de erlendirmek istiyoruz. Türkiye deki siyasi istikrar n turizmin geliflimine büyük katk sa lad n vurgulayan Ulusoy, flöyle devam etti: Siyasi istikrar oldu u zaman ekonomik istikrar da oluyor. Herkes gelece e dönük hesaplar n yapabiliyor. Hesab n yapam yorsan tatile ç kam yorsun. Yar n ne olacak diye endifle etti in zaman bu da bir s k nt oluflturur. fiu anda Türkiye böyle bir s k nt yaflam - yor. Ekonomik istikrar n getirdi i planl, programl geliflmeler turizme yans maktad r. Yaln z yurt d fl ndan gelenler de il, biz kendi vatandafl m za da tatil yapt r yoruz. Geçen y l 13 milyon kifliye yapt rd k. Bu y lki hedefimiz 15 milyon. Erken rezervasyonla bunun baflar l bir flekilde yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Ulusoy, Suriye de devam eden iç savafl n Türkiye deki turizme etkisine iliflkin ise Komfluda yang n ç kt zaman külü sizi rahats z eder. Külleri bizi rahats z ediyor. Biz art k Suriye deki olaylar n son bulmas n istiyoruz. Dost Suriye halk ndan evlerinden ç - kanlar n tekrar evlerine dönmelerini, huzurlu bir komflu arzu ediyoruz de erlendirmesinde bulundu. (AA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ S A R I B E N E K 2 A Z E R L E R M 3 Y A F A D A R E 4 M A A M A T Ö R 5 L K E N M L A 6 Ü A V K E R E S 7 F A T A L T E 8 E N Z R H A M 9 R O K E T A T A R R 10 N A E Z A A K 11 F R A R Y A S A 12 M A L A T L A F 13 F K A T A N A A 14 A H U Ü V E Y K 15 A C A R B N O 16 A R A L R M E L 17 M A K A R A A K 18 A R K A Y A K A 19 D E K A N S A A T 20 E T T R A K Y A

12 12 Ekonomi Türkiye enerji merkezi olma konusunda avantajl STANBUL - Anadolu Ajans n n Ana Bas n Sponsoru oldu u 20. Uluslararas Enerji ve Çevre Fuar ve Konferans na (ICCI 2014) kat lan Raiser, AA muhabirine aç klamada, Türkiye nin son dönemde önemli ad mlar att n vurgulayarak, kurulan özerk düzenlemelerin kurumlar n n yap s n güçlendirerek ifl ve yat r m imkanlar n art rd n söyledi. Hükümetin yap lan düzenlemelerin kalitesi ile EPDK, BBDK, Merkez Bankas gibi özerk kurumlar n ba ms z oldu una dair yat - r mc lar n güvenlerini kazanmas n n önemli oldu unu ifade eden Raiser, Türkiye nin kazan mlar ndan ödün vermemesi gerekti ini ve bu kurumlar n politik kararlardan etkilenmeden paydafllarla ortak kararlar almas n n önemine dikkat çekti. Raiser, Türkiye nin do usunda önemli tabii kaynaklar ile bat s nda zengin pazarlar n yer ald bir co rafyada bulundu unu fakat Do u Akdeniz ve Irak taki politik sorunlar n çözülmesinin ard ndan buralardaki kaynaklar n iletilmesinin mümkün olabilece ini hat rlatarak, Son 10 y lda gerçeklefltirilen baflar lar devam ettirilirse Türkiye nin bir enerji merkezi olmas için bir çok avantaj var diye konufltu. Dünya Bankas n n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ile birlikte do al gaz piyasas nda reform niteli i tafl yacak bir taslak üzerinde çal flt n bildiren Raiser, bunun Türkiye ye daha fazla enerji kayna çekece ini ve bu kaynaklar n hem iç piyasa tüketimi hem de Avrupa pazarlar na ulaflt r lmas için Türkiye ye büyük avantaj sa layaca de erlendirmesinde bulundu. Türkiye de önceli imiz enerji verimlili i ve yenilebilir kaynaklar Dünya Bankas Türkiye Direktörü Martin Raiser (resimde), Türkiye nin do usunda önemli tabii kaynaklar ile bat s nda zengin pazarlar n bulundu- u bir co rafyada bulundu unu belirterek Son 10 y lda gerçeklefltirilen baflar lar devam ettirilirse Türkiye nin bir enerji merkezi olmas için bir çok avantaj var dedi. Raiser, Türkiye de son 1 y l içinde verilen kredilerin ço unlu unun enerji sektörüne yönelik oldu unu anlatarak, Türkiye de enerji alan ndaki önceli imiz, enerji ithalat faturas n kendi imkanlar ile azaltmas na ve karbon emisyonu seviyelerini düflürmesine yard mc olacak enerji verimlili i ve yenilenebilir enerji projeleridir dedi. Geçmiflte Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt na Dünya Bankas n n finansman kayna sa lad na dikkati çeken Raiser, Yönetimimiz, Türkiye ile Güney Kafkasya elektrik flebekelerinin enterkonnekte ba lant olas l üzerine analitik çal flmalar gerçeklefltirmektedir. Ayn zamanda Güney Kafkas bölgesinin hidrokarbon zenginliklerinin Türkiye ye ulaflt r lmas n mümkün k lacak projeler üzerine çal fl yoruz diye konufltu. Dünya Bankas Türkiye Direktörü Raiser, sözlerini flöyle sonland rd : BOTAfi ile Tuz Gölü civarlar nda kurulacak olan do- al gaz depolama tesisleri konusunda çal fl yoruz. Böylece Türkiye, do al gaz piyasas n dengelemek ad na bir ad m atm fl olacak. Talebin yüksek oldu u zamanlarda bu depolardan do al gaz arz edilebilecek iken, talebin düflük oldu u dönemlerde ise arz fazlas depolardan piyasaya sürülebilecek. Bu depolama tesisleri belirli seviyede bir arz güvenli i sa lanmas - na da katk da bulunabilecek. Dünya Bankas, TE Afi la da elektrik iletim hatlar n n geniflletilmesi üzerine çal flmalar da bulunmaktad r. (AA) 1 May s 2014 Konut sat fllar artt ANKARA - Türkiye genelinde martta 87 bin 617 konut sat ld. Geçen ay sat lan konut say s bir önceki aya göre yüzde 6 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), mart ay konut sat fl istatistiklerini aç klad. Buna göre, geçen ay konut sat fllar nda stanbul, 17 bin 718 konut sat fl ile en yüksek paya (yüzde 20,2) sahip oldu. stanbul u 10 bin 693 konut sat fl (yüzde 12,2) ile Ankara, 5 bin 851 konut sat fl (yüzde 6,7) ile zmir izledi. Martta konut sat fl say s n n düflük oldu u iller s ras yla 11 konut ile Ardahan, 17 konut ile Bayburt, 23 konutla Bingöl oldu. Türkiye de geçen ay konut sat fllar n n yüzde 27,9 unu ipotekli sat fllar oluflturdu. Martta 24 bin 465 konutun sat fl ipotekli olarak gerçekleflti. potekli sat fllarda stanbul, 6 bin 79 konut sat fl ile en yüksek paya (yüzde 24,8) sahip olurken, toplam konut sat fllar içerisinde en yüksek ipotekli sat fl pay yüzde 44,3 ile Tokat da görüldü. Söz konusu ayda, 63 bin 152 konut ise di- er sat fl türleri sonucu el de ifltirdi. Di er konut sat fllar nda stanbul 11 bin 639 konut sat fl ve yüzde 18,4 pay ile ilk s rada yer ald. stanbul daki toplam konut sat fllar içinde di er sat fllar n pay 65,7 oldu. Ankara 7 bin 464 di er konut sat fl ile ikinci s rada yer al rken, bu ili 4 bin 165 konut sat fl ile zmir izledi. Hakkari de konut sat fllar n n tamam di er sat fl türleri ile el de ifltirdi. Türkiye genelindeki konut sat fllar n n, geçen ay yüzde 47,9 unu ilk defa sat lan konutlar oluflturdu. Martta 41 bin 983 konut ilk kez sat ld. lk sat fllarda 8 bin 235 konut sat fl (yüzde 19,6) ile stanbul ilk s raya yerleflirken, bu ili 4 bin 913 konut ile Ankara ve 2 bin 698 konut sat fl ile zmir izledi. kinci el konut sat fllar sonucu 45 bin 634 konut el de ifltirdi. kinci el konut sat fllar nda da stanbul 9 bin 483 konut sat fl ve yüzde 20,8 pay ile ilk s rada yer ald. stanbul daki toplam konut sat fllar n n yüzde 53,5 i ikinci el sat fllardan oluflurken, Ankara 5 bin 780 ile ikinci, zmir 3 bin 153 konut sat fl ile üçüncü oldu. Y l n üçüncü ay nda yabanc lara bin 362 konut sat ld. Yabanc lara yap lan konut sat fllar nda, martta ilk s ray 478 konut ile stanbul ald. stanbul u 459 konut sat fl ile Antalya, 65 konut sat fl ile Bursa, 64 konut sat fl ile Mu la, 59 konut sat fl ile Mersin ve 58 konut sat fl ile Ayd n izledi. Türkiye de flubatta 82 bin 597 konut sat lm flt. Söz konusu rakam martta yüzde 6 yükselerek 87 bin 617 ye ulaflt.(aa)

13 1 May s 2014 Ekonomi Teknolojik ürün yat r mlar na destek Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya ç kan teknolojik ürünlere yönelik yat r mlara, makine ve teçhizat, kredi faiz ve iflletme gideri deste i sa lanacak. ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n, Teknolojik Ürün Yat - r m Destek Program Hakk nda Yönetmeli i, Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Buna göre, küçük iflletmelere, yat - r m proje tutar n n en fazla yüzde 40 kadar makine ve teçhizat deste i sa lanacak, söz konusu destek tutar 5 milyon liray geçemeyecek. Orta büyüklükteki iflletmelere, yat - r m proje tutar n n en fazla yüzde 30 u, büyük iflletmelere de yüzde 10 u kadar destek verilecek. Bu destekler s ras yla 4 milyon ve 2 milyon liraya kadar ç kabilecek. Yat r m konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yat r m proje tutar n n en fazla 50 milyon liraya kadarl k k sm kredi faiz deste i kapsam nda de erlendirilecek. Makine ve teçhizat deste i unsurundan yararlanarak yat r m n tamamlayan yat r mc, destek süresi esas al narak geri kalan yat r m proje tutar için kredi faiz deste i unsurundan kalan süre kadar yararland r labilecek. Teknolojik ürünün yat r m için arac kurumlardan kullan lacak en az 1 y l vadeli yat r m kredileri, yat r m proje tutar - n n 10 milyon liraya kadar olan bölümü için ödenecek faizin, Bakanl k taraf ndan her y l ilan edilen puan n tamam Bakanl kça karfl lanacak. Yat r mc, yat r m proje tutar n n 10 milyon liran n üstündeki k sm için ödenecek faizden, Bakanl k taraf ndan ilan edilen puan n yüzde 50 si kadar yararlanacak. Her bir yat r m projesi için iflletmelere sa lanacak makine ve teçhizat destek tutar, kredi faiz destek tutar ile iflletme KOCAEL - Türk haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün y l n ilk çeyre indeki ihracat performans, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 9 artarak 4,7 milyar dolar oldu. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon gideri deste i tutarlar n n toplam veya yat r m proje tutar n n tamam için sa lanacak kredi faiz destek tutar 10 milyon liray geçemeyecek. Finansal kiralama flirketleri arac l yla yap lacak yat r mlar için kredi faiz deste i uygulanmayacak. Arac kurumlar n uygulad klar faiz oranlar, kredi faiz deste i puan n n alt - na düfltü ünde, arac kurumun uygulad - oran dikkate al nacak. Faiz deste i uygulamas na yönelik olarak ayn yat r m projesi için birden fazla arac kurum ile protokol yap lmayacak. Bakanl k ile arac kurum aras nda yap lacak protokol kapsam nda, iflletmelerin kullanacaklar kredinin anapara riski tamamen arac kuruma ait olacak. Bakanl k, gerekli gördü ünde 30 gün önce protokol taraflar n bilgilendirmek kayd ile kredi faiz deste i uygulamas n durdurmaya yetkili olacak. Kullan lan kredilerin faiz, kar pay veya anaparalar n n yat r mc taraf ndan itfa planlar nda belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yap lmayan ilk hracatç Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocakmart döneminde 4 milyar 292 milyon 7 bin dolar olan sektör ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 9 artarak 4 milyar 680 milyon 225 bin ödeme, ilgili arac kurum taraf ndan en k sa sürede Bakanl a bildirilecek. Bakanl kça faiz deste i ödemeleri durdurulacak. Yat r mc n n kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdi inin daha sonra ilgili arac kurumca Bakanl a bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz deste i ödemeleri bafllang çta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar bafllat lacak. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksamas halinde faiz deste i ödemesine son verilecek. Yat r m n herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yararlan lan kredi faiz deste i tutar genel hükümler çerçevesinde tahsil edilecek. Makine ve teçhizat deste i veya kredi faiz deste i sa lanacak yat r m projeleri için destek süresi, Bakanl k ile iflletme aras nda yap lan sözleflmenin imza tarihinden bafllayarak 36 ay olacak. De- ifliklik talepleri olmas ve uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilecek dolara yükseldi. Y l n ilk çeyre inde otomotivin ard ndan en fazla ihracat yap lan haz r giyim ve konfeksiyon endüstrisi, d fl sat m n yüzde 12,1 ini, sanayi ihracat n n da yüzde 15,4 ünü karfl lad. 13 Büyük iflletmeler kredi faiz deste inden yararlanamayacak. flletme gideri deste i kapsam nda; yat r m n tamamlam fl ve ilgili genel müdürlük taraf ndan tamamlama belgesi verilen küçük iflletmelere, belge tarihi esas al narak ilk faaliyet y l n tamamlamadan baflvuru yap lmas halinde, baz iflletme dönemi harcama kalemleri için en fazla 1 y l süresince geri ödemesiz destek verilebilecek. Yat r m n tamamlam fl küçük iflletmelere, üretim amaçl y ll k kullan lan enerji bedelinin en fazla yüzde 75 i, y ll k istihdam edilen personel için o y l uygulanan brüt asgari ücret tutar n n en fazla yüzde 75 i ve y ll k kira giderinin en fazla yüzde 75 i kadar destek sa lanacak. Yat r mc, baflar ile tamamlanan her bir Ar-Ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya ç kan teknolojik ürünün yat r m için destek unsurlar ndan yaln zca bir defa yararlanabilecek. Yat r m konusu teknolojik ürünün yurt içinde üretime ilk defa konu olmas halinde destek kapsam nda de erlendirilecek. Ar-Ge süreçleri yurt d fl nda gerçekleflmifl ve o ülkedeki kurum, kurulufl veya fonlar taraf ndan desteklenmifl olan Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya ç kan veya öz kaynaklar kullan larak yap lan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya ç kan ve patenti al nan teknolojik ürünün üretimine yönelik yat r m n Türkiye de yap lmas halinde destek kapsam na al nabilecek. Baflvuru sahibi yat - r mc n n Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmas zorunlulu u aranmayacak..(aa) Haz r giyimde ihracat, 5 milyar dolara yaklaflt Söz konusu dönemde mal gruplar baz nda en fazla d fl sat m, 3 milyar 241 milyon 561 bin dolarla sektördeki ihracat n yüzde 70 ini oluflturan d fl giyim grubunda gerçeklefltirildi.(aa)

14 14 Ekonomi 1 May s 2014 K r m krizi Vikinglere kazand rd Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl verilerine göre, Norveç k t kaynaklara sahip bir ülke iken, 1970 lerden itibaren petrol ve do al gaz gelirleriyle süratle zenginleflti. OSLO - Birçok Avrupa ülkesiyle karfl laflt r ld nda, küresel mali krizi baflar yla gö üsleyebilen Norveç te ekonomik iyileflme süreci sa lam bir temelde ilerliyor. Norveç ekonomisi, devlet müdahalesinin ve serbest giriflimin birlefliminden olufluyor ve refah devleti kapitalizminin tipik bir örne i olarak tan mlan yor. Ülke ekonomisinde a rl olan kamu sektörü, sanayi mülkiyetin önemli bir bölümüne sahip bulunuyor. Özellikle haberleflme, e itim, sa l k, bankac l k ve petrol/do al gaz alanlar nda devletin hakimiyeti bulunuyor. Ekonomik büyümede en önemli etken, petrol-do al gaz ba lant l sektörlerde kaydedilen büyüme olarak dikkati çekiyor. Norveç, dünyan n 5. büyük petrol ve 2. büyük do al gaz ihracatç s konumunda. Norveç, Avrupa ya en fazla do al gaz sa layan ikinci ülke konumunda iken 2012 y l nda Rusya n n do- al gaz fiyatlar n petrole sabitlemesi ve kendisinin endeks sistemini korumas nedeniyle Avrupa ya gerçeklefltirdi i do al gaz ihracat nda Rusya n n önüne geçti. Rusya n n Avrupa ya yönelik petrole endeksli do al gaz politikalar son dönemde esneklik gösterirken, bunun arkas nda Ukrayna da yaflanan siyasi kriz yat yor. fiubat 2014 ten bu yana yaflanan K r m krizinin ard ndan Rusya n n Avrupa ya gaz ihracat Ukrayna n n transit ülke rolünden dolay riske girdi, dolay s yla Norveç potansiyel olarak Avrupa n n en önemli do al gaz kayna konumuna getirdi. Ayr ca Norveç hidroelektrik üretiminde dünyada 5. s rada geliyor. Norveç, elektrik üretiminin yüzde 97 sini hidroelektrik santrallerinden sa l yor. Ülke, kifli bafl na düflen elektrik tüketiminde 23 bin 174 kilovatsaatle dünyada birinci konumunda bulunuyor. Norveç, yaklafl k 6,7 milyar varillik petrol rezerviyle Bat Avrupa n n en büyük rezervlerine sahip ülkesi iken kan tlanm fl 2,1 trilyon metreküplük do al gaz rezerviyle de Avrupa n n en büyük rezervlerini elinde tutuyor. Norveç, petrol gelirlerini gelecekteki sosyal güvenlik harcamalar na kanalize etmek üzere Hükümet Emeklilik Fonu-Küresel ad yla bir fon oluflturdu. Yat r mlar n sadece yurt d fl nda yapabilen fonun de eri yaklafl k 810 milyar dolar buluyor sonu itibariyle fon, Borsa stanbul da 1,8 milyar dolar tutar nda hisse senedine sahipti. Fon, Türkiye de devlet tahvillerine yaklafl k 1,2 milyar dolar yat r m yap yor. Norveç, kifli bafl na düflen milli gelir itibariyle dünyan n en zengin ülkelerinden biri durumunda bulunuyor. Kifli bafl na milli gelir yaklafl k 100 bin dolar bulurken, bu rakam sat n alma gücü paritesine göre yaklafl k 67 bin dolara karfl l k geliyor. Ülke, Birleflmifl Milletler Kalk nma Program n n yay mland - nsani Kalk nma Endeksi nde son 5 y ld r ilk s ralarda yer al yor. Norveç teki iflsizlik oran yüzde 3,5 düzeyinde bulunuyor. Birçok Avrupa ülkesiyle karfl laflt r ld nda, küresel mali krizi baflar yla gö üsleyebilen Norveç te ekonomik iyileflme süreci sa lam bir temelde ilerliyor. Sahip oldu u do- al kaynaklar, Norveç e finansal kriz s ras nda özel ve avantajl bir konum sa lad. Geçen 10 y ll k zaman dilimi, finansal krize ra men, yetkililerce Norveç ekonomisi aç s ndan alt n dönem olarak nitelendiriliyor li y llarda Norveç in temel ihraç ürünleri petrol, do al gaz, metaller, mineraller ve bal k fiyatlar - n n kayda de er flekilde artm fl olmas, buna karfl n ithal edilen ürünlerin fiyatlar n n düflmesi bu geliflmede önemli rol oynad. Ülkede milli gelir 10 y l öncesine göre yüzde 30 artt. Norveç, güçlü bir ekonomik çerçeve ile kriz s ras nda sa lam kalmas na ra men, mali istikrara iliflkin baz endifleler yafl yor. Norveç hanehalk, Avrupa daki en a r borçluluk oran na sahip hanehalklar aras nda bulunuyor. Hükümet yetkilileri, küçük bir ekonomi olan Norveç in, sahip oldu u büyük ihracat endüstrisi nedeniyle d fl dünyadaki geliflmelere karfl duyarl l k tafl d na iflaretle, Avrupa daki borç krizinin her an Norveç i de etkisi alt na alabilece i uyar s n dile getiriyor. Norveç d fl ticaretinin yüzde 70 ine yak n n AB ülkeleri ile gerçeklefltiriyor. Petrol ve do al gaz sektörü, Norveç ihracat n n yar dan fazlas n karfl l yor. Türkiye, Norveç e ulaflt rma araçlar, haz r giyim, meyve-sebze, tekstil ürünleri, elektrikli makine ve aletler, mobilya, kimyasal ürünler, bitkisel ya lar ve tütün ihraç ederken; do al gaz baflta olmak üzere mineral yak t ve ya, demir d fl metaller, sanayi makineleri, bal k ve bal k ürünleri, demir ve çelik, plastik ve ka t ithal ediyor. (AA) Aselsan dan AR-GE ye dev yat r m ANKARA - Aselsan, aras ndaki dönemde Ar-Ge harcamalar n 378 milyon liradan 728 milyon liraya ç kard. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, kritik teknolojileri kullanarak özgün milli ürün ve sistemler gelifltiren Aselsan, Ar-Ge yat r mlar yla da yurt içinde mevcut olmayan teknolojilerin kazan lmas nda önemli mesafe katetti. fiirketin uzun vadeli hedeflerine ulafl lmas aç s ndan Ar-Ge harcamalar önemli oranda art r ld. Bu çerçevede Aselsan, 2010 da 378 milyon lira, 2011 de 447 milyon lira ve 2012 de 581 milyon lira tutar nda Ar-Ge harcamas yaparken, 2013 te söz konusu rakam 728 milyon liraya yükseldi. Ayr ca, bu merkezlerde çal flan personel say s da artt da bu merkezlerde bin 469 personel istihdam edilirken, bu say 2013 te 2 bin 293 e ulaflt. Geçen y l 2 milyar 171 milyon lira net sat fl yapan flirketin ayn dönemdeki kar ise 238 milyon lira oldu. hracat yap lan ülke say s n, geçen y l 47 ye yükselten flirket, 2013 te yurt d fl pazarlarda yapt sözleflmelerle 213 milyon dolarl k siparifl ald. Yetiflmifl insan gücü sa lamas n n yan nda, sanayinin teknoloji gelifltirme faaliyetlerine katk yapan 24 üniversiteyle iflbirli i kuran Aselsan, 2009 dan bu yana bu üniversitelerle 240 projede 132 milyon dolar tutar nda iflbirli i sa lad. Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmeler (KOB ) ve yan sanayi firmalar ile çeflitli alanlarda iflbirliklerine de giden Aselsan, 2013 y l içerisinde yap lan ifller karfl l nda 332 si KOB olmak üzere 399 yurt içi alt yükleniciye 280 milyon dolar ödeme yapt. Personelin yüzde 60 mühendis, yüzde 27 si teknik personel olan flirketin, çal flanlar n yüzde 35 i lisansüstü e itime sahip. (AA)

15 1 Mart 2014 Ankara Pursaklar da han mlar a sa l k dersi Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nin düzenlemifl oldu u Ba rsak Kanseri konulu seminerde han mlar bilgilendirildi. HABER MERKEZ - Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nde düzenlenen ba rsak kanseriyle ilgili seminde konuflan Pursaklar Sa l k Grup Baflkanl Hemflirelerinden Münevver Y lmaz önemli bilgiler verdi. Çok say da han m n kat ld seminerde ba rsak kanserinin riskleri, oluflumu ve belirtileri hakk nda bilgi veren Y lmaz, Erken yaflta tahlil yapt rmak gerekiyor. Çünkü erken teflhis hayat kurtar r dedi. Sa l k Bakanl n n bafllatm fl oldu u bu kampanya hakk nda han mlara bilgi veren Y lmaz, özellikle yafl aras kad n erkek herkesin bu konuda tahlil yapt rmak için sa l k merkezlerine baflvurabilece ini belirtti. Genetik olarak risk faktöründe olan kiflilerin ise bu yafl aral n beklememesi gerekti ini kaydetti. Ulubey de bahar resme yans d Alt nda l çocuklar, kültür ve sanatla iç içe büyüyor. HABER MERKEZ - Alt nda Belediyesi ne ba l gençlik merkezleri sayesinde yeteneklerini gelifltirme f rsat bulan Alt nda l ö renciler, resimden müzi e, tiyatrodan spora kadar çeflitli branfllarla u rafl yor. Ulubey resimlerle doldu taflt Ulubey Gençlik Merkezi nin düzenledi i Baharla gelen resme merhaba etkinli ine 50 ö renci kat ld. Sulu boya, guaj ve pastel boya kullanarak birbirinden güzel eserler ortaya koyan Alt nda l ö renciler, profesyonel ressamlara adeta tafl ç kard. Alt nda l çocuklar, 50 ye yak n resim yaparak Ulubey Gençlik Merkezi nin dört bir taraf n resimlerle donatt. Grup halinde ifl yapabilme becerilerini gelifltiren Alt nda l ö rencilerin birbirleriyle aras ndaki uyum da dikkatlerden kaçmad. Etkinli e, ö renci velileri de kat ld. Alt nda n ressam ö rencileri Ulubey Gençlik Merkezi ö rencilerinden Enes Murato lu, bu tür faaliyetlerin kiflisel geliflimlerine destek oldu unu söyledi. Resim yapmay çok sevdi ini de belirten Enes Gençlik merkezi sayesinde kiflisel becerilerim daha da geliflti. Resim yaparken çok mutlu oluyorum ve ileride ressam olmak istiyorum. Bu sergide benim de bir eserim bulunuyor. dedi. Bir di er ö renci Kübra Nur Kaya ise, 2 y ld r resimle u raflt n ifade ederek Ulubey Gençlik Merkezi nin kendisine verdi i destekten bahsetti. Gençlik merkezlerin gerçeklefltirdi i bu tür etkinliklerle özgüven kazand klar n vurgulayan Kübra Nur Buras bizim evimiz gibi. Ö retmenlerimiz her zaman yan m zda. Ailemizin gözü arkada kalm - yor. Bofl zamanlar m z en iyi flekilde burada de erlendiriyoruz.

16 16 Ankara Etimesgut Belediyesi nde toplu nikahlar bafllad Etimesgut Belediyesi, arad aflk bulan ancak maddi durumu elvermedi i için evlenemeyen çiftlerin dü ününü yapacak. Geleneksel Toplu Nikah Töreni kapsam nda bu y l da ihtiyaç sahibi çiftlerin yuvas n belediye kuracak. HABER MERKEZ - Etimesgut Belediyesi, bütün çiftlerin gelinliklerini ve damatl klar n alacak, nikah ve dü ün masraflar n karfl layacak. Belediye, gelin arabas olmayan çiftlere de dü ün boyunca araç tahsis edecek. Çiftler, Türk Beyleri Kent Meydan nda düzenlenecek toplu nikah töreniyle evlenecekler. Çiftlerin nikah n Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel k yacak. Dü ün gecesinde ünlü sanatç lar sahne alarak programa renk katacak. Toplu nikaha kat lmak isteyen çiftler, Etimesgut Belediyesi Sosyal fller Müdürlü ü ne müracaat edebilecekler. Müracaat için kimlik fotokopisi ile fakirlik belgesi ve 2 adet foto raf yeterli oluyor. Bu y l da ihtiyaç sahibi çocuklar ücretsiz sünnet edilecek Etimesgut Belediyesi bu y l da ihtiyaç sahibi çocuklar ücretsiz sünnet ettirecek. Geleneksel Sünnet fiöleni nden yararlanmak isteyenler için kay t ifllemleri bafllad. Kay t için çocuklar n kimlik fotokopisi ile fakirlik belgesi yeterli olacak. Baflvurular Etimesgut Belediyesi Sosyal fller Müdürlü ü ne yap lacak. Kay tlar n tamamlanmas n n ard ndan cerrahi ifllemler yap lacak. fllemler Belediye T p Merkezi nde uzman hekimlerce gerçeklefltirilecek. Sünnet ifllemlerinde y lmalar n yaflanmamas için randevu sistemi uygulanacak. Aileler, belediye taraf ndan kendilerine bildirilen randevu günü ve saatinde gelerek çocuklar n sünnet ettirecekler. Etimesgut Belediyesi, sünnet olan çocuklar n bütün sünnet k yafetlerini karfl layacak. Çocuklara, pelerin, yelek, gömlek, asa, kuflak, maflallah, flapka, papyon ve ayakkab dan oluflan sünnet k yafetleri hediye edilecek. Etimesgut Belediyesi, sünnet olan çocuklar ve aileleri için sünnet flöleni de düzenleyecek. Ünlü sanatç lar n sahne alaca flölen Türk Beyleri Kent Meydan nda düzenlenecek. fiölenin tarih ve saati netlefltikten sonra kamuoyuyla paylafl lacak. Sünnet flölenini geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Çocuklar n hijyenik bir ortamda sünnet ettirmek isteyen tüm ailelerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum dedi.

17 1 May s 2014 Ankara Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yard m kampanyas na komedyen Cem Y lmaz da kat ld 1 Tu la da siz koyun Lösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV), Ankara da yap m devam eden Onkoloji Hastanesi ile Onkoloji Kenti nin tamamlanabilmesi için Lösemili Çocuklar m z n Gelece i çin Bir Tu la da Siz Koyar m s n z? adl kampanya bafllatt. LÖSEV gönüllüsü komedyen Cem Y lmaz n da kat l m yla düzenlenen tan t m toplant s nda, LÖSEV Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Üstün Ezer, löseminin 1990 l y llarda insanlar n makus kaderine terk edilen bir hastal k oldu unu söyledi. Ezer, o dönemde lösemi olan çocuklar n uygun olmayan hastane koflullar nda, yanlar nda aileleri olmadan tedavi edilmeye çal fl ld n anlatarak, Bu hastal n 1990 l y llar n sonunda, bizim yapt m z bir istatistiksel bir araflt rmada, tedavi baflar s ancak yüzde 20 idi. Daha da vahimi tedaviyi yar m b rakma oran, babas n n al p evine götürmesi, kaderine terk etmesi, imkans zl klar nedeniyle yüzde 54 tü. Yani iki çocuktan birisi maalesef tedavisini tamamlamadan evine gidiyordu diye konufltu. Yap m n gerçeklefltirdikleri Ankara daki hastanede tedavilerin ücretsiz yap ld n dile getiren Ezer, Bu çabalarla yüzde 20 lerden ald - m z lösemideki iyileflme oran n gururla söyleyebilirim ki, yüzde 92 nin üzerine ç kard k. Bu LÖ- SEV in, gönüllülerin, Türk halk n n baflar s d r dedi. Ezer, eriflkin, çocuk herkesi kucaklayan ve kar amac gütmeyen bir proje bafllatt klar n kaydetti. Onkoloji merkezinde olmas gereken her fleyin olaca n, burada hastalar n eziyet çekmeden tedavi olmalar n amaçlad klar n ifade ederek, flöyle devam etti: Biz yüzde yüzleri hedefledik. Bu noktalara geldik. Ama biz buraya kadar getirebildik. Kendi bütçemizle ba flç lar m zla bu noktaya kadar getirdik. Art k top bas n m zda, duyarl insanlar m zda, büyük kurulufl ve firmalar m zda. Gelin el ele verelim, gelin yard mlar art rmak için ba fllar m z LÖSEV de birlefltirelim. De erli sanatç lar m zdan, spor camias ndan katk da bulunmas n rica ediyorum. Biz bir kampanya oluflturuyoruz. Öyle büyük ba fllarda da çok gözümüz yok. 10 liradan bir tu la satal m diye sizlere bir ça r da bulunuyoruz. Herkes bir tu la alsa bu hastane biter. Yine kar amaçs z, yine insana de er veren yap yla ilerlemek istiyoruz. Art k takdir sizlerin. nflallah bugünle birlikte bu kampanya amac na ulafl r ve bu güzel eser hayata geçip hayat kurtarmaya devam eder. Projeye destek veren LÖSEV gönüllüsü komedyen Cem Y lmaz da çal flmalar n daha ileriye gitmesi için biraz vakit ve biraz da maddiyat ay rman n hiç kimse için zor olmad n söyledi. Kafas na tak lan bir fley oldu unu dile getiren Y lmaz, flöyle devam etti: Haydi arkadafllar dedi imiz zaman hemen harekete geçen bir milletiz. Bununla ilgi hiçbir flüphem yok. Ama daha kurumsal bir flekilde, bizim üstümüzdeki baflka kurumlar taraf ndan bu ifller nas l yap l r diye kafa yordu um zaman, bu hadise ve yat r mlar n, bu kadar önemli bilim, ilim köklü bir çal flma isteyen fleylerin bir avuç insan n eline emanet edilip de onlar hakikaten insan üstü çal flmaya zorlamak noktas nda b rak lmamas gerekti ini düflünüyorum. Bir tu ladan ne olur demeyin. Ben ölçtüm biçtim, vallahi bafllang ç olarak Cem kardeflinizden 10 bin tu layla bafllayal m. Hemen duyar gibiyim, Sana ne yapar ya gibi. Zaten bana bir fley yapmas için de il, hastanemize bir fley yapmas içindi. Y lmaz, örnek bir vatandafl olmad n, hiçbir zaman da olmak istemedi ini dile getirerek, Çünkü ben biliyorum ki benden çok daha k ymetli milyonlar var. Bu, bir fark ndal k yaratma hadisesidir. LÖSEV hepimizin zihninde bir imaj yaratm fl bir kurum. Bu yaratt imaj da bizim ondan bekledi imizin üstünde neticelenmifltir. Bu kurumu desteklemeyece iz de baflka neyi destekleyece iz diye düflünüyorum de erlendirmesinde bulundu. Konuflmalar n ard ndan, kampanyaya iliflkin haz rlanan ve lösemi tedavisi sona eren Emine Nurefflan Korkmaz n rol ald tan t m spotu bas na gösterildi. Cem Y lmaz a, üzerinde kampanyan n slogan yaz l tiflört hediye edildi. Tan t m toplant s na, komedyen Ceyhun Y lmaz, basketbolcu Kerem Gönlüm, oyuncu Akasya As ltürkmen, Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i Genel Baflkan Prof. Dr. Aysel Çelikel ve Prof. Dr. Enver Hasano lu da kat ld. (AA) Üç aylar bafllad... REGA P KAND L N Z MÜBAREK OLSUN çinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi ni bar nd - ran üç aylar dün bafllad. Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail H zl, AA muhabirine yapt aç klamada, hicri takvimin recep ay yla bafllayan, flaban ile ramazan aylar yla devam eden ve üç aylar olarak adland r lan manevi aç dan önemli bir döneme girildi ini belirtti. Bu dönemin tüm Müslümanlarca çok de erli say ld n, ibadet, yenilenme ve manevi bak mdan zenginleflme imkan tan d n dile getiren H zl, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi nin üç aylar içinde idrak edilece ini vurgulad. Üç aylardan sonuncusunun aylar n sultan olarak kabul edilen ramazan oldu unu belirten Müftü H zl, Bu aylarda yap lan ibadetler, sergilenen iyilikler, verilen zekat ve sadakalar di er aylardan çok daha sevapl d r ifadelerini kulland.(aa)

18 18 Ankara Mahkemenin Resmi Gazete nin dünkü say s nda yay mlanan karar na göre, Sedat Vural, 1 May s n Taksim Meydan nda kutlanmas na izin verilmemesi nedeniyle ifade özgürlü ü, toplant ve gösteri yürüyüflü yapma hakk n n ihlal edildi- ini ileri sürerek, 24 Nisan da bireysel baflvuruda bulundu. Baflvuruyu de erlendiren Sarruh Kaleli baflkanl ndaki mahkeme, baflvuru yollar n n tüketilmemifl olmas gerekçesiyle baflvurunun kabul edilemez oldu una oy birli iyle karar verdi. TAKS M R SKL stanbul Valili i, 1 May s Emek ve Dayan flma Günü nün Taksim Meydan nda kutlanmak istenmesine iliflkin, istihbarat birimlerinde, yasad fl terör örgütlerinin ve uzant s olan gruplar n güvenlik görevlilerine karfl fliddete baflvuracaklar - na dair bilgilerin mevcut oldu unu, bu durumun Taksim Meydan ve çevresinde kamu düzeninin ve emniyetinin bozulmas n n yan nda vatandafllar n hak ve özgürlüklerini ciddi flekilde tehlikeye düflürecek nitelik tafl d n bildirdi. stanbul Valili inden yap lan aç klamada, D SK, KESK, TMMOB ve TTB taraf ndan 28 Nisan 2014 te Valili e verilen dilekçeden, Avrupa nsan Haklar Mahkemesinin 27 Kas m 2012 de ald karar ile 2911 say l Toplant ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu nun 4. maddesi dayanak gösterildi i ifade edildi. Aç klamada, dilekçeden, 1 May s Emek ve Dayan flma Günü nde saat te Taksim Cumhuriyet An t na çelenk konulmas, Kazanc Yokuflu bafl na karanfil b rakarak sayg duruflunda bulunulmas ve Taksim Meydan nda kutlama yap lmak istenmesinin anlafl ld belirtildi. Anayasan n 34. maddesi ve Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi nin 11. maddesine göre, herkesin toplant ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk na sahip oldu u hat rlat - lan aç klamada, flunlar kaydedildi: Ancak bu maddelerde baz s - n rlamalardan da bahsedilmifltir. Bu maddelerde yer alan s n rlamalar n esas, flart ve usullerinin belirlenmesi amac yla da 2911 say l kanun yay mlanm flt r. Toplant ve gösteri haklar n n kullan labilmesi amac yla ilimizde 2911 say l kanun hükümlerine istinaden Avrupa yakas nda bir, Anadolu yakas nda befl olmak üzere toplam alt alan tespit edilmifltir. Avrupa yakas nda tespit edilen toplant alan Yenikap, toplant ve gösteri alan d r. D SK, KESK, TMMOB ve TTB ye verilen alan buras d r. 1 May s Emek ve Dayan flma Günü nün anlam ve önemine yak fl r etkinlikler için her türlü imkana sahip olan bu alana sahil yolu ve Aksaray içinden karayolu ile gelen toplu tafl ma araçlar n n yan s ra, Marmaray, DO deniz ulafl m ve Aksaray Metrosu ile ulafl labildi inden kat - l mc lar n gelifl ve gidiflleri stanbul trafi ini olumsuz yönde etkilemeyecektir. Ayr ca kat l mc lar n bu alana ulaflmalar için 300 otobüs Valili imiz taraf ndan ETT den temin edilmifltir. Bu otobüslerle kat - l mc yo unlu una göre Anadolu ve Avrupa yakalar ndan talep edilen her noktadan, alana gelifl ve gidiflleri gün boyunca ücretsiz olarak sa layacaklard r. Yenikap ya gelecek kat l mc lar n otopark ve di er ihtiyaçlar n karfl layabilecekleri her türlü imkan bu alanda bulunmaktad r. Yenikap, toplant ve gösteri alan konum itibar yla da düz bir alana sahip olmas, etraf nda fiziki engel olmamas, acil ve panik hallerinde kat l mc lar n tahliyesinde bir olumsuzlu a sebebiyet vermeyecektir. 1 May s May s Emek ve Dayan flma Bayram kutlamalar bu y l farkl illerde ve farkl yerlerde yap lacak...kutlamalar konusunda sendikalar birliktelik sa layamad, stanbul Valili i de Taksimi kutlamalara kapatt. 1 MAYIS SANCISI... Anayasa Mahkemesi, 1 May s Emek ve Dayan flma Bayram n n Taksim Meydan nda kutlanmas na izin verilmesiyle ilgili yap lan bireysel baflvuruyu, baflvuru yollar n n tüketilmemifl olmas nedeniyle kabul etmedi. Mimarlar Odas Ankara fiubesi ile Peyzaj Mimarlar, Çevre Mühendisleri, fiehir Planc lar, Ziraat Mühendisleri odalar, yeni Baflbakanl k binas inflaat na iliflkin mahkeme kararlar - n n uygulanmad gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel baflvuruda bulundu. Mimarlar Odas Ankara fiube Baflkan Tezcan Karakufl Candan, Anayasa Mahkemesi ne bireysel baflvuru dilekçelerinin verilmesinin ard ndan yapt aç klamada, bugünün Atatürk Orman Çiftli i (AOÇ) mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktas oldu unu söyledi.baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Herhangi bir nedenle Taksim bölgesinde yap lacak bir toplant ve gösterinin kontrol edilememesi halinde, kat l mc lar n ve bu alanda bulunan di er insanlar n tahliyesinde ciddi zorluklar yaflanaca vurgulanan aç klamada, flu ifadelere yer verildi: Can ve mal güvenli inin tehlikeye girece i, dolay s yla kamu düzeninin ciddi olarak bozulmas sebebiyle kamu güvenli inin sa lanmas imkans z bir hal alacakt r. Bu minvalde ilgili istihbarat birimlerinde, yasad fl terör örgütlerinin ve uzant s olan gruplar n güvenlik görevlilerine karfl fliddete baflvuracaklar na dair bilgiler mevcuttur. Bu durum, Taksim Meydan ve çevresinde kamu düzeninin ve emniyetinin bozulmas n n yan nda vatandafllar m z n hak ve özgürlüklerini ciddi flekilde tehlikeye düflürecek niteliktedir. Bu sebeplerle 1 May s Emek ve Dayan flma Günü için talep edilen kutlama alan n n 2911 say l kanunun istisnalar bafll kl 4. maddesi kapsam nda da verilmesi imkan kalmamaktad r. Taksim Meydan ve civar n n konumu itibar yla yüksek kat l ml toplant ve gösterilere uygun olmad bildirilen aç klamada, bu bölgede araç ve yaya ak fl n n yo- un oldu u, turistik otellerin 24 saat faaliyet göstermesi nedeniyle yaflanabilecek olumsuzluklar n ülkenin tan t m n ve ekonomisini ve turizmi olumsuz etkileyebilece i belirtildi. Yeni Baflbakanl k binas inflaat Yüksek Yarg ya tafl nd Gökçek in Ankara 5. dare Mahkemesi ile 11. dare Mahkemesinin kararlar n tan mad n öne süren Candan, bu durumun hukuka meydan okumak anlam na geldi i görüflünü savundu.(aa)

19 1 May s 2014 Ankara Aktafl toplu konutlar h zla yükseliyor Ankara da kentsel dönüflümün simgesi haline gelen Alt nda Belediyesi, çarp k yap laflman n önüne geçmekte kararl. HABER MERKEZ - Alt nda l vatandafllar n daha modern yaflam alanlar na kavuflmas için gece gündüz çal flan Baflkan Veysel Tiryaki, Aktafl Mahallesi nde de önemli ad mlar att. Aktafl Mahallesi nde bir yandan y k mlar son sürat devam ederken, bir yandan da toplu konutlar etap etap yükselmeye devam ediyor. Aktafl 3 üncü etapta son durum Aktafl Mahallesi 3. Etap Toplu Konutlar nda çal flmalar son sürat devam ediyor. Yaklafl k 20 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu alanda yükselen modern yap - lar, 6 blok ve 342 daireden olufluyor. 2+1 ve 3+1 dairelerin bulundu u Aktafl 3. Etap Toplu Konutlar için bölgede yaklafl k 100 gecekondu y k ld. Çevre düzenlemesiyle de dikkat çeken modern yap lar, Alt nda n geliflen yüzünü yans t yor. Aktafl Mahallesi 3. Etap Toplu Konutlar nda yap lmas planlanan sosyal HABER MERKEZ - Keçiören de pazar yerlerini yaflam alan na çevirerek haftan n 7 günü hareketli olmas n sa layan Zümrüt Yaflam Alanlar n n üçüncüsü olarak hizmete giren Çald ran Zümrüt Yaflam Alan vatandafllardan büyük ilgi gördü. Vatandafllar n gönül rahatl yla bir yandan al flverifllerini yaparken bir yandan da Keçiören Belediyesi taraf ndan verilen di er hizmetlerden de yararlanabildi i Çald ran Zümrüt Yaflam Alan Keçiörenlilerin gönlünü kazand. Haftan n yedi günü kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipli i yapan yaflam alan nda, krefl, çocuk oyun alan ve keyifli bilgilendirme sohbetlerine tan kl k edecek mekanlar dahil yer detay düflünüldü. Mahallenin sosyal ve kültürel hayat - na hareket getiren Çald ran Zümrüt Yaflam Alan, içerisinde 11 derslik ve 1 donat alanlar n n da bölgeye canl l k kazand rmas hedefleniyor. H zla yükselen modern yap lar, 2015 y l nda yeni sahiplerine teslim edilecek, hak sahiplerinin yüzü toplant salonu bulunan Keçiören Meslek Edindirme Kurs Merkezi (KEÇMEK), 6 ofis, sivil toplum kurulufllar n n kullanabilece i 2 toplant salonunu içeren STK çal flma merkezi, 2 dü ün salonu, zab ta noktas, k sa süreli çocuk bak m merkezi, bay-bayan ve engelliler için tuvaletler ve bebek bak m odas ndan olufluyor. Vatandafllar n her zaman yan nda olan ve onlar n hayatlar n renklendirip kolaylaflt ran Keçiören Belediyesi nin hayata geçirdi i Zümrüt Yaflam Alanlar projesi büyük be eni topluyor. Yaflam alanlar n zenginlefltiren bu proje ile ilgili Keçiörenliler, Haftan n bir günü pazar kurulup sonra at l duran yerleri yaflam alanlar na dönüfltürerek, bizleri ve çocuklar m z düflünen Belediyemize teflekkür ediyoruz görüflünü dile getirdiler. 19 gülecek. Alt nda giderek de er kazan - yor Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, vatandafllar n daha rahat ve daha modern yaflam alanlar na kavuflmas için hiçbir fedakarl ktan kaç nmad klar n n alt n çizdi. Bugüne kadar gerçeklefltirdi i 10 kentsel dönüflüm projesiyle Alt nda a de er kazand ran Tiryaki, ilçede mülkiyet sorununu giderdiklerini belirtti. Baflkan Tiryaki, kentsel dönüflümle beraber Alt nda n giderek ivme kazand n belirterek bu konutlar n örnek yap lar oldu unu dile getirdi y l nda yüzde 85'i gecekondularla kapl, yüzde 70 i imars z olan Alt nda da bugün gecekondular n yerine modern yap lar n almaya bafllad n, Alt nda n imar n n ise yüzde 97 oran yla tamamland n belirten Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, önümüzdeki süreçte bir çok mahallede daha Çevre ve fiehircilik Bakanl ile ortak proje gelifltirerek kentsel dönüflüm projeleri uygulamay planlad klar n ifade etti. Çald ran zümrüt yaflam alan büyük ilgi gördü

20 20 Ankara 1 May s 2014 Elmada da 7 ortakl Avrupa Birli i projesi ne kat l m Elmada fiehit fiener Gündem Ortaokulu, Comenius Çoklu Okul Ortakl kapsam nda, Türkiye ile birlikte Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan dahil 7 ülke ile ortak bir proje haz rlayarak, E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl na (Ulusal Ajans) proje baflvurusunda bulunmufl ve projeleri ilgili kurum taraf ndan onaylanm flt r y llar n kapsayacak HABER MERKEZ - Biyolojik Çeflitlili in Korunmas Hayatta Kalmam z çin Tek Yol isimli projenin start verildi. Macaristan ve Slovakya toplant lar gerçekleflti. Biyolojik Çeflitlili in dünya üzerinde yok olmas na dikkat çekilmesi ve korunmas, Ortak ülkelerin kat l m yla bir Avrupa Herbaryumu (kurutulmufl bitki örnekleri koleksiyonu) oluflturulmas, ortak ülkeler aras nda yo un kültürel etkileflim, Tipik(bölgeye özgü) ve nesli tükenme tehlikesi alt ndaki türlerin belirlenmesi gibi konular kapsayan, projenin lk toplant s Macaristan n baflkenti Budapeflte de, 2. toplant s da Slovakya n n 2. Büyük kenti Kösice de yap ld. Macaristan daki ilk toplant ya ve Slovakya daki 2. Toplant ya fiehit fiener Gündem Ortaokulu 3 er ö retmen ve 2 ö renci ile kat ld. Macaristan ve Slovakya dan Türkiye ye s cak karfl lama Slovakya ve Macaristan da son derece s cak bir ortamla karfl lanm fl olan Elmada fiehit fiener Gündem Ortaokulu proje ekibimizde; ö rencilerimiz Macar ve Slovak ailelerde misafir olmufllar ve çok güzel paylafl mlarda bulunarak, güzel dostluklar edinmifllerdir. Proje koordinatörü lhan Türko lu; Projemizi haz rlamam zdaki ana amac m z; ö rencilerimizle birlikte dünyan n bir sorununa dikkat çekmek ve ö rencilerimizin Avrupa y görerek farkl kültürlerden dostluklar elde etmelerini sa lamakt. Amaçlar m za ulafl yoruz. lk 2 toplant da Slovak ve Macar E itim sistemlerini ve kültürlerini ö rendik ve kendi kültürümüzden baz örnekleri sergiledik. Ayr ca Herbaryum (kurutulmufl bitki örnekleri koleksiyonu) yapma çal flmalar m za bafllad k. Laboratuar faaliyetleri, saha gezileri, botanik park incelemeleri, kültürel gösteriler, flehir gezileri vs. faaliyetlerle dolu dolu programlar geçirdik. Çal flmalar m z program m z dahilinde devam edecektir dedi. fiehit fiener Gündem Ortaokulu, projelerini 2015 y l haziran ay na kadar yürütecek olup, Haziran ay n n ilk haftas nda proje ortaklar n Ö renci ve Ö retmenleri ile birlikte Türkiye de a rlayacaklar n belirttiler. Uluslararas etkinliklerin çocuklar m z n geliflimindeki rolü Proje çal flmalar na yo un olarak destek veren Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin aç klamada; Uluslararas kültürel etkinlikler çocuklar m z n gelifliminde büyük rol oynamaktad r. Ortak ülkelerin kültürlerini tan mak, kendi kültürümüzü tan tmak yoluyla kültür paylafl m nda bulunmalar n, ö renci ve ö retmenler aras nda dostluk ba lar n n kurulmas n, yurtd fl tecrübesi edinmelerini ve sosyal beceri, iletiflim gibi kapasitelerinin artt r lmas na katk lar n da unutmamak gerekir. Projede eme i geçenlere teflekkür eder,okulumuza çal flmalar nda baflar lar dileriz. dedi. Tekvandocu miniklerden Baflkan Duruay a ziyaret HABER MERKEZ -Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, minik tekvandocular taraf ndan makam nda ziyaret edildi. Baflkan Fatih Duruay baflkanl k görevi için tebrik etmeye gelen Yusuf Ali Aktafl Toki Yeflil Dünya Spor Kulübü yöneticileri ve minik sporcular, Baflkan Duruay a çiçek verip, çal flmalar nda baflar lar diledi. Tekvandocu minikleri makam nda a rlayan Baflkan Duruay da, minikler ile kuflaklar ve tekvando sporu hakk nda sohbet etti. Baflkan Fatih Duruay, ziyarete gelen kurs yöneticileri ve e itmenleri ile de miniklerin e itimleri ve spor kulübünün icraatlar hakk nda bilgi ald. Küçük yaflta spora yöneldikleri için tekvandocu minikleri kutlayan Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, gençleri kötü al flkanl klardan korumak için spora yöneltilmeleri gerekti ini belirterek flunlar söyledi; Gençlerimizi kötü al flkanl klardan korumak ve gelece imizi emanet edece imiz bireyler olarak yetifltirmemiz için onlar kültürel aktivitelere ya da spora yönlendirmek en büyük görevimiz olmal. Gölbafl l çocuklar m z, gençlerimiz en verimli dönemlerini kahvehanelerde geçirmemelidir. Bu çocuklar m z küçük yaflta spora yöneldikleri için kutluyorum.

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı