1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve farklı yerlerde yapılacak. Kutlamalar konusunda sendikalar birliktelik sağlayamadı, İstanbul Valiliği de Taksim i kutlamalara kapattı. HABER 17 DE 1 MAYIS 2014 PERŞEMBE FİYATI:25Kr. Üç Aylar başladı HABERİ 18 DE Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin verilmesiyle ilgili yapılan bireysel başvuruyu, "başvuru yollarının tüketilmemiş olması" nedeniyle kabul etmedi. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun HABER 18 DE TAŞINDI Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Ankara'da yapımı devam eden Onkoloji Hastanesi ile Onkoloji Kenti'nin tamamlanabilmesi için "Lösemili Çocuklarımızın Geleceği İçin Bir Tuğla da Siz Koyar mısınız?" adlı kampanya başlattı. Yapımını gerçekleştirdikleri Ankara'daki hastanede tedavilerin ücretsiz yapıldığını dile getiren Ezer, "Bu çabalarla yüzde 20'lerden aldığımız lösemideki iyileşme oranını gururla söyleyebilirim ki, yüzde 92'nin üzerine çıkardık. Bu LÖSEV'in, gönüllülerin, Türk halkının başarısıdır" dedi. HABERİ 17 DE Projeye destek veren LÖSEV gönüllüsü komedyen Cem Yılmaz da çalışmaların daha ileriye gitmesi için biraz vakit ve biraz da maddiyat ayırmanın hiç kimse için zor olmadığını söyledi. Haberi 16 da Haberi 15 de Haberi 15 de

2 2 SineMagazin Hababam S n f n n oyuncular, R fat Ilgaz n okulunu ziyaret etti KASTAMONU - Hababam S n f filminin oyuncular, eserin senaryosuna ilham veren ayn adl roman n yazar R fat Ilgaz n e itim gördü ü Abdurrahmanpafla Lisesini ziyaret etti. Anadolu nun ilk lisesi oldu u belirtilen okulun 129. kurulufl y l dönümü etkinliklerine kat lmak üzere kente gelen 15 sanatç, Kastamonu Havaliman nda Abdurrahmanpafla Lisesi Mezunlar Derne i Baflkan Nurten Ci erci ve beraberindeki heyet karfl lad. Kastamonu Valisi Erdo an Bektafl ziyaret eden oyuncular, Kastamonu, R fat Ilgaz ve Abdurrahmanpafla Lisesi hakk nda bilgi ald. Ziyaretin ard ndan, tarihi liseye geçen Yeflilçam emektarlar, ö renciler taraf ndan okulun bahçesinde coflkuyla karfl land. - Hayta smail karakterindeki Ar man Oyunculardan Hayta smail karakterini canland ran Ahmet Ar man, gazetecilere yapt aç klamada, Hababam S n f n n temellerinin at ld Abdurrahmanpafla Lisesinde bulunmaktan duydu u mutlulu u dile getirdi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi R fat Ilgaz n okulundan çok güzel mizah anlay fl ç kt n ifade eden Ar man, Sevgili R fat Ilgaz a buradan sonsuz flükranlar m z sunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Çok fazla konsantre olmak istemiyoruz ziyarete çünkü o zaman a l yoruz. Ö rencilere baflar lar diliyorum. Çocuklar, önünde gelecek görmek istiyorsa bofl oturmamal. Gayret Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay gerekiyor diye konufltu. - Bacaks z rolündeki Akça Filmde Bacaks z rolünü üstlenen Tuncay Akça da Kastamonu nun Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kay tl oldu unu söyledi. R fat Ilgaz n filminde oynamaktan büyük mutluluk duydum diyen Akça, flunlar kaydetti: Tabii kitapta böyle bir hikaye ve Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 1 May s 2014 rol yoktu. Buna, Ertem E ilmez bizi adapte etti ama Ilgaz n yazd filmde oynamaktan ve onun hemflehrisi olmaktan gurur duyuyorum. Hep Çatalzeytin e geliyordum, buraya ilk defa geldim. Bu da benim eksikli im. nflallah bundan sonra daha s k gelece im. Oyuncular, daha sonra ö rencilerle s n flar nda foto raf çektirdi. (AA)

3 1 May s 2014 AKSARAY - ÖZKAN BEYER - Son y llarda tan t m n n yap lmas yla de eri giderek artan Aksaray malakl lar, h rs zlar n hedefi haline geldi. Türkiye'nin birçok yerinden hayvan severlerin yo un ilgi gösterdi i malakl lar n fiyat n n yükselmesi, Anadolu aslan olarak da bilinen bu köpekler için güvenlik sorununu beraberinde getirdi. Bin liradan bafllay p, özelliklerine göre 60 bin liraya kadar al c bulan malakl lar, h rs zlar n hedefi oldu. Aksaray'da bir y l içerisinde 100'e yak n malakl çal n rken, bunlardan sadece yüzde 10'una ulafl labildi. Malakl sahipleri, h rs zlar n hedefi haline gelen köpeklerinin korunmas için yetkililerden yard m bekliyor. Aksaray Malakl s Irklar Gelifltirme Derne i (AKM D) Baflkan Muammer T p rdamaz, AA muhabirine yapt aç klamada, Aksaray'da yaklafl k 100 hayvan severin malakl cinsi köpek yetifltirdi ini söyledi. Aksaray malakl s n n yetifltirilme flekline göre baz özellikler Yaflam H CR 2 Recep Ahir 1435 RUM 18 Nisan 1430 tafl d n belirten T p rdamaz, "Malakl, insan görmeden yetifltiriliyorsa, insanlara karfl sert ve agresif olur. Daha çok çoban köpe i özelli i gösterir. Malakl lar, bu yüzden çok de erlidir. Bu köpeklerin muhteflem bir görüntüsü var" diye konufltu. -Bin lira eden köpe e 10 bin lira veriliyor msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : fiöhreti ve de eri artan malakl lar h rs zlar n hedefi oldu T p rdamaz, Aksaray malakl s n n son y llardaki tan t mlarla daha fazla ilgi görmeye bafllad n belirterek, "Bundan 10 y l öncesine kadar bir malakl yavrusunu liraya satamazd k. fiimdi 3 ayl k bir yavruyu, bin lira ile 3 bin lira aras nda satabiliyoruz. Bu köpeklerin fiyatlar n bizler yükseltmifl de iliz. Vatandafllar talep ediyor. Malakl sahibi, bin lira eden köpe ine 10 bin lira verilince hemen sat yor" dedi. - "Malakl y zinciriyle çal yorlar" lde köpek h rs zl n n artt n aktaran T p rdamaz, flunlar kaydetti: "Aksaray'da bir y l içerisinde çal nan malakl say s 100'ün üzerinde civar nda h rs zl k vakas oldu. Bunlardan sadece 10 tanesini bulduk. Bu köpekleri nas l çal yorlar bilemiyorum. 'Adam yer' dedi imiz malakl y zinciriyle çal yorlar. Çal nan köpeklere iliflkin araflt rmalar yap yoruz ama bulam yoruz. Bunlar nereye gidiyor, kimler besliyor, ne oluyor, bilemiyoruz. H rs zlara karfl önlem al nmas n istiyoruz." Köpe i çal nan Emin fiiflman da ifl yerindeki h rs zl k olaylar üzerine Aksaray malakl s almaya karar verdi ini ifade ederek, "Malakl y ald m zda yavruydu. Büyüdü, yavrulad. Köpe imi 7 bin liraya almak isteyen olmufl ama satmam flt m. Maalesef köpe im yavrusuyla çal nd. Polise haber verdim, hiçbir fley ç kmad " ifadelerini kulland. Özellikle son bir ayda h rs zl k vakalar n n artt na iflaret eden Aksaray malakl s sahibi Mevlüt Çakmak ise yetkililerin bir an önce bu konuya el atmalar n istedi. (AA) Cezas n bahç vanl k yaparak çekiyor TOKAT - EKBER TÜRKO LU - Tokat' n Almus ilçesinde arkadafl n darbetti i gerekçesiyle 350 gün hapisle cezaland r lan ve bir hafta cezaevinde kalan 44 yafl ndaki Selahattin Tozalan, cezas n n kalan k sm n, denetimli serbestlik uygulamas kapsam nda Almus Devlet Hastanesi'nde bahç vanl k yaparak çekiyor. Çevre düzenlemesini yapt hastane bahçesine çim ekip gül diken Tozalan, AA muhabirine yapt aç klamada, y llarca gürefl sporuyla u raflt n belirterek, "Sakatl mdan dolay gürefli b rakt m. Arkadafl çevresi nedeniyle alkole bafllad m. Uzun y llar alkol ald m y l nda sarhoflken en sevdi im arkadafl mla kavga ettim. Hakk mda dava aç ld. Davam, 8 ay sürdü" diye konufltu. Almus Asliye Ceza Mahkemesindeki yarg lama sonucunda 350 gün hapisle cezaland r ld n belirten Tozalan, Tokat T Tipi Kapal ve Aç k Ceza nfaz Kurumu'nda bir hafta kald n, ard ndan denetimli serbestlik uygulanmas ndan yararlanmas na karar verildi ini söyledi. Bu kapsamda, hapis cezas n n, 115 gün "kamu yarar na ücretsiz çal flma cezas "na dönüfltürüldü ü dile getiren Tozalan, cezas n, 20 fiubat'tan bu yana Almus Devlet Hastanesi'nde bahçe iflleriyle u raflarak çekti ini ifade etti. Günde 4 saat çal flt n anlatan Tozalan, flunlar söyledi: "Denetimli serbestlik uygulamas çok iyi bir fley. nsana f rsat veriyorlar. Alkol ald m için d fllanan birisiydim. Sa olsun Kaymakam m, Belediye Baflkan m, savc m, hakimim elimden tuttu. Bana, hastanede baflhekimimiz baflta olmak üzere herkes yard mc oldu. Bahçenin çimlerini Çevreli beldesi Çatak Yaylas 'ndan sökerek getirdiler, 55 günde buray yapt k. Çok güzel oldu. Bahçeyi gören herkes, teflekkür etti." (AA)

4 4 Kültür Sanat "11. GAP Oscarlar " sahiplerini buldu ADIYAMAN - GAP Gazeteciler Birli i taraf ndan düzenlenen "11. GAP Oscarlar " ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ad yaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende birçok dalda verilen ödüller sahiplerini buldu. Törene gelemedi i için video konferansla salona ba lanan Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, programa kat lamamaktan dolay üzüldü ünü, K br s sorununun çözümü için yo un bir çal flma içerisinde olduklar n ve bu yüzden törene gelemedi ini belirtti. Törende y l n baflar l devlet adam ödülünü alan Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakan Mahir Ya c lar ise 12 y ldan beri siyaset yapt n, bakan olarak Kosova Cumhuriyetini kalk nd rmak için çal flt klar n vurgulayarak, Kosova - Türkiye iliflkilerini gelifltirmek istediklerini ve bunun için yo un çaba sarf ettiklerini bildirdi. AK Parti Grup Baflkanvekili Ahmet Ayd n da ödül törenlerinin Ad yaman' n tan t m na önemli katk sa lad na dikkati çekerek, ödül töreni sayesinde Do u Türkistan'dan Kosova'ya, sivil toplumun, sanat dünyas n n ve siyaset dünyas n n birçok de erli insan n n Ad yaman' tan d n söyledi. Y l n valisi ödülünü alan Ad yaman Valisi Mahmut Demirtafl ise Ad yaman' n kardefllik ve bar fl kenti oldu unu belirterek, bu tür etkinliklerin Ad yaman' n tan t m için çok önemli oldu unu ifade etti. Bas n n Türk demokrasisinin geliflmesi için önemli hizmetler verdi ini vurgulayan Demirtafl, GAP Gazeteciler Birli i'nin yapt çal flmalar n da y llardan beri bu sürece önemli katk sa lad n aktard. Y l n sanatç s ödülüne lay k görülen Fatih K saparmak da bu ödülü almaktan mutlu oldu unu, bir dönem gazetecilik yapt n ve gazetecilerden ald ödülün kendisi için daha fazla anlam ifade etti ini belirtti. Y l n Milletvekili ödülünü alan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çal k ise Ad yaman'da bulunmaktan duydu u mutlulu u dile getirerek, Malatya ile Ad yaman' n kardefl flehir oldu unu, verilen ödüle lay k olmak için ve Türkiye'deki kad n haklar n n gelifltirilmesi için çal flmalar na devam edece ini kaydetti. Törende, ayr ca y l n en baflar l yazar ödülü Sinan Ya mur'a, y l n baflar l belediye baflkan ödülü Bart n Belediye Baflkan Cemal Ak n'a, y l n baflar l muhalefeti ödülü CHP Genel Baflkan Yard mc s Yakup Akkaya'ya, y l n baflar l siyasetçisi ödülü AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Atafl'a ve y l n baflar l Kaymakam ödülü ise Silifke Kaymakam Fatih Damatlar'a verildi. (AA) 1 May s 2014 ISAK, yabanc araflt rmac lar için bir cennet STANBUL - ESRA KAYMAK - AYfiE HÜMEYRA ATILGAN - slami Araflt rmalar Merkezi ( SAM) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü Mustafa Birol Ülker, sosyal bilimler alan nda lisansüstü araflt rma yapmak için Türkiye ye gelen araflt rmac lar n en çok gitti i yerler aras nda SAM n bulundu unu söyledi. Ülker, AA muhabirine yapt aç klamada, aktif kullan c say s yaklafl k 9 bin olan SAM n bir ihtisas kütüphanesi oldu unu belirtti. Merkezin 1983 te kuruldu unu, ayn zamanda Frans z, ngiliz, Amerikan milli kütüphaneleri ve ran meclis kütüphanesi ile yay n paylafl m yapt n kaydeden Ülker, SAM yabanc araflt rmac lar için bir cennet. Buras yurt d fl nda daha fazla tan nmakta. Türkiye ye gelen sosyal bilimler sahas ndaki lisansüstü araflt rmac lar n en çok gitti i yerler aras nda, stanbul da bulunan Süleymaniye Kütüphanesi, Osmanl arflivi, birkaç kütüphane ile akademik eserlerin bulundu u SAM kütüphanesi baflta gelmekte dedi. stanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Ayd n da SAM n belli bir amaç do rultusunda oluflturuldu unu belirterek, hedeflerinin zamanla daha da geniflledi ini ve sosyal bilimler alanlar na hitap eden büyük bir koleksiyonun ortaya ç kt n bildirdi. Dünyan n farkl bölgelerinden akademisyenlerin ilk olarak SAM a geldi ini anlatan Ayd n, flunlar kaydetti: fiu anda Türkiyedeki en büyük sosyal bilimler koleksiyonuyuz diyebiliriz, özellikle uzmanl k alan nda. SAM, tamamen akademik yay nlar toplad için, di er popüler diyebilece imiz roman ve hikaye gibi farkl türden çal flmalar derlemiyor. O yüzden sadece akademik camian n kullanabilece i nitelikte bir koleksiyona sahip. SAM kurulmadan önce sosyal bilimler alan ndaki çal flmalar n kalitesi, niteli i, kaynaklar ve bunlara eriflimi belki flimdikinin onda biri düzeyinde bile de ildi. (AA)

5 1 May s 2014 K fll k kazaklar kilime dönüflüyor fianliurfa - YAS N D KME - fianl urfa'da havalar n s nmas yla dolaplara kald r lan veya kullan lmayacak hale gelen yünden k fll k giysiler ustalar n elinde yolluk, çul ve kilime dönüflüyor. Kullan m ömrünü tamamlayan k fll k giysiler, kad nlar taraf ndan sökülerek yumak haline getiriliyor. Evde biriktirilen yumaklar daha sonra mahallerdeki dokuma ustalar n n elinde kilim, yolluk, savan ve çula dönüflüyor. fianl urfa'da 20 y ld r çul dokuyan Ahmet Akdemir, AA muhabirine yapt aç klamada, kad nlar n çul yap lmas için eskiyen k fll k yün giysileri birikti ini söyledi. Havalar n s nmas yla giyilmeyen k fll k kazaklar n da kad nlar taraf ndan sökülerek, yumak haline getirildi ini anlatan Akdemir, "Kad nlar n getirdikleri yumaklar ip haline dönüfltürerek, kilim, çul ve yolluk dokuyorum. Böylelikle kad nlar hem evdeki fazla giysilerden kurtuluyor, hem de yeni bir kilime, çula veya yollu a kavufluyor" dedi. Teknolojinin geliflmesiyle vatandafllar n fabrika yap m ürünlere yöneldi ini belirten Akdemir, eskiden ifllerin yo unlu undan flikayet ederken, flimdilerde ise azl ndan yak nd klar n dile getirdi. Dokuduklar çul, yolluk ve kilimlerin daha kaliteli ve sa l kl oldu unu savunan Akdemir, "Bizim yapt m z çullar en az 10 y l dayan r. Yaklafl k 2 metrekarelik bir çulu 15 liraya dokuyorum. Haz r sat lanlar ise 50 lira civar nda. Nedense günümüzde art k insanlar haz r ürünlere yöneliyor" diye konufltu. (AA) Kültür Sanat ANKARA - fienay ÜNAL - Türkiye'deki çeflitli konservatuvarlar n yafl grubu ö rencilerinden oluflan Do ufl Çocuk Senfoni Orkestras, yurt içinde ve d fl nda gerçeklefltirdikleri 51 konserle, 40 binden fazla dinleyiciye ulaflt. Do ufl Çocuk Senfoni Orkestras (DÇSO) Sanat Koordinatörü O uzhan Kavruk, AA muhabirine yapt aç klamada, Do ufl Grubu'nun bünyesinde 2006'da kurulan orkestran n üstün yetenekli çocuklardan seçildi ini söyledi. Kavruk, flefli ini ve genel müzik direktörlü ünü Prof. Dr. Rengim Gökmen'in üstlendi i orkestran n, Türk çocuklar na senfonik müzi i yafl tlar arac l yla sunarak, çok sesli evrensel sanat müzi ini Türkiye'de yayg nlaflt rmay hedefledi ini kaydetti. Orkestran n kuruluflundan bu yana gerçeklefltirdi i konserlerde Türkiye'den ve dünyadan pek çok tan nan isme efllik etti ini anlatan Kavruk, "Orkestran n birlikte çald isimler aras nda ünlü Türk piyanistler Faz l Say ve Gülsin Onay ile flamenkonun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo Del Rey, Antonio Marquez Dans Kumpanyas, ünlü tenor Nicola Martinucci ve Rus kemanc Alexander Markov gibi isimler de bulunuyor. Orkestra, bugüne kadar çeflitli projelerde Cumhurbaflkanl Senfoni Orkestras 'yla da sahne ald " dedi. -Aranan flartlar Kavruk, orkestraya girmek isteyen ö rencilerde, Türk vatandafl olma, Türk konservatuvarlar yla müzik okullar nda e itim görme ve enstrüman çalabilme flartlar n n arand n belirtti. Adaylar n sanat kurulunun de erlendirmesine tabi tutuldu unu dile getiren Kavruk, "Orkestra üyesi bir ö renci, 17 yafl n doldurdu u takdirde, sertifikas n alarak orkestradan ayr l r ancak orkestrada bulundu u enstrüman grubuna daha küçük yaflta bir ö renci bulunamamas ya da artistik seviye aç s ndan istenen ö renci bulunamamas halinde genel müzik direktörünün karar yla orkestrada bir y l daha çal flabilir" diye konufltu. Kavruk, baflar l orkestra üyelerinin yurt d fl nda yüksek lisans yapmas na da destek olduklar n dile getirdi. -Kraliçe Elizabeth'e konser verdiler Orkestran n, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram etkinlikleri kapsam nda, her y l farkl projelerle müzikseverlerle bulufltu unu belirten Kavruk, flunlar söyledi: "2006 y l ndan beri Türkiye'nin çeflitli noktalar nda konserler Türk çocu unun ça dafl sesi dünyada yank lan yor 5 düzenleyen DÇSO, 2008 y l itibar yla ikili ve uluslararas platformlarda da Türkiye'yi temsil etmeye bafllam flt r. Bu kapsamda Cumhurbaflkanl Köflkü'nde ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Türkiye ziyareti flerefine bir konser vermifltir. DÇSO ayn y l stanbul'da gerçeklefltirilen Dünya Ekonomik Forumu Avrupa ve Orta Asya Toplant s çerçevesinde gerçeklefltirilen gala yeme inde de sahne alm flt r. DÇSO, yurt d fl ndaki ilk konserini ise Bavyera Devlet Senfoni Orkestras bünyesindeki Attaca Çocuk ve Gençlik Orkestras ile Münih'te gerçeklefltirmifltir. DÇSO, Münih konserinin ard ndan Türkiye'nin onur konu u olarak kat ld sviçre'nin Basel kentinde aç l fl töreni yap lan Culturescapes Festivali'nin gala gecesinde de bir konser vermifltir." O uzhan Kavruk, orkestran n bugüne kadar Türkiye'de; Adana, Ankara, Antalya, Bal kesir, Bodrum, Eskiflehir, Erzurum, Giresun, stanbul, zmir, Kars, Kayseri, Konya, Mersin, Ni de, Rize, Samsun, Trabzon, Bursa, Edirne'de konserler verdi ini, yurt d fl nda ise Basel ve Münih'te sahne ald n bildirdi. (AA)

6 6 KARABÜK - Y l n ilk çeyre inde yaklafl k 50 bin turistin konaklad tarihi konaklar yla ünlü Safranbolu ilçesinde, y l sonuna kadar 300 bine ulafl lmas bekleniyor. Safranbolu Belediye Baflkan Necdet Aksoy, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçenin Osmanl döneminden kalan han, hamam, cami, çeflme ve köprü, an t eserleri, kanyon ve ma ara gibi eflsiz güzellikleri bar nd rd n söyledi. lçenin üç katl, 6-8 odal, estetik evleriyle turistlere zamanda yolculuk imkan sundu unu belirten Aksoy, UNESCO taraf ndan dünyada en iyi korunan ilk 20 kent aras nda gösterilen Safranbolu ya, y l n ilk üç ay nda yaklafl k 50 bin turist geldi ini ve y l sonu hedefinin 300 bin turist oldu unu dile getirdi. Aksoy, sözlerini flöyle tamamlad : 18. ve 19. yüzy l ile 20. yüzy l bafllar nda infla edilmifl konaklardan dönüfltürülen yaklafl k 4 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda doluluk oran çok iyi. Günübirlik turistlerle bu y l yaklafl k 900 bin turisti a rlamay hedefliyoruz. 3 bin y ll k geçmifle sahip ilçemizde 4 mevsim turizm sezonu devam ediyor. UNESCO nun Dünya Miras Kentleri Listesi nde bulunan ilçemizdeki çok say da uygarl n kültürel birikimi turistlerin ilgisini çekiyor. Yerli turistlerin yan s ra Tayvan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen turistlerin adeta ak n na u ruyor. (AA) 2 KISIM (22 KALEM) TEM ZL K MALZEMES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : GÜVERC NL K ET MESGUT ET MESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : (Dahili 2401 ve 2407) c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 2 K s m 22 Kalem (Birinci K s m:6 Kalem Kiflisel Temizlik, kinci K s m:16 Kalem Genel Temizlik) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : 45 inci Bak m Merkezi Komutanl Tafl.Tük.521 Mal Saymanl Etimesgut/Ankara. c) Teslim tarihi : Mallar sözleflmenin imzalanmas n takip eden günden itibaren 15 (ONBEfi) takvim günü içinde defaten teslim edilecektir. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlamas durumunda tatil gününün bitimini takip eden ilk ifl günü mallar n teslim edilece i son gün olacakt r. K s mlardan birinin veya tamam n tek yükleniciye ihale edilmesi durumunda, 15 (ONBEfi) takvim günü her k s m için ayn tarihte bafllat l p, k s mlar n teslim tarihine göre ayr ayr hesaplanacak ve ayr ayr sonland r lacakt r. Her K s m malzeme, yüklenici taraf ndan 15 (ONBEfi) takvim günü içerisinde farkl zamanlarda teslim edilebilecektir. Yüklenici taraf ndan her k - s m için ayr fatura tanzim edilip, mal saymanl nca ayr Tafl n r Mal fllem Belgesi tanzim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut / ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu- u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda Turizm 2 KISIM (22 KALEM) TEM ZL K MALZEMES KARA HVCL. K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK Resmi lanlar 1 May s 2014 Safranbolu da hedef 300 bin turist al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras ) karfl l Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut / ANKA- RA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n (www.bik.gov.tr)

7 1 May s 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.A tabakan n, sar renkteki orta bölümü. 2. Kafkasya ve ran platosu aras ndaki geniz arazide yaflayan Türk soylu halk. 3. Kal n kabuklu ve çekirdekli bir tür portakal. Yönetme. 4. Fas n plaka iflareti. Bir ifli para için de il de zevk için yapan, hevesli. 5. Kafl nd r c bir tür deri hastal -. Bir nota. 6. fiikâr. Büyük ve derin karavana. 7. Al n yaz s, yazg, kader. 8. Genifllik. Eski dilde at, afla. dmans z. 9. Bir tür savafl silah, bazuka. 10. Sodyumun simgesi. Üzme, s k nt verme, üzgü. Bir renk. 11. Kaçak. Kanun. 12. Yap m iflleri. Söz, lak rd. 13. Bir cins iri at. 14.Ceylan. Korularda yaflayan, eti için avlanan bir kufl.15.at lgan, gözü pek, güçlü ve becerikli. Japon lirik dram. 16. Asya da bir göl. Bir makyaj malzemesi. 17. Üzerine iplik, tel gibi fleyler sar lan, ekseni boyunca ortas delik silindir. Yumurtan n bir bölümü. 18. Utanma, utanç duyma. Ski. 19. Fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. Bir zaman birimi. 20. Hitit. Yurdumuzun Avrupa bölümünde kalan topraklar na verilen ad. Yukar dan afla ya: 1.Eski dilde çal flma, emek. Eti lezzetli bir bal k. Uluslararas Futbol Birli inin k saltmas. Bir ifli yapmaya haz r. 2. En çok, maksimum. Yarat c s n n sahibi bilinmeyen eser.- S cakl k. 3. Efllik etme, birlikte bulunma. Ya sürülmeden yap lan en eski geleneksel Türk gürefli. lgi eki. 4. Seciye, karakter. Ucuna do ru geniflleyen etek. Kar fl k renkli. lgi. 5. Bizmutun simgesi. Lahza. Yaz n, edebiyat. Bir mal veya paran n, belirli bir süre içinde emek verilmeden sa lad gelir, getirim. 6. Ac kl. Bir meyve. Hayvanlarda semizlik. Demiryolu. 7. Piflmanl k. At yavrusu. Kitap getirmemifl peygamber. Baston. 8. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. Kurtulma, kurtulufl. Herhangi bir tören veya gösteride yer alan topluluk. Güneydo u Asya da yaflayan uzun kuyruklu maymun. 9. Bir cismin veya bir gücün biçimini de ifltirmeye yarayan alet, de ifltirgeç. Kimi yörelerde tah l, meyve ve baz ürünlerin sat ld çarfl, pazar. Difli s r. Dünyan n uydusu. 10. Tören. Güreflte bir oyun. Soyundan gelinen kimse. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 IKBY, Türkiye üzerinden petrol sat fl na bafllayacak ERB L - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, Türkiye'de depolanan petrolün sat fl na 2 May s'tan itibaren bafllayacaklar n bildirdi. Barzani, petrol paras n n Tükiye'deki bir bankaya yat r laca n belirtti. Barzani, Rudaw televizyonuna yapt aç klamada 1 Ocak'tan beri Türkiye'ye ihraç ettikleri ve hala depolamas devam eden petrolü satacaklar n söyledi. Daha fazla beklemelerinin kendilerine zarar verece ini ifade eden Barzani, "Merkezi Ba dat hükümetinden ba ms z olarak Türkiye'de depolanan petrolün sat fl na 2 May s'tan itibaren bafllayaca z. Petrol paras, Türkiye'deki bir bankaya yat r lacak. E er isterse Türkiye'ye sataca z. Yoksa baflka ülkelere verece iz. Petrolün sat fl uluslararas standartlara göre olacak" dedi. Ba dat' n, Kürdistan bölgesinin bütçesini kesti ini aktaran Barzani, "Son Ba dat ziyaretimdeki görüflmemde Irak Ekonomi ve Maliye Bakan, bana Irak Baflbakan n n emriyle Kürdistan bölgesinin bütçesini ask ya ald klar n söyledi. Merkezi hükümet, keyfi bir flekilde anayasay çi niyor" diye konufltu. Memur maafllar yla ilgili de Ba dat hükümetinin kesintiye gitti ini anlatan Barzani, her ay Irak bütçesinden memur maafllar için 850 milyar dinar alacaklar oldu unu ancak Ocak ve fiubat aylar nda sadece 500 milyon dinar ald klar n, Mart ve Nisan'da ise hiçbir pay almad klar n aktard. Barzani, "Satt m z petrolden elde edece imiz gelirle bu aç m z kapataca z. Merkezi hükümet, bunu, bizim bütçeden alaca m z paya says n" ifadesini kulland. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Ceyhan'daki tanklarda Kürt bölgesinden gelen 1,5 milyon varil petrol depoland n belirtmiflti. (AA) D fl Haberler MOSKOVA - Rusya D fliflleri Bakan Yard mc - s Sergey Ryabkov, do u ve güney Ukrayna da K r m senaryosunun tekrarlanmayaca n, bundan korkulmamas gerekti ini söyledi. Gazeta.ru ya aç klamada bulunan Ryabkov, K r m senaryosu korkusu tafl maya gerek yok. nsanlar n ülkelerinin gelece i ile ilgili karara kat lmalar na f rsat vermek önemli. Bu çok do al bir talep. dedi. K r m n Rusya ya dahil olma talebi ve Rusya yönetiminin buna olumlu cevap vermesinin ard ndan, Bat l ülkelerin gerçekleri tam alg layamad - n ifade eden Ryabkov, K r m n Rusya ya ba lanmas flok oldu. Do u ve güneydo u Ukrayna da kendili inden geliflen efl zamanl olaylar n K r m benzeri geliflmelere neden olabilece i endiflesi tafl yorlar. yorumunda bulundu. Ryabkov, ABD nin ileri teknoloji ihracat konusunda uygulamaya koydu u yapt - r mlar n Rusya y olumsuz etkileyece ini belirtti. Rus yetkili ABD nin giriflimini 1949 da ileri teknoloji 1 May s 2014 Petrol kuyular nda, 30 saat önceden deprem tahmini Ruslan Rehimov - Azerbaycanl bilim adamlar, petrol ve su kuyular n n yard m yla depremi 30 saat önceden bilen sistem gelifltirdi. BAKÜ - Azerbaycan Milli limler Akademisi (AMEA) Sibernetik Enstitüsünde, gelifltirilen "robust noise" yöntemi ve ülkenin farkl bölgelerinde kurulan kuyu istasyonlar sayesinde, yer sars nt lar saatler öncesinden belirleniyor. Sibernetik Enstitüsü, Azerbaycan'da kurdu u 8, Türkmenistan'da kurdu u bir istasyondan gelen verileri tek merkezde toplayarak muhtemel deprem bölgesini 30 ile 15 saat önceden tespit ediyor. Enstitü çal flanlar, bugün mevcut istasyonlarla depremin bölgesini belirlediklerini, istasyon say - n n art r lmas halinde depremin merkez üssüne kadar en ince ayr nt larla daha önceden tahmin edilebilece ini söylüyor. Sibernetik Enstitüsü Baflkan Prof. Dr. Telman Aliyev, deprem konusunda yapt klar çal flmalar, gelifltirdikleri sistemi ve depremi saatler öncesinden nas l tespit ettiklerini AA'ya anlatt. Depremden saat önce yerin derin katmanlar nda sismo akustik dalgalar yay ld n vurgulayan Aliyev, bu gürültü dalgas n n yeryüzüne ulaflmad n, kulland klar teknolojiyle sismik gürültüleri analiz ederek deprem olaca n tespit ettiklerini bildirdi. Gelifltirdikleri gürültü analizi teknolojisiyle kullan m süresi dolmufl petrol kuyular ve su kuyular n n derinliklerine özel cihaz yerlefltirdiklerini, cihazdan al nan verilerle 500 kilometre yar çap ndaki bölgede deprem olaca bilgisini önceden belirlediklerini kaydetti. Türk bilim adamlar yla iflbirli i ve diyalog halinde olduklar n anlatan Aliyev, projelerini Bo aziçi ve Dokuz Eylül Üniversitelerine de sunduklar n, ilerleyen dönemde Türkiye'de de istasyon kuracaklar n kaydetti. stasyonlar tüm bölge ülkelerinde yayg nlaflt rmak istediklerini dile getiren Aliyev, "Hem ülkemizde hem de bölgede bu istasyonlar n say s artarsa depremle ilgili daha sa l kl bilgi al r z. fiimdilik sadece bölgeyi tespit edebiliriz. stasyon say s artarsa depremin merkezin üssünü bile daha önceden haber veririz" dedi. Sibernetik Enstitüsü çal flanlar ndan Dr. Ferhat Paflayev, ilk istasyonu 2010 y l nda Hazar Denizi'ndeki 3 bin 500 metrelik at l petrol kuyusunda kurduklar n, daha sonra fiirvan, Siyezen, Neftçala, Naftalan, Gazah ve Nahç van bölgelerinde de birer istasyon oluflturduklar n aktard. stasyonlar n baz lar n n 3 bin baz lar n n ise metrelik kuyular üzerinde bulundu unu söyleyen Paflayev, her istasyondan sonra daha sa l kl veri ald klar na dikkati çekti. Tüm istasyonlardan al - nan verilerin tek merkezde topland n ve de erlendirildi ini ifade eden Paflayev, Naftalan, fiirvan ve Gazah'da bulunan istasyonlar n, Gürcistan'da, Türkiye'nin do u vilayetlerinde ve Karadeniz sahillerindeki depremleri önceden tespit etti ini belirtti. (AA) Rusya: Ukrayna da K r m senaryosu tekrarlanmayacak ürünlerinin Sovyetler Birli i ne sat fl n engelleyen karar na benzetti ve durumu dramatize etmeye gerek olmad n vurgulad. ABD ve AB den gelen yapt r mlar n Rusya y ciddi manada etkilemesi beklenmiyor. AB ülkeleri ile Rusya n n 2013 de 400 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleflti. (CHA)

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı