ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan"

Transkript

1 ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

2 ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili ( ) stanbul Belediyesi Baflkan Yard mc s ( ) stanbul Barosu Baflkan ( ) Avusturya Baralar Birli i nin ve Avusturya Cumhurbaflkan n n verdi i Liyakat Niflanlar n n sahibi Kabatafl Erkek Lisesi nin ve Akgün Koleji nin Almanca ö retmeni) Büyük Atatürk ün do umunun 100. y ldönümü nedeniyle 1981 y l içinde radyoda, televizyonda, bas nda komutan ve devlet adam olarak onun üstün kiflili ini ve memleketine hizmetlerini dile getiren çeflitli yay nlar yap ld. Tarihî gerçekler yeniden gün fl na ç kar ld, bilgilerimiz tazelendi. Bununla beraber biz, bu y l da 10 Kas m da O büyük insan bir kere daha anmay zevkli bir görev bildik y l nda Österreichische Urania ve Hammer-Purgstall-Gesellschat adl kurulufllar n müflterek daveti üzerine Avusturya da verdi imiz Modern Türkiye isimli konferanstan baz bölümleri özetleyerek bu görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Kemal Atatürk taraf ndan kurulan Modern Türkiye, 20. yüzy l önemli olaylar ndand r. Bir devrimin eseri olan Modern Türkiye yi incelerken Modernleflme kavram üzerinde durmak gerekir. Modernleflme nedir? Sosyoloji, modernleflme olay, kültür de iflimi kavram içinde düflünür. Bu,

3 4 stanbul Barosu Yay nlar bir toplumun yap s n, mevcut düzenini, medeniyetini bir tipten di er tipe yönelten bir de iflmedir. Yeni Türkiye nin Bat medeniyetini benimsemesi, sosyal bir olayd r. Bir kültür de iflimi olay d r. Amaç, daha iyiye, daha ileri say lan bir düzene geçifltir. Modernleflmede en önemli olay, hayat görüflünde ve davran fl nda meydana gelen de iflmedir. Onun içindir ki Atatürk ün köklü ve genifl kapsaml modernleflme fikri ve hareketi, maddi ve teknik alanlardan fazla ve öncelikle Türk toplumunun hayat görüflüne topyekun modernleflme hedefine yönelmifltir. Onyedinci yüzy ldan Atatürk e gelinceye kadar Türkiye de, toplumun gelenek ve al flkanl klara ba l muhafazakâr niteli i sebebiyle modernleflmenin sadece teknik alanda ve usullerle mümkün ve gerekli oldu u düflünülebiliyordu. flte Türkiye de as rlarca önce bafllayan modernleflme hareketi ancak Atatürk ün yapt devrimlerle topyekun modernleflme, hayat görüflünde, modernleflme hüviyetini kazanm fl ve Türkiye gerçek anlamda, tam modernleflme yoluna girmifltir. Atatürk ün bat l laflmadaki radikalizmi bir derece fark de il, bir mahiyet fark yaratm flt r. Türkler, tarihleri boyunca ileri medeniyetleri benimsemekte daima büyük kabiliyet göstermifllerdir: Osmanl lar, tarihlerinin bafllang c ndan itibaren Bat ile genifl bir beflerî münasebeta ve kültür al flverifline girmifllerdi. Fatih Sultan Mehmet, flüphesiz devrinin en modern hükümdarlar ndan idi. Ve ülkesini zaman n n en ileri devleti yapmak karar n tafl yordu. Do u dan astronom vs matematikçi Ali Kuflçu yu, büyük edip Molla Câmi yi ülkesine davet ederken, bat dan hümanist Ciriaco d Ancona y ve ressam Bellini yi saray na davet ediyordu. lerlemeyi önleyen dar inan fllar n mahsulü olan kurallara ba l kalmay fl, medenî her vas ta ve unsurdan faydalanmaya çal flmas onun modernizmini aç kça gösterir. Kanuni Süleyman devrinde Avusturya Büyük Elçi- Atatürk ve Modern Türkiye 5 si olarak baflkent stanbul a gelmifl bulunan ve Viyana ile stanbul aras nda çok iyi dostluk ba lar kurmak için büyük gayret sarfeden Türkiye den Dört Mektup adl eserinde Türk halk n n âdetlerini, karakterini, Türk politikas n, harp san at n anlatan ve Türkiye de hümanist bir ruh bulundu unu söyleyen büyük Türkolog Ogier Ghiselin Busbeck de 1555 de flunlar yaz yordu: Dünyada hiçbir millet Türkler kadar faydal bir icad benimsemekte gönüllü de ildir. Fakat 16. asr n ikinci yar s nda durum de iflti. Kültürlerinin üstünlü üne inanan Osmanl lar her fleyde en ileriye sahip olduklar, Bat dan alabilecekleri bir fley bulunmad görüflü ile hareket etme e bafllad lar. Bunun sonucu olarak Osmanl Kültürü kal plaflm fl ve Osmanl lar n hayat görüfl ve davran fl art k iktibas ve de iflmeye karfl olmufltur. Bu 17. asr n sonuna kadar böyle devam etti. Daha sonra Bat n n be enilen askerî tekni i örnek al nd. 19. as rda ise devlet idaresinde Avrupa hayranl ve etkisi kendini göstermeye bafllad. Yine bu dönemde edebiyatta da bat l hayat görüflü ayd nlar aras nda ra bet görme e ve yay lma a bafllad. Atatürk ten önce modernleflme alan nda Osmanl mparatorlu u genel görünüflü ile böyle bir geliflme seyri takip etmifltir. Lâkin Atatürk ün Türkiye ye getirdi i modernleflme, Osmanl mparatorlu u nun 17. as rdan itibaren giriflti i Bat l laflma hareketinin bir safhas veya merhalesi de ildir. Atatürk ideal arkadafl ve Baflbakan smet nönü de bu gerçe i flu sözlerle belirtmifltir: nkilâb m z, dahilî ve millî mahiyeti itibariyle, Osmanl toplumunun vakit vakit gösterdi i slahat teflebbüslerinin bir devam veya tekamülü de ildir.

4 6 stanbul Barosu Yay nlar Esasen baz yazarlar, Bat sanayi devriminin etkisi ile Osmanl toplumunun u rad de iflikli in bir bat l laflma veya modernleflme de il, sadece kültür ikileflmesi oldu u görüflünü savunmufllard r. Bu yazarlara göre dinî e itimin yan s ra lâik okullar n da aç lmas, e itim ikileflmesini ve kültür ikileflmesini do urmufltur. O halde söylememiz gerekir ki Osmanl mparatorlu u ndan Atatürk ün kurdu u Modern Türkiye ye geçifl, bir topyekun de iflme niteli indedir. Bu de iflme devrim sözü ile ifade olunabilir. Bilindi i gibi, devrimler bir toplum düzenini temelinden reddeden ve yeni bir anlay flla yeni bir düzen kurmay hedef alan hareketlerdir. Bu itibarla Osmanl mparatorlu u nun çöküflünden ve maziye kar flmas ndan sonra do an Türkiye Cumhuriyeti de bir devrimin eseridir. Bu devrimi ve onun getirdi i bütün köklü de ifliklikleri biz Atatürk Devrimleri veya Kemalizm diye an yoruz. Yurdu düflmandan temizlemek için giriflilen milliyetçi mücadelenin, yani stiklâl harbinin kumandan olan Kemal Atatürk, daha sonra kendi ad ile an lan devrimlerin uygulay c s olmufltur. Böylece millî kurtulufl savafl n n baflkumandan, millî kahraman Mustafa Kemal, savafl sonunda yeni Türk Devletinin kurucusu ve devrimci bir önder hüviyetiyle memleketine yapt eflsiz hizmetlere devam etmifltir. Burada flu noktay belirtmek gereklidir: Kurtulufl Savafl Mustafa Kemal in önderli inde davaya inanan arkadafllar n n ve bir kadronun eseridir. Modern Türkiye yi yaratan devrimler ise do rudan do ruya Atatürk ün eseri olarak kabul edilir. Ve kader arkadafllar aras nda dahi devrime ait geliflmelerde kendisine karfl koyanlar ve direnenler olmufltur. Atatürk ve Modern Türkiye 7 Fakat Atatürk devrimleri de millî mücadele ve stiklâl fikri gibi milletçe benimsendi i için Atatürk taraf ndan milletle elele gerçeklefltirilebilmifltir. Atatürk ün radikal devrimcili inin amac modern bir toplum yaratmakt. Modernleflme ise Atatürk taraf ndan muas r medeniyet seviyesine eriflme veya Bat l laflma terimleri ile ifade olunmufltur. fiunu da belirtmek gerekir ki, ötedenberi yabanc ülkelerde Türk devriminin politik hâdiseleri sosyal tesirlerinden çok daha fazla bilinir. Bugün için de durum farkl de ildir. Asl nda yani Türkiye nin sosyal yap s ve kelimenin tam manas yla modern, genç bir Cumhuriyetin do umu tarihin en ilginç olaylar ndan biridir. Eski imparatorlu un sosyal yap s n n çökmesine ve millî strüktürü itibariyle eskisiyle temelden farkl bir yeniden inflan n vücut bulmas na sebep olan politik de ifliklikler sosyal olaylardan ayr tetkik edilemezler. Tam aksine, denebilir ki sosyal tezahürleri ve sosyal karakteri iyice anlafl ld takdirde Türk politik devriminin çap n gere i gibi saptamak imkâns zd r. Zira Türk devrimi, alelade bir politik olay olarak vas fland r labilecek bir rejim de iflikli i de il, sosyal hayat tamamen yeni temeller üzerine oturtan köklü sosyal bir olayd r. Bafllang çta Türkiye nin ba ms zl ve di er devletlerle eflitli i için giriflilmifl bir siyasî ve askerî savafl olan Türk devrimi, stiklâl Harbinin kazan lmas ndan sonra Türk ulusunun iktisadî, sosyal ve kültürel ba ms zl na, Türk halk n n baflka milletlerle eflit haklara sahip k l nmas na yönelmifltir. Bu aç dan bak ld nda Türk millî devrimi ayn güçle sosyal sahaya dahi taflan, Türk Ulusunu bütün geri, köhne müesseselerden ve inançlardan kurtarmak gayesi ile verilmifl büyük çapta bir mücadeledir.

5 8 stanbul Barosu Yay nlar Türk hürriyet mücadelesinin zaferini tescil eden Lozan Antlaflmas, milli mücadele içinde Türk milletinin temsilcileri taraf ndan millî misakta öngörülen s n rlar belirledi. Yeni Türk Devletinin temsilcileri, daha o zaman eski Osmanl imparatorlu unun devaml istilâ politikas ndan ayr lm fllard. Böylece tesbit edilmifl s n rlar m z n içinde art k tamamen ayn karakterde bir toplum yaflamaya bafllam flt r. Türk istiklâl savafl ayn anda iki cephede, bir iç ve bir d fl cephede sürdürülmüfltür. D fla karfl olan mücadele, s n rlar n korunmas na, Türk vatan n n yabanc güçlerin tecavüzünden ar nmas na ve tam ba ms zl n iade edilmesine mâtuftu. Bu savafl n 1922 de zaferle bitmesini içteki devrimler takip etti. Yeni Türk devletinin yeni s n rlar dahilinde kurulmas n Türk halk n n yaflam nda meydana gelen bir dizi politik ve sosyal de ifliklikler izledi. Savafl y llar nda fiili bir görünümü olan millî egemenlik, zaferden sonra Cumhuriyetin ilân ile hukukî fleklini buldu, 13 Eylül 1923 de Ankara Türkiye nin yeni baflflehri ilan edildikten ve gerekli haz rl klar tamamland ktan sonra 29 Ekim 1923 de Cumhuriyet ilân edildi. Böylelikle geri kalm fl bir imparatorlu un yerine, teflkilat ve idarî yöntemleri bak m ndan demokratik prensipleri kabul eden modern bir devlet kuruldu. Cumhuriyetin ilân ndan sonra hilafet kald r ld. Böylece yeni devlet ile eski imparatorluk aras nda herhangi bir politik form ve rejim ba lant s n n do mas ihtimali önlenmifl oldu. Cumhuriyetin ilân ve Halifeli in kald r lmas millî yap n n ve Türk halk n n hayat n n yeniden flekillenmesi, modern müessese tiplerini uygulamas zeminini haz rlad. Atatürk ve Modern Türkiye 9 Çünkü mparatorluk ve Halifelik sadece otokratik bir rejimin temsilcisi de il, ayn zamanda otokratik bir ruhun temsilcisi idiler ve bu ruhu ayakta tutmaktayd lar. Devlet yap s n belirleyen temeller at ld ktan sonra, Türk milletinin manevî ve ekonomik bak mdan yeniden düzenlenmesi, bunu takip eden seneklerde h zla uyguland. Atatürk bu hususta belirli etaplar takip etti ve yeni bir de ifliklikte bulunmadan önce zaman n bu yenilik için olgunlaflmas n bekledi. Atatürk ün bu bak mdan en büyük özelli i psikolojik olarak zaman iyi seçmesi ve itidalli hareket etmesi idi. Ordu Kumandan olarak kurtulufl savafl nda itidalli davrand ve millî topraklardan fazlas n istemedi; devrimci olarak itidalli davrand ve att her ad mda halkla, Anadolu köylüsü ile temas kurdu. Metodu zorlamaya de il, inand rma n n kudretine dayan yordu senesinde k yafet konusu ele al nd. Millî k yafet olarak Avrupa giysiler, millî bafll k olarak flapka kabul edildi. fiapkan n eski fanatik ön yarg larda oynad rolü bilmeyen bir kifli, bu de iflikli in önemini kavrayamaz. fiapka Türk halk na as rlar boyu dinsizlik sembolü alarak gösterilmiflti. Buna mukabil 80 sene kadar bir zaman önce Moral Yunanl lardan al nan fes bir slâmiyet iflareti olarak kabul edilmekte idi. Bunun içindir ki dinsizlik sembolü olan flapkan n Türk halk taraf ndan millî bafll k olarak kabulü, sadece bir k yafet de iflimi de il, as rlarca süren fanatik düflünceden cesur ve devrimci bir kopufltur. Türk halk n n s hhatli düflünebilme yetene ini az ms yanlar ve onun bütün yeniliklere karfl do ufltan olan ilgisini bilmeyenler, o zamanlar bu devrimin her taraftan itiraz ve mukavemetle karfl lanaca n zannetmifllerdi. Hakikatte ise Türk halk flapkan n bir kanunla kabulünden önce fesi terk etti. Her yerde Atatürk ü örnek ald

6 10 stanbul Barosu Yay nlar ve böylece kendisine zorla kabul ettirilen fanatik düflünceden koptu unu ispat etti. Bu suretle fiapka Kanunu, daha evvel elde edilen bir de iflikli in sadece fleklen tescili niteli inde oldu. Burada her devrimde rastlanmayan, Türk devriminin ise bu bak mdan flansl oldu u bir noktay belirtmek isteriz. fiöyle ki; Türk devriminin sosyal de iflimlerinin her safhas nda münevver idareci s n f ile köylüler ve genifl halk kitleleri aras nda her zaman bir fikir birli i temin edilebilmifltir. Bu sosyal de ifliklikler, Türk halk n n bünyesinde hiçbir zaman tenkide maruz kalmam fllard r. Fanatizme ve gerici ak mlara temayül, Türk halk n n genifl tabakalar nda hiçbir zaman yer almam flt r. Hilafetin kald r lmas ve Cumhuriyetin ilân nas l yeni devletin eski Osmanl mparatorlu u ile olan her türlü ba lant s n kopard ise k yafet de iflimi de Türkiye yi demode görünüflünden uzaklaflt rd. Fakat halk n düflüncelerine tesir edebilecek di er müesseselerin de kald r lmas gerekiyordu. Bunun için 1925 y l nda k yafet devrimine ba l olarak bütün mezhep faliyetlerinin sona erdirilmesi, tekke ve zaviyelerin kapat lmas yoluna gidildi. Bütün tekkeler ve türbeler kapat ld. Böylece Türk halk n n manen ve fikren eski ve gerçek hüviyetini kaybetmifl müesseselerle ba lar kopar lm fl oldu. Ayn y l e itim birli i gerçeklefltirildi. Modern dünyâ görüflünü haiz, bat l ve lâik e itim metodlar uyguland. Bütün medreseler, dinî ö retim yapan okullar kapat ld. E itimin her safhas nda karma e itim, yani k z ve erkek ö rencilerin birlikte ö renim görmeleri esas benimsendi ve uyguland. E itim birli i ile bütün okullar ve e itim müesseseleri devlet eline geçti. Ayr ca, bunlara ilâve alarak 1926 y l nda uluslararas takvim ve uluslararas saat kabul edildi. O zamana kadar Atatürk ve Modern Türkiye 11 Türkiye nin Araplardan ald klar ve modern devletlerinkinden ayr olan bir takvim sistemi ve buna uygun bir saat sistemi vard. Bunun kald r lmas ile Türkiye zaman n ve att ad mlar modern âleme uydurmaya bafllad. ki y l sonra eski rakamlar terkedilerek yerine lâtin rakamlar kullan lmaya bafllad y l birçok önemli de iflikliklerin bafllang c olarak kabul edilir. Bu yeniliklerin bafl nda Türk hukukunu eskimifl dinî hukuk kaidelerinden ar nmas ve modern hukuk sistemlerine göre yeniden düzenlenmesi gelir. Bunlar n da bas nda yeni Türk Medenî Kanunu ndan söz etmek gerekir. Bu Kanun sviçre Medenî Kanunu örnek al narak düzenlendi ve 1926 y l nda kabul edildi y l nda Büyük Millet Meclisi nde yeni Medenî Kanun tart fl l rken Adalet Bakan Mahmut Esat Bozkurt flöyle demiflti: Bu yeni Medenî Kanunun yay nland ve ilân edildi i gün, Türk Milleti geride kalan onüç as rda milletimizin elini aya n ba lam fl olan bat l inan fl ve geleneklerden kurtulacakt r. Bu kanun eski medeniyetin üstüne kap y kapamayacak ve yurdumuz ça dafl yaflay fl ve ilerleme yoluna girecektir. Bütün bu de ifliklikler Türk Sosyal devriminin bir neticesi olarak Türk hukuk sistemini oryental gruptan ç kartt ve modern medeniyet Hukuk sistemleri içine dahil etti; evvelce Anayasa n n içinde yer alan dinî hükümler 10 Nisan 1328 de Anayasa dan ç kart ld ve böylelikle lâiklik yeni devletin Anayasas nda yer alm fl oldu. Atatürk ün yürüttü ü devlet politikas program nda lâiklik mühim bir yer tutmaktad r. Osmanl mparatorlu u s ras nda hemen her zaman politik bak mdan aktif nol oyn yan va arka planda gerici

7 12 stanbul Barosu Yay nlar hareketlerin temsilcisi olan, dinî zümreler kudretlerini kaybettiler. Hilâfetin kald r lmas ndan sonra, Atatürk 1928 y l nda din ve devlet ifllerini birbirinden ay rd. slâmiyet politik alanda etkisini kaybetmekle beraber, din olarak toplum içindeki yerini aynen muhafaza etti. Atatürk ün çiflleri Bakan fiükrü Kaya laiklik hakk ndaki düflüncelerini flu flekilde ifade etmekteydi: Kanatimizce dinler kiflilerin vicdan ve mabetlerinde devam etmeli, ancak maddî hayata ve dünya problemlerine kar flt r lmamal d r. 9 A ustos 1928 de Atatürk kültür alan ndaki devrimlerine bir yenisini ekledi. O gün yapt tarihi bir konuflma ile Arap harflerinin kald r lmas n ve Latin harflerinin kabulü gere ini belirtti. Bu konuflmadan üç ay sonra 3 Kas m 1928 de Latin harfleri Arap harflerinin yerine tamamen geçmiflti. Milletin en büyük ö retmeni olarak Atatürk yeni harfleri halka kendisi ö retti. Latin harflerinin kabulü sadece yaz tarz n n bir de iflikli i de il, ayn zamanda düflünce ve fikirlerde meydana gelen bir de ifliklik, ran ve Arap Edebiyat ve kültüründen köklü bir ayr lma ve nihayet, Avrupa kültür birli i ile bir kaynaflman n ifadesidir. Di er taraftan Cumhuriyetin ilân ile Türk kad n modern kanunlar çerçevesinde erkekle eflit haklara ve cemiyette lây k oldu u yere kavufltu. Bugün için Türk kad n gerek aile düzeninde, gerekse iflyerinde, hep bildi imiz gibi, erkeklerle ayn haklara sahiptir. Hemen her ifl sahas nda bugün kad nlar baflar ile çal flmaktad r. Bütün meslekleri icra edebildikleri gibi seçme ve seçilme hakk na da sahiptirler. Atatürk devrimleri, yani yeni Türkiye iki prensip üstüne oturtulmufltur. Atatürk ve Modern Türkiye 13 Milliyet ve Medeniyet Devrimleri bu iki prensibe göre flöyle ay rabiliriz: A] Milliyetçilikten do an devrimler 1- Millî hâkimiyetin tesisi ve Büyük Millet Meclisinin kuruluflu. 2- Saltanat n ve hilâfetin kald r lmas, 3- Millî ekonomiye yönelifl: Büyük istihsal ve endüstrinin millilefltirilmesi, yerli mallara ra bet sa lanmas, millî bankac l n kuruluflu ve gelifltirilmesi. 4- Türk tarihinin ifllenmesi ve Orta Asyadaki devirlere kadar geniflletilmesi. 5- Dilde milliyetçilik: Türk dilinin yabanc kelimelerden ay klanmas hareketi. B} Medeniyetçilik temeline dayanan devrimler: Bu kategoride mütala edilebilecek devrimler flunlard r: 1- Laikli i gerçeklefltiren devrimler: a) Din ve dünya ifllerinin bir birinden kesinlikle ayr lmas, b) Medreselerin ve fler i mahkemelerin [dinî ahkâma göre hüküm veren mahkemelerin] kald r lmas, c) Dinî hukukun yerine Avrupa hukukunun kabulü, d) Poligaminin [birden ziyade zevce edinmenin] kald r lmas, 2- fiapka devrimi 3- Latin harflerinin kabulü 4- Garp takviminin, haftas n n ve pazar tatilinin kabulü. 5- Avrupaya ait toplu yaflama kurallar n n ve k yafetlerinin kabulü

8 14 stanbul Barosu Yay nlar Atatürk, bütün enerjisi ve kuvveti ile halk m ve memleketini iyiye, güzele ve do ruya yöneltmek istiyordu. O kuvvetini halk n sevgisinden ve deste inden alan bir önderdi. Atatürk ile di er tarihî önderler aras ndaki fark Atatürk ün daima nerede durmas gerekti ini isabetle tayin edebilmesidir. Büyük Atatürk ün ölümünde Avrupal laflm fl bir Türkiye gerçek olmufltu y l nda vefat ediflinden bu yana geçen 49 y ll k süre içinde Türk milletinin ve büyük eseri Cumhuriyet e sahip ç kma ve yaflatma karar n n kesinli i bir gerçek olarak saptanam flt r. Benim fâni vücudum bir gün elbet toprak olacakt r; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacakt r! diyen büyük kurtar c, büyük devlet adam, duygular ile ça dafl Türkiye nin kurucusu Atatürk ü minnet, flükran ve engin sayg larla an yoruz Bu büyük insan Türk Ulusu her zaman ayn duygularla anacakt r. Atatürk ve Modern Türkiye 15 Avukat Burhan Güngör y l nda dünyaya gelmifltir, - stanbul da Pertevinal Lisesi ni ve stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmifltir y llar nda Tasvir ve Son Saat Gazetelerinde yazar: ve muhabir olarak çal flm flt r y l nda stanbul Barosuna kaydolumufl ve Avukatl a bafllam flt r döneminde stanbul Belediyesi Avukatl n ifa etmifl ve dava takibinde gösterdi i baflar nedeniyle Umumi Meclisin tarihli karar ile takdirname alm flt r , 1955, 1960 y llar nda stanbul Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Meclisi asil üyesi olarak görev yapm flt r de stanbul barosu Baflkanvekili seçilmifltir y llar nda Bas n n kendi kendini kontrolü için kurulan bas n fieref Divan na stanbul Barosunun temsilen kat lm fl ve üç y l Divan n Baflkan Vekilli i görevini ifa etmifltir de stanbul Belediye Baflkan Yard mc s olmufl ve dört y l bu görevde kald ktan sonra istifa suretiyle, bu vazifeden ve Belediyeden kendi iste iyle ayr lm flt r y l nda stanbul Barosu Baflkanl na seçilmifl, iki y l bu görevde bulunmufl ve yeniden adayl n koymamak suretiyle Baflkanl ktan ayr lm flt r.

9 16 stanbul Barosu Yay nlar -Avrupa Baro Baflkanlar toplant lar na kat lmas nedeniyle Avusturya Barolar Birli i taraf ndan kendisine [1982 y l nda] Alt n Madalya verilmifl, ayr ca ayn y l Avusturya Cumhurbaflkan n n kendisine verdi i Avusturya n n Büyük Liyakat Niflan n da alm flt r Efli Hikmet Güngör de avukatt r. Ayfle isimli k z ve 2 torunu vard r. Atatürk ve Modern Türkiye 17

10 20 stanbul Barosu Yay nlar Atatürk ve Modern Türkiye 21

11 24 stanbul Barosu Yay nlar Atatürk ve Modern Türkiye 25

12 30 stanbul Barosu Yay nlar Atatürk ve Modern Türkiye 31

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı