ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan"

Transkript

1 ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

2 ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili ( ) stanbul Belediyesi Baflkan Yard mc s ( ) stanbul Barosu Baflkan ( ) Avusturya Baralar Birli i nin ve Avusturya Cumhurbaflkan n n verdi i Liyakat Niflanlar n n sahibi Kabatafl Erkek Lisesi nin ve Akgün Koleji nin Almanca ö retmeni) Büyük Atatürk ün do umunun 100. y ldönümü nedeniyle 1981 y l içinde radyoda, televizyonda, bas nda komutan ve devlet adam olarak onun üstün kiflili ini ve memleketine hizmetlerini dile getiren çeflitli yay nlar yap ld. Tarihî gerçekler yeniden gün fl na ç kar ld, bilgilerimiz tazelendi. Bununla beraber biz, bu y l da 10 Kas m da O büyük insan bir kere daha anmay zevkli bir görev bildik y l nda Österreichische Urania ve Hammer-Purgstall-Gesellschat adl kurulufllar n müflterek daveti üzerine Avusturya da verdi imiz Modern Türkiye isimli konferanstan baz bölümleri özetleyerek bu görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Kemal Atatürk taraf ndan kurulan Modern Türkiye, 20. yüzy l önemli olaylar ndand r. Bir devrimin eseri olan Modern Türkiye yi incelerken Modernleflme kavram üzerinde durmak gerekir. Modernleflme nedir? Sosyoloji, modernleflme olay, kültür de iflimi kavram içinde düflünür. Bu,

3 4 stanbul Barosu Yay nlar bir toplumun yap s n, mevcut düzenini, medeniyetini bir tipten di er tipe yönelten bir de iflmedir. Yeni Türkiye nin Bat medeniyetini benimsemesi, sosyal bir olayd r. Bir kültür de iflimi olay d r. Amaç, daha iyiye, daha ileri say lan bir düzene geçifltir. Modernleflmede en önemli olay, hayat görüflünde ve davran fl nda meydana gelen de iflmedir. Onun içindir ki Atatürk ün köklü ve genifl kapsaml modernleflme fikri ve hareketi, maddi ve teknik alanlardan fazla ve öncelikle Türk toplumunun hayat görüflüne topyekun modernleflme hedefine yönelmifltir. Onyedinci yüzy ldan Atatürk e gelinceye kadar Türkiye de, toplumun gelenek ve al flkanl klara ba l muhafazakâr niteli i sebebiyle modernleflmenin sadece teknik alanda ve usullerle mümkün ve gerekli oldu u düflünülebiliyordu. flte Türkiye de as rlarca önce bafllayan modernleflme hareketi ancak Atatürk ün yapt devrimlerle topyekun modernleflme, hayat görüflünde, modernleflme hüviyetini kazanm fl ve Türkiye gerçek anlamda, tam modernleflme yoluna girmifltir. Atatürk ün bat l laflmadaki radikalizmi bir derece fark de il, bir mahiyet fark yaratm flt r. Türkler, tarihleri boyunca ileri medeniyetleri benimsemekte daima büyük kabiliyet göstermifllerdir: Osmanl lar, tarihlerinin bafllang c ndan itibaren Bat ile genifl bir beflerî münasebeta ve kültür al flverifline girmifllerdi. Fatih Sultan Mehmet, flüphesiz devrinin en modern hükümdarlar ndan idi. Ve ülkesini zaman n n en ileri devleti yapmak karar n tafl yordu. Do u dan astronom vs matematikçi Ali Kuflçu yu, büyük edip Molla Câmi yi ülkesine davet ederken, bat dan hümanist Ciriaco d Ancona y ve ressam Bellini yi saray na davet ediyordu. lerlemeyi önleyen dar inan fllar n mahsulü olan kurallara ba l kalmay fl, medenî her vas ta ve unsurdan faydalanmaya çal flmas onun modernizmini aç kça gösterir. Kanuni Süleyman devrinde Avusturya Büyük Elçi- Atatürk ve Modern Türkiye 5 si olarak baflkent stanbul a gelmifl bulunan ve Viyana ile stanbul aras nda çok iyi dostluk ba lar kurmak için büyük gayret sarfeden Türkiye den Dört Mektup adl eserinde Türk halk n n âdetlerini, karakterini, Türk politikas n, harp san at n anlatan ve Türkiye de hümanist bir ruh bulundu unu söyleyen büyük Türkolog Ogier Ghiselin Busbeck de 1555 de flunlar yaz yordu: Dünyada hiçbir millet Türkler kadar faydal bir icad benimsemekte gönüllü de ildir. Fakat 16. asr n ikinci yar s nda durum de iflti. Kültürlerinin üstünlü üne inanan Osmanl lar her fleyde en ileriye sahip olduklar, Bat dan alabilecekleri bir fley bulunmad görüflü ile hareket etme e bafllad lar. Bunun sonucu olarak Osmanl Kültürü kal plaflm fl ve Osmanl lar n hayat görüfl ve davran fl art k iktibas ve de iflmeye karfl olmufltur. Bu 17. asr n sonuna kadar böyle devam etti. Daha sonra Bat n n be enilen askerî tekni i örnek al nd. 19. as rda ise devlet idaresinde Avrupa hayranl ve etkisi kendini göstermeye bafllad. Yine bu dönemde edebiyatta da bat l hayat görüflü ayd nlar aras nda ra bet görme e ve yay lma a bafllad. Atatürk ten önce modernleflme alan nda Osmanl mparatorlu u genel görünüflü ile böyle bir geliflme seyri takip etmifltir. Lâkin Atatürk ün Türkiye ye getirdi i modernleflme, Osmanl mparatorlu u nun 17. as rdan itibaren giriflti i Bat l laflma hareketinin bir safhas veya merhalesi de ildir. Atatürk ideal arkadafl ve Baflbakan smet nönü de bu gerçe i flu sözlerle belirtmifltir: nkilâb m z, dahilî ve millî mahiyeti itibariyle, Osmanl toplumunun vakit vakit gösterdi i slahat teflebbüslerinin bir devam veya tekamülü de ildir.

4 6 stanbul Barosu Yay nlar Esasen baz yazarlar, Bat sanayi devriminin etkisi ile Osmanl toplumunun u rad de iflikli in bir bat l laflma veya modernleflme de il, sadece kültür ikileflmesi oldu u görüflünü savunmufllard r. Bu yazarlara göre dinî e itimin yan s ra lâik okullar n da aç lmas, e itim ikileflmesini ve kültür ikileflmesini do urmufltur. O halde söylememiz gerekir ki Osmanl mparatorlu u ndan Atatürk ün kurdu u Modern Türkiye ye geçifl, bir topyekun de iflme niteli indedir. Bu de iflme devrim sözü ile ifade olunabilir. Bilindi i gibi, devrimler bir toplum düzenini temelinden reddeden ve yeni bir anlay flla yeni bir düzen kurmay hedef alan hareketlerdir. Bu itibarla Osmanl mparatorlu u nun çöküflünden ve maziye kar flmas ndan sonra do an Türkiye Cumhuriyeti de bir devrimin eseridir. Bu devrimi ve onun getirdi i bütün köklü de ifliklikleri biz Atatürk Devrimleri veya Kemalizm diye an yoruz. Yurdu düflmandan temizlemek için giriflilen milliyetçi mücadelenin, yani stiklâl harbinin kumandan olan Kemal Atatürk, daha sonra kendi ad ile an lan devrimlerin uygulay c s olmufltur. Böylece millî kurtulufl savafl n n baflkumandan, millî kahraman Mustafa Kemal, savafl sonunda yeni Türk Devletinin kurucusu ve devrimci bir önder hüviyetiyle memleketine yapt eflsiz hizmetlere devam etmifltir. Burada flu noktay belirtmek gereklidir: Kurtulufl Savafl Mustafa Kemal in önderli inde davaya inanan arkadafllar n n ve bir kadronun eseridir. Modern Türkiye yi yaratan devrimler ise do rudan do ruya Atatürk ün eseri olarak kabul edilir. Ve kader arkadafllar aras nda dahi devrime ait geliflmelerde kendisine karfl koyanlar ve direnenler olmufltur. Atatürk ve Modern Türkiye 7 Fakat Atatürk devrimleri de millî mücadele ve stiklâl fikri gibi milletçe benimsendi i için Atatürk taraf ndan milletle elele gerçeklefltirilebilmifltir. Atatürk ün radikal devrimcili inin amac modern bir toplum yaratmakt. Modernleflme ise Atatürk taraf ndan muas r medeniyet seviyesine eriflme veya Bat l laflma terimleri ile ifade olunmufltur. fiunu da belirtmek gerekir ki, ötedenberi yabanc ülkelerde Türk devriminin politik hâdiseleri sosyal tesirlerinden çok daha fazla bilinir. Bugün için de durum farkl de ildir. Asl nda yani Türkiye nin sosyal yap s ve kelimenin tam manas yla modern, genç bir Cumhuriyetin do umu tarihin en ilginç olaylar ndan biridir. Eski imparatorlu un sosyal yap s n n çökmesine ve millî strüktürü itibariyle eskisiyle temelden farkl bir yeniden inflan n vücut bulmas na sebep olan politik de ifliklikler sosyal olaylardan ayr tetkik edilemezler. Tam aksine, denebilir ki sosyal tezahürleri ve sosyal karakteri iyice anlafl ld takdirde Türk politik devriminin çap n gere i gibi saptamak imkâns zd r. Zira Türk devrimi, alelade bir politik olay olarak vas fland r labilecek bir rejim de iflikli i de il, sosyal hayat tamamen yeni temeller üzerine oturtan köklü sosyal bir olayd r. Bafllang çta Türkiye nin ba ms zl ve di er devletlerle eflitli i için giriflilmifl bir siyasî ve askerî savafl olan Türk devrimi, stiklâl Harbinin kazan lmas ndan sonra Türk ulusunun iktisadî, sosyal ve kültürel ba ms zl na, Türk halk n n baflka milletlerle eflit haklara sahip k l nmas na yönelmifltir. Bu aç dan bak ld nda Türk millî devrimi ayn güçle sosyal sahaya dahi taflan, Türk Ulusunu bütün geri, köhne müesseselerden ve inançlardan kurtarmak gayesi ile verilmifl büyük çapta bir mücadeledir.

5 8 stanbul Barosu Yay nlar Türk hürriyet mücadelesinin zaferini tescil eden Lozan Antlaflmas, milli mücadele içinde Türk milletinin temsilcileri taraf ndan millî misakta öngörülen s n rlar belirledi. Yeni Türk Devletinin temsilcileri, daha o zaman eski Osmanl imparatorlu unun devaml istilâ politikas ndan ayr lm fllard. Böylece tesbit edilmifl s n rlar m z n içinde art k tamamen ayn karakterde bir toplum yaflamaya bafllam flt r. Türk istiklâl savafl ayn anda iki cephede, bir iç ve bir d fl cephede sürdürülmüfltür. D fla karfl olan mücadele, s n rlar n korunmas na, Türk vatan n n yabanc güçlerin tecavüzünden ar nmas na ve tam ba ms zl n iade edilmesine mâtuftu. Bu savafl n 1922 de zaferle bitmesini içteki devrimler takip etti. Yeni Türk devletinin yeni s n rlar dahilinde kurulmas n Türk halk n n yaflam nda meydana gelen bir dizi politik ve sosyal de ifliklikler izledi. Savafl y llar nda fiili bir görünümü olan millî egemenlik, zaferden sonra Cumhuriyetin ilân ile hukukî fleklini buldu, 13 Eylül 1923 de Ankara Türkiye nin yeni baflflehri ilan edildikten ve gerekli haz rl klar tamamland ktan sonra 29 Ekim 1923 de Cumhuriyet ilân edildi. Böylelikle geri kalm fl bir imparatorlu un yerine, teflkilat ve idarî yöntemleri bak m ndan demokratik prensipleri kabul eden modern bir devlet kuruldu. Cumhuriyetin ilân ndan sonra hilafet kald r ld. Böylece yeni devlet ile eski imparatorluk aras nda herhangi bir politik form ve rejim ba lant s n n do mas ihtimali önlenmifl oldu. Cumhuriyetin ilân ve Halifeli in kald r lmas millî yap n n ve Türk halk n n hayat n n yeniden flekillenmesi, modern müessese tiplerini uygulamas zeminini haz rlad. Atatürk ve Modern Türkiye 9 Çünkü mparatorluk ve Halifelik sadece otokratik bir rejimin temsilcisi de il, ayn zamanda otokratik bir ruhun temsilcisi idiler ve bu ruhu ayakta tutmaktayd lar. Devlet yap s n belirleyen temeller at ld ktan sonra, Türk milletinin manevî ve ekonomik bak mdan yeniden düzenlenmesi, bunu takip eden seneklerde h zla uyguland. Atatürk bu hususta belirli etaplar takip etti ve yeni bir de ifliklikte bulunmadan önce zaman n bu yenilik için olgunlaflmas n bekledi. Atatürk ün bu bak mdan en büyük özelli i psikolojik olarak zaman iyi seçmesi ve itidalli hareket etmesi idi. Ordu Kumandan olarak kurtulufl savafl nda itidalli davrand ve millî topraklardan fazlas n istemedi; devrimci olarak itidalli davrand ve att her ad mda halkla, Anadolu köylüsü ile temas kurdu. Metodu zorlamaya de il, inand rma n n kudretine dayan yordu senesinde k yafet konusu ele al nd. Millî k yafet olarak Avrupa giysiler, millî bafll k olarak flapka kabul edildi. fiapkan n eski fanatik ön yarg larda oynad rolü bilmeyen bir kifli, bu de iflikli in önemini kavrayamaz. fiapka Türk halk na as rlar boyu dinsizlik sembolü alarak gösterilmiflti. Buna mukabil 80 sene kadar bir zaman önce Moral Yunanl lardan al nan fes bir slâmiyet iflareti olarak kabul edilmekte idi. Bunun içindir ki dinsizlik sembolü olan flapkan n Türk halk taraf ndan millî bafll k olarak kabulü, sadece bir k yafet de iflimi de il, as rlarca süren fanatik düflünceden cesur ve devrimci bir kopufltur. Türk halk n n s hhatli düflünebilme yetene ini az ms yanlar ve onun bütün yeniliklere karfl do ufltan olan ilgisini bilmeyenler, o zamanlar bu devrimin her taraftan itiraz ve mukavemetle karfl lanaca n zannetmifllerdi. Hakikatte ise Türk halk flapkan n bir kanunla kabulünden önce fesi terk etti. Her yerde Atatürk ü örnek ald

6 10 stanbul Barosu Yay nlar ve böylece kendisine zorla kabul ettirilen fanatik düflünceden koptu unu ispat etti. Bu suretle fiapka Kanunu, daha evvel elde edilen bir de iflikli in sadece fleklen tescili niteli inde oldu. Burada her devrimde rastlanmayan, Türk devriminin ise bu bak mdan flansl oldu u bir noktay belirtmek isteriz. fiöyle ki; Türk devriminin sosyal de iflimlerinin her safhas nda münevver idareci s n f ile köylüler ve genifl halk kitleleri aras nda her zaman bir fikir birli i temin edilebilmifltir. Bu sosyal de ifliklikler, Türk halk n n bünyesinde hiçbir zaman tenkide maruz kalmam fllard r. Fanatizme ve gerici ak mlara temayül, Türk halk n n genifl tabakalar nda hiçbir zaman yer almam flt r. Hilafetin kald r lmas ve Cumhuriyetin ilân nas l yeni devletin eski Osmanl mparatorlu u ile olan her türlü ba lant s n kopard ise k yafet de iflimi de Türkiye yi demode görünüflünden uzaklaflt rd. Fakat halk n düflüncelerine tesir edebilecek di er müesseselerin de kald r lmas gerekiyordu. Bunun için 1925 y l nda k yafet devrimine ba l olarak bütün mezhep faliyetlerinin sona erdirilmesi, tekke ve zaviyelerin kapat lmas yoluna gidildi. Bütün tekkeler ve türbeler kapat ld. Böylece Türk halk n n manen ve fikren eski ve gerçek hüviyetini kaybetmifl müesseselerle ba lar kopar lm fl oldu. Ayn y l e itim birli i gerçeklefltirildi. Modern dünyâ görüflünü haiz, bat l ve lâik e itim metodlar uyguland. Bütün medreseler, dinî ö retim yapan okullar kapat ld. E itimin her safhas nda karma e itim, yani k z ve erkek ö rencilerin birlikte ö renim görmeleri esas benimsendi ve uyguland. E itim birli i ile bütün okullar ve e itim müesseseleri devlet eline geçti. Ayr ca, bunlara ilâve alarak 1926 y l nda uluslararas takvim ve uluslararas saat kabul edildi. O zamana kadar Atatürk ve Modern Türkiye 11 Türkiye nin Araplardan ald klar ve modern devletlerinkinden ayr olan bir takvim sistemi ve buna uygun bir saat sistemi vard. Bunun kald r lmas ile Türkiye zaman n ve att ad mlar modern âleme uydurmaya bafllad. ki y l sonra eski rakamlar terkedilerek yerine lâtin rakamlar kullan lmaya bafllad y l birçok önemli de iflikliklerin bafllang c olarak kabul edilir. Bu yeniliklerin bafl nda Türk hukukunu eskimifl dinî hukuk kaidelerinden ar nmas ve modern hukuk sistemlerine göre yeniden düzenlenmesi gelir. Bunlar n da bas nda yeni Türk Medenî Kanunu ndan söz etmek gerekir. Bu Kanun sviçre Medenî Kanunu örnek al narak düzenlendi ve 1926 y l nda kabul edildi y l nda Büyük Millet Meclisi nde yeni Medenî Kanun tart fl l rken Adalet Bakan Mahmut Esat Bozkurt flöyle demiflti: Bu yeni Medenî Kanunun yay nland ve ilân edildi i gün, Türk Milleti geride kalan onüç as rda milletimizin elini aya n ba lam fl olan bat l inan fl ve geleneklerden kurtulacakt r. Bu kanun eski medeniyetin üstüne kap y kapamayacak ve yurdumuz ça dafl yaflay fl ve ilerleme yoluna girecektir. Bütün bu de ifliklikler Türk Sosyal devriminin bir neticesi olarak Türk hukuk sistemini oryental gruptan ç kartt ve modern medeniyet Hukuk sistemleri içine dahil etti; evvelce Anayasa n n içinde yer alan dinî hükümler 10 Nisan 1328 de Anayasa dan ç kart ld ve böylelikle lâiklik yeni devletin Anayasas nda yer alm fl oldu. Atatürk ün yürüttü ü devlet politikas program nda lâiklik mühim bir yer tutmaktad r. Osmanl mparatorlu u s ras nda hemen her zaman politik bak mdan aktif nol oyn yan va arka planda gerici

7 12 stanbul Barosu Yay nlar hareketlerin temsilcisi olan, dinî zümreler kudretlerini kaybettiler. Hilâfetin kald r lmas ndan sonra, Atatürk 1928 y l nda din ve devlet ifllerini birbirinden ay rd. slâmiyet politik alanda etkisini kaybetmekle beraber, din olarak toplum içindeki yerini aynen muhafaza etti. Atatürk ün çiflleri Bakan fiükrü Kaya laiklik hakk ndaki düflüncelerini flu flekilde ifade etmekteydi: Kanatimizce dinler kiflilerin vicdan ve mabetlerinde devam etmeli, ancak maddî hayata ve dünya problemlerine kar flt r lmamal d r. 9 A ustos 1928 de Atatürk kültür alan ndaki devrimlerine bir yenisini ekledi. O gün yapt tarihi bir konuflma ile Arap harflerinin kald r lmas n ve Latin harflerinin kabulü gere ini belirtti. Bu konuflmadan üç ay sonra 3 Kas m 1928 de Latin harfleri Arap harflerinin yerine tamamen geçmiflti. Milletin en büyük ö retmeni olarak Atatürk yeni harfleri halka kendisi ö retti. Latin harflerinin kabulü sadece yaz tarz n n bir de iflikli i de il, ayn zamanda düflünce ve fikirlerde meydana gelen bir de ifliklik, ran ve Arap Edebiyat ve kültüründen köklü bir ayr lma ve nihayet, Avrupa kültür birli i ile bir kaynaflman n ifadesidir. Di er taraftan Cumhuriyetin ilân ile Türk kad n modern kanunlar çerçevesinde erkekle eflit haklara ve cemiyette lây k oldu u yere kavufltu. Bugün için Türk kad n gerek aile düzeninde, gerekse iflyerinde, hep bildi imiz gibi, erkeklerle ayn haklara sahiptir. Hemen her ifl sahas nda bugün kad nlar baflar ile çal flmaktad r. Bütün meslekleri icra edebildikleri gibi seçme ve seçilme hakk na da sahiptirler. Atatürk devrimleri, yani yeni Türkiye iki prensip üstüne oturtulmufltur. Atatürk ve Modern Türkiye 13 Milliyet ve Medeniyet Devrimleri bu iki prensibe göre flöyle ay rabiliriz: A] Milliyetçilikten do an devrimler 1- Millî hâkimiyetin tesisi ve Büyük Millet Meclisinin kuruluflu. 2- Saltanat n ve hilâfetin kald r lmas, 3- Millî ekonomiye yönelifl: Büyük istihsal ve endüstrinin millilefltirilmesi, yerli mallara ra bet sa lanmas, millî bankac l n kuruluflu ve gelifltirilmesi. 4- Türk tarihinin ifllenmesi ve Orta Asyadaki devirlere kadar geniflletilmesi. 5- Dilde milliyetçilik: Türk dilinin yabanc kelimelerden ay klanmas hareketi. B} Medeniyetçilik temeline dayanan devrimler: Bu kategoride mütala edilebilecek devrimler flunlard r: 1- Laikli i gerçeklefltiren devrimler: a) Din ve dünya ifllerinin bir birinden kesinlikle ayr lmas, b) Medreselerin ve fler i mahkemelerin [dinî ahkâma göre hüküm veren mahkemelerin] kald r lmas, c) Dinî hukukun yerine Avrupa hukukunun kabulü, d) Poligaminin [birden ziyade zevce edinmenin] kald r lmas, 2- fiapka devrimi 3- Latin harflerinin kabulü 4- Garp takviminin, haftas n n ve pazar tatilinin kabulü. 5- Avrupaya ait toplu yaflama kurallar n n ve k yafetlerinin kabulü

8 14 stanbul Barosu Yay nlar Atatürk, bütün enerjisi ve kuvveti ile halk m ve memleketini iyiye, güzele ve do ruya yöneltmek istiyordu. O kuvvetini halk n sevgisinden ve deste inden alan bir önderdi. Atatürk ile di er tarihî önderler aras ndaki fark Atatürk ün daima nerede durmas gerekti ini isabetle tayin edebilmesidir. Büyük Atatürk ün ölümünde Avrupal laflm fl bir Türkiye gerçek olmufltu y l nda vefat ediflinden bu yana geçen 49 y ll k süre içinde Türk milletinin ve büyük eseri Cumhuriyet e sahip ç kma ve yaflatma karar n n kesinli i bir gerçek olarak saptanam flt r. Benim fâni vücudum bir gün elbet toprak olacakt r; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacakt r! diyen büyük kurtar c, büyük devlet adam, duygular ile ça dafl Türkiye nin kurucusu Atatürk ü minnet, flükran ve engin sayg larla an yoruz Bu büyük insan Türk Ulusu her zaman ayn duygularla anacakt r. Atatürk ve Modern Türkiye 15 Avukat Burhan Güngör y l nda dünyaya gelmifltir, - stanbul da Pertevinal Lisesi ni ve stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmifltir y llar nda Tasvir ve Son Saat Gazetelerinde yazar: ve muhabir olarak çal flm flt r y l nda stanbul Barosuna kaydolumufl ve Avukatl a bafllam flt r döneminde stanbul Belediyesi Avukatl n ifa etmifl ve dava takibinde gösterdi i baflar nedeniyle Umumi Meclisin tarihli karar ile takdirname alm flt r , 1955, 1960 y llar nda stanbul Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Meclisi asil üyesi olarak görev yapm flt r de stanbul barosu Baflkanvekili seçilmifltir y llar nda Bas n n kendi kendini kontrolü için kurulan bas n fieref Divan na stanbul Barosunun temsilen kat lm fl ve üç y l Divan n Baflkan Vekilli i görevini ifa etmifltir de stanbul Belediye Baflkan Yard mc s olmufl ve dört y l bu görevde kald ktan sonra istifa suretiyle, bu vazifeden ve Belediyeden kendi iste iyle ayr lm flt r y l nda stanbul Barosu Baflkanl na seçilmifl, iki y l bu görevde bulunmufl ve yeniden adayl n koymamak suretiyle Baflkanl ktan ayr lm flt r.

9 16 stanbul Barosu Yay nlar -Avrupa Baro Baflkanlar toplant lar na kat lmas nedeniyle Avusturya Barolar Birli i taraf ndan kendisine [1982 y l nda] Alt n Madalya verilmifl, ayr ca ayn y l Avusturya Cumhurbaflkan n n kendisine verdi i Avusturya n n Büyük Liyakat Niflan n da alm flt r Efli Hikmet Güngör de avukatt r. Ayfle isimli k z ve 2 torunu vard r. Atatürk ve Modern Türkiye 17

10 20 stanbul Barosu Yay nlar Atatürk ve Modern Türkiye 21

11 24 stanbul Barosu Yay nlar Atatürk ve Modern Türkiye 25

12 30 stanbul Barosu Yay nlar Atatürk ve Modern Türkiye 31

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Temel Kaynak 4. Yerel Yönetim. Anayasada tan mlanm fl olan yerel yönetim kapsam nda; l Özel dareleri, Belediyeler, Köy idareleri yer al r.

Temel Kaynak 4. Yerel Yönetim. Anayasada tan mlanm fl olan yerel yönetim kapsam nda; l Özel dareleri, Belediyeler, Köy idareleri yer al r. SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 nsanlar ve Yönetim Yerel Yönetim Yerel yönetim birimleri halka en yak n yönetim birimleridir. Belli nüfusun üzerinde (2000) olan yerleflim yerlerinde devlet kurulufllar n

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ÜN TE I. EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S. 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi. 2. Yenileflme Dönemi. Özet.

ÜN TE I. EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S. 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi. 2. Yenileflme Dönemi. Özet. ÜN TE I EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi 2. Yenileflme Dönemi Özet Test I 1 + BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteyi çal fl p bitirdi inizde; *

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı