YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ"

Transkript

1 YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ADEQUATE AND EQUITABLE REPRESENTATION: PERCEPTIONS OF CITIZENS BONA MENTE: Enhancing inclusion of non- majority communities at local level through Committees for Inter-Community relations This project is funded by the European Union

2 YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI Kasim 2013

3 Bu yayın Bona Mente projesi kapsamında basılmıştır: Topluluklar Arası İlişkiler Komisyonlarıyardımıylayerel düzeydeazınlık larınınkatılımınıngelişmesi. Yayıncılar Toplum Geliştirme Derneği Enstitüsü. Makedonya Cumhuriyeti Yerel YönetimlerBirliği ZELS Yayıncılar Sreten Koçeski Genel Müdür İRZ Duşiça Perişic Genel Müdüru ZELS Yazar Gordana Veliçkovska Çeviri Türkçe Erdogan Halimi Bu yayın, Avrupa Birliği'nindesteğiylehazırlanmıştır. Bu yayınıniçeriğiyazar veproje ekibininsorumluluğundadırvehiçbir şekildeavrupa Birliği'ningörüşlerini yansıtmamaktadır 2

4 İÇERIK I.Önsöz... 4 II.Metoloji III.Tek değışkenli analiz sonuçları IV. İki değişkenlı analiz sonuçları V. Kararlar a. Tek değişkenli analizlerden alınan kararlar b. İki değişkenli analizlerden alınan kararlar Bibliyografi Ek: Anket

5 Önsöz Makedonya Cumhuriyeti Yerel YönetimlerBirliği (ZELS) vetoplumkalkınmaenstitüsü(irz) Bona Mente projesinı gerçekleştirıyorlartopluluklar Arası İlişkiler Komisyonlarıyardımıylayerel düzeydeazınlık larınınkatılımının gelişmesi. Proje Ocak 2014 tarihine kadar geçerlidir.bu proje kapsaminda eylül ve ekim 2013 tarihihleri arasinda Adil ve uygun temsil ilkesinin uygulanması konusunda araştırmayapılmıştır. AmaçArnavut, Makedon, Türk, Ulah, Sırp, Romanve Boşnaküyelerininkendi toplumlarıile ilgili haklarında adiltemsililkesiuygulamasi hakkinda görüşleriniaraştırmaktır. Bu araştırmanınanalizi buyayındasunulmaktadir vekendi toplumlarınailişkinmakedon, Arnavut, Türk, Ulah, Sırp,Roman ve Boşnak üyelerininadil ve uygun temsil hakkındakıgörüşlerini yansıtmaktadır. Bununla bu ilke ve uygulamarı hakkında uzman ve topluma açık tartışmaya katkıda bulunmak ve aynı andaülkedeki azınlıklarındurumunu iyileştirmeyeyönelik olumluhareketleri başlatmaktı. Bu yayınmakedonvatandaşları,devlet kurumları, yerel yönetimler, uzman kişiler, Inter Etnik İlişkiler Komısyonu,uluslararası kuruluşlarvebu alandailgilenenherkes içinicin tasarlanmıştır. Gelecekte, ZELSveIRZMakedonya'dakilarınkonumunu iyileştirmekiçinsürekligirişimler, projeler vearaştırmalarile devam edecektir, ayrıca demokratik bir toplumun inşa edilmesinde tüm larin haklarina saygi ve onemi hakkinda kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek için çesitli eylemler duzenleyecektir. Finansal olarakprojeyi veyayınıngerçekleşmesinidestekleyen Avrupa Birliği ne Özel teşekkürler ederiz. I.Giriş 8 eylül 1991 tarihinde yapılan referandumda Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları oylarını bağımsızlıktan yana kullandılar.referandumda ülkedeki seçmenlerin 75i katıldı ve halkın 95i oyunu bağımsızlıktan yana kullandı. Devleti güçlendirmek için kullanılan bir diğer adım ise 17 Kasım 1991 tarihinde parlamento tarafından yapılan Makedonya Cumhuriyeti Anayasası'nın kabulü oldu.yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetlerinden sadece Makedonya Cumhuriyeti eski federasyondan kopuşunda bağımsızlığa giden yolda kan dökmeden bagımsızlığı kazanmıstır. Makedonya Cumhuriyeti eski Yugoslavyanın parlak noktalarından biri olarak sayılmaktaydı. 1 8 Nisan 1993 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti birleşmiş milletler üyesi oldu ve 1995 yılında Avrupa Konseyi üyesi oldu. Makedonya Cumhuriyetinin Avrupa Topluluğuna ve NATO ya katılımı bağımsızlığını kazandığından beri stratejik bir yön olarak kabul edilmiştir, bunun için dir ki bu hedefe ulaşmak için gereken ön kosulların tamamlanması özellikle dıkkat edilmiştir. Ancak,90'lı yıllar Makedonya Cumhuriyeti için zorlu bir dönem olarak tarif edilebilir. Bu dönemde Yugoslavya'daki savaşlar meydana geldi ve Makedonya bir mülteci dalgasına maruz kaldı. Bu Kosova krizi sırasında mülteci akınını özelikle belirtmek gerek. Ayrıca Makedonya ekonomisi üzerinde doğrudan bir etkisi olan, Yunanistan embargosu ve Sırbistan'a karşı BM yaptırımları ile karşı 1 Mickey, Robert W., Adam Smith Albion, Success in the Balkans? A Case Study of Ethnic Relation in the RM, in Iam M. Cuthberson and Jane Leibowith (eds.) Minorities: The New Europe s Old Issue, Institute for East West Studies, New York, 1993, стр. 58 4

6 karşıya kaldı. Ayrıca Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim konusunda bugünde var olan anlaşmazlıği sonucu olarak, Makedonyanın diğer ülkeler tarafından tanınması ve önemli küresel, bölgesel örgütlere üyeliği için yoğun diplomatik çabalı bir dönem oldu. 2 Makedonya nın multi karakteri 2002 yılında yapılan son nüfus sayımı sonuçlarından görülebilir. Makedonya yapısı 64.8 Makedonlar, Arnavutlar, 3.85 Türkler, 2,66 Romanlar, 1.78 Sırplar, 0,84 Boşnaklar, 0,48 ni ise Ulahlar olusturur, 1.04 ünü ise diğer milletler oluşturmaktadır. 3 Azınlık haklarının korunması ve geliştirilmesi çokkültürlü toplumların varlığı ve başarılı çalışması için kavramsal öneme sahiptir. Burada azınlık kavramı Françesco Kapotorti tanımından kulanılmıştır, ki bu en yaygın kabul görenidir. Ona göre azınlık, ülke nüfusunun geri kalanından sayıca az olup, dominant olmayan durumdalar, üyeleri farklı, dinsel veya dilsel özellikleri paylaşan ve devletin nüfusunun geri kalanından dolaylı olsa bile kendi kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ve dillerini korumaya yönelik duygu ve düşünce gösteriyorlar. 4 Ohri ÇerçeveAnlaşmasıdörtbüyük siyasipartilerinliderleri tarafından13 Ağustos 2001tarihindeimzalandı. İkisi Makedon politik bloğuna aittiler (İç Makedonya Devrimci Örgütü MakedonyaMilli BirlikDemokrat partisi VMRO DPMNE vemakedonyasosyal Demokrat Birliği SDSM) vearnavut siyasibloğundanikiparti (Arnavut Demokrat Partisi DPA ve DemokratikRefahPartisi PDP). 5 Anlaşma MakedonyaCumhurbaşkanıBorisTraykovski'ninhimayesindeimzalandıveABelçisiFrancoisLeotardveABDelçisiJamesPardewaracılıketti. 6 Bu anlaşmanınimzalanmasısonucunda, ülkedekihukuki ve siyasibağlamönemli ölçüdedeğişti. Düşmanlıklarındurdurulmasıiçintemel prensip ve hükümlere ek olarak, OhriÇerçeve Antlaşması desantralizasyon, ayrımcılıkönlemi veeşitlikçitemsil, çoğulcu oylama karşıtı özel meclisprosedürleri, ana dilde eğitim, dillerin kullanımı ve kimlik ifadesialanlarında reformlaröngürmektedir. 7 Adil temsil ilkesi OÇA 8 müzakereleri sırasında merkezi öneme sahipti.builke, 4. BölümdeAyrımcılık yapmama ve eşit temsil olarak işlenmektedir. Ayrımcılıkyapmama bölüm 4.1ele alınmıştırveburadavatandaşların kanun önündeeşit muameleilkesine saygıgösterilecektir belirtmektedir. Bu prensipkamu yönetimininve kamuişletmelerindeistihdam ile ilişkili olarak özeliklegeçerli olacaktır. 9 2 Котевска, Билјана. Ефективно политичко учество на помалите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија: влијание на охридскиот рамковен договор, Студиорум, Скопје, стр Вкупно население, домаќинства и станови, Вкупно население според изјаснувањето за националната припадност, мајчиниот јазик и вероисповеста, Книга X, 2002, достапно на: Malevska, Mirjana. Painful Confrontations, New Balkan Politics, Vol. 4/5, Peace and Democracy Center: Ian Collins, Skopje, 2002, стр Engstrom, Janny. Multiethnicity or Binationalism? The Framework Agreement and the Future of the Macedonian State, the European Book on Minorities Issues, Vol.1, 2001/2, Kluwer Law International, 2003, pp 10 7 Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001, достапно на: 8 Бошковски, Донче. Спроведување на правата на заедниците практики, механизми и заштита, ОБСЕ, Скопје 2012, стр Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001, достапно на: 5

7 Adil temsil,bölüm4.2 'ele alındı burada kamu yönetimindeistihdamyönetenyasalaristihdamınher düzeydemerkezi ve yerelkamu kuruluşlarıtüm larıneşittemsilini sağlamakiçin önlemleriçereceğinisağlamaktadır ve kamu yönetimini yönetenyetkinlikve dürüstlükkurallarınasaygılı olunacağı öngürülmektedir. Ayrıcayetkililer özellikle yeterince temsiliolmayanların üyelerininistihdamı yoluyla, kamu yönetimininbileşimindemevcutistihdam dengesizliğini düzeltmekiçin aktiviteler gerçekleştirecektir. Özellikle mümkün olduğuncadaha hızlı bir şekilde, polishizmetlerinın Makedonya'dagenelnüfusdağılımınıyansıtmasına özel onem gösterilecektir. 10 Çerçeve Anlaşmanın A Ekinde, 1991 Anayasasından öneriler oldu, bunlardan birtanesi 8 ci madde Makedonya Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin temel değerleri kapsamaktadır: Uluslararası hukukveanayasa'davatandaşlara tanınantemelhak veözgürlükler, buhüküm zaten1991anayasasındavar; Bütün lar bıreylerinin kamu kuruluşlarının her düzeyindevekamusalyaşamındiğer alanlarında adil temsili, buhükümbir yenilik oldu; Ohri Çerçeve Anlaşmasıninuygulanması aşaması takip etti. 11 İlk önce onbeş anayasa değişiklik önergesi kabul edildi, ve bunu bir sürü eşit ve adil temsil ilkesi içerikli kanun değişikliği takip etti. Anayasa VI cıönerge ileher düzeyde devlet ve diğer kamu kurumlarında tüm lara mensup vatandaşların eşit temsil ilkesin kabul görmüştür. 12 Belirmek gerekir ki, bu önerge OÇA da ilk teklif edilenden değişkliğe uğradı, "adil temsil" yerine "uygun ve adil temsil" olarak değişti. XXIX ve XXX önergeleri ile bu ilkenin yargı sisteminde uygulanmasını garanti altina alınıyor, daha ziyade yargıç, mahkeme heyethakimleri, mahkeme başkanları ve savcılar seçiminde tüm vatandaş ların uygun ve adil temsil ilkesine riayet edileceğıne dikkat edilecektir. 13 Yasal çerçeve Uygun ve adil temsililkesi, sosyal hayatın farklı alanlarını düzenleyen çok sayıda yasa ve yönetmeliklere gömülüdür. 14 Uygun ve Adil temsil ilkesihâkimlerin, mahkeme heyet hakimleri, 15 savcılar, 16 savcılık uzman hizmetleri, 17 ve yargı 10 Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001, достапно на: 11 Извештај по однос на состојбата за имплементација на сите политики што призлегуваат од Охридскиот рамковен договор, Секретеријат за спроведување на Охридски рамковен договор, Влада на Република Македонија, Скопје, 2012, стр Амандман VI, Устав на Република Македонија, 2001, достапно на: 13 Амандман XXIX и XXX, Устав на Република Македонија, 2001, достапно на: 14 Понудената листа не претендира да биде сеопфатна, туку да послужи како илустрација за вклучување на начелото на соодветна и правична застапеност во законодавство на Република Македонија. 15 чл.43. Закон за судовите, Службен весник бр.58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/ чл.43. Закон за јавно обвинителство, Службен весник бр.150/2007, 111/ Ibid. чл.76 6

8 hizmetleri istihdamında kullanılmaktadır. 18 Bu ilke, yargı organlarının seçimi ve adayların seçiminde olduğu gibi, farklı seviyelerde hâkim ve savcılar için Akademi çerçevesinde uygulanmaktadır. İlaveten, uygun ve adil temsil ilkesi profesyonellik ve yetkinlik kriterlerine dayalı şeffaf bir prosedür yoluyla devlet ve kamu görevlileri istihdamında uygulanmaktadır Devlet Memurları Kanunu hükümeti uygun ve adil temsil için yıllık planlar benimsemeye yükümlü kılar. Yıllık planlar bu alandaki mevcut durumu, istihdam planlarını, mesleki uzmanlığı ve eğitimi, ve bu planlananın gerçekleşmesi için finansal yansımalarının bir değerlendirmesini göstermektedir. 21 Bu ilke ilköğretimde 22 ve orta okullarda 23 uzman danışmanlar, eğitmen ve diğer öğretim elemani seçimınde kullanılmaktadır. Sonuncu olarakta Kültür Bakanıheyetler oluşturabilir veya hesaba tüm ların eşit temsili alarak dış danışmanları atayabilir yılında kabul edilen Yerel Yönetimler Kanunu da belediye tarafından oluşturulan kamu hizmetleri ve belediye calışanlarının istihdamında ların temsilini öngürmektedir. Bu yasa ile toplumda temsil edilen tüm lara mensup vatandaşların her düzeyde uygun ve adil temsilinin dikkate almak zorunluluğu var tabı kı profesyonel yetkinlik kriterlerinine saygı duymalıdır. 25 Yerel düzeyde, belediye başkanları uygun ve adil temsil prensibi uygulanması için birincil sorumluluğu var. Ancak, belediye meclisi, bu prensibi tanıtımı için kararlar ve kurallar yaparak, bu konuda yargı yetkisine sahiptir. 26 Makedonya Hükümetine göre, uygun ve adil temsil prensibi, modern, sivil bir devlet, ülkenin istikrarı ve sosyal uyum yapımı için bir önkoşul olarak, kamusal alanın tüm alanlarında tüm ların üyelerinin katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. 27 Devlet düzeyinde uygun ve adil temsil ilkesininstratejik planlama,uygulama ve denetimi için en önemli kurumları: Halkın Avukatı, Çerçeve Anlaşması uygulama Sekretaryası, Topluluklar Arası İlişkiler Komitesi ve ların haklarıgerçekleşme ajansı dır чл.6. Закон за судска служба, Службен весник бр.98/2008, 161/2008, 6/2009, 150/ чл.12. Закон за државни службеници, Службен весник бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/ чл.6. Закон за јавни службеници, Службен весник бр. 52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/ Правилник за содржината на годишниот план за соодветна и правична застапеност на заедниците, Министерство за информатичко општество и администрација достапно на: ttp:// 22 чл.82. Закон за основно образование, Службен весник бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012) 23 чл.60. Закон за средно образование, Службен весник бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/ чл.11. Закон за култура, Службен весник бр. бр.31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/ Чл. 59. Закон за локална самоуправа, Службен весник 5, Котевска, Билјана. Ефективно политичко учество на помалите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија: влијание на охридскиот рамковен договор, Студиорум, Скопје, 2011, ст Извештај по однос на состојбата за имплементација на сите политики што призлегуваат од Охридскиот рамковен договор, Секретеријат за спроведување на Охридски рамковен договор, Влада на Република Македонија, Скопје, 2012, стр Постојат и други институции што имаат ингеренции за начелото на соодветна и правична застапеност, како на пример Државниот управен инспекторат. 7

9 Kamu Denetçisi (Ombudsman) Makedonya Cumhuriyet Anayasasının XI numaralı önergesi ve Kamu Denetçisi Kanunu ile Kamu Denetçisine uygun ve adil temsil ilkesinin uygulanması ve izlenmesi için önemligörevler verildi. 29 Devlet idaresinin organları tarafından diğer kurum ve kamu görevleri ile kuruluşlar tarafından ihlal edildiğinde Ombudsman vatandaşların anayasal ve yasal haklarını korur. Kamu Denetçisi devlet kuruluşları, yerel yönetim ve kamu kurum ve hizmetlerinde larıntemsilinde ayrımcılık ve uygun ve adil ilkelerinin korunmasına özel bir önem vermektedir Uygun ve adil temsil haklarının Ihlal edildiğini düşünen herhangi birisikamu Denetçisi kurumuna şikayette bulunabilir.kamu Denetçisi vatandaşların haklarının ihlal edildiğini düşünürse, kendi inisiyatifiyle işlemlerini başlatabilir 32 tabı ki ilk önce uygun ve adil temsil ilke ihlalı yapılan mağdurun rizasını alması gerekir. 33 Prosedür belirlenen birbaşlatmaformu yoktur, Dikekçe yazılı ya da sözlü olarak teslim edilebilir. Kamu Denetçiliği kurumuna kaynaklanan işlemlerlerdendilekşe sahıbi her türlğ ödemelerden muaftır. 34 Kamu Denetçisi şikayetçiye ilişkin onun ve sunduğu bılgilerin gizliliğine saygı göstermesi zorunludur. 35 Şikayetin incelenmesi için, Kamu Denetçiliği, resmi bir görüşme yapabilir,incelediği kurumun ofis ve işyerlerine girerek nesneleri ve belgeleri inceleyebilir, bilimsel kurumlardan görüş istemek ve gerekli açıklamaları, bilgi, şikayet iddiaların kanıtları, talep yetkisine sahiptir ve bu hareket için kendi yetkileri dahilindeki konularda, kanun veya diğer mevzuatta öngörülen diğer tedbirleri ve önlemler almaktadır. 36 Kamu Denetçisi kendisine şikayette bulunanın sahsın kendi denetimşnde olan kurumlar tarafından anayasal ve yasal hakların ihlalinın tespit ve yargısına varırsa, bu ihlalerin ortadan kaldırılması için düşünce, görüş ve önerilerini hukuka uygun olarak sunabilir, resmi veya sorumlu kişiye karşı disiplin soruşturması başlatılması ve cezai sorumluluk belirlenmesi için dava açmak için Cumhuriyet savcısına bir istek gönderir. 37 Bu mekanizmalar ek olarak, uygun ve adil temsil ilkesinin uygulanmasıdurumuyla Kamu Denetçiliği kamu sektöründe eşitlikçi uygun ve adil temsil yıllık raporu yayımlar yılından bu yana Kamu Denetçiliği düzenli olarak bu raporları hazırlar, sonra bütün ilgili kurumlara gönderilir ve aynı zamanda yayınlarkidaha geniş kitlelere ulaşılabilir olsunlar.incelemelerkamu Denetçisi kurumunun 29 Извештај за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2012 година, Народен правобранител на Република Македонија, Скопје, Стр Амандман XI, Устав на Република Македонија, 2001, достапно на: 31 чл.2. Закон за Народен правобранител, Службен весник бр. 60/2003, 114/ Ibid. чл Ibid. чл Ibid. чл Ibid чл Ibid чл Ibid чл Ibid. чл Извештај по однос на состојбата за имплементација на сите политики што призлегуваат од Охридскиот рамковен договор, Секретaријат за спроведување на Охридски рамковен договор, Влада на Република Македонија, Скопје, 2012, стр.18 8

10 yasal sorumlulukları olan kurumlarda yapılmaktad, özet olarakhükümet kurumlarında, yerel yönetim birimleri ve kamu kurum ve hizmet kuruluşlarında. 39 Ohri Çerçeve Anlaşması uygulanma Sekreterliği Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti2004 yılında Ohri Çerçeve Anlaşması'nın başarılı bir şekilde uygulanması için Hükümet Genel Sekreterliği içinde ve Hükümetin bir Başbakan Yardımcısı başkanlığında Ohri Çerçeve Anlaşması'nın uygulanması Bölümünü kurdu.hızlı ve kapsamlı olarak Ohri Çerçeve Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 2007 yılında faaliyete geçen bu bölümü genişletme kararı alınmıştır ve bu Çerçeve Anlaşması'nın uygulanması için bir Sekreterlik haline 2008 yılında transforme edilmiş olan faaliyetlerini göstermeye başlamıştır. 40 Sekreterliğinsorumluluklarından biri olarak uygun ve adil temsilin izlenmesi ve iyileştirmesi olarak belirlendi. Ayrıca, Sekreterliğin rolüohri Çerçeve Anlaşmasından doğan stratejik önceliklerinuygulanmasında Hükümete destek verir,özellikle hükümet kurumlarında ve kamu kurumlarında tüm lara mensup vatandaşların yeterli ve adil temsili korumaya alır yılında Çerçeve Anlaşması'nın uygulanmasekreterliği azınlık grupların eşit temsili için bir strateji benimsemiştir. Alınan strateji tedbirleri Makedonya Cumhuriyetinde kamu ve devlet kurumlarında tüm ların uygun ve eşit temsil gelişimini sağlamak icin alınması gereken eylemleri içerir. Uzun vadede, strateji bakanlıklardaki, bakanlıkların bölgesel ofisleri ve belediyeler çalışanların toplam sayısı sayım sonuçları ile eşdeğer olması hedeflenmektedir. 42 Toplumlar Arası İlişkiler Komitesi Toplumlar Arası İlişkiler Komitesi kuruluş ve yetkileri Anayasaı XII Değişikliği ve Toplumlar Arası İlişkiler Komitesi Kanunu ile düzenlenmektedir. Meclis Komiteyi kurar, ve bu 19 üyeden oluşur,makedon ve Arnavutmilletvekili üyesi yedi olup, Türk, Ulah, Roman, Sırp ve Boşnak asıllı mıletvekilerindenbirer üye katılır. Eğer bır toplumun Mecliste mılletvekili yoksa o zaman Kamu Denetçisi, ilgili toplum temsilcileri ile istişare halinde,komiteye kalan üyeleri teklif edecektir. 43 Komitenin sorumlulukları arasında, ülkedeki lar arasındaki ilişkileri incelemek, özellikle kamu ve devlet kurumlarınnın tüm birimlerinde tüm ların uygun ve eşit temsil presibinin uygulamasınısağlamaktır. 44 Ayrıca, bu sorunların çözümlenmesi için öneri ve düşünceler geliştirir ve bunları Meclise sunmaktadır. 45 Toplulukların haklarını gerçekleştirme Ajansı 2008 yılında Makedonya nüfusunun 20'den az olan ların haklarını korumak ve geliştirmek için bir yasa çıkardı. Bu yasayı uygulamak, yanı sıra 20'den az olan ların haklarını düzenleyen yasaların 39 Извештај за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2012 година, Народен правобранител на Република Македонија, Скопје, Стр Извештај по однос на состојбата за имплементација на сите политики што призлегуваат од Охридскиот рамковен договор, Секретеријат за спроведување на Охридски рамковен договор, Влада на Република Македонија, Скопје, 2012, стр Секретаријат за имплементација на рамковен договор. Достапно на: 42 Котевска, Билјана. Ефективно политичко учество на помалите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија: влијание на охридскиот рамковен договор, Студиорум, Скопје, ст Амандман XII, Устав на Република Македонија, 2001, достапно на: 44 Чл.9, Закон за Комитетот за односи меѓу заедниците, Службен весник бр. 150/ Ibid. чл.10 9

11 uygulanmasını denetlemek içintoplulukların haklarını gerçekleştirme Ajansı kuruldu. 46 Ajans 2009 yılının son aylarında faaliyete başlamıştır. Bu yasa 20 az istihdamı olan ların üyeleri için her düzeyde devlet organları ve diğer kamu kurumlarında, uygun ve adil temsil ilkesinin uygulanmasını öngörmektedir. Bunların sonucu olarak, bu hükmün uygulanmasından Ajans sorumlu olduğu görülmektedir. 47 Ayrıca, Ajans Cumhuriyet Anayasası'ndan doğan yükümlülükleri ve yasalardan,devlet yönetiminde toplumun üyeleri olarak vatandaşların uygun ve adil temsilin özellikle sağlanması ile ilgili stratejik önceliklerin uygulanması konusunda Hükümeti destekler. 48 Diğer kurumlar arasında,ajans Ohri Çerçeve Anlaşması uygulanma Sekreterliği ile çalışmalarını koordine eder yılında devlet idaresi ve kamu kuruluşlarında ların eşit temsilini iyileştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin izlenmesi ve koordinasyonu için Bakanlar Komitesi kuruldu. 50 II.Metodoloji araştırmaların, İlk olarktan Makedonya Cumhuriyetinde mevcut bilimsel literatür ve mevzuat hakkında inceleme yapılmıştır, özel bir odaklanma ile mevcut düzenlemelerin belirlenmesi, uygun ve adil temsil ilkesinin uygulanmasına ilişkin kilit konuları ve sorunların tespitine calışılmıştır. Kamu Denetçiliği kurumunun kamu sektöründe yeterli ve adil temsili ile ilgili yıllık bir rapor yayınlasada ve bu konu hakkında bazı nitelikli araştırma olmasına rağmen"elit" üyelerinin görüşleriyle sınırlı olduğu tespitine varılarak, lar açısından uygun ve adil temsil ilkesinin uygulama hakkında genel kamuoyu görüşleri keşfedilmeye dair araştırma yapılmamıştır.vatandaşların algıları bir kavram başarısını değerlendirmek için gerekli olduğu göz önüne alındığında, ve bir devlet olarak uyumlu ilişkiler kurmak için bu tür bir araştırma mevcut siyasi ve bilimsel tartışmalara katkıda bulunacağına değerlendiriyoruz. Daha önceden yapılan bir anket sonuçlarına dayanılarak Uygun ve Adil temsil ilkesinin uygulanmasına ilişkin vatandaşların tutumları hakkında bilgi toplamak için ve anket soruları tasarlanmıştır.anket, likert ölçeği, sıralama, "uygun olanı seçin" ve açık sorulardan oluşmaktadır. Toplamda 12 soru ve 26 bireysel birim içerenmektedir ve bunlar iki bölüme ayrılmıştır A) Uygun ve Adıl temsil ve b) Ankete katılanlar hakkında Temel bilgiler. Anket şu sorulara cevap sağlamak için tasarlanmıştır: 1. Uygun ve Adil temsil ilkesi, kendi üyeleri ile ilgili olarak ugulanmaktamıdır: I. merkezi düzeyde yönetici olmayanpozisyonlar; 46 Чл.2, Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20 од населението во Република Македонија, Службен весник бр. 92/ Ibid. чл.4 48 Ibid. чл Ibid. чл Извештај по донос на состојбата за имплементација на сите политики што призлегуваат од Охридскиот рамковен договор, Секретaријат за спроведување на Охридски рамковен договор, Влада на Република Македонија, Скопје, 2012, стр.18 10

12 II. merkezi düzeyde yöneticipozisyonlar; III. Yerel yönetici olmayanpozisyonlar; IV. yerel düzeyde yönetici pozisyonlar. 2.Kendi toplum açısından uygun ve adil temsil ilkesinin uygulama nedenleri nelerdir? 3. Kendi topluluğun uygun ve adil temsil hakkında hangi bilgi kaynaklarıbilgilendirmek için kullanılır? 4.Nasıl kendi toplumunuzu daha iyi bir şekilde temsil edebilirsiniz? Anket farklı kategorilerde sosyal katılımcıların üzerinde yapılacak olduğu göz önüne alındığında, bu anketin girişiuygun ve adil temsililkesinin bir tanımı vermek gerektiği düşünüldü, aynı zamanda katılımcılar bir ilkeyi temsil eder iken aynı anlayış sağlayacak, böylece vatandaşlara bu kavrama yaklaşacaktı.uygun ve adil temsililkesi şu şekilde tanımlandı "Makedonya Cumhurıyetinin yapısı, devlet ve yerel yönetimlerde,yönetsel olmayan pozisyonlarda olduğu gibi yönetsel pozisyonlardadauzmanlık ve yetkinlik kriterlerinesaygı olaraktanyansıtılmalıdır".(çalışmada kullanılan sorular ekte yer almaktadır.) BONA MENTE:Topluluklar Arası İlişkiler Komisyonlarıyardımıylayerel düzeydeazınlık larınınkatılımının gelişmesi Projesi kapsamında öngörülen faaliyetlere göre bu anketintoplam nüfusun en az 20 si belirli bir grubun üyeleri olan belediyelerde yürütülmesi planlanmıştır. Bu kritere göre,araştırma Butel, Cair, Shuto Orizari, Brvenica, Dolnen, Zelenikovo, Yegunovtse, Kırçova, Kruşevo, Kumanova, Mavrovo Rostuşe, Petrovaç, Sopişte, Struga, Kalkandelen, Çaşka ve Çuçer Sandevo belediyelerinde yürütüldü.araştırma Üsküp (Cair, Shuto ve Butel Orizari'de) üç belediyede kaplıydı. Araştırmanın bir sonraki aşaması örnek belirlemesiydi.örnek belirlemedeki rasgele teknikleri (probability sampling techniques), deney belirleme çerçevesinin olmayışı ve nüfusun dağınık dağılımı bu araştırma için son derece pratik değildiler. Bu nedenlerden dolayı, biz bilerek örneklemeye yöneldik(non probability sampling), daha doğrusu, maksatlı örnekleme (purposive sample) yada başkatürlü adlandırılanaraştırmacı sübjektif görüşlere dayanan bir örnekleme olan(judgmental sample) yöneldik.bu yöntemtemsili sağlayamasada, yada tüm nüfus için genelleştirilmiş olamazsadaö cevaplayıcıları seçmek için yararlı bilgiler sağlayabilir. Sadece Makedonya Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen ların üyeleri ankete dahil etmek için karar verildiö veya Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Ulahlar, Sırplar, Romanlar ve Boşnaklar. Diğer lar küçük bir yüzdeden ( 1) dolayı ve pratik nedenlerden dolayı, ankete dahil edilmemiştir. Ankete sadece azınlık olan vatandaşlar katıldı, Makedonlara sadece az oldukları 7 belediyede anket yapılmıştır, Arnavutlar en az oldukları 11 beledıyede ve Romanlar Şuto Orizari bölgesinde ankete dahil edilmemişlerdir.burdaki asıl amaç,bütün katılımcıların aynı paydası olması ve kendı belediyelerinde azınlık olduğunu göstermek oldu, ve bu şekilde onların belediyelerinde azınlık olan ların açısından uygun ve adil prensibinin uygulanmasını görselleştirmekiçin da iyi bir temsil oldu. Bu durumda numune azınlıkların yüzdesini yansıtmka uygun olmadı, örneklemenin 85 i Makedonlar ve Arnavutlar oludu. Tüm toplumun görüşlerini keşfetmek için bu araştırmanın amaçları ile tutarlı değildi,bu nedenle, her tan 180 katılımcının olması planlandı. 11

13 Belediye Örnek Etnik Topluluk Makedon Arnavut Türk Ulah Sırp Roman Boşnak Toplam Butel Çaır Şuto Orizari Brvenıca Debre Dolneni Zelenikovo Yegunovtse Kırcova Kruşevo Kumanova Mavrovo Rostuşe Petrovec Sopişte Struga Kalkandelen Çaşka Çuçer Sandevo Toplam Anket "kağıt ve kalem biçimindeki" dağıtımı yapıldı, yani insanların bağımsız olarak doldurmaları istendi. Saha araştırmasıprojede katılımcı kuruluşlar tarafından yapılmıştır:kültürlerarası Diyalog Merkezi Kumanova, Kiçevo Toplum Geliştirme Merkezi, "Kadın Eylemi" çağdaş sosyal süreçlere Kadının Statüsü Geliştirme Derneği Üsküp Makedonya, Geliştirme ve Aktivizm "Aqua" Derneği Struga, Ekonomik ve Kalkınma Derneği Adora Kalkandelen, Yerel Toplum Geliştirme Vakfı İştip, Eğitim ve Geliştirme Merkezi Tearçe, Roman toplumunu geliştirme derneği Sumnal Üsküp ve Gençlik ve Kültür Merkezi Bitola. Saha araştırması 16 Eylül 2013 ve 4 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veri analizi SPSS 19.0 kullanılarak yapıldı(statistical Package for Social Science Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi), açık sorular üzerinde ise kalitatif analizi uygulandı.tanımlayıcı istatistiksel işlemler (tek değişkenli ve iki değişkenli statistik)verilerikapalı sorularüzerinde yapıldı.iki değişkenli statistikler değişkeni üzerinde yapıldı, çünkü diğer şeyler arasında çalışmanın amacı, kendi toplum açısından uygun ve adil temsil ilkesinin uygulanması ile ilgili algıda gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemek için yapıldı. Ayrıca (inferential) çıkarımsal istatistikler araştırıldı. 12

14 III. Tek değişkenli Analiz Sonuçları 1 6.Örneklemenin sosyo demografik özellikleri Bölüm 1 ile 6ya kadar tablo ve grafiklerde sunulan sonuçları numunenin sosyo demografik özelliklerini tanımlamaktadır, bu altı kriter üzeri düzenlenmiş 1266 bireye oluşur ki: yaş (1), cinsiyet (2), (3) eğitim (4), aylık gelir (5) ve belediye (6) olarak sıralanır. 1. YAŞ : Katilanlardan 1265 i bu soruyu yanıtladi, 37.9 u 31 ve 45 yaşları arasında, 29.1 i 46 ve 60 yaşları arasında, 24.6 si 18 ve 30 yaşları arasında, 61 yaşinin üstü ise kategoriye ait olanların küçük grubu ( 8.4) 'dür. Tablo 1. Yaş Yaş gurubu Katılımcı sayısı Yüzde , , , ,4 Вкупно ,0 2.CİNSİYET:Katılanlardan i bu soruyu yanıtladı 56,4 ü erkek ve 43.6 'si ise kadındı. Tablo 2. Cinsiyet Cinsiyet Katılımcı sayısı Yüzde erkek ,4 kadın ,6 toplam ,0 13

15 3.ETNİK TOPLULUK : Katılanlardan 1264 ü bu soruya cevap verdi 14.6 Arnavutlardan, Ulahlar ve Makedonlar 14.3 ardından Türklere Sırplar, Romanlar veboşnaklardi 14.2 ile takip ediyorlar. Tablo 3. Etnik Topluluk Etnik Katılımcı sayısı Yüzde makedon ,3 arnavut ,6 türk ,2 ulah ,3 sırp ,2 roman ,2 boşnak ,2 toplam ,0 4. Eğitim:1.257 katılımcıdan yarısı bu soruyu ( 49.9) lise, Yüksek öğrenim 1/3 veya ( 32.9) ve İlköğretimyaklaşık 1/5( 17.2) yanitladi. Tablo 4. Eğitim Eğitim seviyesikatılımcı sayısı Yüzde Ilkokul ,2 Orta Okul ,9 Yüksek Okul ,9 Toplam ,0 14

16 5. AYLIK GELIR : Bu soruya 1248 katılımcıdan( 51.5) i denar olan kategoriden, bunlarin ardından (37), den denar a kadar aylık gelire sahip katılımcılar, ve kesinlikle en az katılımcılar 20,001 denar üzerinde ( 11.5) aylık gelire sahip olan kategoridir. Tablo 5. Aylık Gelirler Aylık Gelirler Katılımcı Sayısı Yüzde den kadar , den , den üzeri ,5 Toplam ,0 6. Belediye : 13,4 Kumanovadan gelen katılımcılar, 10.7 Kruşevo ve Strugadan gelen katılımcılar, Çair ( 10.3), Kalkandelen (7),Butel (her belediyenin 6.2),Debar ( 5.3), Petrovac ( 5.2), Dolnen ( 4.7), Brvenica ( 3.3), Cucer Sandevo ( 3.2), Suto Orizari ( 2.8), Mavrovo Rostuse ( 2.6) ve Zelenikovo Yegunovtse Sopişte ve Çaşka (2.1 her belediyeden). Tablo 6. Belediye Belediye Katılımcı Sayısı Yüzde Butel 79 6,2 Çair ,3 Şuto Orizari 35 2,8 Brvenitsa 42 3,3 Debre 67 5,3 Dolneni 60 4,7 Zelenikovo 26 2,1 Yegunovtse 26 2,1 Kırcova 79 6,2 Kruşevo ,7 Kumanova ,4 Mavrovo Rostuşe 33 2,6 Petrovec 66 5,2 Sopişte 26 2,1 Struga ,7 Kalkandelen 88 7,0 Çaşka 26 2,1 Çuçer Sandevo 41 3,2 Toplam ,0 15

17 7 10. Uygun ve Adil temsil ilkesinin uygulaması: 7, 8, 9 ve 10 Bölümlerikatılımcılarıntüm merkezi ve yerel hükümet organlarında kendi ların katılımı ile ilgili bakış sunmaktadır, bu yönetsel işyerlerirde olduğu gibi yönetsel olmayanları da kapsamaktadır.sonuçlar olumlu tepkiler ( " uygulanmakta " ve " kısmen uygulanan " ) ve negatif tepkiler ( "uygulanmayan " ve " kısmen uygulanmayan" ) analizi için 2 ayrı gruba ayrılmıştır. "Nötr" ve "bilmiyorum" yanıtları dahil tüm cevaplar, aşağıdaki ( 7 10 ) tablo ve grafiklerde gösterilmiştir. 7.Hükümet organlarındaki yönetsel olmayan işyerleri ( bakanlıklar, mahkemeler, kamu yönetimi vb.): 34.8 "uygulanan " yanıtı veya "kısmen uygulanan"olumlu katılımcı cevapları toplam yüzde olarak olumsuz olanlardan küçüktü ( 5.1),( 39.9 ) "Uygulanmıyor" ve "kısmen uygulanmamakta"olduğunu yanıtladı 14,1 ilkenin nötr kulanıldığını ve11,2 onlar ise prensibinuygulandığını bilmediğini söyledi. Tablo 7. Hükümet organlarındaki yönetsel olmayan işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır? Uygulama seviyesi Katılımcı sayısı Yüzde Uygulanıyor 125 9,9 Kısmen uygulanıyor ,9 Nötr ,1 Kısmen uygulanmıyor ,4 Uygulanmıyor ,5 Bilmiyorum ,2 Toplam ,0 8. Hükümet organlarındaki yönetsel işyerleri (bakanlıklar, mahkemeler, kamu yönetimi, vb.) ( 32.7) uygulanan" ve "kısmen uygulanan" olumlu cevap veren katılımcıların toplam oranı olumsuz yanıt veren"uygulanamaz" ve "kısmen uygulanmakta", ( 10.3) anlamlı derecede düşük ya da (toplamda 43).14.7 "nötr" cevapladı ve 9.6 olanlar prensibin geçerli olup olmadığını bilmediğini söyledi. 16

18 Tablo 8. Hükümet organlarındaki yönetsel işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır Uygulanma seviyesi Katılımcı sayısı Yüzde Uygulanıyor 123 9,7 Kısmen uygulanıyor ,0 Nötr ,7 Kısmen uygulanmıyor ,9 Uygulanmıyor ,1 Bilmiyorum 121 9,6 Toplam ,0 9.Belediye organlarındaki yönetsel olmayan işyerleri (belediye idaresi, belediye araçları, okullar, anaokulları,kreşler,vb ) : (toplamda 33.5)"uygulanan" ve "kısmen uygulanan" olumlu cevap veren katılımcıların toplam oranı olumsuz yanıt veren "Uygulanmamakta" ve "kısmen uygulanmamakta", (9.9)ile anlamlı olarak düşük (toplamda 42.4) "nötr" uyguladığını ve 8.5 olanlar prensibin geçerli olup olmadığını bilmediğini söyledi. Tablo 9 Belediye organlarındaki yönetsel olmayan işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır? Uygulama seviyesi Katılımcı sayısı Yüzde Uygulanıyor 120 9,5 Kısmen uygulanıyor ,0 Nötr ,7 Kısmen uygulanmıyor ,0 Uygulanmıyor ,4 Bilmiyorum 108 8,5 Toplam ,0 10. Belediye organlarındaki yönetsel işyerleri (belediye idaresi, belediye araçları, okullar, anaokulları, kreşler, vb )(toplamda 31)"uygulanan" ve "kısmen uygulanan" olumlu cevap veren katılımcıların toplam oranı olumsuz yanıt veren "Uygulanmamakta" ve "kısmen uygulanmamakta", ( 15.5) ile anlamlı olarak düşük (toplamda 46.5) "nötr" uyguladığını ve 8 olanlar prensibin geçerli olup olmadığını bilmediğini söyledi. 17

19 Tablo 10 Belediye organlarındaki yönetsel işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır? Uygulama seviyesi Katılımcı sayısı Yüzde Uygulanıyor 119 9,4 Kısmen uygulanıyor ,6 Nötr ,4 Kısmen uygulanmıyor ,7 Uygulanmıyor ,8 Bilmiyorum 101 8,0 Toplam ,0 11. Uygun ve Adil temsil ilkesinin uygulamadaki başarısızlık nedenleri: 7 10 arası bölümlerde belirtilen konularda herhangi bir olumsuz görüşler dile getirenkatılımcıların, uygun ve adil temsil ilkesi uygulanmamasının onların üyeleri açısından neden olabilen beşneden sunuldu: 11.1Uygun kualifikasyon eksikliği; 11.2Yanlış parti eğilimleri; 11.3Bir siyasi parti olmayan eğilimleri; 11.4Bağlantı (aile, dost, vb) eksikliği; 11.5 Diğer Nedenler Bunların en önemli 3 nedenleri, 1ci en önemli neden, bunun ardından 2ci en onemlı neden ve 3cü en önemli neden olarak sıralanmaktadırlar. Her bir nedenin sonuçu11,1 11,5, aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmektedir Uygun nitelik eksikliği: Bu sebeple seçilen 207 Katılımcıdan, 44 Üçüncül önemli, 38.6En önemli olarak ve 17,4 İkincil önemli seçmiş. Tablo 11.1 Uygun kualifikasyon Eksikliği Önem Katılımcı Sayısı Yüzde En Önemli 80 38,6 İkincil önemli 36 17,4 Üçüncül önemli 91 44,0 Toplam ,0 18

20 11.2 Yanlış parti eğilimleri: seçilen 494 katılımcıdan, En önemli olarak 44.9 bunun ardından ikincil en önemli olarak 30,2 ve 24,9üçüncül önemli olarak yer alır. Tablo 11.2 Yanlış Parti seçimi Önem Katılımcı Sayısı Yüzde En Önemli ,9 İkincil önemli ,2 Üçüncül önemli ,9 Toplam , Bir siyasi parti olmayan eğilimleri; seçilen 533 katılımcıdan, 37.1 'en önemli, 36 gibi bir yüzde ile İkincil önemli ve 26.8 olaraküçüncül önemli sırada yer alır. Tablo 11.3 Siyasi Partiye üye olmamak Önem Katılımcı Sayısı Yüzde En Önemli ,1 İkincil önemli ,0 Üçüncül önemli ,8 Toplam , İlişkiler (aile, dost, vb) eksikliği:seçilen 516 katılımcıdan, 35.7 en önemli, ikincil en önemli 30,2 olarak, ve 34.1 üçüncül önemli seçmiş. 19

21 Tablo11.4 Tanıdık Eksikliği Önem Katılımcı Sayısı Yüzde En Önemli ,7 İkincil önemli ,1 Üçüncül önemli ,2 Toplam , Diğer Nedenler; Seçilen 66 katılımcıdan, aynı oranda ( 37.9) en önemli ve üçüncül önemli, 24,2ikincil önemli olarak seçilmiştir. Tablo 11.5 diğer nedenler Önem Katılımcı Sayısı Yüzde En Önemli 25 37,9 İkincil önemli 16 24,2 Üçüncül önemli 25 37,9 Toplam ,0 12. Bilgi Kaynakları:Daha sonra, katılımcılar kendi topluluğu hakkındakiuygun ve adil temsili bilgilenmek için kullandıkları kaynaklar soruldu istendi. En sık kullanılan bilgi kaynağı (73) Basın, ikinci sırada cok daha bir düşük yüzde ile dostlar (45.1) daha sonra Aile (26.5), İş arkadaşları (15.9) ve diğer kaynaklar (5.1). Tablo 12. Bilgi kaynakları Bilgi kaynakları Katılımcı Sayısı Yüzde Basın Aile ,5 Dostlar ,1 İş arkadaşları ,9 Diğer 64 5,1 20

22 13.Uygun ve Adil temsil ilkesinin uygulanmasının geliştirme yolları:son olarak, katılımcılara onların etnık toplumunun temsilinin hangi şekilde daha iyileştirilebilir diye soruldu.en iyi yol, gelişmiş yargı (43.4), Bu yönteme en yakın yöntem merkezi güçlü kontrol idi ( 40.8), bunların ardından Daha iyi eğitim ( 30.6), STK'lar artarak izleme ( 25.3), Yurttaşlar için şikayet mehanizması (24,6), Lobi faaliyetleri ( 14) ve son olarak diğer araçlar ( 2.8 ). Tablo 13. Sizin toplumunuzun temsili daha iyi nasıl sağlanabilir? Katılımcı Önlem Sayısı Yüzde 13.1 Daha iyi yargı , Daha iyi eğitim , Merkezi hükümetin ,8 daha sıkı kontrölü (Devlet Memur Ajansı gb.) 13.4 STK tarafından artırılan ,3 gözlem 13.5 Vatandaş şikayet ,6 mekanizmaları 13.6 Lobi faaliyetleri diğer 35 2,8 21

23 IV. İki değişkenli Analiz sonuçları. Tablo Açıklamaları: Değişkenlerlerin değişkeni ile kesişmesi (crosstabulation) bölüm IV tek bir biçimi izliyor bu sonradan grafikler ile desteklenmektedir. a) Tabloda soldan sağa nüfusu topluluğa görebölen kolonlar vardır. b) Yukarıdan aşağıya tablodaki her soru için farklı cevaplar vardır. c) Her kolon, her grup için cevaplar sağlar, katılımcıların sayısı ve bu kategoriye ait toplam katılımcıların yüzdesi olarak ifade edilir. Bir örnek vermek için aşağıda olan, tablo 14 kullanır. Soldan 4 cu sütün Makedon olarak işaretlenenve 181 katılımcıların makedon tan olduğunu gösterirö ve bu yüzde aşağıdaki gibidir: 40/181 veya 22.1 "uygulanmakta" cevabı seçti; 56 / 181 veya 30,9 "kısmen uygulanmakta" cevabını seçti; 13 / 181 veya 7.2 "nötr" cevabı seçti; 19 / 181 veya 10,5 "kısmen uygulanmamakta" cevabını seçti; 40 / 181 veya 22,1 "uygulanmamakta" cevabını seçti; 13 / 181 veya 7.2 "bilmiyorum" seçti; Sütunün alt hücresindekatılımcı 181 = 100olduğunu gösterir. d)her satırtopluluğu tarafındankatılımcılar, belli bircevapnası seçmişgösterir. Cevap(opsiyon) "uygulanmakta" kullanılarak Tablo14gösterimiçin1.264katılımcıdanbusoruyu yanıtladıolduğunu görebilirsiniz, 125kişi"uygulanmakta" olduğunubelirtti. Bu125ankete katılanların: 40MakedontopluluğunaAit; 12Arnavut topluluğunaait; 7Türk topluluğunaait; 35UlahtopluluğunaAit; 11SırptopluluğunaAit; 5Roman topluluğunaait; 15Boşnak topluluğunaait; Uygun ve Adiltemsilprensibininuygulanması 14Hükümet organlarındaki yönetsel olmayan işyerleri (bakanlıklar, mahkemeler, kamu yönetimi vb.) Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçlarındanşu görülebilmektedir: EğerKatılımcıların"uygulanmakta" ve "kısmen uygulanmakta"cevaplarına bakarsakmakedonlarveulaholumluyanıtlarınyüksek sayıdatoplamaise 53 ve 51.2, sırasıyla, Arnavutlar 38 ile üçüncü sırada; Sırasıyla"uygulanmamakta" ve"kısmen uygulanmamakta," katılımcıların toplamı yapılsa 55.3 ve 40.6, Boşnaklar ve Romanlaren çok cevabı var, sırasıyla38.4iletürklerve 37.5 Sırplar takip ediyor. 22

24 Genellikle"uygulanmakta" gibiolumlu yanıt veren lara bakılırsamakedonlarveulah tekrarsırasıyla 22,1 ve 19,3 ileen olumlutepkilervardır, bu diğer tüm örneklerin ortalamasındaniki katı için yüksektirortalama( 9.9), diğer tümların arasındakı salınım 2,8 ve 8,3 arası idi. Genellikle"uygulanmamakta" gibiolumsuz yanıt veren lara bakılırsaen olumsuztepkiler, sırasıyla 40.2 ve 30.6 ile, RomanlarveTürklerdevar Romanlartüm örneklemiçinortalamanın üzerindeiken( 24.4), diğer bütünlar 17.9 ve 22.7arasında gidip geliyor. Crosstabulationki kare testi vebusoruyaverilen cevaplarınarasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılmıştır. Etnik lar arasıistatistikselolarak anlamlı bir farkgörülse de [X2 (30) =192,058, p<0,5] katılımcının topluluğu ve verdiği yanıt arası ilişkiye (association) bakılırsa bu çok zayıf kalıyor, çünkü yanıt tahmininde çok düşük bir yüzde öngürüyor 6.5 gibi. Tabblo 14. Size göre, Hükümet organlarındaki yönetsel olmayan işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır? uygulanma kta makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak sayı (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) toplam 22,1 6,5 3,9 19,3 6,1 2,8 8,3 9,9 Merkez yönetim / yönetsel olmayan işyerleri kısmen uygulanma kta nötr kısmen uygulanma makta број ,9 31,5 28,3 30,9 13,4 16,8 22,2 24,9 број ,2 19,0 15,0 11,6 22,3 7,8 16,1 14,2 број ,5 14,7 17,8 8,8 19,6 15,1 21,7 15,4 uygulanma makta број ,1 18,5 30,6 22,7 17,9 40,2 18,9 24,4 bilmiyorum број ,2 9,8 4,4 6,6 20,7 17,3 12,8 11,2 toplam број ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 23

25 15.Hükümet organlarındaki yönetsel işyerleri (bakanlıklar, mahkemeler, kamu yönetimi vb.) Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçlarındanşu görülebilmektedir: EğerKatılımcıların"uygulanmakta" ve "kısmen uygulanmakta"cevaplarına bakarsakmakedonlarveulaholumluyanıtlarınyüksek sayıdatoplamaise 51.4ve 39.2, sırasıyla, Arnavutlar 37.5 ile üçüncü sırada; Sırasıyla"uygulanmamakta" ve"kısmen uygulanmamakta," katılımcıların toplamı yapılsa 57.9ve 55, Romanlar ve Türkler en çok cevabı var, sırasıyla46.4 Ulahlarileve 37.5 Boşnaklartakip ediyor. Genellikle "uygulanmakta" gibiolumlu yanıt veren lara bakılırsamakedonlarveulah tekrarsırasıyla 23,8ve 18,2ileen olumlutepkilervardır, bu diğer tüm örneklerin ortalamasındaniki katı için yüksektirortalama( 9.7), diğer tümların arasındakı salınım 1,7 ve 7,8arası idi. Genellikle"uygulanmamakta" gibiolumsuz yanıt veren lara bakılırsaen olumsuztepkiler, sırasıyla 47.2, 30.4 ve 29.4ileRomanlar, UlahlarveTürklerdevar Romanlartüm örneklemiçinortalamanın üzerindeiken( 27.9), diğer bütünlar 20.1ve 25.6arasında gidip geliyor. Crosstabulationki kare testi vebusoruyaverilen cevaplarınarasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılmıştır. Etnik lar arasıistatistikselolarak anlamlı bir farkgörülse de [X2 (30) = , p<0,5] katılımcının topluluğu ve verdiği yanıt arası ilişkiye (association) bakılırsa bu çok zayıf kalıyor, çünkü yanıt tahmininde çok düşük bir yüzde öngürüyor 4 gibi. 24

26 Табела 15. Колку, според вас, начелото на соодветна и правична застапеност се применува во органите на државната власт на раководните работни места во однос на припадниците на вашата етничка заедница? (одговори поделени според етничката заедница) етничка заедница централна власт / раководни работни места македонска албанска турска влашка Српска Ромска Бошњачка вкупно се применува број делумно се применува во етничка заедница 23,8 4,9 5,0 18,2 6,7 1,7 7,8 9,7 број во етничка заедница 27,6 32,6 21,1 21,0 22,9 15,7 20,0 23,0 неутрално број делумно не се применува не се применува во етничка заедница 7,7 25,0 15,0 7,2 21,2 7,9 18,9 14,7 број во етничка заедница 10,5 9,8 25,6 16,0 15,6 10,7 16,7 15,0 број во етничка заедница 21,5 20,1 29,4 30,4 21,8 47,2 25,6 27,9 не знам број во етничка заедница 8,8 7,6 3,9 7,2 11,7 16,9 11,1 9,6 вкупно број во етничка заедница 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25

27 16.Belediye organlarındaki yönetsel olmayan işyerleri (belediye idaresi, belediye araçları, okullar, anaokulları,v.b) Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçlarındanşu görülebilmektedir: EğerKatılımcıların"uygulanmakta" ve "kısmen uygulanmakta"cevaplarına bakarsakmakedonlarveulaholumluyanıtlarınyüksek sayıdatoplamaise 47.2ve 43.1, sırasıyla, Boşnaklar ve Türkler 37.2 ve 35 ile takip ediyor; Sırasıyla"uygulanmamakta" ve"kısmen uygulanmamakta," katılımcıların toplamı yapılsa 61.8ve 46.2, RomanlarveArnavutlaen çok olumsuz cevabı var, sırasıyla42.3iletürklerve 40.3Sırplar takip ediyor. Genellikle "uygulanmakta" gibiolumlu yanıt veren lara bakılırsaulah,makedon ve Boşnaklartekrarsırasıyla 18.3, 16ve 13,3 ileen olumlutepkilervardır, bu diğer tüm örneklerin ortalamasındaniki katı için yüksektirortalama( 9.5), diğer tümların arasındakı salınım 2,2 ve 7,8arası idi. Genellikle"uygulanmamakta" gibiolumsuz yanıt veren lara bakılırsaen olumsuztepkiler, 47.8ileRomanlarvar Romanlartüm örneklemiçinortalamanın üzerindeiken( 27.4), diğer bütünlar 18.3ve 28.8arasında gidip geliyor. Crosstabulationki kare testi vebusoruyaverilen cevaplarınarasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılmıştır. Etnik lar arasıistatistikselolarak anlamlı bir farkgörülse de [X2 (30) = , p<0,5] katılımcının topluluğu ve verdiği yanıt arası ilişkiye (association) bakılırsa bu çok zayıf kalıyor, çünkü yanıt tahmininde çok düşük bir yüzde öngürüyor 3.1 gibi. 26

28 Tablo 16. Size göre, Belediye organlarındaki yönetsel olmayan işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır? (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam sayı uygulanmakta 16,0 3,8 5,0 18,3 7,8 2,2 13,3 9,5 kısmen uygulanmakta sayı ,1 22,8 30,0 28,9 19,6 15,2 23,9 23,9 Belediye organları / yönetsel olmayan işyerleri nötr kısmen uygulanmamakta sayı ,7 19,0 17,8 8,3 21,2 10,1 20,6 15,7 sayı ,2 17,4 15,6 12,8 19,6 14,0 12,8 14,9 sayı uygulanmamakta 25,4 28,8 26,7 24,4 20,7 47,8 18,3 27,4 sayı bilmiyorum 6,6 8,2 5,0 7,2 11,2 10,7 11,1 8,6 sayı Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 27

29 17.Belediye organlarındaki yönetsel işyerleri (belediye idaresi, belediye araçları, okullar, anaokulları,v.b) Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçlarındanşu görülebilmektedir: EğerKatılımcıların"uygulanmakta" ve "kısmen uygulanmakta"cevaplarına bakarsaksırp ve Makedonlarolumluyanıtlarınyüksek sayıdatoplamaise 47.5ve 39.3, sırasıyla, Ulahlar ve Boşnaklar 34.7 ve 33.9 ile takip ediyor; Sırasıyla"uygulanmamakta" ve"kısmen uygulanmamakta," katılımcıların toplamı yapılsa 68, 52.5ve 50.8, Romanlar,TürkveUlahlarda en çok olumsuz cevabı var, sırasıyla44.8ilearnavutlarve 42.6 ile Makedonlar takip ediyor. Genellikle "uygulanmakta" gibiolumlu yanıt veren lara bakılırsa,sırp, Makedon ve Ulahtekrarsırasıyla 17.9, 15.5ve 14ileen olumlutepkilervardır, Sırplar diğer tüm örneklerin ortalamasındaniki katı için yüksektirortalama( 9.5), diğer tümların arasındakı salınım 1.7 ve 8.3arası idi. Genellikle"uygulanmamakta" gibiolumsuz yanıt veren lara bakılırsaen olumsuztepkiler, Romanlar ve Ulahlar 50.6 ve 37.4gösteriyor Romanlartüm örneklemiçinortalamanın üzerindeiken( 30.7), diğer bütünlar 20.1ve 31.3arasında gidip geliyor. Crosstabulationki kare testi vebusoruyaverilen cevaplarınarasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılmıştır. Etnik lar arasıistatistikselolarak anlamlı bir farkgörülse de [X2 (30) = , p<0,5] katılımcının topluluğu ve verdiği yanıt arası ilişkiye (association) bakılırsa bu çok zayıf kalıyor, çünkü yanıt tahmininde çok düşük bir yüzde öngürüyor 3 gibi. 28

30 Tablo 17. Size göre, Belediye organlarındaki yönetsel işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır? (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam sayı uygulanmakta 15,5 6,0 2,8 14,0 17,9 1,7 8,3 9,5 kısmen uygulanmakta sayı ,8 23,0 20,7 20,7 29,6 8,4 25,6 21,7 Belediye organları / yönetsel işyerleri nötr kısmen uygulanmamakta sayı ,0 19,7 19,0 8,9 12,8 8,4 21,1 14,5 sayı ,8 13,7 21,2 13,4 11,2 17,4 14,4 15,7 sayı uygulanmamakta 23,8 31,1 31,3 37,4 20,1 50,6 20,6 30,7 sayı bilmiyorum 7,2 6,6 5,0 5,6 8,4 13,5 10,0 8,0 sayı Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 29

31 18-21Uygun ve Adiltemsilprensibininuygulanmamasınedenleri 18.Uygunnitelik eksikliği Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: 3 Eğerenönemlinedeni, ikincil enönemlinedenive üçüncül enönemli nedenicevap seçen katılımcılarınsayısınıtoplarsak, uygunniteliklerineksikliğiromanların (69), Arnavutlaruzak olarakikinci(30), ardından Ulahlar (27) ve Türkler(25) için önem arzediyor; Eğer "en önemli" cevap veren katılımcıların etnititesine bakılırsa, en yüksek yüzdeye sahip ( 48.1), ile Ulahlar oluyor. Eğer "üçüncül en önemli" cevap veren katılımcıların etnititesine bakılırsasırplar en yüksek oranda ( 89.5) çoğunlukla Crosstabulationki kare testiuygulamasıiçin gereklivarsayımlaryerine getirilmemiştirv, bu nedenden dolayıtest topluluğun uygun ve adıl temsilinin uygulanmamasıarasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılmıştır. 30

32 Yeterli kualifikasyon eksikliği Toplam En önemli İkincil önemli üçüncül önemli Tablo 18. Yeterli kualifikasyon eksikliği (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) Toplam makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak sayı ,3 43,3 40,0 48,1 10,5 42,0 31,6 38,3 sayı ,6 13,3 20,0 11,1 0 18,8 42,1 17,5 sayı ,1 43,3 40,0 40,7 89,5 39,1 26,3 44,2 sayı ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 31

33 19.Yanlışparti eğilimleri Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: 3 Eğerenönemlinedeni, ikincil enönemlinedenive üçüncül enönemli nedenicevap seçen katılımcılarınsayısınıtoplarsak, yanlış parti eğilimleri şaşkınlık derecesinde her etnisite için En önemli neden olarak sıralanıyor,. Ve sonuçlar birbirine çok yakın: Makedonlar (67),Arnavutlar (72), Türkler(68), Ulahlar (79), Sırplar (77),Romanların (74) ve Boşnaklar(56); Eğer "en önemli" cevap veren katılımcıların etnititesine bakılırsa, en yüksek yüzdeye sahip (55.7), ile Ulahlar oluyor. Eğer "üçüncül en önemli" cevap veren katılımcıların etnititesine bakılırsaromanlar en yüksek oranda ( 36.5) çoğunlukla. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin uygulanmamasıarasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılamıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak önemli değişiklikliklikler yoktur. Yanlış parti seçimi Toplam En önemli İkincil önemli üçüncül önemli Tablo 19. Yanlış parti seçimi (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam sayı ,8 47,2 41,2 55,7 48,1 29,7 48,2 45,0 sayı ,9 30,6 32,4 26,6 31,2 33,8 26,8 30,2 sayı ,4 22,2 26,5 17,7 20,8 36,5 25,0 24,7 sayı ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 32

34 20.Siyasi partiye üye olmamak Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: 3 Eğerenönemlinedeni, ikincil enönemlinedenive üçüncül enönemli nedenicevap seçen katılımcılarınsayısınıtoplarsak, Siyasi partiye uye olmamakromanların (95) ve Türkler(93) için daha önemli, bu etnisitelerden daha aşağı Makedonlar, Arnavutlar,Ulahlar ve Sırplar (67 ile 68), arası; Eğer "en önemli" cevap veren katılımcıların etnititesine bakılırsa, en yüksek yüzdeye sahip (48.1), ile Boşnaklar oluyor. Eğer "üçüncül en önemli" cevap veren katılımcıların etnititesine bakılırsaromanlar en yüksek oranda ( 34.7) çoğunlukla. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin uygulanmamasıarasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılmıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak önemli bir değişiklik görülse se de [X 2 (12)=22.006, p<0.5], katılımcının topluluğu ve verdiği yanıt arası ilişkiye (association) bakılırsa bu çok zayıf kalıyor, çünkü yanıt tahmininde çok düşük bir yüzde öngürüyor 8.7 gibi. 33

35 Siyasi partiye üye olmamak Toplam En önemli İkincil önemli üçüncül önemli Tablo 20. Siyasi partiye üye olmamak (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) Toplam makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak sayı ,7 38,8 46,2 30,8 31,5 36,8 48,1 37,2 sayı ,6 41,8 29,0 35,9 47,9 28,4 25,0 35,9 sayı ,7 19,4 24,7 33,3 20,5 34,7 26,9 26,9 sayı ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 34

36 21. Ilişkilerineksikliği(aile, dost, v.b) Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: 3 Eğerenönemlinedeni, ikincil enönemlinedenive üçüncül enönemli nedenicevap seçen katılımcılarınsayısınıtoplarsak, bağlantı eksikliği Romanların (104) ve Türkler(88) diğer tüm gurublar 56 ıle 68 arası cevep vermişler; Eğer "en önemli" cevap veren katılımcıların etnititesine bakılırsa, en yüksek yüzdeye sahip (37.5), ile Romanlar oluyor. Eğer "üçüncül en önemli" cevap veren katılımcıların etnititesine bakılırsamakedonlar en yüksek oranda ( 36.5) çoğunlukla. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin uygulanmamasıarasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılamıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak düşüncelerinde önemli değişiklikler yoktur. Bağlantıların olmayışı Toplam En önemli İkincil önemli üçüncül önemli Tablo 21. Bağlantıların olmayışı (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Topl am sayı ,8 34,8 36,4 33,8 35,4 37,5 32,1 35,5 sayı ,5 31,8 35,2 33,8 29,2 41,3 37,5 34,2 sayı ,8 33,3 28,4 32,4 35,4 21,2 30,4 30,3 sayı ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 35

37 Bilgi Kaynakları 22. Medya Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: Eğeruygun ve temsil hakkındaki bilgilendirmede medyayı kullanıyorum cevabını veren katılımcılarınyüzdesine bakarsak; Bu bilgi kaynağı en fazla Ulahlar (77.9) en az ise Romanlar (68.2) kulanıyor, yüzde aralığı bu iki örnek arası dar olsa da, diğer lar 77 ile 69.1 arası. Eğer tüm ların evet cevaplararına bakarsak medya diğer kaynaklara kıyasla aile, dostlar ve iş arkadaşları gibi olanlardan en inemli bilgi kaynagı oluyor. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin ve medyayı bilgi kaynağı olarak kullanmak arasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılamıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak medya kullanımında düşüncelerinde önemli değişiklikler yoktur. Tablo 22. Bilgi kaynağı olarak Basın (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Topl am Bilgi kaynağı olarak Basın evet hayır sayı ,1 70,9 72,1 77,9 77,0 68,2 76,7 73,1 sayı ,9 29,1 27,9 22,1 23,0 31,8 23,3 26,9 sayı Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 36

38 23. aile Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: Eğeruygun ve temsil hakkındaki bilgilendirmede aileyi kullanıyorum cevabı veren katılımcılarınyüzdesine bakarsak; Bu bilgi kaynağı en fazla Arnavutlar (77.9) en az ise Ulahlar (68.2) kulanıyor, yüzde aralığı bu iki örnek arası geniştir, diğer lar 35.4 ile 19 arası. Eğer tüm ların evet cevaplararına bakarsak aile diğer kaynaklara kıyasla aile, dostlar ve iş arkadaşları gibi olanlardan üçüncü sıra bilgi kaynagı oluyor. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin ve aileyi bilgi kaynağı olarak kullanmak arasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılamıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak aileyi kullanan katılımcılar arasında [X2(6)=48.821, P<.05]. Lambda 0 iken Cramer V.197 ki bu iki değişken arasındaki bağlantı (association) gücünün düşük olduğunu gösterir. 37

39 Tablo 23. Bilgi kaynağı olarak aile (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam Bilgi kaynağı olarak aile evet hayır sayı ,3 41,8 25,7 14,4 35,4 19,0 24,4 26,4 sayı ,7 58,2 74,3 85,6 64,6 81,0 75,6 73,6 sayı Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 38

40 24. Arkadaşlar Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: Eğeruygun ve temsil hakkındaki bilgilendirmede arkadaşları kullanıyorum cevabı veren katılımcılarınyüzdesine bakarsak; Bu bilgi kaynağı en fazla Sırplar (51.7) en az ise Arnavutlar (37.4) kulanıyor, yüzde aralığı bu iki örnek arası dardır, diğer lar 37.8 ile 49.7 arası. Eğer tüm ların evet cevaplararına bakarsak aile diğer kaynaklara kıyasla aile, dostlar ve iş arkadaşları gibi olanlardan ikinci sıra bilgi kaynagı oluyor. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin ve dostların bilgi kaynağı olarak kullanmak arasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılamıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak dostlarını kullanan katılımcılar arasında [X2(6)=13.911, P<.05],katılımcının topluluğu ve verdiği yanıt arası ilişkiye (association) bakılırsa bu çok zayıf kalıyor, çünkü yanıt tahmininde çok düşük bir yüzde öngürüyor 1.1 gibi. Tablo 24. Bilgi kaynağı olarak dostlar (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam Bilgi kaynağı olarak dostlar Toplam evet hayır sayı ,8 37,4 45,8 48,6 51,7 49,7 37,8 45,1 sayı ,2 62,6 54,2 51,4 48,3 50,3 62,2 54,9 sayı ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 39

41 25. İş arkadaşları Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: Eğeruygun ve temsil hakkındaki bilgilendirmede iş arkadaşlarını kullanıyorum cevabı veren katılımcılarınyüzdesine bakarsak; Bu bilgi kaynağı en fazla Ulahlar (24.3) en az ise Romanlar (10.1) kulanıyor, yüzde aralığı bu iki örnek arası dardır, diğer lar 16.6 ile 12.8 arası. Eğer tüm ların evet cevaplararına bakarsak iş arkadaşları diğer kaynaklara kıyasla aile, dostlar ve medya gibi olanlardan dordüncü sıra bilgi kaynagı oluyor. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin ve iş arkadaşlarını bilgi kaynağı olarak kullanmak arasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılamıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak iş arkadaşlarını kullanan katılımcılar arasında [X2(6)=16.367, P<.05].Lambda 0 iken Cramer V.114 ki bu iki değişken arasındaki bağlantı (association) gücünün düşük olduğunu gösterir. 40

42 Tablo 25. Bilgi kaynağı olarak Iş arkadaşları (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam Bilgi kaynağı olarak Iş arkadaşları evet hayır sayı ,6 13,7 16,2 24,3 16,9 10,1 12,8 15,8 sayı ,4 86,3 83,8 75,7 83,1 89,9 87,2 84,2 sayı Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 41

43 Daha iyi bir yargı sistemi ile kendi toplumlarının temsili iyileştirebilme yolları 26.Daha iyi yargı Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: Eğeruygun ve temsil hakkındaki iyileşme daha iyi bir yargı ile olur cevabı veren katılımcılarınyüzdesine bakarsak; Bu iyileşme şekli en fazla Boşnaklar (53.4) en az ise Arnavutlar (32.4) tercih ediyor, yüzde aralığı bu iki örnek arası geniştir, diğer lar 49.4 ile 38.3 arası. Eğer tüm ların evet cevaplararına bakarsak daha iyi yargı diğer tercihlerle kıyasla (daha iyi eğitim ve merkezi hükümetin güçlü kontrolü, STK'ların artan oranda izlenmesi)birinci sıra tercihi oluyor. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin uygulanmaması ve daha iyi bir yargı arasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılmıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistiksel olarak katılımcılar arasında değişiklik gözlendi [X 2 (6)=21.058, P<.05],katılımcının topluluğu ve verdiği yanıt arası ilişkiye (association) bakılırsa bu çok zayıf kalıyor, çünkü yanıt tahmininde çok düşük bir yüzde öngürüyor 2.2 gibi. Tablo 26. Daha iyi yargı (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam Daha iyi yargı evet hayır sayı ,4 32,4 45,8 44,8 38,3 39,9 53,4 43,4 sayı ,6 67,6 54,2 55,2 61,7 60,1 46,6 56,6 sayı Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42

44 27.Daha iyi eğitim Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: Eğeruygun ve temsil hakkındaki iyileşme daha iyi bir eğitim ile olur cevabı veren katılımcılarınyüzdesine bakarsak; Bu iyileşme şekli en fazla Romanlar (42.7) en az ise Sırplar (24) tercih ediyor, yüzde aralığı bu iki örnek arası geniştir, diğer lar 34.5 ile 25.3 arası. Eğer tüm ların evet cevaplararına bakarsak daha iyi eğitim diğer tercihlerle kıyasla (daha iyi yargı ve merkezi hükümetin güçlü kontrolü, STK'ların artan oranda izlenmesi)üçüncü sıra tercihi oluyor. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin uygulanmaması ve daha iyi bir eğitimin arasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılmıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak katılımcılar arasında değişiklik gözlendi [X 2 (6)=21.748, P<.05].Lambda 0 iken Cramer V.132 ki bu iki değişken arasındaki bağlantı (association) gücünün düşük olduğunu gösterir. 43

45 Tablo 27. Daha iyi eğitim (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam sayı evet 26,7 33,0 34,5 28,2 24,0 42,7 25,3 30,6 Daha iyi eğitim sayı hayır 73,3 67,0 65,5 71,8 76,0 57,3 74,7 69,4 sayı Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 44

46 28. Merkezi hükümetin güçlükontrolü Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: Eğeruygun ve temsil hakkındaki iyileşme hükümetin daha sıkı kontrolü ile olur cevabı veren katılımcılarınyüzdesine bakarsak; Bu iyileşme şekli en fazla Arnavutlar (49.2) en az ise Ulahlar (24) tercih ediyor, yüzde aralığı bu iki örnek arası geniştir, diğer lar 49.4 ile 38.3 arası. Eğer tüm ların evet cevaplararına bakarsak daha iyi eğitim diğer tercihlerle kıyasla (daha iyi yargı, daha iyi eğitim, STK'ların artan oranda izlenmesi,lobicilik)ikinci sıra tercihi oluyor. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin uygulanmaması ve merkezi hükümetin güçlü kontrolü arasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılamıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak katılımcılar arasında değişiklik gözlendi [X 2 (6 )=14.518, P<.05].Lambda 0 iken Cramer V.108 ki bu iki değişken arasındaki bağlantı (association) gücünün düşük olduğunu gösterir. Tablo 28. Merkezi hükümetin daha sıkı kontrolü (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam Merkezi hükümetin daha sıkı kontrolü evet hayır sayı ,6 49,2 44,6 33,7 45,1 38,2 34,8 40,9 sayı ,4 50,8 55,4 66,3 54,9 61,8 65,2 59,1 sayı Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 45

47 29.STK'larınartanizlemesi Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: Eğeruygun ve temsil hakkındaki iyileşme STK daha artan gözlemi ile olur cevabı veren katılımcılarınyüzdesine bakarsak; Bu iyileşme şekli en fazla Sırplar (38.9) en az ise Makedonlar (16.7) tercih ediyor, yüzde aralığı bu iki örnek arası geniştir (22.2), diğer lar 33.1 ile 18.5 arası. Eğer tüm ların evet cevaplararına bakarsak daha iyi eğitim diğer tercihlerle kıyasla (daha iyi yargı, daha iyi eğitim,daha sıkı merkezi kontrol,lobicilik)dordüncü sıra tercihi oluyor. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin uygulanmamasıve STK artan gözlemi arasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılamıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak katılımcılar arasında değişiklik gözlendi [X 2 (6 )=37.273, P<.05]. Lambda 0 iken Cramer V.173 ki bu iki değişken arasındaki bağlantı (association) gücünün düşük olduğunu gösterir. 46

48 Tablo 29. STK artırılmış gözlemleri (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam STK artırılmış gözlemleri Toplam evet hayır sayı ,7 20,1 26,6 33,1 38,9 23,6 18,5 25,3 sayı ,3 79,9 73,4 66,9 61,1 76,4 81,5 74,7 sayı ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 47

49 30.Vatandaşlar tarafındanşikayetmekanizması Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: Eğeruygun ve temsil hakkındaki iyileşme vatandaş şikayet mekanizması ile olur cevabı veren katılımcılarınyüzdesine bakarsak; Bu iyileşme şekli en fazla Ulahlar (37) en az ise Arnavutlar (17.3) tercih ediyor, yüzde aralığı bu iki örnek arası geniştir (19.7), diğer lar 26.7 ile 18.6 arası. Eğer tüm ların evet cevaplararına bakarsak daha iyi eğitim diğer tercihlerle kıyasla (daha iyi yargı, daha iyi eğitim,daha sıkı merkezi kontrol,lobicilik)beşinci sıra tercihi oluyor. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin uygulanmaması ve vatandaş şikayet mekanizmasıarasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılamıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak katılımcılar arasında değişiklik gözlendi [X 2 (6 or 1)=24.492, P<.05]Lambda 0 iken Cramer V.140 ki bu iki değişken arasındaki bağlantı (association) gücünün düşük olduğunu gösterir. Vatandaş şikayet mekanizması Toplam evet hayır Tablo 30. Vatandaş şikayet mekanizması (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Toplam sayı ,7 17,3 18,6 37,0 25,1 24,2 22,5 24,5 sayı ,3 82,7 81,4 63,0 74,9 75,8 77,5 75,5 sayı ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 48

50 31. Lobi faaliyetleri Tablo vegrafikteaşağıdakiincelemesonuçları, bu olduğu görülebilmektedir: Eğeruygun ve temsil hakkındaki iyileşme lobi faliyetleri ile olur cevabı veren katılımcılarınyüzdesine bakarsak; Bu iyileşme şekli en fazla Sırplar (25.7) en az ise Arnavutlar (7.8) tercih ediyor, yüzde aralığı bu iki örnek arası geniştir (17.9), diğer lar 18.8 ile 9 arası. Eğer tüm ların evet cevaplararına bakarsak lobicilik diğer tercihlerle kıyasla (daha iyi yargı, daha iyi eğitim,daha sıkı merkezi kontrol,)altıncı sıra tercihi oluyor. Crosstabulationki kare testi topluluğun uygun ve adıl temsilinin uygulanmaması ve lobicilikarasındakiilişkiyi araştırmakamacıyla yapılamıştır. Katılımcının etnisitesine bakılırsa istatistıksel olarak katılımcılar arasında değişiklik gözlendi [X 2 (6)=36.458, P<.05].Lambda 0 iken Cramer V.171 ki bu iki değişken arasındaki bağlantı (association) gücünün düşük olduğunu gösterir. 49

51 Lobi faaliyetleri Toplam evet hayır Tablo 31. Lobi faaliyetleri (cevaplar topluluğa göre ayrılmıştır) makedon arnavut türk ulah sırp roman boşnak Topla m sayı ,4 7,8 15,3 18,8 25,7 9,0 12,4 14,0 sayı ,6 92,2 84,7 81,2 74,3 91,0 87,6 86,0 sayı ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50

52 V. Sonuçlar a. Tek değişkenli Analiz Sonuçları 1. Merkezi ve yerel düzeyde yönetsel ve yönetsel olmayan işyerlerinde uygun ve adil temsil ilkesinin uygulanışı hakkındaki katılımcıların düşüncelerini analiz ederken: Katılımcıların pek çoğu devletin tüm kademelerinde ve işlerlerin her kademesinde ilgili ilişkin, olumsuz görüşlere sahip. 2. Yalnızca olumsuz görüşleri analiz ederken: Olumsuz görüşleryerel düzeyde yönetim pozisyonlarında en belirgindir. 3. Uygun ve Adil temsililkesinin uygulanmayışı nedenleri üzerinde görüşler analiz edildiğinde: "Uygun niteliklerin eksikliği" diğer nedenlere kıyasla en uzak ihtimal olarak görülüyor, yani "bağlantısının olmaması", "bir siyasi partiye ait olmamak" "Yanlış parti eğilimleri" ile kıyasla. toplam 207 katılımcı bu nedeni en önemli,ikincil önemli veya üçüncül önemli olarak sıraladı, 494 ü "yanlış partiden", 533"bir siyasi partiye ait olmamak" ve 516 "bağlantı olmaması" sıralamış; Ancak "yanlış parti eğilimleri, uygun ve adil temsililkesinin uygulanmaması nedeni olarakbu derecelendirmedeen önemli olaraken görülüyor. 4.Katılımcıların onların ları açısından uygun ve adil temsil ilkesi uygulanışı hakkında bilgi edinmek için hangi kaynakları kullanıyorlar sorulduğunda: Medya en kullanılan kaynak(ile karşılaştırıldığında "arkadaşlar", ikinci sırayı alıyor); Arkadaşlar ikinci sırada yer aldı(bu kaynaklar üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer alanlardan karşılaştırıldığında çok altında). 5. Katılımcıların onların larıaçısından temsili nasıl daha iyi sağlanabilir sorulduğunda: Daha iyi yargı en iyi yöntemdir; Merkezi hükümetin sıkı kontrolü ikinci en iyi yöntemdir. b. İki değişkenli Analiz Sonuçları 1. Merkezi ve yerel düzeyde yönetsel ve yönetsel olmayan işyerlerinde uygun ve adil temsil ilkesinin uygulanışı hakkındaki katılımcıların düşüncelerini analiz ederken: Toplumlar arasındaki sonuçlartüm örneklem içingenel sonuçlar ile tutarlı değildir. Tüm numune içinsonuçlar genel olarak olumlu olanlardan daha fazla olumsuz gözükürken, lar arası aynı tür yönetim veya işyeri için düşünceler tutarlı değildir, bazı toplumşlarda olumlu olurken diğerlerinde olumsuz oluyor. Aynı arasında da hükümet pozisyonları türleri ve bir başka otorite karşısında türüyle başka karşı işlerin bir tür daha olumlu ya da daha olumsuz görüşler gösteriyor. Ancak, genel olarak,romanlar diğer tüm lardan kıyasla her tür devlet işleri ve iş pozisyonu hakkında cok tutarlı olarak olumsuz görüşe sahip, Türkler ve Boşnaklar, ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor; Makedonlar ve Ulahlarbütün toplumlardan daha olumlu, ama hergüç ve iş pozisyonları için değil, Sırplar üçüncü sırada yer alıyor. 2. Uygun ve adil temsililkesinin uygulanmama nedenleri üzerinde görüşler analiz edildiğinde: 51

53 "yanlış parti eğilimleri" düşüncesi bütün gruplar arasında, tutarlı olarak ilkenin uygulanmamamsı sebebi olarak en önemli nedendir; "bir siyasi partiye üye olmamak" düşüncesi lar arası tutarlılık gösteriyor, ve ilkenin uygulanmaması için ikinci en önemli neden görülüyor, Türkler ve Boşnaklar bundan ayrılıyor, onlar bunu diğer lardan daha önemli görüyor; "bağlantılar eksikliği" ilkenin uygulanmaması için bütün gruplar arasında tutarlı olarak üçüncü en önemli nedeni; "uygun nitelik eksikliği" ilkenin uygulanmaması için bütün gruplar arasında tutarlı olarak en önemsiz olarak görülüyor. Özellikle sırplar bunun en önemsiz neden olarak görüyor. 3. Düşünce oluşturmadaki bilgi kaynaklarınıanaliz ederken: Medya bütün lar arasında çok tutarlı olarak kesinlikle en önemli bir bilgi kaynağı olarak düşünülüyor; Arkadaşlar, bütün lar arasında bu düşünce belirli ölçüde tutarılık gösteriyor. Çoğu ikinci en önemli kaynak olarak düşünüyor, çoğunlukla bu Sırplardaen fazla ve Arnavutlarda en azdır; Aile,bütün lar arasında bu düşünce belirli ölçüde tutarılık gösteriyor. Çoğu üçüncü en önemli kaynak olarak görülüyor, çoğunlukla bu Sırplardave Arnavutlarda ve daha düşük düzeyde Ulahlarda görülüyor. İş arkadaşları,bütün lar arasında bu düşünce tutarlılık göstermiyor. Toplamda bu dordüncü en onemli bilgi kaynağı, ama bu Ulahlar için özellikle doğrudur, bu Romanlariçin daha az öneme sahip. 4. Etnik katılımcıların daha iyi bir temsilini hangi yollardanelde edebiliriz analiz ederken: Bir toplumun temsilinin iyileşmesi için "daha iyi bir yargı", "daha iyi eğitim", "merkezi hükümetin güçlü kontrolü"," STK'ların izlemedeki artışı" veya " vatandaşların şikâyetleri için mekanizma"konusunda görüşler dikkate alındığında,, görüşler gruplar arasında veaynı toplum içerisinde tutarsızlık gösteriyor. Daha iyi yargı: genel olarak, bu en önemli yöntemdir, Bununla birlikte bu Boşnaklar tarafından en etkili olarak kabul edilirken Arnavutlar daha az etkili buluyor. Merkezi hükümetin güçlü kontrolü: Genel olarak, bu ikinci en önemli yöntemdir. Ancak, en etkili Arnavutlar tarafından ve daha azetkili Ulahlartarafından kabul edilir. Daha iyieğitim: Genel olarak, buüçüncü en önemli yöntemdir. Ancak, en etkili Romanlar tarafından ve daha azetkili Sırplartarafından kabul edilir. STK'ların Artan izlenmesi: Genel olarak, budördüncü en etkili yöntemdir. Ancak, en etkili Sırplartarafından ve daha azetkili Makedonlar tarafından kabul edilir. Vatandaşların şikâyet mekanizmaları: Genel olarak, bubeşinci en etkili yöntemdir. Ancak, en etkili Ulahlar tarafından ve daha azetkili Arnavutlar tarafından kabul edilir. Lobicilik: Genel olarak, bualtıncı en etkili yöntemdir. Ancak, en etkili Sırplar tarafından ve daha az etkili Arnavutlar tarafından kabul edilir 52

54 Bibliyografya Yayınlar: Engstrom, Janny. Multiethnicity or Binationalism? The Framework Agreement and the Future of the Macedonian State, the European Book on Minorities Issues, Vol.1, 2001/2, Kluwer Law International, 2003 Horowitz, DL. Democracy in divided societies in L Diamond & MF Plattner (eds.) Nationalism, ethnic conflict, and democracy, 1994 Malevska, Mirjana. Painful Confrontations, New Balkan Politics, Vol. 4/5, Peace and Democracy Center: Ian Collins, Skopje, 2002 Mickey, Robert W., Adam Smith Albion, Success in the Balkans? A Case Study of Ethnic Relation in the RM, in Iam M. Cuthberson and Jane Leibowith (eds.) Minorities: The New Europe s Old Issue, Institute for East West Studies, New York, 1993 Бошковски, Донче. Спроведување на правата на заедниците практики, механизми и заштита, ОБСЕ, Скопје 2012 Вкупно население, домаќинства и станови, Вкупно население според изјаснувањето за националната припадност, мајчиниот јазик и вероисповеста, Книга X, 2002 Извештај за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2012 година, Народен правобранител на Република Македонија, Скопје, 2013 Извештај по донос на состојбата за имплементација на сите политики што призлегуваат од Охридскиот рамковен договор, Секретеријат за спроведување на Охридски рамковен договор, Влада на Република Македонија, Скопје, 2012 Котевска, Билјана. Ефективно политичко учество на помалите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија: влијание на охридскиот рамковен договор, Студиорум, Скопје Правилник за содржината на годишниот план за соодветна и правична застапеност на заедниците, Министерство за информатичко општество и администрација Правни документи: Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001 Устав на Република Македонија Закон за култура, Службен весник бр. бр.31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012 Закон за државни службеници, Службен весник бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012 Закон за јавно обвинителство, Службен весник бр.150/2007, 111/2008 Закон за Комитетот за односи меѓу заедниците, Службен весник бр. 150/2007 Закон за основно образование, Службен весник бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, Закон за средно образование, Службен весник бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/

55 Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20 од населението во Република Македонија, Службен весник бр. 92/2008 Закон за Народен правобранител, Службен весник бр. 60/2003, 114/2009 Закон за локална самоуправа, Службен весник 5, 2002 Закон за судовите, Службен весник бр.58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/20120 Закон за јавни службеници, Службен весник бр. 52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/ /2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012) Закон за судска служба, Службен весник бр.98/2008, 161/2008, 6/2009, 150/2010 Интернет извори:

56 Ek: Anket Uygun ve Adil Temsil Anketi Bu anketinamacı, Makedon, Arnavut, Türk, Sırp, Ulah, Roman ve Boşnak üyelerininkendi toplumları ile ilgili uygun ve adil temsililkesininuygulanmasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Uygun ve Adil temsililkesi uzmanlık ve yeterlilikkriterlerine saygı gösterilerek devlet ve yerel yönetimlerdeki yönetsel ve yönetsel olmayan pozisyonlarında ülkedeki yapınınyansıtılması gerektiği anlamına gelir. Anket, Yerel YönetimlerBirliği ( ZELS ) ve Toplum KalkınmaEnstitüsü ( CDI ) tarafından " Bona Mente: Topluluklar Arası İlişkiler Komisyonlarıyardımıylayerel düzeydeazınlık larınınkatılımının gelişmesi projesi kapsamında yapılmakta ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Anketinsonuçları bir rapor halinde yayınlanacak ve uygun ve adil temsililkesininuygulanmasını teşvik için hizmet edecektir. Anket sorularını siz bağımsız olarak doldurmaktasınız. Cevaplarınız anonim kalmakta. Anketi tamamlamak için yaklaşık beş dakika ayırmanız gerekecek. Anketi tamamladığınızda, sonuçları sizeanketi veren kişiye veriniz. Teşekkür ederiz! I. Uygun ve Adil temsil 1. Size göre, Hükümet organlarındaki yönetsel olmayan işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır? (Tek bir cevabı seçin!) A. Uygulanmakta B. Kısmen uygulanmakta C. nötr G. Kısmen uygulanmamakta D. Uygulanmamakta F. Bilmiyorum 2. Size göre, Hükümet organlarındaki yönetsel işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır? (Sadece tek bir cevap seçin!) A. Uygulanmakta B. Kısmen uygulanmakta C. nötr G. Kısmen uygulanmamakta D. Uygulanmamakta F. Bilmiyorum 55

57 3. Size göre, Belediye organlarındaki yönetsel olmayan işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır? (Sadece tek bir cevap seçin! ) A. Uygulanmakta B. Kısmen uygulanmakta C. nötr G. Kısmen uygulanmamakta D. Uygulanmamakta F. Bilmiyorum 4. Size göre, Belediye organlarındaki yönetsel işyerlerinde sizin açısından uygun ve adil temsil ilkesi nekadar uygulanmaktadır? (Sadece tek bir cevap seçin! ) A. Uygulanmakta B. Kısmen uygulanmakta C. nötr G. Kısmen uygulanmamakta D. Uygulanmamakta F. Bilmiyorum Eğerönceki dört sorulardan herhangi birine D ve E cevabı seçtiyseniz Soru 5 ile devam edin. Aksine 6 cı soruya geçiniz 5. Aşağıda uygun ve adil temsililkesin sizin üyeleri açısından geçerli olmaması için bazı nedenler vardır. (Önemlerine göre bu nedenleri sıralayın lütfen. En önemli sebeb kutusuna 1 koyun, ikincil en önemli kutusuna 2 koyun ve üçüncül en önemli kutusuna 3 koyun. Aynı numarayı birden fazla kutuya koymayın.) Uygun nitelik eksikliği Yanlış parti eğilimleri Bir siyasi partiye üye olmamak Bağlantı eksikliği (aile, dost, vs. ) Diğer 6. Aşağıdaki bilgi kaynaklarından sizin toplumun uygun ve adil temsili hakkında bilgilenmek için hangisinı kullanmaktasınız? (Gerektiği kadar uygun olan cevaplar seçin.) Medya Aile Arkadaşlar İş arkadaşları Diğer 56

58 7. Sizin toplumunuzun daha iyi temsilini nasıl temin edebilirsiniz? (Gerektiği kadar uygun olan cevaplar seçin) Daha iyi yargı Daha iyi eğitim Merkezi hükümetin daha güçlü kontrolü ( örneğin, Devlet MemurlarıAjansı) STK'ların artan izlenımı Vatandaşların şikâyet mekanizması Lobicilik Diğer II. SİZİN HAKKINDA BAZI TEMEL BİLGİLER 8. Yaş: ( sadece tek bir cevap seçin! ) Cinsiyet: (sadece tek bir cevap seçin! ) Erkek Kadın 10. Etnik : ( sadece tek bir cevap seçin! ) Makedon Arnavut Türk Ulah Sırp Roma Boşnak 11. Tamamlamış en yüksek eğitim düzeyiniz nedir? (Sadece tek bir cevap seçin! ) İlk okul Orta okul Yüksek okul 12. Aylık geliriniz nedir? (Sadece tek bir cevap seçin!) den kadar 9,001 20,000 den arası den üzerinde 57

59 Toplum Geliştirme Enstitüsü (TGE) Kalkandelen Lubo Bozinovski Piş, No82, 1200 Kalkandelen Теl/faks:( ) E mail: Web sayfa: Makedonya Cumhuriyeti Yerel YönetimlerBirliği ZELS Kopenhagenska 5, 1000 Üsküp Тelefon: (+389 2) Faks: (+389 2) E mail: Web sayfa: 58

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması. Gürcan Banger

Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması. Gürcan Banger Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması Gürcan Banger Yapıyı Oluşturan Unsurlar (Organizasyonel) Başkan Dış Denetçi Danışma Kurulu Kurumsal Danışmanlar Kurulu Başkan Yardımcıları Müdürlükler Yapıyı Oluşturan

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Yerel seviyede etnik topluluklar hakları gerçekleşmesi ve korunması

Yerel seviyede etnik topluluklar hakları gerçekleşmesi ve korunması Yerel seviyede etnik topluluklar hakları gerçekleşmesi ve korunması - deneyimler ve öneriler - SRETEN KOTSEVSKİ Üsküp, Haziran 2014 Deneyimler ve öneriler 1 1. İçeriliği 2. Raporda yer alan kısaltmaların

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı

EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı Bu Proje Avrupa Komisyonu tarafından verilen destek ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, bu belge bulunan

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Code of Conduct ımız.

Code of Conduct ımız. Code of Conduct ımız. Değerleri birlikte yaşamak. Beraber değerler yaratmak. Deutsche Telekom!" === İçindekiler Önsöz 4 Ön açıklamalar 6 Şirket prensibi 6 Yürütme 7 Uygulama ve geçerlilik 7 Hukuk ve ahlak

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu Sürdürülebilir Yerel Kalkınma için Gençlerin Karar Mekanizmalarına Katılımı Araştırması Gerekçesi Bölgesel kalkınma ile ilgili çabaların sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü Derya Sevinç July 14, 2006, Kayseri Kalkınma Ajansları:Genel Görünüm Slide 2 Avrupa AB

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Türkiye Değerlendirme Raporu İstanbul, Şubat 26

Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Türkiye Değerlendirme Raporu İstanbul, Şubat 26 Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Türkiye Değerlendirme Raporu İstanbul, Şubat 26 9.3.2015 г. 1 PROJE ve RAPOR Hakkında Genel Bilgi SELDI ortaklığının amacı, Güneydoğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye de sorunsallığı

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı