Ozerden Plastik Sanayi ye TicaretA4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ozerden Plastik Sanayi ye TicaretA4"

Transkript

1 Ozerden Plastik Sanayi ye TicaretA4 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait proforma finansal bilgiler ye ba~imsiz denetci güvence raporu

2 Ozerden Plastik Sanayl ye Ticaret A.$. Icindeki!er Sayfa Ba~imsiz denetçi govence raporu 1-2 Proforma finansal durum tablosu 3-4 Proforma kapsamli gelir tablosu 5-8

3 E ~y11 Guney Building a better Masiak, Sariyer working world stanbul Turkey SMMM A$ Fax: Eski BuyUkdere Ba~ims,zCad. Denetim ye ey.corn Tel : Orjin Maslak No:27 Ticaret Sicli No: Proforma inansal Bilgilerin Derlenmesine iii~kin BaUlmslz Denetçi Guvence Raporu Ozerden Plastik Sanayi ye Ticaret A.~. Yonetim Kurulu ye Ortakiarlna Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine Iii~kin Rapor ~irket yonetimi tarafindan Ozerden Piastik Sanayi ye Ticaret A.~. nin ( Sirket ) proforma finansal biigilerinin derlenmesini raporlarnaya yonelik guvence denetimimizi tarnaniiami~ buiunuyoruz Proforma finansal biigiier 30 Haziran 2014 tarihll proforma finansal durum tablosundan, aynl tarihte sona eren donerne iii~kin proforma kapsamli geiir tabiosundan ye ilgili dipnotiardan oiu~maktadir. ~irket yonetirninin proforma finansal bilgilerl derierken dayanak aidl~l geçerli klstasiar, Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartiari Kurumu nun ( KGK ) 10 Aralik 2014 tarih ye sayili Resmi Gazete de yaylnlan42 no IuTebIi~ inde beiirienmi~ ye 2 no lu dipnotta tanimianrni~tir. Proforma finansal bilgiler ~irket yonetimi tarafindan 1 no iu dipnotta belirtilen i~iemin Sirket in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyla finansal dururnu ye ~irket in 8Yfll tarihte sons eren doneme ili~kin finansal performansi Ozerindeki etkisini; i~lernin finansal durum tablosu açisindan 30 Haziran 2014 tarihincie, gelir tablosu acisindan se 1 Ocak 2014 tarihincfe gerçekie~mi~ gibi gostermek aniaciyla derienmi~tir. Bu surecin bir parçasi olarak, ~irket yonetirni, ~irketin finansal durumu ye finansal perforrnansi lie ilgili biigileri ~irket in, hakkinda bir ba~imsiz denetim raporu yayimianmi~ 30 Haziran 2014 tarih itibariyle sona eren doneme ili~kin finansal tablolarindan eide etmi~tir. $irket Yonetiminin Proforma Finansal Bilgilere IIi~kin Sorumiulu~u çirket yonetirni; proforma finansal bflgiierin geçerli kistaslara dayanarak derienmesinden sorumiudur. BaUimsizIi~imiz ye Kalite Kontrol Kamu Gozetirni, Muhasebe ye Denetim Standartlarl Kurumu tarafindan yayimianan, durustluk, tarafsiziik mesieki yeterhk ye Ozen, sir sakiama ye mesie~e uygun davranl~tan oiu~an temel ilkelere dayanan Ba~imsiz Denetçiier için Etik Kurailarin ba~imsiziik ye difler etik hukumierine uygunluk sa~iamaktayiz Denetim ~irketimiz Kalite Kontrol Standardi ii uygularnakta ye dolayisiyla etik hukumlere, mesleki standart ara ye yururlukteki mevzuat hukurnierine uygunluk sa~landi~ina dali belgelendiriirni~ politika ye prosedurleri içeren kapsarnh bir kalite kontrol sisteminin devarnhil~lni sa~iamaktadir. Ba~imslz Denetcinin SorumiuIu~u Bizim sorumlu u~umuz çirket yonetimin proforma finansal bilgileri turn enemli yonierlyle, geçerli kistas ara dayanarak derleyip deriemedi~i hakkinda 42 Saylil TUrkiye Denetim Standartiari TebIi~ i tarafindan gerekli kiiindi~i Uzere gor(4 vermektir. Yapti~imiz denetim, Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlarl Kurumu tarafindan yayirnlanan Guvence Derietirni Standardl 3420 Bir izahnarnede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine iii~kin Raporiama Yaprnak Uzere Ustlenilen Guvence Denetirnleri ne uygun olarak yurutqirn($tur. Bu Standart, ~irket yonetiminin proforma finansal biigiieri, turn Onemli yonleriyie, geçerli klstaslara dayanarak derieyip deriemedi~ine dair makul govence eide etmek Uzere prosedurlerimizi pianiamamizi ye uyguiarnamlzl gerektirmektedir. A member firm or Ernst &Yoeng Global Limited

4 Building a better working world Bu denetimin amaclari açisindan, proforma finansal bilgilerin derlenmesincle kullanilan herhangi bir tarihi finansal bilgiye iii~kin herhangi bir raporun veya gor(40n guncellenmesinden veya yeniden yaylmlanmaslndan sorumlu de~iliz. Ayrlca denetim suresince proforma finansal bilgilerin derlenmesinde kullanilan finansal bilgilere ili~kin bir ba~imsiz denetim veya sinirli ba~lmslz denetim yurutm(4 de de~ihz lzahnarnede yer alan proforma finansal bilgilerin amaci yalnizca, onemli bir olay veya i~lemin i~letrnenin duzeltilmemi~ finansal bilgileri Uzerindeki etkisini, bu amaçla seçilen daha Onceki bir tarihte gerçekle~en bir olayml~ veya yapllan bir i~lemmi~ gibi gostermektir. Dolaylslyla, olay veya i~lemin 18 Ternmuz 2014 ye 9 EyluI 2014 tarihlerindeki gerçelc sonucunun gosterilen ~ekilde olaca~i konusunda herhangi bir guvence vermernekteyiz Proforma finansal bilgilerin turn Onemli yonleriyle geçerli klstaslara dayanarak derlenip derienmedi~ine ili~kin raporlarna yapmak 1cm yorutulen bir makul guvence denetirni; sorumlu tarafça proforma finansal bilgilermn derlenmesi slraslnda kullanllan geçerli klstaslarln do~rudan ilgili olay veys i~lemie ili~kilendirilebilen Onemli etkileri sunmak cm uygun bir dayanak (temel) olu~turup olu~turrnadl~lnin de~erlendirilmesi ye a~a~ldaki hususlarda yeterll ye uygun kanlt elde edilmesi 1cm Ongorulen prosedurlermn uygulanmaslndan olu~ur llgili proforma duzeitmelerin; etkileri, bu klstaslara uygun olarak gosterip gostermedi~i ye Proforma finansal bilgilerin, bu duzeitmelerin, dozeltilmemi~ finansal bilgilere uygulanmaslnl do~ru bir ~ekilde yansltip yansltmadi~l. Seçilen prosedurler; denetçmnin; i~letmenmn niteii~ine, derlenen proforma fmnansal bilgilere iii~kmn olay veya i~leme ye difler denetim ~artlarina yonelik anlayl~ini goz OnUnde bulundurarak ula~tl~l rnuhakemesmne dayanmaktadlr Denetimirniz aynl zarnanda proforma finansal bilgilermn genel sunurnunun de~eriendirilrnesmni de lçermektedir. Denetim slrasinda elde etti~irniz kanitlarln goru~qrnuzun olu~turulmasl 1cm yeterli ye uygun bir dayanak olu~turdu~una inanlyoruz GorU~ GOr~$UmUze gore, proforrna finansal bilgiler, belirtilen dayana~a gore do~ru ye duzgun bir ~ekilde derienmi~tir. Guney Ba~lrnsIz Denetirn ye Serbest Muhasebeci Mali Mt4avirlik Anonim ~irketi A member firm of Ernst & Young Global Lirnited Kaan BtatS s -. Sorumlui~n~t;i 9 ~ 12 Ocak 2015 Istanbul TUrkiye ~-- -C A member firm of Ernsl & Young Global Limited

5 Ozerden Plastik Sanayl ye Ticaret A.?. 30 Haziran 2014 tarihli proforma finansal durum tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi ( TL ) olarak ifade ediimi~tir.) Can dönem 30 Haziran 2014 Van I klan Dönen varliklar Nakit ye nakit benzerleri Ticari alacaklar IIi~kiIi olmayan taraflardan ticari alacaklar Di~er alacaklar hiçkili taraflardan di~er alacakiar - -IIi~kiIi olmayan taraflardan di~er alacaklar Stoklar Pe~in adenrni~ giderler Di~er dönen varlikiar Duran varliklar Di~er alacaklar IIi~kiIi olmayan taraflardan di~er alacaklar Maddi duran varliklar Maddi olmayan duran varliklar ErteIenmi~ vergi varii~i Pe~in odenmi~ giderler Toplam vanliklar )Ii~ikteki dipnotlar finansal tablolarin ayrilmaz parçasini oiu~turur. (3)

6 Ozerden Plastik Sanayi ye Ticaret A4. 30 Haziran 2014 tarihli proforma finansal durum tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe TOrk Lirasi ( TV ) olarak ifade edilmiflr.) Can dönem 30 Haziran 2014 Kaynakiar Kisa vadeli ygkomlolukler Kisa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmalarin kisa vadeli kisimlari Ticari borçlar IIi~kiIi olmayan taraflara ticari borçlar çaii~anlara sa~lanan faydalar kapsaminda borçlar Difler borçlar IIi~kiIi taraflara difler borçlar lii~kiii olmayan taraflara difler borçlar ErteIenmi~ gelirler Danem kari vergi yukumiuiu~u tizun vadeli yokumlulukler Uzun vadeli borçlanmalar Uzun vadeli karçiliklar - caii~aniara sa~ianan faydalara iii~kiri kar~iiikiar ErteIenmi~ gelirler Toplam yokomlolükler Ozkaynaklar Odenmi~ sermaye Kardan ayrilan kisitianmi~ yedekler Kar ye zararda yeniden siniflandirilmayacak birikmi~ di~er kapsamli gelir veya giderler (11.090) - caii~aniara sa~ianan faydalara iii~kin aktueryal kazançf(kayip) (11.090) Geçmi~ yillar karlari/(zararlari) ( ) Net donem karif(zarari) Toplam özkaynaklar Toplam kaynaklar IIi~ikteki dipnotlarfinansal tablolarin ayrilmaz parçasini oiu~turur. (4)

7 Ozerden Plastik Sanayi ye Ticaret A.~. 30 Haziran 2014 tarihli proforma kapsamli gelirtablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi ( TV ) olarak ifade ediinii~tir.) Carl dönem I Ocak 30 Haziran 2014 Hasilat Sati~Iarin maliyeti ( ) BrQt karl(zarar) Pazarlarna giderleri (-) ( ) Genel yonetim giderleri (-) ( ) Esas faaliyetlerden di~er gelirler Esas faaliyetlerden di~er giderler (-) ( ) Esas faaliyet karil(zarari) Yatirim faaliyetlerinden gelirler Finansman gideri!geliri öncesi faaliyet kari Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) ( ) Vergi öncesi kar SOrdOrOlen Faaliyetler Vergi Gelir I (Gideri) - Donem vergi (gideri)/geliri ( ) - Ertelenen vergi (gideri)/geliri Net donem kari Diüer kapsamli gelir Kar veya zararda yeniclen siniflandinlmayacaklar caii~aniara sa~ianan faydalara iii~kin aktueryal kazançlar ErteIenmi~ vergi gelirif(gided) (25.125) Difler kapsanili gelir (vergi sonrasi) Toplam kapsamli gelir IIi~ikteki dipnotlar finansal tablolarin ayrilmaz parçasini oiu~turur. (5)

8 Ozerden Piastik Sanayl ye Ticaret A.$. 30 Haziran 2014 tarihii proforma finansal tabiolara iliçkin açiklayici dipnotlar (devami) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi ( TL ) olarak ifade ediimi~tir.) cirket in organizasyonu ye faaliyet konusu Ozerden Plastik Sanayi ye Ticaret A~. ( cirket ) 2000 yiiinda kuruimu~ olup, ambalaj ye paketieme sektorunde faaliyet gostermektedir. çirkevin kuruiuç tarihindeki ticaret Onvani HQseyin Nami Ozerden Izolasyon Levhasi Balonlu Naylon Ambalajiama ye Inçaat Sanayi Ticaret A.?. olup, 30 Mayis 2012 tarih ye 8079 sayili TOrkiye Ticaret Siciii Gazetesinde han edilerek Ozerden Piastik Sanayi ye Ticaret A~. olarak de~içtiriimi~tir.?hrket in baçiica faaiiyeti, baionlu naylon, izolasyon ievhasi, yapboz kopok, cikolata yasti~i ye çeçitli paketieme ye ambalaj UrUnlerinin Uretimi ye sati~idir.?irket in kayitli adresi: Huzur Mah. Ayaza~a Cendere Cad. No:8 Sariyer istanbul/turkiye. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyie ortalama çaii~an sayisi 77 dir (31 Aralik ki~i). 1. i~iemier Proforma finansal tabiolar aça~idaki i~iemierin etkilerini yansitmak amaciyla hazirianmi~tir. a)?irket 18 Temmuz 2014 tarihinde Yalova Merkez Kirazii KoyU Diçbudaklik Mevkhi nde satiç bedeii TL ye tekabul eden G22CI1C1B Pafta No. 148 Ada No. ye 1 Parsel No. iu m2 iik area alimi gercekieçtirmi~tir. Alinan arsanin finansmani Garanti Bankasi Levent Sanayi?ubesi nden temin ediien 18 Ternmuz 2019 vadeli olan ye %12 faizli kredi kuilanimi lie sa~ianmiflr. b)?irket, 9 EyiUI 2014 tarihinde Yaiova Merkez Kirazh KayO Diçbudakiik MevkhVnde sati~ bedeb TL ye tekabul eden G22CIIC1B Pafta No. 148 Ada No. ye 14 Parsel No. Iu m2 Vk arsa alimi gerçekie~tirmi~tir. Alinan arsanin finansmani Yapikredi Bankasi Maslak?ubesi nden temin ediien, TL, 11 EylUi 2015 vadek ye %11,35 faizii kredi ile TUrkiye Ekonomi Bankasi Masiak?ubesi nden ahnan TL iik rotatif kredi kuiianimi lie gerçekie~mi~tir TL tutarindaki tapu harci ye emiak masrafiari proforma finansal tabiolara yansitiimami~ olup,?irketin resmi kayitiarinda sirasiyia 9 EyiOi 2014 ye 18 Temmuz 2014 tarihierinde aktifie~tiriimi~tir.?irket, proforma finansai durum tabiosunu hazirlarken söz konusu içiemin 30 Haziran 2014, proforma geiir tabiosunu hazirlarken ise I Ocak 2014 tarihinde gerçekieçti~ini varsaymi~tir. Bu sebepie proforma finansai durum tablosundaki ozkaynaklar aitindaki net donem kari lie, proforma gelir tabiosundaki net donem kari arasinda 6 ayhk faiz tahakkuku tutari oian TL Bk fark cikmaktadir. 2. Proforma finansal tablolarin sunumuna iliflin esasiar Proforma finansal bhighier Sermaye Plyasasi Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ye sayih Resmi Gazete de yayinianan sen N, 14.1 noiu Sermaye Piyasasinda Finansal Raporiamaya lr~kin Esasiar Tebh~i ( Tebh~ ) hokumierine uygun oiarak hazirianmi~ oiup Tebhöin 5.Maddesine gore Kamu GOzetimi Muhasebe ye Denetim Standartiari Kurumu ( KGK ) tarafindan yayimianan TUrkiye Muhasebe Standartiari ni I TOrkiye Finansai Raponiama Standartiari lie buniara hih~kin ek ye yorumiani ( TMS/TFRS ) esas ahnmiçtir. Proforma finansai durum tabiosu ye proforma kapsamli gerr tabioiani sadece tanimiayici amaçia sunulmu~tur. ih~iktekh dipnotiar finansai tabioiarin ayriimaz parçasini oiu~turur. (6)

9 Ozerden Plastik Sanayi ye Ticaret A.~. 30 Haziran 2014 tarihli proforma finansal tablolara iliçkin aciklayici dipnotlar (devami) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Turk Lirasi ( TL ) olarak ifade ediimi~tir.) 2. Proforma finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) Proforma finansal bilgiler, ~irketin ayni clonem cm uyguladi~i muhasebe politikalarina uyurnluluk gosterrnektedir. Not I de yer verilen içlemler, finansal dururum tablosuna 30 Haziran 2014 tarihinde gerçekie~ti~i varsayilarak ye kapsamli gelir tablosuna isa 1 Ocak 2014 tarihinde gerçekleçti~i varsayilarak yansiti Fm i ~ti r. Maddi duran varlikiar Maddi duran varliklar, elde etme maliyetinden birikmi~ amortismanin duçulmesi ile varsa kalici de~er doøikiq~onon indirilmesi sonrasinda oiu~an net de~eri ile finansal durum tablosunda gosterilrnektedir. Arnortismana tabi tutulan varlikiar, maliyet tutarlari Uzerinden tahmini ekonomik ornurlerine dayanan oranlarla do~rusal amortisman yontemine gore aktife girdikleri tarih dikkate alinarak kist amortismana tabi tutulmaktadrr. Arsa, faydali örnrunun sinirsiz kabul edilmesinden dolayi amortismana tabi tutulmamaktadir. Maddi duran varlikiarin hurda de~erinin Onemli tutarda oimadi~i tahmin edilmektedir. Maddi duran varlikiar, kapasitelerinin tarn olarak kullanumaya hazir oldu~u ye fiziksel durumlarinin belirlenen üretim kapasitesini kar~ilayaca~i durumlarda aktifie~tiriiir ye iffa editmeye ba~ianiriar. Maddi duran varlikiarin hurda de~ermnin Onemli tutarda oimadi~i tahmin edilmektedir. Amortisrnan, maddi duran varlikiarin ekonomik faydali OmUrlerini yansitan oranlarda do~rusai amortisman metoduna gore hesaplanrnaktadir. Arsa, faydali OrnrOnun sinirsiz kabul edilmesinden dolayi amortismana tabi tutulrnamaktadir. Maddi duran varhklarin ekonomik OmOrleri a~a~idaki gibidir: OmUr Makine, tesis ye cihazlar 4-15 Taçitlar 5 Demirba~Iar 4-15 Ozel maliyetler 5 Maddi duran varliklarin kayitli de~erierinin varli~in geri kazanilabilir de~ei1nden daha yuksek oidu~u durumlarda duran varlik geri kazanilabilir de~erine indirilir Maddi duran varlik elden çikarilrnalariyla olu~an kar veya zararlar, maddi duran varli~in ta~idi~i de~ere gore belirlenir ye ilgili gelir ye gider hesaplarina kaydedilir. Bakirn ye onarim giderleri olu~tuklari donernin kapsamli gelir tablosuna gider olarak kaydedilirler. Baçlica yenilemeler Fe ilgili rnaliyetler ice maddi duran varli~in gelecekte, yenilerneden onceki durumundan daha iyi bir perforrnans ile ekonomik yarar sa~lamasi beklenen durumlarda o varli~in maliyetine eklenirler. Varli~in maliyetine eklenen soz konusu aktifie~tirrne sonrasi harcarnalar, ilgili varlioin ekonomik Ornarleri çerçevesinde amortismana tabi tutulurlar. Finansal borclar Butun fmnansal borçlar, ilk olarak, rnaliyet de~erleri ile kayitlara yansitilmiçtir. Ilk kayda alini~ tarihinden sonra krediler etkin faiz orani kullanilarak indirgenmiç de~erleri ile gosterilir. Indirgenrniç de~er, ihraç giderleri ye iskonto orani veya odeme Uzerindeki prim dikkate alinarak hesaplanir. ltfa sarecinde veya yokumluluklerin kayda alinmasi sirasinda ortaya çikan gelir veya giderler, gelir tablosu ile ili~kilendirilir. Ili~ikteki dipnotlar finansal tablolarin ayrilrnaz parçasini oluçturur. (7)

10 Ozerden Plastik Sanayi ye Ticaret A.~. 30 Haziran 2014 tarihli proforma finansal tabiolara iii~kin açiklayici dipnotiar (devami) (Tutarlar aksi beiirtiimedikçe Turk Lirasi ( TL ) olarak ifade ediimiçtir.) 3. Proforma düzeltme kayitlari Proforma dozeitme kayitlari mevout biigiiere gore hazirianmiçtir ye çirket yonetiminin makul buidu~u belirli varsayimlari ye dozeitmeleri kapsamaktadir. Proforma duzeltme kayitlari: - ~irket, Yalova Merkez lice, Kirazli KOyu, Di~budakIik Mevkii 148 Ada 1 ye 14 noiu parselleri topiam TL bedene olmak üzere kredi lie finansman sa~iayarak satin aimi~ olup, biiangonun aktifinde duran varlikiar kisminda buiunan Maddi Duran Varlikiar hesabina TL kaydetmiç ye kar~ih~inda Kisa Vadeli Borçlanmaiar ye Uzun Vadeh Borçianmalar hesapiarina srrasiyia TL ye TL kaydetmiçtir. - ~irket, arsa ahmina 1cm finansman kuilanmak üzere aidi~i toplam TL finansal borca iiii~kin olarak, kapsamli gehr tablosunda finansman giderieri hesabina TL tutarinda faiz tahakkuk gideri kaydetmi~tir. Faizier tahakkuklari sirasiyia TL ye TL aimak Ozere Odeme planiarinda belirtiien faiz oranlari dikkate ahnarak hesapianmiçtir. 30 Haziran 30 Haziran DUzeitme Kayitlari (Proforma) Maddi duran varlikiar Kisa vadeli borçianmaiar Uzun vadeli borçianmalar Ihçikteki dipnotlarfinansal tablolarin ayrilmaz parçasini oiuçturur. (8)

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU

Detaylı

VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER

VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER 1 VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER AKIN AKBULUT E. Baş Hesap Uzmanı AKIN AKBULUT 2 Muhasebe-Denetim İlişkisi ile İlgili

Detaylı

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI (BDS 706) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı