ĐZMĐR DOĞALGAZ BĐLGĐ PAYLAŞIM VE YÖNETĐM SĐSTEMĐ (NGISS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐZMĐR DOĞALGAZ BĐLGĐ PAYLAŞIM VE YÖNETĐM SĐSTEMĐ (NGISS)"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir ĐZMĐR DOĞALGAZ BĐLGĐ PAYLAŞIM VE YÖNETĐM SĐSTEMĐ (NGISS) S. G. Bilgen 1 1 ĐZMĐRGAZ,Đzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.,Yapım Đşletme Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı, ÖZET Bilginin üretilmesi, elde edilmesi kadar bu bilginin verimli bir şekilde yönetilmesi de gelişimi hedefleyen kurum ve kuruluşlar için benimsenebilecek en önemli stratejilerden birisidir. Söz konusu bilginin yönetimi çeşitli bilgi sistemleri, uygulamalar ve teknolojiler bütününü kapsayan çözümleri beraberinde getirmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) coğrafi verinin toplanması, depolanması, sorgulanması ve analiz edilerek kullanılmasını sağlayan bir teknoloji olup kuruluşların coğrafi tabana dayanan bilgilerinde karar vermelerine yardımcı olmaktadır. Konuma dayalı olan çalışmalarda verinin tek bir yerde toplanması ve bu veri üzerinden istenilen sorgulama ve analizlerin yapılabilmesi yönünden aynı zamanda yöneticiler için bir karar destek sistemi olarak değerlendirilebilecek olan CBS teknolojisi altyapı hizmetleri ile ilgili çalışmalarda da oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Đzmir de doğalgaz dağıtımı ve işletilmesi konusunda tek yetkili şirket olarak hizmet veren Đzmirgaz A.Ş., kuruluşundan bu yana Đzmir ili içinde dağıtım bölgesi sınırları kapsamında, doğalgaz hizmeti ile ilgili her şeyi sistematik ve düzenli bir şekilde yürütebilmek ve özellikle doğalgaz şebekesini daha verimli, güvenli ve kontrollü olarak kullanabilmek ve gerek şebeke gerek adres tabanlı her türlü altyapı bilgisine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmak amacı ile CBS kullanarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışma, Đzmirgaz A.Ş. de CBS tabanlı olarak kurulan Đzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi(NGISS) kapsamında CBS fonksiyonlarından ve avantajlarından şirket içindeki ilgili süreçlerde nasıl yararlanıldığını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda CBS nin diğer sistemlerle birlikte çalışabilirlik fonksiyonu ile ihtiyaç duyulan bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlanabildiği gösterilmektedir. Anahtar Sözcükler: Birlikte Çalışabilirlik, Adres/Numarataj, Uygulama Geliştirme, Altyapı Bilgi Sistemi, Sorgulama/Analiz ABSTRACT NATURAL GAS INFORMATION SHARING AND MANAGEMENT SYSTEM OF ĐZMĐR (NGISS) Management of information is one of the most considerable strategies as well as producing or having data for any company that aims developing. Geographic Information Systems (GIS) is a new technology that includes collecting, storing, querying and analyzing spatial data. It is also an effective tool for decision making process for administrators. ĐZMĐRGAZ is the only natural gas distribution company in Izmir, following its activities with GIS technology for the efficient and safe usage of the natural gas network beginning from its establishment. In this study, it is aimed to show that how make good use of GIS functions or its advantages in the scope of GIS based Natural Gas Information Sharing and Management System of Izmir. At the same time, it displays that it is easy to access information very speedy and easily by means of integration function of GIS with the other systems. Keywords: Address, GIS Applications, Infrastructure Information Systems, Querying 1. GĐRĐŞ Dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan bir kullanım alanına sahip olan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ülkemizde de son yıllarda kullanımı artmış ve sistem farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri birçok sektörde olduğu gibi kent altyapısına dair çalışmalarda da bilgisayar ve internet teknolojisine dayalı olanaklar sunmakta ve de bilginin güncel olarak tutulmasını kolaylaştırmaktadır. Güncel ve de merkezi bir yerde toplanan bilgiye kolay erişilebilmesi ise kurum yöneticilerinin veya kullanıcıların kendileri ile ilgili süreçlerde CBS yi etkin bir karar destek aracı olarak kullanabilmelerini sağlar. Bilgi paylaşımı olgusundan hareketle CBS tabanlı olarak geliştirilen NGISS projesi ile Đzmirgaz A.Ş. içerisindeki çeşitli süreç ve faaliyetlerde sahip olunan bilginin paylaşılarak en etkin ve de verimli şekilde kullanılabilmesi hedeflenmiştir. Đzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi Đzmirgaz A.Ş için tasarlanmış doğalgaz altyapı şebeke verileri ile mekansal üstyapı bilgilerini sözel bilgilerle sayısal ortamda ilişkilendiren; harita tabanlı bilginin merkezi bir veritabanında, abone, şebeke altyapısı, bakım-onarım vs gibi diğer sistemlerarası bilgilerle eşleştirilerek bütünleşik bir yapıda toplandığı, sorgulandığı ve analiz edilerek sunulduğu bir sistemdir. Đhtiyaç duyulan bilgilere hızlı ulaşılması ve kullanılması, bilginin yönetilmesi ve bilgi üzerinde stratejik karar verilmesinin sağlanması sistemin kullanıcılar açısından belirlenmiş olan ana hedefleri arasında yer almaktadır. 2. CBS VE KURUMSAL YÖNETĐM ĐZMĐRGAZ A.Ş.; 5216 Sayılı yasa ile Đzmir Büyükşehir Belediye hizmet sınırlarının genişletilmesiyle sınırları yeniden belirlenen Đzmir ili ve Tire ilçesinden oluşan doğalgaz dağıtım bölgesi için doğalgaz dağıtım lisansı almış ve bu tarihten itibaren yatırım çalışmalarına başlamıştır.

2 Đzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi (NGISS) ĐZMĐRGAZ A.Ş, Đzmir ilinde doğalgaz altyapı yatırımlarını yaparak, yatırım yapılan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda bulunan kullanıcıların taleplerini almak, doğal gaz kullanımına geçmelerini sağlamak ve tüketim tespiti, tahakkuk, tahsilât ve benzeri işlemlerin takip, denetim, kontrolü ile kanuni yükümlülüklerinin gerekliliklerini yerine getirmek üzere faaliyette bulunur. Kurum, yapılacak tüm işlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) nun yönetmeliklerine kararlarına ve süreçlerine bağlı kalmak zorundadır. Şekil 1: Đzmirgaz A.Ş. Faaliyetleri ve CBS Doğalgaz şirketleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 64 e göre doğalgaz altyapı bilgi sistemi kurmak zorundadır. Söz konusu maddede, kurulması zorunlu kılınan sistemin genel kapsam ve özellikleri ile birlikte sistem dahilinde sahip olunması gereken sorgulamalar da ana hatları ile belirlenmiştir. Bu sistem; istenilen ölçek ve standartlarda harita üretimi, doğalgaz şebeke ve bağlantılarının bilgisayar ortamında üretilmesi, modellenmesi, analiz edilmesi, görüntülenmesi, sorgulanması ve müşteri hizmetlerini içeren bir bilgi sistemidir. Harita üretimi, güncel verinin tutulması, internet tabanlı uygulamaların geliştirilmesi vs gibi fonksiyonlar dikkate alındığında kurulması zorunlu kılınan sistemin CBS tabanlı bir sistem olması kaçınılmazdır. Ön proje çalışmaları sırasında Đzmir ilinin genel özellikleri değerlendirmeye alınmış olup şehir ile ilgili detaylı veri toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda tasarım ve projelendirme çalışmalarına geçilerek ĐZMĐRGAZ A.Ş. lisans belgesinde belirtilen alanların tümünde proje çalışmaları tamamlanmıştır. Nazım imar planları ve dağıtım bölgesi sınırları içinde kalan imarlı alanlar dikkate alınarak dağıtım şebekesi tasarımı yapılmıştır. Tasarım ve projelendirme aşamasından sonra imalat sürecine geçilmiştir. Bu süreçte doğalgaz şebekesinin durumu ve bu şebekenin geçtiği güzergah ile doğalgaz hattının kesiştiği diğer altyapıların konumlarını gösteren haritalar olarak tanımlanan as-built haritaları oluşturulmuştur. Gerek projelendirme aşamasında gerek imalat aşamasında oluşturulan bu harita CBS tabanlı merkezi bir bilgi sisteminde toplanmış oluşu işletme aşamasındaki faaliyetlerin izlenme ve kontrolü için oldukça kolaylaştırıcı bir roldedir. Đşletme süreci, imalatı tamamlanmış olan hattın güvenli ve kontrollü olarak kullanımı, gerektiğinde acil durum yönetimi gibi aşamaları kapsar. Tüm bu süreçlerin yanı sıra hangi sokaklarda yatırım çalışmaları var? Doğalgaz kullanan bölgeler nereler? Hangi bölgelerde talep yoğunlaşmakta? gibi soruların cevaplarının alınmasında gerek kurumiçi bilgilendirme gerekse kurumlararası koordinasyon kapsamında harita tabanlı gerekli iletişimlerin gerçekleştirilmesi CBS tabanlı olarak geliştirilen Đzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi(NGISS) ile sağlanır. 3. GELĐŞĐM AŞAMALARI (METHODOLOJĐ) Đzmir lisans bölgesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugüne kadar çıkarılmış en kapsamlı bölgedir. Bu alan; 22 ilçe, bu ilçelere bağlı 38 belde, yaklaşık 500 mahalle, yaklaşık cadde ve sokak bilgisini kapsamakta olup hedeflenen yatırım çalışmalarının tamamlanması sonucunda ise müşteriye hizmet götürülmesi planlanmıştır. Bu derece kapsamlı bir alana hizmet edecek projede tüm bu bilgilerin toplanarak sunulduğu ve işletildiği bir sistemin oluşturulması sürecinde ilk ve en önemli adım sistem tasarımının yapılmasıdır. Bu doğrultuda hazırlanan CBS Sistem Tasarım Raporu nda gereken tüm teknik detaylar belirlenmiştir. Belirlenen kapsamda tespit edilen amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturulması gereken alt sistemler belirlenerek altlık haritaların oluşturulması aşamasına geçilmiştir. Altlık haritaların oluşturulması en önemli adımlardan biri olup sistem kullanıldığı sürece gereken veri güncelleme çalışmaları ile de sürekli desteklenmektedir. Altlık haritaların hazırlanmasından sonra uygulamaların oluşturulması aşamasına geçilmiştir. Tüm bu süreçlerin tamamlanması ile eş zamanlı olarak sistem, şirket içinde kullanılmaya başlanmıştır. Kullanım aşaması ile birlikte ortaya çıkan ve belirlenen çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda gerek verilerin güncellenmesi gerek uygulamaların işlevselliğinin geliştirilmesi ile sistemin etkinliği daha da artırılmıştır. Sistem bir CBS uzmanı sorumluluğunda yönetilmektedir. Bütün yetki dağıtımları, kullanıma açılacak tablolar ve güncelleme şekilleri bu uzman tarafından değiştirilebilmektedir. Sistemde ayrıca iki ana kullanıcı grubu mevcuttur: birincisi; veri üretiminden sorumlu olan kullanıcılar ikincisi ise herhangibir veri girişi söz konusu olmayan, sadece sorgulama, analiz ve raporlama yapma imkanı olan kullanıcılardır.

3 Bilgen 3.1 Sistem Tasarımı Sistem amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, üretilecek haritaların ve uygulama araçlarının tespit edilmesi yanı sıra yazılım ve donanım teknik altyapısının oluşturulması ile sistem tasarımının ilk aşaması gerçekleştirilmiştir. Oldukça fazla sayıda ve çeşitlilikte olan verinin kullanıcılara en uygun şekilde bilgi verebilmesi için organize edilerek yönetilmesi sağlanmıştır Kapsam, Amaç Ve Hedefler Amaç, Đzmir Doğalgaz projesi kapsamında verilecek abonelikler için CBS tabanlı adres ve öznitelik verilerini içeren veritabanlarının tasarlanarak tüm abonelik bilgilerinin adres tabanlı bu veritabanları üzerine eklenmesi, böylece gerek şebeke altyapı gerekse abone bilgilerine harita tabanlı olarak merkezi bir yerden hızlı erişimin sağlanması ve bu bilginin kolay paylaşımını gerçekleştiren bir Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sisteminin oluşturulmasıdır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda oluşturulması gereken alt sistemler ve bu sistemlerarası geçişleri düzenleyen entegrasyonlar düzenlenmiştir. Adres Bilgi Sistemi ve Şebeke Bilgi Sistemi belirlenen alt sistemlerdir. Abone Bilgi Yönetim Sistemi(ABYS), Bakım Onarım Malzeme Yönetim Sistemi(MAXIMO) ve Proje Yönetim Sistemi gibi diğer sistemler ile bilgi paylaşımı ise gerçekleştirilen entegrasyonlar ile sağlanmıştır. Her bir alt sistem için ayrı hedefler belirlenmiştir. Adres Bilgi Sistemi Ülkemizde kullanılan adres formatları incelendiğinde standart bir sistemin olmadığı görülmektedir. Adres bileşenlerinin çokluğu, numarataj çalışmalarının gerekli hassasiyette ve doğru yapılamaması, kurumların kendi dokümanlarında bile aynı adres formatlarını kullanmayışı ve adres bileşenlerinde yapılan değişikliklerden (yeni sokak açılması, yeni bina numaraları vb.) kurumların haberdar olmayışı ülkemizde bir adres karmaşıklığına yol açmıştır. Konumsal bilgi sistemlerinden optimum yarar sağlayabilmek için öncelikle numarataj tabanlı adres bilgi sistemlerinin oluşturulması gerekir. Hem yazılımların özellikleri, hem de kullanıcı açısından, adres bileşenlerinin standart bir forma sokulması gereği vardır. Oluşturulan bu standart adres yapısının istenilen bilgi paylaşım ve yönetim sistemi kapsamında yapılacak sorgulama ve analizler için bir altlık niteliğinde olması hedeflenmiştir. Şebeke Bilgi Sistemi Doğalgaz altyapı şebeke verilerini CBS ortamına kolay bir şekilde aktarmak ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, doğalgaz tesislerini daha verimli, güvenli ve kontrollü olarak kullanabilmek ve abone bazlı her türlü doğalgaz altyapı bilgisine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmek amacı ile Şebeke Bilgi Sistemi tasarlanmıştır. Bu sistemle hatların konumlarını diğer altyapı elemanlarına göre tanımlayabilmek için doğalgaz hatları ile kesişen diğer altyapı tesisleri de CBS tabanlı olarak üretilmekte ve bakım ve onarım gerektiğinde kullanmak amacı ile bölgenin doğalgaz altyapısı görülebilmektedir. Tüketim ve arıza analizlerinin CBS ortamında yapılması sağlanmakta, arıza ve bakım istatistikleri takip edilmekte ve şebeke bilgilerinden envanter raporları üretilip bölge, zaman ve şebeke kriterleri ile sorgulama yapılabilmektedir Teknik Altyapı Sistemin oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı olarak MapInfo Professional kullanılmaktadır. MapInfo Professional yazılımı doğrudan ileri düzey veritabanı yönetim sistemi yazılımı olan Oracle veritabanı sistemine erişebilmekte ve verileri Oracle veritabanında saklayabilmektedir. Bu yüzden hem merkezi bir sistemde çok kullanıcılı veri üretiminin sağlanması hem de diğer uygulamalar ile entegrasyonun sağlanması veritabanı düzeyinde gerçekleşir. Böylece karşılıklı olarak veritabanında CBS yazılımına yüklü bir veri akışı sağlanabilmekte ve harita tabanlı bilgi sistemine gerektiğinde konumsal olmayan fakat konuma ait oluşumlara açıklık kazandıran bilgiler gönderilmektedir. CBS iş istasyonları windows tabanlı olup istemci-sunucu mimarisi ile çalışmaktadır. Bütün işlemler istemci tarafında yapılırken verilerin sunulması oracle veritabanı tarafında yapılmaktadır. CBS iş istasyonları, Coğrafi verileri Oracle veritabanından yerel diske indirerek çalışmaktadır. Yapılan editleme işlemleri kullanıcının onay vermesi durumunda oracle veritabanı ile senkronize edilmektedir. Yani sunucu ile iletişim sadece veri senkronizasyonu gerçekleştiğinde yapılmaktadır. Bu yöntem ağ üzerindeki trafiği rahatlatmaktadır. MapInfo yazılımı, Oracle veritabanında çalışırken Oracle sürücülerini kullanmaktadır. WEB sunucusu ise uzak kullanıcılar ve kurum içinde web tabanlı sorgulama ihtiyacı bulunan kullanıcılar ve bunun dışında EPDK ya sağlanacak kullanıcı ile doğrudan rapor verebilme imkanı sağlamaktadır. WEB sayfasından müşterilere harita tabanlı bilgi verme ihtiyacı da bu sunucu tarafından karşılanmaktadır.

4 Đzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi (NGISS) CBS programlama dili olarak MapBasic, sorgulamalar için SQL, masaüstü uygulama geliştirme aracı olarak Delphi ve internet tabanlı uygulama geliştirme aracı olarak ise MapXtreme kullanılmıştır. 3.2 Altlık Haritaların Oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı herhangibir sistemin çalışabilmesi için öncelikle sayısal altlıkların mevcut olması gerekmektedir. Altlık haritalar oluşturulurken değişik formatlarda elde edilen sayısal haritaların belirlenen CBS formatına dönüştürülme aşaması gerçekleştirilmiştir. Veriler coğrafi koordinat sistemine oturtulmuş ve nokta, çizgi, poligon düzeltmeleri yapılarak ayıklanan veri tespit edilen formata getirilmiştir. CBS ortamına dönüşüm yapıldıktan sonra gerekli olan veritabanı bilgileri yine bu verilerden veritabanına aktarılarak gerçekleştirilmiştir. Örneğin bina numaraları veya mahalle isimleri harita üzerinde bulunan bir yazı iken adres-numarataj katmanının veritabanına bir özellik olarak eklenmiştir. Adres Bilgi sistemi kapsamında bu yöntemle şuandan itibaren yaklaşık binanın adres verisi tektek birebir eşleştirme yöntemi işe oluşturulmuştur. Tüm binaların numaraları ilçe, mahalle, kat-daire saiyıları vb. bilgileri ile birilikte sisteme eklenirken aynı zamanda her bir adresin hangi sokaktan numara aldığı eşleştirmesi de yapılmış ve ona göre sistemde kodlanarak tanımlı hale getirilmiştir. Şebeke Bilgi Sistemi kapsamında ise 111 km çelik hat, 1300 km polietilen hat, adet servis kutusu, 1650 adet vana, 60 adet bölge regülatörü, 9000 adet diğer altyapı kuruluşlarına ait nokta verisi sistemde tanımlı hale getirilmiştir. Şebeke verilerinin saysallaştırılmasında ve dönüşümlerinde sahadan toplanan koordinat verilerini tutan dosyaların istenilen formata getirilmesi için hazırlanan uygulamalar kullanılmıştır. Tüm verilerin giriş ve güncellemesinde yatırım çalışması yapılan bölgelere öncelik verilmekte ancak yeni veri girişi, güncelleme işlemleri süreci sürekli devam etmektedir. Veri dönüşümlerinin yapılıp işlenmesinden önce yapılan veri ihtiyaç tespitleri sonucunda veritabanı tasarımları gerçekleştirilmiş ve hangi katmanların ve bu katmanlarda ne tür bilgilerin tutulacağı belirlenmiştir. Katmanlar oluşturulup ilgili veriler bu katmanlara atıldıktan sonra veri uyumluluğu kontrolleri gerçekleştirilmiştir. son aşama olarak hazırlanan verilerin oracle veritabanına yüklenmesi aşamasına geçilmiştir. Bu aşamadan sonra sisteme yapılacak herhangibir yeni veri girişi geliştirilen uygulamalar ile gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Uygulamalar, girilen her verinin doğruluğunu onaylamakta ve kontrollerini yapmaktadır. 3.3 Uygulamaların Geliştirilmesi CBS nin bir önemli fonksiyonu da çeşitli arayüz tasarımlarının yapılabilmesine olanak vermesidir. Böylece kullanıcının kontrollü ve hızlı veri girişi yapabilmesi sağlanmış olur. Geliştirilen arayüz tasarımları öngörülen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenebilir çeşitli menüler eklenebilir veya çıkartılabilir. Đzmirgaz A.Ş de CBS tabanlı Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi oluşturulması kapsamında geliştirilen uygulamalar masaüstü ve web tabanlı olarak iki grupta incelenebilir: Masaüstü Uygulamalar Adres Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması Adres verilerinin sorgulanması, güncellemesi ve yeni adreslerin girilebilmesi için geliştirilen uygulamadır. Uygulama, MapInfo runtime üzerinde Delphi arayüzü ile geliştirilmiş olup kullanıcının çok basit bir arayüz ile çalışması sağlanmıştır. Uygulama; harita fonksiyonları, pencere içinde yakınlaşma, uzaklaşma, kaydırma gibi araçlar ile harita içinde gezinebilme gibi özellikleri ile birlikte veritabanındaki adres bilgilerine doğrudan erişim, verilerin düzenlenmesi, adres sorgusunun yapılabilmesi, istenilen adresin ilçe/mahalle/sokak/bina numarası detayında sorgulanabilmesi, seçilen adreste abonelik işleminin yapılıp yapılmadığının görüntülenebilmesi gibi özelliklere sahiptir Şebeke Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması Doğalgaz şebeke altyapı verilerinin de mevcut sistem içerisinde bütünlüklü olarak kullanılmasına yönelik olarak tüm şebeke veri analizleri yapılmış ve gerekli katmanlar, tablolar oluşturulmuştur. Adres bilgi sistemi uygulamasında olduğu gibi harita fonksiyonlarını içeren bir arayüz tasarımı yapılmıştır. Uygulama; boru hattı, vana, servis kutusu gibi şebeke altyapı bilgilerine oracle veritabanı üzerinden erişim, güncellenmesi ve sorgulanabilmesi, dışarıda hazırlanmış olan projelerin otomatik olarak dönüşümünün gerçekleştirilmesi gibi fonksiyonlara sahiptir.

5 Bilgen WEB Tabanlı Uygulamalar Đnternet tabanlı olarak geliştirilen bu uygulama hem şirket içinde hem de internet üzerinden diğer kullanıcılara harita üzerinde sorgulama, analiz yapma ve rapor çekme ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Bu servis aynı zamanda şirketin uzak kullanıcılarına ve de müşterilerine web üzerinden bilgi alışverişi yapma imkanı sağlar. 4 SĐSTEM FONKSĐYONLARI Herhangibir projenin CBS tabanlı olarak geliştirilmesi CBS nin birçok fonksiyonundan yararlanılması avantajını beraberinde getirir. Tematik haritalama, etiketlendirme, sorgulama, raporlama, çıktı alma gibi özelliklerden bu proje kapsamında en fazla yararlanılanları aşağıda belirtilmiştir: 4.1 Veri Görüntüleme Harita tabanlı olarak üretilen ve tablosal özellikleri ile girişleri yapılan veriler veritabanına entegre edilmiştir. CBS nin katman yapısı ile oluşturulan veriler tek bir yerde açılarak tüm bilgiler görüntülenebilir. 4.2 Sorgulama / Raporlama Veritabanları oluşturulup sayısal haritalarla ilişkilendirildikten sonra istenilen sorgulamalar yapılabilir. Çalışma alanı içinde yer alan tüm adresler harita üzerinde mahalle, cadde/sokak ve bina numarası ölçeğinde gösterilerek adres bilgi sistemi oluşturulmuştur. Böylece herhangi bir adres verisine ve diğer numarataj bilgilerine verilen adres bilgisinden ulaşmak mümkündür. Sistem kullanılırken iki türlü sorgulama yapılabilir. Birincisi, sözel veri üzerinden sorgulama yapılabilir ve grafik ortamda veya istenirse sözel tablolarda görüntülenilir. Örneğin Đşkent Sitesi 220/71 sokak 3 numaralı binanın sözel bilgilerini getir ve o binanın haritasını açarak işaretleyerek göster gibi. Đkincisi, grafik bilgiler üzerinden sorgulama yapılıp sözel bilgiye ulaşılabilir. Örneğin görüntüdeki servis kutusunun özellikleri nelerdir? Hangi binalar bu servis kutusundan gaz alıyor? Kapasitesi ne kadardır? gibi Harita üzerinde seçilen bölgede veya sistemde bulunan nesnelerle ilgili istatistikî bilgiler alınabilir. Örneğin, belirlenen doğalgaz hattından yararlanan abone sayısının tespiti, tiplerine göre servis kutusu sayısı, boru uzunlukları gibi. 4.3 Harita Üretimi Đstenilen amaca yönelik olarak harita üretimi gerçekleştirilebilir ve bu harita üzerinde seçilen bir bölge, printer veya plottera istenilen ölçekte çizdirilebilir. Değişik tabakalar ve sorgulamalar yapılarak çeşitli tematik haritalar üretilmektedir. Örneğin ilçe-mahalle haritaları, doğalgaz kullanım yoğunluk haritası, tiplerine göre servis kutularının dağılım haritaları gibi 4.4 Güncelleştirme Gerek adres yapısındaki gerek doğalgaz şebekesine dair her türlü değişiklikler belirlenen standartlara göre coğrafi bilgi sistemlerine aktarılmakta ve sözel veriler grafik veriler ile kontrollü olarak ilişkilendirilmektedir. Böylece bilginin güncellenmesi sağlanarak doğru bilgiye hızlı bir şekilde erişilmekte ve de zaman kaybı önlenmektedir. Sistemdeki verinin kalitesi ve güncelliği ile bu veriler kullanılarak yapılacak analizlerin ve alınacak raporların niteliği birbiri ile oldukça ilişkilidir. Veriler ne kadar güncel olursa elde edilen raporların güvenilirliği o derece artar. Bu raporların herhangibir problemin çözümünde yöneticiler için karar mekanizması oluşturduğu da düşünülecek olursa veri güncelliğinin ve güncel verinin kullanımının önemi daha da anlaşılabilecektir. 5 ANALĐZ, SONUÇLAR, KARAR VERME Bu bölümde, yukarıda açıklanan CBS fonksiyonlarından faydalanılarak, oluşturulan sistemin ĐZMĐRGAZ A.Ş. içerisinde ne gibi işleyişlerde kullanıldığı örneklerle birlikte incelenmeye çalışılacaktır. Yıllık Yatırım Planlarının Oluşturulması Bugüne dek yapılan yatırımların harita üzerindeki dağılımlarının görüntülenmesi, yapılan yatırım miktarları ile ilgili istatistikî bilgilerin elde edilmesi, yatırım yapılması yönünde taleplerin yoğunlaştığı bölgelerin mekânsal olarak görüntülenmesi veya seçilen herhangibir bölgedeki hane adetleri veya tahmini potansiyel doğalgaz kullanıcısı adetlerinin belirlenmesi gibi çeşitli aşamalarda NGISS kullanılmaktadır.

6 Đzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi (NGISS) Đletişim, Bilgilendirme Faaliyetleri Şekil 2: Yıllara Göre Planlanan Yatırım Bölgeleri ve Doğalgaz Kullanan Bölgeler Haritası Yıllık yatırım planları oluşturulup yeni yatırım götürülecek alanlar belirlendikten sonra bu kapsama alınan adres listeleri oluşturulmaktadır. Listeler; ilçe, mahalle, sokak hatta bina numarası detayında hazırlanabilmektedir. Hazırlanan listeler, ilgili kişi veya kurumları bilgilendirmek amacı ile kullanılır. Aynı zamanda, liste oluşturulmasına gerek kalmadan kurumsal web sitesi üzerinden de yeni yatırım yapılacak adreslerin bilgisine güncel olarak erişilebilmektedir. Yeni yatırım yapılacak bir bölge veya herhangibir adres sistem üzerinde işlendiği takdirde eş zamanlı olarak güncel web sayfasından da yayını gerçekleşmekte böylece ilgili kamuoyuna bu konuda anlık bilgi akışı sağlanmaktadır. Acil Durum Senaryoları CBS nin belirli kriterlere göre mekansal sorgulama analiz fonksiyonları kullanılarak oluşabilecek acil bir duruma müdahale kapsamında yapılması gerekenlerle ilgili senaryolar da oluşturulabilmektedir. Örneğin, herhangi bir arıza durumunda o bölgeyi besleyen vananın tespitinin yapılması, seçilen herhangi bir vananın kapatılması durumunda bundan etkilenecek abone sayısının ve adreslerinin belirlenmesi bu konudaki istatiksel raporların alınabilmesi gibi çeşitli işlemler CBS teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, arızalı olan hatta en hızlı nasıl ulaşırım?, arızalı olan hattın bağlı olduğu kontrol vanası nerededir? gibi soruların cevabının da alınmasıyla sistem, gerek kullanıcılar gerekse yöneticiler açısından bir karar destek mekanizması haline gelmektedir. Gelen Doğalgaz Kullanım Taleplerinin Değerlendirilmesi Sistemde, eş zamanlı olarak nerelere yatırım yapıldığı hangi bölgelerin mevcutta hangi tarihten itibaren doğalgaz kullanmaya başladığı bilgileri görüntülenebildiği gibi seçilen herhangibir adreste aktif kullanıcı olup olmadığı bilgisi de sorgulanabilmektedir. Bunun yanı sıra doğalgaz kullanmak isteyen ve yeni talepte bulunan adresler de sistem üzerinden takip edilebilmektedir. Aynı zamanda bu adreslerin taleplerine hangi tarihte ne cevap verildiği, hangi yatırım süreci kapsamında imalatının gerçekleştirileceği başvuru tarihi gibi bilgiler de sorgulanabilmektedir. Şekil 3: Gelen Servis Kutusu Talep Noktalarının Bölgelere Göre Dağılım Haritası

7 Bilgen Güzergâh/Rota Belirleme Belirli aralıklarla okuma işlemlerinden önce gidilecek aboneliklerin bilgileri el terminalleri üzerine aktarılır. Abonelik işlemleri adres bilgi sistemi ile uyumlu çalışıyor olduğundan saptanmış kriterlere ve adreslere göre bir ağ içinde en uygun güzergah tespiti yapılır. Belirlenen bu güzergah doğrultusunda sayaç okuma, faturalandırma işlemleri gerçekleştirilir. Okuma aralıklarına göre güncel abonelik adresleri bu güzergaha dahil edilir. Abonelik Kaydına Açılan Adreslerin Takibi Doğalgaz dağıtım şirketleri ilgili abonelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra detayı Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Đkinci kısım-müşteri Hizmetleri Birinci Bölüm de belirlenen süreler kapsamında ilgili müşteriye gaz arzını sağlamakla yükümlüdür. Bu hükmün gerekliliklerini yerine getirebilmek için işlem yapılan adresin ilgili yatırım programlarına uygunluğunun kontrolü gerekmektedir. Bu kontrol, harita tabanlı bilgilendirme sistemi ile otomatik olarak gerçekleştirilmekte, abonelik işlemleri ile ilgili sürecin başlaması öncesinde adres üzerinden uygunluk elemesi yapılmakta eğer adres belirlenen süreler içerisinde yatırım yapılacak bölge kapsamında yer almakta ise ona göre abonelik işlemleri gerçekleştirilmektedir. Adres, kısa süre içerisinde yatırım kapsamına alınmayan bir bölgede ise müşteriye ona göre bilgilendirme yapılmaktadır. Harita ekranı üzerinden istenilen bilgiye erişim Şekil 4: Abonelik Đşlemi Yaptıran Adreslerin Bölgelere Göre Dağılım Haritası Harita ile ilişkilendirilebilen her türlü bilgi tek ekrandan görüntülenebilmektedir. Örneğin, abonelik işlemleri gerçekleştirilen adresler harita üzerinden kolaylıkla takip edilebilmekte ihtiyaç duyulan analiz ve sorgulamalar yapılabilmektedir. Şebeke tarafında ise mevcut hatların konumları, planlanan güzergâh bilgileri ve diğer altyapı kuruluşlarına ait hat bilgileri ile bir bütün olarak görüntülenebildiği gibi şebeke elemanları ile ilgili yapılan bakımonarım, değişiklik, tadilat vb. bilgileri de takip edilebilmektedir. Böylelikle aynı anda birden çok türde veriye ulaşılabilmekte ve de sahip olunan bilginin kullanımı hızlanmakta, yaygınlaşmakta ve kolaylaşmaktadır. Hazırlanan arayüz tasarımları ve kısayol tuşları ile de kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Şekil 5: Şebeke Bakım Bilgilerinin Bölge ve Türlerine Göre Dağılım Haritası

8 Đzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi (NGISS) Kurumlararası Veri Paylaşımı CBS birçok farklı alanda kullanılabilen ve kullanılan yere göre uyarlanabilen bir teknoloji olduğundan verilerin üretimi açısından her bir amaca yönelik uygun standartlar geliştirilebilir. Ancak burada önemli olan altlık niteliğindeki veridir. ĐZMĐRGAZ A.Ş. sahip olduğu mekânsal verileri sözel bilgileri ile birlikte sorgulanabilir bir yapıda internet üzerinden paylaşmaktadır. Bunun dışında ĐBŞB (Đzmir Büyükşehir Belediyesi) CBS birimi ile yapılan çalışmalar neticesinde belediye tarafından kurulan fiber optic hatlarla yerel bilgi paylaşım ağına dahil durumdadır. Bu kapsamda ĐBŞB ile doğrudan bağlantı sağlanmış olup veri paylaşımı ile ilgili konular kapsamında bir protokol oluşturulmuştur. Söz konusu protokolün devreye alınması ve teknik çalışmaların sonuçlandırılması neticesinde anlık bilgi paylaşımının sağlanması hedeflenmiştir. Online Kazı Đzni Uygulaması Söz konusu uygulama, ĐBŞB AYKOME Müdürlüğü ile ortak çalışma kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda WEB tabanlı olarak geliştirilmiş olan uygulama kullanılmaktadır. Đzmir BŞB AYKOME Müdürlüğü nün uygulamasına göre kazı çalışmasının geçekleştirilmesi sürecinde, kazı çalışması yapacak kişi veya kurumların şehirde faaliyet gösteren tüm altyapı kuruluşlarından tektek izin alınması sonucunda kazı-ruhsatının çıkarılması gerekmektedir. ĐZMĐRGAZ A.Ş. VE AYKOME Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalar sonucu geliştirilen bu uygulama ile vatandaşın kazı çalışması yapacağı noktada doğalgaz hattı olup olmadığı veya gözlemci gerekli olup olmadığı bilgisi sistem üzerinden online olarak bildirilmektedir. SONUÇ Karar verme sürecinde yöneticilerin karar vermek için ihtiyaç duydukları bilgiler ne kadar güncel, doğru ve hızlı ulaşılabilir ise yöneticilerin kararları da o denli doğru, hızlı ve dayanaklı olacaktır. Bu noktada karar destek sistemleri ve coğrafi bilgi sistemlerinin karar destek sistemi olarak kullanımı ortaya çıkmaktadır. Coğrafi verilerle çalışan kurum ve kuruluşların uzmanlık alanlarında daha hızlı ve daha doğru bilgi edinmeleri ve bu bilgiyle analiz yapabilmeleri ve karar destek sistemi oluşturabilmeleri ancak CBS ile mümkündür. CBS kullanılarak yapılan tüm çalışmalarda zaman kaybı azalmakta, bilgiyi elde etmek ve kullanmada teknolojinin sağladığı avantajların verimliliği artırdığı görülmektedir. ĐZMĐRGAZ A.Ş. kuruluşundan bu yana CBS teknolojisi ile çalışmalarını yürütmektedir. CBS tabanlı olarak geliştirilen Đzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi (NGISS) ile sahip olduğu sistematik bilginin paylaşımını ve verimli bir şekilde yönetilmesini hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda CBS etkin bir karar destek aracı olarak kullanılmakta sorgulama yapabilme, uygulama geliştirme, veri güncelleme gibi çeşitli fonksiyonlarından yararlanılmaktadır. Toplanan verinin kolay güncellenebilmesi CBS nin sağladığı önemli avantajlardan biridir. Ancak, günümüzde kurumlar tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilen veri üretim ve güncelleme işleminin belirli bir standart ve düzene oturmamış olması veri karmaşasına yol açmaktadır. ĐZMĐRGAZ A.Ş. gerek kurum içi gerek kurumlar arası tüm çalışmalarında bilgi paylaşımına önem vermekte olup bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeye devam etme hedefindedir. KAYNAKLAR Tecim V., Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi, Renk Form Ofset Matbaacılık. Bilgen S.G., Tecim V., CBS Tabanlı Doğalgaz Altyapı Bilgi ve Yönetim Sistemi Projesi: Đzmir-Karşıyaka Örneği, Fatih Üniversitesi 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, , Đstanbul. ĐZMĐRGAZ A.Ş dokümanı, Đzmirgaz CBS Tasarım Raporu, Başar Coğrafi Bilgi Sistemleri 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu EPDK Temel Teknik Kriterler

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

ĐZMĐRGAZ A.Ş. DE CBS TABANLI MASAÜSTÜ VE ĐNTERNET UYGULAMALARI

ĐZMĐRGAZ A.Ş. DE CBS TABANLI MASAÜSTÜ VE ĐNTERNET UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir ĐZMĐRGAZ A.Ş. DE CBS TABANLI MASAÜSTÜ VE ĐNTERNET UYGULAMALARI S. G. Bilgen 1 1 ĐZMĐRGAZ,Đzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.,Yapım Đşletme Müdürlüğü,

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

VARLIK YÖNETİMİNDE CBS

VARLIK YÖNETİMİNDE CBS VARLIK YÖNETİMİNDE CBS Subtitle of presentation By: Mustafa YALÇINKAYA, İGDAŞ Date: 29/30 Mayıs 2013 Venue: Oturum 11 Doğalgaz Dağıtımında GIS Uygulamaları HAKKIMIZDA İSTANBUL VE ALTYAPI PROBLEMLERİ İGDAŞ

Detaylı

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI Özge ÖZDEMİR GIS-Harita Şefi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı doğrultusunda Tekkeköy, Canik, İlkadım ve

Detaylı

ÇEDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ-DOABİS ÇORUMGAZ ÖRNEĞİ

ÇEDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ-DOABİS ÇORUMGAZ ÖRNEĞİ ÇEDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ-DOABİS ÇORUMGAZ ÖRNEĞİ Kasım KAHRAMAN Genel Müdür Halil İbrahim UZUN Harita ve CBS Şefi Doğal gaz Elektrik Su Telefon-Net Kanalizasyon Şehir ve Altyapı Yeryüzünde herhangi

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Edabis, İM/DM/Trafodan Sayaca Kadar tüm Elektrik Şebekesinin gerçek durum ve kurallara uygun akıllı şebeke (SmartGrid, SmartCity)

Detaylı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş Yunus Emre AKDOĞAN Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Elektrik Dağıtımında CBS Gereklilikleri Konuma Dayalı Gözlemler. Veri Bütünlüğü ve Senkronizasyonu.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ

BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ M.S. Ayık 1, M. Sancak 2, S. Akkar 3 1 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon Đdaresi, Emlak ve Đstimlak Daire Başkanlığı,

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Kurum Adı : Adana Valiliği Proje Durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı 1. Haritalama Özellikleri: Ana sayfada yer alan işletmeye ait genel katmanların görüntülendiği ve temel sorguların bulunduğu harita tüm birim ve kullanıcılar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGOMAPS. Ürün : TIGER2 / UNITY2 Bölüm : Finans

DESTEK DOKÜMANI LOGOMAPS. Ürün : TIGER2 / UNITY2 Bölüm : Finans LOGOMAPS LOGOmaps hizmeti, firmaların coğrafi analiz ve raporlama ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, LOGO ve INFOTECH işbirliği ile geliştirilmiştir ve LOGO ürünleri ile entegre çalışmaktadır. LOGOmaps

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları & Sayaç Kalibrasyon Kazanımları. Dr. Cevat ÖZARPA Teknik İşler ve Onarım Müdürü cozarpa@igdas.com.

Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları & Sayaç Kalibrasyon Kazanımları. Dr. Cevat ÖZARPA Teknik İşler ve Onarım Müdürü cozarpa@igdas.com. Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları & Sayaç Kalibrasyon Kazanımları Dr. Cevat ÖZARPA Teknik İşler ve Onarım Müdürü cozarpa@igdas.com.tr 1 İÇERİK KISACA İGDAŞ SCADA UYGULAMAMIZ GAZ KONTROL VE SEVKİYAT

Detaylı

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın.

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. arias yatırım yönetim sistemi ne hoşgeldiniz. arias yatırım yönetim sistemi modern, yenilikçi ve pratik bir proje yatırım takip ve kontrol sistemidir

Detaylı

BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ

BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ M. Sancak 1, S. Akkar 2 1 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri İçerik MapCodeX Web Client? Kullanım Alanları AKOM ELER MapCodeX Web Client MapCodeX Web Client uygulaması, MapCodeX GIS ailesinin görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS

Detaylı

YUNUS EMRE AKDOĞAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞEFİ

YUNUS EMRE AKDOĞAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞEFİ YUNUS EMRE AKDOĞAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞEFİ GİS İN DAĞITIM ŞİRKETLERİ İÇİN ÖNEMİ Ülkemizin sürekli değişiyor ve gelişiyor olması; Kurumların müşterilerine daha iyi hizmet

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM PROJE AMACI AYDES Proje sinin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimine ilişkin süreçlerin,

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

CBS ile Entegre Tedarik Sürekliliği Yönetimi

CBS ile Entegre Tedarik Sürekliliği Yönetimi 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara CBS ile Entegre Tedarik Sürekliliği Yönetimi Süleyman ER CBS ve Yük Tevzi Başmühendisi Osmangazi Elektrik Dağıtım A. Ş. Esri UC 2014 Demo

Detaylı

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX İçmesuyu Hakkında MapCodeX İçmesuyu Modülü, içmesuyu borusu,

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

BURSAGAZ DOĞAL GAZ İHBAR DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ. Melih ÇETİNKAYA İşletme Birim Yöneticisi BURSAGAZ 29.05.2013

BURSAGAZ DOĞAL GAZ İHBAR DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ. Melih ÇETİNKAYA İşletme Birim Yöneticisi BURSAGAZ 29.05.2013 BURSAGAZ DOĞAL GAZ İHBAR DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Melih ÇETİNKAYA İşletme Birim Yöneticisi BURSAGAZ 29.05.2013 AJANDA 1. GİRİŞ 2. DOĞAL GAZ DAĞITIMINDA İŞLETME VE GÜVENLİK 3. BURSAGAZ İŞLETME BİRİMİ VE İHBAR

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ TÜM ANKARA NIN ALTYAPI VE ÜSTYAPI VERİLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI AYBİS PROGRAMINA MapInfo v12.5 KULLANILARAK

Detaylı

Netsis Konumsal Teknolojileri Yenilikleri

Netsis Konumsal Teknolojileri Yenilikleri Netsis Konumsal Teknolojileri Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama Netsis paketlerinde bulunan Netsis Konumsal

Detaylı

InspireIT Abone Yönetim Bilgi Sistemi (AYBS)

InspireIT Abone Yönetim Bilgi Sistemi (AYBS) InspireIT Abone Yönetim Bilgi Sistemi (AYBS) InspireIT 2003 yılından bu yana Yazılım, Đş Zekası Projeleri, Oracle Veritabanı Yönetimi, Sistem Yönetimi alanlarında hizmet vermekte olan InspireIT Su ve

Detaylı

ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ COĞRAFĐ ADRES BĐLGĐ SĐSTEMĐ

ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ COĞRAFĐ ADRES BĐLGĐ SĐSTEMĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ COĞRAFĐ ADRES BĐLGĐ SĐSTEMĐ G. Sözer 1, B. Erdugan 2, A.Tanrıseven 3, L.Ünal 4 1 Đzmir Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Water Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Synergi Su içmesuyu dağıtım şebekelerinde yer alan hatlar, vanalar, pompalar,

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

Park ve Bahçeler Uygulaması. 1 of 36

Park ve Bahçeler Uygulaması. 1 of 36 1 of 36 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Nedir? İNTERAKTİF Belediyelerde KENT gelirler REHPERİ ve giderler UYGULAMASI kayıt altındadır ve raporlanabilir. Yerel yönetim birimlerindeki en büyük sorun Park ve Bahçeler

Detaylı

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI Ülkemiz Biyolojik Çeşitlilik Zenginliği Açısından

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

DataRut: Web Mobil Sıcak, Soğuk Satış Rut Planları Yönetim Sistemi

DataRut: Web Mobil Sıcak, Soğuk Satış Rut Planları Yönetim Sistemi DataRut: Web Mobil Sıcak, Soğuk Satış Rut Planları Yönetim Sistemi DataRut Rut Takibi Rut, saha satışı/ziyareti yapan firmaların, gerek randevu gerekse lojistik sıralamaya göre yapmış olduğu müşteri ziyaret

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI N.Arıca 1, O.Uslu 2 1 KGM, Karayolları Genel Müdürlüğü,

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Gas Gelişmiş Hidrolik Modelleme Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Doğalgaz dağıtım ve iletim şebekelerinde günlük ve uzun dönemli işletme ihtiyaçlarının

Detaylı

Otomasyon Sistemi. Dünya CBS Günü Zirve ve Sergi Etkinliği 18-19 Kasım 2015 / Ankara

Otomasyon Sistemi. Dünya CBS Günü Zirve ve Sergi Etkinliği 18-19 Kasım 2015 / Ankara Otomasyon Sistemi Dünya CBS Günü Zirve ve Sergi Etkinliği 18-19 Kasım 2015 / Ankara Amaç : Mekansal planlama sürecinin bilgi teknolojileri kullanılarak takip edilebilir ve sorgulanabilir biçimde; doğru,

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI TEMEL GÖREVLER PAYLAŞILABİLİR VERİ ERİŞİLEBİLİR VERİ 2/65 COĞRAFİ VERİNİN ÖNEMİ e-devletin 5N+1K sı: Anlama Bilgi Birikimi Bilgi Veri Haritalama Entegrasyon

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu www.emienerji.com Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu Doğru ve hızlı çözümler sunar. HAKKIMIZDA Emi Enerji A. Ş. 1974 ten beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Emi Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ SUNUM KAPSAMI 1. TUCBS ÖN ANALİZ FORMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 2. BAKANLIĞIMIZIN TUCBS KAPSAMINDA SORUMLULUKLARI 3. TAŞRA BİRİMLERİNİN (VALİLİK-İL ÖZEL İDARE) YÜRÜTTÜKLERİ CBS PROJE BİLGİLERİ (NİSAN-2008

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Numarataj KBS Hakkında MapCodeX Numarataj KBS; verilerin veri

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ Projenin Amacı: - Belediyemizin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu sokak, bina, bağımsız birim, mülkiyet, işyeri, ikamet edenlere yönelik

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı nın desteklediği Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında hazırlanmıştır. Projenin

Detaylı

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V.

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. SUNUM İÇERİĞİ SAYS Nedir? Yapılan Çalışmalar Sit Alanlarının Türkiye Genelinde Durumu /Proje Çıktıları Karşılaşılan Sorunlar Sistemin Faydaları Hedefler 1 Kaç tane

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ERA Danışmanlık. Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER. ERA Danışmanlık. Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE ERA e-defter KULLANIM KILAVUZU ERA Danışmanlık Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE www.eracs-tr.com İÇİNDEKİLER MİKRONOM MASTER BİLGİSAYAR İncilipınar

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1 Cbs nedir ve cbs ile ilgili karşilaşilabilecek temel kavramlar nelerdir? 2 Cbs yazilimlari / quantum cbs yazilimi üzerinden örneklendirme

Detaylı

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü AKOM modülü, çağrı merkezine 7/24 gelen afet ve acil durum çağrıları karşılayan ve alınan çağrıların türlerine göre değerlendirilerek sisteme aktarılmasını

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı