T.C. MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR-HARİTA-YAYINLARIN SINIFLANDIRILMASI, DERLENMESİ, KULLANIMI VE SATIŞI YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR-HARİTA-YAYINLARIN SINIFLANDIRILMASI, DERLENMESİ, KULLANIMI VE SATIŞI YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR-HARİTA-YAYINLARIN SINIFLANDIRILMASI, DERLENMESİ, KULLANIMI VE SATIŞI YÖNETMELİĞİ

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından üretilen rapor, çeşitli ölçekteki harita, yayın ve dokümanların sınıflandırılması, derlenmesi, fiziki ve elektronik ortamda kullanıma sunulması ve satışının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik MTA bünyesinde oluşturulan Açık, Hizmete Özel Özel ve Özel+Gizli nitelikli raporların, çeşitli ölçekteki harita, yayın ve dokümanların, sınıflandırılması, derlenmesi, fiziki ve elektronik ortamda kullanıma sunulması, satışının usul ve kurallarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 14 Haziran 1935 tarih ve 2804 sayılı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Kanunu nun 1. Maddesi ve ilgili diğer hükümleri ile tarih ve 7/6387 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yönetmeliğin 1 ve 14. Maddesi ile ilgili diğer hükümlerine göre hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) MTA : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü, b) BDT Dairesi : Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Daire Başkanlığını, c) Bölge : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlüklerini d) Derleme : MTA tarafından üretilen raporların, çeşitli ölçekteki haritaların ve materyallerin sınıflandırılması, çoğaltılması ve arşivlenmesini, e) Rapor : MTA Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmaların neticesinde hazırlanan materyali, f) Doküman : MTA Genel Müdürlüğü nce üretilen basılı ve dijital her türlü rapor, harita ve materyali, g) Yayın : Basılı kitap, dergi, harita gibi neşriyatı, h) e-ticaret : Elektronik ortamda satışı, ı) Yerinde Satış : BDT Dairesi tarafından e-ticaret dışında yapılan satışı, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Rapor ve Çeşitli Ölçekteki Haritaların Sınıflandırılması MADDE 5 (1)Raporlar ve çeşitli ölçekteki haritalar, tarih ve 148 sayılı MTA Genel Müdürlüğü ve Teşkilatı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı ve tarih, 1

3 94/5856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği kapsamında ilgili Dairelerce; Açık, Hizmete Özel, Özel ve Özel + Gizli şeklinde sınıflandırılır. İlgili raporların ekleri de aynı gizlilik derecesine tabi tutulur. (2) Yukarıda gizlilik dereceleri belirtilen raporların ve çeşitli ölçekteki haritaların tanımları şunlardır : a) Açık (Tasnif Dışı) Nitelikli Rapor ve Çeşitli Ölçekteki Haritalar : Aşağıda ve 4. Maddelerde açıklamaları yapılan Hizmete Özel, Özel ve Özel+Gizli gizlilik kapsamları dışında kalan raporlar ve çeşitli ölçekteki haritalardır. b) Hizmete Özel Nitelikli Rapor ve Çeşitli Ölçekteki Haritalar : Gravite, manyetik ölçü ve değerleri ile bunlardan yararlanılarak üretilen ve satışı yapılan rapor ve çeşitli ölçekteki haritalardır. c) Özel Nitelikli Rapor ve Çeşitli Ölçekteki Haritalar: MTA ca, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler adına yapılan (ücretli veya tip sözleşmeli) çalışmalara ait raporlar ve çeşitli ölçekteki haritalardır. Bu özel nitelikli rapor ve çeşitli ölçekteki haritalar, sözleşmede belirtilen sürenin bitiminde Hizmete Özel nitelikli sınıfına dâhil edilir. d) "Özel + Gizli" Nitelikli Rapor ve Çeşitli Ölçekteki Haritalar: MTA ca, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler adına yapılan (ücretli veya tip sözleşmeli) çalışmalar sonucunda üretilen, yer ve konu itibariyle "Gizli" olması gereken raporlar ve çeşitli ölçekteki haritalardır. Rapor ve çeşitli ölçekteki haritaların gizlilik derecelerinin değiştirilmesi işlemleri ilgili Daire Başkanlığı nın gerekçeli önerisi üzerine Genel Müdürlüğün onayı ile BDT Dairesi tarafından yerine getirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yayınların, Raporların, Çeşitli Ölçekteki Haritaların Derlenmesi ve Kullanım Esasları Yayınların, Raporların, Çeşitli Ölçekteki Haritaların Derlenmesi MADDE 6 - (1) Dairelerce, çalışmalar neticesinde hazırlanıp eklerine arşiv numarası alınmak suretiyle 6 (altı) nüsha ciltlenmiş olarak çoğaltılan raporların; bir kopyası ilgili Daire arşivinde saklanır. 5 (beş) kopyası ise çalışmaya ait özel bilgiyi, sahanın hukuki durumunu, gizlilik derecesini ve dağıtımını belirten Daire Başkanlığının öneri yazısı ile Data Bankası Formu, Rapor İzleme Fişi gibi belgeler düzenlenerek, 2 (iki) adet CD si ile birlikte BDT Dairesine gönderilir. Bölgelerde ise, 1 (bir) nüsha olarak hazırlanan raporlar, orijinal ekleriyle arşiv numarası almadan ilgili Daireye gönderilerek dönem raporları ile uyumluluğu sağlanır ve Daire Başkanlığınca yukarıda belirtilen şekilde işleme sokulur. Etüt raporlarının ekinde yer alan 1/ ölçekli ve daha küçük ölçekli jeoloji haritalarına ait işlenmiş topoğrafik paftalar çalışanlarca açıklamaları da işlenerek raporla birlikte ilgili Dairesine veya Bölge Müdürlüğüne 2

4 teslim edilir. Bölge ve Daireler teslim aldıkları bu tür haritaları Jeoloji Etütleri Dairesine iletirler. (2) BDT Dairesinde Derleme Numarası verilen raporların 1 (bir) adedi ilgili Bölge ye, bir adedi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ne gönderilir, diğer 3 (üç) adedi ise Derleme Arşivine alınır. Çalışma alanı birden fazla Bölgeyi kapsıyorsa çoğaltma ve dağıtım gerekli sayıda yapılır. (3) Özel ve Özel+Gizli raporlar sözleşmede aksi bir hüküm yoksa yukarıda belirtilen sayılara ek olarak 1(bir) adet basılı, 1(bir) adet elektronik ortamda olmak üzere çoğaltılarak etüdü yaptıran kişi veya kuruluşa gönderilir. (4) Makam Oluru ile basımına karar verilen dergi, kitap gibi yayınlar ile haritaların yasal dağıtımları ve özel dağıtımları, satışa sunulmaları BDT Dairesi tarafından yapılır. Rapor ve Çeşitli Ölçekteki Haritaların Kullanım Esasları MADDE 7-(1) MTA Personelinin Kullanımı a) Basılı (fiziki ortamda)"açık" ve "Hizmete Özel" nitelikli rapor ve çeşitli ölçekteki haritalar arşiv yetkilisinin onayı ile, "Özel" ve Özel+Gizli nitelikli rapor ve çeşitli ölçekteki haritalar ise talepçi personelin Dairesinin veya Bölge Müdürünün onayı ile 15 (On beş) gün süreyle okuma salonlarının dışında incelenmek üzere ödünç verilir. b) Elektronik veya dijital rapor ve çeşitli ölçekteki haritaları kullanacak olan Daireler BDT Dairesinin yetki verdiği bilgisayarlardan görüntüleme yapacaklardır. c) Elektronik veya dijital rapor ve çeşitli ölçekteki haritalar kullanılacak proje kod numarasını belirtmek kaydıyla Daire Başkanı veya Bölge Müdürünün onayı ile diğer taleplerde ise Makam onayı alınarak talep edilecektir. d) Basılı (fiziki ortamda) rapor ve çeşitli ölçekteki haritaların süresi sonunda teslim edilmemesi halinde, durum BDT Dairesi tarafından bir yazıyla personelin Dairesine bildirilir. Buna rağmen teslim edilmemesi durumunda bildirimin yapıldığı tarih başlangıcı esas alınarak 15 (on beş) günlük sürenin tamamlanmasında Raporların Satış Esasları bölümünde belirtilen hükümlere göre ücreti kullanıcıdan tahsil edilir. e) Raporun ve çeşitli ölçekteki haritaların gizlilik kurallarına uygun kullanımından teslim alan birimler ve çalışanlar gizlilik kurallarına riayet ederek kullanır, bunlara aykırı kullanımlardan zimmet karşılığı alanlar sorumludur. f) MTA personeli, Daire veya Bölgelerin arşivlerinde bulunmayan basılı rapor ve çeşitli ölçekteki haritaları Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtıma Dairesi'ne yazılı başvuruda bulunarak uygun görülmesi halinde 1 (bir) ayı aşmamak kaydıyla ödünç alabilirler. g) Rapor ve çeşitli ölçekteki haritaların kullanım esasları, Daire ve Bölge Müdürlükleri arşivleri için de geçerlidir. h) Yukarıdaki fıkra hükümlerine uymayanlar hakkında yasal süreç başlatılır. 3

5 (2) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel ve Tüzel Kişilerin Kullanımı a) Özel, "Özel + Gizli" nitelikli rapor ve çeşitli ölçekteki haritaların ilgili olduğu Kurum, Kuruluş, Özel veya Tüzel Kişinin yazılı izniyle ve BDT Dairesi Başkanı veya Bölge Müdürü tarafından onaylanması kaydıyla rapor ve çeşitli ölçekteki haritalar kullanıcılar tarafından incelenebilir. b) Kullanıcılar, rapor ve çeşitli ölçekteki haritaları hiçbir gerekçe ile okuma salonlarının dışına çıkartamazlar. c) Özel, "Özel + Gizli" nitelikli rapor ve çeşitli ölçekteki haritalar ilgili olduğu Kurum, Kuruluş, Özel veya Tüzel Kişinin yazılı izninin getirilmesi halinde, ücreti karşılığında çoğaltılır. d) Yukarıdaki fıkra hükümlerine uymayanlar hakkında yasal süreç başlatılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yayın, Rapor, Doküman ve Çeşitli Ölçekteki Haritaların Satış Esasları MADDE 8 - (1) MTA e-ticaret sitesi https://eticaret.mta.gov.tr adresi üzerinden hizmet verir. (2) Site üzerinden yayın, rapor, doküman ve çeşitli ölçekteki haritaların satışı MTA ca belirlenen ücretler üzerinden BDT Dairesi tarafından yapılır. Özel rapor ve çeşitli ölçekteki özel haritaların satışı ise yerinde yapılır. (3) Özel Nitelikli raporların tip sözleşmede belirtilen miktarı ücretsiz, daha sonraki taleplerde ise MTA Ücretli İşler Birim Fiyat kitapçığında belirtilen ücreti üzerinden doğrudan satışı yapılır. Saha devredilmiş ise, devir alanın talebi halinde, devredildiğine dair belge sunulması şartı ile rapor satışı yapılır, ayrıca ; bu raporlar ve çeşitli ölçekteki haritaların üçüncü şahıslara satışının yapılabilmesi için raporu hazırlatan özel veya tüzel kişilerden yazılı izin belgesi alınması gerekmektedir. (4) Basılı her yayın çıktığında BDT Dairesi tarafından Makam onayı alınarak belirlenen ücret üzerinden satışı yapılır. (5) e-ticaret kapsamında yayın, doküman, rapor ve çeşitli ölçekteki haritaları satın almak isteyen kullanıcılar ziyaretçi olarak sorgulama yapabilir ancak; satın alma işlemleri için öncelikle MTA e-ticaret sitesine üye olmak zorundadırlar. (6) e-ticaret kapsamında veya fiziki ortamda satışı yapılan yayın, doküman, rapor ve çeşitli ölçekteki haritaların hiçbir surette iadesi kabul edilmez ve ücreti geri ödenmez. (7) e-ticaret sitesi üzerinden satın alınan ürünler için kullanıcıya sistem tarafından 3(üç) kere indirme hakkı verilir. Kullanıcının ürün indirme sayısı tamamen sistem üzerindeki kayıtlar temel alınarak değerlendirilir. Kullanıcı bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Basılı dokümanlar ise site üzerinden yapılan alışveriş sonucunda kullanıcının adresine ödemeli olarak gönderilir. (9) e-ticaret kapsamında satın alınacak rapor, çeşitli ölçekteki haritalar ve yayınların ödeme işlemleri kullanıcılar tarafından havale yöntemi ya da devreye alınan bankacılık sistemi ile kredi kartı üzerinden yapılır. Yapılan alışveriş sonucunda fatura kullanıcının adresine posta ile gönderilir. 4

6 (10) e-ticaret sitesindeki kayıt formları, sipariş formları ve anketler için kullanıcının iletişim bilgilerinin (ad, soyad, adresi, telefon numarası ve posta adresi) alınması gerekmektedir. Ayrıca e-ticaret satış işlemleri için gerekli olan bilgilerin girilmesi zorunludur. Bu bilgiler e-ticaret satış süreci içerisinde yer almayan 3. şahıslar ile paylaşılmaz. (11) e-ticaret sitesi üzerinden toplanan mali bilgiler, satılan ürünlerin kullanıcılara fatura edilmesi amacı ile kullanılır. Siteden satın alma işlemi yapıldığında kullanıcıya ait bilgiler, işlemi gerçekleştirmek üzere gerekli kuruluşlara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilecektir. Alıcı belirtilen bilgileri paylaşma şartını baştan kabul etmiş olacaktır. Paylaşılacak bilgiler; kredi kartı numarası, kredi kartı son kullanma tarihi ve kredi kartı (CVV2 de dahil) gibi gerekli tüm bilgileri içerir. (12) e-ticaret sitesinde veri girişi yapılan tüm kredi kartı bilgileri ve kişisel bilgiler internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile en az 128 bit ile şifrelenecektir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımı sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiş olacaktır. (13) MTA; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, silinme, kayıp, işlemin ve iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. (14) e-ticaret sitesinin genel görünümü ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları MTA ya aittir, kopyalanamaz, satılamaz, kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez. (15) Kullanıcıların e-ticaret sitesine üye olduğu andan itibaren taraflarca aksine bir bildirim yapılmadığı sürece belirli sürelerde yapılacak bilgilendirmeler, kişinin adresine gönderilecektir. Kullanıcı dilediği zaman bu lerle ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkına sahiptir. Kurumun göndereceği ler, satın alınmış hizmetlerle kullanıcının ilgileneceği düşünülen diğer hizmetler ve bilgileri kapsar. (16) MTA, e-ticaret sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayın anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. (17) İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, ticari maksatla değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayınlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. (18) e-ticaret sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Tüm bilgi ve belgelerin her hakkı saklıdır. Her ne şekilde ve ne amaçla olursa olsun bu bilgi ve belgelerin kaynak belirtilmeden kullanılması durumunda gerekli hukuki yollara başvurulacak ve yasal işlem başlatılacaktır. Her türlü hukuki işlemde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 5

7 (19) Gizlilik politikası ile ilgili her türlü soru ve öneri için sitedeki iletişim bölümü kullanılır. Yürürlük BEŞİNCİ BÖLÜM MADDE 9 - (1) İşbu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, tarih 6 nolu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Bu Yönetmenlik; encümenin tarihli kararıyla yürürlüğe girer. (3) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür. 6

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz. GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKELERİ Bu beyan Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. nin gizlilik politikasını içerir. www.ekrandanbaskiya.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. NAZNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G 232 20 Kasım 2014 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI 58/2014 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1.Bu Yasa, Banka Kartları ve Kredi Kartları

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR ERDEMİR İSDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLINE SİSTEM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ MAL BÜLTEN DBS KMH KDTS HT-1K HTT TS US : Ereğli Demir ve

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Ürün Bilgileri Tarih :.. /... /201. ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI FİRMA: IDEASOFT YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. Küçük Çamlıca Mah. Libadiye Cad. No: 70/2 Üsküdar

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç MADDE 1. (1) Bu yönerge, temel olarak İpek Üniversitesinde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, finansal kiralama

Detaylı