Ortak Girişimler Yoluyla BM Medeniyetler İttifakı Hedeflerine Doğru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortak Girişimler Yoluyla BM Medeniyetler İttifakı Hedeflerine Doğru"

Transkript

1 Ortak Girişimler Yoluyla BM Medeniyetler İttifakı Hedeflerine Doğru Medeniyetler İttifakı İstanbul İştirakçiler Forumu 31 Mayıs 1 Haziran 2012 / İSTANBUL Yenilenen Küresel Ortaklık İttifak için bir dönüm noktasına hazırlık İttifak, sizler bizimle çalıştığınızda ancak netice verebilir. İttifak Sizlersiniz Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio

2 BM Medeniyetler İttifakı. Giriş Vizyon İnsanlar arasında inanç, kültür ve dil farklılıklarına saygı ve hoşgörü Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakının (BMMİ) özünü oluşturan temel değerlerdir. İttifak tüm medeniyetler arasında barış ve diyalog kültürü idealini gerçekleştirmeyi hedefler ve Yüksek Düzeyli Raporda belirtilen şu tespitleri benimser: Medeniyetlerin ve kültürlerin çeşitliliği insan toplumunun temel bir özelliğidir ve insanlığın ilerleyişinin itici gücüdür. Medeniyetler ve kültürler insanlığın büyük zenginliğini ve mirasını yansıtır; doğaları itibarıyla örtüşür, etkileşir ve birbiriyle ilişki içinde gelişirler. (2.4) Misyon BMMİ nin en önemli misyonu ortak bir siyasi irade oluşturmak; resmi ve sivil toplum düzeyinde kültürler arası ve dinler arası açıdan uluslar ve toplumlar arasında anlayış ve işbirliği ilişkilerini geliştirmeye yönelik olumlu faaliyetler gerçekleştirmek ve bu süreç zarfında, kutuplaşmayı ve aşırılıkları tetikleyen güçlere karşı konmasına yardımcı olmaktır. BMMİ nin üzerinde özellikle yoğunlaştığı konu Batılı ve Müslüman toplumlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve süreklilik arz eden gerilim ve ayrılıklarla mücadele etmektir. Rehber İlkeler Faaliyetleri itibariyle, BMMİ aşağıdaki ortak hedefleri ve ilkeleri gerçekleştirmeye yardımcı olma konusunda kararlıdır: Demokrasiyi yaymak, ilkelerini ve uygulamalarını pekiştirmek, hukukun üstünlüğünü ve uluslararası düzeyde tanınan azınlık hakları ve kalkınma hakları da dahi olmak üzere, tüm insan haklarını ve temel özgürlükleri güçlendirmek; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine tam saygı göstermek ve kararlılıkla desteklemek; tüm ülkelerde herkese yönelik sivil, siyasi, ekonomik ve kültürel hakların tam olarak korunması ve geliştirilmesi amacıyla çaba sarf etmek; Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmek ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini hayata geçirmek; Göçmenlerin ve göçmen işçilerin ve ailelerinin insan haklarını korumayı ve bu haklara saygı göstermeyi sağlamak amacıyla önlemeler almak, pek çok toplumda artan ırkçı ve yabancı düşmanı davranışları önlemek ve tüm toplumlarda uyum ve hoşgörüyü arttırarak geliştirmek; Tüm ülkelerde vatandaşların gerçek katılımına imkân tanıyan daha katılımcı siyasi süreçlere yönelik ortak çalışmalarda bulunmak; Temel görevini yerine getirmek ve halkın bilgiye ulaşımı hakkını sağlamak amacıyla medya özgürlüğünü güvence altına almak. 2

3 İttifak Nedir: iletişim ağımız Medeniyetler İttifakı, BM Genel Sekreterinin bir Birleşmiş Milletler girişimidir. Medeniyetler İttifakı 2005 yılında Türkiye Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin İspanya Başbakanı Sayın José Luis Rodríguez Zapatero nun eş sunuculuğunda dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından başlatılmıştır. Kasım 2006 da Yüksek Düzeyli Grup tarafından hazırlanan Raporda belirtilen önerilere dayanarak Genel Sekreter Ban Ki-moon Portekiz eski Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio yu Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi olarak atamıştır. Mayıs 2007 den bu yana Yüksek Temsilci Sampaio İttifakın misyonunu gerçekleştirme sorumluluğunu taşımaktadır. Bu çerçevede işlevsel bir faaliyet çerçevesi hazırlanmış, bir program geliştirilmiş ve ilgililer arasında bir iletişim ağı oluşturulmuştur. BM bünyesinde yer almasa veya onun resmi bir kuruluşu olmasa da, İttifak BM ailesi içinde kendine has bir konuma sahiptir. Geniş bir yelpazeye yayılan ilgili tarafların ortaklığına ve bu taraflarca yapılan taahhütlere dayalı olarak İttifak yenilikçi, oldukça esnek ve sonuca odaklı bir girişimdir. Bu sebeple, BMMİ özü itibariyle harekete geçirici bir güç ve küresel bir buluşturucudur. İttifak, kurumsal düzeyde (ülkeler, şehirler, uluslararası ve bölgesel organizasyonlar) ve sivil toplum düzeyinde (sivil toplum kuruluşları, şirketler, vakıflar, inanç temelli girişimler, gençlik hareketleri, yardım kuruluşları ve medyayı) içeren özel bir ortaklar platformunda oluşur ve bu platform aracılığıyla faaliyet gösterir. İttifak kültürel ve dinî farklılıkların bir kaynak olarak sosyal katılım, barış ve kalkınmaya yönelik desteklenmesine kararlılıkla bağlıdır. Medeniyetler İttifakının Dostlar Grubunu oluşturan üyeler topluluğu yüzün üzerinde ülkeyi ve otuzun üzerinde uluslararası ve bölgesel organizasyonu içermektedir. İttifakın ülkeler dışındaki katılımcılardan oluşan küresel iletişim ve işbirliği ağı son beş yıl içinde düzenli bir artış göstermiştir. İttifakın Faaliyet Alanları Faaliyet merkezli bir girişim olarak İttifak, kapsayıcı, hoşgörülü ve uyumlu toplumlar inşa etmek amacıyla kültürel ve dini farklılıkları hem bir zenginlik hem de bir potansiyel kaynak olarak görerek bu farklılıkları ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi avantaj haline dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi faaliyetleri destekler ve yaygınlaştırır. Ayrıca İttifak, uluslararası istikrarı, güvenliği, barışı ve kalkınmayı tehdit eden, toplumlar ve uluslar arasındaki, özellikle de Müslüman ve Batılı toplumlar arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesini önlemeye katkıda bulunmak amacıyla, yeniliği, diyaloğu, anlayışı ve güveni beslemek üzere kültürlerarası değişimlere yönelik yeni fırsatları değerlendirmeyi hedefler. BMMİ bir dizi konuda disiplinler arası ve çok yönlü bir yaklaşım geliştirmekle birlikte aşağıdaki dört öncelikli alanda faaliyet göstermektedir: Eğitim İttifakın hedeflerini gerçekleştirmede temel bir araç oluşturmaktadır. Eğitim birlikte yaşamayı öğrenmek için vazgeçilmez bir kaynaktır. Eğitim, 21. yüzyılda hayatımızı şekillendiren ve sayıları giderek artan çok kültürlü ortamlarda bizleri kültürel farklılıkları bir zenginlik olarak düşünmeye sevk etmeli; korku üreten ve çatışmaya kaynak teşkil eden 3

4 cehalet ve güvensizlikle mücadeleye yönelik kültürlerarası yeti ve becerilerle donanmamızı temin etmelidir. Gençlik İttifakın ana hedef grubunu oluşturmaktadır. 1.2 milyar insan içinde her beş kişiden biri 15 ilâ 24 yaşları arasındadır. Gençler bir kabiliyet, fikir ve enerji kaynağı oluşturmaktadır. Kalkınma açısından temel insani kaynağı teşkil etmekte ve sosyal değişim, ekonomik gelişim ve teknolojik yenilik açılarından ise başoyuncular konumundadır. Medya ve kamuoyu Medya diğer temel bir faaliyet alanıdır, çünkü medya, özellikle de kültürel ve dini farklılıkları aşmak üzere insanlar arasında iletişimi büyük oranda arttıran güçlü araçlara sahip yeniş bilgi teknolojileri ve soysal medya, ortak kanaatleri ve tavırları şekillendirmede önemli bir etki kaynağıdır. Göç göç ve nüfus hareketlilikleri potansiyel bir kaynak ve avantaj olmakla birlikte giderek karmaşık ve çok kültürlü hale dönüşen ve farklılıklar etrafında yeni bir anlatı geliştirebilmek ve kapsayıcı toplumlar inşa edebilmek için yeni şartlar oluşturmak zorunda olan toplumlara küresel ve bölgesel düzeyde yeni sorunlar çıkarmaktadır. İttifak ın Faaliyetleri İttifak ın eylemleri aşağıdaki beş hedefi gerçekleştirmeye dönüktür: Halklar, kültürler, dinler ve inançlar arasında diyalog ve anlayışı geliştirmek ve dünya genelinde bir barış kültürü tesis etmek üzere köprüler inşa etmek; İşbirliği, ortaklık ve kapsayıcılık yoluyla güven, hoşgörü ve farklılıklara saygıyı güçlendirmek; Kültürel farklılık, dini özgürlük ve çoğulculuğun korunması ve sayılmasına dönük iyi yönetişime ve hukukun üstünlüğüne katkıda bulunmak; Din veya inançları nedeniyle kişilere karşı ayırımcılık ve nefret söylemi de dâhil olmak üzere ırkçılıkla, ırk ayırımcılığıyla, yabancı düşmanlığıyla ve bunlarla ilintili hoşgörüsüzlükle mücadele etmek; Sosyal bütünleşmeyi ve katılımcı toplumları teşvik etmek üzere yasal göçmenlerin entegrasyonunu güçlendirmek ve dezavantajlı göçmen grupların marjinalizasyonunu ve dışlanmasını önlemek. İttifak Nasıl Çalışmaktadır İttifak, görevini yerine getirirken öncelikli olarak bir platform işlevi görmektedir. Nitekim İttifak, küresel planda kültürlerarası diyalog, anlayış ve işbirliği alanındaki başlıca platformu oluşturmaktadır. 4

5 İttifakın değerlerini yayma ve önleyici diplomasi sorumluluklarına sahip Yüksek Temsilci nin yanı sıra, kültürlerarası diyalog ve işbirliği bağlamındaki İttifakın başlıca aktörleri platformdaki ortaklardır. İttifak, bu noktada birleştirici, bir araya getirici ve teşvik edici bir rol oynamaktadır. Amaçlarına ulaşabilmek için, İttifak, farklı düzeylerde çok sayıda fırsat ve imkân geliştirmekte ve ortaya koymaktadır. Örneğin: İttifak, Yıllık Forumları (2008 Madrid, 2009 İstanbul, 2010 Rio de Janeiro, 2011 Doha, 2013 te ise Viyana) münasebetiyle farklılıklarla bir arada yaşamanın sunduğu imkânlar ve zorluklar, kapsayıcı, hoşgörülü ve demokratik toplumlar oluşturulması ve farklılıkların giderilmesi gibi konularda küresel bir görüş alışverişine zemin oluşturmaktadır. İttifak ın Yıllık Küresel Forumu, dünyanın her köşesinden yüzlerce kurumsal ve özel sektör temsilcisini bir araya getirmekte, çok sayıda girişim ve projenin tanıtımı için emsalsiz bir ortam oluşturmakta, güncel konular hakkında üst düzey tartışmalara vesile olmakta ve ortaklar arasında yeni işbirliği imkânları sunmaktadır. Dostlar Grubu na üye ülkeleri Kültürlerarası Diyalog ve İşbirliği için Ulusal Planlar geliştirip uygulamaya teşvik etmek suretiyle, İttifak, hedeflerinin ülkeler düzeyinde benimsenmesine yardımcı olmakta, birlikte daha iyi yaşam için politikalar belirlenmesine hizmet etmekte, kültürel farklılıklar ve kültürlerarası diyalog konularında kapasite geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Ulusal Planlar, kültürel farklılıkların ziyadesiyle ön plana çıktığı 21 inci yüzyılda, eğitim ve göçten medya ve gençliğe kadar yayılan bir yelpazedeki konuların yanı sıra sosyal politika ve uygulamalara yeni bir genel yaklaşım geliştirilmesi gibi alanlara dönük ulusal gündemler oluşturulması için önemli araçlar sağlamaktadır. İttifak, Kültürlerarası Diyalog ve İşbirliği için Bölgesel Stratejiler geliştirilmesine dönük bölgesel yaklaşımları teşvik suretiyle, ortak zorluklarla baş etmek için müşterek stratejiler geliştirilmesi ve birlikte harekete geçilmesi için yararlı bir çerçeve sağlamaktadır. Bölgesel stratejiler, yenilikçi girişimleri bölge düzeyinde birbirleriyle ilintilendirmek, kişiler arasında iletişimi özendirmek ve kültürlerarası diyalog ile irtibatlı çok sayıda çevreyi bir araya getirmek suretiyle, esasen yürütülmekte olan projeler için de yeni olanaklar sağlamakta ve söz konusu projelere ivme kazandırmaktadır. Bölgesel Stratejilerde saptanan öncelikli hedefler, düzenli olarak gözden geçirilen Eylem Planları yoluyla uygulamaya konmaktadır. Şu ana kadar Güneydoğu Avrupa Bölgesel Stratejisi (2009 da Saraybosna da kabul edilmiştir) ve Akdeniz Bölgesel Stratejisi (2010 da Malta da kabul edilmiştir) imzalanmış ve uygulamaya konmuştur. Güney ve Kuzey Amerika için bir Bölgesel Strateji ye de nihai şekli verilmiştir. Küresel niteliğe sahip yenilikçi projelere destek, rehberlik ve himaye sağlamak suretiyle, İttifak, geniş kitlelere hitap etmekte ve küresel girişimcilik ve farlılıkta liderliğin yanı sıra sosyal değişim için toplumsal örgütlenmeyi özendirmektedir. İttifak, diyaloğu kolaylaştırmak, benzer amaçlı çevreleri ve projeleri belirlemek ve gerçekleştirilen faaliyetleri tanıtmak suretiyle taahhütlerin geliştirilmesine de destek vermektedir. İttifak, Yönlendirici Girişimler geliştirerek veya bunlara önderlik ederek, esasen mevcut olan çalışmalara, geliştirmek/genişletmek veya boşlukları doldurmak suretiyle, katkıda bulunmayı 5

6 hedeflemektedir. Bu girişimler, yenilikçiliği ve katılımı özendirecek, pilot çalışmalar gerçekleştirecek, geniş kitlelere erişecek ve başka türlü elde edilemeyecek kaynakların harekete geçirilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmektedir. Bu çerçevede, İttifak yenilikçi ve yankı uyandırıcı kültürlerarası projeleri destekleyen bir girişim, BM bünyesinde bir yaratıcı laboratuar olarak da görülebilir. Proje Seçim Kıstaslarımız İttifak tarafından geliştirilen veya desteklenen tüm projeler aşağıdaki kıstaslara uygun olmalıdır: Eylem alanlarımızdan biriyle ilintili olmak; Tercihan Dostlar Grubu na üye ülkelere veya ülke gruplarına odaklı olmak; Önemli sayıda kişiye veya öncelikli gruba yarar sağlamak; Yenilikçi ve belirli olmak ve bu arada, beklenen netice, belli bir sorunu çözüme kavuşturmaya dönük iyi tanımlanmış bir yaklaşım ve belli bir süre içinde ulaşılabilir hedeflere yönelik olma gibi unsurları bağdaştırmak; İttifak veya ortakları tarafından doğrudan ve fiili denetime açık olmak; Temel Sonuç Göstergeleri ışığında sonuçlarını değerlendirmek. Temel Sonuç Göstergeleri Eylemlerimizin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak üzere, yeni projelerin seçimi, yürütülmekte olan projelerin ise değerlendirilmesi için bir uygulama modeli belirlemiş bulunuyoruz. Bu model, iki Temel Sonuç Göstergesi üzerine kuruludur. İlk gösterge, projeden yararlananların sayısını göstermekte ve toplumlar üzerinde en geniş etkiye sahip olacak projelere öncelik tanımamıza imkân vermektedir. İkinci gösterge ise, aşağıdaki değişkenlere uygunluk ışığında belirlenen proje skorudur: Projenin kalitesini, denetimini ve uyumunu teminat altına almaya dönük bir Eyleme Bağlılık belgesinin kabulünden sonra uygulamaya geçmek; Başka ilgili çevreleri projeye katılmaya teşvik edecek ortaklıklar yoluyla eylem ilkesi üzerine kurulu olmak; 6

7 Çerçeve, hedefler, yararlanacaklar, ortaklar, süreç, takvim, beklenen netice ve bütçe gibi alanlarda nesnel bilgi içeren, açıkça tanımlanmış bir Eylem Planı na Bağlılık ölçütüne sahip olmak; Gerçekleştirilen faaliyetler ve projenin evrimi konusunda İttifak ı düzenli bilgilendirmek ve projenin tamamlanmasını takiben bir nihai rapor sunmak; Geliştirilme, tekrarlanma ve sürdürülebilir olma potansiyeline sahip bulunmak. Son beş yıl içindeki kazanımlar Son beş yıl içinde BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu nun oluşumu, oluşturulan iletişim ağları, geliştirilen ortaklıklar, eylem ve erişim bakımından küresel bir nitelik kazanmıştır. Bu süre, büyüme ve küresel etki dönemidir. Gelecek beş yıl da pekiştirme, sürdürülebilirlik ve uygulama dönemi olmalıdır. Medeniyetler İttifakı na Nasıl Destek Olabilirsiniz Desteğiniz Medeniyetler İttifakı çalışmaları için hayati önem taşımaktadır. Medeniyetler İttifakı na birçok şekilde doğrudan veya dolaylı olarak destek sağlayabilirsiniz: Mali katkıda bulunabilir ve böylece dünyanın farklı bölgelerinde doğrudan gerçekleştirmekte olduğumuz girişimlere yardımcı olabilirsiniz. Bu oldukça kolay bir süreçtir ve yardım miktarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Tercih ettiğiniz bir Medeniyetler İttifakı programını doğrudan destekleyebilir veya Medeniyetler İttifakı programı yürüten bir kuruluşa destek verebilirsiniz. Medeniyetler İttifakı nın uğraş verdiği çeşitli sorunların çözümüne yapıcı katkı sağlayabilirsiniz. Bu katkıyı, belirli bir bölgedeki veya konudaki ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik toplu çabalara, diğer oyuncularla birlikte harekete geçerek, destek sağlayabilirsiniz. Medeniyetler İttifakı çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler için aynî katkıda veya taahhütte bulunabilirsiniz. Bu çerçevede, bir Medeniyetler İttifakı faaliyeti düzenleyebilir, Medeniyetler İttifakı forumu, toplantısı veya seminerine evsahipliği yapabilir veya Medeniyetler İttifakı çalışmalarına başka herhangi bir yolla destek verebilirsiniz. Örneğin, (her yıl Şubat ayının ilk haftası kutlanan) Dünya İnançlararası Uyum Haftası ve (21 Mayıs ta kutlanan) Dünya Diyalog, Çeşitlilik ve Kalkınma Günü vesileleriyle, içinde bulunduğunuz topluluklar için bilgilendirme ve yardım toplama faaliyetleri düzenleyebilirsiniz. Daha doğrudan bir rol üstlenmek isteyenlerin başvurabilecekleri birkaç yöntem vardır. Genel Merkezimizde yıl boyunca stajyer olarak çalışabilirsiniz. Medeniyetler İttifakı etkinliklerinde 7

8 gönüllü olarak görev alabilir, etkinliklerimizden birinin güncel tutulmasına yardımcı olabilir veya çalışmalarımız ve ortaklarımız hakkında popüler sosyal paylaşım sitelerindeki çevrimiçi diyaloglara katılabilirsiniz. İstanbul İştirakçiler Forumu (31 Mayıs 1 Haziran 2012) Bu sizin için kaçırılmaması gereken bir fırsattır! İstanbul İştirakçiler Forumu, farklılıkların bir sorun değil kazanç olarak görüldüğü, kültürlerarası fay hatlarının olmadığı bir dünya vizyonunun gerçekleşmesi için güçlü bir sorumluluk duygusuna sahip hükümetlerin ve hükümet dışı örgütlerin yanı sıra iş çevrelerini, özel kurumları ve şahısları bir araya getirecektir. İştirakçiler Forumu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın evsahipliği ve BM Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon un eş başkanlığında 31 Mayıs günü yapılacak Taahhüt Oturumu ve 1 Haziran günü düzenlenecek Tartışma Oturumu ndan oluşacaktır. Bu Forum, İttifak a bağlılığınızı teyit edip Medeniyetler İttifakı İştirakçiler Kurulu ndaki yerinizi almak için en doğru zemin ve zamandır. İstanbul da ilan edilecek ve kurulacak yeni platform özel sektörün İttifak ın yönetimine daha fazla katılımını amaçlamaktadır. İstanbul İştirakçiler Forumu, bu bakımdan Medeniyetler İttifakı için bir dönüm noktası oluşturacak ve Medeniyetler İttifakı küresel ortaklığını pekiştirme için eşsiz bir fırsat olacaktır. Daha fazla bilgi için Aşağıdaki sitelere başvurulabilir: Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (www.unaoc.org); Medeniyetler İttifakı Türkiye (www.medeniyetlerittifaki.org); Medeniyetler İttifakı İstanbul İştirakçiler Forumu (www.aocistanbul.org). 8

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik ANKARA EYLÜL 2014 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik www.ab.gov.tr TÜRKİYE

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı

Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı Giriş Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı Bu iyi uygulamalar belgesi şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede devlet kurumlarının, kuruluşların

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Federal Hükümetin Ulusal Uyum Eylem Plan ı na Dair Aç ıklamas ı Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği nin

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2011 İçindekiler Rapor Hakkında 1 Mesajlar 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Genel Müdür Mesajı 3 Şirketimiz 4 Misyonumuz Değerlerimiz 4 Roche Hakkında 6 Kurumsal

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı

Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Durum Raporu Aralık 2012 Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı