Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları Eyüp ARTVİNLİ* Öz Bu çalışmanın amacı, Coğrafi Bilgi Sistemleri nin (CBS) coğrafya öğretimindeki yerini, ortaöğretim öğrencilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ne ilişkin tutumlarının genel düzeyini ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın evreni öğretim yılında İstanbul, Ankara, Mersin, Manisa, Gaziantep, Samsun, Çorum, Kütahya, Erzurum il merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise; coğrafi bölge ve sosyo-ekonomik yapısına göre (üst-orta-alt) evrende bulunan il merkezlerinde üçlü tabakalı küme örnekleme yöntemi kullanılarak tesadüfî örnekleme ile belirlenen 15 akademik lisede öğrenim gören toplam 665 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veriler, CBS ye ilişkin öğrenci tutumlarını belirlemek üzere Al-Kamali (2007) tarafından geliştirilen ve araştırma kapsamında Türk kültürüne (dilsel) uyarlaması yapılan ölçekle toplanmıştır. Elde edilen veriler ortalama, standart sapma, t-testi ve Pearson korelâsyon analiz teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgulara göre, öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumları pozitif düzeydedir. Ancak öğrencilerin derslerini CBS ile daha motive bir şekilde öğrenmeleri için yeni ve yaygın uygulamaların geliştirmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler CBS Uygulamaları, Tutum, Coğrafya Öğretimi, Öğrenci Merkezli Eğitim. * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (3) Yaz / Summer Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 1256 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Meşelik Yerleşkesi, / Eskişehir Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Artvinli, E. (2010). Coğrafya derslerini yapılandırmak: Aksiyon (eylem) araştırmasına dayalı bir ders tasarımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 21, Artvinli, E., & Kaya, N. (2010). Ortaöğretim coğrafya 11 ders kitabının coğrafi becerileri gerçekleştirebilme düzeyi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), Artvinli, E. (2009). Coğrafya öğretmenlerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ne karşı yaklaşımları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22), Artvinli, E. (2009). Coğrafya programının öngördüğü coğrafi becerilere 9. sınıf coğrafya ders kitabında erişi düzeyi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), Artvinli, E. (2008). Attitudes of Turkish geography teachers to using GIS. In K. Donert & G. Wall (Eds.), Future Prospects in Geography (pp: ), Proceedings of the HERODOT conference, Liverpool Hope University, England. Artvinli, E., Bulut, İ., & Kaya, N. (2007). Teaching of geography in Turkey: New roles for a renovated subject. In S. Catling & L. Taylor (Eds.), Proceedings of the IGU-HERODOT Conference (pp.29-36) Institute of Education, University of London, England.

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları Eyüp ARTVİNLİ Geleceğe ilişkin değişim ve gelişmelerin ya da bunlara ait öngörülerin, çoğu zaman somut bir kanıtı içermemesi nedeniyle toplumda benimsenme süreçleri genellikle uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra olabilmektedir. Düşüncelerdeki değişimin davranışlardaki değişime daha geç yansımasının sonucu olarak, bazen gelişmelere ilişkin tüm kanıtlar ortaya çıktığı halde kabullenme daha da gecikmektedir. Okullarda yürütülen öğretim faaliyetlerinde bilgisayar teknolojisini kullanmak da önceleri kısa süre içinde modası geçecek bir heves olarak görülüyordu. Benzer şekilde birçok eğitimci, öğretmen ve yönetici bilgisayarların daha iyi bir öğretim ve daha yüksek öğrenci motivasyonu için yararlı bir eğitim teknolojisi olduğu konusunda tereddütlü davranıyordu (Bednarz, 1995 den akt., Al-Kamali, 2007). Bilgisayar teknolojisinin eğitim-öğretimi daha kaliteli ve verimli hale getirmek için derslerde kullanılması fikri giderek yaygın olarak kabul görmüş ve bu teknolojiler bugün de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu teknolojinin derslerdeki kullanım şekli ve niteliğine yönelik tartışmalar devam etmektedir. Teknolojinin derslerin öğretim programlarına adapte edilmesi sorununun yanında ders içeriklerine uyarlanarak kullanılmasındaki sorunlar da devam etmektedir (Shin, 2006). Altyapı sorunları ve ekonomik sorunlar ise, yukarıda bahsedilen teknolojinin ders içeriğine uygun kullanılması problemindeki

4 1258 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ çözümü daha da zorlaştırmaktadır. Örneğin Türkiye de coğrafya derslerinin işlendiği sınıflardaki teknolojiler ile bunların kullanılma sıklıklarını konu edinen bir çalışmaya göre, öğretmenlerin coğrafya derslerini işledikleri sınıfların %48 inde bilgisayar, %35 inde LCD projektör ve %26 sında ise internet bağlantısı vardır. Ancak öğretmenlerden sadece %7 si bilgisayarı, % 2 si ise LCD projektörü her derste kullandığını belirtmiştir. İnterneti her derste kullanan öğretmen ise yoktur (Demirci, Taş ve Özel, 2007). Dolayısıyla öğretmenler tarafından teknolojinin kullanılmamasının gerekçesi olarak sıklıkla gösterilen bilgisayar, projektör ve internet eksikliği gibi altyapı sorunları bu konudaki eksikliğin tek nedeni değildir. Günümüz sınıflarındaki yaygın eğilimde teknoloji olarak bilgisayar, projektör ve internet en çok kullanılan araçlardır. Derslerde bunlar en yoğun olarak ya öğretmenin ya da öğrencilerin sunum yapması şeklindedir. Teknolojinin gerek öğretmen ve gerekse öğrenciler tarafından sadece sunum yapma şeklindeki kullanımı, öğretme-öğrenme sürecinde öğrenci ve öğretmen etkisini azaltarak çoğu zaman olumsuz bir sonuca bile yol açabilmektedir. Dolaysıyla mevcut ortamda teknolojinin sınıflarda kullanımına ilişkin şu hususlar belirtilebilir: Altyapı eksiklikleri nedeniyle teknolojinin derslerde kullanılmaması, Sınıflarda mevcut şartlar uygun olsa bile öğretmenlerin bakış açısı, geçmişteki eğitimleri, öğretme biçimleri ve nitelikleri nedeniyle teknolojinin kullanılmaması, Etkili ve nitelikli materyaller, gerekli verilere ulaşmadaki sıkıntı vb. nedenlerle derslerin öğrenme süreçlerini olumlu etkilemeyen eksik, düşük nitelikli veya yanlış kullanımı. Yukarıda belirtilen ya teknolojinin hiç kullanılmaması ya da etkisiz kullanımını engellemek, ancak altyapı sorunlarını gidermek, öğretmen eğitimini etkili ve yaygın hale getirmek, öğretmenlerin kullanacağı materyaller için gerekli verileri sağlamakla mümkündür. Bütün bunlar ise ilk başta belirtildiği gibi yılları alacak bir kabullenme sürecini gerektirebilir. Ancak bütün bunlara karşın bu süreci hızlandırmakta olan başka etkenler de vardır. Çünkü yeni nesil öğrenciler öğretmenlerine göre teknolojiyle öğrenmeyi çok daha hızlı kavrayacak bir yapıdadırlar. Günümüzün eğitim almakta olan genç nesli ile onlara eğitim vermekte olan daha olgun neslin teknoloji karşısındaki pozisyonlarını Prensky (2001, s.1) şöyle konumlandırmaktadır:

5 ARTVİNLİ / Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Bu dijital çağın içinde doğmayan ancak yaşamımızın herhangi bir döneminde ona sahip olan, adapte olmaya çalışan, ondan etkilenen ve yeni nesille karşılaştırılan bizler Dijital Göçmenler durumundayız. Öğrencilerimiz ise geçmişe göre radikal bir şekilde değişmektedirler. Bugünün öğrencileri, artık geçmişte planlanmış eğitim sistemimizin eğiteceği insanlar olmaktan çıktılar. Bu nesil için birçok adlandırma yapılmaktadır. Benim onlar için bulduğum en iyi isim ise Dijital Yerliler dir. Evet, artık onlar günümüzde dijital lisanın birer unsuru olan internet, video oyunları ve bilgisayarların diliyle konuşmaktadırlar. Bilgisayar oyunları, e-posta, internet, cep telefonları ve anında mesajlaşma programları onların yaşamlarının ayrılmaz birer parçası durumundadır. Böyle bir ortamda CBS nin eğitime adapte edilmesi ve zorunlu hale getirilmesi, söz konusu kabullenme sürecini mümkün olan en kısa süreye indirmek noktasında yardımcı olabilir. Günümüz gelişmiş ülkelerinde bu sistemin en çok kullanıldığı alanlardan biri de eğitimdir (Baker, 2005; Demirci, 2004; Mota, Peixoto, Painho, Curvelo ve Ferreira 2006; Siegmund, Viehrig ve Volz, 2007). CBS, coğrafi verileri depolamak, düzeltmek, güncellemek, yeniden oluşturmak, haritalamak ve istendiğinde spesifik coğrafi verileri içinden seçerek, gerek yalın ve gerekse karmaşık, karşılaştırmalı analizler yapmak için kullanılan bilgisayar yazılımı ve donanımından oluşmaktadır. CBS bu nedenlerle coğrafya eğitiminde oldukça önemli bir bilgi teknolojisi aracıdır (Gatrell, 2004; Milson ve Alibrandi, 2008; Kerski, 2000, 2001, 2003; Özgen ve Çakıcıoğlu, 2009; Wiegand, 2001). Chalmers (2006) ise, gelecek beş yıl içinde CBS nin okullarda yaygınlaşması konusunda kötümser olduğunu, buna gerekçe olarak da donanım ve yazılım engelleri yerine, temel sorunun öğretmenlerin zaman sorunu olduğunu belirtmektedir. Ona göre öğretmenleri bu konuda eğitmek ve ardından kartoğrafya ve CBS yi birleştirecek öğretim programları hazırlamak için yeterli uzman bulunmamaktadır. Ayrıca bunların kullanacağı kaynaklar da oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla Chalmers, şimdilik bu konuya ilgi duyarak kendini geliştirmiş öğretmenlerin rehberlik yapmasını ve örnek ders tasarımları geliştirmelerine ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Ancak öyle görünüyor ki, günümüz gelişmiş Batı ülkeleri ile ABD deki okullar; bilgisayar teknolojisine dayalı CBS nin bir öğrenme yöntemi olarak kullanılmasında birbiriyle yarış halindedirler. Gelişmiş ülkelerde bu yöntem gelecek yeni neslin bilgi altyapısı olarak düşünülmektedir (Yuda, Itoh ve Johansson, 2009). Hatta bu yöntem buralarda sadece coğrafya derslerinin içeriğine has olmak-

6 1260 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ tan çıkalı yıllar olmuş; artık fen, matematik, tarih, fizik gibi birçok alanda CBS de öğretmen eğitimi tüm hızıyla devam etmektedir ( Johansson, 2006; Kerski, 2003; McClurg ve Buss, 2007; Mota, 2006; Siegmund ve ark., 2007). Literatürdeki araştırmalara göre, gerek eğitimciler ve gerekse araştırmacılar CBS nin öğrenme-öğretme sürecinde kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadırlar (Aladağ, 2007; Alibrandi, 2003, 2006; Beishuizen, 2006; Demirci, 2004, 2006, 2007; Donert, 2006a, 2006b; Ida, 2006; Johansson, 2006; Kerski, 2000, 2003, Mark Kay ve Dan 2003; Siegmund ve ark.). Hatta CBS yi okul programlarına entegre etmenin en büyük yararlarından birinin öğretmenlerin CBS yi daha başka yollarla derslerinde kullanmalarına imkan verecek aktif araştırma sürecine sokan bir kültürün oluşması olduğu vurgulanmaktadır ( Jenner, 2006). Ancak eğitimde CBS kullanımının bir araç mı, içeriğe hâkim olması istenen bir amaç mı olduğu konusunda tartışmalar vardır. Bu bağlamda, Şekil 1. de görüldüğü gibi dört kavrama vurgu yapılmaktadır. Bu kavramlardan; piramidin en altında yer alan CBS yi öğretmek 5. sınıflardan itibaren, CBS ile öğretmek 6/7. sınıflardan itibaren, CBS ile öğrenmek 8/9. sınıflardan itibaren ve CBS ile araştırmak ise 10/11. sınıflardan itibaren uygulamaya koyulabilecek aşamalar olarak önerilmektedir (Siegmund ve ark.; Schleicher, 2007, s. 25 ten akt., Schubert ve Uphues, 2009, s. 277). Bütün bunlar göz önüne alındığında eğitim sistemi içinde CBS ye ilişkin olarak geliştirilecek yöntem ve denemeler konusundaki yaklaşım CBS yi öğretim programlarına nasıl sokabiliriz? şeklinde olmamalı, bunun yerine CBS öğretim programının amaçlarına ulaşmasına nasıl yardımcı olabilir? şeklinde bir yaklaşım olmalıdır (United States Geological Survey [USGS], 2005). Şekil 1. CBS de Eğitim Aşamaları Piramidi

7 ARTVİNLİ / Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim CBS nin Okullarda Eğitim-Öğretime Katkısı CBS nin okullarda yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden olan fiziki yetersizlikler, yerini giderek öğretmen eğitiminin etkililiği ve yeterliliğine bırakmaktadır (Lam, Lai ve Wong, 2009). Okullardaki bu soruna önem verme derecesine göre CBS nin okullardaki kullanımının yaygınlaşacağı da beklenebilir. Ancak burada önemli olan nokta araştırmacıların, politika üretenlerin ve müfredat geliştirenlerin CBS nin eğitim ortamlarında nasıl etkili kullanılarak pozitif öğrenme çıktılarının alınması gereği üzerinde durmalarıdır (Bednarz, 2004). Bu konuda CBS nin okullardaki eğitime en büyük katkılarından biri şüphesiz sorgulama becerisini geliştirmek olacaktır. Coğrafya derslerinde bu, coğrafi sorgulama becerisini ön plana çıkaracaktır. Dolayısıyla coğrafi sorgulama becerisinin geliştirilmesi gereken derslerde öncelikle CBS ile ders işlemek uygun olacaktır (Demirci, 2008; Karatepe, 2007). Aktif öğrenme uygulama örnekleri konusunda sıkıntı çekildiği bir dönemde, coğrafya derslerinde CBS ile eğitime ağırlık verilerek derslerin işlenmesi aktif öğrenmeyi yaygınlaştırmak, öğrencilerin eğlenceli coğrafya dersleri işlemesine yardımcı olmak gibi olumlu katkılar sağlayabilecektir. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ndaki eğitim yaklaşımının öğrenci merkezli aktif öğrenmeye yönelmesine paralel olarak CBS de bu yönüyle ortaöğretimde giderek önem kazanmaya başlamıştır. Çünkü CBS, coğrafya eğitiminde öğrencilerin aktif olarak derse katılımını sağlayan, onların öğrenme süreçlerini kendilerinin yapılandırmalarına imkân veren, bunun yanında teknolojiyi sınıfın içine taşıyabilen yöntemlerden biri olarak dikkati çekmektedir. Aksoy un önerdiği PDÖ- CBS yaklaşımına göre de probleme dayalı öğrenme modeli ile CBS uygulamaları daha etkin bir öğrenme sağlar. PDÖ-CBS de geleneksel bilgi basamakları arasındaki kopukluğun aksine, bilgi basamakları arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur (Aksoy, 2004, s.189). CBS nin bu noktada geleneksel eğitim anlayışına göre özellikle son zamanlarda üzerinde daha fazla durulmasının nedenlerinden biri, yeni yaklaşımla birlikte bilgi ve kavrama düzeylerinin ötesine geçebilmeyi mümkün kılmasıdır (Artvinli, 2009). Çünkü CBS, öğrencilerde çok yönlü becerilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca CBS, etkinlikler boyunca bağımsız ve takım çalışması dâhil olmak üzere birçok beceriyi geliştirmektedir (Kidman ve Palmer, 2006). Bu becerileri ve CBS nin coğrafya eğitimine olan etkisini şu şekilde sınıflamak mümkündür (Biebrach, 2007):

8 1262 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Sorgulama Temelli Öğrenme: Coğrafya öğretim programının (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005) sekiz coğrafi becerisinden birisi olan Coğrafi Sorgulama Becerisi nin coğrafya derslerinde kazandırılmasının en iyi yollarından biri, gerek arazi çalışmalarında gerekse de sınıf içinde coğrafi sorgulama becerisini kazandıracak CBS yi kullanmaktır (Favier ve Joop, 2009; Shin, 2006). Bunun nedeni bir öğrencinin CBS yardımıyla ders işlediğinde, sorgulama becerisinin birçok aşamasını gerçekleştirmesidir. Uluslararası Coğrafya Birliği nin Coğrafya Eğitimi Komisyonu tarafından 1992 de coğrafya eğitiminin geleceği açısından çok önemli olan Coğrafya Eğitiminde Uluslararası Rapor adıyla bir rapor yayınlanmıştır. Bu raporda coğrafya eğitiminin geleceği açısından coğrafi sorgulama becerisine dayalı eğitimin, öğrencilerin düşünme becerisini geliştirmesi açısından öneminden bahsedilmektedir (International Geographical Union Commission on Geographical Education [IGU-CGE], 1992). Coğrafya öğretim programında bunu sağlamak üzere coğrafi sorgulama yolları için önerilen anahtar soru ve yöntemler şunlardır: Gözlem ve anlama, açıklama ve tanımlama, analiz ve yorumlama, tahmin ve değerlendirme, karar verme. Ayrıca coğrafi sorgulama becerisi şu aşama ve süreçleri içermelidir (MEB, 2005, s. 23): Konu veya problemin farkına varma, konu veya problemi tanımlama ve açıklama, konu veya problemi analiz etme ve yorumlama, gelecekle ilgili tahminlerde bulunma ve karar verme, kişisel çıkarımlarda bulunarak değerlendirmeler yapma ve yargılara varma. CBS ile araştırma yaparak öğrenen bireyler, bu aşamalara ait süreçlerin tamamından kendi deneyimleriyle geçebilme imkânına kavuşabilmektedirler. Dolayısıyla CBS, coğrafi sorgulama becerisinin öğrencilere etkin olarak kazandırılmasında yararlanılabilecek en etkin sınıf içi araçlardan biri olarak görülebilir. Optimum öğrenmenin şartlarından biri de yapılacak işin birbirinden farklı zorluk düzeylerinde ele alınmasıdır (Biggs ve Moore 1993, s. 269 dan akt., West, 2003). CBS sadece bunun ele alınmasına imkân vermekle kalmaz, başarılı bir uygulamayla doğrudan meydana gelmesini sağlar. CBS, başarılı bir şekilde organize edildiğinde, verilerin yönetilmesini ve manipüle edilmesini mümkün kılar. CBS, verilerin tanımlanmasından karmaşık tablo ve haritalara, diyagramlara varıncaya kadar, bilgiyi kolaydan zora doğru farklı seviyelerde ele almaktadır (West, s. 268). Şekil 2 de West e göre, CBS nin uygulama aşamaları ile Coğrafi Sorgulama ve Bloom Taksonomisi arasındaki ilişki görülmektedir.

9 ARTVİNLİ / Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Şekil 2. ArcView CBS Programı, Bloom Taksonomisi ve Coğrafi Sorgulama Arasındaki İlişki Demirci (2004) nin de vurguladığı CBS yardımıyla öğrenme süreci boyunca kazanılan becerileri üç aşamada sınıflandırmak mümkündür. Birinci aşamada kazanılan beceriler; veri toplama, veri üretme, veri araştırma, veri toplama aletleri kullanma, veri toplama metot ve yöntemleri geliştirme, grup içinde ve bireysel olarak çalışma, verilerin doğruluğunu kontrol etme, bilgisayar ve teknolojiyi kullanma, verilerin bilgisayara girilmesi, istatistiksel kavrama yeteneğinin geliştirilmesi, verileri sayısallaştırma, gözlem yapmadır. Daha sonra ikinci aşamada; gözlemleri sayısal verilere dönüştürme, veriler arasında ilişkilendirme yapabilme, karşılaştırma, analiz etme, sonuca ulaşacak en kısa yolu bulma, verileri kullanarak yeni veriler üretme, kritik düşünme, analiz yöntemleri geliştirme, alternatif yöntemler geliştirme, problem çözümünde en güvenli ve en kısa yolları bulma, verileri harita-grafik ve tablo olarak görselleştirme becerileri gelir. Son olarak da harita-grafik ve tabloları yorumlama, mekânsal analiz yapabilme, sebepsonuç analizleri yapabilme, sonuçları değerlendirme (Demirci, 2008) ve karar verme aşamaları yer alır. CBS aslında, karar verme sürecinde mümkün olduğu kadar çok seçenek sunarak, karar vericinin işini kolaylaştırabilecek bir dinamizm ve esnekliğe sahiptir. CBS ile cadde, yer şekilleri, bitki örtüsü, nehir, ulaşım yolları katmanları veya herhangi bir konudaki katmanların dijital ortamda birbiri üstüne çakıştırılarak oluşturulduğu, CBS veri tabanından diğer unsurlarla karşılaştırılmak veya kullanılmak

10 1264 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ üzere çağrılabildiği profesyonel derecede haritalama yazılımı içeren bir teknolojidir. Dolayısıyla öğrenciler bu katmanları istedikleri gibi manipüle edebilir, birkaç fare hareketiyle ekleme ya da çıkarma yapabilirler. Başka kaynaklardan buldukları yararlı bilgileri kendi haritalarını çizmek ve sorulara cevaplar aramak üzere organize edebilirler. Bütün bu süreçler, öğrencilerin öğrenme süreci boyunca bilgi ve kavrama basamaklarını aşıp uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme ile karar verme aşamalarını gerçekleştirmelerini sağlar. Böylece kalıcı öğrenme gerçekleşmiş olur. Görsel-Uzamsal Kavrama Gücü: 2005 yılından beri ortaöğretimde öğrenci merkezli anlayışa göre uygulanan öğretim programlarında çoklu zekâ teorisinin öğrenme süreci boyunca göz önünde tutulması önerilmektedir. Ayrıca coğrafi öğrenmede mekânın algılanması, mekâna ait unsurların öğrenci zihninde somutlaştırılması için de CBS ile eğitim yapmak oldukça verimli sonuçlara yol açar. Çünkü bu yolla, öğrencilerin hayal gücünün ötesinde olan büyük mekânlar, bir CBS dersi yardımıyla küçültülüp örnek haline getirilerek somutlaştırılmakta, karşılıklı ilişkiler ve etkileşimleri göstermek mümkün hale gelmektedir. CBS, önceden gizli kalmış ilişkileri, şekilleri ve eğilimleri yeni bir yöntemle kullanıcının analiz etmesine ve gözünde canlandırmasına çok daha iyi imkân vermektedir (Shin, 2006; Wiegand, 2001). CBS nin bu yararı, onun fiziki anlamda bir araya getirilmesi imkânsız harita ve bilgileri istenilen şartlar ve bilgilerle sunma yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Reel anlamda bir sınıfta bir mekâna ait haritaların tümü, yazılı bilgiler ve önceki araştırmaların aynı anda görülmesi, ele alınması ve yorumlanması imkânsızdır; bu nedenle o mekândaki bazı ilişkilerin yanlış ya da eksik yorumlanması, bazı coğrafi özelliklerin ve karşılıklı etkileşimlerin gözden kaçırılması doğaldır. Bilgileri, Mevcut İlişkileri Tanımlamak Üzere Bağdaştırmak: Geleneksel coğrafya dersleri için en çok vurgulanan hususlardan biri, coğrafyanın günlük hayat ve ihtiyaçlardan doğan, onları karşılayan bilgiler içermesine rağmen başkaları tarafından neden ezber ders olarak görüldüğüdür. Oysa coğrafya bir aksiyon dersidir. Uygulama aşamasının, temel bilgi verme aşamasından daha önemli olması gerekir. Davranışçı yaklaşımda öğretmen aktif olduğu için uygulama aşaması çoğu zaman ihmal edilmekte ve belli bir zaman sonra, öğretmen istese de istemese ders ezbere yönelen bir içeriğe bürünmektedir. Ancak CBS yardımıyla

11 ARTVİNLİ / Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim öğrenci merkezli derslerde bilgiler CBS uygulaması için kullanılacağından, öğrenciler bu bilgileri anlamlandırarak belli bir mantığa oturtur ve problemle ilişkisini kurarak öğrenirler. Başka bir ifadeyle, öğrenci CBS vasıtasıyla anlatılan konuyu kendisi bizzat konuyla ilgili verileri girerek, işleyerek ve analiz ederek öğrenmektedir. Bu sayede öğrenci, konuları pek çok bilgiyi ezberlemek suretiyle değil, bilgilerin neden önemli olduklarının bilincinde, bulundukları mekândaki rolleri ve çevresiyle ilişkileri çerçevesinde öğrenmektedir (Demirci, 2004). Düşünme Becerilerini Geliştirmek: Temel düşünme becerileri şunlardır (Department for Education and Employment [DfEE], 1999): bilgiyi işleme becerisi, muhakeme etme becerisi, sorgulama becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, değerlendirme becerisi. CBS uygulaması; öğrenciler elde edilen bilgiyi işleme (işine yararlı bilgiyi seçme, anlamlandırma, kategorize etme, sınıflama, karşılaştırma, farklılaştırma ve bunları analiz etme gibi.), bunların gerekçelendirilmesi, bu gerekçelere uygun sorgulama yapılması gibi düşünme becerilerini de geliştiren bir süreçtir (Lidstone ve Stoltman, 2006; Wiggleswort, 2003). Böyle bir sürecin sonunda öğrenciler genelleme yapmak, hipotezler oluşturmak ve alternatif çözümler üzerinde çalışmak gibi zihinsel süreç etkinlikleriyle yaratıcı düşünme becerilerini kullanmaktadırlar. Kerski (2003) ye göre CBS kullanmak, yüksek düzeyde analitik ve sentezci düşünmeyi geliştirmektedir. CBS, öğrencilerin coğrafi becerilerini, uzamsal düşünme kabiliyetlerini geliştirerek destekler. Uzamsal düşüncenin üç boyutu vardır: Uzamsal-görsel canlandırma, uzamsal yönlendirme ve uzamsal karşılıklı ilişkiler (Gollede ve Stimson, 1997 den akt., Bednarz, 2001). Uzamsal ilişkiler ile coğrafyada haritalama süreci arasındaki paralel ilişkiler Tablo 1 de sunulmuştur. Tablonun sol kolonunda verilen uzamsal ilişkiler, coğrafya eğitiminde en çok geliştirilen uzamsal düşünce aşamalarıdır (Bednarz).

12 1266 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 1. Görsel- Uzamsal Düşünme Becerileri Uzamsal İlişkiler Uzamsal şekiller ve uzamsal dağılımı fark etme becerisi Görünüşü tanımlama Yerleşimi yeniden hatırlamak ve sunmak Mekânları birbiriyle ilişkilendirmek Uzamsal olarak dağılan fenomenleri birleştirmek ve bağlantı kurmak Uzamsal hiyerarşiyi kavramak ve kullanmak Bölgelere ayırma Uzaklığın ve en yakın komşunun kültürel ve uzamsal ilişkiler ile dağılımdaki etkisini algılamak Belirlenmiş ölçütlere göre gerçek dünyada yön bulma Sözlü tanımlamalardan haritalar tasavvur etmek Harita taslağı yapmak Haritaları karşılaştırmak Krokisini yapmak ve haritaları parçalarına ayırmak Kavramsal Haritalama ve CBS de Kullanılan Süreçler Eğimleri ve yüzeyi düzenlemek Katmanlaştırma, Bölgelere ayırma Ayrıştırma Birleştirme Bağlantı kurmak Devamlılık veya tesadüfîliği değerlendirmek Bağdaştırmak Benzerlikleri bulmak Hiyerarşiyi biçimlendirme Yakınlığı değerlendirmek (lokasyonu bilmeyi gerektirir) Mesafeyi ayarlamak Yönleri bulmak Görünüşü tanımlama Biçimleri tanımlama Kümelenmeleri tespit etmek Dağılımı tespit etmek Tablonun sağ kolonundaki birbirine yakın bu paralel süreçler bireyler tarafından kavramsal haritaların oluşturulmasında kullanılmaktadır. Kavramsal haritalar bireyin çevresindeki etkileşimle sahip olduğu bilginin depolanmasıdır. Kavramsal haritalar hem uzamsal hem de uzamsal olmayan karar verme sürecinin temelini oluşturur (Bednarz, 2001). Mesleki Öğrenme: CBS, coğrafya için mesleki anlamda tek başına bir istihdam alanı haline gelmiştir. Özellikle Türkiye de coğrafyacı kimliğiyle hiç kimse istihdam edilemezken, CBS uzmanı veya analisti olarak bir istihdam söz konusu olabilmektedir. CBS kullanmak öğrencileri gelecekte seçecekleri bir meslek alanı olarak onu sevmeleri ya da o alanda kendilerini geliştirip geliştiremeyeceklerini görmeleri açısından oldukça yararlıdır. Bu nedenle mesleki bir seçenek olarak öğrenciler arasında CBS nin farkındalığının artırılmasında zorunluluk vardır (Meaney, 2006, s. 284). Nitekim okullarda yapılan CBS uygulamaları sonucunda,

13 ARTVİNLİ / Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim bir meslek olarak daha önce farkında olunmayan CBS, artık öğrencilerin bir kısmı tarafından gelecekteki muhtemel meslekleri arasında görülmektedir (Kolvood, 2007). Motivasyon: Öğrencilerin derse karşı tutumunu etkileyen en önemli unsurlardan birinin motivasyon olduğu birçok çalışmada dile getirilmektedir. Öğrencilerin CBS kullanarak ders işlediklerinde motivasyonlarının arttığı birçok çalışmanın ortak sonucudur (Al-Kamali, 2007; Biebrach, 2007; Jekel, Pernkopf ve Hölbling, 2008; Mota ve ark., 2006; Tuna, 2009; West, 2003). Dijital yerliler olarak öğrencilere, kendi günlük yaşamlarında konuştukları bir dille dersin işlenmesi kuşkusuz o derslere karşı motivasyonun yükselmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Ancak sadece bilgisayar ekranına odaklanmaları tek başına öğrenmekte oldukları veya motivasyonun yükseldiği anlamına gelmez. Çünkü sonuçta bir dijital nesilden bahsediliyor ve bu neslin bilgisayar ekranı karşısında geçirdiği zaman oldukça fazladır, ama eğitimsel bir zaman dilimi olduğunu söylemek zordur. Bu zamanın eğitimsel bir niteliğe bürünmesi için CBS öğretimiyle öğrenme çıktıları olarak gözlemlenebilir sonuçlara ulaşılması ve bunların yorumlanması gerekmektedir. Bu nedenle motivasyonun canlı tutulması ve ders boyunca öğrenme ihtiyacının sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bunun tam zıttı olarak, CBS kullanmanın karmaşıklığı ve yazılımın nasıl kullanılacağını bilmemek, öğrenci motivasyonunu olumsuz da etkileyebilmektedir (Biebrach). Amaç İlgili literatürde de görülebileceği gibi CBS, coğrafya öğretiminde pozitif etkileri olan bir araç ve öğrenme yollarından biridir. Ancak öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumları ve tutumlarının öğrencilerin sahip olduğu çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da önem arz etmektedir. Çünkü bazı öğrenciler CBS ile ders işlemeyi son derece benimseyip öğrenme süreçlerine pozitif ve eğlenceli bir ivme kazandırırken, bazı öğrenciler teknolojiye uzak olmaları ve CBS ile öğrenmenin daha uzun motivasyon ve sabır gerektirmesi nedeniyle olumsuz etkilenebilmektedirler. Literatürde CBS nin diğer yönlerini ele alan çalışmalara sıkça rastlanırken bu yöntemi öğrenci gözüyle ele alan ve onların yaklaşımını analiz eden çalışmalara özellikle Türkiye de az rastlanmaktadır. CBS yöntemini daha öğrenci merkezli bir yaklaşımla ele almak, sadece öğretmenlerin veya eğiticilerin değil, öğrencilerin CBS için tutumlarını da tespit etmek, CBS uygulamalarının daha öğrenci merkezli olmasına

14 1268 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ yardımcı olacaktır. Özellikle Türkiye de günümüzde oldukça yaygın şekliyle öğretmen merkezli CBS yi öğretmek ve CBS ile öğretmek aşamalarını hızla geçip öğrenci merkezli aşamalar olan CBS ile öğrenmek ve CBS ile araştırmak aşamalarına geçebilmek için de öğrenci tutumları oldukça önemlidir. Bu nedenle araştırmanın literatür bölümünde CBS ye ait bu son iki aşamadaki uygulamaların, öğrencilere sağladığı öğrenci merkezli katkılara yer veren yabancı araştırmalara özellikle yer verilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin CBS ile öğrenmek ve CBS ile araştırmak için ne derece ilgi duyduğu, sınıf seviyelerinde ve cinsiyete göre bir öğrenme yöntemi olarak CBS ye nasıl yaklaştıklarının öğrenilmesi ile ileride öğrenciler için yaygınlaştırılmak üzere daha uygun ve daha verimli CBS dersleriyle örnek uygulamalar geliştirilebilecektir. Bu nedenle çalışmanın amacını, ortaöğretim öğrencilerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerine ilişkin tutumları nasıldır? sorusu oluşturmuştur. Alt Problemler Ortaöğretim öğrencilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ne ilişkin tutumları genel olarak ne düzeydedir? Ortaöğretim öğrencilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ne ilişkin tutumları öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır? Ortaöğretim öğrencilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ne ilişkin tutumları ile sınıf düzeyi, bilgisayar kullanma seviyeleri ve coğrafya dersinde CBS kullanma sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Araştırmanın Modeli Yöntem Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin CBS ye ilişkin tutumlarını ve bunun çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik ilişkisel modelde bir çalışmadır. İlişkisel araştırma modeli iki veya daha çok olgu arasındaki ilişkileri değerlendirmektir. Bu tip model genellikle, ilişkinin derecesinin istatistiksel bir ölçüsünü saptar ve korelâsyonu sağlar. Ölçülen ilişki, ilgili değişkenler arasındaki etkileşimin derecesini ifade eder. Pozitif bir korelâsyon, bir değişkenin yüksek değerlerinin, ikinci bir değişkenin yüksek değerleriyle benzetildiğini ifade eder. Negatif bir korelâsyon veya ilişki ise bir değişkenin yüksek değerlerinin, ikinci bir değişkenin düşük değerleri ile benzetildiğini ifade eder (McMillan ve Schumacher, 2006).

15 ARTVİNLİ / Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Evren ve Örneklem Araştırmanın evreni, öğretim yılında il merkezlerinde yer alan akademik (düz) liselerde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemini, evrende bulunan il merkezleri coğrafi bölge ve sosyo-ekonomik yapılarına göre (üst-orta-alt) tabakalı küme örnekleme yöntemi (McMillan ve Schumacher, 2006) kullanılarak belirlenen dokuz il [İstanbul, Mersin, Manisa, Gaziantep, Samsun, Çorum, Kütahya, Erzurum ve Ankara] merkezinde, tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenen 15 akademik lisede öğrenim gören 665 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem grubunun demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2. Örneklem Grubunun Demografik Bilgilerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları Seçenekler Toplam Cinsiyet Sınıf Düzeyi Veri Toplama Aracı Erkek Kadın - η % Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf - η % CBS ye İlişkin Tutum Ölçeği: Ölçek, Al-Kamali (2007) tarafından kişilerin coğrafya öğretiminde kullanılan CBS ye ilişkin tutum düzeylerini belirlemek üzere geliştirilmiştir. Hiç Katılmıyorum ile Tamamen Katılıyorum aralığında 5 li Likert 24 maddeden ve tek boyuttan oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı.91 olarak saptanmıştır. Araştırma kapsamında Türk kültürüne uyarlanan ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliğinin saptanması için yürütülen doğrulayıcı faktör analizi çalışması, iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada Türkçe formun, orijinal faktör yapısında elde edilen tek boyutun doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre değerlendirilmesinden önce, tahmin edilen değerlerin teorik limitleri aşıp aşmadığı tespit edilmiştir. Elde edinen sonuca göre elde edilen değerler teorik limitleri aşmamaktadır. Buna karşın modele ait diğer uyum indeksleri de [GFI=0.71, AGFI=0.69, PGFI=0.65, RMSEA=0.11, CFI=0.75] ölçek için önerilen modelin uygun olmadığını göstermektedir. Bu sonuca göre standart uyum değerleri kapsamın-

16 1270 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ da çalışma modeline ilişkin elde edilen değerlerin, modellenen 24 soruluk tek faktörlü yapıyı kısmen doğrulamadığını göstermektedir. Bu durum üzerine Türkçe formun faktör yapısını belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunun yorumlanabilir olmasına, KMO ve Bartlett Testi sonuçları dikkate alınarak karar verilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği çalışması için öncelikle toplanan verilerin Kaiser Meyer Olkin=.92 ve Bartlett (p<.01) test analizleri sonuçlarıyla ilgili faktör analizinin yapılabileceği anlaşılmıştır. Daha sonra, varimax dik eksen döndürme tekniği kullanılarak yapılan faktör analizine 24 maddeyle başlanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin 20 maddesinin öz değeri 1 den büyük tek alt ölçekten oluşmuştur. Ölçeğin alt ölçekte açıklanan varyans yüzdesi toplamı 40.18, maddelerinin faktör yükleri ise 0.48 ile 0.72 arasında değişmektedir. Güvenirliği, iç tutarlılık yöntemiyle incelenen ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık kat sayısı 0.88 dir. Sonuç olarak CBS ye İlişkin Tutum Ölçeği; hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4) ve tamamen katılıyorum (5) 5 li Likert tipi cevaplama skalası olmak üzere 10 u olumlu 10 u olumsuz 20 madde olarak düzenlenmiştir. İşlem Araştırma verileri, veri toplama aracının örneklem grubundaki öğrencilere uygulanması yoluyla öğretim yılında elde edilmiştir. Veri toplama aracını cevaplama süresi yaklaşık dakikadır. Araştırmada istatistiksel çözümlemelere geçilmeden önce demografik değişkenler gruplandırılmış, ardından öğrencilere uygulanan veri toplama aracı üzerindeki maddeler 5 li Likert sistemiyle puanlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumlarının genel düzeylerinin değerlendirilmesi için ortalama (X) ve standart sapma (SS) puanları hesaplanmıştır. Öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmasını değerlendirmek amacıyla bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumları ile sınıf düzeyi, bilgisayar kullanma seviyeleri ve coğrafya dersinde bilgisayar kullanma sıklıkları arasında nasıl bir ilişki bulunduğu Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon analiziyle belirlenmiştir.

17 ARTVİNLİ / Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Bulgular Araştırmaya katılan öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumlarının madde bazındaki puanlara ilişkin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 3 te sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, CBS yi coğrafya derslerinde kullanmak bu dersi daha iyi öğrenmeye yardımcı olur maddesi (X=4.31, SS=0.82) en baskın maddedir. Bu maddeyi sırasıyla Coğrafya derslerinde teknolojiyi (CBS) öğrenmek istiyorum (X=4.28, SS=0.90), Coğrafya derslerini CBS yle öğrenmek zaman kaybıdır (X=4.23, SS=1.44) ve Coğrafya derslerinde CBS kullanma fırsatım olursa sevinirim (X=4.23, SS=0.94) maddeleri izlemiştir. Bunlara karşın, Derslerde CBS kullanmada kendimi yeterli görmüyorum maddesi (X=2.88, SS=1.25) en düşük puan alan maddedir. Bu maddeyi sırasıyla Bana göre coğrafya öğrenmenin en etkili yolu CBS değildir (X=3.22, SS=1.17) ve CBS yerine ders kitabını kullanmayı ve ders öğretmenimi dinlemeyi tercih ederim (X=3.46, SS=1.24) maddeleri izlemiştir. Elde edilen madde bazındaki puanlar, toplam puan bazında değerlendirildiği zaman aritmetik ortalaması 3.94 ve standart sapması ise 0.63 olarak saptanmıştır. Bu bulguya göre akademik lise öğrencilerinin CBS ye ilişkin tutumları pozitif düzeydedir. Tablo 3. Öğrencilerin CBS ye İlişkin Tutum Ölçeğinden Aldıkları Puanların Ortalama ve Standart Sapmaları Maddeler X SS 1-Coğrafya derslerinde teknolojiyi (CBS) öğrenmek istiyorum Derslerde CBS kullanmada kendimi yeterli görmüyorum CBS yi coğrafya derslerinde kullanmak bu dersi daha iyi öğrenmeye yardımcı olur CBS kullanarak derslerimi daha etkili olarak öğrenebilirim Coğrafya derslerini CBS yle öğrenmek zaman kaybıdır Coğrafya öğrenmede CBS nin yararlı olacağını sanmıyorum CBS yerine ders kitabını kullanmayı ve ders öğretmenimi dinlemeyi tercih ederim CBS kullanmak benim coğrafyaya olan ilgimi artırır Coğrafya derslerini CBS kullanarak öğrenmeyi tercih ederim Bana göre coğrafya öğrenmenin en etkili yolu CBS değildir CBS nin öğrenmemi geliştiren yararlı bir araç olduğunu düşünüyorum 12-Geleneksel yöntemlerle coğrafya öğrenmektense CBS ile öğrenmeyi tercih ederim

18 1272 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 13-Coğrafya derslerinde asla CBS yi önermem İmkân olursa, ders dışında CBS yi kullanmak isterim CBS daha iyi öğrenmeme asla yardımcı olamaz CBS kullanımı coğrafya derslerimizin kalitesini artırır Gelecekteki meslek hayatımda CBS nin bir işime yarayacağını sanmıyorum CBS ile coğrafya öğrenmekten hoşlanmam Coğrafya derslerinde CBS kullanmak, öğrenci başarısını azaltır Coğrafya derslerinde CBS kullanma fırsatım olursa sevinirim TOPLAM Not: Toplam puan hesaplarken on adet olumsuz madde ters puanlanarak hesaplanmıştır. Tablo 4 te örneklemi oluşturan öğrencilerin CBS ye ilişkin tutum puanlarının öğrencinin cinsiyeti değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonuçları sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (t=-0.210; p>.05). Bu bulguya göre kız ve erkek öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumları aynı seviyededir. Tablo 4. Öğrencilerin CBS ye İlişkin Tutum Ölçeğinden Aldıkları Puanların Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Gruplar t-testi Sonuçları Değişken n X SS t sd p Kız Erkek Tablo 5 te örneklemi oluşturan öğrencilerin CBS ye ilişkin tutum puanları ile sınıf düzeyleri, bilgisayar kullanma seviyeleri ve coğrafya dersinde CBS kullanma sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon analizi sonucu sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumları ile bilgisayar kullanma seviyeleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-.10, p<0.01). Buna karşın öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumları ile sınıf düzeyleri ve coğrafya dersinde CBS kullanma sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamış-

19 ARTVİNLİ / Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim tır (p>0.05). Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bilgisayar kullanma seviyelerindeki artışlar, öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Tablo 5. Öğrencilerin CBS ye İlişkin Tutum Ölçeğinden Aldıkları Puanlar ile Sınıf Düzeyleri, Bilgisayar Kullanma Seviyeleri ve Coğrafya Dersinde CBS Kullanma Sıklıkları Arasındaki Korelâsyon Matrisi Değişkenler Tutum * Sınıf Düzeyi -.08* -.22** 3-Bilgisayar Kullanma Seviyeleri -.17** 4-Coğrafya Dersinde CBS Kullanma Sıklıkları - n=665, **p<.01, *p<.05 Tartışma Bu çalışmanın temel amacı ortaöğretim öğrencilerinin CBS ye yönelik tutumlarını ve bunun çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yöneliktir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin CBS ile ders işlemeye karşı tutumları pozitif düzeydedir. Bu sonuç, literatürde bulunan ve CBS ile öğretimin öğrenci tutumlarını pozitif düzeyde etkilediğini vurgulayan araştırmalarla (Aladağ, 2007; Al-Kamali, 2007; Baker ve White, 2003; Biebrach, 2007; Johansson, 2006; Kerski, 2003; Özgen ve Çakıcıoğlu, 2009) örtüşmektedir. Nitekim Healy (2005), yaptığı tez çalışmasında CBS nin öğrenci motivasyonu, tutumu ve sorgulama becerisini geliştirmede pozitif etkileri olduğunu belirtmektedir. Buna göre dijital çağın dijital lisanıyla konuşan yeni nesil öğrencilerin teknoloji destekli öğrenmeyi benimsedikleri ve onlara öğretmekte olan nesillere göre teknolojiye daha kolay uyum sağladıkları belirtilebilir. Çünkü yapılan çalışmalar, CBS teknolojisine karşı öğretmen yaklaşımlarında hala tereddütler yaşandığını göstermektedir (Artvinli, 2009). Bu durumda CBS ile öğrenmenin öğrencileri motive ettiği ve teknolojiye olan bu meraklarının, ortaöğretim coğrafya derslerini CBS yardımıyla işleme konusuna kanalize edilebilecek nitelikte olduğu belirtilebilir. West (2003) in yaptığı araştırmaya göre öğrenciler CBS kullandıklarında coğrafya derslerini oldukça yararlı buluyorlar ve CBS ile ilgili görev ve ödevlerde çaba sarf etmekte büyük yararlar görüyorlar. Bu

20 1274 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ da öğrencilerin yüksek düşünme becerirlerini ve derse karşı motivasyonunu artırmaktadır. Türk toplumunda insanların bir yerde gezi ya da inceleme yaparken veya bir şehri ya da bölgeyi dolaşırken harita okuma ve yorumlama becerisini kullanmak yerine, aradıkları yeri bir bilene sorma yatkınlığı vardır. Bu ve benzeri durumlarda kuşkusuz ilk akla gelen sebeplerden biri, toplumumuzdaki bireylerin coğrafya derslerinde yeterli düzeyde harita okuma ve yorumlama becerisi kazanamadan eğitim sisteminden çıkmış olduğudur. Dolayısıyla gelişmiş toplum imajından uzak, günlük hayatta pratik olarak kullanılabilecek beceri -bilgi değil- eğitimi almamış bir toplum görüntüsü vermektedir. Bunun önüne geçmek, öğrencilerin harita kullanma ve yorumlama becerisini bir bilgi olarak değil; günlük hayatın içinden örneklerle uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamakla mümkün olabilir. Bu noktada CBS, öğrencilerin becerilerini geliştirmeye teşvik ederek bu eksikliği giderecek en iyi araçlardan biri niteliğindedir (Shin, 2006). CBS nin ilk akla gelen harita okuma ve yorumlama becerisi kazandırması dışındaki bir özelliği de sorgulayarak öğrenmeyi teşvik etmesi ve bu nedenle öğrencilerin reel ortamdaki imkânsızlıkların tersine muhakeme becerilerini geliştirecek uygun bir ortam sunmasıdır. Günümüz öğrencileri artık eski neslin öğrendiği yöntemlerle öğrenmemektedir. Geleneksel yollarla işlenen bir ders ortamında motive olamayan, ilgisini toplayamayan bir öğrenci profili bilgisayar, oyun ve internette oldukça fazla zaman harcamaktadır. Öğrencilerin harcadıkları bu zaman doğru şekilde yönlendirilerek onların daha iyi öğrenmelerine yardımcı olunabilir. CBS, öğrencilerin gerek günlük hayatta bolca vakit harcadıkları teknolojiyi onlardan koparmayan; ama buna karşın çeşitli becerilerini geliştirebilen bir eğitim ortamı sağlayan uygun araçlardan biridir. Çünkü CBS, öğrenciler içinde farklı zekâ alanlarına sahip olanlara da hitap edebilmekte; görsel-uzamsal öğrenmelerini kolaylaştırarak onlara bilgilerini başka durumlara uyarlayabilme imkânı vermektedir. Belki hepsinden önemlisi, CBS öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini zorlayarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, tek başına öğrencilerin mesleki gelişimlerine de katkı sağlayarak teknolojiyle bu kadar fazla iç içe olan ve zamanının büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçiren yeni nesil öğrencilere meslek kapısı açmada da kullanılabilecek bir yaklaşımdır. Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyet değişkeni ile sınıf düzeyleri ve coğrafya dersinde CBS kullanma sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık

21 ARTVİNLİ / Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim saptanmamıştır. Normal şartlarda CBS ile eğitimin bir sonucu olarak sınıf düzeyi ile coğrafya derslerinde CBS kullanma sıklıklarına göre anlamlı bir fark ortaya çıkması gerekirdi. Bu iki değişkende farkın anlamsız çıkması, okullarda CBS kullanılarak tasarlanan derslerin niteliğiyle açıklanabilir. Çünkü 9. sınıftan itibaren CBS uygulamalarını giderek daha sık ve ileri aşamalarda kullanan öğrencilerin fark oluşturması gerekir. Böyle bir farkın ortaya çıkmamış olması, sınıf düzeylerine göre CBS uygulaması tasarımlarında içerik farklılığına gidilmediği; öğrencilerin özellikle 11. ve 12. sınıfa gelinceye kadar CBS kullanarak işledikleri derslerin nitelik açısından bir farkındalık oluşturacak kadar anlam taşımadığı şeklinde yorumlanabilir. Tomal (2009) yaptığı bir araştırma sonucunda, öğrencilerin coğrafya derslerinde edindikleri bilgileri günlük hayatta kullanmaları açısından 9. ve 11. sınıf öğrencileri arasında fark çıkmamasını benzer bir şekilde ifade etmiştir ve iki yıl boyunca verilen derslerin niteliğini sorgulamıştır. Cinsiyete göre anlamlı bir fark çıkmaması ise benzer araştırmalarla örtüşen (Al-Kamali, 2007) bir sonuç olduğu gibi arzulanan ideal bir durumdur. Ayrıca öğrencilerin CBS ye ilişkin tutumları ile bilgisayar kullanma seviyeleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonucun ortaya çıkmasının nedeni, öğrencilerin mevcut CBS uygulamalarının karmaşıklığı, fazla vakit alması ve karmaşık olması olarak yorumlanabilir. Bu sonuç ilginç bir şekilde West (2003) in yaptığı çalışmanın sonucuyla örtüşmektedir. O, bu konuyla ilgili yaptığı araştırmada bulduğu negatif tutumu, CBS yazılımlarının egemen olmasıyla ilişkilendirmektedir. West bu konuda öğrencilerin kendilerini çok rahat hissetmediklerini ve bilgisayar kullandıkça rahatsız olduklarını belirtmiştir. Bunun nedeni olarak da CBS yazılımının temelde endüstride kullanım için tasarlandığını, ona hâkim olmanın özel bir eğitim ve pratik gerektirdiğini belirterek öğrencilerin bu konudaki olumsuz tutumlarını tecrübesizliklerine bağlamaktadır. Buna ek olarak bu sonucun, Türkiye deki okullarda öğretmenler tarafından uygulanan CBS nin temel düzeydeki -CBS yi öğretmek veya CBS ile öğretmek- öğretmen merkezli uygulamalar olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü uygulamayı kendisi yapmayan bir öğrenci pasif yöntemlerle karmaşık bir ders sürecinde yeterince motive olamaz ve bu süreçten istediği verimi alamaz. Bu nedenle özellikle ortaöğretim coğrafya derslerinde ele alınan CBS uygulamalarının mutlaka CBS ile öğrenmek ve CBS ile araştırmak seviyelerinde gerçekleştirilecek şekilde tasarlanması önerilmektedir. Bu sonuca göre, lise-

22 1276 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lerdeki coğrafya derslerinde CBS uygulamalarının hangi aşamada yapılandırıldığına ilişkin (1. CBS yi öğretmek, 2. CBS ile öğretmek, 3. CBS ile öğrenmek, 4. CBS ile araştırmak) yeni araştırmaların yapılması gerekmektedir. Literatürdeki araştırmalara göre ortaöğretim öğrencilerinin CBS uygulamalarını 3. ve 4. aşamalara uygun olarak (14-18 yaş grubu oldukları için) gerçekleştirmeleri önerilmektedir. Bu yönüyle bakıldığında gelişmiş ülkelerde olduğu gibi (Mizutani ve Morimoto, 2009), Türkiye deki CBS uygulamalarında da üniversitelerden ortaöğretime kaynaklık edecek araştırmacı ve coğrafya eğitimcileri ile öğretmenlerinin işbirliğine gerek duyulduğu vurgulanabilir. Günümüzde CBS uygulamaları özel bir mesleki yetenek gerektiren uzmanlık alanı gibidir. Basit ve yaygın şekilde kullanılabilecek yöntemler geliştirilmediği veya CBS teknolojisi üretenlerin basit ara yüzlerle öğretmenlerin uzman olmasına gerek kalmadan, orta düzey bilgisayar kullanıcısının fazla zaman harcamadan kullanabileceği CBS yazılımları üretilmesi gerekmektedir. Çünkü mevcut sınıf ortamları ve teknolojik imkânlarla üst seviyelerde CBS uygulamaları gerçekleştirmek kolay değildir. Bu nedenle araştırmacıların, MEB in, öğretim programlarını yapanların veya revize edenlerin iyi örneklerin geliştirilip örnek uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla, öğretmenlerin daha etkili öğrenme çıktıları alacak şekilde CBS yi nasıl kullanabileceklerine ilişkin bir anlayış ve kavrama düzeyi geliştirmelerine ihtiyaç vardır.

23 CEYHAN / Predictiveness of Identity Status, Main Internet Use Purposes and Gender on The Contribution of Geographic Information Systems (GIS) to Geography Education and Secondary School Students Attitudes Related to GIS Eyüp ARTVİNLİ* Abstract The purpose of this study is to determine the place of Geographic Information Systems (GIS) in teaching geography, the general level of secondary school students attitudes towards Geography Information Systems and whether this changes according to different variables. The population of the research consists of the students studying in Istanbul, Ankara, Mersin, Manisa, Gaziantep, Samsun, Çorum, Kütahya, and Erzurum province in academic year. The sample consists of 665 students who study at 15 academic high schools and were chosen by using the triple stratified cluster sampling method according to geographical regions and socio-economic structures (upper-middle-lower) in the population chosen from the city centre. The data were gathered by using the scale which was developed by Al-Kamali (2007) in order to determine the attitudes of students related to GIS and adapted to Turkish culture (linguistic) under the current investigation. The data obtained were analyzed by using means, standard deviations, t-tests, and Pearson correlation coefficients. According to the findings, the students attitudes towards GIS are positive, but new and widespread applications are needed for students to learn their lessons with GIS in a more motivated way. Key Words GIS Applications, Attitudes, Geography Education, Student-Centred Education. * Correspondence: Assist. Prof. Eyüp ARTVİNLİ, Eskişehir Osmangazi University, College of Education, Department of Elementary Education, Meşelik Campus, 26480, Eskişehir/TURKEY. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (3) Summer Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

24 1278 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE Previously, using computer technology in learning activities conducted in schools has often been seen as a fad which would be obsolete within a short time. Many educators, teachers, and administrators were hesitant about whether computers were useful for a better education and higher student motivation (Bednarz, 1995, cited in Al-Kamali, 2007). Besides the problems of adapting the technology into the curriculum, the problems of using it by adapting it to course contents continue (Shin, 2006). Infrastructure and economic issues make it more difficult to find a solution to the problem of appropriate use of technology to course content mentioned above. For example, according to the research, which deals with the technologies used in geography lessons in Turkey, there are 48% computers, 35% LCD projectors and 26% internet connections available in geography classes, but only 7% of teachers stated that they used the computers, and 2% stated that they used LCD projectors in every lesson. There were no teachers who used the internet in every lesson (Demirci, Taş & Özel, 2007). Using the technology only for making presentations by teachers and students may lead to negative solutions during the teaching-learning process by reducing the beneficial effects for students and teachers alike. Nowadays, however, students are more eager to learn about technology than teachers. Prensky (2001, p. 1) locates the position of the younger generation learning now and the mature generation who teach them technology, thus: We, who were not born in this digital era but have it any period and are trying to adapt ourselves, are affected by it and, compared with new generation, are in the position of Digital Immigrants. Our students are changing radically compared with the past. Nowadays, students are far away from the people that our education system had in mind. Many naming names have been given to this generation. The most suitable name I can think of is Digital Inhabitants. Adapting the GIS to education and making it obligatory in such circumstances can help reduce the acceptance process in a short time. This system is used much more in the educational field in developed countries (Baker, 2005; Demirci, 2004; Mota, Peixoto, Painho, Curvelo & Ferreira, 2006; Siegmund, Viehrig & Volz, 2007). GIS is an important means of knowledge technology in geography teaching (Gatrell, 2004; Milson & Alibrandi, 2008; Kerski, 2000, 2001, 2003; Özgen & Çakıcıoğlu, 2009; Wiegand, 2001). Chalmers (2006) states that he is pessimistic about the widespread use of GIS in schools in the next five years, and adds

25 ARTVİNLİ / The Contribution of Geographic Information Systems (GIS) to Geography Education that the basic problem is teachers time, rather than matters of rigging or software difficulties. But this method is seen as a knowledge substructure for the new generation in developed countries (Yuda, Itoh & Johansson, 2009). Even here this method has been years since ceased to be the only geography course content; now GIS teacher training is continuing at full speed in many areas such as science, mathematics, history, and physics ( Johansson, 2006; Kerski, 2003; McClurg & Buss, 2007; Mota et. al., 2006; Siegmund et. al., 2007). According to the research literature, both educators and researchers stipulate that GIS be used in the learning-teaching process (Aladağ, 2007; Alibrandi, 2003, Alibrandi & Sarnoff 2006; Beishuizen, 2006; Demirci, 2004, 2006, 2007; Donert, 2006a, 2006b; Ida, 2006; Johansson, 2006; Kerski, 2000, 2003, Mark, Kay & Dan, 2003; Siegmund et. al., 2007). Also, it is stated that one of the greatest benefits of integrating GIS into school programmes is to create a culture that allows for an active research process, so that teachers can develop new ways of using GIS in their lessons ( Jenner, 2006). But there are debates as to whether using GIS in education is a tool, or whether it is a goal in itself. In this context, four concepts are highlighted as shown in the Figure 1: To teach GIS at the bottom of the pyramid, from 5 th class; to teach with GIS from 6/7 th classes; to learn with GIS from 8th/9th classes; and to research with GIS from 10th/11 th classes are all proposed stages that can be applied (Siegmund et. al., 2007; Schleicher, 2007, p. 25, cited in Schubert & Uphues, 2009, p. 277). Taking all these into consideration, the approach must not be How can we bring GIS to the education programme? Instead it must be How can we help to achieve the objectives of the GIS curriculum? (United States Geological Survey [USGS], 1997). Figure 1. The Pyramid of Education Phases in GIS

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1 Educational Administration: Theory and Practice Summer 2007, Issue 51, pp: 353-370 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2007, Sayı 51, ss: 353-370 Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ANABİLİM DALI İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

A CONCEPTUAL ANALYSIS ON TEACHER AUTONOMY

A CONCEPTUAL ANALYSIS ON TEACHER AUTONOMY Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org Kış/Winter Cilt/Volume:10 Yıl/Year:2011 Sayı/Issue:35 (082-099) ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Bahar: 215-229, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı