ULUSLARARASI TOPLANTıLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI TOPLANTıLAR"

Transkript

1 Şebnem OGUZ İNSAN HAKLARıNDA GELİşMELER: ULUSLARARASI TOPLANTıLAR 1993 yılı içinde insan hakları alanında dört önemli geli me ya anmı tır. Birincisi, insan hakları eğitimi konusu ön plana çıkmı, bu konuda çe itli kurulu larca ciddi adımlar.atılmı tır. Bu adımlardan en önemlisi, Montreal'de düzenlenen "Uluslararası Insan Hakları ve I?emokrasi Eğitimi Kongresi" ve bu Kongre'de benimsenen Eylem Planı'dır. Ikinci önemli geli me, 1948'den beri ikinci kez düzenlenen Dünya İnsan Hakları Konferansı; üçüncüsü ise, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin hükümet ve devlet ba kanlarının katıldığı doruk toplantısıdır. Bir ba ka geli me de, Birle mi Milletler bünyesinde insan hakları uygulamalarını denetleme,. e güdüm ve acil tepki verme mekanizmasını gcli tirmek amacıyla kurulan Insan Hakları Yüksek Komiserliği'ne ili kindir. ULUSlARARASI İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EGİTİMİ KONGRESİ UNESCO ile Birle mi Milletler İnsan Hakları Merkezi, UNESCO Kanada Komisyonu'nuı:ı da katkıları ile, Montreal'de 8-11 Mart 1993 tarihleri arasında "Uluslararası Insan Hakları ve Demokrasi Eğitimi" adlı bir kongre düzen1emi tir. 1 Kongrede, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasında demokratik değerlerin rolünden hareketle, insan hakları ve demokrasi eğitiminin TODAİE A<;.istanı. 1 Kongreye şu bildiriler sunuldu: "İnsan Hakları ve Demokrasinin Eklemlenmesi" (A.Eide, Norveç İnsan Hakları Enstitüsü Müdürü), "İnsan Hakları ve Demokrasi Üzerine Bilgi ve Belgelere Giri " (L.S. Wiseberg. Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Agı Müdürü), "Batı Avrupa Ülkelerinde İnsan Hakları Eğitimi Malta Kongresi'nden Beri Gerçekl~tirilen İlerleme ve Karşıla ılan Zorluklar' (Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsü, "Kanada ve A.B.D:de İnsan Hakları ve Demokrasi Egitimi" (H. Gibbs ve M. Seydegart, Ottowa Üniversitesi İnsan Hakları Ara tırma ve Egitim Merkezi), "Degerlendirme Raporu : Latin Amerika'da İnsan Hakları Egitimi" (Latin Amerika İnsan Hakları Dernegi). "Afrika'da İnsan Hakları ve Demokrasi Egitimi" (R. Sock, Afrika Demokrasi ve İnsan Hakları Çalı maları Merkezi Müdürü), "Arap Dünyasında İnsan Hakları ve Demokrasi Egitimi" (Arap İnsan Hakları Enstitüsü), "Asya ve Pasifik'de İnsan Hakları ve Demokrasi Egitimi" (V. Muntarbhorn, Chulalongkorn Üniversitesi, Bangkok).

2 192 İNSAN HAKLARI YILLIGI önemi vurgulanmı tır. Toplumsal adalet, barı ve geli menin tam anlamıyla gerçekle mesinin önko ulu olan insan hakları ve demokrasi eğitiminin kendisinin bir insan h~kkı olduğu; eğitim sürecinin kendisinin demokratik ve katılımcı bir süreç olması gerektiği belirtilmi tir. Bu çerçevede uluslararası topluluğun, özellikle Birle mi Milletler ve Uzmanla mı Temsilciliklerinin, bunlar arasında da özellikle UNESeO'nun, insan hakları ve demokrasi eğitimi programları ve etkinliklerini ba latması ve desteklemesi gerektiği söylenmi tir. Kongre, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimipe -Yönelik Dünya Eylem Planı'nı benimsemi ve UNESeO'ya, Planı Viyana Insan Hakları Dünya Konferansı'nın gündemine getirmesini,. tüm devletleri insan hakları eğitimi alanında çalı an birey ve grupları korumaya davet etmesini önermi tir. İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimine Yönelik Dünya Eylem Planı, 1974 tarihli "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerine İli kin Uluslararası Anlayı, İ birliği ve Barı için. Eğitim Tavsiyesi", 1978'de Viyana'da toplanan "UNESeO Uluslararası Insan Hakları Oğretimi Kongresi", 1987'de Malta'da toplanan "UN ES eo Uluslararası İnsan Hakları Öğretimi, Bilgi ve Belgeleri Kongresi" ve Aralık 1992'de Tunus'da toplanan "Uluslararası Demokrasi Eğitimi Forumunndan çıkan önerilere dayanmaktadır. Planı kaleme alan katılımcılara göre Eylem Planı, bir tür alarm ve sıkı mı hk ortamında ortaya çıkmı tır: Son yıııarda otoriter rejimierin çözülü ü ve dünya çapında demokrasilerin doğu una kar ın, yeni tür otokrasiler doğmu tur. Irkçılık, a ırıcılığın deği ik türleri, dini fanatizmin alarm verici yükseli İ ve bazı postotoriter devletlerin tehlikeli dengesizliği, çevrenin bozulması, yeni biyomedikal teknolojiler ve HIV/AIDS felaketi, insan hakları açısından son derece rahatsız edici tehditlerdir. Milliyetçiliğin ve ho görüsüzlüğün yükseli i, iddetli çatı maları ve insan hakları ihlallerini önlemeyi amaçlayan özel eğitim stratejileri olu turulmasını gerektirir. Bu çerçevede Eylem Planının temel dürtüsü, deği en bir dünyada, sivil toplumun tüm düzeylerinde katılımcı,i levsel ve yaratıcı olabilecek bir insan hakları eğitimini gerçekle tirmektir. Planın amaçları arasında, insan hakları normları ve belgeleri ile ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde ihlallere kar ı ba vuru yöntemleri hakkında bilgi sağlamak, bu bilginin genç insanlara ula ması için özel bir çaba harcamak; öğrencilerin, ekonomik ko ullar ilc hakların gerçekle mesi arasındaki ili kileri anlamalarına yardım etmek, eğitimcilerin iddet içermeyen, demokratik deği im stratejilerini desteklemelerini özendirmek; tüm sektörlerdeki ve düzeylerdeki eğitimcilerin, ileti im ağlarıyla İ birliği ve e güdü hakkında bilinçlenmelerini sağlamak ve onlara insan hakları münün yararları eğitimi ağları kurmaları konusunda y(:lrdımcı olmak vardır. Dünya Eylem Planının hemen ba laması ve katılımcı]arının düzenlediği çalı ma takvimi içinde belirli ölçülebilir hedeflere doğru ilerlemesi dü ünüı-

3 İNSAN HAKLAR~NDA GELİŞMELER 193 mektedir. Birle mi Milletlerin 1995'deki ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1998'deki ellinci yıldönümlerinin; insan hakları eğitimine yönelik etkinlikler ve programlar için bir odak olarak görülmesi önerilmektedir. Planın b3 arılı olabilmesi için tek tek devletlerin aktif katılımının gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Birlqmi Milletler Sistemi, özellikle de UNESCO ve Birlqmi Milletler İnsan Hakları Merkezi, ve bir dizi devlet kurulu u, devletlerarası kurulu ile hükümetlerdl ı kurulu lar, insan hakları ve demokr~i eğitimi alanında çall maya b3 laml lardır. Ozellikle, Birle mi Milletler Insan Hakları Alanında Danı manhk ve Teknik Yardım Servisi Programı altında insan hakları ve demokrasi eğitimi projelerine daha fazla önem verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Plan, u ana stratejileri önermi tir: Planın hazırlanması.ve uygulanmasıyla ilgili standart bir formun UNESCO tarafından geli tirilmesi ve dağıtımı; araçgereç ve program üretmek, ve bunları deği toku ederek en iyi pratik yakla ımları geli tirmek amacıyla aktif ulusal, bölgesel ve uluslararası ağlar kurulması; en son bilgilere ve belgelere ula ma, ve pratik, ucuz öğretim araçgereçlerin,in varlığı; bölgesel ve global konferanslar toplanması; Birle mi Milletler Insan Hakları Alanında Danı manhk ve Teknik Yardım Servisi için Gönüllü Fon ile UNES.CO Eğitim ve Bilgilendirme Yoluyla İnsan Hakları Bilgisinin Geli tirilmesi Için Gönüllü Fon 'un güçlendirilmesi; eğitim hakkı ve özellikle insan hakları eğitimi hakkına, Birle mi Milletler Insan Hakları Komisyonu, bölgesel komisyonlar, uluslararası anla maları denetleyen organlar ve özellikle Çocuk Hakları Komitesi tarafından özel bir önem yerilmesi; UNESCO'nun kuracağı bir İzleme komitesinin, Birlqmi Milletler Insan Hakları Merkezi ile birlikte, Planı yaygınla tırması. Planın önerdiği eylem çizgilerinden bazıları ise unlardır: Özellikle son geli meleri dikkate alarak, insan hakları ve demokrasi eğitiminin deği ik yanlarına ili kin pedagojik ara tırmanın geli tirilmesi; okul kitaplannın, yabancı dü manı, ırkçı, cinsiyetçi ve diğer kalıplardan temizlenmek üzere sistematik olarak gözden geçirilmesi, hükümetlerdı ı kurulu ların çalı malarının kesinlikle engellenmemesi. Planda u eylem düzeyleri vurgulanmaktadır: 1) Okul sisteminin tüm düzeylerindeki müfredatta insan hakları ve demokrasi. öğretimi, 2) Okul sistemi dı ında insan hakları ve demokrasi eğitimi, 3) Özel durumlarda ve zor ko ullarda insan hakları ve demokrasi eğitimi. Birinci düzeyde, amaç, insan haklan ve demokrasi eğitiminin sürekli olarak, ki inin temel eğitimi boyunca İ lenebilmesi için, hem bütün disip

4 194 İNSAN HAKLARI YILLIGI linlerde içerildiği hem de ayrı bir disiplin olarak öğretildiği bütüncül ve geni tabanlı bir müfredat olu turmaktır. Bu amaçla, ilkokul öncesi, ilkokul, orta öğrenim ve mesleki eğitim, yüksek öğrenim, öğretmen eğitimi, öğretmen dernelderi ve sendikaları, okul kurulları ve ebeveyn örgütlenmelerinde odak ICl llmasl önerilmektedir. İkinci düzeyde, amaç, okula devam etmeyenler de dahilolmak üzere yeti kin ve genç insanlara, özellikle de kamu YCl amına katılım düzeyleri ne olursa olsun tüm kadınlara; okul dı ında, aileleri, ~erleri, kurumları, toplulukları, vb. yoluyla ula maktır. Bu amaçla, özellikle l Yeri, sendika, mesleki kurulu lar, dini ve kültürel örgütler, gençlik klüpleri, UNESCO klüp, merkez ve dernekleri, kamu ya amına daha az maruz kalan gruplar (kırsal alanda ya ayanlar gibi), a ırı yoksullara yardım, okuma yazma, avukatlık i leriyle. uğra an gruplar, güvenlik ordu, polis ve hapishane personell kamu görevlileri ve karar merciieri, h~kjmler, avukatlar ve adalet i leriyle uğra an diğer gruplar, medya per30ndi, tıp doktorları, ~ağhk çah anları ve biyolojik ara tırmalarda çalı anlar dahilolmak üzere bilim adamları üzerinde yoğunla ı1masl dü ünülmektedir. Üçüncü düzeyde ise amaç, insanlara haklarının tehlikeye dü tüğü zor durumlarda uygun bilgi ve eğitimi vermeye çalı maktır. Bu eğitim, silahlı çatı ma, olağanüstü haber, demokrasiye geçi ya da tehdit dönemleri, yabancı i gali, doğal fehiket gibi özel durumlar için; ya da, kadınlar, çocuklar, yerli halklar, sığınmacı ve iç sürgünler, siyasi tutuklular, azınlıklar, göçmen i çiler, sakatlar, HIV/AIDS hastaları gibi özel gruplara yönelik olarak verilecektir. Eylem Planının uygulanmasında önemli bir diğer nokta da ara tırma, bilgi ve belgeye ili kindir. Bu noktada Plan, son bilgilere ucuz ve kolayca ula ılması, basit bilgisayar ve arama sistemleri kurulması; varolan ulusal, bölgesel ve uluslararası bilgi ağlarımn güçlendirilmesi, yenilerinin olu turulması, yerel bilgi ve belge merkezlerinin yaratılmasının özendiri1mesinden yanadır. Bunun için Plan, bilginin insan hakları eğitimcileri ve belgecilerine yardımcı olmak üzere payla ılması ve bu çalı maların bilgi alanında aktif bir sivil kurulu ça e güdümünü; çocuklara ve okuma yazması olmayanlara yönelik olarak, basılı araç-gereç dı ı bir insan hakları medyasının geli tirilmesini ve bu araç-gereçlerin yerel dillere çevrilmesini; ve insan hakları, ge1i~me, demokrasi ile çevre arasındaki yakın ili kileri gözönünde bulundurarak, insan haklarına global bir bakı içeren ara tırmaların desteklenmesini önermektedir. Bu alanda UNESCO'ya dü en görevin önemide vurgulanmaktadır. Son olarak, Planın uygulanmasında kar ı1a ılabilecek sorunlardan sözedilmektedir. Bu sorunlar unlardır: Bazı tarafların politik iradelerinin eksikliği, sürecin ulusıararası ya da ulus içinde dl lanması tehlikesi, hedef grubun katılımının eksikliği, uygunsuz yöntemler kul1anılması, katılımcıların çoğunun eğitimsiz olu u, i birliği ve e güdümünün yetersizliği, insan hakları eğitimini hukuk mesleğiyle sınırlama eğilimi, çokdisiplinli yakla ımın eksikliği,

5 İNSAN HAKLARıNDA GELİşMELER 195 ve deği ime direnç. Plan, insan hakları ve demokrasi kavramlarını toplumsal norm ve davranı lara dönü türebilmek için; tüm ulusları, bireyleri, grupları, toplumun tüm organlarını ve uluslararası topluluğu göreve çağırmaktadır.' DÜNYA İNSAN HAKLARI KONFERANSı Temmuz 1993 tarihleri arasında Viyana'da toplanan Dünya İnsan Hakları Konferansı, "Viyana Bildirgesi ve Eylem Planı"nı benimsemi tir. Bu Konferans, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilqiği 1948'deki konferanstan sonra toplanan ikinci Birle mi Milletler Dünya Insan Hakları Konferansı olmu tur. Konferansa 171 devlet katılmı tır. Bu 171 devlet, 1948'deki konferansa katılan 56 devlete göre çok daha az homojen olduğu için; Konferans sonunda ortak bir bildirgenin benimsenebilmesi, insan hakları alanında ciddi bir geli me sayılabilir. ı Ayrıca Bildirge, insan hakları alanında 1948'den sonraki geli melerin, bu süreçte hangi hakların ön plana çıkarıldığının bir göstergesi niteliğindedir. Konferansa hazırlık sürecinde dört hazırlık komitesi ve Afrika için Tunus'da, Latin Amerika ve Karayip için San Jose'de, ve Asya için Bangkok'da olmak üzere üç bölgesel toplantı yapılmı tır. Bu toplantılaıda kabul edilen Tunus, San Jose ve Bangkok Bildirgeleri İle birlikte; hükümetlerin" yaptıkları katkılar, uluslararası ve hükümetlerdı ı kurulu ların önerileri ve bağımsız uzmanların çalı maları, Viyana Bildirgesi hazırlanırken dikkate alınml tır. 3 Konferans, üç bölümde gerçekle mi tir: Genel Kurul, Ana Komite ve Taslak Komitesi. Resmi kararların alındığı bir forum niteliğindeki Genel Kurul'da hükümet temsilcileri yanısıra Birle mi Milletler kurulu ları, hükümetlerarası kurulu lar, ulusal ve hükümetlerdı ı kurulu ların temsilcileri de bulunmu lardır. Genel Kurul'a 841 hükümetlerdı ı kurulu tan yakla ık 3700 temsilci katılmı tır. Genel Kurul'da, Rusya,. Federa~yonu'ndan gelen 1 red oyuna kar ı 88 k~bul oyuyla "Bosna-Hersek Uzerine üzel Bildirgeli benimsenmi tir. "Angola Uzerine üzel Bildirgelı ise oybirliğiyle kabul edilmi tir. 4 Ana Komite, Evrensel Bildirge'nin kabul edili inden bu yana insan hakları alanındaki ilerlemeler ve bu alanda daha fazla ilerlemenin önündeki engeller; geli me, demokrasi ve insan hakları arasındaki ili kiler, Birle mi Milletler etkinliklerinin güçlendirilmesi gibi gündemdeki özel konularda, 2 Ineke Boerefin.. "World Conference on ı-iuman Rights", Nelherlands Quarterly of ıluınan Rlghts (NQHR). VoUl, No , s Hazırlık Knmitelerinin toplantılarıyla ilgili ayrıntılı bijgi için bkz. "Human Rights News", NQIIR, VoLll, No.ı s.63-6s; Bildirgelerin tam metni için bkz. Human Righ1s Law Journal (HRU). \'01.14, No s 'The U.N. World Conference on Human Rights (Vienna, June 1993), An Overview Prepared on Request of the HRU by the Centre for Human Rights in Geneva". URU, Vol.l4, No.9-10, 1993, s.346-3s2. Bildirgelerin tam metni için bkz. a.g.e., s

6 196 ınsan HAKLARI YILLIGI hükümetler ve diğer kurulu lar arasında görü alı veri İ sağlanması için bir forum niteliğinde olmu tur. Taslak Komitesi ise, hükümetlerdı ı kurulu lara kapalı olarak toplanmı ve Bildirge'ye nihai eklini vermi tir. viyana BİLDİRGESİ VE EYLEM PLANI5 Viyana Bildirgesi'nde vurgulanan noktalar öyle özetlenebilir: Tüm halkların kendi kaderlerini tayin hakları vardır. Bu hakka dayanarak, siyasal konumlarını; ekonomik, sosyal ve kültürel geli imlerini özgürce belirleyebilirler. Dünya Konferansı, sömürgeci ya da ba ka türden yabancı egemenliği ya da i gali altında ya ayan halkların durumunu gözönünde bulundurarak, halkların kendi kaderlerini tayin haklarını, Birle mi Milletler Bildirisi'ne uygun olarak gerçekle tirmelerine yönelik her, türlü me ru eylemde bulunma haklarını tanır. Ancak, yine sözü edilen Bildiri'ye ve Devletler Arasında Dostça İli kijer ve İ birliğine İli kin Uluslararası Hukukİlkeleri Bildirgesi'ne uygun olarak, bu, e it haklar ve halkların kendi kaderlerini tayin haklarına saygılı davranan ve toprakları üzerindeki tüm halkı ayrım gözetmeksizin temsil eden bir hükümeti olan bağımsız ve egemen devletlerin, toprak bütünlüğü ya da siyasal birliğini bozmaya yönelik eylemlerin haklı bulunduğu anlamına gelmemelidir. Yabancı İ gali altındaki ülkelerde İnsan haklarının korunmasını güvence altına alan ve gösteren etkili uluslararası önlemler alınmalı ve özellikle Sav3 Sırasında Sivil Ki ilerin Korunmasına İli kin 14 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözle mesi'ne uygun olarak, sözkonusu ülkelerde ya ayanların hak ihlallerine kaf 1 etkili hukuki korunmaları sağlanmalıdır. Gelişme Hakkı Demokrasi, geli me ve insan haklarına saygı birbirlerine bağımlı ve kar ılıklı birbirini besleyen kavramlardır. Konferans, demokratikle me ve ekonomik reform süreçleri içinde olan ve çoğu Afrika'da bulunan enaz geli mi ülkelerin, ba arılı olabilmeleri için uluslararası toplulukça desteklenmeleri gerektiğini yeniden,vurgular. Geli me Hakkına lli kin Bildirge'ye uygun olarak, geli me hakkının temel bir insan hakkı olduğunu yeniden belirtir. Geli me, tüm insan haklarından yararlanmayı kolayla tırdığı gibi; ge1i menin yokluğu da uluslararası düzeyde tanınmı İnsan haklarının azaltılma gerekçesi olamaz. Geli me hakkının gerçekle mesine yönelik ilerleme, ulusal düzeyde etkili geli me politikalarıyla birlikte, uluslararası düzeyde adil ekonomik ili kilerin ve uygun bir ekonomik ortamın varlığını gerektirir. Geli me hakkı, bugünün ve geleceğin ku aklarının geli me ve çevreye ili kin gereksinmelerini adilce kar ılayacak biçimde gerçekle tirilmelidir. Bu 5 Bildirgenin tam metni için bkz. HRU, Vol.14, No.9-10, 1993, s

7 İNSAN HAKLARıNDA GELİŞMELER 197 çerçevede Dünya Konferansı, zehirli ve tehlikeli madde ve artıklann yasadl ı olarak bo altılmasınm Y3 am hakkına ciddi bir tehdit olu turduğunu kabul eder ve tüm devletleri ilgili sözlqmelere uyarak gerekli önlemleri almak konusunda i birliğine çağınr. Herkesin bilimsel ilerlemenin ve uygulamalannm ürünlerinden yararlanma hakkı vardır. Konferans, özellikle biyomedikal ve Y3 am bilimleri ile bilgi teknolojisindeki geli melerin, bireyin bütünlüğü ve insan haklanna yönelik potansiyel ters etkilerini gözönünde bulundurarak; evrensel ilgi gören bu alanda insan haklanna tam anlamıyla saygılı davranılması için uluslararası i birliği çağnsında bulunur. Ekonomik ve Sosyal Haklar Dünya Konferansı, halklarının ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını tam anlamıyla gerçeklc tirmek için çabalayan hükümetlerine destek olmak amacıyla; uluslararası topluluğu, geli mekte olan ülkelerin dı borç yüklerini hafifletmelerine yardımcı olmaya çağırır. Yaygın 3 ırı yoksulluğun varlığı, insan haklarının etkili ve tam olarak gerçeklc mesini engellemektedir; o nedenle acilolarak hafifletilmesi ve nihai olarak yok edilmesi, uluslararası topluluğun büyük öncelik tanıdığı bir konu olarak kalmalıdır. A ırı yoksulluk ve toplumsal dl lanmanın önlenmesi için, devletlerin en yoksul ki ilerin karar alma süreçlerine katılımlannı sağlamaları, b8 ta geli me ile ilgili olanlar olmak üzere, 8 ın yoksulluğun nedenlerini daha iyi bilmeleri gereklidir. Konferans, devletleri, gıda, tıbbi bakım, konut ve sosyal hizmetler dahil olmak üzere, herkesin sağlık ve refah içinde Y8 aması için gerekli Y8 am standartını sağlama hakkına engelolacak tek taraflı ticari önlemlerden kaçınmaya, gıdayı bir politik baskı aracı olarak kullanmamaya çağınr. Konferans, sçndikal hakların Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Ili kin Sözle me ve diğer ilgili uluslararası belgeler doğrultusunda etkili kullanımı için devletleri tüm sorumluluklannı yerine getirmeye çağırır. ırkçılık, Irka Dayalı Ayrımcılık, Yabancı Dü manlıjı ve Diğer Ho görüsüzlük Türleri ırkçılık ve ırka dayalı ayrımcılık, yabancı dü manlığı ve ilgili ho görüsüzlüğün tamamen ortadan kaldırılması, uluslararası topluluğun öncelikli bir görevidir. Hükümetler, gruplar, kurumlar, devletlerarası ve hükümetlerdl l kurulu lar ve bireyler, bu kötülüklere kaf ı mücadelelerini C güdümlemeli ve i birliği çabalarını artırmalıdıriar. Konferans, ırkçılığa kaf ı mücadelenin geldiği noktadan memnundur ve uluslararası topluluğu bu süreci

8 198 İNSAN HAKLARI YILLIGI desteklemeye çağırmakta; bu mücadeleyi geriletmeye çah an iddet olaylarını ise üzüntüyle kar ılamaktadır. Konferans, tüm hükümetleri, ırkçı1ığın tüm biçimlerine kar ı, cezalar dahil olmak üzere, ilgili hukuk kurallarının ya ama geçirilmesi ve ulusal kurumlar kurulması gibi yollarla mücadele etmeye çağ,ırır. Insan liakları Komisyonu'nun bu konudaki geli meleri izlemek için bir Ozel Raportör atamasını olumlu kar ılar. Aynı zamanda, Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Ili kin Uluslararası Sözle me'ye taraf olan tüm devletleri, Sözle me'nin 14. maddesindeki çağrıyı yapmaya çağırır. Konferans, etnik arındırmayla ilgili suçların devamını sağlayan herkesin bireyselolarak bu insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğunu vurgular ve uluslararası topluluğu, bunların hukuksal sorumlularmı cezalandırmaya, etnik arıfidırma kurbanlarının sorunlarına, uygun ve etkili çareler bulmaya çağırır. Kadınların Eşit Statüsü ve İnsan Hakları Konferans, tüm hükümetleri, kadınlara kar ı ayrımcılık, ve kutsal yerlere saygısızlık dahil olmak üzer~, dine dayalı ho görüsüzlük ve iddete kar ı önlemler almaya; Din ya da Inanca Dayalı Iio görüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Ili kin Bildirge'nin maddelerini ya ama geçirmeye çağırır. Bazı ülkelerde uyu turucu ticareti ile bağlantılı biçimiyle birlikte, bütün biçimleri içinde terörizmin yöntem ve uygulamaları; İnsan haklarına, demokrasiye, toprak bütünlüğü, devletlerin güvenliği ve me ru hükümetlere kar ı tehdit olu turmaya yöneliktir. Uluslararası topluluğun terörizme kar ı mücadelede i birliğini artırması gereklidir. Kadınların ve kız çocuklarının insan hakları, evrensel insan haklarının vazgeçilemez parçasıdır. Cinsiyete dayalı iddet ve cinsel taciz ile sömürünün bütün türleri, kültürel önyargı ve uluslararası ticaretle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, insan onuruna aykırıdır ve yokedilmelidir. Bu, hukuki önlemler yanında; ekonomik ve sosyal ge1i me, eğitim, sağlıklı annelik ve toplumsal destekleme gibi alanlarda ulusal eylem ve uluslararası i birliğiyle mümkündür. Konferans, kadınların geli me sürecine hem etken hem de yararlanan konumunda tam katılımlarının önemini belirtir ve Çevre ve Geli me Üzerine Rio Bildirgesi ile, Birle mi Milletler Çevre ve Geli me Konferansı'nca benimsenen 21.GÜndemin 24.Böıümü'nde (Rio de Janerio, Brezilya, 3-14 Haziran 1992) belirtilen kadınlar için adil ge1i m~ye doğru global eyleme dayanan amaçları yeniden vurgular. Bu amaçlarla, Insan Hakları Merkezi ile Kadınların Geli imi Birimi, ve Birle mi Milletler'in diğer ilgili birimleri arasındaki i birliği ve e güdümün güçlendirilmesini önerir. Devletleri raporlarında kadınların de jure ve de facto durumu üzerine daha fazla bilgi vermeye özendirir.

9 İNSAN HAKLARıNDA GELİŞMELER 199 Konferans, kamusal ve özel ya amda kadınlara kar ı iddetin, her türlü cinsel tacizin, kadın sömürüsü ve ticaretinin, yargıda cinsiyete dayalı taraflılığın ortadan kaldırılması; kadın hakları ile bazı geleneksel uygulamaların, kültürel önyargıların ve a ırı dinciliğin zararlı etkileri arasındaki çeli kilerin yokedilmesinin önemi üzerinde özel1ikle durur. Konferans, kadınlara kar ı iddete ili kin bildirge taslağının benimsenmesini önerir. Silahlı çatı malarda kadınların insan haklarının ihhhi, uluslararası İnsan haklarının ihlalidir ve bu tür ihhhier, özellikle cinayet, sistemli tecavüz, cinsel kölelik ve zorla gebelik etkili bir tepkiyle kaqılanmalıdır. Birle mi Milletler, Kadınlara Kar ı Her Türlü Ayrımcıhğın Ortadan Kaldırılmasına İli kin Sözlc mc'nin, 2000 yılına kadar tüm devletlerce onaylanmasını özendirmelidir. Kadınların varolan koruma yöntcmlerinden daha etkili biçimde yararlanabilmeleri için bu yöntemler hakkında daha yaygın bilgi verilmeli, ve yeni yöntemler bulunmalıdır. Konferans, Dünya Kadınlar Kont'eransı, Kadınlara Kar ı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Ili kin Sözle me, ve 1968 Tahran Bildirgesi çerçevesinde, kadınların uygun sağlık bakımı ve aile planlaması hizmetleri ile eğitimden e it yararlanma hakkını ycniden vurgular. Son olarak Konferans, 1995'te Beijing'de düzenlenecek olan Dünya Kadınlar Konferansı'nı olumlar ve bu konferansta e itlik, geli me ve barı temalarına uygun olarak kadınların İnsan haklarının egemen olması gerektiğini önemle belirtir. Ulusal ya da Etnik, Dinsel ya da Dilsel Azınlıklar Konferans, azınlık haklarının korunmasının önemini ve bu haklardaki ilerlemelerin azınlıkların ya adığı devletlerin siyasal ve toplumsal d~ngelerinin korunmasına katkısını gözönünde bulundurarak; azınlık haklarının, Ulusal ya" da Etnik, Dinsel ya da Dilsel Azınlıklara Dahil Ki ilerin Haklarına İli kin Bildirge'ye uygun olarak korunması gerektiğini yeniden vurgular. Azınlık olu furan ki iler, hiçbir müdahale ve ayrımcılık olmaksızın, kendi kültürlerini koruma, kendi dinlerini açıklama ve uygulama, ve kendi dillerini özel ve kamusal alanda ku~lanma hakkına sahiptirler. Konferans, İnsan Hakları Merkezi'nin, hükümetlerin isteği üzerine, danı manlık hizmeti ve teknik yardım programının bir parçası olarak azınlık sorunları ve hakları ile çatı maların önlenmesi konusunda uzmanlar sağlamasını önerir. Konferans, Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunmasına İli kin Alt-Komisyon'a bağlı Yerli Halklar Üzerine Çalı ma Grubu'nun yerli halkların haklarıyla ilgili bildirgeyi tamamlamasını ve Ocak 1994'den itibaren gelecekteki on yılın uluslararası yerli halklar onyılı ilan edilmesini önerir. Konferans, yerli halkların, toplumun gc1i mesine ve çoğulculuğuna özgün katkılarını tanır ve uluslararası topluluğun, onların ekonomik, sosyal ve

10 200 İNSAN HAKLARI YILLIGI kültürel refahlarını ve geli menin tüm ürünler!nden yararlanmalarını sağlama yolundaki kararlılığını yeniden vurgular. Devletler, yerli h(\lkların toplumsal ya amın tüm alanlarına tam ve özg~~r katılımını sağlamah, onların kimlik, kültür ve toplumsal örgütlenmelerinin farklılığını ve değerini tanımalıdırlar. Göçmen İ çiler dahil olmak üzere, ezilebilir grupların insan haklarının korunmasına, onlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına, varolan insan haklarını koruma mekanizmalarının güçlendir!lmesine önem verilmelidir. Devletler, özellikle eğitim, sağlık, sosyal yardım alanlarında bu gruplara yönelik önlemler almalı, kendi sorunlarının çözümüyle ilgilenenlere katılımın yolunu açmalıdır. Konferans, göçmen İ çiler ile ya adıkları toplumun geri kalan kesimi arasındaki ili kilerin daha fazla ho görülü ve uyumlu o,lacağı ko ~ııarın yaratılmasının ~nemini vurgular ve devletleri, Tüm Göçmen I çiler ile Ailelerinin Haklarına Ili kin Uluslararası Sözle me'yi imzalamaya çağırır. Çocuk Haklan Konferans, Çocuk Hakları Sözle 1!lesi'nin çok sayıda devletçe imzalanmasının olumluluğunu ve Çocuklar Için Dünya. Zirvesi'nce benimsenen Çocukların Ya aması, Korunması ve Geli mesine Ili kin Bildirge ve Eylcm Planı'nda çocukların insan haklarının tanınmasını vurgulayarak; Sözle me'nin 1995'e kadar tüm dünyada kabul edilmesini ve devletlerin tüm gerekli yasal, yönetsel ve diğer önlemleri almasını, bu alana mevcut kaynaklarının en fazlasını ayırmalarını ısrarla talep eder. Birle mi Milletler, çocukların insan hakları ve durumu ile ilgili düzenli bilgi sağlamalıdır. Çocuklarla ilgili tüm eylemlerde, ayrımcılığın reddi ve çocuğun çıkarı ile çocuğun görü leri belirleyici olmalıdır. Çocukların, özellikle de, kız çocukları, terkedilmi çocuklar, sokak çocukları, ekonomik ve cinsel sömürüye tabi çocuklar (çocuk pornografisi, çocuk fahi eliği )La da organların satı ı dahil olmak üzere), AIDS dahil olmak üzere hastalık kurbanı çocuklar, sığınmacı ve göçmen çocukları, gözaltındaki çocuklar, silahlı çatı ma altındaki çocuklar, açlık, kuraklık ve diğer güç durumlardaki çocukların savunulması ve korunması için, ulusal ve uluslararası mekanizma ve programlar güçlendirilmelidir. Ayrıca Konferans, çocuğun ki iliğinin tam ve uyumlu geli imi için, bir aile ortamında büyümesi gerektiğini ve ailenin de daha iyi korunması gerektiğini vurgular. Konferans, "İlk Çağrı Çocuklar İçin" ilkesini yeniden belirterek, devletleri Dünya Zirvesi Eylem Planı'ndaki amaçlara ula mak üzere bu alana kaynaklarının en fazlasını ayırmaya, Çocuk Hakları Sözle mesi'ni ulusal cylem planlarıyla bütünle tirmeye, özellikle, bebek ve ana karnında ölüm oranları ile kötü beslenme oranını azaltma, okuma yazma oranını yükseltme, temiz içme suyu ve temel eğitimi sağlama konularına öncelik vermeye çağırır. Doğal

11 İNSAN HAKLARıNDA GEUŞMELER 201 felaket ve silahlı çatl ma gibi acil durumlarda ve 8 ln yoksulluk içindeki çocuklar için, ulusal eylem planlan olu turuimalıdır. Silahlı çatl ma altındaki çocuklann, tüm silahlann ayrımsız kullanımına, özellikle anti-personel mayına kal' ı korunması için özel önlemler alınmalıdır. Sav8 ta zarar gören çocuklann tedavisi ve rehabilitasyonu acil olarak gerçekle tirilmelidir. Orduya katılma Y8 ının yükseltilmesi üzerinde durulmalıdır. Özürlü Haklan Özürlü insanlara kal' ı ayrımcılığın önlenmesi ve tüm insan haklarından e it olarak yararlanmalannın, toplumsal ya amın tüm alanlarına aktif olarak katılımlarının sağlanmasına; tüm doğal ve insan yapımı felaketlerin ku~banlal1na yardım,a özel bir önem verilmelidir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Ozürlü Insanlara Ilİ kin Dünya Eylem Programı çerçevesinde, özürlü insanlara fırsat e itliği sağlanması için standart kurallar benimsemelidir.. Sığınmacı ve Göçmenler Konferans, hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkesin, baskı ve zulüm kal' ısında diğer ülkelere sığınma hakkını ve kendi ülkelerine dönme hakkını yeniden vurgular. Bu çerçevede, Evrensel Bildirge, 1951 tarihli Sığınmacıların Konumuna Ili kin Sözle me, onun 1967 Protokolü ve bölgesel belgelerinin önemini belirtir. Sınırlan içinde çok sayıda sığınmacı kabul etmeye ve barındırmaya devam eden devletleri, görevine adanmı hğı için Birle mi Milletler SlğınmaeıIar.yüksek Komisyonu Dairesini, ve 'Xakın Doğu'daki Filistinli' Sığınmacılar Için Birle mi Milletler Yardım ve I Temsilciliği'ni takdir eder. Silahlı çatı ma içindekiler dahil olmak üzere, ciddi insan hakları ihlalleri, insanların göç etmesine neden olan çok yönlü ve karma ık faktörler arasındadır. Uluslararası topluluğun, global sığınmacı krizini, ilgili uluslararası belgeleri ve Birle mi Milletler Sığınmacılar Yüksek Komisyonu'nun direktiflerini dikkate alarak; ilgili ülke ve örgütlerle i birliği içinde bütünlüklü bir yakla ım geli tirmesi gereklidir. Bu yakla ım, sığınmacı ve diğer göçmenlerin hareket nedenlerine ve sonuçlarına yönelik stratejilerin geli tirilmesini, acil durumlarda hazır olma ve tepki verme mekanizmalarının güçlendirilmesini, etkili koruma ve yardım sağlanmasını, kadın ve çocukların özel gereksinimlerinin kar ılanmasını, ve güvenlikli, gönüllü olarak ülkeye dönü ya da uluslararası sığınmacı konferansıarında benimsenen çözümler gibi daha kalıcı çözümleri kapsamalıdır. Bu yakla ım çerçevesinde, devletlerarası ve insancıl örgütlere de ba vurularak; iç göçmenlerin güvenlikli geri dönü ve rehabilitasyon gibi sorunlarına da kalıcı çözümler bulunmalıdır. Konferans, özellikle sav8 durumlarında soykırımı, "etnik temizleme" ve kadınlara sistemli tecavüz, sığınmacıların ve göçmenlerin kitleselolarak sınır

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN

AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN DESTEKLENMESİ VE KORUNMASINA DAİR KILAVUZ* * Orijinal adı "Guidelines to Promote and

Detaylı

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Yirmi Birinci Oturum, 1999 9 Eğitim Hakkı (13. Madde) 1. Eğitim hem başlı başına ayrı bir insan

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

S A Ğ L I K V E İ N S A N H A K L A R I Ü Z E R İ N E 2 5 S O R U - 2 5 C E V A P

S A Ğ L I K V E İ N S A N H A K L A R I Ü Z E R İ N E 2 5 S O R U - 2 5 C E V A P Sağlık ve İnsan Hakları üzerine 25 Soru 25 Cevap Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi World Health Organization TEŞEKKÜR Norveç Hükümeti nin desteğiyle gerçekleştirilen Sağlık ve İnsan Hakları

Detaylı

ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÖNLENDİRİCİ İLKELERİ (RİYAD İLKELERİ)

ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÖNLENDİRİCİ İLKELERİ (RİYAD İLKELERİ) ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÖNLENDİRİCİ İLKELERİ (RİYAD İLKELERİ) İÇİNDEKİLER Madde ÖNSÖZ I. TEMEL İLKELER... 1-6 II. YÖNLENDİRİCİ İLKELERİN KAPSAMI... 7 8 III. GENEL ÖNLEM...

Detaylı

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler REFAKATSİZ ve AİLESİNDEN AYRI DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler Uluslararası Kızılhaç Komitesi Merkezi Takip Kurumu ve Koruma Birimi 19 Avenue de la Paix 1202 Cenevre, İsviçre T +41

Detaylı

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Haklarına dair Sözleşme Dağıtım GENEL CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009 CRC Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ Elli birinci oturum Cenevre, 25 Mayıs-12

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı