ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER"

Transkript

1 Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam olarak neyi ifade ettiği tartışılır. Terörizm ve siyasal suç da tartışılan kavramlardandır ve bir tanım birliğini sağlamak da kolay değildir. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası belgelerde terörist eylemlerin bir listesinin yapılması tercih edilmektedir. Terörizmin ne olduğunun belirlenmesinin en önemli nedeni, onu siyasal suçlardan ayırmaktır. Siyasal suçun en önemli sonucu, siyasal suçlunun iade edilmemesidir. Terör eylemlerine katılanlar ise iade edilmekte ve yargılanmaları sağlanmaktadır. Özellikle son yıllarda şiddet eylemelerinin ve kullanılan şiddetin boyutlarının artması siyasal suç ve terörist eylem konusundaki tartışmaları artırmıştır. Siyasal suçun gelişimi ana hatları ile ortaya konulduğu zaman siyasal suç sayılmayan terörist eylemleri anlamak kolaylaşmaktadır. Anahtar kelimeler: Ceza hukuku, Siyasal Suç, Terörizm, Şiddet, Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Suçlar, Suçluların İadesi. Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu Yazar: Utku YAPICI Özet: Birleşmiş Milletler sistemi dâhilinde kuvvet kullanma istisnai haller dışında yasaklanmıştır. Ancak 1945 sonrasında uluslararası politika alanında ciddi değişimler yaşanmış, yeni tehditler ortaya çıkmış, var olan tehditlerin de yıkıcı güçlerinde büyük artışlar olmuştur. Bu tehditlerin en önemlilerinden birisi de terörizm olagelmiştir. Bu durum, devletlerin terörizm karşıtı önlemler konusunda var olan kuvvet kullanma kurallarını gevşetmeye dönük birçok strateji üretmesine yol açmıştır. Üretilen yeni stratejiler, kuvvet kullanma yasağının terör karşıtı eylem konusunda dar yorumu, kuvvet kullanma yasağının sınırlı istisnası ya da meşru müdafaa hakkını terörist tehdit karşısında yeniden formüle edilmesi biçimlerinde olmaktadır. Anahtar Kelimeler: Terörizm, Kuvvet Kullanımı, Birleşmiş Milletler Sistemi, Bush Doktrini, Afganistan, 2003 Irak Operasyonu. NATO nun Yeni Görevi: Terörizmle Mücadele Ve Bu Eksende Atılan Adımlar Yazar: Didem YAMAN Özet: 11 Eylül saldırıları sonrasında terörizm ve terörizmle mücadele devletler arasında en fazla konuşulan konulardan biri haline geldi. Bu çerçevede, terörizm sorununun global boyutlara ulaştığı vurgulanarak terörizmle mücadelede de bir işbirliği platformu aranmaya başlandı. Söz konusu işbirliği platformları anlamında dile getirilen bu kurumlardan biri de NATO dur. Bu çalışma NATO nun terörizm sorununa yönelik tutumunu genel hatlarıyla tarihsel bir süreç içinde vermeye çalışmakta ve özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında İttifak ın terörizmle mücadeleye yönelik adımlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak, çalışma terörizmle mücadelenin NATO nun kurulduğu dönemdeki misyonları arasında yer almadığını ve NATO nun terörizme yönelik bakışının tarihsel süreç içerisinde değişim geçirdiğini ve buna ek olarak 11 Eylül sonrasında NATO nun terörizmle mücadele adına attığı olumlu adımların desteklenebilmesi için ise İttifak ın terörizmle mücadeleye objektif bir bakış açısıyla eğilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Anahtar Kelimeler: NATO, Soğuk Savaş, Prag Zirvesi, İstanbul Zirvesi, Terörizmle Mücadele 179

2 Özetler ve Anahtar Kelimeler Avrupa Birliği nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve Hukuki Boyutu Yazar: Umut KEDİKLİ Özet: İlkesel olarak AB, terörizmi hem Avrupa nın hem de diğer coğrafyaların güvenliği ve istikrarı açısından tehdit olarak görmektedir. Ancak Birliğe üye devletlerin bu tehdide ilişkin algı derecesi birbirinden farklılık gösterdiğinden AB içinde terörizmle mücadelede uzun vadeli önlemler yerine, ortaya çıkan sorunlara yönelik tepkisel karşılık verme şeklinde bir işbirliği ortaya çıkmaktadır. Üye devletlerin sınırlı işbirliğine rağmen AB, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra terörizmle mücadelede örgüt olarak etkinliğini arttırmak için güvenlik, sağlık, finans, uluslararası hukuk gibi alanlarda düzenlemeler yapma yoluna gitmektedir. Ayrıca AB, kendisine üye olmayan devletlerle, BM ve NATO gibi uluslararası örgütlerle de terörizmle mücadele konularında işbirliği yaparak üye devletlerin politikalarını birbirine yakınlaştırmaya çalışmaktadır. Anahtar Kelimeler: Terörizm, Bio-Terörizm, Terör Suçu, Lahey Programı, Europol, Eurojust, NATO 11 Eylül Terörist Saldırıları Ve Afganistan Operasyonu nun Bir Değerlendirmesi Yazar: Ülkü HALATÇI Özet: Bu makale, 11 Eylül saldırıları sonrasında gerçekleştirilen Afganistan Operasyonu nu Bush Doktrini bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmektedir. 7 Ekim 2001 tarihinde ABD ve İngiltere, Afganistan da bulunduğunu iddia ettikleri Usame Bin Ladin ve El Kaide örgütü üyelerine yönelik olarak meşru müdafaa hakkı kapsamında bir operasyon başlatmışlardır. Terörizme yönelik başlatılan bu operasyon, Birleşmiş Milletler Antlaşması nda düzenlenen ortak güvenlik sistemi ve meşru müdafaa hakkı üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. Birleşmiş Milletler Antlaşması altında düzenlenen meşru müdafaa hakkı ve ortak güvenlik sistemi farklı amaçlara hizmet etmektedir. Meşru müdafaa hakkı, devletlere kendilerine yönelik silahlı saldırıları savuşturma imkânı verirken; ortak güvenlik sistemi uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik daha geniş bir amaca hizmet eder. Kuşkusuz İkiz Kulelere ve Pentagon a düzenlenen saldırılardan sonra Birleşmiş Milletler Sistemi üzerinde değişime yönelik baskılar artmıştır. Bütün bu yaşananlar Bush Hükümeti nin yeni güvenlik ve dış politikasındaki terörizme yönelik tavrının ve ABD nin uluslararası ilişlerdeki konumunun bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: 11 Eylül Saldırıları, Afganistan Operasyonu, Meşru Müdafaa Hakkı, BM Ortak Güvenlik Sistemi, Bush Doktrini İsyanın Sosyo-Politik Tarihselliği: Eşkıyalar, Partizanlar Ve Teröristler Yazar: Bünyamin BEZCİ Özet: İsyanın tarihi düzenin tarihidir. Fakat isyankâr, tarihin her döneminde aynı anlam yükünü taşımamıştır. Tarihsel olarak isyanın üç farklı tarzıyla karşılaşılmaktadır. Her üç tarz da farlı egemenlik kavramlarıyla bağlantılıdır. Antik dünyanın isyanı politik olmayan eşkıyalık, modern dünyanın isyanı aslında çoğu yerde modern devletin kurucu iradesini de oluşturan partizanlık, postmodern dünyanın isyanı ise, politik olan ama bir birlik konseptine sahip olmayan teröristliktir. Antik dünyanın isyankârları var olan düzeni yıkmayı amaçlamazlar. Bu nedenle isyanın politikliği ancak modern devletle birlikte düşünülebilir. Modern dünyanın isyankârı olarak partizanın savaşı ise düşmanı ülkesinden çıkardığında son bulmaktadır. Modern dünyadan farklı olarak artık ulus-devletlerin zayıflamasıyla birlikte cepheler ve savunma hatları da anlamlarını yitirmiştir. Toplumlararası geçişlilikler arttığından dostlarla düşmanlar aynı çatı altında toplanmaktadır. Diğer taraftan şiddet bireyselleşmekte ve adeta yeniden doğal duruma 180

3 Özetler ve Anahtar Kelimeler dönülmektedir. Bireyselleşen şiddetin karşısında ayakta kalan tek güç ise, global egemenlik iddiasıdır. Fakat dışarısının olmadığı bütün dünyayı kapladığı düşünülen global politik sisteme karşı isyan da global anlamda olmaktadır. Anahtar Kelimeler: Eşkıya, Partizan, Terörist, İsyan ABD ve Birleşik Krallık ta Terörle Mücadele: Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin Genel Bir Değerlendirme Yazar: Tuba TURAN Özet: Bu makalede, 11 Eylül 2001 sonrasında ABD ve Birleşik Krallık ta yürürlüğe konulan terörle mücadele yasaları analiz edilmektedir. Bu çerçevede, birçokları tarafından terörizm çağı olarak nitelenmekte olan içinde bulunduğumuz dönemde, bireylerin hak ve özgürlüklerinin ulusal güvenlik adına kısıtlanması sorunsalı ele alınmaktadır. İlk bölümde, terörizm ve terörizmle savaş kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde ABD ve Birleşik Krallık taki anti-terör yasaları incelenmekte ve terörle mücadele uygulamalarının insan hakları ve demokratik değerler üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır. Son bölümde ise, güvenlik uğruna hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamaların olumsuz etkileri inceledikten sonra liberal demokratik toplumların ihtiyaçları göz önünde tutularak güvenlik ile kişi hak ve özgürlüklerinin nasıl dengede tutulabileceği araştırılmaktadır. Anahtar kelimeler: Terörle Savaş, Kişi Hak ve Özgürlükleri, Anti-Terör Yasaları, ABD, İngiltere, 11 Eylül 181

4 Abstract and Keywords ABSTRACTS & KEYWORDS Evaluation of Terrorist Acts With Respect To Political Crime Author: Devrim AYDIN Abstract: In law and social sciences, the meaning and the content of some concepts are controversial. Terrorism and political violence are one of those controversial concepts and it is not easy to carry out a clear and certain definition. So, in many national and international documents it is preferred to make a list of terrorist acts instead of carrying out a definition. The difference between the definition of terrorism and political violence is very important to make a clear line between them. Because terrorist is extradited while political offender is not extradited. In recent years, the number and the effects of terrorist acts are increased and this intensified the arguments between political violence political offender and terrorism terrorist. The development of political crimes and political violence may be useful to understand the difference between terrorism and political violence. Keywords: Law, Criminal Law, Political Crime, Terrorism, Violence, International Criminal Law, International Crimes, Extradition. The Issue of Use of Force against Terrorism in International Law Author: Utku YAPICI Abstract: The use of force is forbidden in the United Nations system apart from some exceptional cases. However, after 1945 some significant changes were experienced in international politics, new threats were emerged and the destructive capacities of existing threats were highly increased. One of the most significant of these threats is terrorism. This situation paved the way for the states to develop many strategies in order to loosen the existing rules of use of force against terrorism. Those newly emerged strategies are restrictive interpretation of the prohibition of use of force in the context of anti-terrorist action, arguments in favour of a limited exception to the prohibition of the use of force and attempts to reformulate the right to self-defence in the light of the terrorist threat. Keywords: Terrorism, Use of Force, United Nations System, Bush Doctrine, Afghanistan, 2003 Iraq Operation. The NATO s New Role: The Steps Taken in Relation with Combating Terrorism Author: Didem YAMAN Abstract: Terrorism and combating terrorism became one of the most frequently questioned issues especially after the September 11 attacks. Within this framework, as the international aspect of the terrorism has prevailed a search for an international platform for combating terrorism is needed desperately. One of the institutions which could provide an international platform might be the NATO. This study aims to assess the NATO s attitude towards terrorism within the historical context. And it is intended to present the steps taken by the Alliance related with combating terrorism by mainly focusing on the events after the September 11 attacks. In conclusion, the study puts forth that combating terrorism was not one of the missions of NATO at the time of its foundation. Furthermore, it is also pointed out that; the view of NATO against terrorism has changed by the passage of time and if it is desired that the positive steps of NATO be supported then the alliance has to handle the issue of terrorism with an objective point of view. Keywords: NATO, Cold War, Prague Summit, Istanbul Summit, Combating Terrorism 182

5 Abstract and Keywords Policy of European Union on Fighting Against Terrorism and Its Legal Scope Author: Umut KEDİKLİ Abstract: Principally, the EU has seen the terrorism as a threat to the security and stability of both Europe and other countries. However, since the degree of understanding of the member states concerning this threat occurs in different ways, within the EU at the fight against terrorism, cooperation as a reactive respond to existing problems appear instead of the long termed measures. In spite of the limited cooperation of the member states, the EU tries to perform arrangements in the fields like security, health, finance, international law at fighting against the terrorism in order to increase its activity as an organization especially after the 11th September attacks. Furthermore, the EU also tries to cooperate with the non-member states, with the international organizations like the UN and NATO on fighting against terrorism, and try to harmonize the policies of the member states. Keywords: Terrorism, Bio-terrorism, Offense of Terror, Europol, Eurojust, Hague Programme, NATO September 11 Attacks and Evaluation of Afghanistan Operation Author: Ülkü HALATÇI Abstract: This article will critically examine the Afghanistan Operation after the September 11 attacks in the context of Bush Doctrine. On October 7, 2001 the United States and United Kingdom used massive military force in self defense against the so-called ongoing processes of armed attack by Osama Bin Laden and members of Al Qaeda in Afghanistan. The most crucial issue is the impact of the international action against terrorism on the law of self-defense and collective security. Under the United Nations, self-defense and collective security serve different purposes. The aim of self-defense is to protect the rights of states to defend themselves against armed attacks however the aim of collective security serve a more general goal which is the maintenance of international peace and security. There is no doubt that there is a dramatic pressure on the UN system towards a change after the planes crashed into Twin Towers and Pentagon. This is due to Bush government s attitude towards defense and foreign policy and America s position in the arena of international relations. Keywords: September 11 Attacks, Afghanistan Operation, Right to Self-Defense, UN Collective Security System, Bush Doctrine Social-Political History of Rebellion: Bandits, Partisans and Terrorists Author: Bünyamin BEZCİ Abstract: The history of rebellion is the history of order. But the meaning of rebel has changed in history. There are three types of rebellion. These three types are related with the different types of sovereignty. Respectively, rebellion in antiquity was a kind of bandits which is not political conceptually; it is partisanship in modern times that is also the constitutional power of modern state. Rebellion in postmodern times is a terrorism that is political conceptually but not unified. Rebels in antiquity did not intend to destroy the order. Rebellion has become political when it is thought with the concept of modern state. The war of partisan as a rebel of modern world ends with the defeat of enemies. As nation states lose their powers anymore, frontiers and defense lines also lose their meanings. By lessening the effects of differences between societies, enemies and friends have also lost their meanings and they have started to live together. On the other hand, violence has started to become individualized and human beings have started to turn to pre state era. The only power that is against violence is the claim of global sovereignty. But rebellion against the global political system also becomes in global perspective. Keywords: Bandit, Partisan, Terrorist, Rebellion 183

6 Abstract and Keywords War on Terror in the US and UK: An Evaluation with Regard to Civil Liberties Author: Tuba TURAN Abstract: This article analyses anti-terror legislations which are enacted in the US and UK after September 11, The article searches the answer to the question whether national security should come at the expense of civil liberties in an era often called as the age of terrorism. Firstly, the notion of terrorism is looked at and then the war on it. The recent anti-terror legislations in the US and UK are elaborated in the third chapter. Last chapter embraces the question whether national security should override civil liberties or vice versa, and questions how contradictory needs of liberal democratic societies are to be reconciled. Keywords: War on Terror, Civil Liberties, Anti-Terror Legislations 184

7 Yazarlar Hakkında YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sırayla Devrim AYDIN: 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Ceza Hukuku yüksek lisansı yapmıştır. Yazar 2001 yılından beri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde ceza hukuku araştırma görevlisi olup halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde doktora öğrencisidir. Bünyamin BEZCİ: 1992 de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun oldu arasında Bremen Üniversitesi nde dil öğrenimi ve lisansüstü çalışmaları için bulundu. Avrupa Birliğinin Yerel Yönetimlere Yaklaşımı adlı lisansüstü tezini Sakarya Üniversitesi nde tamamladı(1999). Doktora tezi Carl Schmitt in Politik Felsefesi Açısından Modern Türkiye de Güçlü Devlet Kavramı dır (2004). Daha sonra kitaplaşan bu tezden başka çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri de yayınlanmıştır. Ülkü HALATÇI: Lisans (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Yüksek Lisans (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olan Ülkü Halatçı aynı zamanda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı olarak Doktora eğitimini sürdürmektedir. Umut KEDİKLİ: 2001 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde Yüksek Lisans programına başlamıştır yılında BM Antlaşması nda Meşru Müdafaa Hakkı konulu Yüksek Lisans tezini bitirerek aynı bölümde doktora öğrenimine kabul edilmiştir yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve 2006 yılı Ocak ayından itibaren de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde görevlendirilerek çalışmalarına devam etmektedir. Okay Çağrı ÖCAL: 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Noyan ÖZKAYA: Noyan Özkaya, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü nde yüksek lisans programına başladı ve 2005 yılında Lübnan daki Filistinli Mülteciler: Lübnan Devleti nin Politikaları ve UNRWA nın Rolü konulu teziyle mezun oldu. Özkaya, halen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi nde asistan olarak çalışmaktadır. 185

8 Yazarlar Hakkında Selma ŞEVKLİ: Tuba TURAN: Didem YAMAN: Utku YAPICI: Şenay YEĞİN: 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl ABD ye giderek Northern Virginia Community College da İletişim ve İngilizce ağırlıklı dersler alarak 2004 te General Studies alanında ön lisans derecesini aldı yılında Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu nda (USAK)İsrail-Filistin Çalışmaları üzerine staj yaptı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı öğrencisidir yılında Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun oldu. Ingiltere de University of Kent at Canterbury de Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanında hukuk yüksek lisansı yaptı. Hazırladığı A Moral International Legal Theory in the Context of Humanitarian and Pro-Democratic Interventions başlıklı LLM tezi distinction derecesi aldı yılları arasında Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Haber Dairesi nde mütercim tercüman olarak çalıştı. Eylül-Kasım 2002 de ise Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürlüğü nde geçici görevli olarak Özel Kalem Müdürü yardımcısı olarak çalıştı. Halen TUBITAK, Avrupa Birliği Çerçeve Programları Bölümü nde görev yapmaktadır. Araştırma Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. Lisans (Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü), Yüksek Lisans (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). İlgi Alanları: Terörizm, Güvenlik, NATO Lisans eğitimini 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde tamamlayan Yapıcı, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Küresel Süreçte Türk Dış Politikasının Yeni Açılımları: Orta Asya ve Kafkasya başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini almıştır yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktora programına başlayan ve şu anda tez aşamasında olan Yapıcı, aynı birimde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır eğitim döneminde Rusya Federasyonu devlet bursuyla Varonej Devlet Üniversitesi nde bir yıl boyunca Rusça dil eğitimi almıştır. Şenay Yeğin Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans bölümünde öğrenim görmektedir. Ağustos 2006 da Doğan Haber Ajansı ndaki stajından sonra Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu ndaki (USAK) stajına Ortadoğu konusu üzerinde yoğunlaşarak devam etmektedir. 186

9 About The Authors ABOUT THE AUTHORS In Alphabetical Order Devrim AYDIN: Bünyamin BEZCİ: Ülkü HALATÇI: Umut KEDİKLİ: Okay Çağrı ÖCAL: Noyan ÖZKAYA: The author got his LL.B. degree at Ankara University Faculty of law in 2000 and LL.M. degree on criminal law at Ankara University Institute of Social Sciences in Since 2001, the author is a research assistant on criminal law at Ankara University Faculty of Political Sciences and still attending his PhD education on criminal law at Ankara University Institute of Social Sciences. Graduated from the Faculty of Political Sciences-Ankara University in Studied German language and pursued postgraduate research in Bremen University between Completed masters thesis in Sakarya University in 1999 on the European Union's local governments perspective. Obtained his doctorate in 2004 in Uludag University with a thesis on Carl Schmitd political philophys and strong state in modern Turkey. This thesis and several articles published in academic journals. His research interest include politics and political philophys. The writer is a research assistant at the Public International Law Department of the Ankara University, Faculty of Law. BA, (Ankara University, Faculty of Law), MA (Ankara University, Social Sciences Institute) and she is still attending her PhD education at Ankara University, Social Sciences Institute. He graduated from the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Gazi University Department of International Relations in He started his master program at the Social Science Institute of Ankara University in International Relations in the same year. He completed his thesis named Self Defense Right in the Charter of the United Nations and started doctoral studies in He began to work as a research assistant at Department of Public Administration in Zonguldak Karaelmas University in He has continued to work at International Relations Department of the Faculty of Political Sciences / Ankara University since January of In 2005, he has graduated from Hacettepe University Faculty of Economic and Administrative Science, Department of Economics. Now, he is attending masters program in International Relations department in Hacettepe University. Noyan Özkaya graduated from the department of Business Administration/ Middle East Technical University (METU) in He started his MA in International Relations at METU that same year and obtained his degree in 2005 with the submission of his thesis on The Palestinian Refugees in Lebanon: The Policies of the Lebanese State and the Role of the UNRWA. He 187

10 About the Authors Selma ŞEVKLI: Tuba TURAN: Didem YAMAN: Utku YAPICI: Şenay YEĞIN: is currently working as an assistant at International Strategic Research Organization / Middle East Studies Centre. She has graduated from Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Psychology in Same year, she moved to the U.S., studied English and communication. In the summer of 2006 she did her internship in Palestinian- Israeli Studies at International Strategic Research Organization. (ISRO). Currently she is studying at Istanbul Bilgi University, and will pursue her M.A. degree in Cultural Studies. Tuba Turan received the B.A degree in International Relations from Istanbul University in 2001 and the LLM degree in International Law with International Relations from the University of Kent at Canterbury UK- in Her LLM dissertation entitled A Moral International Legal Theory in the Context of Humanitarian and Pro-Democratic Interventions was marked with distinction. Tuba Turan worked as translator at the News Department of the Office of the Prime Ministry, Directorate General of Press and Information between 2002 and In 2002 she also worked for the Deputy Prime Minister s Office for three months. She is currently working as a project personnel in the European Union Sixth Framework Programme National Coordination Office at the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK). Research Assistant, Canakkale Onsekiz Mart University Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations. BA (Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relations), MA (Canakkale Onsekiz Mart University, Social Sciences Institute). Research interests: Terrorism, Security, NATO He graduated from Dokuz Eylül University Faculy of Business, Department of International Relations in He wrote his MA thesis on Turkish foreign policy towards Central Asia and Caucasus at the same university. He was also granted a oneyear research scholarship by the Russian government in the year Utku Yapıcı started his PhD education in Ankara University Social Sciences Institute, Department of International Relations in He works as a research assistant at the same institute. she is attending her BA in International Relations at Koc University. After making an internship in the Dogan News Agency in August 2006, she has been participating in the internship program of International Strategic Research Organization (ISRO). Her focus is mainly on the Middle East. 188

11 About The Authors UHP Logosu UHP yi neden yayınlıyoruz? UHP sıradan bir dergi mi? Bu soruların yanıtlarını zaman gösterecek. Ancak UHP nin her bir sayfası, renklerinden logosuna kadar özenle seçildi. Her bir detay için saatler, hatta günler harcandı. Türkiye ye yakışan bir bilimsel dergiyi hazırlamak için yola çıkıldı. Bu anlamda UHP logosu belki de en önemli detay dı. Alışılmışın aksine UHP Logosu bir tür manifesto gibidir. Bir tür ilkeler ve değerler bildirgesidir. Bu nedenle logoyu ve temsil ettiklerini burada anlatmayı bir görev bildik: At ilk çağlardan bu yana özgürlük anlamına gelir. Kanatlanmış bir at ise mevcut sorunları aşma arzusunu, yükselme isteğini yansıtır. Bu nedenle uçan atı olmayan bir medeniyet yok gibidir. Her ne kadar uçan at daha çok Yunan mitolojisinden Pegasus la özdeşleşmişse de Hz. Musa nın da bir uçan atı vardır. Aynı şekilde İslam kültüründe Hz. Peygamber i Miraç ta yükseklere taşıyan Burak da uçan bir attır. Benzeri örnekler çoğaltılabilir. Özetle uçan at insanoğlunun içindeki sınırları aşma arzusunu, yükselme isteğini ve liderlik isteğini sembolize eder. Tüm bu bilgiler doğrultusunda UHP nin uçan atı da her hangi bir kültürün atı olmaktan çok bizlerin uluslararası hukuk ve politika alanında öncülük etme, söz konusu disiplinleri ve bilimsel çalışmaları geliştirme ve yükseltme arzumuzu yansıtmaktadır. UHP nin uçan atı, alanında öncülük ve belki de liderlik hedeflerini gütmektedir. Uçan at ve içinde bulunduğu gökyüzü UHP nin evrenselliği iddiasını gösterir. Aynı zamanda uçan at ve gökyüzü özgürlük vurgusunu ortaya koyar. UHP farklı fikirlere saygılıdır ve her fikrin kendisini ifade etme hakkına saygı duyar ve bu hakkı tüm çabasıyla korur. UHP logosunun sağında yer alan buğday başakları gelişmeyi, refahı ve zenginliği simgelemektedir. UHP buğday dalıyla insanlığın maddi anlamda gelişmesine ne kadar değer verdiğini göstermektedir. UHP ye göre idealler ve ilkeler istikrar ve gelişme ile çelişmek zorunda değildir. UHP, ayağı yere basmayan, uygulama imkanı bulunmayan değer ve fikirlerin kalıcı olamayacağını, uzun dönemde doğru olamayacağını kabul eder. Bu anlamda UHP hiçbir ideolojinin savunma platformu değildir, bu amaçla kullanılamaz. Elbette tüm bu kayıtlar UHP nin özgürlük anlayışını zedelemez. UHP logosunda sol kanatta yer alan zeytin dalı ise manevi zenginliğe ve barışa verilen önemin altını çizmektedir. UHP için barış ve kardeşlik en önemli ilkelerdir. UHP de yayınlanan makaleler uluslar arasında savaşa ve anlaşmazlıklara hizmet etmemelidir. UHP barış ve dostluğun geliştirilmesini kendisine en önemli hedef olarak belirlemiştir ve bu hedefi paylaşmayan makalelerin UHP de yer bulması mümkün değildir. UHP barışa ve anlaşmaya hizmet etmeyen, diğer halklara hakaret veya aşağılama ifadeleri içeren, ortak yaşama hedefini paylaşmayan çalışmaları kabul etmez. Logonun alt kısmında yer alan kitap ise UHP nin bilimsellik ilkesini sembolize eder. UHP nin tüm bu değerleri bilimsellik ve akıl üzerine oturmuştur. UHP ye gönderilen çalışmalar evrensel bilimsel değerlere saygı duymalı ve temel bilimsellik kriterlerine uymalıdır. UHP bilimselliğin evrensel olduğuna inanır. Kitabın üzerinde yer aldığı kaide ise UHP nin değerlerinin ve düşüncelerinin ne kadar köklü olduğunu düşündürür. UHP tüm özgürlükçü ve diğer görüşlere saygılı yaklaşımına rağmen, köklerini yüzlerce yıllık bir geçmişten alır. 189

12 Yazarlar İçin Bilgi Notu YAZARLAR İÇİN BİLGİ NOTU Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) hakemli ve bağımsız bir dergidir. UHP, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayınlanmaktadır. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız editörler ve Yazı Kurulu nca tespit edilmektedir. Alanında Türkçe, İngilizce ve Almanca makaleleri yayınlar. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde) yayınlanmaktadır. UHP temelde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye nin dış ilişkilerinde karşılaştığı genel ve özel hukuk sorunları ve Türk dış politikası da UHP nin özel olarak ilgilendiği alanlar arasındadır. Fakat dergi disiplinler arası bir yaklaşım benimser ve tüm yazarları bu yönde çalışmaları için cesaretlendirir. UHP ye gönderilen yazıların orijinal, iddialı ve mevcut literatüre katkıda bulunucu olması beklenir. Dergiye gönderilen yazıların teslim anında hiçbir dergide yayınlanmamış olması ve/veya hiçbir yayın organı tarafından basılmak üzere inceleme altında olmaması gerekir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazara aittir ve yazarlar çalışmalarını gönderdikleri andan itibaren eserleri ile ilgili tüm yayın haklarını UHP ye devretmiş, UHP nin kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Buna rağmen UHP, daha önce başka bir dilde yayınlanmış yazıları Türkçe de, İngilizce de veya Almanca da ilk kez olmak üzere yayınlayabilir. Böyle bir durum var ise yazarın teslim anında Editörleri yazılı olarak bilgilendirmesi gerekir. Aynı zamanda gerekli tüm yasal izinlerin de yazar tarafından yazılı olarak alınmış olması gerekir. UHP aynı zamanda en son gelişmeleri bilgilendirici bir şekilde aktaran yazıları, eleştirel makaleleri, kitap yorum ve eleştirilerini de yayınlamaktadır. Fakat derginin tüm bölümleri hakemlidir ve ön inceleme gerektirir. Değerlendirme Süreci Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar ön incelemeye tabiidir ve yayıncı kuruluşlar da dahil olmak üzere, hiçbir kurum ve kişiye bağlı olmaksızın inceleme bağımsız hakemler ve Editörler tarafından gerçekleştirilir. Gönderilen çalışmalar ilk olarak Editörler ve Editörler Kurulu nun incelemesinden geçer. Bu safhada ilk olarak çalışmanın dergi kurallarına uygunluğu incelenir. Ardından makale alanında uzmanlığı ile tanınan ve gönderilen makale ile ilgili üç ayrı hakeme gönderilir. Editörler ve hakemler incelemelerinde temelde şu üç kriterden hareket ederler: 1) Anlatım Kalitesi: Yazım stili, anlatımda akışkanlık, dilin doğru kullanımı, yazının planlaması ve yapısı vd. 2) Kaynakların Doğru Kullanımı: Dipnotlar ile yazı arasındaki uyum, dipnotlardaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, dipnotların yeterliliği, yazı ile ilgili yeterli kaynağın kullanılıp kullanılmadığı vd. 3) Bilimsel Kalite: Çalışmanın bilim dünyasına katkısı, orijinalliği, yazarın iddialarını savunmadaki yeterliliği, yazının derinliği ve kalitesi. Hakemlerin raporları doğrultusunda gönderilen makale yayınlanır, düzeltilmek ve daha sonra yayınlanmak üzere yazara geri gönderilir veya yayınlanmaz. Her durumda yazar durumdan bilgilendirilir ve değerlendirme süreci 6 ayı aşamaz. Gönderilen yazıların durumu Editörlerden öğrenilebilir. Hakem raporları gizlidir ve dergi arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanır. 190

13 Yazarlar İçin Bilgi Notu Amaç UHP nin temel amacı birbirinden uzak kuramcılar, yazarlar ve uygulayıcılar arasında üretken ve yapıcı bir iletişimi sağlayabilmek, bilgiyi tüm ilgililere yayabilmek ve alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilmektir. UHP ülkemizde uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında en önemli sorunun ulaşılan birikimlerin paylaşılmaması ve diyalog eksikliği olduğu varsayımından hareket etmektedir. Teslim Süreci ve Şekli UHP olarak yazıların elektronik posta ( ) yoluyla veya adresine Microsoft Word dosyası olarak gönderilmesini ve yazışmaların da bu yolla gerçekleştirilmesini tercih ediyoruz. Ancak alternatif olarak makalenizi Zenginleştirilmiş Metin Dosyası (RTF) şeklinde diskette de teslim edebilirsiniz. Bu durumda disketinizin virüsten arındırılmış olmasına dikkat ediniz. Disketin yanında bir adet çalışmanızın A4 kağıda çıktısını da gönderiniz ve her türlü materyalin üzerine adınızı, soyadınızı, çalışmanızın adını ve size ulaşılabilecek numaraları açıkça yazınız. Lütfen makalenizin tek kopyasını bize göndermeyiniz. Kaybolması halinde UHP hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. veya posta ile göndermelerde Editörler Ofisi nden mutlaka teyit aldığınıza emin olunuz. Bir hafta içinde teyid almadıysanız lütfen USAK ı arayıp yazınızın en son durumunu öğreniniz. Makaleniz ile birlikte 100 kelimeyi aşmayan özetini (Türkçe ve İngilizce olarak) ve yazarlar hakkında 5-6 satırlık bilgi notunu da dergiye gönderiniz. Bu notta bitirdiğiniz okullar, şu an çalıştığınız kurum, unvanlarınız ve yayınlarınız yer alabilir. Özet i (abstract) yazınızın dili ne olursa olsun, Türkçe ve İngilizce olarak gönderiniz. UHP uluslararası bilimsel ve bağımsız indeks ve abstract kuruluşlarınca da taranmaktadır. Bu nedenle gönderdiğiniz özetleriniz çok önemlidir. Ayrıca en fazla 10 tane olmak üzere anahtar kelimeleri (key words) de yazınıza ekleyiniz. Uzunluk Makaleler kural olarak kelimeden fazla, kelimeden az olmamalıdır. Kitap tahlilleri kelimeyi geçmemeli, birden fazla kitap tahlilinde veya tahlil denemesinde kelime sınırı aşılmamalıdır. Stil ve Düzeltmeler Yazarlar çalışmalarının UHP kurallarına uymasını temin etmek zorundadırlar. Editörler ya da hakemlerden gerekli düzeltmeleri yapmalarını beklemeyiniz. Gerekli düzeltmeler belirlendikten sonra yazarların en geç 2 hafta içinde makalelerin düzeltilmiş halini Editörlere ulaştırmaları beklenir. Başlıklar ve Alt-Başlıklar Makaledeki ana başlıklar 12 punto, koyu (bold) ve tüm harfler büyük olacak şekilde olmalıdır. Takip eden alt başlıklar 12 punto, koyu, ancak bu kez sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde olmalıdır. Üçüncü bir alt başlık halinde ise 12 punto, italik, normal (koyu değil) sadece ilk harfi büyük olmalıdır. Mümkün olduğunca az başlık kullanılmalı ve karışık numaralandırmalardan kaçınılmalıdır. Yazınızın başlık standardına uygun olması yayın sürecini hızlandıracaktır. Bu nedenle yazınızı göndermeden UHP kurallarına uygun hale getiriniz. 191

14 Yazarlar İçin Bilgi Notu Dipnot UHP dipnot sistemini benimsemiştir. Bu nedenle kaynaklamayı yazı içinde parantezler ile yapmayınız. Kitaplarda şu sıralama izlenmelidir: yazar(lar), başlık, (basım yeri: yayıncı, yıl). Örneğin: 1. Fernand Braudel, A History of Civilazations, (Londra: Penguin Books, 1993), s. 287.Makalelerde: yazar(lar), makale adı, dergi adı, Cilt:, Sayı:, Yıl, ss. 2. Ihsan Bal and Sedat Laciner, The Challenge of Revolutionary Terrorism to Turkish Democracy, Terrorism and Political Violence, Vol. 13, No. 4, Winter 2001, ss Kitap Tahlilleri Kitap tahlilleri tüm yayın bilgilerini ve ISBN numarasını içermeli, biliniyorsa kitabın fiyatı da belirtilmelidir: Alan Cassels, Ideology & International Relations in the Modern World, (Londra: Routledge, 1996). 302 sayfa. Kaynakça, dizin. $ ISBN. Tahlil edilmesini istediğiniz veya En Son Kitaplarda listelenmesini istediğiniz kitapları UHP Editörler Ofisi ne gönderiniz. Yazışma Adresi: Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP), Süslü Sokak, No: 2, Mebusevleri, Tandoğan, Ankara. Tel: Fax: Web: 192

15 Notes for The Contributors NOTES FOR THE CONTRIBUTORS Review of International Law and Politics Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi RILP, Ankara, London and New York Editors: Assc. Prof. Dr. Sedat LACINER (ISRO and COMU); Prof. Dr. Suheyl BATUM (Bahcesehir University); Assc. Prof. Dr. Ercument TEZCAN (Galatasaray University) Co-Editors: Assc. Prof. Dr. Yucel ACER and Assc. Prof, Dr. Ibrahim KAYA Assisting Editor: Arzu CELALIFER Editorial Office: USAK, Suslu Sokak, No. 2, Mebusevleri, Tandogan, Ankara, Turkey, The Review of International Law and Politics (RILP) / Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) is a refereed journal and published four times (Winter, Spring, Summer and Autumn) a year. RILP publishes scholarly articles in English, Turkish and German languages. The Editorial Office of the RILP is in International Strategic Research Organisation (ISRO) central building in Ankara, Turkey. However the journal is an independent publication in terms of scientific research and the editors decide its publication policy. *** RILP focuses on international law and international relations yet the journal also accepts studies on area studies (Balkans, Caucasus, Europe and Central Asia etc.), international security, international relations sociology, sociology, anthropology in general from all over the world. The journal encourages interdisciplinary studies. Manuscripts submitted to RILP should be original and challenging, and should not be under consideration by another publication at the time of submission. Previously published articles in other languages may be considered by the journal for the first publication English (Turkish or German) translation. In that case the author should so state at the time of submission, provide relevant written copyright approval by the publication to the RILP. We also welcome short pieces on recent developments, review articles, photographic essays and collaborative essays. Articles submitted for consideration of publication are subject to peer review. The editorial board and editors takes consideration whether submitted manuscript follows the rules of scientific writing. The appropriate articles are then sent to three international referees known for their academic reputation in their respective areas. The Editors and referees use three-step guidelines in assessing submissions: i) Literary quality: Writing style, usage of the language, organisation (paragraphing, syntax, flow etc.) 193

16 Notes for The Contributors ii) Use of references. Referencing, sources, relationships of the footnotes to the text. iii) Scholarship quality: Depth of research, quality; contribution, originality of the contribution (new and creative thought) and plausibility of the author s argument. Upon the referees decision, the articles will be published in the journal, or rejected for publication. The review process lasts from five to 15 weeks. Questions regarding the status of submissions should be directed to the Editors by at or The referee reports are kept confidential and stored in the archives for five years. Aim RILP s aim is to generate a productive dialogue and exchange between theorists, writers and practitioners in disparate locations. RILP assume that one of the main problem in international relations and international law is lack of dialogue between writers and scholars from different cultural backgrounds. All manuscripts and editorial correspondence and enquiries should be addressed to the RILP Editorial Office (The Office). Submission We prefer electronic submission to or as a Microsoft word attachment file. Alternatively you may submit manuscript on high-density virus-free disks in rich text format (.RTF) or in Word (whichever is used please indicate this clearly on the disk or in the mail) together with a hard copy. All disks should be labelled with the name of the article, the author and correspondence numbers. If is used then please be sure that you received a confirmation from The Office. Manuscripts should be one-and-half or double spaced throughout (including all quotations and footnotes) and typed in English on single sides of A4 paper. Generous margins on both sides of the page should be allowed. Pages should be numbered consecutively. The author should retain a copy, as submitted manuscripts cannot be returned. Full names of the author(s) should be given, an address for correspondence, and where possible a contact telephone number, facsimile number and address. Length Articles as a rule should not exceed 10,000 words and should not be less Than words, not including footnotes. Book reviews should be about word-lengths. Maximum words for book reviews of two or more books. 194

17 Notes for The Contributors Style and Proofs Authors are responsible for ensuring that their manuscripts conform to the RILP style. Editors will not undertake retyping of manuscripts before publication. Please note that authors are expected to correct and return proofs of accepted articles within two weeks of receipt. Titles and Sub-Titles Titles in the article should be 12 punt, bold and in uppercase form. The sub-titles should be 12 punt and in the title case form. Footnotes In the case of books the following order should be observed in footnotes: author, title, (place of publishing: publisher, year). For example: 3. Fernand Braudel, A History of Civilazations, (London: Penguin Books, 1993), p In articles: author(s), article title, journal title, Vol., No., year, pp. 4. Ihsan Bal and Sedat Laciner, The Challenge of Revolutionary Terrorism to Turkish Democracy, Terrorism and Political Violence, Vol. 13, No. 4, Winter 2001, pp Book Reviews Book reviews should be preceded by full publication details including price and ISBN number: Alan Cassels, Ideology & International Relations in the Modern World, (London: Routledge, 1996). 302 pages. Biblio., index. $ ISBN. Biography Current and recent academic and professional affiliations and recent major publications for the Notes on Contributors should be supplied with the articles. It should not exceed 100-word. Abstract The authors should send a 150-word abstract of the manuscripts. RILP Indexed or/and Abstracted in Worldwide Political Science Abstracts, PAIS International, Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, Social Services Abstracts and Linguistics and Language Behaviour Abstracts. For more information about the journal feel free to contact with the editors. RILP / UHP, Suslu Sokak, No: 2, Mebusevleri, Tandogan, Ankara, Turkey. Tel: Faks:

18 Library Recommendation Form PLEASE FORWARD THIS FORM TO YOUR ORGANIZATION FOR SUBSCRIPTION CONSIDERATION. ISRO JOURNALS & PUBLICATIONS INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH ORGANISATIONS Suslu Sokak, No: 2, Mebusevleri, Tandogan, Ankara, Turkey Phone or Fax or Website To the Librarian/Information Specialist: I would like to recommend the following titles selected below from the ISRO Journals & Publications website (www.usak.org.uk) as a valuable addition to the organizations collection of scientific information resources: JOURNALS Review of International Law and Politics (RILP) 4 issues a year Journal of Central Asia and the Caucasus 4 issues a year REASONS I need to refer to this information frequently in the course of my work. It is critical that students have access to this information to best facilitate their course work and academic pursuits. This journal(s) is directly related to my field and is an important source of information for my research. I am a member of the editorial staff/advisory board and strongly support ISRO-USAK Publications as essential scientific resources. Additional reasons: Signature: Date: Name: Title: Department: Telephone Number: address: 196

19 Notes For The Contributors ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ EDITORS OF REVIEW OF INTERNATIONAL LAW AND POLITICS Alfabetik Sırayla / In Alphabetical Order SÜHEYL BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü ve Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) dergisi editörü yılında Paris I (Panthéon - Sorbonne) Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi de İstanbul Üniversitesi nde Anayasa Hukuku kürsüsünde asistanlık yapmaya başladı yılında doktor, 1990 yılında doçentlik unvanını aldı.1996 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Profesör unvanını aldı. Galatasaray Üniversitesi'nde yılları arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı ve yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini üstlenmiş daha sonra da rektörlük görevine atanmıştır. President of Bahçeşehir University and editor of Review of International Law and Politics. He was graduated from Paris I (Pantheon-Sorbonne) University, Faculty of Law in He became a research assistant at Istanbul University Constitutional Law department in He gained his Ph.D. degree in 1985 and granted associate professorship title in In 1996, he gained the title of professorship at Galatasaray University, Faculty of Law. He served as Dean of Faculty of Communications in Galatasaray University from 1997 to 2000 and Dean of Faculty of Law in Bahçeşehir University from 2000 to After that, he was appointed as rector of Bahçeşehir University. ERCÜMENT TEZCAN USAK Uluslararası Hukuk Araştırmaları Merkezi / Uluslararası Hukuk Araştırmaları Merkezi (UHAM) Başkanı ve Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) dergisi editörüdür yılında Aydın da doğdu yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden (SBF) mezun oldu DEA Université Reims Champagne Ardennes-Faculté de Droit et des Sciences Economiques Reims de yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını 1996 yılında Paris V (Rene Descartes) Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde (Fransa) tamamladı. Aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde öğretim üyesi olarak çalışan Doç. Dr. Ercüment Tezcan ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra alanında kitapları da bulunmaktadır. Head of ISRO Center for International Law Studies and editor of Review of International Law and Politics. He was graduated from Ankara University, Political Science Faculty in He completed his master degree at Universite Reims Champagne Ardennes-Faculte de Droit et des Sciences Economiques Reims in1992. He gained his Ph.D. degree at Paris V (Rene Descartes) University, Faculty of Law (France) in At the same time Associate Professor Dr. Ercüment Tezcan who works as academic staff at Galatasaray University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Relations Department has several articles published in national and international journals, also has books in his field. 197

20 SEDAT LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) dergisi editörü, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesidir. Lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü nde tamamladıktan sonra, İngiltere deki Sheffield Üniversitesi, Uluslararası Politika bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Daha sonra İngiltere deki Londra Üniversitesi King s College London da doktora eğitimini tamamlamıştır. Uluslararası ilişkiler ve dış politika alanında çok sayıda kitap ve makalenin yazarı olan Doç. Dr. Sedat Laçiner Davos Ekonomi Forumu tarafından 2006 Genç Küresel Lider ünvanına layık görülmüştür. Director of International Strategic Research Organization (ISRO), editor of Review of International Law and Politics, Director of Center for Middle East Studies and academic staff of the International Relations Department at Çanakkale 18 Mart University. He was graduated from Ankara University, Political Science Faculty / International Relations department and later on he completed his post graduate education at Sheffield University, International Relations Department. He gained his Ph.D. degree at University of London / King s College. Associate Professor Dr. Laciner, who is the author of many books and articles in the fields of international relations and foreign policy issues, was granted the title of 2006 Global Young Leader by Davos Economic Forum. 198

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM 1 İÇİNDEKİLER Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Programı... 4 Özel Bildiri Konuları... 10 Paneller... 12 ÖZGEÇMİŞLER ve KONUŞMA

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Geo-Politics, Political Economy and Socio-Cultural Research Journal Cilt 4, Sayı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Mayıs / Temmuz / Ağustos 205 Sayı: 03 Cilt: 02 İlkbahar Yaz May / June / July / August 205 Issue: 03 Volume: 02 Spring

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS Üç aylık dergi / Quarterly magazine Haziran 2013 / June 2013 Sayı / Issue 07 ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS BU SAYIDA / THIS ISSUE ICAO Sempozyumu, Akademi nin ev

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

Ana Sponsor Main Sponsor

Ana Sponsor Main Sponsor Ana Sponsor Main Sponsor İnsan Kaynakları Zirvesi 2015 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 11-12 Şubat 2015 SAHNE SENiN VARLIĞINLA FARK YARAT İnsan Kaynakları Zirvesi nde sizlerle

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21 ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Cilt / Vol. 23 2013 / 3. Dört ayda bir yayınlanır

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Cilt / Vol. 23 2013 / 3. Dört ayda bir yayınlanır ISSN 1300-7319 PLANLAMA Cilt / Vol. 23 2013 / 3 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / TMMOB Şehir Plancıları Odası

Detaylı

Civilacademy. Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi

Civilacademy. Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Civilacademy Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Fatih University 2007 Civilacademy Cilt/Volume 5 Sayı/Issue 3 Kış/Winter 2007 Sahibi/Owner Sosyal Bilimler Topluluğu Social Sciences Society

Detaylı

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек ÖZET KİTAPÇIĞI ABSTRACT BOOKLET БРОШЮРА РЕЗЮМЕ KONGRE GENEL SEKRETERİ VE KONGRE KİTAP EDİTÖRÜ CONGRESS SECRETARY AND CONGRESS BOOK EDITOR Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay Assoc. Prof. Dr. Bekir Günay Бекир ГЮНАЙ

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık. ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ Türk Nöroloji Dergisi Turkish Journal of Neurology Cilt-Volume: 20 Özel Sayı-Supplement:

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

ISBN: 978-975-403-498-1

ISBN: 978-975-403-498-1 ISBN: 978-975-403-498-1 Nitelikli Türkçe Yayın ile, Bilimde Evrensel Sürüm. 2 TARIM, VETERİNER VE BİYOLOJİ BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINCILIK 2.EDİTÖRLER ÇALIŞTAYI 2008 İÇİNDEKİLER AÇILIŞ KONUŞMALARI...5 Prof.

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The

Detaylı

Turkish Archives of Otorhinolaryngology

Turkish Archives of Otorhinolaryngology ISSN 2149-3987 Volume / Cilt 53 ~ Issue / Sayı 1 ~ March / Mart 2015 HEAD AND NECK SURGERY SOCIETY 1930 Official Journal of the Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society Türk Kulak Burun

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı