Koroner arter hastal klar nda intravasküler ultrason uygulamas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koroner arter hastal klar nda intravasküler ultrason uygulamas"

Transkript

1 15 Utilization of intravascular ultrasound in coronary artery disease Necmi Ata, Ömer Göktekin Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye ÖZET Kardiyak görüntüleme alan nda son y llarda kendisine önemli bir yer bulan intravasküler ultrason (IVUS), ultrason probunun al fl k oldu umuz boyutlar n n çok ötesinde minyatürize edilip bir damar içine girebilen kateterin ucuna yerlefltirilebilmesi ile kullan m alan na girebilmifltir. Yak n zamanda gerçeklefltirilen çeflitli bilimsel çal flmalar, IVUS un koroner aterosklerozun do al seyrini ve aterosklerozun ilerlemesi-gerilemesi üzerine farkl farmakolojik ve non-farmakolojik giriflimlerin etkisini de erlendirmede de erli bir araç oldu unu ortaya koymaktad r. Ayr ca, ilaç kapl stentlerin implantasyonu dahil olmak üzere farkl perkütan koroner giriflimlerin k sa ve uzun vadeli sonuçlar n de erlendirmek için yap lan çal flmalarda da IVUS uygulanm flt r. (Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: Özel Say 1; 15-22) Anahtar kelimeler: ntravasküler ultrason, perkütan koroner giriflim, stent, restenoz, ilaç kapl stent ABSTRACT Intravascular ultrasound (IVUS) that found a significant place for itself in cardiac imaging area in recent years was able to penetrate into the field of use thanks to putting the ultrasound probe in the tip of catheter, which can navigate through the vein by miniaturizing it on a much smaller scale than we used to see. Various recent scientific studies showed IVUS is a valuable tool in assessing the natural course of coronary atherosclerosis and effects of different pharmacological and non-pharmacological approaches on the progression-regression of atherosclerosis. In addition, IVUS is also applied in studies evaluating the short- and long-term outcomes of different percutaneous coronary interventions including the implantation of drug-eluting stents. (Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: Suppl 1; 15-22) Key words: Intravascular ultrasound, percutaneous coronary intervention, stent, restenosis, drug-coated stent Girifl ntravasküler ultrason (IVUS), hem koroner arter lümeni, hem de damar duvar n n yüksek çözünürlüklü kesit görüntülerini veren, perkütan yolla yap lan bir tekniktir (1). ntravasküler ultrasonun uygulanmas oldukça güvenli olmas na ra men IVUS kullan m s kl merkezler aras nda çok farkl l k göstermektedir (2). Baz merkezlerde, giriflimlerin ço unda kullan lmas na ra men baz merkezlerde sadece belirli klinik vakalarda, baz merkezlerde ise ya yeterli tecrübesi olan operatör yoklu undan ya da maddi imkâns zl k nedeniyle hiç kullan lmamaktad r. ntravasküler ultrason, perkütan koroner arter giriflim üzerine yap lan çal flmalarda oldukça önemli bir de erlendirme arac oldu u gibi, anjiyografinin gösterebildi inin çok ötesinde kesit görüntü bilgisi verdi i için klinik uygulamalarda önemli bir rol oynamaktad r (3, 4). Anjiyografik aç dan ciddiyeti flüpheli olan koroner lezyonlar n n ayr nt l olarak de erlendirilmesi, anjiyoplasti iflleminde yol gösterici olmas, kullan lacak cihaz veya stent seçimi ve ifllem sonras sonucun de erlendirilmesi IVUS u pratik bir klinik araç haline getirmektedir (3, 5). Teknoloji Kardiyak görüntüleme alan nda son y llarda kendisine önemli bir yer bulan IVUS, çok küçük boyutta minyatürize edilmifl ultrason probunun bir damar içine girebilen kateterin ucuna yerlefltirilebilmesi ile kullan m alan na girebilmifltir. Genelde mekanik ve elektronik (phased array) olmak üzere 2 temel transdüser teknolojisi ile görüntü al n r. Mekanik olan daha yayg n kullan mda olup kateter ucuna yerlefltirilmifl tek bir kristalin h zla dönmesi (1800 devir/ dk) ile görüntü elde edilir. Kateterin uzun eksenine dik olarak yerleflen bu kristalin tam dönmesi ile vasküler yap n n k sa eksen görüntüsü elde edilir. Bu görüntünün, 40 MHz gibi bir frekans kullan m ile, rezolüsyonu mikron civar ndad r. Kullan lan bu yüksek frekans nedeniyle bir yandan yüksek rezolüsyonlu görüntü al n rken di er yandan da incelenebilen alan çap düfler. Transdüserin dönmesini sa layan santral ba lant ya (flaft) gereksinim duymas nedeniyle kateter fleksibilitesi de azal r. Ayr ca, kateter d flar dan, mekanik dönmeyi sa layan motor ünitesine de ihtiyaç duyar. Elektronik transdüserlerde ise, sabit, Yaz flma Adresi/Address for Correspondence: Prof. Dr. Necmi Ata, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Meflelik, Eskiflehir, Türkiye Tel: /3700 Faks: E-posta:

2 16 Anadolu Kardiyol Derg kateter ucuna dairesel yerlefltirilmifl 64 kristalden elde edilen verilerin bir araya getirildi i ve yine damar n k sa eksen görüntüsünün al nd bir teknoloji kullan l r. Burada kristallerin dönmesi gerekmedi i için ortada bir flaft yoktur; dolay s ile kateter daha esnek hale gelerek k vr ml bölgelerde ilerletilmesi daha kolayd r. Ancak, bu sistem daha kompleks programlara ihtiyaç gösterir. Bu nedenle temporal, yüzeysel rezolüsyonu bilgisayar teknolojisinin h z na ba l olarak daha düflüktür (6, 7). Koroner arter görüntülemesinde kullan lan IVUS kateterleri yüksek frekansl kateterler olup 20 ile 50 MHz aras nda de iflir. ntravasküler ultrason kateterlerinin kal nl klar da F aras nda de iflir ve genellikle 6-7F k lavuz kateterlerin içinden geçirilebilirler. Kateterler, d flar dan motorize bir geri çekme cihaz na ba lanarak sabit bir h zda geri çekme ifllemi yap larak, lezyonun ölçülerinin daha do ru elde edilmesine çal fl l r. Transdüserden gelen verilerin ifllendi i ve görüntüye çevrildi i ultrason cihaz da sistemin ana merkezi olarak fonksiyon görür. Benzer sistemi, kardiyak yap lar n görüntülenmesi amac yla da kullanmak mümkündür. Burada sorun, IVUS da kullan lan transdüserlerin yüksek frekanslar nedeniyle doku penetrasyon mesafesinin k sa olmas d r. Bu nedenle gelifltirilmifl 10 MHz civar nda frekansa sahip transdüserlerle yaklafl k 4 cm lik bir penetrasyon sa lanm flt r (6-8). Önceleri IVUS terimi koroner arter d fl vasküler yap lar n incelenmesinde kullan lm fl ve bu arada koroner arter incelemelerine intrakoroner ultrason (ICUS, intracoronary ultrasound) ad verilmifl ve ayn ifllemin kardiyak görüntülemesine de intrakardiyak ekokardiyografi (ICE, intracardiac echocardiography) ad verilmifltir. Bugün ise, IVUS terimi koroner arter incelemelerini de kapsar flekilde ortak bir isim olarak kullan lmaktad r. ntravasküler ultrason iflleminde ultrason kateterinin görüntü elde edebilmesi için, ilgili arter veya arter dallar n n içinde ilerletilmesi gerekir. Bu nedenle, IVUS un bir görüntüleme arac olarak kullan m s n rl d r. Tüm koroner arter sisteminin bu yöntemle görüntülenmesi teknik olarak mümkün de ildir. Bu yüzden, IVUS un koroner anjiyografi ile bire bir mukayese edilmesi uygun de ildir. ntravasküler ultrason, seçilen arter bölgeleri ve seçilen amaca yönelik olarak kullan lmal d r. Yani, IVUS koroner anjiyografinin bir rakibi de il onun ve perkütan giriflimlerin tamamlay c bir yard mc s olarak düflünülmelidir. Nitekim geriye do ru bak ld nda, günlük invazif uygulamalarda IVUS un en önemli etkisinin lokal olarak kullan lan stentlerin yerlefltirilme mekanizmalar n ortaya ç kararak, rutin perkütan tedavilerde stentin bugünkü durumuna gelmesini sa lamak oldu u görülmektedir (9). Ülkemizde yayg n olmasa da, kardiyak transplantasyonun takibinde görülebilen diffuz arteriyopatinin ortaya konmas nda da rolü büyüktür. Genel manada düflünüldü ünde, IVUS un önemli bir özelli i de araflt rma amaçl kullanmaya çok uygun bir yöntem olmas d r. Koroner arter d fl ndaki yap lar n ve onlar n patolojilerinin incelenmesinde de önemli katk lar vard r (10-12). Koroner aterosklerozun de erlendirilmesinde IVUS kullan m Koroner anjiyografi, hastal k sürecinin olufltu u damar duvar ndaki de il lümendeki de ifliklikleri görüntülerken, IVUS koroner arterlerin transmüral tomografik görüntülerini ve lümen boyutlar - na ek olarak plak ve damar n do rudan ölçümünü verir (1, 13, 14). Seri IVUS analizleri, koroner pla n ilerleme ve gerileme derecesinin ölçülmesini sa lar (15, 16). Buna ek olarak, aterosklerozla ilgili mekanizmalar n de erlendirmesi için de ideal bir araçt r. Kolesterol serum seviyeleri ve plak ilerlemesi aras ndaki iliflki seri IVUS incelemesi ile gösterilmifltir (15). Ayr ca seri IVUS ölçümleri, farmakolojik tedavilerin koroner arter lezyonu üzerine etkilerini de erlendirme çal flmalar nda son nokta olarak al nmaktad r. Volümetrik IVUS analizlerini içeren oldukça etkili tedavi edici yaklafl mlar n de erlendirilmesi, birkaç ay içerisinde aterosklerotik plaklardaki k sa vadeli de iflimleri bile saptamay mümkün k labilmektedir (17). Bununla birlikte, bu tür k sa vadeli de iflikliklerin uzun vadeli ateroskleroz de iflimlerine ve ayn zamanda da riskin azalt lmas ve klinik yarara dönüflüp dönüflemeyece i sorusuna ileride yap lacak çal flmalar n cevap vermesi olas d r. Stabil olmayan lezyonlar ve rüptürlü plaklar Lipid yüklü plaklarda kendili inden rüptür oluflmas, trombüs formasyonunun ve akut koroner sendromlar n önemli bir tetikleyicisidir. ntravasküler ultrason ve özellikle de radyofrekans kullanarak yap lan analizler (sanal histoloji ve elastografi), akut koroner sendrom geliflmesi bak m ndan yüksek riskli lezyonu ve yüksek riskli hasta grubunu belirleyebilir (18, 19). ntravasküler ultrason ilgili patofizyolojik mekanizmalar n incelenmesinde önceden önemli bir rol oynamaktayd. Plak rüptürü, IVUS ile tam olarak tespit edilebilmektedir (20). Daha önce yap lan çal flmalarda karars z anjinas olan hastalarda yumuflak özellikli plak veya plak rüptürü bildirilmifltir (21). Kalsiyumdan yumuflak pla- a geçiflte görülen iç kayma gerilimi, plak rüptürünün önemli bir tetikleyicisi olabilir. ntravasküler ultrason çal flmalar nda rüptürlü koroner plaklar n lümen pozisyonu ve plak da l m n n anlaml düzeyde daha fazla eksantrik özellikte oldu u gösterilmifltir (22). Hassas plaklar ince bir fibröz bafll kla kapl büyük bir lipid birikintisi olarak nitelendirilmektedir. Bafll ktaki gerginlik, azalan kal nl k ve artan makrofaj infiltrasyonu ile art fl gösterir. ntravasküler ultrason elastografisi, intralüminal bas nçtaki de iflikliklerin bir sonucu olan plak deformasyonu ile ilgili bilgileri kullanarak lokal mekanik doku özelliklerinin incelenmesiyle lipid birikintilerinin varl n de erlendirmek ve yüksek gerginli e sahip alanlar belirlemek için ideal bir teknik olabilir. In vitro olarak IVUS elastografisi hassas plaklar n tespit edilmesinde mükemmel bir duyarl l k ve özgüllü e sahiptir (19). Bununla birlikte, yak n zamanda akut koroner sendromlu hastalar n 3 damar üzerinde gerçeklefltirilen bir IVUS çal flmas nda, sorumlu lezyona ek olarak di er damarlarda da birden çok plak rüptürlü lezyon saptanm flt r (23). ntravasküler ultrason radyofrekans veri analizi, yak n gelecekte hassas plaklar n ve hassas damarlar n de erlendirilmesini daha kapsaml hale getirebilir (18). Diyagnostik amaçl intravasküler ultrason kullan m Anjiyografik olarak sessiz plaklar ve vasküler yeniden modelleme Koroner anjiyografi, kontrast madde enjeksiyonuyla lümenin siluetini ortaya koyar; ancak kritik plak yükü seviyesine ulafl lana kadar arterler geniflleyebilece inden plak birikiminin erken safhalar n gösteremez (24, 25). Bu pozitif yeniden modelleme süreci, lümene do ru geçifl bafllayana ve anjiyogramda ateroskleroz saptanana dek büyük miktardaki plak yükünü telafi edebilir (26-28). Lümene geçiflin olufltu u sahadaki kritik plak yükü, lezyondan lezyona büyük de iflkenlik gösterir (25).

3 Anadolu Kardiyol Derg 17 Kantitatif koroner anjiyografi ile yap lan lezyon de erlendirmesinde, bir stenozun ciddiyet derecesini de erlendirirken bitiflik, anjiyografik olarak normal referans damara güvenilmektedir. Yeniden modelleme sürecinden dolay, anjiyogramlar genellikle arka plandaki koroner hastal n ciddiyetini maskeler ve do al koroner arterin boyutunu oldu undan daha az gösterir (25, 29). ntravasküler ultrasonun rutin kullan m bize normal referans sahalar n n kesitsel damar alan n n %50 lik bir k sm na kadar plak yükünü gösterdi ini ö retmifltir (30). fiüpheli koroner lezyonlar n de erlendirilmesi Anjiyografik de erlendirmede, damarlar n üst üste gelmesi, damarlar n oldu undan daha k sa görünmesi ve son derece eksantrik koroner lezyonlar n n varl, lezyon de erlendirmesini zorlaflt rmaktad r (29). ntravasküler ultrasonla tomografik lezyon de erlendirmesi, flüpheli anjiyografik bulgular aç kl a kavuflturabilir. Örne in, koroner spazm, kalsifikasyon veya asl nda yeterli lümen kesit alan oldu u halde eliptik lüminal flekilden dolay stenoz gibi gözüken yalanc stenoz nedenlerini ortaya koyar. Koroner giriflimin gereklili i konusunda anjiyografik veriler karar verdiremiyorsa, IVUS ile ölçülen 4 mm 2 lik asgari lümen kesit alan, (bafll ca epikardiyal koroner damarlarda sol ana koronerde olmayan lezyonlar için) bir eflik olarak düflünülebilir. Bu efli in alt ndaki seviyelerde giriflim gerçeklefltirilmelidir. Bu eflik de eri, IVUS lezyon verilerini stres miyokardiyal perfüzyon görüntülemesinden elde edilen sonuçlarla karfl laflt ran Nishioka ve ark. taraf ndan yap lan klinik do rulama çal flmas ndan al nm flt r (31). Anjiyografide belirsiz olan sol ana koroner lezyonlar nda, IVUS ile ölçülen asgari lümen çap kardiyak olaylar n en önemli öngörücüsüdür (32). Buna ek olarak, anjiyografik olarak belirsiz olmas na ra men IVUS ile ortaya ç kan orta düzeydeki sol ana koroner hastal n kardiyak olaylar n n ba ms z bir öngörücüsü oldu u ortaya konmufltur (33). ntravasküler ultrasonla belirlenen, önemli ancak anjiyografik aç dan bak ld nda gizli ya da belirsiz olan sol ana koroner hastal k, cerrahi tedaviyi ön plana ç - kararak tedavi stratejisini de ifltirebilir (28). ntravasküler ultrasonun fraksiyonel ak m rezervi ölçümüyle bir arada kullan lmas, belirsiz sol ana koroner hastal n n de erlendirilmesinde avantaj sa layabilir (34). Anjiyografide flüpheli ostiyum lezyonlar n n darl k ciddiyetinin güvenilir flekilde de erlendirilmesi ve yalanc stenozlar n belirlenmesi özel bir öneme sahiptir. Ancak, mekanik IVUS kateterleri, proksimal koroner k s mlarda ve ostiyum sahas nda güvenilir ölçümü zorlaflt ran rotasyon artefaktlar gösterebilir (35). Farkl bir teknik kullan lan elektronik IVUS kateterlerinde ise bu tür artefaktlara rastlanmaz. Koroner giriflimlerden sonra damarda oluflan disseksiyon gibi baz patolojiler IVUS ile kolayl kla saptanabilir (fiekil 1) (36). Bunun yan nda IVUS, disseksiyonlar n uzunlu u, derinli i ve uzunlamas na yay l m ile ilgili bilgi de vermektedir. Söz konusu bilgiler, bir disseksiyona stent uygulan p uygulanmayaca na dair karar vermede de son derece yard mc olabilir. Buna ek olarak, giriflim öncesinde bir anjiyografik dolum defekti ya da bulan kl k trombüsü (fiekil 2), afl r plak kütlesini (örne in, ekstrem pozitif yeniden modelleme sahas nda) ya da bafll ca kalsiyum depolanmas n (fiekil 3) gösterebilir (37). Perkütan koroner giriflimlerde intravasküler ultrason kullan m Balon anjiyoplasti uygulamas nda IVUS Giriflim öncesinde IVUS ile görüntüleme ve ölçüm, plak da - l m n n ve bilefliminin nas l oldu unun anlafl lmas n kolaylaflt r r (37, 38). Plak boyutlar ve referans k s mlar n aterosklerotik tutulumu (25, 30) ve tedavi edilecek k sm n tamam n n yeniden modelleme yap s üzerine bilgi verir (39). Bu bilgiler giriflimsel stratejiyi etkileyebilir (3). ntravasküler ultrason en fazla uzun, kompleks ve anjiyografinin ortaya ç karamad lezyonlarda faydal d r. ntravasküler ultrason özellikle diyabetli hastalarda, diffuz yap da ateroskleroz nedeniyle anjiyografik olarak oldu undan daha küçük görünen lümen çaplar n n, gerçek boyutunu de erlendirmede yard mc olabilir (40). fiekil 1. Sa koroner arterin orta bölümündeki disseksiyonun intravasküler ultrason ile görüntülenmesi (ok iflareti disseksiyonu gösteriyor) fiekil 2. Sa koroner arterin orta bölümündeki bulan kl n intravasküler ultrason görüntüsü (ok iflareti trombüsü gösteriyor)

4 18 Anadolu Kardiyol Derg Hedef ve referans sahalarda lümen ve damar boyutlar n n do ru IVUS ölçümleri, balon kateterinin ölçülmesinde ve tedavi edilecek k sm n uzunlu unun belirlenmesinde kullan labilir. fllem öncesi IVUS ölçümü, koroner disseksiyonlarda ya da hastane içi komplikasyonlarda art fl olmaks z n daha büyük lümen boyutlar yla sonuçlanan daha büyük balonlar n seçimini de mümkün k lmaktad r (41). Balloon Equivalent to STent (BEST) çal flmas nda gösterildi i üzere, IVUS ile yönlendirilen ve duruma ba l stent uygulamal balon anjiyoplasti stratejisi uygun ve güvenli olup rutin stent uygulamas n n benzer anjiyografik ve klinik sonuçlar na sahip flekilde stent oran n yaklafl k %50 azaltabilir (42). Seri IVUS, balon anjiyoplastiyi takiben sonraki damar davran fl üzerinde ön giriflimsel arteryel yeniden modellemenin etkisini göstermifltir (pozitif yeniden modellemeyle lezyonlarda daha fazla geç lümen kayb ) (43). ntravasküler ultrason, balon anjiyoplastisi sonras nda stent implantasyonuna gerek duyulabilecek a r disseksiyonlar gibi prosedür sonras komplikasyonlar n de erlendirilmesinde yard mc olabilir. Disseksiyon uzunlu uyla (ve böylelikle de bunu kapsayacak bir stentin uzunlu uyla) ilgili bilgiler, motorlu IVUS geri çekme yönteminden elde edilebilir. Büyük hareketli flepler, uzun disseksiyon membranlar n n ya da damar sirkumferans n n %50 sinden fazlas n oluflturan kapsaml mediyal y rt lmalar n olmas halinde bir disseksiyon flebine ba l olarak damar n ani kapanma riski artabilir. fllem s ras nda disseksiyon olmuflsa ve operatör k lavuz telinin gerçek lümende mi, yoksa yanl fl lümende mi oldu u konusunda karars zsa, aç kl a kavuflturmak amac yla IVUS kullan labilir (bu durum, k lavuz telinin yerinden oynamas halinde özellikle önemli olabilir). Damar duvar n n gerçek üç katmanl görünümü, daha az ekojenik kan yans mas (yavafl ve son derece ekojenik kan yans mas, yanl fl lümende s kl kla görülmektedir) veya gerçek lümenden ç kan yan dallar n tespiti do ru lümeni yanl fl olandan ay rmada yard mc olacakt r (44). Direksiyonel ve rotasyonel koroner arterektomi uygulamas nda IVUS ntravasküler ultrasonun kullan m direksiyonel koroner aterektomi için lezyon seçimini büyük oranda kolaylaflt r labilir. Bu tür lezyonlar, ideal olarak proksimal ya da orta koroner k s mlarda yer al r ve kalsiyumu ya hiç göstermez ya da sadece derin kalsiyum gösterirler ve ayn zamanda da nispeten eksantrik plak da- l m ortaya koyarlar. Yüzeysel kalsiyum, plakta küçülmeyi engelleyip restenoz oran n art r rken (45), derin kalsiyum damar duvar nda derin kesiklerin oluflumunu önleyerek güvenli i art rabilir. Direksiyonel koroner aterektomide yön bulma, IVUS yoluyla elde edilebilen yan dallar ve pla n oryantasyonu aras ndaki boyutsal iliflkiyle daha da kolaylaflabilmektedir. Seri IVUS uygulamalar, plak ablasyonunu güvenli flekilde en iyi düzeye getirme ve restenozu en aza indirgeme konusunda yard mc olabilir (47, 48). Plak kalsifikasyonunun varl, derecesi ve derinli i hakk ndaki bilgiler (37) yüksek h zl rotasyonel aterektominin kullan m n özendirebilir (49). Lezyonlar n uzunlu unun %50 lik k sm boyunca uzanan yüzeysel kalsiyuma sahip kalsifikasyonlu lezyonlar (maksimum toplam kavis oluflumu >180 ) rotablasyon için idealdir. Daha basit ve pratik bir yaklafl m olarak, IVUS kateterinin yüksek düzeyde kalsifikasyonlu bir lezyondan ilerleyememesi rotablasyon gereklili ini ortaya koyar. Koroner stent uygulamas nda IVUS Ciddi koroner arter darl klar n n perkütan yolla tedavilerinde öncelikli giriflim flekli stent uygulamas d r. Bununla birlikte, tak - lan stentler s kl kla radyolusendir ve anjiyogramda de erlendirmek kolay de ildir. Ancak IVUS, stent ekspansiyonunun yeterli olup olmad n (fiekil 4) ya da stentin damar duvar na iyi apoze olup olmad n (fiekil 5) gösterebilir (50). Motorlu geri çekme cihazlar n n kullan m, stent uzunlu unun do ru boyutunun tahminini kolaylaflt rarak, stent tak lacak k sm n tam uzunlu unu ölçmeyi mümkün k lar. Yan dallar n, bifürkasyonlar n ve ostiyumlar n aterosklerotik tutulumunun derecesi IVUS ile do ru flekilde incelenebilir. ntravasküler ultrason, buna ek olarak stent implantasyonunu takiben anjiyografik t kanman n (yan dal) farkl nedenlerini ortaya koyabilir (örne in, plak kaymas, spazm ya da kontrast maddenin ak m flekline ba l olarak). Colombo ve ark. n n çal flmalar na dayanarak (9) IVUS taraf ndan sa lanan damar ve stent geometrisi ile ilgili bilgiler, subakut stent trombozu insidans n (<%1) ve semptomatik restenoz oran - n anlaml düzeyde düflüren stent içinden yüksek bas nçl balon dilatasyonu ile optimal stent tak lmas kavram n gelifltirmede yararl olmufltur (51). ntravasküler ultrason rehberli inde stent tak lmas ve postdilatasyon için daha büyük balonlar n kullan m ifllem sonunda elde edilen damar lümen boyutlar n n daha büyük olmas na neden olur (52). Çok merkezli Can Routine Ultrasound Influence Stent Expansion (CRUISE) çal flmas, ifllem sonunda elde edilen büyük damar lümeninin, restenozda ve hedef damar revaskülarizasyonunda azalma sa lad n göstermifltir (53). Angiography versus IVUS Directed Stent Placement (AVID) çal flmas, IVUS k lavuz- fiekil 3. Sa koroner ostiyumuna yak n olan bulan kl n intravasküler ultrason görüntüsü (ok iflaretleri kalsiyumu gösteriyor) fiekil 4. Stentin distal k sm iyi aç lm flken (sa da) orta bölümünün iyi aç lmad görülmekte

5 Anadolu Kardiyol Derg 19 lu hastalarda 12 ayl k hedef lezyon revaskülarizasyonunda azalmaya e ilim ve küçük damarlar, daha ciddi lezyonlar ve safen ven greftlerinde önemli bir avantaj ortaya koymufltur (54). Thrombocyte activity evaluation and effects of Ultrasound guidance in Long Intracoronary stent Placement (TULIP) çal flmas (55), 6 ayl k takip s ras nda IVUS rehberli inde yap lan ifllem sonras nda anlaml olarak daha büyük minimal lümen çap ve daha düflük ikili restenoz oran (%23 e karfl n %45; p<0.01) ortaya koymufltur. Buna ek olarak, 6 ve 12 ayl k takipte hem hedef lezyon revaskülarizasyonu hem de ölüm son noktas, miyokard enfarktüsü ve hedef lezyon revaskülarizasyonu IVUS rehberli grupta anlaml düzeyde daha düflük bulunmufltur (55). Stent uygulamas n n IVUS ile yönlendirilmesi prosedür süresini, radyasyona maruz kalmay, kullan lan opak madde miktar n ya da cihaz kullan m n belirgin olarak art rmamaktad r. ntravasküler ultrason rehberli i, maliyetteki akut art fla ra men stent prosedürlerinin genel t bbi maliyetlerini art rmamaktad r (56). Stent uygulamas nda IVUS ile yönlendirmenin daha az kardiyak ölüm, daha az miyokardiyal enfarktüs, daha az akut stent t kanmas ve daha düflük tekrar revaskülarizasyonun ba ms z bir öngörücüsü oldu u ortaya konulmufltur (57). ntravasküler ultrason kullan m, ostiyal ve bifürkasyon lezyonlar nda diffuz aterosklerotik hastal kta, kalsifikasyonlu lezyonlarda, >%70 ciddi lümen daralmas nda, nispeten küçük damarlarda, diyabet hastalar nda ve birden çok, uzun ya da yeni stentlerin tak lmas halinde özellikle de er tafl maktad r. Ayr ca IVUS, stent implantasyonu s ras nda darl k ya da t kanma mekanizmalar n ve damar boyutlar ndaki de ifliklikleri ya da yeni oluflan tromboz gibi erken komplikasyonlar de erlendirmede ifle yarayan ve yanl fl disseksiyon tan s yla ikinci bir stent konmas n önleyen önemli bir e itim arac d r. fiekil 5. Üst sa da implante edilen stentin damar duvar na temas etmedi i görülürken (malapozisyon), stent dilatasyonu sonras stent stratlar n n damar duvar na iyi flekilde temas etti i görülmektedir (alt sa ) ntravasküler ultrason, stent tak lmas s ras nda lümen genifllemesinin mekanizmalar n de erlendirmek için de kullan lm flt r. Volümetrik IVUS analizi, referans k s mlar ndaki plak yükünü art ran ve lezyonun merkezinden referans k s mlar na do ru olan aksiyel bir yeniden da l m ortaya koymufltur (58). Yak n zamanda yap lan bir çal flmayla, ifllem öncesi hedef lezyonun IVUS özelliklerinin, pla n yeniden da l m üzerinde etkisi oldu u (59) ve lezyonun yeniden modelleme yap s n n stent uygulamas s ras nda lümen genifllemesi mekanizmas n etkiledi i (60) gösterilmifltir. Pozitif yeniden modellemeye sahip lezyonlar, negatif yeniden modellemeye sahip lezyonlara k yasla distal referansa do ru daha fazla plak ekstrüzyonu ve daha az stent nedenli damar gerilmesine neden olmaktad r (60). Buna ek olarak, giriflim öncesi saptanan pozitif yeniden modelleme koroner giriflimler sonras nda daha yüksek hastane içi ve geç istenmeyen kardiyak olay oran ile ba lant l bulunmufltur (61). Kenar y rt lma disseksiyonu, stent içi trombüs ve stent uygulamas sonras ndaki doku prolaps IVUS ile ortaya konabilmektedir. Stent implantasyonu s ras nda oluflan disseksiyonlarda e er disseksiyon büyük, uzun (>2 mm) ve damar n serbest perikardiyal taraf nda yer al yorsa, flebi destekleme amaçl ek stent implantasyonu gerekli olabilir. Stent içi restenozun de erlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisi Stent çi Restenoz Koroner stentlerin ortaya ç k fl ; daha genifl akut lümen boyutlar na eriflilmesi, elastik recoil in en aza indirgenmesi ve geç zararl yeniden modellemenin önlenmesinin sonucu olarak balon anjiyoplasti ya da aterektomiye oranla restenoz oran n düflürmüfltür (62). Stent içerisindeki restenoz, hem neointima hem de metal stent stratlar n görüntüleyebilen IVUS ile çok iyi flekilde incelenebilmektedir (63). ntravasküler ultrason sayesinde, yeterli derecede ekspanse edilmemifl stent sonucu oluflan restenoz ile afl r neointimal yan t veren stentlerin neden oldu u restenoz birbirinden ay rt edilebilmektedir (64). Stent implantasyonu s ras nda oluflan mekanik sorunlar restenoz oran n art rmaktad r (63). Restenozun bafll ca mekanizmas neointimal hiperplaziye ba l geç lümen kayb d r. Pek çok çal flma, IVUS un daha genifl minimal stent içi lümen elde etmeye yard mc oldu unu ve neointimal hiperplazi kal nl n n eriflilen stent boyutlar ndan ba ms z oldu- unu göstermifltir (65). Bundan dolay, daha küçük stentlerde ayn neointimal hiperplazi anlaml derece yüksek rölatif lümen azalmas yla sonuçlanmaktad r; buna uygun flekilde, küçük stent içi boyutlar da restenozu art r c olarak önemli bir rol oynamaktad r. Pek çok çal flma, IVUS lezyon özelliklerini ve bunlar n stent içi restenoz ve klinik sonuçlarla olas iliflkisini incelemifltir. ntravasküler ultrason rehberli indeki stent uygulamas n takiben, pozitif yeniden modellemesine sahip lezyonlar n daha yüksek hedef damar revaskülarizasyon oran na (%22 ye karfl %4, p=0.01) ve daha kötü klinik sonuca sahip oldu u görülmüfltür (43). Buna benzer flekilde, bir baflka çal flmada pozitif yeniden modelleme lezyonlu hastalar n, ara ve negatif yeniden modellenmifl lezyonlarla k yasland nda en yüksek istenmeyen kardiyak olay oran na sahip oldu u (%44 e karfl s ras ile %26 ve %28, p=0.02) ve takip s ras nda revaskülarizasyon predominans saptand rapor edilmifltir (61).

6 20 Anadolu Kardiyol Derg Stent içi restenoz tedavisi s ras ndaki anjiyografik de erlendirme, genellikle lezyon sahas ndaki bulan kl ktan dolay engellenmektedir. Bununla beraber IVUS kullan m, stent genifllemesini, neointimal hiperplazileri, plak yükünü, plak prolapsusunu ve genel terapötik baflar y incelemeye olanak verdi inden, stent içi restenozlar n n tedavisinde (örne in, balon anjiyoplasti, brakiterapi, ilaç sal n ml stent) oldukça faydal d r (66). laç Sal n ml Stent Uygulamas nda IVUS Kullan m laç sal n ml stentlerin ( KS) devreye girmesi, perkütan giriflimlerin bafll ca k s tlay c s ve sorunu olan ve ayr ca ikinci bir giriflimin nedeni olan restenoz riskini belirgin olarak azaltm flt r. Ço- u KS çal flmas, IVUS analizini birincil ya da ikincil son nokta olarak kullan r. ntravasküler ultrason, intimal hiperplazi geliflimini ölçme ve farkl KS etkinli ini ortaya koyma özelli ine sahiptir. Ç plak metal stentlerde, motorlu transdüser geri çekme ve volümetrik IVUS analiziyle ölçülen intimal hiperplazi miktar, 6 ila 9 ayl k takipte %30 a yak nd r (67). ntravasküler ultrason incelemesinin oldu u pek çok çal flma, KS in intimal hiperplazi insidans n büyük oranda düflürdü ünü göstermektedir (68). Randomized Study with the Sirolimus-eluting Velocity Balloon-Expandable Stent (RAVEL) çal flmas nda 6 ayda %0 intimal hiperplazi saptanm flt r (69). Sirolimus-coated BX VELOCITY Balloon-Expandable Stent in Treatment of Patients with De Novo Coronary Artery Lesions (SIRIUS) çal flmas nda (68) 8 ayda %2.9 intimal hiperplazi ölçülürken ve paklitaksel sal n ml stentin kullan ld TAXUS-II çal flmas nda ise (70) 6 ayda bu oran %7.9 olarak ölçülmüfltür. De novo lezyonlarda KS in sa lad bu yarara ek olarak, stent içi restenoz tedavisi amaçl yap lan KS implantasyon sonras nda yap - lan IVUS incelemeleri, hem neointima oluflumu, hem de restenoz oran nda anlaml düzeyde azalma oldu unu göstermifltir (71). ntravasküler ultrason, farkl KS sistemlerinin implantasyonu sonras nda uzun vadede damar ve lezyonda oluflan etkilerin takibinde de faydal d r (72). TAXUS II çal flmas nda paklitaksel kapl stentler, kal c yeniden modellemede ilac n sal m na ba l bir farkl l k ortaya koymufltur. Sirolimus kapl stentlerde, ç plak metal stentlerle karfl laflt r ld nda anlaml düzeyde kal c yeniden modelleme bildirilmemifltir (73). Ayr ca, seri IVUS incelemesi bitiflik referans sahalar ndaki yan etkileri analiz etmek için kullan labilir. Ç plak metal stentlerindeki mekanik sorunlar, stent içi restenozlar n %25 ine karfl l k gelmektedir (74). Stent içi restenozun tedavisi amac yla yap lan KS implantasyonu s ras nda daha önce yerlefltirilen stentin gere i kadar ekspanse edilmemesinin anlaml düzeyde baflar s zl k nedeni oldu u ortaya konmufltur (75). ntimal hiperplazinin yayg n KS kullan m yla belirgin olarak azalt lmas ndan sonra, mekanik sorunlar temelde stent implantasyonu s ras nda oluflan restenozun bafll ca sebebi olma özelli ini koruyacakt r. Bundan dolay, IVUS un rehberli i de bu tür mekanik sorunlar n anlaml düzeyde azalt lmas yla KS implantasyonunun sonucunu iyilefltirmede hali haz rda faydal olabilmektedir. Kaynaklar 1. Mintz GS, Nissen SE, Anderson WD, Bailey SR, Erbel R, Fitzgerald PJ, et al. American College of Cardiology Clinical Expert Consensus Document on Standards for Acquisition, Measurement and Reporting of Intravascular Ultrasound Studies (IVUS). A report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol 2001; 37: Hausmann D, Erbel R, Alibelli-Chemarin MJ, Boksch W, Caracciolo E, Cohn JM, et al. The safety of intracoronary ultrasound. A multicenter survey of 2207 examinations. Circulation 1995; 91: Mintz GS, Pichard AD, Kovach JA, Kent KM, Satler LF, Javier SP, et al. Impact of preintervention intravascular ultrasound imaging on transcatheter treatment strategies in coronary artery disease. Am J Cardiol 1994; 73: Escaned J, Baptista J, Di Mario C, Haase J, Ozaki Y, Linker DT, et al. Significance of automated stenosis detection during quantitative angiography. Insights gained from intracoronary ultrasound imaging. Circulation 1996; 94: Di Mario C, Gil R, Camenzind E, Ozaki Y, von Birgelen C, Umans V, t al. Quantitative assessment with intracoronary ultrasound of the mechanisms of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty and directional coronary atherectomy. Am J Cardiol 1995; 75: Weissman NJ, Mintz GS: Intravascular ultrasound: Principles and clinical applications. In: Otto CM, editor. The Practice of Clinical Echocardiography. 3 rd ed., Philadelphia: Saunders-Elsevier; p Berkalp B. ntravasküler ultrasound. In: Erol Ç, Özkan M, editors. Klinik Ekokardiyografi. Ankara: MN Medical & Nobel; p Ata N, Göktekin Ö. ntrakardiyak ekokardiyografi. In: Erol Ç, Özkan M, editors. Klinik Ekokardiyografi. Ankara: MN Medical & Nobel; p Colombo A, Hall P, Nakamura S, Almagor Y, Maiello L, Martini G, et al. Intracoronary stenting without anticoagulation accomplished with intravascular ultrasound guidance. Circulation 1995; 9: Box LC, Angiolillo DJ, Suzuki N, Box LA, Jiang J, Guzman L, et al. Heterogeneity of atherosclerotic plaque characteristics in human coronary artery disease: a three-dimensional intravascular ultrasound study. Cathet Cardiovasc Interv 2007; 70: Guerra PG, Thibault B, Dubuc M, Talajic M, Roy D, Crepeau J, et al.: Identification of atrial tissue in pulmonary veins using intravascular ultrasound. J Am Soc Echocardiogr 2003; 16: Weinberg CE, Hertzberg JR, Shandas R: Use of intravascular ultrasound to measure local compliance of the pediatric pulmonary artery: in vitro studies. J Am Soc Echocardiogr 2002; 15: Yock PG, Linker DT. Intravascular ultrasound. Looking below the surface of vascular disease. Circulation 1990; 81: St Goar FG, Pinto FJ, Alderman EL, Fitzgerald PJ, Stadius ML, Popp RL. Intravascular ultrasound imaging of angiographically normal coronary arteries: an in vivo comparison with quantitative angiography. J Am Coll Cardiol 1991; 18: Von Birgelen C, Hartmann M, Mintz GS, Baumgart D, Schmermund A, Erbel R. Relation between progression and regression of atherosclerotic left main coronary artery disease and serum cholesterol levels as assessed with serial long-term (> or =12 months) follow-up intravascular ultrasound. Circulation 2003; 108: Nissen SE, Tuzcu EM, Schoenhagen P, Brown BG, Ganz P, Vogel RA, et al. REVERSAL Investigators. Effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 291: Nissen SE, Tsunoda T, Tuzcu EM, Schoenhagen P, Cooper CJ, Yasin M, et al. Effect of recombinant ApoA-I Milano on coronary atherosclerosis in patients with acute coronary syndromes: a randomized controlled trial. JAMA 2003; 290: Nair A, Kuban BD, Tuzcu EM, Schoenhagen P, Nissen SE, Vince DG. Coronary plaque classification with intravascular ultrasound radiofrequency data analysis. Circulation 2002; 106: Schaar JA, De Korte CL, Mastik F, Strijder C, Pasterkamp G, Boersma E, et al. Characterizing vulnerable plaque features with intravascular elastography. Circulation 2003; 108: Ge J, Chirillo F, Schwedtmann J, Görge G, Haude M, Baumgart D, et al. Screening of ruptured plaques in patients with coronary artery disease by intravascular ultrasound. Heart 1999; 81:

7 Anadolu Kardiyol Derg Gyöngyösi M, Yang P, Hassan A, Weidinger F, Domanovits H, Laggner A, et al. Arterial remodeling of native human coronary arteries in patients with unstable angina pectoris: A prospective intravascular ultrasound study. Heart 1999; 82: Von Birgelen C, Klinkhart W, Mintz GS, Papatheodorou A, Herrmann J, Baumgart D, et al. Plaque distribution and vascular remodeling of ruptured and nonruptured coronary plaques in the same vessel: An intravascular ultrasound study in vivo. J Am Coll Cardiol 2001; 37: Rioufol G, Finet G, Ginon I, André-Fouët X, Rossi R, Vialle E, et al. Multiple atherosclerotic plaque rupture in acute coronary syndrome: a three-vessel intravascular ultrasound study. Circulation 2002; 106: Kearney P, Erbel R, Rupprecht HJ, Ge J, Koch L, Voigtländer T, et al. Differences in the morphology of unstable and stable coronary lesions and their impact on the mechanisms of angioplasty. An in vivo study with intravascular ultrasound. Eur Heart J 1996; 17: Von Birgelen C, Airiian SG, Mintz GS, van der Giessen WJ, Foley DP, Roelandt JR, et al. Variations of remodeling in response to left main atherosclerosis assessed with intravascular ultrasound in vivo. Am J Cardiol 1997; 80: Glagov S, Weisenberg E, Zarins CK, Stankunavicius R, Kolettis GJ. Compensatory enlargement of human atherosclerotic coronary arteries. N Engl J Med 1987; 316: Ge J, Erbel R, Zamorano J, Koch L, Kearney P, Görge G, et al. Coronary artery remodeling in atherosclerotic disease: an intravascular ultrasonic study in vivo. Coron Artery Dis 1993; 4: Gerber TC, Erbel R, Görge G, Ge J, Rupprecht HJ, Meyer J. Extent of atherosclerosis and remodeling of the left main coronary artery determined by intravascular ultrasound. Am J Cardiol 1994; 73: Hermiller JB, Buller CE, Tenaglia AN, Kisslo KB, Phillips HR, Bashore TM, et al. Unrecognized left main coronary artery disease in patients undergoing interventional procedures. Am J Cardiol 1993; 71: Mintz GS, Painter JA, Pichard AD, Kent KM, Satler LF, Popma JJ, et al. Atherosclerosis in angiographically "normal" coronary artery reference segments: an intravascular ultrasound study with clinical correlations. J Am Coll Cardiol 1995; 25: Nishioka T, Amanullah AM, Luo H, Berglund H, Kim CJ, Nagai T, et al. Clinical validation of intravascular ultrasound imaging for assessment of coronary stenosis severity: Comparison with stress myocardial perfusion imaging. J Am Coll Cardiol 1999; 33: Abizaid AS, Mintz GS, Abizaid A, Mehran R, Lansky AJ, Pichard AD, et al. One-year follow-up after intravascular ultrasound assessment of moderate left main coronary artery disease in patients with ambiguous angiograms. J Am Coll Cardiol 1999; 34: Ricciardi MJ, Meyers S, Choi K, Pang JL, Goodreau L, Davidson CJ. Angiographically silent left main disease detected by intravascular ultrasound: a marker for future adverse cardiac events. Am Heart J 2003; 146: Leesar MA, Masden R, Jasti V. Physiological and intravascular ultrasound assessment of an ambiguous left main coronary artery stenosis. Catheter Cardiovasc Interv 2004; 62: Ten Hoff H, Gussenhoven EJ, Korbijn A, Mastik F, Lancee CT, Bom N. Mechanical scanning in intravascular ultrasound: Artifacts and driving mechanisms. Eur J Ultrasound 1995; 2: Ziada KM, Tuzcu EM, De Franco AC, Kim MH, Raymond RE, Franco I, et al. Intravascular ultrasound assessment of the prevalence and causes of angiographic "haziness" following high-pressure coronary stenting. Am J Cardiol 1997; 80: Mintz GS, Popma JJ, Pichard AD, Kent KM, Satler LF, Chuang YC, et al. Patterns of calcification in coronary artery disease. A statistical analysis of intravascular ultrasound and coronary angiography in 1155 lesions. Circulation 1995; 91: Mintz GS, Popma JJ, Pichard AD, Kent KM, Satler LF, Chuang YC, et al. Limitations of angiography in the assessment of plaque distribution in coronary artery disease: A systematic study of target lesion eccentricity in 1446 lesions. Circulation 1996; 93: Von Birgelen C, Mintz GS, de Vrey EA, de Feyter PJ, Kimura T, Popma JJ, et al. Successful directional atherectomy of de novo coronary lesions assessed with three-dimensional intravascular ultrasound and angiographic follow-up. Am J Cardiol 1997; 80: Kornowski R, Mintz GS, Kent KM, Pichard AD, Satler LF, Bucher TA, et al. Increased restenosis in diabetes mellitus after coronary interventions is due to exaggerated intimal hyperplasia. A serial intravascular ultrasound study. Circulation 1997; 95: Stone GW, Hodgson JB, St Goar FG, Frey A, Mudra H, Sheehan H, et al. Improved procedural results of coronary angioplasty with intravascular ultrasound guided balloon sizing: the CLOUT pilot trial. Clinical Outcomes with Ultrasound Trial (CLOUT) Investigators. Circulation 1997; 95: Schiele F, Meneveau N, Gilard M, Boschat J, Commeau P, Ming LP, Et al. Balloon Equivalent to Stent Study. Intravascular ultrasoundguided balloon angioplasty compared with stent: immediate and 6- month results of the multicenter, randomized Balloon Equivalent to Stent Study (BEST). Circulation 2003; 107: Okura H, Morino Y, Oshima A, Hayase M, Ward MR, Popma JJ, et al. Preintervention arterial remodeling affects clinical outcome following stenting: an intravascular ultrasound study. J Am Coll Cardiol 2001; 37: Oesterle SN, Limpijankit T, Yeung AC, Stertzer S, Pomerantsev E, Yock PG, et al. Ultrasound logic: The value of intracoronary imaging for the interventionist. Catheter Cardiovasc Interv 1999; 47: Matar FA, Mintz GS, Pinnow E, Javier SP, Popma JJ, Kent KM, et al. Multivariate predictors of intravascular ultrasound end points after directional coronary atherectomy. J Am Coll Cardiol 1995; 25: Umans VA, Baptista J, di Mario C, von Birgelen C, Quaedvlieg P, de Feyter PJ, et al. Angiographic, ultrasonic, and angioscopic assessment of the coronary artery wall and lumen area configuration after directional atherectomy: The mechanism revisited. Am Heart J 1995; 130: Suzuki T, Hosokawa H, Katoh O, Fujita T, Ueno K, Takase S, et al. Effects of adjunctive balloon angioplasty after intravascular ultrasound-guided optimal directional coronary atherectomy: The result of Adjunctive Balloon Angioplasty After Coronary Atherectomy Study (ABACAS). J Am Coll Cardiol 1999; 34: Lansky AJ, Mintz GS, Popma JJ, Pichard AD, Kent KM, Satler LF, et al. Remodeling after directional coronary atherectomy (with and without adjunct percutaneous transluminal coronary angioplasty): A serial angiographic and intravascular ultrasound analysis from the Optimal Atherectomy Restenosis Study. J Am Coll Cardiol 1998; 32: Mintz GS, Potkin BN, Keren G, Satler LF, Pichard AD, Kent KM, et al. Intravascular ultrasound evaluation of the effect of rotational atherectomy in obstructive atherosclerotic coronary artery disease. Circulation 1992; 86: Görge G, Haude M, Ge J, Voegele E, Gerber T, Rupprecht HJ, et al. Intravascular ultrasound after low and high inflation pressure coronary artery stent implantation. J Am Coll Cardiol 1995; 26: Von Birgelen C, Gil R, Ruygrok P, Prati F, Di Mario C, van der Giessen WJ, et al. Optimized expansion of the Wallstent compared with the Palmaz-Schatz stent: on-line observations with two- and threedimensional intracoronary ultrasound after angiographic guidance. Am Heart J 1996; 131: De Feyter PJ, Kay P, Disco C, Serruys PW. Reference chart derived from post-stent-implantation intravascular ultrasound predictors of 6-month expected restenosis on quantitative coronary angiography. Circulation 1999; 100: Fitzgerald PJ, Oshima A, Hayase M, Metz JA, Bailey SR, Baim DS, et al. Final results of the Can Routine Ultrasound Influence Stent Expansion (CRUISE) study. Circulation 2000; 102: Russo RJ, Nicosa A, Teirstein PS, fort the AVID investigators, Angiography versus intravascular- directed stent placement. J Am Coll Cardiol 1997; 29: 369.

8 22 Anadolu Kardiyol Derg 55. Oemrawsingh PV, Mintz GS, Schalij MJ, Zwinderman AH, Jukema JW, van der Wall EE; TULIP Study. Thrombocyte activity evaluation and effects of Ultrasound guidance in Long Intracoronary stent Placement. Intravascular ultrasound guidance improves angiographic and clinical outcome of stent implantation for long coronary artery stenoses: final results of a randomized comparison with angiographic guidance (TULIP Study). Circulation 2003; 107: Gaster AL, Slothuus Skjoldborg U, Larsen J, Korsholm L, Von Birgelen C, Jensen S, et al. Continued improvement of clinical outcome and cost effectiveness following intravascular ultrasound guided PCI: Insights from a prospective, randomized study. Heart 2003; 89: Cheneau E, Leborgne L, Canos D, Pichard AD, Satler LF, Suddath WO, et al. Impact of intravascular ultrasound-guided direct stenting on clinical outcome of patients treated for native coronary disease. Cardiovasc Radiat Med 2004; 5: Ahmed JM, Mintz GS, Weissman NJ, Lansky AJ, Pichard AD, Satler LF, et al. Mechanism of lumen enlargement during intracoronary stent implantation: an intravascular ultrasound study. Circulation 2000; 102: Von Birgelen C, Mintz GS, Böse D, Baumgart D, Haude M, Wieneke H, et al. Impact of moderate lesion calcium on mechanisms of coronary stenting as assessed with three-dimensional intravascular ultrasound in vivo. Am J Cardiol 2003; 92: Von Birgelen C, Mintz GS, Eggebrecht H, Herrmann J, Jasper M, Brinkhoff J, et al. Preintervention arterial remodeling affects vessel stretch and plaque extrusion during coronary stent deployment as demonstrated by three-dimensional intravascular ultrasound. Am J Cardiol 2003; 92: Wexberg P, Gyongyosi M, Sperker W, Kiss K, Yang P, Hassan A, et al. Pre-existing arterial remodeling is associated with in-hospital and late adverse cardiac events after coronary interventions in patients with stable angina pectoris. J Am Coll Cardiol 2000; 36: De Jaegere P, Mudra H, Figulla H, Almagor Y, Doucet S, Penn I, et al. Intravascular ultrasound-guided optimized stent deployment. Immediate and 6 months clinical and angiographic results from the Multicenter Ultrasound Stenting in Coronaries Study (MUSIC Study). Eur Heart J 1998; 19: Von Birgelen C, Airiian SG, de Feyter PJ, Foley DP, van der Giessen WJ, Serruys PW. Coronary wallstents show significant late, postprocedural expansion despite implantation with adjunct high-pressure balloon inflations. Am J Cardiol 1998; 82: Mehran R, Dangas G, Abizaid AS, Mintz GS, Lansky AJ, Satler LF, et al. Angiographic patterns of in-stent restenosis: classification and implications for long-term outcome. Circulation 1999; 100: Hoffmann R, Haager P, Mintz GS, Kerckhoff G, Schwarz R, Franke A, et al. The impact of high pressure vs low pressure stent implantation on intimal hyperplasia and follow-up lumen dimensions; results of a randomized trial. Eur Heart J 2001; 22: Mintz GS, Mehran R, Waksman R, Pichard AD, Kent KM, Satler LF, et al. Treatment of in-stent restenosis. Semin Interv Cardiol 1998; 3: Hoffmann R, Mintz GS, Dussaillant GR, Popma JJ, Pichard AD, Satler LF, et al. Patterns and mechanisms of in-stent restenosis. A serial intravascular ultrasound study. Circulation 1996; 94: Moses JW, Leon MB, Popma JJ, Fitzgerald PJ, Holmes DR, O'Shaughnessy C, et al; SIRIUS Investigators. Sirolimus-eluting stents versus standard stents in patients with stenosis in a native coronary artery. N Engl J Med 2003; 349: Serruys PW, Degertekin M, Tanabe K, Abizaid A, Sousa JE, Colombo A, et al. RAVEL Study Group. Intravascular ultrasound findings in the multicenter, randomized, double-blind RAVEL (RAndomized study with the sirolimus-eluting VElocity balloon-expandable stent in the treatment of patients with de novo native coronary artery Lesions) trial. Circulation 2002; 106: Colombo A, Drzewiecki J, Banning A, Grube E, Hauptmann K, Silber S, et al. TAXUS II Study Group. Randomized study to assess the effectiveness of slow- and moderate-release polymer-based paclitaxel-eluting stents for coronary artery lesions. Circulation 2003; 108: Sousa JE, Costa MA, Abizaid A, Sousa AG, Feres F,Mattos LA, et al. Sirolimus-eluting stent for the treatment of in-stent restenosis: a quantitative coronary angiography and three dimensional intravascular ultrasound study. Circulation 2003; 107: Tanabe K, Serruys PW, De ertekin M, Guagliumi G, Grube E, Chan C, et al. TAXUS II Study Group. Chronic arterial responses to polymer-controlled paclitaxel-eluting stents: comparison with bare metal stents by serial intravascular ultrasound analyses: data from the randomized TAXUS-II trial. Circulation 2004; 109: De ertekin M, Regar E, Tanabe K, Lemos P, Lee CH, Smits P, et al. Evaluation of coronary remodeling after sirolimus-eluting stent implantation by serial three-dimensional intravascular ultrasound. Am J Cardiol 2003; 91: Castagna MT, Mintz GS, Leiboff BO, Ahmed JM, Mehran R, Satler LF, et al. The contribution of "mechanical" problems to in-stent restenosis: An intravascular ultrasonographic analysis of 1090 consecutive in-stent restenosis lesions. Am Heart J 2001; 142: Fujii K, Mintz GS, Kobayashi Y, Carlier SG, Takebayashi H, Yasuda T, et al. Contribution of stent underexpansion to recurrence after sirolimus-eluting stent implantation for in-stent restenosis. Circulation 2004; 109:

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 (1) 63-69, 2005 DERLEME Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri İbrahim BARAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler Prof Dr Deniz Kumbasar Prof.Dr.Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı AHA ACC LEZYON SINIFLAMASI RESTENOZ RİSKİNİ

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Koroner Aterosklerozun Görüntülenmesinde İntravasküler Ultrasonografi Beklentilerimizin Ne Kadarını Karşılıyor

Koroner Aterosklerozun Görüntülenmesinde İntravasküler Ultrasonografi Beklentilerimizin Ne Kadarını Karşılıyor Derleme www.firattipdergisi.com Koroner Aterosklerozun Görüntülenmesinde İntravasküler Ultrasonografi Beklentilerimizin Ne Kadarını Karşılıyor Nezihi BARIŞ, İlke SİPAHİ, E. Murat TUZCU a Kardiyovasküler

Detaylı

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D.

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ: : KİME K? NE ZAMAN? Doç.. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ANJİYOGRAF YOGRAFİ Normal ve patolojik

Detaylı

Doç.Dr. Oğuz Caymaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Doç.Dr. Oğuz Caymaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul ORTA-YÜKSEK RISKLI KARARSIZ ANGINA PEKTORISTE HEMODINAMIK OLARAK ÖNEMLI OLMAYAN KORONER ARTER LEZYONLARININ BALON ANJIYOPLASTI VE STENT ILE TEDAVILERININ KLINIK SONUÇLARA ETKISI: RETROSPEKTIF ANALIZ Doç.Dr.

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP

İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP 85 İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP Dr. Orhan Doğdu, Dr. Mehmet Güngör Kaya, Dr. Özgür Günebakmaz, Dr. Mikail

Detaylı

Stent içi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği

Stent içi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği 436 Özgün Araşt rma Original Investigation Stent içi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği The efficiency of cutting balloon angioplasty in the treatment of in-stent restenosis

Detaylı

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi 1 2 Akış Ses Temelli Teknolojiler Işık Temelli Teknolojiler Akım Temelli Teknolojiler

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir DES implantasyonu sonrası DAPT süresi DES

Detaylı

Stent-içi restenozun fizyopatolojisi ve tedavisi

Stent-içi restenozun fizyopatolojisi ve tedavisi Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(2):115-125 115 Stent-içi restenozun fizyopatolojisi ve tedavisi The physiopathology and treatment of in-stent restenosis Dr. Abdullah Do an, 1 Dr.

Detaylı

Girifl. sunulmufltur.

Girifl. sunulmufltur. 107 Baflar l Stent mplantasyonu Sonras Serum Kreatin Kinaz Enzimi Yükselmesinin Klinik ve Anjiyografik Belirleyicileri: Uzun Dönemde Hedef Lezyona Tekrar Giriflim Gere i Üzerine Etkisi Dr. Erhan Babal

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DEFECTOBOOK DIO 1000 PA. Phased Array in Avantajları

DEFECTOBOOK DIO 1000 PA. Phased Array in Avantajları Geleneksel UT ve Phased Array Hata Dedektörleri DEFECTOBOOK DIO 1000 PA DIO 1000 PA, phased array tarama özelliği sayesinde, geleneksel kontrol metotlarına göre gelişmiş avantajlar sunmaktadır. DIO 1000

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

KORONER ANJİYOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

KORONER ANJİYOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KORONER ANJİYOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Klasik ve Özel Açılarda Değerlendirme Dr. Mustafa ÖZCAN İst. Tıp Fak. Kardiyoloji AD Koroner Arter Hastalığının Değerlendirilmesi Noninvazif Katetertabanlı MRA*

Detaylı

EK-1 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİLERİ

EK-1 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİLERİ EK-1 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİLERİ Gerekçeler: Girişimsel işlemlerin uygulanması sırasında hasta sağlığı ve haklarını korumak, yapılan işlemlerin kalitesini yükseltmek için

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA

İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA İlaç Salınımlı Stentler 1. Kuşak 2. Kuşak PES SES ZES EES Taxus Cypher 3. Kuşak Endeavor

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

İlaç kaplı stent implantasyonunda intravasküler ultrason kullanımının akut tıkanma ve restenoz oranına etkisi

İlaç kaplı stent implantasyonunda intravasküler ultrason kullanımının akut tıkanma ve restenoz oranına etkisi 84 JCEI / Ağamalıyev ve ark. İlaç kaplı stent implantasyonu 2013; 4 (1): 84-89 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0239 RESEARCH ARTICLE İlaç kaplı stent

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

23 Nisan 2015, Perşembe. 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 17:20-18:10 14:30-15:20 İLGİNÇ OLGULAR VE KOMPLİKASYONLAR

23 Nisan 2015, Perşembe. 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 17:20-18:10 14:30-15:20 İLGİNÇ OLGULAR VE KOMPLİKASYONLAR 23 Nisan 2015, Perşembe 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 Saat Salon1 Açılış Töreni 13:00-13:15 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DE 2014 GÜNCELLEMESİ 13:15-13:30 Perkütan Koroner Girişimlerde Yeni Antiagreganlar

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi Doç Dr Mehmet Ergelen 1-Karotis Girişimleri 2-Akut İskemik İnme de MekanikTrombektomi Karotis Girişimleri Komplikasyonlar 1-Karotid

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Extermity Following Transcatheter Aortic Stent Implantation

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul FRAKSİYONEL FLOW REZERV(FFR) Koroner anjiografi anatomik bilgi veren bir lümenografidir Mevcut lezyonun ciddiyetini görsel olarak

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

STENT OPTİMİZASYONU. Doç. Dr. Ayhan Olcay Doğan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü

STENT OPTİMİZASYONU. Doç. Dr. Ayhan Olcay Doğan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü STENT OPTİMİZASYONU Doç. Dr. Ayhan Olcay Doğan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 750000 Koroner anjiyografi Türkiye 2014 yıllık PKG sayılar 175000 Koroner

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ntrakoroner Stent mplantasyonu Sonras KABG Uygulanan Olgular n Klinik ve Anjiyografik Özellikleri

ntrakoroner Stent mplantasyonu Sonras KABG Uygulanan Olgular n Klinik ve Anjiyografik Özellikleri ntrakoroner Stent mplantasyonu Sonras KABG Uygulanan Olgular n Klinik ve Anjiyografik Özellikleri CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC FEATURES OF PATIENTS WHO UNDERWENT CABG OPERATION AFTER INTRACORONARY STENT IMPLANTATION

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu OLGU 67 Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu Mehmet Çallýoðlu, Mert Köroðlu, Naim Eriþ. Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Radyodiagnostik, Isparta.

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Dr. Süha Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Öğrenim Hedefleri Renovasküler Hastalık Doppler teknik, püf noktası ve tuzaklar

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı