Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı Use of Echocardiography in The Intensive Care Unit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı Use of Echocardiography in The Intensive Care Unit"

Transkript

1 Türk Yo un Bak m Derne i Dergisi Journal of the Turkish Society of Intensive Care DOI: /tybdd Derleme Review Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı Use of Echocardiography in The Intensive Care Unit M. Burak Eşkin, Ahmet Coşar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye ÖZET SUMMARY Ekokardiyografi ultrasonik ses dalgalarıyla kalbin anatomik ve mekanik işlevleri hakkında bilgi edinmemizi sağlayan teşhis ve araştırma yöntemidir. Yoğun bakımda kardiyak yapıların hızlı ve noninvazif şekilde görüntülenmesi ekokardiyografinin kullanılması ile mümkündür. Ekokardiyografi ile yoğun bakımda preload, myokardial ve ventriküler fonksiyonlar, kapak hastalıkları ve vejetasyonlar, kardiak tamponad, pulmoner emboli, aort disseksiyonu ve kardiak arrest incelemeleri yapılabilir. Bu makalede ekokardiografi endikasyonları, sık kullanılan pencereler ve yoğun bakımda karşılaşılabilecek ana patolojilerin ekokardiografideki görünümlerine yer verilmiştir. (Türk Yo un Ba k m Der ne i Der gi si 2012; 10: 28-36) Anah tar Ke li me ler: Ekokardiografi, yoğun bakım Echocardiography is a diagnosis and research method that allows us to learn about anatomical and mechanical functions of the heart by using ultrasonic sound waves. Echocardiography is rapid and noninvasive way to image the cardiac structures in intensive care unit. Preload, myocardial and ventricular functions, valve diseases and vegetations, cardiac tamponade, pulmonary embolism, aortic dissection, and cardiac arrest can be investigated with echocardiography in intensive care unite. Indications for echocardiography, views of the main pathologies encountered in intensive care unite, commonly used windows in echocardiography are included in this article. (Journal of the Turkish Society Intensive Care 2012; 10: 28-36) Key Words: Echocardiography, intensive care unite Ya z fl ma Ad re si/ad dress for Cor res pon den ce: Dr. Ahmet Coşar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye GSM: E-pos ta: Geliş Tarihi/Received: Türk Yo un Bak m Derneği Dergisi, Galenos Yay nevi taraf ndan bas lm flt r. / Journal of the Turkish Society of Intensive Care, published by Galenos Publishing. ISNN:

2 Eşkin ve ark. / Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı Giriş Ekokardiyografi ultrasonik ses dalgalarıyla non-invazif olarak kalbin anatomik ve mekanik işlevleri hakkında bilgi edinmemizi sağlayan teşhis ve araştırma yöntemidir. İlk olarak 1950 lerde bulunmuş olmasına rağmen hemodinamik olarak instabil olan hastaların değerlendirilmesinde ilk seçenek olarak kullanılması 1980 lerin sonlarını bulmuştur (1). Son zamanlarda özellikle yoğun bakımlarda ekokardiografinin kullanımına ilgi oldukça artmıştır (2). Ekokardiografinin Fiziği Ultrason, frekansı saniyede ' in üzerinde olan seslerdir. Ultrasonik ses dalgaları, vücut dokularında belirli yönlerde ortalama olarak saniyede 5140 metre hızla ilerler. Bu ilerleme sırasında rastladıkları dokuların özelliklerine göre yansıma ve kırılmalara uğrarlar. Kalbin değişik yapılarında yansıyan bu ses dalgaları özel alıcılarla (piezoelektrik transducer) alınıp elektriksel işaretlere çevrilir. Bu işaretler resme dönüştürülerek, ekrana yansıtılarak veya kağıda kaydedilerek ultrasonik dalgaların yansımaya uğradığı, kalpteki çeşitli faaliyetlerin yeri, yapısı ve çalışma durumu hakkında bilgiler elde edilir. Eş zamanlı (real-time) ekokardiyograflar (ekokardiyografi aleti), kalbi hareket halinde, bir film gibi renkli olarak gösterebilir. M-mode tipi ise kalp atımlarını kaydeder. Kalbe takılan suni kapakçıkların yapı ve işlerlik durumları da ekokardiyografi ile incelenebilir. Transözofagial ekokardiyografi (TOE) penetrasyon gerektirmez ve bu sayede daha iyi çözünürlükte görüntü sağlamak için daha yüksek frekanslı transdusırlar (3,5-7 MHz) kullanılır. Ekokardiyografi ile ventrikül duvarının hareketleri ve boşluğu, kalp kası büyümeleri ve kalp kapakları incelenebilmektedir. Yapılması basittir, fakat değerlendirilmesini yapabilmek için tecrübe sahibi olmak gerekir (3-8). Ekokardiografi Endikasyonları Yoğun bakım hastalarında ekokardiyografinin klinik uygulama rehberi 2003 yılında güncellenmiştir (Tablo 1) (9). Perioperatif TOE kullanımı için kılavuz 1996 yılında yayınlanmıştır (10). Şüpheli kalp hastalıkları, tromboembolik problemlerde yada tanımlanamayan hemodinamik bozuklukları olan anstabil hastalar için yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kullanımı TOE nin klinik sonuçların düzelmesinde sıklıkla kullanışlı olduğu önerilen kategori 1 endikasyonudur. Ekokardiografinin Kullanımı Yoğun bakımda kardiyak yapıların hızlı ve non-invazif şekilde görüntülenmesi ekokardiyografinin kullanılması ile mümkündür. Bu yaklaşım yoğun bakımda büyük öneme sahiptir. Taşınabilir olması ve hızlı tanı imkanı sağlaması nedeniyle hasta başında kullanımı kolaydır. Yoğun bakımda transtorasik ekokardiyografi (TTE); PEEP, pozisyon vermede güçlükler, drenler, kateterler, pansumanlar gibi çeşitli yoğun bakım hastasına özgül nedenlerden kaliteli görüntü sunmada bazen yetersiz kalabilir. Bu oran %30-40 olarak rapor Tablo 1. Kritik hastalarda ekokardiyografi uygulama endikasyonları 9 Kategori 1: Uygulamanın kullanışlı ve efektif olduğuna dair genel fikir birliği ve/veya bir kanıtın olduğu durumlar Hemodinamik olarak anstabil hasta Aort disseksiyon şüphesi Ciddi künt yada penetre edici göğüs travması (perikardial efüzyon yada tamponad şüphesi) Mekanik ventilasyondaki multiple travma yada göğüs travmalı hasta Travma hastalarında önceden varolan kapak yada myokardial hastalık şüphesi Mediastende genişleme, aort yaralanması şüphesi Tamponad belitileri varlığıyla yada olmazksızın potensiyel kateter, rehber tel, pace elektrodu yada perikardiosentez iğnesi hasarı Kategori 2: Çelişkili kanıtlar yâda fikir ayrılığının olduğu durumlar, fakat kanıt/fikirler yararlı olacağı yönündedir Klinik durumları birbirnden tamamen farklı verileri ve pulmoner arter kateter monitorizasyonu olan göğüs travmalı yada muttipl travmalı hastaların hemodinamiklerinin değerlendirilmesi Ciddi travmalı vakaların takip çalışması Kategori 3: Bazı durumlarda zararlı olduğu ve uygulamanın yararlı olmadığı hakkında genel fikir birliği ve/veya kanıtların olduğu durumlar Hemodinamik olarak stabil kardiak hastalık olması beklenmeyen hastalar Hemodinamik olarak stabil hastanın takibi için tekrar değerlendirme Anormal fiziksel bulgularu olmayan normal EKG li hemodinamik olarak stabil hastada şüpheli myokardial kontüzyon 29

3 Türk Yo un Bak m Derneği Dergisi / Journal of the Turkish Society of Intensive Care 2012;10: edilmektedir. Ancak son zamanlarda yapılan teknolojik iyileştirmelerle bu oran %15 e kadar düşürülmüştür (11,12). Transözegfagial ekokardiyografi (TEE) ise özellikle aort diseksiyonu,emboli kaynağının araştırılması, prostetik kalp kapakları, valvüler vejetasyonlar, intrakardiyak şantlar ve açıklanamayan hipoptansiyon gibi çeşitli klinik tabloların değerlendirilmesinde daha ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Özellikle kalbin arka tarafındaki yapıların daha iyi görüntülenmesine olanak sağlamaktadır. Genel olarak TTE yoğun bakım hastalarının gereksinimlerini büyük oranda karşılamaktadır. Yoğun bakım hastalarının çoğunda TTE şokun kardiyo-vasküler nedenlerini ortaya koymada yeterli olmaktadır. TTE sadece başlangıç değil temel eko görüntüleme yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Ancak TTE nin yetersiz kaldığı durumlarda TEE tercih edilmelidir. Yani Yoğun bakım hekimi hem TTE hemde TEE yaklaşımlarını uygulayabilecek donanım,bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Unutulmamalıdır ki TEE nin kullanıldığı durumlarda bile klinik tanı aşamasında TTE verileri temel oluşturacaktır. TTE ile en fazla kullanılan akustik pencereler (Şekil 1) (13-14): 1. Subkostal 4 oda. 2. Apikal 4 oda. 3. Parasternal uzun aks. (PX) 4. Parasternal kısa aks. (PSAX) 5. Subkostal IVK. Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanım Alanları 1. Preload Değerlendirilmesi Yoğun akımda hemodinamik olarak unstabil hastalarda en yaygın bulgulardan biri hipovolemidir. Sol ventrikülün () kısa aks görüntüsü pulmoner kapiller wedge basıncını tam olarak yansıtmayan ventriküler dolumun gerçek- zamanlı değerlendirmesini sağlar (15). end diastolik (ED) ve end sistolik (ES) alanlarının görüntülenmesi intrakardiyak volüm durumunun hızlı bir değerlendirilmesini sağlar. Hipovolemik hastalar genellikle sistol sonunda boş ventrikül ile artmış ejeksiyon fraksiyonuna işaret eden sistolde papiller kasların öpüşmesi ve azalmış diastol sonu volümü olan hiperdinamik bir e sahiptirler. Bu M Mod görüntüleme kullanılarak kolaylıkla görüntülenebilir (Şekil 2). Septik hastalar normal ED alanı tarafından genellikle gösterilen azalmış bir afterload a sahip olmaya eğilimlidirler. Kronik kardiak yetmezliği olan hastalar dialte e ve belki yüksek ED alanla bile hipovolemik olabilirler (16). Stroke volum, kardiak indeks ve kardiak output transtorasik ve transözofagial ekokardiagrafi ile doğru olarak hesaplanabilir (17). Kardiak outputta %15 lik artış yoğun bakımda uygulanan sıvı resüsitasyonuna cevabın olduğunu gösterir (18). inferior vena kavanın ölçülmesi ve solunumla bunda meydana gelen değişiklikler hipovoleminin 1.A Sol Omuz Sol SUBKOSTAL 4 ODA 2. APİKAL 4 ODA AO Sağ Omuz Sol Omuz Karaciğer Dalak Kranial Akciğer Diafragma 3. PASTERNAL UZUN AKS 3. PASTERNAL KISA AKS 4. PLEVL GÖRÜNTÜLEME 30

4 Eşkin ve ark. / Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı 1.B 3. PASTERNAL UZUN AKS OT OT MV AV Aort Kapağı Aortik ark İnferior Duvarı 1 OT Apeks Papiller Kas İnferior Duvar Sol Ventrikül Mitral Kapak Sol Atrium Sağ Ventrikül 3. PASTERNAL KISA AKS Sağ Atrium Aort Kapağı Pulmoner Kapak Sol Atrium Sağ Ventrikül Triküspit Kapak Pulmoner Arter Sağ Atrium Aort Kapağı Sol Atrium 1. SUBKOSTAL 4 ODA 2. APİKAL 4 ODA TV MV İnterventriküler Apeks KACİĞER TV AV MV Apeks Papiller Kas Triküspit Kapak İnteratrial Aort kapağı Mitral Kapak Triküspit Kapak Aort Kapağı Sağ Atrium İnteratrial Sol Atrium Şekil 1. TTE ile En Fazla Kullanılan Akustik Pencereler. 1.A Şematik Görünüm, 1.B Ekokardiografi Görünümü. sol atrium, sağ atrium, sağ ventrikül, sol ventrikül, AO aort, DAO inen aorta, PA pulmoner arter, OT sol ventrikül çıkış yolu, OT sağ ventrikül çıkış yolu Mitral kapak Şekil 2. Hipovolemide papiller kasların öpüşme bulgusu ve M mod görüntülenmesi 31

5 Türk Yo un Bak m Derneği Dergisi / Journal of the Turkish Society of Intensive Care 2012;10: KACİĞER IVK SAĞ ATRİUM IVK ÖLÇÜMÜ Şekil 3. Hipovoleminin tespitinde ınferior vena kava çapının ölçümü. İnferior vena kava çapının ölçülmesi ve solunumla bunda meydana gelen değişiklikler hipovoleminin değerlendirilmesinde önemlidir değerlendirilmesinde köşe taşını oluşturur (19-21). Şekil 3 de ekokardiografide inferior vena kava ölçümü gösterilmektedir. 2. Miyokardial Fonksiyonun Değerlendirilmesi sistolik fonsiyonunun tamamı sistol sırasında myokardiumun kalınlığı ve kontraktilitesinin gözlenmesi ile değerlendirilebilir. Çıplak gözle değerlendirildiğinde sol ventrikül işlevleri normal, hiperdinamik, anormal ve ciddi disfonksiyon olarak sınıflandırılır (15). Normovolemik hastalarda, ED ve ES alanlarının ölçümü ejeksiyon fraksiyonunun hesaplanmasında kullanılabilir. ICU uygulamarında TOE kullanımının myokardial fonksiyonlar üzerinde pulmoner arter kateteri kaynaklı göstergelerin kullanımına göre daha iyi bilgiler sağladığı gösterilmiştir (15). Ekokardiyografi aynı zamanda rejyonal duvar hareket anormalliklerinin (RWMA) tanımlanmasını sağlar. Bu EKG değişikliklerine göre daha duyarlı bir miyokardial iskemi belirtecidir ve intraaortik balon pompası yerleştirilmesi düşünüldüğünde, koroner anjiyografide yada revaskularizasyon sürecinde karar vermeye yardımcı olabilir Sepsise İlişkin Kardiyomiyopatinin İncelenmesi Klasik olarak sepsis normal veya yüksek kardiyak outputlu hiperdinamik durum olarak düşünülür. Fakat ekokardiyografik çalışmalar göstermektedirki ventrikül fonksiyonları ileri derecede bozulmuştur. Parker ve arkadaşları (22) septik şokta sol ventrikül hipokinezisini ilk olarak tanımlamışlardır. Sepsis olgularında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) düşüklüğüne karşın yeterli sol ventrikül çıktısı akut sol ventrikül dilatasyonunun sonucudur. Septik hasta hastabaşı ekokardiyografisi hemodinamik instabilitenin nedenini (kardiyojenik, hipovelemik yada septik) ortaya koymada ve tedavinin optimizasyonu (Sıvı tedavisi, inotropik ajan, vazopressör kullanımı yada kombinasyonları gibi) sağlamada yararlı olabilir. Tedavinin etkinliği ve yeterliliğini sağlamada sık aralıklarla yapılan hastabaşı inceleme önemlidir. 3. Ventriküler Fonksiyonların Değerlendirmesi Yoğun bakımda hemodinamik olarak anstabil hastanın değerlendirilmesinde sol ventrikül sistolik fonksiyonunun doğru ve zamanında değerlendirilmesi tedavinin önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Ventrikül fonksiyonu kabaca tek başına görsel inspeksiyonla niteliksel olarak değerlendirilebilir. Deneyimli klinisyenler tarafından uygulandığı zaman çok güvenilir bilgiler sunmaktadır. TTE ile yeterli ve güvenilir görüntü elde edilemeyen olgularda ise TEE ile ventrikül işlevleri ile ilgili yeterli bilgi elde edilebilir Sol Ventrikül Fonksiyonu ve Ventriküler Etkileşimin Değerlendirilmesi Yoğun bakımda ekokardiyografik incelemenin en önemli kısmını ventrikül fonksiyonları oluşturmaktadır. TTE ile değerlendirilen 115 yoğun bakım hastasının alındığı Bruch ve ark. nın çalışmasında (23); en sık endikasyonun (%67) hemodinamik instabilite olduğu, bu olgulardan da %26 sında sol ventrikül disfonksiyonu olduğu (EF<%30) bildirilmiştir. Vignon ve arkadaşlarının (24) yaptığı bir çalışmada yoğun bakımda mekanik ventile edilen hastaların %77 sinde TTE ile yeterli düzeyde ventrikül işlevleri hakkında bilgi elde edilmiştir. TEE ye diğer endikasyonlar için gerek duyulmasına karşın pozitif basınçlı ventilasyonun uygulandığı hastalarda bile TTE ventrikül işlevleri için yeterli bilgi sunmuştur. Şekil 4 de transtorasik ekokardiografi ile sol ventrikül hipertrofisi görülmektedir. Sol ventrikül fonksiyonu ve ventriküler etkileşimin değerlendirilmesi ile ilgili şu noktalar vurgulanmalıdır: Yoğun Bakım hastalarında sol ventrikül disfonksiyonu sıktır. Açıklanamayan hemodinamik instabilitesi olan yoğun bakım hastalarında ventrikül işlevleri değerlendirilmelidir. TTE ile çoğu yoğun bakım hastalarında ventrikül işlevleri hakkında bilgi elde etmek için yeterlidir. Eğer TTE yetersiz görüntü sunuyorsa TEE ile doğrulanmalıdır. 32

6 Eşkin ve ark. / Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı Şekil 4. Solda normal ventrikül görünümü, sağda hipertrofik sol ventrikül görünümü SOL VENTRİKÜL 5,5 CM SOL ATRİUM SAĞ VENTRİKÜL SAĞ ATRİUM Şekil 5. Sağ Ventrikül Yetmezliğinde Sağ ventrikülün Genişlemesi. (Apikal 4 Oda Görünümü) Yoğun bakımda; ventrikül dolum basınçının yükseldiği (Pulmoner arter oklüzyon basıncının artığı) ve ejeksiyon fraksiyonunun normal yada yüksek olduğu durumlarda diyastolik disfonksiyondan şüphe edilmelidir. Miyokardın diyastolik işlevleri çok çeşitli faktörlerden (sol atrial basınç, kalp atım hızı, iskemi, ventriküler hipertrofi, kapak hastalıkları) etkilenmektedir Sağ Ventrikül Fonksiyonu ve Ventriküler Etkileşimin Değerlendirilmesi Yoğun bakımda erişkinlerde akut kor pulmonalenin 2 ana nedeni olan pulmoner emboli (PE) ve akut respiratuar distres sendromu (ARDS) sağ ventrikül işlevini değiştireblirler PEEP veya pulmoner vasküler dirençteki artış gibi sağ ventrikül ardyükünü (afterload) artıran durumlar sağ ventrikül işlevi üzerinde önemli derecede etkiye sahip olacaklardır. Sağ venrikül sistolik disfonksiyonu genelikle inferiör miyokard infaktüslerinde izlenen sağ ventrikül infarktlarında görülmektedir. Sickle- cell anemi krizi, hava ve yağ embolisi,miyokardiyal kontüzyon ve sepsis ensık sağ kalp fonksiyon bozukluklarına yol açmaktadır. ARDS veya PE ye bağlı gelişen anstabil bir yoğun bakım hastasında sağ ventrikül disfonksiyonu tanısı hem tedavi (sıvı yükleme,vazopressör kulanımı ve trombolitik kullanımı) hemde prognozu etkiliyebilir. Sağ ventrikül ekokardiyografik değerlendirmesi hem kavite hemde septumun boyut ve kinetik açısından değerlendirlmesini içerir. Sağ ventrikül boyut ve işlev değerlendirmesi sol ventrikülle görsel karşılaştırılması ile yapılır.sağ ventrikül diyastolik fonksiyonu ise TTE veya TTE ile apikal 4 oda (A4C) planında enddiyastolik area ölçülerek elde edilebilir (Şekil 5). Sağ ventrikül dilatasyonunu değerlendirmede en iyi yöntemlerden biri sağ ventrikül ile sol ventrikül boyutları arasındaki oranı kulanmak olup normalde bu oran: olup ciddi sağ ventrikül hipertrofilerinde >1 olabilmaktadir. Sağ ventrikül diyastolik genişlemeleri genelikle sağ atrial dilatasyonu,inferiör vena kava dilatasyonu ve triküspit regürtasyonuna bağlı gelişir. Sağ atriumdaki basınç sol atriyumdakini aşınca foramen ovale açılabilir. Sağ ventriküldeki büyüme sol ventrikül geometrisinde distorsiyon ve interventriküler septumda anormal hareketlere yol açabilir. Sağ ventrikül aşırı yüklenmelerinde(hem basınç hemde volum olarak) interventriküler septum düzleşir ve sol ventrikül D şeklini alır bu paradoksal septum hareketi interatrial seviyedede görülebilir. 4. Kapak Hastalıkları ve Vejetasyonların Değerlendirilmesi Kardiyak kapak fonksiyonlarının değerlendirilmesi için kardiyak cerrahide TOE kullanımı ispatlanmıştır. Anstabil postoperatif kardiak hastalarda, TOE fonksiyon bozukluğu yada paravalvuler kaçak yönünden replase kapağın değerlendirilmesine yada onarılmış kapağın değerlendirmesine izin verir. TTE vejetasyonları tespit edebilir fakat TOE nin daha üstün rezolüsyonu endokarditten şüphelenilen hastalarda 33

7 Türk Yo un Bak m Derneği Dergisi / Journal of the Turkish Society of Intensive Care 2012;10: SOL ATRİYUM SAĞ V SOL V SAĞ V SOL V Vejetasyon AORT KAPAĞI AORT TRİKUSPİT YET. SOL A SAĞ A SOL A SOL VENTRİKÜL SAĞ A A B C Şekil 6. A. Triküspit Yetmezliği B. Triküspit kapakta Vejetasyon. C. Aort kapağında Vejetasyon. EFÜZYON Şekil 7. Perikardial Efüzyon Subkostal Görünüm bunun için onu daha uygun hale getirir. Vejetasyonlar tipik olarak pulmoner ve aortik (Şekil 6) kapakların ventriküler kısmı üzerinde ve mitral ve triküspit kapakların atriyal kısmı üzerinde uzanırlar. 5. Kardiak Tamponadın İncelenmesi Perikardda sıvı birikimine sekonder intraperikardiyal basınç artışı ile ventriküllerin diyastolik doluşunun kısıtlanması, atım volümü ve kalp debisinin düşmesi ile ortaya çıkan klinik tablo kalp tamponadı olarak tanımlanmaktadır (25). Perikard sıvısında kesin tanı ekokardiyografi (EKO) ile konmaktadır. İki boyutlu EKO da sol ventrikül arka duvarı ile posterior pariyetal perikard arasında veya sağ ventrikül ön duvarı ile komşu pariyetal perikard arasında ekosuz alan saptanması perikard sıvısı için patognomoniktir (Şekil 7). Ekokardiyografik bulgular arasında en karakteristik olan, ancak tamamen spesifik olmayan bulgu kalp boşluklarında kollaps izlenmesidir. Kollaps çoğunlukla sağ kalp boşluklarında görülür. Erken diyastolde sağ ventrikül serbest duvarı kollabe olurken, diyastol sonunda sağ atriyum duvarı kollabe olur ve ventrikül sistolüne kadar PERİKARDİAL EFÜZYON devam eder. Sağ ventrikül kollapsının tamponad için sensitivitesi düşük ancak spesifisitesi yüksektir. Sağ atriyum kollapsında ise eğer kalp siklusunun en az %30 u kadar içe doğru hareket devam ediyorsa spesifisitesi yüksektir (26). 6. Pulmoner Embolinin İncelenmesi Pulmoner emboliye bağlı akut kor pulmonale nedeniyle gelişen hemodinamik instabilite yoğun bakım hastalarında sık görülmektedir (27). Pulmoner anjiyografi pulmoner emboli (PE) tanısı için gold standart olmaya devam etmektedir. Diğer mevcut görüntüleme modaliteleri ventilasyon- perfüzyon görüntülenmesi, spiralli bilgisayarlı tomografi (CT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) anjiografiden oluşur. Ekokardiyografi PE nin tespitinde düşük duyarlılığa sahip olsa da, radyolojik bir alana transfer edilmeye uygun olmayan anstabil hastalarda kullanışlı olabilir. Ekokardiyografi pulmoner emboli tanısının yatakbaşında dakikalar içinde yapılmasını olanaklı kılar. Yatakbaşı TTE ile akut kor pulmonale tanısının yapılmasının dolaylı olarak massif pulmoner embolinin tanısında önemli katkısı olacaktır. McConnel ve arkadaşları (28) yaptığı bir çalışmada akut PE olgularında sağ ventrikül disfonksiyonun mid- free duvarda akinezi apekse yakın bölgelerde ise normal hareket gibi farklı bölgesel paternleri ile karşılaşmışlardır. Bazen, trombüs proksimal pulmoner arterlerde, sağ ventrikül içerinde öne arkaya hareket ederken yada sağ atriumda görüntülenebilir. Bununla birlikte, PE ve şokta hastaların %80 i dilatasyon ve disfonksiyon gibi gerilim işaretlerine sahip olur. Sağ atrial apendiks içindeki trombusün görüntülenmesi sistemik embolinin kaynağını açıklayabilir ve hasta antikoagulasyonunu hızlandırabilir. Klinik olarak ciddi PE şüphesi olan olgularda; tüm bölgelerde anormal duvar hareketleri ile karekterize primer pulmoner hipertansiyonun aksine özelliklede mid- free duvara yakın bölgesel sağ ventrikül anormal duvar hareketleri akut PE tanısında oldukça yaralıdır. 34

8 Eşkin ve ark. / Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı İntimal katlantı İntimal katlantı disseksiyon lumen A B Şekil 8. Aort disseksiyonu A. Ekokardiografi B. Dopler ekokardiografi T 0 o DAO T AO LPA E AO PA A B C Şekil 9. Massif tromboemboli sonrası ani kardiyak ölüm gerçekleşen hastanın midözefagial ekogörünümü A. Sağ atriumda dilatasyon ve trombüs görülmekte B. Sol pulmoner arterde genişleme ve trombüs C. Ana pulmaner arterin bifurkasyonunda trombüs görülmektedir. sol atrium, sağ atrium, sağ ventrikül, AO aort, LPA sol pulmoner arter, DAO inen aorta PA pulmoner arter, E emboli (29) 7. Aort Disseksiyonun İncelenmesi Modern görüntülemelerin gelmesiyle, kontrastlı CT akut aort disseksiyonunun tanısı için altın standart olmuştur; bununla birlikte ekokardiografide önemli role sahiptir. Ekokardiografiyi ilk değerlendirme seçeneği olarak kullanılan yer olan bazı merkezlerde operasyon salonuna direk transfer edilebilmesi için akut aort disseksiyonundan şüphenilen hastalarda bu rutin uygulamadır. Şekil 8 de aort disseksiyonunda intimal katlantı, yalancı lümen ve bunun dopler ekokardiografi ile doğrulanması gösterilmiştir. 8. Kardiyak Arrestin İncelenmesi Bilindiği gibi kardiyak arrest olgularında dolaşımın olup olmadığı araştırılırken periferik nabazanlara bakılır. Nabız değerlendirmesindeki amaç kardiak output yaratan bir kardiyak aktivitenin olup olmadığını saptamaktır. Ancak bazı durumlar var ki nabız olmamasına karşın monitörde kardiyak ritim olabilir. Bu durm nabızsız elektriksel aktivite yada elektromekanik disosiasyon (EMD) olarak adlandırılır. EMD düşünülen bir hastada hastabaşı eko çalışması yapılırsa bazılarında ritmin ötesinde mekanik aktivitede olduğu gözlenir ve bu durum yalancı (pseudo) EMD diye adlandırılır. Önemi ise yalancı-emd lilerin daha iyi prognoza sahip olduklarıdır. Ekokardiyografi ayrıca asistolinin hatta monitörde tanı konmasında sıkıntılı olan ventriküler fibrilasyon olgularının tanısının doğrulanmasındada kullanılabilir. Optimal resüsitasyon ABCDE sinde E harfi hedefe yönelik hastabaşı ekokardiyografi olarak değerlendirilmelidir. Ancak resüsitasyona devam yada sonlandırılmasında ekokardiyografiden elde edilen verilerin nasıl, ne zaman ve hangi durumlarda kullanılacağı henüz belirlenmemiştir. Şekil 9 da masif tromboemboli sonrası kardiak arrest olan hastanın midözefagial ekokardiografisinde trombüsler ve sağ atrial dilatasyon gösterilmiştir. 9. Travma Bulgularının Tespiti Torasik yaralanmalar travma sonucu ölümlerin yaklaşık dörtte birini oluşturur. Ekokardiyografik hedefe odaklı hızlı bir 35

9 Türk Yo un Bak m Derneği Dergisi / Journal of the Turkish Society of Intensive Care 2012;10: değerlendirme ile perikardial koleksiyon, myokardial kontüzyon, mediastinal hematomlar, aortik intramural hematomlar, aortik disseksiyon ve plevral koleksiyonlar tespit edilebilir. 10. Diğer patolojiler Patent foremen ovaleyi içeren interatriyal septal defektler, interventrikuler septal defektler, plevral efüzyonlar, aorta içindeki mobil ateromlar ve bazen hepatik patoloji ekokardiyografi kullanılarak tam olarak tespit edilebilir. Sonuç Yoğun bakımda hemodinamik izlemde yatakbaşı kardiyo- vasküler işlevlerin dinamik değerlendirilmesinde ekokardiyografi oldukça yararlı bir tanısal girişim olarak gözükmektedir. Acil kardiyak patolojilerin (intra kardiak trombus, kardiak tamponad, vs.) hızlıca değerlendirilmesinde, sıvı yada inotropik ajan uygulama kararları verilmesinde, septik şoktaki hastanın hemodinamik yanıtının izlenmesinde ve kalp akciğer etkileşimlerinin değerlendirilmesinde hatta ventilatör ayarlarının gözden geçirilmesinde; ekokardiyografi yoğun bakım hekiminin kullanmak zorunda olacağı en önemli tanı aracıdır. Kısacası ekokardiyografi cihazı yoğun bakımlarda yerini alırken hekimlerinde yatakbaşı ekokardiyografi uygulamalarına süratle başlamaları bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Kay nak lar 1. Vieillard-Baron A, Prin S, Chergui K, Dubourg O, Jardin F. Hemodynamic instability in sepsis: bedside assessment by Doppler echocardiography. Am J Respir Crit Care Med 2003;168: Vieillard-Baron A, Slama M, Cholley B, Janvier G, Vignon P. Echocardiography in the intensive care unit: from evolution to revolution? Intensive Care Med 2008;34: Geiser EA (1991). Echocardiography: physics and instrumentation. In: Marcus M, ed. Cardiac imaging:a companion to Braunwald s heart disease. Philadelphia: WB Saunders, pp Goldman DE, Jueter DF. Tabular data of the velocity and absorption of high-frequency sound in mammalian tissues. J Acoust Soc Am 1956;28: Feigenbauin H (1994). Instrumentation. In: Feigenbaum H, ed. Echocardiography. Philadelphia: Lea & Febiger, pp Sehgal CM (1996). Principles of ultrasonic imaging and Doppler ultrasound. In: St John Sutton MG, ed. Textbook of echocardiography and Doppler in adults and children. Cambridge: Blackwell Science, pp Somer JC (1993). Principles of phased-array imaging. In: Roelandt JRTC, ed. Cardiac ultrasound. Edinburgh: Churchill Livingstone, pp Bom N. Ligtvoet CM (1993). Principles of cardiac ultrasound. In: Roelandt JRTC, ed. Cardiac ultrasound. Edinburgh: Churchill Livingstone, pp Cheitlin MD, Armstrong WF, Aurigemma GP et al (2003). ACC/AHA/ASE 2003 guideline update for the clinical application of echocardiography: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines American College of Cardiology web site. Available at 10. Practice guidelines for perioperative transesophageal echocardiography. A report by the American Society of Anesthesiologists and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists Task Force on Transesophageal Echocardiography. Anesthesiology 1996;84: Hwang JJ, Shyu KG, Chen JJ, Tseng YZ, Kuan P, Lien WP. Usefulness of transesophageal echocardiography in the treatment of critically ill patients. Chest 1993;104: Cook CH, Praba AC, Beery PR, Martin LC. Transthoracic echocardiography is not cost-effective in critically ill surgical patients. J Trauma 2002;52: https://www.stanford.edu/...echocardio/.../echocardiography_in_icu 14. Beaulieu Y. Bedside echocardiography in the assessment of the critically ill. Crit Care Med 2007;35(5 Suppl):S Benjamin E, Griffin K, Leibowitz AB, Manasia A, Oropello JM, Geffroy V, et al. Goal-directed transesophageal echocardiography performed by intensivist to assess left ventricular function: comparison with pulmonary artery catheterization. J Cardiothorac Vasc Anesth 1998;12: Osman D, Ridel C, Ray P, Monnet X, Anguel N, Richard C, et al. Cardiac filling pressures are not appropriate to predict hemodynamic response to volume challenge. Crit Care Med 2007;35: Lewis JF, Kuo LC, Nelson JG, Limacher MC, Quinones MA. Pulsed Doppler echocardiographic determination of stroke volume and cardiac output: clinical validation of two new methods using the apical window. Circulation 1984;70: Charron C, Caille V, Jardin F, Vieillard-Baron A. Echocardiographic measurement of fluid responsiveness. Curr Opin Crit Care 2006;12: Feissel M, Michard F, Faller JP, Teboul JL. The respiratory variation in inferior vena cava diameter as a guide to fluid therapy. Intensive Intensive Care Med 2004;30: Barbier C, Loubieres Y, Schmit C, Hayon J, Ricome JL, Jardin F, et al. Respiratory changes in inferior vena cava diameter are helpful in predicting fluid responsiveness in ventilated septic patients. Intensive Care Med 2004;30: Jue J, Chung W, Schiller NB. Does inferior vena cava size predict right atrial pressures in patients receiving mechanical ventilation? J Am Soc Echocardiogr 1992;5: Parker MM, Shelhamer JH, Bacharach SL, Green MV, Natanson C, Frederick TM, et al. Profound but reversible myocardial depression in patients with septic shock. Ann Intern Med 1984;100: Bruch C, Comber M, Schmermund A, Eggebrecht H, Bartel T, Erbel R. Diagnostic usefulness and impact on management of transesophageal echocardiography in surgical intensive care unit. Am J Cardiol ;91: Vignon P, Mentec H, Terré S, Gastinne H, Guéret P, Lemaire F. Diagnostic accuracy and therapeutic impact of transthoracic and transesophageal echocardiography in mechanically ventilated patients in the ICU. Chest 1994;106: Chetcuti S (2000). Pericardial effusion. In: Marso SP, Griffin BP, Topol EJ (eds). Manual of Cardiovascular Medicine. 1st ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins,: Spodick DH. Acute cardiac tamponade. N Engl J Med 2003;349: J. Kjaergaard, P. Sogaard, and C. Hassager. Right ventricular strain in pulmonary embolism by Doppler tissue echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2004;17: McConnell MV, Solomon SD, Rayan ME, Come PC, Goldhaber SZ, Lee RT. Regional right ventricular dysfunction detected by echocardiography in acute pulmonary embolism. Am J Cardiol 1996;78: Tsai SK, Wang MJ, Ko WJ, Wang SJ. Emergent Bedside Transesophageal Echocardiography in the Resuscitation of Sudden Cardiac Arrest after Tricuspid Inflow Obstruction and Pulmonary Embolism. Anesth Analg 1999;89:

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER Dr. Oktay Eray Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p Anabilim Dalı PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL G TANISAL STRATEJİLER İçerik Tanısal unsurlar Belirti

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do

Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do Türk Kardiyol Dern rş - rch Turk Soc Cardiol 2015;43(1):109-116 doi: 10.5543/tkda.2015.91657 109 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Pulmoner hipertansiyon ekokardiyografik

Detaylı

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Transözefagial Ekokardiyografi M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Endikasyonlar -I Nondiagnostik TTE Doğal kapakların değerlendirilmesi Protez kapakların değerlendirilmesi İnfektif

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU 25 EKİM 2017 Organizasyon Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Koordinatör ve Eğitmenler (Kurs Koordinatörü) Kurs

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

KPR'DE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ. DOÇ. Dr. Ayhan SARITAŞ Düzce Üniversitesi Acil Tıp AD

KPR'DE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ. DOÇ. Dr. Ayhan SARITAŞ Düzce Üniversitesi Acil Tıp AD KPR'DE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DOÇ. Dr. Ayhan SARITAŞ Düzce Üniversitesi Acil Tıp AD Kardiak arrest tedavisinde genel yaklaşım Kompresyon-Ventilasyon Kalp ritmini tanımak Altta yatan durumun ayırıcı tanısını

Detaylı

Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği. Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD.

Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği. Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD. Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD. Tanım Sıklık ve önem Fizyopatoloji Klinik tablolar Önlem ve Tedavi Kalp yetersizliği: Yapısal veya fonksiyonel bozukluk

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

Kritik hasta KRİTİK HASTA TAKİP PARAMETRELERİ. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri

Kritik hasta KRİTİK HASTA TAKİP PARAMETRELERİ. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri Kritik hasta KRİTİK HASTA TAKİP PARAMETRELERİ Acilin sık karşılaşılan hasta grubudur. Hastane yatak problemleri, acil hekimini bir süre bu hastaları takip zorunda bırakır. DOÇ.DR. ABDÜLKADİR GÜNDÜZ KTÜ

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI KAR 16 KARDİYOLOJİ Dr. Haksun EBİNÇ /1 Dr. Mehmet Tolga DOĞRU /2 Dr. Murat TULMAÇ /3 Dr. Vedat ŞİMŞEK /4 Dr. Nesligül YILDIRIM /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KAR 7001 SEMİNER SAATİ (Her Öğretim Üyesi

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (ECMO) -İleri respiratuar ve kardiak yetmezlikte

Detaylı

Yoğun bakımda ekokardiyografi ile hemodinamik değerlendirme

Yoğun bakımda ekokardiyografi ile hemodinamik değerlendirme Yoğun bakımda ekokardiyografi ile hemodinamik değerlendirme Dr Zuhal Karakurt Göğüs Hastalıkları Uzmanı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012 PULMONER GÖRÜNTÜLEME Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Dispneli, göğüs ağrılı yada travmalı hastaları değerlendirmede göğüs görüntülemesi sıkca kullanılmaktadır. 1 2 Radyografi planlanması

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Günlük Pratiğimizde Yeni Bir Araç: Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonu

Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Günlük Pratiğimizde Yeni Bir Araç: Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonu Türk Yo un Bak m Derne i Dergisi Journal of the Turkish Society of Intensive Care DOI: 10.4274/Tybdd.37 Özgün Araştırma Original Research Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Günlük Pratiğimizde

Detaylı

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL Kazanılmış triküspit kapak hastalığı organik veya fonksiyoneldir. Organik hastalık hemen hemen tamamen romatizmal hastalık veya endokarditin sonucudur.

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Hemodinamik Monitorizasyon

Hemodinamik Monitorizasyon Hemodinamik Monitorizasyon Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Erciyes Ünivresitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Yoğun Bakım Bilim Dalı Amaç Fizyolojik parametrelerin izlenmesi Tedavilere kılavuzluk Organ disfonksiyonunun

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ MİTRAL DARLIĞI Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ Mitral darlığı Kaç yaprakçık var? Anterior Posterior Anüler çevresi 10 cm Kapak alanı 5-6 cm2 NORMAL MİTRAL KAPAK ANATOMİ Mitral anülüs fibröz ve müsküler dokunun

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

PULMONER EMBOLİ TANISINDA

PULMONER EMBOLİ TANISINDA PULMONER EMBOLİ TANISINDA KARDİYAK BELİRTE AKDENİZ ÜNİVERSİTES TESİ TIP FAKÜLTES LTESİ ACİL L TIP ANABİLİM M DALI Dr. İlker GÜNDG NDÜZ 12-01 01-2010 ÖZET PE tanısı koymak veya onaylamak; Kısa vadeli prognoz

Detaylı

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ;

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; Türk Toraks Derneği 13. Yılık Kongresi İstanbul Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi Mayıs 2010

Detaylı

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation 518 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(6):518-522 doi: 10.5543/tkda.2011.01762 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Mitral yetersizliğinin

Detaylı

Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr

Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr Tanım Şok, akut olarak sirkülatuar fonksiyonun bozulması, doku perfüzyonunda yetmezlik

Detaylı

E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Her 6 hastadan biri ilk inmeden sonraki 5 yıl içinde tekrar inme geçirir

Detaylı

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakım Prensipleri Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakımda Bakımda Takip Edilen Parametreler EKG (ritm, ST değişiklikleri) Arteriyel

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

AF KONUSUNDA BİZİM İÇİN ZOR KONULAR AF ABLASYONU ÖNCESI GÖRÜNTÜLEME VE FIBROZIS TESPIT TEKNIKLERI TÜRKIYE DE DURUM NE?

AF KONUSUNDA BİZİM İÇİN ZOR KONULAR AF ABLASYONU ÖNCESI GÖRÜNTÜLEME VE FIBROZIS TESPIT TEKNIKLERI TÜRKIYE DE DURUM NE? AF KONUSUNDA BİZİM İÇİN ZOR KONULAR AF ABLASYONU ÖNCESI GÖRÜNTÜLEME VE FIBROZIS TESPIT TEKNIKLERI TÜRKIYE DE DURUM NE? Dr. İlyas ATAR Güven Hastanesi Kardiyoloji Ankara AF ablasyonu görüntüleme Ekokardiyografi

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

İlk Değerlendirme İşlemleri

İlk Değerlendirme İşlemleri Doç. Dr. Onur POLAT İlk Değerlendirme İşlemleri Mutlak yaşamı (ya da ekstremiteyi) kurtaracak tüm terapötik prosedürlerin oluşturduğu travma resüsitasyonu ile birlikte yapılmalıdır. 2 Uygun Travma Bakım

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI TKD KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 1 KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI Süre: 5 yıl Rotasyonlar ve süreleri: Nefroloji: 3 ay Endokrinoloji: 3 ay Gastroenteroloji: 3 ay Göğüs hastalıkları: 3 ay

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ULTRASONOGRAFİ

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ULTRASONOGRAFİ MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ULTRASONOGRAFİ BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ultrasonografiye Genel Bakış Yetki Grubu Yaygın Adlar

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Yoğun bakım ünitesinde TransÖzefagial Ekokardiografi (TEE) kullanımı. Doç. Dr. Yusuf Tavil Gazi Üniv. Kardiyoloji Ankara

Yoğun bakım ünitesinde TransÖzefagial Ekokardiografi (TEE) kullanımı. Doç. Dr. Yusuf Tavil Gazi Üniv. Kardiyoloji Ankara Yoğun bakım ünitesinde TransÖzefagial Ekokardiografi (TEE) kullanımı Doç. Dr. Yusuf Tavil Gazi Üniv. Kardiyoloji Ankara Kardiyo-pulmoner yetmezliği olan hastalarda tanı ve tedaviyi şekillendirebilmek için

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

ULTRASON GÖRÜNTÜLEME

ULTRASON GÖRÜNTÜLEME ULTRASON GÖRÜNTÜLEME Ultrason görüntüleme 50 yıldan uzun zamandır kullanılmaktadır. Tahribastsız, görceli olarak ucuz, mobil ve mükemmel bir çözünürlüğe sahip bir tekniktir. Sadece tıpta değil, tahribatsız

Detaylı

Doç.Dr.Barış Ökçün İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Doç.Dr.Barış Ökçün İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü BALONU KORONERDEN GERİ ÇEKERKEN KILAVUZ KATETERİN LMCA YA İLERLEMESİ SONUCU GELİŞEN LMCA DİSSEKSİYONU Doç.Dr.Barış Ökçün İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü 33 yaşında erkek hasta 4 hafta önce

Detaylı

ACİL TIPTA TEKNOLOJİK GELİŞMELER

ACİL TIPTA TEKNOLOJİK GELİŞMELER ACİL TIPTA TEKNOLOJİK GELİŞMELER Yrd. Doç. Dr. Polat DURUKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Kayseri 3. Ulusal Ail Tıp Kongresi, 2007 Sunum Planı Acil Tıp uygulamalarında kullanılan aletlerin

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu

Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Olgu Sunumu / Case Report Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu Myxoma Which Originated

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK ECMO TAKİP Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perfüzyonist Birol AK ECMO NEDİR Kardiyak yetmezliği olan hastalarda gereken desteğin sağlanmasında konvansiyonel tedavi yöntemlerinin

Detaylı

Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır

Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır Egzersiz sırasında kaslara daha çok oksijen sağlanması ve oksijen kullanımı sonucu oluşan atık maddelerin kaslardan

Detaylı

KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU

KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Sayı 3. 2001 393-356 KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR Mete Alpaslan,

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

MİYOKARD İNFAKTÜSÜNE BAĞLI ÇOKLU DUVAR RÜPTÜRÜ: KALBUR KALP MULTIPLE WALL RUPTURE OWING TO MYOCARDIAL INFARCTION: SIEVE HEART

MİYOKARD İNFAKTÜSÜNE BAĞLI ÇOKLU DUVAR RÜPTÜRÜ: KALBUR KALP MULTIPLE WALL RUPTURE OWING TO MYOCARDIAL INFARCTION: SIEVE HEART İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(3):76-80 OLGU SUNUMU --------------------------------------------------------------------------------------------- MİYOKARD İNFAKTÜSÜNE BAĞLI ÇOKLU

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

Ensite NavX TM. (Contact mapping, Temasl haritalama) Doç. Dr. Fethi KILIÇASLAN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi

Ensite NavX TM. (Contact mapping, Temasl haritalama) Doç. Dr. Fethi KILIÇASLAN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Ensite NavX TM (Contact mapping, Temasl haritalama) Doç. Dr. Fethi KILIÇASLAN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi AAD başar oran : %52 %57 %71 %72 %77 Ortalama takip: 14

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

Op.Dr.Fikri Yapıcı. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 17. Ulusal Kongresi Nisan 2011, Antakya

Op.Dr.Fikri Yapıcı. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 17. Ulusal Kongresi Nisan 2011, Antakya Op.Dr.Fikri Yapıcı Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 17. Ulusal Kongresi Nisan 2011, Antakya 1 İntraoperatif Transözofageal Ekokardiyografi Endikasyonları Kardiyak fonksiyonların monitorizasyonu

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

Marfan Sendromu nun Tanı ve İzlenmesinde Ekokardiyografinin Yeri

Marfan Sendromu nun Tanı ve İzlenmesinde Ekokardiyografinin Yeri Uzm. Dr. Ayşe Özergin, Uzm. Dr. Fuat Bilgen, Uzm. Dr. Fikri Yapıcı, Doç. Dr. Ergin Eren, Uzm. Dr. Serap Aykut Ata, Doç. Dr. Azmi Özler İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Marfan Sendromu kalp,

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 )

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) 9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) NABIZ 2 Kalbin sol ventrikülünün kasılmasıyla aorta gönderilen kanın neden olduğu basınç artışına karşı,

Detaylı

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Hasta grupları ve ablasyon endikasyonları (n=5330) AVNRT A.Yol AV nod A.Flatter AT Diğer Has. n 2243 1147 803

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ

Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ Dr. YUSUF ÜNAL- Gazi Ünv. Tıp Fakültesi DOLAŞIM İnsan vücudu 100 trilyon hücre HayaNa kalabilmek için madde alış verişi İnsan kalbi 8000 L/gün kan pompalar 60000 mil/gün

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ. Dr. Güvenç Görgülü

DOLAŞIM SİSTEMİ. Dr. Güvenç Görgülü DOLAŞIM SİSTEMİ Dr. Güvenç Görgülü Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe tekrar geri dönen kapalı bir boru

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Tanım: Kalp yetmezliği semptom ve bulgularının hızlı ortaya

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi 1 2 Akış Ses Temelli Teknolojiler Işık Temelli Teknolojiler Akım Temelli Teknolojiler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pulmoner arter veya dallarının tıkanmasıdır. Hayatı tehdit eden bir durumdur. Ani, beklenmedik, travma dışı ölümlerde 2. sırada Gerçek

Detaylı

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları Doç. Dr. Onur POLAT Genel Bilgiler Dünyada Ölümler 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları 2 Mortalite - Morbidite %50'si ilk bir kaç dakikada... ciddi damar,

Detaylı

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt ATS 16-20 mayıs 2015-Denver Dr. Zühal Karakurt 1 17 mayıs 2015-Denver Oturum: Pulmonary critical care and sleep medicine: finding value in medicine in the era of modern medicine Bu oturumda hasta bakımı,

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı