hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m"

Transkript

1 MI z(m uluslararas ı boyutuyla hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU / Law Education and Entrance ta the (( Legal Profession in Eastern and South-Eastern Europe Symposium RNE İ

2 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK EĞITIMI VE AVUKATLIK MESLE Ğİ NE G İ RİŞ SEMPOZYUMU LAW EDUCAT İON AND ENTRANCE TO THE LEGAL PROFESS İON IN EASTERN AND SOUTH-EASTERN EUROPE SYMPOSIUM 9-10 Mayıs/May 2008 ED İ RNE qb TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ UNION OF TURKISH BAR ASSOCAT İONS

3 Türkiye Barolar Birli ği Yay ınlar ı: 152 Uluslararas Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatl ık Mesleğine Giriş Sempozyumu ISBN: Türkiye Barolar Birli ği Birinci Bask ı: Ekim 2008, Ankara Türkiye Barolar Birli ği Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi, Balgat - ANKARA Tel: (312) (pbx) Faks: web: e-posta: yayin barobirlik.org.tr Sayfa Tasar ımı ve Ofset Haz ırl ık Düş Atelyesi ( ) Bask ı Şen Matbaa Özveren Soka ğı 25/B Demirtepe-Ankara ( )

4 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E ĞİT İ M İ VE AVUKATLIK MESLE Ğİ NE G İ RİŞ SEMPOZYUMU LAW EDUCATION AND ENTRANCE TO THE LEGAL PROFESSION IN EASTERN AND SOUTH-EASTERN EUROPE SYMPOSIUM 9-10 May ıslmay 2008 ED İRNE

5 İ Ç İ NDEK İ LER B İR İNC İ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Av. Güne ş GÜRSELER Av. Co şkun MOLLA...4 Av. Özdemir ÖZOK... 6 B İRİNC İ GÜN B İRİNC İ OTURUM "Avrupa'da Hukuk Eğitimi" Prof. Luis I. GORDILLO-PEREZ...21 Tartışma Siavka Dimitrova-S İMEONOVA...41 Tartışma B İRİNCİ GÜN İKİNC İ OTURUM "Avrupa'da Hukuk Eğitimi" Av, Güne ş GÜRSELER Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ...62 v

6 Prof. Dr. Selma ÇET İNER.68 Prof. Dr. Yasemin I ŞIKTAÇ...76 ArzuOĞUZ...84 Arş. Gör. Muhammet ERDAL...96 Oğ uzhangüzel Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Tartışma İKİNC İ GÜN B İRİNC İ OTURUM "Avrupa'da Avukatl ık Mesleğine Giriş ve Meslek içi Eğitim" KyriakosNANOS YuriBOŞNAKOV TraceyCALVERT Tartışma İKİNCİ GÜN İKİNCİ OTURUM "Avrupa'da Avukatl ık Mesleğine Giriş ve Meslek içi Eğitim" Av. Güne ş GÜRSELER Av. Safi YILDIRIM Av. Berra BESLER Tartışma VI

7 İK İNC İ GÜN ÜÇÜNCÜ OTURUM "Avrupa'da Avukatl ık Mesleğine Giriş ve Meslek Içi Eğitim" Av. R ıfat ÇULHA Av. Ali ŞEN Av. Mehmet Zeki DURMAZ Av. Nevzat ERDEMtR Av. Sinan AKGÖL Tartışma Av. Ha şim MISIR Av. Ferda KARDELEN Av. Ayd ın SEĞMEN Av, Zeki İŞLEKEL Prof. Dr. Y ıld ırım ÜLER Av. Hasan KILIÇ Tartışma EKLER TEI3LİĞ LER Av. Güne ş GÜRSELER Prof. Luis I. GORDILLO-PEREZ Siavka Dimitrova-SIMEONOVA KyriakosNANOS Yrd. Doç. Dr. Momiana GUNEVA FOTOĞRAFLAR vi'

8 Türkiye Barolar Birliği ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK EĞITIMI VE AVUKATLIK MESLE ĞINE GİRİŞ SEMPOZYUMU Birinci Gün 9 May ıs 2008 Açı lış Konuşmaları

9 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK EĞİT İ M İ SEMPOZYUMU 1 t Sunucu: Ünivrsitemiz Say ın Sekreteri Say ın Recep Gürkan'a bu güzel sunumundan dolay ı te şekkür ediyoruz. Değerli konuklar; şimdi huzurlar ınıza Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Say ın Av. Güne ş Gürseler'i davet ediyorum. Av. Güne ş GÜRSELER: Say ın Valim ve Edirne ilimizin GÜNE Ş de ğerli yöneticileri, Edirne Adliyesinin ba şta Say ın Cum- GÜRSELER' İ N huriyet Ba şsavc ısı, Adalet Komisyonu Ba şkam ve de ğerli XONU ŞRSI yargıçları olmak üzere tüm üyeleri, Trakya Üniversitesi'nin çok değerli Rektörü ba şta olmak üzere tüm ö ğretim üyeleri, çok de ğerli Türkiye Barolar Birli ği Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Disiplin ve Denetleme Kurulu Ba şkan ve üyelerimiz, Türkiye'nin dört bir tarafından aramıza katılan benim tespit edebildiğim Aksaray, Antalya, Ayd ın, Bal ıkesir, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Elaz ığ, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, K ırklareli, Kütahya, Manisa, Mu ğla, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak Baro ba şkanlarım ız, Edirne'deki yabanc ı misyonun Yunanistan ve Bulgaristan' ın değerli ba şkonsoloslar ı, de ğerli temsilcileri, Edrine Ticaret Odas ı'nın de ğerli temsilcisi, Edirne Belediye Ba şkanf n ı da ayrıca Edirne'nin yöneticileri içinde sayd ım, değerli Edirneliler, değerli konuklarım ız, bu uluslararas ı toplant ıya davetimizi kabul ederek İspanya'dan, İngiltere'den, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Malcedonya'dan aram ıza katılan değerli konuklar ımız, Türkiye'deki hukuk fakültelerinden aram ıza katılan değerli öğretim üyelerimiz, ö ğrenci arkada şlarımız ve değerli meslekta şlar ım; Türkiye Barolar Birliği'nin Trakya barolar ıyla, (Edirne, Çanakkale, K ırklareli, Tekirda ğ ba- 3

10 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK EĞİ T İMi SEMPOZYUMU GÜNE Ş rolar ıyla) birlikte düzenledi ği uluslararas ı boyutuyla hukuk GÜRSELER' İN eğitimi ve avukatl ık mesleğine giri ş toplant ısına ho ş geldiniz, KONU Ş MAS İ bu arada ben ard ıl tercümeyi unuttum, arkada şımızdan özür diliyorum, buyurun. Şimdi Trakya Baroları ad ına Türkiye Barolar Birliği'yle bu etkinlikte ev sahipli ği yapan Edirne Barosu Ba şkanı'n ı sizlere hoş geldiniz demek üzere huzurlar ınıza davet ediyorum. Av. Co şkun MOLLA: Say ın Vali Yard ımc ısı, Türkiye Ba- COŞ KUN rolar Birliği Say ın Ba şkanı, Say ın Belediye Ba şkan Vekili, Sayin Cumhuriyet Ba şsavc ıs ı, Edirne 1. A ğır Ceza Mahkemesi Başkan, Say ın Rektör, Bulgaristan Başkonsolosu, Yunanistan Konsolosu, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, İngiltere ve Galler, Makedonya ve Türkiye'den gelen de ğerli bilim insanlar ı ve meslekta şlarım, Türkiye Barolar Birli ği'nin değerli yönetimi, de ğerli baro ba şkanlar ını, sayg ıde ğer hanımefendiler, beyefendiler, say ın bas ın mensuplar ı, Türkiye Barolar Birli ği'nin Edime'de düzenlemi ş olduğu "Liluslararasi Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatl ık Mesleğine Giri ş Sempozyumu"na katılımınızdan dolay ı sizleri Trakya baroları olarak, Çanakkale, Tekirdağ, K ırklareli Baro ba şkanları ad ına ve Edirne Barosu yönetim kurulu arkada şlarım ve kendi ad ıma sevgi ve saygıyla selaml ıyorum. Kültürlerin ve ülkelerin bulu ştuğu tarihi ba şkent, serhat şehrimiz Edirne'ye ho ş geldiniz. Bu sempozyumun düzenlenmesinde Baromuza destek ve katk ı sa ğlayan Edirne Valili ği'ne, Edirne Belediyesi'ne, üniversitenin kap ılar ını bize açarak tüm olanaklarını bu toplantı için sunan Trakya Üniversitesi Rektörü Say ın Enver Duran'a ve yönetim kadrosuna, Edirne Ticaret Odas ı'na huzurlar ınızda şükranlar ımı sunuyorum. MOLNIN KONU ŞMASI Değerli konuklar, de ğerli hukukçular, sayın meslekta şlar ım; sempozyumun bildi ğiniz gibi uluslararas ı boyutuyla hukuk eğitimi ve avukatl ık mesleğine giri ş konu başlıkları altında iki gün boyunca 32 baromuzdan gelen siz de ğerli avukat meslekta şlar ımla, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, İngiltere ve Galler ve Makedonya barolar ından kat ılan meslekta şlarla program çerçevesinde Burgas Free Üniversitesi, İspanya Bil-

11 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E Ğİ T İ M İ SEMPOZYUMU bao Üniversitesi gibi Avrupa ülkelerinden ve Ankara, İstan- COŞ KUN bul, Hacettepe, Uludağ ve Yakındoğu üniversitelerinden kat ı- MOLLKNIN lan çok yerli hukukçu bilim insardar ıyla tartışaca ğız. Türkiye KONU ŞMASI Barolar Birliği Ba şkan ve yönetim kurulu üyelerine ülkemizde hukuk e ğitiminin geli şiminin tart ışılaca ğı, avukatl ık mesleğinin geleceğini etkileyecek bu önemli uluslararas ı toplantıy ı Edirne'de ve baromuzun ev sahipli ğinde düzenlemesinden ayr ı ayr ı te şekkür ediyor, şükranlar ımı sunuyorum. Türkiye Barolar Birliği ve barolar ımız ın ülkemiz hukuk sistemi ad ına sunduklar ı katk ıları ve Türk avukatlar ının mesleki geli şim ve sorunları için y ılmadan yapt ıkları çal ışmalar ı takdirle izliyoruz. Edirne Barosu olarak Türkiye Barolar Birliği yönetimine bu çal ışmalardan dolay ı her zaman ve tüm gücümüzle katk ıda bulunmay ı ve yard ımc ı olmay ı sürdüreceğiz. Değerli konuklar; Edirne Barosu Ba şkan ı olarak Türkiye Barolar Birli ği'nin Edirne Barosuna duydu ğu güven nedeniyle ve sizlere ev sahipli ği yapma görevi üstlenmi ş olmak benim için bir onurdur; Sizleri kentimizde konuk etmekten dolay ı duydu ğum mutlulu ğu ve heyecanı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Toplant ımız ın ülkemiz hukukçular ı için olduğu gibi yabanc ı hukukçu dostlar ımız için de yararl ı olacağına inan ıyorum. Baromuz Edirne'nin konumu gere ği, Balkan ve Avrupa ülkelerine sinir kent olmas ı nedeniyle Bulgaristan ve Yunanistan barolar ıyla 1999 y ılından beri mesleki dayan ışma ve işbirliğini sürdürmektedir. Trakya Üniversitesi'nin 1999 y ıl ında Burgaz Eree Üniversitesi'yle temaslar ı sonucunda hukuk fakültesinde Türkçe seçmeli ders gören öğrenciler için baromuzda staj görmeleri imkan ı sağlanmıştır yılında dönemin Bulgaristan Cumhurba şkan ı Vekili'nin himayelerinde Burgaz Eree Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Türk Bulgar Hukuku Mukayeseli Sempozyumu" düzenlenmi ş ve baromuzdan de ğerli meslekta şlarımız sunumlar yapm ışlard ır. Sonraki y ıllarda Burgas ve Haskovo barolar ıyla mesleki i şbirliği protokolleri ve Baromuzla ortak projeler imzalanmıştır. Yapılan ortak toplant ılarla Bulgaristan ve Yunanistan barolarının avukatl ık kanunlar ını, avukatlar ın hak ve sorumlulukla- 5

12 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E ĞİTİMİ SEMPOZYUMU COŞKUN rını, mesleki e ğitim ve kazan ımiar ıyla ba ğıms ız savunman ın MOLiANIN nas ıl sa ğland ığın ı ö ğrenme olana ğımız oldu. KDNuS ı Bu bilgi şöleninde yabanc ı "e ülkemiz barolar ının büyük katıl ın-ları yanında hukuk fakültelerinin de katk ılar ıyla hukuk e ğitimini ve avukatl ık mesle ğini tüm boyutlar ıyla ve bir bütün olarak de ğerlendirme olana ğı bulunacaktır. Hukukçular ın her zaman ortak bir dili vard ır, o da hukuk ve evrensel hukuk kurallar ıdır. Biz avukatların ayr ıca bir ortak noktalar ı daha vard ır, o da mesle ğimizin bağıms ızlığıdır. Uluslararas ı bir platformda hukuk eğitiminin ve avukatl ık mesleğinin sorunlarının konu şulmas ının sadece kat ılanlar için değil, toplumun her kesimi için vazgeçilmez bir önem ta şıdığına inanıyorum. Bu inançla say ın katılımc ılar ımız ın, meslektaşlar ım ızın ve değerli bilim insanlar ım ız ın sempozyumda aktaracaklar ı bilgiler ve dü şüncelerin ne kadar de ğerli olduğunu takdir edersiniz. Say ın konuklar; elbette bu sempozyumun bilimsel değeri yan ında be şeri bir de ğeri de var. Örne ğin şahs ım ad ı - na sevincim ve gururum tarif edilemez. Hem ülkemin di ğer barolar ın ı konuk ediyoruz ve hem de ulusal bir onuru yabanc ı konuklarımızın geli şi nedeniyle Edirneli olarak kendi baro ba şkanl ığım s ıras ında ya şıyorum. Umar ım ve asl ında eminim Edirne'mizi seversirıiz ve tekrar gelmek istersiniz. Her zaman bekleriz. Hepinizi sayg ıyla selaml ıyorum. Sözü bu konuda büyük çabalar gösteren üst meslek örgütümüz Türkiye Barolar Birli ği'nin değerli Başkanı Say ın Av. Özdemir Özok'a b ırakıyorum. Konu şman ızı yapmak üzere buyurun Say ın Ba şkan. Ö?OEM İ R Av. Özdemir ÖZOK: Edirne ilimizin Say ın Vali Yard ım- Ö1OKUN c ısı, Edirne ilimizin sayg ıdeğer protokolü, gerçekten ülkemi- XONU ŞMAS İ zin çeşitli illerinden bizi yaln ız bırakmayan çok sayg ıdeğer ba şkanlarım, Türkiye Barolar Birliği yönetiminde birlikte çalıştığım çok değerli arkada şlarım, ayni zamanda Barolar Birliği'nin Disiplin ve Denetim kurullar ında görev yapan mesleğimizin yüz ak ı arkadaşlarım ve değerli dostlar, Edirneli sayg ıdeğer meslekta şlar ım; hepinizi sevgilerimle sayg ılarımla selaml ıyorum. 6

13 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E Ğİ T İ M İ SEMPOZYUMU Değerli konuklar; Türkiye Barolar Birliği kurulduğu 1969 ÖZDEM İ R y ılından bu yana sadece kendi mesleki sorunlar ıyla değil, sa- Ö İ OKUN dece meslekta şların ın sorunlarıyla değil, gerçekten çok yeni, KONU ŞMASI çok taze, henüz daha geli şmekte olan demokrasisi, insan hakları, hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti gibi tüm toplumumuzu, tüm ulusumuzu, tüm halk ımız ı, tüm insan ımızı ilgilendiren temel sorunlarda da kafa yormakta, bunlar ın ülkemize yerle şmesi, ülkemizde bütün kurum ve kurallar ıyla çal ışmas ı bakımından da çok önemli i şlevler yerine getirmektedir. İşte bugün burada yine de ğerli Edirneli meslekta şlar ımız ve bize katk ı sunan yabanc ı dostlarımız, yerli bilim insanlar ıyla birlikte çok önemli bir konuyu tart ışacağız. Hukuk devletinin temeli olan hukuk eğitimini ve dolay ı s ıyla onun bir ürünü olan avukatl ık ve avukatl ık staj ını burada değerli arkada şlarımız iki gün tartışacak. Değerli konuklar, sayg ıdeğer meslekta şlarım; gerçekten geçen hafta bugünlerde yine böylesi bir heyecan ı Anadolu'nun gerçekten tarihsel, kültürel ve sanatsal yönden çok sayg ıdeğer insanların ın bulundu ğu Sivas ilinde yaptık. Biliyorsunuz Sivas İli Cumhuriyetin kurulu şunun fikirlerinin dü şüncelerinin ilk yeşerdi ği ve tarihsel önemi olan bir kent. Geçen hafta orada Sivas Barosu'nun konukseverli ğiyle, o s ıcak konukseverliğiyle Avukatl ık Kanunu, çağda ş bir Avukatl ık Kanunu nas ıl oluru yine aram ıza katılan çok seçkin otuza yak ın baro ba şkan ımızla birlikte tartıştık. Bugün burada biraz önce değerli arkada şlarımızın da tan ımlamalarm ı yaptığı gibi Edirne ilimiz sadece hukukla ilgili de ğil, uluslararas ı sanatç ılarıyla, y ıllard ır yerleşmiş geleneksel sporlar ıyla, K ırkprnar' ıyla Türkiye'nin Avrupa'ya aç ılan, çağda şlığa aç ılan, ayd ınlığa aç ılan güzel yüzü, ayd ınl ık yüzü olarak bizi iki gündür bu nitelikleriyle kar şı l ıyor ve bu nitelikleriyle bizi konuk ediyor. Değerli arkadaşlar; gerçekten bugün burada Trakya Üniversitesi'nin bünyesinden yeti şmi ş Akademik Senfoni Orkestras ı'nı dinlerken Atatürk ilke ve devrimlerinin ça ğdaş, ayd ınl ık Atatürk yolunun Türkiye'ye neler kazand ırdığının mutluluğunu ve onurunu bir kez daha bugün sizlerle birlikte ya şad ım. Gerçekten geçen hafta bugün Sivas'ta o Anadolu'nun 7

14 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E Ğİ Tİ Mi SEMPOZYUMU ÖZDEM İR kendine özgü geleneksel yap ıs ıyla, bugün ça ğda ş değerlerle ÖIOK'UN buluşmu ş Edirne'nin ortaya koyduğu bu sunum Türkiye'nin KONU Ş(MSI geleceğinin ayd ınl ık, Türkiye'nin geleceğinin ışıkl ı olduğunu bir kez daha bize gösteriyor. Ku şkusuz Türk insan ı, Anadolu insan ı kendisinin sahip oldu ğu de ğerlerle bugün zaman zaman hep sözünü etti ğimiz Avrupa kültürü, Avrupa hukuku, AB hukuku dedi ğimiz bu değerler Türk insan ının, Türk halk ı- n ın, Türk bireyinin kendinin sahip olduğu değerlerle bu ça ğ- da ş de ğerleri birle ştirdiği ve onu sembolik bir biçimde geli ştiği tek hedef çağdaş, uygar, ayd ınl ık Türkiye Cumhuriyeti'dir. 0 nedenle bize bu Cumhuriyeti emanet edenlere ne kadar teşekkür etsek, ne kadar ba ğl ılıklarım ızı sunsak azd ır. Değerli dostlar; zaman zaman Avrupa Birli ği-türkiye ili ş- kilerinde özellikle bu Avrupa hukuku konusunda Avrupal ı dostlar ımız sanki bu evrensel de ğerlerin, yani demokrasi, insan haklar ı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti gibi evrensel değerlerin kendi tekellerinde oldu ğunu ortaya koyarak baz ı davranışlar sergiliyorlar. De ğerli mslektaşlar ım, sayg ıdeğer dostlar; özet olarak şunu söylemek istiyorum, bu söyledi ğimiz evrensel hukuk normlar ı hiçbir ülkenin, hiçbir grubun, hiçbir gücün tekelinde değildir. Bunlar insanl ığın geçmişten günümüze ödediği çok a ğır, çok büyük bedellerin sonucunda elde edilmi ş son derece önemli de ğerlerdir. 0 nedenle biz Türk hukukçusu olarak, Türk avukat ı olarak Türkiye Barolar Birliği ve Türk baroları olarak bu de ğerleri Avrupa Birli ği'ne ya da Avrupa Birliğinin içindeki birtak ım ülkelere şirin görünmek için değil, halkımız, ulusumuz, kendi insanımız için istiyoruz. Çünkü bu değerler demin de söylediğim gibi hiç kimsenin sahiplenemeyeceği insanl ığın ortak değerleridir. De ğerli konuklar, sayg ıdeğer meslekta şlarım; bunun en somut, en net örne ğini Ulu Önder Atatürk vermi ştir. Kurtuluş Savaşı'nda kendileriyle k ıran kırana mücadele verdi ği Avrupa'n ın tüm ülkelerinin çok önemli hukuk normlar ını Türkiye'ye hiçbir biçimde engel göstermeden oldu ğu gibi tercüme ederek laik hukuk düzeninin Türkiye'de egemen olmas ı konusunda çok somut, çok net bir duru ş sergilemi ştir. Dünya, insanl ık tarihi gerçekten böylesi bir örnek davran ışı henüz bir 8

15 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E ĞİT İ Mi SEMPOZYUMU daha yazmamıştır, o nedenle değerli meslekta şlar ım; bizler Ö İ DEM İ R insan ı hareket noktas ı olarak al ıyor ve insan ın mutluluğu, Ü İ DK'UN insan ın gönenci, insan ın insanca ya şamas ı için gerekli olan KONU ŞMASI çağdaş değerleri kendi ülkemizde de egemen k ılmaya çal ışıyoruz. Saygıdeğer konuklar; bir ülkedeki hukuka ve onun ö ğretimi, eğitimi sonunda yeti şen hukukçuya verilen önem, verilen değer o ülkede uygulanan siyasal, sosyal, hukuksal rejimin kalitesiyle doğrudan doğruya orantıl ıdır. Ülkemiz biraz önce de açıkladığım gibi y ıllar önce Cumhuriyet ilke ve kazan ımlarınm en önemlilerinden olan laik hukuk düzenini kabul etmi ş ve yüzyıllard ır egemen olan şer'i hukuk düzenini terk ederek laik ve çağdaş hukuk düzenini, laik ve ça ğdaş toplumu hedeflemiştir. De ğerli meslekta şlarım, saygıdeğer konuklar; böylece bir bakmız, bulundu ğu coğrafyan ın tek ve örnek ülkesi olma özelliğini elde etmi ştir. Özellikle küreselle şme ve yenidünya düzeni karşıs ında bu olu şum ve geli şmenin ne denli önemli olduğu kendiliğinden ortaya ç ıkmaktad ır. Çünkü insanlığm uzun y ıllar süren mücadeleleriyle elde etti ği demokrasi ve insan haklar ı gibi ilke ve kavramların ürünü olan laik hukuk düzeni çağda ş toplumların temel normlar ını oluşturmaktad ır. ini şli ç ık ışl ı bir ili şki olan AB-Türkiye ili şkilerinde de özellikle AB hukuku bak ımından hukuk eğitimi son derece önemlidir. Henüz AB üyesi olmamam ıza karşın AB hukuku ülke hukukumuzu do ğrudan doğruya ilgilendirir bir noktaya gelmi ştir. Hepinizin bildiği gibi özellikle Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'nin yarg ı yetkisinin kabul edilmi ş olmas ı ve kişisel başvurunun tan ınm ış olmas ı gibi olgular Türk hukuk eğitiminin ulusal olmas ı kadar uluslararas ı standartları da gözetmesi gerekti ği gerçeğini ortaya ç ıkarmaktad ır. Değerli konuklar; bugün ülkemizde maalesef hukuk ö ğ- retimi ve eğitiminin nitelikli hukukçu yeti ştirmesinde yeterli ve çağın gerekleriyle uyumlu olmad ığı ve buna dayal ı olarak da siyasal, sosyal, toplumsal ve yarg ı alanında ortaya ç ıkan sorunların temel nedenlerinden birisinin de hukuk ö ğretimi ve eğitimindeki bu eksikliklerden kaynakland ığı genel bir kanı olarak kabul edilmektedir. Nitelikli hukukçular ın hukuk 9

16 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E Ğİ TiM İ SEMPOZYUMU d/dem İR devletinde önemli görevleri vard ır, hukuk devletinin geli şme- Ö?OK'UN sinde, sorunları aşmada, görevleri ve sorumluluklar ı yerine KONU ŞMASI getirmede, yetkileri kullanmada, insan haklar ını geli ştirmede nitelikli hukukçunun büyük pay ı inkar edilemez. Hukukçu olmazsa devlet s ıradan bir örgütlenme ve yönetme mekanizmas ı olarak kalır ve ona çağda ş anlam ını verecek olan tek şey nitelikli, ki şilikli hukukçudur. De ğerli meslekta şlar ım; bu tan ımlamalar ın sonunda hukuk mesleği özel bir meslektir. Bu bak ımdan hukukçu da özel olarak yeti ştirilen ki şi olmal ıdır. Adalet mademki mülkün, devletin temelidir, o halde devlet de adaletin uygulay ıcılarına özel önem göstermek durumundad ır. Bu bakımdan nitelikli hukukçu yetiştirmek son derece önem ta şımaktad ır. Değerli konuklar; hukuk devleti varolan hukuku tan ıyan, aç ıklayan, geli ştiren, ba şarılı olarak uygulayan, olmas ı gereken hukuku ara ştıran, hukuk biiminin gereklerine göre mesleğini yerine getiren, hukuku kurumsal ve ele ştirel aç ıdan ele alan, hukuk sorunlar ına çözüm bulmak için hukuk kurallar ını ve olanaklannı kullanmas ını bilen, genel kültürle donanm ış, mesleki formasyona sahip, hukuka ve adalete inançl ı ve bağl ı, ahlakl ı, erdemli, bilgili, kültürlü, geni ş ufuklu, ho şgörülü, insan sevgisiyle dolu, insan haklar ına sayg ılı, hukuku ve hukuk devletini bireylerin hizmetine sunan, sorumluluk duygusu gelişmiş, sorunlar ı saptamada, irdelemede, yarg ılamada niteliği bulunan, küçük hesaplar ın asla ard ından gitmeyen, halk psjkolojisini bilen, mesleki ve şahsi sayg ınl ık ve onuruna son derece düşkün, hukuk kurallar ına i şlerlik kazand ıran, hukuku yaşayan ve ya şatan, halka kar şı güler yüzlü ve tarafs ız, halk ıyla birlikte olan, halk ına arka ç ıkan, şiddeti reddeden, bar ışı, dengeyi, adaleti ve huzuru savunan, çe şitli güç ve odaklara kar şı bağıms ızlığını koruyan yargıç, savc ı, avukat, noter, bilim adam ı ve yöneticilere ülkemizin şiddetle, ama şiddetle ihtiyac ı vard ır. Değerli konuklar, sayg ıde ğer meslekta şlarım; toplumdaki bütün kesimlerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak kulland ığı ve bir ç ırpıda s ıraladığı hukukun üstünlüğü, insan haklar ı, demokrasi ve hukuk devleti kavramlar ı ancak nitelikli hukuk- 10

17 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E ĞİTİMİ SEMPOZYUMU çuların uygulamas ıyla ya şama geçirilir. Evrensel demokratik Ö İ DEM İ R ilkeleri ve insan haklarını içeren normiar ve yasalar ın dahi ÖZOKVN amaca uygun uygulanabilmesi, amaca uygun yorumlanabilmesi yargılama ve karar sürecindeki hukukçular ın sa ğlam hukuk bilgisine, yorum ve değerlendirme gücüne ba ğl ıdır. Aksi takdirde yasalarda bu normlar oldu ğu gibi kal ır, ama ya şamda yine aynı ortam devam eder. Değerli konuklar, sayg ıde ğer meslekta şlarım; uygulamanın içerisinden gelen birçok arkada şım ız bunu çok iyi bilecektir, hukuksal yorum ve de ğerlendirme sadece hukuk bilgisiyle olmuyor. Sosyoloji, psikoloji, siyasal tarih, felsefe, iktisat, mantık ve hatta matematik gibi bilim dallar ına olan ilgi ve bilgi de olduğu takdirde, bunlar ın hepsinin bir arada olmas ı halinde bu söyledi ğimiz sağlıkl ı, gerçekçi, ya şam ı yakalayan yorum ve de ğerlendirmeler mümkün olabilir. Ancak bütün bunlar ı özümsemiş ve böylece hukuki dü şünmeyi öğrenmi ş hukukçular yeti ştirdiğimiz takdirde hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti kavramlar ını ya şama geçirmi ş olabiliriz, ama aksi takdirde toplumumuzun miras ı olan kadı kafal ı yarg ıçlarla asla ça ğda ş ve evrensel de ğerleri yakalayamay ız. Bu bak ımdan biz bugünkü toplant ıy ı ve 9/1.0 Mart 2003 tarihinde yaptığımız yine uluslararas ı anlamdaki hukuk eğitimi etkinliğini son derece önemli bir etkinlik olarak kabul ediyoruz ve değerli meslekta şlarım; ay ın 16's ında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanl ığı'n ın düzenlediği yine çağdaş hukuk eğitimi etkinli ğine ben ve Sayın Türkiye Barolar Birli ği Genel Sekreteri kat ılıp bu dü şünce ve bu görü şlerimizi oradaki değerli dostlanm ızla, değerli hukukçularla, genç karde ş- lerimizle, meslekta şlar ırmzla payla şaca ğız. Bu bakımdan hukuk öğretimi ve hukukçu e ğitimi son derece önemli bir konudur, Türkiye Barolar Birli ği bunun bilinciyle Edirne Barosu ve Trakya'daki çok de ğerli barolar ımızla birlikte bu ulusal değil, çünkü art ık hukuk, özellikle Avrupa Birliği'nin de devreye girmesiyle, dünyadaki küreselle şme hareketleriyle uluslararas ı bir kavram haline gelmiştir, bu uluslararas ı etkinliği sırf bu duygu ve düşüncelerle gerçekle ştirdik. KONU Ş MASI ili

18 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E Ğİ T İ M İ SEMPOZYUMU ÖZDEM İ R Sayg ıdeğer konuklar, değerli meslekta şlar ım; gerçekten ÖZOKUN Türkiye Barolar Birli ği Edirne'den Kars'a kadar 78 baromuzla KONU ŞMAS İ birlikte ülkemizdeki çağda ş, laik hukuk düzeni ve bize emanet edilen Cumhuriyet'in de ğerlerine sahip ç ıkıyor, kendi mesle ğinin önemi kadar, ondan daha da önemli, bunu öne ç ıkaran bir anlay ışla bu ve benzeri etkinlikleri sürdürüyor. Değerli meslekta şlanm, saygıdeğer konuklar; hukukçu kendi ya şadığı dönemin olaylarma, özellikle siyasal, sosyal ve toplumsal olaylar ına omuz silkip ğeçemez. ilukukçu olmanın sorumluluğu çağdaş değerlerin yanında olmakt ır. Hukukçu olmanın temel sorumluluğu kendi insan ınızın, kendi halk ınızın, kendi ulusunuzun bu de ğerlerle birle şmesi, bu değerlere kavu şmas ı için durmadan emek vermek, çal ışmaktır. Çünkü hukukçu tarihsel i şlevi nedeniyle hep yeniliğin, çağdaşlığın, aydınlığın, uygarlığın yan ında olmu ştur. İşte Türk hukukçul ıı ve özellikle Türk avukatlar ı bu nitelikleriyle bize emanet edilen bu ça ğda ş uygar Cumhuriyet'i daha da ileriye götürmek ve Anadolu'nun bize verdi ği çok sayg ın moral değerlerini de göz ard ı etmeden, ya şadığımız coğrafyada saygın, başı dik bir toplumsal yap ıy ı gerçekle ştirmek için durmadan mücadele vermelidir. Sayg ıdeğer konuklar, de ğerli meslekta şlar ım; zaman zaman bilinçli ya da bilinçsiz bizim bu duyarl ılığım ızı farkl ı değerlendirenler olabilir. Zaman zaman günlük politika yaptığımız ı da söyleyenler olabilir, ama bunu bu kürsüde bir kez daha yinelemek istiyorum, do ğrudur, biz politika yap ı- yoruz. Biz hukuk politikas ı, savunma politikas ı, insan haklar ı, demokrasi gibi evrensel değerlerin politikas ını yapıyoruz. Bunun arkas ınday ız, bunun ülkemizde egemen olmas ın istiyoruz. Bu, ne bugünkü siyasal iktidarla do ğrudan doğruya ilgilidir, ne de bundan sonra gelecek siyasal iktidarlarla do ğ- rudan doğruya ilgilidir, ne de daha önceki siyasal iktidarlarla doğrudan do ğruya ilgilidir. Biraz önce de çerçevesini çizdiğim gibi 1969'dan bu yana ald ığımız bu me şaleyi daha sağl ıkl ı bir şekilde sürdürmek ve götürmek için bizden sonra da aynı duruş ve ayn ı anlay ış sergilenecektir. Bundan rahats ız olanlar olabilecektir; bundan, bu anlamdaki tutum ve davra- 12

19 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E Ğİ TİMİ SEMPOZYUMU n ışlarım ızdan zaman zaman şikayet edenler olacakt ır. Bizim Ö1DEMIR onlara bu kürsüden söyleyeceğimiz tek şey şu, biz sadece ül- ÖIOK'UN kemizde insan haklar ının, demokrasinin, hukukun, hukuk KONU ŞASI devletinin ve laik hukuk devletinin mutlaka, ama mutlaka gerçekle ştirilmesinden yana oldu ğumuz için hiç bu konuda gocunmas ınlar, kendilerini do ğrudan hedef alan bir davran ış ve eylemimiz asla olamaz. Bizim tek amac ımız bize emanet edilen, bize teslim edilen bu de ğerleri daha da geli ştirerek bizden sonraki meslektaşlarımıza, genç arkada şlar ımıza teslim etmektir. Sizleri bu duygu ve dü şüncelerle selamlarken ben öğleden sonra ayr ılmak durumunday. ım, belki bu konuda birtak ım arkada şlarımız Ba şkan nereye gitti diye dü şünebilirler, ama yar ın değerli arkada şlar; mutlak ıyet, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerinin an ıt kurumu Dan ıştay' ın 140. Kurulu ş Yıldönümü'nü co şkuyla kutlayaca ğız. 0 kutlamada geçmi şten günümüze Say ın Dan ıştay ba şkanları ve Türkiye Barolar Birliği ba şkanları demin konu ştu ğumuz çerçevede ülke sorunlar ıyla, özellikle hukuk çerçevesindeki ülke sorunlar ıyla ilgili görü ş ve dü şüncelerini aktaracaklar. Ben de bu onuru tüm meslekta şlar ım ad ına orada gücümün yetti ğince naçizane yerine getirmeye çal ışacağım. 0 nedenle sizlerle birlikte özellikle Edirne ilimizin Değerli Valisi ve onun Temsilcisi Vali Yard ımc ısı beyefendinin, Belediye Ba şkan Yard ımc ıs ı arkada şımız ın, özellikle bu salonu ve bu olanaklar ı bize tahsis eden Trakya Üniversitesi'nin sayg ıdeğer, gerçekten sayg ın ve seçkin Rektörü'nün ve demin isimlerini sayd ığım ba şta Edirne olmak üzere Tekirda ğ, K ırklareli ve Çanakkale barolar ımız ın ve bizim yan ımızda, bizimle beraber her yerde olan değerli ba şkanlar ım ve meslekta şlar ımızın bu co şkulu 2 gününe daha fazla kat ılamayaca ğım, o nedenle özür diliyorum. Beni sab ırla dinledi ğiniz için ve iki kez dinlediğiniz için - İngilizce bilenler için- özür diliyor, sayg ılarımı sunuyorum, ba şar ılar ınız ın devam ını diliyorum, sağ olun varolun efendim, çok te şekkürler. Av. Güne ş GÜRSELER: Tabii en zor görevi de ğerli çevirmen arkada şımız yaptı, kendisine te şekkür ediyoruz, çok sa ğ olun. 13

20 ULIJSLARAIt4S İ BOYUTUYLA HUKUK EĞİ T İ M İ SEMPOZYUMU Değerli konuklarımız; program ımız ın bu bölümünde düzenlemeyi gerçekleştirmede bize çok büyük katk ıları olan Say ın Rektörümüze, Say ın Valimize, Valili ğimize, Saym Belediye Ba şkanımıza, Edirne Belediyesi'ne, Sanayi Ticaret Odas ı'na ve Ticaret Borsas ı'na te şekkür plaketlerimiz var, onları sunaca ğız. Ben öncelikle baro ba şkanlar ım ızı, yani Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ Barosu ba şkanlar ın buraya davet ediyorum. TBB Ba şkanı Sayın Özok'u ayrıca Say ın Trakya Üniversitesi Rektörü'nü davet ediyorum. Öncelikle izinverirseniztrakya Üniversitesi Rektörü'nden ba şlayal ım. Çünkü bu güzel üniversiteyi bize açt ı, bu çok başar ılı orkestray ı buraya getirip bizlere bu güzel konseri vermesini sa ğlad ı. Öncelikle Say ın Rektör'e te şekkürlerimizi ve plaketiniizi sunuyoruz; birkaç kelime söylemek isterlerse buyurun. Prof. Enver DURAN: Adaletin mülkü hukuktur, söylenecek çok söz var, ama Ba şkanım çok güzel özetledi. Biz hukukun Avrupa Birli ği'ne veya di ğer ülkelere şirin görünmek için üstünlüğünü kabul etmiyoru. Kendi halk ımızın, kendi insanlar ımızın insanca ya şayabilmesi için, onlar ın değerlerine değer katabilmek için istiyoruz. Te şekkür ederim. Av. Güne ş GÜRSELER: Hocam; çok te şekkür ediyoruz, ayrıca tekrar orkestra için de en içten te şekkürlerimizi sunuyoruz. Say ın Vali Yard ımc ınıız Kamil Sar ıarslan beyefendiyi rica ediyorum. Valili ğinlizin de bu organizasyon için bize gösterdiği destek ve katk ılar için minnettarız. Kamil SARIARSLAN: Muhterem çe şitli illerimizin baro ba şkanlar ı ve üniversitelerimizin eğitim görevlileri; ilimize onur verdiniz ho ş geldiniz diyorum. Hepinize sayg ı ve 5evgilerimi sunuyorum. Av. Güneş GÜRSELER: Sayın Valim; te şekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi Edirne Belediyesi'ne plaketini sunmak istiyoruz, Değerli Başkan Vekilimiz Nam ık Kemal Döleneken; buyurun. 14

21 ULUSLARARASI BOYUTUYLA HUKUK E ĞİT İ M İ SEMPOZYUMU Nam ık Kemal DÖLENEKEN: Hukuk kutsall ığa yakın bir saygml ıkta bir kavram, bu sayg ınl ık çok önemli, bu sayg ınl ık içinde bulunan herkesi saygın yapmaz, ama içinde bulunanların saygml ığı bu saygml ığı aıttır ır. Hukuku çok önemsiyorum, çünkü hukuk hiç ummad ığınız zamanda, hiç tahmin etmediğiniz anda, hiç laz ım olmaz zannettiğiniz anda bir gün size de lazım olacaktır. Te şekkür ederim. Av. Güne ş GÜRSELER: Te şekkürler Ba şkanım. Şimdi Edirne Ticaret ve Sanayi Odas ı Yönetim Kurulu'na plaketini sunmak istiyoruz, Say ın Cengiz Benekman burada, onlarm da çok büyük desteği oldu, te şekkür ederiz. Cengiz BENEKMAN: Bu kadar güzel konu şmalardan sonra ben ancak te şekkür ediyorum. Av. Güne ş GÜRSELER: Te şekkür ediyoruz, çok sa ğ olun. Ayr ıca Borsa için de bir haz ırl ığım ız vard ı, san ıyorum yoklar, çok te şekkür ederim Yar ın saat 13.30'da bu salonda gene Say ın Rektörümüzün büyük himayeleriyle, destekleriyle üniversitemizin Trakya Ate şi Ekibi burada bir gösteri yapacak. Hepinize çok te şekkür ediyoruz, sempozyumumuzda ba şarılar diliyoruz, sayg ılar sunuyoruz, sağ olun. 15

Avukat Atilâ SAV (*) HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) (*) Ankara Barosü Avukatlarından. (**) Açık oturum metninden.

Avukat Atilâ SAV (*) HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) (*) Ankara Barosü Avukatlarından. (**) Açık oturum metninden. w HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) FA Avukat Atilâ SAV (*) GİRİŞ Konuşmamı "hukuk öğrenii" ile "meslek e ğitimi" ilişkisine yöneltmemin nedeni, "hukuka dayal ı meslekler" için öngörülen hukuk öğretiminin,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı DANI ŞTAY BAŞKANLI ĞI'NA YÜRÜTMENIN DURDURULMASI İSTEMLİDİ R. DAVACI Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanl ığı VEK İLLER İ : Av. Özge KÖKSAL MUTLU, Av. Ekim ERGÜN Ayn ı Adreste. DAYALI T.C. Ba şbakanl ık KONU

Detaylı

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI ANKARA - 2001 TÜRK İYE BAROLAR B İ RLIĞI T.B.B. REKLAM YASAI.. '. YONETMELIGI ANKARA - 2001 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasa ğı Yönetmeliği

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

5 Ms.N AVUKATLAR GÜNÜ. Av. Adil Giray ÇELİK (*)

5 Ms.N AVUKATLAR GÜNÜ. Av. Adil Giray ÇELİK (*) 5 Ms.N AVUKATLAR GÜNÜ Av. Adil Giray ÇELİK (*) 1. 5 Nisan 1958 Baro Ba şkanları İzmir Toplantısı 3 Ocak 1934'de İzmir'de yap ılan "Türkiye Avukatlar Birli ği" toplantısmda; "Türkiye Barolar ınm aynı çatı

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003

TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003 I TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRK İYE BAROLAR B İ RLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003 İORKİYE TÜRKIYE BAROLAR BIRLI Ğ I TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ REKLAM

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Diş Hekimliği Sempozyumu

Diş Hekimliği Sempozyumu Diş Hekimliği Sempozyumu Diş Hekimliği Fakült esi İlk Sempozyumuna İmza At t ı Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Diş Hekimliği Odası işbirliğiyle Atatürk Konferans Salonu nda Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya RAMAZAN YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015 Adres : Karatay Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya Telefon : 3322217203-7202 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

ERDEM VE EGİN - ERDEM / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 28431/06), SAYGI / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 5559/07),

ERDEM VE EGİN - ERDEM / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 28431/06), SAYGI / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 5559/07), ERDEM VE EGİN - ERDEM / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 28431/06), SAYGI / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 5559/07), KARADAĞ / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 2642/08), SEMRA GÜNEY / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 38143/68),

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel,

Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel, Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel, Diğer katılımcı dost Ülkeler Barolar Birliklerinin Sayın Başkanları

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG 6 Eylül 2005 Bu karar, AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Üzerinde

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası 2012 Kasım ayında çalaışanların sayısı, bir ay öncesine göre 2.000 artarak

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

VİYANA BAŞKANLAR TOPLANTISI ÜLKE RAPORU (2009)

VİYANA BAŞKANLAR TOPLANTISI ÜLKE RAPORU (2009) VİYANA BAŞKANLAR TOPLANTISI ÜLKE RAPORU (2009) 1. Giriş Türk barolarının birlik olarak örgütlenme çabaları 1934 yılına kadar gitmektedir. Bu çabalar sonucunda avukatlık mesleğinin kurallarını tayin eden

Detaylı

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası İlişkiler 6. BÖLÜM ULUSLARARASI İLİŞKİLER Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu 2012-2014 dönemine ilişkin ilk toplantısını 28 Kasım 2012 tarihinde yapmış, toplantıda

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile \ jy,1' y f ^. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01- Yüksek Lisans Tezi İle İlgili Araştırma İnceleme Hk. 1 8.08.2009*026044 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN

IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Başkanl ığınca Korkuteli Cumhuriyet İlkö ğretim Okulu Onar ım İşi Köylere

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Sibel İnceoğlu e-posta: sibel.inceoglu@bilgi.edu.tr Öğrenim Durumu Ortaöğrenim ve Lise : İtalyan Lisesi, 1983. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERDAR ÖZBEK Doğum Tarihi: Şubat 977 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU T.C. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.....BÖLÜMÜ Fotoğraf Form 1...PROGRAMI İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU İlgili Makama, Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri

AB ve sosyal politika: giri AB ve sosyal politika: giri Oturum 2 : AB nin Lizbon Atnla mas Çerçevesinde leyi i: Kurumlar, yeterlilikler ve düzenleyici araçlar AB Kurumlar Roma Antla mas Bakanlar Konseyi Avrupa Konseyi Avrupa Parlamentosu

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

onur kırıcı uygulama oldu ğunu kabul etmemi ştir. Sonuçta 8. madde, çevreye yönelik ağır sald ırılara karşı, "korunma

onur kırıcı uygulama oldu ğunu kabul etmemi ştir. Sonuçta 8. madde, çevreye yönelik ağır sald ırılara karşı, korunma Güney D İ NÇ İABAKHANELERLE mıştır. Mahkeme buna rağmen, Lopez Ostra ailesinin bir- KOMŞULUK kaç y ıl boyunca ya şadığı koşullar ın 3. madde anlam ında onur kırıcı uygulama oldu ğunu kabul etmemi ştir.

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000774 07/03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

Kamuya Eleman Alınıyor!

Kamuya Eleman Alınıyor! On5yirmi5.com Kamuya Eleman Alınıyor! Kamunun çeşitli birimleri eleman alımı yapıyor. İşte o birimler Yayın Tarihi : 28 Mart 2011 Pazartesi (oluşturma : 10/6/2015) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 50

Detaylı

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (LAW 301) Ders Detayları

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (LAW 301) Ders Detayları Borçlar Hukuku Özel Hükümler (LAW 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Borçlar Hukuku Özel Hükümler LAW 301 Güz 4 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği IHALE ILAN. ihale Kay ıt Numaras ı : 3 TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği Kemer ilçesi Çamyuva Beldesi Silkar İlköğretim Okulu Tadilat Yap ım İşi Aç ık ihale (ihale Komisyonu gerekli

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Adli Yardım Taleplerinin Đletilmesine Đlişkin Avrupa Sözleşmesi (092 No lu Cets) ve Bu Sözleşmeye Ek Protokol (179 No lu Cets) Uyarınca Yapılacak Başvuruda Kullanılmak Üzere

Detaylı