Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme Uz. Dr. fiebnem Özgülle, Prof. Dr. Hakan fientürk kterli hastada do ru tan konulmas hekimin ilk endiflesi olmal d r. Do ru tan ya ulaflmada, hekimin hikaye ve fizik muayeneye verdi i önemin rolü büyüktür. kterli bir hastaya iyi bir de erlendirme sonras nda ve elinde ön-bilgiler mevcut vaziyette görüntüleme yapan radyoloji uzman klinisyene de erli ipuçlar verebilir. Baz bulgular klinisyenle radyoloji uzman n n karfl l kl tart flmas nda da yarar olabilir. kterli bir hastada radyologdan, ilk planda karaci er içi safra yollar n n genifl olup olmad, yani bir ekstrahepatik kolestaz n bulunup bulunmad konusunda yard m istenmektedir. Tabii ki ekstrahepatik kolestaza ba l bir ikterde, yani karaci er d fl büyük safra kanallar n n t kanmas nda safra kanallar n n genifllemesi zaman al r ve çok erken dönemde bariz bir geniflleme görülmeyebilir. Daha sonra t kanman n ana safra kanal düzeyinde oldu u durumlarda, e er varsa safra kesesinin hidropsa gidifli ve sol taraf safra kanallar n n dilatasyonu bafllamakta, bunu sa taraf kanallar n dilatasyonu izlemektedir. Yani özellikle erken dönem ekstrahepatik kolestazda, ultrasonografi safra yolar ndaki tipik dilatasyon bulgusunu vermeyebilir. Bilgisayarl tomografi (BT) dilatasyonu göstermekte daha hassas olmakla birlikte, o da bu hiperakut dönemde negatif kalabilir. Seyrek olarak mutlak olmayan kolestaz n devam etti i papilla disfonksiyonu nda da ekstrahepatik kolestaz bulunmas na ra men safra kanal dilatasyonu görülmeyebilir. Asl nda papilla disfonksiyonuna ba l kolestaz bulunan hastalar n büyük bir k sm da zaten ikterik de ildir. Ultrasonografi de safra kanallar nda geniflleme saptand ktan sonraki aflama, kanallardaki t kan kl n lokalizasyonu ve etyolojinin ayd nlat lmas na gelir. flte burada duyarl l k ve özgüllük düflünülmelidir. E er varsa, yani hasta kolesistektomize de ilse safra kesesinde hidrops olmas t kan kl n ana safra kanal düzeyinde oldu unun delilidir. T kan kl n devam ile birlikte safra kesesi içinde çamur teflekkül etmektedir. Kese içinde tafl bulunmadan hidrops 27

2 fiebnem Özgülle, Hakan fientürk olmas ve çamur teflekkül etmesi her ne kadar ön planda pankreas karsinomu, kolanjiokarsinom veya papilla vateri karsinomu gibi olaylar ön plana ç kar rsa da bazen nihai bulgu ana safra kanal nda tafl olabilmektedir. Bazen kesede tafl yokken, safra kanallar nda tafl bulunabilmektedir. Bunlar keseden sistik kanal yoluyla kanala inen tafllar olabilece i gibi kanallar içinde teflekkül etmifl tafllar da olabilir. Ultrasonografinin (US) ana safra kanal tafllar n saptamadaki duyarl l %60 lar civar ndad r. Yani tüm ana safra kanal tafllar n n US de görülmesi beklenmemelidir. Kanallarda dilatasyon yan nda safra kesesinde hidrops bulunmamas durumunda t kan kl n ana hepatik kanal veya daha üst düzeyde oldu u düflünülür. Lokalizasyon konusunda BT ve manyetik rezonans (MR) özellikle MR-kolanjiografi (MRKP) daha fazla yard mc olabilir. BT ve MR n ultrasonografi ye katk lar kanalllar n dilatasyonu yan nda varsa tümöral lezyonlar n kendilerini gösterme yönünde olabilir. Ancak kolanjiokarsinomlar n kendileri kitlesel lezyon olarak BT ve MR da nadiren görülebilmektedirler. Papilla Vateri tümörleri için de durum çok farkl de ildir. Ancak pankreas karsinomlar n n önemli bir k sm BT ve MR da saptanabilmektedirler. Yine de pankreas karsinomuna ba l ikteri olup, BT ve MR da pankreasa ait anormallik görülemeyen olgular olabilece i unutulmamal d r. Bu tür kitlelerin gösterilmesinde baflar l olan bir teknik endoskopik ultrasonografi (EUS) dir. Ancak bu tekni in di er görüntüleme sistemlerine üstün olabilmesi için uygulayan kiflinin konuda çok bilgili ve deneyimli olmas gerekmektedir. NORMAL KARAC ER ULTRASONOGRAF S Karaci er ultrasonografisi inceleme öncesi haz rl k gerektirmez. Karaci er ekojenitesi rutin olarak sa böbrekle karfl laflt rmal olarak incelenir. Karaci er normal ekojenitesi böbrek parenkimine efl ya da hafif hiperekojen, pankreasa göre hafif hipoekojen olmal d r. Normal karaci er boyutlar midhepatik longitudinal hatta 130 mm den küçük, midklaviküler longitudinal hatta 15 mm olarak kabul edilir. Normal karaci er parankim ekostrüktürü homojendir. Pankreas n,safra kesesinin ve safra yollar n n ultrasonografik incelemesi öncesi en az 5 saatlik açl k ve barsak gazlar n n giderilmifl olmas gereklidir. Pankreas bafl kal nl cm, gövdesi kal nl cm ve kuyruk k sm kal nl cm olarak kabul edilir. Wirsung kanal geniflli i mm, ana safra kanal 6-7 mm, ana hepatik kanal 5 mm, sa ve sol intrahepatik safra kanallar çaplar 2-3 mm, sistik kanal çap 1.8 mm normal kabul edilir. Safra kesesi uzunlu u 7-10 cm, geniflli i cm, duvar kal nl 2-3 mm normal kabul edilir. AKUT HEPAT TLER Akut Hepatitlerde Patolojik Anatomiyle Karfl laflt rmal USG Bulgular Akut hepatitlerin tan s nda klinik ve serolojik çal flmalar yeterli olabilmek- 28

3 Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme tedir. Radyolojik bulgular normal s n rlarda olabilece i gibi histolojik bulgulara parallellik göstererek destekleyici de olabilir. Akut hepatitlerin patolojik anatomisi incelendi inde Kuppfer hücrelerinde büyüme, say ca art fl ve karaci er hücre kordonlar n n normal yap s nda bozulmayla birlikte yayg n parankim zedelenmesi vard r. Karaci er hücreleri özellikle lobulus orta bölgesinde flifl ve hidropiktir. Akut hepatitlerde karaci erde tarif edilen patolojik özellikler nedeniyle ultrasonografide diffüz ekojenite azalmas ve karaci erde büyüme görülür. Konjestif karaci erde de ekojenitede diffüz azalma olabilir. Ancak bu durumda hepatik venlerde ve vena cava inferior da (VC ) geniflleme dikkati çeker. Akut hepatitlerde lenfositler ve monositler periportal alanlar ve lobüldeki sinüzoidleri bafltan bafla infiltre ederler. Bu nedenle US de portal venül duvarlar n n parlakl artm fl olarak görülür. Bu görünüme Y ld zl Gök Araz (Starry Sky Pattern) ad verilir. Görüntüye inflamasyona ba l periportal hypoekojenite efllik eder. Ayr ca falsiform ve venöz ligamanlarda, porta hepatis te ve periportal konnektif dokuda kal nlaflma ve ekojenite art fl izlenir. Portal hilusda lenf bezleri büyümesi olabilir. Akut hepatitlerde safra kesesi yata- ödemli (psödokolesistit görünümü) görünümdedir. Safra kesesi duvar ndaki kal nlaflma viral hepatitte tafll kolesistitten daha azd r ve hastal n 1. haftas ndan sonra kaybolabilir. Foulner 1 yapt çal flmada özellikle US de tesbit edilen duvar kal nlaflmalar n n akut hepatit A ile birlikte seyrettiklerini ortaya koymufltur. Komplike olmayan akut viral hepatit ilk 4 ayda klinik düzelme göstermektedir. Subfulminan ve fulminan hepatik yetmezlikde sar l kda ilerleme, koagülopati ve hepatik ensefalopati oluflur. Akut viral hepatitlerin komplikasyonu olarak ortaya ç kan ilerleyici viral hepatitlerde subakut karaci er nekrozu görülebilir. Bu durum hastal n prognozunu kötülefltirir. Karaci er dokusunun %40 ndan fazlas nda kay p geliflirse ölümle sonuçlan r. Portal hipertansiyona yol açar. A r seyreden akut viral hepatitlerde portal doppler, uygulanmas gereken önemli bir tan yöntemidir. Tai D ve ark. n n 2 88 hasta üzerinde yapt klar çal flmada ilerleyici viral hepatitlerde portal ven ak m h z n n düfltü ünü görmüfller ve portal hipertansiyon bulgular n dopplerle tesbit etmifllerdir. Assitin de tabloya eklendi i olgularda portal ven ak m h z istatistiksel anlaml olarak düflmektedir. Benzer bir çal flma 30 kiflilik bir hasta grubunda, normal de erlerle karfl laflt rmal olarak Yang ve ark. 3 taraf ndan yap lm flt r: Bu çal flmaya göre normal ak m h z de erleri 725±131 ml/min, a r akut hepatitlerde 633±108 ml/min, hafif akut hepatitlerde 658±148 ml/min olarak saptanm flt r. Ayr ca portal debinin assitli hastalarda istatistiksel anlaml olarak düfltü ünü ve bunun da uzam fl protrombin zaman yla ters orant l ve kalp at m h z yla do ru orant l oldu unu tesbit etmifllerdir. Ohnishi ve ark. 4 yapt klar çal flmada portal ven ak m h z n n düflmesiyle birlikte, portal hypertansionda portal ven çap artaca için debinin de iflken olaca - n düflünüp konjesyon ndeksi de erlerini hesaplam fllard r. Bu de er transvers planda portal ven alan n n ortalama portal ven h z na bölünmesi ile elde edilir. Normal de erler 0.07±0.029, akut hepatitlerde de erler 0.071±0.014 olarak hesaplanm flt r. 29

4 fiebnem Özgülle, Hakan fientürk Akut hepatitte BT veya MR incelemesinin spesifik bulgular yoktur. BT de portal ödem portal ven duvar na paralel hipodensite MR da T2 a rl kl incelemede hipointensite fleklinde görülür. KRON K HEPATOPAT LER Alkole ba l ya da viral orijinli s k görülen hastal klard r. Diagnosti i klinik biyoloji ve histoloji üzerine dayal d r. Kronik hepatit biokimyasal de erlerin alt aydan daha uzun süre patolojik s n rlarda seyretmesi olarak tan mlan r. Persistan ya da aktif olarak kendini gösterir. Kronik persistan hepatitte periportal inflamasyon ön plandayken kronik aktif hepatitde inflamasyona nekroz ve fibrozis kat l r. Görüntüleme yöntemleri daha çok komplikasyonlar n ortaya ç kar lmas ve hepatosellüler karsinom araflt r lmas amac yla kullan - l r. Kronik hepatitlerde hücrelerin kordon yap s bozulmufltur. Karaci er hücre zedelenmesi, iltihap ve fibrozis vard r. Periportal bölgelerdeki hücre nekrozuna fibrozis, mononükleer hücre infiltrasyonu ve safra kanallar nda proliferasyon efllik eder. Fibröz doku portal alanlardan lobulus içine do ru uzan r. Hastal n ilerlemesiyle fibrozis daha da belirginleflti inde karaci er hücrelerinden oluflmufl rejenerasyon nodüllerini çevreler ve makronodüler siroza yol açar. Fibrozis nedeniyle karaci er ekojenitesi artar ve parankim textürü bozulur. US de karaci er parenkim ekostrüktüründe kabalaflma ve periportal ödem görüntülenebilir. Periportal bölgelerdeki hücre nekrozu nedeniyle ultrasonografide portal ven duvar nda silhouette görünümü oluflur ve portal venüllerin definisyonu kaybolur. Damar cidarlar hiperekojen görülür ve perifere kadar çok net izlenir. Küçük venöz yap lümenleri perifere do ru daral r. Attenüasyon izlenmez. Bunun d fl nda ay r c tan da karaci erde ekojenite art fl steatozda, glikojen depo hastal klar nda, konjenital generalize lipodistrofide görülebilir. Glikojen depo hastal klar nda adenomatöz fokal nodüler hiperplazi ve hepatomegali de görüntüye efllik edebilir. Kronik hepatitlerde gerek siroz ve assit varl n ortaya koymada gerekse hepatik zeminde geliflebilen karsinomay tan mada radyolojik yöntemlerin vazgeçilmez oldu u unutulmamal d r. Bilgisayarl Tomografinin Yeri BT kesitleri hepatik domdan bafllay p karaci er inferioruna kadar devam etmelidir. Hasta aç karn na ve dekübitüs pozisyonunda olmal d r. Genel olarak kesitler 10 mm kesit kal nl nda al nmakla birlikte, karaci er hilusunu ve özelli i olan lezyonlar görüntülemek amac yla 5 mm kesit kal nl da uygulanabilir. Oral kontrast madde artefakt oluflturmas nedeniyle flart de ildir. Trifazik çekimlerde injeksiyon otomatik injektörle, 8 ml/saniye debiyle yap lmal, arteriel faz için injeksiyondan 15 saniye sonra,venöz faz için injeksiondan 30 saniye sonra çal fl lmal d r. Kontrast madde injeksionu öncesi, normal karaci er dansitesi, dalak densitesinden 5-10 UH daha fazlad r. Kronik hepatopatilerde bu de er de iflkenlik gösterir. Karaci er konturlar nda ve morfolojisinde hepatopatinin fliddetine ba l de ifliklikler gözlenir. Rejenerasyon 30

5 Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme nodülleri izodens görünümdedir. Kontrast madde injeksiyonu sonras nda modifikasyon göstermezler. Kronik hepatoptilerde lateral segmentlerin atrofisine ve paramedian segmentlerin hypertrofisine ba l hepatik dismorfi mevcuttur. Harbin ve ark. 5 kaudat lobun sa loba oran n sirotik hastalarda olarak hesaplam fllard r. Normal de er 0.37 dir. Sirotik hastalarda kaudat lobun hypertrofisi karakteristiktir. Fakat spesifik de ildir. Budd-Chiari Sendromunda da kaudat lob hipertrofiktir. Ay r c tan da Budd-Chiari Sendromunda hepatik venlerde ters ak m ve VC obstrüksiyonu görülür. Kronik hepatopatilerde periportal fibroza ba l portal ve hepatik venler incelmifl görünümdedir. Sirotik hastalarda geç kontrast madde fikse eden damar çevresindeki fibrotik bantlarla uyumlu görünüm mevcuttur. Kronik otoimmün hepatitde portal hilusda lenf bezi büyümesi varsa, lenf bezi boyutunun radyolojik yöntemle takibi immünsüpresif tedaviye yan t de erlendirmede kullan labilir. Ayr ca kronik aktif hepatitte MR incelemede baz hastalarda T2 a rl kl görüntülerde hiperintensite fleklinde fokal inflamasyon alanlar bulunabilir. Komplikasyonlar Portal Hipertansiyon Sirotik hastalarda postsinüzoidal venlerin obstrüksiyonu portal hipertansiyona ve spontan portosistemik venöz flantlar n geliflimine neden olur. US ve BT de assit, splenomegali ve derivasyon yollar karakteristiktir. Spiral trifazl teknikle dala n parankim strüktürü, boyutlar, arteriel ve portal fazlarda intrahepatik loblara ve segmentlere lokalize sirkülasyon anomalileri de erlendirilir. Portal fazda varisler opasifiye olur. Ay r c tan da lenf ganglionlar ve tümöral pseudo-masslar gözönünde bulundurulmal d r. US ve Doppler tetkiklerinde portal ven çap inspiryumda 13 mm den, ekspriyumda 11 cm den genifl olmal d r. Superior mezenterik ve splenik ven portal hipertansiyonlu vakalarda inspiryum ve ekspiryumda %20 nin alt nda çap de iflikli i gösterir. Kollaterallerin varl ve geniflli i önem tafl r. Porto-kaval spontan fonksiyonel anastomozlar aç l r. Portal hipertansiyon vakalar nda umbilikal ven 3 mm den genifl Bull Eye görünümündedir. Koroner venler 4-5 mm den genifltir. Spleno-renal ve mezenteriko-gonadal anastomozlar gözlenir. Siroza ba l portal tromboz geliflebilir. Ay r c tan da tümör, infeksiyon ve kan diskrazileri gözönünde bulundurulmal d r. Normal kiflilerde portal sistemde laminer ve türbülan ak mlar mevcuttur. Portal hipertansiyonda genifllemifl portal vendeki ak m türbülansdan yoksun plug ak m tarz ndad r. Portal sistem Doppler spektral incelemesinde pulsatil ak m flants z sa kalp yetmezli ini gösterir. Portal hipertansiyonda daha öncede belirtildi i gibi ak m h z azal r. Ancak çap artaca için debi sabit kal r. Bu nedenle portal hipertansiyonda konjesyon indeksi esas al n r. Bu de er Berland ve ark. n n yapt çal flmaya göre sirotiklerde 0.17±0.075, idiopatik portal hipertansiyonda 0.18±0.107 olarak de erlendirilmifltir. 6 31

6 fiebnem Özgülle, Hakan fientürk Hepatoselüler Karsinom Hepatoselüler karsinom kronik karaci er hastalar nda görülen karaci erin primer habis tümörleri aras nda en s k rastlan lan d r. Etilik, hemokromatozik ya da posthepatitik orijinli sirotik zeminde risk yüksektir. Posthepatitik hastada dekompanse sirozun, portal hipertansiyon bulgular n n ya da alfa-fetoproteinin art fl halinde mutlaka US ya da BT gibi görüntüleme yöntemlerine baflvurulmal d r. Hepatosellüler karsinomlar soliter (uninodüler), (%50), masif, multipl nodüler (%16-20), diffüz infiltratif (%30-35) tiplerde olabilir. US de 3 cm in üzerindeki tümörleri saptamak zor de ildir. BT ile hepatosellüler karsinomlar n deteksiyonu %79-94 oran ndad r. Moss ve ark. 7 inceledikleri 155 hepatosellüler karsinomlu hastan n %89 unda BT ile tan ya ulaflm fllard r. Steatozik metamorfoze alanalar ve gros dilate sinüsler hiperekojen kitle imaj verebilirler. Hepatosellüler karsinomlar %26 oran nda solid hipoekojen kitle görünümünde olabilir. %61 oran nda tümör nekrozu nedeniyle heterojen görünüm mevcuttur. Doppler peak sistolik h zlar 250 cm/saniyenin üzerindedir. Hepatosellüler karsinomlar n hipoekojen olanlar n n ay r c tan s nda nekroz, hipovaskülarize iskemik alanlar, neoplazik tromboz, karsinoid tümör, koriokarsinom metastazlar, böbrek ve pankreas tümör metastazlar, ekojen olanlar n n ay r c tan s nda da kolon kanseri metastazlar gözönünde bulundurulmal d r. BTde kontrast madde injeksiyonu öncesinde genellikle hipodens (30-50 UH) görülürler. %5-15 oran nda kalsifikasyon içerirler. Kalsifikasyonlar ince noktac klar halinde, nodüler ya da hipodens lezyon içinde amorf tarzda olabilirler. Hemorajik odak ya da subkapsüler hematom içerebilirler. Ya l karaci- er dokusu içinde rölatif olarak hyperdense ya da izodense görünüm de sergileyebilirler. V kontrast madde sonras nda tümör hipervaskülarize ve heterojen satellit nodülleri olan dominant kitle görünümündedir. %67 oran nda kapsül içerebilir. Ay r c tan da konfluens fibrozis gözönünde bulundurulmal d r. Tümör çevresi kapsül anatomo-patolojik olarak baz hepatosellüler karsinomlar için tan mlanm flt r. Peritümöral kapsül vakalar n yar s nda portal fazda tümör hipodens hal al rken tümör çevresinde hiperdens bir çerçeve olarak görüntülenmifltir. Yavafl ak m h z içeren pek çok küçük damarlardan oluflmufl olmas Anjio-BT görüntülerini aç klar. Tümör çevresindeki kapsül magnetik rezonansla daha iyi görüntülenebilir; fakat kapsül hepatosellüler karsinomlar için karakteristik de ildir. Selim hepatik tümörlerde de görülebilir. Angioscanner protokolünde kontrast maddenin dinamik incelemesi tümör vaskülarizasyonu ile birlikte endovenöz obstrüksiyonlar n da görüntülenmesini sa lar. Hepatosellüler karsinomlar tümöral neo-vaskülarizasyonlar nedeniyle hipervasküler lezyonlar olup,parankimografide heterojen kontrast boyanma özelli i sergileyen atipik vasküler tümöral formasyonlar fleklinde gözlenirler. Portal obstrüksiyona neden olabilirler. Hepatosellüler karsinomlar n büyük ço unlu u hipervaskülarize olmakla birlikte, hipovasküler, mikst ve 32

7 Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme intratümöral nekroz nedeniyle avasküler olanlar da vard r. Hosoki ve ark. 8,9 yapt klar dinamik angioscanner çal flmalar nda hepatosellüler karsinomlar kontrast madde fixe etme özelliklerine göre 3 flekilde tarif etmifllerdir: Tip 1: Arteryel fazda silik boyanma, portal fazda normal karaci er parankimine göre daha hipodens görünüm hipovasküler hepatosellüler karsinomlar için karakteristiktir. Tip 2: Arteryel fazda süratli boyanma,portal fazda normal karaci er parankimiyle efl görünüm hipervasküler hepatosellüler karsinomlar için karakteristiktir. Type 3: njeksiyon öncesi lezyonlar isodens görünümdedir. Arteriel ve portal fazda hiperdens boyanma interstitiel doku yo unlu u olan mikst vasküler tümörler için karakteristiktir. nceledikleri hepatosellüler karsinomlar arteriel fazda 12 vakada hiperdens, 6 vakada mixte ve 1 vakada izodens olarak görüntülemifllerdir. B L YER PATOLOJ LER ntrahepatik Kolanjiokarsinom Massiv nodüler tipte ya da diffüz tipte olabilir. Boyutlar 5-20 cm aras nda de iflebilir. %65 oran nda satelit nodül içerir. %18 oran nda noktal kalsifikasyonlar içerebilir. US de hiper (%75), izo ya da hiporekojen (%14) olabilir. Homojen ya da heterojen kitle görünümüne dilate safra kanallar efllik eder. BT de tekil homojen kontrast madde fikse etmeyen irregüler kontürlü homojen oval ya da yuvarlak kitle tarz nda görüntülenir. MR da T1 a rl kl serilerde genifl santralli heterojen hipointens, T2 a rl kl serilerde periferik hiperintensite ve santral fibroz nedeniyle hipointens mass olarak görüntülenir. Rekürran Pyojenik Kolanjit Proksimal intrahepatik safra kanallar genifllemifltir. ntrahepatik arborizasyon azalmas dikkati çeker. ntrahepatik safra kanallar pigmente tafllarla ya da çamurla dolu olarak izlenir. Ana safra kanal dilatedir. %30 olguda koledokolithiazis mevcuttur. %22 oran nda safra yollar nda striktürler, %3-52 oran nda pneumobilie izlenebilir. Segmental hepatik atrofi %36 olguda mevcuttur. Sklerozan Kolanjit Kronik intermittan sar l kla karakterizedir. Ana safra kanal hemen her zaman tutulur. ntra ve ekstrahepatik safra kanallar %68-89 oran nda tutulur. US de portal triad parlak ekojenik görünümdedir. BT de safra kanallar nda dilatasyon, stenoz, duvarda nodülarite, safra kanallar nda duvar kal nlaflmas ve ekstrahepatik safra kanallar nda duvar boyanmas gözlenir. Ay r c tan da sklerozan kolanjiokarsinoma, akut asandan kolanjit, primer bilier siroz gözönünde bulundurulmal d r. 33

8 fiebnem Özgülle, Hakan fientürk Kolesistit US de safra kesesi duvar kal nl 3 mm nin üzerindedir. Ödeme ba l halo görüntüsü mevcut olabilir. Pseudomembranlar gözlenebilir. Hidrops efllik edebilir. Dopplerde safra kesesi boyunca sistik arterin görüntülenmesi %98 spesifiktir. Kolelitiazisle birlikte olabilir. Gangrene olabilir; ampiyeme ve perforasyona yol açabilir. Perforasyon sonrasi perikolesistik abse ya da akut peritonit bulgular saptanabilir. Koledokolitiazis En yayg n bilier obstrüksiyon nedenidir. ntra ve ekstrahepatik safra yollar nda primer olarak kalkül oluflabilece i gibi safra kesesi orijinli kalküllerin pasaj s ras nda da t kan kl k oluflabilir. BT de %50-90 oran nda tafl görüntülenebilir. Target sign karakteristikdir. US de %13-75 oran nda görüntülenebilir. Safra kanallar %64-77 oran nda dilate, %36 oran nda normal olarak gözlenebilir. Ampuller Tümörler Ampulla Vateri nin glandüler epitelinden kaynaklanan selim ya da habis tümörlerdir. Duktal obstrüksiyona ba l intermittan tipte iktere sebep olurlar. Ana safra kanal n n en distal segmentlerinde dilatasyon gözlenir. rregüler polipoid dolum defekti ampullada sirkumferansial tm geliflimine ba l stenoz bulgular mevcut olabilir. Pankreatik dilatasyon ve double-duct sign mevcut olabilir. Ay r c tan da periampuller duodenal adenomlar, adenokarsinomlar, koledokosel, Brunner gland tümörleri, pankreatit ve ampullada tafl impaksiyonu gözönünde bulundurulmal d r. A DS Kolanjiti Sklerozan kolanjit benzeri intra ve ekstrahepatik safra yollar nda irregüler dilatasyon, papiller stenoz, safra kesesi ve safra yollar nda duvar kal nlaflmalar, perikolesistik s v birikimi radyolojik bulgular aras ndad r. Askariazis Santralinde radyolusent çizgi içeren 2-4 mm uzunlukta tübüler ekojenik dolum defekti oluflturur. Bilier Kistadenom Nadir mültiloküler selim kistik tümörler aras ndad r. %85 oran nda intrahepatik safra yollar nda görülür. Boyutlar cm aras nda de iflebilen papiller ve müral nodüller içeren multiloküle septal s v -s v seviyelenmesi gösterebilen BT incelemesinde duvar ve septalar kontrast madde fikse eden kompleks kistik avasküler mass fleklinde görüntülenir. 34

9 Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme SONUÇ kterli hastaya yaklafl mda ilk aflama ultrasonografidir. Hepato-bilierpankreatik sistemin anatomisi, klini i ve görüntülemesi konusunda tecrübeli kifliler taraf ndan hasta hakk nda daha önceden elde edilmifl bilgiler fl nda yap lan ultrasonografi çok de erli bilgiler verebilir. Di er yararl bir yöntem trfazik spiral tomografidir. Bilio-Pankreatik sistem hastal klar n n nihai tan s ve bazen de tedavisinde, tecrübeli ellerde yap lan Endoksopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERKP) ile gerçeklefltirilebilir. KAYNAKLAR 1. Foulner D. Sonographic gallbladder wall thickening in children: association with acute hepatitis. Australas Radiol 1991; 35(4): Tai D ve ark. Sequential evaluation of portal venous hemodynamics by Doppler ultrasound in patients with severe acute hapatitis. Am J Gastroenterol 1996; 91(3): Yang ve ark. Portal blood flow in acute hepatitis with and without ascites: a non-invasive measurement using an ultrasonic Doppler. J Gastroenterol Hepatol 1995; 10(1): Ohnishi ve ark. Clinical and portal hemodynamic features in cirrhotic patients having a large spontaneous splenorenal and/or gastrorenal shunt. Am J Gastroenterology 1986; 81: Harbin ve ark. Diagnostic of cirrhosis based on regional changes in hepatic morphology: a radiological and pathological analysis. Radiology 1980; 135: Berland ve ark. Doppler Diagnostik Imaging. 1985; p Moss ve ark. Computed Tomography of the Hepatobiliary System. 1983; p Hosoki ve ark. Dynamic computed tomography of hepatocelluler carcinoma. Am J Roentgenol 1982; 139(6): Hosoki ve ark. Dynamic computed tomography of isodense hepatocelluler carcinoma. J Comput Assist Tomogr 1984; 8(2):

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas

Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas Derleme 2011; 19(1): 37-42 Pankreas n kistik neoplazilerinde endoskopik ultrasonografi Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas Mehmet BEKTAfi Ankara Üniversitesi T

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 191-198 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 21-28 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 22-26 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Hakan Bahad r 1, Hande

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Bölüm 1 Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Girifl %5 asetik asit (VIA) ve/veya Lugol solüsyonu (VILI) uygulad ktan sonra serviksin gözle muayenesi,

Detaylı

1. Kar n A r s... 1 Kalyanakrishnan Ramakrishnan, MD Çeviri: Dr. Turan Set

1. Kar n A r s... 1 Kalyanakrishnan Ramakrishnan, MD Çeviri: Dr. Turan Set çindekiler Yazarlar............................................................... xi Çeviriye Katk da Bulunanlar............................................... xix Önsöz..................................................................

Detaylı

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü in Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü Ersan LTUN, avut TÜNEY Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji na ilim alı, İstanbul Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) karaciğerin fokal

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 5 Septorinoplastiler Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Manisa Türk Kulak Burun

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 27-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl

Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Cilt Hastal klar ve Yara Bak m Sempozyumu 18-19 Ekim 2001, stanbul, s. 9-18 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde

Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:199-206 MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Meme kitlelerinde kontrastl power Doppler ve renkli Doppler US: tan sal etkinlikleri ve ay r c tan ya katk lar Ali Algül,

Detaylı

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar 29 Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar Multislice computerized tomography coronary angiography: general principles, technique and clinical

Detaylı

Çocuk Acil Servisine Akut Kar n A r s Yak nmas yla Getirilen Olgular n Analizi

Çocuk Acil Servisine Akut Kar n A r s Yak nmas yla Getirilen Olgular n Analizi Derleme / Review Çocuk Acil Servisine Akut Kar n A r s Yak nmas yla Getirilen Olgular n Analizi Sibel A. Tekgündüz, Aysun fiengül, Suat Biçer, Hüseyin Aldemir, Gönül Aydo an Sa l k Bakanl, Bak rköy Kad

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) son y llarda ortaya

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) son y llarda ortaya Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:464-472 NÖRORADYOLOJ RES MLERLE R KONU Posterior reversibl ensefalopati sendromu: patofizyoloji ve ileri MRG teknikleri ile korelasyon Mehmet Tekflam, Sean O.

Detaylı