Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme Uz. Dr. fiebnem Özgülle, Prof. Dr. Hakan fientürk kterli hastada do ru tan konulmas hekimin ilk endiflesi olmal d r. Do ru tan ya ulaflmada, hekimin hikaye ve fizik muayeneye verdi i önemin rolü büyüktür. kterli bir hastaya iyi bir de erlendirme sonras nda ve elinde ön-bilgiler mevcut vaziyette görüntüleme yapan radyoloji uzman klinisyene de erli ipuçlar verebilir. Baz bulgular klinisyenle radyoloji uzman n n karfl l kl tart flmas nda da yarar olabilir. kterli bir hastada radyologdan, ilk planda karaci er içi safra yollar n n genifl olup olmad, yani bir ekstrahepatik kolestaz n bulunup bulunmad konusunda yard m istenmektedir. Tabii ki ekstrahepatik kolestaza ba l bir ikterde, yani karaci er d fl büyük safra kanallar n n t kanmas nda safra kanallar n n genifllemesi zaman al r ve çok erken dönemde bariz bir geniflleme görülmeyebilir. Daha sonra t kanman n ana safra kanal düzeyinde oldu u durumlarda, e er varsa safra kesesinin hidropsa gidifli ve sol taraf safra kanallar n n dilatasyonu bafllamakta, bunu sa taraf kanallar n dilatasyonu izlemektedir. Yani özellikle erken dönem ekstrahepatik kolestazda, ultrasonografi safra yolar ndaki tipik dilatasyon bulgusunu vermeyebilir. Bilgisayarl tomografi (BT) dilatasyonu göstermekte daha hassas olmakla birlikte, o da bu hiperakut dönemde negatif kalabilir. Seyrek olarak mutlak olmayan kolestaz n devam etti i papilla disfonksiyonu nda da ekstrahepatik kolestaz bulunmas na ra men safra kanal dilatasyonu görülmeyebilir. Asl nda papilla disfonksiyonuna ba l kolestaz bulunan hastalar n büyük bir k sm da zaten ikterik de ildir. Ultrasonografi de safra kanallar nda geniflleme saptand ktan sonraki aflama, kanallardaki t kan kl n lokalizasyonu ve etyolojinin ayd nlat lmas na gelir. flte burada duyarl l k ve özgüllük düflünülmelidir. E er varsa, yani hasta kolesistektomize de ilse safra kesesinde hidrops olmas t kan kl n ana safra kanal düzeyinde oldu unun delilidir. T kan kl n devam ile birlikte safra kesesi içinde çamur teflekkül etmektedir. Kese içinde tafl bulunmadan hidrops 27

2 fiebnem Özgülle, Hakan fientürk olmas ve çamur teflekkül etmesi her ne kadar ön planda pankreas karsinomu, kolanjiokarsinom veya papilla vateri karsinomu gibi olaylar ön plana ç kar rsa da bazen nihai bulgu ana safra kanal nda tafl olabilmektedir. Bazen kesede tafl yokken, safra kanallar nda tafl bulunabilmektedir. Bunlar keseden sistik kanal yoluyla kanala inen tafllar olabilece i gibi kanallar içinde teflekkül etmifl tafllar da olabilir. Ultrasonografinin (US) ana safra kanal tafllar n saptamadaki duyarl l %60 lar civar ndad r. Yani tüm ana safra kanal tafllar n n US de görülmesi beklenmemelidir. Kanallarda dilatasyon yan nda safra kesesinde hidrops bulunmamas durumunda t kan kl n ana hepatik kanal veya daha üst düzeyde oldu u düflünülür. Lokalizasyon konusunda BT ve manyetik rezonans (MR) özellikle MR-kolanjiografi (MRKP) daha fazla yard mc olabilir. BT ve MR n ultrasonografi ye katk lar kanalllar n dilatasyonu yan nda varsa tümöral lezyonlar n kendilerini gösterme yönünde olabilir. Ancak kolanjiokarsinomlar n kendileri kitlesel lezyon olarak BT ve MR da nadiren görülebilmektedirler. Papilla Vateri tümörleri için de durum çok farkl de ildir. Ancak pankreas karsinomlar n n önemli bir k sm BT ve MR da saptanabilmektedirler. Yine de pankreas karsinomuna ba l ikteri olup, BT ve MR da pankreasa ait anormallik görülemeyen olgular olabilece i unutulmamal d r. Bu tür kitlelerin gösterilmesinde baflar l olan bir teknik endoskopik ultrasonografi (EUS) dir. Ancak bu tekni in di er görüntüleme sistemlerine üstün olabilmesi için uygulayan kiflinin konuda çok bilgili ve deneyimli olmas gerekmektedir. NORMAL KARAC ER ULTRASONOGRAF S Karaci er ultrasonografisi inceleme öncesi haz rl k gerektirmez. Karaci er ekojenitesi rutin olarak sa böbrekle karfl laflt rmal olarak incelenir. Karaci er normal ekojenitesi böbrek parenkimine efl ya da hafif hiperekojen, pankreasa göre hafif hipoekojen olmal d r. Normal karaci er boyutlar midhepatik longitudinal hatta 130 mm den küçük, midklaviküler longitudinal hatta 15 mm olarak kabul edilir. Normal karaci er parankim ekostrüktürü homojendir. Pankreas n,safra kesesinin ve safra yollar n n ultrasonografik incelemesi öncesi en az 5 saatlik açl k ve barsak gazlar n n giderilmifl olmas gereklidir. Pankreas bafl kal nl cm, gövdesi kal nl cm ve kuyruk k sm kal nl cm olarak kabul edilir. Wirsung kanal geniflli i mm, ana safra kanal 6-7 mm, ana hepatik kanal 5 mm, sa ve sol intrahepatik safra kanallar çaplar 2-3 mm, sistik kanal çap 1.8 mm normal kabul edilir. Safra kesesi uzunlu u 7-10 cm, geniflli i cm, duvar kal nl 2-3 mm normal kabul edilir. AKUT HEPAT TLER Akut Hepatitlerde Patolojik Anatomiyle Karfl laflt rmal USG Bulgular Akut hepatitlerin tan s nda klinik ve serolojik çal flmalar yeterli olabilmek- 28

3 Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme tedir. Radyolojik bulgular normal s n rlarda olabilece i gibi histolojik bulgulara parallellik göstererek destekleyici de olabilir. Akut hepatitlerin patolojik anatomisi incelendi inde Kuppfer hücrelerinde büyüme, say ca art fl ve karaci er hücre kordonlar n n normal yap s nda bozulmayla birlikte yayg n parankim zedelenmesi vard r. Karaci er hücreleri özellikle lobulus orta bölgesinde flifl ve hidropiktir. Akut hepatitlerde karaci erde tarif edilen patolojik özellikler nedeniyle ultrasonografide diffüz ekojenite azalmas ve karaci erde büyüme görülür. Konjestif karaci erde de ekojenitede diffüz azalma olabilir. Ancak bu durumda hepatik venlerde ve vena cava inferior da (VC ) geniflleme dikkati çeker. Akut hepatitlerde lenfositler ve monositler periportal alanlar ve lobüldeki sinüzoidleri bafltan bafla infiltre ederler. Bu nedenle US de portal venül duvarlar n n parlakl artm fl olarak görülür. Bu görünüme Y ld zl Gök Araz (Starry Sky Pattern) ad verilir. Görüntüye inflamasyona ba l periportal hypoekojenite efllik eder. Ayr ca falsiform ve venöz ligamanlarda, porta hepatis te ve periportal konnektif dokuda kal nlaflma ve ekojenite art fl izlenir. Portal hilusda lenf bezleri büyümesi olabilir. Akut hepatitlerde safra kesesi yata- ödemli (psödokolesistit görünümü) görünümdedir. Safra kesesi duvar ndaki kal nlaflma viral hepatitte tafll kolesistitten daha azd r ve hastal n 1. haftas ndan sonra kaybolabilir. Foulner 1 yapt çal flmada özellikle US de tesbit edilen duvar kal nlaflmalar n n akut hepatit A ile birlikte seyrettiklerini ortaya koymufltur. Komplike olmayan akut viral hepatit ilk 4 ayda klinik düzelme göstermektedir. Subfulminan ve fulminan hepatik yetmezlikde sar l kda ilerleme, koagülopati ve hepatik ensefalopati oluflur. Akut viral hepatitlerin komplikasyonu olarak ortaya ç kan ilerleyici viral hepatitlerde subakut karaci er nekrozu görülebilir. Bu durum hastal n prognozunu kötülefltirir. Karaci er dokusunun %40 ndan fazlas nda kay p geliflirse ölümle sonuçlan r. Portal hipertansiyona yol açar. A r seyreden akut viral hepatitlerde portal doppler, uygulanmas gereken önemli bir tan yöntemidir. Tai D ve ark. n n 2 88 hasta üzerinde yapt klar çal flmada ilerleyici viral hepatitlerde portal ven ak m h z n n düfltü ünü görmüfller ve portal hipertansiyon bulgular n dopplerle tesbit etmifllerdir. Assitin de tabloya eklendi i olgularda portal ven ak m h z istatistiksel anlaml olarak düflmektedir. Benzer bir çal flma 30 kiflilik bir hasta grubunda, normal de erlerle karfl laflt rmal olarak Yang ve ark. 3 taraf ndan yap lm flt r: Bu çal flmaya göre normal ak m h z de erleri 725±131 ml/min, a r akut hepatitlerde 633±108 ml/min, hafif akut hepatitlerde 658±148 ml/min olarak saptanm flt r. Ayr ca portal debinin assitli hastalarda istatistiksel anlaml olarak düfltü ünü ve bunun da uzam fl protrombin zaman yla ters orant l ve kalp at m h z yla do ru orant l oldu unu tesbit etmifllerdir. Ohnishi ve ark. 4 yapt klar çal flmada portal ven ak m h z n n düflmesiyle birlikte, portal hypertansionda portal ven çap artaca için debinin de iflken olaca - n düflünüp konjesyon ndeksi de erlerini hesaplam fllard r. Bu de er transvers planda portal ven alan n n ortalama portal ven h z na bölünmesi ile elde edilir. Normal de erler 0.07±0.029, akut hepatitlerde de erler 0.071±0.014 olarak hesaplanm flt r. 29

4 fiebnem Özgülle, Hakan fientürk Akut hepatitte BT veya MR incelemesinin spesifik bulgular yoktur. BT de portal ödem portal ven duvar na paralel hipodensite MR da T2 a rl kl incelemede hipointensite fleklinde görülür. KRON K HEPATOPAT LER Alkole ba l ya da viral orijinli s k görülen hastal klard r. Diagnosti i klinik biyoloji ve histoloji üzerine dayal d r. Kronik hepatit biokimyasal de erlerin alt aydan daha uzun süre patolojik s n rlarda seyretmesi olarak tan mlan r. Persistan ya da aktif olarak kendini gösterir. Kronik persistan hepatitte periportal inflamasyon ön plandayken kronik aktif hepatitde inflamasyona nekroz ve fibrozis kat l r. Görüntüleme yöntemleri daha çok komplikasyonlar n ortaya ç kar lmas ve hepatosellüler karsinom araflt r lmas amac yla kullan - l r. Kronik hepatitlerde hücrelerin kordon yap s bozulmufltur. Karaci er hücre zedelenmesi, iltihap ve fibrozis vard r. Periportal bölgelerdeki hücre nekrozuna fibrozis, mononükleer hücre infiltrasyonu ve safra kanallar nda proliferasyon efllik eder. Fibröz doku portal alanlardan lobulus içine do ru uzan r. Hastal n ilerlemesiyle fibrozis daha da belirginleflti inde karaci er hücrelerinden oluflmufl rejenerasyon nodüllerini çevreler ve makronodüler siroza yol açar. Fibrozis nedeniyle karaci er ekojenitesi artar ve parankim textürü bozulur. US de karaci er parenkim ekostrüktüründe kabalaflma ve periportal ödem görüntülenebilir. Periportal bölgelerdeki hücre nekrozu nedeniyle ultrasonografide portal ven duvar nda silhouette görünümü oluflur ve portal venüllerin definisyonu kaybolur. Damar cidarlar hiperekojen görülür ve perifere kadar çok net izlenir. Küçük venöz yap lümenleri perifere do ru daral r. Attenüasyon izlenmez. Bunun d fl nda ay r c tan da karaci erde ekojenite art fl steatozda, glikojen depo hastal klar nda, konjenital generalize lipodistrofide görülebilir. Glikojen depo hastal klar nda adenomatöz fokal nodüler hiperplazi ve hepatomegali de görüntüye efllik edebilir. Kronik hepatitlerde gerek siroz ve assit varl n ortaya koymada gerekse hepatik zeminde geliflebilen karsinomay tan mada radyolojik yöntemlerin vazgeçilmez oldu u unutulmamal d r. Bilgisayarl Tomografinin Yeri BT kesitleri hepatik domdan bafllay p karaci er inferioruna kadar devam etmelidir. Hasta aç karn na ve dekübitüs pozisyonunda olmal d r. Genel olarak kesitler 10 mm kesit kal nl nda al nmakla birlikte, karaci er hilusunu ve özelli i olan lezyonlar görüntülemek amac yla 5 mm kesit kal nl da uygulanabilir. Oral kontrast madde artefakt oluflturmas nedeniyle flart de ildir. Trifazik çekimlerde injeksiyon otomatik injektörle, 8 ml/saniye debiyle yap lmal, arteriel faz için injeksiyondan 15 saniye sonra,venöz faz için injeksiondan 30 saniye sonra çal fl lmal d r. Kontrast madde injeksionu öncesi, normal karaci er dansitesi, dalak densitesinden 5-10 UH daha fazlad r. Kronik hepatopatilerde bu de er de iflkenlik gösterir. Karaci er konturlar nda ve morfolojisinde hepatopatinin fliddetine ba l de ifliklikler gözlenir. Rejenerasyon 30

5 Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme nodülleri izodens görünümdedir. Kontrast madde injeksiyonu sonras nda modifikasyon göstermezler. Kronik hepatoptilerde lateral segmentlerin atrofisine ve paramedian segmentlerin hypertrofisine ba l hepatik dismorfi mevcuttur. Harbin ve ark. 5 kaudat lobun sa loba oran n sirotik hastalarda olarak hesaplam fllard r. Normal de er 0.37 dir. Sirotik hastalarda kaudat lobun hypertrofisi karakteristiktir. Fakat spesifik de ildir. Budd-Chiari Sendromunda da kaudat lob hipertrofiktir. Ay r c tan da Budd-Chiari Sendromunda hepatik venlerde ters ak m ve VC obstrüksiyonu görülür. Kronik hepatopatilerde periportal fibroza ba l portal ve hepatik venler incelmifl görünümdedir. Sirotik hastalarda geç kontrast madde fikse eden damar çevresindeki fibrotik bantlarla uyumlu görünüm mevcuttur. Kronik otoimmün hepatitde portal hilusda lenf bezi büyümesi varsa, lenf bezi boyutunun radyolojik yöntemle takibi immünsüpresif tedaviye yan t de erlendirmede kullan labilir. Ayr ca kronik aktif hepatitte MR incelemede baz hastalarda T2 a rl kl görüntülerde hiperintensite fleklinde fokal inflamasyon alanlar bulunabilir. Komplikasyonlar Portal Hipertansiyon Sirotik hastalarda postsinüzoidal venlerin obstrüksiyonu portal hipertansiyona ve spontan portosistemik venöz flantlar n geliflimine neden olur. US ve BT de assit, splenomegali ve derivasyon yollar karakteristiktir. Spiral trifazl teknikle dala n parankim strüktürü, boyutlar, arteriel ve portal fazlarda intrahepatik loblara ve segmentlere lokalize sirkülasyon anomalileri de erlendirilir. Portal fazda varisler opasifiye olur. Ay r c tan da lenf ganglionlar ve tümöral pseudo-masslar gözönünde bulundurulmal d r. US ve Doppler tetkiklerinde portal ven çap inspiryumda 13 mm den, ekspriyumda 11 cm den genifl olmal d r. Superior mezenterik ve splenik ven portal hipertansiyonlu vakalarda inspiryum ve ekspiryumda %20 nin alt nda çap de iflikli i gösterir. Kollaterallerin varl ve geniflli i önem tafl r. Porto-kaval spontan fonksiyonel anastomozlar aç l r. Portal hipertansiyon vakalar nda umbilikal ven 3 mm den genifl Bull Eye görünümündedir. Koroner venler 4-5 mm den genifltir. Spleno-renal ve mezenteriko-gonadal anastomozlar gözlenir. Siroza ba l portal tromboz geliflebilir. Ay r c tan da tümör, infeksiyon ve kan diskrazileri gözönünde bulundurulmal d r. Normal kiflilerde portal sistemde laminer ve türbülan ak mlar mevcuttur. Portal hipertansiyonda genifllemifl portal vendeki ak m türbülansdan yoksun plug ak m tarz ndad r. Portal sistem Doppler spektral incelemesinde pulsatil ak m flants z sa kalp yetmezli ini gösterir. Portal hipertansiyonda daha öncede belirtildi i gibi ak m h z azal r. Ancak çap artaca için debi sabit kal r. Bu nedenle portal hipertansiyonda konjesyon indeksi esas al n r. Bu de er Berland ve ark. n n yapt çal flmaya göre sirotiklerde 0.17±0.075, idiopatik portal hipertansiyonda 0.18±0.107 olarak de erlendirilmifltir. 6 31

6 fiebnem Özgülle, Hakan fientürk Hepatoselüler Karsinom Hepatoselüler karsinom kronik karaci er hastalar nda görülen karaci erin primer habis tümörleri aras nda en s k rastlan lan d r. Etilik, hemokromatozik ya da posthepatitik orijinli sirotik zeminde risk yüksektir. Posthepatitik hastada dekompanse sirozun, portal hipertansiyon bulgular n n ya da alfa-fetoproteinin art fl halinde mutlaka US ya da BT gibi görüntüleme yöntemlerine baflvurulmal d r. Hepatosellüler karsinomlar soliter (uninodüler), (%50), masif, multipl nodüler (%16-20), diffüz infiltratif (%30-35) tiplerde olabilir. US de 3 cm in üzerindeki tümörleri saptamak zor de ildir. BT ile hepatosellüler karsinomlar n deteksiyonu %79-94 oran ndad r. Moss ve ark. 7 inceledikleri 155 hepatosellüler karsinomlu hastan n %89 unda BT ile tan ya ulaflm fllard r. Steatozik metamorfoze alanalar ve gros dilate sinüsler hiperekojen kitle imaj verebilirler. Hepatosellüler karsinomlar %26 oran nda solid hipoekojen kitle görünümünde olabilir. %61 oran nda tümör nekrozu nedeniyle heterojen görünüm mevcuttur. Doppler peak sistolik h zlar 250 cm/saniyenin üzerindedir. Hepatosellüler karsinomlar n hipoekojen olanlar n n ay r c tan s nda nekroz, hipovaskülarize iskemik alanlar, neoplazik tromboz, karsinoid tümör, koriokarsinom metastazlar, böbrek ve pankreas tümör metastazlar, ekojen olanlar n n ay r c tan s nda da kolon kanseri metastazlar gözönünde bulundurulmal d r. BTde kontrast madde injeksiyonu öncesinde genellikle hipodens (30-50 UH) görülürler. %5-15 oran nda kalsifikasyon içerirler. Kalsifikasyonlar ince noktac klar halinde, nodüler ya da hipodens lezyon içinde amorf tarzda olabilirler. Hemorajik odak ya da subkapsüler hematom içerebilirler. Ya l karaci- er dokusu içinde rölatif olarak hyperdense ya da izodense görünüm de sergileyebilirler. V kontrast madde sonras nda tümör hipervaskülarize ve heterojen satellit nodülleri olan dominant kitle görünümündedir. %67 oran nda kapsül içerebilir. Ay r c tan da konfluens fibrozis gözönünde bulundurulmal d r. Tümör çevresi kapsül anatomo-patolojik olarak baz hepatosellüler karsinomlar için tan mlanm flt r. Peritümöral kapsül vakalar n yar s nda portal fazda tümör hipodens hal al rken tümör çevresinde hiperdens bir çerçeve olarak görüntülenmifltir. Yavafl ak m h z içeren pek çok küçük damarlardan oluflmufl olmas Anjio-BT görüntülerini aç klar. Tümör çevresindeki kapsül magnetik rezonansla daha iyi görüntülenebilir; fakat kapsül hepatosellüler karsinomlar için karakteristik de ildir. Selim hepatik tümörlerde de görülebilir. Angioscanner protokolünde kontrast maddenin dinamik incelemesi tümör vaskülarizasyonu ile birlikte endovenöz obstrüksiyonlar n da görüntülenmesini sa lar. Hepatosellüler karsinomlar tümöral neo-vaskülarizasyonlar nedeniyle hipervasküler lezyonlar olup,parankimografide heterojen kontrast boyanma özelli i sergileyen atipik vasküler tümöral formasyonlar fleklinde gözlenirler. Portal obstrüksiyona neden olabilirler. Hepatosellüler karsinomlar n büyük ço unlu u hipervaskülarize olmakla birlikte, hipovasküler, mikst ve 32

7 Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme intratümöral nekroz nedeniyle avasküler olanlar da vard r. Hosoki ve ark. 8,9 yapt klar dinamik angioscanner çal flmalar nda hepatosellüler karsinomlar kontrast madde fixe etme özelliklerine göre 3 flekilde tarif etmifllerdir: Tip 1: Arteryel fazda silik boyanma, portal fazda normal karaci er parankimine göre daha hipodens görünüm hipovasküler hepatosellüler karsinomlar için karakteristiktir. Tip 2: Arteryel fazda süratli boyanma,portal fazda normal karaci er parankimiyle efl görünüm hipervasküler hepatosellüler karsinomlar için karakteristiktir. Type 3: njeksiyon öncesi lezyonlar isodens görünümdedir. Arteriel ve portal fazda hiperdens boyanma interstitiel doku yo unlu u olan mikst vasküler tümörler için karakteristiktir. nceledikleri hepatosellüler karsinomlar arteriel fazda 12 vakada hiperdens, 6 vakada mixte ve 1 vakada izodens olarak görüntülemifllerdir. B L YER PATOLOJ LER ntrahepatik Kolanjiokarsinom Massiv nodüler tipte ya da diffüz tipte olabilir. Boyutlar 5-20 cm aras nda de iflebilir. %65 oran nda satelit nodül içerir. %18 oran nda noktal kalsifikasyonlar içerebilir. US de hiper (%75), izo ya da hiporekojen (%14) olabilir. Homojen ya da heterojen kitle görünümüne dilate safra kanallar efllik eder. BT de tekil homojen kontrast madde fikse etmeyen irregüler kontürlü homojen oval ya da yuvarlak kitle tarz nda görüntülenir. MR da T1 a rl kl serilerde genifl santralli heterojen hipointens, T2 a rl kl serilerde periferik hiperintensite ve santral fibroz nedeniyle hipointens mass olarak görüntülenir. Rekürran Pyojenik Kolanjit Proksimal intrahepatik safra kanallar genifllemifltir. ntrahepatik arborizasyon azalmas dikkati çeker. ntrahepatik safra kanallar pigmente tafllarla ya da çamurla dolu olarak izlenir. Ana safra kanal dilatedir. %30 olguda koledokolithiazis mevcuttur. %22 oran nda safra yollar nda striktürler, %3-52 oran nda pneumobilie izlenebilir. Segmental hepatik atrofi %36 olguda mevcuttur. Sklerozan Kolanjit Kronik intermittan sar l kla karakterizedir. Ana safra kanal hemen her zaman tutulur. ntra ve ekstrahepatik safra kanallar %68-89 oran nda tutulur. US de portal triad parlak ekojenik görünümdedir. BT de safra kanallar nda dilatasyon, stenoz, duvarda nodülarite, safra kanallar nda duvar kal nlaflmas ve ekstrahepatik safra kanallar nda duvar boyanmas gözlenir. Ay r c tan da sklerozan kolanjiokarsinoma, akut asandan kolanjit, primer bilier siroz gözönünde bulundurulmal d r. 33

8 fiebnem Özgülle, Hakan fientürk Kolesistit US de safra kesesi duvar kal nl 3 mm nin üzerindedir. Ödeme ba l halo görüntüsü mevcut olabilir. Pseudomembranlar gözlenebilir. Hidrops efllik edebilir. Dopplerde safra kesesi boyunca sistik arterin görüntülenmesi %98 spesifiktir. Kolelitiazisle birlikte olabilir. Gangrene olabilir; ampiyeme ve perforasyona yol açabilir. Perforasyon sonrasi perikolesistik abse ya da akut peritonit bulgular saptanabilir. Koledokolitiazis En yayg n bilier obstrüksiyon nedenidir. ntra ve ekstrahepatik safra yollar nda primer olarak kalkül oluflabilece i gibi safra kesesi orijinli kalküllerin pasaj s ras nda da t kan kl k oluflabilir. BT de %50-90 oran nda tafl görüntülenebilir. Target sign karakteristikdir. US de %13-75 oran nda görüntülenebilir. Safra kanallar %64-77 oran nda dilate, %36 oran nda normal olarak gözlenebilir. Ampuller Tümörler Ampulla Vateri nin glandüler epitelinden kaynaklanan selim ya da habis tümörlerdir. Duktal obstrüksiyona ba l intermittan tipte iktere sebep olurlar. Ana safra kanal n n en distal segmentlerinde dilatasyon gözlenir. rregüler polipoid dolum defekti ampullada sirkumferansial tm geliflimine ba l stenoz bulgular mevcut olabilir. Pankreatik dilatasyon ve double-duct sign mevcut olabilir. Ay r c tan da periampuller duodenal adenomlar, adenokarsinomlar, koledokosel, Brunner gland tümörleri, pankreatit ve ampullada tafl impaksiyonu gözönünde bulundurulmal d r. A DS Kolanjiti Sklerozan kolanjit benzeri intra ve ekstrahepatik safra yollar nda irregüler dilatasyon, papiller stenoz, safra kesesi ve safra yollar nda duvar kal nlaflmalar, perikolesistik s v birikimi radyolojik bulgular aras ndad r. Askariazis Santralinde radyolusent çizgi içeren 2-4 mm uzunlukta tübüler ekojenik dolum defekti oluflturur. Bilier Kistadenom Nadir mültiloküler selim kistik tümörler aras ndad r. %85 oran nda intrahepatik safra yollar nda görülür. Boyutlar cm aras nda de iflebilen papiller ve müral nodüller içeren multiloküle septal s v -s v seviyelenmesi gösterebilen BT incelemesinde duvar ve septalar kontrast madde fikse eden kompleks kistik avasküler mass fleklinde görüntülenir. 34

9 Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme SONUÇ kterli hastaya yaklafl mda ilk aflama ultrasonografidir. Hepato-bilierpankreatik sistemin anatomisi, klini i ve görüntülemesi konusunda tecrübeli kifliler taraf ndan hasta hakk nda daha önceden elde edilmifl bilgiler fl nda yap lan ultrasonografi çok de erli bilgiler verebilir. Di er yararl bir yöntem trfazik spiral tomografidir. Bilio-Pankreatik sistem hastal klar n n nihai tan s ve bazen de tedavisinde, tecrübeli ellerde yap lan Endoksopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERKP) ile gerçeklefltirilebilir. KAYNAKLAR 1. Foulner D. Sonographic gallbladder wall thickening in children: association with acute hepatitis. Australas Radiol 1991; 35(4): Tai D ve ark. Sequential evaluation of portal venous hemodynamics by Doppler ultrasound in patients with severe acute hapatitis. Am J Gastroenterol 1996; 91(3): Yang ve ark. Portal blood flow in acute hepatitis with and without ascites: a non-invasive measurement using an ultrasonic Doppler. J Gastroenterol Hepatol 1995; 10(1): Ohnishi ve ark. Clinical and portal hemodynamic features in cirrhotic patients having a large spontaneous splenorenal and/or gastrorenal shunt. Am J Gastroenterology 1986; 81: Harbin ve ark. Diagnostic of cirrhosis based on regional changes in hepatic morphology: a radiological and pathological analysis. Radiology 1980; 135: Berland ve ark. Doppler Diagnostik Imaging. 1985; p Moss ve ark. Computed Tomography of the Hepatobiliary System. 1983; p Hosoki ve ark. Dynamic computed tomography of hepatocelluler carcinoma. Am J Roentgenol 1982; 139(6): Hosoki ve ark. Dynamic computed tomography of isodense hepatocelluler carcinoma. J Comput Assist Tomogr 1984; 8(2):

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Portal Hipertansiyonda Doppler USG. Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Portal Hipertansiyonda Doppler USG. Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Portal Hipertansiyonda Doppler USG Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenim Hedefleri Portal hipertansiyon Portal Doppler tekniği Gri-skala komponent İntrahepatik Doppler analiz Ekstrahepatik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS NOTU FORMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS NOTU FORMU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS NOTU FORMU DERSİN ADI: Hepatopankreatobiliyer sistem görüntülemesi DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Ayşe Erden DÖNEM: 4 ve 5 DERSİN

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

SİROZDA DOKU VE LEZYON KARAKTERİZASYONU. Murat Acar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı

SİROZDA DOKU VE LEZYON KARAKTERİZASYONU. Murat Acar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı SİROZDA DOKU VE LEZYON KARAKTERİZASYONU Murat Acar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Tel: 90 216 5709233 e-posta: drmacar@hotmail.com Öğrenme

Detaylı

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ Dr. Berna Oğuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Pediatrik KC kitleleri İntraabdominal kitlelerin %5-6 Primer hepatik

Detaylı

ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ. Gastroenteroloji Bilim Dalı

ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ. Gastroenteroloji Bilim Dalı ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ Dr. Hakan Şentürk Gastroenteroloji Bilim Dalı Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi A.K. 69, E A.K. 69 Yaş, E Şikayeti: 1 ayda 10 kg kaybı olan ve 15 gündür sarılığı artan hasta. USG:İntrahepatik

Detaylı

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Doç.Dr. Mine Güllüoğlu İÜ İTF Patoloji AD Mart 2015 SAFRA KESESİ ANOMALİLERİ Anomaliler Safra taşları Şekil anomalileri

Detaylı

Kronik Hepatit Takibinde Karaciğer Ultrasonografisi radyolog gözüyle

Kronik Hepatit Takibinde Karaciğer Ultrasonografisi radyolog gözüyle EKMUD İzmir Günleri,18 Aralık 2013 Kronik Hepatit Takibinde Karaciğer Ultrasonografisi radyolog gözüyle Dr. Erkan KISMALI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Erkan KISMALI, Bergen, Norveç,

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

TIBBİ ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ ÜST ABDOMEN ULTRASONOGRAFİ İNCELEMESİ UYGULAMA KILAVUZU

TIBBİ ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ ÜST ABDOMEN ULTRASONOGRAFİ İNCELEMESİ UYGULAMA KILAVUZU TIBBİ ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ ÜST ABDOMEN ULTRASONOGRAFİ İNCELEMESİ UYGULAMA KILAVUZU Düzenlenme Tarihi: Aralık 2006 ÖNSÖZ Bu kılavuz, hastalar için en uygun yaklaşımı sağlamaya çalışan ultrasonografi uygulayıcıları

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Kronik Karaciğer Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri. Dr. Mustafa ÖZDEMİR Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Karaciğer Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri. Dr. Mustafa ÖZDEMİR Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Karaciğer Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri Dr. Mustafa ÖZDEMİR Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer anatomisi Vücudun en büyük parankimal organı Hacmı kişilerin yaş ve boyutuna

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

PANKREAS KARSİNOMU. Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir

PANKREAS KARSİNOMU. Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir PANKREAS KARSİNOMU Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Özet: Son yıllarda kesitsel görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile pankreas kanseri saptanma oranında tüm

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

Pankreatikobilier sistemde MR görüntüleme. Dr. Ahmet SIĞIRCI İnönü Üniv. TÖTM Radyoloji AD Çocuk Rad BD Malatya

Pankreatikobilier sistemde MR görüntüleme. Dr. Ahmet SIĞIRCI İnönü Üniv. TÖTM Radyoloji AD Çocuk Rad BD Malatya Pankreatikobilier sistemde MR görüntüleme Dr. Ahmet SIĞIRCI İnönü Üniv. TÖTM Radyoloji AD Çocuk Rad BD Malatya Yol haritamız Giriş, Embriyoloji, Anatomi, Teknik, Endikasyonlar, Giriş Temel görüntüleme,

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı Portal Hipertansiyon Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 GİS Dalak Portal Ven Karaciğer Hepatik Ven Hepatik Arter Portal Hipertansiyonun Tanımı Portal hipertansiyon:

Detaylı

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Dr. Süha Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Öğrenim Hedefleri Renovasküler Hastalık Doppler teknik, püf noktası ve tuzaklar

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (2) 73-77, 2003 73

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (2) 73-77, 2003 73 ARAŞTIRMALAR Karahan, Baykara, (Research Işın, Reports) Coşkun KARACİĞER SOLİD KİTLELERİNE EŞLİK EDEN GEÇİCİ HEPATİK KONTRASTLANMA FARKI: İKİ FAZLI BT VE MRG BULGULARI Transient hepatic attenuation difference

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

BUDD-CHİARİ SENDROMU. İnt.Dr.Yasemin KANDEMİR Aralık 2013

BUDD-CHİARİ SENDROMU. İnt.Dr.Yasemin KANDEMİR Aralık 2013 BUDD-CHİARİ SENDROMU İnt.Dr.Yasemin KANDEMİR Aralık 2013 Budd-Chiari sendromu (BCS) hepatik venöz çıkış akımının tıkanması ile oluşan nadir bir klinik tablodur.kitle etkisi yaratan patolojiler (tümörler,

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

KARACİĞER BİYOPSİLERİNDE PATERN ANALİZİ. Dr. D. Sema ARICI Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2016/ANTALYA

KARACİĞER BİYOPSİLERİNDE PATERN ANALİZİ. Dr. D. Sema ARICI Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2016/ANTALYA KARACİĞER BİYOPSİLERİNDE PATERN ANALİZİ Dr. D. Sema ARICI Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2016/ANTALYA Bilinmesi gereken Yapılar!!!!! Histoloji Turu SANTRAL VEN PORTAL ALAN Hepatik arter Safra duktusu Portal

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PORTAL HİPERTANSİYON

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PORTAL HİPERTANSİYON ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PORTAL HİPERTANSİYON Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi 2007 Normal portal ven basıncı : 7 mm Hg

Detaylı

Karaciğer Biyopsisi 15.Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu, KLİMİK 29 Nisan 2016, Ankara. Uzm. Dr. Sami KINIKLI

Karaciğer Biyopsisi 15.Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu, KLİMİK 29 Nisan 2016, Ankara. Uzm. Dr. Sami KINIKLI Karaciğer Biyopsisi 15.Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu, KLİMİK 29 Nisan 2016, Ankara Uzm. Dr. Sami KINIKLI Karaciğer biyopsisi altın standart İlk karaciğer biyopsisi 1883 de Paul Ehrlich tarafından

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir.

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir. 1) Şiddetli şokta, böbrekte aşağıdakilerden hangisi görülür? (1999 EYLÜL) a.glomerulonefrit b.pyelonefrit c.akut tubuler lezyon d.papiller nekroz e.akut interstisiyel nefrit Hipovolemik şokta böbrekte

Detaylı

KRONİK KARACİĞER HASTALARINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME. Dr. Nagihan İnan Gürcan

KRONİK KARACİĞER HASTALARINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME. Dr. Nagihan İnan Gürcan KRONİK KARACİĞER HASTALARINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME Dr. Nagihan İnan Gürcan Görüntüleme Yöntemleri US BT Radyasyon (10 msv) CIN (%0,6-2.3; böbrek fonk bozuksa %3-21) MRG NSF ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Kronik

Detaylı

HEPATİTTE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

HEPATİTTE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HEPATİTTE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME Prof. Dr. İsmail Mihmanlı, Doç. Dr. Fatih Kantarcı, Uz. Dr. Deniz Çebi Resim 1. Akut hepatitli olguda ultrasonografi; karaciğer ekojenitesi azalmış, portal cidar ekoları

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

HEPATOBİLİER SİSTEM, PANKREAS VE DALAK RADYOLOJİSİ

HEPATOBİLİER SİSTEM, PANKREAS VE DALAK RADYOLOJİSİ HEPATOBİLİER SİSTEM, PANKREAS VE DALAK RADYOLOJİSİ Hepatobilier sistemde görüntüleme yöntemleri: oral kolesistografi, intravenöz kolanjiografi, intraoperatif kolanjiografi, perkütan transhepatik kolanjiografi

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

MALİGN PANKREAS HASTALIKLARI. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

MALİGN PANKREAS HASTALIKLARI. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi MALİGN PANKREAS HASTALIKLARI Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Pankreas Ca Dünyada her yıl 185 000 yeni olgu 13. en sık kanser Kanser ölümlerinde 8. sırada Sindirim

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

PORTAL VEN TROMBOZU. II. Hepatoloji Okulu. Dr. Erol Avşar

PORTAL VEN TROMBOZU. II. Hepatoloji Okulu. Dr. Erol Avşar PORTAL VEN TROMBOZU II. Hepatoloji Okulu Dr. Erol Avşar SORU PVT lu hastalarda akut veya kronik olguyu ayırt eden kavernöz transformasyon oluşumu genelde kaç haftada tamamlanır? a) 2 hafta b) 5 hafta c)

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De erlendirmesi. erlendirmesi. Dr. SEM H AYTAÇLAR

Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De erlendirmesi. erlendirmesi. Dr. SEM H AYTAÇLAR Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De Dr. SEM H AYTAÇLAR Abdominal BT De Acilde Akut Kar n n A r s A En s k s k ba vurulardan: % 5-10 Etiyoloji ço unda belirsiz: % 42 Cerrahi neden % 15-40 Yat : : %

Detaylı

PEDİATRİK ABDOMİNAL ACİLLERDE RADYOLOJİ. Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

PEDİATRİK ABDOMİNAL ACİLLERDE RADYOLOJİ. Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı PEDİATRİK ABDOMİNAL ACİLLERDE RADYOLOJİ Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İçerik Abdominal acillerde istenebilecek radyolojik tetkikler nelerdir? Radyolojik

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3 Sorular Soru 1 a) BT US izleminde boyut artışı gösteren ovaryan kompleks kistik bir lezyon için ne yapılmalıdır? b) PET BT c) MR d) Laparoskopi e) Laparotomi Soru 1 a) BT US

Detaylı

ENDOSONOGRAFİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER DR. EMRAH ALPER

ENDOSONOGRAFİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER DR. EMRAH ALPER ENDOSONOGRAFİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER DR. EMRAH ALPER EUS eğitimi teorik bilgi ile desteklenen hands-on bir süreçtir Kendi kendine yada yabancı ülkedeki bir merkezde TEMEL endosonografik değerlendirmeyi

Detaylı

Ekinokokkozis, ekinokoklar n larval formlar n n neden olduğu paraziter

Ekinokokkozis, ekinokoklar n larval formlar n n neden olduğu paraziter Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:395-399 ABDOMEN RADYOLOJ S OLGU B LD R S Hepatik alveoler ekinokokkozis: US, BT ve MRG bulgular Mutlu Cihangiro lu, Osman Do ru, Hayreddin Yekeler, Yasemin Boztosun

Detaylı

KARACİĞERİN PRİMER MALİN TÜMÖRLERİNDE MRG

KARACİĞERİN PRİMER MALİN TÜMÖRLERİNDE MRG KARACİĞERİN PRİMER MALİN TÜMÖRLERİNDE MRG Karaciğer, benin/malin özellikte çok sayıda neoplazik lezyon ve ayrıca bunlar ile karışarak tanı sorunlarına yol açabilen non neoplazik lezyonlara ev sahipliği

Detaylı

Olgu: Asitli Hasta. Dr. Hakan AKIN

Olgu: Asitli Hasta. Dr. Hakan AKIN Olgu: Asitli Hasta Dr. Hakan AKIN OLGU SUNUMU S.M.Ç. 40 yaşında erkek Şikayeti:4 gündür olan karında ağrı ve yaygın şişlik, şişkinlik hissi, gaz ve gayta çıkaramama Özgeçmiş: 10 yıl önce kolesistit? Soygeçmiş:

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA Dr. Şükrü Mehmet Ertürk Radyolojinin diğer alanlarında olduğu gibi, karaciğer görüntülemenin de primer amacı benign lezyonları, malign lezyonlardan ayırt etmektir

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü in Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü Ersan LTUN, avut TÜNEY Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji na ilim alı, İstanbul Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) karaciğerin fokal

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım. Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım. Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Sağ Üst Kadran Ağrısı Safra sistemi: Akut Kolesistit (AK) ve komplikasyonları SK torsiyonu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Karaci er Sirozunun Etyolojisi ve Patogenezi

Karaci er Sirozunun Etyolojisi ve Patogenezi .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 87-91 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Pankreas TümörleriT Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Pankreas Kanserinin Tipleri Pankreatik duktal adenokarsinoma Tüm pankreatik CA lerin %90 Kistik neoplasmlar Adenomas / adenokarsinoma Endokrin tümörler Gastrinoma

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Karaciğerin Vasküler Hastalıkları

Karaciğerin Vasküler Hastalıkları 394 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Karaciğerin Vasküler Hastalıkları Trd Sem 2015; 3: 394-405 Nevra Elmas, Mustafa Harman ÖĞRENME HEDEFLERİ Karaciğerin Vasküler Hastalıklarında Uygulanacak

Detaylı

Primer hepatik lenfomanın manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Primer hepatik lenfomanın manyetik rezonans görüntüleme bulguları Dicle Tıp Dergisi / E. Gökçe ve ark. Primer hepatik lenfoma MR bulguları 2013; 40 (1): 113-117 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0235 OLGU SUNUMU / CASE REPORT Primer hepatik lenfomanın

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar. Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar. Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Feokromositoma Kromafin hücrelerden köken alır 2 tip hücre içerir:kromafin hücreler ve sustentaküler

Detaylı

Siroz, etyolojisinde enfeksiyöz, toksik, otoimmün

Siroz, etyolojisinde enfeksiyöz, toksik, otoimmün Güncel Gastroenteroloji Siroz Zemininde Görülen Karaci er Lezyonlar Nuray Ünsal HL LO LU, yfle ERDEN nkara Üniversitesi T p Fakültesi, Radyoloji na ilim Dal, nkara Siroz, etyolojisinde enfeksiyöz, toksik,

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli

Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli Şikayeti: Sağ memede kitle Hikayesi: Sağ memede olan kitlenin son bir ayda daha da büyümesi üzerine doktora başvurmuş. Menarş: 14 İlk doğum yaşı:

Detaylı

Biliyer Sistem & Pankreas. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biliyer Sistem & Pankreas. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biliyer Sistem & Pankreas Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biliyer Sistem&Pankreas Biliyer sistem Pankreas patolojilerini değerlendirmede kullanılan BT ve MR çekim protokollerini öğrenmek

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı

ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Röntgen ışınları asla bizi yanıltmazlar, onların dilini yanlış yorumlamakla yada onlardan verebileceklerinden

Detaylı

Primer sklerozan kolanjit (PSK) etyolojisi bilinmeyen,

Primer sklerozan kolanjit (PSK) etyolojisi bilinmeyen, Güncel Gastroenteroloji Sklerozan kolanjit radyolojisi Dr. Hasan YERL, Dr. Muhteflem A ILDERE aflkent Üniversitesi T p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal, Ankara Primer sklerozan kolanjit (PSK) etyolojisi

Detaylı