Doç. Dr. Halit YAZICI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Halit YAZICI"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ Doç. Dr. Halit YAZICI

2 BETONUN DĐĞD ĐĞER ÖZELLĐKLERĐ BETONUN f-f DAVRANIŞI f f c f c 3 bm

3 σ σ σ Doğrusal Elastik Doğrusal Olmayan Elastik Doğrusal Olmayan Đç Sürtünmeli Elastik Diğer bir çok yapı malzemesi gibi, beton da belirli bir mertebeye kadar elastik davranış gösterir. Đdeal elastik bir malzemede deformasyon gerilmenin uygulanması ile ani olarak oluşur ve gerilmenin kaldırılması ile ortadan kalkar. Bu tanımlama doğrusal gerilme-birim deformasyon ilişkisini açıklıyor olsa da, Şekil de görüldüğü üzere elastik davranış betonda, camda ve bazı kayaçlarda olduğu gibi doğrusal olmayabilir.

4 GERİLME LME-ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME İLİŞKİSİ ve ELASTİK K DAVRANIŞ Yük k altında belirli mertebede şekil değiştirme gösteren, g yük y kaldırıld ldığında ilk haline dönen d malzemelere elastik malzemeler denilmektedir. Malzemenin bu tür t r davranışı elastik davranış olarak tanımlanmaktad mlanmaktadır. Bu tür t r davranış ışta Hooke Kanuna uygun olarak gerilmelerle şekil değiştirmeler orantılıdır. r. σ= E Burada; σ: gerilme : Birim şekil değiştirme E. Elastisite modülünü ifade etmektedir.

5 Şekil den görüldg ldüğü üzere, agrega ve çimento hamurunun tipik gerilme-şekil ekil değiştirme eğrileri e doğrusal iken, eksenel basınç altında betonun davranışı doğrusal değildir. Bir başka deyişle, kompozit bir malzeme olan betonun özellikleri, bileşenlerinin enlerinin özelliklerinin toplamı olarak düşünülmemelidir Gerilme agrega beton Çimento hamuru Birim şekil değiştirme

6 Şekil de betonun basınç yüklemesi ve yükün n kaldırılmas lması sırasındaki gerilme- birim deformasyon ilişkisi görülmektedir g gerilme basınç dayanımı yükün boşaltılması kalıcı deformasyon Birim deformasyon

7 Şekil de farklı dayanım m sınıflars flarındaki betonların n tipik gerilme-birim deformasyon eğrileri e gösterilmig sterilmiştir. tir. Aynı gerilme/dayanım m oranında nda beton ne kadar mukavemetli ise birim deformasyonu da o kadar yüksektir. 1 MPa basınç dayanımına na sahip bir betonda en büyük b gerilmede birim deformasyonun tipik değeri eri iken MPa lık bir betonda bu değer er.1-3 e e karşı gelir. Ancak, dayanım m bir kenara bırakıldığında yüksek y dayanıml mlı betonların n elastisite modülü daha yüksek olduğundan undan aynı gerilme değerinde erinde mukavemeti yüksek y olan beton daha az deformasyon yapar Dayanım (MPa) C8 C4 C Birim Şekil Değiştirme (1-6 )

8 Betonun f-ilif lişkisini Tanımlamak İçin Geliştirilmi tirilmiş Bağı ğıntılar Beton için i in gerilme-birim deformasyon eğrisi e sadece bir malzeme özelliği i olmayıp p deney koşullar ullarından da etkilenmektedir. Dolayısıyla, yla, gerilme-birim deformasyon eğrisi için i in bir denklem formüle etmek oldukça a güçg üçtür. Ancak, böyle b bir bağı ğıntı, yapısal analiz için i in oldukça a kullanış ışlıdır. Bu sebeple betonun gerilme-birim deformasyon ilişkisini bağı ğıntılarla temsil edebilmek için i in bir çok çalışma yapılm lmıştır.

9 Bunlar arasında, eğrinin e özelliklerine bağlı olarak tanımlanan Voellmy bağı ğıntısından ndan söz z etmekte fayda vardır. r. Denklem şu şekilde kurulmuştur: Bir i ye karşı şıt t fi, alıns nsın, n, şekil değişimi imi i den itibaren kadar artarsa, gerilme de f f kadar artacaktır. r. Yalnız z (i),( (( o ) a a ne kadar yakın ise, aynı 'na karşı şıt t gelen f f o kadar küçüktür.

10 f Bu özellik göz g önüne ne alınarak aşağıdaki diferansiyel denklem yazılabilir: df df d = K( ) d denkleminin integrali şu şekilde hesaplanabilir: f = K. f = K.

11 Sınır şartlarından = iken f = f c olmaktadır. Bu nedenle K parametresi şu şekilde hesaplanabilir: f = K. c = - K ( ) K = - ( fc ) ( )

12 K yerine konulursa, K yerine konulursa, ( ) ( ) ( ) ( ) = =. f. f - f c c ( ) ( ). f f c = = c f f Bu denklem 1 < değerleri için geçerlidir

13 Bir diğer bağı ğıntı Smith ve Young tarafından önerilmiştir. Smith ve Young bağı ğıntısının n deney verilerine daha iyi uyum sağlad ladığı ifade edilmektedir. f 1- = f e c

14 Betonun f - eğrisinin, o'dan büyük b k birim kısalmalara karşı şıt t gelen düşüşd bölgesinin de, betonarme elemanların n davranış ışlarında önemli yeri vardır. r. Yapılan çalışmalar, doğrusal bölge b dışındaki zorlamalar altında, en dışd ıştaki lifin birim kısalma değeri eri o'a ulaştığı ığında kırılma k durumuna hemen ulaşı şılmadığını ve elemanın n yük y k taşı şımaya devam ettiğini ini göstermig stermiştir. tir. Bu davranışı ışın kaynağı f - eğrisinin, o o 'dan büyük b k birim kısalmalara karşı şıt t gelen düşüşd kısmıdır. Eğrinin E bu özelliğinden inden dolayı,, en dışd ıştaki lif taşı şıma gücüg kapasitesine ulaşı şınca, aşıa şırı gerilmeleri daha az zorlanan komşu u liflere aktarmaktadır. r. Bu olay gerilmelerin yeniden dağı ğılımı (redistribution) adını alır. Bu davranış nedeniyle Betonarmede Taşı şıma GücüG hesap kavramı ve yöntemi y doğmu muştur.

15 Poisson Oranı Eksenel yüke y maruz kalmış bir malzemede elastik bölge içerisinde i yanal birim deformasyonların eksenel birim deformasyona oranı Poisson oranı olarak adlandırılır. r. Betonun Poisson oranı.15 ile. arasında değişir. ir. µ = y y: yanal birim şekil : eksenel birim şekil değiştirme

16 ELASTİSİTE TE MODÜLÜ Malzemenin elastisite modülü veya elastik modülü rijitliğinin inin bir ölçüsüdür. Diğer bir deyişle malzemenin şekil değiştirmeye karşı koyabilme kapasitesini gösterir. g Betonda değişik ik sebeplerle oluşan şekil değiştirmelerin ve gerilmelerin hesabı için in elastisite modülünün n bilinmesi gereklidir. Yük Y k altındaki basit elemanlarda gerilmelerin ve karmaşı şık k yapılarda momentlerin ve sehimlerin hesabı için in de elastisite modülüne ihtiyaç vardır. r.

17 Basınç veya çekme altında betonun statik elastisite modülü eksenel yükleme y altında gerilme-birim deformasyon eğrisinin e eğimi e olarak verilir. Betonun gerilme-birim deformasyon eğrisinin e doğrusal olmayan karakterinden dolayı elastisite modülünün bulunmasında nda zorluklar yaşanmaktad anmaktadır. Bu nedenle elastisite modülünün n hesabında farklı tanımlar geliştirilmi tirilmiştir

18 ELASTİSİTE TE MODÜLÜ f f c Teğet Modülü.4 f c f - eğrisine herhangi bir noktada çizilen teğetin eğimine ise Teğet Modülü denir. Uygulamada bu teğet yaklaşık olarak eğrinin.4 fc gerilmesine karşıt gelen noktası esas alınarak çizilir.

19 ELASTİSİTE TE MODÜLÜ f Başlangıç Modülü f c Betonun bir başka elastisite modülü, Et ile gösterilen, f- eğrisinin başlangıçtaki teğetinin eğimidir (Et = tanα).

20 ELASTİSİTE TE MODÜLÜ f f c Sekant Modülü Sekant modülü, f - eğrisinin herhangi bir noktasını, koordinat merkezine birleştiren doğrunun eğimidir. Gerilmenin değeri ile değişir. Bu nedenle, sekant modülünün hesaplandığı gerilme değeri belirtilmelidir. Gerilme değeri, dayanımın (fc) belirli bir oranı olarak seçilir. Bu oran Đngiliz standardında %33 Amerikan standardında ise %4 olarak öngörülmüştür.

21 Yukarıdaki tüm t m Elastisite modüllerinin kullanımında nda bazı sorunlar vardır. r. Örneğin, bu tanımlamalar basınç dayanımının n mertebesine ve yükleme y hızına h göre g farklı değerler erler alabilir. Daha güvenilir g bir değer er olarak, Ed ile gösterilen Dinamik Elastisite modülü tanımı geliştirilmi tirilmiştir. tir. f- eğrisinin şekli uygulanan gerilmenin hızına h bağlı olduğundan, undan, yükleme y hızına h bağlı olarak Et de değişir. ir. Hız H arttıkça a Et daha büyük b k değerler erler alır. Yalnız z Et nin bu şekilde artışı ışının n da bir sınırıs vardır. r. Gerilmenin artım m hızıh belirli bir değerin erin üstüne çıkacak olursa, elde edilecek f-f eğrileri hep başlang langıçtaki aynı bir OA doğrusuna teğet et olur. Bu karakteristik başka bir deyişle, Et nin alabileceği i en fazla değerdir. erdir. Genel olarak en çok -4 4 dakika süren, s bir basınç deneyinden elde edilen, f-f eğrisinin başlang langıç teğetinin etinin eğimi e Ed, dinamik elastisite modülü olarak kabul edilebilir. Dinamik elastisite modülü ultrasonik ölçümlerle de bulunabilmektedir. Dinamik elastisite modülü, gerilmenin büyüklb klüğüne ve gerilme artım m hızına h bağlı olmadığı ığından, diğer elastisite modüllerine kıyasla k daha güvenilirdir. Yüksek Y dayanıml mlı betonlarda daha büyük b değerler erler alır.

22 Bazen deney sırass rasında, gerilme- birim deformasyon eğrisinin e başlang langıcı içbükey olarak gözlenir. Böyle B durumlarda gerilme- birim deformasyon eğrisi e üzerindeki iki nokta arasında çizilmiş doğrunun eğimi e olan Chord (kiriş) Modülünün kullanımı tercih edilebilir. Çoğu u standart betonun elastisite modülünün n ve Poisson oranının n bulunması için in kiriş metodunu tanımlar. Bu amaçla, 15 x 3 mm lik silindir örnekler kullanılır. Deformasyonlar komparatör (dial gage) veya strain gage ile ölçülür r (Şekil( 11.1). Sünme S olayını devre dışıd bırakmak ve komparatörün n oturmasını sağlamak amacıyla deney sırass rasında en az iki ön n yükleme y yapılır.

23

24 Elastisite modülü deneysel yöntemler y dışında şu şekillerde de hesaplanabilir: f- eğrisi için i in kabul edilen fonksiyonun 'na göre türevi, t = durumunda betonun elastisite modülünü verir. Örneğin, Voellmy parabolü betonun f-f eğrisini simgeliyorsa ;.fc. f = fc - = ( ) f c bağıntısının na göre türevi df d =.f c - ( ) f c = için df d =.f c E =.f c

25 Smith - Young fonksiyonunun betonun f-f davranışı ışını simgelediği i varsayılırsa ; f 1- = f e c fonksiyonunu n na göre türevi alınırsa df d = + f c e fc. e df d = + f c e fc. e = için df *e = E = d

26 Ayrıca deneysel çalışmalardan yararlanarak, elde edilen ampirik formüllerden elastisite modülü tahmin edilebilir Bu bağı ğıntılardan biri L'Hermite formülüdür E = K f c Đlişkideki K parametresi 18-3 arasında değerler alabilmektedir.

27 Amerikan Beton Enstitüsünce nce belirlenen bağı ğıntıya göre g (ACI Building Code 318-9) Normal ağıa ğırlıklı betonlar için i in (ρ=3( kg/m3) E = 4.73 f c c fc<4 MPa E = 3.3 f 6.9 4<fc<8 MPa c c + E = 3.65 f c c 8<fc<14 MPa

28 TS 5 de ise betonun basınç dayanımına na bağlı olarak elastisite modülünün n aşağıa ğıdaki bağı ğıntıyla hesaplanabileceğini ini belirtmektedir E = 35 f + cj ckj 14

29 Elastisite modülü ayrıca ultrases yöntemiyle de saptanabilir L uzunluğunda unda bir beton üzerinde özel aygıtlarla üretilen ultrases dalgalarının, n, beton elemanın n bir ucundan diğer ucuna varabilmesi için, i in, geçen en (t) zamanı mikrosaniye mertebesinde ölçülür. Beton içindeki indeki V ses hızı h ; V = L t olarak cm/s boyutunda bulunur E = V x δ g bağıntısından E hesaplanabilir. Burada δ betonun birim hacim ağırlığı, g yerçekimi ivmesidir

30 Boyut değişimi yapıldığında bağıntışu şekle gelir : E = 1 5 xv x δ 9.81 Burada, V km/sn, δ kg/lt, E kgf/cm birimlerinde alınır

31 Tablo da farklı sınıflardaki betonların n basınç dayanımlar mları kullanılarak larak elastisite modülleri değişik ik standartlara veya bağı ğıntılara göre g hesaplanmış ıştır. Elastisite Modülü (MPa) f c (MPa) TS5 ACI CEB Smith- Young Voellmy

32 ÖRNEK - 1 ÖRNEK SORULAR cm ayrıtl tlı bir beton küp k üzerinde yapılan basınç deneyinde; 1 tonluk yük y k altında betonun 1,6x1 - mm kısaldk saldığı,, 6 ton yük y altında ise,83x1 - mm kısaldk saldığı ölçülmüştür. Bu sonuçlara göre g betonun σ- (f-) ) davranışı Voellmy Parabolü ile simgelenmekte ise betonun olası basınç dayanımını bulunuz.

33 ÇÖZÜM: f 3 15 A B f < f 3 ise f-f doğrusal davranış gösterir. 4,15 8 (x1-5 )

34 f = f c ( ) 6 f1 = = 15 kgf / cm * 1 f = = 3 kgf / cm * 1,83*1 = = 4,15*1 5 1, 6*1 = = 8*1 5

35 AB nin eğimi e yaklaşı şık k olarak betonun E si E kabul edilebilir. E f c 3 15 E = = 3,9*1 kgf / cm 5 (8 4,15)*1 5 (Voellmy bağıntısının na göre türevi alınır, = verilirse = bulunur.) ( =tepe noktasında birim şekil değiştirme) 5 5 3,9*1 = fc fc 1,95*1 = f=3 için 5 = 8*1 (3<f c /3) 5 5 f 8*1 3 = 8*1 * c ( )

36 8* = 8*1 *1,95*1 ( ) 5 5 8*1 8*1 1,9 =, 8 = = 14*1 5 f c = 1,95*1 idi. f = 1,95*1 *14*1 = 3 kgf / cm c

37 ÖRNEK - ÖRNEK SORULAR 15 cm çaplı,, 3 cm yükseklikli y beton silindir örnekleri ortalama 56 ton basınç yükünde kırılmk lmışlardır. r. Kırılma K anında nda ise,6 mm kısalmk salmışlardır. r. Betonun f-f davranışı Smith Young fonksiyonu ile simgelenmektedir. a)basınç dayanımını ve kırılma k anındaki ndaki birim şekil değişimini imini hesaplayınız. b)elastisite modülünü hesaplayınız. c)bu malzemeden yapılm lmış 4* cm enkesitli,,5 m yükseklikli kolonun en fazla 1,5 mm kısalma k yapmasına izin verilmektedir. Söz S z konusu kolona kaç ton yük y k emniyetle yüklenebilir? (Emniyet katsayısı=,5)

38 a) 56* 4 fc = = 316, 9 kgf / cm π *15,6 = = 3 *1 3 f = f c ( ) f f c=316,9 kgf/cm B =*1-3

39 b) Elastisite modülü f fc e (1 ) = Smith-Young fonksiyonunun a göre türevi alınıp = için değeri bulunursa E fc* e = olarak elde edilir. 361,9* e E = = kgf cm e = 3 *1 5 4, 3*1 /, 718

40 c) l = 1, 5mm izin verilen kısalma 4 l 1, 5 = = = L 5 5* *1 = = 3 *1, 5 f = 316,9*, 5* e = 167, 7 kgf / cm (1,5) P = 167, 7* * 4 = kg Pemn = = 5367kg Pemn = 53,5ton,5

41 ÖRNEK - 3 ÖRNEK SORULAR 1*1*5 cm ayrıtl tlı bir beton prizma üzerinde eksenel doğrultuda yapılan ultrases deneyinde sesin 5 cm lik boyu 18 mikrosaniye de geçti tiği i saptanıyor. Bu betondan yapılacak 75 cm yükseklikli y ve 4*4 cm enkesitli bir kolon 91 kg lık k düşey d ve eksenel yük y k altında ani olarak ne miktarda kısalk salır? Varsayımlar; betonun f-f davranışı voellmy parabolüne uymaktadır. L Hermitte formülü geçerlidir. erlidir. K= alınacakt nacaktır. Betonu birim hacim ağıa ğırlığı,4 kg/lt dir. Kolonun kendi ağıa ğırlığı ve burkulma ihmal edilecektir.

42 Betonun içindeki ses hızı V=L/t (cm/sn) V 5 18*1 5 = = 3,91*1 cm / sn 6 veya 3,91 km/sn E g 5 = 1 * V * =, 4 / kg lt g=9,81 cm/sn,4 E = 1 *3,91 * = 3733 kgf / cm 9,81 5 E = K f c (L Hermitte formülü) 3733 = f f = 348 kgf / cm c c Voellmy bağıntısından elastisite modülü E = f c f = f c ( ) * = 3 = 1,867*1

43 4*4 cm enkestli kolonda 91 kg lık yük altında oluşacak gerilme; 91 f = = 57 kgf / cm 4*4 f = f c ( ) Voellmy 57 = 348 ( ) ,867*1 1,867*1 = 1,867*1 x 57 = 348 x( x),164 = x x x x +,164 = 4 4*,164 x1, = m x1 = 1,91 x =, < olacağında x kökü kullanılmalıdır.

44 f B = 1,867*1 (, 855) = 1, 6*1 3 4 f i i h = h = = 4 4 mm 1,6*1 1, 6*1 * 75, 451 mm

45 BETONUN DĐĞD ĐĞER ÖZELLĐKLERĐ BETONUN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞI SÜNME f t t

46 BETONUN DĐĞD ĐĞER ÖZELLĐKLERĐ BETONUN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞI SÜNME RÖTRE YORULMA

47 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ Doç. Dr. Halit YAZICI

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞİMİNİ ÖLÇME, REOLOJİ VE VİSKOELASTİSİTE. Doç. Dr. Halit YAZICI Ders Notları

ŞEKİL DEĞİŞİMİNİ ÖLÇME, REOLOJİ VE VİSKOELASTİSİTE. Doç. Dr. Halit YAZICI Ders Notları ŞEKİL DEĞİŞİMİNİ ÖLÇME, REOLOJİ VE VİSKOELASTİSİTE Doç. Dr. Halit YAZICI Ders Notları ŞEKĐL L DEĞĐŞ ĞĐŞTĐRMENĐN ÖLÇÜLMESĐ Mekanik komperatör Strain gauge Malzemenin yük-şekily değiştirme ilişkisi tespit

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Oak 6 EKSENEL YÜK ALTINDAKİ ÇELİK LİFLİ VE LİFSİZ ETRİYELİ BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ DENEYSEL VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Kayaç Dayanımı ile Şekil Değiştirme Enerjisi İlişkilerinin İncelenmesi

Kayaç Dayanımı ile Şekil Değiştirme Enerjisi İlişkilerinin İncelenmesi ^ Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Fuar,, /MCE72005, izmir, Türkiye. 09-12 Haziran 2005 Kayaç Dayanımı ile Şekil Değiştirme Enerjisi İlişkilerinin İncelenmesi A. Kılıç, S. Ural, C. D. Atiş

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Turgut GÜLMEZ İTÜ Makina Fakültesi Metal parçaların şeklinin değiştirilmesi için plastik deformasyonun kullanıldığı büyük imalat yöntemleri grubu Genellikle

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı