ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ *"

Transkript

1 C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003, 7 (1) ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ * Güzin KORKMAZ **, Dilek BATUR **, Ebru KARAKUŞ **, Havva TEL *** ÖZET Bu araştırma, alkol bağımlısı erkeklerin eşlerinin yaşadıkları güçlükleri ve başetme özelliklerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmaya 35 bireyin eşi katılmıştır. Verilerinin toplanmasında sosyo-demografik özellikleri ve yaşanan sorunları ortaya koymak amacıyla hazırlanan bilgi formu ve Stresle Başaçıkma Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonunda; alkol bağımlılığının ailede iletişim sorunlarına, ailenin sosyal ilişkilerinin azalmasına ve ekonomik sorunlara neden olduğu; bu durumda eşlerin sinirlilik, gerginlik yaşadıkları, eşlerin stresle başetmede problem çözmeye yönelik yaklaşımları daha fazla kullandıkları ve çekirdek ailede sosyal destek arama yaklaşımının yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; alkol bağımlısı erkeklerin eşleri sosyal ilişki, iletişim, ekonomik sorunlar, ev içi şiddet ve olumsuz duygular yaşamakta yardım ve danışmanlığa gereksinim duymaktadırlar. Anahtar Sözcükler: Alkol bağımlılığı, aile güçlüğü, stresle başetme, hemşirelik SUMMARY The assesment of difficulties and the styles of coping of the wives of alcoholic patients This descriptive study was done with the wives of the alcoholics patients in order to assess the difficulties and coping behaviours of the wifes. The partners of thirty-five individuals joined this study. A questionnaire and Ways of Coping Inventory were used with the aim of exposing sociodemographic features and problems that is confronted by the partners. It was found that alcohol abuse cause communication problems in families, decreases in social relations of the families, the appearances of economic problems and this state cause nervousness and stress. It was found that the partners more often uses problem solving methods, to be able to cope with stress. The seeking of social support is high among nuclear families. As a result of this study, the wives of alcoholics men face with the problems of interaction, social relations, economical matters, negative feelings, violence at home and needs support and consultation. Key Words: Alcohol addiction, family difficulties, coping with stress, nursing GİRİŞ Alkol bağımlılığı, bireyin beden ve ruh sağlığını, aile ilişkilerini, sosyal ve iş uyumunu bozacak derecede alkol alma ve alkol alma isteğini durduramama şeklinde ortaya çıkan bir ruhsal sorundur ( Coşar 1996; Öztürk 2001; Tuğrul 1994 ). Alkol tüketimi arttıkça alkole bağlı sorunlar da artmaktadır. Alkol bağımlılığı dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Amerika da erkeklerin %10'unun, kadınların %3'ünün alkol bağımlısı olduğu, 18 yaş üzeri nüfusta ise yaklaşık milyon bireyin alkol bağımlısı olduğu (Stuart ve Sundeen 1991), hastane yatışlarının üçte birinin nedeninin alkol olduğu, alkole bağlı trafik kazalarının majör sorun olmayı sürdürdüğü (Smith- Dijulıo 1998), alkolün ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yeraldığı belirtilmektedir (Cuijpers ve Smith 2001; Finley 1991). Ülkemizde alkol kullanımının gerçek sıklık ve yaygınlığı tam olarak bilinmemekle birlikte kişi başına düşen alkol tüketim miktarının hızla arttığı ( Güleç ve Köroğlu 1997; Öztürk 2001), yılları arasında alkol tüketiminin % kat arttığı, 1981 yılında * Birinci Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuş, bilim teşvik ödülü almıştır (12-14 Mayıs 2002, Ankara). ** Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 4. Sınıf Öğrencisi, Sivas *** Yard. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas 21

2 Korkmaz ve ark litre içki tüketildiği, 1992'de bu rakamın litreye çıktığı (Arıkan ve Coşar 1996), 1995 Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre birinci derecede alkolün neden olduğu trafik kazalarından ölümlerin ve intihar olaylarının arttığı belirtilmektedir ( Güleç ve Köroğlu 1997; Öztürk 2001). Ülkemizde hastanede yatarak tedavi olan alkol bağımlısı bireylerle yapılan çalışmalarda Arıkan ve Coşar (1996) alkol kullanmaya başlama yaşının 15 yaş ve üzeri olduğu, cinsiyet yönünden farklılık görüldüğü, Evren ve Çakmak (2001) ise alkol bağımlısı bireylerin %4.8'inin kadın, %95.2'sinin erkek olduğu, alkol bağımlılarının %70.4'ünün evli ve eşi ile birlikte yaşadığını saptamıştır. Alkol bağımlılığı olan bireylerin ciddi bir başetme güçlüğü yaşadığı, bireylerde ego gücünün zayıf, benlik saygısının düşük olduğu (Barrows 1998), bireyin, anksiyete, stres, engellenme durumunda alkolün rahatlatıcı etkisinden geçici olarak yararlandığı ve bu nedenle problem odaklı başetmeden çok duygu odaklı başetmenin ortaya çıktığı belirtilmektedir ( Stuart ve Sundeen 1991). Alkol bağımlılığı birey ve aileyi çok yönlü etkilemekte olup, bir yandan bireyde ağır ruhsal ve bedensel sorunlara, diğer yandan bireyin kişilerarası ilişkilerinde, aile yaşamında bozulmaya, ev içi şiddete, aile içi sorunların artmasına, eşler arasında anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Alkol bağımlılığı, başta çocuklar olmak üzere aile bireylerinin yaşamlarında önemli bir stresör olarak bireylerin ruh sağlığını ciddi düzeyde tehdit etmektedir (Averna ve Hellesbrock 2001; Coşar 1996; Cuijpers ve Smith 2001; Finley 1991; Öz 1994; Smith- Dijulıo 1998). Ayrıca alkol bağımlılığı işle ilgili ciddi sorunlara, önemli ekonomik kayıplara, yasal sorunların artmasına, trafik ve iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle alkol bağımlılığı tedavi edilmesi gerekli bir hastalık hatta aile hastalığı olarak değerlendirilmektedir (Barrows 1998; Smith- Dijulıo 1998). Böyle bir sorun karşısında alkol bağımlısı bireyle birlikte uzun yıllar yaşayan ve bireye yakın olan eş, anne-baba, çocuk gibi aile bireylerinin yaşamlarının doğrudan etkilendiği, depresif duygu durumu ve sosyal izolasyonun arttığı, özellikle eşlerin ruh sağlığının ciddi düzeyde risk altında olduğu bilinmektedir (Cuijpers ve Smith 2001; Finley 1991; Smith- Dijulıo 1998). Bu nedenle alkolle ilgili sorunların erken tanımlanması, hasta birey ve ailenin bu durumu ele alınması gereken bir sorun olarak değerlendirmeleri önemlidir. Ancak bu şekilde sorunlar önlenebilir veya uygun yaklaşımlarla bu davranışı değiştirmede hasta ve ailesine yardım edilebilir (Billings ve Moos 1983; Burge ve Schneider 1999; Osterman 1997). Alkol bağımlılığı aile için önemli bir stres yaşantısı olduğundan, alkol bağımlısı erkeğin eşinin stres yaşantısına verdiği tepkiler ve kullandığı başetme yaklaşımları onun sağlığı ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir ( Tuğrul 1994; Smith- Dijulıo 1998). Bu nedenle alkol bağımlısı bireyin eşinin sağlık durumu ile birlikte stres yaşantısı ve başetmelerinin sürekli değerlendirmesine gereksinim vardır. Ruh sağlığını korumayı hedefleyen çalışmalarda amaç, risk faktörlerinin ele alınması, bireyin dayanma ve sorunla başetme gücünün arttırılması olduğundan, hemşirelerin bireyin yardım ve destek kaynağı konumundaki aile bireylerinin stres yaşantılarını belirlemek, azaltmak, baş etmelerini artırmak ve bu yaşantıdan etkilenimlerini en aza indirmek için gerekli müdahaleleri yaşama geçirmesi gerekmektedir. Bu nedenle alkol bağımlısı bireylerin eşlerinin yaşadıkları güçlükler ve başetme tarzlarının saptanmasına gereksinim olduğu düşünülmektedir. AMAÇ Bu çalışma; Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri servisinde alkol bağımlılığı tanısı ile tedavi alarak taburcu olmuş erkek hastaların eşlerinin yaşadıkları güçlükleri ve başetme tarzlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. YÖNTEM Araştırma 1 Ocak Aralık 2001 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri servisinde alkol bağımlılığı tanısı ile tedavi olarak taburcu olmuş erkek hastaların eşleri üzerinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Belirtilen tarihler arasında klinikte 43 alkol bağımlısı birey tedavi olmuş bunlardan 4'ü il merkezinde yaşamadığı, 2'si başka bir şehre taşındığı ve ikisi de eşinin çalışmaya katılmasına izin vermediği için bu bireylerin eşleri çalışmaya alınmamıştır. 35 hasta eşi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında literatür (Burge ve Schneider 1999; Smith-Dijulio 1998; Stuart 22

3 C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003, 7 (1) ve Sundeen 1991) bilgilerinden yararlanılarak eşlerin sosyo- demografik özellikleri ve yaşadıkları güçlüklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan bir bilgi formu ve Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilen orijinal adı " Ways of Coping Inventory (WCI) olan " Başaçıkma Yolları Envanteri " kullanılmıştır. Bu ölçek ile bireylerin genel veya belirgin stres durumları ile başaçıkmak için kullandıkları yolları belirlemek amaçlanmıştır. Ölçeğin ülkemizde ilk standardizasyon çalışması 1991 yılında Siva tarafından gerçekleştirilmiş ve ölçek Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) adı ile kullanılmaya başlanmıştır (Tuğrul 1994 ). SBTÖ ile ilgili diğer bir faktör analizi çalışması 1992 yılında Şahin ve Durak tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış, Cronbach alfa değeri. 94 bulunmuştur. SBTÖ duruma yönelik 30 maddelik, dörtlü likert tipi bir ölçektir. Ölçek kendine güvenli yaklaşım (8, 10, 14, 16, 20, 23, 26 ), iyimser yaklaşım (2, 4, 6, 12, 18 ), çaresiz yaklaşım ( 3, 7, 11, 19, 22, 25, 27, 28 ), boyuneğici yaklaşım ( 5, 13, 15, 17, 21, 24 ) ve sosyal destek arama yaklaşımı (1, 9, 29, 30 ) olmak üzere beş alt gruptan oluşmaktadır (Şahin ve Durak 1995). Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa değeri. 83 bulunmuştur. Araştırmanın veri toplama aşamasında; 2001 yılında tedavi alan alkol bağımlısı bireyler Psikiyatri Kliniğinin kayıtlarından tespit edilmiş, adres ve telefon kayıtlarından bu bireylerin eşlerinden görüşme için randevu alınmıştır. Eşler evlerinde ziyaret edilerek çalışma hakkında açıklama yapılmış, çalışmaya katılmayı kabul eden eşlerle yüz-yüze görüşme yoluyla veri toplama araçları kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney U ve Kruskall Wallis önemlilik testleri kullanılmıştır. sosyal desteğin artmasında önemli olduğundan, sosyal destek ailedeki risk altındaki bireyleri alkol kullanımına karşı korumaktadır ( Averna ve Hellesbrock 2001). Sosyal desteği iyi olan alkol bağımlısı bireylerin tedaviye iyi yanıt verdikleri ve işlevsellik düzeylerinin arttığı belirtilmektedir ( Rice ve Longabaugh 1996). Alkol bağımlılığı aile içi ilişki ve etkileşimle birlikte ailenin günlük yaşamını da etkilemekte, aile üyeleri arasında güvensizlik, ilişkilerde uzaklaşma ve problem çözmede yetersizliklere neden olduğundan başta iletişim olmak üzere sağlık, sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkmaktadır (Smith- Dijulio 1998; Tuğrul 1994). Brookoff, O' Brien, Cook ve ark (1997) ev içi şiddet uygulayan bireylerin %86'sının şiddet uygularken alkollü olduklarını belirtmektedirler. Kaptanoğlu, Yenilmez, Seber ve ark (1997) alkol bağımlılarının %74'ünün evlilik sorunu yaşadığını ve %43'ünün aile içi fiziksel şiddet uyguladığını saptamıştır. Çalışmada eşlerin yaklaşık 2/3'ü ev içi şiddet yaşadıklarını belirtmiştir. Tablo 1. Alkol Bağımlılığının Aile Yaşantısına Yansıyan Sonuçları* (n=35) Sayı % Sosyal ilişkilerde azalma İletişim sorunları Ev içi şiddet/ eşe- çocuğa Sorumluluk ihmali Ekonomik sorunlar *Yanıtlar birden fazladır, n katlanmaktadır. BULGULAR VE TARTIŞMA Çalışmaya katılan alkol bağımlısı bireylerin eşlerinin yaşları arasında değişmekte olup, yaş ortalaması dır. Alkol bağımlısı bireylerin eşlerinin %40 ının yaş grubunda, %60 ının ilkokul eğitimli, %91 inin ev hanımı, %83 ünün çekirdek ailede yaşadığı, % 57 sinin 20 yıl ve üzeri evli, %94'ünün çocuk sahibi olduğu saptanmıştır. Tablo 1 de alkol bağımlılığının aile yaşantısına yansıyan sonuçları görülmektedir. Alkol bağımlısı erkeklerin eşlerinin %80 i sosyal ilişkilerinin azaldığını, %74 ü ailede iletişim sorunu, %66'sı sözel ve fiziksel ev içi şiddet yaşadıklarını belirtmiştir. Sosyal ilişkiler Tablo 2 de alkol bağımlısına karşı eşlerin hissettiği duygular görülmektedir. Eşlerin %66 sı sinirlilik, %46 sı gerginlik, %29 u üzüntü, %20 si öfke, bıkkınlık yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu duygular hem doğrudan bir sorun hem de başka sorunlara neden olduğundan, iletişim sorunlarına, eşler arasında anlaşmazlığa neden olabilmekte, bireylerin sorunla baş etme ve problem çözme becerileri için kullandığı savunma düzeneklerini zorlamakta olup bireylerin profesyonel yardıma olan gereksinimlerini göstermektedir. Ailede alkol bağımlısı bireyin olmasının ailenin stres ve strese bağlı sağlık sorunlarını artırdığı, bunun sonucunda diğer aile bireylerinde psikosomatik 23

4 Korkmaz ve ark. hastalık, depresyon, yeme bozuklukları gibi sorunların ortaya çıktığı belirtilmektedir ( Finley 1991). McCrady, Paolino, Longaboug ve ark (1979) alkol bağımlısı birey ve ailesinin birlikte ele alındığı taburcu olduktan sonra 6 hafta ile 6 ay arasında değişen, iletişim ve evlilik sorunlarına yaklaşımı içeren bir müdahale programı sonunda bu bireylerde evlilik sorunlarının, depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal sorunların azaldığını saptamışlardır. yaklaşımın arttığı saptanmıştır. Bu durum, kendine güvenli yaklaşım geliştirmesi için eşlerin desteklenmesinin önemini ortaya koymaktadır Tablo 3. Alkol Bağımlısı Bireylerin Eşlerinin Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği Puan Ortalamaları Stresle Başaçıkma Tarzı Min Max X + Ss Kendine güvenli yaklaşım Tablo 2. Alkol Bağımlısına Karşı Eşlerin Hissettiği Duygular*(n=35) Sayı % Sinirlilik İyimser yaklaşım Çaresiz yaklaşım Boyuneğici yaklaşım Sosyal destek arama yaklaşımı Gerginlik Üzüntü Bıkkınlık Öfke Korku *Yanıtlar birden fazladır, n katlanmaktadır. Tablo 3 te alkol bağımlısı bireylerin eşlerinin stresle başaçıkma tarzları ölçeği puan ortalamaları görülmektedir. Eşlerin stresle başetmede soruna yönelik başetme olarak adlandırılan kendine güvenli yaklaşım (X= ) ile iyimser yaklaşımı (X= ) duyguya yönelik olan çaresiz yaklaşım (X= ) ve boyuneğici yaklaşım (X= ) dan fazla kullandığı saptanmıştır. Captain (1989) alkol bağımlılığının ailede stres nedeni olduğunu ve eşlerin stresle başetmelerinin yetersiz olduğunu belirtmekle birlikte, bu çalışmada eşlerin kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşımı diğer baş etme tarzlarına göre daha fazla kullandıkları görülmüştür. Bu bulgu hiçbir şey yapmama- isteği yerine getirme yaklaşımının boyun eğici ve çaresizlikle ilgili olmadığını düşündürmektedir. Kendine güvenli yaklaşımla, iyimser yaklaşım arasında aynı yönde korelasyon olduğu ( r= 0.38 ), kendine güvenli yaklaşım arttığında iyimser yaklaşımın da arttığı görülmüştür. Çaresiz yaklaşımla boyuneğici yaklaşım arasında aynı yönde bir korelasyon olduğu (r=0.70 ), çaresiz yaklaşım arttıkça boyuneğici Tablo 4' te alkol bağımlısı erkek alkol aldığında eşinin bireye yaklaşım ifadeleri görülmektedir. Eşlerin %73 ü alkol bağımlısı bireye hiç bir şey yapmadığını, isteklerini yerine getirdiğini, %11 i bazı durumlarda tartışma yaşadıklarını belirtmişlerdir. Eşlerin alkol bağımlısı bireye yaklaşımda daha çok pasif tutum içinde oldukları görülmektedir. Tuğrul (1994) alkol bağımlısı bireyin aile üyelerinin problem çözme becerilerinin yetersiz olduğunu, sorun karşısında çaresizlik yaşadıklarını belirtmiştir. Oysa Tablo 3'te görüldüğü gibi bu araştırma örneklemine giren eşlerin çaresiz yaklaşımları ilk sıradaki tepki değildir. Tablo 4. Eşin Alkol Bağımlısı Birey Alkol Aldığındaki Yaklaşımları* (n=35) Sayı % Hiç birşey yapmama Tartışma Ortamdan uzaklaşma Alkolü bırakması için konuşma *Yanıtlar birden fazladır, n katlanmaktadır. Çalışmada yaş, eğitim, meslek, evlilik süresi, çocuk sayısı gibi değişkenler yönünden alkol bağımlısı erkeklerin eşlerinin stresle başetme tarzları arasındaki 24

5 C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003, 7 (1) farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır ( p>0.05). SONUÇ ve ÖNERİLER Alkol bağımlısı bireylerin eşlerinin yaşadıkları güçlükler ve stresle başetme durumlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan bu çalışma sonunda; - Alkol bağımlılığının sosyal ilişkilerde azalmaya, ev içi şiddete, iletişim ve ekonomik sorunlara neden olduğu ( tablo1), - Alkol bağımlılığının eşlerde olumsuz duygulara neden olduğu (tablo 2 ), - Eşlerin stresle başetmede soruna yönelik başetme olarak adlandırılan kendine güvenli yaklaşımla iyimser yaklaşımı, duyguya yönelik yaklaşım olan çaresiz yaklaşım ile boyuneğici yaklaşımdan daha fazla kullandıkları ( tablo 3), - Eşlerin ilişkilerinde ve soruna yaklaşımda pasif tutum içinde oldukları ( tablo 4 ) saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, temel sağlık hizmetleri içinde toplum ruh sağlığına yönelik olarak; - Alkol bağımlısı bireylerin eşlerinin birer risk grubu olarak yaşadıkları sorunlar yönünden ele alınması için bakım ve tedaviyi yürüten görevlilerin dikkatini konuya çeken programlar oluşturulması, - Alkol bağımlısı bireylerin eşleri ilişkilerinde soruna yaklaşımda daha çok pasif tutum içinde olduklarından soruna yönelik yaklaşımlarını geliştirici iletişim, kendini ifade etme ve problem çözme gibi becerilerini geliştirecek planlamalar yapılması, - Alkol bağımlısı bireylerin tüm aile bireylerinin sorun ve gereksinimlerini geniş boyutlu ortaya çıkaracak büyük örneklem gruplarında çalışmalar yapılması önerilmektedir. KAYNAKLAR Arıkan Z, Coşar B (1996) Alkol bağımlılığına demografik ve epidemiyolojik bir bakış,kriz Dergisi, 4 (2): Averna S, Hellesbrock V (2001) The relationship of perceived social support to substance use in offsping of alcoholics: Addictive Behaviors, 26(3): Barrows DC ( 1998) The community orientation of social model and medical model recovery programs, Journal of Substance Abuse Treatment, 15(1): Billings AG, Moos RH (1993) Psychosocial proceses of recovery among alcoholics and their family: implications for clinicians and program evalutions, Addictive Behaviors, 8(3): Brookoff D, O'Brien KK, Cook CS, Terry MA, Thompson W (1997) Eviçi şiddete katılanların özellikleri, JAMA, 10(7): Burge SK, Schneider FD (1999) Alcohol- related problems: recognition and intervention, Am Fam Physician, 59(2): Captain C (1989) Family recovery from alcolis mediating to factors, The Nursing Clinics North America, (24): Coşar B (1996) Alkol bağımlılığında psikososyal faktörler, 3P Dergisi, 4 (2):12-18 Cuijpers P, Smith F (2001) A comparison of the family history research diagnostic criteria versus a single- question method, Addictive Behaviors, 26(5) Evren EC, Çakmak D (2001) Alkol ve madde kullananların özellikleri: 2000 yılına ait AMATEM'e yatan hasta verilerinin incelenmesi, Düşünen Adam, 14 (3): Finley ( 1991) Clients with Psychoactive Substance Use Disorder: Psychiatric Mental Health Nursing, Mc Farland GK, Thomas MD (Ed), New York, JP Lippincott Company, s Güleç C, Köroğlu E (1997) Alkol Kullanımı ile İlgili Bozukluklar, Psikiyatri Temel Kitabı, Ankara, MedicoGraphics, Kaptanoğlu C, Yenilmez Ç, Seber G, Tekin D (1997) Alkol Bağımlılarında Ruhsal Belirtiler Evlilik 25

6 Korkmaz ve ark. Sorunları ve Aile Tutumları, Psikiyatri ve Norolojik Bilimler Dergisi Düşünen Adam. 10(3): McCrady BS, Paolino TJ, Longaboug R, Rossi R (1979 ) Effects of joint hospital admission and couples treatment for hospitalized alcoholics: A pilot study, Addictive Behaviors, 4(2): Osterman F (1997) Family functions of recovery alcoholics, European Psychiatry, 12 ( Suppl. 2): 213. Öz F (1994) Alkol sorunu olan bireyler ve hemşirelik, Kriz Dergisi,4 (2): Öztürk O (2001) Psikoaktif Madde Kullanımına Bağlı Bozukluklar, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Ankara, Medikomat, s Rice C, Longabaugh R ( 1996) Measuring general social support in alcoholic patients: Short forms perceived social support, Psychology of Addictive Behaviors, 10 (2): Smith-Dijulio K (1998) People Who Depend Upon Substances of Abuse : Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing, Varcaloris EM (Ed), Philadelphia, WB Saunders Company, s Stuart GW, Sundeen SJ (1991) Substance Abuse: Principles and Psychiatric Nursing, Philadelphia, Mosby - Year Book, s Şahin NH, Durak A ( 1995) Stresle başaçıkma tarzları ölçeği: üniversite öğrencileri için uyarlanması,türk Psikoloji Dergisi, 10 (34): Tuğrul C (1994) Alkoliklerin çocuklarının aile ortamlarındaki stres kaynakları, etkileri ve stresle başaçıkma yolları, Türk Psikoloji Dergisi, 9(31):

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi

Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi 40 Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi Serpil KOLAY AKFERT, 1 Ebru ÇAKICI, 2

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 53 Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler High School Student s Perception of Violence, Level of Tendency to Violence and

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Müyesser ERDEM*, Nazan TAŞCI** * Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, ** Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ JEL KODU: I0 ID:139 K:3175 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711 I İÇİNDEKİLER BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ

Detaylı

Primer İnfertil Kadınlarda Cinsel Doyum ve Çift Uyumu * Sexual Satisfaction and Dyadic Adjustment in Primary Infertile Women

Primer İnfertil Kadınlarda Cinsel Doyum ve Çift Uyumu * Sexual Satisfaction and Dyadic Adjustment in Primary Infertile Women Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2014;

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiFırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 383-394, ELAZIĞ-2006 ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN

Detaylı

16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ

16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL 16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ INVESTIGATION

Detaylı

Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:265-272 DOI: 10.5350/DAJPN2011240402 Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma Araştırmalar / Researches

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem 128 ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem Ideas Regarding Psychotropic Drug Use

Detaylı

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 541-561 GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA BURNOUT SYNDROME: AN IMPORTANT PROBLEM TODAY,

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi

Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.169 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Hemşirelik Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi Gülay BİNGÖL (**), Ayşen DEMİR (*), Remziye

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi 30 Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve... Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi Cüneyt

Detaylı

KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK İLE STRESLE BAŞAÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK İLE STRESLE BAŞAÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK İLE STRESLE BAŞAÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİ Doktora Tezi

Detaylı

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA NÜKS ETME SÜRECİNDE YÜKSEK RİSKLİ DURUMLARIN ETKİLERİ*

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA NÜKS ETME SÜRECİNDE YÜKSEK RİSKLİ DURUMLARIN ETKİLERİ* ALKOL BAĞIMLILIĞINDA NÜKS ETME SÜRECİNDE YÜKSEK RİSKLİ DURUMLARIN ETKİLERİ* The effects of high risk situationsto the relapse process in alcohol dependence Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu 1, Dr. Hasan Mırsal 1,

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Deniz NALBANTOĞLU Ağustos 2011 DENİZLİ ii iii DENİZLİ İL MERKEZİNDE

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı