Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011

2 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri Genel Bak Haz rl k Pillerin Tak lmas /De i tirilmesi... 9 Çal t rma talimatlar 3. Ünitenin Kullan lmas Ölçüm Yaparken Düzgün ekilde Oturma Kollu un Tak lmas Bir Ölçüm Yapma Özel Durumlarla ilgili Talimatlar Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas H zl Referans K lavuzu...23 Bak m 5. Hatalar n ve Sorunlar n Giderilmesi Hata Mesajlar Sorun Giderme Bak m ve Saklama ste e Ba l Parçalar Teknik Veriler Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler

3 Üniteyi kullanmadan önce Giri OMRON M2 Üst Kol Kan Bas nc Ölçüm Cihaz 'n sat n ald n z için te ekkür ederiz. OMRON M2, osilometrik prensiple çal an tam otomatik bir kan bas nc ölçüm cihaz d r. Kan bas nc ve nab z oran n z kolay ve h zl bir ekilde ölçer. Bas nç ön ayar yapmadan rahat bir ekilde kontrollü i irme ya da tekrar i irme i lemi için cihaz geli mi IntelliSense teknolojisini kullan r. Bu ünite, haf zas nda 21 ölçüm saklar. Ünitenin kullan m amac Bu ürün, onaylanm kolluk ile yeti kinlerin sistolik kan bas nc n (en yüksek de er), diyastolik kan bas nc n (en dü ük de er) ve nab z oran n ölçmek için tasarlanm t r. Yaln zca ev tipi genel kullan m amac yla tasarlanm t r. Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu kullan m k lavuzundaki Önemli Güvenlik Bilgileri k sm n okuyun. Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu kullan m k lavuzunu tamamen okuyun. Kan bas nc n z hakk nda özel bilgi almak için DOKTORUNUZA BA VURUNUZ. TR 3

4 Önemli Güvenlik Bilgileri Önemli Güvenlik Bilgileri Hamilelikte ya da aritmi veya arteriyoskleroz te hisi varsa, kullanmadan önce doktorunuza dan n. Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu bölümü dikkatli bir ekilde okuyun. Uyar : Önlenmedi inde ölüme ya da ciddi yaralanmaya neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir. (Genel Kullan m) Daima doktorunuza dan n. Ki inin ölçüm sonuçlar na göre te his koymas ve kendi kendine tedavi uygulamas tehlikelidir. Kollu un i mesi iç kanamaya neden olabilece i için, ciddi kan ak sorunlar ya da kan rahats zl klar olan ki ilerin, bu üniteyi kullanmadan önce bir doktora dan mas gerekir. (AC Adaptörü Kullan m ) Elektrik kablosunu elektrik prizine kesinlikle slak elle takmay n ya da ç karmay n. (Pil Kullan m ) Pil s v s n n gözünüze kaçmas durumunda gözlerinizi derhal bol temiz suyla y kay n. Hemen bir doktora ba vurun. Dikkat: Önlenmedi inde, kullan c ya da hastan n dü ük ya da orta seviyede yaralanmas na veya ünitenin ya da di er aletlerin zarar görmesine neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir. (Genel Kullan m) Üniteyi bebeklerin ya da r zas n belirtemeyecek durumda olan ki ilerin yan nda b rakmay n. Üniteyi, kan bas nc n ölçmek d nda bir amaç için kullanmay n. Üniteyi ya da kollu u sökmeyin. Yaln zca, bu ünite için onaylanan kollu u kullan n. Ba ka kolluklar n kullan lmas ölçüm sonuçlar n n hatal olmas na neden olabilir. Ölçüm yaparken, hava borusunun vücudunuzun di er bölümlerine dola mad ndan emin olun. Bu, hava borusunun içindeki hava bas nc art nda yaralanmaya neden olabilir. 4

5 Önemli Güvenlik Bilgileri Gece boyunca ölçüm al n yorsa kollu u kola tak l b rakmay n. Bu, yaralanmaya neden olabilir. Kollu u 299 mmhg'den fazla i irmeyin. Ünitenin yan nda cep telefonu veya elektromanyetik dalga yayan ba ka bir cihaz kullanmay n. Bu ünitenin düzgün çal mamas na yol açabilir. Üniteyi, hareketli bir arac n (araba, uçak) içinde kullanmay n. Kollu u manuel olarak i irmek için 3.4 Bölümüne bak n. Kolluk a r i irilirse iç kanamaya neden olabilir. (AC Adaptörü Kullan m ) Yaln zca, bu ünite için tasarlanan orijinal AC adaptörünü (iste e ba l ) kullan n. Desteklenmeyen adaptörlerin kullan lmas üniteye zarar verebilir ve/veya ünite için tehlikeli olabilir. AC adaptörünü voltaj de eri uygun olan bir prize tak n. Ünite ya da elektrik kablosu hasar görmü se AC adaptörünü kullanmay n. Hemen üniteyi kapat n ve elektrik kablosunu prizden ç kar n. (Pil Kullan m ) Pil s v s n n cildinizle ya da k yafetlerinizle temas etmesi durumunda derhal bol temiz suyla y kay n. Bu üniteyle birlikte yaln zca dört adet AAA alkalin pil kullan n. Di er pil tiplerini kullanmay n. Pilleri, kutuplar hatal hizalanm ekilde takmay n. Biten pilleri hemen yeni pillerle de i tirin. Dört pili de ayn anda de i tirin. Üniteyi üç ay veya daha uzun süre kullanmayacaksan z pilleri ç kar n. Biten pilleri ve yeni pilleri bir arada kullanmay n. Genel Önlemler Üniteyi ve kollu u dü ürmeyin, a r darbe ve titre ime maruz b rakmay n. Banyo yapt ktan, alkol ve sigara içtikten, egzersiz yapt ktan ya da yemek yedikten sonra ölçüm yapmay n. Kollu u veya hava borusunu a r k v rmay n. Hava borusunu ç kar rken, borudaki hava tapas n de il borunun ana üniteyle olan ba lant s ndaki hava tapas n çekin. Kollu u, kolunuza takmad n zda i irmeyin. 5 TR

6 Önemli Güvenlik Bilgileri Kollu u y kamay n ya da suya bat rmay n. Teknik Veriler Bölümündeki Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun. Cihaz ve kullan lm aksesuar ya da iste e ba l parçalar n atmadan önce Teknik Veriler Bölümündeki Bu Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas bölümünü okuyun ve buradaki talimatlar uygulay n. 6

7 1.Genel Bak 1. Genel Bak Ana Ünite A E D F B C A. Ekran B. O/I START dü mesi C. M (Haf za) dü mesi D. AC adaptörü jak (iste e ba l AC adaptörü için) E. Pil bölümü F. Hava jak Kolluk TR G H I G. Kolluk (Orta boy kolluk: kol çevresi cm) H. Hava borusu I. Hava tapas 7

8 1.Genel Bak Ekran J K L M N O P Q R S J. Sistolik kan bas nc K. Diyastolik kan bas nc L. Kalp at simgesi (Ölçüm s ras nda yan p söner) M. ndirme simgesi N. Pil zay f simgesi O. Kan bas nc düzeyi göstergesi P. Nab z göstergesi Q. Kolluk takma k lavuzu R. ndirme simgesi S. Düzensiz kalp at simgesi Paketin çindekiler (di erleri) T U T. Saklama çantas U. Dört adet AAA alkalin (LR03) pil Kullan m k lavuzu Garanti kart Kan bas nc geçidi 8

9 2.Haz rl k 2. Haz rl k 2.1 Pillerin Tak lmas /De i tirilmesi 1. Ana üniteyi ba a a döndürün. 2. Pil kapa n n t rt kl k sm na bast rarak kapa ok yönünde kayd r n. 3. Dört adet AAA boyutunda pili, + (pozitif) ve - (negatif) kutuplar pil bölmesinde belirtilen kutuplarla e le ecek ekilde tak n ya da de i tirin. 4. Pil kapa n yerine yerle tirin. Pil kapa n gösterildi i gibi yerine yerle ene kadar kayd r n. TR Not: Ölçüm de erleri, piller de i tirildikten sonra da haf zada saklanmaya devam edilir. 9

10 2.Haz rl k Çal t rma talimatlar Pil Ömrü ve Pilin De i tirilmesi Ekranda pil zay f simgesi ( ) görüntülenirse, dört pili ayn anda de i tirin. - Pil zay f simgesi ( ) yan p sönmeye ba lad nda, üniteyi k sa bir süre için kullanmaya devam edebilirsiniz. Pilleri, mümkün olan en k sa sürede yenileriyle de i tirmeniz gerekir. - Simgenin ( ) yan k kalmas pillerin tükendi ini gösterir. Pillerin hepsini, bir kerede yeni pillerle de i tirmeniz gerekir. Pilleri de i tirmeden önce üniteyi kapat n. Üniteyi üç ay veya daha uzun süre kullanmayacaksan z pilleri ç kar n. Pilleri, yürürlükteki yerel yönetmeliklere uygun ekilde at n. Dört adet yeni AAA alkalin pil, günde iki ölçüm yap lmas durumunda yakla k 300 ölçüm yapmak için kullan labilir. Üniteyle birlikte verilen piller yaln zca kontrol amaçl oldu undan ömürleri daha k sa olabilir ve 300 ölçüm yapacak kadar dayanmayabilir. 10

11 3.Ünitenin Kullan lmas 3. Ünitenin Kullan lmas 3.1 Ölçüm Yaparken Düzgün ekilde Oturma Do ru sonuçlar n al nabilmesi için ölçüm s ras nda düzgün ekilde durmak önemlidir. Notlar: Ölçümleri sessiz bir yerde yapman z ve rahat edecek ekilde oturmu konumda olman z gerekir. Odan n çok so uk ya da çok s cak olmad ndan emin olun. Ölçüm yapmadan 30 dakika önce yemek yemeyi, içki içmeyi, sigara içmeyi ya da egzersiz yapmay b rak n. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ya da konu may n. Do ru Duru ekli S rt n z düz duracak ekilde dik olarak oturun. Kolunuzun üst k sm na yap an s k k yafetleri ve kazak gibi kal n k yafetleri ç kar n. Kollu u kal n k yafetlerin üzerine takmay n ve k yafetinizin kolunu kolun çevresini s kacak ekilde k v rmay n. Kolluk kalbinizle ayn seviyede olacak ekilde kolunuzu masaya yerle tirin. TR Sandalye ile masan n üstü aras ndaki mesafe cm aras nda olmal d r. 11

12 3.Ünitenin Kullan lmas Not: Sa ya da sol kolunuzdan ölçüm yapabilirsiniz. Kan bas nc sa ve sol kol aras nda farkl l k gösterebilir; bu nedenle sa ya da sol koldan yap lan ölçümlerin sonuçlar da farkl olabilmektedir. OMRON, ölçümü daima ayn kolunuzdan yapman z tavsiye etmektedir. ki kol aras ndaki de erler çok farkl l k gösterirse, ölçümünüz için hangi kolun kullan laca n lütfen doktorunuza dan n. Hatal Duru ekli S rt kavisli (öne e ilmi durumda) Bacak bacak üstüne atarak oturmak Öne do ru e ilmenizi gerektirecek bir kanepe ya da alçak bir masan n ba na oturmak Bu durumlar, zorlanma ya da kollu un kalp seviyesinden daha a a da olmas nedeniyle yüksek kan bas nc de erlerine neden olabilir. Kolluk kalbinizden daha a a da duruyorsa, kolunuzun yüksekli ini ayarlamak için yast k vb. kullan n. 12

13 3.2 Kollu un Tak lmas 3.Ünitenin Kullan lmas Do ru sonuçlar elde edebilmek için kollu u düzgün ekilde takt n zdan emin olun. Ölçümler, üstünüzde hafif giysiler varken al nabilir. Bununla birlikte, lütfen bir ölçüm yapmadan önce kazak gibi kal n giysileri ç kar n. 1. Hava tapas n, ana ünitenin sol taraf ndaki hava jak na tak n. 2. Sol kolunuzu kollu un içine yerle tirin. Not: Kolluk birle tirilmediyse, kollu un borudan en uzakta olan ucunu bir yuvarlak olu turmak üzere metal D-halkan n içinden geçirin. Yumu ak kuma bölüm kollu un iç k sm nda kalmal d r. TR 13

14 3.Ünitenin Kullan lmas 3. Kolunuzu düzgün ekilde yerle tirin. 1) Hava borusu kolunuzun iç taraf ndan a a ya do ru inmeli ve orta parma n zla ayn hizada olmal d r. 2) Kollu un alt k sm dirse inizin yakla k 1-2 cm üzerinde olmal d r. 3) Kollu u, i aret (borunun alt ndaki ok) kolunuzun iç k sm n n orta bölümüne gelecek ve kolun iç k sm ndan a a ya inecek ekilde kolunuzun üst k sm na tak n. Ölçümün Sa Koldan Yap lmas Kollu u, hava borusu dirse inizle ayn tarafta olacak ekilde tak n. Kolunuzu hava borusunun üstüne koymamaya dikkat edin, aksi takdirde kollu a hava ak n engellersiniz. Kolluk dirse in 1-2 cm üzerinde olmal d r. 1 ila 2 cm 4. Kollu u düzgün ekilde yerle tirdikten sonra, kuma ba lant parças n Y CE kapat n. 14

15 3.3 Bir Ölçüm Yapma 3.Ünitenin Kullan lmas 1. Ölçüm cihaz n açmak için O/I START dü mesine bas n. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. Ayaklar n z zemine düz basacak ekilde bir sandalyeye oturun ve kolluk kalbinizle ayn seviyede olacak ekilde kolunuzu masaya yerle tirin. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Not: Bir ölçümü iptal etmek istedi inizde, üniteyi kapatmak ve kolluktaki havay bo altmak için O/I START dü mesine bas n. Kolluk Takma K lavuzu Kolluk Takma K lavuzu, kol çevresine kollu un s k ca tak l p tak lmad n belirten e siz bir özelliktir. gösterildi inde bile, bir kan bas nc okumas yap labilir. Not: Bu okuma kollu un yanl tak lmas ndan ötürü güvenilir DE LD R. Düzgün takmaya özen göstererek kollu u yeniden tak n ve ölçümü yeniden yap n. gösterildi inde, kolluk do ru ekilde yeterince s k olarak kola tak lm t r ve okuma do ru ve güvenilirdir. TR 2. i me i lemi durur ve sönme i lemiyle birlikte ölçüm ba lar. Kolluk sönerken, kalp at simgesi ( ) her kalp at nda yan p söner. 3. Ölçüm tamamland nda, kolluk tamamen söner. Kan bas nc n z ve nab z oran n z görüntülenir. 15

16 3.Ünitenin Kullan lmas 4. Ölçüm sonuçlar n kontrol edin. Ünite, kan bas nc n ve nab z oran n otomatik olarak haf zada saklar. Bkz. 3.5 Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas. Sistolik kan bas nc Diyastolik kan bas nc Nab z göstergesi Not: Ba ka bir kan bas nc ölçümü yapmadan önce 2-3 dakika bekleyin. Ölçümler aras nda beklemek atar damarlar n kan ölçümü al nmadan önceki durumlar na dönmelerini sa lar. Uyar : Ki inin ölçüm sonuçlar na göre te his koymas ve kendi kendine tedavi uygulamas tehlikelidir. Lütfen doktorunuzun talimatlar na uyun. Hatal Sonuçlar n Genel Nedenleri Kolluk çok gev ek. Ölçüm s ras nda hareket etmek ve konu mak. Öne do ru e ilme. Not: Kolluk kalbinizden daha a a da duruyorsa, kolunuzun yüksekli ini ayarlamak için yast k vb. kullan n. 16

17 3.Ünitenin Kullan lmas 5. Kollu u ç kar n. 6. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. Not: Üniteyi kapatmay unutursan z, be dakika geçtikten sonra otomatik olarak kapanacakt r. TR 17

18 3.Ünitenin Kullan lmas Önemli: Son dönemlerde yap lan ara t rmalar, evde yap lan kan bas nc ölçümlerinde a a daki de erlerin yüksek kan bas nc k lavuzu olarak kullan labilece ini ileri sürmektedir. Sistolik Kan Bas nc Diyastolik Kan Bas nc 135 mmhg nin üzerinde 85 mmhg nin üzerinde Bu kriter, evde yap lan kan bas nc ölçümleri için geçerlidir. Profesyonel kan bas nc ölçüm kriterleri için 9 Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler Bölümüne bak n. Kan bas nc ölçüm cihaz nda düzensiz kalp at özelli i bulunur. Düzensiz kalp at lar ölçümün sonucunu etkileyebilir. Düzensiz kalp at algoritmas, ölçümün kabul edilebilir oldu unu ya da tekrarlanmas gerekti ini otomatik olarak tespit eder. Ölçüm sonuçlar düzensiz kalp at lar ndan etkilendiyse ancak sonuç geçerliyse, sonuç düzensiz kalp at simgesiyle ( ) birlikte görüntülenir. Düzensiz kalp at lar ölçüm sonucunun geçersiz olmas na neden olursa hiçbir sonuç görüntülenmez. Bir ölçüm yapt ktan sonra düzensiz kalp at simgesi ( ) görüntülenirse, ölçümü tekrarlay n. Düzensiz kalp at simgesi ( ) s k s k görüntülenirse, doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. 18

19 3.Ünitenin Kullan lmas Düzensiz Kalp At Nedir? Düzensiz kalp at, ünite sistolik ve diyastolik kan Nab z bas nc ölçümü Kan bas nc yaparken ortalama kalp at ritmine göre Düzensiz Kalp At %25 ten fazla sapma K sa Uzun gösteren kalp at Nab z ritmidir. Kan bas nc Ölçüm s ras nda iki kereden fazla düzensiz ritim tespit edilirse, ölçüm sonuçlar görüntülenirken düzensiz kalp at simgesi ( görüntülenir. Normal Kalp At ) de Aritmi Nedir? Kalp at, kalbin büzülmesine neden olan elektrik sinyalleri taraf ndan stimüle edilir. Aritmi, kalp at n tahrik eden biyoelektrik sistemdeki bozukluklara ba l olarak kalp at ritminin anormal olmas durumudur. Tipik belirtileri atlanan kalp at lar, prematüre kontraksiyon, anormal h zl (ta ikardi) ya da yava (bradikardi) nab zd r. Bunun nedeni kalp hastal, ya lanma, fiziksel yatk nl k, stres, yetersiz uyku, yorgunluk vb. olabilir. Aritmi yaln zca doktor taraf ndan yap lan özel bir muayeneyle te his edilebilir. Sonuçlarda düzensiz kalp at simgesi görüntülenmesinin ( ) aritmiyi belirtip belirtmedi i yaln zca bir muayene ile belirlenebilir ve doktorunuz taraf ndan te his edilebilir. Uyar : Düzensiz kalp at simgesi ( ) s k s k görüntülenirse, doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. Ölçüm sonuçlar na dayanarak kendi kendinize te his ve tedavi yapmak tehlikelidir. Doktorunuzun talimatlar n izleyin. TR 19

20 3.Ünitenin Kullan lmas 3.4 Özel Durumlarla ilgili Talimatlar Sistolik kan bas nc n z n 220 mmhg den yüksek oldu u biliniyorsa, kolluk üphelenilen sistolik kan bas nc de erinden mmhg fazla i ene kadar O/I START dü mesine bas n. 1. Ölçüm cihaz n açmak için O/I START dü mesine bas n. Ölçüm ba lar. 2. Kolluk i meye ba lad nda, O/I START dü mesine bas n ve bas nç üphelenilen sistolik bas nc n zdan 30 ila 40 mmhg daha fazla olana kadar dü meyi bas l tutun. Not: Kollu u 299 mmhg'nin üzerinde i iremezsiniz. (Kollu u 299 mmhg'nin üzerinde i irmeye çal rsan z bir hata görüntülenecektir.) 3. Kolluk istenilen bas nçta i irildi inde O/I START dü mesini b rak n. Kolluk inmeye ba lar ve ölçüm ba lar. 4. lemin kalan bölümü normal ölçümle ayn d r. Bkz. 3.3, ad m2-6. Not: Gerekenden daha fazla bas nç uygulamay n. 20

21 3.5 Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas 3.Ünitenin Kullan lmas Ünite, otomatik olarak en fazla 21 ölçüm de eri grubunu (kan bas nc ve nab z oran ) haf zada saklar. Saklanan ölçüm say s 21'e ula t nda, yeni de erlerin kaydedilmesi için en eski kay t silinir. 1. M dü mesine bas n. Not: Haf zada saklanan ölçüm sonucu yoksa sa daki ekran görüntülenir. 2. Önceki ölçüm de erleri aras nda gezinmek için M dü mesine art arda bas n. Haf za numaras, nab z oran gösterilmeden önce bir saniye boyunca görünür. En yeni ayar 1 ile numaraland r l r. Ölçüm sonunda, düzensiz bir kalp at alg lan rsa, düzensiz kalp at sembolü sonuçla birlikte gösterilecektir. TR 21

22 3.Ünitenin Kullan lmas 3. Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. Not: Üniteyi kapatmay unutursan z, be dakika geçtikten sonra otomatik olarak kapanacakt r. Haf zada Saklanan Tüm De erlerin Silinmesi Saklanan de erleri k smen silemezsiniz; ünitedeki tüm de erler silinecektir. 1. Saklanan de erleri silmek için önce M dü mesine bas n. Ard ndan, bu dü meyi bas l tutarken ayn anda O/I START dü mesine yakla k 2-3 saniye süreyle bak n. Tüm sonuçlar silinecektir. Önemli: Önce O/I START dü mesine basmamaya dikkat edin. O/I START dü mesine önce bas lmas durumunda ölçüm ba layacakt r Üniteyi kapatmak için O/I START dü mesine bas n. Not: Üniteyi kapatmay unutursan z, be dakika geçtikten sonra otomatik olarak kapanacakt r. 22

23 Bak m 4.H zl Referans K lavuzu 4. H zl Referans K lavuzu Bu cihaz ilk defa kullan yorsan z lütfen bu kullan m k lavuzunun 3. bölümünü dikkatli ekilde okuyun. Güvenilir sonuçlar almak için ölçüm yapmadan 30 dakika önce yemek yemeyi, alkol almay, sigara içmeyi ya da egzersiz yapmay b rak n. Not: Üst kolunuzu saran s k k yafetleri ç kar n. 1. Ayaklar n z zemine düz basacak ekilde bir sandalyeye oturun ve kolluk kalbinizle ayn seviyede olacak ekilde kolunuzu masaya yerle tirin. 2. Kollu u, üst kolunuza tak n. aret kolunuzun iç taraf nda ortalanmal ve a a do ru bakmal d r; bu durumda hava borusu önkolunuzun iç k sm ndan a a ya do ru uzanacak ve orta parma n zla ayn hizaya gelecektir. 3. Kuma ba lant eridini kullanarak kollu u kolunuzun çevresine sabitleyin. TR 4. O/I START dü mesine bas n. Ölçüm tamamland ktan sonra ölçüm cihaz kan bas nc n z ve nab z oran n z görüntüler ve kollu un içindeki havay otomatik olarak indirir. Notlar: Ba ka bir kan bas nc ölçümü yapmadan önce daima 2-3 dakika bekleyin. Tüm ölçümlerin haf zada sakland n unutmay n. Farkl ki ilerin ayn cihaz kullanarak ölçüm yapmalar durumunda, kesinlikle bu durumdan haberdar olun. 23

24 5.Hatalar n ve Sorunlar n Giderilmesi 5. Hatalar n ve Sorunlar n Giderilmesi 5.1 Hata Mesajlar Hata Göstergesi Neden Çözüm Kolluk yetersiz i irilmi. A a daki bölümde aç klanan ad mlar dikkatli bir ekilde okuyun ve tekrarlay n 3.4. Ölçüm s ras nda hareket. Hava tapas ç km. Kolluk düzgün ekilde yerle tirilmemi. K yafet kollu u engelliyor. Kolluktan hava s z nt s var. Ölçümü tekrarlay n. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. Hava tapas n sa lam ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.2. Kollu u düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.2. Kollu u engelleyen k yafetleri ç kar n. Bkz. bölüm 3.2. Kollu u yenisiyle de i tirin. 7 Bölümüne bak n. Kolluk manuel olarak i irilirken 299 mmhg'nin üstünde bir de erde i irilmi. Kollu u 299 mmhg'den fazla i irmeyin. Bkz. bölüm

25 5.Hatalar n ve Sorunlar n Giderilmesi Hata Göstergesi Neden Çözüm Pil zay f. Dört adet AAA pili yenileriyle de i tirin. Bkz. bölüm 2.1. Yan p söner ya da sürekli yanar Cihaz hatas. OMRON sat noktas ya da distribütörüyle irtibata geçin. Not: Düzensiz kalp at simgesi ( ) hata mesajlar yla birlikte de görüntülenebilir. TR 25

26 5.Hatalar n ve Sorunlar n Giderilmesi 5.2 Sorun Giderme Sorun Neden Çözüm De er a r dü ük (ya da yüksek). Kolluk bas nc artm yor. Kolluk çok çabuk iniyor. Ölçüm yapam yor ya da de erler çok dü ük veya çok yüksek. Ölçüm s ras nda ünitenin gücü kesiliyor. Kolluk düzgün ekilde yerle tirilmemi. Ölçüm s ras nda hareket etmek ve konu mak. K yafet kollu u engelliyor. Hava jak ana üniteye düzgün ekilde tak lmam. Kolluktan hava s z nt s var. Kolluk gev ek durumda. Kolluk yeterli derecede i medi. Piller bo tur. Kollu u düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.2. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. Kollu u engelleyen k yafetleri ç kar n. Bkz. bölüm 3.1. Hava tapas n n düzgün ekilde tak ld ndan emin olun. Bkz. bölüm 3.2. Kollu u yenisiyle de i tirin. 7 Bölümüne bak n. Kollu u, kolunuzun etraf na oturmas n sa layarak düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.2. Kollu u, bir önceki ölçüm sonucunuzun mmhg üzerinde olacak ekilde i irin. Bkz. bölüm 3.4. Pilleri yenileriyle de i tirin. 26

27 5.Hatalar n ve Sorunlar n Giderilmesi Sorun Neden Çözüm Dü melere bas ld nda hiçbir ey olmuyor. Di er sorunlar. Piller bo tur. Piller hatal ekilde tak lm. Pilleri yenileriyle de i tirin. Pilleri, kutuplar (+/-) düzgün e le ecek ekilde tak n. O/I START dü mesine bas n ve ölçümü tekrarlay n. Sorun devam ederse, pilleri yenileriyle de i tirmeyi deneyin. Sorun hala giderilmezse, OMRON sat noktas na ya da distribütöre ba vurun. TR 27

28 6.Bak m ve Saklama 6. Bak m ve Saklama Bak m Ünitenin zarar görmemesi için a a daki aç klamalara uyun: Ana üniteyi ve kollu u a r s ca a, neme ya da do rudan güne na maruz b rakmay n. Kollu u ya da borular n s k bir ekilde katlamay n. Üniteyi sökmeyin. Üniteyi güçlü darbelere ya da titre ime maruz b rakmay n (örne in ünitenin yere dü mesi). Ana üniteyi temizlemek için uçucu s v lar kullanmay n. Kollu u y kamay n ya da suya bat rmay n. Kollu u temizlemek için benzin, tiner ya da benzeri çözücüler kullanmay n. Kendi kendinize herhangi bir onar m yapmay n. Bir ar za olu ursa, paketin üzerinde belirtildi i ekilde OMRON sat noktas na ya da distribütörüne ba vurun. Ünite, yumu ak ve kuru bir bezle temizlenmelidir. Kollu u temizlemek için yumu ak, nemli bir bez ve sabun kullan n. Kalibrasyon ve Servis Bu kan bas nc ölçüm cihaz n n ölçüm hassasiyeti dikkatli bir ekilde test edilmi ve cihaz uzun süre kullan lmak üzere tasarlanm t r. Genel olarak, düzgün ekilde çal mas n ve do rulu unu sa lamak için ünitenin iki senede bir kontrol ettirilmesi önerilmektedir. Lütfen yetkili OMRON sat c n za ba vurun. 28

29 6.Bak m ve Saklama Saklama Kullanmad n z zaman, üniteyi saklama çantas nda tutun. 1. Hava borusunu hava jak ndan ç kar n. Hava borusunu hafifçe katlayarak kollu un içine yerle tirin. Not: Hava borusunu fazla k v rmay n. 2. Kollu u ve ana üniteyi saklama çantas na yerle tirin. Üniteyi a a daki ko ullarda saklamay n: Ünite slak oldu unda. A r s cak, nem, do rudan güne, toz veya a nd r c buhara maruz kal nan yerler. Titre ime veya darbeye maruz kalaca ya da dü me riski ta yaca yerler. TR 29

30 7. ste e Ba l Parçalar 7. ste e Ba l Parçalar Geni Kolluk Kol çevresi cm Orta Boy Kolluk Kol çevresi cm CW (Model: HEM-RML30) Büyük Kolluk Kol çevresi cm CM AC Adaptörü S CL Adapter S ste e Ba l AC Adaptörünün Kullan lmas AC adaptörü kullan yor olsan z dahi pilleri pil bölmesine tak n. Notlar: Asla, elleriniz slakken güç kablosunu fi e takmay n ya da ç karmay n. Yaln zca, bu ünite için tasarlanan orijinal AC adaptörünü kullan n. Desteklenmeyen adaptörlerin kullan lmas üniteye zarar verebilir. ste e ba l AC adaptörünü ana üniteyle birlikte saklaman z durumunda, ana üniteye ve kollu a zarar vermemeye özen gösterin. 1. AC adaptörü fi ini ana ünitenin sa ndaki AC adaptörü jak na tak n. 2. AC adaptörü fi ini bir elektrik prizine tak n. AC adaptörünü ç karmak için önce AC adaptörünün fi ini elektrik prizinden ç kar n sonra AC adaptörünün hemen ana üniteden ç kar n. 30

31 8.Teknik Veriler 8. Teknik Veriler Ürün Tan m Model Ekran Ölçüm Metodu Ölçüm Aral Haf za Do ruluk i irme ndirme Güç Kayna Pil Ömrü Çal ma S cakl /Nem Saklama S cakl / Nem/ Hava Bas nc Kasa A rl Kolluk A rl D Boyutlar Kolluk Boyutlar Kolluk malzemesi Paketin çindekiler Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz OMRON M2 (HEM-7119-E(V)) LCD Dijital Ekran Osilometri Metodu Bas nç: 0 mmhg mmhg Nab z: /dk. 21 Ölçüm Bas nç: ±3 mmhg Nab z: görüntülenen de er ± %5 Elektrikli pompayla otomatik Otomatik bas nç tahliye valfi 4 adet AAA pil 1.5V ya da AC/ DC adaptörü (iste e ba l, 6V 4W) Yeni alkalin pillerin kapasitesi yakla k 300 ölçümdür. 10 C ila 40 C / %30 ila %85 Ba l Nem -20 C ila 60 C/ %10 ila %95 Ba l Nem/ hpa Yakla k 250 gr, piller olmadan Yakla k 120 g Yakla k 104 (g) mm 84 (y) mm 129 (u) mm Yakla k 146 mm 446 mm (Orta boy kolluk: kol çevresi cm) Naylon ve polyester Ana ünite, kolluk, kullan m k lavuzu, saklama çantas, pil seti, garanti belgesi, kan bas nc ba lant s Not: Önceden haber verilmeksizin teknik de i iklik yap labilir Bu OMRON ürünü, OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonya'n n ciddi kalite sistemi alt nda üretilmi tir. OMRON kan bas nc ölçüm aletlerinin Temel bile eni olan Bas nç Sensörü Japonya'da üretilmi tir. Bu ürünün ve biten pillerin, elektronik ürünlerin at lmas yla ilgili ulusal düzenlemelere uygun ekilde at lmas gerekmektedir. TR = Tip B Bu cihaz EC direktifi 93/42/EEC (T bbi Cihaz Direktifi) yönergelerine uygundur. Bu kan bas nc ölçüm aleti, Avrupa Standard EN1060, nvazif olmayan sfigmomanometreler Bölüm 1: Genel Özellikler ve Bölüm 3: Elektromekanik kan bas nc ölçüm sistemleri için tamamlay c özellikler ko ullar na uygun olarak tasarlanm t r. Dikkat: Lütfen cihaz kullanmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatli bir ekilde okuyun. 31

32 8.Teknik Veriler Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler Ki isel bilgisayarlar ve mobil (cep) telefonlar gibi elektronik cihazlar n kullan m artt kça, kullan lan t bbi cihazlar di er cihazlardan gelen elektromanyetik parazitlerden etkilenebilir. Elektromanyetik parazit, t bbi cihaz n yanl ekilde çal mas na neden olabilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. T bbi cihazlar da di er cihazlara parazit yapmamal d r. Ürünlerin güvenli olmayan ekilde kullan lmas n önlemek üzere EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) ile ilgili gereklilikleri düzenlemek için EN :2007 standard uygulamaya konmu tur. Bu standartta, t bbi cihazlar için elektromanyetik parazitten korunma seviyeleri ve maksimum elektromanyetik emisyon seviyeleri tan mlanmaktad r. OMRON HEALTHCARE taraf ndan üretilen bu t bbi cihaz, korunma ve emisyon de erleri aç s ndan söz konusu EN :2007 standard na uygundur. Yine de baz özel önlemlerin al nmas gerekmektedir: T bbi cihaz n yan nda güçlü elektrik ya da elektromanyetik alan olu turan mobil (cep) telefonlar ve benzeri ayg tlar kullanmay n. Aksi halde, cihaz yanl ekilde çal abilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. En az 7 m lik bir mesafe b rak lmas önerilir. Mesafe daha k saysa, cihaz n do ru ekilde çal t ndan emin olun. EN :2007 ile ilgili ayr nt l bilgi içeren belgeler, kullan m k lavuzunda belirtilen OMRON HEALTHCARE EUROPE adresinde bulunabilir. Belgeler adresinde de mevcuttur. Bu Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas (At k Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Ürün üzerinde ve belgelerde bulunan bu i aret, kullan m ömrü sona erdi inde cihaz n di er ev at klar yla birlikte at lmamas gerekti ini belirtir. At klar n denetimsiz ekilde elden ç kar lmas sonucunda çevre ya da insan sa l n n tehlikeye girmesini önlemek için lütfen bu ürünü di er at klardan ay r n z ve malzemelerin tekrar kullan lmas n desteklemek üzere geri dönü üme tabi tutunuz. Ev kullan c lar, çevre aç s ndan güvenli ekilde geri dönü üm yap lmas amac yla bu cihaz teslim edecekleri yer hakk nda ayr nt l bilgi almak için ürünü sat n ald klar sat c ya ya da yerel makamlara ba vurmal d r. yerleri, tedarikçileri ile temasa geçmelidir ve sat n alma sözle mesinin ko ullar n kontrol etmelidir. Bu ürün di er ticari at klarla kar t r lmamal d r. 32

33 9.Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler 9. Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler Kan Bas nc Nedir? Kan bas nc, arter duvarlar nda akan kan n ak gücünün ölçümüdür. Arteryal kan bas nc, kalp atarken sürekli olarak de i ir. Döngüdeki en yüksek bas nca Sistolik Kan Bas nc ; en dü ük bas nca ise Diyastolik Kan Bas nc denir. Her iki bas nç de eri de, Sistolik ve Diyastolik, doktorun hastan n kan bas nc n de erlendirebilmesi için gereklidir. Neden Evde Kan Bas nc n Ölçmek yidir? Kan bas nc n z n doktor taraf ndan ölçülmesi, kan bas nc n n yükselmesine neden olan s k nt ya aman za neden olabilir. Kan bas nc etkileyen ko ullar çok çe itli oldu undan, do ru bir te his için tek bir ölçüm yeterli olmayabilir. Fiziksel aktivite, s k nt ya da günün herhangi bir bölümü gibi çe itli faktörler kan bas nc n z etkileyebilir. Bu nedenle, kan bas nc n z her gün ayn saatte ölçmek, kan bas nc n zdaki de i ikliklere ili kin do ru bir belirti elde etmek için en iyi yoldur. Kan bas nc genel olarak sabahlar dü üktür ve ö leden sonradan ak ama kadar olan sürede yükselir. Yaz n daha dü ük, k n daha yüksektir. Kan bas nc milimetre c va cinsinden (mmhg) ölçülür ve ölçüm de erleri diyastolikten önce sistolik de er belirtilecek ekilde yaz l r. 135/85 eklinde yaz lan bir kan bas nc de eri, 85 üzerinden 135 mmhg de erini i aret eder. TR 200 Üstteki eğri: sistolik kan basıncı Alttaki eğri: diyastolik kan basıncı mmhg Saat Örnek: bir gün içindeki değişimler (erkek, 35 yaş) 33

34 9.Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler Kan Bas nc n n Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan S n flanmas Dünya Sa l k Örgütü (WHO) ve Uluslararas Hipertansiyon Toplulu u (ISH) ekilde gösterilen Kan Bas nc S n fland rmas n geli tirmi lerdir. Sistolik kan basıncı (mmhg) 180 Ciddi hipertansiyon Orta dereceli hipertansiyon 160 Hafif hipertansiyon 140 Normal sistolik değer 130 Normal kan basıncı 120 Optimal kan basıncı (hedef değer) Diyastolik kan basıncı (mmhg) Bu s n fland rma, hastanelerin ayakta tedavi yap lan bölümlerindeki insanlarda, otururken ölçülen kan bas nc ölçüm de erleri temel al narak haz rlanm t r. Not: Hipotansiyon için evrensel olarak kabul edilen bir tan mlama yoktur. Ancak, sistolik bas nc 100 mmhg nin alt nda olan ki iler dü ük tansiyonlu olarak de erlendirilir. 34

35 Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp HOLLANDA OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No. 28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, VIETNAM OMRON HEALTHCARE UK LIMITED Opal Drive Fox Milne Milton Keynes, MK15 0DG U.K. Yan Kurulu OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbh John-Deere-Str. 81a Mannheim, ALMANYA OMRON Santé France SAS 14, rue de Lisbonne Rosny-sous-Bois Cedex FRANSA Vietnam'da üretilmi tir TR 35

36

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Basıncı Ölçüm Cihazı Model M3 Kullanım Kılavuzu

Dijital Otomatik Kan Basıncı Ölçüm Cihazı Model M3 Kullanım Kılavuzu Aşağıdaki bileşenleri kontrol edin! Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Kişisel Dijital Tartı

Kişisel Dijital Tartı HN-283 Kişisel Dijital Tartı Kullanım Kılavuzu OMRON Kişisel Dijital Tartıyı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu tartıyı kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve tartıyı

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Model M6 Comfort Instruction Manual

Model M6 Comfort Instruction Manual Automatic Blood Pressure Monitor Model M6 Comfort Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-HEM-7321-E-01-08/2013 2298869-1A 1 2 b J c N d a O A B C GK J I H G M

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti

Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti BF511 Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti Kullanım Kılavuzu OMRON Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aletini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu üniteyi kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model MIT Elite Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model MIT Elite Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model MIT Elite Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7300-WE7-02-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Model Gentle Temp 720 Instruction Manual

Model Gentle Temp 720 Instruction Manual Infrared Forehead Thermometer Model Gentle Temp 720 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-MC-720-E-02-07/2014 0186342-2B çindekiler OMRON Gentle Temp 720 K z

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

Model M6 Comfort IT Instruction Manual

Model M6 Comfort IT Instruction Manual Automatic Blood Pressure Monitor Model M6 Comfort IT Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-HEM-7322U-E-02-07/2015 2298871-3B A B C GK J I H G N O D E F Q R

Detaylı

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları Kullanıcı Kılavuzu Belge no 7-50-1570-TR/00 Parça no 7-50-15700-TR Telif hakkıuyarısı Bubelge veya programınhiçbir kısmı GN Otometrics A/Sşirketinin yazılı

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

WATERPİK WATER FLOSSER (SU. Artı SONİK DİŞ FIRÇASI MODEL WP-900 ... 11/4/13. www.waterpik.com

WATERPİK WATER FLOSSER (SU. Artı SONİK DİŞ FIRÇASI MODEL WP-900 ... 11/4/13. www.waterpik.com WATERPİK WATER FLOSSER (SU PÜSKÜRTÜCÜSÜ) Artı SONİK DİŞ FIRÇASI MODEL WP-900................. 11/4/13 www.waterpik.com İÇİNDEKİLER TABLOSU Önemli Tedbirler Ürünün Tanımı Su Püskürtücünüz için Kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi S cakl k ( C) YUMURTA KABU U SICAKLI I NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? yi kalitede civcivlerin al nmas için, do ru inkübatör s cakl kritik önem ta maktad r. nkübatör s cakl, yumurtan n içindeki embriyo taraf ndan

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

C VC VLER N KONFORU NEDEN ÖNEML D R?

C VC VLER N KONFORU NEDEN ÖNEML D R? Civciv Konforunun Kontrolü C VC V KONFORU NEDEN ÖNEML D R? Civcivler yumurtadan ç karken, vücut s lar n kontrol etme yetisine sahip de ildir. Civcivler için do ru bekletme s cakl, hava h z na ve neme ba

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-1 Endüvi Direncinin Ölçümü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı