Doyal s e r in t i q i n d e mekanlar... T-h e place fij7 t s na tural coolness...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doyal s e r in t i q i n d e mekanlar... T-h e place fij7 t s na tural coolness..."

Transkript

1 Doyal s e r in t i q i n d e mekanlar... T-h e place fij7 t s na tural coolness...

2 IKS serisi klima santralleri standart m 3 j h kapasite arahqmda, ihtiyaca gore rsrtrna, soqutrna, havalandirrna. filtrasyon, lsi geri kazarurru, nemlendirme ve nem alma gerektiren konforal ve endustriyel uygulamalar icin esnek cozumler sunrnaktadrr. Yeni Seri MBT Klima Santralleri'nin Ostun Ozellikleri Yuksek yahtlm ozelligine sahip ozel kompozit malzemeden mamul hijyenik profiller Ozgun dizaym ile tam sizdrrmaz ve lsi koprusuz govde Du~uk yanma Slnrfl ve du~uk lsi transfer katsaylh kayayunu veya polluretan lsi ve ses izolasyonlu paneller '-----,---- ModUler yapl ile du~uk santral ic;i baslnc; kaybl MBT Hijyenik Klima Santralleri ile hijyen standartlarma tam uygunluk Profesyonel santral dizayn proqrarm ile ozel ~artlara I en uygun ve hassassantral sec;imi / Servis ve bakim kolayhgl.-:~=~~:---:~ ZDIRMAZ ~.. I.. [ YANMAZ MODULER YAPI 151 KOPR 151 KOPRU5UZ YUK5EK VERiMLi 51ZDIRMAZ HiJYENiK 151 GERi KAZA YANMAZ MODULER YAPI 151 KOPR

3 Standard capacities of IKS series Air Handling Units varies from 400 to m 3 j h air flow rate by providing flexible solutions for all comforal and industrial applications that requires heating, cooling, ventilation, filtration, heat recovery, humidification and dehumidification. certllledlso!klo1 by MBT Superior Features of New Serial MBT Air Handling Units Hygienic profiles are made by special composite material and has high insulation performance Due to its original design impermeable and no heat bridge is provided at all sections Panels are completely heat and noise insulated with stonefiber or injected poliurethane materials Low internal pressure drop with the moduler structure Full conformity with the hygienic standarts in whole MBT Hygienic Handling Unit Series Variable and optimised adjustmentfor all system-specific applications using professional design programme Easiness of maintenance and service III _._../ ~ IENCY HEAT N o N F B L E NO HEAT BRIDGE HIGH EFFICIENCY IMPERMEABLE HYGIENIC HEAT

4 HÜCRE YAPıSı MBT Klima Santralleri'nde, gövde profilleri, bakteri oluşmasını önleyen, hijyenik, ultraviyole ışınlara dayanıklı, yanmaz özel kompozit plastik malzemeden ekstrüzyon yöntemiyle özelolarak imal edilmekte olup profillere uygun kompozit plastik malzemeden köşe parçalarıyla birleştirilmektedir. Kapaklar çift cidarlı panellerden oluşmakta, hücreler tamamen sökülebilir yapıda, birbirine civata ve somun ile ba!jlanmaktadır. lsteqe göre alüminyum profil ve köşe parçaları da kullanılmaktadır. Isı köprüsüz ve sızdırmaz profil, kapak, köşe ve birleşim detayları ile iç ve dış ortam arası ısı transferi ve yo!juşma tamamen kaldırılmıştır. Panellerin iç cidarı galvaniz sacdan veya isteqe bağh olarak paslanmaz sacdan. dış cidarı ise PVC esaslı boya ile kaplanmış galvaniz sacdan mamulolup iki cidar arasında A 1 yangın sınıfında taş yünü veya isteğe ba!jlı olarak enjeksiyon poliüretan izolasyon kullanılarak akustik ve ısı izolasyonu temin edilmektedir. Tam sızdırmazlık için paneller ile karkas birleşim yerleri özel hava yastıklı, fitllli, sızdırmaz contalıdır ve contalar paneller delinmeden tespit edilmektedir. MBT Klima Santralleri modüler yapıda, santral içi basınç kayıpları minimuma indirgenmiş ve yüksek basınç uygulamaları için uygun dizayna sahiptir. CABlNET STRUCTURE MBT Air Handling Unit framework profiles are made of special composite material manufactured by extrusion method which is bacterium preventive, hygienic, resistant to ultraviolet rays and fireproof. Framework profiles are connected with special comer equipments from composite plastic material. Panel cover is sheet panels filled with rock wool material and section can be completely demounted from outside. Independent sections are joined each other by nuts and bolts. Aluminium profiles and comer equipments are also available. Impermeability is completely provided at all parts of the sections. Inner wall of panels is galvanised sheet and outer wall is galvanised sheet prepainted with PVC based paint. A 1 class non-flammable rock wool or injected polyurethane insulation material is used between two wall in order to provide acoustic and thermal insulation. Very special rubber gaskets are used between panels and framework in order to provide absolute impermeability. Rubber gaskets are mounted without drilling anywhere. MBT Air Handling Units are designed at moduler construction, in conformity with the high pressure applications for minimum the pressure drops. FAN HÜCRESI MBT Klima Santralleri'nde, çift emişli, radyal santrifüj tip, öne e!jik, geriye e!jik sık veya seyrek kanatlı faniar, statik ve dinamik balansları yapılmış olarak, motoru ile birlikte kızak üzerine titreşim ve sesin hücreye geçişini engelleyecek şekilde lastik veya metal izolatör ile montajhdır. Hücre kapısı açıldıqmda fanı durduracak emniyet anahtarı standart olarak mevcuttur. Elektrik motorları koruma sınıfı ıp 54, izolasyon sınıfı F, isteğe baqh olarak çift devirli veya frekans konvertörlüdür, FAN SECTION In the fan section of MBT Air Handling Unit, exhaust and supply fans are radial, centrifugal type and blades can be forward or backward curved and balances have been done statically and dynamically. Fans and motors are supported on rubber shock absorbers, so transmission of vibration and noise through section is hindered. Electric motors are ıp 54 protection class, F isolation class and can be either double speed or frequency convertor upon request. KARIŞIM HÜCRESI MBT Klima Santralleri'nde, taze hava ve egzost havasının homojen olarak karışmasını saqlayacak şekilde yerleştirilmiş olan damperler aerodinamik alüminyum profilden zıt kanatlı yapıda, galvaniz çerçeve ve kasadan imal edilmektedir. Damper dişli malzemesi plastik malzemeden ve dış bölmede yer almaktadır. Damperler manuel veya servomotor aracrhqıyla kontrol edilebilir. MBT

5 - Hızlı SEÇiM TABLOSU / QUICK SELECTION TABLE IID-ım IID-zıt 1113., , 11 IIU.'M 1 Ilıcs., , 51 1" 3, 51 IID.,11 ıııes-tll ıııcs-tm ~ E 'D '" ~ ,- --, ,- HAVA DE~lSI- A1R FLOWRATE (m31h) Ha.. Hızı- Ai. Velodty (mfs) MıXING SEenON In MBT Air Handling Unit, dampers are located at the mixing sedian for mixing fresh and exhaust air homogeneously and are manufactured as aerodynamic aluminurn profilewith opposite finned, galvanised frame and case. Damper gears are made of plastic and located at outside section. Dampers can be controlled manually or by servarnotor. i FILTRE HÜCRESI MBT Klima Santralleri'nde, standart olarak G3 ve G4 tipi sentetik elyatfiltre hücre içine "'ır ya da zigzag düzeninde yerleştirilmekte, isteqe baqiı olarak F5, F7, F9, torba filtre, hepa filtre, karbon filtre veya metal filtre kullanılmaktadır. Filtre, çerçeveleri galvaniz sacdan ve kolay sökülüp takılabilen kasetler içinde kauçuk contalar kullanılarak yerleştirilmektedir. Filtre hücreleri sızdırmaz, optimum hava hızlarına göre tasarlanmış, müdahale kapakları mevcut ve lsteğe ba~lı olarak fark basınç prosestadları ile donatılmaktadır. FILTER SEeTION G3 & G4 type synthetic fiber filters are used as standard in MBT Air Handling Unit and located into the seetion as 'V' or switch-back formation. F5, F7, F9, bag filter, hepa filter, carbon filter or metal filter can be used upon request. Filter frames are made of galvanised and can easily be mounted and demounted. Fillter section is constructed as impermeable and designed according to the optimum air flow. There is an intervention door. If requested, differential pressure switch is available. MBT

6

7

8 ISITICI VE SOGUTUCU HÜCRE MBT Klima Santralleri'nde, ısıtıcı ve soğutucu serpantinler, ısı transfer katsayısı yüksek bakır boru-alüminyum kanatlıdır. Buhar ile ısıtma uygulamalarında kalın etli bakır boru kullanılmakta, elektrikli ısıtıcı isteğe bağlıdır. Seperatörler, özel kompozit plastik malzemeden ekstrüzyon yöntemiyle elde edilmiş malzemeden mamuldur. Tek eğimli, galvaniz, hijyenik ve paslanmaz yoğuşma tavası standart olarak hücre içerisinde yer almaktadır. HEATING AND COOLlNG SECTIONS Inside the heating and cooling sections of MBT Air Handling Unit specially formed high efficiency copper tubes-aluminium fin coils are used. Very thick copper tube is used at heating with steam applications and electrical resistance heater can alsa be used upon request. Seperators are made of special composite plastic material that is manufactured by extrusion. Single slope, galvanised, hygienic and stainless condensing pan is available in seetion as standard. ısı GERi KAZANıM HÜCRESi Yüksek taze hava oranı gerektiren uygulamalarda işletme maliyetini azaltmak için dönüş havasının enerjisinden faydalanılabilir. MBT Klima Santralleri'nde, kullanılan çapraz akışlı, plakalı ısı eşanjörü ile dış ve iç hava şartlarına göre % 70'Iere varan enerji verimliliği elde edilebilmektedir. Opsiyonel olarak çift serpantin ve pompalı hidronik sistem ve rotorlu tip ısı geri kazanım eşanjörü de kullanılabilir. HEAT RECOVERY SECTION Return air energy can be recovered by using this section to reduce operating cost. Due to use of cross flow plate heat exchanger in MBT Air Handling Unit, 70 % energy efficiency can be obtained according to air conditions. Heat recovery can alsa be produced as double heat exchanger and hydrolic pumping system or with rotory type heat exchanger. MBT

9 NEMLENDIRME HÜCRESI MBT Klima Santralleri'nde aşağıdaki nemlendirici tipleri kullanılabilmektedir. Adyabatik buharlaştırıcılı tip: Yüksek hızla dönen santrifüj disk ile suyu atomize ederek, sis halinde havaya verir, otomatik boşaltma yapar, su içinde hızla çoğalabilecek bakteriler mümkün olmaz ve maksimum hijyen sağlar. Her türlü su ile, tasfiye edilmiş (demineralize) su ile dahi çalışabilen bu nemlendiricilerde basit ve ekonomik çalışma prensibi sayesinde enerji tüketimi az, verim yüksektir. Elektronik buharlı tip nemlendirici: Buhar silindiri, daldırma elektrotlar, paslanmaz buhar distribütörü ve elektronik kumanda modülü standarttır. Adyabatik yıkayıcılı tip nemlendirici: Fıskıye ve PVC dağıtım boruları ile fiatör, pompa, pompa emiş filtresi, PVC damla tutucu ve hava yönlendiricisi ile donatılıdır. HUMIDIFICATION SECTION In MBT Air Handling Units section can be completed with fallawing types of humidifier. Adiabathic humidifier: In order to evaporate the water needed to humidify the machine uses centrifugal force to atomise the water without compressed air or high pressure pumps. This operating principle makes them practically insensitive to deposits of scale and so they can operate using any kind of drinking water (demineralized water as well) with a reduced need for maintenance. Because of its simplicity and economical working principle optimal efficiency with aminimal energy can be obtained. Electronic steam humidifier: Steam cylinder, immersed electrode, rustproof steam distributor and microprocessor module are standard. Adiabathic washer humidifier: Spray and distribution pipes are made of Pvc. Float, pump suction filter, PVC, drop holder and air guiders are standard. MBT

10 SUSTURUCU HÜCRESI MBT Klima Santralleri'nde, di~er hücrelerin özelli~ini taşıyan susturucu hücresindeki ses yutucu plakalar, hava debisi, vantilatör tipi ile yutulacak sesin frekansı ve şiddetine göre özelolarak dizayn edilmektedir. Galvaniz sacdan imal edilmiş bu plakaların içi cam yünü izolasyonlu olup etrafı tel kafes ile kapı. nmıştır. MUFFLER SECTION Muffler type used in MBT Air Handling Unit carries same features of the other sections. Sound absorber plates in the sectian are designed specifically according to the air flow, ventilator type, frequency and intensity of the absorbing sound. Inside of this galvanised sheet made plates are 91ass fiber insulation covered with wire fence. KLIMA SANTRAlı SEÇiM PROGRAMI MBT Klima Santralleri, IMBAT için hazırlanmış olan gelişmiş bilgisayar programı ile hassas olarak: dizaynı yapılarak: seçilmektedir. 'AT. Jl>4ii; I IU'"' I _ w --'" ~ -. AIR HANDLlNG UNITS SELECTION PROGRAM MBTAir Handling Unit selectian is being done sensitively through advanced computer design and selectian program prepared for IMBAT.

11 HIJYENIK TIp KLIMA SANTRALLERI Tüm köşe ve birleşim detayları hijyenik yapıda olan MBT Hijyenik Klima Santralleri bakteri oluşumunu engellemek üzere tasarlanmıştır, yıkanabilir hücrelerin içinde su birikimini engelleyen pislik tutmayan drenaj deli~i mevcut, paslanmaz ve epoksi kaplı alüminyum malzemeler ile donatılmakta, sızdırmazllk elemanı olarak silikonsuz malzeme kullanılmaktadır. Hijyenik klima santralleri iç cidarı paslanmaz sac malzemeden imal edilmekte, statik ve dinamik balansları alınmış, yüksek basınçlı ve hijyen standartlarına uygun yapıda direkt akuple plug fanlar kullanılmaktadır. Bakım ve kontrol kolaylı~ı saqlayan menteşeli, hava sızdırmayacak şekilde servis kapağım sıkıştıran kollar, kapaklarda çift camlı sızdırmaz gözetierne penceresi ve hücre içi neme karşı korumalı aydınlatma mevcuttur. Hijyenik klima santrallerinde kullanılan serpantinler komple epoksi kaplanmış bakır boru ve alüminyum kanatlara sahip, ısı geri kazanım eşanjörleri özel sızdırmaz, komple epoksi kaplı malzemeden mamuldur. HYGIENIC TYPE AIR HANDLlNG UNITS All body profiles, panel covers, corners, edges and connection details are in hygienic structure in MBT Hygienic Air Handling Unlts. All details of MBT Hygienic Air Handling units are designed for preventing bacterium, washable section has a drainage hole where water drops out without leaving any dirt. All MBT Hygienic Air Handling Units are equipped with rustproof and epoxycoated aluminium materials. For imperviousness element non-silicone materials are used and at the high temperatures odorless silicone materials and acetum silicone are used inside surface of Hygienic Air Handling Unit is made of rustproof metal sheet. 5tatically and dynamically balanced, high pressure direct driven plug fans are used in Hygienic Air Handling Units. Hinged handles are available at hygienic air handling units that compress service door for impermeability and provide service and control convenience. Sight glass at the service door and inside illumination are standard. Heating and cooling coils used at the hygienic air handling units are consist of completely epoxy covered copper tubes and aluminium fins, heat recovery coils are also impermeable and epoxycovered. ~ ~~~ -r - ~ r - ı: ı;.. r , o [ -r -r '"ii.

12 Merkez/Head Office: 1203/4Sk. No:3/F Yenisehir -Izmir / Turkey' Tel: Fax: Fabrika/Factory: Kernalpasa O.S.B. AtatOrk Mah. 62. Sk. No: 16Ulucak, Kernalpasa - Izmir / Turkey Tel: Fax: Istanbul: E~itim Mah.Kasap Hilmi Sk. Sadlko~lu Plaza No:5/23 Kadikoy -Istanbul/Turkey Tel: Fax: +9 Antalya: Meydan Kava~1 Mah Sk. Abdullah Yildmrn 2 Sit. A Blok No: 1 D:4Antalya / Turkey Tel: Fax:

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS HAVALANDIRMA MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş. TSEK ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS TS EN ISO 9:8 SN: 99 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 7 AB--YS RECOVERS YOUR ENERGY GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Macunlama ve Yardımcı Makineleri Sealing and Auxiliary Machines Profil Hazırlama Makineleri

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies Thermoelektrik Soğutucu - Thermoelectric Cooler Server Kliması - Server Air Conditioner Pano Kliması - Enclosure Air Conditioner Sayfa 1 KERĠM

Detaylı

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 EMS OLARAK; ÜRÜN VE VE HİZMET KALİTESİNDEN TAVİZ VERMEDEN, SÜREKLİLİK VE KALICILIK HEDEFİYLE, SON TEKNOLOJİ AMBULANS VE MOBİL SAĞLIK ARAÇLARIMIZLA, ZAMANIN

Detaylı

Air Conditioning Systems

Air Conditioning Systems 1 Air Conditioning Systems İÇİNDEKİLER Çatı ve Kanal Tipi Aspiratörler AACF Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları ARF Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanları ARF-V Dikey Atışlı Radyal Çatı Fanları ADKF Dikdörtgen

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

Çuhadaroğlu SX Sistem Çuhadaroğlu SX System

Çuhadaroğlu SX Sistem Çuhadaroğlu SX System 158 Kalebodur Kalesinterflex Çuhadaroğlu SX Sistem Çuhadaroğlu SX System Çuhadaroğlu SX alt konstrüksiyon sistemi, bina dış cephesine doğal ve estetik bir görünüm kazandıran Kalesinterflex plakaların,

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

Hayat ı nşa etmek Building life

Hayat ı nşa etmek Building life Hayat ı nşa etmek Building life Dünyada ININSA Temsilcilikler Uluslararası mevcudiyet Ticari fuarlar ve sergiler ININSA şirketi Tanıtım Projeler Uygulamalar Teknik danışmanlık Kurulum ve satış sonrası

Detaylı

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

GHP SERİSİ HİJYENİK PAKET KLİMA CİHAZLARI

GHP SERİSİ HİJYENİK PAKET KLİMA CİHAZLARI GHP SERİSİ HİJYENİK PAKET KLİMA CİHAZLARI GHP serisi hijyenik paket klima cihazları modern ameliyathanelerin ve temiz odaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiş, en son teknoloji

Detaylı

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems Dünya'nın yeni profil sistemi World's new profile systems ÜRÜNLERİMİZ Products 2011 Press Line / 1800 US Ton 1. Pres Hattı Factory / ALCAS Üretim Tesisleri / Çorlu - TEKİRDAĞ Press Line / 2750 US Ton 2.

Detaylı

AIR COOLED CHILLERS with Scroll Reciprocating Screw Compressors HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI. Scroll Pistonlu Vidalı Kompresörlü

AIR COOLED CHILLERS with Scroll Reciprocating Screw Compressors HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI. Scroll Pistonlu Vidalı Kompresörlü Scroll Pistonlu Vidalı Kompresörlü HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI AIR COOLED CHILLERS with Scroll Reciprocating Screw Compressors www.planersogutma.com www.planerchillers.com FİRMA PROFİLİ COMPANY

Detaylı

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ Ğ ÜRÜN KATALO U & LİSTESİ PRODUCT CATALOGUE & PRICE LIST PU KÖPÜKLER DOLGU MALZEMELERI YAPIS TIRICILAR BANTLAR BAGLANTI SISTEMLERI PU FOAMS SEALANTS ADHESIVES TAPES FIXINGS Selena Sulamericana Ind e Com

Detaylı

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS 19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS HAKKIMIZDA ABOUT US Zeybek Elektrik Haydar Zeybek 1982 Yılında Ankara da sac kasa ve buat imalatıyla faaliyetlerine başlayan firmamız, elektrik sektöründeki hızlı gelişmeler

Detaylı

PV PETROVISCOL LUBRICANTS

PV PETROVISCOL LUBRICANTS PV PETROVISCOL LUBRICANTS HAKKIMIZDA 1990 yılından bu yana madeni yağ üretim ve pazarlama konusunda faaliyet göstermekte olan Viscol Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ș. sektörde uzun yıllar çalıșarak deneyim

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS

NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS Seibu Giken DST, sizin için nem alma cihazıdır! Her yerde nem vardır, nemli havanın yanlış yerde bulunması ürünlere veya binalara zarar verebilir veya üretim prosesinde

Detaylı

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57 İçindekiler / Index 2-3 Ophardt Hygiene Ophardt Hygiene Çöp Kovaları & Dış Alan Çöp Kovaları Outdoor Trash Cans & Wastebaskets 32-33 4-5 Hagleitner Innovative Hygiene & El Kurutma Makineleri Hagleitner

Detaylı

ANDREA DUVIA JOSEPH BONAFIN TURBODEN BİLDİRİ. Bu bir MMO yayınıdır MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ

ANDREA DUVIA JOSEPH BONAFIN TURBODEN BİLDİRİ. Bu bir MMO yayınıdır MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BAVYERA'DAKİ TURBODEN

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

BASINÇ HATTI » DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) » DİK LİKİT DEPO » GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO » MERKEZİ SİSTEM DİK LİKİT DEPO » YATIK LİKİT DEPO

BASINÇ HATTI » DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) » DİK LİKİT DEPO » GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO » MERKEZİ SİSTEM DİK LİKİT DEPO » YATIK LİKİT DEPO PRESSURE LINE BASINÇ HATTI VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN) VERTICAL LIQUID RECEIVERS VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES CENTRAL SYSTEM VERTICAL LIQUID RECEIVERS UNIVERSAL LIQUID RECEIVERS

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU. www.kesb.com.tr

0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU. www.kesb.com.tr 0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU 2 KESB Proje Mühendislik Ltd. Şti. öncelikli olarak ısıtma, soğutma, havalandırma sektöründe faaliyet göstermek üzere geçmişten gelen tecrübelerimiz ile

Detaylı