KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETĠM KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETĠM KURULU"

Transkript

1

2 KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NOMĠNAL SERMAYESĠ: ,44 TL. ÖDENMĠġ SERMAYESĠ: ,44 TL. MERKEZĠ: ĠSTANBUL YÖNETĠM KURULU Yönetim Kurulundaki Resmi Gazete Görevden AyrılıĢ Adı ve Soyadı Ünvanı Tarih ve Sayısı Tarihi BaĢkan Salih ORAKCI / Devam ediyor Üye H.Gani AYGÜN / Devam ediyor Üye Mehmet Acar DOĞAN / Devam ediyor Üye Orhan ÖĞE / Devam ediyor Üye Erol ÇITAK / Devam ediyor Üye Münir KARALOĞLU / Üye Mustafa BĠTĠREN /27799 Devam ediyor

3 Kapt. Salih ORAKCI Yönetim Kurulu BaĢkanı Ve Genel Müdür 1964 yılında Refahiye de doğan ORAKCI, 1986 Yılında Denizcilik Yüksek Okulu Güverte bölümünden mezun oldu tarihleri arasında D.B. Deniz Nakliyatı T.A.ġ. de; Güverte Zabitliği, 2. Kaptanlık ve Gemi Kaptanlığı görevlerini yaptı tarihinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü nde Uzman olarak göreve baģlayan ORAKCI, Deniz Trafik Operatörü, vekaleten TBGTH DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü, Deniz Trafik BaĢ Operatörü olarak görev yaptı. TBGTH sistemi ile ilgili olarak Amerika ve Hollanda da özel eğitim gördü. Deniz Trafik Operatörü Eğitmenliği sertifikasına sahip olan ORAKCI, Deniz Trafik Operatörleri eğitimlerinde ĠTÜ Denizcilik Fakültesinde eğitmenlik görevi yaptı tarihleri arasında vekaleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü tarihi itibariyle Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine asaleten atanan ORAKCI, tarihinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür olarak atandı. Halen bu görevi yürütmektedir.

4 H.Gani AYGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı 1966 yılında Erzincan /Kemaliye de doğan AYGÜN, 1987 yılında Dz. K.K. Yüksek Denizcilik Okulu Güverte Bölümünden mezun oldu yılları arasında Deniz Nakliyatı T.A.ġ. de Gemi ve kara birimlerinde olmak üzere çeģitli görevlerde bulundu yılında Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünde göreve baģlayan AYGÜN, 2007 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet Acar DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı 1950 yılında Tatvan da doğan Mehmet Acar DOĞAN, Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi mezunudur yılında Denizcilik Bankası T.A.O. Alaybey Tersanesinde Mühendis olarak göreve baģlamıģ, yılları arası T.Gemi Sanayi A.ġ.de çeģitli görevlerde bulunmuģ, 2001 yılında Kıyı Emniyeti Ve Gemi Kurtarma ĠĢletmesinde göreve baģlayan DOĞAN, 2008 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Orhan ÖĞE Yönetim Kurulu Üyesi 1960 yılında Erzurum da doğan ÖĞE, 1983 yılında Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu tarihinde The Tampa School of Berlitz te eğitim amaçla bulunmuģ olan ÖĞE, Kaymakam, Avukat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ġirketinde Yönetim Kurulu BaĢkanlığı, Telekomünikasyon Kurumunda BaĢkanlık MüĢaviri, Bilgi Teknolojiler ve ĠletiĢim Kurumu BaĢkan Yardımcısı görevlerinde bulunan ÖĞE halen ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

5 Erol ÇITAK Yönetim Kurulu Üyesi 1957 yılında Ankara da doğan ÇITAK, Gazi Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. DLH Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğünde Makine Mühendisi, Etüt Ġmalat ġube Müdürü, Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanı olan ÇITAK, halen 2001 yılında atandığı Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile birlikte tarihinden itibaren atandığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Münir KARALOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 1964 yılında Rize-Çayeli KaptanpaĢa da doğdu yılında Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Karaloğlu, ġanlıurfa Harran kaymakamı, Yozgat Çekerek Kaymakamı, Tokat ReĢadiye Kaymakamı, Kırıkkale Vali yardımcısı, ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri ( BaĢbakan DanıĢmanı ), tarihinde Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreterliği ) görevlerini yürüten Karaloğlu tarihi itibariyle Van Valiliğine atandı yılında atandığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ndeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevi tarihi itibariyle sona ermiģtir. Mustafa BĠTĠREN Yönetim Kurulu Üyesi 1976 yılında Adana da doğan BĠTĠREN, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu yılları arasında Ankara Adliyesinde Ankara Adli Yargı Hakim Adayı olarak çalıģtı yılında Hazine MüsteĢarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünde Hazine Uzman Yardımcısı olarak göreve baģladı. Dünyada ve Türkiye de telekomünikasyon hukuku konulu tezle 2004 yılında Hazine Uzmanı oldu yılları arasında Amerika BirleĢik Devletleri nde bulunan University of California, Berkeley de hukuk alanında yüksek lisans (LL.M.) çalıģmalarında bulundu. Yüksek lisans çalıģmaları sırasında uluslararası hukuk ile fikri mülkiyet hukuku alanlarında yoğunlaģtı yılında Personel Dairesi BaĢkan Yardımcısı olarak görevlendirildi ve 2010 yılında Personel Dairesi BaĢkanlığı görevine atanan BĠTĠREN, tarihi itibariyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği (Hazine) görevini yürütmektedir.

6 VĠZYONUMUZ Seyir, can, mal ve çevre emniyeti konusunda ilk aranan güvenilir bir kuruluģ olmak MĠSYONUMUZ Seyir, Can, Mal Emniyetini arttırmak ve deniz çevresini korumak. TEMEL ĠLKELERĠMĠZ Hukuka bağlılık, Etik olmak, ġeffaflık, Açıklık Tutarlılık, Hesap Verebilirlik, Güvenilirlilik, Öngörülebilirlik, Katılımcılık, Etkinlik ve verimlilik, Takım çalıģması ve sinerji, Bütüncül yaklaģımdır.

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sahife No BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1-23 İDARİ BÜNYE MALİ BÜNYE ÜRETİM HACMİ - SATINALMA ĠKĠNCĠ BÖLÜM TELSİZ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI İŞTİRAK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YATIRIM VE FİNANSMAN BEġĠNCĠ BÖLÜM MALİ TABLOLAR ALTINCI BÖLÜM AKTİF VE PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ YEDĠNCĠ BÖLÜM GELİR GİDER VE KÂR/ZARAR HESAPLARI DÖVİZLİ GELİR VE GİDERLER GELİR VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİNİN PROGRAM BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN GELİR VE GİDERLERE GÖRE TAHLİLİ

8 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ĠDARĠ BÜNYE - MALĠ BÜNYE ÜRETĠM HACMĠ - SATINALMA

9 HUKUKĠ STATÜ: Kuruluşumuz Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. nin bünyesinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi olarak yer almakta iken Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 97/12 sayılı Kararı ile Denizcilik Müsteşarlığı na devredilmiş bilahare tarih, 97/9466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülmüştür. Yüksek Planlama Kurulu nun tarih, 97/T-34 sayılı kararı ile onaylanan Kuruluşumuzun Ana Statüsü; tarihinde Yönetim Kurulumuzun teşekkülü ile yürürlüğe girmiş ve tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bilahare Kuruluşumuzun ünvanı tarih ve 2007/T-3 sayılı Yüksek Planlama Kararı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. SERMAYE YAPISI: Kuruluşumuzun nominal sermayesi ,44 TL. olup, tamamı ödenmiştir. ORGANĠZASYON YAPISI: YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR YÖNETĠM KURULU BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK BAġ MÜġAVĠRLĠĞĠ BASIN TANITIM VE HALKLA ĠLETĠġĠM MD. ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ULUSLAR ARASI ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (OPERASYON) GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK) GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ - MALİ) GEMĠ TRAFĠK VE KILAVUZLUK HĠZMETLERĠ DAĠ.BAġKANLIĞI TEKNĠK HĠZMETLER VE EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI A.P.K. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI DENĠZ HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SEYĠR YARDIMCILARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ve AR-GE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TELSĠZ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠ.BAġKANLIĞI

10 KURULUġ AMAÇ VE FAALĠYET KONULARI: Denizlerimizde, iç sularımızda ve kara sularımızda seyreden Türk ve Yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak; kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili cihaz ve tesislerini kurmak, işletmek; can, mal ve gemi kurtarmak, yardım, çeki, batık çıkartmak ve bunlarla ilgili romorkaj ve dalgıçlık hizmetlerini yapmak amacıyla teşkil olunan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü nün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir. 1. Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak güvenli seyre ilişkin sistem ve tesisleri, fenerleri, radyofarları, deniz işaretlerini, sis düdüklerini ve benzeri seyir emniyeti ile ilgili her türlü cihaz ve tesisleri kurmak tekel şeklinde işletmek. 2. Karadeniz de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege denizinde, Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) sahilleri de dahil olmak üzere Baba burnu ile Saroz körfezinde Kemikli mevkii arasında kalan Türk karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ve Marmara denizinde; kurulmuş ve kurulacak olan can kurtarma (deniz-kara tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek ve kazaya uğrayan (harp ve yardımcı gemiler hariç) 300 Rüsum tonilatodan yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma ve yardım işlerini tekel şeklinde olmak üzere, bütün denizlerde gemi kurtarma, yardım ve çeki (cer) işlerini yapmak. 3. Kılavuzluk, römorkörcülük, palamar ve balıkadam hizmetlerini yapmak. İşletmecilik esasları çerçevesinde batık çıkartmak, çıkarttırmak. 4. Türk boğazlarında tekel şeklinde olmak üzere, denizlerimizde ve karasularımızda seyir emniyetine yönelik Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kurmak,kurulmuş.bulunan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemini Denizcilik Müsteşarlığı adına işletmek, bu sistemin hizmetle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak, gerektiğinde ileride kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemlerini Denizcilik Müsteşarlığı adına kurma, kurdurma, işletme, işlettirme. kontrol etme, denetleme ve belgelendirme hizmetlerini yapmak. 5. Denizlerimizde ve karasularımızda güvenli seyre yönelik kurulmuş ve kurulacak olan sahil telsiz istasyonları, Otomatik Tanımlama Sistemi, dgps ve benzeri sistemlere ilgili her türlü yatırımı yapmak ve tekel şeklinde işletmek. 6. Seyir emniyeti, gemi kurtarma ve deniz güvenliği ile ilgili hava, deniz ve kara vasıtalarını temin etmek ve bu vasıtaların her türlü bakım-onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamak. 7.Yapılan hizmetlere karşılık; fener, tahlisiye, deniz haberleşmesi, kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, balıkadam gibi tarifeye dayalı hizmet ücretlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak gemi kurtarma ve diğer hizmetlerle ilgili ücretleri tahsil etmek. 8. Amaç ve faaliyet alanlarında yerli ve yabancı ortaklıklara katılmak, yeni ortaklıklar kurmak veya kaldırmak. Yurt içinde ve yurt dışında şube istasyon ve sair tesisler açmak, her türlü anlaşmaları yapmak, ipotek tesis ve terkin etmek, her türlü taşıt taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet kiralamak. 9.Verimlilik ilkesi doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması için kaynaklar sağlamak ve artırmak. 10. Gerektiği hallerde müesseseler, işletmeler kurmak veya kaldırmak, bunlarla ilgili gerekli işlemlerde bulunmak, bağlı ortaklık ve müesseselerin bütçeleriyle fiyat tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve denizcilik politikalarına uyumunu sağlamak. 11. Faaliyet amaçları ile ilgili her türlü eğitim konularında ve ihtisas alanlarında dünya standartlarına uygun personel yetiştirilmeye yönelik tedbirleri almak, eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve tesisleri işletmek veya işlettirmek, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde yurt içi veya yurt dışından bu amaçlar doğrultusunda danışmanlık hizmeti almak. 12.İlgili Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

11 Kuruluşumuz Ana Statüsünün 4. maddesinde belirtilen görevlerini hali hazırda 6 ana bölüm altında yerine getirmektedir. 1- Seyir Yardımcıları 2- Gemi Kurtarma ve Yardım Hizmetleri 3- Balıkadam Hizmetleri 4- Tahlisiye (Can Kurtarma) Hizmetleri 5- Gemi Trafik Hizmetleri 6- Kılavuzluk Hizmetleri 7- Telsiz Hizmetleri 1-SEYĠR YARDIMCILARI: Deniz taşımacılığımızın her geçen gün gelişmesi, önem kazanması nedeniyle; gemiyle seyir emniyetine yardımcı olan deniz sinyallerinin önemi de buna paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz denizlerinde seyreden, Boğazlardan transit veya serbest geçen, limanlarımıza giriş-çıkış yapan her tonajdaki Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir emniyetine yardımcı olmak üzere kurulmuş bulunan mevcut deniz sinyalleri herhangi bir olayın meydana gelmesini engellemek için 24 saat aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca, SOLAS uluslararası kurallar gereği seyir emniyeti için mevcut tesislerimize ilaveten denizcilerin ve ilgili kuruluşların öneri ve teklifleri doğrultusunda yatırım programı çerçevesinde yeni deniz sinyalleri tesis edilmektedir. Mevcut deniz sinyalleri: Fener Işıklı Işıksız şamandıra Alamet 434 Adet 83 Adet 7 Adet Yardımcı Tesisler: Sis düdüğü Racon(Radar Bıkın) AIS ATON 11 Adet 22 Adet 187 Adet Fenerlerin Türkiye de dağılımı; Akdeniz Bölgesi nde 91 adet, Ege Bölgesi nde 108 adet, Çanakkale Bölgesi nde 29 adet, Karadeniz Bölgesi nde 104 adet, Marmara Bölgesi nde 64 adet, İstanbul Boğazı nda 38 adettir. ġile Feneri

12 Seyir Yardımcılarımız enerji tipine göre; 133 adedi Elektrikli, 301 adedi Güneş Enerjili olup Kuruluşumuz uhdesindeki tüm Seyir Yardımcıları Elektrikli ve Güneş Enerjili sistemle çalışır hale getirilmiştir. ġamandıralarımız; Karadeniz de 4 adet, İstanbul Boğazında 12 adet, Marmara Denizinde 15 adet Çanakkale Boğazında 3 adet, Ege Denizinde 22 adet, Akdeniz de 9 adet olmak üzere toplam 65 adet Güneş Enerjili sistemle çalışır Işıklı Şamandıra, Karadeniz de 1 adet, İstanbul Boğazında 5 adet, Marmara Denizinde 3 adet, Ege Denizinde 6 adet, Akdeniz de 3 adet olmak üzere toplam 18 adet işaret şamandırası vardır. Kadıköy Seperasyon IĢıklı ġamandırası Bebek (Kırmızı) IĢıklı ġamandırası Sis düdük istasyonlarımız; Karadeniz de 7 adet, İstanbul Boğazında 2 adet, Marmara Denizinde 1 adet, Çanakkale Boğazında 1 adet olmak üzere 11 adet olup, sisli havalarda gemilerin seyirlerine yardımcı olmaktadır. Racon cihazları; Karadeniz de Kefkenada Feneri, İstanbul Boğazında Anadolu Feneri, Dikilikaya Feneri, Umurbank Kuzey Işıklı Şamandıra, Haydarpaşa Kuzey Mendirek, Fenerbahçe Işıklı Şamandıra, Marmara Denizinde Hayırsızada Sis Düdük İstasyonu, Dilburnu Feneri, Seperasyon Işıklı Şamandırası, Sivriada Feneri, Dilekkayalığı Feneri, Çanakkale Boğazında Gelibolu ve Mehmetçik Fenerleri, Nara Işıklı Şamandırası, Kepez ışıklı şamandırası, Ege Denizinde Babakale, Deveboynu, İzmir Karaburun Feneri ve Yenikale Işıklı şamandırası, Akdeniz Bölgesinde Kızılada Feneri, Yumurtalık Yardımcı Feneri, Taşucu İncekumburnu Feneri olmak üzere toplam 22 adet tesis edilmiştir. AIS ATON cihazları ; Karadeniz de 46 adet, İstanbul Boğazında 2 adet, Marmara Denizinde 56 adet, Ege Denizi nde 82 adet, Akdeniz de 1 adet olmak üzere toplam 187 adet tesis edilmiştir. Seyir Yardımcıları tesislerinin arıza müdahale ve aylık bakımlarının daha süratli yapılabilmesi amacıyla Atölyeler Şube Müdürlüğüne destek amacıyla 10 adet Taşra Başteknisyenlikleri kurulmuştur yılında İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında projelendirilen 85 adet seyir yardımcısının uzaktan izlenmesi ve kontrolü sistemi devreye girmiştir yıl sonu itibariyle 185 adet Seyir Yardımcılarının Uzaktan İzlenme Projesi nin geçici kabulü imzalanarak sistem hizmete alınmıştır. 18/02/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme izni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı nın 14/07/2008 tarih ve 2008/5 sayılı Genelgesi uyarında, özel ve kamuya ait kıyı tesislerinin seyir yardımcıları açısından Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı teknik elemanlarınca incelemesi yapılarak uygun olanlara uygunluk belgesi verilmektedir. Kuruluşumuz bu alandaki hizmetlerin uluslararası standartlarda yürütülebilmesini teminen TSE ISO 9001:2000 Belgesine sahip olup, IALA (Uluslararası Fener İdareleri Birliği) isimli uluslararası kuruluşa üyedir.

13 2- GEMĠ KURTARMA HĠZMETLERĠ: Gemi Kurtarma filomuz; İstanbul da (Büyükdere Gemi Kurtarma İstasyonu, İstinye, Harem ve Haliç) Çanakkale de ( Akbaş Gemi Kurtarma İstasyonu ve Çanakkale Limanı) konuşlandırılmıştır Finlandiya yapımı GEMİ KURTARAN kurtarma gemisi, İzmir Alaybey Tersanesinde inşa ettirilen ve 2000 yılında filomuza katılan KURTARMA 1 ve KURTARMA 2 Römorkörleri, 2004 ve 2005 yılında filomuza katılan KURTARMA 3 ve KURTARMA 4 Römorkörleri ile SÖNDÜREN adlı yangın römorkörleri ile İstanbul Tersaneler Komutanlığı Pendik Tersanesinde inşası tamamlanarak 28 Ocak 2009 tarihinde geçici kabulü yapılan Fi Fi 2 özelliğine sahip KURTARMA 5 ve KURTARMA 6 römorkörlerinden oluşmaktadır. Her ne Kadar SÖNDÜREN römorkörlerimizin bir kısmı başka kuruluşlara kiralanmış olsa da Kurtarma-Yardım esnasında emre amade olmaktadır. Ayrıca refakat ve destek amaçlı botlar da bu hizmetlerde kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen SÖNDÜREN Römorkörleri, Kurtarma gemileri ile bazı küçük deniz araçları dışında 1 adet ikmal botu, 10 adet Liman Kontrol Botu, 3 adet barç 2 adet (bariyer botu ile fener bakım botu olarak inşa edilen FENER 1 botu deniz envanteri içindedir. Ayrıca, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2010/29 sayılı kararı ile T.D.İ.A.Ş. ne ait olan 9 römorkör, 27 hizmet botu, 13 duba/şat, 1 vinç, 1 tarak gemisi olmak üzere toplam 51 deniz vasıtası Kuruluşumuza devredilmiştir. Kuruluşumuz Yönetim Kurulunun tarih ve 19/9 sayılı toplantısında, ekonomik ömürlerini doldurmuş, ihtiyaç fazlası, yüksek onarım maliyetlerine sahip, teknik ve idari sebeplerden dolayı terkinine karar verilen Söndüren 11 romorkörü, Liman Kontrol 3, Pilot66,, Cevdet Çubukçu ve 879 nolu şat isimli deniz vasıtaları terkin edilmiştir. olmaktadır. Bazı botlarımız diğer kuruluşlara kiralanmış olsa da Kurtarma-Yardım esnasında emre amade Kuruluşumuz Internatıonal Salvage Union (Uluslararası Kurtarıcılar Birliği) üyesidir. Gemi Kurtarma ve Tahlisiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde uluslararası geçerliliğe haiz TSE-ISO-EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, Güvenli Yönetim Sistemi (ISM) ile Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Sistemi (ISPS) uygulanmaktadır. Uygulanan Sistemlere ait geçerli sertifikaları mevcut olup, uluslararası normlarda hizmet verilmektedir. Kuruluşumuz, Marmara'da İstanbul (İstinye, Büyükdere, Harem, Haliç) ve Çanakkale(Akbaş ve Çanakkale merkez) konuşlandırdığı deniz vasıtaları ile tekel sahasında ve tüm ülkemiz kıyılarında, ayrıca yurt dışı sularda gemi kurtarma hizmetlerini çağdaş, etkin ve süratli bir şekilde uluslararası standartlar düzeyinde vermektedir.

14 2010 yıl sonu itibari ile 3 Türk ve 15 yabancı bayraklı olmak üzere toplam 18 gemiye kurtarma yardım hizmeti, 13 gemiye çeki hizmeti, 1455 gemiye refakat hizmeti, 3654 gemiye römorkaj hizmeti ve diğer faaliyetler başlığı altında 188 adet hizmet verilmiştir. 3- BALIKADAM HĠZMETLERĠ: Kuruluşumuz kadrosunda 15 adet balıkadam bulunmakta olup, TSE-ISO-EN Kalite Yönetim Sistemi kapsamında DNV ve Türk Loydu klas kuruluşlarından Servis Sağlayıcı Kuruluş Belgesi alarak gerek gemi kurtarma gerekse de üçüncü şahıslardan gelen taleplere göre balık adam hizmeti verilmektedir yıl sonu itibari ile 1 adet balık adam hizmeti verilmiştir.

15 4 - TAHLĠSĠYE HĠZMETLERĠ: Denizlerde arama ve can kurtarma hizmetleri vermek Kuruluşumuzun ana statüsünden biridir. Kuruluşumuz bu hizmeti, 20 Temmuz 1936 Montrö sözleşmesinden gelen yükümlülükler, 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği Madde 5 g) fıkrasına göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılmış olan tarihli protokol ve Haziran 2004 tarih ve 710/04 sayılı mutabakat hükümlerine göre yürütmektedir. İstanbul Boğazı nın Karadeniz e çıkışında Rumeli yakasında, Terkos Gölü civarından, Anadolu yakasında Kefken sahillerine kadar uzanan kıyı şeridi ile Türk boğazları bölgesinde (İstanbul Boğazı, Marmara denizi ve Çanakkale boğazı) kazaya uğrayan Türk ve yabancı bayraklı gemilere, profesyonel ekiplerimizce aşağıdaki istasyonlarımız vasıtasıyla 24 saat kesintisiz can kurtarma hizmeti verilmektedir. Bu Maksatla kurulmuş olan tahlisiye istasyonlarımız; A) Kara Tahlisiye Ġstasyonları ( 5 Adet) 1- Kilyos Tahlisiye İstasyonu 2- Rumeli Karaburun Tahlisiye İstasyonu 3- Yön burnu Tahlisiye İstasyonu 4- Şile Tahlisiye İstasyonu 5- Cebeci Tahlisiye İstasyonu B) Tahlisiye Bot Ġstasyonları (8 Adet) 1-Kefken Ada Tahlisiye Bot İstasyonu 2-Rumeli Feneri Tahlisiye Bot İstasyonu 3-İstinye Tahlisiye Bot İstasyonu 4-Harem Tahlisiye Bot İstasyonu 5-Marmara Adası Tahlisiye Bot İstasyonu 6-Akbaş Tahlisiye Bot İstasyonu 7-Şile Tahlisiye Bot İstasyonu 8- Lapseki Tahlisiye Bot İstasyonu. Bu istasyonlarımızda yukarıda belirtilen kritik mevkilerde kurulmuş bulunan istasyonlarımızda can kurtarma personelimiz tarafından günün 24 saati nöbet, gözetleme ve VHF dinleme hizmeti yapılmakta, bayrak farkı gözetmeksizin kazaya uğrayan gemilere can kurtarma hizmeti denizden ve karadan verilmektedir. Can kurtarma hizmetleri kıyıdan ve denizden olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır. Kıyıdan Can Kurtarma: Sahil şeridinde sürüklenerek karaya oturan, kazaya uğrayan gemilerden can kurtarma hizmetleri, 1987 yılından itibaren bir program dahilinde temin edilen; 5 adet Mercedes (unımog) kamyon, 4 adet Ford Ranger çift kabin kamyonet ve 2 adet minibüs(15 Kişilik) araçlarımızla kaza mahalline seri bir şekilde intikal edilerek karadan gemiye roket atılarak ve varagele sistemi kurulmak suretiyle yapılmaktadır.

16 Denizden Can Kurtarma: Kıyıdan uzak mevkilerde kazaya uğrayan gemilerden can kurtarmaya yönelik imkanlara sahip, 4 metre dalga yüksekliğine kadar fırtınalı hava ve deniz koşullarında hizmet verebilen, sakin havalarda 30 deniz mili sürat yapabilen, kendinden doğrulma ve yüzebilme özelliğine sahip 2002 ve 2003 yıllarında temin edilen 10 adet hızlı tahlisiye botu, sakin havalarda 12 deniz mili sürat yapabilen 1987 yılından itibaren hizmet veren 3 adet tahlisiye botu, 1.5 metre dalga yüksekliğine kadar hava ve deniz şartlarında hizmet verebilen devrildiğinde tekrar doğrultma donanımına sahip ve su seviyesinden can kurtarmaya kolaylık sağlayan açılır kapanır bölmesi bulunan 35 deniz mili sürat yapabilen 2003 yılında temin edilen 5 adet (RHIB) Sabit Karinalı Şişme Bot ile yapılmaktadır. Hızlı Tahlisiye Botlarımız; 1 adet Rumeli Feneri, 3 adet Harem, 2 adet İstinye, 1 adet Marmara adası, 1 adet Akbaş, 1 adet Lapseki, 1 adet Şile tahlisiye bot istasyonlarımızda konuşlandırılmıştır. Tahlisiye Botlarımızdan 1 adedi Kefken ada, 1 adedi İstinye ve 1 adedi Akbaş Tahlisiye bot İstasyonlarında konuşlandırılmıştır. İstinye ve Akbaş ta konuşlandırdığımız botlarımızın üzerine 2006 yılı içinde 400 metre yağ toplama bariyeri monte edilmiş ve aynı zamanda çevre kirliliğiyle de mücadele edebilir konuma gelmiştir. Sabit Karinalı Şişme Botlarımız(RHIB); 1 adet Rumeli Karaburun Tahlisiye İstasyonu, 1 adet Rumeli Feneri Tahlisiye Bot İstasyonu, 1 adet Şile Tahlisiye Bot İstasyonu, 1 adet Kefken ada Tahlisiye Bot İstasyonu, 1 adet Harem Tahlisiye Bot İstasyonlarında konuşlandırılmıştır. Ancak, kış mevsimi nedeniyle bu limanlarda korunaklı yer olmadığından Harem İstasyonu haricindeki RHIB ler Rumeli Karaburun, Şile, Kilyos, Kefken Ada kayıkhanelerinde koruma altına alınmıştır. Kuruluşumuz bu alandaki faaliyetlerini de Uluslararası standartlarda yürütmekte olup, Uluslararası Can Kurtarma Federasyonu (ILF), yeni adı ile Uluslararası Denizden Can Kurtarma Federasyonu (IMRF) üyesidir. 5- GEMĠ TRAFĠK HĠZMETLERĠ: GTH Projesinin Amacı ve Tarihçesi : İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinden oluşan Türk Boğazlarında, belirlenen servis alanı içinde, deniz trafik emniyetini ve deniz trafiğinden kaynaklanabilecek risk ve tehlikelere karşı çevre güvenliğini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak çağdaş ve teknolojik imkanlarla TBGTH Sistemi ni tesis etmek, işletmek ve idame ettirmektir.

17 Milli Güvenlik Kurulu nun tarih ve 388 sayılı tavsiye kararına istinaden, tarih ve 96/8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu proje Denizcilik Müsteşarlığı yatırım programına alınmıştır. (İstanbul GTH) tarihinde yapılan ihale sonucu Amerika da yerleşik Lockheed Martin Overseas Corp. Firması ile Denizcilik Müsteşarlığı arasında akdedilen sözleşme, tarihinde Sayıştay ca tescil edilerek hükmiyet kazanmış olup, yüklenici firma yükümlülüğü başlatılmıştır. Sistemin, işletme, bakım-onarım ve idamesi tarih ve 2002/4636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Denizcilik Müsteşarlığı ile kuruluşumuz arasında tarihinde ikinci bir protokol tanzim edilerek kuruluşumuza devredilmiş, 2 adet GTH Merkezi ve 13 Adet Trafik Gözetleme İstasyonu(TGİ) kurulumunun tamamlanmasını müteakip personelin eğitim ve sistem testlerine tarihinde başlanarak tarihinde sistem operasyona başlamıştır. (Çanakkale GTH) 2008 Yılı Temmuz ayı içerisinde sisteme ilave edilen 3 adet trafik gözetleme istasyonu (TGİ) pasif olarak devreye alınmış ve testlerine başlanmıştır. İstanbul GTH alanına Marmara Sektör adı altında bir sektör daha ilave edilerek toplam sektör sayısı beşe çıkartılmıştır 31 Aralık 2008 günü saat 23:59 itibariyle aktif hale getirilerek Marmara Denizi dolayısıyla, Türk Boğazlarının tamamı kapsama alanına dahil edilmiştir.

18 GTH nin Görev ve Sorumlulukları: Türk Boğazlarındaki deniz trafiğini her türlü çevre şartlarında, gece ve gündüz devamlı olarak yüksek bir hassasiyet ile izlemek, Servis ve sorumluluk alanındaki deniz trafiğinin emniyetini sağlamak, arttırmak, Gemi Seyir emniyetini, gemi kaptanının sorumluluğunu esas alarak, etkin bir şekilde sağlamak, arttırmak, Sorumluluk sahasındaki deniz trafiğinin trafik görüntüsünü tesis ve idame etmek ve bu bilgileri gerekli durumlarda gemilere aktarmak, bu amaçla kullanılacak seyir bilgilerini hassasiyetle ölçmek ve kayıtları tutmak, Deniz trafiği ile ilgili tüm ses, veri ve görüntülerin kaydını yapmak, gerektiğinde yeniden göstermek, Türk Boğazlarında deniz trafiği ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuatların uygulanmasını sağlamak, Kaza vukuunda, etkin bir şekilde ve süratle müdahale edilmesini sağlamak, can ve mal emniyeti deniz kirlenmesi ve diğer ekonomik kayıpları asgariye indirmek, trafiğin en kısa zamanda güvenle devamını sağlamak, Geçiş yapan gemilerle ve bölgeyle ilgili kayıt ve bilgileri yönetmelikler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, Kaza riskini asgariye indirmek için gemi kaptanlarının seyir ile ilgili kararlarına yardımcı olabilecek gerekli bilgileri zamanında temin etmek, acil durumlarda gerekli uyarı, tavsiye ve talimatları vermek, Komşu VTS merkezleri ile karşılıklı bilgi alış verişinde bulunarak daha etkin bir trafik organizasyonu ve yönetiminin yapılabilmesini sağlamaktır. Kuruluşumuzun, Gemi Trafik Hizmetleri ile ilgili ;. IMO Türk Delegasyonu Üyeliği,. IALA Konseyi Üyeliği.IALA VTS Komitesi Başkanlığı ve Üyeliği ( üyelik başlangıcı 2002 ) mevut olup, 12.Uluslararası VTS Sempozyumuna 2012 Yılında İstanbul da Kuruluşumuz ev sahipliği yapacaktır.

19 6- KILAVUZLUK HĠZMETLERĠ : TDİ A.Ş. tarafından yürütülen kılavuzluk hizmetleri, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2010/29 sayılı kararı ve Kuruluşumuz ile TDİ.A.Ş. arasında imzalanan tarihli Devir Teslim Protokolüne istinaden tarihinden itibaren Kuruluşumuz tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Kuruluşumuzca verilen Kılavuzluk Hizmetleri, gemilerin ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenmiş seyir kurallarına uygun seyretmelerini sağlamak amacıyla, Türk boğazları ile İstanbul, Çanakkale, Gelibolu, İzmir, Haydarpaşa ve Kepez Limanlarında geçiş, yanaşma kalkma, demirleme gibi her türlü gemi hareketinde ihtiyaç duyulan kılavuzluk hizmetleri ile özel durumlarda verilecek her türlü kılavuzluk hizmetlerini kapsar. Kılavuzluk Hizmetlerinin Görev ve Sorumlulukları: Gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere danışmanlık hizmeti vermek, Türk boğazlarında deniz trafiği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatların uygulanmasını sağlamak, Kaza vukuunda,, can ve mal güvenliği, deniz kirlenmesi ve diğer ekonomik kayıpları asgariye indirmek ve trafiğin en kısa zamanda güvenle devamını sağlamak amacıyla etkin bir şekilde ve süratle müdahale edilmesini sağlamak, Geçiş yapan gemilerle ilgili bilgileri ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, Gemi kaptanlarının seyir ile ilgili kararlarına yardımcı olabilecek gerekli bilgileri zamanında temin etmek, acil durumlarda gerekli uyarı, tavsiye ve talimatları vermek. VTS merkezleri ile bilgi alış verişinde bulunarak daha etkin bir trafik organizasyonu ve yönetiminin yapılabilmesini sağlamaktır.

20 7- TELSĠZ HĠZMETLERĠ Türk Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdürlüğü tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5189 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. maddesi ile 2813 sayılı Telsiz Kanununa eklenen Ek Madde 2 gereğince Kuruluşlar arasında imzalanan protokol ve ek protokoller ile tarihi itibariyle Kuruluşumuza devredilmiştir. Telsiz İşletme Müdürlüğü;, kısa, orta ve uzak mesafe deniz haberleşmesinin yapıldığı Türkiye nin en büyük ve tek uzak mesafe Sahil Telsiz İstasyonudur. Telsiz, Telefon, Teleks olarak değişik frekans bantlarında tüm Dünya denizlerinde yerli ve yabancı bayraklı gemilerin deniz haberleşme ihtiyaçlarını karşılamakta, denize yönelik seyir ve meteorolojik bilgileri yayınlamaktadır. Telsiz İşletme Müdürlüğü, sahil telsiz istasyonlarının işletilmesi ile ilgili; 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5189 Sayılı Kanun, Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü (ITU), Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS), Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi(GMDSS), Denizde Arama Kurtarma (SAR) ve İTU nün) kurallarına tabidir. Telsiz ĠĢletme Müdürlüğünce Verilen Hizmetler Denize Yönelik Tehlike Emniyet Yayınları Denize Yönelik Yazılı Seyir Uyarıları (Navtex yayınları) Denize yönelik meteoroloji Yayınları Denize Yönelik ISPS Yayınları Rutin deniz haberleşmesi Navtex Yayınlarının KEGM Sitesinde Yayınlama İşlevleri Inmarsat Sistemine ilişkin PSA lık İşlevleri Deniz Haberleşmesine ilişkin Tahakkuk ve Tahsilat İşlevleri TRO1 Hesap Otoriteliği ve Uluslararası Hesaplaşma, Deniz ve Kara Telsiz Sistemlerinin Teknik Bakım ve Onarım İşlevleri. AIS Sistemleri Bakım Onarım İşlevleri. Deniz Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerine Telsiz Kurma İzni ile Ruhsat Verilmesi İşlevi. Deniz Bandı Telsiz Haberleşme Sistemleri ile Seyrüsefer Cihazlarına Çağrı Kodu, MMSI numarası vb. Tahsis ve Tescil İşlemleri. Amatör Telsizcilik Sınavlarını Yapma ve Belge Verilmesi İşlevi. Uzak Mesafe Gemi İzleme (LRIT) Sisteminin İşletilmesi. Telsiz ĠĢletme Müdürlüğü ve TaĢra TeĢkilatı Yeşilköy Telsiz ve Ruhsat işlemleri Ana kontrol merkezi İstanbul, Osmaniye Telsiz Verici İstasyonu Antalya Alternatif VHF Kontrol Merkezi ve Telsiz İşleri Servisi Samsun Alternatif VHF Kontrol Merkezi ve Telsiz İşleri Servisi İzmir Telsiz İşleri Servisi KEGM(Salıpazarı) Telsiz İşleri Servisi Telsiz ĠĢletme Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Telsiz Ġstasyonları - Kısa Mesafe VHF /DSC İstasyonları (Toplam 26 adet Rakım yaklaşık 1000 m. Ve üzeri) - Orta Mesafe MF/DSC İstasyonları (Alıcı-Verici 4 adet İstanbul, Samsun, Antalya, İzmir) - Uzak Mesafe HF/DSC İstasyonu (İstanbul Osmaniye verici telsiz istasyonu) - Navtex İstasyonları (Türkiye geneli 4 adet; İstanbul, Samsun, Antalya, İzmir)

21 PERSONEL DURUMU: Kuruluşumuzun 2010 yılı personel kadrosu ve fiili durumu geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir PERSONEL GRUPLARI Fiilen ÇalıĢan Fiilen ÇalıĢan Ortalama Yıl Sonu Yıl Sonu Ortalama Mevcudu Mevcudu 1.KARA PERSONELĠ Kapsam içi Kapsam Ġçi Kor. Güv.Gör Kapsam DıĢı Kapsam DıĢı Kor.Güv.Gör T O P L A M / KiĢi DENĠZ PERSONELĠ Kapsam Ġçi Kapsam DıĢı T O P L A M / KiĢi ĠġÇĠLER Daimi Geçici T O P L A M/KiĢi GENEL TOPLAM/KĠġĠ Çizelgeden de görüleceği üzere, Kuruluşumuzda istihdam edilen personel sayısında 2010 yılı sonu itibariyle geçen yıla göre, kara personelinde 208 kişi, deniz personelinde de 549 kişi artış olmak üzere toplam 757 kişilik artış olmuştur. Personel Grupları Tablosu PERSONEL GRUPLARI Yıl BaĢı Yıl Giren Çıkan Mevcudu Sonu 1.KARA PERSONELĠ Kapsam içi Kapsam Ġçi Kor. Güv.Gör Kapsam DıĢı Kapsam DıĢı Kor.Güv.Gör TOPLAM / KiĢi DENĠZ PERSONELĠ Kapsam Ġçi Kapsam DıĢı TOPLAM / KiĢi ĠġÇĠLER Daimi Geçici TOPLAM / KiĢi GENEL TOPLAM/KiĢi

22 Personel GiriĢ ġekli Tablosu KARA PERSONELĠ DENĠZ PERSONELĠ Ġ ġ Ç Ġ L E R GĠRĠġ ġeklġ Kap.Ġçi Kap.DıĢı Kap.içi Kap.DıĢı Geçici Daimi TOPLAM Açıktan Tayin Naklen Tayin(Kararname ile) Naklen Tayin(4046 say.kanun gereği) Naklen Tayin Geçici ĠĢçi Stat.kadr. Atanan Yeniden tayin(askerlik dön) 1 1 Kara Per.Nakil 2 2 Deniz Per.Nakil 1 1 Kapsam Ġçinden Nakil Kapsam DıĢından Nakil Güvenlikten tayin 1 1 Diğer T O P L A M Personel ÇıkıĢ ġekli Tablosu KARA PERSONELĠ DENĠZ PERSONELĠ Ġ ġ Ç Ġ L E R ÇIKIġ ġeklġ Kap.Ġçi Kap.DıĢı Kap.Ġçi Kap.DıĢı Geçici Daimi TOPLAM Ġstifa BaĢka kuruluģa nakil Askerlik nedeniy. Ġstifa 1 1 ĠĢten çıkarma Emekli Ölüm Kara personeline nakil 1 1 Deniz personeline nakil 2 2 Kadrolu pers.statüsüne atanan Kapsam içine nakil Kapsam dıģına nakil Güvenlikten çıkıģ 1 1 Diğer T O P L A M

23 II- MALĠ BÜNYE A- Mali Durum : Kuruluşumuzun 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle mali bünyenin tahlili için bilançonun aktif ve pasifinde yer alan hesap gruplarına yer verilmiştir. FARK +/- MALĠ DURUM TL % TL % YTL % VARLIKLAR (AKTĠF): 1- DÖNEN VARLIKLAR a) Hazır Değerler ,45 39, ,63 22,47 ( ,82) 24,04 b) Ticari Alacaklar ,80 1, ,48 2, ,68 121,31 c) Diğer Alacaklar ,43 1, ,03 1, ,60 84,44 d) Stoklar ,08 0, ,85 0, ,77) 57,50 e) Diğer dönen varlıklar ,28 0, ,95 0,18 ( ,33) 27,86 TOPLAM..(1) ,04 43, ,94 28,34 ( ,10) 13,43 2- DURAN VARLIKLAR (NET): a) Ticari Alacaklar ,59 0, ,55 0, ,96 171,33 b) Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Mali Duran Varlıklar ,92 1, ,42 1, ,50 43,32 d) Maddi Duran Varlıklar ,17 55, ,30 70, ,13 68,89 e) Diğer Duran Varlıklar ,26 0, ,50 0,20 (14.207,76) 2,92 TOPLAM...(2) ,94 56, ,77 71, ,83 68,16 VARLIKLAR TOPLAMI (1+2) ,98 100, ,71 100, ,73 32,71 K A Y N A K L A R (PASĠF) 3-KISA VAD.YAB.KYN.(NET) a) Mali Borçlar b) Ticari Borçlar ,47 2, ,88 2, ,41 33,78 c) Diğer Borçlar ,41 0, ,87 0, ,46 74,48 d) Öd.vergi ve yasal yükümlülükler ,51 4, ,84 5, ,33 62,48 e) Borç ve gider karģılıkları ,17 0, ,14 0, ,97 197,55 f) Kısa Vad.Diğ.Yb.Kyn ,91 2, ,65 22, , ,76 TOPLAM (3) ,47 9, ,38 30, ,91 347,99 4-UZUN VAD.YAB.KYN.(NET) a) Mali Borçlar b) Ticari ve Diğ.borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Uzun Vadeli diğ.yabancı kay. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM (4)... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YABANCI KAYN.TOPLAMI(3+4) ,47 9, ,38 30, ,91 347,99 5- ÖZ KAYNAKLAR (NET) ARALIK 2009 ARALIK 2010 a) ÖdenmiĢ Sermaye ,44 28, ,44 21,38 0,00 0,00 b)sermaye Düzeltme Enf.Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00) 0,00 c) Sermaye Yedekleri ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 d) Kar Yedekleri ,50 29, ,75 25, ,25 13,82 e) GeçmiĢ Yıl Kârları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f) GeçmiĢ Yıllar Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g) Dönem Net Karı ve Zararı ,97 32, ,54 22,40 ( ,43) 9,41 TOPLAM (5) ,51 90, ,33 69, ,82 1,12 KAYNAKLAR TOPLAMI (3+4+5) ,98 100, ,71 100, ,73 32,71

24 Mali Durum tablosunda da görüleceği gibi tarihi itibariyle Kuruluşumuzun aktif kalemlerinin, % ünü dönen varlıklar, % sını duran varlıklar oluşturmaktadır yılı sonu itibariyle Kuruluşumuzun varlıkları önceki döneme göre, % oranında ,73 TL. artarak toplam ,71 TL. olmuştur. Kuruluşumuzun tarihi itibariyle maddi duran varlıklarının kayıtlı değeri maddi duran varlık yatırımlarına ilişkin verilen sipariş avansları dahil ,77 TL.dır. Bu tutardan ,47 TL. birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra, net maddi duran varlıklar tutarı ,30 TL. olmaktadır. maddi duran varlıklarımız yapılan yeni yatırımlar ve ÖYK nun tarih ve 2010/29 sayılı kararı ile TDİ AŞ.nin yürüttüğü kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri ile bu hizmetlerde kullanılan ve mülkiyeti TDİ adına kayıtlı olan kılavuzluk hizmet binaları ile ekipman, alet, edevat, deniz vasıtalarının yedekleri ve demirbaşları ile birlikte 4046 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (i) bendi çerçevesinde Kuruluşumuza bilabedel devredilmesi ve Kuruluşumuzca rayiç bedellerinin belirlenmesi suretiyle % oranında ,13 TL. artış göstermiş olup, varlıklar içindeki payı, net tutar olarak % 70,20 oranındadır. Pasif kalemlerimizin % ünü ,38 TL. kısa vadeli yabancı kaynaklar, % 69,26 sını ,33 TL. ile öz kaynaklar oluşturmaktadır. Borçlarımızın; ,88 TL. ticari borçlar, ,87 TL. ticari olmayan diğer borçlar, ,79 TL. ödenecek vergi ve fonlar, ,59 TL. ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, ,46 TL. ödenecek diğer yükümlülükler, ,14 TL. Dönem kârından ödenecek kanuni yükümlülükler, ,51 TL. gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları, ,73 TL.sı belgesi gelmeyen mal ve hizmetlerden, ,41 TL. Diğer çeşitli borçlardan oluşmaktadır. 31 ARALIK 2010 tarihi itibariyle Öz kaynaklarımız; ,82 TL. artış göstererek ,33 TL. olmuştur. Mali Sonuç: Kuruluşumuz 2010 mali yılında ,64 TL. brüt kar elde etmiş olup; K urumlar Vergisi tutarı ,10 TL. tutarı düşüldükten sonra Net Dönem Karı ,54 TL. olarak gerçekleşmiştir. MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇESĠ ĠLE ĠLĠġKĠLER: Döneminde 2009 yılı dönem karından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına ,72 TL. brüt temettü 2010 yılı gelirlerimizden T.C. Maliye Bakanlığına (% 10), ,00 TL. hasılat payı, dönemi kılavuzluk ve romorkaj gelirlerinden Denizcilik Müsteşarlığına (% 6,5) ,56 TL. hasılat payı 2010 yılına ait dönem karından Gelir İdaresi Başkanlığına geçici vergi tutarı olarak ,96 TL. Olmak üzere toplam ,24 TL. ödenmiştir.

25 RASYOLARLA MALĠ DURUM TL ) LĠKĠTĠDE ORANLARI: a) Cari oran (3. derecede likitide oranı): Dönen Varlıklar ,94 4,77 0,92 K.V.Yabancı Kayn ,38 b) Asit-Test Oranı(2. derecede likitide oranı): Hazır Değerler+süratle paraya çevri.değ ,14 4,65 0,88 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ,38 c) Disponibilite Oranı (1. derecede likitide oranı): Hazır Değerler ,63 4,31 0,73 K.V.Yabancı Kayn ,38 2- MALĠ ORANLAR: a) Finansal Kaldıraç Oranı: Yabancı Kaynaklar Toplamı ,38 0,09 0,31 Aktif (Pasif) Toplamı ,71 b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı: Özkaynaklar ,33 0,91 0,69 Aktif Toplamı ,71 c) Finansman Oranı: Özkaynaklar ,33 9,98 2,25 Yab.Kayn.Toplamı ,38 3- KÂR ORANLARI a) Brüt SatıĢ Kârı/Net SatıĢlar Oranı: Brüt SatıĢ Kârı ,99 0,59 0,49 Net SatıĢlar ,82 b) Mali Rantabilite Oranı: Net Dönem Kârı ,54 0,36 0,32 Özkaynaklar Toplamı ,33 c) Varlıkların Kârlılığı Oranı: Net Dönem Kârı ,54 0,33 0,22 Toplam Varlıklar ,71

26 KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETĠM Ġġ HACMĠ Ü R Ü N T Ü R Ü 2009 YILI 2010 YILI GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġEN GEMĠ KURTARMA HĠZMETLERĠ Cari Yıl Faaliyet Gideri , ,72 Cari Yıl Hasılatı , ,90 Diğer Ġndirimler (-) ( ,08) ( ,79) Sonuç (+),(-) ( ,46) ( ,61) KILAVUZLUK(PĠLOTAJ ) ve RÖMORKAJ HĠZMETLERĠ Cari Yıl Faaliyet Gideri ,00 Cari Yıl Hasılatı ,15 Denizcilik MüsteĢarlığına ödenen % 6.5 ( ,56) Diğer Ġndirimler (-) ( ,51) Sonuç (+),(-) ,08 FENER HĠZMETLERĠ Cari Yıl Faaliyet Gideri , ,58 Cari Yıl Hasılatı , ,30 SatıĢtan Ġadeler ( - ) (89.513,30) ( ,77) Diğer Ġndirimler (-) ( ,82) ( ,54) Sonuç (+),(-) , ,41 TAHLĠSĠYE HĠZMETLERĠ Cari Yıl Faaliyet Gideri , ,29 Cari Yıl Hasılatı , ,19 SatıĢtan Ġadeler ( - ) (9.945,92) (69.617,00) Diğer Ġndirimler (-) ( ,74) ( ,00) Sonuç (+),(-) ,63) ,90) TELSĠZ HĠZMETLERĠ Cari Yıl Faaliyet Gideri , ,23 Cari Yıl Hasılatı , ,61 Diğer Ġndirimler (-) ( ,36) ( ,16) Sonuç (+),(-) ( ,73) ( ,78) FAALĠYET ĠÇĠ TOPLAMI Gider , ,82 Hasılat , ,15 SatıĢtan Ġadeler ( - ) (99.459,22) ( ,77) Diğer Ġndirimler (-) ( ,00) ( ,56) Faaliyet karı/zararı (+),(-) , ,00 NOT : " SATIġTAN ĠADELER ( - ) " '-Tahsil edilen Gelirlerden yapılan Ġadeler ile Denizcilik MüsteĢarlığına ' bağlı Liman baģkanlıkları vasıtasıyla tahsil olunan hasılattan % 1,5 pay "DĠĞER ĠNDĠRĠMLER (-)" Gayri Safi SatıĢ Hasılatından Maliye Bakanlığına ödenen % 10 pay. - Kılavuzluk ve Römorkaj gelirlerinden Denizcilik MüsteĢarlığına ödenen %6.5 pay.

27 GENEL TOPLAM LİMANLAR B O Ğ A Z L A R TRANSİT KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZLARDAN TRANSİT VE SERBEST GEÇEN GEMİLER İLE LİMANLARA GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN GEMİLERİN ADET VE TONAJLARI GÖSTERİR TABLO 2009 YILI 2010 YILI (TONJ/1000) SEFER DURUMU GERÇEKLEġEN PROGRAM GERÇEKLEġEN ADET TON ADET TON ADET TON TÜRK GEMİLERİ YABANCI GEMİLER TOPLAM A- İSTANBUL BOĞAZI TÜRK GEMİLERİ YABANCI GEMİLER İSTANBUL BOĞAZI TOPLAMI B- ÇANAKKALE BOĞAZI TÜRK GEMİLERİ YABANCI GEMİLER ÇANAKKALE BOĞAZI TOPLAMI BOĞAZLAR TOPLAMI TÜRK GEMİLERİ YABANCI GEMİLER LİMANLAR TOPLAMI TÜRK GEMİLERİ YABANCI GEMİLER TOPLAM

28 TOPLAM LĠMANLAR S E R B E S T ÇANAKKALE BOĞAZI ĠSTANBUL BOĞAZI T R A N S Ġ T KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZLARDAN TRANSĠT VE SERBEST GEÇEN GEMĠLER ĠLE LĠMANLARA GĠRĠġ-ÇIKIġ YAPAN SEFER DURUMU GEMĠLERDEN ELDE EDĠLEN GELĠRLER (TL) ( $) 2009 YILI GERÇEKLEġEN PROGRAM 2010 YILI GERÇEKLEġEN TÜRK Fener Tahlisiye TOPLAM YABANCI Fener Tahlisiye TOPLAM TRANSİT Fener Tahlisiye TOPLAM(TL) TOPLAM ($) TÜRK Fener Tahlisiye TOPLAM YABANCI Fener Tahlisiye TOPLAM TOPLAM Fener Tahlisiye TOPLAM(TL) TOPLAM ($) TÜRK Fener YABANCI Fener TOPLAM(TL) TOPLAM ($) TÜRK Fener YABANCI Fener LĠMANLAR TOPLAMI(TL) TOPLAM ($) TÜRK Fener Tahlisiye TOPLAM YABANCI Fener Tahlisiye TOPLAM TOPLAM FENER TOPLAM TAHLĠSĠYE GENEL TOPLAM (TL) GENEL TOPLAM ( $ ) NOT : 2009 Yılında USA Doları ortalama 1,55453 TL. 1,6043 1, Yılı programda USA Doları ortalama 1,6043 TL Yılı gerçekleģmede USA Doları ortalama TL. olarak dikkate alınmıģtır.

29 T O P L A M LĠMANLAR TÜRK BOĞAZLARI KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZLARDAN GEÇEN GEMĠLER ĠLE LĠMANLARA GĠRĠġ-ÇIKIġ YAPAN GEMĠLERDEN ELDE EDĠLEN RÖMORKAJ ve PĠLOTAJ GELĠRLERĠ ( TL. VE USA DOLARI BAZINDA ) (TL) ( $ ) SEFER DURUMU 2010 YILI Adet Ton GERÇEKLEġEN TÜRK PĠLOTAJ RÖMORKAJ TOPLAM YABANCI PĠLOTAJ RÖMORKAJ TOPLAM TOPLAM PĠLOTAJ RÖMORKAJ TOPLAM TOPLAM ($) TÜRK PĠLOTAJ RÖMORKAJ TOPLAM YABANCI PĠLOTAJ RÖMORKAJ TOPLAM TOPLAM PĠLOTAJ RÖMORKAJ TOPLAM TOPLAM ($) TÜRK PĠLOTAJ RÖMORKAJ TOPLAM YABANCI PĠLOTAJ RÖMORKAJ TOPLAM TOPLAM PĠLOTAJ TOPLAM RÖMORKAJ GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM ( $ ) NOT : USA Doları ortalama; 2010 Yılı gerçeklemede 1,50760 TL.olarak dikkate alınmıştır.

30 KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA Ġġ PROGRAMI ĠLE VERĠLEN ÖDENEK EKLENEN ĠNDĠRĠLEN ÖDENEK TOPLAMI GERÇEKLEġEN KALAN SATINALMA ÖDENEK 2010 ĠLK DURUM REVĠZE 150- ĠLK MADDE VE MALZEME TL Kömürler 16000, ,00 0,00 0, , , , Akaryakıtlar , ,34 0, , , , , Diğer Yakıtlar , , ,00 0, , ,68 356, Yağlar , ,00 0,00 0, , , , Boyalar , ,00 0,00 0, , , , Ağaç Malzemesi , ,00 0,00 0, , , , Madeni Malzeme , , ,00 0, , ,41 102, Toprak Sınai Malz , ,00 0,00 0, , , , Bitki, Hay.Elyaf , ,00 0,00 0, , , , Yiyecek ve Ġçecek , ,38 0,00 0, , , , Giyecek , ,00 0,00 0, , , , Mua., Tah.,Tedavi Malz , ,00 0,00 0, , , , Kırtasiye , , ,00 0, , ,55 995, Basılı Kağıt , , ,00 0, , ,83 645, Aydın., Isıtma El.Malz , ,00 0,00 0, , , , Temizlik Malz , ,00 0,00 0, , , , Kimyevi Malzeme , ,00 0,00 0, , , , K.alet, Takım, Tech. Malz , ,00 0,00 0, , , , Diğer ÇeĢitli Malz , ,00 0,00 0, , , , Yedek Parçalar , ,05 0,00 0, , , ,38 GENEL TOPLAM , , , , , , ,09

31 KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMBARLAR VE GEMĠLERDEKĠ MALZEME HAREKETĠ STOKLAR TABLOSU Bir STOKLAR Önceki Cari Yıl Hesap Yıl sonu Giren Çıkan Yıl sonu No Hesap adı (1+2-3) TL 150. ĠLK MADDE VE MALZEME Kömürler 0, , ,81 0, Akaryakıtlar 0, , , , Diğer yakıtlar 0, , ,68 0, Yağlar 0, , ,85 0, Boyalar 336, , ,22 757, Ağaç malzemesi 0, , ,60 0, Madeni Malzeme 154, , ,81 0, Toprak sınai malzemesi 1.761, , , , Bitki. ve Hay.,Elyaf ve Mamüller , , , , Yiyecek, Ġçecek 0, , ,37 0, Giyecek 1.668, , , , Muayene-Tah.ve Ted.Malz. 0, , ,01 0, Kırtasiye , , , , Basılı kağıt 1.838, , , , Aydınlatma, ısıtma ve Elkt.malz , , , , Temizlik malzemesi , , , , Kimyevi malzeme 0, , ,64 663, Küçük Al.Tk.ve Teçh.Malz , , , , Diğer ÇeĢitli Malzeme 2, , ,98 0, Yedek parçalar , ,67 0, YILI SATINALMA , , , , Gemi Bunkerlerindeki stoklar , , , , Gemi Kumanya Bar ve Büf.Stoklar 198,55 361,20 198,55 361, Gem.yedek parça ve malz.stokları 0 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , , ,00 ( * ) - GĠRENLERĠN TOPLAMI ,07 TL'NIN ,68 TL'SI SATINALMAYI, ,39 TL'SI 2010 YILINDA GEMĠ BUNKER VE KUMANYALIKLARINA GĠREN YAKIT VE YAĞLAR ĠLE YĠYECEK, ĠÇECEK TUTARLARINI ĠFADE ETMEKTEDĠR. ( ** ) - ÇIKAN DEĞERLERĠN TOPLAMI OLAN ,22 TL.NĠN ,58 TL.SĠ SATINALMA; ,64 TL.SĠ GEMĠ BUNKERLERĠ VE KUMANYALIKLARIN ÇIKIġINI ĠFADE ETMEKTEDĠR.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NOMİNAL SERMAYESİ: 51.094.639,44 TL. ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 51.094.639,44 TL. MERKEZİ: İSTANBUL YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulundaki Resmi Gazete Görevden Ayrılış Adı ve Soyadı

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR TEFTİŞ KURULU ÖZEL KALEM BAŞKANLIĞI

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur. KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur. En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi,

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi,

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi,

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI İlgili kuruluşudur

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI İlgili kuruluşudur KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI İlgili kuruluşudur En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi,

Detaylı

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ SEKTÖREL RAPOR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri

Detaylı

DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ

DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ SEKTÖREL RAPOR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ SEKTÖREL RAPOR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri

Detaylı

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ SEKTÖREL RAPOR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı; denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri

Detaylı

Ana Statü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ana Statüsü (Değişik 27 Mart 2007 - Sayı: 26475 Resmi Gazete) Birinci Kısım Genel Hükümler

Ana Statü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ana Statüsü (Değişik 27 Mart 2007 - Sayı: 26475 Resmi Gazete) Birinci Kısım Genel Hükümler Ana Statü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ana Statüsü (Değişik 27 Mart 2007 - Sayı: 26475 Resmi Gazete) Birinci Kısım Genel Hükümler Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler 1 Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler 1- Gemi Trafik Hizmetleri Sistemleri

Detaylı

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA, GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK, TAHLİSİYE (CAN KURTARMA), GEMİ KURTARMA, SEYİR YARDIMCILARI VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA, GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK, TAHLİSİYE (CAN KURTARMA), GEMİ KURTARMA, SEYİR YARDIMCILARI VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ SEKTÖREL RAPOR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı; denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

KURULUŞUMUZDA KULLANILAN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

KURULUŞUMUZDA KULLANILAN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KURULUŞUMUZDA KULLANILAN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜNDEM 1. Hizmetlerimiz 2. Kullanılan Bilişim ve İletişim Teknolojileri SOTAS (Seyir Yardımcıları Otomatik Tanımlama Sistemi) AIS (Gemi Tanımlama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TÜZÜK. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TÜZÜK. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TÜZÜK Sayı : 29410 Karar Sayısı : 2015/7911 Ekli Emniyet Örgütü Disiplin

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SEKTÖR RAPORU 1 ŞİLE FENERİ AHIRKAPI FENERİ 2 İçindekiler TABLO-ŞEKİL LİSTESİ... 4 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 5 GİRİŞ... 7 1.BÖLÜM... 8 DÜNYA DA GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK,

Detaylı

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.)

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.08.2013 T. 28730 R.G.) MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SEKTÖR RAPORU 1 ŞİLE FENERİ AHIRKAPI FENERİ 2 İçindekiler TABLO-ŞEKİL LİSTESİ... 4 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 5 GİRİŞ... 7 1.BÖLÜM... 8 DÜNYA DA GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK,

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER

FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER G Ö R E V L E R Madde 1- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye kıyılarında kurulmuş bulunan ve ilerde kurulacak olan fenerleri, radyofarları, deniz işaretlerini,

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (GTYS) PROJESİ

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (GTYS) PROJESİ DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (GTYS) PROJESİ (GTYS) Proje üç bölümden oluşmaktadır: GTYS Körfez GTHS FKM Ankara GTYM İzmir GTHS Mersin GTHS 1. Kocaeli Körfezi,

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

ENSAR GEMĠ VE YAN SANAYĠ LĠMĠTED ġġrketġ. www.ensargemi.com

ENSAR GEMĠ VE YAN SANAYĠ LĠMĠTED ġġrketġ. www.ensargemi.com ENSAR GEMĠ VE YAN SANAYĠ LĠMĠTED ġġrketġ www.ensargemi.com 1 KURULUġ Ensar Gemi ve Yan Sanayi Limited ġirketi 1983 yılında, Gemi ĠnĢa Yük. Müh. Sn. Özkan GÖKSAL tarafından kurulmuģtur. Halihazırda Ġstanbul/Tuzla

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI Müdürlüğün Tarihçesi: Karayolları Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı bir ikmal merkezi olan Müdürlüğümüz, 1950 li yıllarda Teşkilatımız

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SEKTÖR RAPORU 1 ŞİLE FENERİ AHIRKAPI FENERİ 2 İçindekiler TABLO-ŞEKİL LİSTESİ... 4 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 5 GİRİŞ... 7 1.BÖLÜM... 8 DÜNYA DA GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

MERZİFON BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2005-2014 YILLARI FAALİYET RAPORU

MERZİFON BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2005-2014 YILLARI FAALİYET RAPORU T.C. MERZİFON BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2005-2014 YILLARI FAALİYET RAPORU Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2005 yılında kuruluşunu tamamlamış ve 2005 yılından bu yana faaliyetlerini

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-17:20:17 Vergi Kimlik Numarası 2520047585 huseyinkorkmaz76@hotmail.com Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİSYON Seyir, Can, Mal Emniyetini Artırmak ve Deniz Çevresini Korumaktır. 2 VİZYON Seyir, Can, Mal ve Çevre Emniyeti Konusunda İlk Aranan Güvenilir Bir Kuruluş Olmak. 3

Detaylı

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 20 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29508 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Deniz Kirliliklerinde Şikayet Prosedürü ve Kurumların Sorumlulukları TASNİF DIŞI 2/18 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2692 sayılı

Detaylı

İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER

İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER 1-KIYI TESİSLERİ İşletme İzni Yönetmeliği değişikliği İşletme İzni taleplerinin gecikmeksizin yapılmasının sağlanması Liman tesisi Program Dışı denetim sonuçları Liman tesisi

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ

FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER G Ö R E V L E R FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ Madde 1- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye kıyılarında kurulmuş bulunan ve ilerde kurulacak olan fenerleri, radyofarları, deniz

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2008 YILI

GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2008 YILI KIYI EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2008 YILI FAAL YET RAPORU KIYI EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü NOM NAL SERMAYES : 51.094.639,44 YTL. ÖDENM SERMAYES : 51.094.639,44 YTL. MERKEZ : STANBUL YÖNET M KURULU Yönetim Kurulundaki

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

-KALKINMA BAKANLIĞINA. (Yıllık Programlar Ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü)

-KALKINMA BAKANLIĞINA. (Yıllık Programlar Ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü) 0&. KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Sayı Konu : 76698661-845.03.02/E.9985 : 2015 Yılı Performans Değerlendirme Raporu 25.02.2016 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBĠGEL-KOBĠ GeliĢim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamıģ olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Ülkemizin karasularında yedekli seyir (çeki) yapılması esnasında denizde can, mal ve çevre emniyetine tehdit

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

2012-2013 YILI MALİ RAPORU

2012-2013 YILI MALİ RAPORU 2012-2013 YILI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 43. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2012 ve 2013 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 NURUOSMANİYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 11.04.2012-11:18:53 Vergi Kimlik Numarası 2520047585 huseyinkorkmaz76@hotmail.com Ticaret

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER G Ö R E V L E R

FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER G Ö R E V L E R KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER G Ö R E V L E R Madde 1- Kıyı Emniyet Ve Gemi Kurtarma İşletmeleri, Türkiye kıyılarında kurulmuş bulunan

Detaylı

GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI

GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI 1-KURUMUN ADI : 2-KURUMUN ADRESİ : 3-KURUCUNUN ADI : 4-PROGRAMIN DAYANAĞI 20.04.1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemi Adamları

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KADIKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-15:20:08 Vergi Kimlik Numarası 3470341572 Ticaret Sicil No 571785 İrtibat Tel No

Detaylı