İÇ DENETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ DENETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ"

Transkript

1 İÇ DENETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ Nisan 2011

2 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir mali yönetim hedeflenmiş olup, Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte; mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, gibi çağdaş mali yönetim ilkeleri kamu mali mevzuatımızda yer almaya başlamıştır. 2

3 GİRİŞ Mali yönetim ve kontrol sistemi, hesap verme ve yönetim sorumluluğu üzerine tasarlanarak, süreç aktörlerinin görev ve sorumlulukları kapsamında yeni bir yaklaşımla değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bir kurumun başarısını arttıran, ona prestij kazandıran o kurumun yaptığı iş ve o işten fayda sağlayan paydaşların memnuniyeti ile doğru orantılıdır. Kurumsal performans yönetimi kurumun organizasyon yapısı ile paydaşlarına güvence sağlamalıdır. Kamu yönetiminde istenen bu güvence, kurum organizasyonunda etkin bir iç kontrol sistemi aracılığıyla sağlanabilecektir. 3

4 GİRİŞ İç kontrol bir işlemi kontrol etmek değildir. İç kontrol hakim olmaktır. Yönetim açısından bakıldığında idarenin veya dairenin, personel açısından bakıldığında ise faaliyetin veya sürecin tümüne hakim olmaktır. Etkin bir iç kontrol sistemi, yönetim tarafından stratejilerin öngördüğü politika ve hedeflere ulaşım için yönetim süreçleri ve sorumlulukların paylaşımının tasarımı ile başlar. Tasarlanan yönetim süreçleri ve sorumlulukların uygulamadaki etkinliğinin güvencesi iç kontroller ile sağlanır. İç kontrollerin yeterliliğinin gözetimi ise iç denetim faaliyeti ile gerçekleştirilir. Bu nedenle, söz konusu kanun ile kamu yönetiminin İç Kontrol ve İç Denetim esasına göre yeniden yapılandırılması ön görülmüştür. 4

5 İÇ DENETİM İç kontrollerin yeterliliğini belirleyen faktörler, kontrollü bir yapının temel unsurlarını oluşturan konulardır. Kontrollü bir yapının temel unsurları; Kurumun organizasyon yapısı ve yetkilendirme sistemi Politikaları ve yazılı prosedürleri İnsan kaynakları yönetimi Muhasebe sistemi ve mali kontrolü Bütçe, kesin hesap ve raporlama sistemlerinden oluşmaktadır. Söz konusu temel unsurların iç kontrol ilkeleri ile uyumlu olması, iç kontrollerin yeterliliğini belirler. 5

6 İÇ DENETİM Ancak, ne kadar ayrıntılı ve özenli bir biçimde tasarlanmış olursa olsun, hiçbir iç kontrol mekanizması hataların ortaya çıkarılması ve önlenmesi bakımından mutlak güvence sağlamamaktadır. Bu nedenle yönetimin iç kontrol yapısının etkinliği düzenli bir biçimde izlemesi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede iç kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesi iç denetim faaliyetine ihtiyaç gösterir. İç kontrol ve iç denetim birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki kavram olarak değerlendirilmelidir. 6

7 İÇ DENETİM İç denetimin rolü; kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçleri ile ilgili bağımsız ve tarafsız, güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini yerine getirmek ve yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine katkı sağlamaktır. İç Denetim, risk bazlı olarak kurumun iç kontrol sisteminin tasarım ve işleyişinin denetlenmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda Kurumda yürütülen faaliyet, iş ve işlemlerin yönetimden farklı ve tarafsız bir gözle bakılarak, risk yönetimi ile kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirmeyi ve kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmayı öngörmektedir. 7

8 İÇ DENETİM 2010 Yılında bu düşünce ile idaremizin tüm yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesi amacıyla yapılan iç denetim faaliyetleri sonucunda; sisteme yönelik genel değerlendirme, önemli riskler, yönetim ve kontrol sorunları ile, bunlara ilişkin bulgu ve önerileri kapsayan bir denetim gerçekleştirilmiştir. 8

9 DENETİM EVRENİ VE ALANLARI İç Denetim siteminin alt yapısını hazırlamak amacıyla ilk olarak Genel Müdürlüğümüz denetim evreni tanımlanmış, denetim çalışması yapılacak 19 alan ile bu alanlara ait başlıklar ve detaylar tespit edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz denetim alanları; bütçe büyüklüğü, işlem hacmi ve personel sayısı, faaliyetlerin karmaşıklığı ve mevzuat yoğunluğu, imaj-itibar kontrol ortamının durumu, kriterleri dikkate alınarak risk değerlendirmesine tabi tutulmuştur. 9

10 Öncelik Sırasına Göre Denetim Alanları 1. Yol Yapım Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler 2. Yol Bakım ve Onarım Faaliyetleri 3. Trafik Güvenliğine İlişkin Faaliyetler, 4. Asfalt Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler, 5. Otoyol Proje,Yapım, Köprü ve Sanat Yapısı Faaliyetleri 6. Otoyol Bakım ve İşletme Faaliyetleri 7. Etüt ve Proje Faaliyetleri 8. Köprü Etüt, Proje, Yapım ve Bakım Faaliyetleri 9. Satın Alma ve İhale Faaliyetleri 10. Teknik Araştırma Faaliyetleri 11. Kamulaştırma Faaliyetleri 12. Strateji Geliştirme ve Bütçe Faaliyetleri 13. Makine ve İkmal Faaliyetleri 14. İdari İşlere İlişkin Faaliyetler 15. Bilgi İşlem Faaliyetleri 16. Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti 17. İnsan Kaynakları ve Personel İşleri 18. Bilgilendirme, Değerlendirme ve Eğitim Faaliyetleri 19. Organizasyon, Metot ve Avrupa Birliği Faaliyetleri 3 yılda 2 kere Her yıl 3 yılda bir 10

11 DENETİM ALANLARI Bu çerçevede oluşturulan 2010 yılı Denetim Programımıza göre, aşağıda belirtilen alanlarda denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir: Yol Yapım Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler, Asfalt Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler, Etüt ve Proje Faaliyetleri, Strateji Geliştirme ve Bütçe Faaliyetleri, Yol Bakım ve Onarım Faaliyetleri, Otoyol Proje, Yapım, Köprü ve Sanat Yapısı Faaliyetleri, Otoyol Bakım İşletme Faaliyetleri, Köprü Etüt, Proje, Yapım ve Bakım Faaliyetleri, Trafik Güvenliğine İlişkin Faaliyetler, Satın Alma ve İhale Faaliyetleri, Bilgilendirme ve Değerlendirme Faaliyetleri. 11

12 DENETİM METODOLOJİSİ Tamamı sistem bazlı yürütülen denetim faaliyetlerinin kapsamı ve çalışmalar sırasında izlenen yöntem özetle şu şekilde olmuştur: Kurumumuzda, birimlerin ana faaliyet alanlarına ilişkin riskler henüz yazılı bir şekilde tanımlanmamış ve bu risklere karşı izlenecek yönetim stratejileri net olarak belirlenmemiş olduğundan, çalışmamızın bir parçası olarak öncelikle faaliyete ilişkin risklerin birim yöneticilerinin de katılımıyla belirlenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle çalışanların risk ve risk yönetimi konusundaki farkındalıklarının arttırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmalarla birimlerin risk kütüğü çıkarılmış, elde edilen risklerden etki ve olasılığı yüksek olanları denetim faaliyeti açısından değerlendirilmek üzere seçilmiştir. Diğer riskler ise daha sonra yapılması planlanan denetimlere temel teşkil etmek üzere çalışma kağıtlarıyla kayda alınmıştır. 12

13 DENETİM METODOLOJİSİ Faaliyetlere ilişkin iç kontrol sisteminin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirmesi amacıyla, söz konusu riskleri yönetmek için geliştirilmiş olan kontrollerin tasarım ve işleyiş düzeyi incelenmiştir. İncelemenin farklı iklim ve coğrafi koşullarda yürütülen çalışmaları temsil edebilmesi amacıyla, denetlenen faaliyetler dört farklı Bölge Müdürlüğü ile Merkez Teşkilatının ilgili birimlerinde örnekleme yöntemiyle test edilmiştir. Örneklemelerde çalışmalar için tahsis edilen maddi kaynakların miktarı da dikkate alınarak 2010 yılı faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Ancak, yıl içerisinde faaliyet gerçekleştirilmeyen alanlarda, test kapsamı mevcut kontrollerin değerlendirilebilmesi için 2009 yılını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 13

14 DENETİM METODOLOJİSİ Dört ayrı Bölge Müdürlüğü ile Merkez birimlerinde yürütülen testler sonucu ulaşılan bulgular, kapanış toplantılarında ilgili birimlerle paylaşılmış ve bulgulara ilişkin birim yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Bu bulgulardan ortak olanlar ile önemli görülenler için öneriler geliştirilmiş ve alınması gereken tedbirler bir eylem planına bağlanmıştır. Eylem planı sonuçları 2011 yılında izlenerek gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı değerlendirilecektir. 14

15 2010 YILI DENETİM SONUÇLARI Denetim raporlarında yer verilen toplam bulgu sayısı 135 adet olup, bu bulgular oluşturduğu riskler açısından değerlendirilerek önem düzeylerine göre; Hedefe ulaşmada acil önlem alınması gerekli görülenler YÜKSEK, Hedefe ulaşmada önlem alınması gerekli görülenler ORTA, Kontrolleri geliştirmek ve faaliyetlerin etkinliğini arttırmaya yönelik bir aksiyonun özendirilmesi veya teşvik edilmesi gerekli görülenler DÜŞÜK şeklinde sınıflandırılmışlardır. 15

16 2010 YILI DENETİM SONUÇLARI 16

17 DENETİM SONUÇLARI Yapılan denetimler sonucunda; Yönetici ve diğer personelin sorumlu oldukları görevleri dahilinde özverili çalıştıkları, ancak kontrol faaliyetleri için yeterli sayıda nitelikli personelin istihdam edilememesinin mevcut iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi noktasında önemli bir zafiyet yarattığı görülmüştür. 17

18 DENETİM SONUÇLARI Diğer yandan faaliyetler için tahsis edilen sene başı ödeneklerinin yetersiz olması, her yıl tahsis edilmesi olağan hale gelen ek yatırım ödeneklerinin ise miktarı ve geliş tarihleri konusundaki net politikaların belirli olmaması nedeniyle kaynakların ve çalışmaların iyi planlanamadığı bunun da etkinlik ve verimlilik açısından istenilen sonucu vermediği temel tespit olarak karşımıza çıkmaktadır yılında denetimi yapılan ve test edilen risklere ilişkin değerlendirmelerde, mevcut kontrollerin tasarımında genel anlamda makul seviyede olduğu ancak bu kontrollerin uygulanması noktasında sınırlı faaliyet gösterildiği anlaşılmıştır. 18

19 DENETİM SONUÇLARI Bu kapsamda denetlenen alanlarda temel iç kontrol eksikliklerinin mevcut olması ve bu durumun denetlenen faaliyetler için hedeflenen sonuçlara ulaşılmasında risk teşkil ettiği belirlendiğinden mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterliliğine ilişkin sınırlı güvence verilmiştir. İdaremizin risk yönetimi kapsamında öncelikle risklerini tanımlamasını ve derecelendirmesini daha sonra bunlara ilişkin mevcut ve olması gereken kontrol faaliyetlerini değerlendirerek gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir. 19

20 DENETİM SONUÇLARI Kurumumuzda iç kontrollerin yeterliliği için öngördüğümüz başarı faktörleri şu şekildedir: Değişen Teşkilat Yasasına göre yönetmeliklerin çıkartılması, birimler itibariyle çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden ve acilen belirlenmesi, Genel Müdürlüğümüz organizasyonel yapısı içinde her birimin iş akış süreçlerinin çıkarılması hususunda kısa vadeli ve öncelikli bir eylem planının hazırlanması, Kurumsal bazda bir risk değerlendirme modeli oluşturularak risklerin bu esaslar dahilinde derecelendirilmesi, bu şekilde birimler arasında risk önceliklendirilmesi konusunda uygulama birliğinin sağlanarak kurumsal düzeyde risklerin belirlenmesi, 20

21 DENETİM SONUÇLARI İç Kontrol faaliyetinin risk esaslı olarak gerçekleştirilmesi için sistemin zayıf ve güçlü yönlerine ilişkin analiz yapılması, risk alanlarının belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaştırılması, Etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için mevcut kontroller üzerinden risk tanımlanması yapılması yerine, öncelikle risklerin belirlenmesi ve bu riskler dikkate alınarak kontrol faaliyetlerinin oluşturulması veya kontrollerin revize edilmesi, Çalışanların risk ve kontrol kavramlarını algılamalarına yönelik eğitimler ve çalıştaylar düzenlemesi, Bilgi Teknolojisi desteği arttırılmalı, mevcut bilgi teknolojisi sistemlerinin güvenliği sağlanması. 21

22 2011 YILI HEDEFLERİ DENETĠM ALANLARININ YAPISAL RĠSK DÜZEYLERĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ DENETĠM ALANLARI Denetim Önceliği Risk Puanı Risk Düzeyi Risk Önceliği 1 YOL YAPIM ÇALIġMALARI 4,05 2 YOL BAKIM VE ONARIM FAALĠYETLERĠ 4,00 3 TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 3,85 4 BĠTÜMLÜ MALZEMELERE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 3,80 5 MAL VE HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ ĠLE SATIN ALMAYA ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 6 YAPIM VE DANIġMANLIK ĠHALELERĠNE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 3,65 3,65 YÜKSEK 1 7 OTOYOL YAPIM, BAKIM VE ĠġLETME FAALĠYETLERĠ 3,55 8 BÜYÜK SANAT YAPISI VE TÜNEL YAPIM ĠġLERĠ 3,55 9 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 3,45 10 HARĠTALAMA, ETÜT VE PROJE FAALĠYETLERĠ 3,35 11 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠ 3,30 12 TAġINMAZLARLA ĠLGĠLĠ FAALĠYETLER 3,30 13 MAKĠNE ĠġLETME, ĠMALAT VE ĠKMAL FAALĠYETLERĠ 3,05 14 ÇEVRESEL ETKĠ VE DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 3,00 ORTA 2 15 KESĠN HESAP ĠġLEMLERĠ 3,00 16 SOSYAL ĠġLERE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 3,00 17 MALZEME OCAKLARINA ĠLĠġKĠN ĠġLEMLER 3,00 18 TARĠHĠ KÖPRÜLERE ĠLĠġKĠN PROJELENDĠRME, BAKIM, ONARIM VE ENVANTER FAALĠYETLERĠ 19 ĠÇ KONTROL VE ÖN MALĠ KONTROL FAALĠYETLERĠ 2,95 20 STRATEJĠK PLANLAMA FAALĠYETLERĠ 2,95 21 BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 22 TESĠS YAPIM, BAKIM VE ONARIM FAALĠYETLERĠ 2,80 23 ĠNSAN KAYNAKLARINA ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 2,70 24 DIġ KREDĠ ĠġLEMLERĠ 2,70 25 BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ FAALĠYETLERĠ 2,60 3,00 2,85 26 BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLERE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 2,20 DÜġÜK 3 27 SĠVĠL SAVUNMA VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 2,20 28 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ 2,20 29 ULAġIM MALĠYETLERĠ VE VERĠMLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 2,15 30 ULAġIM ETÜTLERĠNE ĠLĠġKĠN ĠġLEMLER 2,15 31 EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ 1,95 32 MEVZUAT GELĠġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 1,80 33 AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLERE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLERĠ 1,55 22

23 2011 YILI HEDEFLERİ 2011 yılında toplam 15 denetim alanını kapsayacak bir program yapılarak denetim çalışmalarına başlanmış bulunulmaktadır. Yapılacak olan denetimler risk bazlı sistem denetimidir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 adet Bölge Müdürlüğünde yürütülecek testler sonrasında denetim yapılan alandaki riskler ile bu riskleri bertaraf etmek için alınan tedbirlerin etkinliği değerlendirilecektir. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilecek bulgular ve bu bulgulara ilişkin öneriler Genel Müdürlük Makamına raporlanacak ve sonuçları izlenecektir. 23

24 2011 YILI DENETİM ALANLARI 2011 Yılında birim ve süreç bazında denetimler gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen denetim alanlarında faaliyet gösterilecektir. 1. Yol Yapım Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler 2. Yol Bakım ve Onarım Faaliyetleri 3. Trafik Güvenliğine İlişkin Faaliyetler 4. Bitümlü Malzemelere İlişkin Faaliyetler 5. Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri ile Satın Almaya İlişkin Faaliyetler 6. Yapım ve Danışmanlık İhalelerine İlişkin Faaliyetler 7. Otoyol Yapım, Bakım ve İşletme Faaliyetleri 8. Büyük Sanat Yapıları ve Tünel Yapım Faaliyetleri 9. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Faaliyetler 10. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri 11. Makine İşletme, İmalat ve İkmal Faaliyetleri 12. Sosyal İşlere İlişkin Faaliyetler 13. Tesis Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetleri 14. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler 15. Sivil Savunma ve Güvenlik Hizmetleri 24

25 İÇ DENETİM BİRİMİ OLARAK GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİMİZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Atanan iç denetçilerin mesleki tecrübeleri ile denetim motivasyonlarının kuvvetli olması, İç denetim alanındaki mevzuatın büyük ölçüde tamamlanmış olması, Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen 15 adet İç Denetçi kadrosunun 14 adedinin dolu olması, 5018 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi uyarınca atanan İç Denetçilerin tamamının kurum içinde daha önce hizmeti bulunması nedeniyle kurum faaliyetleri hakkında iyi seviyede bilgi sahibi olmaları, Üst yönetimin iç denetimin yapılandırılması konusunda gerekli desteği vermesi, Birim yöneticilerinin iç denetime karşı olumlu ve yapıcı tutumları. 25

26 İÇ DENETİM BİRİMİ OLARAK GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ İç denetim faaliyetinin pratik uygulamalarının Türkiye de kamu sektöründe ve dolayısıyla kurumumuzda henüz başlangıç aşamasında olması, İç denetimle ilgili bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulmamış ve yaygınlaştırılmamış olması nedeniyle işlemlerde standartlaşmanın sağlanamaması, 26

27 İÇ DENETİM BİRİMİ OLARAK GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİMİZ Birimimizde görevli İç Denetçilerin yaş ortalaması 56,4 tür. Bu kişilerin eğitim gördüğü mesleki alanlara göre sayısal dağılımı ise aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. İç Denetçinin Eğitim Gördüğü Mesleki Alan Adedi İnşaat Mühendisliği 3 Makine Mühendisliği 1 Matematik Mühendisliği 1 Matematik 1 Ekonomi 1 İktisat ve Maliye 2 İşletme 1 Bankacılık, Sigorta, Halkla İlişkiler, Radyo ve Televizyon 4 TOPLAM 14 27

28 İÇ DENETİM BİRİMİ OLARAK GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ Mevcut İç Denetçilerden büyük çoğunluğunun emekliliğini doldurmuş olması ve mevzuattaki sınırlamalar nedeniyle emekli olanların veya olacakların yerine Kurum içinden atama yapılamaması, Kurum dışından ise teknik kariyerli iç denetçi atanma imkânının zayıf olması, Birimimizin, Kurum içi organizasyonel statüsünün Teşkilat Kanununda yer almaması ve İç Denetim Birimine henüz Başkanlık kadrosunun tahsis edilmemesi nedeniyle Birimimizin hukuki ve mali kimliğine tam olarak kavuşamaması. 28

29 İÇ DENETİM BİRİMİ OLARAK GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİMİZ Güçlü yönlerimizle; karşı karşıya kalacağımız tehditleri asgari seviyeye indirmeye çalışırken, iç denetim alanındaki modern yaklaşımlar sonucu yakalanacak fırsatlarla da zayıf yönlerimizin giderilmesine çaba gösterilecektir. 29

30 ARZ EDERİM 30

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Recai AKYEL T.C. SAYIŞTAY, SAYIŞTAY Başkanı,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı