ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Temmuz 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3493 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNMEZ O BAYRAK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Temmuz 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3493 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNMEZ O BAYRAK."

Transkript

1 Eroðlu'nun Brüksel'deki "Tek uluslararasý kimliði olan devlet" açýklamasýndan sonra paniðe kapýlanlar var. Merak etmeyin, 20 Temmuz'da yine "KKTC sonsuza dek yaþayacak" diyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Temmuz 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3493 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý LÝMON AÐACI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR DENEYÝNÝZ Ülker Fahri KOYUN DEÐÝLDÝK ELBETTE Elvan Levent ASKERÝ GÜÇLE ÝNMEZ O BAYRAK Erdoðan Baybars Kim bilir daha neleri göremeyik Ýbrahim Aziz HAVLU ATANLARIN RESMÝDÝR Mehmet Levent Afrika-Çangar davasýnda ilk aþama tamamlandý. Davacý tarafýnýn tanýklarý dinlendi... Sýra gazetemizde... Cezaevindeki Çangar-Felek görüþmesinin ses ve görüntü kayýtlarýyla ilgili Ýçiþleri Bakanlýðý na yaptýðýmýz baþvuruya gelen yazýlý yanýtý Þener Levent mahkemeye sundu... Cezaevindeki 7 DVD poliste Dün mahkemede þahadet veren Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Birimi nden Polis Çavuþu Ali Gürkut cezaevinde polisin el koyduðu 7 DVD den haberi olmadýðýný söyledi. Þener Levent de bunun üzerine Ýçiþleri Bakanlýðý ndan tarafýmýza gelen yazýyý okudu ve Burada yalan mý yazýyor? diye sordu... n Müsteþar Kamil Kayral imzasýyla gazetemize gönderilen yazýda, Çangar-Felek görüþmesiyle ilgili olarak 7 adet DVD nin Polis Genel Müdürlüðü ne teslim edildiði belirtiliyor... n Yargýç Bertan Özerdað huzurunda görülen dava Temmuz a ertelendi. Mahkemede tanýk olarak dinlenmek üzere Polis Genel Müdürü Günay Özan, savcý Ergül Kýzýlokgil ve Seyhan Yýldýrým a da tarafýmýzdan celpname çýkarýlýyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Güneydeki patlamadan sonra... Radyoaktif madde korkusu n Rum yetkili makamlarý patlama bölgesinde havanýn temiz olduðunu öne sürüyor, ama kimseyi inandýramýyor... Uzmanlar patlamada yok olan bazý silahlarda radyoaktif madde olabileceðinden söz ediyor... n Politis gazetesine göre, Wikileaks belgelerinde de buna yer verilmiþ. Konteynýrlarýn içinde tanklarý yok etmek için kullanýlan ve bu sebepten ötürü baþlarý seyreltilmiþ uranyum içeren APFSDS tipi mermiler bulunuyordu... n Patlama bölgesi karantinaya alýndý. Beþ gün boyunca bölgede üretilen sebze, meyve, süt ve et ürünleri tüketime sunulmayacak... n 8. sayfada DAHA BERBAT BÝR DURUM VAR... Ali Osman Polis terfileri l 4. sayfada Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada Gereksiz tartýþmalarla geçer zaman... Dolgun Dalgýçoðlu l 7. sayfada DUAYENLER BOLLUÐU... Bülent Aykut l 10. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kýbrýs güneþine don dayanmaz Sn. bakan n2. sayfada

2 HAMÝTKÖY- ANITTEPE CADDESÝ TRAFÝÐE KAPALI Hamitköy-Anýttepe Caddesi, asfalt döküm çalýþmalarý nedeniyle bugün saatleri arasýnda trafiðe kapalý olacak. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB)'den yapýlan açýklamada, çalýþmalar süresince sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerin uyarýlarýna uymasý istendi. ÜÇ FARKLI YERDE ÇIKAN YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ Her gün büyüklü küçüklü yangýnlarýn çýktýðý Kuzey Kýbrýs'ta önceki gün Ulukýþla Aðýllar, Gazimaðusa Maraþ bölgeleri ile Topcuköy'de tespit edilemeyen nedenlerle farklý saatlerde 3 ayrý yangýn çýktýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, saat 17.30'da meydana gelen Ulukýþla Aðýllar bölgesindeki yangýnda 100 balya, 12 çinko ila 8 kereste; 16.30'da Gazimaðusa Maraþ bölgesinde çýkan yangýnda 10 dönüm arazi içerisindeki 100 metre uzunluðundaki su hortumu, 2 elektrik direði, 2 dut, 4 nar, 2 badem, 2 limon ve 3 zeytin aðacý; saat 15.30'da baþlayan Topcuköy'deki yangýnda ise 120 dönüm anýz, 10 dönüm biçilmemiþ buðday ve 8 zeytin aðacý yandý. Üç yangýnýn da Ýtfaiye'nin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldüðü ve soruþturmanýn sürdüðü kaydedildi. ESKÝ ESERLERE EMARE OLARAK EL KONDU Polis'in Hamitköy'de 46 yaþýndaki BS'nin evinde yaptýðý aramada eski eser niteliðinde 4 su testisi, iki tabak ve 1 mumluk bularak bunlara emare olarak el koyduðu ve BS'yi tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninde "Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu" baþlýðýyla yer alan olayýn, önceki gün saatleri arasýnda BS'nin evinde yapýlan aramada ortaya çýkarýldýðý kaydedildi. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. 7 SURÝYELÝ ÝLE 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Polis, önceki sabah saat sýralarýnda Tatlýsu halk plajýnýn doðusunda balýkçý teknesiyle yasadýþý olarak ülkeyi giriþ yapan 7 Suriyeli ile bunlarý Güney Kýbrýs Rum Yönetimi bölgesine geçirmek için iki araçla taþýyan 3 vatandaþ olmak üzere 10 kiþiyi suçüstü yakaladý. Polis basýn bülteninde, 7 Suriye uyruklunun adý verilmezken, onlarý Güney Kýbrýs'a götürmek isteyen KKTC vatandaþý bir kadýn 3 kiþinin isimleri Ü.G (E-37), SG (K-38) ile V.D (E-27) olarak açýklandý. ERDOÐAN, DENKTAÞ'I ZÝYARET ETTÝ TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Rauf Denktaþ'ý ziyaret etti. Baþbakan Erdoðan, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu uzun süre tedavi gördüðü Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nden geçen hafta Ankara'ya götürülen Rauf Denktaþ'ý, Bilkent'teki TSK Rehabilitasyon ve Bakým Merkezi'nde ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Ziyarette, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Adalet Bakaný Sadullah Ergin ile Saðlýk Bakaný Recep Akdað da bulundu. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bakýn gene Türkiye'nin Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu ne der? "Rum kesimi sorun çözülmeden AB dönem Baþkaný olursa AB ile iliþkilerimiz donar." Doðrusunu istersanýz gýna geldi artýk. Ýkinci Dünya Savaþý'nýn sonu ile beraber, dünyada yeni bir hareketlilik baþladý. Birleþmiþ Milletler'in aldýðý kararlardan bir tanesi da sömürgelerin tasfiyesidir. Sömürgeci çekilecek, ve her ulus, her millet kendi kaderini tayin etme hakkýnýn bir gereði olarak baðýmsýz devletini kuracak. Kýbrýs da bir sömürge idi. Ýngiliz Ýdaresinde... O nedenle Ýngiltere Kýbrýslýlara, aþamalý olarak baðýmsýzlýk vermesini önerdi. Kýbrýs'ýn Türkçe konuþan insanlarýna bu idarede, belirli haklar içeren, azýnlýk hakký tanýnacaktý. Türkçe konuþan Kýbrýslýlarý temsil eden heyetin Sekreteri Denktaþ'dý. Yapýlan toplantýda söz aldý, ve Türkçe konuþan Kýbrýslýlara "Azýnlýk hakký" verildiði için teþekkür etti, heyet olarak Ýngiltere'nin Kýbrýs'a aþamalý olarak önerdiði Kýbrýs'ý baðýmsýzlýða götürecek Anayasa'yý kabul ettiðini da beyan ettiler. Bundan daha iyi ne olabilirdi? Ve Self-Determination hakký nasýl kullanýlabilirdi? AKEL ile Kilse, omuz omuza vererek "hayýr, derhal ENOSÝS" dediler. Sandýlar ki, Self-Determination hakký, Birleþmiþ Milletlerin belirleyeceði bir amacýn dýþýnda da kullanýlabilir. Öyle deðildi. Denediler ve gördüler. Sonra da Ýngilizlerle Amerikalýlarýn, kolunu kanadýný kýrdýklarý "baðýmsýz" Kýbrýs'ý kabullendiler. Ancak, 1963'ün sonunda Ýngilizlerle Amerikalýlarýn yazdýðý senaryolarýn çerçevesinde, Cumhuriyet, Rumca konuþan Kýbrýslýlarýn eline geçince ve Türkçe konuþan Kýbrýslýlar, Ýsmet Paþa'nýn "geriye devletteki görevlerinize dönün" talimatýna uymayýnca, Kýbrýs Cumhuriyeti Hükümeti tek baþýna Kýbrýs'ýn hukuki sahibi kabul edldi dünya tarafýndan. Bunu biz deðiþtirmek, ve uluslararasý hukukun bize tanýdýðý Kýbrýs Devleti'ndeki haklarýmýzý geri alabilmek KIBRIS GÜNEÞÝNE DON DAYANMAZ SN. BAKAN için hiçbir teþebbüste bulunmadýk. 1974'de Makarios, Kliridis ve BM yetkilileri ile, "geri gelin Anayasal Nizamý yeniden tesis edelim" þeklindeki önerisini Denktaþ ile Türkiye reddetti ve bu þimdiki durum yaratýlmýþ oldu. Bu önerinin reddinden sonra gerçek su yüzüne çýktý. Türkiye ile Denktaþ, Ýngiltere ile Amerika'nýn Kýbrýs'taki çýkarlarýný daha rahat korusunlar diye çevirdiler bu dümenleri. Türkiye ile Denktaþ yýllar yýlý tutturdular ki Yunanistan ile Ýngiltere'nin üye olmadýðý yere Kýbrýs Cumhuriyeti üye olamaz. Oysa Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasý açýktýr. Þöyle der: Kýbrýs Cumhuriyeti Türkiye ve Yunanistan'ýn birlikte üye olduklarý bir kuruluþa üye olmak istersa Kýbrýs Cumhurbaþkaný ve/ veya yardýmcýsý "VETO" kullanamaz. Yok eðer Yunanistan ve Türkiye'den sadece bir tanesi üye ise Cumhurbaþkaný ve veya muavini VETO hakkýný kullanýr. Böylece Kýbrýs giremez. VETO kullanýlmazsa girer. Ve girdi. Giriþ töreninde da Erdoðan ile Gül da hazýr bulundular. Ve kutladýlar, ve alkýþladýlar. Ne oldu o zamanki Türk tehditleri? Hiç. Þimdi ne olacak? Amerikalýlar ve Ýsrail Türkiye'nin yanýnda olmazsa, Türk bir kere daha þiþer. Amerika, Ýngiltere ve Ýsrail þemsiyesini kaybederse Türkiye, Erdoðan'ýn CHP için dediði olur. Ne dediydi Erdoðan CHP için? Tükürdüklerini yalayacaklar... Doðrusu þu ki, 60 yýlý geçti yaþarýk bu deliliklerini Türkiye ile Yunanistan'ýn. Yeter yahu artýk. Gidin kendi memleketinizde yapýn bu delilikleri. Yüzbinlerce insanýn hayatýný yokettiniz, çaldýnýz. Küçücük bir Ada'yý fýþkýlýðýnýza benzettiniz. Ne der Davutoðlu? Avrupa Birliði ile aralarýndaki iliþki donarmýþ. Donarsa donar. Ne kadar sürecek? Kýbrýs güneþine "don" mu dayanýr? Ne der Türkü? "Yaðmur yaðdý, güneþ vurdu eridim." Çiziktirdi Þener LEVENT Açý LÝMON AÐACI Bizim için de çok güncel olan ve aynen bize de adapte edilebilen bir Ýsrail-Filistin hikâyesi anlatacaðým bugün sizlere... Ama dinleyin önce... Ve okuduktan sonra siz karar verin buna. Benzerlik ne? Hangi hamurla yoðrulduk onlar da biz de... Siz bulun bunlarý... * Ýþgal altýndaki Filistin topraklarýnda Filistinli orta yaþlý bir kadýn yaþardý... Tek baþýna bahçeli bir evde... Limon aðaçlarý vardý bahçesinde... Çok verimli bir topraktý... Ýri ve sarý limonlarla yüklüydü aðaçlarý... Kadýn kýrk yýllýk bir bahçývaný ile onlara gözü gibi bakar, bir insanla konuþur gibi onlarla konuþurdu. Bütün geçimini bu limonlardan saðlardý... Kocasý erken yaþta ölmüþ ve üç çocuðunu ona býrakmýþtý... Çocuklarý büyümüþ ve hayata atýlmýþtý... Onunla birlikte yaþamýyorlardý... Gelen her misafirine kadýn, bu taze limonlardan yapýlmýþ limonata ikram eder ve herkes içtikten sonra, -Eline saðlýk, çok güzel olmuþ, derdi. Kadýnýn alýþtýðý bu düzeni bir gün birdenbire altüst oldu. Evinin hemen yanýndaki villaya yeni atanan Ýsrail Savunma Bakaný yerleþince dünyasý karardý... Evli olan Savunma Bakaný ilk iþ olarak evinin güvenliðini saðlamaya kalktý... Önce yüksek bir nöbetçi kulübesi diktiler oraya... Evi telörgülerle çevrelediler ve telsizli korumalar yerleþtirdiler her tarafa... Yetmedi ama... Gözü komþu Filistinli kadýnýn limon bahçesindeydi.. O limon aðaçlarý oradan sökülüp atýlmazsa, tehlikeyi savuþturmuþ sayýlamazdý... Oysa eþinin pencereden bakýnca gözünün önüne serilen bu manzara çok hoþuna gitmiþti... Kocasýnýn onlarý söküp atmak istemesine bir anlam veremiyordu ve gönlü bir türlü buna razý olmuyordu... Kocasý ise, bunu yapmak isteyenin kendisi olmadýðýna ve Ýsrail güvenlik teþkilatýnýn böyle gerekli gördüðüne inandýrmaya çalýþýyordu eþini... Selma isimli Filistinli kadýn biricik limon bahçesini sonuna dek savunmakta kararlýydý ancak. Filistinli bir avukat buldu güçbela. Avukat bu davanýn hiç de kolay bir dava olmadýðýný söyledi ona... Koskoca Ýsrail Devleti'ne karþý bu davayý kazanmak imkânsýz görünüyordu... Selma'nýn yakýn çevresindeki Filistinliler de onu bundan vazgeçirmeye çalýþtý... -Ýþgalciler bizim nelerimizi almadýlar ki de bir þey yapamadýk, sen bir limon bahçesini mi kurtaracaksýn, dediler. Kahvelerde tavla oynayýp Arapça þarkýlar dinleyerek günlerini geçiren sýradan Filistinliler, iþgal topraklarýndaki yaþama alýþmýþlar ve kaderlerine razý olmuþ gibiydiler... Aralarýnda gizli gizli Ýsrail istihbaratýna yardým eden ve bunun için de durumu diðerlerinden daha iyi olanlar vardý... Ancak yürekli avukat, Selma'nýn davasýný kabul etti yine de... Ve Ýsrail Savunma Bakaný aleyhinde dava açtý. Alt mahkemedeki dava Selma'nýn aleyhinde sonuçlandý. Ýsrailli yargýç, Selma'ya bir miktar tazminat ödenmesini ve güvenlik gerekçesiyle aðaçlarýn sökülmesini kararlaþtýrdý. Selma, bu kararý temyize götüreceðini söyleyince, mahkeme de temyiz davasý sonuçlanýncaya dek Selma'nýn limon bahçesine giriþini yasakladý. Bu karardan sonra, bahçenin dört bir tarafý da duvar ve tellerle örüldü... Bakýmsýz kalan limonlar kurumaya baþladý. Selma birkaç kez gizlice oraya girip aðaçlarý sulamak istediyse de, nöbetçi Ýsrail askerleri tarafýndan oradan zorla çýkarýldý... Temyizde de davayý kaybeden Selma, son mahkeme olan en üst mahkemeye baþvurdu. Ve son karar da þu oldu: Limon aðaçlarý sökülmeyecek, ancak güvenliði tehdit etmeyecek þekilde boylarý otuz santimetreye kadar kesilecek. Selma'ya da, hükümetin bir 'iyi niyet' göstergesi olarak tazminat ödenecek. Avukat sökülmeyi önlediði için bu kararý Filistinlilerin bir zaferi olarak kabul etti, ancak Selma için hiç de öyle deðildi. Onun için herþey bitmiþti. Ýsrail'in yerine Türkiye'yi, Filistinlilerin yerine de bizi koyarak bir daha okuyun þimdi bu hikâyeyi... Filmin adý "Limon aðacý"... Yönetmeni Eran Riklis... Bu filmi izlerken kendimizi gördüm ben hep... Mutlaka siz de görün bu filmi...

3 AFRÝKA dan mektup... 7 ADET DVD POLÝS GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NDE Ülkemizdeki BMW temsilcisi iþadamý Mehmet Çangar'ýn, kendisiyle ilgili asýlsýz yayýn yaptýðýmýz gerekçesiyle gazetemiz 'Afrika' ve sorumlularý aleyhine açtýðý tazminat davasý devam ediyor. Davanýn hýzlandýrýlmasý için adli tatilde de ara verilmeyen davanýn dünkü duruþmasýnda, davacý tarafýndan tanýk olarak mahkemeye çýkarýlan Polis Çavuþu Ali Gürkut þahadet verdi. 16 yýldýr polislik mesleðinde olan ve 11 yýldýr Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Birimi'nde çalýþtýðýný söyleyen Ali Gürkut, Çangar-Felek iliþkisini tahkik ettiðini, ancak Çangar'ýn uyuþturucu ile herhangi bir baðlantýsýnýn saptanmadýðýný ifade etti. * Burada bir parantez açýp bir hatýrlatma yapalým... Felek dosyasý halen Baþsavcýlýk'ta bulunuyor. Ancak henüz herhangi bir kimseye dava açýlmýþ deðil... Bundan önce yapýlan duruþmalarda davacý ve davalý taraflarýn talebi üzerine Yargýç Bertan Özerdað, Baþsavcýlýktan görüþ istemiþ ve Savcý Ergül Kýzýlokgil elinde kalýn bir klasörle mahkemeye gelerek bunu okumasý gerektiðini, sonra da istenilen görüþü mahkemeye bildireceðini söylemiþti... Ýþte dün mahkemede þahadet veren Polis Çavuþu Ali Gürkut, Savcý Ergül Kýzýlokgil'in görüþünü böylelikle mahkemeye iletmiþ oldu... * Dünkü duruþmada Þener Levent'in sorularýna verdiði yanýtta Ali Gürkut, Felek olayý ile ilgili bugüne kadar yaklaþýk 100 ifadenin alýndýðýný söyledi. Ancak Levent'in, "Cezaevinden alýnan DVD'leri izlediniz mi?" sorusuna verdiði yanýtta, ortada herhangi bir DVD olmadýðýný öne sürdü... Bunun üzerine Levent, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn baþvurumuz üzerine tarafýmýza gönderdiði yazýyý mahkemeye sundu... Müsteþar Kamil Kayral imzasýyla bize iletilen yazýda, Çangar-Felek görüþmesiyle ilgili 7 adet DVD'nin cezaevinden Polis Genel Müdürlüðü'ne teslim edildiði belirtiliyordu... Þener Levent'in bunu mahkemede açýklamasý üzerine tanýk polis çavuþu Ali Gürkut, "CD vardý, ancak bozuktu" þeklinde farklý bir ifade verdi. * Bu davanýn saðlýklý bir sonuca baðlanmasý için, cezaevinden Polis Genel Müdürlüðü'ne iletilmiþ olan 7 adet DVD'nin mutlaka görülmesi gerektiðini söyleyen Þener Levent, bazý tanýklarýn mahkemeye celbedilmesi için yargýçtan süre istedi... Ve iki haftalýk sürenin bunun için yeterli olacaðýný belirtti... Ýlk aþamada tanýklýk yapmak üzere haklarýnda celpname çýkardýðýmýz þahýslar Polis Genel Müdürü Günay Özan, Savcý Ergül Kýzýlokgil ve avukat Seyhan Yýldýrým... Bunun tamamlanmasýndan sonra mahkemeye baþka tanýklar da çaðýracaðýz... * Yargýç Bertan Özerdað gelecek duruþmalarý Temmuz tarihlerine erteledi. Umarýz Polis Genel Müdürlüðü'nün tasarrufunda bulunan DVD'ler bu davaya ýþýk tutar... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE GÜNEYDEKÝ PATLAMA Elcil: Dostluk ve iþbirliði yardýmlaþmayla daha da pekiþecek Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Rum Yönetimi tarafýndan el konan 69 konteynýr patlayýcýnýn infilak etmesiyle yaþanan faciayý Kýbrýs adýna acý bir olay olarak deðerlendirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil tarafýndan yapýlan açýklamada, "Güney Kýbrýs'ta pazartesi günü gerçekleþen patlama ve ardýndan yaþananlarýn adadaki gerçekleri bir kez daha herkese hatýrlattýðý" ifade edildi. Elcil, "adayý yýllardan beri bir askeri üs olarak gören anlayýþýn yarattýðý toplumlararasý çatýþmalarýn, askeri yýðýnak ve askeri üslerin bir bütün olarak tüm Kýbrýslýlarýn barut fýçýsý üzerinde oturmasý sonucunu yarattýðýna" iþaret etti. Þener Elcil, 1968 yýlýndan beri devam eden çözüm ve barýþ görüþmelerinin artýk Birleþik Federal Kýbrýs'ýn kurulmasýyla sonuçlanmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu belirterek, "Silahlanma, askeri üsler ve savunmayla ilgili ortaya konan harcamalar Kýbrýslýlara mutsuzluk getirdiði gibi yaþanan acý olaylarla adamýzýn bölünmesine neden olmuþtur" dedi. Erdoðan'ýn ziyareti resmen açýklandý TC Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Temmuz tarihlerinde ilk yurt dýþý resmi ziyaretini KKTC'ye gerçekleþtirecek. Baþbakanlýk Basýn Merkezi'nden yapýlan açýklamada, Baþbakan Erdoðan'ýn, 61. Hükümetin Baþbakaný olarak ilk resmi yurt dýþý ziyaretini, Kýbrýs Harekatý'nýn 37. yýl dönümü çerçevesinde düzenlenecek olan törenler vesilesiyle Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne yapacaðý belirtildi. Açýklamada, þöyle denildi: ''Sayýn Baþbakanýmýz, söz konusu ziyareti çerçevesinde, KKTC Cumhurbaþkaný Sayýn Dr. Derviþ Eroðlu, Baþbakan Sayýn Ýrsen Küçük ve diðer üst düzey ZABITA EL KOYDU- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Zabýta Þubesi market, iþportacý ve kasaplara yönelik yaz giriþi baþlatmýþ olduðu denetimler sonucunda bugüne kadar 120 kilo kýyma ile 400 parça kýyafete el koydu. LTB Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoþa genelinde sürdürdüðü sýký denetimlerde saðlýk kurallarý, hijyen, son kullaným tarihi, izin ve kayýt gibi konulara dikkat eden zabýta ekipleri bu konulara uymayan iþyerlerindeki ürünlere ve mallarý müsadere etti. Sendikalarla bakanlýk görüþmesi sonuçsuz SEYÝS: "SENDÝKALARI HAK BUDAMAYA ORTAK ETMEYE ÇALIÞTILAR" Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndaki toplantýda sendikalarýn, "hak budamaya ortak edilmeye çalýþýldýðýný" savundu. Mehmet Seyis, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn çaðrýsý ile bakanlýkta yapýlan toplantýyla ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Seyis, toplantýya, çalýþma yaþamýndaki sorunlarýn ve çözüm önerilerinin tartýþýlacaðý umuduyla katýldýklarýný söyledi. Toplantýda, çalýþanlarýn sosyal güvenlik haklarýný budayacak yasa tasarýsýnýn "Demokratiklik Gösterisi" altýnda yeniden gündeme getirildiðini ileri süren Seyis, bu nedenden dolayý DEV-ÝÞ ve TÜRK- SEN'in "göstermelik toplantýyý" terk ettiðini Elcil, "milliyetçilik, þovenizm, ýrkçýlýk ve dini tutuculuðun yarattýðý ayrýlýðýn Kýbrýslýlara deðil, dýþ güçlerin çýkarlarýna hizmet etmekten baþka iþe yaramadýðýný" da ifade etti. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, görüþme sürecine katký koymak üzere Rum toplumunun sýkýntý yaþadýðý bu dönemde insani konularda iþbirliði yapýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðuna da dikkat çekerek, dostluk ve iþbirliðinin bu zor dönemde yardýmlaþmayla daha da pekiþebileceðini kaydetti. Elcil, Türkiye ve Yunanistan'da yaþanan depremler sonrasý iki ülke arasýndaki yardýmlaþmanýn buna en güzel örneklerden birini oluþturduðunu anlatarak, "Bilinmelidir ki barýþ yapmak bir erdemdir ve Kýbrýs'ýn geleceði tüm Kýbrýslýlarýn dostluk ve kardeþlik içinde yaþayacaðý Birleþik Federal Kýbrýs ile mümkündür" ifadesini kullandý. Elcil, yaþanan acýlarý paylaþýrken, ayný acýlarýn yaþanmamasý için silahtan, askerden arýnmýþ bir Kýbrýs'ý yaratmanýn temel görev olduðunu ekledi. yetkililerle görüþmeler gerçekleþtirmesi öngörülmektedir. Ada'da üç yýldýr devam eden BM müzakere sürecinin nihai aþamasýna girildiði bir dönemde yapýlacak olan bu ziyaret, Türkiye'nin ve Kýbrýs Türk tarafýnýn, Kýbrýs'ta adil ve kalýcý bir uzlaþýya varýlabilmesi ve Ada'da olduðu kadar tüm Doðu Akdeniz'de de güvenlik, istikrar, iþbirliði ve refaha katkýda bulunulabilecek bir çözüme ulaþýlabilmesi yönündeki iradelerinin nasýl hayata geçirilebileceðinin ve mevcut fýrsat penceresinin nasýl deðerlendirilebileceðinin ele alýnmasýna imkan tanýyacaktýr. kaydetti. Seyis, "Sendikalarýmýz, Sosyal Sigortalarda yaþanan sorunlarýn suçlusunun hükümetler olduðunu ve bu sorunun yasa deðiþerek çalýþanlara bedel ödetmekle deðil, yaþanan olumsuzluklarýn ortadan kaldýrýlmasý ile kuruma borcu olan devlet ve iþverenlerin borçlarýný ödeyerek, kayýt dýþýlýða ise son verilerek aþýlabileceðini vurguladýk" dedi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na bir süre önce verdikleri tespit ve çözümlerini içeren metne de deðinen Seyis, sözkonusu metinde özel sektör çalýþanlarýnýn durumlarýyla ilgili tespitlerinin yaný sýra bazý sorunlarý kaçak iþ gücü, yabancý iþçilik, aþýrý nüfus baþlýklarý altýnda deðerlendirdi. ex istence Elvan Levent KOYUN DEÐÝLDÝK ELBETTE Sýcaklar iyice bastýrmýþ o alýþýlmýþ yaz bunaltýsý çökmüþtü adaya. Bir dilim karpuz, bir dilim hellim ve biraz deniz... Öðlen vakti siesta, akþam üzeri yürüyüþ... Ne diyordu þair: Bir yemini hatýrlatsýn diyedir belki de yazdansa bu iz Uzayan gün býktýrýcý setreylemeyen karanlýk müzevir Ýnsan olmaktan kalan elemin zamký gibi belli belirsiz Depreþen o ilk yeminden baþka yazýn herþey aleladedir * Ýnþaat iþçileri tartýþýyorlardý yine dýþarda. Tartýþma deðildi aslýnda, biri baðýra baðýra söylenip duruyordu. "Ben sana söyledim", diyordu, "Ben sana söyledim, beni dinlemiyorsun, sinir ediyorsun! Sana söyledim mi, yapacaksýn, beni sinir etmeyeceksin!" Defalarca tekrar etti ayný þeyleri... Diðerinin sesi çýkmadýðýndan, adam kendi baþýna konuþur gibiydi. Býkkýnlýk vericiydi bu nakarat. Hava sýcak ve bunaltýcýydý, pencereler açýktý. Elektrikler kesildi sonra. Elektrikler iki günde bir kesiliyordu zaten. Ama, tasarruf olsun diye kesiyorlardý anlaþýlan, olmadýðýndan deðil yani. Yoksa, güneye elektrik verme teklifinde bulunmazlardý herhalde. Bakýn, elektrik yükünün en çok arttýðý öðle saatlerinde bile güneye elektrik verebilecek durumdaydýk meðer. Vay canýna... Çocuk gibi kandýrýlmýþ hissediyordum kendimi yine, yalan deðil. Evdeki bütün elektronik aletler can çekiþir duruma gelmiþlerdi elektrik kesintilerinden. Sadece benim deðil, bütün tanýdýklarýmýn. Yanan bilgisayar adaptörlerinden, bozulan çamaþýr makinelerine kadar herkes zarara uðramýþtý bu kesintilerden. Esnafýn çektiklerinden hiç bahsetmeyecektim... Meðer, baþkasýna da verebilecek kadar elektriðimiz varmýþ oysa... Bunu da güneyde meydana gelen trajedinin ardýndan öðrenmiþtik. Komþumuz zora düþünce yani... Güneyde meydana gelen trajediden anladýðýmýz tek þey bu deðildi kuþkusuz. Bedeli çok aðýr ödenen, pahalýya patlayan bir ders olmuþtu orada yaþananlar. Sadece Kýbrýslýrumlar için deðil elbette, bizim için de ayný zamanda. Nasýl bir yerde yaþadýðýmýzý daha iyi idrak etmiþtik. Yazýn sersemletici, uyuþukluðundan uyandýrmýþtý bizi adeta güneydeki patlama. Politik çýkarlarýn insanýn üstünde tutulduðu bir yerde yaþýyorduk, politik kaygýlar halkýn güvenliðinin üstündeydi her iki tarafta da. Öyle olmasaydý, çoktan imha edilmez miydi oradaki patlayýcýlar? Bize gelince... Dört bir yanýmýz askeri bölgeydi kuzeyde... Bu küçücük tatil adasýnda dünya kadar silahýn arasýnda yaþýyorduk. Ama ben kendimi daha güvenlikte hisstemiyordum bundan ötürü. Býrakýn silahlardan bugüne kadar kimseye hayýr gelmediðini, katillerden, hýrsýzlardan, tecavüzcülerden de geçilmiyordu burada. Aklýna esen, vapura atlayýp geliyor ve burada canýnýn istediðini yapýyordu. Ve buradaki hiçbir yönetim de bunun önüne geçemiyordu. Politika buydu çünkü. Ve bu politika bizim, yani halkýn güvenliðinin üstündeydi. Bakýn güneyde baþkanlýk sarayýna yürüyüp eylem yapan binlerce Kýbrýslýrumun taþýdýðý pankartlardan birinde ne yazýyordu: 'Biz koyun deðiliz, bunu anlayýn'... Meramýný anlatacak baþka sözcükler bulamamýþtý anlaþýlan Kýbrýslýrum vatandaþ. Çok tanýdýk geliyordu bu dert deðil mi? Bu kadar yýldýr bu adada insan gibi anlaþýp, silahsýz, insanca yaþanabilecek bir düzen kuramadýðýmýz için baþýmýzý ne kadar duvara vursak azdý tabii. Sonra da geçip giderdi yýllar iþte böyle koyun olmadýðýný anlatmaya çalýþmakla.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Galiba bir kez daha yenildik bu kavgada Bir protestoyu bile söylemedi yürekler Besleme olmayý da sindirdik en sonunda Hep böyle akýntýya çekiliyor kürekler Kalay EVÝMÝZÝN EFENDÝSÝ OLACAÐIZ DÝYENLERÝN TEMMUZ HALLERÝ 20 Temmuz'a doðru ilerleriken bizimkileri aldý da bir telaþ. Islanmýþýn yaðmurdan korkusu olabilirmiþ gibi, bir "Tayyip Erdoðan" korkusu sinmiþ içlerine, þaþkýn tavuk gibi dolanýyorlar. Tayyip beyi protesto etmeye hazýrlananlara "yapmayýn etmeyin o bizim misafirimizdir" diyorlar. Tuhaflýða bakýn ki, iþlerine geldi mi "evimizin efendisi olmak istiyoruz" diye meydanlarda bangýr bangýr baðýranlar yapýyor bunu. Ayýptýr söylemesi ama siz bu "ev"i çoktan kaybettiniz. Ne "efendisi" olabilirsiniz, ne "sahibi", olsa olsa "besleme"si veya "uþaðý" olursunuz. Ki ancak da bunu olabildiniz zaten bugüne kadar. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DAHA BERBAT BÝR DURUM VAR... Partiler yetmedi... Örgütler de az geldi... Platformlar, hareketler kuruldu ve kurulmaya devam ediyor. Çoðaldýkça azaldýðýmýzýn farkýnda mýsýnýz bilmem... Adýný "varoluþ mücadelesi" koyduðumuz hareketler yarattýk... Ve neticesi bugünden görülen eylemler tertiplenmeye baþlandý. "Kara bayraklar" çektiler... Eksiklik kafalarda ve yüreklerde... Bu topraklarda varolmak istersek yapacaðýmýz tek bir hareket var oysa... Ýþgale karþý direniþ... Ýþgalciye karþý direniþ gösterirken, iþbirlikçilerin de iþgalci yanýnda yer alarak yurtseverlerle kavgaya tutuþacaðý gerçeði ortadadýr... Bir zamanlar Fransa'yý iþgal eden Nazi ordularýna çalýþan Fransýz iþbirlikçiler yok muydu? Ya da Vietnam'da özgürlük için savaþan Vietkong'lara karþý Amerika'nýn yanýnda yer alan Vietnamlýlar bulunmuyor muydu?.. Kýbrýs'ýn kuzeyinde, az farkla da olsa, benzerlik gösteriyor bu iþbirlikçilik... Ama en mühimi nedir bilir misiniz? Toplumsal ihanet... Mesela Fransa'daki, Vietnam'daki iþbirlikçiler de toplumsal ihanet içindeydiler ama hain olduklarý geriye kalanlar tarafýndan biliniyordu... Ýkiye bölünen Kýbrýs'ýn kuzeyinde kurulan UBP'nin iþgalcinin siyasi kalkaný olduðu ortadaydý... Kuruluþ amacý da oydu bana göre... Halkýn kurtuluþu ve Kýbrýs'ýn bütünlüðü adýna harekete geçen CTP'nin yaptýðý sol gösterip sað vurmaktý... Toplum sarýlacak tek abidenin CTP olduðuna inandý... Ýþgale karþý mücadelenin CTP saflarýnda verileceðine, geriye kalan örgüt veya partilerin tümünün de "gizli hain"lerden oluþtuðunun propagandasýna inandýrýldý... Toplumu esenliðe çýkaracak CTP'ydi yalnýz onlara göre... CTP, "Sosyalistlerin anayurdu Sovyetler Birliði'dir"den hareketle Kýbrýs'ýn kuzeyinde solun tek isminin CTP olduðunu yaydý... Ve Ankara'nýn kollarýna atýldýðýnda herþey tepetaklak oldu... Kiþisel veya partisel çýkarlar adýna toplumun umudu ipotek verildi... Süreç içerisinde yaratýlan yapýlanmadan dolayý birçok örgüt de bu saflarda yerini buldu ve CTP'nin bir dönem UBP'ye tercih edilmesi sýrasýnda örgüt yöneticileri çeþitli "üstdüzey" görevlerde bulundular... Kýsacasý "varoluþ" denilen mücadele kendilerinin kiþisel ve partisel çýkarlarýna endekslendi. Örgütler, partiler, hareketler çoðaldýkça biz azalmaya baþladýk... Tükeniþimiz hýzlandý... Daha dün gibi bize "besleme" diyen Tayyip Erdoðan'ýn, iþgalin yýldönümünde Kýbrýs'ýn kuzeyine gelecek olmasý örgütlerdeki ayrýþmayý bir kere daha ortaya çýkardý... Ankara'dan medet umanlar ve Ankara'nýn baskýcý politikalarýna karþý çýkanlar... Gazetelere verilen demeçler 20 Temmuz yaklaþtýkça daha da fazlalaþacak... Tayyip ve ekibine dolaylý ve dolaysýz grassoculuk artacak... Anamýzý belleyen Ankara'yý aðzýna almaya yürekleri yetmeyenlerin söylemleridir bunlar... CTP, Tayyip'in geliþine karþý eylem yapýlmasýna karþý... Çakýcý ve ekibi de ayný... Eylem yapýlýrsa suçlunun UBP olduðunu söylüyor... Talat, görüþmelerde problem yaratýlýrsa suçlunun Eroðlu olduðunu vurguluyor... Fransa'daki Nazi iþbirlikçilerinden daha berbat bir durum var burada anlayacaðýnýz... Gazeteciler Birliði'nden Soykal'a plaket Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB), Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Koroner Yoðun Bakým Servisi'nde tedavi gören gazeteci Saffet Soykal'ý ziyaret etti. Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk Mutluyakalý, Genel Sekreter Tümay Tuðyan ve Asbaþkan Zafer Kodan'dan oluþan birlik heyeti, Saffet Soykal'a 11 Temmuz Basýn Günü birlik lokalinde düzenlenen kokteyl ve ödül töreninde rahatsýzlanmasý nedeniyle verilemeyen "basýn hizmet ödülü" plaketini takdim etti. Heyet, Soykal'ýn saðlýk durumu hakkýnda da bilgi alarak, saðlýk durumunun iyi olduðunu ifade etti. 11 Temmuz Basýn Günü nedeniyle Kýbrýs Hasan Canpolat emekliye ayrýldý Türk Ajansý Kýbrýs (TAK)'a 36 yýl hizmet veren TAK Müdür Muavini Hasan Canpolat emekliye ayrýldý. TAK personeli, Lefkoþa'da önceki akþam düzenledikleri veda yemeðiyle yýllardan beri "CAN" kod adýyla haber yazan/edit eden þeflerine veda etti Gecede, Enformasyon Dairesi Müdürü olarak TAK Yönetim Kurulu'nda yýllardan beri görev yapan Sermed Emin'e de, daire müdürlüðünden emekli olmasýyla bu görevinden de ayrýlmasý nedeniyle plaket verildi. Veda yemeðine katýlan TAK Müdürü Perihan Aziz ile TAK Yönetim Kurulu üyeleri Canpolat ve Emin'e TAK'a verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti. 36 YILLIK ONUR Hasan Canpolat gece sonunda yaptýðý duygulu konuþmada, ilk olarak, veda yemeðine katýlan-katýlmayan tüm arkadaþlarýna teþekkür ederek, görevi süresince çalýþma ortamýnda kimi kýrdýysa hepsinden özür diledi. Canpolat, resmen 1 Mayýs 1975'te muhabir olarak baþlayan TAK'taki görev yolculuðunu, 36 yýl boyunca onurla, gururla ve þevkle yürüttüðünü; kurumdan "Müdür Muavini" olarak emekliye ayrýlmasýnýn ise kendisi için "büyük onur" olduðunu vurguladý. Türk Gazeteciler Birliði (KTGB) tarafýndan düzenlenen kokteyl ve ödül töreninde Saffet Soykal aniden rahatsýzlanmýþtý. Olay yerinde iki doktorun yaptýðý kalp masajýyla kendine gelen Saffet Soykal, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi koroner yoðun bakým ünitesinde tedaviye alýnmýþtý. Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk Mutluyakalý, kokteylde konuk olarak bulunduklarý sýrada Soykal'a müdahale eden Dr. Sibel Siber ve Özlem Gürkut ile hastaneye kaldýrýlmasýnýn ardýndan gerekli tedaviyi uygulayan Koroner Bakým doktor ve hemþireleri ile Saðlýk Bakanlýðý'na da teþekkür etti. 36 yýlýn 15'inde sokaklarda bisiklet üzerinde veya yaya olarak haber peþinde koþtuðunu, 21 yýlýný ise "tekerlekli sandalyeye mahkumiyet" anlamýna gelen "þef" ve "müdür muavini" olarak geçirdiðini ifade eden Canpolat, ajansta en yenisi 9 yýllýk olan arkadaþlarýna, zor görev þartlarý altýnda amirlik yapmak zorunda kaldýðýný anlattý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HAVLU ATANLARIN RESMÝDÝR CTP'nin TC Baþbakaný Erdoðan'ýn protestolu eylemlerle karþýlanmasýna karþý çýkmasý ve "Erdoðan misafirimizdir, onu saygýyla karþýlayacaðýz" demesi beni hiç þaþýrtmadý. Çünkü bu partiye göre Kýbrýslýtürk toplumunun hýzla ve zorla yokoluþ sürecine sürüklenmesinde Ankara'nýn hiçbir sorumluluðu yok! AKP de ondan öncekiler de sütten çýkmýþ ak kaþýk! Kuzey Kýbrýs'ta yaþanan ve onbinlerce insaný sokaða döken tüm sýkýntý ve sorunlar sadece ve sadece UBP hükümetinden kaynaklanmaktadýr. Bu hükümet devrilir ve yerine CTP oturursa herþey güllük gülistanlýk olacak onlara göre! Bu nedenle CTP'nin hedefi Ankara deðil, UBP'yi devirmektir! Protesto edilmesi gereken birileri varsa, o da Erdoðan deðil, UBP'dir! Nerden bakarsanýz bakýn, "Türkiye bana otur derse oturur, kalk derse kalkarým" diyen otur arap kalk arap mantýðý! Öyle olunca da Erdoðan'ý protestolu gösterilerle karþýlamaya deðil, ancak saygý ve þükranla karþýlayýp el-etek öpmeye gider efendiler. Belki þefaat gösterir ve kendilerini o koltuða yeniden oturtur diye! KTAMS ve Dev-Ýþ de katýlmayacakmýþ protestolu karþýlama eylemlerine! Sendikal Platform içinde yer alan iki büyük sendika. Her ikisinin de CTP'nin güdümünde olduðunu bildiðim için, onlarýn bu tavrý da hiç þaþýrtmadý beni. CTP nerde, onlar orda! Madem ki CTP, Erdoðan'ý deðil UBP'yi protesto edelim diyor, Erdoðan'ý saygýyla karþýlayýp elini eteðini öpmek farz olmuþ onlara da! 28 Ocak ve sonrasýndaki mitinglerde, hedeflerinin Ankara deðil de hep UBP hükümetini devirmek olduðunu ýsrarla vurgulayanlarýn bu tavrý hiç ama hiç þaþýrtýcý deðil benim için. Ancak itiraf edeyim ki DAÜ-SEN'in, Erdoðan'ýn karþýlanmasýyla ilgili tavrý bende dehþetli bir hayal kýrýklýðý yarattý. DAÝ ve DAK'ýn, tüm yasalar ve hukuk çiðnenerek cebren ve hile ile, Fethullah Gülen'e ait TC'li yeþil sermayeye peþkeþ çekilmesine karþý, haftalardýr onurlu, kararlý ve toplumun tüm kesimlerinin desteðine mazhar olmuþ bir direniþ sergilemekte olan DAÜ-SEN de Erdoðan'ýn protestolu eylemle karþýlanmasýna karþý çýkmýþ! Düþünüyorum, düþünüyorum da, ne aklýma, ne mantýðýma, ne de yüreðime sýðdýrabiliyorum bu davranýþý. CTP'nin kavgasý toplumsal deðil, koltuksaldýr, anladým... CTP'li KTAMS ve DEV-ÝÞ'i de anladým... Ama DAÜ-SEN'i hiç ama hiç anlamadým. Acaba diyorum... Erdoðan'ýn DAÝ ve DAK'ý Okan Dilik'ten geri alýp, kendilerine vereceðini mi hayal ediyorlar?! Yazýk oldu coplarla baþý ezilen eylemci gençlere. Orada günlerdir duran o direniþ çadýrýnýn da hiçbir anlamý kalmadý artýk. Götürüp onu Sarayönü'ndeki UBP binasýnýn önüne kursunlar bari! Aman sakýn ha... Erdoðan'ý kýzdýracak bir pankart provokasyonuna da gelmesinler! Gelelim TDP'ye... Onlar, Erdoðan'ý protestolu karþýlama eylemine katýlýp katýlmama kararýný henüz vermemiþler. Ama benim bu konuda herhangi bir merakým yok. Saðolsun Mehmet Çakýcý çoktan giderdi bunu. "Erdoðan en uygun þekilde aðýrlanmalýdýr" dedi! "Erdoðan'a yapýlacak eyleme hükümet yol açtý. Paketin sorumlusu olarak Ankara'yý gösterdi" dedi!.. Ve... "Toplumsal varoluþ hareketi UBP iktidarýna karþýdýr" dedi! Daha ne desin? Yoksa siz hâlâ TDP'den protestolu eylemlere katýlma kararý mý umuyorsunuz?

5 15 Temmuz 2011 Cuma 5 Erdoðan Baybars ASKERÝ GÜÇLE ÝNMEZ O BAYRAK Þaziye nin Görüþü: Erdoðan gelmeden millet 3'e ayrýldý. 1. Baþtacý yapacak olanlar. 2. Protesto edecek olanlar 3. Görmezden gelecek olanlar. * Patlamadan sonra Rum komutan ve bakan istifa etmiþ. - Bunlar Hristofyas'ý korumak için gönüllü olarak bir adým öne atýldý. Ama Rum halký yemi yutmuþ gibi görünmüyor ve kelle istiyor. Hem de Hristofyas'ýn! * Bakanlar Kurulu daha önce Rock ve Artemis'e verdiði Zeyko arazilerini geri almýþ. - Hemen sevinmeyin Aldýðýnýn yerine baþka sahilden verecek ve sonuçta giden yine halkýn malý olacak. * Baþbakan Küçük "Þu ana kadar Güneyden yardým talebi gelmedi" demiþ. - Boþuna beklemesin Gelmez de Can çýkar huy çýkmaz. Bunlar bokunu kurutur yer ama Türke muhtaç olmak istemez. * Sendikal Platform'a baðlý bazý örgütler, Ýngiliz ve ABD elçiliklerine siyah çelenk býrakacakmýþ. - Yeterli deðil. Hani Yunanistan'a? 2 çelenk daha hazýrlamalý ve birini Samson'un mezarýna, diðerini de Yunan elçiliðine koymak üzere barikatta BM'ye teslim etmeliler ki tam iþ yapmýþ olsunlar. * Bakanlar Kurulu, Ýhalelerin Kýbrýs'ta açýlmasý çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý için karar almýþ - Allah Allah Böyle karar mý olur yahu Hýzlý iþ yapmak için karar gerekiyorsa yandý gülüm keten helva. * Rum eylemciler Baþkanlýk Sarayý'nýn çevresini savaþ alanýna çevrirmiþ. - Bu Rumlar da böyledir ha Akýllanamadýlar gitti. Ateþ olup kendi baþlarýný yakarlar hep.. * BRT'nin de çok miktarda borcu varmýþ. - Özelleþtirin gitsin Kime verseniz bugünkünden iyi olur. "Bütün anne babalar çocuklarýný askere göndermelidir Çocuklar askere hizmet etmelidir.. Çünkü.. Beþparmaklar karþýmýzdadýr Üstünde Türk bayraðý vardýr." Rum eylemciler dile getiriyor bu görüþleri. Kimseye hakaret etmek istemem ama, tamamen sakat kafa ürünü salakça inanýþlar bunlar. Delilik Aptallýk Körlük Daha ne deyim ki. Býldýrcýn yumurtasý kadar beyni olan her insan, Beþparmaklardaki o bayraðý, Rum askerlerinin oradan indirmeye gücünün yetmeyeceðini bilmesi gerekir. Ne yapmalý? Bir çiçek uzatmalý. Hepimiz bir bir þu veya bu nedenden top yoluna giden "Niyazi" olmadan, el ele verip kendimizi kurtarmalý. Tez zamanda komþularýmýzýn akýllanmasýný ve bu tür saçma söylemlerden vazgeçmesini dileriz. En baþta kendi iyilikleri için! TEKERLEK DÖNÜNCE "Kýbrýs çözülmezse AB ile iliþkiler donar." Sanýrsýnýz ki bir AB yetkilisi, Türkiye'ye gözdaðý vermek için ortaya attý bu sözleri. Hayýr Kesinlikle ilgisi yok. Bu sözlerin sahibi bir AB yetkilisi deðil, bir Türkiye yetkilisi. Sizin anlayacaðýnýz Türkiye AB'ye kafa tutuyor. Gün gele Ankara'nýn böyle tehditler savuracaðý kimin aklýna gelirdi. Nerdeeeen, nereye deðil mi Tekerleði döndürmeyi becerenlere aþk olsun.! BÖYLE BÝR ANDI MAKSAT ÜRKÜTMEMEK Altýn deðerindeki sahillerimiz, yatýrýmcýlarýn sularýný akýtýyor Beceren kapýyor Son olarak Zeyko arazileri, Rock ve Artemis otellere "peþkeþ" çekildi. Haberin duyulmasýndan sonra, sert tepkiler yaðdý. Eh, hükümet taþ deðil ya! (Aslýnda taþtan farksýzdýr) Oturdu, kararýný inceledi ve arazileri vermekten vazgeçti. Hükümetin bu kararýndan sonra; "geri adým attý", "tükürdüðünü yaladý" gibi söylemler duydum saðda solda. Hak etmiyorlar mý? Sapýna kadar ediyorlar Ama lütfen söylemeyin. Sevgili ve muhterem bakanlarýmýzýn gönlünü kýrmayýn. Þimdi onlarý böyle acýmasýzca eleþtirirsiniz, ileride böyle kararlar almalarýný güçleþtirmiþ olursunuz. O nedenle, aklýnýzdan geçirin ama söylemeyin, açýða vurmayýn, anlamazlýktan gelip susun! Maksat ürkütmemek Anladýnýz deðil mi? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ýhaleler Kýbrýs'ta açýlacak Müteahhitler köþeyi dönecek Ne ucuz hesap, ne güzel rüya

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri BÝR DENEYÝNÝZ GÜNLÜK Birileri Ü l k e m i z i, Türkiye lilere, tatillerini geçirmek için KKTC Yýlý ilan etti ya; Arkasýndan ayni birileri KKTC de Çevre Yýlý ilan etti ya Ve Türkiye nin deðiþik þehirlerinde tanýtma turlarýna ve þovlara baþladýlar ya Sanýrsýnýz Onlarýn dillerinde doladýklarý gibi, ülkemizin her tarafý artýk pýrýl pýrýl olacak ve oteller, lokantalar, sokaklar Türk turist dolacak Çok merek ediyorum Bu zat-ý muhteremler, acaba tek bir defa olsun Ercan havaalaný yolcu salonundan herkes gibi geçiþ yaptýlar mý? Yani Sizin gibi, benim gibi sade vatandaþ larýn, bir uçak yolculuðuna çýkarken geçtiðimiz yollardan geçtiler, tabi tutulduðumuz muameleyi yaþadýlar mý? Mesela Giriþ kapýsýndaký XRey cihazýnýn arkasýnda, az önce uyandýrýldýðý uykulu gözlerini ovuþturmasýndan belli polis memurunun kemeriii daaa çýkarttt uyarýsý ile baþlayýp, check- in kuyruðundaký sýra bilmez insanlarýn yarattýðý kargaþa arasýnda imkan bulup valizini verip, biniþ kartýný alýp pasaport kontola doðru yönelip yine mahmur gözlerini ovuþturan polisin vurduðu çýkýþ mühründen sonra zorunlu olarak yönlendirildiðiniz basýk tavanlý ve havasýz çýkýþ kontrol tarafýnda yaratýlan kaosu aþarak birkaç adým sonra tekrar karþýlaþtýðýnýz bir baþka XRey cihazýnda tekrar kemeriii daaa çýkarttt emrinden sonra kendinizi bekleme salonuna attýlar mý? Pardon, cihazdan önce bir baþka polisin az önce pasaportunuza vurulan mühürü yani kendi iþ arkadaþýnýn yaptýðýný kontrol ettiðini atladým. Benim gibi duty free shoplardan sigara, içki veya parfüm almaya meraklý deðilseniz sorun yok. Meraklýysanýz yandýnýz demektir, sigara ve içki fiatlarýndaký azacýk ucuzluk yanýnda, parfüm ve hellim peynirde kazýðý yediniz bilesiniz. Hani, bir sabah kahvesi içeyim diyecek olursanýz, Londra nýn Heathrow hava alanýndaký fiatýn da üzerinde bir meblað ödemeye hazýr olunuz. Sonra ne dendiði anlaþýlmayan bir ses tonu ile uçaða çaðrýlýyorsunuz. Tekrar ayni telaþ ayni koþuþma, iki eli kolu naylon poþetlerle dolu sýra bilmeyen yolcularla tekrar yarýþýyorsunuz. Bu giderken Bir de dönüþü var Uçaðýn tekerlekleri yere deðer deðmez, hostesin lütfen yerlerinizden kalkmayýn ikazýna raðmen, üstteki dolaplarý açanlar mý istersiniz, poþetlerini çýkarýp ara koridoru týkayanlar mý Sonra tekrar sýra bilmez kapýya doðru yönelme ve uçaðýn merdivenlerinden itibaren, yolcu geliþ 15 Temmuz faþist darbesini kýnama n KTÖS, ÝNGÝLÝZ VE AMERÝKAN ELÇÝLÝKLERÝ ÖNÜNDE EYLEM DÜZENLEYECEK Kýbrýs Türk Öðretmeler Sendikasý (KTÖS), Faþist Yunan Cuntasý'nýn Kýbrýs'ta gerçekleþtirdiði darbenin 37'inci yýldönümü dolayýsýyla bugün Ýngiliz ve Amerika Birleþik Devletler elçilikleri önünde protesto eylemi düzenleyecek. KTÖS'den yapýlan açýklamaya göre, ilk protesto eylemi saat 11.00'de Ýngiliz, ardýndan 11.30'da ABD Elçililiði önünde gerçekleþtirilecek. Sendika protesto eylemleri öncesinde saat 10.00'da da KTÖS'de "Eðitimde Yaþanan Geliþmeler" konulu basýn toplantýsý düzenleyecek. HRÝSTOFYAS HALKA SESLENDÝ "Saray hedef tahtasý olamaz" Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, geçtiðimiz Pazartesi sabahý RMMO'nun Mari-Zigi'deki "Evangelos Florakis" Deniz Üssü'nde meydana gelen patlama sonucunda "devlet kurumlarýna karþý güvenin yeniden kazandýrýlmasý için, hep birlikte çalýþmak gerektiðini belirterek, halka itidal ve soðukkanlý olma çaðrýsýnda bulundu. Hristofyas dün toplanan Bakanlar Kurulu'nun Üs'deki patlamayla ilgili araþtýrma yapmak üzere Poli Poliviyu adlý hukukçunun görevlendirildiðini açýkladý. Hristofya, patlamanýn ekonomi üzerinde yarattýðý olumsuz etkilerin giderilmesi için de yoðun þekilde çalýþtýklarýný söyledi. Rum medyasýna göre, Hristofyas dün yapýlan Bakanlar Kurulu toplantýsýndan sonra halka seslendi. Konuþmasýnda alýnan kararlarla ilgili olarak bilgi veren Hristofyas, patlamada hayatýný kaybedenlerin ailelerine baþ saðlýðý dileðinde bulundu. Olayla ilgili sorumlularýn bulunacaðýný ifade eden Hristofyas, halkýn devlet kurumlarýna olan güveninin geri kazandýrýlmasýna iliþkin koþullarýn yeniden saðlanmasý için birlikte çalýþýlmasý gerektiðini belirterek, halka, saðduyu ve soðukkanlý davranma çarýsý yaptý. Kurumlarýn ve yasalarýn desteklenmesinin herkesin görevi olduðunu belirten Hristofyas "aþýrý milliyetçi sað gruplarýn, insanlarýn acýsýndan yararlanarak, Baþkanlýktaki etkinlikleri karalamalarýný" kýnadý. Rum Baþkanlýk konutu çevresinde gerçekleþen olaylara atýfta bulunan Hristofyas, Baþkan kim olursa olsun, Baþkanlýk konutunun hedef tahtasý olmasýna ve hadiseler yaratýlmasýna izin verilmeyeceðini sözlerine ekledi. Hristofyas, hherkesin isteðinin, Deniz Üssü'ndeki patlamaya neden olan koþullarýn, nedenlerin ve sorumlularýn saptanmasý olduðunu belirtti. salonuna doðru delice bir koþturma sanki alan yerinden kaçacak Ve Ayni film tekrar baþlýyor, ister sabah erken olsun, ister gece geç mahmur gözlerini ovuþturan polis memurunun, önündeki bilgisayarda dakikalar süren hakkýnýzda araþtýrma iþlemi ve bir baþka polisin eliyle sizi kendisine doðru çaðýrarak pasaportunuza vurulan mühürü kontrol etmesi. Zar zor bir valiz arabasý buluyorsanýz þanslýsýn, sapý kopuk, tekerleði sýkýþmýþ dönmüyor diye þikayet etmeyin, onu da bulamayanlar olabilir. Çýkýþ kapýsýna geldiðinizde, ellerinde karton üzerine keçe kalemle adýný yazdýðý müþterisini bekleyen rehber! lerin ve kumarhane þöförlerinin arasýndan, kazasýz belasýz kendinizi dýþarý atabildiyseniz þanslýsýnýz. O da ne Dört arabanýn yanyan rahatlýkla gidebileceði, otopark etrafýndaký çýkýþ yolu, kýrmýzý plastik kuleler ve kýrmýzý þeritlerle daraltýlarak tek þeride indirilerek trafik akýþý týkanmýþ, nedeni, yolcu bekleyenler park etmesin ve park yerine girip parkçýya para ödesin diyeymiþ efendim. Neyse Gideceðiniz kasabaya doðru yola çýkýyorsunuz Aferin, ilk intiba önemliymiþ diye yolu ikiye ayýran bölüme modern lambalar yerleþtirilmiþ. Keþke yerleþtirmeselerdi da o diz boyu yabani otlarýn ve etrafa saçýlmýþ poþetleri, pet þiþeleri ve kola tenekelerini görmemiþ olsaydýnýz. Daha 3-5 yüz metre gitmeden, burnunuz pis bir laðým kokusu ile kýrýlýyor, kusacak oluyorsunuz Uzatmayalým, otelinize vardýnýz ve yerleþtiniz, her þey mükemmel. Ertesi sabah Kahvaltýnýzý yaptýktan sonra dýþarý çýkýyorsunuz, karþýlaþtýðýnýz manzara içler acýsý Her taraf, abartýsýz her taraf çöp ve pislik dolu. Ýlle ki görmeniz de gerekmiyor pis kokusunu duymanýz yeterli Kaldýrýmlarda yürümek mi, dükkanlarýn kaldýrýmlarý iþgalinden kurtulan bir alan kalmýþsa, o da arabalarýn park alanýna dönüþmüþ ve her direk dibinde bir çöp yýðýný Gece veya gündüz hiç fark etmez, her yerde her an eþkiya kýlýklý birilerinin sizi sözdüðünü hisseder ve ben nereye geldim diye korkarsýnýz. Sýkýysa Gece Girne limanýnda yürümeye, bir yere oturup soðuk bir þey içmeye kalkýþýn. Adým baþý birileri önünüzü keserek chip-ucuz yemek ve içki için, sizi kendi çalýþtýðý yere oturtmaya çalýþýyor. Kanýp da oturduysanýz, kesilmeye hazýr olun. Soluyacaðýnýz dayanýlmaz laðým kokusu da cabasý Otelden tur otobüsü ile tarihi yerleri mi, gezmeye kalkýþtýnýz. Götürüleceðiniz tarihi yerde, önce, Türk iseniz baþka, Yabancý iseniz baþka fiat ödemeye hazýr olun. Türk, ayni yer için 5 Türk lirasý ödüyorsa, yabancýya 5 Euro ile ödetirler. Ve Sizi öncelikle, Lefkoþa da Barbarlýk müzesine götürürler, banyo içinde öldürülmüþ anne ve çocuklarýnýn kanlý resimlerini göresiniz diye, sonra da sýnýrda 1963 ve 74 den beri tamir edilmemiþ duvarlardaký kurþun deliklerini Daha sonra götürdükleri tarihi yerler zaten pislikten geçilmiyor ve ziyaret edilecek birçok yer de mesai saatleri ne göre açýktýr. Bütün bu olumsuzluklar niye böyledir bilir misiniz? Beceriksizlikten falandan deðil, sorumsuzluk tan ve yetki karmaþasý ndan. Konuþmaya geldi mi, herkes her þeyi herkesten daha iyi biliyor da iþ yapmaya geldi mi, herkes yapýlacak iþi birbirine býrakýyor. Yetkili zat-ý muhteremlere öneriyorum Bir defa olsun gerçekten bir defa olsun VÝP salonundan ve makam arabasý ile deðil de sade vatandaþlarýn geçtiði yerlerden, geçtiði araçlarla geçiniz Mesela Vakt-i zamanýnda, Osmanlý padiþahlarýnýn yaptýðý gibi tebdil-i kýyafet ile dolaþýrsanýz, gerçekleri daha iyi göreceðinizden emin olabilirsiniz. CEZAEVLERÝNE GÝDEN "BASIN ÖZGÜRLÜÐÜ" ÖDÜLLERÝ ÜZERÝNE Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2011 Basýn Özgürlüðü Ödüllerini kazananlar belirlendi. Ödül Ercan Ýpekçi ile Ahmet Þýk arasýnda paylaþtýrýldý. Ercan Ýpekçi'ye "Basýn özgürlüðü konusunda yaptýðý çalýþmalar, bu konudaki örgütlü mücadeleyi geliþtirmeye yönelik katkýlarý, sürece uluslararasý destekleri katmayý baþarabilmesi" gerekçesiyle verilen ödül, Ahmet Þýk'a da "Basýn özgürlüðü yolunda tutuklu bütün gazetecileri temsilen ve meslek hayatý boyunca bu yöndeki çalýþmalarý da göz önüne alýnarak" verildi yýlýndan bu yana düzenli olarak verilen Basýn Özgürlüðü Ödülleri'nin cezaevinde bulunan Ahmet Þýk'a gitmesi bile Türkiye'de basýnýn ne kadar özgür olduðunun çok açýk göstergesi deðil mi sanki? Kimbilir, gerçek anlamda gazetecilik yapanlarýn hapishaneyi boyladýðý bir ülkede, "Basýn Özgürlüðü" adý altýnda verilen ödülleri hapishanede bulunan bütün gazeteciler serbest býrakýlana kadar dondurmak çok daha anlamlý bir mesaj olacak belki de HASAN CANPOLAT Emekliye ayrýlan TAK gediklisi Hasan Canpolat 36 yýllýk gazetecilik hizmetinin 15 yýlýný bisiklette haber kovalayarak, 21 yýlýný ise þef ve müdür muavini koltuðunda geçirmiþ. Canpolat bu þef ve müdür muavini koltuðunu nasýl tanýmlýyor bilir misiniz? Tekerlekli sandalye... AHMET ÖZKIRAÇ Sevgili dostumuz Kubilay Özkýraç'ýn oðlu Ahmet Özkýraç'ýn doðum günü bugün.. Bizim unutamadýðýmýz bir günde doðmuþtu Ahmet 11 yýl önce 'de... Tam da biz o casusluk komplosu ile tutuklu bulunduðumuz sýrada... Kara günlerle dolu Temmuz'un tek ak günü... Ahmet'in doðumu... Nice mutlu yýllara Ahmet... Bu dünya bizim olamadýysa da senin olacak elbet... ERDOÐAN VE DENKTAÞ Tayyip Erdoðan Ankara'da tedavi görmekte olan Rauf Denktaþ'ý hastanede ziyaret etmiþ ve geçmiþ olsun demiþ... Keþke Annan Planý'nda inatçýlýk yapmasaydýn da dedi mi acaba? BAÞ VE AYAK DAÜ meselesine gösterilen tepkiler de, týpký Cratos'a gösterilen tepkiler gibi, çok çabuk söndü medyada... Dað baþýný almýþ gidiyor. Herkes de ayak olmuþ þimdi bu baþa! Týrnak... "Ve filemu, ve manamu, ve caným gülüm; baþýnýz sað olsun Bir kez daha acýnýzý paylaþýyoruz ama böyle olmayacak Milliyetçilik kompleksi öylesine çürütmüþ sizleri ki Ýnsanca bakamýyorsunuz Elbette bizde de var sizin gibiler Ama biz de varýz Üzülerek söylemek zorundayým; sizdeki 'biz'ler çok az Ya çoðalýn; ya da yarýn aklýnýz baþýnýza geldiðinde; yani çok geç olduðunda tokalaþmak için uzattýðýnýzda elinizi; baþkalarý çýkacak karþýnýza!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "12 ölüm, Savunma Bakaný ve RMMO Komutaný'nýn istifasýna yol açtý Belli ki Rum halkýný tatmin etmedi Þimdi daha büyük bir 'istifa' isteniyor Hristofyas, bu baskýlar karþýsýnda ne yapacak, Rum siyasiler bu olayý nereye kadar göðüsleyecek ya da týrmandýracak? Güney'i sýcak günler bekliyor Þimdi yangýn 'siyasete' sýçradý çünkü " Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) "Plajlarýmýz þenlendi, artýk dongömlek-pantolon-etekle de denize bulduklarý yerden girenler ve elbiselerin aðýrlýðýyla bir karýþlýk suyun altýna çekilenler, sonra da 'yetiþin, kurtarýn, gark-gurk' diye bös bös baðýranlarý görüyoruz... Allah akýl verirken bunlarýn kapýnýn ardýna saklandýklarýný söylemeye gerek yok." Ediz TUNCEL (Star) Günün Kahramaný SAFFET SOYKAL Ömrünü gazeteciliðe adamýþ olan Saffet Soykal, özellikle esprili davranýþlarýyla toplumumuzun gönlünü kazanmýþ olan birisi Temmuz basýn Günü kokteylinde birdenbire rahatsýzlanmasý ve yere yýðýlmasý herkesi üzdü... Söylenenler eðer doðruysa, Soykal'ýn kalbi durmuþ o anda, ancak oradaki doktorlarýn müdahalesiyle kurtarýlmýþ... Halen hastanede tedavi altýnda... Toplumumuzda Rumca dilini en iyi konuþan ve simultane çeviriler yapabilen deneyimli bir gazeteci ayný zamanda Saffet Soykal... Farklý fikirlerde olmamýz önemli deðil... Önemli olan saðlýk ve sevgi... Kendisine gazete olarak acil þifalar dileriz...

7 15 Temmuz 2011 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Gereksiz tartýþmalarla geçer zaman... (Ýstanbul)- Özel uçaðýyla geldi, bir söz attý ve Ortadoðu istikametine doðru uçtu, Davutoðlu. Uçak havadayken daha söyledikleri ile ilgili "özel" yorumcular deðiþik yorumlarda bulundular. Hani bilmeyenler söylenenlere bakarak, "Bu adam amma etkili ha bu iþi bitirdi galiba " diye düþünecekler. Oysa ki söylediklerinin içi boþ. Gerçekten çözüm mü istiyor Davutoðlu? Niyeti çözümse yapýlacaklar dünden belli. Sýralayalým mý tekrardan? Dört ülke,yunanistan, Ýngiltere, Türkiye ve kýyýsýndan ABD,1960'da Makarios'a, "Yeni anayasanýz, cumhuriyetiniz hayýrlý olsun, gel imzala" dedikleri gün baþlamýþtý Kýbrýs'taki bölme ve paylaþma süreci. O günden 1974'ün geleceði belliydi. Önce plan çizilmiþ, imza günü de star verilmiþti Kýbrýs halký Lefkoþa'da baðýmsýzlýk için halay çektikleri anlarda masadakiler de birbirlerini "hade çak" yapýp tebrik ediyorlardý "bu iþ oldu" diyerek. Ne canlar gidecekti o halaylardan, 'çak'lardan sonra. Ne deðerler yerlerde sürünecekti Zafer sarhoþluðu ile kimse farkýnda deðildi henüz ki Birden silahlar patladý 1963'lerde Adýný ne koyarsak koyalým sorun, o imzalarýn atýldýðý gün bayaðý yol almýþtý. Davutoðlu bugün AB'ye "rest" çekiyorsa bir sorun var demektir. Ne demek rest çekmek, hem de "girmek isterim" dediði AB'ye? AB topraðýnda, (Kýbrýs'ýn tamamý AB topraðý) bulunan on binlerce asker ve yüz binlerce kanunsuz yerleþikler dururken kim kime rest çekmeli diye düþünür insan Ve sorar bir de "AB neden gerekeni yapmaz?" (Yoksa yapamaz mý?) Hele Irak, Afganistan ve birçok ülkede dünya þerifliði yapan "mazlum" ve "adil" ABD, niçin Kýbrýs halkýnýn kurtuluþu sayýlacak yeniden birleþme için adým atmaz? "Çok kolay" diyoruz ya çözüm için "Ýsteseler bu iþ tamamdýr" deriz ya bir de Ḃeyler ve büyük devletler bu gün bu iþin bitmesini istemiþ olsalardý 1960 Cumhuriyeti'nin yasasýnýn hazýrlandýðý günlerde bitirirlerdi. Onlarýn niyeti huzurlu bir ada yaratmak deðildi. Onlarýn niyeti sadece ve sadece Ortadoðu'nun hakimiyeti için batmaz uçak gemisi olarak gördükleri Kýbrýs'ý, ilelebet ve sonsuza kadar paylaþmak. Ortadoðu istikametine doðru yola çýkmadan çýlgýn projesini sunarken Davutoðlu, 2012 baþýna kadar referanduma gidilecek bir yakýnlaþanýn olamayacaðýný bizden iyi biliyordu ama Tartýþalým, oyalanalým,usanmayalým diye bizi düþünmüþtür yine de bir ana bir baba gibi. Biz de sýkýlmadan oturmuþ söylenenleri ciddiye alýp, "güney tarafý bu sefer mecburen evet demeli" ye getirip teselli buluyoruz Kýbrýs'ýn kuzeyindeki en son tartýþma ne patlayan mühimmat,ne yanan ormanlar ne de yiten canlar Varsa da "referandum olursa evet mi çýkar hayýr mý" yoksa da. Böylece Davutoðlu Ortadoðu yollarýna doðru uçarken bizim de tartýþarak geçireceðimiz bir altý ayýmýz daha uçup gidecek. Ýskele'ye yeni bir saðlýk merkezi yapýlacak Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, Ýskele'ye yeni bir Saðlýk Merkezi yapýlacaðýný bildirdi. Beraberindeki heyetle birlikte Ýskele ve Karpaz Bölgesi'ndeki saðlýk merkezlerini ziyaret eden Saðlýk Bakaný Kaþif, bu konudaki açýklamayý Ýskele Saðlýk Merkezi ziyaretinde yaptý. Kaþif, göreve geldiði günden itibaren saðlýk merkezlerinin geliþtirilmesi için sürekli çalýþtýðýný, bu çerçevede yeni projeleri birer birer hayata geçirmeye baþladýðýný söyledi. Kaþif, saðlýk merkezleri ve saðlýk ocaklarýna son derece önem verdiðini anlatarak, "Ýskele ve bölge halkýnýn saðlýk ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek, modern ve çaðdaþ bir saðlýk merkezi KOOP - SEN, "TOPLUMSAL VAROLUÞ HAREKETÝ"NE KATILDI "Toplumsal Varoluþ Hareketi"ne Kooperatif Çalýþanlarý Sendikasý (KOOP - SEN) da katýldý. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) tarafýndan baþlatýlan harekete katýlan bazý örgütlerin temsilcileri dün Koop - Sen'i ziyaret ederek, hareketin simgesi olarak kullanýlan siyah bayraðý Koop - Sen yetkilisine devretti. Koop - Sen'in katýlýmýyla harekete katýlan örgütlerin sayýsý 14'e çýktý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ziyarette yaptýðý konuþmada, Kýbrýs Türkü'nün, varlýklarýnýn "peþkeþ çekilmesi" ile karþý karþýya olduðunu iddia ederek, Kýbrýs Türk Hava Yollarý ile Doðu Akdeniz Kolejli ve Doðu Akdeniz Ýlkokulu'nu sürece örnek gösterdi. Çakýcý, 28 Ocak ve 2 Mart'ta Ýnönü Meydaný'nda düzenlenen "Toplumsal Varoluþ Mitingleri"ni baþarýyla tamamlayamadýklarýný belirtti. Baþsavcýlýðýn, DAÜ üniversite öncesi kurumlarýnýn devredilmesine DAÜ VYK'nýn yetkisi olmadýðý yönünde görüþ vermesine raðmen "yasalara aykýrý olarak parça parça elden çýkarýldýðýný, KTHY'nin ise kötü yönetimden dolayý batýrýldýðýný" ileri süren Mehmet Çakýcý, "Sýra Koop - Süt, Elektrik Kurumu ve yerel bankalara geldi. Özelleþtirme adý altýnda tek tek ihalesiz peþkeþ çekilmeye çalýþýlýyor. Bunu kabul etmemiz mümkün deðildir" dedi. TUÐSAL Koop - Sen Genel Sekreteri Rifat yapacaðýz. Yeni saðlýk merkezinin projesi çýkmýþ durumdadýr. En kýsa sürede ihaleye çýkacaðýz ve yeni saðlýk merkezini bölge halkýna kazandýracaðýz" dedi. Kaþif, Ýskele yeni saðlýk merkezi binasýnýn yaklaþýk 600 metre kare büyüklüðünde olacaðýný söyledi. Hedeflerinin, görev süreleri boyunca tüm saðlýk merkezlerinin altyapýlarýný daha da güçlendirmek olduðunu söyleyen Kaþif, Ýskele yanýnda Yeni Erenköy'e de yeni bir saðlýk merkezi binasý yapýlacaðýný açýkladý. Kaþif, Ýskele Saðlýk Merkezi'nden sonra beraberindeki heyetle sýrasýyla Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz saðlýk merkezlerini de ziyaret etti. Tuðsal ise, "UBP Hükümeti'nin halka boþ vaatler verdiðini, buna karþýn talimat alarak protokol imzaladýðýný, kamu çalýþanlarýnýn haklarýný gerilettiðini, KTHY'yi batýrdýðýný ve DAK ile DAÝ'yi elden çýkardýðýný" savundu. "Sýranýn Kooperatif, Elektrik Kurumu ve Telefona Dairesi'ne geldiðini" öne süren Tuðsal, þöyle dedi: "Dur demek için bir þeyler yapmak gerektiðinin farkýndayýz. Koop - Sen olarak hazýrlýðýmýzý yaptýk... Hükümetin bu noktadan sonra topluma vereceði hiçbir þeyi yoktur. Aramýzda iþbirlikçi denilen bir halka var. Mücadele bu halkayý koparmakla baþlamalýdýr". ULUTUÐ Siyah bayraðý Koop - Sen Genel Sekreteri Rifat Tuðsal'a devreden Hava Taþýyýcýlarý Çalýþanlarý Sendikasý (Hava - Sen) Mali Sekreteri Urungu Ulutuð da konuþmasýnda, herkesi kiþisel çýkarlarý bir kenara býrakarak "Toplumsal Varoluþ Hareketi"ne katýlmaya çaðýrdý. Harekete TDP, Hava - Sen, DAÜ - SEN, El - Sen, Kýbrýs Türk Müteahhitler Birliði, Taþeronlar Birliði, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Birleþik Taksiciler Birliði, Fikir ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi, Belediye Emekçileri Sendikasý, Basýn Emekçileri Sendikasý, Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði ile Doðancý (Elye) Üreticiler Birliði ve Koop - Sen destek veriyor. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÝRSEN KÜÇÜK'E AÇIK MEKTUP Ýsmi yanýmýzda mahfuz bir vatandaþýmýz Ýrsen Küçük'e hitap ettiði ve yayýnlamamýzý istediði açýk mektupta þunlarý yazdý: "Baþbakan Sn. Ýrsen Küçük'e açýk mektup Sn. Baþbakan, Kýbrýs küçük bir ada ve bu küçük adanýn kuzeyi de çok çok küçük bir ada parçasýdýr. Bu çok çok küçük ada parçasýnýn yani KKTC'nin þimdiki baþbakanýsýnýz. Ben sizi baþbakanlýðýnýzdan çok önce daha politikaya yeni katýldýðýnýz günlerden tanýyorum. Hatta, UBP'den ayrýlýp yeni bir parti kurduðunuzda da size inanlardandým. Doðru ve dürüst olduðunuzdan emindim ve de toplumunuza hizmet aþký ile yandýðýnýza inanmýþtým. Sn. Küçük tabii ki aradan çok zaman geçti. Ben Allaha þükürler olsun hayatýmý politikacýlýkla kazananlardan olmadým. Siz Sayýn Küçük, toplumunuza politikacý olarak hizmet vermeyi arzulayan biri olarak Baþbakan oldunuz. Siz Baþbakan koltuðunda oturuyorsunuz ama toplumunuz ne durumdadýr Sn. Baþbakan? Artýk ayný görüþlere sahip olduðunuz söylenemez. Siz toplumunuz iyi durumdadýr diyorsunuz, bense toplum tükeniyor diyorum. Toplumunuz ekonomik kaygýlarýn ötesinde can, mal ve namusunu koruma derdine düþürülmüþtür. Günlük gazetelere bakarsanýz gerçeði görürsünüz. Sn. Ý. Küçük bundan bir süre önceki Türkiye ziyaretinizde televizyonlarýn karþýsýnda T C Baþbakaný size ne kadar maaþ aldýðýnýzý sordu ve maalesef siz ona ne maaþ aldýðýnýzý söylediniz. Ben þahsen sizin þahsýnýzda, tüm toplumun ve haliyle kendimin aþaðýlandýðýný hissetim. (Yine ayni TC Baþbakaný Kýbrýs Türküne "Besleme" derken yine ses çýkarmadan bunu sineye çektiniz, Bense bir Kýbrýslý Türk olarak kahroldum.) Buna raðmen Sn. Küçük 19 Temmuz'da adamýza gelecek olan (size ne kadar maaþ aldýðýnýzý soran ve hepimizi "Besleme" olarak damgalayan) TC Baþbakaný'na övgüler sunarak onu Kýbrýs Türk toplumu ile beraber kucaklayacaðýnýzý söylüyorsunuz. Sn. Ý. Küçük sizin onu kucaklayacaðýnýzdan eminim de, Kýbrýs Türk toplumunun kucaklayacaðýndan hiç emin deðilim. Hem Sn. Baþbakan, siz bir baþka ülke baþbakanýný kucaklayabilirsiniz de esas kendi vatandaþýnýzý kucaklamanýz gerekirken kucaklamazsýnýz. Eminim ki duymuþsunuzdur ki bu Kýbrýslý Türk gazeteci vatandaþýnýz olan Þener Levent ve gazetesi "Afrika" devamlý olarak TC'den gelen silahlý cani insanlar tarafýndan kurþunlanýp bombalanmaktadýr ve buna raðmen söz konusu þahýs ve iþ yeri için polis korumasý vermiyorsunuz. Ben bunu anlayamýyorum Sn. Baþbakan. Eðer defalarca ölüm tehdidi ve yine defalarca kurþunlanan bir vatandaþýn polis korumasýný veremez ve can emniyetini saðlayamazsanýz, vatandaþlarýnýzý hangi ellere emanet ettiniz demektir ki? Durum bu ise, iþgal edilen makam ve koltuðun ne kýymeti var? Bütün mesele toplumun içinde bulunduðu bu durumda koltuk ve mevkinin ne önemi olduðudur elinde yeteri kadar erk yoksa..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR TÜRKE HER GÜN TEMMUZ Bizim Mandra CTP, TDP, KTAMS, DEV-ÝÞ ve DAÜ-SEN, 20 Temmuz'da mandrayý ziyaret edecek olan R.T. Erdoðan'ý protestolu eylemlerle karþýlaþmayý göze alamazlar. Mandra halký bu kararý büyük tepki ile karþýlarken, sokaktaki adam, "Erdoðan bize beslemeler diye hakaret edecek; 'Benim orada þehidim var, gazim var, sen kimsin be adam?' diyecek; KKTC'de en düþük memur maaþý 10 bin TL'dir diye iftira atacak ve biz ona, en basitinden bir protesto eylemi bile yapamayacaðýz" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 15 Temmuz 2011 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Erol Atabek Polis terfileri Polis Genel Müdürünün görev süresi bir yýl daha uzatýlýrken iki genel müdür yardýmcýsý ise görevden alýndý ve yerlerine polis teþkilâtýnda tartýþma yaratacak iki yeni atama yapýldý. Aslýnda Polis Genel Müdürü Güvenlik Kuvvetleri Konutanýnýn önermesi ile 3'lü kararname ile atanýr. Burada da teamül PGM 1. yardýmcýsýnýn emekli olan PGM'ünün yerine Genel Müdür olarak atanmasýydý. Bu teamül bu yýlki terfilerde terkedildi. Halbuki geçen hafta mecliste onaylanan yeni Polis Yasasýna göre PGM olma þartlarýnýn ne olduðu gayet açýktýr. PGM olacak PGM 1. yardýmcýsý ya Polis Akademisi mezunu olacak veya örgün eðitim (Üniversite) alacaktýr. Bu niteliklere sahip polis müdürü olmamasý halinde, lise mezunu polis müdürlerinden biri PGM 1. Yardýmcýsý, sonunda da PGM olabilecektir. Aslýnda teamüllere uyulmamasý daha önce de yaþanmýþtý. Attilâ Sav PGM iken PGM 1. Yardýmcýsý Akademi mezunu Erdem Demirbað idi. Sav'dan sonra PGM olan Demirbað zamanýnda PGM'lerinin Akademi mezunlarýndan olmasý kararý alýnmýþtý. Demirbað Genel Müdür olduðu zaman, bugünkü müdür Günay Özan PGM 2. yardýmsýydý. Polis Yasasýndaki amir hükme göre, PGM 2. Yardýmcýsý bulunduðu mevkiden baþka bir görevle nakil alamaz. Buna raðmen bu hüküm de çiðnenerek Günay Özan PGM 1. Yardýmcýlýðýna getirildi. 2. Yardýmcýlýða ise o zaman Lefkoþa Polis Müdürü olan Eray Merttük atanmýþtý. Bu arada diðer Akademi mezunu müdürlere de yer açýlmasý amacý ile Genel Müdürlük süresi 5 yýl olarak saptanmýþtý. Ancak Demirbað görevden alýnýncaya kadar tam 8 yýl Genel Müdürlük yaptý. Demirbað'dan sonra Özan Genel Müdür olurken Eray Merttürk emekliye sevkedildi. O zaman da Akademi mezunu müdür olmasýna karþýn 2 lise mezunu Polis Müdürü 1. ve 2. yardýmcýlýklarýna atandý. 1. PGM yardýmcýsý Mehmet Özdamar olurken, 2. Yardýmcýlýða o zaman C.baþkaný olan Talat'ýn bastýrmasý ile Hüseyin Eraslan getirildi. Polis Teþkilâtýnda Günay Özan'ýn uygulamalarýndan dolayý büyük huzursuzluklar olduðu biliniyor. Polis mensuplarý tarafýndan çok sevilen Mehmet Özdamar'ýn Özan'dan sonra Genel Müdürlüðe getirileceði ve teþkilâttaki huzursuzluðu gidereceði beklentisi vardý. Polis mensuplarý tarafýndan sevilen Özdamar ve 2. yardýmcý Erarslan görevden uzaklaþtýrýlýrken, yerlerine yine 2 lise mezunu Polis Müdürü 1. ve 2 yardýmcý olarak atandýlar. Bu arada Özan'ýn da görev süresi 1 yýl uzatýldý. PGM 1. Yardýmcýlýðýna lise mezunu sonradan YDÜ'den hukuk diplomasý alan Pervin Gürler atanýrken, 2. yardýmcýlýða da ortaokul mezunu ancak dýþarýdan lise sýnavlarýný vererek lise diplomasý alan Erdal Emanet atandý. Örgün Eðitimden anlaþýlan devamlýlýk mecburiyeti olan bir üniversiteden mezun olmaktýr. YDÜ Hukuk Fakültesinde devam mecburiyeti olmadýðý için Pervin Gürler'in aldýðý Hukuk Diplomasý Örgün Eðitim kapsamýnda deðildir. Erdal Emanet ise bir zamanlar Ýnterpol tarafýndan kýrmýzý bültenle aranan (þimdi halâ aranýyor mu bilmiyorum) bir kiþidir. Bu arada Akademi mezunu ve gerek Gürler'den gerekse de Emanet'ten daha kýdemli olan Ýskele polis Müdürü Ahmet Zaim terfi ettirilmemiþtir. Yeni polis Yasasýna göre Ahmet Zaim mahkemeye baþvurmasý halinde daha önce olduðu gibi haksýz yere terfi ettirilenlerin yeni rütbeleri geri alýnacaktýr. Zaten huzursuzluk yaþanan polis teþkilâtýndaki huzursuzluklar artarak devam edecektir. Daha önceleri Ahmet Zaim'e müdürüm diyenlere þimdi Zaim, müdürüm diyebilecek mi? Küçük Hükümeti Ankara ve askere tavla teslim olduðu için, bir yýl sonra Özan'ýn yerine G.K. Komutaný kimi önerirse, kararnamesi ilgili bakan ve baþbakan tarafýndan imzalancaktýr. Polis Teþlkilâtýndaki huzursuzluðu gidermek ve adaleti saðlamak C.baþkaný Eroðlu'nun elindedir. Bir yýl sonra önüne konacak kararname haksýzlýk ve adaletsizlik yaratýyorsa ki öyle olacaktýr, o kararnameyi imzalamamasý gerekir. Umarým Eroðlu son büyükelçi atanmasýndaki hatasýný yeniden tekrarlamaz. Patlama bölgesi karantinaya alýndý Limasol'a baðlý Mari bölgesindeki Evangelos Florakis deniz üssünde meydana gelen ve Vasiliko elektrik santraline de büyük hasar veren patlamanýn ardýndan, bölgenin bir nevi karantina altýna alýndýðý bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, beþ gün boyunca, bölgede üretilen sebze - meyve, süt ve et ürünlerinin tüketime sunulmayacaðýný yazdýlar. Habere göre, Rum Tarým Doðal Kaynaklar ve Çevre Bakaný Dimitris Ýliadis baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirilen toplantýda, patlamanýn meydana geldiði noktanýn 3 kilometre uzaklýðýnda kalan alanlarda yapýlan üretime iliþkin bazý önlemler alýnmasýna karar verildi. Bölgeden alýnan bitki, toprak ve su örneklerinin tahlil iþlemlerinin sonuçlanmasý öngörülen 19 Temmuz tarihine kadarki süre zarfýnda bölgede yetiþtirilen meyve ve sebzelerin pazara sunulmamasý, burada yetiþen hayvan yemlerinin hayvanlara yedirilmemesi, et kesiminin yapýlmamasý ve bu bölgedeki hayvanlardan üretilecek sütün sadece hellim imalatýnda kullanýlmasý öngörülüyor. RADYOAKTÝF MADDE KONUSUNDA UYARI Öte yandan gazete bir diðer haberinde, Rum yetkili makamlarý tarafýndan, patlama bölgesindeki havanýn temiz olduðuna dair yapýlan açýklamanýn hiç kimseyi tatmin etmediðini, uzmanlarýn patlamada yok olan bazý silahlarda radyoaktif madde olmasý olasýlýðýndan söz ettiklerini yazdý. Gazete, Wikileaks belgelerinde, konteynýrlarýn içerisinde, tanklarý yok etmek için kullanýlan ve bu sebepten ötürü baþlarý seyreltilmiþ uranyum içeren "APFSDS" tipi mermilerin bulunduðunun iddia edildiðini, ancak RMMO veya herhangi bir Rum yetkiliden bu konuda hala açýklama yapýlmadýðýný belirtti. GÜNEYDEKÝ PATLAMA Ölü sayýsý 13'e yükseldi CENAZE TÖRENÝ ÖFKE MÝTÝNGÝNE DÖNÜÞTÜ Güney Kýbrýs'taki "Evangelos Florakis" Deniz Üssü'nde yaþanan ve büyük bir felakete yol açan patlamanýn ardýndan, Pazartesi akþamýndan beri Rum Baþkanlýk Sarayý önünde, hükümete ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a tepkilerini göstermek için protesto eylemi yapan vatandaþlar, bu gösterilerine önceki gün de devam etti. Fileleftheros gazetesi, sayýlarý bin 500'ü aþan göstericilerin, ellerinde "Ölenlerin adalete kavuþmasýný istiyoruz", "Bir istifa yeterli deðil, birileri daha istifa etmeli", "Hristofyas hem sen hem de bakanlarýn istifa etsin" sloganlarýnýn yazýlý bulunduðu pankartlarla, Baþkanlýk Sarayý önündeki yolda oturma eylemi yaptýklarýný yazdý. Haberde, polisin önceden önlem alarak Baþkanlýk Sarayý'nýn kapýlarýný kilitlediði ve kilitli kapýnýn ardýna da polis kordonu kurulduðu kaydedildi. Gazete, dünkü eylemin daha sakin geçtiðini, ancak asker kaçaklarý lehinde bildiri daðýtýlmasý sýrasýnda, bildiriyi daðýtanlarla asker kaçaklarý aleyhinde olanlar arasýnda küçük bir çatýþma çýktýðýný yazdý. Gazete, bir diðer haberinde de, Salý günkü protesto gösterilerinde, Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) daimi mensubu 23 yaþýndaki bir askerle, 20 yaþýndaki bir öðrencinin polis tarafýndan tutuklandýðýný kaydetti. BAF'TA DA EYLEM YAPTILAR Politis gazetesi, bir diðer haberinde ise, yaþanan trajediyi protesto etmek için Baf'ta eylem yapýldýðýný yazdý. Dün bölgede yapýlan hava ölçümlerinin seyreltilmiþ uranyumu tespit edemeyeceðini savunan gazete, hava ile ilgili tahliller yapýlmasý yerine bölgedeki patlamadan etkilenen bitki, hayvan ve insanlara test yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Öte yandan gazete, "Yunan Silah Kontrol Merkezi'nin" (EKEO) Yunanistan basýnýna patlamayla ilgili açýklamada bulunduðunu ve patlama sonrasýnda oluþan dumana maruz kalan kiþilerin kayda geçirilerek saðlýk kontrollerine tabi tutulmalarý gerektiðini açýkladýðýný yazdý. Habere göre açýklamada, bu kiþilerin tehlikeli maddelere maruz kalmalarýnýn uzun süreli hastalýklara yol açabileceði vurgulandý. Gazete, Baf'taki eylemin Baþkanlýk Sarayý'nýn çevresinde yapýlana kýyasla daha sessiz geçtiðini, eyleme katýlan yaklaþýk 400 kiþinin 2-3 kez, Hristofyas'ýn istifa etmesi için slogan attýðýný ve bu konudaki yükümlülerin bir an önce cezalandýrýlmasýný istediklerini belirttiklerini kaydetti. ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDÝ Ayný gazete, bir baþka haberinde de, patlamada ölenlerin sayýsýnýn 13'e yükseldiðini duyurdu. Haberde, patlamada yaralanan ve durumu kritik olanlardan birinin beyin ölümünün gerçekleþtiði ve ailesinin, beyin ölümü gerçekleþen çocuklarýnýn organlarýný baðýþlayacaðý belirtildi. CENAZE TÖRENLERÝNDE ÖFKE HAKÝMDÝ Öte yandan Alithia gazetesi de haberinde, patlamada hayatýný kaybeden "Evangelos Florakis" Deniz Üssü Komutaný Lambros Lambris ve diðer 7 kiþinin cenaze törenlerine yer verdi. Gazete, cenaze törenlerinde öfke ve derin üzüntünün hakim olduðunu kaydederken, cenaze törenlerine Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Lukas Luka, Rum Polis Genel Müdürü Mihalis Papageorgiu, Baþsavcý Petros Kliridis, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Erato Kozaku Markulli, Saðlýk Bakaný Hristos Patsalidis ve çok sayýda milletvekilinin katýldýðýný yazdý. BIÇAK KEMÝÐE DAYANDI (MI)... Müteahhitler Birliði'nin açýklamasý oldukça ilginç... Ankara'dan ihaleleri alýp buraya gelenlerle gerekirse çatýþmaya bile gireceklerini ifade ediyorlar. Yaparlar mý bilinmez ama bunu dile getirmek bile büyük yürek isterdi... Çatýþma! Türkiye ile onlarýn gönderdikleriyle... Demek ki býçak kemiðe dayandý! Yani, bazý þeylerin derinleþmesi gerekiyor ki insanlar isyan edilebilsin. Aslýnda çatýþma ortamý çoktan gelmiþti ama çýkarlar her zaman üst oldu. Çýkarlar yontuldukça isyan noktasý da yaklaþýyor. Bir zamanlar burnundan kýl aldýrmayan müteahhitler þimdilerde isyanda.. Yakýnda onlara diðer kesimlerde katýlacak. Güneyde de patlama ve ardýndan meydana gelen elektrik ve su kesintisi.. Sadece bu kadar da deðil, özellikle Lefkoþa'dan yola çýkýp Larnaka yoluna girdiðinizde resmen bok kokuyor... Bizim Havaalanýndan gelirken Haspolat tarafýnda koktuðu gibi! Çünkü arýtma tesisleri de çalýþmýyor... Trafik keþmekeþ... Ancak, bazý noktalarda trafik polisi var yoksa saatler sürer bir yerden bir yere gitmek. Biz de böyle olmuyor tabii... Elektrik kesintisinde ýþýklarda trafik polisi görmek hayal... Buna raðmen Rumlar da isyanda. Biz bunlarý biliyorduk hepsini yaþadýk siz de görün diyemiyoruz tabii.. Çünkü bu sýkýntýlara karýþan kan da var. Dün cenaze törenleri yapýlýyordu ve Rumlar dükkanlarýnda televizyonlardan naklen izlerken oldukça üzgündü.. Bu günlerde bir soru da soruluyor!? Özellikle iki toplumun yakýnlaþmasý ve liderlerinin görüþmesi sürerken Türk tarafý olarak Rumlarýn yaslarýna ortak olmamýz gerekir miydi? Üç günlük yas uygulamasýna en azýndan bir gün olsun katýlabilir miydik? Sonuçta ölenlerin tümünün Kýbrýslý olduðu açýklandý! 11 Temmuzda "Basýn Günü" nedeniyle düzenlenen kokteylde Talat Bey'imize soruldu bu soru.. Biz olsak yapardýk ama Eroðlu yapamaz dedi.. Türkiye'den icazet almasý gerekir dedik biz basýn mensuplarý.. Ýcazet ile ilgili geçmiþe dönerek bir olayý da aydýnlattý. Hellias Havayollarý'nýn uçaðý düþtüðünde Türk tarafý olarak bayraklarý yarýya indirmek kararý almýþlar. Ancak, Türkiye Dýþiþleri hemen uyarmýþ "TC Bayraklarýný indiremezsiniz!" Talat ise cevabýnda KKTC sýnýrlarý içerisindeki TC Bayraklarý sizin deðil bizimdir demiþ!! Buna da açýklýk getirdi...! "Cumhurbaþkanlýðý önünde hem KKTC hem de TC Bayraklarý var.. Bu bayraklardan TC Sizin mi? Bu bayrak sizinse Cumhurbaþkanlýðý da sizin böyle bir þey olmadýðýna göre bayrak da sizin deðil" diyerek cevap vermiþ. Sonuçta sadece TC Elçiliði ve KTBK'daki bayraklar dýþýnda KKTC ve TC Bayraklarý indirilmiþ...ve devam etti Talat Bey... Ýþte Eroðlu bu resti çekemez onun için de bayaraklar yarýya indirilmez. "Bravo be Talat Beyimiz" demedik hiçbirimiz... Sadece sessiz kaldýk... Çevresindeki basýn mensuplarý -bana göresen bunlarý külahýma anlat Talat Bey, diye düþündüler. "Bir oyum olsa AKP'ye verirdim" diyen Talat Bey'imizin bu resti çektiðine siz inandýnýz mý? Birkaç gün sonra "Sultan"ý geliyor. Her halde en hararetli karþýlayýcýlar içerisinde olacaktýr! Çünkü Talat Bey'imiz "besleme" deðil! TC'ye Eroðlu'nun hayatý boyunca yapamadýðýný yapmýþ biri! Býçak kemiðe dayanmýþken Müteahhitler Birliði bir de Talat Bey'i ziyaret edip isteklerini anlatsalar.. "Rest" çekebiliyor nasýlsa...

9 15 Temmuz 2011 Cuma 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar SANSÜR ÖZAL'DAN BERÝ VAR Türkiye'de Özallý yýllardan itibaren süregelen bir sansür uygulamasý var. Turgut Özal kendisine muhalif medyaya, kamu ilanlarýný kullanarak bu tehdidi uygulardý, elindeki enstrümanlar bununla sýnýrlýydý. Medya patronlarý o döneme dek sadece gazetecilik faaliyetinden para kazanýrken, 80'lerin ardýndan baþka sektörlerde yatýrým yapmaya baþladýlar. Patronlar için sermaye birikimini korumanýn yolu, medya kuruluþlarýnda sansür uygulamasýydý. Biz gazeteciler ne yaptýk? Editoryal baðýmsýzlýk konusunda bir ýsrar sergileyemedik. Böyle bir duruþ ve tavýr sergileyemediðimiz için patronlarýn iþi kolaylaþtý. Gazeteciler sendikalý, örgütlü olsalardý, patronlarýn haber diline müdahale etmesi bu kadar kolay olmazdý. Örgütlü mücadele çabalarýný patron yok etmeye çalýþtý ve kazandý. Bu þekilde iradesini kolayca kurabilir hale geldi. Rýdvan AKAR (bianet.org) DÝPNOT NATO'nun 19 Mart'tan beri Libya'ya düzenlediði hava saldýrýlarýnda bin 100'den fazla Libyalý'nýn öldüðü açýklandý. RUMUN TUZU KURUYSA, TÜRKÜN DE KAFASI KURU TARÝH 12 HAZÝRAN 2010 Batan KTHY konusunda iç savaþ... Ýþler iyice kýzýþtý... Ve Turgay Avcý "kurtuluþ reçetesi"ni açýkladý... Turgay Avcý, "Boyacý ödesin" dedi... Gözden kaçmayanlar... "HÜRRÝYET"ÝN HALÝNE BAK "Hürriyet" yazýp duruyor. Güneyde yaþanan patlamada elektrik santralleri havaya uçan Rumlar, KKTC'nin uzattýðý yardým elini kabul etmiyormuþ. Her zamanki "Hürriyet" iþte Eðer ortamýný bulsa Taksim'de "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" gösterilerini baþlatýp, Üçüncü Kýbrýs Harekatý'ný da baþlatacak. Sanki KKTC'nin kendi karanlýðýna yetecek elektriði var da, Rumlarýn karanlýðýna merhem olacak? Sen, milyonlarca Kürt vatandaþýna raðmen sol köþende taþýdýðýn "Türkiye Türklerindir" ibaresini kaldýr da, öyle konuþ "Hürriyet" efendi ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Davutoðlu, Türkiye'nin federal bir Kýbrýs'ýn dönem baþkanlýðýný devralmasýný arzuladýðýný açýkladý ve KKTC ve Türkiye olarak Türk tarafýnýn duruþunu net olarak ortaya koydu. Asým AKANSOY VÝRGÜL KURTARILDIKTAN SONRA KURTLANAN ADA 15 Temmuz 1974'te Yunan Cuntasý'nýn darbesiyle birlikte Kýbrýs'a müdahale davetiyesini alan Türkiye, bodoslama daldý adaya. Yýllar içinde adeta Türkiye'nin arka bahçesine dönüþtü Kýbrýs'ýn kuzeyi. Ne ararsan var. Interpolün kýrmýzý bülteniyle aranan Emniyet Müdürlerimiz bile var. Bu da nasýl kurtarýldýðýmýzýn ve aslýnda nasýl kurtlandýðýmýzýn açýk kanýtýdýr. 20 Temmuz'da zafer þenlikleri yapacaðýnýza, bataklýða dönüþen bu toprak parçasýna bir kere de vicdanýnýzla baksanýz Allah günah mý yazar sanki? "Anlaþmazlýk Rumlarda sýkýntý yaratmaz. Neticede AB üyesidir, dünyanýn tanýdýðý bir devlettir. Yani tuzu kuru." Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) "Devletimiz denge adýna mazlumun yanýna zalimin de ismini yazdý" Sivas katliamýnýn yýldönümünü henüz geride býrakmýþken katliamýn bir numaralý sanýðýnýn öldüðü haberinin gelmesi, bu olayýn her sene olduðundan daha uzun süre gündemde kalmasýna vesile oldu. Böylece, geçmiþte Madýmak Oteli'nin müze olup olmayacaðýyla sýnýrlý kýsýr tartýþmalarýn yerini, sanýklarýn cezasýz kalmasýný olanaklý kýlan siyasi ve toplumsal kültürü anlamaya yönelik bir çaba alabildi. Bu çabanýn yeterince yaygýn olduðu ileri sürülemese de meselenin kebapçýnýn müzeye dönüþtürülmesi sorunsalýndan daha geniþ bir çerçevede ele alýnmaya baþlanmasý yine de olumlu. Dönemin Refah Partisi belediye meclis üyesi olan ve yýllardýr davanýn bir numaralý sanýðý olarak aranan Cafer Erçakmak'ýn Sivas Valiliði'ne ve Emniyet Müdürlüðü'ne çok yakýn bir evde öldüðüne dair haber, Sivas katliamýný, uzun bir aradan sonra ilk kez, maðdurlarýn toplumun adalet talepleri üzerinden konuþmamýzý saðladý. Bu arada, valilik tarafýndan otelin yerine açýlan 'Madýmak Bilim ve Kültür Merkezi'nin giriþine yerleþtirilen panoda, öldürülen maðdurlarýn yaný sýra onlarý öldüren grubun içerisinde yer alan iki insanýn da isminin yer almasý, bu toplumun geçmiþle KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yüzleþ(me)me hallerini bir kez daha sorgulamamýza vesile oldu. ( ) Devlet, bir kez daha, sadece zulme uðrayaný anmayý gururuna yediremedi. 'Madýmak Bilim ve Kültür Merkezi'ndeki panoda sadece öldürülenlerin isimlerinin yazýlmasý, devletimizin gücüne gitmiþti anlaþýlan. Oraya, oteli, içinde Aleviler olduðu için saatler boyunca kuþatan ve ateþe vererek 35 insaný katleden topluluðun içerisindeki iki kiþinin adýný da yazývermiþti. Malum, devletimiz dengeyi sever, denge siyasetini. Mazlumun yanýna zalimin de ismini yazmak gerekir, denge adýna. Valiliðin ve hükümetin tutumunda þaþýlacak bir þey yok. 18 yýldýr süren politikanýn yeni bir tezahürü. Gözünün önündeki firari sanýðý yakalamayan devletin, masum insanlarý katleden güruha mensup iki kiþiyi de 'maðdur' olarak anmasý oldukça tutarlý bir tavýr. Þaþýrtýcý olan, basýnda çýkan haberlerde kullanýlan dil.( ) Erçakmak'ýn ölümü hakkýnda "Taraf" ve "Radikal"de çýkan haber ve yazýlarda, valilikçe isimlerine panoda yer verilen iki kiþiden 'gösterici' olarak söz edilmiþ. Söz konusu, Fenerbahçe Kulübü Baþkaný'nýn tutuklanmasýný protesto eden kitleler olsaydý, insanlarý 'gösterici' olarak adlandýrmakta bir beis olmazdý. Ancak burada sözünü ettiðimiz, saatler boyunca kuþatma altýnda tuttuklarý oteli ateþe vererek 35 insaný öldüren, bu toplu katliamý büyük bir huþu ile yapan topluluða mensup iki insan. Savunmasýz insanlarý bir binaya kýstýrýp ateþe verme eylemini 'gösteri' olarak adlandýrmak nasýl mümkün olamazsa, bu eyleme bilerek katýlan insanlara da 'gösterici' demek, en hafif tabiriyle, bir duyarsýzlýk örneði. (Bu yazý DÝLEK KURBAN'ýn 14/07/2011 tarihli "Katile 'gösterici' demek" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 15 Temmuz 2011 Cuma Düdüklü Tencere Bülent Aykut DUAYENLER BOLLUÐU... Türkiye TV kanalýnýn sunucusu, "Türk sinemasýnýn ve tiyatrosunun duayelerinden" diyerek takdimini yapýyor... Kadýn oyuncu ellili yaþlarýnýn sonunda, TV dizileri ile meþhur olmuþ, iyi de para kazanýyor. Kazansýn, gözü olanýn gözü çýksýn... Tabii kazancýna göre vergisini de versin... Kendisi de, ülkesi de sebeplensin. Ama, duayen denilen veya duayen diye takdim edilen kimse herhalde; ilah ya da ilahe deðildir. Her duayene de saygý duyacak, önünde secde edecek deðiliz her halde. Yaþýna baþýna saygý duyabiliriz de, yaptýðý iþlere ya da, her yaptýðý iþe veya her aðzýndan çýkan kelimeye saygý duymak zorunda mýyýz? Sunucu belli konularda bilinçsiz anlaþýlan ki böyleleri az deðildir... Soruyor: "Efendim bu yaz sinema çalýþmanýz olacak mý?" Cevap: "Þimdiye kadar hiç film çevirmedim, çok istiyorum film çevirmeyi..." Cevaplayan otuzbeþ yýllýk tiyatro oyuncusu ama sinema filmi yok! Onu "duayen"diye sunan, sunucunun da bundan haberi yok... Bu mu duayen? Baþka tiyatrocular da var... Kýrk yýldýr devlet tiyatrosu sanatçýsý... Kýrk yýlda oynadýðý beþ oyunda da sýradan rollerde oynamýþ, ve duayen diye takdim ediliyor... Akýlda kalan bir tane eseri yok... O halde bu nasýl bir duayenlik? Kýrk sene yan gel yat devletten maaþ al yaþlanýnca da; "duayen" oyuncu ol! "Duayen" oyuncunun belleklerde kalan onlarca rolü olmasý lazýmdýr. Zamanýnda, Türkiye Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü'ne kadar yükselmiþ bir oyuncu da duayen olarak takdim edilirdi. 12 Eylül darbesinde, iþinden olmayan nadir genel müdürlerdendi. Çünkü bu oyuncu rolünü iyi yapar ve her devrin adamý olurdu! 12 Eylül döneminde onlarca tiyatrocuyu iþten attýrmýþtý. Gerçek duayen sanatçý olan Münir Özkul'u da iþinden etmekle kalmayýp akýl hastanesine yatmasýna sebep olmuþtu! Bu oyuncu geçtiðimiz yýllarda öldü. Ben de arkasýndan"ispiyoncunun teki ve meslektaþýnýn ekmeði ile oynayan bir adamdý"diye yazmýþtým. Bu ölünün arkasýndan konuþmak mý? Yoksa bir duyene saygýsýzlýk mý? Ölmeden evvel ne yazdýmsa, öldükten sonra da aynýsýný yazdým. Merak edenler için yazayým bu duayenin ismini... Cüneyt Gökçer. Tiyatrodan geniþ örnek verdim. Her meslek grubundan yok mu böyleleri? Kýrk yýl politika ile uðraþmýþ, çevresini zengin etmiþ, devlet dairelerini eþ, dost, akraba, yandaþ ve oydaþlarý ile doldurmuþ, ihalelerde kendi çevresine menfaat saðlamýþ, kýrk yýl boyunca halký için bir þey yapmamýþ, hiç bir yerde iz býrakmamýþ, halkýnýn göç etmesine ve asimile edilmesine seyirci kalmýþ ve yaþlanýnca da adý duayen olmuþ... Bu mudur duayenlik? Tabii ki deðildir. Bu duayenlere saygý duymak zorundaymýþýz ya da öyle bir mecburiyetimiz varmýþ gibi davranmak zorunda mýyýz? Türkiye'de her darbeyi þakþaklamýþ, yaþlanýnca da duayen olmuþ gazeteciler var. Ülkemizde de yok mu sanki? Ýþ dünyasýnýn da var böyle duayenleri. Her devrin adamýdýrlar; her iktidarýn þakþakcýsýdýrlar; vergilerini tam olarak vermezler; iþçilerinin haklarýný yerler, alýnterlerini çalarlar ama belli bir yaþtan sonra da "duayen" olarak takdim edilirler. Ben þahsen her duayene saygý duymam, fikirlerine, görüþlerine körü körüne katýlmam. Yaþlarýna mý? Tabii ki saygý ve hürmetim sonsuz. Limasol'daki elim patlama için "bu patlama KKTC'de olsa Rumlar sevinirdi" diyen bir meslek grubunun da duayeni var... Bu arada vesile oldu; patlamada ölenlere rahmet dilerim... Topraklarý bol olsun, ailelerine sabýrlar temenni ederim. "Biz Kýbrýslýtürkler, Türkiyelileri seviyoruz diyerek anavatanda þehir þehir, kasaba kasaba, köy köy dolaþýp bunu anlatmalýyýz diyen duayen de var. Buna karþýlýk, yaþýna ve yaptýðý iþe saygý duyduðumuz; otuz yýldýr yüzünden gülücük eksik olmadan, iþinin hakkýný vererek yapan, mahallemizin "emektar" bakkalý bana göre gerçek anlamda "duayendir"! Her meslek grubundan "gerçek" duayenleree sonsuz sevgi ve saygýlarýmý sunarým. OMBUDSMAN ÖNSAV: Alayköy kavþaðý standartlara aykýrý Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Feridun Önsav, modern, kapsamlý, daha güvenli yol ve kavþaklar için Karayollarý Dairesi'nin ve karayollarýndan sorumlu bakanlýðýn uluslararasý karayolu tasarým uzmanlarýyla istiþare ederek, trafik güvenliði danýþmanlýk hizmetlerinden yararlanmasý gerektiðini belirtti. Ombudsman Feridun Önsav, Seyit Yolak'ýn Lefkoþa-Güzelyurt anayolunda bulunan ve sýðýnmalý kavþak olarak adlandýrýlan Alayköy kavþaðýnýn (çemberinin) kurallara aykýrý yapýsý nedeniyle kazalara yol açabileceði yönündeki baþvurusu üzerine yaptýðý araþtýrma raporunu yayýnladý. Konu ilgili yapýlan araþtýrmada, yol yapým ve bakýmýndan sorumlu makam olan Karayollarý Dairesi'nin yasal mevzuatýnda yol ve kavþak tipleri için benimsenmiþ karayollarý yönetmeliði ve/veya yazýlý kural olmadýðý, kavþak yapýmýna iliþkin ulusal bir standardýn bulunmadýðýnýn öðrenildiðine dikkat çeken Önsav, çemberde yaptýklarý incelemede, Alayköy kolu ile Kanlýköy ve Gönyeli kollarýndan gelen sürücülerin, trafik iþaretleri ve hýz sýnýrlandýrmasýna raðmen Lefkoþa-Güzelyurt anayoluna katýlýmý esnasýnda tereddüt yaþadýðý ve anayoldan gelen trafikle çatýþma riskine maruz kaldýðýný kaydetti. Önsav, "Bununla birlikte, sýðýnmalý kavþak olarak adlandýrýlan Lefkoþa-Güzelyurt anayolu üzerindeki Alayköy kavþaðýnýn standart tipte olmamasýnýn sürücü ve yayalarýn davranýþlarýný ARNAVUTLUK - GÜNEY KIBRIS MAÇI Tribünlerde "Kýbrýs Türktür" panosu Arnavutluk'ta oynanan APOEL - Skenderbeu futbol maçýnda Skenderbeu taraftarý "Kýbrýs Türk'tür" yazýlý pano ve Türk bayraðý açtý. Kathimerini gazetesinin güncel yayýn yapan web sitesinde yer alan haberde, maçý izlemeye giden 150 kadar APOEL taraftarýna taþ ve þiþe atýldýðý ancak yaralanma olmadýðý belirtildi. "Koritsa, Helen unsurunun yoðun olduðu Hristiyan bir kent olabilir ancak kente çekilen olumsuz etkilediði, ayrýca standart sürücü davranýþý oluþmamasýndan dolayý ihlallerin ortaya çýkmasýna sebep olduðu düþüncesindeyim" dedi. "Yol kullanýcýnýn sorumluluðu trafik kurallarýna uyma bilinci içerisinde hareket etmek, sistemi oluþturan merciilerin sorumluluðu da kaza risklerini en aza indirerek insan vücudunun ciddi yaralanmaya maruz kalmaksýzýn direnç gösterebileceði kazalara mahal veren bir yol sistemi temin etmek olduðu inancýndayým" diyen Önsav þöyle devam etti: "Bu gerçekten hareketle, Alayköy kavþaðýnýn yenilenmesi için yapýlacaðý beyan edilen projenin, yol kullanýcýnýn tereddüt edebileceði ve kazaya yol açabilecek yanlýþ karar verebileceði tipte deðil, tepkisi ve beklentisi göz önünde bulundurularak kabul etmeye istekli olduðu durum ile tutarlý, uluslararasý standartlara uygun ve çaðdaþ tip dönel kavþak sisteminde olmasýnýn daha yararlý olabileceði görüþündeyim. Sonuç olarak güvenlik açýsýndan önemli detaylar göz önünde bulundurularak standart kavþak tipi üzerinde çalýþýlmalý, ayrýca güvenli olduðu kanýtlanmýþ uluslararasý kavþak tipleri incelenerek, çeþitli planlama þartlarýna uyarlanan tek tip kavþaklarýn esas alýnýp, bunlarýn ülkemizdeki projelerde kullanýlmasýnýn daha uygun olacaðý inancýndayým." mavi - beyaz (Yunan) bayraðý 70 yýl sonra Arnavutlarý rahatsýz etmiþ görünüyor" yorumu yapýlan haberde, gösterilen sert tepki üzerine bahse konu sembollerin kaldýrýldýðý belirtildi. Haberde ayrýca, "APOEL'in sýnýrlar içerisindeki ve dýþýndaki maçlarýnda benzer davranýþlar, özellikle de APOEL taraftarlarýnýn her zaman açtýðý Yunan bayraklarý nedeniyle sýklýkla görülüyor" ünlemi yapýldý. GÜNEY KIBRIS... BAÞSAVCI BASINA ÇAÐRIDA BULUNDU Rum Baþsavcýsý Petros Kliridis, Rum basýn yayýn organlarý ve kamuoyuna "yargýsýz infaz yapmamalarý" ve soruþturmanýn sonuçlanmasýný beklemeleri çaðrýsýnda bulundu. Habere göre Kliridis, "basýn yoluyla mahkeme yapýlmamasý gerektiðini" belirterek, bazý belgelerin tahrif edildiðine iliþkin bilgisi bulunanlara da þikayette bulunmalarý çarpýsý yaptý. Gazete baþlýklarý þöyle: Politis: "Suç Teþkil Edecek Düzeyde Eylemsizlik - Savunma ve Dýþiþleri Bakanlýklarý Arasýndaki Görüþ Ayrýlýklarý Konuyu Dondurdu". Simerini: "Ateþ Gibi Belge Markos Kiprianu'yu Yakýyor - Dýþiþleri Bakaný Askerlerin Önerilerini Dikkate Almadý - RMMO'dan Baþkanlýða Kadar Herkes Tehlikeleri Biliyordu - Þafak Saati Belgelerde Ne Arýyorlardý". Alithia: "Suçu Herkes Biliyordu - Herkes Suç Ortaðý - Belgelerin Tahrif ve Yok Edildikleri Ýhbarlarý Geliyor". ÜS DIÞINDA ZARAR 2 MÝLYON EURO RMMO deniz üssünde Pazartesi günü meydana gelen patlamanýn ardýndan çýkan yangýn, "zaten yaralý olan" Rum ekonomisine büyük bir darbe vurdu. "Rum Elektrik Ýdaresi'nin elindeki en büyük silah" diye tabir edilen Vasiliko santralinin tamamen tahrip olmasý yanýnda Larnaka kazasýnda 510 bin, Limasol Kazasý'nda ise 1 milyon 439 bin Euro'luk maddi hasar saptandý. Simerini; "Kýbrýs Ekonomisinin Temellerine Bomba" baþlýklý haberinde, Rum Meclisi Maliye Komitesi Baþkaný DÝKO Milletvekili Nikolas Papadopulos'un ekonominin hesap edilemez olduðunu ve yýkýmýn üç eksende belirgin olduðunu söylediðini yazdý. Habere göre, Papadopulos öncelikle enerji altyapýsýnýn yýkýma uðradýðýný belirterek, "Vasiliko Enerji Merkezi"ni yeniden inþa etmek için birkaç yüz milyon Euro gerekeceðini, sigorta þirketinin felaket dolayýsýyla kendilerine 600 milyon Euro tazminat vereceðini, ancak bu paranýn da "mütekabilen hak" talebinde bulunacak olan devlet tarafýndan geri isteneceðini söyledi. ZORUNLU ELEKTRÝK KESÝNTÝLERÝ EKONOMÝYÝ ZORLUYOR Alithia; "Ekonomi Aç/Kapa Ritminde" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Vasiliko'daki elektrik santralinin tamamen tahrip olmasý nedeniyle yapýlmakta olan zorunlu elektrik kesintilerin Rum ekonomisini büyük ölçüde etkilediðini ve halen sorunlu olan ekonominin daha da kötüleþmesinden endiþe duyulduðunu yazdý. Habere göre, Sanayici ve Dükkan Sahipleri Federasyonu (POVEK) dün Rum Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na, Temmuz ve Aðustos aylarýnda saatleri arasýnda dükkanlarýn çalýþmasýna zorunlu ara verilmesi uygulamasý baþlatmasý çaðrýsýnda bulundu. PALODÝA HALKI AYAKLANDI Son günlere bölgede bulunan RMMO kýþlasýyla gündeme gelen Limasol'un Palodia köyü sakinlerinin dün akþam RMMO kýþlasýna yönelik protesto eylemi gerçekleþtirdikleri bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, köyde ikamet eden yaklaþýk 200 kiþinin dün akþam "11 Temmuzu Unutmadým" sloganýyla RMMO kýþlasýna doðru yürüyüþ gerçekleþtirdiklerini, kýþla kapýsýna gelen halkýn kýþla komutanýna muhtýra verdiklerini yazdýlar. Gazete, protesto eyleminin kýþla giriþinde gerçekleþtirilen oturma eyleminin ardýndan sona erdiðini belirtirken, köy muhtarý Pambos Zorbas'ýn konuya iliþkin açýklamasýna yer verdi. Zorbas, köyün etrafýnýn, sürekli yangýnlar çýkan bir çöplük, benzin istasyonu ve RMMO kýþlasýyla çevrili olduðunu, köyün "patlamaya hazýr bombaya" benzediðini açýkladý.

11 15 Temmuz 2011 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... "Yolumuzu kaybettik, dinledik, üzgünüz, elveda" Telekulak skandalý yüzünden kapatýlmasýna karar verilen Ýngiltere'nin en yüksek tirajlý Pazar gazetesi "News of the World" son sayýsýyla okurlarýna veda etti. Baþyazýsýnda, kamuoyuna, "Dinledik, üzgünüz, bunun savunmasý olmaz. Elveda" diye seslendi. NEWS of the World'ün son manþetinde "Teþekkürler ve hoþçakalýn. 168 yýlýn ardýndan, 7.5 milyon okuyucuya hüzünlü ama gururlu bir þekilde veda ediyoruz" ifadesi kullanýldý. Baþyazýda itiraflar vardý: "168 yýllýk geçmiþimizde birçok tarihi olaya þahitlik ettik. Telefonlar yasadýþý olarak dinlendi ve bundan dolayý üzgünüz. Kýsacasý, yolumuzu kaybettik. Bunun savunmasý olamaz. Elveda..." SON SAYI 5 MÝLYON ADET BASILDI 8674'üncü sayýsýný yayýmlayan gazete, tarihindeki en çarpýcý haberleri sýraladý. Gazete, 1 sterline satýlan son sayýsýndan elde edilecek gelirin, yardým kuruluþlarýna baðýþlanacaðýný duyurdu. Ayrýca 48 sayfalýk bazý çarpýcý manþetlerin yer aldýðý sayýlarýndan oluþan hatýra eki yayýmladý. 2.6 milyon tirajlý gazetenin son sayýsý 5 milyon adet basýldý. PARLAMENTODA ÝFADE VERECEK News Corporation'da 4 milyon sterlin deðerinde hissesi bulunan Anglikan Kilisesi bu yatýrýmý gözden geçirdiðini açýkladý. Kilise, gazeteyi "gayriahlaki" diye niteledi. 1969'da satýn aldýðý gazetenin son sayýsýný okurken görüntülenen 80 yaþýndaki Murdoch Ýngiltere Parlamentosu'nun ortak çaðrýsý üzerine, 12 milyar dolarlýk BSkyB televizyonunu almaktan vazgeçti ve üç gazetesini de satmaya hazýrlanýyor. 6 milyar dolarlýk kiþisel servetiyle dünyanýn en zengin kiþileri arasýnda yer alan Rupert Murdoch hayatýnýn en kötü krizlerinden birini yaþýyor. Ünlü, ünsüz binlerce kiþiyi dinlettiði ortaya çýkan 168 yýllýk News of the World (Now) gazetesini kapatmak zorunda kalan Avustralyalý medya patronu, 19 Temmuz'da telekulak skandalýyla ilgili parlamentoda ifade vermeye çaðrýldý. 11 EYLÜL'E UZANIYOR Ýngiltere Baþbakaný David Cameron yaptýðý açýklamada, telekulak skandalýnýn ABD'deki 11 Eylül saldýrýlarýný da kapsayabileceðini açýkladý. Murdoch'un 11 Eylül Saldýrýlarý'nda hayatýný kaybedenlerinin yakýnlarýný yasadýþý takibe almýþ olabileceði iddia ediliyor. Bu arada gruba ait Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Murdoch, Ýngiltere'de sahibi olduðu diðer gazeteler olan The Sun, The Times ve Sunday Times gazetelerini de elden çýkarma giriþimlerinde bulunmaya baþladý. Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Komiseri Hammarberg uyardý: "Hakim ve savcýlar AÝHM kriterlerini dikkate almýyor" Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Komiseri Thomas Hammarberg, Türkiye'de ifade ve basýn özgürlüðü önündeki engellerin kaygý verici durumda olduðunu söyledi. Uzun tutukluluk sürelerini de eleþtiren Hammarberg, hakim ve savcýlarýn AÝHM kriterlerini esas almalarý gerektiðini söyledi. Avrupa'nýn insan haklarý politikasýndaki en etkin diplomatlardan Hammarberg, "kanunlarýn hükümleri ifade özgürlüðünü kýsýtlama amacýyla kullanýlmýþtýr" dedi. Türkiye'nin kanunlarda bazý deðiþiklikler yaptýðýný söyleyen Hammarberg, bu deðiþikliklerin AÝHM'in tespit ettiði ifade özgürlüðü ihlallerinin kökünde yatan nedenlerin ortadan kaldýrýlmasý için yeterli olmadýðýný ifade etti. Savcý ve hakimlerin tutumlarýný aþýrý kýsýtlayýcý bulduðunu söyleyen Hammarberg, bu tutumlarýn ifade özgürlüðünün geliþtirilmesi yönündeki çabalar önünde engel teþkil ettiðini ifade etti. Mahkemelerin ve savcýlarýn mevcut yasalarý yorumlayýp, uygularken AÝHM standartlarýna gerekli saygýyý göstermediklerine dikkat çeken Hammarberg, savcýlarýn ceza davasý açmada kendilerini kýsýtlamamalarýnýn Türk basýnýnda otosansüre neden olduðunu belirtti. Hammarberg, Türk makamlarýný adalet sistemi dahilinde acilen ele almaya davet etti. Hammerberg Raporunda Türk makamlarýnýn internete sistematik bir biçimde sansür uygulamasýný eleþtirdi. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Enerji krizine tek acil çözüm KKTC RMMO deniz üssünde meydana gelen patlama ve sonrasýnda Vasiliko'daki elektrik santralinin yanmasý sonucu Rum tarafýnda meydana gelen enerji krizine en acil çözümün, KKTC'den elektrik enerjisi alýnmasý olduðu bildirildi. Politis; "En Süratli Çözüm Ýþgal Bölgeleri Yetkililer Ýstim Üstünde, Enerji Yeterli Deðil" baþlýklý haberinde, Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakaný Andreas Pashalidis, Daire yetkilileri, Enerji Düzenleme Kurulu (PAEK) ve Elektrik Ýdaresi (AÝK) yetkililerinin sürekli olarak, elektrik üretiminin artýrýlmasý yönündeki bütün ihtimalleri incelemekte olduðunu ancak sorunun acilen aþýlmasýnýn tek bir yolu göründüðünü yazdý. Siyasi meselelerin aþýlmasý halinde, KKTC'nin ilk an itibarýyla yaptýðý yardým teklifinin deðerlendirilmesinin AÝK'in elektrik üretimine birkaç gün içerisinde; enerji ihtiyacýnýn yüksek olduðu öðle saatlerinde megavat, diðer saatlerde de megavata kadar ilave yapýlabileceðini yazan gazete, deðerlendirilen diðer alternatiflerin hiç birinin kýsa vadede ilave elektrik enerjisi saðlayamayacaðýna iþaret etti. Gazete, Rum Baþkanlýk Köþkü'nde Salý günü gerçekleþtirilen ve megavatlýk enerji açýðýnýn giderilmesi konusunun masaya yatýrýldýðý toplantýda KKTC'nin çeþitli þekillerde ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun aðzýndan dile getirdiði katký konusunun deðerlendirildiðini haber verdi. Habere göre, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas KKTC'nin teklifinin deðerlendirilmesi ve "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenliðine tabi olan meseleler ortaya çýkmayacaðýnýn güvence altýna alýnmasý þartýyla" KKTC ile görüþülmesi direktifi verdi. Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE)'ye; "siyasi dikenleri aþacak formül aramak üzere Kýbrýs Türk Ticaret Odasý ile temasa geçme görevi verildi. KEVE'nin ilgili temaslarýnýn bugün týrmandýrýlmasý bekleniyor. Gazete, Rum Elektrik Ýdaresi'nin Dikelya ve Moni'deki santrallerindeki strese, elektrik ihtiyacýnýn artmasý ve hava sýcaklýðýnýn önümüzdeki günlerde 40 derecenin üzerine çýkmasýnýn beklenmesiyle de birleþince, KKTC'den elektrik enerjisi alýnmasýndan baþka olanak býrakmadýðýna iþaret etti, özetle þunlarý yazdý: "Enerji alanýndaki yetkili kaynaklar, iþgal bölgelerinden elektrik enerjisi saðlamanýn acil bir çözüm olduðunu ve iki taraf arasýnda anlaþma olmasý halinde 5-6 gün içerisinde; elektrik üretimini yaklaþýk 780 megavata yükseltip; talebin arttýðý saatlerdeki enerji açýðýný megavata düþürebileceðini vurguladýlar. Yunanistan ve Ýsrail'in saðladýðý jeneratörler aracýlýðýyla elektrik üretiminin takviyesi teknik açýdan mümkün olmakla birlikte; hem zaman alacak hem de yeterli olmayacak. Ýsrail'den; toplam 50 megavat gücünde 10 jeneratör taþýyan geminin dün gece Limasol Limaný'na demirlemesi bekleniyordu. Ýsrail'in bu yardýmý güzel olmakla birlikte dengeyi çok az deðiþtirebilecek. Yunanistan'dan gelecek jeneratörler konusunda bazý prosedürel - hukuki meseleler çýktý ancak bunlarýn gün içerisinde aþýlacaðý deðerlendiriliyor. Yunan hükümetinin müdahaleleri üzerine DEÝ'den (Yunanistan Elektrik Ýdaresi) gönderilecek jeneratörler 150 megavat gücünde olacak. Ticaret Bakanlýðý'ndan söylendiðine göre jeneratörler 2-3 gün içerisinde; gemiye yüklenip Kýbrýs'a taþýnmaya hazýr olacak. Fakat jeneratörlerin þebekeye eklenmesi kolay iþ deðil, belirli bir altyapý ve ön çalýþma gerektiriyor. DEÝ'den bir heyet, Dikelya'daki ön hazýrlýklarý koordine etmek üzere dün Kýbrýs'taydý. Fransa ve Almanya da jeneratör göndermeye ilgi gösterdiler ancak bunlarýn geçerliliði de muhtemel geliþ tarihleri de öðrenilemedi. Dün Brüksel'de, Komisyon'un baþka üye ülkelerden jeneratörler bulunmasýný koordine edeceði bilgisi yayýldý. Ancak MEGA, dün akþamki bülteninde Kýbrýs'tan Komisyon'a hiçbir yardým çaðrýsý ulaþmadýðý haberi yer aldý. Önceki günlerde hükümet kanadýndan, Baþkan Hristofyas'ýn Komisyon Baþkaný Jose Manuel Barroso ve diðer ilgililerle temas ettiði açýklanmýþtý." Simerini; "'Kýbrýs Türk' Enerjisi Görünüyor Ýþgal Bölgelerden Yardým Konusunda Çaba ve Ýcraatlar" baþlýklý haberinde, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) ile temas etmek üzere Hristofyas tarafýndan görevlendirilen KEVE'nin dün; baþkaný yurtdýþýnda olduðu için KTTO ile temas kuramadýðýný, konuyu bugün resmi olarak aktarmasýnýn beklendiðini yazdý. Habere göre AÝK, meselenin siyasi olduðunun altýný çizerek KEVE'nin KTTO ile temasýna iliþkin haberleri teyit etmemekle birlikte, KKTC'den elektrik enerjisi talebinde bulunulmasý halinde, gereðini yapmaya hazýr olduðunu açýkladý. Enerji ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun'un dün, "KKTC'nin Güney Kýbrýs'a 70 megavat elektrik enerjisi saðlayabileceði" açýklamasýna da yer verilen haberde, KKTC'deki iki santralin toplam 320 megavat ürettiði ve KKTC'nin elektrik ihtiyacýnýn 230 megavat olduðu belirtildi. BELGELER DEÐÝÞTÝRÝLÝYOR MU? Patlamaya sebep bakanlýklar arasýndaki anlaþmazlýk Güney Kýbrýs'ýn Limasol kazasýna baðlý Mari bölgesinde bulunan RMMO'nun "Evangelos Florakis" Deniz Üssü'nde Pazartesi günü gerçekleþen patlamanýn Rum makamlarýnýn ihmalinden kaynaklandýðý, özellikle Dýþiþleri Bakanlýðý ile Savunma Bakanlýðý arasýndaki anlaþmazlýðýn olayýn sürüncemede kalmasý, ardýndan da patlamanýn yaþanmasýna sebep olduðu belirtildi. Fileleftheros; "Katliamýn Belgeleri - Her Þeyi Çok Ýyi Biliyorlardý" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, 2009 yýlýnda Rum bandýralý Rus gemisi Monchegorsk'un Suriye'ye götürmekte olduðu patlayýcýlara Güney Kýbrýs'ýn el koymasýnýn ardýndan, Rum Dýþiþleri ve Savunma Bakanlýklarý arasýnda çok sayýda toplantý ve yazýþma gerçekleþtirildiðini ancak patlayýcýlar konusunda önlem alýnmadýðýný yazdý. Gazete, konu hakkýnda iki bakanlýðýn yetkililerinin 10 Þubat 2011 tarihinde toplantý gerçekleþtirdiklerini, ayrýca Savunma Bakanlýðý yetkililerinin de patlamadan bir hafta önce kendi aralarýnda toplantý yaparak durum deðerlendirmesinde bulunduklarýný yazdý. 10 Þubat tarihli toplantýda Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu ve Savunma Bakaný Kostas Papakostas ile iki bakanlýðýn yetkilileri ve RMMO üst düzey yönetiminin hazýr bulunduklarýný, toplantýda Papakostas ve RMMO yetkililerinin söz konusu patlayýcýlarýn yaratabileceði tehlikelere vurgu yaptýklarýný belirten gazete, bu uyarýlardan þüphe duyan Kiprianu'nun ise, konteynýrlarda bulunan barutun kimyasal analize gönderilmesini önerdiðini yazdý. Gazete, toplantý tutanaklarýna göre RMMO yetkililerinin patlayýcýlarýn bölgeden uzaklaþtýrýlmasý konusunda ýsrar ettiklerini belirtirken, Kiprianu'nun ise konunun siyasi boyutuna deðinerek Güney Kýbrýs'ýn "ince siyasi dengeleri korumaktaki baþarýsýndan" söz ettiðini vurguladý. Habere göre Kiprianu ayrýca; Suriye ve Ýran'ýn Güney Kýbrýs karþýsýnda olumsuz bir tavýr takýnmamalarýnýn kayda deðer bir olay olduðunu belirtirken, sürecin basýn yayýn organlarýndan gizlenmesiyle de övündü. Gazete ayrýca, patlamadan bir hafta önce Savunma Bakanlýðý'nýn kendi içerisinde konu hakkýnda bir toplantý gerçekleþtirdiðini yazdý. Patlayýcý maddelerin muhafaza edildiði konteynýrlardan bazýlarýnýn içten dýþa doðru þiþtiklerinin tespit edilmesi üzerine gerçekleþtirilen toplantýda, alýnabilecek acil önlemlerin görüþüldüðünü ve konteynýrlarýn üzerine tente yapýlmasýnýn en az üç ay alacak olmasýndan ötürü, su sýkýlmasý kararýna varýldýðý belirtildi. BELGELER VE KANITLAR DEÐÝÞTÝRÝLÝYOR Öte yandan Rum Meclisi Savunma Komitesi Baþkaný Yorgos Varnavas ve DÝSÝ Milletvekili Efthimios Diplaros; savunma bakanlýðý ve RMMO yetkililerinin "sabahlara kadar konuya iliþkin belgeleri topladýklarý" iddiasýnda bulundular. Habere göre Varnavas; kendisine ulaþan bilgilere göre Savunma Bakanlýðý yetkilileri ve RMMO subaylarýnýn sabaha kadar ofislerde konuya iliþkin belgeleri topladýklarýný, bunun kabul edilemez olduðunu belirtti. Diplaros ise, savunma bakanlýðýnda görevli bir albayýn, patlamanýn olduðu gün akþamüzerinden sabah saatlerine kadar bürosunda kalarak, patlamanýn olduðu deniz üssü komutaný Andreas Ýoannidis'in uyarýlarýný içeren yazýlarýný toplama faaliyeti gerçekleþtirdiðini açýkladý. Diplaros, 11 Temmuz gününden itibaren RMMO subaylarýnýn konuya iliþkin tüm belgeleri toplayarak belgeleri tahrif etmeye çalýþtýklarýný öne sürdü.

12 12 15 Temmuz 2011 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Ýki göz iki çeþme Gel da bu sudan içme Göynümdeki yarayý Vazgeç bir da sen deþme KÂFÝR Ayaan Hirsi Ali Çeviren: Mustafa Karabiber Altýn Kitaplar 2008, 464 sayfa "Deliler ve akýllýlar ayný derecede zararsýz kimselerdir. Asýl tehlikeliler, yarý deli ve yarý akýllý olanlardýr." Goethe deniz fenerinden mi çalarsýn iþte çal kibrit mi tutarsýn bilmem iþte tut öbür ýþýklarý getir hadi süleyman sana yaðmur hazýrladým yaðdýracaðým sen kimsin süleyman bir de bu var Attila Ýlhan "Süleyman" adlý þiirinden KAMRAN AZÝZ'ÝN ÝKÝNCÝ BESTE KÝTABI TANITILDI "Al Yemeni Mor Yemeni", "Kýbrýsým" gibi þarkýlarýn güfte besteleriyle iz býrakan Kamran Aziz'in, hiç duyulmamýþ eserlerinin toparlandýðý ikinci beste kitabý, önceki akþam tarihi Bedesten'de düzenlenen resepsiyonla tanýtýldý. Resepsiyona Kamran Aziz de katýldý. Kamran Aziz yaptýðý konuþmada, resepsiyona katýlanlara ve kitabýnýn basýmýna katkýlarýndan dolayý Kuzey Kýbrýs Turkcell'e teþekkür etti. Kitabýn hazýrlanmasý ve gecenin düzenlenmesinin kendisini çok mutlu ettiðini söyleyen Aziz, Bedesten'e gelen konuklar tarafýndan ayakta alkýþladý. FELLAHOÐLU Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Daðhan Fellahoðlu kitap fikrinin, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Kamran Aziz'e gerçekleþtirdikleri ziyarette ortaya çýktýðýný anlattý. Kitabýn hazýrlanmasýna katkýlarýndan dolayý Oskay Hoca'ya teþekkür eden Fellahoðlu, "Kitapta Kamran Aziz bana teþekkür etti. Aslýnda biz size teþekkür ediyoruz. Ýyi ki varsýnýz. Ýyi ki bize o güzel besteleri yazdýnýz" dedi. Resepsiyonda Kamran Aziz'in besteleri de canlý olarak sunuldu. Gönyeli Model ile coþtu Son dönemde þarkýlarý dillerden düþmeyen Model Grubu, KKTC'deki ilk konserini Gönyeli Festivali'nde verdi. "Deðmesin Ellerimiz" þarkýsý ile müzik listelerini alt üst eden Grup, canlý performanslarý ile bu kez Gönyeli'de esti. Yaklaþýk 3 bin kiþinin izlediði konserde grup sevilen parçalarýný seslendirdi. Gönyeli N'Joy Cafe'de yer alan konsere gençler büyük ilgi gösterdi. Aþký en güzel anlatan parçalardan biri olarak dikkat çeken "Deðmesin Ellerimiz" isimli þarký, konseri izleyenlerin isteði ile tekrar seslendirildi. Model Kýbrýs'ta ilk kez Gönyeli Festivalinde.. Fatma Turgut (vokal), Okan Iþýk (gitar), Can Temiz (bas gitar) ve Aþkýn Çolak'tan (davul-perküsyon) oluþan MODEL; "Diðer Masallar"da, hikayelerin masalsý bir dille anlatýldýðý þarkýlarýný müzikseverlerin beðenisine sundu. MODEL, albümde sunduðu söz ve müziklerle, müzik dünyasýna farklý ve yeni bir duruþ getirmesi yanýnda, tema olarak aþkýn karanlýk yüzünü yansýttý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Transformers Ayýn Karanlýk Yüzü ( ) 1. salon Süper 8 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne SÝBEL SÝBER KHORA KÝTAP CAFE'NÝN KONUÐU OLDU Milletvekili ve doktor kimlikleriyle de tanýnan yazar Sibel Siber, "Düþlerim Düþüncelerim" adlý kitabýný Khora Kitap Cafe'de düzenlenen etkinlikte tanýttý. Khora Kitap Cafe'de önceki akþam yapýlan etkinlik, yazarýn sunuþu ile baþladý ve ardýndan katýlýmcýlarýn soru ve yorumlarýyla devam etti. Yazar Sibel Siber, etkinlikte yaptýðý konuþmada, 1. baskýsý tükenen "Düþlerim Düþüncelerim" isimli kitabýnýn gelirlerini Diabet Derneði'ne baðýþlandýðýný belirtti. 2. baskýsýnýn yakýnda çýkacaðýný ifade eden Siber, farklý edebi türlerde de kitap yazma çalýþmalarýnýn da devam ettiðini söyledi. Kendisinin kitap okuyan bir nesilden geldiðini ve bu nedenle þanslý bir kuþak olduklarýna dikkati çeken Siber, katýlýmcýlarýn sorularýný da yanýtlayarak kitaplarýný imzaladý. Gazeteci Yazar Cenk Mutluyakalý, Doktor Yazar Bülent Dizdarlý ve Mustafa Oymacý'nýn da etkinliðe katký koyduklarý ifade edildi. Khora Kitap Cafe'nin, 28 Temmuz Perþembe akþamý konuk ettiði yazar ve okurlarýn da katýlýmýyla birinci yaþýný kutlama etkinliði düzenleyeceði bildirildi. Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria X-Man ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Transformers Ayýn Karanlýk Yüzü ( ) 2. salon

13 15 Temmuz 2011 Cuma 13 Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu SÝLKÝNÝP AYAÐA KALKMAZSAK... Dostumla köþedeki parka oturmuþ sohbetimize devam ediyorduk. O, Melbourne'dan bir ay uzak kalmanýn meraðý ile her þeyi soruyor, kaçýrdýklarýný öðrenmeye çalýþýyordu. -Londra'da kaldýðýn yerde internet yok muydu, diye soruyorum. Hasta ve yaþlý olan kardeþinin teknoloji ile pek ilgilenmediðini, bu yüzden Kýbrýs basýnýný izleme fýrsatý bulamadýðýný söylüyordu. -Çok þey mi kaçýrdým? -Çok, dedim. Çok þey kaçýrdýn. -Neler meselâ? -Bizim Afrika'ya yeni bir saldýrý düzenlendi örneðin. On beþ gün kadar önce. Bu sefer bir baþkasý, Erzurumlu bir yiðit (!) kalkýp gelmiþ, Afrika'nýn kapýsýna dayanarak kapýyý açan sevgili Ali Osman'a ateþ etmiþ. Ali Osman atikliði sayesinde kýl payý ölümden kurtulmuþ. Sanýk ve ona yardým ettiðine inanýlan bir baþka kiþi tutuklanýp mahkemeye çýkarýlmýþlar. Þimdi içeride tutuklu olarak yargýlanacaklar. -Afrika'ya bu ikinci silâhlý saldýrý... -Evet, ikinci silâhlý saldýrý. Ama bilinen gerçek bunun son saldýrý olmayacaðý. Eðer, adada güvenliði ellerinde bulunduran yabancý otoriteler, bu tutumlarýnda devam ederlerse Afrika daha çok saldýrýlara uðrayacak. -Geçen seferki gibi bu da baþtan savulacak galiba... -Geçen seferki olayýn sanýðý, halen Adana'da elini kolu7nu sallaya sallaya ortalýkta geziniyor. Bunu adadakiler de biliyor, Ankara'dakiler de. Böyle bir rezilliði sineye çekmek kolay deðil. Adam, caný istediðinde Afrika'ya telefon açýp onlarla dalga geçebiliyor. Burada önemli olan husus þudur: Saldýrýya kim uðradý? Afrika gazetesi ve onun yöneticileri. Afrika nasýl bir gazete? Ýcazetsiz yayýn yapan, gerçekleri söyleyen ve halký, uyuduklarý bu tatlý uykudan uyandýrmaya çalýþan bir gazete. Sivil ve askeri yöneticilerle para babalarýnýn korkulu rüyasý. Eee, bu durumda saldýrganýn peþine niye düþülsün? Afrika'nýn susturulmasý madem ki iþlerine geliyor o halde neden kollarýný kýpýrdatsýn... Ülkeyi yöneten bu iþgal güçlerinin, Türk toplumunu sindirmek, yoketmek ve adadan söküp atabilmek amacýyla giriþtikleri bu tehlikeli yolda en büyük engel olarak gördükleri belirli direniþ noktalarýný içten veya dýþtan yoketmek için uyguladýklarý bu "yýldýrma ve kaçýrma" taktikleri karþýsýnda yok olmaya mahkum halk þöyle "n'oluyoruz yahu?" diye kendine gelip ayaða kalkmazsa bu "korku" ve "þiddet" olaylarý devam edip gidecek... -Zaten direnen bir avuç insan... -Olsun, o direnen bir avuç insan da onlarýn korkulu rüya görmelerine yetiyor. -Haklýsýn, haklýsýn da nereye kadar... -Kötümser olma. Olaylarý hatýrla. 1974'ten sonra, açýk açýk belirtmeden de iþgale kim karþý çýktý? Söz gazetesi. Arif Hoca ve onun etrafýnda toplanmýþ bir avuç insan. Yanlarýnda kim vardý? KTÖS. KTÖS halkýn mücadele tarihinde ender yeri olan bir örgüt. Þener Elcil'in geçen aylarda Brüksel'e gidip, halkýn kavgasýný Avrupa Parlamentosu'na anlattýðýný ve iþgali kýnadýðýný biliyorsun. Yani kavga bugüne kadar olduðu gibi adanýn kuzeyinde sýnýrlý kalmadý. Sýnýrlarý aþtý. KTÖS'ün yanýnda þimdi diðer sendikalar da yer almaya baþladý. "Sendikal Platform" bu amaçla kuruldu. Aðýr aksak gidiyorsa da yine de halka umut veren çalýþmalarý var. Bu arada "Baraka" gibi, "Yasemin Hareketi" gibi sivil toplum örgütlerimiz var. ÝÞte Söz gazetesinin 1974'te baþlattýðý bu direniþe baþta Avrupa/Afrika gazetesi olmak üzere bu örgütler sahip çýktýlar. Bir de meclis dýþýnda bulunan iki parti var: Yeni Kýbrýs Partisi ile Birleþik Kýbrýs Partisi. -Bir de Yasemin Hareketi var... -Yasemin Hareketi'nin seçimlere bir parti olarak katýldýðýndan emin deðilim. Sanýrým bir örgüt olarak katýldý. Umduðumuz sonucu alamamasýna üzüldük. Demek ki seçmen beklediðimiz bilince henüz varamamýþ. Ama önemli deðil! Önemli olan söylemek istediklerini geniþ bir ortam içinde halka duyurmuþ olmasýdýr. Yasemin Hareketi'nin varlýðý çok önemli. Neden önemli bilir misin? -Neden? -27 Ocak mitinginde bir tek cümle ile iþgalin temellerini sarsmayý baþarmýþtý. -Neydi o cümle? -Unuttun mu? "Kurtarýldýk mý? Has...tir!" Kim bilir daha neleri göremeyik Perdeyi aralamaya çalýþtýk Perde Aralýðýndan baþlýklý kitapla. Ne diyor Arif Hasan Tahsin arkadaþýmýz: Kim bilir daha neleri bilmeyik yazýsýnda ( Afrika, 13Temmuz 2011). Birkaç adým ötemizdeki toplumu ne biz tanýdýk, ne de onlar bizi tanýdý, diyor. Baþka ne diyor? Bizim onlar hakkýnda, onlarýn da bizim hakkýmýzda bildiklerimiz karþýlýklý propagandadan etkilenmiþ düþüncelerdir, diyor. Arif yoldaþýn yazdýklarýndan benim anladýðým þu ki, aralamaya çalýþtýðýmýz perdenin arkasýnda olanlarý açýk seçik görmeye çalýþýp, dobra dobra söylemesine raðmen, bu somut olayda karþýlýklý propagandanýn etkisinden kendisi de kurtulmuþ deðildir ve olaylarý çýplak gözle maalesef o da göremiyor! Neden mi? Çünkü gözlerine mandra gözlükleri takýldýðýnýn ve olaylara bu gözlüklerle baktýðýnýn, ne yazýk kendisi de farkýnda deðil... Afrika gazetesinde önceki gün ( ) çýkan Kim bilir daha neleri bilmeyik yazýsýnda: Bizim onlar (Rumlar) için düþüncemiz genelde, bizim egemenlerin zehir enjekte ettikleri propagandadan etkilenmiþ bir düþüncedir diye doðru bir teþhis koyuyor. Ancak daha sonra þöyle diyor: AKEL in Türkçe konuþan Kýbrýslýlar arasýnda kendinin denetiminde olacak olan bir siyasal parti ile bir gazete örgütleme peþinde olduðunu bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Bu iþi gerçekleþtirmek üzere Derviþ Ali Kavazoðlu nu görevlendirdiðini bilir miydiniz? Ben bilmezdim diye yazýyor ve Kavazoðlu nun Marksist ideoloji ile yoðrulmuþ, AKEL içinde Türk Solu nu kendi inisyatifi ile örgütlemeye çalýþan bir mücadele adamý olduðunun farkýnda olmadan, O na AKEL tarafýndan yönlendirilmiþ bir üye olarak bakýyor. Olaya içten deðil mandra gözlükleri ile dýþtan baktýðýný ve kendine göre yorumlar yaptýðýný da, kýrmak ve gücendirmek istemediðimizi de belirterek, üzüntü ile kayda geçirmiþ bulunuyoruz. Kavazoðlu hiçbir zaman AKEL tarafýndan yönlendirilmedi. Aksine, icraatýyla AKEL liderliðini, terkettiði ve soyutlanmýþ olduðu Türk toplumuna yönlendirmeye çalýþtý. Ýdeali olan Marksist öðreti doðrultusunda AKEL in Kýbrýslýtürk toplumuna yönelik ilkesel bir tavýr sergilemesi için Parti liderliðini her zaman ve ýsrarla yönlendirmeye çalýþtý. Bunu baþaramayýnca, Parti liderliðinden kendisi de soyutlandý ve kendi toplumu arasýnda yeni bir faaliyet baþlatmaya çalýþýrken pusuya düþürülerek, yaþamýný yitirdi. Kavazoðlu ve yoldaþlarý o günlerdeki düþünce yapýsý içinde, AKEL in Kýbrýslýtürkler için de tek ve bir ilerici Marksist parti olabileceði inancý ile hareket ettiler ve Parti içinde her zaman bir Türk Kolu örgütlenmesi yönünde uðraþ verdiler. AKEL ise, Türkçe konuþan nüfusu Azýnlýklar Dairesi ne, yani tüm diðer azýnlýklarýn iþlerine bakan Daireye dahil etti. Enosis politikalarý nedeniyle Türkçe konuþan nüfusu küçümsedi. Küçümseyip gözardý ettiðini de özeleþtiri niteliðindeki üstünkörü açýklamalarla geçiþtirdi. Özlü özeleþtiri yapmadý, yapmaktan kaçýndý. Nihayette, helen milliyetçiliði paralelindeki tavýrlarý BATHONEA KAZILARI SÜRÜYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi Sualtý Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi'nin (DAÜ-SAGAM) de yer aldýðý dünyanýn en büyük 10 keþfi arasýnda sayýlan Bathonea kazýlarýnýn devam ettiði bildirildi. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, DAÜ- SAGAM'in Kocaeli ve Ýstanbul üniversiteleriyle birlikte Küçükçekmece Gölü yakýnlarýnda yapýlan kazý çalýþmalarý hakkýnda basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da katýldý. Dört yýl önce baþlayan ve en az 20 yýl daha devam edeceði belirtilen projenin deniz, göl içi, göl kýyýsý, liman, rýhtým ve denizle ilgili tüm yapýlarýndan DAÜ-SAGAM sorumlu. Toplantýda kazý çalýþmalarýnda Roma dönemine ait yazýtlý ve kabartmalý mezar steli, sikke ve benzeri yalnýzca Mýsýr'da olan porfir sütün parçalarý bulunduðu, Bathonea'da geçtiðimiz yýl bulunan antik yol kazýsýna devam edildiði ve kentin ýzgara planlý bir yerleþime sahip olduðu; kazý alanýnda ayrýca Roma, Bizans ve Osmanlý dönemlerine ait çanak-çömlek parçalarý ile Hellenistik dönem izleri taþýyan apsisli bir yapý kalýntýsýna da ulaþýldýðý ifade edildi. Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Þengül Aydýngün'ün baþkanlýðýnda yürütülen proje, dünyanýn en büyük 10 keþfi arasýnda sayýlýyor. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ nedeniyle Kýbrýslýtürk toplumundan soyutlandý ve bugüne dek Kavazoðlu larýn inanç ve ideali olan tek ve bir parti olamadý. Perde Aralýðýndan sayfalarýnda (20), Kavazoðlu nun ilk aþamada daha çok sendikal harekete (PSE - PEO nun önceki adý) yakýn olduðu ve AKEL ile henüz tanýþtýðý yýllarda (1944), AKEL in deðil, yan örgütü PSE nin Enosis tavrýný protesto ederek, çevresindeki yoldaþlarý ile birlikte Kýbrýs Türk Ýþçi Birlikleri nin (KTÝB) örgütlenmesine öncülük ettiði ayrýntýlarý ile anlatýlmýþ bulunuyor. Emekçi gazetesi AKEL in deðil, KTÝB nin gazetesi olarak yayýn hayatýna girdi ve maddi zorluklar nedeniyle PEO ya dönüþten çok önce kapatýldý. Arif yoldaþ kitabýn 20 nci sayfasýnda bunu nasýl göremedi! Araþtýrmacý olan herkes Emekçi sayfalarýna girsin, baksýn bunu görecek. KTÝB inde milliyetçi muhalif grubun Kýzýl þebeke olarak suçladýðý Kavazoðlu çevresindeki grup, 1948 Maden Grevinde birlikte verilen mücadele sonunda, 1950 li yýllarýn baþýnda PEO ya katýldý. Kýzýl þebeke PEO ya katýlýrken, KTÝB yayýný olan Emekçi gazetesi artýk yoktu. Yeniden çýkmasý için ne PEO dan ne de AKEL den herhangi bir yardým veya, Arif Hoca arkadaþýn zannettiði gibi herhangi bir yönlendirme gelmedi. Emekçi gazetesi bir daha yayýmlanamadý. Kýzýl þebeke olarak nitelendirilen Kavazoðlu grubunda, AKEL in Kýbrýs ta tek ve bir Marksist parti olabileceði inancý, Maden Grevi sýrasýnda verilen mücadele günlerinde oluþtu. Ýnkýlâpçý gazetesi de, yine Kavazoðlu nun Türk Solu inisyatifi ve ayný grubun özverili çalýþmalarý sonunda yayýn hayatýna girdi de Özel harpçi Türkiyeli subaylarýn ve Rauf Denktaþ ýn kontrolünde olan TMT yeraltý teþkilatýnýn Solcu Türkleri temizleme harekâtý sonucu, Kavazoðlu çevresindeki Türk Solu na AKEL in sahip çýkamamasý, üyelerini koruyamamasý ve kurtulmak için yurt dýþýna gidin telkini üzerine, AKEL in tek parti olma imajý tümüyle yýkýlmýþ oldu. Kavazoðlu na sen de git uyarýsý yapýldý. Gitmedi. Bulgaristan a git, aile kur, oraya yerleþ denildi. Bunu da kabul etmedi. Yani, AKEL liderliði TMT saldýrýsý karþýsýnda PEO da örgütlü üç bin Türk iþçiyi acizlik içinde terkedip evinize gidin derken, Kavazoðlu nu ve yanýndaki militan üyelerini de terketti. Seni koruyamayýz, sen de git dedi Kvazoðlu na! Marksist idealine, ülkesine, toplumuna, insanlarýna sýmsýký baðlý olan Kavazoðlu: Ben muhacir deðilim, mücadele adamýyým diyerek, Parti liderliði tarafýndan terkedilmeye rest çekti. TMT liderliði tarafýndan hain ilan edildi ve güvenliði nedeniyle Rum toplumu arasýnda yaþamaya zorlandý. Ancak kendi inisyatifi ile toplumuna yönelik arayýþlar içine girdi. Parti liderliðinin Hikmet ve Gürkan ýn adlarýndan ve varlýðýndan haberi bile yoktu!!! Gitmemesi, kalmasý ve mücadelesini sürdürme kararlýlýðý karþýsýnda, Kavazoðlu nun Türk Toplumu arasýnda AKEL e denk ayrý bir siyasi oluþum görüþüne karþý, AKEL liderliði yeraltý parti hücreleri kurulmasýný önerdi (Perde Aralýðýndan, Sayfa 136). Bunlar bir makaleye sýðdýrýlamayacak olaylar. Kavazoðlular, Fazýllar AKEL e o günlerin anlayýþýndaki sýnýf bilinci ve ideali ile katýldýlar. Ýdealleri yönünde mücadele veren Türk Solu üyeleri için yönlendirildiler ölçüsü, dýþtan bakýlan bir fikri ifade eder. Objektif olamaz. Tarþhsel süreç içinde gözlerimize takýlan mandra gözlükleri ve helen gözlüklerini çýkarýp atmadan, tarihsel olaylarý ve geliþmeleri günün koþullarýný da gözönünde bulundurarak, objektif bir biçimde irdelemek/ incelemek mümkün deðildir. Olamaz. Bilirkiþi imajýyla dýþtan bakarak, araþtýrmadan yoksun yorumlar yapmak da yanlýþ yargýlara ve mandra koþullarýnda yanlýþ yönlendirmelere neden olur.

14 14 15 Temmuz 2011 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Korunmuþ olma durumu, dokunulmazlýk. 2-Tutsaklýk. Belli hafif figürlere, adým atýþlara, çoðunlukla sahne düzenine ve müziðe dayalý gösteri türü. 3-Tren, tramvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. Sýçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (çoðul). 4-Kýrmýzý ile mavinin karýþmasýndan oluþan renk. Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. 5-Büyüklük, irilik bakýmýndan þaþýlacak durumda olan þey. Bir konuda direnme, ayak direme, diretme. 6-Engel olmak, yasaklamak. Bir nota. 7-Yalnýz bir kiþinin veya bir ailenin oturabileceði biçimde yapýlmýþ yapý, hane. Bir þehrin herhangi bir azýnlýkça yerleþilen bölümü. 8-Hal, derman. Geniþlik. Harf okunuþu. 9-Bulunulan yer. 10-Bir yöne doðru atýlan þey için "Hedefe varma, hedefi vurma" anlamýnda kullanýlýr. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 11-Argoda "Kaçak veya yasak þeylerin saklandýðý yer". Güven. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. D. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý (Life Hospital Yaný) Tel: Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmen Evi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Acýmasý olmayan, katý yürekli. 2-Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Bulgar para birimi. Canlýlarýn yaþamalarý için gerekli olan sývý madde. 3-Hesap uzmaný, muhasebeci. En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baþkanlýðý yetkilerini kalýtým veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. 4-Vücutta beliren þiþlik. Dünyaca ünlü bir saat markasý. Baryum'un kýsaltmasý. 5-Birine veya bir þeye karþý kötülüðünü, mutsuzluðunu istemeye yönelik duyguyla dolu olma (iki kelime). 6-Eski dilde "Verme, ödeme". Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. 7-Bir nota. Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. 8-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla yapýlmýþ dini resimlerine verilen ad. 9-Birçok kiþinin zor kullanarak ele geçirdikleri malý alýp kaçmasý, yaðma. Hafif ýslaklýk. 10-Eski dilde "Aðzýna kadar dolmuþ olarak, silme". Bir nota. 11-Ayakkabý çekeceði. Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Ben Efsaneyim KANAL D / Saat: 20:00 TV'de ilk kez! BEN EFSANEYÝM Orjinal adý :I am Legend Yönetmen : Francis Lawrence Yapým Yýlý :2007 Türü: Bilim Kurgu Oyuncular : Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson Konu : Baþrolünde ödüllü oyuncu Will Smith'in oynadýðý, son zamanlarýn en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan "Ben Efsaneyim" TV'de ilk kez bu akþam Kanal D'de ekrana geliyor. Robert Neville çok baþarýlý bir bilim adamýdýr ama, o bile tedavi edilemeyen, insan yapýmý o korkunç virüsü kontrol altýna alamamýþtýr. Her nasýlsa virüse baðýþýklýk gösteren Neville, New York þehrinden, hatta belki dünyadan arta kalan yerde, hayatta kalmýþ tek insandýr. Neville üç yýl boyunca inancýný yitirmeden her gün telsiz mesajý göndererek, umutsuz bir þekilde, hayatta kalmýþ baþka insanlar bulmaya çalýþýr. Ama yalnýz deðildir. Belki de insanoðlunun son ve en iyi umudu olan Neville'i ayakta tutan tek þey kendine düþen görevi yerine getirme arzusudur. Kendi kanýný kullanarak virüsün etkilerini tersine çevirecek bir tedavi bulmak. Ama karþýsýndakilere karþý sayýca az olduðunu bilmektedir ve zamaný da hýzla tükenmektedir. Sakýn Kaçýrmayýn Narnia Günlükleri ATV / Saat: 20:00 Yapým Yýlý : 2005 Yönetmen : Andrew Adamson Türü : Macera / Aile / Fantastik Oyuncular : Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Tilda Swinton Ýkinci Dünya Savaþý'nýn baþlamasýyla Londra artýk eskisi kadar güvenli bir yer deðildir. Bu sebeple Peter, Susan, Edmund ve Lucy isimli dört çocuk, taþrada güzel bir evi olan Profesör Kirke'ün yanýna gönderilir. Bitip tükenmeyen enerjileriyle koca malikanenin altýný üstüne getiren dörtlü, bir elbise dolabýnýn içinde gizlenen müthiþ bir keþifte bulunurlar: baþka bir dünyaya açýlan bir büyülü bir geçit! Onlara bir görev verilir. Hayvanlarýn konuþtuðu müthiþ tehlikeli ve cazibeli bu dünyanýn yaratýcýsý ve kralý olan Aslan'ý bulmak ve iç karartýcý bir büyüyle, bu güzel dünyayý bitmez tükenmez bir kýþa mahkum eden Cadý'yý yenilgiye uðratmak. Ve kimbilir belki de ölümsüz bir yaþam ve unutulmaz isimlere sahip olma þansý! Nehrin Kralý TV 8 / Saat: 21:00 Orijinal Adý : The River King Yönetmen : Nick Willing Oyuncular : Edward Burns, ennifer Ehle, Thomas Gibson, John Kapelos, Jamie Thomas King. Yapým : 2005 Dram Abel Grey, bölgenin özel okulundan erkek bir öðrencinin cesedi nehirde sürüklenirken bulununca, olayý araþtýrmaya gider. Skandaldan çekinen okul yönetimi olayýn intihar olduðunda ýsrar eder. Ancak, öðrencinin kýz arkadaþý Carlin'den erkek arkadaþýnýn okulda hiç rahat býrakýlmadýðýný öðrenen Abel, okulun öðrencileri arasýndaki sürtüþmelerden þüphelenir ve okulun sempatik öðretmenlerinden biri olan Betsy'nin güvenini kazanmaya çalýþýr. Paranormal Activity FOX / Saat: 21:45 Orijinal Ýsmi: Paranormal Activity Türkçe Ýsmi: Paranormal Activity Yapým Yýlý: 2007 Tür: Gerilim, Korku Yönetmen: Oren Peli Oyuncular: Katie Featherston, Micah Sloat, Mark Fredrichs Süre: 81' Ülke: Amerika Genç çift iki katlý yeni evlerine taþýndýktan bir süre sonra, özellikle geceleri giderek artan bir þiddetle kendini gösteren, rahatsýz edici bir takým ses ve olaylara tanýklýk ederler. Kötü bir ruh onlarý rahatsýz etmektedir. Hayalet özellikle gece yarýsý, Micah ve Katie uykudayken ortaya çýkmaktadýr. Bunun üzerine çift yaþadýklarýný kamera ile kaydetmeye baþlar. LÝBYA'DA 1100'DEN FAZLA LÝBYALI ÖLDÜ Libyalý savcý Muhammed Zikri El Mahcubi, NATO'nun 19 Mart'tan beri ülkesine düzenlediði hava saldýrýlarýnda bin 100'den fazla Libyalýnýn öldüðünü söyledi. Mahcubi, bugün yaptýðý açýklamada, NATO'nun hava saldýrýlarýnda yaralananlarýn sayýsýnýn ise 4 bin 500 kiþi olduðunu ifade etti. NATO ASKERLERÝ 7 SÝVÝLÝ ÖLDÜRDÜ Afganistan'ýn doðusunda NATO askerlerinin 7 sivili öldürdüðü bildirildi. Host il meclisi üyesi Gül Muhammed Zazi, NATO askerlerinin, geceyarýsý Host kentinin dýþýnda Matoon köyüne baskýn düzenlediklerini, evlere ateþ açtýklarýný, olayda direniþle baðlantýsý olmayan 7 sivilin öldüðünü söyledi. SURÝYE'DE ÝKÝ GÖSTERÝCÝ ÖLDÜRÜLDÜ Suriye'de Devlet Baþkaný Beþþar Esad karþýtý gösteride ateþ açýlmasý üzerine 2 gösterici öldü. Suriye'nin doðusunda yer alan Deyr el-zor sakinleri, kentte düzenlenen gösteriye güvenlik güçlerinin ateþ açtýðýný ve açýlan ateþte 2 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 7 kiþinin de yaralandýðýný belirtti. BELÇÝKA'DA PEÇE YASAÐI Belçika, Avrupa'da Fransa'nýn ardýndan peçeyi yasaklayan ikinci ülke oldu. Belçika basýný, nisan ayýndaki parlamento onayýnýn ardýndan dün resmi gazetede yayýmlanan yasaðýn 27 Temmuz'da yürürlüðe gireceðini duyurdu. Yasayla kamuya açýk alanlarda yüzü kýsmen ya da tamamen kapatarak tanýnmayý imkansýz hale getiren kýyafetler giyenlere 137,5 Euro para ve 7 güne kadar hapis cezasý getiriliyor. ANESTEZÝ KURBANINA, 1 MÝLYON 75 BÝN EURO TAZMÝNAT Ýspanya'da estetik ameliyatý öncesinde aldýðý anestezinden çýkamayan ve felç kalan Antonio Meno adlý kiþiye 1 milyon 75 bin Euro tazminat ödenmesi için anlaþma saðlandý. Ýspanya'da uzun zaman gündemde kalan olayda, 21 yaþýndaki hukuk fakültesi öðrencisi Antonio Meno, 3 Temmuz 1989 tarihinde burnundan estetik ameliyatý olmak için yapýlan genel anestezi sonucunda vücudu felç olup, akli dengesini kaybetmiþti. Antonio Meno'nun, normalde dakika olmasý gerektiði söylenen anestezide 1 saat kaldýðý belirtilmiþti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 15 Temmuz 2011 Cuma 15 TÜRK-SEN GENEL BAÞKAN VEKÝLLÝKLERÝNE KALYONCU VE TANCER GETÝRÝLDÝ Türk-Sen Genel Baþkan Vekilliklerine Tuluy Kalyoncu ile Adnan Tancer getirildi. Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý'nýn yaptýðý açýklamaya göre bu yöndeki karar, Yönetim Kurulu ve Ýcra Kurulu toplantýsýnda alýndý. Býçaklý, Türk-Sen Yönetim Kurulu ile Ýcra Kurulu'nun ayrýca "ekonomik paket geri çekilene kadar diðer sendika, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle birlikte sonuç alýcý eylemler yapýlmasýna" karar verdiðini belirtti. EROÐLU FULE ÝLE GÖRÜÞTÜ EROÐLU GÖRÜÞMEDEN ÇOK MEMNUN Derviþ Eroðlu, Brüksel'de AB'nin Geniþleme ve Komþuluk Politikasýndan Sorumlu Komiseri Stefan Fule ile bir araya geldi. AB Komisyonu Baþkanlýðý Binasý Berlaymont'ta yapýlan görüþmenin baþýnda Eroðlu ve Fule el sýkýþarak fotoðraf alýnmasýna izin verdiler. Görüþmeye Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör, Özel Temsilci Kudret Özersay, KKTC Brüksel Temsilcisi Ahmet Erdengiz, AB Koordinasyon Merkezi Baþkaný Erhan Erçin, Müzakere Ofisi'nden 2. Sekreter Güneþ Onar ile Fule'nin danýþmanlarý katýldý 22 ÜLKE GÜZELÝ GELÝYOR Dünya Medeniyetler Kraliçesi Yarýþmasý 'Miss Civilization of the World' KKTC'de yapýlýyor Dünya barýþý ile toplumlarýn kaynaþmasýna katký yapmayý hedefleyen yarýþma 14 Ekim'de Jasmine Court Otel'de gerçekleþecek. Yarýþmaya Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kýtasýndan 22 ülke güzeli katýlacak. Onursal baþkanlýðýný Türkiye'nin bu alanda tanýnmýþ simasý Süha Özgermi'nin yapacaðý yarýþma Jasmine Court Otel ana sponsorluðunda gerçekleþecek. Yarýþmanýn jürisinde Fenerbahçe eski Baþkaný Ali Þen ve Galatasaray esi Baþkaný Alp Yalman ile Kýbrýslý Türk Modacý Abdullah Öztoprak gibi birçok ünlü isim yer alacak. KIB-TEK, TEÞVÝKLÝ FATURA UYGULAMASINA YENÝDEN BAÞLADI Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek)'in, Bakanlar Kurulu kararýna uygun olarak, sanayi kuruluþlarý, turizm tesisleri, su motorlarý ve soðuk zincir tarifelerine yönelik teþvik uygulamasýnýn dünden itibaren yeniden baþladýðý bildirildi. Kýb-Tek Ýdari Mali Müdür Muavini Mehmet Özçelik tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, haziran ayýnda ara verilen teþvik uygulamasýna dünden itibaren yeniden baþlanmasýyla, haziran dönemine ait faturalarýn en geç 2 Aðustos'a kadar bölge amirliklerine baþvuruyla yenilenmesi gerektiði belirtildi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, görüþme sonrasý basýna yaptýðý açýklamada, "Ýyi bir görüþme oldu. Her konuyu detaylý ele aldýk. Ortaya çýkan görüþler bizi son derece memnun etmiþtir" dedi. Eroðlu, "Yýl sonuna kadar bir anlaþmaya varýlmasý konusunda görüþ birliði içinde olmamýz, bu konuda BM Genel Sekreteri ile ayný görüþte olduðunu vurgulamasý bizi son derece memnun etmiþtir. Üzerinde ýsrarla durduðumuz birincil hukuk ve deregasyonlar konusunda da duyduklarýmýzdan son derece memnun olduðumuzu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandý. Kuzey Kýbrýs'ta devam eden AB projelerini de ele aldýklarýný aktaran Eroðlu, ayrýca Yeþil Hat Tüzüðü kapsamýnda Rum kamyon ve taksilerine uyguladýklarý kolaylýðý karþý taraftan görmediklerini Fule'ye bir kez daha aktardýklarýný belirti. Cumhurbaþkaný, bir türlü baþlatýlamayan deniz suyu arýtma projesiyle ilgili hassasiyetlerini de ortaya koyduklarýný, Fule'den çalýþmalarla ilgili bilgi aldýklarýný kaydetti. Eroðlu, " Çok yararlý bir görüþme yaptýk. Kendisi Sayýn Davutoðlu ile de görüþme yapmýþtýr. Bu konuda da bilgimiz vardýr" dedi. ÝSTANBUL HATIRASI- Gençlik Dairesine baðlý Deniz Ýzci grubunun Haziran tarihleri arasýnda Karadeniz Kültür Kampý'na katýldý. Daire'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Deniz Ýzcilerinin diðer bir gruba ise 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasýnda çadýrlý Ýstanbul Validebað Milli Kültür ve Bilinç Kampý'na katýldý. Yazýlý açýklamada, Ýzci Kampý'na Türkiye'deki 81 ilden 580 kiþi katýldýðýna iþaret edilerek, kampta Deniz Ýzci grubunun KKTC standý açarak Kýbrýs kültürüne ait yiyecek ve içecek ikramýyla folklor gösterisi yaptýðý ve Kýbrýs türkülerini seslendirdiði belirtildi. 18 ÖÐRETMENE SERTÝFÝKALARI VERÝLDÝ - Devlet okullarýndan görev yapan bilgisayar öðretmenlerine yönelik 21 saatlik "Web Tasarýmý" kursunu baþarýyla tamamlayan 18 öðretmene sertifikalarý dün Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu (BTYO)'da törenle verildi. DAÜ-BTYO ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý iþbirliðiyle geçekleþtirilen kurs, 31 Aralýk ile 28 Þubat 2011 tarihleri arsýnda gerçekleþtirildi. Kurs BTYO Öðretim Görevlisi Hüsnü Bayramoðlu tarafýndan verildi. DAÜ Halka Ýliþkiler ve Bas ýn Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, uygulamalý olarak geçekleþtirilen kursta kursiyerlere Macromedia DreamWeawer (CS4), Adobe Photoshop (CS5) ve Adobe Flash (CS5) içerikli dersler verildi. TALAT'A "ONUR VE ÞÜKRAN BELGESÝ" Merkezi Ýzmir'de bulunan Ege Kültür Platformu, Mehmet Ali Talat'a kültür, sanat ve spora yaptýðý katkýlardan dolayý "Onur ve Þükran Belgesi" verdi. Platformun KKTC Temsilcisi Mehmet Aldemir, Talat'a "Onur ve Þükran Belgesi"ni verirken yaptýðý konuþmada, Talat'a yaptýðý katkýlardan dolayý teþekkür etti. Aldemir'in yaptýðý açýklamaya göre, platformun "Þükran ve Onur Belgesi" bir süre önce Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na da verilmiþti. ADALI ÇADIR FESTÝVALÝ BAÞLIYOR Adalý Çadýr Festivali bugün baþlýyor. Adalý Fun Club Çadýr Festivali Organizasyon Komitesi Baþkaný Oðuz Köse'nin yaptýðý açýklamaya göre, Büyükkonuk Belediyesi ile iþbirliði içinde geleneksel olarak yapýlan Adalý Çadýr Festivali, Yedikonuk-Kumluk Plajý'nda saat 18.00'de baþlayacak. Çadýrlarýn sahil þeridine kurulacaðý festival 2 gece 3 gün sürecek. Festivalde tüplü dalýþ, dað týrmanýþý, doða gezisi ve fotoðrafçýlýðý, beach voleybol, sörf, yamaç paraþütü, týrmanýþ, müzik ve eðlence yer alacak. ERTUÐRULOÐLU, YENÝ PARTÝNÝN KAYDINI BUGÜN YAPTIRACAK Uzun süreden beri yeni bir parti kurmak için çalýþma yapan Baðýmsýz Milletvekilli Tahsin Ertuðruloðlu, adýný açýklamadýðý partinin kaydýný bugün yaptýracak. Ertuðruloðlu, bugün saat 14.00'de Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na giderek yeni partinin kuruluþ dilekçesini vererek kaydýný yaptýracak. Ertuðruloðlu, yeni partinin ismini ise dilekçeyi verdikten sonra açýklayacak. Tahsin Ertuðruloðlu, cumartesi günü de sabah 09.00'da Atatürk Anýtý ve ardýndan Dr. Fazil Küçük'ün Anýt Tepe'deki kabrine çelenk koyacak ve ayný gün saat 13.00'de Lefkoþa Merit Otel'de yeni parti ile ilgili basýn toplantýsý düzenleyecek. KTAMS'IN RESMÝ WEB SÝSTESÝ SALDIRIYA UÐRADI Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS)'ýn resmi web sitesi saldýrýya uðradý. Sendikanýn adresli sitesi, kendisine "Akýncýlar" diyen bir grup tarafýndan " her fýrsatta Baþbakanýmýza ve Türkiye'ye sözlü saldýrýda bulunan, Rumlardan beslenen Rum destekçisi sendikanýzýn sitesine Akýncýlar tarafýndan mühür vurulmuþtur " ifadesi yer aldý. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan konuyla ilgili açýklamasýnda, "Yýllardan beri Kýbrýs Türk halkýnýn kendi kendini yönetmesi için onurlu bir þekilde hiçbir baskýya boyun eðmeden mücadele yürüten sendikamýzý bu tür sanal saldýrýlar yýldýramayacak" dedi. GÜRÜLTÜ DENETÝMLERÝ BAÞLADI... Çevre Koruma Dairesi'nin gürültü denetimlerine baþladýðý bildirildi. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, denetimlerin, vatandaþlarýn gürültü konusunda artan þikâyetleri nedeniyle Bakanlýðýn talimatýyla baþlatýldýðý kaydedildi. Girne bölgesindeki denetimlere, Girne Kaymakamý Gürkan Kara, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eþfer Ünlüsoyer, Girne Polis Müdürlüðü'ne baðlý Cürümleri Önleme ve Harikat Þubesi Müfettiþi Turgul Tomgüsehan, Þube Vardiya Sorumlusu Ziya Þakir ile Çevre Koruma Dairesi soruþturma memurlarýndan Hasan C. Kerman katýldý. Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eþref Ünlüsoyer konuyla ilgili açýklamasýnda, gürültünün insanlarýn ruh ve beden saðlýðýný olumsuz etkilediðinin kanýtlandýðýna iþaret etti.

16 16 15 Temmuz 2011 Cuma

17 15 Temmuz 2011 Cuma 17

18 18 15 Temmuz 2011 Cuma

19 15 Temmuz 2011 Cuma JENERATÖR GEÇÝÞLERÝ SERBEST BIRAKILDI Güney Kýbrýs'ta geçtiðimiz gün meydana gelen patlama sonucunda Vasiliko elektrik santralinin devre dýþý kalmasýyla Rum tarafýnda meydana gelen enerji krizine çözüm arayýþlarý sürerken, Kuzey Kýbrýs'tan Güney Kýbrýs'a ev ve iþ yeri tipi jeneratör geçiþi serbest býrakýldý. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Rum tarafýnýn ev ve iþ yerlerinin ihtiyacý olan enerjiyi jeneratörlerle giderebileceði yönündeki açýklamasýnýn ardýndan, Güney Kýbrýs'ta ihtiyaca yanýt verecek jeneratör bulunmamasý nedeniyle Kuzey Kýbrýs'tan jeneratör geçiþine izin verildi. Buna göre, kiþi ve þirketler beraberlerinde en çok 3 jeneratör geçirebilecek. Bu iþlemi yaparken fatura ibraz etmek yeterli olacak. Daha fazla jeneratör geçirmek isteyenler KKTC Ticaret Dairesi'nden izin alacak. RUM TÝCARET VE SANAYÝ ODASI AÇIKLAMASI Bu arada, Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE) de açýklamasýnda, Rum tarafýnda yaþanan olaðanüstü hal nedeniyle, bugünden itibaren Kuzey Kýbrýs'tan Güney Kýbrýs'a Yeþil hattaki geçiþ noktalarýndan jeneratör geçirilebilmesi için gerekli ayarlamalarýn yapýldýðýný belirtti. Rum radyosunun haberine göre, ilgili açýklamada, bunun 6 aya kadar olan geçici bir dönem için yapýlabileceði ifade edildi. UYUÞTURUCUDAN 3 KÝÞÝYÝ TUTUKLANDI Polis'in, Alsancak'ta 24 yaþýndaki EA ile 28 yaþýndaki EL'nin üzerinde 3 gram uyuþturucu madde ve uyuþturucu maddeli yanýk sigara tespit ettiði, ayný olayla iliþkili görülen 23 yaþýndaki ÞS ile birlikte 3 erkeði tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, olay önceki gün saat 16.30'da yapýlan denetimde ortaya çýkarýldý. Polisin zanlýlarýn üzerinde ele geçirdiði 3 gram uyuþturucu madde dýþýnda yaptýðý aramada 1 gram daha ayný tür uyuþturucu bulduðu kaydedildi. Doðu Akdeniz Doða Koleji'nden açýklama DÝLÝK: "DAÝ VE DAK ÖÐRENCÝLERÝNÝN YÜZDE 80'Ý KAYIT YAPTIRDI" Doðu Akdeniz Doða Koleji Direktörü ve Doða Koleji Yurtdýþý Okullar ve Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Okan Dilik, 6 Temmuz itibarýyla resmi olarak baþladýklarý öðrenci kayýtlarýnda DAÝ ve DAK öðrencilerinin yüzde 80 oranýnda kayýt yaptýrdýðýný bildirdi. Yazýlý açýklamasýnda, 6-12 Temmuz tarihleri arasýnda mevcut öðrenci kayýtlarýnýn yenilemesini yaptýklarýný ve 12 Temmuz tarihi itibarý ile de okullara dýþarýdan yeni kayýt yaptýracak olan öðrencileri kabul etmeye baþladýklarýný belirten Dilik, dýþarýdan okul kaydý için baþvuran veli sayýsýndan da memnun olduklarýný ve yakýn zamanda bazý sýnýflarý sýnýrlý kontenjanlar nedeniyle kapatmak durumunda kalacaklarýný belirtti. Dilik, halkýn kayýtlara gösterdiði yoðun ilgiye teþekkür etti. "MAHKEMEYE GÝTMEYÝZ DEMEDÝK" Doða Koleji Yurtdýþý Okullar ve Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Dilik son dönemde gazetelerde yer alan bazý haberlerden son derece rahatsýzlýk duyduklarýný da belirterek, "Mahkemeye gitmeyeceðiz, kanunlarý tanýmýyoruz gibi bir açýklama kesinlikle yapmadýk" dedi. Bu yazýlanlarý spekülasyon olarak deðerlendiren Dilik, "Doða Koleji olarak Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin yasalarýna ve mahkemeler tarafýndan kendilerine gelen 'eðer Ýsterlerse' katýlma bildirimini büyük bir dikkat, özen ve yasalara her zamanki saygýlarý gereði üstlerine düþeni taraf olmadan yerine getireceklerinden kimsenin þüpsinin olmamasý gerektiðini" vurguladý. ÖÐRETMEN ATAMALARI Son dönemde önemle üzerinde durduklarý diðer bir konunun da öðretmen alýmlarý konusu olduðunu belirten Dilik, D.A.Doða Koleji olarak akademik yýlý eðitim öðretim faaliyetlerini yürütecek personel konusunda büyük titizlik göstererek çalýþmalarýný tamamlamak üzere olduklarýný kaydetti. Dilik, kadrolarýnda öncelikli olarak DAÝ ve DAK öðretim üyelerine yer verdiklerini ve bu sürecin sonunda yeni yýla ait öðretmen anlaþmalarýný tamamlamak üzere olduklarýný da belirtti. IGCSE, AS VE A LEVEL Dilik, halk arasýnda bazý odaklarýn sürekli olarak dile getirdiði IGCSE, AS ve A Level standartlarýndaki eðitimlerinin ayný þekilde bu güne kadar olduðu gibi baþarý ile devam edeceðini ifade etti. Bu konuya öncelik verdiklerini, yapýlmasý gerekli olan tüm iþlemlere hýzla devam edildiðini anlatan Dilik, bu konudaki en önemli adýmlardan biri olan Sýnav Merkezi olma konusunda bugün British Council Kýbrýs Direktörü Heather Forbes ve Seda Selçuk Tanova ile olumlu görüþme yaptýklarýný belirtti. Dilik, görüþme sonucunda bu sistemlerin ( IGCSE - A LEVEL - AS LEVEL ) baþta Gazimaðusa olmak üzere ve çevresi için sýnav merkezi olma hakkýnýn Doða Koleji'ne verilmesi için ilgili ve yetkililer tarafýndan hiçbir resmi sorunun olmadýðýnýn belirtildiði, birkaç gün içerisinde de resmi iznin kendilerine yazýlý olarak bildirileceðini vurguladý. SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: DÝYARBAKIR'DA ÇATIÞMA 13 ASKER ÞEHÝT, 7 ASKER YARALI Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde PKK ile güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada 13 asker þehit oldu, 7 asker yaralandý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Bayrambaþý beldesi Dolapdere Köyü kýrsal kesiminde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleriyle PKK arasýnda sýcak temas saðlandýðýný ve çatýþma çýktýðýný söyledi. Çatýþmada 13 askerin þehit olduðu yönünde bilgi aldýklarýný belirten Toprak, ''Üzüntülüyüz. Bölgede operasyonlar sürdüðü için bilgi akýþý da devam ediyor. 13 þehidimiz, 7 yaralýmýz var. 10 þehit ve 7 yaralý asker Diyarbakýr Asker Hastanesi'ne getiriliyor'' dedi. SOMALÝ'DE 300'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLÜME TERK EDÝLDÝ Somali'de kuraklýk nedeniyle 300'den fazla çocuðun ölüme terk edildiði bildirildi. BM Çocuk Fonu (UNICEF) tarafýndan yapýlan açýklamada, Somali'de kurulan ve dünyanýn en büyük sýðýnmacý kampý konumundaki Dadaab'a, yiyecek bulma umuduyla binlerce kiþinin ulaþmaya çalýþtýðý, yollarda aileleri ölen veya terk edilmiþ 300'den fazla çocuk bulunduðu kaydedildi. UNICEF, Somali'de kuraklýk ve gýda kýtlýðý nedeniyle ortaya çýkan durumun büyük aciliyet içerdiðini kaydetti. GÜNEY SUDAN BM'NÝN 193. ÜLKESÝ OLARAK KABUL EDÝLDÝ Güney Sudan, BM'nin 193. ülkesi olarak kabul edildi. BM Genel Kurulu bugün oy kullanmadan alkýþlarla aldýðý kararla, 9 Temmuz'da baðýmsýzlýðýný ilan eden Güney Sudan'ý BM'nin 193. ülkesi olarak kabul etti. Kurul'daki toplantýnýn ardýndan Güney Sudan'ýn bayraðý BM'ye çekilecek. OTOBÜS TURU Lefkara köyü, Hala Sultan, Larnaka... Tarih: 17 Temmuz Pazar Hareket Saati: Müracaat: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: ACÝL SATILIK Gönyeli merkezde acil satýlýk 90 metrekare 2+1 yeni tadilatlý Türk malý zemin kat daire Stg. Tel: Dernek çatýsý altýnda, tesbit edilecek noktalara (Lefkoþa), yüzdelik üzerinden kazanç saðlayarak bilet satýþý yapabilecek (bay-bayan) eleman alýnacaktýr. Müracaat : (0392) UÐUREL MOZAÝK TEN MÜNHAL Banka ve daire iþlerini takip edebilecek sürüþ ehliyeti olan banka muhasebe uzmaný aranýyor KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) Devren kiralýk Maðusa Döveç Ýþ Merkez'inde Simit Dünyasý yaný devren kiralýk dükkan Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg Devren satýlýk Kesin dönüþ nedeniyle 42 adet son model bilgisayar LCD, 5 tane play station, Plazma TV 84 ekran Ýrfan Bey Sok. No:34 Lefkoþa Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 TFF ve UEFA Cenevre'de buluþuyor Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturmayla ilgili olarak 18 Temmuz Pazartesi günü UEFA ile Cenevre'de bir deðerlendirme toplantýsý yapacaklarýný belirterek, ''O toplantýnýn sonucuna göre bir deðerlendirme yapacaðýz'' dedi. KTFF 43. maddeye dayanarak Lefke yi bugün üyelikten atacak Lefke'nin kader günü n Lefke bugün liglerden ihraç edilecek. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu yönetimi Çalýþma, Usul ve Esaslarý Tüzüðü'nün 43. Maddesindeki Tahkim Kurulu Çalýþmalarý ve Kararlarý maddesindeki açýk kuralý uygulayacak ve Lefke'yi üyelikten çýkaracak (Necati Özsoy) Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu ve kurullarý aleyhine dava açan Lefke, düne kadar bu müracaatýný geri çekmezse tüzüklere göre ligden ihraç edilecek. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu hukukçularýnýn gerçekleþtirdiði toplantýda ortaya çýkan sonuca göre, Yüksek Ýdare Mahkemesi 'ne baþvurunun tüzüklere göre cezasý ligden ihraç. Konu ile ilgili olarak Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bu akþam toplanacak ve Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Çalýþma, Usul ve Esaslarý Tüzüðü'nün 43. Maddesindeki Tahkim Kurulu Çalýþmalarý ve Kararlarý maddesindeki açýk kuralý uygulayacak ve Lefke'yi üyelikten çýkaracak. Ýþte Lefke'nin Ligden ihracýný gerektiren 43. Madde. Madde 43 - Emrediyor "Tahkim Kurulu, üç yýl süre ile Baþkan tarafýndan seçilen hukukçu 5 üyeden oluþur. Üyeler kendi aralarýndan bir Baþkan, bir Baþkan vekili, seçerler. Kurul asgari 3 üye ile MTG'de transfer bitmiyor Takýmlarýn yeni sezon hazýrlýklarý ve transfer çalýþmalarý hýz kazanýyor. Kadrosunu geniþletme çalýþmalarýný sürdüren Maðusa Türk Gücü de transfere hýz verdi, Maðusa temsilcisi, Küçük Kaymaklý'nýn Gol Kralý futbolcusu Yasin Kansu ve Çetinkaya'nýn tecrübeli defans oyuncusu Kemal Uzunoðlu'nu da kadrosuna dahil etti. MTG'de sözleþmeye imza atan iki yýldýz futbolcu yaný sýra geçtiðimiz sezon takýmda yer alan Erdoð, Deniz ve Gaziantepspor'da forma giyen Onur Ýçli de Maðusa ekibi ile anlaþmasýný resmileþtirdi. Bu arada, ülke futbolunun son dönemlerdeki en etkili golcü ayaðý Yasin Kansu, MTG'ye transferinden son derece mutlu olduðunu dile getirdi. Yeni sezonda gollerini sarý yeþilli takým için atacaðýný kaydeden baþarýlý futbolcu, transferinin gerçekleþmesinde etkili olanlara da teþekkür etti. Öte yandan, yeni sezon için çalýþmalarýn devam ettiðini açýklayan Maðusa Türk Gücü Futbol Þube Sorumlusu Turgut Ergül, önümüzdeki günlerde iki önemli transferin daha gerçekleþtirileceði haberini verdi. Ergül, Kulüp Baþkaný Halil Falyalý ve Asbaþkan Yahya Kurt'un katkýlarýyla Türk Gücü'nü þampiyonluða taþýyacaklarýna inandýðýný da sözlerine ekledi. toplanýr ve karar verir. Tahkim Kurulu, kendisine intikal eden konular hakkýnda ilgililerden görüþ, bilgi ve belge ister, gerekli delilleri toplar. Lüzum gördüðü takdirde, ilgilileri davet ederek dinleyebilir. Tahkim Kurulu çalýþmalarýný ilgili yasalar, bu Tüzük hükümleri ile FIFA ve UEFA kurallarýna ve yargýlamaya iliþkin Kanunlarýn ilgili hükümlerine göre yapar ve inceleme sonunda baþvuru konusu talebin kýsmen veya tamamen kabulü veya reddi ya da Türkiye'deki yüzme þampiyonasýna katýlan YDÜ Yüzme Takýmý baþarýlý sonuçlarla döndü Baþak Bizden Türkiye birincisi n 50 metre kurbaða 11 yaþ kategorisinde 00:42:56'lýk dereceyle Türkiye Birincisi olan Baþak Bizden, 100 metre yarýþýnda ise, üçüncülük elde etti Edirne'de gerçekleþen 18'inci Ulusal 4'üncü Uluslararasý Kýrkpýnar Kýsa Kulvar Yüzme Yarýþmalarý Temmuz 2011 tarihlerinde gerçekleþti. Yakýn Doðu Üniversitesi Yüzme Takýmý'nda yer alan Baþak Bizden, 1 birincilik ve 1 üçüncülük elde etti. 33 takýmdan 180 kadýn, 230 erkek, toplamda 410 sporcunun mücadele ettiði yarýþmalarda KKTC'yi Yakýn Doðu Yüzme deðiþtirilerek karara baðlanmasýna karar verir. Tahkim Kurulu kararlarý kesindir. Ýdari veya yargýsal mercilerin onayýna tabi olmadýðý gibi, bu kararlara karþý idari ve yargýsal mercilere baþvurulamaz. Baþvuranlar Yönetim Kurulunun kararý ile üyelikten çýkarýlýrlar. Kararlar Federasyon Baþkaný ve Genel Sekreteri tarafýndan uygulanýr. Tahkim Kurulunun çalýþma esas ve usulleri Yönetim Kurulu tarafýndan çýkarýlacak bir yönetmelik veya talimatla belirlenir". Takýmý temsil etti. 50 metre kurbaða 11 yaþ kategorisinde 11 rakibini 00:42:56'lýk dereceyle geride býrakan Baþak Bizden altýn madalya kazandý. Ayný kategori 100 metre yarýþýnda ise bronz madalya kazandý. KKTC yaþ rekorlarý da olan Baþak Bizden, son dönemdeki hýzlý yükseliþiyle Türkiye'deki müsabakalarda da dikkatleri Yakýn Doðu Yüzme takýmýna çekiyor. Forest ve Doðan sezonu açýyor n Küçük Kaymaklý bugün Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda, Doðan Türk Birliði de Girne 20 Temmuz Stadý'nda saat 18.00'de sezonu açýyorlar Futbol 1.Ligi'nde geçtiðimiz sezon þampiyonluk elde eden Küçük Kaymaklý sezonunun açýlýþýný bugün yapacak. Bugün sezon açýlýþý öncesi tüm takýmlar ve yöneticiler Küçük Kaymaklý Þehitliði'ne giderek çelenk koyacaklar. Yeþil-siyahlýlar, daha sonra Þht. Hüseyin Ruso Stadý'na giderek saat 18.00'de sezon açýlýþýný gerçekleþtirecekler. Geçtiðimiz sezon takýmýn teknik sorumluluðunu yapan Mehmet Ali Özgürgün yeni sezonda da hedeflerinin þampiyonluk olduðunu vurguladý. Kaymaklý'da geçen sezonki kadrodan Kayhan ve Yasin Kansu ayrýlýrken Ertaç dahil oldu. Yabancý oyunculardan Jamil ve Ajah, yeni sezonda Kaymaklý formasýný giymeyecek. Yeþil-siyahlý yeni sezonda yeni yabancý oyuncu bulacak. DOÐAN DA SAHAYA ÝNÝYOR Girne'nin güzide ekiplerinden Doðan Türk Birliði, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu öncesi ilk topbaþýný bugün yapacak. Bir yandan ezeli rakibi Türk Ocaðý Limasol'un yeniden 1'nci Lig'e yükselmesi ile daha renkli bir lig geçirmeye hazýrlanan DTB, bir yandan da iki sezon önce kendisinin yaptýðý gibi yenilmeden þampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselen Yenicami'nin de þampiyonluk mücadelesi verecek olmasý ile daha zor bir lig mücadelesi verecek. Ýki futbolcu dýþýnda kadrolarýný koruduklarýný belirten Doðan Türk Birliði Kulüp Baþkaný Murat Girgen, "Abdullah'ý verdik. Ahmet Coþkun ile sorunlarýmýz devam ediyor. Ahmet Coþkun'u Lapta'ya verebiliriz" dedi. Geçtiðimiz sezonu 3'üncü tamamladýklarýný baþarýsýz olmadýklarýný belirten Girgen, "Hatalarýmýzý gördük. Transfer hakkýmýzý iyi kullanamadýk ve hata yaptýk. Bu nedenle 3 yabancý transfer hakkýmýzý en iyi þekilde kullanarak, þampiyonluk mücadelesi veren bir takým oluþturacaðýz" þeklinde konuþtu. Takým bugün saat 18.00'de Caner Oshan ve Afün Girgen yönetiminde top baþý yapacak. 20 Temmuz tarihinde ise Türkiye'ye hazýrlýk kampýna gidilecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýhale kutusundan teklifin çalýnmasý Kýbrýslý Türklerin direniþ tarihine geçecek. Kimbilir, belki bir gün bu yurtsever hýrsýzýn heykeli de dikilecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent AYKO, ZEYKO, Sanayi Holding, Turizm iþletmeleri, KTHY ve nihayet DAÜ... Hepsi de gitti... Elektrik ve telefon da gidecek yakýnda... Kýbrýslý Türkler bitiriliyor... 'Kurtarýcý'ya sizin de bir 'Hastir' çekmenizin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı