1. Bütün kolon hususi en küçük kareler metoduna göre dengelenir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Bütün kolon hususi en küçük kareler metoduna göre dengelenir."

Transkript

1 Konformal transformasyonda doğrular birbirini dik açı ile keserler Şekil 15 de görüldüğü gibi, ölçek ve azimutun x ve y doğrultusunda değişme miktarı aynıdır. Uzun kolonlar için Interpolasyon metodu : Kontrol noktalarının her 10 model aralığında bîr olması lâzım geldiğini biliyoruz. îkinci ve 3 üncü derece tashih denklemleri uzun kolonlarda tatbiki değildir. Şekil 14 de görüldüğü gibi koordinat hata kurbu birkaç yerde şeklini ve doğrultusunu değiştirir. Eğer dengeleme nümerik olarak yapılacaksa yüksek derecede polinom kullanılması tavsiye edilmez (5 inci, 6 ncı derece). 1. Bütün kolon hususi en küçük kareler metoduna göre dengelenir. 2. Kolon 2 veya 3 parçaya ayrılır, her parça 2nci veya 3 üncü derece polinom çizilerek grafik dengelemesi yapılır. Kolonu parçalara ayırmanın diğer bir şeklide, kolon modellerin bindirme kısımlarında bölünür. Her parça için ayrı parabol çizilir. Şekil 14. Eğer arazi sistemine eğik bir şekilde kolon varsa transformasyon için AX, Ay denklemini kullanmayız. Arazi kontrol noktalarını aşağıdaki denklem sistemini kullanarak transformasyon yaparız. 22

2 Şekil 16 eğer açısı 20 dereceden az ise transformasyona ihtiyaç yoktur. Eğer açısı 80 dereceden büyükse x ve y koordinatları değişir. Bütün dengelenen koordinatlar arazi sistemine transfer edilmelidir. Nümerik ve Grafik Dengeleme usulleri arasındaki karşılaştırma : Her ikisi de interpolasyon metodudur. Eğer ayni formül kullanılırsa sonuç birbirine eşittir. Eğer düzeltme miktarları grafik metodundaki ayni formül kullanılarak hesapla elde edilmişse hesap sonucu çok hassas olmıyacaktır. Çünkü esas olan kabul çok hassas değildir. Hesap makinesinde fazla hane kullanılması da hassasiyeti artırmaz. Nümerik dengelemede hatanın tam sayıya iblâğı tehlikelidir. Bilhassa terimler genişse hesaplanmalıdır. Grafik metodunda sınır dahilindeki hataları gidermek kolaydır. Meselâ şekil 17 de bir en kesitte, modeldeki tolerans dahilindeki hata giderilir. Grafik metod kontrol noktalarının kolonun başında ortasında ve sonunda isteğe uygun şekilde dağıtılmasını ister. Şekil

3 v = modelin yerleştirme hatası. Bu tarz çözüm bir noktadaki umumi hatayı tarif etmek için matematiki hususi bir yoldur. Kolonun kısa veya uzun oluşu düşünülmez. Hata denklemlerinin derecesi içinde herhangi bir zorluk yoktur. Kolonun başlangıç ve son modellerindeki arazi kontrol noktaları ile bir kolonun dengelenmesi : Birinci ve son modellerin hatasız ve arazi kontrol nok talarına sahip olduğunu kabul ediyoruz. Yine absülüt cihetlendirme elemanları nı doğru olarak kabul ediyoruz. Eğer birinci modelin absülüt cihetlenmesi ya pıldı ise A\, Ath,... AZ, = 0 son modelde 7 tane kapanma hatası buluruz. ^\, A^, A#, AQ, AX, AY, AZ, Hollandalı Mr. Vermier teorisine göre :

4 n 1 n l r -^ 1 r = 1 n 1 MI - - 2i -W r -^ 1 7 tane şart denklemi 4 tane müstakil guruba taksim edilir. Ve en küçük kareler metodu yolu ile çözüm : L v.... * * ö a <ıii -*<! _ -... '" n 1 '" n diğ er 3 gurupta ( 1-2, 3-4, 5-6 ) ayni ş ekildedir. 2 fitne ş art denklemi varda;. "' * A/i, +\p,+a ı 8 :ı A0 n _ ı - AA. r ' "... - :.::.:./-':.'.~JJ...:.V--, b *ı (n -1) i/3, + (n 2) A/a Afi _.,.= - AX Cu <iki şart denklemi için 2 tane tashih vardır. Kİ, K2 bunlar normal denklemlerin çölümü ile eldo edilir. Koordinatlardaki hata düzeltmeleri (Nadir noktası için) i (i ~j- 1) (n - i) i (i 4-1 u 2i ~ - 3n -r- I) : AX AX. = ^li^ ( n + l ) b. A A n>=^t- A^; için hata düzeltmesi AA i ~- ~ 3 i- 2 ni i i- n. i 6 Iİ^TH A A + -ntzt^t ' ~ b ' AX ayni denklemler AY ;, A^,. AZ ;, A<]>İ içinde olur. Neticede önemli olarak AX, \Y, AZ hataları kurbu kolon ekseni boyunca 3 üncü derecedir. Yine Hollandada Prof. Roelofs ve Buchman bir kolon için hata grafiğini en küçük kareler metoduna göre 3 üncü dereceden eğri olarak isbat etmişlerdir. Bu netice hususi bir şekildir. Yine Prof. Ackerman bu neticeyi ancak kontrol noktalan kolonun başında ve sonunda yeter derecede dağılışına göre doğru, diğer dağılışlarda yanlıştır, demiştir. (Devam edecek* 25-

5 Fotogrcrmetri Yaidımıyla Kadastro Ölçüleri İMKÂNLAR VE GERÇEKLEŞME -* Yazan : H. Harry Çeviren : M. Emin I0RTCRK \ İsviçre Kadastro Ölçü Direktörü Harita ve Kadastro Mühendis;, Bizim görüşümüze göre, kadastro ölçüleri, arz üzerindeki mülkiyet sınır-, ku;yıın ve taşınmaz malların kısımlarını teşkil eden bütün aksesuarların (akar.-.u ( kültür sınırları, binalar v.s.) plânlarım yapacak ve bu taşınmaz malların mülkiyet durumlarını tescil edecek şekilde, arazinin topoğrafik alımından ibarettir. Kadastro çalışmalarının değişik gayeleri, teknik yönetimdeki prensipleri değiştirmez,- belki şekil değişikliklerini" kapsarlar. İster vergi adaletine dayanan bir kadastro (Belçika'da olduğu gibi), ister hukuki bir kadastro (isviçre'de olduğu gibi) veyahutta isterse çok maksatlı bir kadastro olsun, gaye» kadastro plânlarının amacına göre, seçilmiş sınır noktalarının daima topoğra- t'ik olarak belirlenmesinden ibarettir. Her durumda, işlem daima bütün detayların içinde yayılır ve memleketin bütün yüzeyine değinir. Bütün bunlar için, çok.suyida kaliteli teknik elemana, uzun zamana ve fazla paraya ihtiyaç doğar. t. Bir Alman Kadastro Mütehassısının, bu istatistik ve topoğrafik işlemi, bir deîaı-ında, aşağıdaki gerçeği ifade eden cümle ile karakterize edişine şaşılmamak < ap eder : Kadastro için esas, gayeyi tahakkuk ettirmektir. (Benzennerg: UUT das Kadaster» Bon 1818). Bu düşünüş bizi, belki daha az sayıda bir teknik personelle daha seri bir çalışmayı ortaya koyacak en rasyonel ölçü metodlarını incelemîye ve uygulamaya zorladı. Henüz 19. asrın başlangıcında bir alım aleti olarak kullanılan plânçet.\ kadastro ölçüleri için hemen hemen hiç kullanışlı olmamıştır. Şerit ve miralarla mesafe ölçme suretiyle yapılan dik koordinatlar ve Aliğman metodları, optik mesafe ölçüsünden ibaret olan kutupsal koordinatlar metodunun başlamasiyle ekarte edilmişlerdir. Havai fotoğrametrinin gelişmesi ve optik vasıtaların gelişmesiyle bu metodun inceliğinin artması, aletler ve ekonomik verimin günden güne en iyiye ulaşması gibi sebepler, kadastro alımları için fotogrametri etüdünü hızlandırmışlardır. Gerçek şudur ki, fotogrametri bugün kadastroda, metodun uygulama şan.ssmı artıran grafik çözüme olduğu kadar, ölçülerin nümerik olarak gösterilmesine do yer vermektedir. * Belçika Fotogrametri Birliğinin 60 no. lu (1960 Haziran) bülteninden. 26

6 Şayet, havadan fotoğrafı alman bir arazi yüzeyinde görünen bütün detay lar hakkındaki bilgilerin ve plânlar üzerinde bu bilgilerin geçirilmesinde bugün için bizim hizmetimizde olan teknik aletlerin çokluğu gözönüne alınırsa, fotoğrametmin kendi rolünü kadastro için, topoğrafik plânlar ve harita alımları " için oynadığı"gibi oynıyacağı sonucuna varırız. -.,_... _... İşte bütün bunlar, İsviçre Kadastro ölçüleri Federal İdaresini uyaran olay ve etkiler olmuşlardır. İlk olarak 1925 senesinde, fotogrametriye başarı şansını daha geniş toleransla sunan az kıymetli topraklarda, basit bir kadastro faaliyetiyle işe başlanıldı. Tatbikatla biz, metodların olgunlaştırılması vo alot fabrikatörlerine, gerkli isteklerimizin tesbit ettirilmesi zorunluğunu ihtar eden tecrübeyi kazandık. Kısmen, Deneysel Fotogrametri Etüdleri Avrupa Teşkilâtını (OEEPE) teşkil etmekteyiz ve bu bize kendi denemelerimizin başka memleket mütehassıslarının denemeleriyle değiştirilmesi fırsatını ve müşterek de-,- neme çalışmalarına iştirak fırtasını vermektedir. Bu teşkilâtın C komisyonu ve Milletlerarası Fotogrametri Cemiyetinin (SÎP) IV komisyonu. Kadastral Fotogrametrinin başka hususları üzerinde çalışıyor ve memnuniyetle işaret 'ederim ki; bu iki komisyonun çalışmalarına iştirak etmek bize şimdiden birçok yeni buluşlar aşıladı. Ve bugün havai fotogrametri 1/1000, 1/2000 ve daha kü-,çük ölçeklerdeki kadastro plânlarının alımında ve yapılmasında normal bir me-- lod-olarak kabul edilmektedir. Teknik düzenin anlaşılmasını kolaylaştırmak için, sizlere isviçre'nin hukuki kadastrosunu birkaç kelime ile karakterize etmem icap eder : İsviçre Medeni Kanunu derki, gerçek hakların bir kıymet kazanması için bunların aleni bir sicilde (tapu) tescil edilmiş olmaları lâzımdır ve keza her taşınmaz malın tescili ve tasviri resmen tertip edilmiş bir plân uyarınca, usulüne uygun resmi bir ölçü esasına göre yapılır. Resmi ölçülerin ifası için geçerli prensipleri tâyin eden Federal Konsoy. tapunun ve ölçümün yerleşmesi için 1916 dan 1976 ya kadar 60 senelik bir müddet tahmin etti. Bu arada, geçen asırda vergi kadastrosu formu altında kantonlar tarafından yapılmış olan eski kadastro plânları, bazı şartlar altında, tapu haritalarının yapılmasında hizmet görürler. Kadastro işlemini sağlam bir jeodezik esasa bağlamak için, Konfederasyon 1912 yılında yeni, modern bir projeksiyon sistemi kabul etti ve yükseklik ölçüleri için yeni bir ufuk düzlemi tayin etti dan beri birinci derece ile dördüncü derece arasında noktayı içine alan yeni bir nirengi ağı ile noktalı yeni bir nivelman şebekesine sahibiz. 4. derece nirengi dengeleme hesapları "ip 1,4 cm lik bir ortalama konum hatasıyla yapılmışlardır. Bu noktalar arasındaki mesafe, değeri fazla olan arazi yüzeyinde 500 m ve memleketin dağlık kısımlarında ise 2-3 km arasında değişir. Bu sabit notkaların koruma ve yaşatılmasını merkezsel olmıyan bir servis üzerine aldı ve bunu örnek bir şekilde başardı. Şayet 40 sene evvel havai fotogrametrinin bugünkü imkânları bilinmiş olsaydı, herhalde pek sık olarak yaptığımız teksif nirengi şebekesinin daha az sayıda ve daha az masraflı olarak karşılanabileceğinden şüphe etmezdim. Jeodezik bazlar, yapıldıkları zamanda, poligonametrik bir ölçünün bağlantısını temin edecek şekilde teşkil edildiler. ölçü işlemlerine başlamadan evvel, ölçme mühendisi (Geom^tre) taşınmaz malın sınırlarını eski plânların yardımiyle ve maliklerin verdikleri bilgilere göre tayin etmelidir. 27

7 Bu arada ölçü mühendisi, parsellere en ekonomik şekil ve büyüklüğü sağlamak üzere, onların sınırlarında değişiklik yapmıya yetkili kılındı. Şayet parçalanma (ifrazlar) çoksa. bu ekonomik maksada uygun olmadığından, Arazi Düzeltme Servisi taşınmaz mal sınırlarının belirlenerek taşlanmasından (köşe ve kırık noktalara hudut taşı koymak) önce, melirasyon (parsellerin hamur edilerek, ekonomik maksatlara uygun oıarak tekrar bölünmesi) yapması için harekete geçirildi. Taşınmaz mal sınırlarına sınır taşı konulması ve sınır noktalarının röperl'*nmosinde granit taşlarının kullanılması, duvarlara markalı çivilerin çakılması veya duvarlarla kayalar üzerinde haç işaretlerinin kazınması mecbur tutulmuştur. Ölçü işlerine, sınır taşlarının dikilmesinden evvel başlanılması men edilmiştir. Kantonul yetkisi olan özel bir mahkeme, sınırların belirlenmesini ve misbife evrakın tahkikini, maliklerin dava muhakemesi gibi tamamlar. - Sınırların, sınır taşlariyle tesbiti bitirildikten sonra, ölçü mühendisi, sabit ' nohti lar esas tutularak ölçme işlemine geçer. Bizim kanuni mevzuatımız üç türlü kadastro ölçüsü tanımıştır : "'-^"î--- Arazileri müstesna derecede büyük değer taşıyan şelürlerde poligon ağları tesis etmek ve yüksek incelikte dik koordinatlar (tecviz 100 m de 3 cm) metoduna göre alım yapmak ve sınır kırık noktalarının koordinatlarım bulmak ve alanları analitik metodlara göre hesaplamak. 2* -T- Arazi kıymeti normal olan meskûn mıntıkalar, ziraat ve endüstri bölgeleri, ortalama bir incelik veren ölçü metoduyla, (100 m de 6 cm) Poligonometri ve optik mesafe ölçümüne dayanan kutupsal koordinatlar metodu. Bugün }>iz fotogranıetriyi de bu gurup araziler için tatbik ediyoruz. 3 Ziraat arazileriyle ve ormanla kaplı az değeri olan dağlık mıntıkalarda, takeometrik alım ve 1930 dan beri de fotogrametrik alım tatbik edilerek inceliği az olan (100 m de 20 cm) ölçme metodu kullanılmaktadır. Kadastro plânlarının ölçekleri, şehirlerden başlıyarak. Alplere kadar, 1/250 ile 1/10000 arasında değişir. Bu hale göre biz, kadastro plânları için değişmez ölçekler tanımıyoruz, ölçek, mutlak surette, Federal ölçme Direktörü tarafından arazinin kıymet ve ifraz şekline göre, araziyi gidip görmüş ve mahalli otoritelerle anlaşmaya varmış olduktan sonra, tesbit edilir. İsviçre hukuki kadastrosunun yaratıcıları, sadece bir vaziyet plânından ibaret olan kadastro plânını gözönünde tutmayıp, aynı zamanda bunun topojjrafik bir plân olmasını da düşündüler. Gerçeği itiraf etmek lâzım gelirse, arazi üzerinde bulunan herşeyi gavet inceden inceye tetkikle kaydeder, kadastro ölçüsü pek pahalıya mal olan bir işlemdir. Nokta yüksekliklerinin bulunması ve arazinin şeklini belirten yükseklik eğrilerinin alımı diğerlerine oranla ancak pek az bir ilâve masrafı gerektirir. Bunun üzerine, kadastro plân alımiyle bağlantılı olarak, dağlık mıntıkalar için 1 /'10000 ölçeğinde ve ovalar için de 1/5000 ölçeğinde topoğrafik bir plân daha yapıldı. Biz buna (Müşterek Plân) diyoruz ve bugün bu, hemen hemen sadece fotogrametri vasıtasiyle tamamlanır. Müşterek Plânın orijinali, 1/25000 ve lik milli haritaların yapım ve revizyonu için Federal Topografya Servisine teslim edilir. 28

8 Bu plân yalnız tek renkli olarak yapılır ve mühendisler, mimarlar, ormancılar, coğrafyacılar ve kendi proje ve tetkikleri için başka plân servisleri tarafından kullanılır. Kadastro plânı ve Müşterek Plân bir bütündür ve onların geçerliği tapudaki kayıtlar vasıtasiyle olur. Müşterek Plân, memleketin Kartografik ve Topoğrafik Servisi ve kadastro ölçmeleri arasında bir köprt aev'ini teşkil eden esas topoğrafik haritadır. Hernckadar İsviçre kadastrosııaun esas maksadı arazi tescilinin yapılması için plânların yaratılması ise de, bu aynı zamanda birçok başka maksatlarda da, meselâ teknikte, ilimler de ve genel ekonomide de işe yarar. İsviçre kadastrosu kanunen hukuki bir kadastrodur ve pratik olarak çeşitli gayelere yarayan bir kadastrodur. Havaî fotogrametri tekniği, kadastro plânlarının yapılması için iki me-tod tatbik eder : Tek resim alımıyle yapılan rödresman metodu ve bindirme-1i olarak alman alımların mücessem görüşle kıymetlendirilmesi metodu (Stereofotogrametrik metod). Hernekadar düz arazinin alımında tatbik edilmiş olan j-ödvesman yahut küçük yüzeyler rödresmanı, Fransız görüşüne göre, meselâ -bir vergi kadastrosu için pratik olarak yeterli neticeler verebilirs2 de, biz herhangi bir arazinin alımındaki fotogrametrik ödevin kat'i ofearak çözümünü yalnız başına sunacak yegâne metodun Stereofogrametrik metod olduğuna inanıyoruz:- - >. plânların açılmasında, koordinatların tesbitinde ve işin' ifasında en mühim unsuru sınır noktaları teşkil eder. Şayet büyük bir iaceliğe erişmek ana konu ise, sınır noktaları, onlarm arazi üzerindeki işaretleri vasıtasiyle fotoğraflar. üzerinde görülebilir durumda olmalıdırlar. Birçok tatbikatlar ve denemeler vasıtasiyle tesbit ettik ki hava işareti yapılmamış sınır noktaları ve arazi üzerindeki görülebilir hatlar vasıtasiyle belirlenmiş sınır noktaları cm arasında bir tesbit hatasiyle noktalanabilirler. Fotoğraf ölçeği 1/8000 olan fotoğraf alımlarından yararlanarak 1/1000 ölçeğinde kadastro plânı yapılmasında, hava işareti yapılmış olan sınır noktaları için -L 8 _ _ 10 cm arasında bir ortalama konum hatasına ulaşmak kolaydır; fakat bu, sabit noktaların ve ayarın 1-2 cm bir doğrulukla tayin edilmiş ve bu noktalarla sınır noktalarının aynı incelikte arz üzerinde işaretlenmiş olması şartiyle mümkündür. Denemelerimize göre, işaretlerin metre emsinden ifade edilmiş çapları, fotoğraf ölçeğinin paydasının 1/40000 i olarak bulunmaktadır. Buna göre biz 1/8000 fotoğraf ölçeği için 20 cm çapındaki işaretleri seçeriz (hava işareti). Malzemeye gelince, aliminyum yapraklar, demir, karton plâkiar veya sınır taşlarının beyaza badana edilmesi şeklinde bunu sonuçlandırdık. Netice olarak tesbit ettik ki, en basit ve en az masraflı çözüm en iyi neticeleri vermekteydi. Bu da, 30 X 30 cm eb'adına kadar beyaz karton işaretlerin ve daha büyük eb'atlar için de aliminyum plâkların kullanılmasıdır, işaretler sınır taşı üzerine ya iki küçük kazıkçık yardımiyle tesbit edilir, yahut da direkt olarak yapıştırılır. Çitler, duvarlar ve diğer nesneler yüzünden görülemiyecek olan sınır noktaları simetrik olarak yerleştirilmiş iki tane merkezi nokta tarafından o şekilde röpeıienirler ki, birleştirilip ortalama alındığında istenen noktanın durumu tamamiyle ortaya çıkar. Bütün sınır noktalarının fotogrametri vasıtasiyle tayini imkânsız olacağı ve ( 'r 2 - % 10 arasında noktaların arazide klâsik bir metodla alımlarının yapılmasının kaçınılmaz bir gerçek olacağı gözönüne alınarak, takeometrik bir 29

9 metodun öngörülmesiyle, bu tamamlayıcı alım, yardımcı noktaların işaretlenmesiyle hazırlanır. Prensip, bu gibi tamamlayıcı arazi alımının hemen başlangıçta öncelikle «örülmüş-olması ve- fotogramett-r vasitasiyle~ belirlenecek sınır roktalariyle bağlantı kurulmuş olmasıdır. Birinci dereceden, dördüncü dereceye kadar, nirengimizi husule getiren, noktalar şebekemizde biz, geriden kestirme ile tayin edilen ayar noktalarını beşinci dereceden nirengi noktası gibi ve fotograraetri vasıtasiyle tayin edilen sınır noktalan şebekesini de altıncı derece nirengi noktalan gibi tanımlıyoruz. Bu yolu görmek, bizi, görünmeyen sınır nomalannm alımı için en basit ve en kesin olan çözüme yöneltmiştir. Uçuşlara gelince, biz farklı tiplerde uçaklarla çalıştık. Dağlık vadilerdeki alımlar için denemeler gösterdi ki, tehlikeli bir durumdan korunabilme emniyeti, bu durumda gerekli güvenliği temin eden iki motorlu bir uçakla mümkündür. Diğer taraftan iki motorlu bir uçağın yeter derecede büyük bir iç ka-? binesi ve iki tane hava kamarasını, otomatik plâk kamaralarını, yardımcı aletleri ve bir miktar fotogrametri malzemesini içinde yerleştirmeye yarıyan lü-jzumlu yedek sahası vardır. Kısacası ihtiyaç temini için boş yere karaya inip kalkmaları önliyen bir uçaktır. BizL bunun. jçin_ îskoç Uçak Şirketinin TWÎN PIONEER tipi, pilot için, fotoğraflar için ye denge için gayet iyi ve yeterli arazi gözetlemesini mümkün kılan, üstte monte edilmiş kanatlannda iki motoru bulunan uçağı seçtik. Bunun hava alımlan için 150 Km/ saatlik indirilmiş bir hızı ve diğer za- 'manlar için,alım sahasına erişmeğe yarıyan 270 Km/saat'a yükselen bir hızı vâ-fiır. Uçuş servisi için en basit bir düzen düşündük : Uçuş hizmetleri (uçağın kullanılması, pilot ve makine hizmetleri) uçağın uçuş personeli tarafından (Askeri Hava Alanlan îdaresi) garanti edilir ve fotoğraf, fotogrametri ve ida-' recilik kısmı ise ölçü Dairesi tarafından karşılanır. Fotoğraf ve alım teknisyenleri, uçuş ve alım malzemesinin teminini üzerine almış olan ölçü Dairesine bağlıdırlar. Şayet uçak karada ise, Hava Alanı îdaresi uçağm daima uçuşa hazır olmasından sorumludur. Bu organizasyon vasıtasiyle Askeri Uçak Servisi bize, hepsini uçuş bazlan olarak kullandığımız askeri hava alanlarındaki yedek teknik uçuş personeliyle pek değerli yardımlarda bulunur. Plâk ve film sorusuna gelince, film kamarasının kullanılması hernekadar çok rahatlık temin ediyorsa da, biz plâk hava kamarasında karar kıldık. özel denemelerimiz ve bunun gibi OEEPE nin C komisyonu ve StP nin IV komisyonu tarafından yapılmış olan kontrol denemeleri göstediler ki, sağlam bir plâğın zemini, geometrik boyutların tesbitinde filme nazaran <7c 20 - <;< 30 oranında daha büyük bir incelik gösterir. Bunun içinde mm. inceliğinde çok düzleştirilmiş cam plâkların, meselâ Gevaert firmasının «Ultra flüt glass» plâklarının, sağlanmış olması gerektir. Bize pahalıya mal olan işlem olarak, kıymetlendirme işinden evvel fotoğrafların tam bir identifikasyonunun yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Kıymetlendirme esnasında gösterilecek şeylerin fotoğraflar üzerinde seçilmesi, onların cinslerinin ve görünürlüklerinin tayin edilmesi, büroda stereoskop aleti yardımiyle ve tek bir incelemeyle tam ve emin bir şekilde yapılmış olamaz. Taşınmaz malların tescilinde tamamlayıcı unsur olan kadastro plânı, resmi bir belgedir. Ve onun başlıca özelliği sunduğu şeyin açıklık ve doğruluğudur. 30

10 Fotoğrafları büyütüp üzerlerindeki durumun karşılaştırılması yapılarak, hangi sınır noktalarının fotogrametrik olarak kıymetlendirme yardımiyle tayin edileceği, hangilerinin arazi alımları yardımiyle veya yardımcı bir alını vasıtasiyle belirleneceği anlaşılır ve kararlaştırılır. Bu tip seçim ve ölçü organizasyonu, alımın diğer bütün mevzuları içinde önem taşımalıdır. îdentifikasyorida ölçme mühendisi, arazi alımları anında, arazide nasıl olsa yapılması gereken fikri çalışmayı yapar. Bizim en Önemli ve en sorumlu olarak karşıladığımız identifikasyonun sonuçları, büyütülmüş fotoğraflar üzerine, onların bugüne kadar dik ve takeometrik olarak alınmalarında ölçü krokileri üzerinde gösterildikleri gibi, özel işaretleriyle gösterilirler. İdendifikasyondaki savsamalar, plânın içindekiler üzerinde yapılan unutkanlıklar ve hatalar, kıymetlendirme işlemlerinin kontrolü için harcanacak olağanüstü masraflarla ve yardımcı alımlarla ödenmiş olacaklardır. Şayet problefi.ı ve kadastro ölçüsünün gayesi iyice kavramlmışsa ve kadastro işinde çalışacak uzman kendi tecrübesini ve bilgilerini bu alanda gösterebliyorsa, fotoğraf, identifikasyonlarmm önemi hakkında, bu fotoğrafın kıymetlendirilmesinden,önc,ç. herhangibir kuşkunun meydana çıkması hemen hemen imkânsızdır. Birçok fotogrametrik kadastro alımlarının ekonomik ve teknik başarısızlıkları _genel olarak, identifikasyondaki savsamalar olarak gösterilebilirler. Ka-* dâs'tro plânlarının açıklık ve güvenlik-görüşündeki çaba, incelik konusundaki ltfh;ük bir-düzeltineden daha önemlidir. (Meselâ kıymetlendirilmiş sınır noktalarının konum hatasının inceliğinden). îdentifikasyon krokisi kıymetlendirme aleti opera'prüne yarar ve kıymetlendirme için bir proje ve modeldir. Biz fo-, togrametrik model vasıtasiyle sınır noktalarının kıymetlendiril meşini, kaba. hatalara karşı bir korunma çaresi olarak, iki defa ve iki devirde yaparız. Ölçülmüş uzunluklar identifikasyon krokisi üzerinde kaydedilirler. Plân üzerindeki binaların kıymetlendirilmeleri ve gösterilmeleri özel rasatlar yapmıya değer. Viyana'daki Ayar ve Ölçme Devlet Dairesi binalarının çatı 'kenarlarını (Graz mıntıkasındaki 1/1000 lik yeni fotogrametrik kadastroda) yani havaî fotoğraflarda görünen çizgileri göstermiye başladı. Böylelikle onlar, duvarların açılarım ve hatlarını gösterme ve tâyinden kaçınarak çalışmaların akımını hızlandırdılar ve masraflarda göze batar derecede bir indirme elde ettiler. Havaî fotogrametrinin direkt olarak sağladığı imkânla, binaların bu yolda gösterilişi, öyle görünüyor ki, Avusturya uzmanlarının düşünüşüne göre, vergiye dayanan bir kadastro için kabul edilebilir. Oysa ki yapı sigortası, mimarlar ve genel yapı tekniği tarafından da kullanılan hukuki bîr kadastro konu edilirse, binaların duvarlarını ölçmek ve göstermek gerektir. Binaların yapımiyle ve komşuluk haklariyle ilişkin İsviçre Kanunî mevzuatı, daima arazi yüzeyindeki duvarlardan yahut çıplak duvarlardan söz eder. Ve asla yapıların çatı kenarlarından söz açmaz. Biz havaî modeller üzerinde çatıların kenarlarını kıymetlendiriyoruz, fakat identifikasyon fırsatiyle bina civarında yapılmış olan ölçülere göre binaların açılarını ve hatlarını meydana çıkarıyoruz. Çatının kenarlariyle çıplak duvar arasındaki mesafeler bir (vizör zenital) aleti yardımiyle belirlenirler. Bu alet yardımiyle zenit doğrultusunda bulunan bütün noktaların arazi üzerinde izdüşümleri bulunur. İzdüşümlerin, bu gibi diğer noktalarla veya sabit hatlarla (duvarlarla) bağlantıları temin edilir. Binaların sık oldukları yerlerde identifikasyon ve ek ölçüler, klâsik arazi metoduna göre binaların alımına nazaran, bir iş fazlası gösterirler. 31

11 Bu durum karşısında, havai fotogrametri vasrtasiyle tâyin edilen istas yonlarda, kutupsal koordinatlar yardımiyle binaların açılarının alımına geçi lir. Pratik araştırmalar bizi, tektük binaların yahut ayrı duran bina grupla- --- rımn alımım direkt olarak fotogrametri ile yapmıya ve diğer yandan şehirle rin alımını da kutupsal koordinatlar metodu ile yapmıya yönelttiler. Bu metodda alım istasyonları, fotogrametrik kıymetlemürme ile bağlantısı sağlan mış noktalardır. Sınır noktalarının fotogrametrik kıymetlendirilmesi, belki aşağıdaki durumlarda verilini:} olabilir. 1 Grafik bir sonuçta, meselâ kıymetlendirme aletinin tersim masasın da yapılan 1/1000 lik bir kadastro plânında, 2 - Nümerik bir sonuçta, meselâ X, Y, Z koordinat fihristi vasıtasiyle yahut stereootoğraf aletine bağlanmış bir kaydedici alet yardımiyle elde edilen delinmiş kartlar vasıtasiyle, * 3, Nümerik ve grafik sonuçların karışımı Yasıtasiyle : Plân ve koordmatlar fihristi. Kıymetlendirme aletinin (X, Y) koordinatları, memleket koordinatlarına (y, *x) dönüştürülmüş olmalıdırlar. Memleketimizin birçok yerlerinde, bu dö- nîişünı_ için,. elimizdeki elektronik hesap makinelerinden yararlanmaktayız., Hesap programı şu denklemlere göre düzenlenmiştir. y = AX + BY + C x = DX + BY + F M dan F ye kadar olan 6 bilinmiyen gösterir ki, dönüşüm hesabı memleket t koordinatlarına ve kıymetlendirme aletindeki belli koordinatlara göre belirli olan üç tane ayar noktası vasıtasiyle yapılır. Formüller, üç tane ayar noktasının teşkil ettiği üçgen içinde kalan sınır noktalarmm koordinatlarının dönüşümü için direkt olarak kullanılışlıdır. Sektörler vasıtasiyle olan bu dönüşüm, hernekadar modeldeki sonuç deforma.syonunu (şekil değişikliğini) yok etmezse de, çok iyi sonuçlar verir. Diğer metod, modeldeki bütün sınır noktalarının koordinatlarının aynı zamanda dönüşümüdür. Bu halde, 6 tane dönüşüm bilinmiyenleri, üçten fazla ayar noktası tarafından etkilenirler. Bunlar en küçük kareler metoduna göre dengeleme hesabiyle tâyin edilirler. Bu bazı sistematik hataların ve modelin sonuç şekil değişiklik hatasının dengelenmesidir. Model vasıtasiyle olan bu dönüşüm şeklide uygulanır. Biz her özel durumda uygun metodun seçilmesini müteahhitin kararına bırakıyoruz. Bizim, sonuçlarımıza göre, koordinatların dönüşümü ve nümerik kıymetlendirme, sınır noktalarının fotogrametrik olarak tâyinindeki inceliği % 30 arttırır. Genel olarak bu, nümerik kıymetlendirme uygulanmasını üstün tutan bir incelik artışı değildir. Daha ziyade sonraki ölçülerle sağlanacak bağlantı ve günlük işler sebebiyledir ki, sınır noktalarının koordinatlarını elde etmek yeğ tutulur. Sınır noktaları ağı, 6. derece nirengi şebekesi, bütün her nev'i piketajiar için plânın araziye uygulanmasında ve günlük işlerde çok iyi bir esas teşkil eder. Bu noktaların koordinatları, açıklık ve mesafe hesabına, dik koordinatlar yahut kutupsal koordinatlar vasıtasiyle alımların bağlantısına ve hattâ taşınmaz malların alanlarının hesabına dahi yararlar. Bu alanların hesabı elektronik hesap makinalarında delikli kartlar veya bantlar veyahut da manyetik bantlar vasıtasiyle yapılır. Bu tip düşünceyle, karayolu ve demir yolu projeleri için yapılan fotogrametrik alımlar, bugün rakamlarla, arazide kat'i projelerin uygulanması için pike- 32

12 taj elemanlarının ve küçük eksen kaymalarının, aktarılacak arazi kazısının, proje ekseninin analitik ve elektronik hesabı için yedek olarak kıymetlendirilirler. Rakamlar fotogrametrik kıymetlendirme elemanı gibi inceliği arttırmaya yararlar. Bu sonradan yapılacak işlemler için kullanıl madan ziyade, hesap vasıtası için adapte edilmiş bir lisan yerine geçer. «Kadastroda nümerik fotogrametri için buna karar verilmeli midir?» sorusuna, şayet sonradan yapılacak işlem için sınır noktalarının koordinatlarına lüzum varsa «evet» ve şayet yüzey hesapları ve günlük işlemler grafik vasıtalarla yapılacaksa «hayır» cevabını vermek gerekir. Kadastroda sonradan yapılacak işlemler için koordinat bulunmasına karar verilmiş olsa bile, fotogrametrik alımın grafik sonuçları durumunda olan plânlara daima ihtiyaç olacaktır. Kadastronun uygulayıcısı, bir taşınmaz malın delik veya manyetik bantlar, üzerindeki kaydını okumasını bilmezse, ona, genel hizmette ve teknikte baş-,ka, naksatlar için işe yarıyan kadastral plân lâzımdır. Fakat günlük işlemlerin l^e yüzeylerin hesabında esaslı bir organizasyon, grafik ve nümerik bir düzenin öngörülmesini bize aşılıyabilir. Bu da : Halk için piân, ölçme mühendisi' için koordinatlardır. İsviçre Kadastro ölçülerinde biz, 2. tip ölçünün kullanıldığı bölgelerde yani arazi kıymeti normal olan yerlerde, grafik alımla nümerik alımın karışımından yararlanıyoruz. Kadastro plânını tapu idarelerine ve diğer alâkalılara verir ve tapu fen 1 elemanlarına da bunlarla birlikte, günlük işlemleri için tatbikatlarını nümerik f fotogrametrik kadastro ile yapsınlar diye, sınır noktalarının koordinatlarını da ayrıca veririz. Bu durumun devam edip etmiyeceğini henüz bizde bilmiyoruz. Birçok İsviçreli pratisyenler, başlangıçta işlemler alışılmış bir metodla yapılmış olmadığı için, sonraki işlemlerin daha pahalıya mal olacağından korkmaktadırlar. Uzunlukların optik olarak ölçülmesiyle yapılan kutupsal koordinatlar metodunun başlangıcında, kırk sene evvel, aynı kaygularla karşılaşılmıştı. Bugün bu hiç konu edilmez. Fakat biz günlük işlerdeki tatbikatları için pratisyenlere, fotogrametrik dokümanlarla da çalışma fırsatını vermeliyiz ve bugün fotogrametrinin sunduğu bağlantı değerlerini onların hizmetine vererek işlemlerini kolaylaştırmalıyız. Nümerik metodların yaşaması, çalışma organizasyonunun bir fonksiyonu olacak olan analitik metodların masraflarına bağlı olacaktır. Gözönünden kaçırmamak lâzımdır ki, bizim bütün kadastro çalışmalarımız, büyük şehirlerdekiler hariç, tapu idaresinden patenti olan özel ölçme mühendislerine de verilirler. Memleketimizdeki 250 özel bürodan on tanesi fotogrametrik ölçüler için cihazlanmışlardır. 15 tane modern kıymetlendirme aleti onların elindedir. III. nevi ölçü metodunun uygulanacağı bölgeler için, yani arazi kıymeti az olan mıntıkalar ki bunlar bizim kadastro sahamızın % 76 sim kaplar, grafik kıymetlendirmeyi uygularız. Arazi üzerindeki durumlariyle ilgili olarak iyi korunmuş birkaç sınır noktasını günlük işlemler için bağlantı noktaları olarak seçeriz. 33

olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır.

olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır. olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır. D = t. C Hız, havanın n kırılma indisine, kırılma indisi de nem, basınç dalganın

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

-- -.. UL DERECE-HOLİNOMLAR'_XAffilMlYLA_ HER TÜRLÜ ARAZİ İÇİN UYQULANABİLECE1< BLOK DENQELEME YÖNTEMİ (*)

-- -.. UL DERECE-HOLİNOMLAR'_XAffilMlYLA_ HER TÜRLÜ ARAZİ İÇİN UYQULANABİLECE1< BLOK DENQELEME YÖNTEMİ (*) -- -.. UL DERECE-HOLİNOMLAR'_XAffilMlYLA_ HER TÜRLÜ ARAZİ İÇİN UYQULANABİLECE1< BLOK DENQELEME YÖNTEMİ (*) Hayrettin GÜRBÜZ Ankara.,.. 1.. Giriş Fötogrâmetrik yöntemle harita yapımında, maliyetin %50 den

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

Karar Sayısı : 94/5555

Karar Sayısı : 94/5555 1972 Konteynerle İlgili Gümrük Sözleşmesi Karar Sayısı : 94/5555 Türkiye tarafından 15/12/1972 tarihinde Cenevre de imzalanan ve 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 Amaç (2) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) 2393 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49 * * *

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 A) Tarif:

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı