Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, Ýstanbul Tel: /38 Fax:

2 Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter Genel Sekreter Yardýmcýsý Sayman Üyeler Dr. Çetin Erol Dr. Oktay Ergene Dr. Lale Tokgözoðlu Dr. Ömer Kozan Dr. Muzaffer Deðertekin Dr. Mehmet Aksoy Dr. M.Kemal Erol Dr. Mehmet Eren Dr. Erdoðan Ýlkay Baþkan Önceki Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Sekreter Sayman Dr. Fatih Sinan Ertaþ Dr. Aytaç Öncül Dr. Mehmet Sýddýk Ülgen Dr. Doðan Erdoðan Dr. Hülya Akhan Kaþýkçýoðlu Baþkan Önceki Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Sekreter Sayman Dr. Mehdi Zoghi Dr. Mehmet Eren Dr. Yüksel Çavuþoðlu Dr. Hüseyin Uyarel Dr. Fatih Yalçýn Baþkan Önceki Baþkan Üyeler Dr. Kurtuluþ Özdemir Dr. Bengi Yaymacý Dr. Ertan Yetkin Dr. A. Aziz Karadede Dr. Ýstemihan Tengiz Baþkan Önceki Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Sekreter Sayman Dr. Fisun Þenuzun Dr. Nuray Enç Dr. Zeynep Canlý Özer Dr. Yasemin Tokem Erdoðan Yaþar

3 DAVET MESAJI Sayýn Meslektaþýmýz; Türk Kardiyoloji Derneðinin Kalp Yetersizliði, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalýðý ve Hemþirelik - Teknisyenlik Çalýþma Gruplarý nýn Aralýk 2009 tarihlerinde Adana HiltonSA da gerçekleþtireceði toplantýsýna sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Toplantýmýzda hipertansiyondan kalp yetersizliðine kadar olan kardiyovasküler süreç ele alýnacaktýr. Program çerçevesinde tüm konular olgu sunumlarý ile pekiþtirilecek ve her oturum 1 veya 2 olgu sunumu ile nihayetlenecektir. Ortak toplantýmýzýn bilimsel içeriði aðýrlýklý olarak Aile hekimleri ve Ýç hastalýklarý uzmanlarýna yönelik hazýrlanmýþtýr. Bilimsel programýmýzda; ayrýca bölgenin kardiyovasküler alanda çalýþan hemþire ve teknisyenlerine yönelik TKD nin Kardiyovasküler Hemþirelik ve Teknisyenlik çalýþma grubu ile hem paralel hem de ortak oturumlarýmýz yer alacaktýr. Toplantýmýzýn ilk gününde Adana bölgesi hekim ve ilgili saðlýk çalýþanlarýnýn eðitiminde çok önemli bir katký saðlayacaðýný düþündüðümüz yarým günlük EKG kursu düzenlenecektir. TKD nin 4 çalýþma grubunun düzenleyeceði ortak toplantýmýza göstereceðiniz ilgiye teþekkür ederiz. Saygýlarýmýzla. Organizasyon komitesi adýna Doç. Dr. Mehdi Zoghi

4 BÝLÝMSEL PROGRAM 17 Aralýk 2009, Perþembe 09:00-13:00 13:00-16:00 13:00-13:20 13:20-13:40 13:40-14:00 14:00-14:20 14:20-14:30 14:30-15:00 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:30 16:30-17:30 Kayýt EKG Kurslarý EKG Kursu - 1 Oturum Baþkaný: Dr. Bülent ÖZÝN Temel prensipler Atriyal taþikardiler Ýleti defektleri Ýskemi ve enfarktüs Kahve molasý EKG Kursu - 2 Oturum Baþkaný: Dr. Sedat KÖSE Ventriküler taþikardiler Kalp boþluklarýnýn hipertrofisi ve geniþlemesine baðlý EKG deðiþiklikleri Egzersiz EKG'nin deðerlendirilmesi Kahve molasý Uydu sempozyumu Dr. Basri AMASYALI Dr. Ahmet VURAL Dr. Ýbrahim BARAN Dr. Dayimi KAYA Dr. Bülent GÖRENEK Dr. Ýzzet TANDOÐAN Dr. Aytaç ÖNCÜL

5 BÝLÝMSEL PROGRAM 18 Aralýk 2009, Cuma 08:00-08:30 Açýlýþ Konuþmalarý 08:30-10:00 08:30-08:50 08:50-09:10 09:10-09:30 09:30-09:50 09:50-10:00 10:00-10:30 10:30-11:15 11:15-12:00 12:00-13:00 13:00-16:30 13:00-13:20 13:20-13:40 13:40-14:00 14:00-14:20 14:20-14:30 14:30-15:00 Hipertansiyon: Taný ve tedavi Oturum Baþkanlarý: Dr. Fatih Sinan ERTAÞ, Dr. Sait ALAN Hipertansiyon tanýsýnda önemli noktalar Dr. Hülya KAÞIKÇIOÐLU Yaþlýlarda hipertansiyonun tedavi incelikleri Dr. Doðan ERDOÐAN Sekonder hipertansiyonda önemli noktalar Dr. Murat ÇAYLI Güncel kýlavuzlar eþliðinde hipertansiyon tedavisi Dr. M. Sýddýk ÜLGEN Hipertansiyon Olgu Sunumlarý Oturum Baþkanlarý: Dr. Remzi ÖNDER, Dr. M. Sýddýk ÜLGEN Panelistler: Dr. Alpaslan BÝRDANE, Dr. Mehmet KAYRAK, Dr. Ali YILDIZ, Dr. Mehmet KANADAÞI Olgu Sunumu - 1 Dr. Zuhal ARITÜRK Olgu Sunumu - 2 Dr. Ebru TEKBAÞ Öðle Yemeði Koroner Arter Hastalýðý: Taný ve tedavi Oturum Baþkanlarý: Dr. Kurtuluþ ÖZDEMÝR, Dr. Bengi YAYMACI Kararlý anjina pektoriste taný yöntemleri Kararlý anjina pektoriste güncel tedavi Akut göðüs aðrýsýna yaklaþým Akut koroner sendromlarýn güncel tedavisi Koroner Arter Hastalýðý Olgu Sunumlarý Dr. Ertan YETKÝN Dr. Ýstemihan TENGÝZ Dr. A. Aziz KARADEDE Dr. Kenan SÖNMEZ Oturum Baþkanlarý: Dr. Ayhan USUL, Dr. N. Kemal ERYOL Panelistler: Dr. Abdi BOZKURT, Dr. Mesut DEMÝR, Dr. Ertuðrul ERCAN, Dr. Ergun TOPAL 15:00-15:45 15:45-16:30 16:30-17:00 17:00-18:30 Olgu Sunumu - 1 Olgu Sunumu - 2 Uydu Sempozyumu Dr. Bahadýr KIRILMAZ Dr. Ozan ÜTÜK

6 19 Aralýk 2009, Cumartesi 08:30-10:00 BÝLÝMSEL PROGRAM Kalp Yetersizliði: Taný ve tedavi Oturum Baþkanlarý: Dr. Osman Akýn SERDAR, Dr. Mehmet EREN 08:30-08:50 08:50-09:10 09:10-09:30 09:30-09:50 09:50-10:00 10:00-10:30 10:30-11:15 11:15-12:00 12:00-13:00 13:00-13:20 13:20-13:40 13:40-14:00 14:00-14:20 14:20-14:30 14:30-15:00 Dispne ve ayýrýcý tanýsý Dr. Yüksel ÇAVUÞOÐLU Kalp yetersizliðinde tanýsal yaklaþým Dr. Mehmet Birhan YILMAZ Kronik kalp yetersizliðinde tedavi Dr. Mehdi ZOGHÝ Kalp yetersizliði hastasýnda takip nasýl yapýlmalýdýr? Dr. Ayþen AÐAÇDÝKEN Kalp Yetersizliði Olgu Sunumlarý Oturum Baþkanlarý: Dr. Metin ÖZENCÝ, Dr. Barýþ ÝLERÝGELEN Olgu Sunumu - 1 Dr. Bülent MUTLU Panelistler: Dr. Mustafa ÖZKAN, Dr. Özer BADAK, Dr. Mehmet YAZICI, Dr. Tayfun AÇIL Olgu Sunumu - 2 Dr. Hüseyin UYAREL Panelistler: Dr. Recep DEMÝRBAÐ, Dr. Cevat ÞEKURÝ, Dr. Turan Alpay SEZGÝN, Dr. Sabri DEMÝRCAN Öðle Yemeði Kardiyovasküler Risk Faktörleri Mercek Altýnda Oturum Baþkanlarý: Dr. Oktay ERGENE, Dr. Serdar KÜÇÜKOÐLU Pre- Diyabet Dr. Aytekin OÐUZ Hiperlipidemi Dr. Merih BAYKAN Obezite Dr. Ahmet TEMÝZHAN Sigara Dr. Metin ÖZENCÝ Kardiyovasküler Hastalýklardan Korunma Oturum Baþkanlarý: Dr. Esmeray ACARTÜRK, Dr. Serap ERDÝNE 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 16:20-16:30 16:30-17:00 17:00-18:00 Antiagregan ve antikuagulan tedavi kimlere önerilmelidir? Böbrek yetersizliði geliþmesi nasýl önlenir? Hipertansiyonda yaþam tarzý deðiþiklikleri ve güncel sorunlar Stres yönetimi EKG örneklerini beraber deðerlendirelim Dr. Fatih YALÇIN Dr. Bülent BOYACI Dr. M. Sýddýk ÜLGEN Dr. Þükrü UÐUZ Dr. Erdem DÝKER

7 BÝLÝMSEL PROGRAM 19 Aralýk 2009, Cumartesi - B Salonu Akut Koroner Sendromlar, Kalp Yetersizliði, Hipertansiyon ve Bakým Yönetimi Oturum Baþkanlarý: Dr. Nuray ENÇ, Dr. Ýstemihan TENGÝZ 09:00-09:20 09:20-09:40 09:40-10:00 10:00-10:20 10:20-10:30 10:30-11:00 Akut Koroner Sendromlarda bakým yönetimi Kalp yetersizliðinde bakým yönetimi Hipertansiyonda bakým yönetimi Kardiyovasküler hastalýklarda tedaviye uyum ve rehabilitasyon Dr. Zeynep CANLI ÖZER Dr. Nuray ENÇ Dr. Yasemin TOKEM Dr. Fisun ÞENUZUN

8 GENEL BÝLGÝLER Toplantý Tarihi Aralýk 2009 Toplantý Merkezi Adana HiltonSA Hacý Sabancý Bulv. No:1 Yüreðir Adana Tel : Faks : Web sitesi : Kayýt ve Konaklama Masasý Kayýt ve konaklama masasý, Aralýk 2009 tarihleri arasýnda saatleri arasýnda açýk olacaktýr. Kredilendirme Toplantý, Türk Tabipleri Birliði (TTB) Sürekli Týp Eðitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafýndan kredilendirilecektir. TTB kredisinden yararlanabilmeniz ve Yeterlilik Belgenizin yenilenme zamaný geldiðinde TKYK koþullarýna uygun kredi aldýðýnýzý kanýtlayabilmeniz için, lütfen TTB- STE Deðerlendirme Formunuzu toplantý sonrasýnda doldurup sertifikanýzý alýrken kayýt masasýna teslim ediniz. Katýlým Sertifikasý Kayýt yaptýran tüm katýlýmcýlara toplantý bitiminde sertifikalarý verilecektir. Davet Mektubu Kayýt iþlemini yaptýrmýþ tüm katýlýmcýlara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Sergi ve Stand Alanlarý Kongre süresince ilaç endüstrisi, medikal firma ve yayýnevlerinin oluþturduðu sergi alaný 17 Aralýk 2009 tarihi 14:00 itibarý ile açýlacak, 19 Aralýk 2009 tarihi 18:00 a kadar açýk kalacaktýr. 8

9 KAYIT FORMU Lütfen aþaðýdaki formu eksiksiz doldurarak, Ea organizasyona faks ya da posta yolu ile göndermenizi rica ederiz. Unvaný Adý Soyadý : Yazýþma Adresi : Çalýþtýðý Kurum : Telefon : Faks : KAYIT ÜCRETLERÝ 01 Eylül 2009 a Kadar 01 Eylül 2009 dan Sonra Hekim 200 TL 220 TL Hemþire ve Teknisyen 100 TL 110 TL Kayýt ücretine dâhil olan servisler; Bilimsel programlara katýlým, aktivite alanlarýna giriþ imkâný, toplantý materyalleri, toplantý çantasý, yaka kartý ve katýlým sertifikasýdýr. Kayýt ödemeleri Türk Kardiyoloji Derneði hesabýna yapýlmalýdýr. ÝPTAL ÞARTLARI 16 Ekim 2009 tarihine kadar yaptýrýlmýþ olan kayýt rezervasyonlarý iptal edilebilir, ancak 16 Ekim 2009 tarihinden sonra yapýlacak iptaller için hiçbir iade yapýlmayacaktýr. Banka Hesap Bilgileri Kongre Kayýt, Stand ve Uydu Sempozyum ödemeleri için ücretlerin yatýrýlacaðý hesap numaralarý Türk Kardiyoloji Derneði Ýþ Bankasý Fýndýkzade Þubesi Þube Kodu : 1068 TL Hesap No :

10 KONAKLAMA FORMU Adý Soyadý:... KONAKLAMA ÜCRETLERÝ TRANSFER Transfer talepleriniz için lütfen Ea Organizasyon u arayýnýz. Banka Hesap Bilgileri Konaklama, Baskýlý Malzeme, Yiyecek - Ýçecek Servisleri ve Alternatif Sponsorluk ödemeleri için ücretlerin yatýrýlacaðý hesap numaralarý Ea Organizasyon Rek. Yay. Tur. Ýç ve Dýþ Tic. Ltd. Þti. Garanti Bankasý Niþantaþý Þubesi Þube Kodu : 132 TL Hesap No : EUR Hesap No : Eylül 2009 a Kadar 01 Eylül 2009 dan Sonra Adana HiltonSA Tek Kiþilik Oda Çift Kiþilik Oda Tek Kiþilik Oda Çift Kiþilik Oda 550 EURO 800 EURO 605 EURO 880 EURO Konaklama ücretine dâhil olan servisler; 17 Aralýk giriþ - 20 Aralýk çýkýþ olmak üzere 3 gece konaklama, çay - kahve servisleri, öðle yemekleri ve akþam yemekleri dâhil, KDV hariçtir. Konaklama ödemeleri Ea Organizasyon hesabýna yapýlmalýdýr. Konaklama KDV oraný %8 dir. DIÞ KATILIMCI Dýþ Katýlýmcý 135 EURO Dýþ Katýlýmcý ücretine dahil olan hizmetler; Konaklamayan katýlýmcýlar için belirlenen bu fiyata, otelden alýnacak çay kahve ve öðle yemekleri dahildir. Dýþ Katýlýmcý ödemeleri Ea Organizasyon hesabýna yapýlmalýdýr. Dýþ katýlým KDV oraný %18 dir. ÝPTAL ÞARTLARI 16 Ekim 2009 tarihine kadar yaptýrýlmýþ olan oda rezervasyonlarý iptal edilebilir, ancak 16 Ekim 2009 tarihinden sonra yapýlacak iptaller için hiçbir iade yapýlmayacaktýr.

11 ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ Bilimsel Sekreterya Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný Ýstanbul Tel: /38 Faks: Organizasyon Sekreteryasý Göksu Evleri Çamlýk Caddesi No: B108A Anadoluhisarý - Ýstanbul Tel: Fax: E-posta: 11

12 Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, Ýstanbul Tel: /38 Fax:

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

KARDİYAK HASTA ACİLDE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 14-15 HAZİRAN 2014 8. ATOK. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ Bornova / İZMİR

KARDİYAK HASTA ACİLDE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 14-15 HAZİRAN 2014 8. ATOK. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ Bornova / İZMİR ACİLDE KARDİYAK HASTA YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 14-15 HAZİRAN 2014 8. ATOK EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ Bornova / İZMİR ACiL Prof. Dr. MEHDİ ZOGHİ KARDİYAK AKADEMİ DERNEĞİ BAŞKANI

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Nereden nereye geldik

Nereden nereye geldik Ýsmail Vural MHP den AK Parti ye katýlým MHP Uðurludað meclis üyesi Ýsmail Vural AK Parti ye katýldý. * HABERÝ 4 DE AK Parti de kimse kavga beklemesin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe kongrelerinin

Detaylı

tegep deðerleri 01 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı