Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ"

Transkript

1 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki gençlerin hepsi birer Birleþmiþ Milletler (BM), dünya çocuklarýnýn refah seviyesini yükseltebilmek amacýyla 14 Aralýk 1954 tarihinde, her ekim ayýnýn ilk pazartesi gününü "Dünya Çocuk Günü" olarak ilan etti. Dünyanýn dört bir yanýnda çeþitli etkinliklerle kutlanýlan Dünya Çocuk Günü, Türkiye'de ne yazýk ki yeteri kadar önemsenmiyor. Türkiye'nin önünde, çocuk haklarýnýn korunmasý alanýnda da daha Sinan. Bu kalkanýn ne için kurulduðunu biliyoruz. Halklarýn kardeþliði diyerek bir arada yürümek önemlidir. Gerçekten anti emperyalist olmak önemlidir. Biz hiç bir zaman Denizlerin mücadele arkadaþlarý olarak ABD ye boyun eðmedik. NATO ya ilerlemesi gereken uzun bir yol bulunuyor. Avrupa Birliði (AB) 2010 Ýlerleme Raporu'na göre Türkiye'de çocuk haklarý ihlalleri hâlâ hayli yüksek. Rapor, Türkiye'nin çocuk adaleti ve eðitimi konularýnda geçmiþe oranla ilerleme kaydetmiþ olduðuna da deðiniyor. Raporda, 2010 yýlýnýn Temmuz ayýndan itibaren "terör suçu" iþlemek ile suçlanan çocuklarýn, yetiþkin... boyun eðmedik. Bundan sonra da boyun eðmeyeceðiz. Denizlere verdiðimiz söz, Sinanlarýn mücadelesine saygýmýz gereði bir arada olacaðýz. Bu ülkeyi emperyalistlere teslim etmeyeceðiz. Yaþasýn iþçilerin birliði halklarýn kardeþliði diyoruz. AKP bölgede ABD yi ve emperyalistleri korumak için burada kalkan inþa ediyor.akp bizleri bölge halklarýyla karþý karþýya getiriyor þeklinde konuþtu. Milletvekili Veli Aðbaba da Kürecik halkýnýn boyun eðmediðini ifade ederek, Malatya ucuz askerlik yapýp ABD ye çekilmek isteniyor. Ýsrail karþýtlýðý yapan AKP nin maskesi düþmüþtür. Ýsrail e kafa tutan adam Kürecik e Ýsrail kalkaný kurduruyor. Hem Ýsrail karþýtýyým diyorsun hem de Kürecik e Ýsrail e koruyacak kalkan yapýyorsun buna müsaade etmeyeceðiz dedi. DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB, "Tüm temel haklarýmýz için insanca yaþamý savunuyor, Eþit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye Ýstiyoruz!" baþlýðý ile 8 Ekim de Ankara da toplanacak "Sokak Meclisi"ne çaðrý amacýyla 27 Eylül Salý günü Türkiye nin çeþitli kentlerinde basýn açýklamalarý yaptý. Ankara da Sakarya Meydaný nda toplanan DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri buradan AKP Ýl Baþkanlýðý binasý önüne yürüdüler. AKP Ýl Baþkanlýðý binasý önünde ortak basýn açýklamasýný Ankara Tabip Odasý Baþkaný Dr. Bayazýt Ýlhan yaptý. Antalya daki basýn açýklamasý Kýþlahan Oteli önünde TMMOB ÝKK Sekreteri Vahap Tuncer tarafýndan yapýldý. Eskiþehir de Odunpazarý Yediler Parký nda toplanýlarak Adalar a kadar sloganlar eþliðinde yürüyüþ gerçekleþtirildi. Buradaki basýn açýklamasý KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Berberoðlu tarafýndan okundu. Bursa da Kýzýlay Týp Merkezi önünde toplanýlarak Orhangazi Parký na yürüyüþ gerçekleþtirildi. Ortak basýn açýklamasýný KESK Þubeler Platformu Sözcüsü Hasan Özaydýn ile TMMOB ÝKK Sekreteri Fikri Düþünceli yaptý. Ýzmir de Konak YKM önünde toplanan DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri, basýn açýklamasý için sloganlarla Kemeraltý Çarþýsý giriþine yürüdü. Kemeraltý Çarþýsý giriþinde bileþenler adýna basýn açýklamasýný KESK Ýzmir Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Gýyasettin Yasa okudu. Kocaeli nde de Belediye Ýþ Merkezi önünde KESK Dönem Sözcüsü ve Eðitim-Sen Kocaeli Þubesi Baþkaný Veysel Kaplan tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda, AKP nin antidemokratik uygulamalarýna karþý tüm halk Ankara da kurulacak sokak meclisine davet edildi. Ýstanbul daki basýn açýklamasý ise 28 Eylül Çarþamba akþamý yapýldý. Galatasaray Lisesi önünden Taksim Meydaný na yürüyen DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri adýna ortak açýklama KESK Ýstanbul Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ersoy Adýgüzel tarafýndan yapýldý. Devamý 3 DE 2011 yýlý Hayvan Hastalýklarý ile Mücadele Programý kapsamýnda; Nevþehir Merkez ve Ýlçelerimiz de 03 Ekim - 30 Kasým tarihleri arasýnda Sonbahar Dönemi Þap Aþýlama Kampanyasý düzenlenecektir. Konuyla Ýlgili olarak Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN yaptýðý açýklamalarda þunlara deðindi. Sonbahar dönemi Þap Aþýlama Kampanyasý ile ilgili olarak Ýl Müdürlüðümüzde 30 Eylül 2011 günü Bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya; Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü personelleri, Merkeze baðlý Belediye Baþkanlýklarý temsilcileri, Yetiþtirici Birliði Baþkanlarý, Merkez Köy Muhtarlarý... GÜLÞEN ÝÞERÝ Geçtiðimiz hafta hem Ýzmir Bakýrçay hem de Erzincan Karasu Nehri'nde yaþanan balýk ölümleri halkta panik yarattý. Bakýrçay'daki ölümlerins sebebi araþtýrýlýrken Karasu'daki ölümlerin nedeninin HES çalýþmalý olduðu ileri sürülüyor. Son olarak Nuri Bilge Ceylan ýn "Bir Zamanlar Anadolu da" filminde yer aldý Fýrat Tanýþ. 'Geniþ Aile' dizisi ise devam ediyor baþarýlý oyuncunun. Uzun yýllardýr oyunculuk yapan, sinema, tiyatro ve dizilerde de yer alan Tanýþ ýn bir de müzikle güçlü bir baðý var Kurduðu cümleler bu baðýn çok derin yerlerden geldiðini gösteriyordu. Ýlk kez röportaj yapacaktým Fýrat Tanýþ la, Moda çay bahçesinde buluþtuk. Biraz hayata dair sohbet edelim istiyordum "Bir Zamanlar Anadolu da" filmi gündemdeydi, Fýrat Tanýþ ise belli ki filmle ilgili pek birþey söylemek...

2 Bir sürü arkadaþým merak ediyor olsa gerek veya bana soruyorlar neden bu ara yazýlarýný okuyamýyoruz diye. Bundan uzun zaman deðil birkaç sene önce bilgisayarýn baþýna geçince sýralanýrdý konular ve yazdýðým yazýlar. Sabah arkadaþlarým hatta onlarý bunaltacak kadar altýmda imzam bulunan yazý saldýrýsýnda bulurlardý kendilerini. Neden parmaklarým durdu onu anlamaya çalýþtým ve baþlýðý çýkardým. Ben çok yorgunum. Ben baðlanýnca çok baðlanýyordum, sevince çok seviyordum, önemseyince çok önemsiyordum, aðlayýnca çok aðlýyor, görev alýnca adeta yaþam sadece o imiþcesine takýlýp gidiyordum o görevin üstüne üstüne. O çoklar beni ne yazýk ki ÇOK yordular. Çok yýllar önce dikildim ayaða aðabeyime olan sevgi yoðunluðu altýnda ezilerek dikkat çekmek için her akþam masanýn altýna girerek aðlayarak baþladý çoklarla olan serüvenim, oturduðumuz bölge olan Aydýnlýkevler de TRT Spikeri olan komþumuzun konuþurken sesine ve ifade diline bayýlýp hikaye anlatmasýný rica ederek baþlayan hikaye serüveni çok hikaye dinleyerek çok yordu spiker amcamý,okul günleri geldi çattý saçlarýmýn kesilme zamaný gelince çok ýsrarla anneme çok kýsa olsun dedim ve sonra elbette çok uzun olsun dayatmasý, okul yýllarýmda en sevdiðim ve en baþarýlý olduðum ders Edebiyat dersiydi ve þiir yarýþmasý yapýlan yýllar þiirler seçilecekti yarýþmada kazanmakta çok önemliydi yine seçtiðim þiir en uzun olanlarýndandý belki de Han Duvarlarý. Bu çok uzun þiiri okumak bana o zaman birincilik getirmiþti bu gelip geçen bu güne gelen yýllarda seçtiðim yine çok olandý uzun yolculuklar, çok uzun görünen yol, çok derin arkadaþlýklar, çok derin acýlar, çok derin sevdalar bu bütün çoklarýn içinde herhalde kendime çokta zaman ayýramadýðýmý gördüm. Etrafýmýz bütün acýlarýn, sorunlarýn, zorluklarýn, dertlilerin ve dertlerin çok yüksek duvarlarýyla çepeçevre sarýlmýþtý. Nefes alýp vermek eðer hep birlikte olursa benim için kolaylaþýyor gibiydi halbuki doðru deðildi bu daralan dünyada üst üste yýðýnlarla birlikte nefes almak solumak öyle zordu ki ama bu zorluklarý çokta hissetmedim. Gönül bütün bu çoklarla öylesine dolmuþ ve beslenmiþti ki alýþmýþtým bu çoklarýn dünyasýna. Neden bu çoklarla yoðrulduðumu kendime sorduðumda, kendimle yüzleþtiðim de gördüm ki ben isteyerek ve bilerek girmiþtim bu çoklar dünyasýna. Bir gün bu yolculuk bitmeden baþka çoklarla tanýþýrým diye. Çok gülmek, çok sevilmek, çok derdi olmamak, çok keyifli yaþamak, çok dost sahibi olmak gibi bir dünyanýn bir gün karþýma çýkacaðýna da çok inanmýþtým. Oldu mu? Sorusunun yanýtý bu gün için hayýr olsa da bence bir gün olacak. Benim gibi hep birlikte gülmek, yaþamak, soluk almak isteyenler bu dünyada çok olacak. Ne anlam ifade eder bu dünya benim yaþadýðýmýn tam tersi olsa, kendim için yaþasan, kendim için gülsem, kendim için aðlasam, kendim için tatil yapsam, kendim için para kazansam. Tek kiþilik bir dünya veya biraz geniþ tutsak sadece eþ, çocuklar ve gelinleri, damatlarýyla mutlu olunan bir dünya. Dýþarýdan hiç mi hiç haberi olmayan bir kadýn olsam ne için gelmiþ geçmiþ olurdu yýllar. Belki zaman zaman tepki gösteren çocuklarýn gözünde daha iyi! olarak ifade edilebilirdik. Çocuklar soruyor mu hiç kendi için bir ömür yaþamanýn insana ne kazandýracaðýný. Zenginleþen dünyanýn, yeni okyanuslara yelken açmanýn, gözyaþý silmenin, güneþi birlikte doðurup birlikte batýrmanýn keyfi bilinmeyince neden yaþanmýþ olacaktý bu dünya. Ýþte 80 li yýllarýn yaratýðý bu bugünün dünyasý pek benim dünyam deðil onu görüyorum. Hanlar, evler, takýlar, yatlar, yazlýklar, kýþlýklar bütün bunlarý çok sevseniz de taþýyamýyorsunuz yeni yolculuðunuz sonun da varacaðýnýz ikametgah adresinize. Tek götürdüðünüzse o buz gibi taþýn üzerine konulduðunuzda hep bir aðýzdan söylenen bir söz olan helal olsun sözünü zorla söyleyenlerden çok yürekten söyleyen varsa onun için sadece çoklarla yaþamaya deðer. Bir gece olsa. Evet sadece gecenin bir yarýsýnda havanýn karamýþ, tilkinin, kurdun dolandýðý anda, puslu, yýldýzsýz bir gecede göðsüm yansa derin bir aðrý ile uyansam evet yaþamý sürdüren kalp denilen ve bana bütün çoklarý yaþatan kalp biraz içimi acýtsa, göðsümü sýkýþtýrsa geldi kapýyý çalýyor ölüm diye düþünüp hissetsem o an arayacaðým, bu kapýmdakini uzaklaþtýr diyeceðim, koþ yetiþ diyeceðim insanlar birer birer aklýma geliyorlarsa ve kapýmý çalýyorlarsa iþte bütün bu çoklardan kaynaklanýyor. O zaman ben yaþamý bu çoklar üzerinde kurmaya devam edeceðim sizleri, dostlarýmý, yol arkadaþlarýmý çook seviyorum. Ben en çok çok emek vermeyi sevdim Birleþmiþ Milletler (BM), dünya çocuklarýnýn refah seviyesini yükseltebilmek amacýyla 14 Aralýk 1954 tarihinde, her ekim ayýnýn ilk pazartesi gününü "Dünya Çocuk Günü" olarak ilan etti. Dünyanýn dört bir yanýnda çeþitli etkinliklerle kutlanýlan Dünya Çocuk Günü, Türkiye'de ne yazýk ki yeteri kadar önemsenmiyor. Türkiye'nin önünde, çocuk haklarýnýn korunmasý alanýnda da daha ilerlemesi gereken uzun bir yol bulunuyor. Avrupa Birliði (AB) 2010 Ýlerleme Raporu'na göre Türkiye'de çocuk haklarý ihlalleri hâlâ hayli yüksek. Rapor, Türkiye'nin çocuk adaleti ve eðitimi konularýnda geçmiþe oranla ilerleme kaydetmiþ olduðuna da deðiniyor. Raporda, 2010 yýlýnýn Temmuz ayýndan itibaren "terör suçu" iþlemek ile GÜLSEN CANDEMÝR/BÝRGÜN ÝZMÝR Geçtiðimiz hafta hem Ýzmir Bakýrçay hem de Erzincan Karasu Nehri'nde yaþanan balýk ölümleri halkta panik yarattý. Bakýrçay'daki ölümlerins sebebi araþtýrýlýrken Karasu'daki ölümlerin nedeninin HES çalýþmalý olduðu ileri sürülüyor. HES ÝNÞAATI VE MADENLER VAR Erzincan'da, Karasu Nehri'nin Çayýrlý ve Tercan ilçeleri arasýnda bulunan bölümde yaþanan balýk ölümlerinin arttýðý bildirildi. Karasu Nehri'nin ilgili mevkisinde HES inþaatlarýnýn yaný sýra madenlerin bulunduðunu belirten köylüler, bölgede yaþanan balýk ölümlerinin araþtýrýlmasýný istiyor. KÖYLÜLER: KÖTÜ KOKUYOR Söz konusu bölgenin kötü koktuðunu ileri süren köylüler, Karasu Nehri'nin kýyý þeridindeki Erbaþ köyü tren köprüsü mevkisinde cuma gününden itibaren balýk ölümlerinde artýþýn yaþandýðýný, suyun kahverengi renkte olduðunu kaydettiler. Yöre sakinleri, Çayýrlý Tercan arasýnda yapýmý devam eden 3 hidroelektrik santralý (HES) inþaatýndaki su tutma havuzlarýnda da balýk ölümlerinin tekrarlandýðýný belirterek, söz konusu yerlere kimyasal maddelerin býrakýlabileceðini iddia ediyorlar. 'BALIKLAR EVRÝM GEÇÝRMEYE suçlanan çocuklarýn, yetiþkin mahkemeleri yerine, çocuk mahkemelerinde yargýlanmalarýna karar verildiðine de deðiniliyor. Bunun olumlu bir geliþme olduðunun belirtildiði raporda; 17 Eylül 2010 itibariyle altý bin 233 çocuðun gözaltýnda bulunduðuna; bu çocuklarýn bir kýsmýnýn hâlâ yetiþkinlere ait hapishanelerde ve gözaltý merkezlerinde tutulduðuna da dikkat çekilmiþ. Hapishanelerdeki ve gözaltý merkezlerindeki "iyi yetiþtirilmiþ eleman eksikliðine" de deðinilen raporda, çocuk iþçiliðinin engellenmesinde büyük bir ilerleme kaydedilemediði belirtiliyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý verilerine göre Türkiye'de yaklaþýk 17 milyon çocuðun bir milyonu çalýþýyor. Ýþ Kanunu'nda BAÞLADI' Yöre sakinlerinden Fikret Deliktaþ, yaz mevsiminde ayný bölgede balýk ölümlerini gözlemlediklerini söyledi. Deliktaþ, balýklarýn evrim geçirmeye baþladýðýný, ölen balýklarýn bazýlarýnýn vücudunun yýlan gibi ince, kafa kýsmýnýn ise kalýn ve büyük olduðunu ifade etti. Bölgede yaþayan tüm canlýlarýn risk altýnda olduðunu iddia eden Yusuf Deliktaþ da, kefal baþta olmak üzere, aynalý sazan, yengeç ve birçok türdeki balýðýn ölümüne iliþkin araþtýrma yapýlmasýný istedi. ÝNCELEME BAÞLATILDI Bu arada Erzincan Valiliði, bölgede inceleme yapmak için ilgili ekipleri bölgeye sevk etti. Orman ve Su Ýþleri yetkililerinin de bölgede inceleme yapacaðý, sudan numunelerin alýnarak balýk ölümlerini araþtýrýlacaðý ifade edildi. Öte yandan bölgedeki HES inþaatlarýyla krom madeninin denetlendiði, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yetkililerinin de balýk ölümlerine iliþkin bölgede inceleme yapacaðý öðrenildi. BAKIRÇAY DA ÖLÜM KOL GEZÝYOR Ýzmir'in Dikili Ýlçesi ne baðlý Çandarlý Beldesi nden denize dökülen Bakýrçay daki balýk ölümleri de çevre halkýnda korku yarattý. Çeþitli türlerde yüzlerce balýðýn kýyýya vurmasý üzerine harekete geçen Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven çalýþmaya baþlama yaþý 15 olarak gösterilmesine raðmen, hafif iþler için bu yasalarla 13 yaþýna kadar inilebiliyor. Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün (ILO) de çocuk iþçi tanýmýndaki yaþ sýnýrý 15, Türkiye'de ise çalýþan bir milyon çocuðun yüzde 21'si 12 yaþýnda, yüzde 28'i 11 yaþýnda, yüzde 19'u 10 yaþýnda, yüzde 9.4'ü ise dokuz veya daha küçük yaþlarda iþ hayatýna baþlayan çocuklardan oluþuyor. Türkiye'de 42 bin çocuk sokakta yaþýyor. 15 yaþýndan küçük çalýþanlar, 18 yaþýndan küçüklerin yüzde 70.9'unu oluþturuyor. Üstelik bu çocuklarýn yüzde 62.4'ü yine haftanýn altý günü, günde 12 saatin üzerinde çalýþýyor. Raporda, "Baþta Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerindeki kýzlar olmak özere, yaklaþýk 200 bin çocuðun" okula gitmediðine de yer verilmiþ. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) birçok konuda kýsýtlý kaldýðýnýn belirtildiði raporun en dikkat çekici tespiti ise; Türkiye'nin, BM Çocuk Haklarý Sözleþmesi'ni imzalarken anlaþmaya koyduðu çekinceler. 1995'de BM Çocuk Haklarý Sözleþmesi'ni imzalayan Türkiye, anlaþmanýn, "dil haklarý ve kültürel kimlik" ile ilgili maddelerine koyduðu çekinceleri hâlâ kaldýrmýyor. (IK/HK) BÝA Haber Merkezi 03 Ekim 2011, Pazartesi ile Bergama Belediye Baþkaný Mehmet Gönenç, bölgeye gidip incelemelerde bulundu. 'KESKÝN BÝR KOKU VAR' Bölgede balýk ölümlerinden dolayý keskin bir kokunun olduðunu ifade eden köylüler, hayvanlarýnýn buradan su içtiklerini ve zehirlenecekleri kaygýsý taþýdýklarýný söylediler. Balýkesir in güneyindeki Ömer Daðý ndan doðan 129 kilometre uzunluðundaki Bakýrçay Ovasý ný sulayan nehrin doðal yaþam hayvanlarýnýn da yaþamlarýnýn tehdit altýnda olduðu belirtildi. KÝM NE DEDÝ Bergama Belediye Baþkaný Mehmet Gönenç: Suyun kirlenmesi ve balýk ölümleri üzerine gerekli araþtýrmalarý yapýyoruz. Bakýrçay ý fabrika atýklarýnýn yaný sýra, evsel atýklar da kirletiyor. Bilindiði gibi Bergama da arýtma tesisimizi faaliyete geçirdik. Bakýrçay ýn kirlenmesini önlemek için baþta Soma olmak üzere, bölgedeki tüm belediyelerin arýtma tesisleri konusunda adým atmasý gerekiyor. Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven: Bakýrçay bölgenin hayat damarýdýr. Çevrede yaþanan kirliliklere yýllardýr direniyor. Bu daha ne kadar sürecek. Bu konuda acilen Bakýrçay ý çevre kirliliðinden koruma birliði oluþturulmalý. Çevremizde oluþan çevre sorunlarýnýn sonuna kadar takipçisi olmaya ve bu konudaki çabalarýmýzý sürdürmeye devam edeceðiz.

3 BASIN AÇIKLAMASI Sevgili Basýn emekçileri, Ülkede gerçekten iþler iyi gitmiyor, Her gün ölüm haberleriyle uyanýyoruz, yýllardýr süren çatýþmalý ortamý daha da çýkýlmaz hale getirecek ölüm haberleriyle uyanýyoruz. Yýllardýr denenen yöntemlerde ýsrar; kaný, gözyaþýný, düþmanlýklarý artýrmaktan baþka sonuç vermedi. Diyalogsuzluk, yok sayma, inkar sonuç vermedi, ülkeye barýþ gelmedi. Sýnýr içinde, sýnýr ötesinde operasyonlar sonuç vermedi. Þehirlerdeki, sokaklardaki, yollardaki bombalar, mayýnlar, baskýnlar sorunu çözmedi. Silahlar susmadýkça barýþýn dili egemen olamayacak, silahlar susmadýkça düþmanlýktan, kandan, gözyaþýndan medet umanlarýn dili hakim olacak. AKP iktidarý "herþeyi ben bilirim" anlayýþýyla hareket ettiði sürece, ülkede hiçbir þey yolunda gitmeyecek. Kamu çalýþanlarýnýn yýllardýr süren, sendikal haklar, toplu sözleþme ve grev hakký mücadelesinde de AKP iktidarý, yine "ben bilirim" anlayýþýný, dinlememeyi, yok saymayý sürdürüyor yýlý Anayasa Referandumu sürecinde, kamuoyunu kandýran AKP nin gerçek yüzü, içinde bulunduðumuz günlerde 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanununda yapýlacak deðiþiklik çalýþmalarýnda bir kez daha açýða çýktý. AKP iktidarý kamu emekçilerinin sendika hakkýný, toplu sözleþme hakkýný, grev hakkýný yok sayýyor. Yine siyasi iktidarlarýn söz sahibi olacaðý bir düzenlemeyi dayatýyor. Yani kamu çalýþanlarýnýn yoksulluðu, tek taraflý belirlemeler, sürgünler, kýyýmlar yine devam edecek. TBMM ýskata uðratýlmýþ durumda. Yargýyý zaten kendisine baðlamýþ olan siyasi iktidar, yasamanýn yetkilerini de kendi elinde topladý. Hukuk ve parlamenter sistem hiçe sayýlarak, kanunlarý hükümet yapýyor. Hiç ilgisi olmayan düzenlemelerin içlerine, hükümler konularak kamu yönetimi kanun hükmünde kararnamelerle yeniden düzenliyor. Örneðin Adalet Bakanlýðý nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK nin içine ne ilgisi varsa (!) "Tam Gün" e iliþkin düzenlemeler konuluyor. Hükümet hazýrlýðýný sürdürdüðü "Saðlýk Bakanlýðý nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK Taslaðý"nda kamu hastanelerinin iþletmelere dönüþtürülmesinden "Kamu Özel Ortaklýðý"na, ilaçtan týp ve uzmanlýk eðitimine, saðlýk çalýþanlarýnýn sözleþmeli statüye geçirilmesinden meslek örgütlerinin Saðlýk Bakanlýðý nýn politikalarýna uyma zorunluluðuna kadar neredeyse saðlýkla ilgili bütün düzenlemeler yer alýyor. Yaþadýðýmýz süreç olaðan deðildir, önceki dönem torba yasa ile bu dönem KHK ile ilgili kurum ve kuruluþlarýn halkýn dikkatinden kaçýrýlarak, toplum ve ülkenin kaderi üzerinde etkide bulunabilecek düzenlemeler yapýlmaktadýr. AKP iktidarý, halkýn yanýnda, emekçilerin yanýnda olduðu için, emekten barýþtan yana olduðu için susturmak istediði TMMOB yi de KHK ile etkisizleþtirmek, yok etmek istiyor. Ýþçilerin kýdem tazminatlarý yok edilmek isteniyor. Temsil ettiðimiz sýnýf ve kesimler açýsýndan Türkiye de yaþam koþullarý her zaman zordu. Ülkeyi yönetenler, iktidarlarýný saðlamlaþtýrmanýn dayanaðý olarak hep yerli ve yabancý tekelleri, uluslararasý emperyalist/kapitalist organizasyonlarý gördüler. Kendi halklarýna sýrt çevirip, halkýn yoksulluk, sefalet ve adaletsizlikler içinde yaþadýðý gerçeðine gözlerini ve kulaklarýný kapatýp, önlerine konulan politikalarý uyguladýlar. AKP iktidarýnda yaygýnlaþan, güvencesizlik, geleceksizlik, iþsizlik, sefalet, adaletsizliðe karþý çýkan, sesini yükseltenler ya þiddetle cezalandýrýlmakta ya da þeytaný bile þaþýrtan yöntemlerle derdest edilmektedir. Türkiye ekonomik, siyasal, sosyal alanlarýn tümünde büyük bir çözümsüzlük içindedir. Küresel krizin de etkisiyle iþsizlik artmýþ, yoksulluk ve açlýk gözlerden gizlenemeyecek bir duruma gelmiþtir. Etnik ve dinsel kökenli farklýlýklar, toplumsal barýþý saðlayacak yönde çözüme kavuþturulamamakta, tam tersine çeliþkilerin giderek derinleþtirildiði bir siyaset yürütülmektedir. Siyasal iktidar yukarýdan hükümet, aþaðýdan cemaat eliyle toplumu ve devleti kuþatmakta, kendi medyasýný, polisini, yargýsýný yaratarak herkesi dinleyen ve izleyen, korkuya dayalý büyük bir gözaltý düzeni, kendisine biat eden bir toplum oluþturmaya çalýþmaktadýr. Topraðýný, suyunu, havasýný ve yaþama haklarýný savunanlardan demokratik protesto hakkýný kullanan Hopa halký; TÝS ve örgütlenme hakkýný savunan kamu emekçisinden kýdem tazminatlarýnýn gasp edilmesine direnen iþçiler; "saðlýkta dönüþüm" aldatmacasýna karþý koyan saðlýk emekçileri, örgütüne ve mesleðine yapýlan saldýrýlara karþý mücadele eden mühendis, mimar ve þehir plancýlarý; evde-sokakta ve iþyerinde var olma mücadelesi veren kadýnlar; özerk-demokratik-bilimsel üniversite mücadelesi yürüten öðrenci gençlik; düþüncesinden dolayý cezaevlerinde baský ve tecride maruz kalanlar, "savaþa hayýr" diyen barýþ yanlýlarý; asimilasyon-inkâr ve imha politikalarýna karþý direnenler yani ülkemizdeki tüm muhalif unsurlar, farklý yaklaþýmlar, giderek baský altýna alýnýp edilgin hale getirilmeye, susturulmaya çalýþýlýyor. Biz bu ülkede hayatý her gün yeniden yaratan emekçilerin örgütü DÝSK, Ülkede tüm kamu kurumlarýnda hizmet yürüten kamu emekçilerinin örgütü KESK, Yollarý, demiryollarýný, hava alanlarýný, barajlarý, elektrik tesislerini, fabrikalarý projelendiren, yapýmýný kontrol eden, iþleten mühendis, mimar, þehir plancýlarýnýn örgütü TMMOB, Ülkemiz insanýnýn hastalanmamasý için koruyucu saðlýk hizmeti yürüten, hastalananlarý tedavi eden, herkese eþit, ücretsiz, ulaþýlabilir, nitelikli saðlýk hizmeti isteyen hekimlerin örgütü Türk Tabipleri Birliði Ve ülkede yaþananlardan hoþnut olmayan emek demokrasi güçleri olarak; Senelerdir yaþanan savaþýn bedelini ekonomik ve demokratik haklarý kýsýtlanarak en aðýr biçimde ödeyen bu toplumun vicdaný emekçiler olarak, "yeter artýk barýþ hemen þimdi" diyoruz. Tek yanlý belirlemelerle, daha da yoksullaþan emekçiler olarak Toplu Sözleþme Hakkýmýz, Grev Silahýmýz diyoruz. Kýdem tazminatýmýzý elimizden alamazsýnýz diyoruz. Mühendislerin, mimarlarýn, þehir plancýlarýnýn örgütlerini kapatamazsýnýz diyoruz. Emeðimizin deðersizleþtirilmesine, hastanelerimizin özelleþtirilmesine izin vermeyeceðiz diyoruz. Susmayacaðýz. Ýnsanca yaþamý savunacaðýz. EÞÝT, ÖZGÜR, DEMOKRATÝK TÜRKÝYE mücadelesini sürdüreceðiz. Bütün ötekileþtirilenleri, bütün maðdurlarý, ezilenleri, yoksullarý, iþsizleri, kadýnlarý, gençleri, çevrecileri, barýþ yanlýlarýný seslerini birleþtirip, daha yüksek sesle haykýrmalarý için, 8 Ekim de Ankara da yapýlacak olan EÞÝT, ÖZGÜR, DEMOKRATÝK TÜRKÝYE mitingine çaðýrýyoruz. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN 2011 yýlý Hayvan Hastalýklarý ile Mücadele Programý kapsamýnda; Nevþehir Merkez ve Ýlçelerimiz de 03 Ekim - 30 Kasým tarihleri arasýnda Sonbahar Dönemi Þap Aþýlama Kampanyasý düzenlenecektir. Konuyla Ýlgili olarak Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN yaptýðý açýklamalarda þunlara deðindi. Sonbahar dönemi Þap Aþýlama Kampanyasý ile ilgili olarak Ýl Müdürlüðümüzde 30 Eylül 2011 günü Bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya; Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü personelleri, Merkeze baðlý Belediye Baþkanlýklarý temsilcileri, Yetiþtirici Birliði Baþkanlarý, Merkez Köy Muhtarlarý ve Merkeze baðlý Kasaba ve Köylerde ve görevli tarým danýþmanlarý katýldý. Toplantýda; Þap Hastalýðýnýn ilimizdeki durumu, hastalýðýn hayvanlardaki genel durumu, aþýlamanýn önemi ve yetiþtiricilerimizin aþý kampanyasýna katýlýmýnýn en iyi þekilde saðlanmasý konularýnda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Þap aþýlama çalýþmalarýna Yetiþtirici Birlikleri, Belediyeler ve Muhtarlýklar destek vereceklerdir. Ýlimiz genelinde sonbahar döneminde yaklaþýk 50 bin baþ sýðýra þap aþýsý yapýlacaktýr. Kampanya da 2 aylýktan büyük tüm büyükbaþ hayvanlar aþýlanacak olup, kullanýlacak aþýlar Bakanlýðýmýz tarafýndan proje kapsamýnda tahsis edilecektir. Halk arasýnda -tabak- olarakta bilinen þap hastalýðý bütün çift týrnaklý hayvanlarda rastlanan çok bulaþýcý viral bir hastalýktýr. Aðýzda, týrnakta ve memelerde yaralar oluþturan bu hastalýk; süt veriminde %15, et veriminde %10 verim kayýplarýna neden olur. Özellikle buzaðý ve kuzular hastalýða karþý son derece hassas olup % 80 lere varan oranlarda ölümlere yol açabilir. Hastalýktan korunmanýn en önemli yolu, hayvanlarýn altý ay aralýkla yýlda iki kez (ilkbahar, sonbahar) aþýlanmasýdýr. Ayrýca hayvancýlýk iþletmelerinde, temizlik ve dezenfeksiyon gibi önlemler ile dýþarýdan Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Kadýn Dayanýþma Vakfý tarafýndan düzenlenen Kadýn Örgütlerinin Engelli Kadýnlarla Ýlgili Farkýndalýklarýn Arttýrýlmasý Projesi Toplantýsý, Üniversite Engelsiz Üniversite Birimi temsilcileri ile Üniversitede gerçekleþtirildi. Engelsiz Üniversite Biriminin çalýþmalarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. yeni satýn alýnan hayvanlara þap aþýsý yapýlýp yapýlmadýðýna dikkat edilmelidir sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanununun 4. maddesi gereðince yetiþtiricilerin hayvanlarýný aþýlatmalarý zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkýnda TL idari para cezasý ile cezalandýrýlmasý hükmü mevcuttur. Aþý uygulanmamýþ hayvanlarýn il ve ilçe dýþýna sevklerine müsaade edilmeyerek veteriner saðlýk raporu verilmemekte, hayvancýlýk teþvik ve desteklemelerinden faydalanamamaktadýrlar. Aþýlama kampanyasý; Nevþehir Merkez de Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü, Ýlçelerde ise Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüklerimiz tarafýndan yürütülecektir. Üreticilerimizin kampanya döneminde hayvanlarýný aþýlatmalarý þap hastalýðý ve aþýlama programý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Ýlgililere duyurulur. NEVÞEHÝR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ NEÜ DE KADIN ÖRGÜTLERÝNÝN ENGELLÝ KADINLARLA ÝLGÝLÝ FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESÝ Ana hedefi, kadýn örgütlerinin konu ile ilgili farkýndalýklarýnýn arttýrýlmasý yolu ile engelli kadýnlarýn güçlendirilmesine katkýda bulunmak olan projenin koordinatörü Ezgi Sarýtaþ ve Atölye Eðitimcisi Gülay Oskay toplantý öncesi Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Sarýtaþ Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç a proje hakkýnda bilgiler sundu. Toplantýda, Çankýrý, Eskiþehir, Kýrýkkale ve Nevþehir deki kadýn örgüt ve gruplarý ile konuya ilgi duyan baðýmsýz kadýnlarýn; toplumsal cinsiyet temelinde engellilik, engelli kadýnlarýn haklarý, sorunlarý ve engelliliðe hak temelli yaklaþým çerçevesinde yapýlabilecekler konularýnda farkýndalýklarýnýn arttýrýlmasý ile ilgili hedefler ele alýndý.

4 Gelenekleri birbirini izlemesi veya dönemsel olarak deðiþerek birbirini tamamlamasý evrensel düþünce için her zaman yaratýcý olmuþtur. Bir düþünce bir coðrafya da tutuklanýrken veya yaftalanýrken, baþka bir coðrafyada devrimci bir düþüncenin, barýþçýl veya hümanist yaþamýn parçasýna dönüþebiliyor. Ortadoðu nun her devrimci düþüncesinin ana damarýnýn kökleþebilmesi için kanla beslediði felsefeleri bu anlamda üst bir perdeden sýrlaþtýrarak veya kurallaþtýrarak sürdürmüþtür. Bu tür düþünceleri takip eden veya yeni düþünceler üretip de yaþadýðý topraklarý terk etmeyen çok az sayýda bilge vardýr. Hayatýn anlaþýlmasýný hakikatin anlaþýlmasý, Hakk ýn anlaþýlmasý olarak gören güçlü direniþ felsefeleri de bu amaçla akýlcý, doðacý ve insan doðasýna ve ruhuna uygun düþünme biçimleri geliþtirmiþlerdir. Öðretilerin bu öðrenme sistemine katýlan canýn/öðrencinin belli bir disiplin ve rehberlik aracýlýðý ile baðlayýcý bir yaþam alaný yaratmýþtýr. Bunun altýnda yatan iradi, disiplinli gerekçe bilgiyi öðrenmeyi zorlaþtýrmak veya saklamak deðildir. Bilgi adým adým öðrenilince sorunsuz ve yeniden üretilebilir, geliþtirilebilir aþamalara taþýnabilir. Bu nedenle özgünlük ve yaratýlan özgürlük bu düþüncelerin yarattýðý sýçramalardýr. Felsefi ve inançsal düþüncelerin özgürlüðünün hala geçerli olmadýðý evrenimizde bu birikimleri yaratanlarýn cesareti, günümüz gözüyle esarete dönüþmüþtür. Bunun en önemli nedeni sürekli yorumlayýcý ve modern düþünceler karþýsýnda barýnma, yeniden düþünme, özgün ve özgür kalabilme, yaþayabilme þansýnýn, sabrýnýn ve disiplinli olabilmeni eksik kalmasýdýr. Hacý Bektaþ Veli ye baðlanan Dört Kapý Kýrk Makam bu öðretilerden biridir. Taocu, Yogacý geleneklerin yaþadýðý coðrafyada da þu koþullarda yenilenme, modernleþme ve anlaþýlabilir kýlýnmak için bu düþünceler tutsak hale getirilmiþtir. Çevre inançlarýn etkisinin yükselmesi, bu tür bilgelik öðretilerinin anlaþýlmasýnýn ve yorumlanmasýnýn bu kültür formlarýna göre yeniden deðer kazanmasý ile önemli ölçüde kirlilik yaþanmaktadýr. Batýnî felsefe dünyasýnda da, Taocu, Yogacý gelenek dünyasýnda da iyilik ile kötülük birbirine koþar, uzun ile kýsa birbirine tutunur, ezgi ile gürültü ayný hoþgörünün parçasýna ve ayný ruha taþýr, zor ile kolay ayný þey sayýlýr. Bu nedenle aldatmaca düþünceler veya sahtelikler gerçekte bu öðretilerin gizlerinde, derinliklerinde yer almaz. Günahsýzlar dünyasý olarak da tasarlanan bu dünyalar da söz söylemek için kuralý saymak, bilmek, saklamak ve sýrrýn özüne yakýn durmak gerek. Bu dünya da güzel-çirkin bilinmeden deðerli deðildir. Bu dünya da tat-acý çekilmeden elde edilebilir deðildir. Zýtlarýn sýnýrý etki ve farklarýnda deðil anlam ve yaratýcýlýklarýndadýr. Bu dünyada öðrenmeyi terk etmek yoktur. Öðrenme terk edildiðinde insan olmaktan da çýkýlýr. Bu nedenle bir gayb aleminin kapýsýnda olmadan düþünmek yasaktýr. Bilmek için acý ve sabýr kuraldýr. Ýlk kural böyle iþletilir. Çilenin getirdiði yeni ve deðiþmiþ insan olmadan düþünmeye baþlanmaz. Kiþinin metamorfozu kiþilik kazanýlmasý için þarttýr. Bu dünyada mutluluk felaketin, acý öðrenmenin ve sezginin habercisidir. Nesnelerin doðasýný öðrenmek yanýnda nesnelerin, maddelerin diline vakýf olmak gerek. Öz arayýcýlýðýnda doða taklidi veya uyumuna uygun yollarýn izlenmesine karþýn, canlý olsun olmasýn tüm doðanýn dilini anlayarak, sezerek hareket etmek gerek. O dile ulaþmanýn bir yolu gözlem ve deneyse, diðer yolu da öðrenilmiþ ve güçlendirilmiþ sezgidir. Çünkü nura/aydýnlýða kavuþmak için aydýnlatýcý sezgiye varmak gerek. Bu doðayý taklit etmek karda metafiziði de tüketmekle mümkün olabilir. Taocu gelenekte Tao yu anlayabilmek için öncelikli olarak tabiat bilgisini öðrenme aþamasýndan geçmiþ olmak ve ancak ondan sonra varlýða, Hakk a dair düþünmek gerek. Bu aþkýnlýk halini yakalamak için zorunlu koþul Tao nun kendisine yani mutlak bir e yönelmek gerek. Tao evrenin, nesne ötesinin, ibadetler dahil her þeyin oluþ biçimini kapsar. Spiritüel bir sistem olarak ise Tao, zihnin ve gerçekliðin varoluþçu niteliðini idrak etmek, doðanýn deðiþimleriyle uyum içinde yaþamayý öðrenmenin yoludur. Bu yüzden Tao, bir ve bütün olarak, hem amaç, hem yol, hem de yolculuktur. Alevilik de bir yol dur. Hem de seçilimli bir yoldur: Yol bir sürek binbir koþulunu ve özgürlüðünü güder. Bu kural Taocu ve Yogacý gelenekte de mevcuttur. Herkesin Tao ya ulaþmak için kiþisel yol ve düþünce geliþtirme hakký vardýr. Taoculukta insan evrenin bir mikrokozmosu, toplumdaki kozmik örüntü modellerinin ise mikroskopik bir yansýmasýdýr. Bu düþünceyi geliþtiren ilk Taocular, doðanýn sürekli bir akýþ ve deðiþim içinde olduðunu ve bu deðiþimlerin de bazý belirgin ve düzenli modelleri takip ettiðini farkettiler. Doðadaki deðiþimleri gözleyerek ve bu modelleri anlayarak, doða ilkelerini yaþamlarýna uygulayabileceklerini ve böylece evrenin akýþýyla, yani Tao yla, uyumlanabilmenin koþuluna (sonucuna) vardýlar. Tao yla en üst derecede baðlantýyý kurabilen kiþiye, yani varlýðýnýn özüne, kaynaða dönmüþ olana, hsien veya ölümsüz dür: Hakikat e ulaþmýþ varlýktýr. Mutlak Bir (Vahid-i Mutlak) Mutlak Bir in öncelikli alaný nefistir. Taocu geleneðe göre nefis insanýn kendi icadýdýr. Ancak gerçekte böyle bir zorunluluk varmýþ gibi davranýlmasýný þart koþar. Nefsi kendisine rehber seçmeyen kiþi Taocu yola girme ilkesine uymuþ olmaz. Bu birinci ilkede insanýn yanýnda kendinden baþka rehber bulunmaz. Birey nefis ilkelerini kendisi geliþtirir. Bunun üzerine bilgi edinilir. Nefsi geliþmemiþ birey bilgiyi amaç dýþýnda da kullanabilir. Bu nedenle bilmenin kendisi zararlýdýr. Bilmenin bir kalitesi olmak durumundadýr. Bu nedenle bilginin edinilmesi için basamak olarak ele alýnabilir patikalar olmak durumundadýr. Faziletli veya erdemli kiþilik ya da yaratýcý erdemli güç olan Tao, yaratma, hayat verme kapýsýný ancak bu koþulda açmaya baþlar. Þimdi bu yolla kalp gözü açýlmaya baþlamýþ bireyde Taocu belli kutsallýklar görünmeye baþlar. Taocu kutsallaþmaya yönelmiþ birey; kutsal insan için yol, Ýnsan-ý Kamil düsturudur. Kutsal insan olabilme seçeneði; bütün deliklerin ve kapýlarýn týkanmasý ile elde edilir. Yani zihni, fiziki ve maddi arzular dan temizlenmiþ olmak gerek. Bu temizlenmenin gerçekleþmesi için beþ rengin (beyaz, siyah, mavi, kýrmýzý ve sarý) insaný kör etmesinin engellenmesi; beþ lezzetin (tatlý, tuzlu, ekþi, acý ve zehir acý) insanýn aðýz tadýný bozmasýna izin vermeyerek nefsin güçlendirilmesi saðlanmalýdýr. Bu hal kutsal insan ýn batýna(karýn) ve göze itibarý, ilgiyi yok etmesine yardým eder. Ýþte transformasyonunu bu ilk adýmla geliþtirmiþ olan insan için ming; temel tavýr ve davranýþlardaki deðiþim yeni bir hayatý edinmesini saðlar. Bu Ýnsan-ý Kamil kulvarýdýr. Yani Mutlak Bir i (Vahid-i Mutlak), Tao yu tatmaya baþlayabilir. Bu ayný zamanda insanýn kendisini mekan tutmasýdýr. Mekan ve eþya ile bir olabilmenin çizgisini yakalamaktýr. Nefsini kaybetmiþ kutsal insan ile eþya veya nesneler arasýnda fark yoktur. Ben ve nesne ayný hakikatin parçasýdýr. Bu durum Taocu gelenekte otururken unutmak olarak nitelendirilir. Yani kutsal insan; a) vücudun bütün uzuvlarýndan kurtulur; b) insan hem þekil hem de zihin (baðlarýndan) faaliyetlerinden kurtularak kulak ve göz gibi organlarýný iptal eder; c) bu hallerin gerçekleþmesi durumunda Her Þeye Yayýlmýþ Olan (Tao) ile vahdet (birlik) bilincine eriþebilme koþuluna ulaþýlmaya hazýr olunur. Otururken unutmak Tao olabilmektir. Bu düþünce þöyle ifade edilir: Tevhide kavuþanýn meyli, dönüþüme uðrayanýn da sabitliði kalmaz. Bu dönüþüm bir bitiþ deðildir. Ýnsanýn yeni yola nasýl uyum saðlayabileceðinin kalýbýdýr. Bu hal baþlangýçta bir ruhani/metafizik boþluk yaratýyormuþ gibi görünür. Temelde ise bu durum zihnin tasfiyesi olarak ele alýnýr. Bu zihin tasfiyesi gerçekleþmeden kiþi Ýnsan-ý Kamil olmaya uyum saðlayamaz. Bu tam olarak nefsin çöp e atýlmasýdýr. Baþka bir anlamý da zihin orucu na yatmaktýr. Ýbn Arabi nin düþünce sistematiðine uyumlu bir Vahdet-i Vücud a yaklaþmaktýr. Ýbn Arabi bu durumu bütün Varlýk alemini zevk etmek olarak deðerlendirir. Nesneleri zihinden defetmiþ kiþi artýk Ebedi Þimdiki Zaman dadýr ve burada ne Ölüm ve ne de Hayat vardýr. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta doðanýn, nesnelerin diyalektik uyumunun insan için de geçerli olmasýdýr. Tüm nesnelere (canlý veya cansýz) farklýlaþma açýsýndan bakýlacak olursa (hiçbir þey baþka herhangi bir þeyin aynýsý deðildir), ancak yine aynýlýk açýsýndan bakýldýðýnda, bütün nesnelerin hepsi bir ve aynýdýr. Bilgelik öðretileri açýsýndan, kuramsal olarak nesnelerin hareketini bilmek veya bu ezeli Hakikat i bilmek ise Nur a kavuþmaktýr. Þimdi Alevilik düþüncesinde de temel bulmasý gereken bir önemli noktaya dikkat çekmek gerek: Kutsal insan (Ýnsan-ý Kamil) katý bir biçimde sabit bir zihne sahip deðildir. O, diðer insanlarýn zihinlerini kendi zihni kýlandýr. Alevilikte Hacý Bektaþ Veli, Pir Sultan Abdal baþta olmak üzere Ýnsan-ý Kamil lerin nasýl örgütlü bir güç oluþturduklarý anlaþýlamamaktadýr. Onlarýn tüm güçlerini bireysel ve tanrýsal bir silsileden edindikleri yönünde bir yanlýþ anlama önerilmektedir. Doðrusu Ýnsan-ý Kamil, topluma kendi düþünce ve amacýný kabul ettirebildiði oranda toplumun önderi olarak kabul görür. Burada yer alan; O diðer insanlarýn zihinlerini kendi zihni kýlandýr kuralý Batýnî tüm toplumlarda önemsenen bir ilkedir. Bu ilke, Ýnsan-ý Kamil in (önderin) toplumu etkilemek için nasýl bir yol izlediðini belirlediði gibi, toplumun da önder yaratma psikolojisini nasýl gerçekleþtirdiðini göstermektedir. Dört Kapý Kýrk Makam ýn insanýn geliþmesine ve yenilenmesinin en üst aþamasý Taocu, Yogacý geleneklerde ise hakikat aþamasýnýn son katmaný olan kayýtlardan azade olmak olarak karþýmýza çýkar. Eðer insan kendisini kayýtlardan (eþyalardan) azade kýlamýyorsa bu, nesnelerin onu sýký sýkýya baðlamýþ olmasý olarak deðerlendirilir. Ýnsan-ý Kamil in bütün hikayesi bu aþama ile yeni bir don bulur kendine. Yine bu aþamalarý katetmiþ insan topluluðunun bu aydýnlanma sürecinde kavuþacaðý aþama; Nur dur. Yani Nurlanma, Nuraniler zümresine (Güruhu Naciye ye) katýlma (ming) aþamasýdýr. Bu sürece girmek, çýkmak; hür olmaktýr. Yine düþüncenin ve bedenin yetiþtirilme yolculuðuna dönersek karþýmýza nefsin(soul) biçimleri çýkacaktýr. Burada nefis olarak ifade ettiðimiz þey ise iki farklý cevherden (iki farklý nefis) oluþur; bunlardan ilki yüce ya da manevi nefis; ikicisi ise, bedene ait maddi fonksiyonlarý tanzim eden sefil ya da fiziki (hayvani) nefistir. Bunun baþka bir ayrýmý da ruh ve gerçek nefis olarak ifade edilir. Burada Aleviliðin sýnýrlarý tam olarak belli olmayan can/ruh kavramý ile Taocu gelenekte yer bulan düþünce arasýnda bir anlayýþ farký vardýr. Taocu düþünce geleneðine göre bir kiþi öldüðü zaman ruh u Sema ya çýkar, gerçek nefsi ise Arz a girer. Taocu geleneðe göre kiþi doðduðunda da P o (gerçek nefis) halindedir. Yine Tao (Yol) ile bir olmak Kozmik Nefs (Nefs-i Küllî) e dönüþmektir. Bu felsefelerin özeti olarak ele alýnan iki kavram ise kolayca karþýlýk bulmaktadýr; yani Yang ve Yin. Yang; aydýnlýðý, erkeði, Güneþi; Yin ise karanlýðý, diþiyi, siyahý, Ayý simgeler. Bu simgeler ayrýca Celal ve Cemali de temsil eder. Ýnsan-ý Kamil in davranýþ kalýplarý, nefsi ölçülürken örnek olarak su verilir. Buna göre; Sema nýn altýnda sudan daha yumuþak ve daha zayýf olan bir þey yoktur. Ama sert ve kuvvetli þeyleri aþýndýrmada da onu hiçbir þey geçemez. Çünkü hiçbir þey ona direnemez, ona hakim olamaz. Su, bu nedenle Ýnsan-ý Kamil in haline en uygun suret tir; Ýnsan-ý Kamil de hiç kimseyle rekabet etmez. Bundan dolayýdýr ki hiç hata yapmaz. Sema nýn altýnda bu nedenledir ki kimse onunla rekabet edemez. Alevi toplumsal düþüncesine kutsallýkla girmiþ olan kamil olma yüceliði bu nedenle aþýlamayan, ancak ulaþýlabilen bir haldir. Resul (risalet; gönderilen anlamýnda) da olan Ýnsan-ý Kamil bu nedenle dokunulamaz bir noktadadýr. Bunu yaratan veya bu yüceliði saðlayan ise toplumun ona tanýdýðý veya onun içinde bulunduðu topluma tanýdýðý diðer insanlarýn zihinlerini kendi zihni kýlan. olmasýndan kaynaklanýr. Ýbn Arabi de Yetkinleþen Kavramlar Vahdet-i Vücud kavramýnýn geliþtirdiði felsefi alanda biçim bulan Ýnsan-ý Kamil tasarýmý bir bütün olarak bilgelik öðretilerinin devamýdýr. Bu anlayýþýn ne ve nasýl olduðu düþüncesini Ýslam coðrafyasýnda belirgin olarak tartýþan ve dikkat çeken ilk temsilcilerden biri de Ýbn Arabi dir. Varlýðýn ne olduðu düþüncesinden baþlayarak Vahdet-i Vücud u geliþtirmiþtir. Birliðin ulaþmasý gereken nokta Bir olmaktýr. Yani geliþmiþ olarak ele alýrsak Hak ile birlik olmaktýr. Taoculuða göre ise bu Tao ile birlik olmaktýr. Yine Ýbn Arabi de nefsi yok etmek ; olarak ele alýnan fena Taoculukta nefsini unutmak olarak karþýlýk buluyor. Yine Nefs-i Külli Taoculukta, Tao ile bir olmak olarak ele alýnýrken, Ýbn Arabi de bu kavram Mutlak (Hak) ile vahdet halinde olmak olarak önerilmiþtir. Genel olarak Ýslam coðrafyasýnda yapýlanan Batýnîlik ile Taocu gelenek çizgisindeki öðretilerin coðrafik ve zamanlama olarak doðrudan birbirlerini etkilemeleri mümkün görünmemektedir. Buna raðmen kavramlarýn bazý farklýlýklar dýþýnda bu kadar birbirine yaklaþmýþ bir özgünlük içinde olmasý olaðanüstü bir kavramlaþtýrma, düþünce kurgusu, akýl ile doðayý ve insaný anlamlandýrmayý göstermektedir. Batýnîlikteki kavramlarý yorumlayan düþünür Ýbn Arabi ile Taocu geleneðin üstatlarýndan olan Lao-Tzû [Yaþlý (ölümsüz anlamýnda kullanýlmaktadýr) Üstat] arasýnda Hak-Tao nun yapý ve anlamlar açýsýndan benzer biçimde anlamlandýrýlmýþ olmasý çarpýcýdýr. Bu kavramsal anlamlandýrmalardan birisi de Varlýk týr. Ýbn Arabi ye göre Varlýðýn katmanlarý: 1) Zat mertebesi (Sýrrü-s Sýr, Amâ) 2) Ýlahi Sýfatlar ve Esmâ ü-l Hüsnâ mertebesi (Ulihiyet mertebesi) 3) Ýlahi Faaliyet mertebesi (Rububiyet mertebesi) 4) Suretler ve Misaller mertebesi 5) Hislerle algýlanan âlem mertebesi Lao-Tzu ya göre Varlýðýn katmanlarý: 1) Sýrlarýn Sýrrý 2) Varlýk-dýþý lýk (Adem ya da Ýsimsizlik) 3) Bir (Vahid) 4) Varlýk (Sema ve Arz) 5) Onbin nesne Bu her iki sistemi yorumlayan Ýzutsu, ilk mertebelerin mutlak bir Sýr olmasý, yani bütün farklarý ve sýnýrlarý ve hatta sýnýrlý olmamayý da aþan, mutlak surette bilinmeyen ve bilinmesi de mümkün olmayan bir þey olduðu düþüncesindedir. Geriye kalan dört mertebenin/katmanýn ise zâtî ontolojik tekâmül sürecinde Mutlak Sýrr ýn takýndýðý çeþitli suretler olduðu görüþündedir. Ýzutsu ya göre bunlarýn hepsi de Bir e çýkar. Ýbn Arabi nin sistemleþtirmesi ve katmanlaþtýrmasý ile Lao- Tzu nunkiler ayný anlamlar çerçevesinde ele alýnmýþtýr. Bu karmaþýk düþüncelerin böylesi birbirine yakýn olmasý bazý kavramlarýn evrenselliðini göstermesi yanýnda, Ýbn Arabî nin sanýldýðýnýn aksine belirgin bir dine baðlý bir bilge olmadýðýdýr. Ýslami kavramlardan, düþünce yorumlarýndan yola çýkarak onu aþan bir düþünce sistematiði geliþtirmiþtir. O içinde bulunduðu kavramlar dünyasýný öncelikle evrensel düþünce, ontolojik ve epistemolojik bir sistemleþtirme çerçevesinde ele alýyor. Ýbn Arabi Batýnîlikteki bazý kavramlarýn yapýlanmasýnda önemli düþünceler üretmiþtir. Bu kavramlarýn baþýnda Ýnsan-ý Kamil ve Vahdeti Vücut gelir. Hala tartýþtýðýmýz kavramlarýn deðersel ve kavramsal netliklerinin nasýl bir yol alacaðý sorunsalýný, onun bu anahtar kavramlarý geliþtirmesine, yorumlayýþýna borçluyuz. Devam Edecek

5 GÜLÞEN ÝÞERÝ/BÝRGÜN Son olarak Nuri Bilge Ceylan ýn "Bir Zamanlar Anadolu da" filminde yer aldý Fýrat Tanýþ. 'Geniþ Aile' dizisi ise devam ediyor baþarýlý oyuncunun. Uzun yýllardýr oyunculuk yapan, sinema, tiyatro ve dizilerde de yer alan Tanýþ ýn bir de müzikle güçlü bir baðý var Kurduðu cümleler bu baðýn çok derin yerlerden geldiðini gösteriyordu. Ýlk kez röportaj yapacaktým Fýrat Tanýþ la, Moda çay bahçesinde buluþtuk. Biraz hayata dair sohbet edelim istiyordum "Bir Zamanlar Anadolu da" filmi gündemdeydi, Fýrat Tanýþ ise belli ki filmle ilgili pek birþey söylemek istemiyordu, tek bir cümle söyledi filmle ilgili, nedenini sormamam þartýyla, sormadým; yeterince açýktý aslýnda. Derin yerden konuþuyordu, didaktik bir röportaj beklerken kendimi hoþ bir sohbetin içinde buldum, hatta kayýt cihazýnýn açýk olduðunu unuttum, uzun yýllardýr iyi arkadaþ olan iki kiþinin sohbeti gibiydi konuþmamýz Aldýðý ödüllerden ülke sorunlarýna, oyunculuktan müzik yaþamýna pek çok þeye dokunduk. Yakýnda belki de bir albüm çýkartacaðýnýn müjdesini de verdi. Geniþ Aile deki oyunculuðu devam ederken TRT de yeni bir diziyle de anlaþtýðýný söyledi Bazen ciddi meseleleri espri ile süsledi, bazen de uzun uzun düþündü dünyanýn halden anlamaz haline "Bir Zamanlar Anadolu da" filmiyle baþlayalým mý? Bunun için tek bir cümle söyleyeceðim; hayat, küfür ve sinkafla geçmeyecek kadar keyiflidir Sinema, tiyatro ve dizilerde eþ zamanlý devam ediyorsunuz. Keyif aldýðýnýz alanlarý ise hep tiyatro ve sinema olarak ifade ettiniz. Televizyon bir oyuncu için para kazandýrmanýn dýþýnda birþey kazandýrmýyor. Her ne kadar oyuncular bir rolle karþýlaþýnca heyecanlansa da, çoðunlukla yapýmcýlarýn ilk aklýna gelen olursunuz. Ýyi adamý kim oynar, kötü adamý kim oynar, esas kýz kimdir gibi birtakým genelcast yapýmlarýnýn içinde kalýr. Sinemada da böyle Farký ne o zaman? Sinema ve televizyonun farký þudur: Sinema bilet alýnarak veya korsan izlenir, televizyon evde beþ para ödemeden çekirdek yiyip izlenir. Korsana ihtiyaç duymadan da izlenebilir Ýkisinin kesiþtiði nokta, emek, zaman ayný oranda iþler, fakat oyuncular birinden doðru dürüst para kazanamaz ama öbüründen kazanýr. Ben keyif almanýn nedenini anlayamadým, sinemada bulunmak neden daha keyifli olsun, tiyatroda olmak neden daha keyifli olsun Ama biz oyuncular birinden keyif aldýðýmýzý söyleriz, sinemadan Aralarýndaki fark bu bence, tüketim þekli çok önemli bir fark oluþturuyor. Dizilerin oyuncular için tehlikesi nedir peki? Dizi, kilometresi olmayan bir oyuncu için büyük bir tehlike.çünkü onu tembelleþtirmeye çok yatkýn bir þey. Siz nasýl baþarýyorsunuz? Biraz daha sisteminin dýþýnda durmaya çalýþýyorsunuz Ben yaklaþýk 10 yýldýr televizyonda çalýþýyorum. Reklam kuþaklarýndaki paralar gerçek sahiplerine gitmiyor ki, böyle bakýldýðýnda hangi sistemin dýþýna çýktým ki? Böyle bir þansým yok. Ben bir þeyin dýþýna çýkmý þolduðumu sanmýyorum Bu konuda gerçekten bir þey yaptýðýmý da sanmýyorum. Sadece oyunculuktan keyif alýyorum, müzikten keyif alýyorum. Keyif alarak yaptýðým iþler var o kadar. Ne yaptým ki, ne yapýyorum, yaptýðým ne? Ýdealleriniz var mýydý? "Þunu yapayým" falan gibi þeylerim yok. Ýstanbul Anadolu yakasýnda setten eve, evden sete giden; Kadýköy e en fazla gelen, karþýlara gitmeyen, çok sevdiðim için artýk Ýstanbul dan tiksinen, Cihangir e hiç uðramayan, oradaki insanlar ne yapar, ne der hiçbir fikri, bilgisi olmayan biriyim iþte Bu bir tercih mi? Evet tercih Cihangir e neden uðramýyorsunuz? Sayýsal olarak Cihangir, Türkiye entelijansiyasýnýn bir çoðunluðunu ifade ediyorsa, niçin sandýktan AKP çýktý? Bunun cevabý açýk: Oy sayýsý ile ilgili bir þey, orada yaþayan insanlar kendi ikametgâhlarýný bile oraya aldýrmadý. Yani yaþadýklarý yerle ilgili hiçbir sorumluluk almayýp bir de gidip bulunduklarý yerlerde oy vermediler. AKP gitti bunlarýn barlarýný, kafelerini kapattý, buna da hiçbir þey yapmadýlar. Yapacaklarýný da zannetmiyorum. Müziðe olan ilginiz nereden geliyor peki? Ýçimden geliyor, uzun zamandýr her gün oturup bu konuyla ilgili de disiplinli çalýþmýyorum doðrusu Kadýköy, okuduðum lise, çevremdeki tatlý güzel insanlar Oyunculuðunuz boyunca ödüllerle yol aldýnýz, neler hissettiriyor tüm bunlar? Þimdi baktýðýmda çok anlamlý, aman aman da bir þeymiþ gibi gelmiyor. Çünkü ne iþe yarýyorlar, büfenin üzerinde duruyorlar. "Türkiye de festivalcilik nedir? Festival nedir?" gibi durumlar var. Bir de gelen misafirlerimizi geri kovduðumuz festivaller yapýlýyor. Emir Kusturica yý kovduk memleketimizden, sað olsunlar! Garip bir zihniyet iþte Ödüller bir anlam ifade etmiyor mu? Bir anlam ifade eden var. Ýstanbul Film Festivali nden aldýðým parayla evlendim. Ama Altýn Portakal aldýðým için kendimi þanlý-þöhretli ve bu dünyanýn en þanslý insaný hissetmedim, Ýstanbul Film Festivali nde 'en iyi erkek oyuncu' ödülü aldýðým için muhteþemim gibi þeyler hissetmedim. Bu dünyada olduðum için çok þanslý hissediyorum o kadar Bir yandan da dizi oyunculuðu devam ediyor, son yýllara bakarsak sinemada politik filmler izleyebiliyoruz, çok iyi sinemacýlar yetiþiyor ama bir yandan da dizilerde görmeye baþladýk bu politikliði, neler oluyor? Bir parmak bal, sus payý Artýk bir yerlerde sýkýþan havanýn çýkmasýna izin veriyorlar. Bunu yaparken de para kazanýyorlar. Düþünün 'Hatýrla Sevgili deki Maltepe olayýný. Gerçekten öyle miydi? Deniz Gezmiþ romantikti de Mahir Çayan Teksas Tommiks miydi? Bütün bunlarý oturup enine boyuna düþünmek lazým. Tamam, anlatýlýyor da, olduðu gibi mi acaba? Neyin yanýnda, kimin tarafýnda? Hangi dille, hangi argümanla? Bunlar çok önemli Sinema için böyle diyebilir miyiz? Sonuçta ortada çok büyük bir emek var. Dünyada da film çekmenin kolay bir þey olmadýðýný biliyoruz. Böyle bir emek dururken iyisi, kötüsü,doðrusu, yanlýþý önemli deðil. Ýnsanlar çeksinler. Bu iyi bir þey bence. Olmasý gereken bir þey, an gelecek o kendi dilini bulacaktýr. Siyasi filmlerde oynamak sizin de siyasi tercihiniz miydi? Siyasi bir oyuncuyum. 'Mavi Gözlü Dev de oynamak tabii ki siyasi bir tercihtir oyuncu arkadaþým için ya da 'Devrimden Sonra da oynamak elbette ki siyasi tercihtir. Taraf ve yön olarak hangi tarafta durduðun, hangi insanlýk paydasýnýn içinde hissettiðine dair durumdur, taraftýr. Peki, üniversite yýllarýnýzda siyasi ortam nasýldý? Öyle bir þey yoktu. Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý oyunculuk bölümündenim dediðinde polis senle ilgilenmezdi. Çünkü herhangi bir tehlike addetmezdin onun için. Ben daha çok Kadýköylü olmanýn Kadýköy de büyümüþ olmanýn nimetlerinden yararlandým. Toplumsal Araþtýrmalar Vakfý, BEKSAV gibi vakýflarda bulunma, o havayý soluma imkâným oldu. Þimdi de Nâzým Hikmet de bulunma, partinin etkinlik çalýþmalarýnýn içinde bulunma gibi bazý þanslarým oldu, oluyor da hâlâ 'Devrimden Sonra' filminde aydýn yazarý öldüren bir faþisti oynuyordunuz ve cezaevine girdiðinizde devrimciler size bir hayli iyi davranýyordu Sanýyorum film en çok buradan eleþtiri aldý, ne dersiniz? Filmdeki karakter, aydýn yazarý vuruyor ve bunu içeri alýyorlar. Ancak buna iþkence yapmýyorlar. Tarihsel süreçte bunun böyle olmadýðýný biliyoruz, evet. Bunu yapanlar da devrimciler. Buradan yola çýkarsak, "iþkence yapýlmaz mý caným, devrim olsa da iþkence yapýlýr bu iþin raconu budur" mu demek istendi? Biz de insanlarý askýya alýp altlarýnda piknik tüpü mü yakalým? Bu neyin, hangi intikamcýnýn kafasýdýr? Teknik kýsmý konuþulur Türkiye solunda geçmiþin aðýrlýðý fazladýr ama Yas diyoruz biz buna Kiþide de vardýr, birini kaybedersiniz, yasýný tutuðunuz bir süreç vardýr bu geçer. Diyor ki Hallacý Mansur, faziletiniz yoksa yaratýn, yaratýn o zaman Bizi yas psikolojisine sokan, geçmiþle olan baðýmýz deðil midir? Var mýdýr zaman? Hangi zamandan bahsediyoruz, þu andan öte ne var ki! "Ýþkence yapýlmaz mý" eleþtirisinin altýnda da bu yas psikolojisi var. Siz bu duruma intikam mý diyorsunuz? Kötü geçmiþten intikam olabilir, kötü geçmiþin ortaya koyduðu durumlardan intikam almak olabilir. Böyle düþünmek normal deðil mi? Normal demek biraz anormal deðil mi? Geçmiþte çok büyü kacýlar, kayýplar vermiþ bir soldan söz ediyoruz aslýnda Ölüsüne bile kavuþamayanlardan Hani kabemiz insandý, oraya ne oldu? Pir Sultan vardý, Mevlana vardý Sol cenahýn sahiplendiði deðerlerdi hani? Dünle birlikte gitti cancýðýmýz, þimdi yeni þeyler söylemek lazým bunlarý Mevlana diyor Ona niye iþkence yapmadýn diyen adama þunu diyorum: Dünle beraber gitti cancýðýmýz þimdi yeni þeyler söylemek lazým Demeyim mi? Bu konuda büyük bir kitleyi eleþtirmek benim görevim deðil ama böyle bir dýþ gerçeklik, benim dýþýmdaki bir gerçekliktir Bu beni aþar. Ben kendi öz disiplinimden sorumluyum. Bunun için hayatta yaptýðým þeyler var; disiplin içinde davranmak, temel deðiþmez bazý þeylere sahip olmak. Öfkenin ve mutluluðun yarattýðý bazý illüzyonlara kapýlmamak. Sýr tutmamaya, içinde sýr barýndýran, giz barýndýran, baþkalarýnýn anlamamasýný gerektirecek þifre barýndýranlarýn içine girmemek, benim kiþisel yaptýðým birþey. Arkadaþlarýma da bunu öneriyorum. Bunun saðcý olmakla, solcu olmakla alakasý yok. Bu þu anlama gelmesin, sayýsý yüzbinlere varan kayýplar, toplu mezarlar, iþkenceler, bütün bunlarýn acýsýný bir çýrpýda da unutalým gibi bir balon köpüðü fikrine de sahip deðilim tabii. Sanat tüm bunlara nasýl etki eder? Ya olduðun gibi görün ya da göründüðün gibi ol Sanat bir görülme meselesi. Olayýn, temanýn görülmesi þekliyse o zaman olduðumuz gibi görünmekte fayda var. Bunun için samimi olmakta fayda var. Mesela oyuncu insaný etiyle, kemiðiyle anlattýðý için önce insan gibi, insansý olsun oynadýðý þey bence bu yeter. Ýnsana zaaflarýný anlatsýn, sanat muhalif olmasý yönünden zaafla ilgilenir. Demek ki insanýn ideal yanlarýndan deðil, zaaflý yanlarýndan bahsetmesi gerek. Demek ki halden anlamýyoruz Gelelim gündeme dair sorulara Þu günlerde sýkça konuþulan konulardan biri Kürt meselesi, siz nasýl bakýyorsunuz olaya? Yüzyýlýn baþýnda da en çok konuþulan mesele Türk meselesiydi. Bize en yakýn yaþam olasýlýðý 3.2 milyar ýþýk uzaklýðýnda belki var. Oraya kadar ot bile yok. Býrak Türk ü, Kürt ü, Çerkez i, ot yok Kimin dilinden bana ne ya! Halden anlýyorsam eðer, kaç dil bildiðimin ne önemi varki? Bunlarýn, yani görünenin altýnda bambaþka þeyler var. Ölenlerin geride býraktýklarýna yazýk oluyor, olan genç ölenlere oluyor Güzel bir dünya ve baþka alternatifimiz var mý? Fakat herkes baþka alternatifi varmýþ gibi davranýyor, çok enteresan Bu Kürt meselesi çözülecek gibi mi peki? Çözüleceðini sanmýyorum ve bu konuda da ümitli deðilim. Bu, þu anlama gelmesin, çözülmüyorsa o zaman vurun kahpeye, yakýn bütün gemileri de demiyorum. Ama benim deðiþtiremeyeceðime inandýðým gerçeklikten bahsediyorum. Bunun için yapacaðým bir þey yok. Keþke elimde sihirli deðnek olsa da bu meseleyi herkesin iyiliði olacak noktaya getirebilsem, ama yok. Bir anlamýyla siyasi atmosfer sanatý da etkiliyor: Güneydoðu da askerler ölüyor sahne alan bir Kürt sanatçýya Kürtçe söyletilmiyor Biri çýkýp "evlerinin önü boyalý direk" diye Endülüs Endülüs oradan baðýrýyor; bu müziðe yapýlmýþ büyük bir hakaret olarak nitelendirilmiyor da -bence büyük bir hakarettir- böyle bir çiðliðe kimsenin laf ettiði yok da mesele Kürt olunca mý? Demek ki halden anlamýyoruz ya! Memlekette sanatýn eder bir deðeri yok ki. Biri çýkýyor diyor ki, meclisi tiyatroya çevirdiniz olumsuz anlamda söylüyor. Demek ki sanat eder bir deðer taþýmýyor, neye etki edecek ki? Eðri oturup doðru doðru konuþalým Hayatýn kaynaðýný televizyonda bulmadým Bir gün çekip gitmeyi düþünüyor musunuz? Elbette Hayatýn kaynaðýný televizyonda bulmadým ki, gidilir Zaten þu zannedilmesin, hiç kimsenin hevesi sonsuza kadar meþhurlar dünyasýnda salýnmak deðil. Benim dünyamda bu yok. Ben kendimce belli bir kazancý elde ettikten sonra herkesin yanaklarýndan öperim, hoþ bir yerde hoþbir þekilde yaþarým. Oyuncular sendikasýna üye misiniz? Oralar sorunlu mecralar. Neden? Oyuncular sendikasýnýn üyesi deðilim. Çünkü sorularým var. Kafamda oluþmamýþ þeyler var. Mesela bu son dönem karþýlaþtýðýmýz, benim çalýþýrken karþýlaþtýðým somut örnekler: Mesela söz gelimi bir kadýn oyuncu çalýþýrken hamile kaldý, þimdi iþ güvenliði, çalýþma koþulu gereði ne oluyor, doðum izni, ondan sonra kýdem artýþý vs Bunu bu sektörde yapabilecekler mi ya! Diyelim ki tamam teknik bir arýzadan kaynaklý, hiçbir sendika üyesinden birinin hatasýyla olmayan bir teknik aksama yüzünden bir filmin veya dizinin içinde çalýþanlara 5 saat mesai yazmasýný gerektirdi ne olacak bu durumda? Ofiste kostüm unutuldu, sette Antalya da; uçakla o kostümün oraya gelmesi bir gün. Ne olacak mesai? Bunu kim karþýlayacak? Bu sorulara nasýl cevaplarý olacak oyuncu sendikasýnda olan arkadaþlarýmýn?

6 Sulucakarahöyük/AVANOS Hüseyin KAÝM Maddede var olan ve ýsý ýþýk biçiminde ortaya çýkan güç, erk. Ýþte buna enerji deniyor. Ýnsanlar kendi refahlarý için maddeden elde edilen bu gücü sýnýrsýzca harcamaya devam etmekte. Özellikle katý maddelerden enerji elde edilirken ortaya çýkan katý atýklar dünyayý çöplüðe çevirmekte. Dünyada en çok enerjiyi de kapitalist iþletmeler kullanmakta. Dolayýsýyla ucuz iþ gücü ve ham madde ne kadar önemliyse onlar için,ucuz enerji de o kadar önemli. Kapitalist þirketlerin dini, dili, ýrký, mezhebi ve de toprak sýnýrlarý olmadýðý için dünyanýn her bölümünü kendilerinin olarak görürler. En geri býraktýrýlmýþýndan baþlayarak, sömürmekten ve kirletmekten hiç çekinmezler. Enerji uðruna yapmayacaklarý ve yaptýrmayacaklarý yoktur. Ýnsan kendinin olan bir metayý kullanýrken birisine sormayacaðý gibi, onlarda dünyanýn en zayýf halkalarý hangileriyse oralara yüklenirler,sormazlar. Arap Baharý yaratýrlar, birde bakmýþýnýz Hükümetler ve dahi devletler kapitalist emperyalist sistemin oyuncaðýdýr. Ýstedikleri ne varsa kabul ettirip iþlerine bakarlar. Ülkemizin baþýna musallat edilen HES(hidro elektirik santral)ler ve nükleer santraller durduk yerde çýkmadýðýna göre bundan en çok kim yararlanacaksa onlar baþýmýza bela ediyor. Santraller kurulurken evvela bölge insaný ve tüm ülke insanlarýmýza soruluyor mu? Hayýr. O bölgede yaþayan bitki ve hayvanlara soruluyor mu? Hayýr. Hidro Elektirik Santrallerini ve nükleer santralleri kullanan ve nükleer kaza geçirmiþ ülkelerden bilgiler alýnýyor mu? Hayýr. Peki topraðýna, suyuna, havasýna, tohumuna, bitkisine sahip çýkan yöre insanlarý ellerinde mahkeme kararlarýyla karþýlarýna dikilince ne yapýlýyor? Hükümetin kolluk güçlerince anarþist ve bölücü ve servet düþmaný ilan edilip kendileriyle meydan muharebesi yapýlýyor. Mersin, Sinop, Hopa halký potansiyel suçlular adeta. Hükümetler geçici, hesap soran da yok. Bunu emperyalistler de hükümetlerde iyi biliyor. Çernobil faciasý sonrasý radyasyon bulaþan çayýmýz dönemin bakaný tarafýndan televizyonlar karþýsýnda içildi mi, içilmedi mi? Peki o bakan ve hükümetinden hesap soran oldu mu? Ýnsanlýðýn tarihi ve tek tanrýlý dinlerin kaynaðý Anadolu nun kültür turizmini geliþtirmek yerine tarihimizi, tabiatýmýzý ve üzerindeki insanlarýn geleceklerini hiçe sayanlarýn vicdanlarý rahat mý?niye, ülkemizde bitmek bilmeyen güneþ, dalga, rüzgar enerjilerini özendirip yönlendirmiyorsunuz da ülkemizi Nükleer ve HES ler için talan ettiriyorsunuz? Makul bir cevabýnýz var mý acep? Gözde Bedeloðlu BirGün de ki köþesinde Katil Kim? Ayý mý, Ýnsan mý baþlýklý yazýsýnda katili bulmuþ.ýzniyle paylaþýyorum. Öncelikle, katil ayý diye bir þey yoktur; týpký katil kaktüs diye bir þey olmadýðý gibi. Hayvanlar ve bitkiler doðanýn bir parçasýdýr. Bir aslan sadece karnýný doyurmak için avlanýr, hoplayýp zýplamasý sinirimi bozdu diyerek bir antilobu öldürmez. Ayný þekilde hiçbir aðaç senin manzaran benimkinden güzelmiþ diyerek bir diðer aðacý kesmez, kökünden söküp atmaz. Hiçbir hayvan suyu kirleten kimyasallarla yýkanmaz, atmosferi gaza boðan arabalarla dolaþmaz. Hiçbir bitki yaþam bulduðu topraðý zehirlemez, yaðan yaðmura ihanet etmez. Ýnsan eli deðmeyen hiçbir hayvan obez olmaz, hiçbir bitki hormonlanmaz. Yeryüzünde katil olabilecek tek canlý insandýr. Dolayýsýyla Erzurum da iki kiþiyi öldürdüðü için elde tüfek peþine düþülen ayýyý katil ilan etmeden önce, insanýn hayvana ne yaptýðýna bir bakmak gerekir. Erzurum, hükümetin HES aþkýndan nasibini almýþ illerimizden biri. Doðayý umursamadan yapýlan santral ve baraj inþaatlarý, hayvanlarýn yaþam alanlarýna zarar verip ekolojik dengenin bozulmasýna neden oluyor. Yaþam alanlarý tahrip olduðu için su ve besin ihtiyacýný karþýlayamayan hayvanlarýn da yerleþim yerlerine yakýn yaþamasý ve insanlarla karþýlaþmasý kaçýnýlmaz hale geliyor. Erzurum Ýspir de yaþanan ayý saldýrýsýnýn nedeni iþte bu. Su kaynaklarý tünellere hapsedilen, insanlardan kaçýp sýðýndýklarý yerler santral ve baraj inþaatlarýyla iþgal edilen ayýlarýn insana yaklaþmasýndan baþka çaresi kalmadý. Niye geldin diye sorsak, ben de size hiç meraklý deðilim diye cevap vereceðinden þüphem olmayan ayýlarý düþman ilan etmek gerçek bir piþkinlik örneði. Erzurum da yaþanan bu olay, insanýn doðaya kendi eliyle verdiði zarara karþýlýk doðanýn insana cevabýndan baþka bir þey deðil. Ancak doðanýn bu uyarýsýný dikkate almak yerine yurdu dört baþtan santrallarla örmeye niyetli bir hükümetimiz var. Buna karþýn, baþta yaþadýðý yerin nasýl tahrip edildiðine tanýk olan yöre halký olmak üzere, doða katliamýna engel olmak için mücadele edenlerin sayýsý her geçen gün artýyor. Örgütlenen ve örgütlendikçe de güçlenen bu hareket santral meraklýsý þirketleri geri püskürtürken, nükleer santralý evdeki tüple eþitleyen, doða düþmaný, sermaye dostu hükümet de þiddetini arttýrarak sürdürüyor. Önceki gün Erzurum Tortum da, HES yapýmýný engellemek için iþ makinelerinin önüne oturan köylüler, çevik kuvvetin biber gazlý saldýrýsýna uðradý. Ýktidarýn elinde pratik bir silaha dönüþen biber gazý yine, elinde silah yerine dilinde suyumu vermem sloganý olan sivillerin üzerine boca edildi. Ýki yýldýr mücadelelerini sürdüren Tortumlular, mahkemeye taþýdýklarý HES ler için ÇED raporu gerekli deðildir kararlarýnýn iptalini bekliyor. Bir diðer joplu gazlý müdehale de, Sinop un 1. derece SÝT alaný ilan edilen ve büyük çoðunluðu orman ve tarým arazisi olan Gerze ilçesinde yaþandý. Yapýlmak istenen termik santrala karþý çýkan köylülerden 4 ü aðýr yaralandý. Gözaltýna alýnan 3 kiþiden 1 i tutuklandý. Týpký Tortum da olduðu gibi, Gerze ye santralý kurmak isteyen Anadolu Grubu nun da ÇED raporu yok. Arkeolojik kazýlarýn devam ettiði, Yunan ve Roma döneminden kalma büyük bir yerleþim bölgesinin ortaya çýkarýldýðý alan ayný zamanda birinci sýnýf tarým arazisi. Ortada sonuçlanmayý bekleyen bir sürü dava varken þirketin santral çalýþmalarýna baþlama çabasý yasaya aykýrý olduðu gibi, hükümetin direnen köylülerin üzerine kolluk güçlerini salmasý da, tarafýný kimden yana seçmiþ olduðunu açýklýyor. Hopa da, Erzurum da, Sinop ta kimin neye evet, kimin neye hayýr dediði, inen kalkan her jopta, sýkýlýp atýlan her gaz bombasýnda görülüyor. Her kim, doðamýz ölmesin diye mücadele eden köylüye düþman gözüyle bakýyorsa, kendisinin de bu habitatýn bir parçasý olduðundan habersiz demektir! Dilerim ki bunu, içecek bir bardak temiz su, yiyecek bir tabak zehirsiz sebze bulamadýðýnda ve yaþam alanýna tecavüz edildiði için sinirlenen bir ayýnýn pençesindeyken fark etmez. Niðde'de 30 Eylül gecesi meydana gelen 4.5 büyüklüðündeki deprem Nevþehir'in ilçelerinde de hissedildi. Merkez üssü Niðde'nin Çamardý ilçesi olan ve 30 Eylül gecesi saat 23.40'ta meydana gelen depremin yaklaþýk 40 saniye sürdüðü öðrenildi. Saat ta merkez üssü Çamardý ilçesi Sulucaova Köyü nde yer kabuðunun 5 bin metre altýnda 4.5 büyüklüðünde deprem kaydedildi. Depremde can kaybý yaþanmazken, depremin merkez üssü Sulucaova köyünde bazý bahçe duvarlarý ile ahýrlar yýkýldý. Depremin hissedildiði ilçe merkezinde oturanlar evlerini boþaltarak dýþarý çýktý. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'nden alýnan bilgiye göre, saat 23.40'ta, merkez üssü Çamardý ilçesine baðlý Sulucaova köyünde, 4.5 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. Sarsýntý, çevre illerden de hissedildi. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hasan KANKAL Sanatçý Bahadýr Gökay, Cappadocian baþlýklý sergisinde, Kapadokya ya özgü medeniyetler karmasýndan yola çýkarak, bu coðrafyada hayat bulmuþ deðerleri yansýttýðý ikonografik anlatýmlý resimlerini bir araya getiriyor. Gökay, daha çok eþsiz jeolojik oluþumu ile belleklere yerleþmiþ olan Kapadokya nýn, 5 bin yýllýk geçmiþinde önemli uygarlýklara ev sahipliði yapmasý ve tarihte birçok ilk lerin yaþandýðý bir coðrafya olmasý gerçeðinden esinlendi. Söz konusu medeniyet katmanlarýnýn bu topraklarda býraktýðý izlerden yola çýkan Gökay, Kapadokya nýn kültür mirasýný inceleyip, araþtýrdýktan sonra kendine özgü katmanlý bir teknikle tuval üstünde yorumladý. Cappadocian baþlýklý sergi, Kapadokya da yapýlan kazýlar sonucu ortaya çýkarýlmýþ kültür katmanlarýnýn tuval üzerinde Depremde can ve mal kaybý yaþanmazken bazý binalarda küçük çatlaklar oluþtu. Bir binanýn bekçiliðini yapan Abdullah Canbey depremi hissettiklerini söyleyerek, "Ben týrlar geçiyor zannettim. Dýþarý hemen çýktým baktým ki sallantý oluyor. Deprem olunca bizim þantiye elemanlarýnýn hepsi dýþarýya kaçtý. Ben bu ilçeye geleli bir ay oldu, ilk defa böyle bir þey gördüm. Deprem hasar falan vermedi, ama epey bir sallantý oldu" dedi. Can kaybýnýn olmadýðý ve kayda deðer mal kaybýnýn yaþanmadýðý deprem, ayný saatlerde Avanos ve Nevþehir Merkez de de hissedildi. imgesel sunumundan oluþuyor. Asurlularýn mühürleri, yazý tabletleri, Hititlerin bezemeleri, Perslerin rölyefleri, Roma ve Bizans ýn ikonalarý, Selçuklu ve Osmanlý hatlarý ve tabii ki doðanýn peri bacalarý, Gökay ýn Cappadocian serisi resimlerinin tematik öðeleri... Sanatçý, resimlerini üretirken benzer katmanlama ve kazýma yöntemlerinden yararlanmýþ. Var olan özgün baský resim tekniklerini izleyerek tuval üzerinde oluþturduðu katmanlarla, kendine özgü bir teknik yaratmýþ. Sanatçý, sergide yer alan çalýþmalarýný Kapadokya nýn Kültür Katmanlarý Kazý(MA)larý olarak adlandýrýrken, resimlerinde bolca kullandýðý kadýn figürlerinin de, Ana Tanrý MA ya ve kadýn haklarý savunuculuðunun ilk kez bu topraklarda baþlamýþ olmasýna bir atýf olduðunu belirtiyor. Sergi 12 Ekim e kadar Niþantaþý ndaki Niþ Art Gallery de görülebilecek.

7 Saðlýk Bakanlýðý Bisfenol A (kýsaca BPA deniliyor) içeren mavi plastik damacanalarýn yasaklanmasýný gerektirecek her hangi bir bilimsel veri bulunmadýðýný açýklamýþ. Bakanlýk bir kiþinin riskli düzeyde Bisfenol A almasý için günde 600 litre damacana suyu içmesi gerekmektedir demiþ. Bildiðimiz kadar bu açýklamalar su pazarlayan þirketlerin kurduðu bir derneðin Hacettepe Üniversitesine yaptýrdýðý bir araþtýrmaya dayanmaktadýr. Bu araþtýrmada korkusuzca içilecek su miktarý 1200 litre idi. Bakanlýk nasýl olduysa bu rakamýn yarýsýný almýþ. Öncelikle bu araþtýrmanýn alýnan destek nedeniyle baðýmsýz olacaðý hakkýnda kuþkumuz olduðunu söyleyebiliriz. Bu þirketlerin kendileri aleyhine bir araþtýrma sonucunu çýkartacaklarýný düþünemeyiz. Ayrýca araþtýrma gerçek yaþam koþullarýndan daha iyi koþullarda yapýlmýþtýr. Damacanalar gölgede en fazla 35 derecede 60 gün bekletilmiþlerdir. Gerçekte ise güneþ altýnda çok daha yüksek derecelerde bekleyebildiðini hepimiz gözlemiþizdir. Ayrýca nakliye esnasýndaki sarsýntýlar da þiþelerin iç yüzeyinde mikro çatlaklara yol açýp suya Bisfenol A geçiþini arttýrabilir. Þirket yetkilileri yaptýðý açýklamalarda BPA dan zararsýz bir madde þeklinde söz ediyorlar. Hâlbuki bebek biberonlarýnda BPA içeren plastiklerin kullanýmý ülkemizde de yasaklanmýþtýr. Demek ki BPA zararlýdýr. Nitekim BPA nýn prostat ve meme kanseri hücrelerini uyardýðý, farelerde beyin, erkek ve kadýn üreme sistemi geliþimini olumsuz etkilediði, þeker hastalýðýna ve aþýrý kilo almaya yol açtýðý saptanmýþtýr. BPA konusunda yapýlan 163 kamu finansmanlý araþtýrmanýn %92 si düþük düzeyde BPA ya maruz kalýndýðýnda bile önemli geliþim, üreme ya da baðýþýklýk sorunlarý saptadýðý halde endüstri finansmanlý 13 araþtýrmanýn hiçbirinde olumsuz etki saptanmamýþtýr. Hayvan araþtýrmalarýnda EPA nýn (Çevre Koruma Ajansý) güvenli olarak bildirdiði düzeyin yüzlerce kat altýndaki dozlarda olumsuz etkiler belirlenmiþtir Araþtýrmanýn en çok aksadýðý yan, suda saptanan BPA miktarýnýn zararsýz olduðu ile ilgili kanýya, bulunan BPA düzeylerinin Avrupa Gýda Güvenliði Otoritesinin (EFSA) izin verdiði miktarlardan az çýkmasý ile ulaþýldýðýnýn açýklanmasýdýr. EFSA ya güvenilmeyeceði en azýndan deli dana olayý ile kanýtlanmýþtýr. EFSA gerçekler iyice ortaya çýkmasýna raðmen deli danada adým atmamýþ, daha sonra sorunlar örtülemez hale gelince tedbir almaya baþlamýþtýr. GDO konusunda da EFSA üyelerinin þirketlerle baðlantýlarý açýða çýkmýþtýr. EFSA nýn kabul edilebilir günlük miktar olarak ilan ettiði deðerlerin 2000 de birinde bile sorun olduðunu ortaya koyan araþtýrmalar vardýr. ([1]) ([2]) EFSA söyledikleri tartýþmasýz kabul edilecek bir kuruluþ deðildir. Ülkemizde damacanalarda tüketilen su oldukça yüksek düzeylerdedir. BPA alýmýnýn konserve kutularýnýn iç yüzey kaplamasý ile de olabildiði düþünülürse hiçbir sorun yokmuþçasýna açýklamalar yapmanýn iyi bir tutum olmadýðý açýktýr. Saðlýk Bakanlýðýnýn açýklamalarý iþ çevrelerinin desteklediði araþtýrmalarýndan ziyade baðýmsýz araþtýrmalara dayanmalýdýr. [1] Markey CM, Wadia PR, Rubin BS, Sonnenschein C, Soto AM (2005). Long-term effects of fetal exposure to low doses of the xenoestrogen bisphenol-a in the female mouse genital tract. Biol. Reprod. 72 (6): doi: /biolreprod [2] Muñoz-de-Toro M, Markey CM, Wadia PR et al. (2005). Perinatal exposure to bisphenol-a alters peripubertal mammary gland development in mice. Endocrinology 146 (9): doi: /en * Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarým Ekonomisi Bölümü **Uzman Dr. Raika Durusoy Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Kemal Gültekin Kürecik te kurulmasý planlanan Füze Kalkanýna karþý binlerce kiþi kalkanýn kurulacaðý Karahan Gediði nde buluþtu. Kürecik e baðlý 18 köy baþta olmak üzere birçok ilçeden ve köyden gelen Malatyalýlara, il dýþýndan gelen Kürecikliler de katýldý. Ýsrail, NATO ve ABD karþýtý sloganlarýn atýldýðý mitingde ABD iþbirlikçisi olmakla suçlanan AKP ye de tepki vardý. Kürecikliler Derneði nin çaðrýsýyla Kürecik te Füze Kalkanýna Hayýr Ýnisiyatifi tarafýndan düzenlenen mitinge Bölge illeri ve ülkenin pek çok yerinden katýlým saðlandý. Sabah saatlerinde gelen binlerce kiþi, Kürecik Cemevi önünde toplanmaya baþladý. Kürecik in 18 köyü miting için tamamen boþaldý. Yaklaþýk 10 bin kiþi kortej oluþturarak Karahan Gediði ndeki Çarþak Tepesini yürüdü. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok Ýstanbul Milletvekili Levent Tüzel, BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, ÖDP Genel Baþkaný Alper Taþ, ESP Genel Baþkaný Figen Yüksekdað, CHP li milletvekilleri Veli Aðbaba ve Mevlüt Aslanoðlu nun da aralarýnda olduðu 15 CHP milletvekili, 68 Gençlik Önderlerinden Mustafa Yalçýner de katýldý. FÜZE KALKANI OLMAYACAÐIZ Mitinge Kürecikliler Derneði, Eðitim Kültür ve Saðlýk Vakfý, BDP, SDP, EMEP, ÖDP, KESK, Özgür Eðitim Platformu, CHP, Elbistan yöre dernekleri, emek örgütü, demokratik kitle örgütü de destek verdi. Türkiye devrimci hareketinin öncülerinden Sinan Cemgil, Mahir Çayan, Ýbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiþ ve Mazlum Doðan ýn fotoðraflarýnýn bulunduðu, Unutmadýk unutturmayacaðýz yazýlý pankartý taþýyan kitle, Kürtçe ve Türkçe Füze kalkanýna hayýr dövizleri açtý. Kitlenin radarýn kurulacaðý yere varmasýnýn ardýndan miting konuþmalarla baþladý. Kürecik Kültür ve Dayanýþma Derneði eski Baþkaný Hüseyin Hazar, Hükümetin Ýsrail e karþýný olduðunu söylediðini ama diðer yandan da Ýsrail korumacýlýðý yaptýðýný belirtti. Füze kalkanýnýn Kürecik te kurulmasýnýn bütün insanlýða karþý bir suç olduðuna dikkat çeken Hazar, Buna geçit vermeyeceðiz dedi. Yaþanýlanlarýn sorumlusunun AKP Hükümeti olduðunu belirten Hazar, eylemlerine devam edeceklerini söyledi. AK- EL Vakfý Baþkaný Ýbrahim Yörük, radarýn ABD nin ve Ýsrail in çýkarlarý doðrultusunda kurulacaðýný belirterek, Bu sorun sadece Kürecik'in sorunu deðil, tüm halkýn, insanlýðýn sorunudur. Biz bu kalkana izin vermeyeceðiz dedi. SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki gençlerin hepsi birer Sinan. Bu kalkanýn ne için kurulduðunu biliyoruz. Halklarýn kardeþliði diyerek bir arada yürümek önemlidir. Gerçekten anti emperyalist olmak önemlidir. Biz hiç bir zaman Denizlerin mücadele arkadaþlarý olarak ABD ye boyun eðmedik. NATO ya boyun eðmedik. Bundan sonra da boyun eðmeyeceðiz. Denizlere verdiðimiz söz, Sinanlarýn mücadelesine saygýmýz gereði bir arada olacaðýz. Bu ülkeyi emperyalistlere teslim etmeyeceðiz. Yaþasýn iþçilerin birliði halklarýn kardeþliði diyoruz. AKP bölgede ABD yi ve emperyalistleri korumak için burada kalkan inþa ediyor.akp bizleri bölge halklarýyla karþý karþýya getiriyor þeklinde konuþtu. Milletvekili Veli Aðbaba da Kürecik halkýnýn boyun eðmediðini ifade ederek, Malatya ucuz askerlik yapýp ABD ye çekilmek isteniyor. Ýsrail karþýtlýðý yapan AKP nin maskesi düþmüþtür. Ýsrail e kafa tutan adam Kürecik e Ýsrail kalkaný kurduruyor. Hem Ýsrail karþýtýyým diyorsun hem de Kürecik e Ýsrail e koruyacak kalkan yapýyorsun buna müsaade etmeyeceðiz dedi. CHP LÝ VEKÝLLERE ÇAÐRI Hakkari Milletvekili Adil Kurt, Küreciklilerin verdiði mücadeleyi selamlayarak, Bu buluþma Türkiye nin demokrasi ve gelecek buluþmasýdýr dedi. Halklarýn birbirine düþmeyeceðini deðinen Kurt, Türkiye de yaþayan halklarýn arasýna nifak tohumu sokmak için Ýsrail i korumak için kalkan kuruluyor dedi. Kurt, sýnýr ötesi operasyona dikkat çekerek, BDP ve Blok un buna sonuna kadar karþý olduðunu belirterek, CHP li vekillere seslenerek, miting alanýnda gösterilen tavrýn Meclis te göstermeye çaðýrdý. ÖDP Genel Baþkaný Alper Taþ, Küreciklilerin bütün Ortadoðu halklarý için konuþtuðunu ifade ederek, Bu projenin tek nedeni var. Bu proje ülkemizi emperyalistlerin cephesi haline çevirmektir. biz tarihsel bir kavganýn devamcýsý olarak buradayýz. Bu kalkana izin vermeyeceðiz dedi. Halkevleri Genel Baþkan Yardýmcýsý Samut Karabulut, kalkana AKP nin halký emperyalistlere kalkan yapmak istediðini söyledi. AKP nin Türkiye nin her tarafýndan farklý politikalarý hayata geçirmek istediðini belirten Karabulut, bunu baþaramayacaðýný belirtti. (Malatya\EVRENSEL) BUGÜN BAÞARACAÐIZ Mustafa Yalçýner: Biz yýllar önce emperyalizmin kalesi olan bu radarý yýkmak içim yol çýkmýþtýk. Ancak Nurhak ta öldürüldük. Dün 7 kiþiydik baþaramadýk ama bugün binlerce kiþi geldik. Dün baþaramadýðýmýzý bugün baþaracaðýz. Ama sizlere þunu söylemek istiyorum: Bizi Balyaný, Kürecik i, Akçadað ý, Malatya yý, tüm Türkiye yi Alevisiyle Sünnisiyle, Türküyle Kürdüyle bu iþe katmak zorundayýz. Bundan sonraki süreçte de ben her zaman yanýnýzda olacaðým. Evrensel

8 ithal edilsin Ali Ekber Yýldýrým Türkiye Yem Sanayicileri Birliði Derneði Ýktisadi Ýþletmesi, Beyaz Et Sanayicileri ve Damýzlýkçýlar Birliði Derneði ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliði nin baþvurusu üzerine genetiði deðiþtirilmiþ 10 mýsýr çeþidinin daha ithalatýna izin verilmesi bekleniyor. Biyogüvenlik Kurulu daha önce genetiði deðiþtirilmiþ 3 soya çeþidine ithalat izni vermiþ, 3 mýsýr çeþidi için ise kamuoyu görüþü almýþtý. Risk raporlarý kamuoyu görüþüne açýlan 10 mýsýr çeþidi ile birlikte toplamda genetiði deðiþtirilmiþ 3 soya ve 13 mýsýr çeþidine ithalat izni verilmiþ olacak. Risk raporlarý kamuoyu görüþüne açýldý Biyogüvenlik Kurulu, genetiði deðiþtirilmiþ 10 mýsýr çeþidi için hazýrlanan Bilimsel Risk Deðerlendirme Komitesi raporlarýný ve Sosyo Ekonomik Deðerlendirme Komitesi raporlarýný kamuoyunun görüþüne açtý. Yasa gereði, yurttaþlar, sivil toplum örgütleri görüþlerini 21 gün içinde bildirebilecekler. Tek tip kararlar Biyogüvenlik Kurulu nun bugüne kadar kamuoyu görüþüne açtýðý 13 mýsýr çeþidine iliþkin raporlarýn ve kararlarýn tek tip olmasý dikkat çekiyor. Resmi Gazete nin 13 Aðustos 2010 tarihli sayýsýnda yayýnlanan Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalýþma Usul ve Esaslarýna Dair Yönetmelik her baþvuru için 11 kiþiden oluþan ayrý bir komitenin oluþturulmasýný öngörüyor. Yönetmeliðin genel hükümler baþlýklý 4. maddesinin 3. fýkrasýnda; Kurul, yapýlan her bir baþvuru için ayrý bir komite oluþturur ve bu komiteler her bir deðerlendirmeyi ayrý yapar. hükmüne raðmen, bugüne kadar kamuoyu görüþüne sunulan 13 mýsýr çeþidi için tek tip rapor hazýrlandý. Komiteler 11 üyeden oluþturulmasý gerekirken tüm kararlarýn 1 e karþý 8 oyla alýnmasý bir baþka dikkat çekici geliþme. Genetiði deðiþtirilmiþ(gdo) 10 mýsýr çeþidine daha ithalat izni çýkýyor. Biyogüvenlik Kurulu, 10 mýsýr çeþidi için hazýrlanan bilimsel risk deðerlendirme ve sosyo ekonomik deðerlendirme risk raporlarýný kamuoyunun görüþüne açtý. Türkiye Yem Sanayicileri Birliði Derneði Ýktisadi Ýþletmesi, Beyaz Et Sanayicileri ve Damýzlýkçýlar Birliði Derneði ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliði nin baþvurusu üzerine genetiði deðiþtirilmiþ (DAS1507xNK603),(NK603), (NK603 x MON810), (GA21), (MON89034), (MON89034xNK603), (Bt11xGA21 ), ( xNK603), (DAS ) ve (MON 88017x MON 810) mýsýr çeþitlerine de izin çýkmasý ve ithalatýn baþlamasý bekleniyor. Genetiði deðiþtirilmiþ10 mýsýr çeþidi için bilimsel risk deðerlendirme ve sosyo ekonomik risk deðerlendirme komitelerine rapor hazýrlatan Biyogüvenlik Kurulu, bu raporlara iliþkin kamuoyu görüþünü aldýktan sonra nihai kararý Resmi Gazete de yayýnlayarak ithalat izni vermesi bekleniyor. Böylece daha önce ithalatýna izin verilen genetiði deðiþtirilmiþ 3 soya çeþidi, kamuoyu görüþü alýnan 3 mýsýr çeþidi olmak üzere toplamda 16 çeþit GDO lu ürüne ithalat izni çýkmýþ olacak. Kararlar tek tip Biyogüvenlik Kurulu nun bugüne kadar kamuoyu görüþüne açtýðý 13 mýsýr çeþidine iliþkin raporlarýn ve bu raporlar doðrultusunda verilen kararlarýn tek tip olmasý dikkat çekiyor. Daha önce kamuoyu görüþüne sunulan genetiði deðiþtirilmiþ 3 mýsýr çeþidi ve 21 Eylül itibariyle kamuoyu görüþüne açýlan 10 mýsýr çeþidi ile ilgili Sosyo Ekonomik Komite raporlarýnýn tamamý ayný. Tek kalemden çýkmýþ raporlar, genetiði deðiþtirilmiþ ürünlerle ilgili yasal mevzuata uyulmadýðý kuþkularýný doðuruyor. Her gen için ayrý ayrý rapor hazýrlanmasýna raðmen rapor içeriði mýsýr geninin adý hariç kalýp olarak ayný. Rapor ve kararlardaki tek tip uygulama tüm genlerle ilgili ayný komitenin karar aldýðý izlenimi veriyor. Oysa, Biyogüvenlik Kanunu, uygulama yönetmeliði ve Resmi Gazete nin 13 Aðustos 2010 tarihli sayýsýnda yayýnlanan Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalýþma Usul ve Esaslarýna Dair Yönetmelik her baþvuru için 11 kiþiden oluþan ayrý bir komitenin oluþturulmasýný öngörüyor. Yönetmeliðin genel hükümler baþlýklý 4. maddesinin 3. fýkrasýnda þöyle deniliyor: Kurul, yapýlan her bir baþvuru için ayrý bir komite oluþturur ve bu komiteler her bir deðerlendirmeyi ayrý yapar. Bu hükme raðmen, bugüne kadar kamuoyu görüþüne sunulan 13 mýsýr çeþidi için tek tip rapor hazýrlandý. Komiteler 11 üyeden oluþturulmasý gerekirken tüm kararlarýn 1 e karþý 8 oyla alýnmasý bir baþka dikkat çekici geliþme oldu. Risk raporlarý kamuoyu görüþüne açýldý Biyogüvenlik Kurulu, 21 Eylül itibariyle genetiði deðiþtirilmiþ 10 mýsýr çeþidi için hazýrlanan Bilimsel Risk Deðerlendirme Komitesi raporlarýný ve Sosyo Ekonomik Deðerlendirme Komitesi raporlarýný internet sayfasýnda kamuoyunun görüþüne açtý. Yasa gereði, yurttaþlar, sivil toplum örgütleri görüþlerini 21 gün içinde 12 Ekim 2011 tarihine kadar raporlarýn altýnda bulunan formlara yazarak bildirebilecekler. Biyogüvenlik Kurulu, internet sitesi dýþýnda yapýlacak hiçbir deðerlendirme ve görüþü dikkate almayacaðýný açýkladý. Daha önce 3 mýsýr çeþidi için kamuoyu görüþü alýnýrken Biyogüvenlik Kurulu nun internet sitesinde yaþanan sorunlar nedeniyle bazý sivil toplum örgütleri görüþlerini kurul üyelerinin e-posta adreslerine göndermiþti. Biyogüvenlik Kurulu bu görüþleri deðerlendirmeye alamayacaklarýný bildirmiþti. Yem sanayicilerinden kurulu etkileme çaðrýsý Türkiye Yem Sanayicileri Birliði internet sayfasýndan üyelerini ithalatýný istedikleri GDO lu mýsýrlarla ilgili görüþ bildirerek Biyogüvenlik Kurulu nun görüþünü etkilemeye çaðýrdý. Yem Sanayicileri Birliði üyelerine yönelik duyuruda þu görüþlere yer verdi: Biyogüvenlik Kurulu tarafýndan daha önce kamuoyunun görüþüne açýlan genetiði deðiþtirilmiþ 3 mýsýr çeþidine ait Bilimsel Risk Deðerlendirme ve Bilimsel Sosyo-Ekonomik Deðerlendirme Raporlarý nýn ardýndan 10 mýsýr çeþidine daha ait Bilimsel Risk Deðerlendirme ve Bilimsel Sosyo-Ekonomik Deðerlendirme Raporlarýný kamuoyunun görüþüne açmýþtýr. Gerek yem sanayi temsilcisi ve gerekse vatandaþ olarak raporlar hakkýnda görüþ bildirmeniz, Biyogüvenlik Kurulunu; sektörümüzün pratikteki uygulamalardaki aksaklýklarý giderici yönde bilgilendirerek, yönlendirmek açýsýndan, son kararlarýna önemli etki yapacaktýr. Bu nedenle konu üzerinde hassasiyetle durulmasý gerekmektedir. Anýlan raporlara aþaðýda verilen linkten ulaþýlarak, görüþlerinizin en geç 10 Ekim 2011 e kadar Raporlarýn alt kýsmýnda verilen Kamuoyu Görüþ Bildirme Formu formatýnda Biyogüvenlik Kuruluna iletilmesini, doldurulan ve gönderilen formun bir kopyasýnýn ortamýnda Birliðimize de iletilmesini önemle rica ederiz. Komite kararlarý: GDO tehlikeli ama yinede Sosyo Ekonomik Risk Deðerlendirme Komite kararlarýnda genetiði deðiþtirilmiþ ürünlerle ilgi tehlikeye dikkat çekilmesine ve bir dizi önlem alýnmasý gerektiði ifade edilmesine raðmen bu ürünlerin ithal edilmesine izin verilmesi kabul ediliyor. Genetiði deðiþtirilmiþ 10 mýsýr çeþidi için 8 e karþý 1 oy ile; oyçokluðu ile verilen kararlarda, ithal izni verilecek genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr çeþitlerinin Türkiye de üretimi olmadýðý bu nedenle yerli ürüne bulaþmamasý için yýl içinde örnekler alýnarak analizler yapýlmasý ve bulaþýk olmasý durumunda ürünlerin toplatýlarak imha edilmesi ve üretim yapýlan alanýn karantinaya alýnmasý isteniyor. Komite kararlarýnda genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr piyasaya sunulurken,ürünün etiketi üzerinde aktarýlan gen ve ifade edilen transgenik proteinin ne olduðu açýkça belirtilmesi gerektiði,ambalajlý ürünlerde etiket büyüklüðünün yem ürünlerinde toplam ambalaj alanýnýn yüzde 5 ine karþýlýk gelecek þekilde hazýrlanmasý, dökme ürünler ve genetiði deðiþtirilmiþ mýsýrla beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin etiketlerinde de GDO içeren yemle beslendiðini belirten ibare bulunmasý gerektiði vurgulanýyor. Ýzinsiz ürünler yakýlsýn Taþýma ve nakil iþlemlerine dayanýklý olduðu kabul edilen ve ürünün her türlü taþýma ve nakli sýrasýnda çevreye daðýlýmýný engelleyebilecek mukavemete sahip ambalaj malzemesinin/materyalin seçilmesi istenen raporlarda, tespit edilen izinsiz GDO ürünlerinin kontrollü koþullarda yakýlarak imha edilmesi gerektiði ifade ediliyor. Raporlarda, genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr tohumu ve ürünlerinin ülkeye girdikten sonra yanlýþ veya amaç dýþý kullanýmlarýnýn denetlemeler sýrasýnda tespit edilmesi durumunda Biyogüvenlik Yasasý kapsamýndaki yaptýrýmlar uygulanmasýný, ayrýca bu durumdaki ürünlerin toplattýrýlarak imha edilmesini, bu ürünler Türkiye de piyasaya sürüldükten sonra Bakanlýk denetimde piyasa izlenmesi yapýlmasý, herhangi bir gen kaçaðýnýn olup olmadýðý takip ve varsa tespit edilmesi, herhangi bir riskin ortaya çýkmasý durumunda ilgili bakanlýklarla iþbirliði kapsamýnda acil durum tedbirleri uygulanmasý zorunlu kýlýnýyor. Mýsýr üretimi desteklensin Sosyo Ekonomik Risk Deðerlendirme Komite kararlarýnda,ithalatçý firmalar tarafýndan ithal edilen genetiði deðiþtirilmiþ mýsýrýn tohum ve ürünlerinin yem olarak ne kadar ve nasýl kullanýldýðýna dair bilgilerin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýna aylýk rapor olarak sunulmasý ve bakanlýðýn da bu durumu yerinde denetlemesi gerektiði, tüketicinin geleneksel ürünler ile genetiði deðiþtirilmiþ ürünler arasýnda serbestçe seçimler yapabilmesini garanti altýna almak amacýyla geleneksel ürünlerin üretilmesinin özendirilmesi yönünde bir devlet politikasý olarak teþvik edici önlemler alýnmasý, mýsýr ithalatýnda halen uygulanmakta olan yüzde 130 oranýnda gümrük vergisi uygulamasýna taviz verilmeden devam edilmesi gerektiði vurgulanýyor. Komite kararlarýnda, genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr ithalatýnda miktar ve zamanýnýn yurtiçi üretimi tehdit etmeyecek þekilde izin verilmesi gerektiði görüþüne yer veriliyor. GDO karþýtlarýndan sert tepki GDO ya Hayýr Platformu, komite raporlarýnda GDO lu ürünler kötüdür, ama ithal edilebilir bir yaklaþým olduðunu bunun insan ve çevre saðlýðý açýsýndan çok tehlikeli bir durum olduðunu açýkladý. Çok sayýda sivil toplum örgütünün oluþturduðu GDO ya Hayýr Platformu nun GDO lu mýsýr çeþitleri ile ilgili hazýrlanan raporlara yönelik deðerlendirmesi özetle þöyle: Biyogüvenlik Kurulu, hayvancýlýk sektörünün yem amaçlý kullanýlmak üzere ithal etmek istediði genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr çeþitleri hakkýnda Risk ve Sosyo-Ekonomik Deðerlendirme Komitelerine hazýrlattýðý bilimsel raporlarý, Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Deðiþim Mekanizmasý web sayfasýnda yayýnlayarak, kamuoyunun görüþüne sunmuþtur.gdo`ya Hayýr Platformu, yayýnlanan raporlardaki bazý önemli noktalarý kamuoyu ile paylaþmayý bir zorunluluk olarak görmüþtür.bilimsel komitelerce hazýrlanan raporlarda Genetiði deðiþtirilmiþ mýsýrlarla ilgili risk analizi ve deðerlendirmelerin, ithalatçý firmalarca dosyada sunulan belgeler, risk deðerlendirmesi yapan kuruluþlarýn (EFSA, WHO, FAO, FDA) raporlarý ve bilimsel araþtýrmalarýn sonuçlarý göz önünde bulundurularak yapýldýðý belirtilmektedir. Genetiði deðiþtirilmiþ tohumlar, doðal yolla gerçekleþmeyecek þekilde, laboratuar ortamýnda ileri teknoloji kullanýlarak bir mikroorganizma geninin aktarýlmasýyla elde edilmekte, bu nedenle teknoloji ürünü kabul edilmekte, patenti þirkete ait olmakta ve fikri mülkiyet hakký çerçevesinde lisans anlaþmasý ile kullanýcýlara sunulmaktadýr. Lisans anlaþmasýyla þirketler, genetiði deðiþtirilmiþ tohumlarýnýn baðýmsýz araþtýrmalarda kullanýlmasýný engellemekte, yapýlan çalýþmalarý kendileri yönetmekte, ancak sonuçlar olumlu olmazsa yayýmlanmasýna izin vermemektedirler. Dolayýsýyla EFSA, WHO, FAO ve FDA`nýn bilimsel deðerlendirmeleri, bu tohumlarý üreten þirketlerinin hazýrladýðý ya da hazýrlattýklarý raporlara dayanmaktadýr. Bilimsel risk deðerlendirmesi yapan bu kurumlar baðýmsýz kurumlar olarak nitelendirilseler de siyasilerden baðýmsýz, ancak genetiði deðiþtirilmiþ tohum üreten þirketlerle son derece iç içe olan kurumlardýr. GDO lu ithalat olursa üretim de oluryem amaçlý ithal edilecek mýsýr çeþitlerinin üretim amaçlý kullanýlmamasý için önlem alýnmasýný isteyen Bilimsel Komite nin raporlarýný eleþtiren GDO ya Hayýr Platformu,: Genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr çeþidi her ne kadar yem amaçlý kullanýlmak üzere ithal edilmek istense de Bilimsel Komite bunlarýn yasa dýþý ekimine müsaade etmeyecek tedbirlerin alýnmasýný ve çok sýký bir denetim altýnda bulundurulmasýný istemektedir. Bu mýsýrlarýn sýnýrlarýmýzdan içeri girdikten sonra tarýmsal üretimde kullanýlmasýný yüzde 100 önlemek asla mümkün olamayacaktýr. Hayvancýlýðýmýzýn, artan nüfusumuza paralel olarak geliþmesinin yem tüketimi üzerinde baský yaratacaðý açýktýr. Bu durumda öncelikle, genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr ithalatýnýn deðil, bedava yem kaynaðý meralarýmýzýn ön plana çýkarýlmasý daha akýllýca olacaktýr. Tedbir almak yerine ithalata yönelinmesi, tarihli Baþbakanýn imzasýyla yayýmlanan Yerli Ürün Kullanýlmasý genelgesi ile de ters düþen bir durumdur. Ülkemizin GDO`lara deðil, kendine yeterliliði hedefleyen bilinçli tarým politikasýna ihtiyacý vardýr. görüþüne yer verildi. Kaynak : Tarým Dünyasý.net

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı