DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü"

Transkript

1 letmevetiraklerdensorumludairebakanl DAÝRE BAÞKANLIÐI DARLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Malalm Tüm belediye birimlerinde kullanlmakta olan telsizlerin bakmonarmlarn,kodlamalarnyapmak. Elektriködemeleri Suödemeleri Telefon,data,kabloluTV Dierbinalarniletmemaliyetlerinekatlmgiderleri Tedavievraklar Memuryemekpuantaj çipersonelpuantajlar çipersonelvizite Hizmetalmpersonelpuantajlar Hizmetalmpersonelvizite Evrak takibi, tahakkuklar, tüm müdürlüklerle yazmalar yapmak. Satnalmamüdürlüütarafndanalmyaplanmalzemelerin muayenekabulleriniyapmakveödemeevradnhazrlamak. Demirba malzeme almlarnda muayene kabul evran hazrlamak, demirba makbuzu düzenleyerek demirba defterineilemek. Hizmet araçlarnn akaryakt ihtiyaçlarn, tatlarn tamir bakmveonarmlarnsalamak. Bakanlk makam ve bal birimlerdeki fotokopi makinelerinin bakmlarn yapmak ve toner ihtiyaçlarn karlamak. Hizmet binasndaki birimlerden gelen; elektrik, telefon, arzalarileilgilisorunlargidermek. Hizmet binasnn snmas ve soutulmasn salamak, marangozileriniveboyabadanaileriniyapmak. YasalDayanak 4734s.K.m.2/a, 2813s.K.m.1,3/1a 4628s.K.Geçicim.17/2,5216s.K.m.24/1 r,5393s.k.m.60/1p 5216s.K.m.24/1r,5393s.K.m.60/1p 5216s.K.m.24/1r,5393s.K.m.60/1p 5216s.K.m.24/1r,5393s.K.m.60/1p 657s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m.60, s.K.m s.K.m.60,71 BB Mali Hizmetler Dairesi Bakanl ç Kontrol ube Müdürlüü Çalma Yönergesi m.7,standart15 "4734 s. K. m. 27/y, Mal Almlar Denetim, Muayene ve Kabul lemlerine Dair Yönetmelikm.7,8,25" 4734 s. K. m. 27/y, Mal Almlar Denetim, Muayene ve Kabul lemlerine Dair Yönetmelikm.7,8, s.K.m.24/1r 4734s.K.m.22/d 5393s.Km.60/1a5216s.Km.24/1d 5393s.Km.60/1a,5216s.Km.24/1d Belediyehizmetbinasnnstlmasiçinfueloilalmyapmak Hizmet binas ve misafirhanelerin su tesisatnn bakm ve onarmnsalamak. Bakanlkmakamveüstdüzeyyöneticileretahsisedilenaraç veoförtemininivehizmetbinamzdamesaisaatlerinded göreveçkacakolanpersonelinulamimkânnsalamak. ehrimizdeyaplantümseçimlerdesandkvehücreteminini veseçimsandklarnnboyanmasnsalamak. Belediyemiz hizmetlerinde kullanlan tüm araçlarn sigorta, emisyon,vergi,ruhsatödemesinivb.ödemelerisalamak. Araçlarmzn kazaya karmas durumunda kaza raporlarn hazrlamak, yol güzergâhlarnda bulunan tüm iaret levhalarnn hasarlarnn tespitini yapp kazaya neden olan aracn sigorta irketinden hasar bedelinin tahsil edilmesini salamak. 4734s.Km.2/1a 5393s.Km.60/1a,5216s.Km.24/1d 4734s.K.m.2/1a 298s.K.m.9,16/ s.K.24/1r 2918s.K.m.4/2b,15,99

2 Bakanlk makam ve tüm birimlerle düzenli telsiz haberlemesininyaplmasnsalamak Yetki,GörevveSorumluluklar Belediyemizin organize ettii ehrin muhtelif yerlerindeki törenveprovalar,kutlamalar,resmibayramlar,açllar,özel günler ve gösteriler için ses düzeni teminini ve tören sandalyelerinindüzenlenmesinisalamak. Hizmetalm 2813s.K.m.9 YasalDayanak 5393s.K.m.14/1a,5216s.Km.24/1l 4734s.K.m.2/a, Müdürlüümüz, zmir Büyükehir Belediyesi hizmet binasnn elektrik su telefon kablolu TV ödemelerinin takibini, hizmet binasnn temizliini, elektrik su kalorifer bata olmak üzere her türlü teknik arzann giderilmesini,belediyehizmetlerindekullanlanaraçlarntemininiveyllkbakmlarn,ehrinmuhtelifyerlerindeki seçimlerde sandk ve oy hücresinin teminini, özel tören ve kutlamalarda tören ses k sistemi hazrln salayanbirimdir.bukapsam2009ylndagerçekletirilenfaaliyetlerimizaadadeerlendirilmitir. darilerservisi tarihleri arasnda Müdürlüümüzde evrak kayt masasnda 5219 adet evraka cevap verilmiolup,müdürlüklerarasyazmalaryaplmtr.personelservisimizcekadrolarmüdürlüümüzde17 adetmemura,66adetdaimiiçiveirketpersonelinevizitekâtlarhazrlanmtr.müdürlüümüzden1adet içipersonelemekliolmutur.belediyehizmetbinamzn1,017,007,93tlelektrik,123,123,54tl.sufaturalar içintahakkuklarhazrlanp,muhasebeubemüdürlüünceödemesisalanmtr.belediyehizmetbinamzn elektriktüketimi ,3kwhkaloriferyakttüketimi kilogramdr. Belediyemiz hizmetlerinde kullanlmak üzere ihtiyaç duyulan hizmet / mal / malzemelerin tespiti yaplarak, Mal Almlar ube Müdürlüünden talep yaplm, hizmet / mal / malzemelerin temini salanmtr. Satn alnan mal / malzemelerin, muayene kabulleri evrak yaplp, ihtiyac bulunan birimlere talep karl verilmitir. Belediyemiztümbirimlerindeçaltrlmaküzere;800kiilikhizmetsatnalnm,personelinaylkpuantajlar hazrlanm, hak edilerinin tahakkuk evraklar hazrlanp, ödemenin yaplmas için Muhasebe ube Müdürlüüne gönderilmitir. Müdürlüümüze gelen kurum doktoru, irket personelin ayaktan tedavisini yapmtr. 2009yldemirbamazbatalarhazrlanmvedemirbadefteriylekarlatrlarak,uygunluusalanmtr. BakanlkMakamveünitelerindekullanlantelefonfaturalarnntakibiyaplm,gerektiindeTürkTelekom A. ile yazmalar yaplm ve tüm birimlerle kesintisiz haberleme salanmtr. Aylk olarak 78 adet sabit telefon, 11 adet kablolu TV, 1 adet Data faturalarnn mebla olan toplam ,07 TL. nin ödenmesi salanmtr. SeçimBürosu tarihleri arasnda le sandklarnhazrlanmas ve seçimsonras sandklarntoplanmas,tamirbakmlaryaplarakmuhafazaaltna alnmasnsalanr. Seçimbüromuzabildirilen45dernekseçiminde12208sandk423hücre,34partiseçiminde184sandk321oy vermehücresi,yerelseçimleriçin8268adetsandk,8268adethücre,2muhtarlkseçimiiçin30sandk60 hücreninteminisalanmtr. leçimuruldemirbalarnd ilemleriyaplmtr. TemizlikEkibi tarihleri arasnda Belediye hizmet binamzn büro kat lavabo cam temizlii personelimiztarafndanyaplmtr. Hizmet binas dnda bulunan birimler ile Bakanlk konutlarmzn temizlikleri gelen talepler çerçevesinde karlanmtr. TörenEkibi tarihleri arasnda Protokol ve Özel Kalem Müdürlüünce bildirilen 120 adet tören, karlama,onurlukverme,basntoplantsvb.etkinliklerde;protokolyerininhazrlanmassalanmtr. Protokol yerinin hazrl için; kürsü ve platform kurulmas, bayraklama yaplmas, afipankartlama vb. yaplmtr.

3 Milli bayram ve Özel günlerde hizmet binasnn ve ehrin muhtelif yerlerine bayrak ve afi aslmasn salanm.talephalindebinaiçindekimobilyatamaileriniyaplmtr. SesVeIkYaynDüzeniEkibi tarihleriarasndaProtokolveÖzelKalemMüdürlüüncebildirilen430adetetkinlikte muhtelifgüçtesesvekdüzenikurulmutur. AnonsMerkezi tarihleriarasndabelediyehizmetbinasndaanonshizmetiverildi. AraçSevkAmirlii tarihleri arasnda 42 personelliyle birlikte 58 binek oto, 10 minibüs, 6 kamyon, 9 kamyonetve3otobüs,bakanlktanvebirimlerdengelenaraçtahsistalepleriniyerinegetirmitir. Tatlarnyetersizgelmesiyleylsonunakadar4adetbinekoto,3adetkamyonetkiralanmtr. Talep halinde personelin ev tanmas için kamyon talepleri de araç ve personelin uygun olmas halinde deerlendirilmektedir. Araçlarntamirvebakmlarnnyaptrlmassalanmtr.Müdürlüümüzebalaraçlarnyaktihtiyaçlarihale yoluylateminedilmiveödemelermüdürlüümüzbütçesindenkarlanmtr. TeknikServis tarihleriarasndaeknikerper belirtilenileryaplmtr. Belediye hizmet binamzn tüm asansörlerinin ve jeneratörlerin, acil durumlarda tamirat yaplarak çalr durumagetirilmesi, Belediyehizmetbinamzvedmüdürlüklerintelefonarzalargiderilmesi MeclisSalonununmeclistoplantlarveetkinlikleriçinhazrlanmas, Hizmetbinasndakitümelektriksantraltelefonarzalarnamüdahaleedilmesisalanmtr. TrafikKazaServisi tarihleriarasndaBelediyemizemuhtelifmüdürlüklerce56adetyeniaraçalnm,30 adetaraçeshot'tandevralnm,buaraçlaraait13.030,00tl.ruhsatveplakabedeliödenmitir. Belediyemiz hizmetlerinde görev yapan 758 aracn sigorta poliçeleri yenilenmi, 820 aracn eksiz ve sürüm ölçümleriyaplm,132adetaracnhurdayaayrmailemleriyaplmtr. Belediyemizhizmetlerindegörevyapan4adetaracnplaka,56adetaracnruhsatyenilemesiyaplmtr. Belediyemiz hizmetlerinde görev yapan araçlarn karm olduu 51 adet trafik kazas sonucu kaza tespit dosyalardüzenlenmi,hasartespitkomisyonundagörüülerekkararverilmiolup,ilgilisigortairketlerinden ,00TL.tahsilâtyaplmtr. Yl içinde meydana gelen 281 trafik kazas sonucu oluan bariyer, araç hasar, trafik sinyalizasyon ve levha hasarileyeilalanhasarsonucuilgilisigortairketlerinden ,00tl.tahsilâtyaplmtr. KazanDairesi tarihleriarasndaKazandairesipersonelitarafndanhergünperiyodikolarakaada belirtilenileryaplmtr. Belediyehizmetbinamzvedmüdürlüklerdebulunansutesisatlarilelavaboçemebataryalarnnarzalar giderilmesivemuhteliftesisatbakmonarmyaplmtr. Gerekliyerlerdekiboyaileriyaplmtr. Belediyebinamznkrkolancamlardeitirilmitir. Belediye hizmet binamzdaki masa, çelik dolap, oda ve kaplarn arzal olan kilitlerin yenileri taklmas vb. marangozlukileriyaplmtr. Müdürlüklerden gelen koltuk ve masalarn krk olan parçalarnn tamirat yaplm, bina içindeki cam tipi klimalarnbakmlaryaplmtr. K aylarnda kaloriferlerin düzenli olarak çalmas, burulör ve stclarn periyodik bakmlarnn yaplmas salanpyaktdurumutakipedilip,azaldndayenisiteminedilmitir. Yazaylarndabinannsoutulmasiçin,soutmagruplarnn,fankoillerinbakmveonarmyaplmtr. Hizmetbinas,meclissalonuveBakanlkMakamndakiklimalarnbakmlarperiyodikolarakyaplm,bozuk klimalarntamiredilmesisalanmtr.

4 HALUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar BB snrlar içerisinde ya sebze ve meyveyi kayt altna alarak temin etmek. YasalDayanak 5216s.K.m.7/1t,552s.K.H.Km. 21 Halubemüdürlüüolarakkanunveyasalarnöngördüüekildesebzevemeyvehallerinindenetlenmesiyoluyla sebze vemeyvelerin AB standartlarnauygunkoullardahemerilerimize sunulmasnsalamaktayz.halyasas, sebze ve meyvenin toptan satlarnn halde yaplmasn, hal d perakende satlarnn da hal çkl olmas koulunu getirmitir. Bu koula uymayanlarla ilgili denetimler, Hal Zabta Ekipleri, Maliye, Sanayi Ticaret l Müdürlüü görevlileri ve Emniyet Müdürlüü Çevik Kuvvet ube Müdürlüünden salanan personelden oluan ekiplerlegününhersaatindearalkszolarakyürütülmektedir. Haldnda,müstahsilinpazardasatmahakkolan1tonüzerindekimiktarlavegeçerliveyayeterlibelgesiolmayan (hal çk faturas, sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu veya ihracat kayd) mallar tayan araçlar KHK nin 17.maddesinin3.paragrafnagöreHaleçekilerekaçkarttrmailesatlmaktavearaçlaryakalanmasaylarnagöre ruhsatlarnaelkoyularaktrafiktenmenedilmektedir. Amaç:Çevrekalitesiyüksekveyaanlabilirbirkentiçinçevrevehayvansalnayönelikkoruyucuçalmalar yapmak Hedef:SebzeMeyveveBalkhallerininABstandartlarnauygunolarakyenilenmesivehizmetkalitesinin artrlmas. Genileyen Büyükehir Belediye Snrlar çinde Kalan lçelerdeki Sebze Hallerinin Devir lerinin Tamamlanmas(Selçuk,Torbal,Bayndr) Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Büyükehirsnrlariçindekalanhallerinotokontrolününsalanmas içindevirilerinintamamlanmas. Menemen ve Bayndr hallerinin yaplan protokollere uygun olarak devirilemleritamamlanmtr. TBMM gündeminde olan yasa deiikliine uygun olarak Hal hizmetleriningelitirilmesikapsamndaçalmalaryaplacaktr. zmirmetropolündehalçindevedndayasebzevemeyveninkaytaltnaalnmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar zmirmetropolündesebzevemeyvekaçannönlenerekyasebze meyveninkaytaltnaalnmas. Denetiminyaygnlatrlmasvepazaryerlerindefaturakontrolünün organizasyonunayöneliktoplantlardüzenlenmitir. Yaplankontrol faaliyetlerinde yakalanan araç saysn ve mal miktarn gösteren tabloekteverilmitir. Büyükehir snrlar içindeki pazaryerlerinde fatura kontrollerinin yaygnlatrlmas faaliyeti önümüzdeki dönemde hal hizmetlerinin gelitirilmesikapsamndadevamedecektir. DenetimFaaliyetleri

5 Yakalananaraçsays YakalananMalMiktar CezalRüsum Ocak ubat Mart NSAN Mays Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasm Aralk KalntLaboratuarKurulmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Toplumsalnnkorunmasve552saylKHKgereincekalntkatk laboratuarkurulmas. Herhangibirçalmayaplmamtr. Yeni yasann öngörecei ekilde Tarm Park Ve Bahçeler Daire Bakanlnca kurulmas düünülen laboratuara katk salanmaya çallacaktr. EgeÜniversitesilebirliiYaplarakBölgeÜreticilerininveHalEsnafnnKaliteliÜretimYaplmasveSatlmas KonusundaEitimveBilinçlendirmeÇalmalarYaplmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Üreticilerin maduriyetinin önlenmesi ve vergi kaçann azaltlmas amacyla hal esnaf ve üreticilerle bilinçlendirme çalmalar düzenlenmesi Sebze ve komisyoncular birlii dernek binasnda bakanmzn da katld toplantlar düzenlenmitir. Müdürlüümüzce hazrlanan broürlerhalesnafnadatlmtr. Proje tamamlanm olup ihtiyaç duyulmas halinde hal hizmetlerinin gelitirilmesifaaliyetialtndagerçekletirilecektir. 2009ncelemeleri

6 BALIKHALUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Balkfiyatlarnngünlükolarakserbestçeoluabilmesiiçinaçkarttrma ilesatyaplmasnsalamak. Suürünleritedarikçisi,tüketicivekomisyoncularnhakvemenfaatlerini dengedetutmak. Temizlik, bakm onarm faaliyetlerini salamak. Ayrca su ürünlerinin hijyenikbirortamdasalklolaraktüketiciyeulamasnsalamak. Satsrasndahangicinsbalnnemiktardavehangifiyatlasatldn tespitederekkaytlarnntutulmasnveistatistikibilgilerinkaytaltna alnmasnsalamak. Satclarntoplamgünlüksatlarüzerindenbelediyepaynn%1olarak tahsil edilmesi, aylk tahsis ücretlerinin toplanmas ve dier gelir kalemlerinin gelir müdürlüü veznedar tarafndan tahsilâtnn yaplmasnsalamak. Müdüriyet içerisinde yasal düzenlemelere uyumu salamak, düzenlemeyeuymayanlarhakkndayasalyaptrmlarnuygulamak. YasalDayanak "5216 s. K. m.7/1t, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Sat Yerleri Yönetmeliim.24/2" "5216 s. K. m.7/1t, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Sat Yerleri Yönetmelii" "5216 s. K. m.7/1t, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Sat Yerleri Yönetmeliim.11" "5216 s. K. m.7/1t, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Sat Yerleri Yönetmeliim.15" "5216 s. K. m.7/1t, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Sat Yerleri Yönetmeliim.28" "Su Ürünleri Toptan ve Perakende Sat Yerleri Yönetmelii m. 2, m. 31,m.32" BalkHaliubeMüdürlüü; Balkfiyatlarnngünlükolarakserbestçeoluabilmesiiçinaçkarttrmailesatyaplmasnsalar. Balkç,tüketicivekomisyoncularnhakvemenfaatlerinidengedetutar. Temizlik,bakmveonarmfaaliyetlerinisalar. Sat srasnda hangi baln ne miktarda ve ne kadara satldn tespit ederek kaytlarn salkl bir ekilde tutulmasnsalar. Satclarntoplamsatlarüzerinden%1Belediyepaynn(Rüsum)tahsilâtnnyaplmasnsalar. Tesisler:Balkhali68dönümaraziüzerine12.000m2kapalalana5.000m2üstükapalsatyerinesahiptir.Balk halibinasiçinde45satdükkan1lokanta,1çayoca,3tuvaletile3adet0derece,2adet20derece1adet25 derece1adette40dereceokodasbulunansoukhavadeposumevcuttur.ayrcabalkhalibinasnnbirksm dakurumariviolarakkullanlmaktadr. PersonelDurumu:Müdürlüümüzpersoneli5Memur,3SözlemeliPersonel,8Kadroluçi,35zelmanpersoneli 48hizmetalmpersonelindenolumaktadr. Finansal Faaliyetler: Müdürlüümüz tüm personeli ile esnafn sat alanlarnn yeniden yaplanmas, korsan tayclarn önlenmesi, tama ücretlerinin Gelir Müdürlüünce tahsil edilmesi, haksz rekabetin ortadan kaldrlmas, zmir Balkç Adamlar Dernei ve Balk Hali nde faaliyette bulunan Kooperatiflerin yetkilileri ile uyumiçindeçalarakesnafntalepveisteklerininzamanndayerinegetirilmesinisalamaklayükümlüdür.ayrca buçalmalarneticesindebelediyemizingelirkalemlerindenolanbelediyepay(rüsum)vetamaücretlerininde salklbirekildealnmasnsalar.balkhalimüdürlüügelirleri; Toptanbalksatlarüzerinden%1Belediyepay(Rüsum)tahakkuku Balkhalindefaaliyettebulunankomisyoncularatahsisedilendükkanlardanalnanaylktahsis(Kira)ücreti Hamaliyevetamaücreti Meneibelgelerindenalnanücretler lktahsis,devir,veortaklkücretleri Geçiciteminatlar Çeitliemanetler Yerigaliyeücretlerindenolumaktadr

7 FaaliyetelikinYaplanÇalmalar Satvedenetimigerçekleentümürünlerindenetimiskbirekildeyaplarakinsansalnaenuygunekilde alclara ulamas salanmtr. Gda Mühendisi ve dier Su ürünleri personeli ile gda zinciri sralamasnda tüm kontrol, salk ve hijyen denetimleri salanarak tüketiciye güvenilir ürün sunulmasna çallmtr. Ayrca Belediyemiz gelirlerini arttrmak için Rüsum, tama ücretlerini ekibimizle sk bir denetim içinde çalarak takip etmekteyiz Yllar Arasnda Satlan Balk MiktarGrafii Yl 2005Yl 2006Yl 2007Yl 2008Yl 2009Yl yllarndaki süreç içerisinde ki; balk miktarnn kg. bazndaki artn birden çok faktöre balayp inceleyebiliriz ylnda yürürlüe giren yeni yönetmelik ile balk halinde kap giri beyan sisteminin oluturulmasyla balk giriini kayt altna almakla beraber baln insan sal üzerindeki öneminin toplumca benimsenmesi ile tüketimin arttrlmasna paralel olarak kültür balkçl ve iç sularda alabalk üretiminin genilemesiveihracatpazarpaynndabüyümesinibelirttiimizfaktörlereörnekolarakgösterebiliriz. Japonya da kii bana düen balk miktar 80 kg, Avrupa da da 25 kg. iken Türkiye de bu rakam 8 kg.dr. Son zamanlardaülkemizdeyaplançalmalarda Haftadaikigünbalkyaamboyusalk sloganilekiibanadüen balkmiktar10 15kg.seviyesineçkarlmasdüünülmektedir , , Yllar ,00 ArasndakiTahakkuka EsasMatrah , , , , , Yl 2005Yl 2006Yl 2007Yl 2008Yl 2009Yl

8 , , , Yl 2009Yl 2008Yl Yllara GöreTahakkukaEsas MatrahArtErisi , Yl , , Yl 2005Yl 0, Yl 2005Yl 2006Yl 2007Yl 2008Yl 2009Yl Seri , Yukardakigrafikerisindegösterilendeerlerbalkhalindefaaliyetgösterenkomisyoncularntespitedilen Balk hali giri kapsnda oluturulan Kap Giri Beyan Sistemi ile içeri giren balk miktar tespit edilip, komisyoncularnbalksatanndaisesatalanndagörevlikantartespitpersonelleriaraclileeldeedilensat miktarlarkarlatrlr.biröncekigünilebirsonrakigününsatlarbazalnarakgerçeksatmiktartespitedilir. Busatmiktarüzerindende%1olaraktespitedilenrüsumvergisialnr , , , , , Yllar ,00 ArasRüsum , , ,00 0, , , Yl 2005Yl 2006Yl 2007Yl 2008Yl 2009Yl Yukardagrafikteyeralanverilerkomisyoncularngünlüksatlarndaneldeettiialnan vergisidir. 23 Eylül 2008 tarihinden itibaren günlük sat bedeli üzerinden alnan belediye pay(rüsum)%3 ten%1 e düürülmütürvebutarihtenitibarendebelediyepay(rüsum)%1olarakalnmayabalanmtr.23eylül2008 tarihindenitibarenbugünekadarbelediyepaynndümesinedeniilebeklenengerilemeoran%66olaraktahmin edilmekteydi. Fakat Balk hali giri kapsnda oluturulan Kap Giri Beyan Sistemi ve komisyoncularn sat

9 srasnda görevli olan kantar tespit personelimizin özverili çalmalar sonucu bu oran %50 seviyelerine düürülmütür.yanitahminedilenin%17üzerindebirgelirartsalanmtr , , , , YllarAras , ,00 Karlatrmal HammaliyeGrafii , ,00 0, Yl 2008Yl 2009Yl Balkhalindefaaliyetgösterenkomisyoncularvebalkalclarmaliyetdüürmekvetamaücretindentasarrufiçin hamaliye ilerini personel çaltrarak yapmay tercih etmeleri zaman zaman korsan tama ileri yaplmas ve tama araçlarna en üst yükleme kotas olan 16 adet kasaya tamamlayarak tanmas nedeni ile hamaliye gelirlerininbirmiktardümesinenedenolmutur.korsantamaclktamamenönlenerekgelirlerbirmiktardaha arttrlabilir.bukonuileilgiliçalmalarmzdevametmektedir. Cezalar , , ,77 TamaÜcreti , , ,50 Rüsum , , , Yl BaslEvrak(Mene) 6.500, ,50 Genel Gelir 3.675,00 lar AylkTahsisÜcreti(Kira) , , ,00 0, , , , , , Yl 2008Yl 2007Yl 23 Eylül 2008 tarihinden itibaren günlük sat bedeli üzerinden alnan belediye pay (Rüsum) %3'ten %1'e düürülerek%1olarakalnmayabalanmtr.

10 KORUMAVEGÜVENLKAMRL Yetki,GörevveSorumluluklar Koruma ve güvenliini saladklar alanlara girmek isteyenleri duyarl kapdan geçirmek, bu kiilerin üstlerini detektörle aramak, eyalarn xray cihazndan vb. güvenliksistemlerindengeçirmek. Toplant, konser, spor müsabakas, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde kimlik sorma,duyarlkapdangeçirme,bukiilerinüstlerinidetektörilearamak,eyalarx raycihazndanvebenzerigüvenliksistemlerindengeçirmek Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu nun 127nci maddesine göre yakalamak ve yakalamanedeniyleüstleriniaramak. Yangn, deprem gibi tabii afet durumlarnda ve imdat istenmesi halinde görev alanndakiiyerivekonutlaragirmek. Genelkollukkuvvetlerinederhalbildirmekartyla,aramalarsrasndasuçtekileden veyadelilolabilecekyadasuçtekiletmemeklebirliktetehlikedourabilecekeyay emanetealmak. Görev alannda can, mal güvenlii ile kamu düzenini salamak, suç ilenmesini önlemek,tanmasvebulundurulmasyasakhertürlüsilah,patlaycmaddeveeyay tespit etmek amacyla elektronik detektör kullanmak, gerektiinde üst aramas yapmak. Olayyerinivedelillerikorumak,buamaçlaCezaMuhakemeleriusulüKanununun157 ncimaddesinegöreyakalamak. Türk Medeni Kanunu nun 981 nci maddesine, Borçlar Kanunu nun 52 maddesine, Türk Ceza Kanunu nun 49 uncu maddesinin birinci fkrasnn (1) ve(2) numaral bentlerinegörezorkullanmak. Üst aramalarnda ele geçirdii kii veya madde veya madde ve cisimleri yasal ilem yapmaküzerebirtutanaklagenelkollukkuvvetlerineteslimetmek. lenmiolanbirsuçuntannvesuçilemesikuvvetlemuhtemelenüphelikiileri takipetmek,dardanyaplansaldrlarakartedbirinialmak. YasalDayanak 5188s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m.7 Terkedilmivebulunmueyayemanetealmak. Kiinin vücudu veya sal bakmndan mevcut bir tehlikeden korunmas amacyla yakalamak. 5188s.K.m s.K.m.7 Birimimiz ÖzelGüvenlikHizmetlerineDairKanun hükümleridâhilindesabotaj,yangn,hrszlk,soygun,yama, ykma,çalanlarzorlaitenalkoyma,içeridenvedardangelecekolantümtehditvetehlikelerekarkoymakla görevlidir.sorumluluklarmzdahilinde2009ylndagüvenlikodaklçalmalarmzaadasralanmtr. Proje/FaaliyetelikinBilgiler 5188sayl ÖzelGüvenlikHizmetlerinedairKanunveyönetmeliigereince,44SilahlGüvenlikGörevlisi,1 Memur ile Belediye Hizmet Binas, Harmandal Kat Atk Depolama Alan ve Halkapnar Çöp Transfer stasyonunda,ayrcagüvenlikhizmetisatnalmyoluilede tarihleriaras549silahsz GüvenlikPersonelive1oförile tarihleriarasndada597SilahszGüvenlikPersoneli ve3oförilebelediyemizebaldeiikbirimlerdegüvenlikhizmetiverilmitir. Çalma izinleri tarihinde biten Özel Güvenlik Görevlilerimizin 5188 sayl Kanunun ilgili yönetmeliinin34.maddesinegöreyenilemeeitimlerininyaptrlmassalanmtr. Belediyemizvebalbirimlerinde,paranakillerininemniyetlibirekildeyaplmassalanmtr. Görevalanlarnngiriveçklarndasüreklikontrolyapmaksuretiyleüpheliahslarnbualanlaragirmesine vedolamasnaizinverilmemitir. Belediyemize girilerde kimlik alnp ziyaretçi kart verilerek ve elektronik kap detektörü ile üst aramas yaplmaksuretiyle,çantavepaketleridexraypaketaramacihazndangeçirilerek,emniyetlibirekildeiçeri girileremüsaadeedilmitir.

11 Güvenlik Amirliine gelen talimat ve yazlar deerlendirilerek, gerekli çalmalar yaplm ve sonuçlarndan ilgilimakamlarabilgiverilmitir. Belediyemize bal muhtelif eitim birimleri, tesisler ve alanlarn güvenliinin salanmas ii ile ilgili olarak, GüvenlikHizmetialmihalesininyaptrlmassalanmtr. Belediyemize bal baz d birimlerimizin güvenliklerinin salanmasna ilikin gelen talepler üzerine, talep edenbirimlerde,5188saylözelgüvenlikhizmetlerinedairkanununveuygulanmasnailikinyönetmeliin 8.maddesinegöreÖzelGüvenlikzinBelgesialnarak,GüvenlikPersonellerigörevlendirilmitir. Güvenlik Hizmeti satn aldmz irket in hak edileri aylk olarak hazrlanarak, Mali Hizmetler Dairesi Bakanl nagönderilmitir. Aylknöbetçizelgeleridüzenlibirekildehazrlanarakgörevakndaaksaklamahalverilmemitir. Güvenlikpersonellerininfazlaçalmalardüzenlibirekildetakipedilmeksuretiyle,fazlaçalmapuantajlar düzenlenerek,heraynonbeindemaatahakkukubemüdürlüünegönderilmitir. Güvenlik personellerinin yemek puantajlar her ayn son haftasnda düzenlenerek, Maa Tahakkuk ube Müdürlüünegönderilmitir. Güvenlikpersonellerinevebakmaklayükümlüolduuyaknlarnaaitilaçvetedavigideriödemeemribelgeleri hazrlanarak,memurpersonelubemüdürlüünegönderilmitir. Güvenlikpersonellerininraporveizindurumlardüzenlenerek,izinverapordönüleriMemurPersonelube Müdürlüü negönderilmitir. AylklerlemeRaporlarhazrlanarak,StratejiGelitirmeubeMüdürlüünegönderilmitir. BelediyeBakanlmztarafndandüzenlenenetkinliklerdegüvenlikpersonellerigörevlendirilmitir. Güvenlik personellerimizin ve Güvenlik Hizmeti satn aldmz irket Güvenlik Personellerinin kontrol ve denetimleri Amirliimizce belirli sklkta yaplarak, görevde eksiklii görülen personel uyarlarak, önemli bir olayamahalverilmemi,irketgüvenlikpersonellerinin eksikliklerideilgiliirketebildirilmi,eksikliklerinin giderilmesisalanmtr. Birimlerimizde meydana gelen ve Güvenlik Personellerimizi aan olaylarda Genel Kollua haber verilerek, GenelKolluadestekkuvvetolarakgörevyaplmtr. GüvenlikpersonellerimizingörevyaptBelediyemizvebalbirimlerimizdekorumavegüvenliktedbirlerisk birekildealnmaksuretiyle,önemlibirolayamahalverilmeyerekbubirimlerdemeydanagelebileceksabotaj, yangn,hrszlk,soygun,yama,ykma,buradabulunanlarzorlaitenalkoyma,içeridenvedardangelecek tümtehditvetehlikelerekarkorunmutur.

12 RKETLERVEKURULULARUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak zmir Büyükehir Belediyesinin hissedar olduu belediye irketlerinin 5216s.K.m s.K.m sermayetaahhütlerinitakipetmekgerekliçalmalaryapmak. s.k.m.140 Müdürlüümüz,zmirBüyükehirBelediyesininhissedarolduuirketlerinsermayeartlarileilgiliprosedürleri, kanunveyönetmeliklerinöngördüüekildegerçekletirilmesinisalayanbirimdir.2009ylndazmirbüyükehir Belediyesinin hissedar olduu irketlerin sermaye artrmlar gerçekletirilmi

13 AEVLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Dierbelediyebirimlerivedbirimlerdengelentaleplereistinaden,zmir ilisnrlariçerisindeikametedenfakirveyardmamuhtaçtümkesimlere (yal, hasta, engelli, kadn, çocuk ve baz dezavantajl kesimler), sosyal hizmetverensiviltoplumkurulularna,okullaravevakflara,5393sayl BelediyeKanunuve5216saylBüyükehirBelediyesiKanunundangelen yetkilerdorultusundahazryemekvekumanyayardmhizmetivermek. YasalDayanak 5393 s.k m. 14/1a; 60/1i, 5216 s.km.7/1v;24/1j Birimimiz Yemekhane Saymanl olarak hizmet vermekte iken; 22 ubat 2007 tarih ve sayl Resmi Gazete deyaymlanarakyürürlüegiren BelediyeveBalKurulularileMahallidareBirlikleriNormKadrolke ve Esaslarna Dair Yönetmeliin 10. maddesi gerei yeniden düzenlenen zmir Büyükehir Belediyesi Tekilat emasnn, tarih ve 01/191 sayl zmir Büyükehir Belediyesi Meclis Karar ile onamasna istinaden, tarihindenitibarenAevleriubeMüdürlüüolarakfaaliyetlerinisürdürmektedir. AevleriubeMüdürlüü5393SaylBelediyeKanunuve5216saylBüyükehirBelediyesiKanunuçerçevesinde zmirlsnrlariçerisindeikametedenfakirveyardmamuhtaçtümkesimlere(yal,hasta,engelli,kadn,çocuk vb. dezavantajl kesimler), sosyal hizmet veren sivil toplum kurulularna, okullara ve vakflara hazr yemek ve kumanyayardmhizmetinivermeklegörevlidir. letme ve tirakler Daire Bakanl na bal olarak faaliyet sürdürmekte olan birimimiz gelen talepler dorultusunda, 5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu nun 24. maddesinin j bendinde saylan Belediye giderlerinden dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yaplacak sosyal hizmet yardm ve hükümleri gereibütçesinioluturaraksözkonusuyerlerehizmetsunmaktadr. SenebandagelenBakanlkOlur larekindekilistelereistinadenyaplanmalalmlarveaylkhazrlananmenüler dorultusundayaplanyemeklerhergünyemekdatmaraçlarmzlazmir infarklnoktalarnaözelyemektama kaplariçerisindedatlmaktadr. Yemekhizmetisunduumuzyerler;KültürveSosyallerDairesiBakanltarafndangönderilenBakanlkOlur u ekinde yer alan fakir ve yardma muhtaç kesimler, sosyal hizmet veren sivil toplum kurulular ve vakflar, ErefpaaHastanesindekihastalarveZübeydeHanmHuzurevindekiyallardanolumaktadr. Aylkolarakplanlananmenülerdorultusundayaplanyemekler;yllkveya6aylkdönemleriçinoluturulanihale dosyalarna istinaden ve avans yolu ile alm yaplan malzemelerle hazrlanmakta, bir ay içinde alm yaplan mallaraaitödemelerisemüdürlükbütçesindenkarlanacakekildeyaplmaktadr. Datmgerçekletirilenyemeklerinhergüngramajmaliyetiyaplmaktaburadan1kiiiçingeçerlitoplammenü maliyeti çkarlmakta sonuç olarak günlük toplam yemek maliyeti hesaplanmaktadr. Ayrca bir öüne ait kalori hesabdayinegdamühendisleritarafndandüzenliolarakyaplmaktavebirkiiiçingerekliolangünlükkalori ihtiyacnagöreyemeklerimizdeoluanartveeksikliklergözönünealnarakmenülerdekigereklidüzenlemelere gidilmektedir. BiliimSistemi BilgiTeknolojileriDaireBakanlnahazrlatlanAEProgramileyllkhazrlananmenülerinvemenüleriniçinde yeralanyemeklerinelektronikortamdadokümantasyonuyaplabilmektedir.ambarprogramileentegreçalan buprogramsayesinehermalzemeyeaitmaliyetivedetoplamgereklimalzememiktarnnambarstoklarmzda yeterlilii çok pratik olarak tespit edilebilmekte ayrca mal alm ihalelerine çkarken gerekli olacak malzeme miktarlarnn ve toplam maliyetin hesaplanmasna kolaylkla ulalabilmektedir. Bu program sayesinde bütçe hazrlk aamasnda gerekli verilere kolaylkla ulalabilmektedir. Bunlarn yan sra hazrlanan bu program sayesindeheryemeinvedolaysylamenününkalorihesabkolaylklayaplabilmektedir. BilgiTeknolojileriDaireBakanlnahazrlatlanAMBARProgramkullanlarakambarmzagirentümmalzemelerin elektronik ortamda kayt altna alnmas salanmakta ve ayn ekilde yllk hazrlanan menülere göre yaplan yemeklerdorultusundakullanlanmalzemelerinambarstoklarndandüümüyaplmaktadr.buprogramtanr Mal Kayt Takip ube Müdürlüünün ambar program ile entegre çalmakta ve böylece haftalk, aylk ve yllk sorgulamaveraporlamalardaibirliivepratikliksalanmaktadr.

14 MaliHizmetlerDaireBakanlnnhazrladProgramileödemebelgelerininhazrlanmaspratikhalegelmitir. Mevcut programlarn özellikle AE Programnn daha etkin ve seri çalmas için birim teknik çalanlar olarak programngelitirilmesininsalanmasnayönelikaratrmalarmzdevametmektedir. 2009YlFaaliyetleri Müdürlüümüz, dier belediye birimleri ve d birimlerden gelen taleplere istinaden, zmir li snrlar içerisinde ikamet eden fakir ve yardma muhtaç tüm kesimlere (yal, hasta, engelli, kadn, çocuk ve baz dezavantajl kesimler), sosyal hizmet veren sivil toplum kurulularna, okullara ve vakflara, 5393 Sayl Belediye Kanunu ve 5216 Sayl Büyükehir Belediyesi Kanunundan gelen yetkiler dorultusunda hazr yemek ve kumanya yardm hizmetinivermektir.bukapsamdakamuhalekanunudorultusundaalnanmallarlahazrlananyemeklerinyine kendibirimimizbünyesindekiaraçlariledatmdayaplmaktadr. Faaliyetimizin temel gereksinim sebebi, zmir kentinde yaayan yardma muhtaç insanlara yemek ve kumanya yardmndabulunarakihtiyaçlarndesteklemektir.zmirilisnrlariçerisindeikametedenfakirveyardmamuhtaç tümkesimlere(yal,hasta,engelli,kadn,çocukvebazdezavantajlkesimler),sosyalhizmetverensiviltoplum kurulularna,okullaravevakflarahazryemekvekumanyayardmhizmetiverilmektedir.bukapsamda2009 da; Haftaiçiyemekverilenyerler(birimbaznda) 56birim Yandaki listeye istinaden 1 (bir) yl içinde Haftaiçikumanyaverilenyerler 7birim toplam 1.126,861 kiiye yemek HaftaSonuyemekverilenyerler 19birim kiiyekumanyaverilmitir. HaftaSonuKumanyaverilenyerler 5birim Bu ileme yönelik mal almlar gerçekletirilmi, ekipmanlarda yenileme yaplm ve hizmet binasnn iyiletirilmesineyönelikçalmalaryaplmtr. Kültür ve Sosyal ler Dairesi Bakanl'ndan sene banda gelen talepler dorultusunda zmir li içerisinde ikametedenfakirveyardmamuhtaçkesimlere(engelli,kadn,çocukvebazdezavantajlkesimlere),sosyal hizmetverensiviltoplumkurulularna,okullaravevakflara(bubalklaraltndatoplanantoplam56birime), ErefpaaHastanesi'ndengelentalepdorultusundaHastanedetedavigörenhastalara, HuzureviMüdürlüü'ndengelentalepüzerineHuzurevindekalanyallara; Müdürlüümüztarafndanyemekvekumanyayardmyaplmtr.Sunduumuzhizmetkapsamndahemhaftaiçi hemdehaftasonuolmaküzerehergündeiensaylardaolacakekildeyemekvekumanyavermiolup2009yl içinyemeksays kiilik,kumanyasaysise kiilikolarakgerçeklemitir. Faaliyetlerimizeilikingelecekyllariçinöngörülençalmalarunlardr: HizmetAnaBinasnn(Mutfak)tavanvetabannnGdaHijyeniiçinuygunkoullaroluturanmalzemelerile kaplanmas. Yine Hizmet Ana Binasnn hava sirkülâsyonuna açk olan ksmlarnn sirkülâsyonu en aza indirgeyecek malzemelerileyenilenmesi. Manueligücünüenazaindirgeyecekyemekhazrlamaekipmanlarnnarttrlmas. 2008ylbandahazrlattmziaeprogramileambaragirenveçkanmalnkontrolünündahagüvenlihale getirilmesi ve yine bu program sayesinde Kamu hale Kanununa göre alm yaplan mallarn ambar stok durumununyemekyapmiiniaksatmayacakekildekontrolünüvetakibinidenetimaltndatutabilmek. 2007ylsonundaalnanyemekdatmaraçlarnhijyenikbirortamsalayacakekildeyemektamakaplar ebatlarnauygunolarakdizaynettirmek. Mevcut mutfamz gda ile ilgili üretim yapan iyerlerinin tamas gereken tüm standartlara sahip olacak düzeyegetirebilmekiçin,teknikelemanlarniso9001veiso22000ileilgiliseminerveeitimçalmalarna katlmlarnsalamak. TümMalAlmihaleleriesnasndaalnacakmalileilgiliteknikartnamehazrlaamasnda,güncelletirilen ürünteblivestandartlarnntakibiniprofesyoneldestekalarakyapabilmek. Sonuç olarak, Aevleri ube Müdürlüü olarak yaptmz ite; kaliteli mal alm yaparak kaliteli yemek, kaliteli hizmetsunmakadnaenküçükdetaylarüzerindebilearatrmacteknikelemanzihniyetiiledüünerekhareket edilmi, kar etmek amaçl deil sadece en uygun hijyenik koullar salayarak en kaliteli ürünü sunmak amaçl hizmetvermibulunmaktayz.

15 FAKRVEMUHTAÇLARAYARDIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak 5393s.K.m.14/1a,m.15/1a,60/1i5216s.K. Fakirvemuhtaçkimselereyardmetmek. m.24/1j Müdürlüümüz, zmir Büyükehir Belediyesi mücavir snr alan içinde yaayan, fakir ve ihtiyaç sahibi vatandalarmza ayni ve nakdi yardmda bulunmak üzere tarih ve 05/208 sayl Meclis Karar ile kurulan zmir Büyükehir Belediyesi Muhtaç Kimselere Yardm Sand nn Sandk ilemlerini ve hizmetlerini yerinegetirmektensorumlubirimdir. Amaç:Ülkemizinekonomik,eitimselvekültürelanlamdakigerikalmlnazmirkentiözelindeçarelerüretmek, bilimde sanatta dünya ölçeinde söz sahibi olan ülkeler ile yarabilir hale gelebilmek için katk koymak. Bu çerçevedezmir dekentlilikbilincininolumasvekentlininyaamkalitesininyükseltilmesinisalamak. Hedef:Kentindesteeihtiyaçduyankesimininihtiyaçduyduklaralanlardadesteklenmesi. FakirveMuhtaçlaraAyniveNakdiYardm Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Vatandalarnahsenbelediyemizeaynivenakdiyardmtalebinde bulunmassebebiylemücavirsnralaniçerisindeyaayanfakirve ihtiyaç sahibi vatandalarmza ayni ve nakdi yardmda bulunulmas yl içerisinde 2 kez toplu yardm yaplmtr. Bu kapsamda yaplan toplu yardmlarn ilki ramazan bayram dolaysyla eylül aynda kiiye nakdi yardm olarak gerçekletirilmitir. kincisikurbanbayramdolaysylakasmaynda49.642kiiyenakdi yardm olarak gerçekletirilmitir. Ayrca 767 kiiye çek ile 812 kiiye havale ile yardm yaplmtr aileye ilaç ve tbbi malzemeyardmyaplmtr ylnda faaliyetlerimize yardm saylarmz arttrarak devam edeceiz. Fakir veuhtaçlaraard gösterengrafikaadayeralmaktadr. 65YaVeÜstü Vatandalarmza 21% Engelli Vatandalarmza 11% ÖksüzVeYetim Örencilerimize 7% 2009YlYardmlarnn YüzdeselDalm ehitailelerive Gazilerimize 4% FakirVeMuhtaç Ailelere 57% DoalAfete Urayan Vatandalarmza 1%

16 TERMNALLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Otogarveilçeterminallerindeseyahatetmekisteyenyolcularasalkl ve güvenli yolculuk yapmalar için otobüs firmalarnn ve yolcu tamacl ile itigal eden iletmecilerin yasalar ve yönetmelikler dorultusundaçalmalarnsalamak. zmir Büyükehir Belediye snrlar içine dâhil edilen yerleimlerdeki Karayolu yük ve yolcu tamalarnda, terminallerin tama düzeni ve güvenliinisalamak,sürücülerinsorumluluklarndenetlemek. YasalDayanak 4925 sayl Karayollar Tama Kanunuveyönetmelikleri,5216sayl B.B.K'nn ilgili maddeleri, yük ve yolcu tamacl ile ilgili dier kanunlarveyönetmelikler 5216saylBüyükehirBelediyesi Kanunu zmirbüyükehirbelediyesiletmevetiraklerdairesibakanlbünyesindefaaliyetgösterenterminallerube Müdürlüü5216saylB.B.K.'nn7.maddesinin1.fkrasgereincevenormkadrokapsamnda tarihve 491 sayl karar ile kurulmutur. lçe Terminallerin çalmalarn denetlemek, otogara gelerek seyahat etmek isteyenyolcularnsalklbiryolculukyapabilmeleriiçin,otobüsfirmalarvemüstecirlerinyasalarveyönetmelikler dorultusundaçalmalarnsalamak,iletmecifirma,otobüsfirmalarvemüstecirlerdengelensorunlarçözmek, çözülmesindearaclkyapmakbalcagörevlerimizdendir.terminallerubemüdürlüüolarakotogardakiotobüs firmalarnn yetki belgelerine göre yolcu tamacl yapp yapmadklarnn kontrollerinin yaplmas, il trafik komisyonkararlarnnuygulanmashususundailgilibirimlerilekoordineli çalmalaryaparakhakszkazançelde edilmesininönünegeçmekvebelediyemizinotogardanmeydanagelecekgelirkaybnenazaindirmekonusunda üzerindetitizlikledurmaktadr.2009ylnda; Terminallerde faaliyet gösteren tamac ve acenteler ile dier iletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgilibilgilerverildi. Terminallerde yeterli sayda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluturulmas ve bu hizmetlerin yürütülmesininsalanmasiçingörümeleryapld. Terminalleregiriçkyapanyolcuvetatsaylarylailgiliistatistiklerilçeterminallerincetutuldu. UlatrmaBölgeMüdürlükleriyle,yetkibelgelerihakkndayazmalaryapld. Bakanlkçabelirlenecekkonulardauyar,bilgiveduyurulevhalarnuygunyerlereyerletirildi. Terminal kapal alanlarnda satlan gda ürünlerinin Tarm ve Köy leri Bakanl tarafndan yaymlanan GdalarnÜretimiTüketimiveDenetlenmesineDairYönetmelieuygunbirekildeolmaskontrolettirildi. Müdürlük bünyesindeki elemanlarla yaplabilecek çaptaki tesisat (Elektrik, Kalorifer, shhi Tesisat) ve bina onarmlaryapld. letmelergarajveterminallerdenhareketedecekvastalarnhatlarilehareketsaatlerinibildirerekadlarna perontahsisiyapld. SelçuklçeTerminali,FenleriDai.Ba.tarafndanyklarakyenisininyapmiçinfaaliyetlerebalanmtr. FoçalçemizdebulunaneskilçeTerminalimizyenilenerekyapld. ÜçkuyularlçeTerminalininçevredüzenlemesiParkveBahçelerubeMüdürlüüneyaptrld. Belediyemizinyatrm;GaziemirSemtGarajYaplmasiininyapmnafiilen tarihindebaland. UKOME Teknik Kurul Karar gerei geçici olarak düzenlenen Gaziemir Semt Garaj faaliyete geçirilmitir. GaziemirSemtGarajnaelektrik,suvealtyaphizmetlerigetirilmitir. ÜçkuyularlçeTerminalindeYolcuTamaclYapanirketler UrlaBirlikMot.Ta.Koop. ÖzUrfallarMot.Ta.Koop. ÇemeMot.Ta.Koop. SeferihisarMot.Ta.Koop. GülbahçeMot.Ta.Koop. BalklovaMot.Ta.Koop. IldrMot.Ta.Koop. KüçükbahçeMot.Ta.Koop. ÜrkmezGümüldürMot.Ta.Koop. KaraburunMordoanMot.Ta.Koop. FoçalçeTerminalindeYolcuTamaclYapanirketler FoçaSahilOtobüslerKoop. FoçaBirlikSeyahatTic.Lim.ti. GaziemirlçeTerminalindeYolcuTamaclYapanMinibüslerinGüzergâhlar Sarnç Menderes Görece Bulgurca Ayranclar DaKzlca Pancar Ataköy Ksk Torbal

17 BURSLARUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak zmirbüyükehirbelediyesiahmetpiritina Üniversiteörencilerinebursverilmesi. EitimYardmSandYönetmelii Burslarubemüdürlüü,meclisimizin tarihve05.120saylkararilekabuledilen"zmirbüyükehir belediyesiahmetpiritinaeitimyardmsandyönetmelii"neuygunolarakfaaliyetgöstermektedir. Önceleri, datlan Bavuru Formlarnn doldurularak sandmza verilmesi eklindeki bavurular, artk belediyemizininternet sitesindendeinteraktifyollayaplmayabalanmtr.sonüçyldrbavurularinternet sitesiüzerindenkabuledilmektedir tarihve27165saylresmigazeteilebelediyedenbursvermeilemleridurdurulmuveBurslarube Müdürlüüfaaliyetlerinesonvermitir. Amaç:Ülkemizinekonomik,eitselvekültürelanlamdakigerikalmlnazmirkentiözelindeçarelerüretmek, bilimde sanatta dünya ölçeinde söz sahibi olan ülkeler ile yarabilir hale gelebilmek için katk koymak. Bu çerçevedezmir'dekentlilikbilincininolumasvekentlininyaamkalitesininyükseltilmesinisalamak. Hedef:Kentindesteeihtiyaçduyankesimininihtiyaçduyduklaralanlardadesteklenmesi. ÜniversiteÖrencilerineBurs Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Yönetmelik artlarn oluturan örencilere örenimlerini sürdürebilmelerindekatksalamakamacylabursverilmesi. Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar öretimdöneminde30.000örenciyeburs verilmesi planlanmtr. Örencilerin bavurular internet üzerinden tarihleriarasndakabuledilmitir tarih ve sayl resmi gazete ile belediyeden burs verme ilemleri durdurulmu ve burs verme faaliyetlerine sonverilmitir.

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar EmlakYönetimiDairesiBakanl EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HARTAUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitayapmak. 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitaihaleyoluile yaptrmak.

Detaylı

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl FenleriDairesiBakanl FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOLYAPIMUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar Fen leri Dairesi Bakanl tarafndan yürütülecek yol çalmalarna ait yllkprogramlarnbelirlenmesivestratejikplançalmalarnaesasolacak

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI Tarm,ParkveBahçelerdenSorumluDaireBakanl TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI YELALANBAKIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yeilalanlarnbakmveonarmnnyaplmasnsalamak,bakmalanlarylailgili

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU Balkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yard mc s Ahmet SOLEY bakanlnda, 05/07/2005 tarihinde saat 14.00 de Vilayet Brifing salonunda toplanarak aada belirtilen kararlar almtr. Madde 1: limiz, Edremit lçesi,

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl KültürveSosyalHizmetlerDairesiBakanl KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜRUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar,engelliler,kadnlar,gençlerveçocuklarayönelikhertürlüsosyal

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba kanl

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba kanl ÇevreKorumaveKontrolDairesiBakanl ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇEVREKORUMAVEKONTROLUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Gürültü yönünden ölçüm, denetim, izleme, izin ve yaptrm. Gürültüharitas

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımıza bağlı Hesap İşleri Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Krediler Servis, Yemekhane Saymanlığı ve Ayniyat Saymanlığı

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler 2. DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l Kamu haleleri sözle me kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlü ümüzün ihtiyaç duydu u Mal ve

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

Uluslararas anla+malar ile sava+ hali, skyönetim, olaanüstü hal ve doal afet durumlarnda uygulanacak hükümler sakldr.

Uluslararas anla+malar ile sava+ hali, skyönetim, olaanüstü hal ve doal afet durumlarnda uygulanacak hükümler sakldr. KARAYOLU TAIMA KANUNU Kanun Numaras 4925 Kabul Tarihi 10/07/2003 Yaymland R. Gazete Tarih: 19/07/2003 Say: 25173 Yaymland Düstur Tertip: Cilt: Sayfa: BRNC KISIM Ba+langç Hükümleri BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU Balkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yrd. Ahmet SOLEY bakanlnda, 01.06.2004 tarihinde saat 14.00 de Vilayet Brifing salonunda toplanarak aada belirtilen kararlar almtr. Madde 1 : Telekomünikasyon Kurumu

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi TpT Fakültesi laç Aratrmalar rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Etik, bakalar bakmad zaman ne yaptnzdr. Bilimle paralel gitmelidir. Vural Özdemir, 19. Ulusal Farmakoloji

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı