Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bahri Ertek ten uluslararasý proje"

Transkript

1 Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi. Bahri Ertek, halkoyunlarý alanýnda uluslararasý bir projeye daha imza atýyor. * HABERÝ 11 DE Gökkubbeyi gönül sesiyle çýnlatýyorlar Salim Uslu AK Parti yi lidersiz býrakmak istiyorlar * HABERÝ 4 DE Toplumun büyük bir kesimi iþitme engellilerin sessiz çýðlýklarýna kulaklarýný kapatýp, görmezden gelse de, üçü Ýlahiyat öðrencisi, biri ÝÝBF öðrencisi dört genç elele verip taþýdýklarý meþaleyi Müftülüðün destekleriyle ateþledi, sessizliði gönüllerinde çözen iþitme engelliler, þimdi Ulu Camii'nin kubbesini gönül sesleriyle çýnlatýyor. * HABERÝ 9 DA Dr. Ömer Sobacý ya çirkin saldýrý 1 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir hastanýn Opr. Dr. Ömer Sobacý'ya saldýrýda bulunduðu belirtildi. Fiyatý : 40 Kuruþ * HABERÝ 2 DE Opr. Dr. Ömer Sobacý Mýsýr daki kardeþleri için Çorum a Adeviyye Meydaný kurulacak Her yer Adeviyye her yer direniþ Anadolu Gençlik Derneði öncülüðünde pek çok sivil topum kuruluþunun da destek verdiði platform, Müslümanlar'ý Mýsýr'da yaþanan zulme karþý durmak için Hürriyet Meydaný'na davet etti. "Sefer tasýný, seccadeni, komþunu ve vicdanýný al gel." sloganýyla yapýlan çaðrýda, Türkiye genelinde yapýlacak olan protestonun, iftardan baþlayýp sahura kadar devam edeceði bildirildi. * HABERÝ 10 DA Mehmet Atýf Ýmal, adli makamlara suç duyurusunda bulundu. Haydar Baþ a suç duyurusu Sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Mýsýrlý Müslümanlar a destek için tüm Çorum halkýný bugün Hürriyet Meydaný nda buluþmaya davet ettiler. Ýslam ülkelerinin umudu Türkiye' Suriye Ýçin Ýftarýmýzý Paylaþma Vakti Özgür-Der, tüm þubeleriyle Suriyeli muhacirlere yardým amaçlý Ramazan ayýna has etkinlik takvimi için kollarý sývadý. * HABERÝ 6 DA ÝHH dan zekat çaðrýsý ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, zekatlarý savaþ, iþgal ve doðal afet bölgelerinde yaþayan maðdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný bildirdi. * HABERÝ 6 DA Bursa SGK ya Çorumlu müdür Hemþehrimiz Ahmet Metin, Bursa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü görevine atandý. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkanlýðý Ahmet Metin tarafýndan atamasý yapýlan Ahmet Metin dün yeni görevine baþladý. * HABERÝ 10 DA Ekranlardan Ýskilipli Atýf Hoca aleyhine hakaretler eden BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ'ýn saldýrýlarý karþýlýksýz kalmadý. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Mehmet Atýf Ýnal, aðýr ithamlarda bulunan Haydar Baþ hakkýnda kendisi ve ailesi adýna Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. * HABERÝ 3 DE Türk Büro-Sen'in Bosna Parký'nda düzenlendiði iftarda konuþan Genel Baþkan Fahrettin Yokuþ, Türkiye ve Orta Doðu'da yaþanan sýcak geliþmelere deðinerek, olup bitenlerin küresel güçlerin bir tezgahý olduðunu söyledi. Fahrettinh Yokuþ * HABERÝ 5 DE Hastalara yardým sözü verdi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Evde Saðlýk Hizmetleri Derneði nin düzenlediði iftar yemeðine katýldý. * HABERÝ 3 DE Ünal Gümrük Müþavirliði Firmasý, Anitta Otel de iftar yemeði düzenledi. Çorum un ihracat rakamlarý yüksek Organize Sanayi Bölgesi nde açtýðý gümrük müþavirliði bürosu ile Çorum a hizmet veren Ünal Gümrük Müþavirliði Firmasý, Anitta Otel de verdiði iftar yemeðinde OSB yatýrýmcýlarýný aðýrladý. * HABERÝ 14 DE Agah Kafkas yemek sonrasýnda hastalarýn sýkýntýlarýyla birebir ilgilendi ve yardým sözü verdi. Uyanýk teþekkürle dönüyor Geçtiðimiz yýl Baþbakanlýk tarafýndan Kýrgýzistan Oþ Devlet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðýna atanan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ýn 4 Aðustos ta Türkiye ye döneceði bildirildi. Yapýlan açýklamada, Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ýn bir yýldýr Oþ Ýlahiyat Fakültesi nde yaptýðý çalýþmalarýn büyük takdir topladýðý ifade edildi. * HABERÝ 6 DA Þüpheli ölüm Yanýndaki av tüfeðinin ateþ almasý sonucu kendini vurduðu sanýlan gencin cenazesi, otopsi için Adli Týp Kurumu'na göndirildi. Mevlüt Uyanýk ýn baþarýlý çalýþmalar yaptýðý belirtildi. * HABERÝ 2 DE Kýzdýðý dergi en çok reklamý ondan aldý 2011'de 'CHP'ye oy verin' diyen, Gezi sonrasý Erdoðan'ý sultan resmiyle kapak yapan ve AKP'lilerin en çok eleþtirdiði yabancý yayýn olan Ýngiliz The Economist, Baþbakanlýk Recep Tayyip Erdoðan Tanýtým Ajansý'nýn en fazla reklam verdiði dergi çýktý. * HABERÝ 4 DE

2 2 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Hitit'in kontenjaný niye doldu? T M illiyet Gazetesi Yazarý Abbas Güçlü, geçtiðimiz hafta devlet ve vakýf üniversitelerinin kontenjan durumuna dikkat çekti. Güçlü, Hitit Üniversitesi'nin, 2013 LYS yerleþtirme sonuçlarýna göre kontenjanlarýný yüzde 100 dolduran 20 üniversite arasýna girdiðini yazdý. Vakýf üniversiteleri arasýnda yer alan Koç ve Sabancý ile ODTÜ ve ÝTÜ'nün listede yer almadýðýný dile getirdi. Abbas Güçlü'nün bir diðer dikkat çeken tespiti kontenjanýn yarýsýný bile dolduramayan en dipteki üniversitenin, en çok reklam yapan üniversite olduðu bilgisi ile öðrencilerin üniversite tercihinde söylenene deðil, gördüðüne inandýðý yorumuydu. Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Hitit Üniversitesi Rektörü olarak göreve baþladýktan sonra eðitim-öðretim kalitesinin yükseltilmesi için yaptýðý çalýþmalarýn meyve vermeye baþladýðýný söyleyebiliriz. Baþarýda iþin baþýnda bulunan ismin gençliði, enerjisi, hizmet heyecaný, vizyon sahibi olmasýnýn yaný sýra þehrin diðer yöneticileri ve dinamikleri ile uyum içinde çalýþmasý, karþýlýklý destekler önemli etken. Bu arada baþarýyý gösteren somut örneklerin sayýsýnýn artmasý, bugüne kadar yapýlanlarýn boþ ve faydasýz olduðu yönündeki deðerlendirmelerine belki deðiþmesine vesile olacaktýr. Ýnönü Üniversitesi Rektörü'nün haklý çýkýþý ürkiye Bilimsel ve Teknoloji Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) üniversiteleri giriþimcilik ve yenilikçilik performanslarýna göre sýralamýþ, 136 üniversite arasýnda seçilen ilk 50 üniversite arasýnda Hitit yer almamýþtý. Bu köþede, yapýlan sýralamanýn en baþarýlý üniversiteleri veya eðitim kalitesini belirlemediðini, sadece giriþimcilik ve yenilikçilik baþarýsýný gösterdiðini dile getirmiþtim. Mevzuya dair Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan bir yorum gelmedi ama, ilk 50'ye giremeyen Ýnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik'in konuya dair deðerlendirme yazýsýna rastladým. Muhataplarýnýn yaný sýra üniversite yöneticileri ve akademik camiayý da ilgilendirdiðini düþündüðüm önemli tespitler var. Ýþte o deðerlendirme; "Son iki yýldýr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, TÜBÝTAK aracýlýðý ile Türkiye üniversitelerini giriþimci ve yenilikçi üniversite endeksi kapsamýnda bir sýralamaya tabi tutup, ilk 50'ye giren üniversitelerin isimlerini kamuoyuna açýklýyor. Fakat yapýlmakta olan bu sýralamanýn Türkiye üniversitelerinin baþarýsýný, giriþimci ve yenilikçi özelliklerini tam olarak yansýtýp yansýtmadýðý konusunda zihinlerde birçok istifhama da yol açýyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Sayýn Nihat Ergün, bu sýralamanýn aslýnda üniversitelerin baþarý sýralamasý olmadýðýný ifade ediyor. Fakat bu sýralama, kamuoyunda, üniversitelerin baþarý sýralamasý olarak algýlanmýþtýr. Þüphesiz ki, Türkiye üniversitelerinin giriþimcilik ve yenilikçilik açýsýndan deðerlendirmeye tabi tutulmasý oldukça önemli bir uygulamadýr. Ancak bu endeksin, Türkiye'nin gerçeklerini, üniversitelerin giriþimcilik ve yenilikçilik düzeylerini tam olarak yansýttýðýný ne yazýk ki söyleyemeyiz. Çünkü deðerlendirmede esas alýnan verilerin belirlenmesinde bazý üniversitelerin baþarýlý uygulamalarý yenilikçilik olarak deðerlendirmeye alýnmadý. Ayrýca bu deðerlendirmenin uluslararasý akredite baðýmsýz bir kuruluþa yaptýrýlmasý belki de daha objektif bir yaklaþým olmaz mýydý? Öncelikle Türkiye'deki üniversitelerin sadece teknik alanlarý kapsayan üniversiteler olmadýðýný dikkate almak zorundayýz. Üniversitelerimizin birbirinden farklý alanlarda yapýlandýklarý ve kendi alanlarýndaki baþarýlarýyla öne çýktýklarý bilinen bir gerçektir. Üniversitelerimizin bazýsý saðlýk, bazýsý sosyal aðýrlýklý iken bazý üniversitelerimiz de mühendislik, sosyal bilimler ve saðlýk alanlarýný kapsayan karma bir yapýdadýr. Farklý yapýlardaki üniversitelerin ayný endekse göre deðerlendirmeye tabi tutulmasý ne kadar doðrudur? Böyle bir deðerlendirme, ister istemez tartýþmaya açýk sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr. Mesela saðlýk aðýrlýklý bir üniversiteyi mühendislik bilimleri aðýrlýklý bir giriþimcilik ve yenilikçilik endeksi ile deðerlendirmek ne kadar gerçekçi ve ne kadar doðru bir deðerlendirme olabilir? Ayrýca Türkiye gibi geliþmekte olan bir ülkedeki üniversitelerin giriþimcilik ve yenilik- çilik algýsý ile Amerika gibi geliþmiþ ülkelerin giriþimcilik ve yenilikçilik algýsý birbirinden farklýdýr. Çünkü her ülkenin giriþimcilik ve yenilikçilik algýsý, o ülkenin geliþmiþlik düzeyine ve ihtiyaçlarýna göre deðiþiklik göstermektedir. Kaldý ki, dünyada üniversitelerin giriþimcilik ve yenilikçiliðini ölçmede esas alýnacak standart bir þablon da bilindiði kadarýyla bulunmamaktadýr. Üniversitelerimizi aðýrlýk verdikleri alanlara göre kendi aralarýnda sýnýflandýrmak ve her birini içinde yer aldýðý sýnýfa göre deðerlendirmek, bizi daha doðru ve daha saðlýklý sonuçlara ulaþtýracaktýr. Mühendislik bilimleri aðýrlýklý olanlar ayrý, saðlýk bilimleri aðýrlýklý olanlar ayrý, sosyal bilimler aðýrlýklý olanlar ayrý sýnýflandýrýlmalýdýr. Hatta bir üniversitenin sadece belli alanlarda yenilikçi ve giriþimci bir performans gösterirken diðer alanlarda ayný performansý göstermeyebileceði kabul edilmelidir. Bir üniversitenin belli alanlardaki baþarý veya baþarýsýzlýðýný o üniversitenin tamamýna teþmil etmenin ise, kabul edilebilir bir yöntem olmadýðý açýktýr. Türkiye üniversiteleri- nin giriþimciliðini ve yenilikçiliðini belirlerken, ülkemizin gerçekleri göz önünde bulundurulmalý; sadece üniversite-sanayi iþbirliði, faydalý ürün, patent gibi verilerle yetinmeyip, toplumun refahýna, sosyal geliþmesine, saðlýk hizmetlerine yapýlan katkýlar da dikkate alýnmalýdýr. Meselâ, bir üniversite karaciðer nakli konusunda dünyanýn en çok nakil yapan ikinci büyük merkezi konumuna gelmiþse ve bunun da mevcut endekste bir karþýlýðý yoksa yapýlan deðerlendirmenin doðru ve saðlýklý olduðunu nasýl ileri sürebiliriz? Ayný þekilde, bir üniversite, Türkiye'nin en büyük güneþ enerjisi santralini kurarak ihtiyacý olan enerjinin yüzde 35'ini karþýlýyorsa, bu üniversitenin giriþimci ve yenilikçi olmadýðýný söylemek ne kadar gerçekçi olur? Mevcut giriþimci üniversite endeksine göre ilk 50'ye giren üniversitelerimizden acaba hangisi herhangi bir konuda dünyada ilk ona girebilmiþtir? Özellikle saðlýk alanýnda birçok üniversite hastanesi bugün iflasýn eþiðindedir. Bu konumda olan üniversitelerden bazýlarý giriþimcilikte ön sýralarda yer alýrken, verdiði saðlýk hizmetlerinin kalitesini ve iþletme verimliliðini öne çýkararak onlarca üniversite hastanesine model olan bir üniversitenin, üstelik 4 yýlda öz gelirlerinin toplam bütçesi içerisindeki oranýný yüzde 39'lardan yüzde 56'lara çýkartan bir üniversitenin bu baþarýsý duraðanlýkla, giriþimci ve yenilikçi olmamakla ifade edilebilir mi? Bir üniversite, ilk kez 5 megavatlýk Türkiye'nin bildiðim kadarý ile en büyük güneþ santralini kuruyor ve bunun da mevcut endekste herhangi bir karþýlýðý bulunmuyor ise bunun üzerinde düþünmemiz gerekmez mi? Eðer ülkemizdeki üniversiteler yenilikçilik ve giriþimcilik endeksine tabi tutulacaksa; mühendislik, saðlýk ve sosyal bilimler alanlarýnda ayrý ayrý puanlamaya tabi tutulmalý, bütün bu alanlarý kapsayan karma üniversiteler ise daha farklý bir kategoride deðerlendirilmelidir. Sonuç olarak, giriþimcilik ve yenilikçilik endeksi, üniversitelerimizi bilim, teknoloji ve topluma hizmet etme noktasýnda bir yarýþýn içine sokmalýdýr. Adil olmayan ve Türkiye üniversitelerinin gerçekleri ile örtüþmeyen sýralamalarýn, özellikle de öðrencilerin üniversite tercihlerini yaptýklarý bir zamanda kamuoyuna açýklanmasý, kanaatimce ilk 50 içinde yer almayan üniversitelerimiz açýsýndan büyük bir talihsizlik olmuþtur. Umarým bu deðerlendirmelerimiz, üniversitelerimizin giriþimci ve yenilikçiliðini deðerlendiren daha gerçekçi kriterlerin belirlenmesi yolunda, konunun muhataplarý tarafýndan samimi bir uyarý olarak algýlanýr." Dr. Ömer Sobacý ya çirkin saldýrý itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir hastanýn Opr. Dr. Ömer Sobacý'ya saldýrýda bulunduðu belirtildi. Ýddialara göre, bugün saat sýralarýnda Bevliye Polikliniði'nde yaþanan olayda, 25 yaþlarýnda bir gencin kendisini sýrasýný beklemesi konusunda uyaran Dr. Ömer Sobacý'yý darp ettiði öðrenildi. Aldýðý darbe- lerle burnu kanayan Sobacý'ya ilk müdahale meslektaþlarý tarafýndan yapýlýrken, saldýrganýn polis tarafýndan yakalanarak göz altýna alýndýðý ifade edildi. Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu yýl Týp Bayramý'nda Çorum da Yýlýn Hekimi seçtiði Dr. Sobacý'nýn saldýrgandan þikayetçi olduðu belirtildi. Þüpheli ölüm Y anýndaki av tüfeðinin ateþ almasý sonucu kendini vurduðu sanýlan gencin cenazesi, otopsi için Adli Týp Kurumu'na göndirildi. Ailesine ait hayvanlarý otlamaya götüren Sinan Kartal, uzun bir süre geçmesine raðmen köye dönmedi. Yakýnlarý Kartal'ý aramak için araziye çýktý. Baba Ahmet Kartal, oðlunu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çaðrýlan saðlýk görevlileri Sinan Kartal ýn öldüðünü belirledi. Jandarma Olay Yeri Ýnceleme ekipleri yaptýklarý araþtýrmada Kartal'ýn yanýnda bulunan av tüfeði ile vurulduðunu tespit etti. Av tüfeðinin ateþ almasý sonucu kazara öldüðü düþünülen Sinan Kartal'ýn kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Ankara Adli Týp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruþturma sürüyor. (DHA) Alkolden sonra kavga (Ç.HAK:2067) A ta Caddesi nde alkol alan 4 arkadaþ daha sonra kavga etti. M.B., R.A., M.Ý. ve A.A. isimli gençler birlikte alkol aldýlar. Daha sonra aralarýnda tartýþma çýkan gençler arkadaþlarý M.B. ý dövdüler. Genç arkadaþlarýndan þikâyetçi oldu. FERHAT HAMAMI YENÝ YÜZÜYLE, ÇEÞÝTLÝ AKTÝVÝTELERLE HAVUZ-SAUNA-BUHAR ODASI-JAKUZÝSÝ-KESE-MASAJ SOÐUK-SICAK ÝÇECEKLER VE UYGUN FÝYATLARLA ÇORUMLULAR IN HÝZMETÝNDEDÝR (Ç.HAK:2091) H Sabah Gece: Bay-Bayan hamamlarýmýz ayrý ayrý hizmet vermektedir. Tel: (Zafer Çarþýsý yaný )

3 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunundan Haydar Baþ hakkýnda suç duyurusu Haydar Baþ ýn hakaretleri karþýlýksýz kalmadý 3 Evde Saðlýk Hizmetleri Derneði nin iftar programýna katýlan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Hastalara yardým sözü verdi aðlýk Bakan YarS dýmcýsý Agah Kafkas, Evde Saðlýk Hiz- metleri Derneði nin düzenlediði iftar yemeðierol Taþkan göstermelik bir yargýlane katýldý. Hasta ve hasmayla idamýna karar verilkranlardan Ýskilipli ta yakýnlarýnýn katýldýðý miþ ve ailesinden gizleneatýf Hoca aleyhine haprogramda konuþan rek bilinmeyen bir yere karetler eden BTP Genel Kafkas, çaðdaþ devlet defnedilmiþtir. Hanýmý ve Baþkaný Haydar Baþ'ýn salyönetimlerinin temel o günlerde 15 yaþýndaki kýdýrýlarý karþýlýksýz kalmadý. amacýnýn insana hizmet zýnýn idamdan ancak aylar etmek olduðunu söyleýskilipli Atýf Hoca'nýn torusonra haberleri olabilmiþ, yerek, devletin ancak nu Mehmet Atýf Ýnal, aðýr böyle daha anlamlý olasonrasýnda da büyük sefaithamlarda bulunan Haydar caðýnýn altýný çizdi. let çekmiþ, büyük acýlar Baþ hakkýnda kendisi ve aibaþbakan Erdoðan liyaþamýþlardýr. Mezarýný 80 lesi adýna Çorum Cumhuriderliðindeki hükümet yýl sonra bir araþtýrmacý biyet Baþsavcýlýðý'na suç dusayesinde Türkiye raz da tesadüfen bularak yurusunda bulundu. Cumhuriyeti devletinin kemiklerini Ýskilip'e getirartýk bu anlayýþla harebtp Genel Baþkaný miþ olup, þu anda bir anýt ket etiðini belirten KafHaydar Baþ'ý, dedesi Ýskimezar-külliye inþa edilkas, artýk milletin emlipli Atýf Hoca hakkýnda mektedir. rinde alan bir devletin söylediði hakaret dolu sözolduðunu söyledi. Amacým o günleri ler nedeniyle Cumhuriyet Devletin vatandaþlarýn Mehmet Atýf Ýmal, adli makamlara suç duyurusunda bulundu. tekrar yargýlamak deðildir. Baþsavcýlýðý'na þikayet emrinde ve hizmetinde O günün þartlarýnda buna eden Mehmet Atýf Ýmal, olmasýndan mutlu oldubenzer birçok yanlýþlar yapýlmýþ, birçok haksýzlýklar iþlenmiþtir. Dev"Biz torunlarý olarak dedemize iade-i itibar beklerken, Haydar Baþ ðunu dile getiren Kaflet-hükümet, geçmiþte yapýlan hukuksuzluklardan dolayý özür dileyip isimli bu þahsýn yüz yýllýk yalanlarý tekrarlamasý bizleri tarifsiz bir kas, Milletine raðmen tarihiyle barýþmaya çalýþýrken, baþbakanýmýzýn Atýf Hoca hakkýnda üzüntüye boðmuþtur. Üstelik bunu bir televizyon kanalýnýn yayýnlahareket eden, taleplerizulme uðradýðý yönündeki ifadelerinden ve baþbakan yardýmcýsýnýn niz görmezden gelen masý ile bütün kamuoyu haberdar edilmiþ, günlerce ulusal basýnda yer anýt mezarýn açýlýþýna gelmiþ olmasýndan dolayý biz torunlarý dedemikatý devlet anlayýþý döalmýþtýr. Bu nedenle Haydar Baþ isimli þahýstan bütün ailem adýna ze iade-i itibar beklerken, Haydar Baþ isimli bu þahsýn yüz yýllýk yanemi artýk son buldu. þikâyetçiyim, cezalandýrýlmasýný talep ediyorum." dedi. Yeni dönemde milletin lanlarý tekrarlamasý bizleri tarifsiz bir üzüntüye boðmuþtur. Üstelik Dün Çorum Adliyesi'ne gelerek þikayet dilekçesini veren Mehdeðerlerini gözeten, bunu bir televizyon kanalýnýn yayýnlamasý ile bütün kamuoyu habermet Atýf Ýnal, "Kiþinin hatýrasýna hakaret konusuyla verdiði þikayet diemrine amade bir devdar edilmiþ, günlerce ulusal basýnda yer almýþtýr. Bu nedenle Haydar lekçesinde þunlarý ifade etti; "Ben Mehmet Atýf Ýmal, Þapka Ýnkýlâbýnlet var. ifadelerini kulbaþ isimli þahýstan bütün ailem adýna þikâyetçiyim, cezalandýrýlmasýdan iki yýl önce yazdýðý bir kitap nedeniyle bu inkýlâba muhalefet etlandý. Saðlýk Bakanlýný talep ediyorum. ðý'nýn 316 bin hastaya tiði iddiasýyla Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan haksýz olarak idam ediyukarýda açýklamaya çalýþtýðým nedenlerle adý geçen þahýs hakevinde saðlýk hizmeti len Merhum Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunuyum. kýnda gerekli soruþturmanýn yapýlarak TCK 125/1-2 ve 130/1 maddeverdiðini hatýrlatan Bundan bir süre önce BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ isimli þalerine göre cezalandýrýlmasý için dava açýlmasý konusunda gereðini tahýs, sahibi olduðu Kadýrga TV'de yayýnlanan bir programda yaptýðý lep ederim." konuþmada, dedem merhum Ýskilipli Atýf Hoca'ya aðýr hakaretlerde bulunmuþ ve büyük bir haksýzlýða maruz býrakýlarak öldürüldüðü için o günden beri büyük bir üzüntü yaþayan, bu olaydan dolayý birçok maddi-manevi eziyetlere maruz kalan biz ailesini 87 yýl sonra bir kez daha derin üzüntülere gark etmiþtir. Adý geçen kiþi yaptýðý konuþmada dedem Atýf Hoca hakkýnda manyak, hain gibi ifadeler kullanarak "ben olsam on defa diriltir, yiraðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh bizim görevlilerimizi ve elçiliðimizi mi defa idam ederim" demiþ, Ýstiklal Mahkemesinde yargýlanýrken belgelerle iftira olduðunu ispatladýðý halde dedem Atýf Hoca'nýn "sahedef alan bir saldýrý gerçekleþtirdiler, bu Kafkas, Somali de yapýlan bombalý kýn Yunan ordusuna bir þey demeyin, Kuvva-yý Milliye eþkýya orduþekilde atlatýldýðý için Allah'a terör saldýrýsýnda yaralý kurtulan polis su " dediðini iddia edebilmiþtir. þükretmeli. dedi. memurunu Atatürk Eðitim Araþtýrma Halbuki Atýf Hoca, Giresun Ýstiklal Mahkemesinde yargýlandýðý Kafkas, saðlýk durumu hakkýnda Hastanesi nde ziyaret etti. esnada, "Ýstanbul hükümeti tarafýndan hazýrlanarak Ýngiliz uçaklarýndan atýlan ve halkýn Kuvvai Milliye güçlerine destek vermemesini isbilgi aldýðý Mustafa Bozkurt'un en kýsa Polis memurlarýnýn yurt içi ve teyen fetvaya imza attýðý þeklindeki suçlamanýn, cüzdaný arasýnda saksürede saðlýðýna kavuþarak, tekrar yurtdýþýnda fedakârca görev yaptýklarýný ladýðý gazete kupürüyle iftira olduðunu ispatlamýþ ve beraat etmiþtir. görevine dönmesini temenni ettiðini belirten Kafkas, Bu terör saldýrýsý çok Ancak sonrasýnda görünmez bir el Ankara Ýstiklal Mahkemesine sevkini istemiþ orada bugün bile hala tam olarak açýða çýkmamýþ olan söyledi. büyük bir olaydý, ilk defa doðrudan E Agah Kafkas yemek sonrasýnda hastalarýn sýkýntýlarýyla birebir ilgilendi ve yardým sözü verdi. Kafkas, 500 bin saðlýk çalýþanýyla evde bakým hizmetini büyük bir heyecanla yaptýklarýný söyledi. Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü: " Bu salonda bulunan herkesin hastalarýna ve yakýnlarýna Allah sabýr versin. Kendiniz hasta olsanýz hastaneye gidersiniz ve gerekeni yaparsýnýz. Bir evde hasta varsa o ailenin sosyal yaþamý tümüyle hastaya endekslenerek sürdürülen bir hayata dönüþüyor. Hasta ailelerinin yakýnlarýnýn hayatlarýný kolaylaþtýrma ça- basý içindeyiz. Eðer bu çorbada tuzumuz varsa bundan dolayý Allah'a þükrediyoruz." Sivil toplu örgütlerinin demokrasilerin vazgeçilmezi olduðuna dikkat çeken Kafkas, bu tür oluþumlarý her zaman için desteklediklerini söyledi.hasta yakýnlarýnýn sivil toplum örgütleriyle seslerini duyurabileceðini belirten Kafkas, "Sivil toplum gözüyle devlet memuru ve devlet anlayýþýnýn ötesinde hayata bakmamýzý ve hizmet sürdürmemize katký saðlýyor- lar. Bizim bilmediðimiz sizin bildiðiniz, bizim ulaþamadýðýmýz ya da hizmette eksiðimiz varsa bizi uyarýn, bize haber verin, bize bildirin." Kafkas, son olarak, evde saðlýk hizmetini yürüten Saðlýk Bakanlýðý ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý çalýþanlarýna teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Kafkas, yemek sonrasýnda hastalarýn sýkýntýlarýyla birebir ilgilendi ve yardým sözü verdi. Somali gazisine ziyaret S Agah Kafkas, Somali de yapýlan bombalý terör saldýrýsýnda yaralý kurtulan polis memurunu ziyaret etti.

4 4 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 AK Parti yi lidersiz býrakmak istiyorlar AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye nin istikrar içerisinde kalkýnýyor olmasýnýn bazý çevrelerde rahatsýzlýða neden olduðunu belirterek, Türkiye nin önünü kesmek istiyorlar. Lidersiz bir AK Parti býrakmak istiyorlar. Kimse kendisini milletin yerine koyup demokrasiyi sýnýrlý, sorumlu hale getirip millet adýna karar veremez, son sözü söyleyemez. Ayrýca seçilmiþleri beðenip beðenmeme imtiyazýný kendinde göremez dedi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýda bir konuþma yapan AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Uslu, Türkiye nin bir taraftan içeride terörü sonlandýrmaya çalýþýrken diðer taraftan Gezi Parký ile baþlayan kimi olaylar yaþandýðýný, lokal de olsa Kalekol istemeyiz diye dirençler gösterildiðini belirtti. Yaþananlarýn birbirinden baðýmsýz olmadýðýný söyleyen Uslu, Gezi olaylarý devam ederken sosyal medyada inanýlmaz bir manipülasyon yaþandýðýný, yapýlan dezenformasyonla toplumun akýl ve vicdanýnýn esir alýnmaya çalýþýldýðýný ifade etti. Türkiye yi karýþtýrma konusunda bir AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, gündemi deðerlendirdi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan danýþma meclisi düzenlendi. 011'de 'CHP'ye oy 2verin' diyen, Gezi sonrasý Erdoðan'ý sultan resmiyle kapak yapan ve AKP'lilerin en çok eleþtirdiði yabancý yayýn olan Ýngiliz The Economist, Baþbakanlýk Tanýtým Ajansý'nýn en fazla reklam verdiði dergi çýktý. Baþbakan Tayyip Erdoðan tarafýndan, hükümete yönelik eleþtirileri nedeniyle sýk sýk hedef alýnan Ýngiliz The Economist dergisi de reklam yandaþý çýktý. Gezi Parký eylemlerinin ardýndan Baþbakan Erdoðan ý, sultan a benzettiði için hükümet üyeleri tarafýndan sert bir þekilde eleþtirilen derginin, Baþbakanlýðýn en fazla reklam verdiði yabancý yayýn kuruluþu olduðu saptandý. Sadece 2011 yýlýnda Ýngiliz dergisine, Baþbakanlýk Tanýtýma Ajansý aracýlýðý ile 1.8 milyon liralýk reklam verildi milyonluk reklam Hüseyin Özay'ýn Taraf gazetesindeki haberine göre Sayýþtay Baþkanlýðý na baðlý denetçilerin Baþbakanlýk Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý nýn 2011 yýlý hesaplarýnda yaptýðý incelemeden ilginç bir reklam ödemesi çýktý. Denetlemede, ajansýn ayný yýl içinde toplam 10 milyon 857 bin 639 liralýk reklam harcamasý yaptýðý belirlendi. Reklam harcamalarýný tek tek inceleyen denetçiler ilginç bilgilere ulaþtý. Yapýlan denetimde, ayný yýl içinde yapýlan 10.8 milyon liralýk reklam pastasýndan en fazla pay alan kuruluþ, hükümeti en fazla eleþtiren yabancý yayýn kuruluþu olan Ýngiliz The AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dizi film yapýldýðýný, tamýna sürükleyerek, bu filmi daha önce de ülkeyi yeniden eskiden günlere götürmek gördüklerini dile getiren Uslu, bayat bir senaryoya sahip olan bu kýrmak ve yolundan Türkiye nin gücünü dizide bazý figüranlarýn kullanýldýðýný söy- Türkiye nin yolundan alýkoymak istiyorlar. ledi. Yaþanan olaylarýn alýkonulmasý sadece amacýnýn Türkiye yi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn önü- karýþtýrmak olduðunu savunan Uslu, Türkiye yi kaos ve kriz or- Ýslam dünyasýnýn uyanün kesilmesi deðil. nýþýna engel olunmasý Mýsýr da Suriye de hazýrlanan oyunda Türkiye nin oyun bozucu olmamasý için hazýrlanan bir senaryodur. Onun için Batý bugün Mýsýr daki darbeye darbe diyemiyor. Eskiden sandýkla gelen sandýkla gitmeli diyorlardý. Oysa bunu diyen þimdi sandýkla gelenleri ile darbeyle götürürüz diyorlar. Böyle bir alçaklýk dünyada görülmemiþtir daha. Böyle bir iki yüzlülük görülmemiþtir daha. Sandýkla geleni darbe ile götürürüz diyorlarsa bu alçaklýðýn daniskasýdýr. Toplum iradesini yok saymaktýr. Talebini yok saymaktýr. Darbe ne hukukidir ne ahlakidir. Ne vicdanidir, ne insanidir. Onun için de Mýsýr daki darbeye darbe diyemiyorlar ifadelerini kullandý. Demokrasinin güçlüleri ve galiplerin Economist dergisi oldu. Dergiye, ayný yýl Yatýrým Ajansý kanalý ile 1 milyon 862 bin 46 liralýk reklam ödemesi yapýldý. Söz konusu ödemelerin yaklaþýk yarýsý 12 Haziran 2011 seçimlerinden önce, yarýsý da yýlýn ikinci yarýsýnda gerçekleþti. CHP ye oy verin demiþti Baþbakanlýðýn, 1.8 milyon liralýk reklam verdiði The Economist dergisi, 2011 yýlýnda yapýlan genel seçimlerden önce, hükümete yönelik sert eleþtirilerde bulunmuþ hatta dergide yayýnlanan bir makalede seçimlerde CHP ye oy verilmesi tavsiyesinde bulunulmuþtu. Baþbakan Erdoðan baþta olmak üzere AKP kurmaylarý ise dergide yer alan haberlere ve yorumlara sýk sýk tepki gösterdi. Son olarak dergi, Gezi Parký eylemlerinin ardýndan Türkiye yi kapak yaparak, kapakta da Baþbakan Erdoðan ýn sultan olarak çizilmiþ fotoðrafýna yer vermiþti. Sayýþtay tepki gösterdi Sayýþtay denetçileri tarafýndan hazýrlanan taslak raporda, Baþbakanlýk Yatýrým Ajansý aracýlýðý ile sürekli hükümet aleyhine yayýn yapan bir dergiye yüksek tutarda reklam verilmesi eleþtirildi. Ajansýn birinci amacýnýn, yabancý yatýrýmcýlarý Türkiye ye çekmek olduðu vurgulanan raporda, hükümet aleyhine yayýn yapan bir dergiye yüksek tutarda reklam verilmesinin amacýnýn anlaþýlmadýðý vurguladý. Raporda, reklamlarýn etki deðerlendirilmesinin yapýlmasý da deðil katiller ile deliler dýþýnda herkesin eþit hakka sahip olduðu sistemin hakký olduðunu anlatan Uslu, bu yüzden Mýsýr da sandýkla gelenlerin darbe ile iktidardan uzaklaþtýrýlmasýný doðru bulmadýðýný vurguladý. Uslu, Mýsýr da þu an olanlarýn darbe olduðunu belirtti. Gezi olaylarýný da deðerlendiren Uslu, Gezi olaylarýnýn arkasýnda yatan ya da kimi çevrelerin bu çözüm sürecine raðmen kalekol direnci gösteriyor olmasý ya da Ergenekon, balyoz davalarý sürerken bazý sözüm ona aydýn, sanatçý çevrelerin bir kýsým açýklamalarla gösterilerle ya da bazý siyasetçilerin bazý muhalefet partilerinin Türkiye yi hukuksuzlukla suçluyor olmasýnýn belli nedeni var. O da sandýkta yenemedikleri baþbakanýmýzýn imajýný yaralamak. Bunlar varlýklarýný kana borçlular. Kan emiciliði ve kan ticareti yapýyorlar. Sonra da millete gidip kan bedeli istiyorlar. Kan aksýn istiyorlar. Türkiye de kriz ve kaos olursa biz bundan karlý çýkarýz zannediyorlar. Bunlar göl kurbaðacýsý gibi. Deryalarý hayal edemiyorlar diye konuþtu. Parti binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve partililer katýldý.(ýha) Kýzdýðý dergi en çok reklamý ondan aldý Baþbakan Tayyip Erdoðan tavsiye edildi. YABANCI MED- YAYA YÜKLENDÝ Gezi olaylarý sonrasý ulusal ve uluslararasý medyayý sýkça eleþtiren Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Gezi sonrasý sürecin AK Parti hükümetini yýkmaya dönük uluslararasý bir komplonun parçasý olduðunu ifade etmiþti yýlý da inceleniyor SAYIÞTAY, Baþbakanlýk Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý nýn 2012 yýlý hesaplarýyla ilgili incelemesi ise devam ediyor. Raporun, ekim ayýnda tamamlanmasý bekleniyor. Sayýþtay ýn ilk tespitlerine göre Ajans, 2012 yýlýnda da yabancý yayýn organlarýný büyük miktarda reklam vermeye devam etti. Bu çerçevede, Ýngiliz dergisi de reklam alan yayýn kuruluþlarý arasýnda yer aldý de hangi kuruluþa ne kadar reklam verildiði ise reklamlarýn ardýndan netle- AK Parti Boðazkale Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Milletin efendisi deðil, hizmetkarýyýz Parti Çorum Ýl AKBaþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti kadrolarýn milletin efendisi deðil, hizmetkarý olmaya devam edeceðini söyledi. AK Parti Boðazkale Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýya Boðazkale Belediye Baþkaný Ali Rýza Soysat, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik, AK Parti Boðazkale Ýlçe Baþkaný Osman Tangazoglu, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katýldý. Toplantýda bin konuþma yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 14 Aðustos 2001 yýlýnda kurulan AK Parti nin halkýmýzýn gösterdiði teveccühle bugünlere geldiðini belirten Ceylan, Türk milletimizin beklentisi neydi, hoþgörünün, demokrasinin, özgürlüklerin Türkiye de hakim kýlýnmasýný istiyorlardý. Yarým kalan reformlarýn devam ettirilmesi istiyorlardý. Deðiþim istiyorlardý. AK parti ne yaptý, milletimizin isteklerini tek tek yerine getirerek yarým kalan reformlarý tamamlamanýn yaný sýra devrim niteliðinde çalýþmalara imza attý. Türkiye nin çözülemeyen ve kronikleþen sorunlara el atarak çözüme Ülkenin önünü açtý dedi. Türkiye nin IMF olan borcunun bitmesi ve göbek baðýnýn kesilmesiyle birlikte düðmeye basýldýðýný dile getiren Ceylan, Gezi Parký ndaki aðaçlarýn bahane edilerek insanlarýn sokaða çekilmeye çalýþýldýðýna dikkat çekti.ceylan, AK parti iktidarýnda 2.5 milyar fidanýn toprakla buluþtuðunu belirterek, en çevreci iktidarýn kendilerinin olduðunu kaydetti. Meselenin sadece Gezi parký meselesi olmadýðýný dile getiren Ceylan, Türkiye Mayýs ayýnda IMF ye olan borcunu bitirdi. Yine bu ay içerisinde 43 milyar dolarlýk havalalaný ihalesi yapýldý. Üçüncü köprü ihalesi yapýldý. Kanalistanbul projesinin çalýþmalarýna baþlandý. Mersin- Akkuyudan sonra Sinop a kurulacak termik santralin ihalesi yapýldý. Cumhuriyet tarihinin en þanlý mayýs ayý yaþandý ve toplam 143 milyar dolardýk ihale yapýldý. Sonra hükümete sunulan isteklere bakýyorsunuz. Ýstekler arasýnda 3. köprü olmayacak. Kanalistanbul projesi olmayacak. Havalalaný olmayacak. Termik santrallerinin, nükleer santrallerinin ihalesi iptal edilecek. Havaalaný olduðu an Türkiye lojistik anlamda merkez haline gelecek. Þuanda Amerika ya yapýlan tüm uçuþlarýn hepsi Almanya da aktarýlýyor. Uzakdoðuya gidenlerde burayý tercih ediyor. Türkiye nin en büyük dünyanýn ikinci büyük havalaný yapýldýðý an otomotik olarak aktarmalar Türkiye üzerinden yapýlacak. Yýllýk 30 milyar dolar gelir saðlanacak. Türkiye nin kazancý birilerinin kaybý olacak. Kanalistanbul projesi ile birlikte boðazlardaki Ýngiliz hakimiyeti ortadan kalkacak. Nükleer termik santralleri ile birlikte Türkiye nin enerjide dýþa baðýmlýlýðý azalacak dedi. Önlerinde bir yerel seçim olduðunu ve siyasi partilerin yavaþ yavaþ seçim sürecine girdiðini anlatan Ceylan, bazý partilerin belediye AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan baþkan adaylarýný açýkladýðýný bazýlarýnýn ise adaylýk sürecinin baþladýðýný kamuoyuna deklare ettiðini hatýrlattý. Türkiye'nin hükümet sistemi olan parlamenter sistemin yýllar boyunca siyasi istikrarsýzlýk yaþanmasý, ekonomik ve toplumsal sorunlarýn ortaya çýkmasýna neden olduðunu anlatan Ceylan, 1961 anayasasýndan bu tarafa 2002 yýlýna kadar 32 farklý hükümet kurulmuþ. Bunlarýn ömrü ise ortalama 1.5 yýla tekabül etmektedir. Bir iþletme bile ortalama 2-3 yýlda belirli bir düzeye geliyor. Hükümetsizlikler, siyasal anlaþmazlýklar, cumhurbaþkanlýðýnýn seçilememesi ve milletvekilliði transferleri gibi olumsuzluklar yaþandý. Bu durumda seçimlerle iktidara gelen, ancak muktedir olamayan hükümetler ortaya çýkmýþtýr. Bu alanda geniþ boþluklarýn oluþmasýna neden olundu. Bu boþluklarý ise vesayet kurumlarý doldurdu. Bunun sonucu olarak darbeler meydana geldi. Tek parti hükümetlerinde Türkiye nin büyümesi hýzlý olmuþtur. Baþkanlýk sisteminde kuvvetler ayrýlýðý öngörülmüþtür. Baþkanlýk sisteminde yasama, yürütme ve yargý tamamen baðýmsýzdýr. Türkiye bir bütündür. Üniter yapýsýný koruyan bir devlet olarak kalacaktýr. Baþkanlýk sistemi padiþahlýk sistemi deðildir. Daha demokratik ve özgür bir sistemdir" AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, gündemi deðerlendirdi. AK Parti de gündem seçim hazýrlýklarý oldu.

5 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 'Ýslam ülkelerinin umudu Türkiye' T Emre Kut-Mustafa Demirer kiye, Ýslam ülkelerine göre demokrasisi ileri bir ülke. Tüm Ýslâm ülkeleri Türkiye'den umut bekliyor. Baþka Türkiye yok deyip birbirimize sarýlmalýyýz. Türkiye huzur bulamazsa, kendi ayaklarýnýn üzerinde duramazsa, hiç kimseye faydasý olmaz. Mazlumlarýn umudu Türk milletidir." diye konuþtu. ürk Büro-Sen'in Bosna Parký'nda düzenlendiði iftarda konuþan Genel Baþkan Fahrettin Yokuþ, Türkiye ve Orta Doðu'da yaþanan sýcak geliþmelere deðinerek, olup bitenlerin küresel güçlerin bir tezgahý olduðunu söyledi. Müslümanlara yapýlan þiddet ve katliamlara dikkat çeken Yokuþ, "ABD ve Avrupa Birliði Büyük Orta Doðu Projesi ve Bahar Operasyonu adý altýnda Ýslam ülkelerinde bir dizi oyunlar oynuyor. Küresel güçler daha fazla demokrasi, daha fazla insan haklarý bahanesiyle Müslümanlarý birbirine kýrdýrýyorlar. Tür- Fahrettin Yokuþ, açýlým politikalarýný da eleþtirerek, Türkiye'nin sýnýrlarýnýn delik deþik olduðunu, Güneydoðu'nun elden çýkma noktasýna geldiðini iddia etti. Genel Baþkan Fahrettin Yokuþ Anadolu için Endülüs benzetmesi T ürk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam, Türkiye ve Orta Doðu gündemine iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, 'Ya ikinci bir Ergenekon, ya ikinci bir Endülüs' iddiasýnda bulundu. Sendikal anlayýþlarýnda devletin ebed müddet yaþamasý ilkesini benimsediklerini belirten Çam, Ýspanya'da Endülüs Müslümanlarýnýn baþýna gelenlerle ile Müslüman Türkler arasýnda baðlantý kurarak, BOP'un tek amacýnýn Anadolu'dan Müslüman Türk milletini söküp atmak olduðunu öne sürdü. Çam, konuþmasýnda þu görüþlere yer verdi; "Bizim anlayýþýmýzda devlet ebet müddet yaþamalý ki bizler onun þemsiyesi altýnda rahat, huzurlu, güvenli bir þekilde yaþayalým ve biraz önce bahsettiðim maaþlarýmýzý ve haklarýmýzý alalým. Devletin geleceðinin tehlike altýnda olduðu, istikbalinin olmadýðý bir yerde sendikacýlýk yapmak mümkün deðildir. Bir anlamda ifade etmez. Bu sebeple bizim ilkemizin "Önce Ülkemiz" olduðu bir noktada gelecekten endiþelenmekteyiz. Bu endiþelerimiz haksýz deðildir yýlýnda Bernard Lewis 'Terörün nedeni Müslümanlar deðil Ýslam'ýn kendisidir.' demiþtir. Bu anlayýþla küresel güç merkezleri baþta ABD ve AB olmak üzere Türkiye'nin de içinde bulunduðu coðrafyayý "Küreselleþmenin ozon deliði" olarak görmüþlerdir. Ýþte bu 'Arap baharý, Kürt yazý' gibi söylemler ozon deliðinin tamiri anlayýþý ile yapýlmaktadýr. Ve bu süreç Türk'ün kýþý olmasýndan endiþelenmekteyiz. Bu proje Graham E. Fuller, Oliver, Mansur Hikmet gibi küresel güç temsilcilerinin Orta Doðu'da siyasal iktidarlarý deðiþtirmek, Ýslam dininin geliþmesini engellemek, Ýslam'ý itibarsýzlaþtýrmak için yapýlmýþ bir projedir. Ýþte bu tezin sahipleri Afganistan da, Irak'ta Müslüman halka savaþ açmýþlardýr. Savaþýn maliyetlerinin fazla olmasýndan dolayý, kendi asker kayýplarýný da göz önüne alarak ve Ýslam coðrafyasýnda yaygýnlaþan batý düþmanlýðý ve medeniyetler arasý çatýþma olasýlýðý ile yeni bir sistem ortaya koymuþlardýr. Medeniyetler arasý çatýþma yerine medeniyet içi çatýþmayý desteklemiþler. Ýslam medeniyetinin kendi iç dinamikleri olan etnisite ve mezhepsel ayrýlýklarý körüklemiþler ve gereken silahlarý bir fiil temin etmiþlerdir. Diðer yandan medeniyetler arasý ittifaklar kurdurulmuþ, eþ baþkanlarý Ýspanya ve Türkiye Cumhuriyeti baþbakanlarý görev almýþtýr. Þimdi size sormak istiyorum Ýslam tarihinde ve Türk tarihinde en uzun ömürlü devlet hangisi diye? Aklýmýza hemen Osmanlý gelebilir ama yanlýþ. Tam Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam 736 yýl Ýspanya'da hüküm sürmüþ olan Endülüs Emevi Devleti'dir. Bugün baktýðýnýzda Ýspanyada tek bir Müslüman kaldý mý? Tam 7,5 asýr sonra Kirli Ýzabel denen kadýn Ýslâm'ý ve Müslümanlarý Ýspanya'dan atmýþtýr. Þimdi biz diyoruz ki; BOP'un tek amacý Anadolu'dan Müslüman Türk milletini söküp at- mak. Olmaz demeyin 7,5 asýr sonra Ýspanya'dan Müslümanlarý atanlar biz aklýmýzý baþýmýza almasak bizim kapýmýza dayanacaklardýr. Bu yüzden tüm olan bitinin sebebi; 1071'le hesaplaþma, 1453 ile hesaplaþma, 1923 ile hesaplaþmadýr. Türk milleti bu süreçte ya ikinci bir Ergenekon, ya ikinci bir Endülüs olacaktýr." 'Ýlkelerimizden taviz vermedik' ürk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam, sendikanýn 21 yýl önce bir T avuç vatan sevdalýsý tarafýndan kurulduðunu belirterek, her zaman ilke sendikacýlýðýný benimsediklerini, ilkelerinden taviz vermeden bu- günlere kadar geldiklerini söyledi. Çam, kamu çalýþanlarýnýn bugün geldiði noktada mali ve sosyal haklar bakýmýndan her geçen gün bir önceki yýlýný arar hale geldiðini belirterek, þöyle dedi; "Kamu çalýþanlarý kredi kartý ve bankalara mahkum olmuþtur. Maliye Bakanlýðý çalýþanlarýna; geçen ramazan ayýnda ortalama 600,00 TL almýþ olduðunuz mesainizi alabiliyor musunuz? Çocuklarýnýzla daha rahat iftar yapabiliyor musunuz? Adalet Bakanlýðý çalýþanlarý; sizlerin bir önceki ramazan ayýnda aldýðýnýz yol parasý, havuz parasý, nöbet ücretleri ve mesainizi alabiliyor musunuz? Ýçiþleri çalýþanlarý, nüfus çalýþanlarý; devletin nerde angarya iþi varsa sýrtýna yüklediði Ýçiþleri çalýþanlarý: siz kýyasladýnýz mý? Veya nüfus çalýþanlarýnýn daha 2011 seçimlerinde söz verip te alamadýðýmýz ek ödemeyi unuttunuz mu? Sosyal Güvenlik Kurumu çalýþanlarý; Ýþ-Kur çalýþanlarýnýn ikramiyelerimiz ne oldu? Gençlik spor daha rahat ve daha iyi bir konuma mý geldi? Ýnsanlýk ayýbý olan 4/C'lilere kadro mu verildi? Aile yardýmý mý verildi? Tüm bu olumsuzluklara, hukuksuzluklara, 'ben istedim oldu, benim adamým, benim sendikam, çamurdan olsun benden olsun' anlayýþýna raðmen kendisi için istemediðini baþkasý için istemeyen, içinde Allah korkusu olan, her þeyin adil, adaletli, þeffaf olmasýný isteyen siz Türk Büro-Sen gönül erleri varsýnýz. Bizler sizlere layýk olmak için daha fazla çalýþacaðýz, daha fazla üreteceðiz ve hep sizin için var olacaðýz. Bizler Yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz çalýþmalarýmýzla var olacaðýz. BAYRAM KAMPANYASI Duþakabin Cam Balkon Bu güne kadar tam 13 Tane farklý hükümetle çalýþtýk ve hep üye sayýmýzý arttýrdýk. Hiç kimseye eðilmedik, bükülmedik. Çünkü biz Ancak Cenabý Allah'ýn huzurunda eðiliriz." Eylül'de yüksek lisans Sami Çam, sýn bir yýl içinde serdikal faaliyetler hakkýnda þu þu bilgileri verdi; "Son bir yýl içerisinde Kamu Sen'le ortaklaþa yapmýþ olduðumuz bir çok faaliyet gerçekleþtirdik. Halk eðitim ve Milli eðitimden alýnan desteklerle farklý 6 deðiþik alanda kurslar düzenledik. Sayýn Genel Baþkanýn katýlýmýyla "Anayasa Çalýþmalarý kapsamýnda Milli Birlik Meselemiz." adlý paneli düzenledik. 23 mayýs 2012 toplu sözleþmeye karþý maaþ için hem mesailer için 27 þubat 2013 tarihinde iþ býrakma eylemleri yaptýk. Prof. Dr. Mustafa Erdem 'Türkiye Meseleleri ve Milli Birliðimize Yönelik Tehditler' konulu konferans düzenledik. 3 Mayýs 2013 tarihinde Kamu-Sen hatýra ormanýný oluþturduk. 3 Mart 2012 tarihinde baþladýðýmýz Yönetim organizasyon alanýna Yüksek lisansýmýzý tamamladýk. Birilerinin gýpta ettiði, beceremediði Yüksek Lisans gerçekleþtirdik ve 62 arkadaþýmýz belgelerini aldýlar. Ve yine þu anda 40 kiþiyi bulan yeni kayýtlarýmýzla inþallah eylül ayýnda "Kamu yönetimi ve siyaset Bilimi" alanýnda 2. kez yüksek lisans sýnýfýný açacaðýz. Vakýfbank Genel Müdürlüðü yetkililerle yapýlan görüþmüþlerde üyelerimize bireysel emeklik, hayat sigortasý ve ferdi kaza sigortasý gibi konularý 12 Aðustos sonrasý banka görevlileri sizleri ziyaret ederek bilgilendirme yapacaklardýr." Türk Büro Sen'in zam taleplerini dile getiren Çam, 2014 ve 2015 yýlý için ayrý ayrý zam istediklerini belirten Çam, þöyle devam etti; "1 Aðustos da baþlayacak olan toplu görüþme sürecinde Türkiye Kamu-Sen taleplerimiz açýkladý. Bir kez daha kýsaca hatýrlatmak isterim. Tüm kazançlarýn emekli keseneðine dahil edilmelidir. Yýlda iki kez Ramazan bayramý ve Kurban bayramý öncesi 843,00 TL bayram ikramiyesi verilmedir yýlý için zam verilmeli ve 2015 yýlý için de zam verilmelidir. 4/C'li çalýþanlara ve tüm sözleþmelilere kadro verilmelidir. Yardýmcý hizmetliler GÝH sýnýfýna geçirilmelidir. Fazla mesai ücreti normal saat baþý ücreti olarak düzenlenmeli ve verilmelidir. Daha öce ulaþýlan 161 madde acilen uygulamaya geçirilmelidir. Bu talepleritüm kredi miz makul ve karþýlanabilir taleplerdir. Siyaset kurumukartlarýna nun ekonomik tercihlerini taksit nasýl kullanmasý ile ilgilidir. Ekonomik tercihlerini vaimkaný tandaþýmýzý mutlu etmeye ve geliri adil paylaþma yönünde kullanýlýrsa kamu çalýþanlarýnýn yüzü gülecektir." PVC Metretülü Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: Türk Büro-Sen iftarda buluþtu Kamu-Sen'e baðlý Türk Büro-Sen üyeleri iftar yemeðinde bir araya geldi. amu-sen'e baðlý K Türk Büro-Sen üyeleri iftar yemeðinde bir araya geldi. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Bosna Parký'nda düzenlenen iftar yemeðine Defterdarý Ýhsan Özbay, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Türk Büro-Sen Genel Baþkaný Fahrettin Yokuþ, Kamu-Sen Baþkaný Mahmut Alparslan, Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam, sendika yönetici ve üyeleri katýldý. Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam'ýn konuþmasýnýn ardýndan Genel Baþkan Fahrettin Yokuþ ülke gündemini deðerlendirdi. Ýftar, konuþmalarýn ardýndan yapýlan dua ile sona erdi. Ýftarda ülke gündemine iliþkin deðerlendirmeler yapýldý. Ýftar Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Bosna Parký'nda düzenlendi. 5

6 6 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Suriye Ýçin Ýftarýmýzý Paylaþma Vakti Ö zgür-der, tüm þubeleriyle Suriyeli muhacirlere yardým amaçlý Ramazan ayýna has etkinlik takvimi için kollarý sývadý. Ramazan ayý boyunca sürecek olan Suriye Ýçin Ýftarýmýzý Paylaþma Vakti isimli kampanya aracýlýðýyla oruç ikliminde ümmet bilinci, Ýslam kardeþliði, yardýmlaþma ve dayanýþma bilincinin daha bir kavileþmesi amaçlanýyor. Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, baþlatýklarý Ý ÝHH dan zekat çaðrýsý HH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, zekatlarý savaþ, iþgal ve doðal afet bölgelerinde yaþayan maðdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný bildirdi. Özkabakçý, yaptýðý yazýlý açýklamada zekatýn anlamý, zekat verilecek öncelikli gruplar, zekatýn ne zaman verileceði, yardým kuruluþlarý aracýlýðýyla zekat verilmesi gibi hususlara açýklýk getirdi. Özkabakçý nýn notlarý þöyle; Zekâtlarýnýzý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyoruz ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 2013 yýlý Ramazan ayýnda da yardýmseverlerin zekâtlarýný dünyanýn dört bir yanýndaki savaþ, iþgal ve doðal afet bölgelerinde yaþayan maðdurlara ulaþtýrmaya devam ediyor. Ýslam dini ölçülerine göre zengin olan Müslümanlarýn mallarýnýn en az kýrkta birini vermesi ile gerçekleþen zekât ibadeti, Ýslam'ýn beþ þartýndan bir tanesidir. Özellikle Ramazan ayýnda yoðunlaþan yardým ve hayýr faaliyetleri ile birlikte artan zekât baðýþlarý, Selim Özkabakçý yardým kuruluþlarý aracýlýðýyla da tüm ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlýyor. Vakfýmýz, dünyada ki maðdurluk yoksulluk mazlumluk durumlarýný göz önünde bulundurarak, kendine ulaþmýþ olan zekât, fitre, sadaka ve diðer baðýþlarý (eðer baðýþçýnýn özellikle ulaþmasýný istediði bir yer yoksa) tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmayý amaçlamaktadýr. Zekâtlar verilirken öncelik sahibi olan grup hangisidir? Zekât ve fitre vermede ihtiyaç sahibi yakýnlarýmýz ve malýn kazanýldýðý muhitteki diðer ihtiyaç sahipleri öncelikle hak sahibidir. Ancak yaþadýðýmýz çaðýn saðladýðý imkânlardan dolayý, tüm dünyada ki ihtiyaç sahipleri ile iletiþim halindeyiz. kampanya ile ilgili þunlarý söyledi; Gerek Suriye nin direniþçilerin kontrolündeki iç bölgelerinde gerekse de Türkiye sýnýrlarýnda muhacir düþmüþ kardeþlerimize yönelik olarak yardým faaliyetlerini ger- ALBARAKA TR POSTA HESAP NO: çekleþtirmeye devam eden Özgür-Der, Ramazan ayýna has etkinlik takvimini açýklayarak kollarý sývadý. Ramazan ayý boyunca sürecek olan Suriye Ýçin Ýftarýmýzý Paylaþma Vakti isimli kam- Öyleyse zekâtlarý verirken en muhtaç olan insanlardan baþlamak ve o kardeþlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlamak gerekir. Zekât vermek için Ramazan ayýný beklemek zarureti var mý? Yoktur. Zekâtý vermek için hicri takvime göre nisab miktarý mala 1 yýl sahip olmak gerekir. Bu miktara sahip olunduðu andan itibaren bir yýl takip edilir ve dolunca zekat verme süresi baþlar. Yani Ramazan'da verme þartý yoktur; ancak Ramazan'da ibadetlere verilen ecirlerin fazla olmasý, kiþileri Ramazan'da zekât vermeye sevk etmektedir. panya aracýlýðýyla oruç ikliminde ümmet bilinci, Ýslam kardeþliði, yardýmlaþma ve dayanýþma bilincinin daha bir kavileþmesi amaçlanýyor. Ramazan ayý boyunca Türkiye genelinde Özgür-Der genel merkez ve þubeleri düzeyinde devam eden kampanyada belirlenen kiþi baþý kumanya bedeli 50 TL. Bunun yaný sýra duyarlý insanlarýn fitre ve zekât adý altýndaki infaklarýný da Suriye Ýçin Ýftarýmýzý Paylaþma Vakti kampanyasý çerçevesinde yerine ulaþtýrýlmak üzere kabul ediyoruz. dedi. HESAPLAR: ALBARAKA TR POSTA HESAP NO: ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, zekat çaðrýsýnda bulundu. Zekât veya fitre verirken verilen kiþiye söylemek gerekir mi? Zekât veya fitre verirken verilen kiþiye söylemeye gerek yoktur. Fakat hayýr kurumlarýna verilirken ne olarak verildiði mutlaka bildirilmelidir. Zekât, bizim ulaþamayacaðýmýz yerlerdeki yoksul insanlara veya yardým kuruluþlarý vasýtasýyla ulaþtýrýlabilir mi? Ulaþtýrýlabilir. Zekâtta asýl olan "temlik"tir. Ayette sayýlan sekiz sýnýfa tahsis edilmesidir. Ancak kimi durumlarda zekât veren kimse, zekâta en fazla ihtiyaç duyan hak sahiplerine ulaþamayabilir. Böyle durumlarda "vekâlet" sistemi ile uzak yerlerdeki hak sahiplerine zekâtý ulaþtýrmak mümkün olur. Þöyle ki, zekât verecek kimse, zekâtýný uzak bir memlekette bulunan fakir ve muhtaçlara ulaþtýrmak istiyorsa, bunu yapabilecek kiþi kurumlara vekâlet vererek zekâtýný teslim eder. O kiþi veya kurum da, o kiþi adýna belirtilen yerdeki fakir ve muhtaca zekâtý teslim eder. Böylece hem maksat hasýl olmuþ olur, hem de temlik þartý yerine getirilmiþ olur." Anýz yakan geleceðini yakar T MMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, son günlerde meydana gelen anýz yangýnlarýnýn ormanlýk alanlara sýçrayarak ormanlara zarar verdiðini belirterek, çiftçileri anýz yakma konusunda uyardý. Hububat hasadýndan sonra toprak iþlemede kolaylýk saðlamak, hastalýk ve zararlýlarla mücadele edilmesi, yabancý ot kontrolü ve hasat sonrasý artýklarýn ekonomik bir deðer taþýmadýðý düþünceleri ile ve çoðu zaman bir alýþkanlýk haline geldiði için yasak olduðu halde anýz yakma olaylarýyla karþýlaþýldýðýný kaydeden Þahinbaþ, þu uyarýlarda bulundu; Hububat hasadý sonrasýnda geriye kalan anýzýn yakýlmasý telefon ve enerji iletim hatlarýnýn yanmasý, sis oluþumu nedeniyle çeþitli trafik kazalarýna yol açmasý, hasat edilmemiþ komþu tarlalara yangýn sýçramasý, yakýn köylerdeki hayvan barýnaklarýnýn ve yerleþim birimlerinin yanmasý gibi birçok riskleri ortaya çýkarmaktadýr. Bölgemizde anýz yakma sonucunda çýkan yangýnlar, her yýl milyarlarca liralýk maddi zararlara neden olmaktadýr. Anýz yakmanýn zararlarý sadece bunlarla sýnýrlý deðildir. Ayrýca; anýz yangýnlarý toprak içerisindeki faydalý canlýlarýn ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasýna neden olur. Anýz yakýlan toprakta bitkilere yarayýþlý besin maddeleri azalmakta ve zamanla topraðýn verimliliði düþmektedir. Verimli tarým topraklarýmýz zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir. Anýz yakýlmasý su ve rüzgâr erozyonunu artýrmakta, bu nedenle topraðýn en deðerli üst katmanlarý rüzgâr ve su ile taþýnarak yok olmaktadýr. Anýz yakma sonucunda doðal denge bozularak zararlý böcekler ve hastalýklar çoðalmaktadýr. Amacýmýz, tarýmsal üretimin ana kaynaðý olan topraðýn biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapýsýnýn ve çevrenin korunarak, doðal denge içerisinde topraðýn verimliliðinin sürdürülebilirliði için gerekli önlemleri almak, hububat tarýmýnda hasadý takiben topraðýn yapýsýna ve çevreye vereceði zarar göz önüne alýnarak, anýz yakýlmasýnýn önlenmesi için alýnacak önlemleri ve çiftçileri bilinçlendirerek, halkýn anýz yangýnlarýna karþý hassasiyet göstermesini saðlamaktýr Anýz yangýnlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý için; Biçerdöverle hasattan sonra tarlada kalan saplar sap parçalama makinesi ile parçalanýp, parçalanmýþ saplar týrmýklarla toplanmalýdýr. Biçerdöverle hububat hasadý, toprak yüzeyine yakýn yapýlmalýdýr, böylece kalan sap miktarý az olacaðý için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafýndan parçalanmasý daha kolay olacaktýr. Anýzlarýn daha çabuk parçalanýp organik maddeye dönüþmesini saðlamak amacýyla topraða kalan sapýn % Yusuf Þahinbaþ 1'i kadar azot dengeleme gübresi verilmelidir. Yabancý ot ve haþereleri yok etmek için anýzlarýn yakýlmasý yerine ilaçlý mücadele yapýlmalýdýr. Anýz parçalama makinesi ile anýz parçalandýktan sonra ekim makinesi ile ekim yapýlýrken saplarýn ekim makinesi ekici ayaklarýný týkamamasý için topraðý yararak çalýþan balta ayaklý ekim makineleri yerine diskli ayaklar kullanýlmalýdýr. Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk, Oþ Devlet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nde görev yaptý. Kýrgýzistan Mevlüt Uyanýk a müteþekkir eçtiðimiz yýl Baþ- tarafýn- Gbakanlýk dan Kýrgýzistan Oþ Devlet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðýna atanan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ýn 4 Aðustos ta Türkiye ye döneceði bildirildi. Yapýlan açýklamada, Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ýn bir yýldýr Oþ Ýlahiyat Fakültesi nde yaptýðý çalýþmalarýn büyük takdir topladýðý ifade edildi. Kýrgýzistan ýn baðýmsýzlýðýný ilk tanýyan ülke olan Türkiye Cumhuriyeti, Orta Asya'da ilk resmi fakültesi 1993 yýlýnda ortaklaþa olarak açýldý. Bölgesel anlamda önemli bir yere sahip olan Oþ Ýlahiyat Fakültesi'nin 20. kuruluþ yýlý münasebetiyle fiziksel mekan yenileme çalýþmalarý, Ýmam Hatip Okulu nun açýlmasý gibi önemli projelere imza atan Prof. Dr. Uyanýk bölge halký tarafýndan da çok sevildi. Türkiye ve Kýrgýzistan arasýndaki iliþkiler açýsýndan bir yýl önce Baþbakanlýk tarafýndan önemli bir göreve atanan Prof. Dr. Uyanýk'ýn yaptýðý çalýþmalar Kýrgýzistan Oþ Devlet Üniversitesi Rektörü nün de gözünden kaçmadý. Öðrenci organizasyonlarý, Kýrgýz resmi kurumlarý (Valilik, Belediye Baþkanlýðý ve Müftülük) ve halký ile sýcak iliþkileri, Ramazan etkinlikleri, Serahsi Türbesi nin açýlýþýnda ki gayretleri ve Oþ Ýlahiyat Fakültesi'nin halk ile kaynaþmasý gibi sosyal projeleri baþarý ile yürüten Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk a, Rektör Prof. Dr. Ýsakov Kanibek cübbe giydirerek teþekkür plaketi takdim etti. Teþekkür töreninde konuþan Oþ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýsakov Kanibek, Uyanýk ýn üniversiteleri için büyük kazaným olduðunu, yapmýþ olduðu çalýþmalar ve bilimsel katkýlar ile Kýrgýz halký tarafýndan da çok sevildiðini bu sebeple kendisine çok teþekkür ettiklerini ve 4 Aðustos ta ülkesine dönecek olan Mevlüt Uyanýk'a minnettar olduklarýný belirtti. Türkiye ye de atayurttan selamlar gönderen Prof. Dr. Kanibek, Anayurt ile atayurt arasýndaki gönül köprüsünün oluþmasýna katkýsý olan Prof. Dr. Uyanýk gibi tüm dostlara özellikle teþekkürü bir borç biliyoruz. diyerek konuþmasýný tamamladý. Kýsa bir konuþma yapan Prof. Dr. Uyanýk da, Atayurtta bulunmaktan ve elimizden Mevlüt Uyanýk, OÞ da imam hatip okulu açýlmasýna vesile oldu. iliþkimiz binlerce yýllýk gelenekte olduðu gibi devam edecektir. Kýrgýz halkýnýn bizlere göstermiþ olduðu teveccühten dolayý bende çok teþekkür ediyorum. diye konuþtu. geldiðince Kýrgýz halký ile olan dostluk ve kardeþliðimize katký saðlamaktan büyük onur duyuyorum. Bundan sonraki süreçte de gönül baðýmýzý koparmayacaðýz ve kardeþlik Mevlüt Uyanýk ýn baþarýlý çalýþmalar yaptýðý belirtildi. Prof. Dr. Uyanýk bölge halký tarafýndan da çok sevildi. Mevlüt Uyanýk, fakültede önemli çalýþmalarý imza attý. Rektör Prof. Dr. Ýsakov Kanibek, Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk a cübbe giydirerek teþekkür plaketi takdim etti. Hitit Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimler Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk, 4 Aðustos'ta Türkiye'ye dönerek Üniversitedeki görevine baþlayacak.

7 Manisa üzümünü aratmýyor O rtaköy merkez ile Aþdaðul Beldesi nde yetiþen üzümler, Manisa'yý aratmýyor. Anadolu Su Havzalarý Rehabilitasyonu kapsamýnda yapýlan üzüm baðlarý bu yýl rekoltede ilk sýralara girecek gibi görünüyor. Ýlçede yetiþtirilen üzüm çeþitleri Trakya Ýlkeren, Yalova Ýncisi, Alfons, Ata Sarýsý ve Öküz gözü çeþitlerinden oluþuyor. Üreticilerden Durmuþ Arat, Anadolu Su Havzalarý Rehabilitas- S on yapýlan bir araþtýrmaya göre Ýzmir de Çorum nüfusuna kayýtlý 35 bin 662 Çorumlu yaþýyor. Ýzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (ÝAOSB)'nin aylýk yayýn organý Atatürk Organize Haber dergisinin Temmuz 2013 sayýsýnda göç konusu masaya yatýrýldý. Türkiye'nin 60 ilinde yokluk sebebiyle baba ocaðýnda tutunamayan kiþilerin, iþ ve aþ umudu olan yerlere göç ettiði rakamlarla vurgulandý. Bölgeler arasý uçurumda Þili ile birlikte ilk sýrada olan Türkiye'de, TÜÝK'in Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS)'ne göre döneminde net göçün yaklaþýk yüzde 83'ünün yedi merkeze yöneldiði açýklandý. Her yýl yaklaþýk 2,5 milyon kiþinin nüfus adresinin deðiþtiði, göç edenlerin deðiþmez adresininse Ýstanbul olduðu bildirildi. Ç orum'un Sungurlu ilçesinde günlük olarak yayýnlanan Sungurlu'nun Sesi Gazetesi, 44. yayýn yýlýna girdi. Sungurlu'nun Sesi Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Muammer Özel, Sungurlu'nun Sesi Gazetesi'nin 44. yýlýný kutlamanýn gurur ve mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Yerel gazete çýkarmanýn zorluðuna iþaret eden Özel, "44 yýl önce kurulan ve bugünlere gelen gazetemiz, okuyucularýmýzla olan sevgi baðý ile güçlendi. Bizler toplumun gözü, kulaðýyýz. Her zaman vatandaþlarýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. Özel, "Geliþen teknoloji ile birlikte bireylerin haber alma özgürlükleri geniþlemektedir. Bütün bu geliþmelere raðmen gazetelerin hayatýmýzdaki rolü hiçbir zaman deðiþmemek- yonu Projesi kapsamýnda üzüm baðý yetiþtiriciliðine baþladým. Bu yýl Ekonomik büyüme ve milli gelir hýzlanýnca, iþin ucu görününce göç de hýzlanýyor, yavaþlayýnca göç de soluklanýyor. Milli gelirin yüzde 5'e yakýn küçüldüðü 2009'da, net göç de yüzde 27 geriledi ve 190 bine indi. Büyümenin ortalama yüzde 9 dolayýnda olduðu 2010 ve 2011'de ise net göç hýzla arttý, yýllýk 265 bine ulaþtý. Büyümenin yüzde 2'lere gerilediði 2012'de net göç hýzla yavaþladý ve 2011'e göre yüzde 34 azaldý. Ýstanbul cazibe merkezi Türkiye'de bölgeler arasýndaki uçurum deðiþmiyor. 10 yýlda dýþarýdan 400 milyar dolar dýþ kaynak giriþi olmasýna raðmen Ýstanbul, inþaat ve tüketim aðýrlýklý bir megapol olmasý sebebiyle göç almaya devam etti dönemindeki her 100 net göçün 35'i Ýstanbul'un tedir. Birçok alanda hizmet eden gazetemiz, yerel medyamýza sahip olduðu yayýn anlayýþý, tarafsýz ve ilkeli basýn duruþu ile örnek teþkil et- Üzüml Ortaköy merkez ile Aþdaðul Beldesi nde yetiþiyor. rekoltenin iyi olacaðý bahar mevsiminde belli olmuþtu. Bir asma çubuðunda adet salkým görülüyor. Üzüm ticareti yapanlar baðýmý ziyaret ediyorlar. Siyah üzümlerin kilogramýný 2 liradan sattým. Çok memnunum. Bana bu iþi yapmama sebep olanlardan ve devletimizden Allah razý olsun. dedi. Anadolu Su Havzalarý Rehabilitasyonu Projesi nin Ýl Özel Ýdaresi ve bir kýsmýnýn da vatandaþlarýn kendi çalýþmalarý ile olduðu, bu çalýþmalara ise Ýlçe Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü çalýþanlarýnýn katkýsý ve rehberliði sayesinde ulaþýldýðý belirtildi. Ýzmir de 35 bin 662 Çorumlu var Son yapýlan bir araþtýrmaya göre Ýzmir de Çorum nüfusuna kayýtlý 35 bin 662 Çorumlu yaþýyor. yolunu tuttu. TÜÝK verilerine göre Ýstanbul, döneminde yýllýk ortalama 64 bin net göç alýrken (yüzde 35), onu 48 bin yýllýk net Tekirdað'ý kapsayan Batý Marmara, net göçlerden yüzde 11 pay alýrken Ýzmir merkezli Ege Bölgesi'nin payý yüzde 9 odu. Akdeniz ise 2011 insanlar var. Ýkamet adresi Ýzmir olan yaklaþýk 4 milyon nüfusun yarýdan fazlasý, baþka yerde doðup göç etmiþ olanlardan. Ýzmir göç ile komþusu ve 2012'de net göç doðumlu, daha resmî Kocaeli, Bursa'yý içeren almak yerine net göç ifadeyle nüfusu Ýzmir'e Doðu Marmara Bölgesi verdi ve beþ yýldaki net kayýtlý olanlar, burada yaþayanlarýn yüzde (yüzde 26) izledi. göçlerden payý yüzde 43'üne yaklaþýyor. Ankara ve Konya'nýn 1'de kaldý. Ýzmir de yaþayan Çorum dahil olduðu Batý 81 ilinden insan nüfusuna kayýtlý kiþi Anadolu'ya ise yýlda net var sayýsý ise 35 bin 662. Bu göçün yüzde 18'ini Ýzmir'de, birçok rakam Çorum un orta oluþturan 33 bin metropolde olduðu gibi büyüklükteki bir dolayýnda net göç oldu. Türkiye'nin 81 ilinden ilçesinin nüfusuna denk Balýkesir, Çanakkale ve düþüyor. Sungurlu nun Sesi 44 yaþýnda SES 17 yaþýnda mektedir. Gazetemiz dün olduðu gibi bugün de Atatürk ilke ve inkýlaplarýndan taviz vermeden, sorumlu gazetecilik ilkesi ile Sungurlu'da okuyucunun gözü kulaðý olmaya devam ede- Muammer Özel cektir" ifadelerini kullandý. Özel ayrýca, "www.sungurlununsesi.net isimli sürekli güncel tutulan internet adresi ile de gazetemiz, Sungurlu'nun dýþýnda yaþayan hemþerilerimize sýcak geliþmeleri aktarýyor" þeklinde konuþtu. Özel, kuruluþ yýldönümü nedeniyle kendilerini kutlayan okuyu- Çorum'un Sungurlu ilçesinde günlük olarak yayýnlanan Sungurlu'nun Sesi Gazetesi, 44. yayýn yýlýna girdi. cularýna, bürokratlara, kendilerini yalnýz býrakmayan dostlarýna teþek- siyasilere ve çalýþanlarýna, bu mutlu gününde kür etti.(ýha) Aðustos 1996 yýlýnda kurulan Saðlýk ve Sosyal 1Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi 16 yýlý geride býraktý. SES'in iskeletini oluþturan sendikalarýn kuruluþunun da KESK'e baðlý diðer sendikalar gibi sancýlý olduðunu belirten SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Fiili mücadele sonucu Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri mücadelesine katýlmýþlardýr. Kuruluþ yýllarýnýn, Türkiye nin faili meçhul (-belli-) cinayetlerinin yoðun olduðu döneme denk gelmesi, SES yönetici ve üyelerinin de büyük ölçüde demokrasi ve insan haklarý mücadelesi içinde olmasý nedeniyle yitirdiklerimiz oldu. Onur üyelerimiz olan Necati Aydýn, Ayþenur Þimþek ve Behçet Aysan baþta olmak üzere bu mücadelede yitirdiðimiz Þehmus Akýncý, Hasan Kaya, M. Emin Ayhan, Zeki Tanrýkulu, Ýdris Çelik, Oktay Türkmen, Veysi Sýzlanan, Hamit Pamuk, Recai Aydýn, Semra Bayram, Namýk Erdoðan, Yasemin Demir, Eduard Tanrýverdi, Eyyüp Gökoðlu, Ferman Altun, Ýkram Damlayýcý arkadaþlarýmýzý saygýyla anýyoruz. Yitirdiðimiz bu arkadaþlarýmýz halen mücadelemize ýþýk tutuyor. dedi. SES kuruluþ yýldönümünün TÝS görüþmelerinin baþladýðý bir döneme de denk geldiðini ifade eden Kocatüfek, son olarak þunlarý söyledi; TÝS dönemine dair çýkardýðýmýz mücadele programýmýz ile masada, sokakta ve iþyerlerinde fiili ve meþru mücade- Merter Kocatüfek le geleneðimize denk bir çalýþma ile emek ve demokrasi mücadelemizi yükselteceðiz. PERÞEMBE 1 AÐUSTOS Baba mesleðini sürdürüyor O Osmancýk'ta pide ustasý bayan, baba mesleðini devam ettirmenin mutluluðunu yaþýyor. smancýk'ta pide ustasý bayan, baba mesleðini devam ettirmenin mutluluðunu yaþýyor. Gemici Mahallesi'nde pide fýrýnýnda çalýþan Þeyda Maraz, çocukluðundan bu yana baba mesleði olan fýrýncýlýða ilgi duyduðunu söylüyor. Genç kýz pasa taþýyarak baþladýðý meslekte ilerleme saðlayýnca babasýnýn icazeti ile ocak baþýna geçmiþ. Maraz, bu süreci þöyle anlatýyor; Babam ve amcam yýllardýr fýrýncýlýk yapýyor. Ben de çocukluktan bu yana bu mesleðin içerisinde yetiþtim. Hamur yoðurdum ve pasa taþýdým. Babam meslekteki geliþmemi beðenmiþ olacak ki, bir gün kendimi ocak baþýnda hamur açarken buldum. Osmancýk METEM de çocuk geliþimi ve eðitimi ahalli Ýdareler MGenel Müdürlüðü Mahalli Ýdarelere Ait Kardeþ Kent Ýstatistiki Verileri ni açýkladý. Erzurum un Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve Ukrayna dan bir, Ýran dan ise iki þehirle kardeþ belediye olduðu bildirildi. ERZURUM UN KARDEÞLERÝ yýllarý arasýnda Erzurum Büyükþehir Belediyesi 2006 yýlýnda Çin Halk Cumhuriyeti Heilongjiang, 2010 yýlýnda Ýran Urumiye, 2011 yýlýnda Ýran Tebriz, 2012 yýlýnda Ukrayna Bahçesaray belediyeleriyle kardeþ kent olurken, Erzurum Yakutiye Belediyesi de 2010 yýlýnda Rusya nýn bölümünde okuyorum fakat fýrýncýlýk iþi tam bana göre. Ekmek ve pide üretimi iþini çok seviyorum. Önce arkadaþlarým ve çevremdeki insanlar yaptýðým iþi çok yadýrgadýlar ve beni eleþtirdiler, ben eleþtirilere aldýrýþ etmedim. Aile bütçesine katkýda bulunmak ve baba Serpukhov kentiyle kardeþ oldu. DOÐU NUN 21 KARDEÞ KENTÝ Mahalli Ýdarelere Ait Kardeþ Kent Ýstatistiki Verilerine göre Doðu Anadolu Bölgesi Ýlleri Malatya ve Kars 4, Iðdýr, Elazýð ve Aðrý 2, Erzincan ve Bitlis ise bir kardeþ kente sahip bulunuyor. Malatya Suudi Arabistan ýn Mekke, Almanya nýn Saarbrüchen Belediyeler Birliði, ABD Baton Rouge; Kars Gürcistan Ahadzaki, Azerbaycan Gence, Norveç Kirkenes, Azerbaycan Mingeçevir; Iðdýr Azerbaycan Nahcivan, Azerbaycan Þamaðý; Gümüþhane Azerbaycan Ýmiþli; Genç kýz pasa taþýyarak baþladýðý meslekte ilerleme saðlayýnca babasýnýn icazeti ile ocak baþýna geçmiþ. mesleðini severek icra etmek her genç kýza nasip olmaz. Eðer siz iþinizi doðru yaptýðýnýza inanýyorsanýz, yapýlan iþin erkek veya kadýn mesleði olmasý önemli deðil. Yapýlan iþte kadýn erkek ayrýmý olmamalý. Önemli olan kalitedir. Ben aile bütçesine katkýda bulunurken bir öðrenci olarak Elazýð Kazakistan Akmola, Elazýð Karakoçan Hollanda Lahey; Aðrý Ýran Maku, Aðrý Patnos Ýngiltere East Riding Of Yorkshire ile kardeþ kent. TÜRKÝYE ÝLLER DAÐILIMI Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü verilerine göre Türkiye illeri kardeþ kent sayýlarý daðýlýmý þöyle: Ýstanbul 219, Ýzmir 123, Bursa 100, Ankara94, Antalya 72, Konya 39, Muðla, Kocaeli 33, Eskiþehir 30, Mersin 28, Yalova 26, Tekirdað 25, Kýrklareli 23, Balýkesir, Gaziantep 22, Çanakkale 19, Edirne 18, Aydýn 17, Denizli, Samsun 16, Adana 15, Manisa, sorumluluðumun da bilincindeyim. Bir yandan eðitimimi sürdürürken bir yandan da bu mesleði öðreniyorum. Önemli olan üretici olmaktýr. Ablam da 19 Mayýs Üniversitesi nde Týbbi laboratuvar bölümü öðrencisi olmasýna raðmen Ramazan ayýnda bizlere yardým ediyor. Çorum un 3 kardeþi var Trabzon 14, Kayseri, Sakarya, Zonguldak 13, Afyonkarahisar, Nevþehir 12, Kýrþehir, Kütahya 10, Bilecik, Mardin 8, Isparta 7, Hatay, Sivas, Tokat 6, Amasya, Erzurum, Giresun, Niðde, Sinop, Þanlýurfa 5, Bolu, Kars, Malatya, Uþak, Yozgat, Karabük, Düzce 4, Adýyaman, Burdur, Çorum, Kahramanmaraþ, Ordu, Rize, Kýrýkkale, Bartýn, Osmaniye 3, Aðrý, Diyarbakýr, Elazýð, Iðdýr 2, Bitlis, Erzincan, Gümüþhane, Karaman, Þýrnak, Kilis 1. Artvin, Bingöl, Çankýrý, Hakkari, Kastamonu, Muþ, Siirt, Tunceli, Van, Aksaray, Bayburt, Batman ve Ardahan illerinin ise kardeþ kenti Kasaplar Odasý na eðitim hatýrlatmasý asaplar ve KCelepler Odasý eski Baþkan Vekili Recep Gür, Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý yetkililerine çaðrýda bulunarak iþ güvenliði eðitimleri konusunda geç kalýnmamasý tavsiyesinde bulundu. Gür, risk eðitimi almayan ve risk analizi yaptýrmayan esnafa aðýr cezalarýn yolda olduðunu hatýrlatarak, Kasaplar ve Celepler Odasý nýn üyelerine biran önce bu eðitimi aldýrmasýný tavsiye etti. Kasaplar ve Celepler Odasý eski Baþkan Vekili Recep Gür, Kasaplar ve Celepler Odasý yetkililerine yaptýðý uyarýda þu görüþlere yer verdi: Recep Gür Risk eðitimi almayan ve risk analizi yaptýrmayan esnafa aðýr cezalar olduðunu hepimiz biliyoruz. 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüðe giren Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile her iþyerinin iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi ile iþyeri risk analizine tabi tutulacaðý hususunda yapýlan haberler doðrultusunda, her oda kendi üyelerine iþ saðlýðý eðitimleri vermeye baþladý ve bu eðitimler aralýksýz devam ediyor. Risk eðitimi almayan ve risk analizi yaptýrmayan iþletmelere ilk ay için 3.000, takip eden her ay için ise TL para cezasý kesilecek. Bu durumda eðitim almayan her oda üyesi esnaf ve sanatkarýn bu cezai duruma düþeceði malumunuz. Çorum da ÇESOB un organizasyonunda tüm odalar kendi üyesine çaðrýda bulunarak üyelerine eðitim verirken, neden Kasaplar ve Celepler Odamýz bu eðitimler için esnafýna çaðrýda bulunmuyor. Ýlerleyen günlerde eðitim almayan oda üyesi esnaflar cezalý duruma düþtükleri zaman bu cezayý Oda Baþkaný mý ödeyecek merak ediyorum. Konunun tüm esnaflar açýsýndan çok önemli olduðunu biliyoruz. Uyulmamasý halinde aðýr para cezalarý bulunduðunu biliyoruz. Herkesin yasalara uymak zorunda olduðunu biliyoruz. Biz bunlarý biliyoruz da Kasaplar ve Celepler Odasý neden bilmiyor. Kendisine konunun önemini bir kez daha hatýrlatýyorum. Sakýn ciddiye almamazlýk yapmasýn. Cezalý duruma düþecek olanlar sadece biz deðiliz. Kendisinin de iþyeri var unutmasýn.

8 8 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 R amazan Elveda ya þehr-i 24 RAMAZAN Ayet-i Kerime Rabbimiz! Hesabýn görüleceði gün, beni, annebabamý ve bütün inananlarý baðýþla. (Ýbrahim Suresi/41) Ýmsak Ýftar Anadolu da dört veli dört Târik 24 Ahi Evran Ahilik ve Fütüvvet Ethem ERKOÇ ilkeleri: net Anadolu'da Ahilik teþkilatýnýn kurucusu Ahi Evran-ý Veli, debbaðlýk (dericilik) mesleðini icra ettiðinden dolayý öncelikle debbað esnafýnýn pîri olarak bilinir. Ahi Evran, baþlangýçta I. Alaattin Keykubat'ýn büyük destek ve yardýmlarýyla tasavvufi düþüncesini ve fütüvvet ilkelerini tekke ve zaviyelerde þeyh-mürit iliþkilerine, iþyerlerinde de usta, kalfa ve çýrak münasebetlerine uygulamýþ ve bu çerçevede ekonomik hayatý düzenleyerek Anadolu'da Ahiliðin kuruluþunu gerçekleþtirmiþ ve teþkilatlanmasýný saðlamýþtýr. Bu teþkilat, zamanla þehirlerde esnaf ve tüccarý örgütlemekle kalmamýþ, köylerde bile büyük nüfuz saðlamýþtýr. Ahilik, tasavvufta önemli bir yer tutan uhuvveti (kardeþliði) hatýrlatmasýndan dolayý kolayca kabul görüp yayýlmýþtýr. Ancak Ahiliðin kuruluþ ve felsefesi, islamýn ilk asýrlarýndan beri görülmeye baþlayan "fütüvvet" teþekküllerinde yer almýþtýr. Bu teþkilat, hicretin III. Yüzyýlýndan, miladi IX. yüzyýldan itibaren esnaf birlikleri olarak ortaya çýkmýþtýr. Fütüvvet; gençlik, kahramanlýk, cömertlik anlamlarýna gelir. Bu kelimenin kökü sayýlan 'feta' da genç, yiðit, cömert anlamlarýndadýr. Hz. Peygamber (sav)in "Ali'den baþka feta, Zülfikar'dan baþka kýlýç yoktur." Hadis-i þerifiyle fütüvvetin ilgisi vardýr. Hz. Ali, 'feta' kimliðiyle sembol haline gelmiþtir. Fütüvvetnamelerde buna özel yer verilmiþ ve vurgu yapýlmýþtýr. Bazý alimler fetayý sufi, fütüvveti de tasavvuf olarak tarif etmiþlerdir. Bu çerçevede feta, nefis putunu kýran kiþidir demiþler ve fütüvveti de sünnete uymak þeklinde tanýmlamýþlardýr. Allah kimseye kaldýramayacaðý yükü yüklemez Yaz aylarýna denk gelen oruç ayýnýn telaþý deyim yerindeyse aylar öncesinden aldý bir çoðumuzu. Uzun yaz günlerinin sýcaðýnda acýkmadan, susamadan oruç tutmanýn yollarý aman aman bir telaþla araþtýldý, uzmanlara soruldu. Sanýrsýnýz oruç tutan insan açlýktan, susuzluktan ölecek. Oysa Ramazan ayý ha bitti bitecek, ne açlýktan ne de susuzluktan kimse ölmedi. Sade vatandaþ ise meseleyi kökten çözmüþ; Allah kimseye kaldýramayacaðý yükü yüklemez diyor tevekkülle. Bu baðlamda fütüvvetin dört temel ilkesi vardýr: a.güçlü iken baðýþlamasýný bilmek, b.öfkeliyken yumuþaklýk gösterebilmek, c.düþmana bile iyi davranmak, d.ýhtiyaç içindeyken bile baþkalarýný kendine tercih edebilmek. Ahiliðin temeli olan Fütüvvet Teþkilatýnýn ilkelerini ve bu baðlamda ahiliðin çalýþma tarzýný "Tütüvvetname"lerden öðreniyoruz. Zira Fütüvvetnameler, tasavvuf çevrelerinin ve mesleki teþekküllerin bir nevi nizamnameleri niteliðindeki risalelerdir. Tarikata girer gibi mesleðe giriþten çalýþma usullerine, günlük hayatta uymalarý gereken esaslara kadar pek çok þey burada yazýlýdýr. Hatta görgü kurallarý diye bilediðimiz bazý davranýþ biçimleri de burada sýralanmýþtýr. Sofra adabýndan alýn da konuþma, su içme, giyinme, evden çýkma, yolda yürüme, davet ve ziyafete iþtirak etme, taziye ve hasta ziyareti, misafirlik, alýþveriþ ve eve eþya getirme, hatta eve girme adabýna kadar her þey vardýr. Ahiliðin kurallarýna uymayanlara verilecek cezalar da burada sýralanmýþtýr. Fütüvvetnamelerde geçmese de Ahi Evraný Veli'nin "Elini, sofraný, kapýný açýk tut. Belini, dilini, gözünü baðlý tut. " gibi vecizeleriyle kýzýna yapmýþ olduðu "Ýþine, aþýna, eþine dikkat et." tarzýndaki öðütleri Ahi teþkilatlarýnda en çok bilinen sözleridir Þükrü Özer Þ ehrin tarihi ve merkezi camisi Ulu Cami nin bahçesindeyiz. Öðle ile ikindi arasý. Vatandaþlardan kimi gölgede banklarda oturuyor. Kimi bulduðu gölgelikte uzanmýþ þekerleme yapýyor. Ramazan ýn son günleri. Bedenler oruca artýk iyice alýþmýþ. Yavaþ yavaþ bayram havasý kaplýyor her yeri. Sokaklarda, evlerde bayram hazýrlýklarý baþladý bile. Bir çoðumuzun hem uzun hem de sýcak yaz günlerinde nasýl oruç tutacaðýz diye derdine düþtüðümüz Ramazan ý bitmeden bir de Ulucamii bahçesindeki vatandaþa soralým istedik. Ýþte bayramý karþýlamaya hazýrlanan sokaktaki vatandaþýn Ramazaný: Ali Baltalý Ramazan bereket ayý Þükrü Özer(70): Ramazan ayý bereket ayý, oruçlarýmýzý rahat tutuyoruz. Ulu Cami nin bahçesinde aðaçlarýn altýnda serin serin oturuyoruz. Allah'ýn nimetleri de bol. Bayramda þehir dýþýndan çocuklarýmýz gelecek, hasret gidereceðiz. Bu artýk bir gelenek haline geldi. Allah herkese hayýrlý bayramlar nasip etsin. Bu sýcakta köyde tapan biçerdik Ali Baltalý(73) : Ramazan ayý 11 ayýn sultaný. Çok þükür bu senede orucu çok rahat tutuyorum. Sýcaklar beni etkilemiyor. Biz köyde yetiþtik. Eskiden bu Ahmet Yýldýrým sýcaklarda köyde tapan biçerdik. Bayramda herkesin olduðu gibi bizim de çocuklarýmýz elimizi öpmeye gelecekler. Bayramý 2 oðlum, 5 kýzým ve torunlarýmla geçireceðiz. Eski bayramlar daha güzeldi Ahmet Yýldýrým(59): Allah a þükür oruçlarýmýzý tutarken zorlanmýyorum. Üstelik sýhhatleniyoruz Allah kimseye kaldýramayacaðý yükü yüklemez zaten. Bayrama gelince; eski bayramlar daha güzeldi. Saygý, sevgi dolu, huzur içindeydi. Þimdi o günlerden, o havalardan eser kalmadý. Dursun Coþkun Ramazan da nefse dur demeyi öðreniyoruz Dursun Coþkun(57): Acýkma-susamadan önce Ramazan Ýslâmiyet in þartlarýndan biridir. Nasýl ki senede bir ya da altý ayda bir hastaneye kontrole gidip çekap yaptýrýyorsak, yýlda bir Ramazan ayýnda da midemizi dinlendiriyoruz. Vücudumuz ve ruhumuz sýhhat buluyor. Maddi durumu iyi olanlar Ramazan ayýnda fakirin halinden daha iyi anlýyorlar. Ekmeðe istedikleri zaman ulaþabilenler Ramazan da envay-i çeþit yiyecek önlerinde dahi dursa yiyemiyorlar. Ramazan nefisle mücadeleyi öðretiyor.

9 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS Sessiz umuda, sessizce cevap veren gençler, iþitme engellilerin dünyalarýna ýþýk olup, Kur an-ý Kerim okumayý öðretiyor. Gökkubbeyi gönül sesiyle çýnlatýyorlar T Erol Taþkan oplumun büyük bir kesimi iþitme engellilerin sessiz çýðlýklarýna kulaklarýný kapatýp, görmezden gelse de, üçü Ýlahiyat öðrencisi, biri ÝÝBF öðrencisi dört genç elele verip taþýdýklarý meþaleyi Müftülüðün destekleriyle ateþledi, sessizliði gönüllerinde çözen iþitme engelliler, þimdi Ulu Camii'nin kubbesini gönül sesleriyle çýnlatýyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn engellilere yönelik planlama ve çalýþmalarýna, gençlerin çabasý güç kattý. Gönüllü olarak iþaret dilini öðrenen gençler, Müftülük tarafýndan takdir edilip cesaretlendirilmiþ ve hemen arz talep dengesi kuruluvermiþ. Kur'an kurslarýnýn manevi havasý, bereketi ve heyecaný bu kursta da hissedilirken, diðerlerinden farklý olan þeyler de yaþanýyor bu kursta. Sessizliðin sesini, en yoðun haliyle iþitip, aslýnda sessizliðin de bir ses olduðunu anlayýveriyorsunuz bu kursta. Sanki kubbeye çarpan, tüm camiye yayýlan bir týný var gibi, sizin ruhunuzun derinliklerine doluveriyor. Dilden öte gönülden dökülen manevi nameler, bu kursu ayrý bir öneme taþýyor. Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri Büþra Budak, Esra Ateþ, Eda Uslu ve ÝÝBF Mezunu Latif Aslan, büyük bir muhabbetle kursa gelen kursiyerlerle, adeta kardeþ olmuþ, aile olmuþlar. Küçük bir hareketin dünya kadar bir mana ifade ettiði bu kursta, mutluluðun resmi gönülden yüze yansýyan muhabbetli bir bakýþa dönüþmüþ. Engellilik konusunda gösterilen hassasiyetin tüm kurumlara örnek olmasýný dileðimiz bu uygulama, iþitme engellilerin gönlünde taht kurmasýnýn yanýsýra, toplumun gönlünde de taht kurmuþ ve tam puan almýþ durumda. Bu iþe emek veren, gönül veren, destek olan her kimse, bu gök kubbede hoþ bir seda býrakmanýn huzurunu gönül rahatlýðý ile yaþamak hakkýdýr. Rabbim emeklerini zayi etmesin.

10 10 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Mýsýrlý Müslümanlar a destek için tüm Çorum halkýný bugün Hürriyet Meydaný nda buluþmaya davet ettiler. Her yer Adeviyye, her yer direniþ Mýsýr daki kardeþleri için Çorum a Adeviyye Meydaný kurulacak Sefer tasýný, seccadeni, komþunu ve vicdanýný al gel Erol Taþkan çýl gösteri yapan silahsýz bir halka karþý vahþice bir operasyon yürütülmektedir. General Sisi bir terör örnadolu Gençlik Derneði öncülüðünde pek çok gütünün elebaþý gibi davranmaktadýr. Tüm dünyanýn sivil topum kuruluþunun da destek verdiði platgözleri önünde savunmasýz masum insanlara gerçek form, Müslümanlar'ý Mýsýr'da yaþanan zulme karþý mermilerle ateþ emri verilmiþtir. Adeviyye Meydaný durmak için Hürriyet Meydaný'na davet etti. "Sefer bir can pazarýna dönüþmüþtür. Olup bitenler karþýtasýný, seccadeni, komþunu ve vicdanýný al gel." slosýnda ideolojik tavýr takýnýp katliamý görmezden gelganýyla yapýlan çaðrýda, Türkiye genelinde yapýlamek ayrý bir insanlýk suçudur. Biz Anadolu Gençlik cak olan protestonun, iftardan baþlayýp sahura kadar Derneði mensuplarý olarak bütün kadrolarýmýzý ve devam edeceði bildirildi. halkýmýzý 1 Aðustos Perþembe günü akþamý HürriAnadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkayet Parký Meydanýna çaðýrýyoruz ve duyarlýlýk sahiný Harun Kaplan ve çalýþmaya destek veren STK'labi olan herkese sesleniyoruz. Vicdanýnýzý, kumanyarýn baþkan ve temsilcilerinin katýldýðý basýn toplantýnýzý, seccadenizi, ailenizi ve komþunuzu alarak Hürsý ile, bugün iftar vaktinde baþlayacak organizasyon riyet Park Meydanýna gelin diyoruz. Perþembe geceharun Kaplan hakkýnda bilgi verildi. si baþta Çorum'da olmak üzere her þehrimizde bir "Her þehirde bir Adeviye Meydaný kurulacak ve Mýsýr'daki Adevviye Meydaný oluþturalým istiyoruz.'' þeklinde konuþtu. kardeþlerimizle kalplerimiz birlikte atacak. Onlarý daha iyi anlasisi Ýsrail'in hesabýna çalýþmaktadýr maya ve yanlarýnda olduðumuzu ilan etmek için tüm ÇorumluMýsýr'daki darbenin ve katliamýn Büyük Ortadoðu Projesilar'ý Hürriyet Meydaný'na bekliyoruz." diyen Harun Kaplan, ifni yürütebilmek için Mýsýr halkýnýn iradesini kýrmaya yönelik tara katýlacak davetlilerden kendi iftarlýklarýný getirmelerini isolduðunu belirten Harun Kaplan, '' Mýsýr Ordusu maalesef Ýsraterken, bu programýn bir iftar ikram programý olmadýðýnýn da alil'in varlýðýný teminat altýna almak için ABD tarafýndan finanse týný çizdi. edilen bir ordudur. Bu iþbirlikçi generallerin ve siyasetçilerin Akþam ve Teravih Namazlarý'nýn cemaat olarak Hürriyet Mýsýr'daki varlýk sebebidir. General Sisi Mýsýr halkýnýn hesabýna Meydaný'nda kýlýnacaðýný dile getiren Kaplan, ayrýca burada gýdeðil Siyonist Ýsrail'in hesabýna çalýþmaktadýr. Batý'nýn olup biyabi cenaze namazýnýn da kýlýnacaðýný ve hatim okunacaðýný tene ses çýkarmamasý Anglosakson-Yahudi zihniyetinin normal sözlerine ekledi. bir tavrýdýr. Mýsýr'da olup biteni Batý'ya þikâyet etmenin de reel Ensar, ÝYC, Derman Der, Gül-Der, Akýncýlar, Öðder ve pek bir tarafý yoktur. Suriye'de, Irak'ta, Afçok STK'nýn destek verdiðini kaydeganistan'da, Pakistan'da, Yemen'de, den Kaplan, "Mýsýr'da gerçekleþen assudan'da ya da Somali'de yaþanan sýkeri darbenin ardýndan yaþanan katlikýntýlar Batý'nýn bilgisi dýþýnda deðilama karþý tüm ülkemiz genelinde sert dir. Bizzat Ýslam coðrafyasýndaki kaobir biçimde tepkiyi gösteren Anadolu sun sebebi Batý'dýr. Müslümanlar için Gençlik Derneði olarak, Çorum ilitek çözüm Ýslam Birliði'dir.'' diyerek mizde ve ülke çapýnda yeni bir protessözlerini bitirdi. toya hazýrlanýyoruz. Anadolu Gençlik Ýftardan sahura kadar meydanlardeneði yetkilileri olarak ''Seccade, Sedayýz fertasý- Adeviyye Müdafasý'' spotu ile Yapýlan açýklamaya göre ''Adetüm Türkiye'yi 1 Aðustos Perþembe viyye Müdafaasý'' adý verilen program gününün akþamý (yarýn akþam) iftarperþembe akþamý açýk havada iftar etdan sahura kadar sürecek protesto göskinliði ile baþlayacak. Akþam namazýterisi için meydanlara davet ediyoruz." nýn ardýndan AGD Þube Baþkaný Hadedi. run Kaplan'ýn konuþmasý olacak. Her þehirde bir Adeviyye MeydaKur'an-ý Kerim tilaveti ve hatimler icnýmýz olacak ra edilecek. Teravih namazý bitiminde AGD ÇORUM Þube Baþkaný Mýsýr'daki þehitler için gýyabi cenaze Harun Kaplan yaptýðý açýklamada '' namazý kýlýnacak. Program katýlýmcý Mýsýr'da yaþanýlan darbe süreci halk sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri iradesine müdahale olmaktan çýkmýþ konuþmalarýnýn ardýnda ezgi ve marþve tam bir katliama dönüþmüþtür. Birilarla devam edecek. Yapýlacak duanýn lerinin iddia ettiði gibi bir çatýþma orardýndan teheccüd namazý kýlýnacak ve tamý yoktur; bilakis darbe karþýtý barýþprogram bu þekilde son bulacak. Adeviyye Müdafaasý bugün A Bursa SGK ya Çorumlu müdür H Recep Mebet emþehrimiz Ahmet Metin, Bursa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü görevine atandý. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkanlýðý tarafýndan atamasý yapýlan Ahmet Metin dün yeni görevine baþladý. Ahmet Metin kimdir? Kamu Yönetimi nden mezun oldu. Memuriyet hayatýna 1990 yýlýnda adým atan Metin, çeþitli kamu kurumlarýnda görev yaptýktan sonra 1996 yýlýnda Kütahya Bað-Kur Ýl Müdürlüðü ne tayin oldu. Sýrasýyla Merzifon Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü ile Manisa ve Bursa SGK Müdür Yardýmcýlýðý görevlerinde bulundu. Metin, evli ve üç çocuk babasý. HAKÝMÝYET, Bursa SGK Ýl Müdürü Ahmet Metin i kutlar, yeni görevinde baþarýlarýnýn devamýný diler. SGK Müdürü Ahmet Metin, 1973 yýlýnda Çorum da doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Çorum da tamamlayan Ahmet Metin, Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Hemþehrimiz Ahmet Metin, Bursa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü görevine atandý. Feridun Battar, bayrama özel çikolata ve þeker çeþitlerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi. Prenses Çikolata bayrama hazýr P Recep Mebet renses Çikolata ve Þeker, yaklaþan Ramazan Bayramý na hazýr. Bayram hazýrlýklarý hakkýnda bilgi veren Prenses Çikolata sahibi Feridun Battar, Ramazan Bayramý na özel çikolata ve þeker çeþitlerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi. MEVLÝD ÞEKERÝ DE HAZIRLIYORUZ Mukabele ve mevlid-i þerifler için özel mevlid þekerleri hazýrladýklarýný da hatýrlatan Feridun Battar, seçkin markalarýn ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciye sunduklarýný vurguladý. Ülker, Mabel, Elit, Kent ve Þölen gibi ünlü markalarýn çikolata ve þekerlerini satýþa sunduklarýný belirten Battar, Ayrýca special (özel) çikolatalarýmýzla da müþterilerimizin hizmetindeyiz diye konuþtu. KALÝTE ve UYGUN FÝYAT BÝRARADA Çikolatadan þekere, bonbondan drajeye, akideden lokuma kadar yüzlerce ürün çeþidini cazip fiyatlarla Çorum halkýnýn beðenisine sunduklarýný vurgulayan Battar, Tüm müþterilerimizin Ramazan Bayramý ný þimdiden tebrik ediyor, Gazi Caddesi Kulaksýz Sokak numara 3/D de hizmet veren Prenses Çikolata ya bekliyoruz dedi. Prenses Çikolata, Kulaksýz Sokak ta hizmet veriyor. Battar, mukabele ve mevlid-i þerifler için özel mevlid þekerleri hazýrladýklarýný da hatýrlattý.

11 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS Bahri Ertek ten uluslararasý proje Recep Mebet 3 ülkeden 25 genç bugün Çorum da Oyunlarý Derneði semah grubu üyelerinin de yerel katýlýmcý olarak projede yer alacaðýný anlatan Ertek, yabancý kafilenin itit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Çorum un yöresel halk Arýyor adlý proje, oyunlarýný da yakýndan Avrupa Birliði Bakanlýðý tanýyacaklarýný kaydetab Eðitim ve Gençlik ti. Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan Kültür turizmi açýkabul edildi. sýndan önemli bir organizasyona daha imza Koordinatörlüðünü attýklarýný belirten ErHalk Oyunlarý Uzmaný tek, Projemize verdikhemþehrimiz Bahri Erleri destekten dolayý tek in yaptýðý proje çerbaþta Çorum Valisi çevesinde Ýtalya, PolonSabri Baþköy olmak ya ve Letonya dan topüzere Hitit Üniversitesi lam 25 genç bugün ÇoRektörü Prof. Dr. Reha rum a gelecek. Metin Alkan a ve AnitAnitta Otel de kota Otel Genel Müdürü naklayacak olan gençlik Hasan Özer Gökmen e kafilesi, Çorum da Hitit teþekkür ediyorum uygarlýðýna ait merkezbahri Ertek, halkoyunlarý alanýnda uluslararasý bir projeye daha imza atýyor. dedi. leri gezerek yöresel halk Halkoyunlarý alaoyunlarýný öðrenecek. nýndaki 50 yýllýk tecrükendi ülkelerine ait besini AB projesiyle halk danslarýný konu alan kültürel paylaþýma dökültürel paylaþýmda da nüþtürdüðünü dile gebulunacak olan kafile yatiren Ertek, organizasrýn saat da Çorum yonun Çorum un ulusvaliliði, de ise Hilararasý tanýtýmýna kattit Üniversitesi Rektörlükýlarýndan da bahsetti. ðü nü ziyaret edecek. Hitit Gençlik TopProje hakkýnda açýkluluðu Proje Sorumlulamalarda bulunan Bahri su Fahri Ertek in rehertek, kafilede yer alan berliðindeki proje etgruplarýn 8 Aðustos 2013 kinliklerine katýlacak Perþembe akþamý Anitta olan misafir kafilenin Otel de bir gösteri suna9 Aðustos ta Çocaklarýný söyledi. rum dan ayrýlacaðý Hattuþaþ Halk Ertek, halk oyunlarý alanýndaki 50 yýllýk tecrübesini AB projesiyle kültürel paylaþýma dönüþtürdü. bildirildi. H Halk Oyunlarý Uzmaný hemþehrimiz Bahri Ertek, geçmiþ yýllarda Japonlar a yönelik organizasyonlarýyla yaygýn basýnda ses getirmiþti. Hýdýrlýk Yaz Kuran Kursu ndan Meydan Camii ne ziyaret H Recep Mebet ýdýrlýk Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri, Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette bazý dernek yöneticileri de hazýr bulundu. Hýdýrlýk Camii Ýmam Hatibi Emin Seven in de katýldýðý ziyarette Meydan Camii inþaatýný gezen öðrencilere Dernek yetkilileri tarafýndan bilgiler verildi. Cami inþaasý ve devam eden çalýþmalar hakkýnda açýklamalar yapan Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz, hayýrseverlerden yardým beklediklerini ifade etti. Caminin taþ kaplama iþlerinden dolayý yaklaþýk 2 milyon TL borcun bulunduðunu hatýrlatan Celal Alegöz, açýk- Hýdýrlýk Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri, Meydan Camii ni gezdi. lamalarýný þöyle sürdürdü: Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Devam eden çalýþmalar için Çorumlu hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Meydan Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Meydan Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere teþekkür ediyor, þimdiden hayýrlý bayramlar diliyoruz. Hayat için yeni çizgiler tasarlar sloganýyla faaliyet gösteren maðaza, Çorum da hizmete girdi. Mesut Perde hizmette Recep Mebet M esut Perde ve Çeyiz Maðazasý, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak numara 44/B de hizmete girdi. Hayat için yeni çizgiler tasarlar sloganýyla faaliyet gösteren maðaza ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren iþyeri sahibi Mesut Ballý, Taç, Brillant, Vinaldi, Maxidecore, Luoca Patisca, Sarev, Elart ve Kristal perde ve ev tekstili ürünlerinin bayisi olduklarýný söyledi. Perde ve ev tekstili ürünlerine yeni bir bakýþ açýsý getirdik diyen Mesut Ballý, sektördeki 20 yýllýk tecrübesini kendi iþyeriyle hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþadýðýný ifade etti. Ev modasýný yakýndan takip ettiklerini ve Çorum da görülmemiþ perde modelleri ve desen seçenekleri sunduklarýný vurgulayan Ballý, þöyle konuþtu: Zengin ürün yelpazemizin yaný sýra ücretsiz ev tasarým danýþmanlýðý hizmeti de veriyoruz. Evlerin mobilya ve dekorasyonuna uygun perde seçenekleri sunuyoruz. Randevu usulüyle çalýþýyor ve yerinde tespitle müþterilerimize yüzde yüz memnuniyet imkaný saðlýyoruz. 260 metrekare alanda faaliyet gösteren maðazamýzda imalatýmýzý da kendi ekibimizle yapýyoruz. Ayrýca maðazamýzý ve ürünlerimizi yakýndan görmek isteyenleri ücretsiz servisimizle adreslerinden alýyoruz. Satýþ sonrasý teknik hizmette de iddialýyýz. Yeni evlenenler ve evini yenileyenlere özel kampanyamýzla, Mesut Ballý, ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Perde konusunda alanýnda uzman bir kadro ile hizmet verildiði belirtildi. Ev tekstili ürünlerinin de maðazada satýþa sunulduðu kaydedildi. yaz aylarýnýn sýcaklýðýnda cüzdanlarý serinleten fýrsatlar sunuyoruz. Nezih bir ortamda alýþveriþ keyfi yaþamak, ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak Atatürk Ýlkokulu yanýnda faaliyet gösteren maðazamýza bekliyoruz. Mesut Perde ve Çeyiz Maðazasý, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak numara 44/B de hizmet veriyor.

12 12 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Gençlik On sekiz yaþ altý genç basketbol takýmýmýz Avrupa þampiyonu oldu. Maçý seyrettim keyif alarak. Her dakikasý heyecan vericiydi. Hepimiz sevindik neticede. Sað olsunlar mutlu ettiler bizi gençler. Çalýþtýðýmýz zaman her alanda baþarýlý olabileceðimizi kanýtladýlar. Demek ki, gerekli olan, sistemli çalýþma imiþ. * Ýftar vakti. DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK * Bir televizyon kanalýnda bilgi yarýþmasý var. Ara sýra izliyorum. Yarýþmacýlarýn bazý özellikleri neredeyse ayný. Bir çoðu üniversite bitirmiþ genç. Yurt dýþýnda master ve doktora yaparak alanlarýnda ilerleme isteðindeler. Ýþlerini büyütmeyi düþünenler de çýkýyor karþýmýza. Ailesine destek olmaya kara verenler de.yarýþmadan elde edecekleri parayý bu amaçla kullanacaklarýný belirtiyorlar. Ýlim için, mesleki geliþim için gösterilen bu gayret insaný gururlandýrýyor. Milletimizin kalkýnmasýna destek olma azimleri anlaþýlýyor sözlerinden. Zeka ve Ýstanbul'da bir meydan. enerjileri milli sermayemiz olan bu gençlerin iyi yetiþmiþ olduklarý da her hallerinden belli. Bir televizyon kanalýnda canlý yayýn. * Ýlahiyatçý bir bilim insaný kendisine sorulan sorularý cevaplýyor. Bin civarýnda insan var karþýsýnda ekrana yansýyan. Söz alanlar Ýnsan durup düþünüyor uzak yakýn çevresindekileri görünce. uzak yakýn farklý þehirlerden geldiðini belirtiyor heyecan ve sa- mimiyetle. Hepsi dikkatli. Katýlýmcýlarýn pek çoðunun çocuklarla gençlerden oluþtuðu görülüyor. Dini hayatla ilgili sorularý dile getiriyorlar. Sorularý öyle dikkatli soruyorlar ki. Öðrenme istekleri her hallerine yansýyor. O içtenlik, o merak, o birliktelik, o heyecan insaný etkiliyor. Öðrenme isteði, selamlamalarý, hal hatýr soruþlarýyla özgüvenleri ne güzel! Ýnsan, böyle böyle büyür. Basýn yayýn organlarýndan öðrendiklerini de dikkate alarak anladýklarýný kavramaya çalýþýyor. Ýnsanlýðýn köklü deðiþimler yaþadýðý bir dönemde gençlerimizin çalýþma istekleri ve öðrenme çabalarý ile kendilerini geliþtirme gayretleri köy ve þehir ortamý fark etmeden belirginleþiyor. Bu sýcak yaz gününde, sokaklarda gidip gelen gençlerin pek çoðunun sýrtýnda dershane yolunda defter kitap çantasý ya da koltuðunun altýnda özenle tuttuðu özel kýlýfýnda ilahi kitabýmýz, omuzuna asýlý saz aleti ve ya elinde bir futbol-basketbol topu görülüyor. Ýþyerine gidenleri de görmek mümkün. Sýla-i Rahim Sýla-i rahim, kýsaca akrabalýk baðlarýný korumaya denir. Geniþ anlamýyla; kan sebebiyle ya da evlilik sebebiyle akraba ve yakýnlara, iyilik ve yardým eylemi içerisinde olmak, ilgiyi devam ettirmek, akrabalýk baðlarýný güçlü bir þekilde korumaya çalýþmak diye tarif edebiliriz. Akrabalýk baðlarýný koparmayý büyük günahlardan sayan dinimiz, akraba diyaloguna büyük önem vermiþtir. Toplumun sosyal huzuruna katký saðlayan sýla-i rahim ameli akrabalar arasýndaki alakayý canlý tutarken akrabalar dýþýnda kalan insanlarla seviyeli bir diyalog yürütme hususuna da ýþýk tutar ve bir anlamda ayna olur. Cenab-ý Allah Kur'an-ý Kerim'de: "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir þeyi ortak koþmayýn. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakýn komþuya, uzak komþuya, Ahmet SÜZEN Ýmandan dönenler ya da iman imkanýný aramayanlar rabbi ile kalbi baðýný yani sýlasýný kesenlerdir. Peygamberimiz(sav): "Kim rýzkýný geniþletilmesini, ömrünün uzun olmasýný isterse sýla-i rahim yapsýn. " ( 3 ) buyurur. Teknolojik geliþmeler ve moderniteye esir olmuþ zamanýn insaný Rabbi ile baðýný düþünmediði gibi ego ve bencillik hastalýðýnda çýrpýnmaktadýr. Akrabalýk, komþuluk, dostluk kavramlarýna hayatýnda yer bulamamaktadýr. Anne-babanýn dostlarýna bile iyilik ve alakayý tavsiye eden Hz. Peygamber efendimizin (sav) örnek hayatý çaðýmýzýn insanýna model olmadýkça sosyal sancýlar devam edecektir. Halbuki bazen bir telefon, bazen bir bayram ziyareti, bazen bir iftar daveti ya da ziyareti, bazen bir tedavi yardýmý, bazen habersizce yapýlan ani ziyaretler, gönül alýcý, göz yaþartan yakýn arkadaþa, yolcuya, idare ve himayeniz altýnda Ýl Müftü Yardýmcýsý güzel bir söz karþýdaki insana çok þey ifade eder. Bazen olanlara iyi davranýn. Allah, kendini beðenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez." ( 1 ) buyurur. Görülmektedir ki Allah, tevhid inancýndan sonra, yani Allah'a kulluk ve hiçbir þeyi ortak koþmama akli ve iradi amelinin peþinden insanýn en yakýný olan anne-babaya iyilik konusunu ifade etmektedir. Ayet-i kerimenin devamýnda toplumda bir insan için irtibat kurmasý gereken insan sýnýflarýný saymaktadýr. Akrabalar, yetimler, her türlü ihtiyaç sahipleri, yakýn-uzak komþu, arkadaþ, yolcu, insanlarýn emri altýndakiler insanýn ilgisinin devam etmesi gereken kesimlerdir. Sýla-i rahimde en önemli gösterge ziyaretleþmelerdir. Modern toplumdaki toplum dinamiðini yaralayan en önde gelen olumsuzluklardan biri anne-baba irtibatýnýn zayýflamasý, biri de anne -babalarýn çocuklarýyla, çocuklarýn anne -babalarýyla anlaþma zorluðu çekmeleridir. Bir insan için hayatýn ilerlediði zamanda en zor durumlar kapýlarý gözlemek, evlat-torun yolu beklemek, çocuklarý-torunlarý olduðu halde huzur evlerine misafir olmak, zekata, fitreye muhtaç olarak çocuklarýndan ayrý yaþamak, gözü yaþlý olmak, halini söyleyememek, yalnýzlýðý acý acý yaþamak, çocuklarýnýn bitmeyen sevgisiyle ama ayrý kalmanýn acýsýyla hayatý solumak olsa gerektir. Sevinçleri ve hüzünleri paylaþmak, insan olmanýn mü'min olmanýn, akraba olmanýn gereði deðil midir? Büyüklerin, hayatta etkin olan insanlarýn, ailede dün çocukken bugün söz sahibi konumda olan yaþtaki insanlarýn yarýn ihtiyarlayacaðýný da hesap ederek anne-baba ve diðer akrabalar ile yakýnlýðý devam ettirmesi, ayný zamanda kendi geleceðine bir yatýrým deðil midir? Yatýrýmdýr. Hem de iki aþamalý bir yatýrýmdýr. 1 - Kendi dünya hayatýna, yani hem kendi yaþlýlýðýna kendisi için iyilik yardým, alaka yatýrýmýdýr. Atalarýmýz: "Eden bulur!" demiþlerdir. Hem de kendi çocuklarýna kültür, insanlýk, iyi Müslüman olma yatýrýmý yapmýþ olur. 2 - Ahiretine yatýrým yapmýþ olur. Çünkü sýla-i rahim eylemi Allah emri ve Peygamber sünneti olmasý sebebiyle dünya huzurunu, ailevi huzuru, toplumsal huzuru saðlamasýnýn yaný sýra Allah rýzasýna da götüren bir ameldir. Zira yüce Rabbimiz konu ile ilgili þöyle buyurmaktadýr: " Onlar Allah'a verdikleri sözü, pekiþtirilmesinden sonra Allah'ýn korunmasýný emrettiði baðlarý (iman, akrabalýk, beþeri ve ahlaki bütün iliþkileri) koparan ve yer yüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. Ýþte onlar ziyana uðrayanlarýn ta kendileridir. " ( 2 ) Bu ayet-i kerimede akrabalarla ve diðer insanlarla iyi geçinme zaafý olanlarýn ziyanda olduklarýný, Ra'd suresi 25. ayette ise bu tarz yaþayan insanlarýn lanetle ve cehennemle karþýlaþacaklarý ifade edilmektedir. Sýla-i rahimin çekirdeðini Allah'a iman ve kulluk teþkil eder. büyüklerle torunlarýn kýsa aralýklarla da olsa ayný evi paylaþmalarý herkes için bir ihtiyaçtýr. Sýla bað demektir. Rabýta demektir. Ýlgi ve alaka demektir. Sýla-i rahim varlýklý olanýn, genç olanýn, üstün olanýn; muhtaç olana, yaþlý olana, zayýf olana ilgisi anlamýnda bir eylem gibi anlaþýlmaktadýr. Halbuki sýla-i rahim çift taraflý bir ihtiyaçtýr. Çift taraflý olarak yaþanýlan gönül eylemidir. Ve ayný zamanda sýla-i rahim toplumun huzur ve barýþýný düzenleyen ilahi kaynaklý harika bir sistemdir. Maddi ve fiziki boyutundan çok, manevi ve yürek ferahlatan yönü öne çýkmaktadýr. HAK ile sýlasý saðlam olanýn HALK ile sýlasý güzel olur. Ýnsanlýðýn varlýk sebebi Hz. Muhammed (sav) þöyle buyurur: " Yoksula bir þey vermek sadakadýr. Akrabaya bir þey vermenin ise iki sevabý vardýr. Birisi sadaka sevabý, diðeri de akrabaya görüp gözetme sevabýdýr. " ( 4 ) Ayrýca akrabalýðýn Allah'ýn rahmetinin eserlerinden olduðunu, bu baðý devam ettirene Allah'ýn rahmet edeceðini, baðý koparana ise Allah'ýn rahmet ve ihsanýný keseceðini de ifade etmektedir. Unutulmamak için unutmamak gerekir. Rabbi ile ve insanlarla sýlasýný, baðýný saðlam tutan helal kazanýr, helal harcar, gönül kýrmaz, kul hakkýna riayet eder, birine zarar vermeyi býrakýn, bir sözün, bir bakýþýn, bir giyim tarzýnýn bile önemli bir sorumluluk olduðunu düþünür. Sýla-i rahim için nice vesileler vardýr. Bayramlar, ramazanlar, kandiller, düðünler, sünnet merasimleri, Cuma günleri ve geceleri, önemli ve özel günler, zekat, fitre, sadaka, adak ve kurban ibadetleri Ýliþkilerin menfaat odaklý deðil, hasbi olmasý en güzelidir. Yoksa iliþkiler kalýcý olmaz ve düzeyli olmaz. Ýnsanlarýn zor günlerinde yanlarýnda olmayan kendi zor günlerinde yanýnda kimseyi bulamaz. Sýla-i rahim sadece ziyaret deðildir. Söylemdir, eylemdir, iyilikte yardýmlaþma ve iyilikte dayanýþmadýr. Dünya dolusu malýn, servetin, mülkün tamir edemediði gönül kýrgýnlýðýný ve yorgunluðunu bir tek kelime tamir edebilir. Peygamberimizin(sav) þu sözünü de hiç unutmayalým: " Akrabadan gelen iyiliðe misliyle karþýlýk veren kimse sýla-i rahimi tam manasýyla yerine getirmiþ demek deðildir. Sýla-i rahimi hakkýyla yapan kendisiyle alakayý kesenleri görüp gözetendir. " ( 5 ) DÝPNOT 1-4/ Nisa, / Bakara, Buhari, Edep, 12. VII, Tirmizi, Zekat, 26. III, Buhari, Edep, 15. VII, 73 Mü minin Miracý namaz 2 Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com Namaz: Rabbimizin "Ben insanlarý ve cinleri yalnýz bana ibadet etsinler diye yarattým." (Zariat 56) buyurduðu ilahi emrinin bir gereði olup, insanýn Allah'a ulaþmasý ve rýzasýný kazanabilmesi için kurulan en muhkem köprüdür. Ahirette kullarýn ilk hesaba çekilecekleri amel olan namaz ayný zamanda yaratanýmýza sunulan en kapsamlý ve devamlýlýk arz eden bir ibadettir. Salih ameller Allah'a itaatin ve baðlýlýðýn bir sembolü olup, ibadetlerin baþýnda da namaz gelir. Namaz, kulluðun niþanesidir. Namaz müminler için yüce Rabbimizin bizlere en büyük armaðanýdýr. Çünkü namaz sayesinde dünya hayatýmýzý tanzim eder, düzene kor, kendimizi ve ehlimizi koruyarak dünya huzurunu ve ahiret mutluluðunu yakalarýz. Ayný zamanda namaz ve abdestin saðlýklý yaþamamýza büyük katkýlarý bilinmektedir. Günümüzde insanlarýmýzýn bir kýsmý Müslüman olduklarýný ifade ediyorlar ama imanýn gereði olan amel yok. Amelsiz bir iman meyvesiz bir aðaca veya kaba inþaatý yapýlýp býrakýlan bir binaya benzer. O binanýn ince iþleri de yapýlýp kullanýlýr bir hale getirilirse bir anlam ifade eder. Ýmanýn gereklerini yerine getirememek, nefsin heva ve heveslerine uyarak tembellik etmektir. Nefsine ve iradesine hâkim olamamaktan veya imanýn zayýflýðýndan kaynaklanan ve þeytaný sevindiren bir sonuçtur. Namaz kýlan birçok insanýmýz da var ki kýldýðý namaz hayatýna yansýyýp, yön vermiyor, ahlakýný güzelleþtirmiyor, kalbinde ve gönlünde sevgi ve merhamet haleleri meydana getirmiyor. Kötülüklerden ve haramlardan alýkoymuyorsa, Kur'an da o namazýn Allah indinde çok fazla bir anlamýnýn olmadýðýný görürüz. "Yazýklar olsun o namaz kýlanlara ki onlar namazlarýný ciddiye almazlar." (Mâun 4-5) Peygamberimiz "Öyle bir zaman gelecek ki, Kur'an okuyanlar çoðalacak ama gýrtlaklarýndan aþaðý inmeyecek." Buyuruyor. Önemli olan okumakla birlikte hakikatine de ermektir. Ýslam âlemi Ramazana Suriye'de ki kan ve gözyaþý ile girdi. Bu acýlarýmýza bir de Mýsýr dan gelen gasp ve hak ihlâlleri haberleri, üzüntülerimizi bir kat daha artýrdý. Mýsýr devlet baþkaný Mursi'ye Tahrir Meydanýndakilerle uzlaþ sana 48 saat mühlet diyen ve daha o süre bile dolmadan darbe yapan, geçmiþteki Firavunlara özenen, Yahudi ve Hýristiyanlarý sevindiren cuntacý zihniyet, Adeviye meydanýnda toplanarak özgürlüklerimizi ve demokratik haklarýmýzý istiyoruz diyen milyonlarca kalabalýða ayný müsamahayý göstermediler. Üzerlerine ateþ açarak 200 den fazla Müslüman'ý þehit etti. Bir çoðu da aðýr olmak üzere beþ bine yakýn da yaralý haberini üzülerek izledik. Gerek Mýsýr gerekse Suriye ve dünyanýn birçok ülkesinde zulme uðrayan kardeþlerimizin acý ve ýzdýrabýný kalbimizde, gönlümüzde ve ruhumuzda hissetmiyor, onlarýn dertlerini kendimize dert edinmiyorsak, Kur'an ýn deyimi ile kýldýðýmýz namazlar ve tuttuðumuz oruçlar hayatýmýza yansýyýp gönlümüzde bir etki ve tesir býrakmamýþ, ibadetlerimiz amacýna ulaþmamýþ demektir. Sadece dua etmek, Allah'ým onlara yardým et demek yeterli midir? Bizleri sorumluluktan kurtarýr mý? "Komþusu açken kendisi tok yatan bizden deðildir." hadisi ile baðdaþýr mý? Belki, peki ne yapabiliriz diyenlerimiz olabilir. Ben þahsen kendi adýma bu seneki zekât ve fitremin yarýsýný Suriye'de ki mazlum kardeþlerimize, yarýsýný da yaklaþýk 1 aydýr Mýsýr'da meydanlarda aç ve susuz zulüm altýnda sahur ve iftar yapmaya çalýþan, haksýzlýða karþý canlarý ve kanlarý pahasýna onurluca direnen mýsýrlý kardeþlerimize, güvendiðim uluslararasý bir yardým kuruluþu olan ÝHH'nýn banka hesabý aracýlýðý ile gönderdim. Dualarýmýzýn yanýnda hiç olmazsa bunu yapabiliriz. Türkiye'de Gezi Parký eylemleri sýrasýnda devletin ve milletin malýný tahrip edenlere polisin biber gazý kullanýlmasýna tepki göstererek kýnama mesajlarý yayýnlayan ABD, AB ve BM'nin Mýsýr'da savunmasýz insanlarýn katledilmesine gýklarý bile çýkmadý. Þu anda görmüyorlar, duymuyorlar ve bir tavýr, tepki de ortaya koymuyorlar. Bu zulme uðrayan insanlar Hýristiyan veya Yahudi olsalardý, acaba yine böyle duyarsýz mý olurlardý. Sömürgeci Avrupa insanýn gerçek yüzünü göremeyen Avrupa hayranlarýmýz hâlâ var mý acaba? Eþref-i mahlûkat olarak yaratýlan insana dünyada belli bir ömür biçilmiþtir. Cenneti veya cehennemi bu sürede hak eder. Hani derler ya ne ekersen onu biçersin. Ýnsanýn Allah'a kulluðu önce tevhit akidesini gönlüne yerleþtirmesiyle baþlayarak, ibadetlerle devam eder. Peygamberimiz "Kulun Allah'a en yakýn olduðu an secde anýdýr." Namaz, kulun acziyetini ve Rabbinin de azametini bilerek ona yönelmek suretiyle gönde beþ defa günahlardan arýnmasýdýr. Kur'an-ý Kerim'de "Müminler birbirlerinin velisidirler. Onlar iyiliði emreder, kötülükten alýkoyarlar, namazý dosdoðru kýlarlar, zekâtý verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. Ýþte onlara Allah rahmet edecektir. Þüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir." (Tevbe 71) "Ailene namazý emret; kendin de ona sabýrla devam et. Senden rýzýk istemiyoruz; biz seni rýzýklandýrýyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir." (Taha 132) Ýmamý Gazali "Salih bir kul mezara konunca ibadet ve hayýrlarý onun etrafýný kuþatýr. Azap melekleri ayak tarafýndan gelince 'Namaz' karþýlarýna çýkarak 'Bu kiþi Allah için çok ayakta durmuþtur. Uzak durun ondan' der. Azap melekleri baþucundan gelirler 'oruç' karþýlarýna çýkarak 'Bu kiþi dünyada Allah için çok açlýk ve susuzluk çekti ona ulaþmak için geçit yok der. Elleri tarafýndan gelince yaptýðý hayýrlar, verdiði 'sadakalar' karþýsýnda çýkarak 'Buna dokunmayýn bu eller ile çok zekât, sadaka vermiþtir.' derler. Bunun üzerine azap melekleri 'Barekallah' der ve geri dönerler. Bu sefer rahmet melekleri gelirler. Mezar ona gözünün görebileceði kadar geniþ ve rahat bir mekân olur. Cennetten getirilen kandilin ýþýðýnda, cennet bahçesine dönüþen kabrinde kýyameti bekler" (Ýhya-i Ulumiddin s.191) Ýslam dini bir yaþam biçimi, bir hayat tarzýdýr. Hayata geçirilmeyen, uygulamaya dönüþmeyen lafta kalan bir iman, insaný yüceltmez. Doktora giden bir kimse doktorun yazdýðý ilaçlarý alýp kullanmazsa doktora gitmesinin bir anlamý kalmaz. Ýmanda böyledir. Gereklerini yerine getirdiðimiz zaman Allah indinde bir anlam ve mana ifade eder. Peygamberimize ey Allah'ýn Resulü en makbul ibadet hangisidir diye sorulduðunda "Vaktinde kýlýnan namaz ve devamlýlýk arz eden ibadetlerdir" buyurmuþtur. Hz. Aiþe validemize Peygamberimiz in ibadetlerinden sorulduðunda "Allah resulü bazen oruca bir baþlardý ki, ben zannederdim ki senenin tüm günleri oruç tutacak. O kadar çok namaz kýlardý ki, çok namaz kýlmasýndan dolayý, diz kapaklarý þiþerdi. O namaz kýlardý ben uyurdum, tekrar uyanýrdým bakardým ki yine namaz kýlýyor. Bir gün ey Allah'ýn Resulü sen Allah'ýn 'Âlemlere rahmet olarak gönderdim' dediði bir Peygambersin, neden bu kadar çok namaz kýlýyorsun diye sordum, Hz. Peygamber "Ya Aiþe müsaade ette, Allah'a gereði gibi kul olmaya çalýþayým. Eðer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, benim gördüklerimi görseydiniz çok aðlardýnýz az gülerdiniz alnýnýzý da secdeden kaldýrmazdýnýz" dediði rivayet edilir. Elbetteki bu devamlý namaz kýlalým veya devamlý oruç tutalým anlamýna gelmez. Ama hiç olmazsa Müslüman'ým diyen insanlarýmýzýn beþ vakit namazlarýný düzenli bir þekilde kýlýp, gereklerini hayatlarýna yansýtmalarý akýllýca bir davranýþ olacaktýr. Rabbimiz kýldýðýmýz namazlarýmýzý, tuttuðumuz oruçlarýmýzý, zekât, fitre ve sadakalarýmýzý amacýna uygun bir þekilde yerine getirmemizi ve hayatýmýza yansýmasýný nasip etsin. Köylerde unuttuklarýmýz 9 PIT PIT (MAYALI) ÇÖREÐÝ: Hamur iþleri millet olarak bizlerin raðbet gösterdiði en önemli yiyeceklerdendir. Pýt pýt veya diðer ifadeyle mayalý ramazanlarda vazgeçilmez sahur yiyeceðidir. Her evde mutlaka yapýlýrdý. Bunun için annelerimiz akþamdan hamuru mayalar ve gece imsakten iki saat önce kalkarak evin içerisinde bulunan ocaða sacý kurar. Yani küllenmiþ sacýn altýný ateþle yakar. Pýt pýt denen küçük tahta üzerinde küçük hamuru ince olarak açar ve sacda piþirir. Piþmiþ çöreklerin üzeri katkýsýz doðal nefis tereyaðý ile yað- Milli Eðitim Müdürlüðü Mahir ODABAÞI lanýr. Ateþ korunda hazýrlanan çay ile afiyetçe yenir. Vatandaþ gündüz çalýþacaðý için acýkmamak Sivil Savunma Uzmaný adýna tane çörek yiyebilir. Bazen falan þu kadar, filan þu kadar mayalý yiyormuþ diye kahvelerde eðlence konusu olurdu. Ya þimdi, her þey hazýr sahurlarýmýzda, hayat kolaylaþtý. Bazen çocuklarýmýz akþamdan kalma pideyi yemiyor, gece sýcak sýcak istiyor SAHURA UYANDIRMA: Eskiden her evde çalar saat bulunmazdý. Bunun için iþler genellikle ezanlara göre ayarlanýr ve imam fisebilillah için sahura uyandýrma salasý verirdi. Bazý köylerde ise, sahura kaldýrmak üzere köyden bir kiþi ücretli olarak tutulurdu. Bu görevli kiþi, elinde deðnek köydeki tüm evlerin kapýsýný 'tak tak' çalarak vatandaþý uyandýrýrdý. Görevli vatandaþýn evinde pýt pýt çöreði yapýlmaz, uyandýrdýðý vatandaþlar çörek verirdi. Görev yaptýðým köyde de bir yýl ben de gönüllü olarak bu görevi yaptým Gecenin sessizliðinde elimdeki sopayý 'tak!.. tak!...' diye evin tahtalarýna vurmak farklý bir zevk verirdi. Ya þimdi, çalar saat, telefon alarmlarý daha neler neler BÝR OKURDAN MESAJ: 'Mahir Bey, köylerde unutulan örf - adetlerle ilgili yazýnýzý severek okuyorum. Bu yazýlarý okudukça kendimi köyümde hissediyorum. Geçmiþimizi unutmamak ve çocuklarýmýza unutturmamak adýna lütfen bu konularda yazmaya devam ediniz Saygýlarýmla.'' * Ali' ye selam verene, Veli kýzarsa, Huzuru, saadeti 3-5 kiþi bozarsa, Gazeteler köyümü kötü yazarsa, Hepimiz sorumluyuz Küçükler büyüðüne saygý duymazsa, Büyükler küçüklere örnek olmazsa, Laf getirip götürenler çoðalmýþsa, Hepimiz sorumluyuz Hasta komþunun hal - hatýrý sorulmazsa, Düðünde, cenazede bir arada olunmazsa, Ýnsanlar rýzai ilahi için sevilmezse, Hepimiz sorumluyuz Þehirden gelene hýrslý deyip kýzýlýrsa, Sudan sebeplerle dostluk bozulursa, Haset yüzünden fitne kuyusu kazýlýrsa, Hepimiz sorumluyuz Sokakta karþýlaþýnca selam verilmezse, Atlara, otlara, itlere þefkat gösterilmezse, Sahipsiz mala mülke, kasten zarar verilirse,

13 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 24 Ramazan: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:19 Temmuz 1429 Hýzýr: AÐUSTOS Allahü teâlâ, sizin güzel sûretlerinize, mallarýnýza, bakmaz. Kalblerinize ve amellerinize bakar. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM VEFAT EDENLER 1- Alaca Nesimi Keþlik Köyü' nden gelme, Hasan, Sultan, Mehmet, Paþa, Vural, Kral, Erhan ve Hilal KABADAYI' nýn babalarý; Kemal KABADAYI. 2- Merhum Ýhsan ve Þaheste NARMAN' ýn oðlu, Sibel ZERÝN' in eþi, Erman ve Ege ZERÝN' in babasý, Gamze ZERÝN' in kardeþi, Satýlmýþ GEZER' in damadý; Erkan ZERÝN 3- Palabýyýk Köyü' nden gelme, Mustafa, Barýþ, Ali Ýhsan ve Hülya ÇÝÇEK' in babasý, Mehmet ÇÝÇEK' in amcasý; Davut ÇÝÇEK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Erzurum Aziziye kahramanlarý 8/ 9 Kasým/ 1877 Gecesi. Günlerden beri Erzurum etrafýnda cereyan eden kanlý boðuþmanýn sükûnete erdiði tek gece, þehir kendini kahraman evlatlarýna emanet etmiþ uyuyor. Ýstihkâmlarda dolaþan nöbetçilerin ayak sesinden baþka ses duyulmuyordu. Sabaha daha iki saat var. Birden Top Daðý üzerindeki Aziziye istihkâmýnda þiddetli bir ateþ baþladý. Biraz sonra bütün istihkâmlar gece karanlýðýnda birer ejderha gibi gürlemeye baþladýlar. Ne oluyordu? Bunu hiç kimse bilmiyordu. Hatta ordu komutaný Mareþal Gazi Ahmet Muhtar bile. Emir subaylarý konuþuyor, telgrafla tabyalardan bilgi isteniyordu. Erzurum halký uyanmýþ, heyecan içinde olup biteni anlamaya çalýþýyordu. Biraz sonra her tarafta ateþ durdu. Fakat Aziziye de halen devam ediyordu. Ýþ anlaþýlmýþtý. Tabya baskýna uðramýþtý. Düþman Aziziyeye komþu olan ERMENÝ köylerinden istifade ederek, arazi hakkýnda bilgi edinmiþ, bunlardan rehber edinerek öðrendikleri parola sayesinde önce nöbetçilerimizi, sonra tabyalarda uyuyan Mehmetçiklerimizi kýyasýya süngüden geçirmiþlerdi. Bir gün önce ordu komutanýna "Vatan ve millet uðrunda, kanlarýmýzýn son damlasýna kadar savaþmaya hazýrýz. Birbiri üzerine yýðýlacak þehitlerimizle ikinci bir kale teþkil edeceðiz. Bütün aile ve çocuklarýmýzla bu ulvi gaye uðrunda öleceðiz, ölmeden bu þehri terk etmeyeceðiz." diyen Erzurumlular, ettikleri yemini ve verdikleri sözü hatýrladýlar. Hürriyete tutkun, esarete düþman Türk ruhu, bir yanar dað gibi coþtu. Bir anda uyuyan þehir ayaklandý. Ortalýk henüz aðarýyordu. Ýç kalede Ayaz Paþa müezzini olan, 80 yaþýndaki Hacý Abdullah, ak sakalýyla, güngörmüþ temiz olan yüzüyle içinde yanan intikam ateþini, her sabah Allah a yakýn olmak için çýktýðý minaresinden söndürmeye çalýþýyordu. Hacý Abdullah, gecelik entarisi ile minareye çýkmýþ, var gücüyle "Ey Erzurumlular, Aziziye istihkâmýna düþman girdi. Eli silah tutan herkes, düþman üzerine hücum etsin." diye baðýrýyordu. Her sabah bu minareden Allah ýn yüce adýný duyan halk, bugün minareden bu acý haberi aldý. Aziziye ye baskýn yapýlmýþ, yüzlerce askerimiz uykuda iken þehit edilmiþti. Bu kahpeliðe hangi Türk dayanýr? Bir anda Erzurum, gözü yaþlý analar, ihtiyar, çoluk, çocuk, kadýn kýz, erkek, çiftesi, balta, kazma, satýrýyla, bulamayanlar sopasýyla bir anda Mecidiye istihkâmýna doðru akmaya baþladýlar. Sokalar mahþer olmuþtu. Yaþlý analar bohçalarýyla ekmek, testileri ile su taþýyor ve coþkun kahraman seline, yanýk memleket türküleri söyleyerek intikam ateþini körüklüyorlardý. Bu sýrada Mareþal Gazi Ahmet Muhtar ve General Kaptan Mehmet komutasýndaki ihtiyat taburlarý Mecidiye istihkâmýna gelmiþ, her taraftan akýp gelen bu kahramanlarla karþýlaþmýþlardý. Güneþ yeni doðuyor, ortalýk aydýnlanmamýþtý. Yapýlan gözetleme ve keþifler sonucu üç tabya ve bir müdafaalý kýþlasý bulunan Aziziye nin yalnýz bir tabyasýnda karþýlýklý ateþ devam ediyordu. Bu tabyayý savunan kahramanlar, baþlarýnda Albay Bahri olduðu halde; sayýca çok üstün düþmana karþý korkusuzca bu tabyayý koruyorlardý. Kolundaki yarasýna raðmen genç bir atlet çevikliði ile her tarafa koþan albay, bir avuç kahramanýn arkasýnda binlerce tabur TARÝHÝN ÞEREF LEVHALARI -6 Mustafa YOLCU deðerinde bir kuvvetti. Onu görenler ölümden korkarlar mý? Ceketini daha giymeye fýrsat bulamamýþ, kanlý gömleðiyle, ah demeden namusuna emanet edilmiþ bulunan tabyayý son erine kadar savunmaya azmetmiþ bu aslan karþýsýnda düþman bir adým atamadý. Diðer iki tabya ve bir müdafaalý kýþla düþman elinde idi. Mareþal Gazi Ahmet Muhtar, çok az bir kuvvetle düþmaný defalarca maðlup ve periþan etmiþ, cesur, bilgili, soðukkanlý bir komutandý. Bir taraftan General Kaptan Mehmet'e, düþmanýn çekilmesine meydan verilmeden yok edilmesini emrederken, diðer taraftan da devamlý sel gibi akmakta olan kahraman Türk evlatlarýna keskin ve vakur bakýþlarýyla zafer saatinin yakýn olduðunu müjdeliyordu. Halk dakikalarý sayýyor, sabýrsýzlanýyor ve her ne pahasýna olursa olsun ileri atýlmak istiyorlardý. Fakat baþtaki komutanlarýna güvenen eðitimli askerler gibi içlerinde taþan hýrsa, alevlenen intikama raðmen ondan iþaret bekliyorlardý. Bu uzun süren bekleme aný, birden Mecidiyenin onbeþlik toplarýnýn gürlemesiyle sona erdi. Asker ileri atýlýrken halk koþuyor, yaðan ateþe, önlerine serilen cehenneme bakmadan devamlý koþuyorlardý. Düþman, Türk evlatlarýnýn etten duvar gibi omuz omuza ilerlemesinden çok faydalandý. Bütün ateþini bu imanlý topluluða çevirdi. Yer yer boþluklar oluþmaya baþladý ve çok zayiat veriliyordu. Bütün bunlara kimse aldýrmýyordu. Þehit sayýmýz çoðalmýþtý. Ötede yavrusunun þehit olduðuna bakmadan, kurþun sýkan analar, beride düþman kurþunu ile kanayan yarasýný sarmadan hücuma devam eden yiðitler, daha ötede gelinlik duvaðýyla askerinin kýzýl kanlarýný dindirmeye çalýþan genç kýzlar görülüyordu. Topçumuzun gittikçe artan ateþleri ve coþkun bir sel gibi taþan Türk þahlanýþý önünde düþmanýn eli ayaðý tutmaz oldu. Yalnýz vatan ve namusunu düþünen kahramanlar önünde, binlerce elden fýrlayan bombasýyla, sopaya karþý süngüsüyle, intikam için çarpýþan bu kahramanlar önünde Ruslar duramadý, tutunamadý. Halk ve asker yan yana kýþlanýn iki tarafýndan akarak istihkâmlarýn içine girdiler. Burada asker süngüsünden ve kundaktaki yavrusuna sabah sütünü vermeden fýrlayan analarýn deðneðinden harikalar doðdu. Parçalanan yavrusunun intikamýný almak için, yarasýndan boþanan kana ehemmiyet vermeden eline geçirdiði bir düþmanýn gýrtlaðýna diþini geçirmiþ analar, kaçan düþmaný yerden kaptýðý taþla kovalayan genç dullar, yetimler, bütün Erzurumlular, evlatlarýnýn akan her damla kanýna karþýlýk avuç dolusu kan akýttýlar. Aziziyede tarihin kaydetmediði kanlý ve korkunç bir boðuþma baþladý. Durmadan, dinlenmeden savaþýldý ve nihayet düþman binlerce cesedini, saðlam ve kýrýk binlerce silahýný bu kahramanlarýn ayaðýna sererek kurtuluþu kaçmakta buldu. Aziziye saðlam toplarýyla, cephanesiyle maðrur askerlerimizin eline geçmiþ ve saatlerdir hasret kaldýðý bayraðýný tekrar dalgalandýrmýþtý. Düþman akþama kadar kovalandý. Gittikçe sertleþen hücumlarýmýz karþýsýnda geldiði yere, Deve boynuzu mevziine kadar çekildi. Akþam olmuþtu. Bu günün batan güneþi, Türk'ün yüce zaferini selamlarken; bu kanlý savaþýn aðýr yükünü ve büyük þerefini pay- Ramazan ýn kazanýmlarý korunmalý Evveli rahmet, ortasý maðfiret sonu da cehennem azabýndan kurtuluþ olan Ramazan ayý ilahi kazançlarýn çok olduðu 11-Ramazan öncesi kötü huy ve davranýþlarýmýzdan gayret gösterdik. mübarek bir aydýr. Bu ay bize çok þey kazandýrmýþtýr. Bunlarý Ramazandan kurtularak birisi kavga kötü söz esnasýnda Ben þöyle sýralayabiliriz. oruçluyum dedik. Kimseyle tartýþmadýk, kimseyi kýrmadýk. 1-Öncelikle vakitlerimizi tanzim etti. Ramazandan önce 12-Ýftar vaktini beklerken peygamberimizin Oruçlu için sahurdan, iftar vaktinden habersiz istediðimiz zaman yiyip iki sevinç vardýr. Biri iftar ettiðinde, diðeri de Allah a kavuþtuðu anda duyduðu anda duyduðu sevinçtir sözünü hatýrlýyor, içerken bu belli bir programa baðlandý. Yemeklerimiz belli saatlerde yenir. Allah tan bize iftar vaktinde duyduðumuz sevinci, O na kavuþtuðumuz zamanda yaþamasýný niyaz ediyorduk. 2-Oruç bize irademizin ne kadar saðlam olduðunu gösterdi. Sofra kurulmuþ üzerinde çeþit çeþit yiyecekler hazýr 13-Þeytanlar bu ayda zincirlere vurularak baðlandý. Bize olduðu halde, bizi onlarý yemekten alýkoyacak hiçbir þey vesvese vermedikleri, kötülük telkin etmedikleri içinde günah olmadýðý halde Allah a olan saygýmýzdan vakit girmeden elimizi sofraya götürmedik. yöneldik. olabilecek þeylerden sakýnýp hayýrlý güzel davranýþlara 3-Ýbadetlerimizde bir düzen hakim oldu. Günde beþ vakit namazýmýzý cemaatle kýlmaya devam ettik. Cemaat þuuruna Y.Ýzzettin KARA 14-Sahur ve iftarda yemeklerimizi yerken Ya iþte bunu bulamayanlarda var þükürler olsun Allah bulamayanlara da vardýk. Allah ýn huzurunda bir fani kul olduðumuzu tekrar Çorum Ýl Müftü Yrd. versin demek yerine, onlara yardýmcý olduk. anladýk. 15-Peygamberimizin tavsiyesine uyarak sahur yemeðinin 4-Oruç tutarlar için özel bir cennetin hazýr olduðunu ve bu cennete bereketinden istifade etmek için kimimiz sahura kadar yatmadý, kimimiz REYYAN adýnýn verildiðini öðrendik. Oruç tutanlara verileceðini duyunca sevindik. Bunun için gayretimizi artýrdýk. ederek onlarýn oruçlarý ile bizim orucumuz arasýndaki farkýn sahur biraz uyudu sonra kalktý ve sahur yemeðini yedi. Ehli kitaba muhalefet 5-Çoluk çocuðumuzla birlikte ayný sofrada yemek yedik. Ýftar yemeði olduðunu hatýrladýk. zamaný ezaný sevinçle bekledik. 16-Ramazan ayýnda oruç, iftar, sahur, mukabele, sadakayý fýtýr, 6-Teravih namazýný huþu ile sevabýna inanarak yapýlan ibadetin itikaf, nasýl mübarekse bunlarýn insaný nasýl mübarek yapabileceðini geçmiþ günahlarýn baðýþlanacaðýnýn müjdesini almýþ olduk. düþündük. Yani mübarek Ramazan ayýnda da mübarek bir insan olmak 7- Ramazan ayý münasebetiyle kapalýyýz diye meyhanesinin, içkili lokantasýnýn camýna ilan yapýþtýranlarý, Ramazan ayýna saygýyý gördük ölünceye kadar mübarek olmaya çalýþmak gerektiðini anladýk. için bu ayý çok iyi bir þekilde deðerlendirmeye çalýþtýk. Bir aylýk deðil, fakat bu yerlerin bayramda açýlacaðýný düþününce, meyhanelerin sadece 17-Bazý Tv. programlarýna bakarak On bir ayýn sultaný Ramazan Ramazan ayýnda deðil de daima kapalý olmasýnýn ne kadar huzur verici ayýnýn eðlence ayý deðil ibadet ayý olduðu fikri aklýmýza yerleþti. olacaðýný düþündük. Ramazan ayýnýn bir eðlence, þarký, türkü, direkler arasý eðlence haline 8-Zekat ve fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeþlerimize vererek getiren bazý Tv. lere kendimizi kaptýrmadýk. onlarýn evlerinin de þenlenmesinin sevincini yaþadýk. Fakir fukarayý 18-Ramazan vesilesiyle tebrikleþeceðiz. Birbirimize dua ve maðfiret dileyeceðiz. Bilgisayar, telefon, Sms lerle birlik ve beraberlik duygu- gözeterek onlarý da iftar soframýza davet ettik. 9-Ramazan ayýnda suç iþleme oranlarýnýn düþtüðü, kavga adam larýný en zirve noktaya taþýyacaðýz. öldürme ve hýrsýzlýk gibi suçlarýn sayýsýnda inanýlmaz düþüþ olduðunu 19-Sonuç olarak mübarek ay bize, burada sayýlamayacak kadar gerek gazeteler gerekse Tv. lerden öðrenince Har ayýn ramazan ayý gibi kazançlar saðlamýþtýr. Biz burada bir kýsmýna deðinmeye çalýþtýk. Öneli olmasýný istedik. olan Ramazan ayýnda kazandýðýmýz güzel özellikleri, Ramazan ayýndan 10-Kur an ayý olan Ramazan ayýnda hatim okuduk, mukabele dinledik. Daha önemlisi Kur an-ý anlamaya, hayatýmýza hakim kýlmaya sonrada devam ettirmektir. Hepinizin Ramazan bayramýný tebrik ediyorum. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Ramazan mekanlarý yýlýnda Kirazlý Mescid dershanesinde tanýþtýðým Mikail Yaprak'ýn da içinde bulunduðu risale simalý kardeþlerimiz ile zamanýn nasýl geçtiðini bilememmiþtik. Uðradýðýmýz il ve ilçelerde hatta köylerde Ramazan mekanlarýnýn farklýlýðýný müþahade ediyorduk. Muþ ilimizdeki hizmet mekanýnda terastaki teravih namazý ve eski Muþ mekanýn da çay sohbeti Bingöl de kýldýðýmýz muhteþem camide, ehli imanýn dýþarýya taþan müminleri Genç ilçesindeki nurani simalarý Ve son doðu duraðýmýz Diyarbakýr her hali ile Ramazan ýn hayata yansýdýðýný görüyorduk. Ýftarýmýzý havaalanýnda açmýþtýk. Esenboða dan Pursaklar'a ulaþtýðýmda camilerden yükselen savatlar yine Ramazan ýn güne yayýlan hallerini gösteriyordu. Dünyayý bir mescid haline getirmiþti bu haller.. Dünya ramazaný yaþýyordu. Çorum ilimizde kýldýðým namazlar ve oruçlar doðu ve batýdan farksýzdý.. Sonra her yýl beþ-on gün kaldýðým Adapazarý Kuzuluk kaplýcalarýnda üç yýldýr Ramazanýn bazý günlerini yaþýyordum. Akyazý dan deðerli kardeþim Zeki Beyin müzahereti ile Adapazarý'ndaki dershanede içlerinde Þükrü Bulut kardeþimin de bulunduðu nurani ortamda iftar ve teravihi yaþadým. Temsilcimiz Saadettin Aðabeyime geçmiþ olsun ziyaretinde bulunduk. (Sürecek) 24 ayar Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 82,072 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN BAHABEY CAD. NO:103 / A ( YEÞÝL FIRIN YANI ) KONAK ÝNÖNÜ CAD. NO:9 ( T.E.B. BANK KARÞISI ) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 82,566 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Ünal Gümrük Müþavirliði sanayicilere iftar yemeði verdi Çorum un ilk gümrük müþavirlik firmasý olmaktan mutluyuz O Erol Taþkan rganize Sanayi Bölgesi nde açtýðý gümrük müþavirliði bürosu ile Çorum a hizmet veren Ünal Gümrük Müþavirliði Firmasý, Anitta Otel de verdiði iftar yemeðinde OSB yatýrýmcýlarýný aðýrladý. Firma Sahipleri Erol Ünal ve Salih Ünal ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen iftar yemeðine katýlan sanayiciler, yemekte ve yemek sonrasýnda gümrük iþlemleri, ithalat ve ihracatla ilgili fikir alýþveriþinde bulundu. Firmalarý ve hizmetleri hakkýnda bazý tanýtýcý bilgiler veren Erol Ünal, Çorum un ilk gümrük müþavirlik firmasý olarak hizmet vermekten büyük bir mutluluk duyduklarýný, Çorum un ihracat ve ithalat rakamlarýnýn oldukça yüksek olmasýna raðmen, gümrük iþlemlerinin Çorum dan yapýlmadýðý için oldukça düþük gözüktüðünü, hedeflerinin Çorum un gerçek rakamlarýna ulaþmasýna katký saðlamak olduðunu açýkladý. Ünal yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þu Ünal Gümrük Müþavirliði Firmasý, Anitta Otel de iftar yemeði düzenledi. Firma ve hizmetler hakkýnda bazý tanýtýcý bilgiler verildi. bilgilere yer verdi, danýþmanlýðý faaliyetlerum Organize Sanayi 2000 yýlýndan beri rini sürdürmekte olan Bölgesi nde Çorum'un Samsun'da Gümrük Müfirmamýz 2013 yýlýnýn ilk Gümrük Müþavirlik þavirliði ve Dýþ Ticaret mart ayý içerisinde Çove Dýþ Ticaret Danýþ- manlýðý ofisini açmýþtýr. Çorum'da üretim yapýp ürününü yurtdýþýna satan veya hammaddesini yurtdýþýndan alan firmalar daha önce Gümrük Müþavirliði hizmeti alacak bizim gibi profesyonel Gümrük Müþavirliði firmalarý olmadýðýndan dolayý yapmýþ olduklarý ihracatlarýn gümrük iþlemlerini Ýstanbul, Ankara, Samsun gibi þehirlerden yapmaktaydýlar, bu durum Çorum'un ihracat ve ithalat rakamlarýný doðru yansýtmamaktaydý. Halbuki organize sanayi bölgesinde bulunan Çorum Gümrük Müdürlüðü her türlü gümrük iþlemleri(ihtisas isteyen ürünler hariç) yapmaya yetkili bir gümrüktür. Çorum'da bu kadar ihracatçý ve ithalatçý firma olmasýna raðmen Çorum Gümrük Müdürlüðü'nün 2012 yýlý gümrük beyanname sayýsý ihracat 1500, ithalat ise 50 civarýndadýr. Oysaki Çorum firmalarýnýn Türkiye'nin diðer þehirlerinden açmýþ olduklarý beyanname miktarlarýný düþünürsek bu sayýyý yýlda onbinler ile ifade edebiliriz. Votorantim Çorum Çimento Fabrikasý bayilerine iftar düzenledi. Votorantim Çimento bayilerine iftar verdi V otorantim Çorum Çimento Fabrikasý tarafýndan bayilere iftar yemeði düzenlendi. Dün akþam Anitta Otelde gerçekleþtirilen iftar yemeðine, Votorantim Çimento Ticaret Direktörü Çaðan Alpas, Fabrika Genel Yusuf Yenigün, Karadeniz Bölge Satýþ Müdürü Naci Þengül ile çok sayýda bayi katýldý. Programa Votorantim Çimento yetkilileri katýldý. Nöbet kýrmýzý çizgimiz Ç orum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu nun, Aile Hekimlerinin nöbet konusu ile ilgili açýklamalarýnýn yanlýþ olduðunu ve Bakan dan düzeltme beklediklerini söyledi. Yýldýz, Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu, Aile Hekimlerini kastederek, nöbetsiz hekimliðin düþünülemeyecek bir konu olduðunu, saðlýk alanýnda nöbetlerin önemli bir yerinin olduðunu ve hekimlerin bu konuda kendilerinden, meslek onuruna uymayacak bir talepte bulunmamasýný istemiþtir. Sayýn Bakanýmýzýn yapmýþ olduðu bu açýklama, ülkemizde saðlýk sisteminin en önemli ayaðýný oluþturan Aile Hekimlerinin vicdanýnda derin yaralar açmýþtýr. Kendisinden açýklamasý hakkýnda düzeltme beklemekteyiz. dedi. 19 Temmuz Cuma günü Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliði nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik le Aile Hekimlerinin ikinci basamakta acil servislerde görevlendirilmesini yeniden düzenlendi. Konuyla ilgili açýklamalarad bulunan Yýlmaz, Aile Hekimliði Uygulamasý baþladýðý günden bugüne Toplum Saðlýðý Merkezleri, Kamu Hastaneleri, Ýçiþleri Bakanlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn ve iþlerini yapmayan ya da yapamayan kurumlarýn saðlýkla ilgili görevlerinin, idare tarafýndan aile hekimlerine verilmesi alýþkanlýk haline gelmiþtir. Halkýn saðlýðý tehlikeye atýlmamalý Yapýlan düzenleme keyfiyete açýktýr ve bugüne kadar birçok örneðinde olduðu gibi keyfiyetle uygulanacaktýr. Yazýlmak istenen nöbet, Bakanlýðýmýzýn kendi hazýrladýðý Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliðine de aykýrýdýr. Halkýmýzýn saðlýðý tehlikeye atýlmamalýdýr. Nöbet yazýlmasý düþünülen Kamu Hastaneleri Eðitim Hastaneleri, Acil Servisler ise eðitim yerleri deðildir. Hizmet kalitesinin arttýrýlmasý yerine saðlýksýz hizmet sunumuna yönelmek doðru bir anlayýþ deðildir. Aile hekimleri tükenmiþlik sendromu yaþamakta, tek taraflý olarak imzalamak zorunda olduklarý bir sözleþmeyle çok ciddi gelecek kaygýsý altýnda çalýþmaktadýrlar. Zaruri hallerde Acil de görev alacak hekimlerimizin gönüllülük esasý þart olmalýdýr. Saðlýkta zoraki, gönülsüz bir þekilde doðru hizmet üretmek mümkün deðildir. Ayrýca Acil Hekimliði bir uzmanlýk dalýdýr. Acil Servislerde çalýþmak için Acil Uzmaný ya da Bakanlýðýmýzýn yayýnladýðý yönetmeliðe uygun olarak Acil modüler eðitim programlarýný tamamlamýþ olmak gerekmekte olup saðlýklý hizmet sunulmasý için adaptasyon eðitimlerinin verilmesi gerekmektedir. Hiçbir Acil tecrübesi olmayan Aile Hekimini Acil servislerde çalýþtýrmak, kaliteli ve doðru saðlýk hizmeti sunumundan uzaklaþmak olacaktýr. Yaþanacak sorunlarýn sorumluluðu Bakanlýðýmýza ait olacaktýr Yönetimsel ve organizasyon hatasý nedeniyle oluþabilecek boþluklar, Aile Hekimleri ve Aile Saðlýðý Çalýþanlarýyla doldurulmamalýdýr. Ben yaptým oldu mantýðý çok yanlýþ sonuçlara sebebiyet vereceði açýktýr. Nöbet kýrmýzý çizgimizdir. Gönüllülük esasý haricinde kabul etmemiz mümkün deðildir. Kimse Yok Mu dan birlik iftarý Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi, Bahçelievler ve Kale Mahallesi sakinlerinin bir kýsmýna iftar yemeði verdi. K imse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi, Bahçelievler ve Kale Mahallesi sakinlerinin bir kýsmýna iftar yemeði verdi. Çok sayýda davetlinin katýldýðý yemekte Dernek Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneðinin yurt içi ve yurt dýþýndaki faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda genel bilgi verdi. Aykaç konuþmasýnda, Dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale geti- rerek din,dil,ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile davranýyoruz.yoksullukla mücadele ederek herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlýyoruz. dedi. DES, Toplu Sözleþme taleplerini açýkladý D emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, 1 Aðustos ta baþlayacak olan yýlý Kamu Görevlileri Toplu Sözleþme görüþmeleri kapsamýnda, 83 maddeden oluþan taleplerini açýkladý. Memurlarýn yarýya yakýnýnýn eðitim iþkolunda çalýþtýðýný, 800 bini milli eðitimde, 200 bini üniversitelerde olmak üzere toplamda 1 milyondan fazla eðitim çalýþanýnýn bulunduðunu aktaran DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Ýzlenen yanlýþ ve ayrýmcý ücret politikalarý nedeniyle eðitimciler diðer kamu çalýþanlarý arasýnda en düþük ücret alan grup haline getirilmiþtir. Geçen yýlki Toplu Sözleþme sürecinde ek ödeme ve çeþitli iyileþtirme haklarýndan yoksun býrakýlan eðitimciler kendilerini üvey evlat olarak görmektedirler. Bu nedenle, Devlet Personel Baþkanlýðý'na ilettiðimiz, 84 madde ve toplam 124 adetten oluþan taleplerimizi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ve YÖK Baþkaný Gökhan Çetinsaya ile Gençlik Spor Bakaný Suat Kýlýç'a da gönderdik. Eðitim çalýþanlarý özellikle mali haklarýnda yerinde saydýlar. Hükümetin eðitim alanýndaki baþarýsýzlýðýnýn nedenlerinden biriside bu negatif ayrýmcý politikalarýdýr. Hükümet eðitimcilere borçludur ve bu Toplu Sözleþme sürecinde birikmiþ borcunu ödemelidir. Yýllardýr ötelenen, önemsenmeyen, deðer verilmeyen, taleplerine karþý dudak bükülen eðitim çalýþanlarýna hakký verilmelidir. diye konuþtu yýlý için yüzde 15+15, 2015 yýlý için yüzde ve 250 TL taban aylýðý zammý istediklerini kaydeden Örs ün, sendikalarý tarafýndan hazýrlanan ve eðitimcilerin mali, mesleki, özlük ve demokratik taleplerinin bir kýsmý þöyle; Çaðdaþ, katýlýmcý ve demokratik bir Türk siyaseti için eðitim çalýþanlarýna siyaset hakký verilmelidir. Saðlýklý, verimli ve demokratik bir çalýþma hayatý için eðitim çalýþanlarýna grev hakký verilmelidir. Antidemokratik ve çaðdýþý bir anlayýþla hazýrlanan mevcut Kamu Çalýþanlarý Sendika yasasý ve özellikle Toplu Görüþmeleri düzenleyen maddeler ÝLO ölçütlerinde ve demokratik kriterler doðrultusunda yeniden yapýlmalýdýr. Darbe mirasý mevcut kýyafet yönetmeliði demokratikleþtirilmeli, kýlýk-kýyafet kapsamlý yasaklara son verilmelidir. Kamu çalýþanlarý arasýndaki ücret adaleti ve dengesini kurmak için bu toplu görüþmede öðretmenlere ve öðretim elemanlarýna bin 125 TL, þef, memur ve hizmetlilere ise 975 TL ek ödeme verilmesi þarttýr. Öðretmenlere verilen eðitim yýlýna hazýrlýk ödeneðinin bir maaþ tutarýna çýkartýlmasýný ve tüm eðitim çalýþanlarýna verilmelidir. Komik seviyelerde bulunan mevcut ek ders ücretleri iki kat artýrýlmalýdýr. Kamuda nöbet ücreti almayan tek memur öðretmenlerdir. Öðretmenlere ders saati ücreti karþýlýðý nöbet ücreti verilmelidir. Öðretmenlerin ek göstergelerinin 3 bin 600'e çýkarýlmasý olmazsa olmazýmýzdýr. Asker öðretmenlik yapanlarýn süre maðduriyetleri giderilmelidir. Bakanlýk denetçilerine ödenen tazminatlar, sosyal ve mali haklar il eðitim denetmen ve yardýmcýlarýna da verilmelidir. Yüksek lisans ve doktora yapmýþ olan eðitim öðretim sýnýfýndaki personelin ek ders ücret oranlarý iki kat artýrýlmalýdýr. Öðretmenlikte kariyer sistemi nesnel, objektif ve adaletli bir þekilde tekrar oluþturulmalý ve ivedilikle hayata geçirilmelidir. ÝLKSAN üyelik ve ödeme sistemi demokratik ve adil bir anlayýþla yeniden tanzim edilmelidir. Sendikamýzýn kazanýmlarýndan birisi olan 18. Milli Eðitim Þura kararlarýndan her 24 Kasým Öðretmenler Günü nde tüm eðitimcilere bir maaþ ikramiye verilmesi' maddesinin bu yýl hayata geçirilmelidir. S Taraflar birbirlerini dövdü. Alaca da ise banka sýrasý yüzünden kavga yaþandý. M.B. isimli genç, bankada sýra yüzünden tartýþtýðý bayanýn oðullarý Ö.D. ve E.D. nin kendisini dövdükleri gerekçesi ile þikâyetçi oldular. Park kavgasý ungurlu da park etme meselesi yüzünden kavga çýktý. Akçay Mahallesi nde meydana gelen olayda M.G. ile R.K. araç parký yüzünden kavga ettiler.

15 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS Salim Uslu ya tebrik ziyareti Ç orum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz, Genel Sekreter Funda Ertekin ev Yönetim Kurulu üyesi Ali Rýza Ünal, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ve Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz, Yeniden Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu, Salim Uslu yu ziyaret etti. TBMM Ýdare Amirliðine seçilmenizden dolayý tebrik ediyoruz. Çorum için yapmýþ olduðunuz çalýþmalarý yakýndan takip ediyor, baþarýlarýnýz devamýný diliyoruz. dediler. Borsa Baþkaný Bektaþ ve Meclis Baþkaný Boyraz, daha sonra Salim Uslu'ya plaket vediler. Uslu, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, heyete teþekkür etti. Veda mesajýný sosyal medyada paylaþtý AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz ýn ardýndan duygulu bir veda mesajýný ve Kaymakamýn Ýskilip'te Her Gün þiirini sosyal paylaþým sitesi facebook üzerinden takipçileri ile paylaþtý. Baðcý, YIlmaz ýn ardýndan þu yazýyý yazdý; Mehmet Yýlmaz, Ýskilip Kaymakamý, 5 yýl önce Ýskilip ilçemize atandý. Atandýðý günden bu güne ilçeyi karýþ karýþ gezdi. Altýný üstüne getirdi. Her bir köþesini ve güzelliðini fotoðrafladý. Arastalarýn tarih, emek ve alýn teri kokan köhne sokaklarý üzerine rüyalar gördü, hayaller kurdu. Osmanlý arþivlerinin tozlu raflarýnda Ýskilip'in ve Ýskilipli nin izini sürdü. Yaþadýðý þehrin altýnda yatanlarý ve üstündeki deðersiz bilinen deðerleri anladý. Bir taraftan tanýtýma kafa yorarken diðer taraftan ayaða kaldýrýlmasý gerekenleri düþündü ve gün geldi öyle bir þiir yazdý ki, okuyan ve dinleyen herkes ittifakla Ýskilip üzerine yazýlabilecek en güzel þiir. dedi. Evet, Ýskilip te Her Gün þiiri Ýskilip üzerine yazýlabilecek en güzel þiirlerden birisi olarak hafýzalara kazýndý. 25 yýllýk çalýþma yaþamým boyunca pek çok Kaymakam gördüm ve pek çok Kaymakam- AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz ýn ardýndan duygulu bir veda mesajý paylaþtý. la yakýn çalýþtým. Bende re ve insanlarýna baðlarilik beratý ile de sizinle iz ve aný býrakan sayýsý nacak kadar duyarlý, ebedi bir bað kurdu. Algerçekten çok az. Mehhassas, sevdalý bir inlah emeklerinizi zayi etmet Yýlmaz, bu isimlesan. mesin. Yeni görev yerin baþýnda sayýlacak, rinde ailenle mutlu, hudeðerli KaymakaAnadolu'ya ve Anadolu zurlu ve saðlýklý uzun ve mýmýz Mehmet Yýlmaz, insanýna, görev yaptýðý hayýrlý bir ömür dilerim. Ýskilipli sizi iyi anladý ve hizmet ettiði þehirleyolun Açýk Olsun. ve kardeþ bildi. Hemþe- Doðaya keklik saldýlar A masya da ormancýlar doðaya kýnalý keklik saldý. Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat ý kapsayan sorumluluk sahalarýndaki 4 ilde son 5 yýl içerisinde 4 bin 350'si Amasya da olmak üzere toplam 17 bin 700 kýnalý keklik salýmý yapýldýðýný açýkladý. Ziyaret göleti ya- kýnlarýnda orman personeli ve gazetecilerle birlikte keklik salan Sarý, kekliklerin ormana zarar veren kene gibi böceklerin larvalarýný, týrtýllarýný ve erginlerini yiyerek doðal dengeye fayda saðladýklarýný söyledi. Salýnan kekliklerden birinin bir gazetecinin baþýna konup uzun süre durmasý da objektiflere yansýdý. (ÝHA) Amasya da ormancýlar doðaya kýnalý keklik saldý. Kamping de yorgunluk çýkaracak. Niksar ý gezdikten ve kentte geçit sürüþü yaptýktan sonra ekip Amasya ya hareket edecek. Niksarlý motosikletçi Yücel Tuzemen in de sürüþe katýldýðý programýn Niksar etabýnda ilçede motor sporlarýna ilgiyi artýrmak ve dünyada gittikçe yaygýnlaþan bir spor dalýnýn da olduðuna dikkat çekmek amaçlanýyor. Tüzmen, Niksar ý özellikle yol haritasýna aldýklarýný ifade ederek, Niksar ýn tarihi ve turistik birçok özelliðinin yaný sýra kültürel anlamda da büyük deðerleri bulunmakta. Hem o kültür mirasý zenginlikleri yerinde görmek hem de motor severlerle tanýþmak için Niksar da olacaðýz dedi.(ýha) Emekliler adýna tarafýz E mekli-sen Çorum Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru, emeklileri yok sayanlara inat, emekliler adýna masada oturmak için, bugün görüþmelerin yapýlacaðý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde olacaklarýný söyledi. Emekli aylýðýnýn sefalet düzeyinde olduðunu belirten Sözüdoðru, Sözde sosyal güvenlik reformu ile kamu emeklilik sisteminde emekli aylýklarý % 30 oranýnda düþürüldü, buna karþýn özel bireysel emekli- obilyacý ve marangozcu esnafý, Mobilyacýlar ve Marangozcular Esnaf Odasý tarafýndan verilen iftar yemeðinde bir araya geldi. ÇESOB tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, geçtiðimiz Salý günü ÇESOB bahçesinde gerçekleþtirilen iftar yemeðine Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, ÇESOB ayný zamanda Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Marangozcular Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda baþkanlarý ve çok sayýda mobilyacý ve marangozcu esnafý katýldý. Ýftar yemeðinde Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile Marangozcular Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, ÇESOB bahçesini dolduran mobilyacý ve marangozcu esnafý ile yakýndan ilgilendiler. Yemeðe katýlarak kendilerini onurlandýran tüm mobilyacý ve marangozcu esnafýna teþekkür eden Kýlýç ve Akdað, tüm esnaf ve sanatkarlara Ýftar ÇESOB bahçesinde gerçekleþtirildi. Dualar eþliðinde gerçekleþen iftar yemeði sýrasýnda ayrýca sema gösterisi de sunuldu. mübarek Ramazan ayýnýn saðlýk ve mutluluk getirmesini temennisinde bulunurlarken, önümüzdeki Ramazan Bayramý'ný da kutladýlar. Dualar eþliðinde gerçekleþen iftar yemeði sýrasýnda ayrýca sema gösterisi de sunuldu. Ç T hindeki etabýna Niksar ý da alan 50 Türk Chopper üyesi motor sürücüsü önce Niksar M STK lar Armoni iftarýnda Büyük Sürüþ rotasýndayýz okat ýn Niksar ilçesi, Türk Chopper Motor Kulübü nün Büyük Sürüþ rotasýnda yer aldý. Türk Chopper Motor Kulübü nün her yýl farklý rotalara düzenlediði Büyük Sürüþün 5. si yapýlacak. Ýzmir den baþlayarak Uþak, Ankara, Kýrýkkale, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Batum, Giresun, Amasya, Çorum güzergahýnýn tamamlayarak tekrar Ýzmir de sona erecek olan 10 günlük programda Tokat ýn Niksar ilçesi etabý da yer aldý. 17 Aðustos 2013 tari- Mobilyacý ve marangoz esnafý iftar sofrasýnda Mobilyacý ve marangozcu esnafý, iftar yemeðinde bir araya geldi. lik sistemine % 25 devlet desteði veriliyor. Memurlara verilen ek ödemeler ve sosyal haklar memur emeklilerine verilmiyor, bu nedenle memur emeklileri sadece % 3 lük, % 4 lük rakamlarla aylýk artýþý almaktadýrlar. Çalýþanlara verilen banka promosyonlarý emeklilere verilmiyor. diye konuþtu. Memur emeklisi, Emekli-Sen üyelerini ilgilendiren, iki yýllýk toplu sözleþme görüþmelerinin bugün baþlayacaðýný hatýrlatan Emekli-Sen Çorum Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru, þöyle konuþtu; Biz emeklilerin, hükümetin verdiði % 3 - % 4 gibi sefalet artýþýlarýna mahkum olmalarýný reddediyor ve hükümete diyoruz ki, yaðma yok, emeklileri yok sayamazsýnýz, emeklilerin temsilcisi, sendikamýz Emekli-Sen toplu sözleþme masasýnda yer almalýdýr. Çünkü emeklileri kendi sendikalarý temsil etmelidir. Tüm emeklileri sorunlarýna sahip çýkmaya ve sendikalarýnýn yanýnda olmaya orum Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýný iftar sofrasýnda bir araya getirdi. Dernek Baþkaný Huriye Çoban ýn evinde düzenlenen iftar yemeðine ONKO-SAV, Sultanana Derneði, Yeni Vizyon ve Giriþimcilik Derneði, Özel Eðitime Muhtaç Sipastik Zihinsel Engelli Çocuklarý Koruma Derneði, Rotary Kulübü Rotarakt Çorum Þubesi nin yaný sýra çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Dernek yönetimindeki ev hanýmlarý- Çorum Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýný iftar sofrasýnda bir araya getirdi. nýn el emeði ile hazýrlaraberlik örneði sergileçeþitli etkinliklerde sidýðý iftar sofrasýnda bir di. vil toplum kuruluþlarýaraya gelen sivil topnýn birbirine destek verdernek yönetimlum kuruluþlarýnýn yömesi gerektiði mesajý lerinin yaptýklarý faalinetici ve üyeleri Ramaverdiler. yetler hakkýnda bilgi zan ayýnda birlik ve beveren üyeler, yapýlacak Iþýklandýrmanýn ardýndan kamelyalar da tamam A laca Belediyesi, hal içinin cazibe merkezi olmasý için yaptýðý çalýþmalarý sürdürüyor. Belediye, çalýþmalar kapsamýnda hal içine ilk olarak asfalt atmýþ, daha sonra ise burayý trafiðe kapatmýþtý. Iþýklandýrma çalýþmalarýný tamamlayan ekipler þimdi ise belediye tarafýndan özel yaptýrýlan kamelyalarý döþedi. Kamelyalarýn ardýndan ise burada çiçeklendirme çalýþmalarý da yapýlacak. yapan Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, hal içiyle ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, Hal içinin cazibe merkezi olmasý için yapýlan ça- lýþmalarýmýz sürüyor. Burada ilk olarak asfalt çalýþmasý yaptýk. Daha sonra ise trafiðe kapattýk. Iþýklandýrma çalýþmalarýnýn ardýndan ise kamelyalar da yerlerine koyuldu. Vatandaþlarýmýzýn kullanabileceði rahat ve güzel bir alan olsun istiyoruz. Alacalýlara hayýrlý olsun. dedi. Cazibe merkezi olacak Yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklama Alaca Belediyesi, hal içinin cazibe merkezi olmasý için yaptýðý çalýþmalarý sürdürüyor.

16 16 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Sýra gecesinde türkü ziyafeti Ç orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 5. Ramazan Sokaðý þenliklerinde Sýra Gecesi düzenlendi. Kazým Çiriþ ve ekibi söylediði türkü ve þarkýlarla coþturdu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Teke, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Çepni Mahallesi Muhtarý Mevlüt Gezer, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Sey- di Demiray ile çok sayýda vatandaþ Kazým Çiriþ ve ekibin þiir dinletisi ve anlattýðý hikayeleri beðeni ile izledi. Akþemseddin Cami yanýnda kurulan Ramazan Sokaðý nda düzenlenen ve teravih namazýndan sonra sahne alan sýra gecesi ekibi, meydaný dolduran kalabalýða müzik ziyafeti sundu. Zaman zaman coþkulu kalabalýðýn da eþlik ettiði gecede meydaný dolduranlar gece geç saatlere kadar eðlendi. Kazým Çiriþ, sah- neden inerek seyircilerin arasýnda söylediði birbirinden güzel türkülerle vatandaþlara hoþ bir Ramazan akþamý yaþattý. Sýra gecesi ekibi türkü dolu yaþattýðý gecede yoðrulan çið köfte ise acýlý lezzetiyle Urfa'nýn örf ve adetlerini adeta Çorum'a taþýdý. Konser sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, verdiði konser ile Çorumlular ýn gönüllerini fetheden Kazým Çiriþ ve ekibine çiçek verdi. Kazým Çiriþ ve ekibi söylediði türkü ve þarkýlarla coþturdu. Gürültüden dertlendiler Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 5. Ramazan Sokaðý þenliklerinde Sýra Gecesi düzenlendi. unduzhan Mahallesi Çubukçu SoK kak'ta ikamet eden bazý mahalle sakinleri, Ramazan'da 30 gece boyunca gece geç saatlere kadar süren þenliklerden rahatsýzlýklarýný ifada ederek, þöyle dediler; Çorum Belediyesi'nin Meydan Cami önünde 30 gün boyunca süren Ramazan þenliklerinin gürültüsünden rahatsýz oluyoruz. Saat 01:00'e kadar devam eden gürültüden dolayý evimizde ne uyuyabiliyoruz ne de ibadet ede- biliyoruz. Bir kaç gün olsa bir þekilde mazur karþýlanabilir ama her gece ailece sahura kadar uyuyamaz olduk. Lütfen ya ses azaltýlsýn ya da baþka bir çare bulunsun. Vezipköprülü nün sorunlarý bir bir bitiyor S amsun Vezirköprü Kaymakamý hemþehrimiz Mahmut Kaþýkçý, Vezirköprü köylerinde yýllardýr çözülemeyen sorunlarý bir bir çözmeye baþladý. Son olarak bir buçuk aylýk yoðun bir çalýþma neticesinde Öðürlü ve Ortakonak köyleri yollarýna kavuþtu yýlý KÖYDES programýna alýnan yol Vezirköprü Özel Ýdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliði ekiplerince bitirildi. Bir buçuk ay süreyle dozer çalýþmasý yapýlarak yolun 2 km lik kýsmýnda güzergah deðiþikliði yapýldý. 1 km lik kýsmýnda ise dozerle yol geniþletilerek belli bir standarda kavuþturuldu. Özellikle kýþ aylarýnda ulaþýmýn tamamen durma noktasýna geldiði, okula giden öðrencilerin yol U nedeniyle okullarýna ulaþamamasý nedeniyle hýz verilen çalýþmalar sonucunda stabilizesi de yapýlan yol ulaþýma açýldý. Ýlçe Kaymakamý Mahmut Kaþýkçý, zaman zaman Öðürlü, Ortakonak ve Ambarcýk mahallelerine giderek çalýþmalarý yerinde gördü ve incelemelerde bulundu. Yol, geçtiðimiz Salý günü ulaþýma açýldý. % 14 lük eðimi olan yolun eðimi yapýlan çalýþmalarla % 8 lere düþürüldü rakýmlý ve 12 hane olan Ortakonak mahallesinin öðrencileri 3 km yol yürüyerek Ambarcýk mahallesindeki okula geliyorlardý. Öðrenciler artýk taþýma kapsamýnda araçla okullarýna geliþ gidiþ yapacaklar. Samsun Vezirköprü Kaymakamý hemþehrimiz Mahmut Kaþýkçý, köylerde incelemele yapýyor. OGÝAD Kýzýlýrmak kenarýnda iftar verdi Osmancýk Giriþimci Ýþadamlarý Derneði iftar yemeði düzenledi. O smancýk Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (OGÝAD), baþta dernek üyeleri olmak üzere yaklaþýk 700 kiþiye Kýzýlýrmak kenarýnda iftar yemeði verdi. Çorum'dan programa katýlan 2011 Türkiye Ezan Okuma Birincisi Hasan Çakmak ve arkadaþlarýnýn oluþturduðu ilahi grubu davetlilere güzel bir akþam yaþattý. Akþam ezanýndan yaklaþýk 30 dakika önce ilahilerle baþlayan program Osmancýk Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ýn yaptýðý iftar duasýyla devam etti. OGÝAD'ýn gelenekselleþen iftar yemeðine hoþ geldiniz diyen Dernek Baþkaný Mustafa Çýplak, Böylesine mübarek bir ayda, böylesine mübarek bir günde, böylesine güzide insanlar ile bir arada olmanýn mutluluðunu yaþadýk. Ýftar yemeðine 700 kiþi katýldý. Davetimize icabetiniz lerini beðeni ile takip bizleri onurlandýrmýþtýr. ettiðini ifade ederek ilyaptýðý faaliyetlerle çeye doðalgazýn gelmeadýndan söz ettiren dersi ile alakalý geliþmeleri neðimizin çalýþmalarý davetlilere aktardý. siz deðerli misafirleriprograma Çomizin de desteði ile hýz rum'dan katýlan Hititsakesmeden devam edeiad Genel Sekreteri cek. dedi. Hamza Kömürcü ise Sivil toplum kuruyaptýðý konuþmada birluþlarýnýn çalýþmalarýný lik ve beraberliðe deðitebrik eden Belediye nerek bu tür organizasbaþkaný Bekir Yazýcý yonlarýn uhuvvet adýna da, OGÝAD ýn faaliyetönemli vesileler oldu- ðunu kaydetti. Ýftar programýna Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban, AK Parti Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya, Hititsaiad Genel Sekreteri Hamza Kömürcü, STK temsilcileri, banka müdürleri ve çok sayýda davetli katýldý. Müftü Havza da konser verdi H avza ilçesinde bu yýl "Rahmet Geceleri" adý altýnda düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamýnda tasavvuf müziði konseri verildi ve semazen gösterisi yapýldý. Kevser Cami önünde düzenlenen etkinlikte, Çorum Ortayköy Müftüsü Havzalý Adnan Zeki Býyýk tasavvuf müziði konseri verdi. Býyýk a kýzý Habibe Nur Býyýk vokalistlik yaptý. Konser boyunca ise semazen gösterisi yapýldý. Býyýk, yaptýðý konuþmada, "Havza bizim memleketimiz. Bizlere ilçemiz için ne zaman görev düþerse bizler bu göreve her zaman hazýrýz dedi. Havza Belediye Baþkaný Murat Ýkiz ise ramazan etkinliklerinin Kadir Gecesi'ne kadar süreceðini belirterek, "Ramazan ayýný sizler ile dolu dolu yaþamaya çalýþýyoruz. Kadir Gecesi'ne kadar etkinliklerimiz devam edecek. Ýnþallah önümüzdeki sene daha zengin bir Etkinlikte, Çorum Ortayköy Müftüsü Havzalý Adnan Zeki Býyýk sahne aldý. Konser boyunca ise semazen gösterisi yapýldý. program ile ramazan yeniden yaþayacaðýz" Ýkiz, konuþmanýn ayýnýn zenginliklerini diye konuþtu. ardýndan Ortaköy Müf- coþturdu Ýstihdam garantili Kimya Çorumlu DJ, gençleri T Proses Teknisyeni kursu MEM Projesi kapsamýnda Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Ekmekçioðullarý Metal ve Kimya San. Tic. A. Þ. iþbirliðinde uygulanacak olan Kimya Proses Teknisyeni mesleðinde 20 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kursa baþlayan kursiyerlerin en az % Öðürlü ve Ortakonak köyleri yollarýna kavuþtu. 90'ý iþyerinde en az 120 gün istihdam edilecek. Kursiyerlerin, istihdamý reddetme durumlarý bulunmayacak. 19 Aðustos-22 Kasým 2013 tarihleri arasýnda Ekmekçioðullarý Metal ve Kimya San. Tic. A.Þ. (Organize San. Böl. 6. Cad. No: 20 Çorum) nde verilecek eðitimler haftada 6 gün 08: saatleri arasýnda gerçekleþecek. Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda olmak, bay olmak, askerliðini yapmýþ olmak, en az ortaokul mezunu olmak, Çorum merkezde ikamet etmek, bel ve solunum ile ilgili saðlýk problemi olmamak, Açýköðretim hariç öðrenci olmamak, son 24 ay içerisinde kurslardan en fazla 76 fiili gün faydalanmýþ olmak veya hiç faydalanmamýþ olmak, ÝÞKUR'un TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlarý uyan müracaatçýlarýn, 15 Aðustos Perþembe gününe kadar (Perþembe günü dahil) Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý ve Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri, 16 Aðustos Cuma günü saat:14.00 de yapýlacak mülakata katýlmalarý gerekecek. ürkiye'nin en baþarýlý DJ lerinden Çorumlu Mustafa Biçer, hünerlerini festivallerde özel programlarda gösteriyor. Çorumlu genç yetenek birçok programda (DJ MB) adý ile gösteri yaparken, son olarak Çorum Festivali ile Ramazan Sokaðý þenliklerinde sahne aldý. Ýstanbul Ajans ile görev yapan DJ, müzik eþliðinde hünerlerini or- taya koyarken, izleyenlerin büyük beðenisini topluyor. Çok küçük yaþtan itibaren müzik ile uðraþtýðýný ifade eden Mustafa Biçer, Müzik benim hayatým. DJ'liði isteyerek yapýyorum. Türkiye ve uluslararasý birçok programda sahne aldým. Çorum'un adýný en iyi þekilde tanýtmaya çalýþýyorum. Her programda Çorum'dan mutlaka bahsediyorum. diye konuþtu.

17 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 1 AÐUSTOS Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Çorum merkez Jandarma personel lojmanlarý (50 daire+altyapý) inþaatý yapým iþi. Yer: Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Çetin Emeç Bulvarý No: 5 Dikmen/Ankara Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Çorum-Boðazkale Evci Göleti sulamasý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Çankaya/Ankara Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Engelli Eðitim Merkezi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2013/2014 kampanya dönemi sabit ve seyyar pancar boþaltma makinelerinin bakým, onarým ve iþletilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fab. Toplantý Salonu Ankara Yolu 9. km Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3058 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle/Köy mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili Tepecik Mahallesi 760 ada, 5 parseldeki, 5 nolu baðýmsýz bölümde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 2785 ada no, 16 parsel no, Ilýca Mahalle/Mevkii, 4 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 19 AT 927 plakalý, 2000 model, Lada marka, Lada Vega Sedan tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 4. Ýcra 19 KT 983 plakalý, 2005 model, Fiat marka, Doblo Cargo 1.3 tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Özkiremit yaný (Kültür Yedieminli Otoparký) Çorum Hitit Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi Sistemi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlükleri Çorum Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Spor Genel Müdürlüðü Çorum ili Kargý ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Sývý klor ve klor tablet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tadilatý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý 20 dairelik Þht J. Kom. Er Hacý Topdal ve Þht Er Habil Atak Lojmanlarý onarým yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Mezat Salonu Saat: Çorum 3. Ýcra 19 UC 552 plakalý, 2006 model, BMW marka, gümüþ renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü 54. Þube Müdürlüðü Çorum Obruk Barajý ve HES Tesisleri onarýmý yapým iþi. Yer: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. km Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Meydan Camii mermer kaplama, abdesthane ve WC yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra 19 EV 519 plakalý, 1986 model Renault marka, L423 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra 06 DK 8423 plakalý, 2011 model, Mitsubishi marka, L200CR102, 5DIDÇK 4X2 tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 4. Ýcra 19 ES 363 plakalý, 2004 model, Volvo marka aracýn satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Yedieminli Otoparký Çorum Saat: * 2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 12 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum merkez ilçe Karakeçili Mahallesi muhtelif yer ve muhtelif kýymetlerde taþýnmazlarýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 81 ada no, 2 parsel no, Ýbrahim Çayýrý Mah. Mahalle/Mevkii de arazinin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3664 ada no, Bahçelievler Mah/Mevkii, arsa baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,80 Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3704 ada no, 117 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Kapaklý Mevkii köyü, 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda iftarý ÇorumGaz A.Þ. verdi. Ýftar ÇorumGaz dan orum Ç Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda iftarý ÇorumGaz A.Þ. verdi. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda her gün bin kiþiye dört veya beþ çeþit iftar yemeði veriliyor. Ramazan Çadýrý dar gelirlinin, ekonomik durumu elveriþli olmayanlarýn, yolda kalmýþlarýn, öðrencilerin, Çorum da misafir ettiðimiz mültecilerin imdadýna yetiþiyor. Gelenekleri mizin, örf ve adetlerimizin hayat bulduðu iftar sofralarý birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine vesile oluyor. Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor. Ýftar yemeðinin mönüsü her zaman olduðu gibi zengin oluyor. Ýftar çadýrý her akþam sofrasýný açýyor. Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor. Ýftar sofralarý birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine vesile oluyor. Ýftar yemeðinin mönüsü her zaman olduðu gibi zengin oluyor. Ramazan Çadýrý'nda her gün bin kiþiye dört veya beþ çeþit iftar yemeði veriliyor.

18 18 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Halk forumunda Belediye eleþtirisi aha önce Aþýk Mahsuni Þerif ve Lozan DParklarýnda halk forumlarý gerçekleþtiren Çorum Dayanýþma Platformu, önceki gün Çorum Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý yanýndaki parkta yaptýðý halk forumu ile Ethem Sarýsülük ü andý. AK Parti hükümeti ve Çorum Belediyesi nin eleþtirildiði forumda, þu açýklamalar yapýldý; Gezi Parký ile ilgili tamamen barýþçýl ve demokratik taleplerle baþlayan eylemlere karþý polisin TOMA larla, gaz bombalarýyla, eþi görülmemiþ þekilde uyguladýðý þiddete karþý ülkenin dört bir yanýnda süren dayanýþma eylemleri yeni çalýþma ve mücadele yöntemleriyle halkýn yaþadýðý kente, yaþama, demokrasiye ve geleceðe dair taleplerinin deðerlendirildiði, kararlarýn alýndýðý Park Forumlarý þeklinde devam etmektedir. 11 yýllýk AKP iktidarý gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerde kurduðu baskýcý, ötekileþtirici, farklý olaný yok saydýðý ayrýmcý uygulamalarý ile toplumda büyük bir kutuplaþmaya yol açmýþ, kamunun olanaklarýyla yaptýðý yatýrýmlarý da yurttaþlara eþit bir þekilde hizmete dönüþtürmemiþtir. Kendi doðrusunda olan dinsel, etnik, mezhepsel kriterlere göre tek tip makbul vatandaþ oluþturma çabasý bütün uygulamalarýna yansýmýþtýr. Ýlimizde Çorum Belediyesi nin kente dair yollar, parklar, eðitim vb. alanlarda gerek uyguladýðý, gerekse planlamasýný yaptýðý projelerde de bu ayrýmcý uygulamalarý bariz bir þekilde görmek mümkümdür. Örneðin Aþýk Mahsuni Þerif Parký nýn durumu içler acýsýdýr. Buraya çaðdaþ bir çevre düzenlemesi yapýlmamýþtýr. Ayrýca ýþýklandýrma, dinlenecek banklar, çocuklarýn oyun alanlarý, yürüyüþ parkurlarý, egzersiz alaný, çeþme, sulama sistemleri vb. yönünden kýyaslandýðýnda Çorum Belediyesi'nin ayrýmcý uygulamalarý görülmektedir. Bu bölgedeki diðer parklarda da durum farklý deðildir. Bununla birlikte henüz çalýþmalarýn devam ettiði eski Cumartesi Pazarý na yapýlan parkta kullanýlan malzemenin ikinci sýnýf malzeme olduðu iddia edilmektedir. Bu parka halkýn isim önerilerine Belediye den henüz bir yanýt gelmemiþtir. Mahalledeki parkýn adýnýn mahalle sakinleriý tarafýndan belirlenmesi kadar doðal ve meþru bir talep belediye tarafýndan kabul edilmelidir. Biz Çorum Dayanýþma Platformu olarak demokrasinin çoðunluk bende ben her istediðimi yaparým anlayýþý olmadýðýný, toplumun bütün kesimlerinin taleplerini, ihtiyaçlarýný dikkate alarak yatýrýmlarýnýzla, düzenlemelerinizle, koyduðunuz yasalarla hiçbir ayrýmcýlýk yapmadan tüm halkýn haklarýný koruyan bir rejim olduðunu AKP hükümetine ve yerelde Çorum Belediyesi ne bir kez daha hatýrlatýyoruz. Yýl 2013 Çorum Ülkemizin insaný ve Çorumlular olarak bizler; bu ülkeye yapýlaný ve yapýlmayaný görür, yaþar, takdir eder, eleþtire illerle karþýlaþtýrma yaptýðýmýzda Çorum Havaalanýný fus, gerek ekonomik deðerler açýsýndan bakýldýðýnda, çevririz. Bunlar demokrasinin gereðidir. Mevcut hükümetimiz hak ediyor. Çorum a büyük yatýrýmlar ve yatýrýmcý bekliyorsak. Havaalaný yoksa yurtiçinden ve yurtdýþýndan yatý- zamanýnda saðlýk, eðitim, yollar konusunda çok ilerlemeler oldu. Ýnkar edilemez. rýmcý-ýþadamý getiremezsiniz. Ýnsan hayatýnda ve iþ dünyasýnda zaman çok önemli. Çorumlu uçak yolcularý Gelelim Çorum'a Amasya Havaalaný 60 km git, 60 km gel, kýþýn yol durumu Kaymakçý rampasý sýkýntýlý. Ýstanbul Atatürk Havaala yýllarýnda yapýlan devlet hastanesinin yerine yeni hastane projesi, 2013 yýlýnýn sonuna geldik, ihalesi yeni ný için; erken kalk geç yat. Yurtdýþýnda yaþayan Çorumlu bitiyor Ýnþaat bu sene sonu yada 2014 de baþlayacak. Kýrýkkale'den geçerken hastaneye bakýyorum yenisine, yeni- hemþehrilerimiz direkt ya da aktarmalý Çorum Havaalanýna gelmeli ve gitmeliler. Hac ve umre için de içinde Çorum'dan uçakla gidilmeli ve gelinmeli. Uzun lafýn kýsasý nin de yenisine Çorumlu olarak üzülüyorum. Üniversite ve ekonomi deyince Tokat'ta yaklaþýk Çorum a Havaalaný yapýlmalý. Bunlar eleþtiri deðil, Çorum un konularý. Hepimizin samimi ve duyarlý olmasý ge öðrenci okuyor ve yaþýyor. Çorum da yaklaþýk Murat Koçak öðrenci okuyor ve yaþýyor. Artan üniversite öðrenci reken konulardýr. Mustafa Kemal Atatürk 'ün önemli bir sayýsýnýn; Çorum ekonomisine ve konut-inþaat kiralama konularýna cümlesi, diyor ki; 'Vatanýný en çok seven, görevini en iyi yapandýr.' ne kadar artý getireceðini hesaplamak lazým. Mikro ve makro ekonomi olarak. Ramazan ayýnýn ve Ramazan bayramýnýn saðlýk huzur ve mutluluk getirmesini diler saygýlar sunarým. Hitit Üniversite' nin kampüs yerleri belirlenmiþ yakýn zamanda inþaatý biter bakalým Demiryolu içinde güzel gerçekçi haberler alýyoruz. Büyük yatýrýmlar kolay deðil. Yakýn yýllarda yolcu ve kargo olarak faydalanacaðýz. Teþvik konusunu-istihdam olarak baktýðýmýzda yakýn zamanda Çaðrý Merkezi için realite görmek isteriz. Çorum'a Havaalaný konusu teknik mi? Yoksa siyasi bakýþ açýsýndan dolayý mý? Yapýlmadý? yapýlmak istenmiyor? Çorumlu Amasya -Merzifon Havaalanýndan uçsun denildi! Amasya-Merzifon Havaalaný askeri Havaaalaný olduðu için olaðanüstü durumlarda sivillere kapanabilinir. Yozgat'a yapýlacak Uluslararasý Havaalaný siyasi mi? ekonomi olarak baktýðýmýzda da reel mi? Tokat'a 2. Havaalaný yapýlýyor, uçaklar inip kalkamadýðý için.geçmiþte ayný olumsuzluklar Samsun'un eski havaalanýnda yaþanmýþtý. Çorum gerek nü- 34 KALEM TIBBÝ SARF MALZEME ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ l -Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Millet l.sok.no:37 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : c) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ambarý/Eczanesi (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) c) Teslim tarihi : l-sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren iþe baþlanacak ve tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. Ýþin süresi (ikiyüzdoksaniki) takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi ; iþi bitirme tarihi tür. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde. Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Hastanelerin yazýlý isteðine göre peyder pey olarak ve verilen sipariþe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Hastanelerin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alýnabilir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. : Cemilbey Cad. No:81 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektýýbu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler. b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler. c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi. b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu. Esnaf turunda Uður Barlýk a cevap verdi HP Ýl Baþkaný Cen- Atlas, esnaf ziya- Cgiz retleri öncesinde iþadýamý Uður Barlýk ýn eleþtirilerine cevap verdi. CHP yöneticileri dün esnaf turu yaptý. Parti önünden araçla ilk olarak Bahabey Caddesi ne hareket eden CHP liler, esnafa hal hatýr sorup sorunlarýný dinlediler. Esnaf ziyaretlerine CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlçe Kadýn 34 KALEM TIBBI SARF MALZEME ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Resmi ilanlar: CHPyöneticileri dün Bahabey Caddesi nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. CHP liler, esnafa hal hatýr sorup sorunlarýný dinlediler. c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi. ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi. d) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. Ýsteklinin imalatçý olduðunu göstermesi için bu belgelerden birini sunmasý yeterlidir Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)-ýstekliler, teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasý' na (TÝTUBB) kayýtlý olduðunu gösterir Barkot numaralarý, marka, ambalaj þekli ve ambalajdaki miktarlarýný Birim Fiyat Teklif Cetveli veya ekli bir listede belirteceklerdir. b)-teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr. c)-aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB'a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. d)-ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý ) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr. e)-söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: l-teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi: Ýstekliler teknik þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevaplandýracaklardýr. Bu cevaplar...marka.teklifimizin þartnameye uygunluk belgesidir baþlýðý altýnda teklif veren isteklinin baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve firma yetkilisince imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi teklifle birlikte sunulacaktýr. 2-Teklif edilen ürünlerin SGK pozitif listesinde olanlarýnýn: SGK POZÝTÝF LlSTESÝNDE kayýtlý olduðuna dair çýktý belgesi ile SGK negatif listesinde olanlarýnda; TÝTUBB KAYIT BÝLDÝRÝM ÝÞLEMÝNÝN tamamlanmýþ ve onaylý olduðunu gösterir çýktý belgesi numune ile teslim edilecektir. TITUBB kayýt zorunluluðu olmayan (barkodsuz) ürünlerin bu durumunu gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. 3-Teklif verilen kalemlere ait Teknik Þartnamede belirtilen (adet/metre/paket) kadar numune getirilecektir. Teknik Þartnamede numune belirtilmeyen kalemlere ait ise en az l 'er adet numune getirilecektir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen kalemlerin ihale sýra numarasý, firma ismi yazýlýp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktýr. Gerektiðinde numune açýlýp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktýr. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduðu durumlarda istekli firmadan tekfur numune talep edilebilir. Ýhaleye katýlan istekliler bu þartý peþinen kabul etmiþ sayýlýrlar. Numunesi olmayan firmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 4-lstekliler numunelerini ihale gün ve saatine kadar teslim tutanaðý ile Kamu Hastane Birliði Genel Sekreterliði Satýnalma Birimine teslim edilecektir. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir ayný numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir ayný olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. 5- a)-muayene komisyonu gerek malzemelerin kabulünde, gerekse malzemelerin kullanýmý sýrasýnda, belirli aralýklarla her seriden numune alýp Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðýna analiz için gönderecek, analiz ücreti ile gönderilecek numune kadar malzeme firma tarafýndan karþýlanacaktýr. Rapor sonucu bozuk olan malzemeler fýrýna tarafýndan deðiþtirilecektir, b)-üretim hatasý bulunan ürünler firma tarafýndan deðiþtirilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1.Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Malý. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir. 7.2.Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Malý. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 845) Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, kadýn kollarý yöneticileri Yýlmaz Kýlýç Ayþe Onat, Ümit Gökay ve Tatlý Can katýldý. Ziyaretler Bahabey le sýnýrlý kalmayacak CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, esnaf ziyaretlerinin Bahabey Caddesi ile sýnýrlý kalmayacaðýný, her gün farklý yerlerde sorun dinleyeceklerini, Gazi ve Ýnönü Caddesi, Mimar Sinan ve Buharaevler Mahallesi ni ziylaret edeceklerini söyledi. Ugur Barlýk a cevap verdi Ýsim belirtmeden Ýþadamý Uður Barlýk ýn eleþtirilerine de cevap veren Atlas, Anitta Otet- Terminal arasýndaki yolu araç trafiðine kimin kapattýðýný sordu. CHP nin trafiðekapatýlan yolla ilgili deðerlendirmelerine imalý sözler karþýlýk verilmesine tepki gösteren Atlas, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çorum'a bir çivi çakanýn kulu kölesi oluruz. Tapu olmadan, o yolu kapatamazsýnýz. Burasý muz cumhuriyeti deðil. dedi. Ýþadamý Uður Barlýk ýn Gazi Caddesi üzerinde bulunan Burger King le ilgili eleþtirilerine de karþýlýk veren Atlas, Biz gecekondunun ne olduðunu gayet iyi biliyoruz. Yarýn Ýnönü Caddesi, Gazi Caddesi de kapatýlýrsa hiç þaþýrmayýn.. diye konuþtu. Refüje çarptý ungurlu da mey- gelen kazada Sdana bir kiþi yaralandý. M.I. isimli sürücü aracýyla Ankara- Samsun Caddesi nde seyrederken refüje çarptý. Yaralanan sürücü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

19 (Ç.HAK:2099) * ÇORUM MERKEZE 7 KM UZAKLIKTA * 500 M2 * ELEKTRÝK (SOKAK AYDINLATMASI MEVCUTTUR) * YOL+ÜCRETSÝZ SU KULLANIMI * TEL ÖRGÜ ÖDEMEDE KOLAYLIK * MÜCAVÝR ALAN ÝÇÝNDE ÖDEME ÞEKLÝ: PEÞÝN FÝYATI: TL TAKSÝTLÝ FÝYATI: TL (Ç.HAK:4138) ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; CNC TORNA VE CNC FREZE OPERATÖRLERÝ, ÜNÝVERSAL FREZE TEZGAHLARINDA ÇALIÞACAK TECRÜBELÝ ELEMANLAR, TECRÜBELÝ KAYNAKÇI, ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMAK VEYA EN AZ 18 AY TECÝLLÝ OLMAK, ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES:ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : Þirketlerimizin farklý bölümlerinde istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip Muhasebe Personeli ve Pazarlama Departmanýnda istihdam edilmek üzere Makine Mühendisi alýnacaktýr. -Muhasebe Personeli için; *Bay *Logo Go ve Logo Tiger programýný kullanabilen. *Office programlarýna hakim *Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun *Koordinasyon ve iletiþim yeteneðine sahip *Zamaný etkin kullanabilen *Seyahat engeli olmayan *Ehliyeti olup aktif araç kullanabilen *Ýnsan Kaynaklarý yönetiminin temel konularýna hakim. *ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemine hakim *Askerlikle iliþkisi olmayan -Pazarlama Personeli için; *Üniversitelerin Makine Mühendisliði bölümünden mezun *Bay *SolidWorks programý kullanabilen *Ýyi derecede yabancý dil bilen tercihen Ýngilizce veya Fransýzca *Office programlarýna hakim * Koordinasyon ve iletiþim yeteneðine sahip * Zamaný etkin kullanabilen *Seyahat engeli olmayan *Ehliyeti olup aktif araç kullanabilen *Askerlikle iliþkisi olmayan Müracaatlarýn resimli CV ile þahsen Ýnsan Kaynaklarý Birimine veya mail ortamýnda adresine yapýlmasý gerekmektedir AR-SAN MAKÝNA ÝMALAT TÝCARET A.Þ Organize Sanayi Bölgesi 12.Cadde No.11 ÇORUM T (Ç.HAK:2111) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum MYO dan almýþ olduðum 1996 tarihli çýkýþ belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Eftal BALKAV Ali oðlu Tokat Turhal Doðumlu (Ç.HAK:2108) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2112) ÞOFÖR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere aðýr vasýta þoförü alýnacaktýr. Can Oto Kurtarma Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No: 33 Mür. Tel: ÝÞ ORTAÐI ARANIYOR Dekor ve Perde sektöründe (Ç.HAK:2083) (Ç.HAK:1993) KÝRALIK DEPO Ilýca Caddesi nde 350 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 (Ç.HAK:2024) (Ç.HAK:2075) satýlýk dükkan. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Oto yýkama iþinde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sarýca Yýkama Adres: Býyýkoðlu Tesisleri Yýkama Yaðlama (Ç.HAK:2085) Bayan Elemanlar Aranýyor Anadolu Apart bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. * Ýdari bölümde görevlendirilmek üzere ön muhasebeden anlayan ve bilgisayar kullanabilen elemanlar, * Kat Görevlisi * Mutfakta görevlendirilmek üzere Bayan aþçý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ýnönü Cad. Kuveyt Türk Bankasý üstü (Ç.HAK:2086) deneyimli iþ ortaðý aranýyor. Mür. Tel: Çevreyolu Bulvarý ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat malzemelerinden anlayan diksiyonu düzgün, aktif araç kullanabilen eleman alýnacaktýr. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. KOLOÐLU ÝNÞAAT MALZEMELERÝ ÝNKÝLAP CAD. NO:26 (SOBACILAR ARASTASI) TEL: SATILIK DAÝRELER 1- Bahçelievler Mah. Öðretmenevi arkasý 320 m2 7+1 birinci sýnýf full yapýlý güney-doðu cepheli daire fiyatý: 265 bin TL 2- Bahçelievler Mah. Öðretmenevi arkasý 300 m2 triplex 6+1 full yapýlý daire fiyatý: 195 bin TL 3- Bahçelievler Mah. Dalgýçlar Otel Arkasý 195 m2 4+1 ara dublexs full yapýlý daire fiyatý: 160 bin TL 4- Yazýçarþý Tomaklar Ekmek Fýrýný karþýsýnda 120 m2 2+1 full yapýlý 4. kat asansörlü kombili daire fiyatý: 70 bin TL 5- Eti Lisesi arkasý 135 m2 3+1 sýfýr mantolamalý full (Ç.HAK:2092) KÝRALIK DEVRE MÜLK Sorgun Büyük Termal Otel de Aðustos tarihleri arasýnda bir hafta 5 kiþilik devre mülk kiralýktýr. Detaylý bilgi için Tel: (Ç.HAK:2095) yapýlý daire fiyatý: 70 bin TL Mür. Tel: Ýþ: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tercihen LKS kullanabilen bay ön muhasebe elemaný, Motor Ustasý ve Kalfalarý, Ýþ makinasý sektöründe yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2110) Satýlýk Besi Ahýrý Ýskilip Karlýk Köyü nde Pafta: G33, Ada: D1130 Parsel: 33 de m2 alanlý cins tahsisi yapýlmýþ içinde 2 adet kuyusu, 2 adet betonarme ev ve samanlýk, 130 baþlýk açýk ve kapalý besi ahýrý bulunan tarla sahibinden acilen satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1867) Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gereklidir. K.S.S 3. Cad 31/B Cami Karþýsý Çorum (Ç.HAK:3429) PERÞEMBE 1 AÐUSTOS ÝFTAR DA AÇIÐIZ ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) POMPA SATIÞ GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR Ýstasyonumuzda görevlendirilmek üzere tecrübeli Pompa Satýþ Görevlileri Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2059) ÖZSARAÇOÐLU PETROL Ýskilip Cad. No: 42 (Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Karþýsý) ÇORUM Tel: DAMPERLÝ KAMYON ÞOFÖRÜ ARANIYOR Hafriyat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere en az üç yýl deneyimli damper tecrübesine sahip damperli kamyon þoförü aranýyor. Þahinbaþlar Kum Eleme (Ç.HAK:2113) Bayan Elemanlar Aranýyor TUÐBA&VENN Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2081) Devren Satýlýk Antep Ocakbaþý Dürümcüsü Þehir deðiþikliði nedeniyle iþyerimiz devren satýlýktýr. Adres: Yeniyol Gazi 5. Sok. No: 3/A (Ç.HAK:2074) Adres: Kubbeli Cad. No: 24 ÇORUM DEVREN SATILIK Çorba ve kahvaltý, döner, ýzgara salonu halen faal durumda, mükemmel temiz, yurt dýþý iþim nedeniyle satýlýk veya kiralýktýr. Altýn Simit (Ç.HAK:2089) ELEMAN ARANIYOR Ön muhasebe konusunda tercihen deneyimli, ofis yazýlýmlarýný (Logo Go, word, Excel, v.b.) ve büro makinalarýný iyi derecede kullanabilen, büro iþlerinde tecrübeli, diksiyonu düzgün, en az Ticaret lisesi mezunu eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2084) Mür. Tel: K.S.S. 14. Cad. No: 16 Tel: Taç Makina Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No:7 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:1982) Satýlýk Otomobil 2006 model Skoda Octavia 1.9 TDÝ orjinal, hatasýz, bakýmlý POMPA SATIÞ ELEMANI ALINACAKTIR HÝTÝT PETROL (TURKUAZ AKARYAKIT BAYÝÝ) ÝRTÝBAT: CEP : (Ç.HAK:2066) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) Bay-Bayan Grafikler alýnacaktýr Reklam Ajansýnda çalýþtýrýlmak üzere, iþinde profesyonel takým çalýþmasýna uygun Bay-Bayan Grafikler alýnacaktýr. Bay adaylarýn askerliðini (Ç.HAK:2082) (Ç.HAK:2079) KIZ YURTLARI VE APARTLARI Bünyesinde istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip bayan personeller alýnacaktýr. HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÝRESÝ " Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun " Diksiyonu düzgün " Ýletiþim yeteneðine sahip AÞÇI " Ekibe uyumlu disiplinli " Yemek idaresini iyi yapacak " Kýlýk kýyafetine özen gösteren " Aktif olan yoðun çalýþma temposuna ayak uyduracak FASFOOT USTASI " Deneyimli sunum ve becerisi iyi olan KAT GÖREVLÝSÝ " Zamaný iyi kullanabilen " Ekip çalýþmalarýnda uyumlu " Ýþini titizlikle ve ciddiyetle yapabilen Müracaatlarýn resimli CV ile þahsen yapýlmasý gerekmektedir. BAÞVURU ÝÇÝN Gazi Cad. Vergi Yaný No:56 ÇORUM NOT: Telefonla yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. (Ç.HAK:2109) yapmýþ olmasý tercih sebebidir. Tel: ÇEPNÝ MAH. ÇEVRE YOLU BULVARI NO: 207 ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI YANI Tabldot Ustasý Aranýyor Dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere tabldot ustasý aranmaktadýr. ZÜMRE SOFRASI EV YEMEKLERÝ

20 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS yýllýk Tedaþ Çorumgücüspor ilgisizlikten kapanma yolunda Çorum futbolunun en eski kulüplerinden Tedaþ Çorumgücüspor, üç yýldýr hiç bir faaliyete katýlmadýðý için Federasyon tarafýndan kapatýlma yolunda. Çorumgücü ismiyle kurulan 18 yýl önce Tedaþ ile birleþen kulüp özelleþtirmenin ardýndan ilginin artmasý beklenirken kulüp ilgisizlikten yüzünden kapanma aþamasýna geldi. Bu durum en çok Çorumgücüspor formasýný giymiþ eski futbolcularýný üzüyor ve isyan ettiriyor. Ç orum Amatör Futbolunda kulüpler deðiþik gerekçeler nedeniyle kapanýyor. En büyük sorun ise tabiki ekonomik. Futbol Federasyonu son üç yýlda hiç bir faaliyete katýlmayan ve Dernekler Masasa tarafýndan da kapatýlmasý yönünde görüþ bildirilen kulüpler arasýnda en ilgi Haydi hayýrlýsý Fikstür bugün çekiliyor S por Toto 3. Ligi Fikstürü bugün çekiliyor. Bugün saat de baþlayacak kura çekiminde ilk olarak Spor Toto 2. Lig ardýndan da 3. lig fikstürleri çekilecek. Kura çekimi yayýncý kuruluþ LÝG TV nin Ayazaðý ndaki Merkez Stüdyolarýnda çekilecek. Çorum Belediyespor un 3. Lig 2. gruptaki maç programý bugün çekilecek kura ile belirlenecek ve ligde heyecan 1 Eylül pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak. çekeni ise Tedaþ Çorumgücüspor. Amatör futbol tarihinin ayaktaki en eski kulüplerinden birisi. Kuruluþu Çorumspor dan bile eski olan eski ismi Çorumgücüspor sonradan Tedaþ Çorumgücüspor olarak deðiþtirilen kulüp son dönemde hiç bir faaliye katýlmýyor. Futbol Federasyonu da faaliyette bulunmayan kulüplerin kapatýlmasý yönündeki yazý gönderdi. Yaklaþýk 18 yýl önce o zamanki Tedaþ kurumu tarafýndan alýnan ve Çorum amatör futbolunda þampiyonluklar kazanan Tedaþ Çorumgücüspor kulübü o dönem Tedaþ Müdürü olan halende Gümüþhane Belediye Baþkanlýðýný yürüten Mustafa Canlý nýn ayrýlmasýnýn ardýndan büyük bir çöküþ yaþadý. Son dönemde ise kapanma noktasýna geldi. Tedaþ özelleþerek Çalýþ Yedaþ olduktan sonra kulübe ilginin artmasý bekleniyordu. Nedeni ise Çalýk grubunun Samsunspor a yaptýðý trilyonlarý bulan ekonomik katkýsý bir dönem Çorumspor u alma giriþimleri oldu. Ancak beklenen olmadý ve Tedaþ Çorumgücüspor adým adým kapanmaya doðru gitti. Yeni sezon için Tedaþ Çorumgücüspor U 13 kategorisinde katýlmak için taahhütde bulundu. Ancak katýlmak için elinde hiç bir futbolcu bulunmuyor ve kulübe para lazým. Bu noktada genel kurulda yönetimde ismi bulunan insanlarýnda fazla yapacak bir þeyleri yok çünki güçleri yok. Çorumgücüspor ismiyle büyümüþ, bu takýmda futbola baþlamýþ ve formasýný giymiþ Çorum daki bir çok isim kulübün geldiði bu noktaya isyan ediyor ve üzülüyorlar. Geçtiðimiz yýllarda bu isimlerden oluþan bir grup kulübü geri alarak Çorumgücüspor olarak devam ettirmek için bir çalýþma bile yaptý ancak sonuç alamadý. Bu kulüpte yetiþmiþ isimlerin ve Çorum amatör futbol camiasýnýn ortak isteði Çalýk Yedaþ Grubunun amatör futbolun en köklü bir iki kulübünden birisi olan Tedaþ Çorumgücüspor a gerçek anlamda sahip çýkmasý ve bu kulübün yeniden üreten ve baþarýlar kazanan bir kulüp haline getirilmesi. Kýlýç ýn eþi iyi bugün takýmýn baþýna geliyor Altýn Hamle Gençlikspor un iftar yemeðine sporcular antrenörler ve yöneticiler katýldýlar Hamle iftarda buluþtu ltýn Hamle Genç- iftar yeme- Alikspor ðinde bir araya geldi. Niþantaþý Lokantasý nda verilen iftar yemeðine Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Mesut Çetinoðlu, Baþkan Yardýmcýsý Nuh Erdoðan, Sayman Çetin Koçak Yüzme Antrenörü Demir Demirörs, Taekwondo Antrenörü Ýlhan Aþkýn ve Arif Atak ýn yaný sýra yüzme ve dalýþ eðitimi alanlar ile Taekwondo eðitmenliði yapan diðer öðretmenlerde katýldý. Ýftar sonrasýnda bir konuþma yapan Altýn Hamle Gençlikspor Baþkaný Mesut Çetinoðlu kulübün amaçlarý hedefleri ve yapmak istedikleri konularýnda bilgiler verdi ve yemeðe katýlan tüm davetlilere teþekkür etti. Tekvando Antrenörü Ýlhan Aþkýn da yaptýðý konuþmasýnda Altýn Hamle Gençlikspor kulübünü yaptýðý faaliyetlerden dolayý tebrik etti ve bayram sonunda Gürcistan da yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ç orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç ýn eþi iyi hoca bugün takýmýn baþýna dönüyor. Pazartesi günü Trabzon da bulunan eþinin ani rahatsýzlýðý üzerine Çorum dan ayrýlan Halit Kýlýç, dün eþinin hastaneden taburcu edilmesi üzerine akþam saatlerinde yola çýktý ve bugün takýmýnýn baþýnda olacak. Kan deðerlerinin düþmesi nedeniyle fenalaþan Halit Kýlýç ýn iþi yoðum bakýma alýndý. Yapýlan tetkikler ve tahliler sonucunda ciddi bir þey çýkmayan Halit Kýlýç ýn eþi dün öðlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Kýlýç eþinin saðlýk durumu düzelmesi nedeniyle dün gece geç saatlerde yola çýktý ve bugünden itibaren yeniden takýmýn baþýnda görevine devam edecek. Ç orum Belediyespor Yönetimi AK Parti Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etmek üzere dün Ankara ya gitti. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Özbayram, Fahri Yandýk, Ýsmail Hakký Melendiz, Yozgatspor maçý cumartesiye alýndý Hamit Iþýk, Mustafa Mertek ve Mustafa Ercan dün öðleden sonra Ankara ya hareket ettiler. Belediyespor Yönetimi Ankara da AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ile dün akþam iftar yemeðinde bir araya geldiler. Ziyaret sýrasýnda Baþkan Zeki Gül, Belediyespor un orum Belediyespor un yeni sezon hazýrlýklarýnda Çoynayacaðý ilk hazýrlýk maçý Cumartesi gününe alýndý. Yimpaþ Yozgatspor ile ilk hazýrlýk maçýnda pazar günü karþýlaþacaðý açýklanan Çorum Belediyespor yönetimi Yozgatspor ile yaptýðý görüþmeler sonunda maçý Cumartesi günü saat 17 de baþlamasý konusunda anlaþtý. Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, takým olarak ilk etap çalýþmalarý içinde yapmak istedikleri hazýrlýk maçlarýndan ilkinde cumartesi günü Yozgat ta Yozgatspor ile karþýlaþacaklarýný ve amaçlarýnýn kampa kadar takýmý en iyi düzeye getirmek olduðunu söyledi. Özbayram, Topuk Yaylasý kampýnda yapacaklarý maçlarlada lige hazýr hale geleceklerine inandýklarýný söyledi. Teknik Heyet in Topuk Yaylasý nda yapýlacak kamp öncesinde kadrodaki futbolcularýn son durumunu görmek ve kadroyu aþaðýya çekmek için hazýrlýk maçlarýnda görmek istediði futbolculara þans vereceði öðrenildi. Belediyespor dan Uslu ya ziyaret Darýca, Ankaraspor a 4-0 yenildi Y eni sezon hazýrlýklarýný Gerede`de yaptýðý kampla sürdüren Darýca Gençlerbirliði, buradaki ilk hazýrlýk maçýnda önceki gün Ankaraspor ile karþýlaþtý. Gelecek sezon iþi þansa býrakmayacak kalitede bir kadro kuran sarý yeþilliler, yeni sezon öncesinde oynadýðý ilk hazýrlýk maçýnda PTT 1. Lig ekibi Ankaraspor'a farklý maðlup oldu. Ayný otelde kamp yaptýðý Ankaraspor'la önceki akþam karþýlaþan sarý yeþilliler, ilk 45 dakikada ideale yakýn bir kadroyla mücadele verdi. Yeni bir takým kurmanýn dezavantajýný yaþayan Darýca Gençlerbirliði maçtaki 4 golün 3'ünü ilk yarýda yiyen sarý yeþilli ekipte teknik direktör Tunahan Akdoðan, "Hazýrlýk maçlarýnda skorlara takýlmam. Sonuçta bunlar adý üstünde hazýrlýk maçý. Bu tür maçlarý oynayarak doðruyu bulacaðýz. Takýmýmýn genel görüntüsü iyi. Önümüzde bir aylýk süreç var. Bu süreyi çok iyi deðerlendirip, lige hazýr bir vaziyette girmek istiyoruz'" dedi. Sabah salonda eni sezon hazýrlýklarýný Çorum da sürdüren Bele- dünüde çift antrenmanla geçirdi. Teknik Ydiyespor Direktör Halit Kýlýç ýn izinli olarak Trabzon da olmasý nedeniyle antrenör Arif Ceylan yönetiminde yapýlan çalýþmalarda kýrmýzý siyahlýlar sabah salonda aðýrlýk ve kuvvet akyam ise Nazmi Avluca sahasýnda topla teknik ve taktik çalýþtý. Kýrmýzý Siyahlýlar dün sabah ilk çalýþmasýný saaat da Hayat Clup ta yaptý. Bu çalýþmaya bileðini burkan Muratcan ile adelesinde aðrý olan Haydar dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Çalýþmada salonda bulunan aletlerde kuvvet ve dayanýklýlýk hareketleri yaptýlar. Oldukça aðýr geçen bu çalýþmanýn ardýndan lojmanda dinlenen Belediyespor lu futbolcular akþam ise saat de Nazmi Avluca sahasýnda topla teknik ve taktik aðýrlýklý bir antrenman yaptýlar. Topa sahip olma ve topu saklama gibi çalýþmalar sýrasýnda antrenör Arif Ceylan futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulundu. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný bugünde sabah ve akþam yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek. akþam sahada hedefleri yeni sezon beklentileri konularýnda bilgi verecek ve Salim Uslu dan destek istedi. Belediyespor Yönetimi ziyaret sonunda Salim Uslu ya imsmi yazýlý forma hediye etti.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı