Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bahri Ertek ten uluslararasý proje"

Transkript

1 Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi. Bahri Ertek, halkoyunlarý alanýnda uluslararasý bir projeye daha imza atýyor. * HABERÝ 11 DE Gökkubbeyi gönül sesiyle çýnlatýyorlar Salim Uslu AK Parti yi lidersiz býrakmak istiyorlar * HABERÝ 4 DE Toplumun büyük bir kesimi iþitme engellilerin sessiz çýðlýklarýna kulaklarýný kapatýp, görmezden gelse de, üçü Ýlahiyat öðrencisi, biri ÝÝBF öðrencisi dört genç elele verip taþýdýklarý meþaleyi Müftülüðün destekleriyle ateþledi, sessizliði gönüllerinde çözen iþitme engelliler, þimdi Ulu Camii'nin kubbesini gönül sesleriyle çýnlatýyor. * HABERÝ 9 DA Dr. Ömer Sobacý ya çirkin saldýrý 1 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir hastanýn Opr. Dr. Ömer Sobacý'ya saldýrýda bulunduðu belirtildi. Fiyatý : 40 Kuruþ * HABERÝ 2 DE Opr. Dr. Ömer Sobacý Mýsýr daki kardeþleri için Çorum a Adeviyye Meydaný kurulacak Her yer Adeviyye her yer direniþ Anadolu Gençlik Derneði öncülüðünde pek çok sivil topum kuruluþunun da destek verdiði platform, Müslümanlar'ý Mýsýr'da yaþanan zulme karþý durmak için Hürriyet Meydaný'na davet etti. "Sefer tasýný, seccadeni, komþunu ve vicdanýný al gel." sloganýyla yapýlan çaðrýda, Türkiye genelinde yapýlacak olan protestonun, iftardan baþlayýp sahura kadar devam edeceði bildirildi. * HABERÝ 10 DA Mehmet Atýf Ýmal, adli makamlara suç duyurusunda bulundu. Haydar Baþ a suç duyurusu Sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Mýsýrlý Müslümanlar a destek için tüm Çorum halkýný bugün Hürriyet Meydaný nda buluþmaya davet ettiler. Ýslam ülkelerinin umudu Türkiye' Suriye Ýçin Ýftarýmýzý Paylaþma Vakti Özgür-Der, tüm þubeleriyle Suriyeli muhacirlere yardým amaçlý Ramazan ayýna has etkinlik takvimi için kollarý sývadý. * HABERÝ 6 DA ÝHH dan zekat çaðrýsý ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, zekatlarý savaþ, iþgal ve doðal afet bölgelerinde yaþayan maðdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný bildirdi. * HABERÝ 6 DA Bursa SGK ya Çorumlu müdür Hemþehrimiz Ahmet Metin, Bursa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü görevine atandý. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkanlýðý Ahmet Metin tarafýndan atamasý yapýlan Ahmet Metin dün yeni görevine baþladý. * HABERÝ 10 DA Ekranlardan Ýskilipli Atýf Hoca aleyhine hakaretler eden BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ'ýn saldýrýlarý karþýlýksýz kalmadý. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Mehmet Atýf Ýnal, aðýr ithamlarda bulunan Haydar Baþ hakkýnda kendisi ve ailesi adýna Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. * HABERÝ 3 DE Türk Büro-Sen'in Bosna Parký'nda düzenlendiði iftarda konuþan Genel Baþkan Fahrettin Yokuþ, Türkiye ve Orta Doðu'da yaþanan sýcak geliþmelere deðinerek, olup bitenlerin küresel güçlerin bir tezgahý olduðunu söyledi. Fahrettinh Yokuþ * HABERÝ 5 DE Hastalara yardým sözü verdi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Evde Saðlýk Hizmetleri Derneði nin düzenlediði iftar yemeðine katýldý. * HABERÝ 3 DE Ünal Gümrük Müþavirliði Firmasý, Anitta Otel de iftar yemeði düzenledi. Çorum un ihracat rakamlarý yüksek Organize Sanayi Bölgesi nde açtýðý gümrük müþavirliði bürosu ile Çorum a hizmet veren Ünal Gümrük Müþavirliði Firmasý, Anitta Otel de verdiði iftar yemeðinde OSB yatýrýmcýlarýný aðýrladý. * HABERÝ 14 DE Agah Kafkas yemek sonrasýnda hastalarýn sýkýntýlarýyla birebir ilgilendi ve yardým sözü verdi. Uyanýk teþekkürle dönüyor Geçtiðimiz yýl Baþbakanlýk tarafýndan Kýrgýzistan Oþ Devlet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðýna atanan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ýn 4 Aðustos ta Türkiye ye döneceði bildirildi. Yapýlan açýklamada, Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ýn bir yýldýr Oþ Ýlahiyat Fakültesi nde yaptýðý çalýþmalarýn büyük takdir topladýðý ifade edildi. * HABERÝ 6 DA Þüpheli ölüm Yanýndaki av tüfeðinin ateþ almasý sonucu kendini vurduðu sanýlan gencin cenazesi, otopsi için Adli Týp Kurumu'na göndirildi. Mevlüt Uyanýk ýn baþarýlý çalýþmalar yaptýðý belirtildi. * HABERÝ 2 DE Kýzdýðý dergi en çok reklamý ondan aldý 2011'de 'CHP'ye oy verin' diyen, Gezi sonrasý Erdoðan'ý sultan resmiyle kapak yapan ve AKP'lilerin en çok eleþtirdiði yabancý yayýn olan Ýngiliz The Economist, Baþbakanlýk Recep Tayyip Erdoðan Tanýtým Ajansý'nýn en fazla reklam verdiði dergi çýktý. * HABERÝ 4 DE

2 2 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Hitit'in kontenjaný niye doldu? T M illiyet Gazetesi Yazarý Abbas Güçlü, geçtiðimiz hafta devlet ve vakýf üniversitelerinin kontenjan durumuna dikkat çekti. Güçlü, Hitit Üniversitesi'nin, 2013 LYS yerleþtirme sonuçlarýna göre kontenjanlarýný yüzde 100 dolduran 20 üniversite arasýna girdiðini yazdý. Vakýf üniversiteleri arasýnda yer alan Koç ve Sabancý ile ODTÜ ve ÝTÜ'nün listede yer almadýðýný dile getirdi. Abbas Güçlü'nün bir diðer dikkat çeken tespiti kontenjanýn yarýsýný bile dolduramayan en dipteki üniversitenin, en çok reklam yapan üniversite olduðu bilgisi ile öðrencilerin üniversite tercihinde söylenene deðil, gördüðüne inandýðý yorumuydu. Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Hitit Üniversitesi Rektörü olarak göreve baþladýktan sonra eðitim-öðretim kalitesinin yükseltilmesi için yaptýðý çalýþmalarýn meyve vermeye baþladýðýný söyleyebiliriz. Baþarýda iþin baþýnda bulunan ismin gençliði, enerjisi, hizmet heyecaný, vizyon sahibi olmasýnýn yaný sýra þehrin diðer yöneticileri ve dinamikleri ile uyum içinde çalýþmasý, karþýlýklý destekler önemli etken. Bu arada baþarýyý gösteren somut örneklerin sayýsýnýn artmasý, bugüne kadar yapýlanlarýn boþ ve faydasýz olduðu yönündeki deðerlendirmelerine belki deðiþmesine vesile olacaktýr. Ýnönü Üniversitesi Rektörü'nün haklý çýkýþý ürkiye Bilimsel ve Teknoloji Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) üniversiteleri giriþimcilik ve yenilikçilik performanslarýna göre sýralamýþ, 136 üniversite arasýnda seçilen ilk 50 üniversite arasýnda Hitit yer almamýþtý. Bu köþede, yapýlan sýralamanýn en baþarýlý üniversiteleri veya eðitim kalitesini belirlemediðini, sadece giriþimcilik ve yenilikçilik baþarýsýný gösterdiðini dile getirmiþtim. Mevzuya dair Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan bir yorum gelmedi ama, ilk 50'ye giremeyen Ýnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik'in konuya dair deðerlendirme yazýsýna rastladým. Muhataplarýnýn yaný sýra üniversite yöneticileri ve akademik camiayý da ilgilendirdiðini düþündüðüm önemli tespitler var. Ýþte o deðerlendirme; "Son iki yýldýr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, TÜBÝTAK aracýlýðý ile Türkiye üniversitelerini giriþimci ve yenilikçi üniversite endeksi kapsamýnda bir sýralamaya tabi tutup, ilk 50'ye giren üniversitelerin isimlerini kamuoyuna açýklýyor. Fakat yapýlmakta olan bu sýralamanýn Türkiye üniversitelerinin baþarýsýný, giriþimci ve yenilikçi özelliklerini tam olarak yansýtýp yansýtmadýðý konusunda zihinlerde birçok istifhama da yol açýyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Sayýn Nihat Ergün, bu sýralamanýn aslýnda üniversitelerin baþarý sýralamasý olmadýðýný ifade ediyor. Fakat bu sýralama, kamuoyunda, üniversitelerin baþarý sýralamasý olarak algýlanmýþtýr. Þüphesiz ki, Türkiye üniversitelerinin giriþimcilik ve yenilikçilik açýsýndan deðerlendirmeye tabi tutulmasý oldukça önemli bir uygulamadýr. Ancak bu endeksin, Türkiye'nin gerçeklerini, üniversitelerin giriþimcilik ve yenilikçilik düzeylerini tam olarak yansýttýðýný ne yazýk ki söyleyemeyiz. Çünkü deðerlendirmede esas alýnan verilerin belirlenmesinde bazý üniversitelerin baþarýlý uygulamalarý yenilikçilik olarak deðerlendirmeye alýnmadý. Ayrýca bu deðerlendirmenin uluslararasý akredite baðýmsýz bir kuruluþa yaptýrýlmasý belki de daha objektif bir yaklaþým olmaz mýydý? Öncelikle Türkiye'deki üniversitelerin sadece teknik alanlarý kapsayan üniversiteler olmadýðýný dikkate almak zorundayýz. Üniversitelerimizin birbirinden farklý alanlarda yapýlandýklarý ve kendi alanlarýndaki baþarýlarýyla öne çýktýklarý bilinen bir gerçektir. Üniversitelerimizin bazýsý saðlýk, bazýsý sosyal aðýrlýklý iken bazý üniversitelerimiz de mühendislik, sosyal bilimler ve saðlýk alanlarýný kapsayan karma bir yapýdadýr. Farklý yapýlardaki üniversitelerin ayný endekse göre deðerlendirmeye tabi tutulmasý ne kadar doðrudur? Böyle bir deðerlendirme, ister istemez tartýþmaya açýk sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr. Mesela saðlýk aðýrlýklý bir üniversiteyi mühendislik bilimleri aðýrlýklý bir giriþimcilik ve yenilikçilik endeksi ile deðerlendirmek ne kadar gerçekçi ve ne kadar doðru bir deðerlendirme olabilir? Ayrýca Türkiye gibi geliþmekte olan bir ülkedeki üniversitelerin giriþimcilik ve yenilik- çilik algýsý ile Amerika gibi geliþmiþ ülkelerin giriþimcilik ve yenilikçilik algýsý birbirinden farklýdýr. Çünkü her ülkenin giriþimcilik ve yenilikçilik algýsý, o ülkenin geliþmiþlik düzeyine ve ihtiyaçlarýna göre deðiþiklik göstermektedir. Kaldý ki, dünyada üniversitelerin giriþimcilik ve yenilikçiliðini ölçmede esas alýnacak standart bir þablon da bilindiði kadarýyla bulunmamaktadýr. Üniversitelerimizi aðýrlýk verdikleri alanlara göre kendi aralarýnda sýnýflandýrmak ve her birini içinde yer aldýðý sýnýfa göre deðerlendirmek, bizi daha doðru ve daha saðlýklý sonuçlara ulaþtýracaktýr. Mühendislik bilimleri aðýrlýklý olanlar ayrý, saðlýk bilimleri aðýrlýklý olanlar ayrý, sosyal bilimler aðýrlýklý olanlar ayrý sýnýflandýrýlmalýdýr. Hatta bir üniversitenin sadece belli alanlarda yenilikçi ve giriþimci bir performans gösterirken diðer alanlarda ayný performansý göstermeyebileceði kabul edilmelidir. Bir üniversitenin belli alanlardaki baþarý veya baþarýsýzlýðýný o üniversitenin tamamýna teþmil etmenin ise, kabul edilebilir bir yöntem olmadýðý açýktýr. Türkiye üniversiteleri- nin giriþimciliðini ve yenilikçiliðini belirlerken, ülkemizin gerçekleri göz önünde bulundurulmalý; sadece üniversite-sanayi iþbirliði, faydalý ürün, patent gibi verilerle yetinmeyip, toplumun refahýna, sosyal geliþmesine, saðlýk hizmetlerine yapýlan katkýlar da dikkate alýnmalýdýr. Meselâ, bir üniversite karaciðer nakli konusunda dünyanýn en çok nakil yapan ikinci büyük merkezi konumuna gelmiþse ve bunun da mevcut endekste bir karþýlýðý yoksa yapýlan deðerlendirmenin doðru ve saðlýklý olduðunu nasýl ileri sürebiliriz? Ayný þekilde, bir üniversite, Türkiye'nin en büyük güneþ enerjisi santralini kurarak ihtiyacý olan enerjinin yüzde 35'ini karþýlýyorsa, bu üniversitenin giriþimci ve yenilikçi olmadýðýný söylemek ne kadar gerçekçi olur? Mevcut giriþimci üniversite endeksine göre ilk 50'ye giren üniversitelerimizden acaba hangisi herhangi bir konuda dünyada ilk ona girebilmiþtir? Özellikle saðlýk alanýnda birçok üniversite hastanesi bugün iflasýn eþiðindedir. Bu konumda olan üniversitelerden bazýlarý giriþimcilikte ön sýralarda yer alýrken, verdiði saðlýk hizmetlerinin kalitesini ve iþletme verimliliðini öne çýkararak onlarca üniversite hastanesine model olan bir üniversitenin, üstelik 4 yýlda öz gelirlerinin toplam bütçesi içerisindeki oranýný yüzde 39'lardan yüzde 56'lara çýkartan bir üniversitenin bu baþarýsý duraðanlýkla, giriþimci ve yenilikçi olmamakla ifade edilebilir mi? Bir üniversite, ilk kez 5 megavatlýk Türkiye'nin bildiðim kadarý ile en büyük güneþ santralini kuruyor ve bunun da mevcut endekste herhangi bir karþýlýðý bulunmuyor ise bunun üzerinde düþünmemiz gerekmez mi? Eðer ülkemizdeki üniversiteler yenilikçilik ve giriþimcilik endeksine tabi tutulacaksa; mühendislik, saðlýk ve sosyal bilimler alanlarýnda ayrý ayrý puanlamaya tabi tutulmalý, bütün bu alanlarý kapsayan karma üniversiteler ise daha farklý bir kategoride deðerlendirilmelidir. Sonuç olarak, giriþimcilik ve yenilikçilik endeksi, üniversitelerimizi bilim, teknoloji ve topluma hizmet etme noktasýnda bir yarýþýn içine sokmalýdýr. Adil olmayan ve Türkiye üniversitelerinin gerçekleri ile örtüþmeyen sýralamalarýn, özellikle de öðrencilerin üniversite tercihlerini yaptýklarý bir zamanda kamuoyuna açýklanmasý, kanaatimce ilk 50 içinde yer almayan üniversitelerimiz açýsýndan büyük bir talihsizlik olmuþtur. Umarým bu deðerlendirmelerimiz, üniversitelerimizin giriþimci ve yenilikçiliðini deðerlendiren daha gerçekçi kriterlerin belirlenmesi yolunda, konunun muhataplarý tarafýndan samimi bir uyarý olarak algýlanýr." Dr. Ömer Sobacý ya çirkin saldýrý itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir hastanýn Opr. Dr. Ömer Sobacý'ya saldýrýda bulunduðu belirtildi. Ýddialara göre, bugün saat sýralarýnda Bevliye Polikliniði'nde yaþanan olayda, 25 yaþlarýnda bir gencin kendisini sýrasýný beklemesi konusunda uyaran Dr. Ömer Sobacý'yý darp ettiði öðrenildi. Aldýðý darbe- lerle burnu kanayan Sobacý'ya ilk müdahale meslektaþlarý tarafýndan yapýlýrken, saldýrganýn polis tarafýndan yakalanarak göz altýna alýndýðý ifade edildi. Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu yýl Týp Bayramý'nda Çorum da Yýlýn Hekimi seçtiði Dr. Sobacý'nýn saldýrgandan þikayetçi olduðu belirtildi. Þüpheli ölüm Y anýndaki av tüfeðinin ateþ almasý sonucu kendini vurduðu sanýlan gencin cenazesi, otopsi için Adli Týp Kurumu'na göndirildi. Ailesine ait hayvanlarý otlamaya götüren Sinan Kartal, uzun bir süre geçmesine raðmen köye dönmedi. Yakýnlarý Kartal'ý aramak için araziye çýktý. Baba Ahmet Kartal, oðlunu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çaðrýlan saðlýk görevlileri Sinan Kartal ýn öldüðünü belirledi. Jandarma Olay Yeri Ýnceleme ekipleri yaptýklarý araþtýrmada Kartal'ýn yanýnda bulunan av tüfeði ile vurulduðunu tespit etti. Av tüfeðinin ateþ almasý sonucu kazara öldüðü düþünülen Sinan Kartal'ýn kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Ankara Adli Týp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruþturma sürüyor. (DHA) Alkolden sonra kavga (Ç.HAK:2067) A ta Caddesi nde alkol alan 4 arkadaþ daha sonra kavga etti. M.B., R.A., M.Ý. ve A.A. isimli gençler birlikte alkol aldýlar. Daha sonra aralarýnda tartýþma çýkan gençler arkadaþlarý M.B. ý dövdüler. Genç arkadaþlarýndan þikâyetçi oldu. FERHAT HAMAMI YENÝ YÜZÜYLE, ÇEÞÝTLÝ AKTÝVÝTELERLE HAVUZ-SAUNA-BUHAR ODASI-JAKUZÝSÝ-KESE-MASAJ SOÐUK-SICAK ÝÇECEKLER VE UYGUN FÝYATLARLA ÇORUMLULAR IN HÝZMETÝNDEDÝR (Ç.HAK:2091) H Sabah Gece: Bay-Bayan hamamlarýmýz ayrý ayrý hizmet vermektedir. Tel: (Zafer Çarþýsý yaný )

3 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunundan Haydar Baþ hakkýnda suç duyurusu Haydar Baþ ýn hakaretleri karþýlýksýz kalmadý 3 Evde Saðlýk Hizmetleri Derneði nin iftar programýna katýlan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Hastalara yardým sözü verdi aðlýk Bakan YarS dýmcýsý Agah Kafkas, Evde Saðlýk Hiz- metleri Derneði nin düzenlediði iftar yemeðierol Taþkan göstermelik bir yargýlane katýldý. Hasta ve hasmayla idamýna karar verilkranlardan Ýskilipli ta yakýnlarýnýn katýldýðý miþ ve ailesinden gizleneatýf Hoca aleyhine haprogramda konuþan rek bilinmeyen bir yere karetler eden BTP Genel Kafkas, çaðdaþ devlet defnedilmiþtir. Hanýmý ve Baþkaný Haydar Baþ'ýn salyönetimlerinin temel o günlerde 15 yaþýndaki kýdýrýlarý karþýlýksýz kalmadý. amacýnýn insana hizmet zýnýn idamdan ancak aylar etmek olduðunu söyleýskilipli Atýf Hoca'nýn torusonra haberleri olabilmiþ, yerek, devletin ancak nu Mehmet Atýf Ýnal, aðýr böyle daha anlamlý olasonrasýnda da büyük sefaithamlarda bulunan Haydar caðýnýn altýný çizdi. let çekmiþ, büyük acýlar Baþ hakkýnda kendisi ve aibaþbakan Erdoðan liyaþamýþlardýr. Mezarýný 80 lesi adýna Çorum Cumhuriderliðindeki hükümet yýl sonra bir araþtýrmacý biyet Baþsavcýlýðý'na suç dusayesinde Türkiye raz da tesadüfen bularak yurusunda bulundu. Cumhuriyeti devletinin kemiklerini Ýskilip'e getirartýk bu anlayýþla harebtp Genel Baþkaný miþ olup, þu anda bir anýt ket etiðini belirten KafHaydar Baþ'ý, dedesi Ýskimezar-külliye inþa edilkas, artýk milletin emlipli Atýf Hoca hakkýnda mektedir. rinde alan bir devletin söylediði hakaret dolu sözolduðunu söyledi. Amacým o günleri ler nedeniyle Cumhuriyet Devletin vatandaþlarýn Mehmet Atýf Ýmal, adli makamlara suç duyurusunda bulundu. tekrar yargýlamak deðildir. Baþsavcýlýðý'na þikayet emrinde ve hizmetinde O günün þartlarýnda buna eden Mehmet Atýf Ýmal, olmasýndan mutlu oldubenzer birçok yanlýþlar yapýlmýþ, birçok haksýzlýklar iþlenmiþtir. Dev"Biz torunlarý olarak dedemize iade-i itibar beklerken, Haydar Baþ ðunu dile getiren Kaflet-hükümet, geçmiþte yapýlan hukuksuzluklardan dolayý özür dileyip isimli bu þahsýn yüz yýllýk yalanlarý tekrarlamasý bizleri tarifsiz bir kas, Milletine raðmen tarihiyle barýþmaya çalýþýrken, baþbakanýmýzýn Atýf Hoca hakkýnda üzüntüye boðmuþtur. Üstelik bunu bir televizyon kanalýnýn yayýnlahareket eden, taleplerizulme uðradýðý yönündeki ifadelerinden ve baþbakan yardýmcýsýnýn niz görmezden gelen masý ile bütün kamuoyu haberdar edilmiþ, günlerce ulusal basýnda yer anýt mezarýn açýlýþýna gelmiþ olmasýndan dolayý biz torunlarý dedemikatý devlet anlayýþý döalmýþtýr. Bu nedenle Haydar Baþ isimli þahýstan bütün ailem adýna ze iade-i itibar beklerken, Haydar Baþ isimli bu þahsýn yüz yýllýk yanemi artýk son buldu. þikâyetçiyim, cezalandýrýlmasýný talep ediyorum." dedi. Yeni dönemde milletin lanlarý tekrarlamasý bizleri tarifsiz bir üzüntüye boðmuþtur. Üstelik Dün Çorum Adliyesi'ne gelerek þikayet dilekçesini veren Mehdeðerlerini gözeten, bunu bir televizyon kanalýnýn yayýnlamasý ile bütün kamuoyu habermet Atýf Ýnal, "Kiþinin hatýrasýna hakaret konusuyla verdiði þikayet diemrine amade bir devdar edilmiþ, günlerce ulusal basýnda yer almýþtýr. Bu nedenle Haydar lekçesinde þunlarý ifade etti; "Ben Mehmet Atýf Ýmal, Þapka Ýnkýlâbýnlet var. ifadelerini kulbaþ isimli þahýstan bütün ailem adýna þikâyetçiyim, cezalandýrýlmasýdan iki yýl önce yazdýðý bir kitap nedeniyle bu inkýlâba muhalefet etlandý. Saðlýk Bakanlýný talep ediyorum. ðý'nýn 316 bin hastaya tiði iddiasýyla Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan haksýz olarak idam ediyukarýda açýklamaya çalýþtýðým nedenlerle adý geçen þahýs hakevinde saðlýk hizmeti len Merhum Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunuyum. kýnda gerekli soruþturmanýn yapýlarak TCK 125/1-2 ve 130/1 maddeverdiðini hatýrlatan Bundan bir süre önce BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ isimli þalerine göre cezalandýrýlmasý için dava açýlmasý konusunda gereðini tahýs, sahibi olduðu Kadýrga TV'de yayýnlanan bir programda yaptýðý lep ederim." konuþmada, dedem merhum Ýskilipli Atýf Hoca'ya aðýr hakaretlerde bulunmuþ ve büyük bir haksýzlýða maruz býrakýlarak öldürüldüðü için o günden beri büyük bir üzüntü yaþayan, bu olaydan dolayý birçok maddi-manevi eziyetlere maruz kalan biz ailesini 87 yýl sonra bir kez daha derin üzüntülere gark etmiþtir. Adý geçen kiþi yaptýðý konuþmada dedem Atýf Hoca hakkýnda manyak, hain gibi ifadeler kullanarak "ben olsam on defa diriltir, yiraðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh bizim görevlilerimizi ve elçiliðimizi mi defa idam ederim" demiþ, Ýstiklal Mahkemesinde yargýlanýrken belgelerle iftira olduðunu ispatladýðý halde dedem Atýf Hoca'nýn "sahedef alan bir saldýrý gerçekleþtirdiler, bu Kafkas, Somali de yapýlan bombalý kýn Yunan ordusuna bir þey demeyin, Kuvva-yý Milliye eþkýya orduþekilde atlatýldýðý için Allah'a terör saldýrýsýnda yaralý kurtulan polis su " dediðini iddia edebilmiþtir. þükretmeli. dedi. memurunu Atatürk Eðitim Araþtýrma Halbuki Atýf Hoca, Giresun Ýstiklal Mahkemesinde yargýlandýðý Kafkas, saðlýk durumu hakkýnda Hastanesi nde ziyaret etti. esnada, "Ýstanbul hükümeti tarafýndan hazýrlanarak Ýngiliz uçaklarýndan atýlan ve halkýn Kuvvai Milliye güçlerine destek vermemesini isbilgi aldýðý Mustafa Bozkurt'un en kýsa Polis memurlarýnýn yurt içi ve teyen fetvaya imza attýðý þeklindeki suçlamanýn, cüzdaný arasýnda saksürede saðlýðýna kavuþarak, tekrar yurtdýþýnda fedakârca görev yaptýklarýný ladýðý gazete kupürüyle iftira olduðunu ispatlamýþ ve beraat etmiþtir. görevine dönmesini temenni ettiðini belirten Kafkas, Bu terör saldýrýsý çok Ancak sonrasýnda görünmez bir el Ankara Ýstiklal Mahkemesine sevkini istemiþ orada bugün bile hala tam olarak açýða çýkmamýþ olan söyledi. büyük bir olaydý, ilk defa doðrudan E Agah Kafkas yemek sonrasýnda hastalarýn sýkýntýlarýyla birebir ilgilendi ve yardým sözü verdi. Kafkas, 500 bin saðlýk çalýþanýyla evde bakým hizmetini büyük bir heyecanla yaptýklarýný söyledi. Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü: " Bu salonda bulunan herkesin hastalarýna ve yakýnlarýna Allah sabýr versin. Kendiniz hasta olsanýz hastaneye gidersiniz ve gerekeni yaparsýnýz. Bir evde hasta varsa o ailenin sosyal yaþamý tümüyle hastaya endekslenerek sürdürülen bir hayata dönüþüyor. Hasta ailelerinin yakýnlarýnýn hayatlarýný kolaylaþtýrma ça- basý içindeyiz. Eðer bu çorbada tuzumuz varsa bundan dolayý Allah'a þükrediyoruz." Sivil toplu örgütlerinin demokrasilerin vazgeçilmezi olduðuna dikkat çeken Kafkas, bu tür oluþumlarý her zaman için desteklediklerini söyledi.hasta yakýnlarýnýn sivil toplum örgütleriyle seslerini duyurabileceðini belirten Kafkas, "Sivil toplum gözüyle devlet memuru ve devlet anlayýþýnýn ötesinde hayata bakmamýzý ve hizmet sürdürmemize katký saðlýyor- lar. Bizim bilmediðimiz sizin bildiðiniz, bizim ulaþamadýðýmýz ya da hizmette eksiðimiz varsa bizi uyarýn, bize haber verin, bize bildirin." Kafkas, son olarak, evde saðlýk hizmetini yürüten Saðlýk Bakanlýðý ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý çalýþanlarýna teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Kafkas, yemek sonrasýnda hastalarýn sýkýntýlarýyla birebir ilgilendi ve yardým sözü verdi. Somali gazisine ziyaret S Agah Kafkas, Somali de yapýlan bombalý terör saldýrýsýnda yaralý kurtulan polis memurunu ziyaret etti.

4 4 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 AK Parti yi lidersiz býrakmak istiyorlar AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye nin istikrar içerisinde kalkýnýyor olmasýnýn bazý çevrelerde rahatsýzlýða neden olduðunu belirterek, Türkiye nin önünü kesmek istiyorlar. Lidersiz bir AK Parti býrakmak istiyorlar. Kimse kendisini milletin yerine koyup demokrasiyi sýnýrlý, sorumlu hale getirip millet adýna karar veremez, son sözü söyleyemez. Ayrýca seçilmiþleri beðenip beðenmeme imtiyazýný kendinde göremez dedi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýda bir konuþma yapan AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Uslu, Türkiye nin bir taraftan içeride terörü sonlandýrmaya çalýþýrken diðer taraftan Gezi Parký ile baþlayan kimi olaylar yaþandýðýný, lokal de olsa Kalekol istemeyiz diye dirençler gösterildiðini belirtti. Yaþananlarýn birbirinden baðýmsýz olmadýðýný söyleyen Uslu, Gezi olaylarý devam ederken sosyal medyada inanýlmaz bir manipülasyon yaþandýðýný, yapýlan dezenformasyonla toplumun akýl ve vicdanýnýn esir alýnmaya çalýþýldýðýný ifade etti. Türkiye yi karýþtýrma konusunda bir AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, gündemi deðerlendirdi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan danýþma meclisi düzenlendi. 011'de 'CHP'ye oy 2verin' diyen, Gezi sonrasý Erdoðan'ý sultan resmiyle kapak yapan ve AKP'lilerin en çok eleþtirdiði yabancý yayýn olan Ýngiliz The Economist, Baþbakanlýk Tanýtým Ajansý'nýn en fazla reklam verdiði dergi çýktý. Baþbakan Tayyip Erdoðan tarafýndan, hükümete yönelik eleþtirileri nedeniyle sýk sýk hedef alýnan Ýngiliz The Economist dergisi de reklam yandaþý çýktý. Gezi Parký eylemlerinin ardýndan Baþbakan Erdoðan ý, sultan a benzettiði için hükümet üyeleri tarafýndan sert bir þekilde eleþtirilen derginin, Baþbakanlýðýn en fazla reklam verdiði yabancý yayýn kuruluþu olduðu saptandý. Sadece 2011 yýlýnda Ýngiliz dergisine, Baþbakanlýk Tanýtýma Ajansý aracýlýðý ile 1.8 milyon liralýk reklam verildi milyonluk reklam Hüseyin Özay'ýn Taraf gazetesindeki haberine göre Sayýþtay Baþkanlýðý na baðlý denetçilerin Baþbakanlýk Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý nýn 2011 yýlý hesaplarýnda yaptýðý incelemeden ilginç bir reklam ödemesi çýktý. Denetlemede, ajansýn ayný yýl içinde toplam 10 milyon 857 bin 639 liralýk reklam harcamasý yaptýðý belirlendi. Reklam harcamalarýný tek tek inceleyen denetçiler ilginç bilgilere ulaþtý. Yapýlan denetimde, ayný yýl içinde yapýlan 10.8 milyon liralýk reklam pastasýndan en fazla pay alan kuruluþ, hükümeti en fazla eleþtiren yabancý yayýn kuruluþu olan Ýngiliz The AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dizi film yapýldýðýný, tamýna sürükleyerek, bu filmi daha önce de ülkeyi yeniden eskiden günlere götürmek gördüklerini dile getiren Uslu, bayat bir senaryoya sahip olan bu kýrmak ve yolundan Türkiye nin gücünü dizide bazý figüranlarýn kullanýldýðýný söy- Türkiye nin yolundan alýkoymak istiyorlar. ledi. Yaþanan olaylarýn alýkonulmasý sadece amacýnýn Türkiye yi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn önü- karýþtýrmak olduðunu savunan Uslu, Türkiye yi kaos ve kriz or- Ýslam dünyasýnýn uyanün kesilmesi deðil. nýþýna engel olunmasý Mýsýr da Suriye de hazýrlanan oyunda Türkiye nin oyun bozucu olmamasý için hazýrlanan bir senaryodur. Onun için Batý bugün Mýsýr daki darbeye darbe diyemiyor. Eskiden sandýkla gelen sandýkla gitmeli diyorlardý. Oysa bunu diyen þimdi sandýkla gelenleri ile darbeyle götürürüz diyorlar. Böyle bir alçaklýk dünyada görülmemiþtir daha. Böyle bir iki yüzlülük görülmemiþtir daha. Sandýkla geleni darbe ile götürürüz diyorlarsa bu alçaklýðýn daniskasýdýr. Toplum iradesini yok saymaktýr. Talebini yok saymaktýr. Darbe ne hukukidir ne ahlakidir. Ne vicdanidir, ne insanidir. Onun için de Mýsýr daki darbeye darbe diyemiyorlar ifadelerini kullandý. Demokrasinin güçlüleri ve galiplerin Economist dergisi oldu. Dergiye, ayný yýl Yatýrým Ajansý kanalý ile 1 milyon 862 bin 46 liralýk reklam ödemesi yapýldý. Söz konusu ödemelerin yaklaþýk yarýsý 12 Haziran 2011 seçimlerinden önce, yarýsý da yýlýn ikinci yarýsýnda gerçekleþti. CHP ye oy verin demiþti Baþbakanlýðýn, 1.8 milyon liralýk reklam verdiði The Economist dergisi, 2011 yýlýnda yapýlan genel seçimlerden önce, hükümete yönelik sert eleþtirilerde bulunmuþ hatta dergide yayýnlanan bir makalede seçimlerde CHP ye oy verilmesi tavsiyesinde bulunulmuþtu. Baþbakan Erdoðan baþta olmak üzere AKP kurmaylarý ise dergide yer alan haberlere ve yorumlara sýk sýk tepki gösterdi. Son olarak dergi, Gezi Parký eylemlerinin ardýndan Türkiye yi kapak yaparak, kapakta da Baþbakan Erdoðan ýn sultan olarak çizilmiþ fotoðrafýna yer vermiþti. Sayýþtay tepki gösterdi Sayýþtay denetçileri tarafýndan hazýrlanan taslak raporda, Baþbakanlýk Yatýrým Ajansý aracýlýðý ile sürekli hükümet aleyhine yayýn yapan bir dergiye yüksek tutarda reklam verilmesi eleþtirildi. Ajansýn birinci amacýnýn, yabancý yatýrýmcýlarý Türkiye ye çekmek olduðu vurgulanan raporda, hükümet aleyhine yayýn yapan bir dergiye yüksek tutarda reklam verilmesinin amacýnýn anlaþýlmadýðý vurguladý. Raporda, reklamlarýn etki deðerlendirilmesinin yapýlmasý da deðil katiller ile deliler dýþýnda herkesin eþit hakka sahip olduðu sistemin hakký olduðunu anlatan Uslu, bu yüzden Mýsýr da sandýkla gelenlerin darbe ile iktidardan uzaklaþtýrýlmasýný doðru bulmadýðýný vurguladý. Uslu, Mýsýr da þu an olanlarýn darbe olduðunu belirtti. Gezi olaylarýný da deðerlendiren Uslu, Gezi olaylarýnýn arkasýnda yatan ya da kimi çevrelerin bu çözüm sürecine raðmen kalekol direnci gösteriyor olmasý ya da Ergenekon, balyoz davalarý sürerken bazý sözüm ona aydýn, sanatçý çevrelerin bir kýsým açýklamalarla gösterilerle ya da bazý siyasetçilerin bazý muhalefet partilerinin Türkiye yi hukuksuzlukla suçluyor olmasýnýn belli nedeni var. O da sandýkta yenemedikleri baþbakanýmýzýn imajýný yaralamak. Bunlar varlýklarýný kana borçlular. Kan emiciliði ve kan ticareti yapýyorlar. Sonra da millete gidip kan bedeli istiyorlar. Kan aksýn istiyorlar. Türkiye de kriz ve kaos olursa biz bundan karlý çýkarýz zannediyorlar. Bunlar göl kurbaðacýsý gibi. Deryalarý hayal edemiyorlar diye konuþtu. Parti binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve partililer katýldý.(ýha) Kýzdýðý dergi en çok reklamý ondan aldý Baþbakan Tayyip Erdoðan tavsiye edildi. YABANCI MED- YAYA YÜKLENDÝ Gezi olaylarý sonrasý ulusal ve uluslararasý medyayý sýkça eleþtiren Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Gezi sonrasý sürecin AK Parti hükümetini yýkmaya dönük uluslararasý bir komplonun parçasý olduðunu ifade etmiþti yýlý da inceleniyor SAYIÞTAY, Baþbakanlýk Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý nýn 2012 yýlý hesaplarýyla ilgili incelemesi ise devam ediyor. Raporun, ekim ayýnda tamamlanmasý bekleniyor. Sayýþtay ýn ilk tespitlerine göre Ajans, 2012 yýlýnda da yabancý yayýn organlarýný büyük miktarda reklam vermeye devam etti. Bu çerçevede, Ýngiliz dergisi de reklam alan yayýn kuruluþlarý arasýnda yer aldý de hangi kuruluþa ne kadar reklam verildiði ise reklamlarýn ardýndan netle- AK Parti Boðazkale Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Milletin efendisi deðil, hizmetkarýyýz Parti Çorum Ýl AKBaþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti kadrolarýn milletin efendisi deðil, hizmetkarý olmaya devam edeceðini söyledi. AK Parti Boðazkale Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýya Boðazkale Belediye Baþkaný Ali Rýza Soysat, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik, AK Parti Boðazkale Ýlçe Baþkaný Osman Tangazoglu, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katýldý. Toplantýda bin konuþma yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 14 Aðustos 2001 yýlýnda kurulan AK Parti nin halkýmýzýn gösterdiði teveccühle bugünlere geldiðini belirten Ceylan, Türk milletimizin beklentisi neydi, hoþgörünün, demokrasinin, özgürlüklerin Türkiye de hakim kýlýnmasýný istiyorlardý. Yarým kalan reformlarýn devam ettirilmesi istiyorlardý. Deðiþim istiyorlardý. AK parti ne yaptý, milletimizin isteklerini tek tek yerine getirerek yarým kalan reformlarý tamamlamanýn yaný sýra devrim niteliðinde çalýþmalara imza attý. Türkiye nin çözülemeyen ve kronikleþen sorunlara el atarak çözüme Ülkenin önünü açtý dedi. Türkiye nin IMF olan borcunun bitmesi ve göbek baðýnýn kesilmesiyle birlikte düðmeye basýldýðýný dile getiren Ceylan, Gezi Parký ndaki aðaçlarýn bahane edilerek insanlarýn sokaða çekilmeye çalýþýldýðýna dikkat çekti.ceylan, AK parti iktidarýnda 2.5 milyar fidanýn toprakla buluþtuðunu belirterek, en çevreci iktidarýn kendilerinin olduðunu kaydetti. Meselenin sadece Gezi parký meselesi olmadýðýný dile getiren Ceylan, Türkiye Mayýs ayýnda IMF ye olan borcunu bitirdi. Yine bu ay içerisinde 43 milyar dolarlýk havalalaný ihalesi yapýldý. Üçüncü köprü ihalesi yapýldý. Kanalistanbul projesinin çalýþmalarýna baþlandý. Mersin- Akkuyudan sonra Sinop a kurulacak termik santralin ihalesi yapýldý. Cumhuriyet tarihinin en þanlý mayýs ayý yaþandý ve toplam 143 milyar dolardýk ihale yapýldý. Sonra hükümete sunulan isteklere bakýyorsunuz. Ýstekler arasýnda 3. köprü olmayacak. Kanalistanbul projesi olmayacak. Havalalaný olmayacak. Termik santrallerinin, nükleer santrallerinin ihalesi iptal edilecek. Havaalaný olduðu an Türkiye lojistik anlamda merkez haline gelecek. Þuanda Amerika ya yapýlan tüm uçuþlarýn hepsi Almanya da aktarýlýyor. Uzakdoðuya gidenlerde burayý tercih ediyor. Türkiye nin en büyük dünyanýn ikinci büyük havalaný yapýldýðý an otomotik olarak aktarmalar Türkiye üzerinden yapýlacak. Yýllýk 30 milyar dolar gelir saðlanacak. Türkiye nin kazancý birilerinin kaybý olacak. Kanalistanbul projesi ile birlikte boðazlardaki Ýngiliz hakimiyeti ortadan kalkacak. Nükleer termik santralleri ile birlikte Türkiye nin enerjide dýþa baðýmlýlýðý azalacak dedi. Önlerinde bir yerel seçim olduðunu ve siyasi partilerin yavaþ yavaþ seçim sürecine girdiðini anlatan Ceylan, bazý partilerin belediye AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan baþkan adaylarýný açýkladýðýný bazýlarýnýn ise adaylýk sürecinin baþladýðýný kamuoyuna deklare ettiðini hatýrlattý. Türkiye'nin hükümet sistemi olan parlamenter sistemin yýllar boyunca siyasi istikrarsýzlýk yaþanmasý, ekonomik ve toplumsal sorunlarýn ortaya çýkmasýna neden olduðunu anlatan Ceylan, 1961 anayasasýndan bu tarafa 2002 yýlýna kadar 32 farklý hükümet kurulmuþ. Bunlarýn ömrü ise ortalama 1.5 yýla tekabül etmektedir. Bir iþletme bile ortalama 2-3 yýlda belirli bir düzeye geliyor. Hükümetsizlikler, siyasal anlaþmazlýklar, cumhurbaþkanlýðýnýn seçilememesi ve milletvekilliði transferleri gibi olumsuzluklar yaþandý. Bu durumda seçimlerle iktidara gelen, ancak muktedir olamayan hükümetler ortaya çýkmýþtýr. Bu alanda geniþ boþluklarýn oluþmasýna neden olundu. Bu boþluklarý ise vesayet kurumlarý doldurdu. Bunun sonucu olarak darbeler meydana geldi. Tek parti hükümetlerinde Türkiye nin büyümesi hýzlý olmuþtur. Baþkanlýk sisteminde kuvvetler ayrýlýðý öngörülmüþtür. Baþkanlýk sisteminde yasama, yürütme ve yargý tamamen baðýmsýzdýr. Türkiye bir bütündür. Üniter yapýsýný koruyan bir devlet olarak kalacaktýr. Baþkanlýk sistemi padiþahlýk sistemi deðildir. Daha demokratik ve özgür bir sistemdir" AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, gündemi deðerlendirdi. AK Parti de gündem seçim hazýrlýklarý oldu.

5 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 'Ýslam ülkelerinin umudu Türkiye' T Emre Kut-Mustafa Demirer kiye, Ýslam ülkelerine göre demokrasisi ileri bir ülke. Tüm Ýslâm ülkeleri Türkiye'den umut bekliyor. Baþka Türkiye yok deyip birbirimize sarýlmalýyýz. Türkiye huzur bulamazsa, kendi ayaklarýnýn üzerinde duramazsa, hiç kimseye faydasý olmaz. Mazlumlarýn umudu Türk milletidir." diye konuþtu. ürk Büro-Sen'in Bosna Parký'nda düzenlendiði iftarda konuþan Genel Baþkan Fahrettin Yokuþ, Türkiye ve Orta Doðu'da yaþanan sýcak geliþmelere deðinerek, olup bitenlerin küresel güçlerin bir tezgahý olduðunu söyledi. Müslümanlara yapýlan þiddet ve katliamlara dikkat çeken Yokuþ, "ABD ve Avrupa Birliði Büyük Orta Doðu Projesi ve Bahar Operasyonu adý altýnda Ýslam ülkelerinde bir dizi oyunlar oynuyor. Küresel güçler daha fazla demokrasi, daha fazla insan haklarý bahanesiyle Müslümanlarý birbirine kýrdýrýyorlar. Tür- Fahrettin Yokuþ, açýlým politikalarýný da eleþtirerek, Türkiye'nin sýnýrlarýnýn delik deþik olduðunu, Güneydoðu'nun elden çýkma noktasýna geldiðini iddia etti. Genel Baþkan Fahrettin Yokuþ Anadolu için Endülüs benzetmesi T ürk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam, Türkiye ve Orta Doðu gündemine iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, 'Ya ikinci bir Ergenekon, ya ikinci bir Endülüs' iddiasýnda bulundu. Sendikal anlayýþlarýnda devletin ebed müddet yaþamasý ilkesini benimsediklerini belirten Çam, Ýspanya'da Endülüs Müslümanlarýnýn baþýna gelenlerle ile Müslüman Türkler arasýnda baðlantý kurarak, BOP'un tek amacýnýn Anadolu'dan Müslüman Türk milletini söküp atmak olduðunu öne sürdü. Çam, konuþmasýnda þu görüþlere yer verdi; "Bizim anlayýþýmýzda devlet ebet müddet yaþamalý ki bizler onun þemsiyesi altýnda rahat, huzurlu, güvenli bir þekilde yaþayalým ve biraz önce bahsettiðim maaþlarýmýzý ve haklarýmýzý alalým. Devletin geleceðinin tehlike altýnda olduðu, istikbalinin olmadýðý bir yerde sendikacýlýk yapmak mümkün deðildir. Bir anlamda ifade etmez. Bu sebeple bizim ilkemizin "Önce Ülkemiz" olduðu bir noktada gelecekten endiþelenmekteyiz. Bu endiþelerimiz haksýz deðildir yýlýnda Bernard Lewis 'Terörün nedeni Müslümanlar deðil Ýslam'ýn kendisidir.' demiþtir. Bu anlayýþla küresel güç merkezleri baþta ABD ve AB olmak üzere Türkiye'nin de içinde bulunduðu coðrafyayý "Küreselleþmenin ozon deliði" olarak görmüþlerdir. Ýþte bu 'Arap baharý, Kürt yazý' gibi söylemler ozon deliðinin tamiri anlayýþý ile yapýlmaktadýr. Ve bu süreç Türk'ün kýþý olmasýndan endiþelenmekteyiz. Bu proje Graham E. Fuller, Oliver, Mansur Hikmet gibi küresel güç temsilcilerinin Orta Doðu'da siyasal iktidarlarý deðiþtirmek, Ýslam dininin geliþmesini engellemek, Ýslam'ý itibarsýzlaþtýrmak için yapýlmýþ bir projedir. Ýþte bu tezin sahipleri Afganistan da, Irak'ta Müslüman halka savaþ açmýþlardýr. Savaþýn maliyetlerinin fazla olmasýndan dolayý, kendi asker kayýplarýný da göz önüne alarak ve Ýslam coðrafyasýnda yaygýnlaþan batý düþmanlýðý ve medeniyetler arasý çatýþma olasýlýðý ile yeni bir sistem ortaya koymuþlardýr. Medeniyetler arasý çatýþma yerine medeniyet içi çatýþmayý desteklemiþler. Ýslam medeniyetinin kendi iç dinamikleri olan etnisite ve mezhepsel ayrýlýklarý körüklemiþler ve gereken silahlarý bir fiil temin etmiþlerdir. Diðer yandan medeniyetler arasý ittifaklar kurdurulmuþ, eþ baþkanlarý Ýspanya ve Türkiye Cumhuriyeti baþbakanlarý görev almýþtýr. Þimdi size sormak istiyorum Ýslam tarihinde ve Türk tarihinde en uzun ömürlü devlet hangisi diye? Aklýmýza hemen Osmanlý gelebilir ama yanlýþ. Tam Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam 736 yýl Ýspanya'da hüküm sürmüþ olan Endülüs Emevi Devleti'dir. Bugün baktýðýnýzda Ýspanyada tek bir Müslüman kaldý mý? Tam 7,5 asýr sonra Kirli Ýzabel denen kadýn Ýslâm'ý ve Müslümanlarý Ýspanya'dan atmýþtýr. Þimdi biz diyoruz ki; BOP'un tek amacý Anadolu'dan Müslüman Türk milletini söküp at- mak. Olmaz demeyin 7,5 asýr sonra Ýspanya'dan Müslümanlarý atanlar biz aklýmýzý baþýmýza almasak bizim kapýmýza dayanacaklardýr. Bu yüzden tüm olan bitinin sebebi; 1071'le hesaplaþma, 1453 ile hesaplaþma, 1923 ile hesaplaþmadýr. Türk milleti bu süreçte ya ikinci bir Ergenekon, ya ikinci bir Endülüs olacaktýr." 'Ýlkelerimizden taviz vermedik' ürk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam, sendikanýn 21 yýl önce bir T avuç vatan sevdalýsý tarafýndan kurulduðunu belirterek, her zaman ilke sendikacýlýðýný benimsediklerini, ilkelerinden taviz vermeden bu- günlere kadar geldiklerini söyledi. Çam, kamu çalýþanlarýnýn bugün geldiði noktada mali ve sosyal haklar bakýmýndan her geçen gün bir önceki yýlýný arar hale geldiðini belirterek, þöyle dedi; "Kamu çalýþanlarý kredi kartý ve bankalara mahkum olmuþtur. Maliye Bakanlýðý çalýþanlarýna; geçen ramazan ayýnda ortalama 600,00 TL almýþ olduðunuz mesainizi alabiliyor musunuz? Çocuklarýnýzla daha rahat iftar yapabiliyor musunuz? Adalet Bakanlýðý çalýþanlarý; sizlerin bir önceki ramazan ayýnda aldýðýnýz yol parasý, havuz parasý, nöbet ücretleri ve mesainizi alabiliyor musunuz? Ýçiþleri çalýþanlarý, nüfus çalýþanlarý; devletin nerde angarya iþi varsa sýrtýna yüklediði Ýçiþleri çalýþanlarý: siz kýyasladýnýz mý? Veya nüfus çalýþanlarýnýn daha 2011 seçimlerinde söz verip te alamadýðýmýz ek ödemeyi unuttunuz mu? Sosyal Güvenlik Kurumu çalýþanlarý; Ýþ-Kur çalýþanlarýnýn ikramiyelerimiz ne oldu? Gençlik spor daha rahat ve daha iyi bir konuma mý geldi? Ýnsanlýk ayýbý olan 4/C'lilere kadro mu verildi? Aile yardýmý mý verildi? Tüm bu olumsuzluklara, hukuksuzluklara, 'ben istedim oldu, benim adamým, benim sendikam, çamurdan olsun benden olsun' anlayýþýna raðmen kendisi için istemediðini baþkasý için istemeyen, içinde Allah korkusu olan, her þeyin adil, adaletli, þeffaf olmasýný isteyen siz Türk Büro-Sen gönül erleri varsýnýz. Bizler sizlere layýk olmak için daha fazla çalýþacaðýz, daha fazla üreteceðiz ve hep sizin için var olacaðýz. Bizler Yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz çalýþmalarýmýzla var olacaðýz. BAYRAM KAMPANYASI Duþakabin Cam Balkon Bu güne kadar tam 13 Tane farklý hükümetle çalýþtýk ve hep üye sayýmýzý arttýrdýk. Hiç kimseye eðilmedik, bükülmedik. Çünkü biz Ancak Cenabý Allah'ýn huzurunda eðiliriz." Eylül'de yüksek lisans Sami Çam, sýn bir yýl içinde serdikal faaliyetler hakkýnda þu þu bilgileri verdi; "Son bir yýl içerisinde Kamu Sen'le ortaklaþa yapmýþ olduðumuz bir çok faaliyet gerçekleþtirdik. Halk eðitim ve Milli eðitimden alýnan desteklerle farklý 6 deðiþik alanda kurslar düzenledik. Sayýn Genel Baþkanýn katýlýmýyla "Anayasa Çalýþmalarý kapsamýnda Milli Birlik Meselemiz." adlý paneli düzenledik. 23 mayýs 2012 toplu sözleþmeye karþý maaþ için hem mesailer için 27 þubat 2013 tarihinde iþ býrakma eylemleri yaptýk. Prof. Dr. Mustafa Erdem 'Türkiye Meseleleri ve Milli Birliðimize Yönelik Tehditler' konulu konferans düzenledik. 3 Mayýs 2013 tarihinde Kamu-Sen hatýra ormanýný oluþturduk. 3 Mart 2012 tarihinde baþladýðýmýz Yönetim organizasyon alanýna Yüksek lisansýmýzý tamamladýk. Birilerinin gýpta ettiði, beceremediði Yüksek Lisans gerçekleþtirdik ve 62 arkadaþýmýz belgelerini aldýlar. Ve yine þu anda 40 kiþiyi bulan yeni kayýtlarýmýzla inþallah eylül ayýnda "Kamu yönetimi ve siyaset Bilimi" alanýnda 2. kez yüksek lisans sýnýfýný açacaðýz. Vakýfbank Genel Müdürlüðü yetkililerle yapýlan görüþmüþlerde üyelerimize bireysel emeklik, hayat sigortasý ve ferdi kaza sigortasý gibi konularý 12 Aðustos sonrasý banka görevlileri sizleri ziyaret ederek bilgilendirme yapacaklardýr." Türk Büro Sen'in zam taleplerini dile getiren Çam, 2014 ve 2015 yýlý için ayrý ayrý zam istediklerini belirten Çam, þöyle devam etti; "1 Aðustos da baþlayacak olan toplu görüþme sürecinde Türkiye Kamu-Sen taleplerimiz açýkladý. Bir kez daha kýsaca hatýrlatmak isterim. Tüm kazançlarýn emekli keseneðine dahil edilmelidir. Yýlda iki kez Ramazan bayramý ve Kurban bayramý öncesi 843,00 TL bayram ikramiyesi verilmedir yýlý için zam verilmeli ve 2015 yýlý için de zam verilmelidir. 4/C'li çalýþanlara ve tüm sözleþmelilere kadro verilmelidir. Yardýmcý hizmetliler GÝH sýnýfýna geçirilmelidir. Fazla mesai ücreti normal saat baþý ücreti olarak düzenlenmeli ve verilmelidir. Daha öce ulaþýlan 161 madde acilen uygulamaya geçirilmelidir. Bu talepleritüm kredi miz makul ve karþýlanabilir taleplerdir. Siyaset kurumukartlarýna nun ekonomik tercihlerini taksit nasýl kullanmasý ile ilgilidir. Ekonomik tercihlerini vaimkaný tandaþýmýzý mutlu etmeye ve geliri adil paylaþma yönünde kullanýlýrsa kamu çalýþanlarýnýn yüzü gülecektir." PVC Metretülü Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: Türk Büro-Sen iftarda buluþtu Kamu-Sen'e baðlý Türk Büro-Sen üyeleri iftar yemeðinde bir araya geldi. amu-sen'e baðlý K Türk Büro-Sen üyeleri iftar yemeðinde bir araya geldi. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Bosna Parký'nda düzenlenen iftar yemeðine Defterdarý Ýhsan Özbay, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Türk Büro-Sen Genel Baþkaný Fahrettin Yokuþ, Kamu-Sen Baþkaný Mahmut Alparslan, Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam, sendika yönetici ve üyeleri katýldý. Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam'ýn konuþmasýnýn ardýndan Genel Baþkan Fahrettin Yokuþ ülke gündemini deðerlendirdi. Ýftar, konuþmalarýn ardýndan yapýlan dua ile sona erdi. Ýftarda ülke gündemine iliþkin deðerlendirmeler yapýldý. Ýftar Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Bosna Parký'nda düzenlendi. 5

6 6 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Suriye Ýçin Ýftarýmýzý Paylaþma Vakti Ö zgür-der, tüm þubeleriyle Suriyeli muhacirlere yardým amaçlý Ramazan ayýna has etkinlik takvimi için kollarý sývadý. Ramazan ayý boyunca sürecek olan Suriye Ýçin Ýftarýmýzý Paylaþma Vakti isimli kampanya aracýlýðýyla oruç ikliminde ümmet bilinci, Ýslam kardeþliði, yardýmlaþma ve dayanýþma bilincinin daha bir kavileþmesi amaçlanýyor. Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, baþlatýklarý Ý ÝHH dan zekat çaðrýsý HH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, zekatlarý savaþ, iþgal ve doðal afet bölgelerinde yaþayan maðdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný bildirdi. Özkabakçý, yaptýðý yazýlý açýklamada zekatýn anlamý, zekat verilecek öncelikli gruplar, zekatýn ne zaman verileceði, yardým kuruluþlarý aracýlýðýyla zekat verilmesi gibi hususlara açýklýk getirdi. Özkabakçý nýn notlarý þöyle; Zekâtlarýnýzý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyoruz ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 2013 yýlý Ramazan ayýnda da yardýmseverlerin zekâtlarýný dünyanýn dört bir yanýndaki savaþ, iþgal ve doðal afet bölgelerinde yaþayan maðdurlara ulaþtýrmaya devam ediyor. Ýslam dini ölçülerine göre zengin olan Müslümanlarýn mallarýnýn en az kýrkta birini vermesi ile gerçekleþen zekât ibadeti, Ýslam'ýn beþ þartýndan bir tanesidir. Özellikle Ramazan ayýnda yoðunlaþan yardým ve hayýr faaliyetleri ile birlikte artan zekât baðýþlarý, Selim Özkabakçý yardým kuruluþlarý aracýlýðýyla da tüm ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlýyor. Vakfýmýz, dünyada ki maðdurluk yoksulluk mazlumluk durumlarýný göz önünde bulundurarak, kendine ulaþmýþ olan zekât, fitre, sadaka ve diðer baðýþlarý (eðer baðýþçýnýn özellikle ulaþmasýný istediði bir yer yoksa) tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmayý amaçlamaktadýr. Zekâtlar verilirken öncelik sahibi olan grup hangisidir? Zekât ve fitre vermede ihtiyaç sahibi yakýnlarýmýz ve malýn kazanýldýðý muhitteki diðer ihtiyaç sahipleri öncelikle hak sahibidir. Ancak yaþadýðýmýz çaðýn saðladýðý imkânlardan dolayý, tüm dünyada ki ihtiyaç sahipleri ile iletiþim halindeyiz. kampanya ile ilgili þunlarý söyledi; Gerek Suriye nin direniþçilerin kontrolündeki iç bölgelerinde gerekse de Türkiye sýnýrlarýnda muhacir düþmüþ kardeþlerimize yönelik olarak yardým faaliyetlerini ger- ALBARAKA TR POSTA HESAP NO: çekleþtirmeye devam eden Özgür-Der, Ramazan ayýna has etkinlik takvimini açýklayarak kollarý sývadý. Ramazan ayý boyunca sürecek olan Suriye Ýçin Ýftarýmýzý Paylaþma Vakti isimli kam- Öyleyse zekâtlarý verirken en muhtaç olan insanlardan baþlamak ve o kardeþlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlamak gerekir. Zekât vermek için Ramazan ayýný beklemek zarureti var mý? Yoktur. Zekâtý vermek için hicri takvime göre nisab miktarý mala 1 yýl sahip olmak gerekir. Bu miktara sahip olunduðu andan itibaren bir yýl takip edilir ve dolunca zekat verme süresi baþlar. Yani Ramazan'da verme þartý yoktur; ancak Ramazan'da ibadetlere verilen ecirlerin fazla olmasý, kiþileri Ramazan'da zekât vermeye sevk etmektedir. panya aracýlýðýyla oruç ikliminde ümmet bilinci, Ýslam kardeþliði, yardýmlaþma ve dayanýþma bilincinin daha bir kavileþmesi amaçlanýyor. Ramazan ayý boyunca Türkiye genelinde Özgür-Der genel merkez ve þubeleri düzeyinde devam eden kampanyada belirlenen kiþi baþý kumanya bedeli 50 TL. Bunun yaný sýra duyarlý insanlarýn fitre ve zekât adý altýndaki infaklarýný da Suriye Ýçin Ýftarýmýzý Paylaþma Vakti kampanyasý çerçevesinde yerine ulaþtýrýlmak üzere kabul ediyoruz. dedi. HESAPLAR: ALBARAKA TR POSTA HESAP NO: ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, zekat çaðrýsýnda bulundu. Zekât veya fitre verirken verilen kiþiye söylemek gerekir mi? Zekât veya fitre verirken verilen kiþiye söylemeye gerek yoktur. Fakat hayýr kurumlarýna verilirken ne olarak verildiði mutlaka bildirilmelidir. Zekât, bizim ulaþamayacaðýmýz yerlerdeki yoksul insanlara veya yardým kuruluþlarý vasýtasýyla ulaþtýrýlabilir mi? Ulaþtýrýlabilir. Zekâtta asýl olan "temlik"tir. Ayette sayýlan sekiz sýnýfa tahsis edilmesidir. Ancak kimi durumlarda zekât veren kimse, zekâta en fazla ihtiyaç duyan hak sahiplerine ulaþamayabilir. Böyle durumlarda "vekâlet" sistemi ile uzak yerlerdeki hak sahiplerine zekâtý ulaþtýrmak mümkün olur. Þöyle ki, zekât verecek kimse, zekâtýný uzak bir memlekette bulunan fakir ve muhtaçlara ulaþtýrmak istiyorsa, bunu yapabilecek kiþi kurumlara vekâlet vererek zekâtýný teslim eder. O kiþi veya kurum da, o kiþi adýna belirtilen yerdeki fakir ve muhtaca zekâtý teslim eder. Böylece hem maksat hasýl olmuþ olur, hem de temlik þartý yerine getirilmiþ olur." Anýz yakan geleceðini yakar T MMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, son günlerde meydana gelen anýz yangýnlarýnýn ormanlýk alanlara sýçrayarak ormanlara zarar verdiðini belirterek, çiftçileri anýz yakma konusunda uyardý. Hububat hasadýndan sonra toprak iþlemede kolaylýk saðlamak, hastalýk ve zararlýlarla mücadele edilmesi, yabancý ot kontrolü ve hasat sonrasý artýklarýn ekonomik bir deðer taþýmadýðý düþünceleri ile ve çoðu zaman bir alýþkanlýk haline geldiði için yasak olduðu halde anýz yakma olaylarýyla karþýlaþýldýðýný kaydeden Þahinbaþ, þu uyarýlarda bulundu; Hububat hasadý sonrasýnda geriye kalan anýzýn yakýlmasý telefon ve enerji iletim hatlarýnýn yanmasý, sis oluþumu nedeniyle çeþitli trafik kazalarýna yol açmasý, hasat edilmemiþ komþu tarlalara yangýn sýçramasý, yakýn köylerdeki hayvan barýnaklarýnýn ve yerleþim birimlerinin yanmasý gibi birçok riskleri ortaya çýkarmaktadýr. Bölgemizde anýz yakma sonucunda çýkan yangýnlar, her yýl milyarlarca liralýk maddi zararlara neden olmaktadýr. Anýz yakmanýn zararlarý sadece bunlarla sýnýrlý deðildir. Ayrýca; anýz yangýnlarý toprak içerisindeki faydalý canlýlarýn ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasýna neden olur. Anýz yakýlan toprakta bitkilere yarayýþlý besin maddeleri azalmakta ve zamanla topraðýn verimliliði düþmektedir. Verimli tarým topraklarýmýz zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir. Anýz yakýlmasý su ve rüzgâr erozyonunu artýrmakta, bu nedenle topraðýn en deðerli üst katmanlarý rüzgâr ve su ile taþýnarak yok olmaktadýr. Anýz yakma sonucunda doðal denge bozularak zararlý böcekler ve hastalýklar çoðalmaktadýr. Amacýmýz, tarýmsal üretimin ana kaynaðý olan topraðýn biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapýsýnýn ve çevrenin korunarak, doðal denge içerisinde topraðýn verimliliðinin sürdürülebilirliði için gerekli önlemleri almak, hububat tarýmýnda hasadý takiben topraðýn yapýsýna ve çevreye vereceði zarar göz önüne alýnarak, anýz yakýlmasýnýn önlenmesi için alýnacak önlemleri ve çiftçileri bilinçlendirerek, halkýn anýz yangýnlarýna karþý hassasiyet göstermesini saðlamaktýr Anýz yangýnlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý için; Biçerdöverle hasattan sonra tarlada kalan saplar sap parçalama makinesi ile parçalanýp, parçalanmýþ saplar týrmýklarla toplanmalýdýr. Biçerdöverle hububat hasadý, toprak yüzeyine yakýn yapýlmalýdýr, böylece kalan sap miktarý az olacaðý için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafýndan parçalanmasý daha kolay olacaktýr. Anýzlarýn daha çabuk parçalanýp organik maddeye dönüþmesini saðlamak amacýyla topraða kalan sapýn % Yusuf Þahinbaþ 1'i kadar azot dengeleme gübresi verilmelidir. Yabancý ot ve haþereleri yok etmek için anýzlarýn yakýlmasý yerine ilaçlý mücadele yapýlmalýdýr. Anýz parçalama makinesi ile anýz parçalandýktan sonra ekim makinesi ile ekim yapýlýrken saplarýn ekim makinesi ekici ayaklarýný týkamamasý için topraðý yararak çalýþan balta ayaklý ekim makineleri yerine diskli ayaklar kullanýlmalýdýr. Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk, Oþ Devlet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nde görev yaptý. Kýrgýzistan Mevlüt Uyanýk a müteþekkir eçtiðimiz yýl Baþ- tarafýn- Gbakanlýk dan Kýrgýzistan Oþ Devlet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðýna atanan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ýn 4 Aðustos ta Türkiye ye döneceði bildirildi. Yapýlan açýklamada, Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ýn bir yýldýr Oþ Ýlahiyat Fakültesi nde yaptýðý çalýþmalarýn büyük takdir topladýðý ifade edildi. Kýrgýzistan ýn baðýmsýzlýðýný ilk tanýyan ülke olan Türkiye Cumhuriyeti, Orta Asya'da ilk resmi fakültesi 1993 yýlýnda ortaklaþa olarak açýldý. Bölgesel anlamda önemli bir yere sahip olan Oþ Ýlahiyat Fakültesi'nin 20. kuruluþ yýlý münasebetiyle fiziksel mekan yenileme çalýþmalarý, Ýmam Hatip Okulu nun açýlmasý gibi önemli projelere imza atan Prof. Dr. Uyanýk bölge halký tarafýndan da çok sevildi. Türkiye ve Kýrgýzistan arasýndaki iliþkiler açýsýndan bir yýl önce Baþbakanlýk tarafýndan önemli bir göreve atanan Prof. Dr. Uyanýk'ýn yaptýðý çalýþmalar Kýrgýzistan Oþ Devlet Üniversitesi Rektörü nün de gözünden kaçmadý. Öðrenci organizasyonlarý, Kýrgýz resmi kurumlarý (Valilik, Belediye Baþkanlýðý ve Müftülük) ve halký ile sýcak iliþkileri, Ramazan etkinlikleri, Serahsi Türbesi nin açýlýþýnda ki gayretleri ve Oþ Ýlahiyat Fakültesi'nin halk ile kaynaþmasý gibi sosyal projeleri baþarý ile yürüten Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk a, Rektör Prof. Dr. Ýsakov Kanibek cübbe giydirerek teþekkür plaketi takdim etti. Teþekkür töreninde konuþan Oþ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýsakov Kanibek, Uyanýk ýn üniversiteleri için büyük kazaným olduðunu, yapmýþ olduðu çalýþmalar ve bilimsel katkýlar ile Kýrgýz halký tarafýndan da çok sevildiðini bu sebeple kendisine çok teþekkür ettiklerini ve 4 Aðustos ta ülkesine dönecek olan Mevlüt Uyanýk'a minnettar olduklarýný belirtti. Türkiye ye de atayurttan selamlar gönderen Prof. Dr. Kanibek, Anayurt ile atayurt arasýndaki gönül köprüsünün oluþmasýna katkýsý olan Prof. Dr. Uyanýk gibi tüm dostlara özellikle teþekkürü bir borç biliyoruz. diyerek konuþmasýný tamamladý. Kýsa bir konuþma yapan Prof. Dr. Uyanýk da, Atayurtta bulunmaktan ve elimizden Mevlüt Uyanýk, OÞ da imam hatip okulu açýlmasýna vesile oldu. iliþkimiz binlerce yýllýk gelenekte olduðu gibi devam edecektir. Kýrgýz halkýnýn bizlere göstermiþ olduðu teveccühten dolayý bende çok teþekkür ediyorum. diye konuþtu. geldiðince Kýrgýz halký ile olan dostluk ve kardeþliðimize katký saðlamaktan büyük onur duyuyorum. Bundan sonraki süreçte de gönül baðýmýzý koparmayacaðýz ve kardeþlik Mevlüt Uyanýk ýn baþarýlý çalýþmalar yaptýðý belirtildi. Prof. Dr. Uyanýk bölge halký tarafýndan da çok sevildi. Mevlüt Uyanýk, fakültede önemli çalýþmalarý imza attý. Rektör Prof. Dr. Ýsakov Kanibek, Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk a cübbe giydirerek teþekkür plaketi takdim etti. Hitit Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimler Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk, 4 Aðustos'ta Türkiye'ye dönerek Üniversitedeki görevine baþlayacak.

7 Manisa üzümünü aratmýyor O rtaköy merkez ile Aþdaðul Beldesi nde yetiþen üzümler, Manisa'yý aratmýyor. Anadolu Su Havzalarý Rehabilitasyonu kapsamýnda yapýlan üzüm baðlarý bu yýl rekoltede ilk sýralara girecek gibi görünüyor. Ýlçede yetiþtirilen üzüm çeþitleri Trakya Ýlkeren, Yalova Ýncisi, Alfons, Ata Sarýsý ve Öküz gözü çeþitlerinden oluþuyor. Üreticilerden Durmuþ Arat, Anadolu Su Havzalarý Rehabilitas- S on yapýlan bir araþtýrmaya göre Ýzmir de Çorum nüfusuna kayýtlý 35 bin 662 Çorumlu yaþýyor. Ýzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (ÝAOSB)'nin aylýk yayýn organý Atatürk Organize Haber dergisinin Temmuz 2013 sayýsýnda göç konusu masaya yatýrýldý. Türkiye'nin 60 ilinde yokluk sebebiyle baba ocaðýnda tutunamayan kiþilerin, iþ ve aþ umudu olan yerlere göç ettiði rakamlarla vurgulandý. Bölgeler arasý uçurumda Þili ile birlikte ilk sýrada olan Türkiye'de, TÜÝK'in Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS)'ne göre döneminde net göçün yaklaþýk yüzde 83'ünün yedi merkeze yöneldiði açýklandý. Her yýl yaklaþýk 2,5 milyon kiþinin nüfus adresinin deðiþtiði, göç edenlerin deðiþmez adresininse Ýstanbul olduðu bildirildi. Ç orum'un Sungurlu ilçesinde günlük olarak yayýnlanan Sungurlu'nun Sesi Gazetesi, 44. yayýn yýlýna girdi. Sungurlu'nun Sesi Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Muammer Özel, Sungurlu'nun Sesi Gazetesi'nin 44. yýlýný kutlamanýn gurur ve mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Yerel gazete çýkarmanýn zorluðuna iþaret eden Özel, "44 yýl önce kurulan ve bugünlere gelen gazetemiz, okuyucularýmýzla olan sevgi baðý ile güçlendi. Bizler toplumun gözü, kulaðýyýz. Her zaman vatandaþlarýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. Özel, "Geliþen teknoloji ile birlikte bireylerin haber alma özgürlükleri geniþlemektedir. Bütün bu geliþmelere raðmen gazetelerin hayatýmýzdaki rolü hiçbir zaman deðiþmemek- yonu Projesi kapsamýnda üzüm baðý yetiþtiriciliðine baþladým. Bu yýl Ekonomik büyüme ve milli gelir hýzlanýnca, iþin ucu görününce göç de hýzlanýyor, yavaþlayýnca göç de soluklanýyor. Milli gelirin yüzde 5'e yakýn küçüldüðü 2009'da, net göç de yüzde 27 geriledi ve 190 bine indi. Büyümenin ortalama yüzde 9 dolayýnda olduðu 2010 ve 2011'de ise net göç hýzla arttý, yýllýk 265 bine ulaþtý. Büyümenin yüzde 2'lere gerilediði 2012'de net göç hýzla yavaþladý ve 2011'e göre yüzde 34 azaldý. Ýstanbul cazibe merkezi Türkiye'de bölgeler arasýndaki uçurum deðiþmiyor. 10 yýlda dýþarýdan 400 milyar dolar dýþ kaynak giriþi olmasýna raðmen Ýstanbul, inþaat ve tüketim aðýrlýklý bir megapol olmasý sebebiyle göç almaya devam etti dönemindeki her 100 net göçün 35'i Ýstanbul'un tedir. Birçok alanda hizmet eden gazetemiz, yerel medyamýza sahip olduðu yayýn anlayýþý, tarafsýz ve ilkeli basýn duruþu ile örnek teþkil et- Üzüml Ortaköy merkez ile Aþdaðul Beldesi nde yetiþiyor. rekoltenin iyi olacaðý bahar mevsiminde belli olmuþtu. Bir asma çubuðunda adet salkým görülüyor. Üzüm ticareti yapanlar baðýmý ziyaret ediyorlar. Siyah üzümlerin kilogramýný 2 liradan sattým. Çok memnunum. Bana bu iþi yapmama sebep olanlardan ve devletimizden Allah razý olsun. dedi. Anadolu Su Havzalarý Rehabilitasyonu Projesi nin Ýl Özel Ýdaresi ve bir kýsmýnýn da vatandaþlarýn kendi çalýþmalarý ile olduðu, bu çalýþmalara ise Ýlçe Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü çalýþanlarýnýn katkýsý ve rehberliði sayesinde ulaþýldýðý belirtildi. Ýzmir de 35 bin 662 Çorumlu var Son yapýlan bir araþtýrmaya göre Ýzmir de Çorum nüfusuna kayýtlý 35 bin 662 Çorumlu yaþýyor. yolunu tuttu. TÜÝK verilerine göre Ýstanbul, döneminde yýllýk ortalama 64 bin net göç alýrken (yüzde 35), onu 48 bin yýllýk net Tekirdað'ý kapsayan Batý Marmara, net göçlerden yüzde 11 pay alýrken Ýzmir merkezli Ege Bölgesi'nin payý yüzde 9 odu. Akdeniz ise 2011 insanlar var. Ýkamet adresi Ýzmir olan yaklaþýk 4 milyon nüfusun yarýdan fazlasý, baþka yerde doðup göç etmiþ olanlardan. Ýzmir göç ile komþusu ve 2012'de net göç doðumlu, daha resmî Kocaeli, Bursa'yý içeren almak yerine net göç ifadeyle nüfusu Ýzmir'e Doðu Marmara Bölgesi verdi ve beþ yýldaki net kayýtlý olanlar, burada yaþayanlarýn yüzde (yüzde 26) izledi. göçlerden payý yüzde 43'üne yaklaþýyor. Ankara ve Konya'nýn 1'de kaldý. Ýzmir de yaþayan Çorum dahil olduðu Batý 81 ilinden insan nüfusuna kayýtlý kiþi Anadolu'ya ise yýlda net var sayýsý ise 35 bin 662. Bu göçün yüzde 18'ini Ýzmir'de, birçok rakam Çorum un orta oluþturan 33 bin metropolde olduðu gibi büyüklükteki bir dolayýnda net göç oldu. Türkiye'nin 81 ilinden ilçesinin nüfusuna denk Balýkesir, Çanakkale ve düþüyor. Sungurlu nun Sesi 44 yaþýnda SES 17 yaþýnda mektedir. Gazetemiz dün olduðu gibi bugün de Atatürk ilke ve inkýlaplarýndan taviz vermeden, sorumlu gazetecilik ilkesi ile Sungurlu'da okuyucunun gözü kulaðý olmaya devam ede- Muammer Özel cektir" ifadelerini kullandý. Özel ayrýca, "www.sungurlununsesi.net isimli sürekli güncel tutulan internet adresi ile de gazetemiz, Sungurlu'nun dýþýnda yaþayan hemþerilerimize sýcak geliþmeleri aktarýyor" þeklinde konuþtu. Özel, kuruluþ yýldönümü nedeniyle kendilerini kutlayan okuyu- Çorum'un Sungurlu ilçesinde günlük olarak yayýnlanan Sungurlu'nun Sesi Gazetesi, 44. yayýn yýlýna girdi. cularýna, bürokratlara, kendilerini yalnýz býrakmayan dostlarýna teþek- siyasilere ve çalýþanlarýna, bu mutlu gününde kür etti.(ýha) Aðustos 1996 yýlýnda kurulan Saðlýk ve Sosyal 1Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi 16 yýlý geride býraktý. SES'in iskeletini oluþturan sendikalarýn kuruluþunun da KESK'e baðlý diðer sendikalar gibi sancýlý olduðunu belirten SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Fiili mücadele sonucu Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri mücadelesine katýlmýþlardýr. Kuruluþ yýllarýnýn, Türkiye nin faili meçhul (-belli-) cinayetlerinin yoðun olduðu döneme denk gelmesi, SES yönetici ve üyelerinin de büyük ölçüde demokrasi ve insan haklarý mücadelesi içinde olmasý nedeniyle yitirdiklerimiz oldu. Onur üyelerimiz olan Necati Aydýn, Ayþenur Þimþek ve Behçet Aysan baþta olmak üzere bu mücadelede yitirdiðimiz Þehmus Akýncý, Hasan Kaya, M. Emin Ayhan, Zeki Tanrýkulu, Ýdris Çelik, Oktay Türkmen, Veysi Sýzlanan, Hamit Pamuk, Recai Aydýn, Semra Bayram, Namýk Erdoðan, Yasemin Demir, Eduard Tanrýverdi, Eyyüp Gökoðlu, Ferman Altun, Ýkram Damlayýcý arkadaþlarýmýzý saygýyla anýyoruz. Yitirdiðimiz bu arkadaþlarýmýz halen mücadelemize ýþýk tutuyor. dedi. SES kuruluþ yýldönümünün TÝS görüþmelerinin baþladýðý bir döneme de denk geldiðini ifade eden Kocatüfek, son olarak þunlarý söyledi; TÝS dönemine dair çýkardýðýmýz mücadele programýmýz ile masada, sokakta ve iþyerlerinde fiili ve meþru mücade- Merter Kocatüfek le geleneðimize denk bir çalýþma ile emek ve demokrasi mücadelemizi yükselteceðiz. PERÞEMBE 1 AÐUSTOS Baba mesleðini sürdürüyor O Osmancýk'ta pide ustasý bayan, baba mesleðini devam ettirmenin mutluluðunu yaþýyor. smancýk'ta pide ustasý bayan, baba mesleðini devam ettirmenin mutluluðunu yaþýyor. Gemici Mahallesi'nde pide fýrýnýnda çalýþan Þeyda Maraz, çocukluðundan bu yana baba mesleði olan fýrýncýlýða ilgi duyduðunu söylüyor. Genç kýz pasa taþýyarak baþladýðý meslekte ilerleme saðlayýnca babasýnýn icazeti ile ocak baþýna geçmiþ. Maraz, bu süreci þöyle anlatýyor; Babam ve amcam yýllardýr fýrýncýlýk yapýyor. Ben de çocukluktan bu yana bu mesleðin içerisinde yetiþtim. Hamur yoðurdum ve pasa taþýdým. Babam meslekteki geliþmemi beðenmiþ olacak ki, bir gün kendimi ocak baþýnda hamur açarken buldum. Osmancýk METEM de çocuk geliþimi ve eðitimi ahalli Ýdareler MGenel Müdürlüðü Mahalli Ýdarelere Ait Kardeþ Kent Ýstatistiki Verileri ni açýkladý. Erzurum un Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve Ukrayna dan bir, Ýran dan ise iki þehirle kardeþ belediye olduðu bildirildi. ERZURUM UN KARDEÞLERÝ yýllarý arasýnda Erzurum Büyükþehir Belediyesi 2006 yýlýnda Çin Halk Cumhuriyeti Heilongjiang, 2010 yýlýnda Ýran Urumiye, 2011 yýlýnda Ýran Tebriz, 2012 yýlýnda Ukrayna Bahçesaray belediyeleriyle kardeþ kent olurken, Erzurum Yakutiye Belediyesi de 2010 yýlýnda Rusya nýn bölümünde okuyorum fakat fýrýncýlýk iþi tam bana göre. Ekmek ve pide üretimi iþini çok seviyorum. Önce arkadaþlarým ve çevremdeki insanlar yaptýðým iþi çok yadýrgadýlar ve beni eleþtirdiler, ben eleþtirilere aldýrýþ etmedim. Aile bütçesine katkýda bulunmak ve baba Serpukhov kentiyle kardeþ oldu. DOÐU NUN 21 KARDEÞ KENTÝ Mahalli Ýdarelere Ait Kardeþ Kent Ýstatistiki Verilerine göre Doðu Anadolu Bölgesi Ýlleri Malatya ve Kars 4, Iðdýr, Elazýð ve Aðrý 2, Erzincan ve Bitlis ise bir kardeþ kente sahip bulunuyor. Malatya Suudi Arabistan ýn Mekke, Almanya nýn Saarbrüchen Belediyeler Birliði, ABD Baton Rouge; Kars Gürcistan Ahadzaki, Azerbaycan Gence, Norveç Kirkenes, Azerbaycan Mingeçevir; Iðdýr Azerbaycan Nahcivan, Azerbaycan Þamaðý; Gümüþhane Azerbaycan Ýmiþli; Genç kýz pasa taþýyarak baþladýðý meslekte ilerleme saðlayýnca babasýnýn icazeti ile ocak baþýna geçmiþ. mesleðini severek icra etmek her genç kýza nasip olmaz. Eðer siz iþinizi doðru yaptýðýnýza inanýyorsanýz, yapýlan iþin erkek veya kadýn mesleði olmasý önemli deðil. Yapýlan iþte kadýn erkek ayrýmý olmamalý. Önemli olan kalitedir. Ben aile bütçesine katkýda bulunurken bir öðrenci olarak Elazýð Kazakistan Akmola, Elazýð Karakoçan Hollanda Lahey; Aðrý Ýran Maku, Aðrý Patnos Ýngiltere East Riding Of Yorkshire ile kardeþ kent. TÜRKÝYE ÝLLER DAÐILIMI Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü verilerine göre Türkiye illeri kardeþ kent sayýlarý daðýlýmý þöyle: Ýstanbul 219, Ýzmir 123, Bursa 100, Ankara94, Antalya 72, Konya 39, Muðla, Kocaeli 33, Eskiþehir 30, Mersin 28, Yalova 26, Tekirdað 25, Kýrklareli 23, Balýkesir, Gaziantep 22, Çanakkale 19, Edirne 18, Aydýn 17, Denizli, Samsun 16, Adana 15, Manisa, sorumluluðumun da bilincindeyim. Bir yandan eðitimimi sürdürürken bir yandan da bu mesleði öðreniyorum. Önemli olan üretici olmaktýr. Ablam da 19 Mayýs Üniversitesi nde Týbbi laboratuvar bölümü öðrencisi olmasýna raðmen Ramazan ayýnda bizlere yardým ediyor. Çorum un 3 kardeþi var Trabzon 14, Kayseri, Sakarya, Zonguldak 13, Afyonkarahisar, Nevþehir 12, Kýrþehir, Kütahya 10, Bilecik, Mardin 8, Isparta 7, Hatay, Sivas, Tokat 6, Amasya, Erzurum, Giresun, Niðde, Sinop, Þanlýurfa 5, Bolu, Kars, Malatya, Uþak, Yozgat, Karabük, Düzce 4, Adýyaman, Burdur, Çorum, Kahramanmaraþ, Ordu, Rize, Kýrýkkale, Bartýn, Osmaniye 3, Aðrý, Diyarbakýr, Elazýð, Iðdýr 2, Bitlis, Erzincan, Gümüþhane, Karaman, Þýrnak, Kilis 1. Artvin, Bingöl, Çankýrý, Hakkari, Kastamonu, Muþ, Siirt, Tunceli, Van, Aksaray, Bayburt, Batman ve Ardahan illerinin ise kardeþ kenti Kasaplar Odasý na eðitim hatýrlatmasý asaplar ve KCelepler Odasý eski Baþkan Vekili Recep Gür, Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý yetkililerine çaðrýda bulunarak iþ güvenliði eðitimleri konusunda geç kalýnmamasý tavsiyesinde bulundu. Gür, risk eðitimi almayan ve risk analizi yaptýrmayan esnafa aðýr cezalarýn yolda olduðunu hatýrlatarak, Kasaplar ve Celepler Odasý nýn üyelerine biran önce bu eðitimi aldýrmasýný tavsiye etti. Kasaplar ve Celepler Odasý eski Baþkan Vekili Recep Gür, Kasaplar ve Celepler Odasý yetkililerine yaptýðý uyarýda þu görüþlere yer verdi: Recep Gür Risk eðitimi almayan ve risk analizi yaptýrmayan esnafa aðýr cezalar olduðunu hepimiz biliyoruz. 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüðe giren Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile her iþyerinin iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi ile iþyeri risk analizine tabi tutulacaðý hususunda yapýlan haberler doðrultusunda, her oda kendi üyelerine iþ saðlýðý eðitimleri vermeye baþladý ve bu eðitimler aralýksýz devam ediyor. Risk eðitimi almayan ve risk analizi yaptýrmayan iþletmelere ilk ay için 3.000, takip eden her ay için ise TL para cezasý kesilecek. Bu durumda eðitim almayan her oda üyesi esnaf ve sanatkarýn bu cezai duruma düþeceði malumunuz. Çorum da ÇESOB un organizasyonunda tüm odalar kendi üyesine çaðrýda bulunarak üyelerine eðitim verirken, neden Kasaplar ve Celepler Odamýz bu eðitimler için esnafýna çaðrýda bulunmuyor. Ýlerleyen günlerde eðitim almayan oda üyesi esnaflar cezalý duruma düþtükleri zaman bu cezayý Oda Baþkaný mý ödeyecek merak ediyorum. Konunun tüm esnaflar açýsýndan çok önemli olduðunu biliyoruz. Uyulmamasý halinde aðýr para cezalarý bulunduðunu biliyoruz. Herkesin yasalara uymak zorunda olduðunu biliyoruz. Biz bunlarý biliyoruz da Kasaplar ve Celepler Odasý neden bilmiyor. Kendisine konunun önemini bir kez daha hatýrlatýyorum. Sakýn ciddiye almamazlýk yapmasýn. Cezalý duruma düþecek olanlar sadece biz deðiliz. Kendisinin de iþyeri var unutmasýn.

8 8 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 R amazan Elveda ya þehr-i 24 RAMAZAN Ayet-i Kerime Rabbimiz! Hesabýn görüleceði gün, beni, annebabamý ve bütün inananlarý baðýþla. (Ýbrahim Suresi/41) Ýmsak Ýftar Anadolu da dört veli dört Târik 24 Ahi Evran Ahilik ve Fütüvvet Ethem ERKOÇ ilkeleri: net Anadolu'da Ahilik teþkilatýnýn kurucusu Ahi Evran-ý Veli, debbaðlýk (dericilik) mesleðini icra ettiðinden dolayý öncelikle debbað esnafýnýn pîri olarak bilinir. Ahi Evran, baþlangýçta I. Alaattin Keykubat'ýn büyük destek ve yardýmlarýyla tasavvufi düþüncesini ve fütüvvet ilkelerini tekke ve zaviyelerde þeyh-mürit iliþkilerine, iþyerlerinde de usta, kalfa ve çýrak münasebetlerine uygulamýþ ve bu çerçevede ekonomik hayatý düzenleyerek Anadolu'da Ahiliðin kuruluþunu gerçekleþtirmiþ ve teþkilatlanmasýný saðlamýþtýr. Bu teþkilat, zamanla þehirlerde esnaf ve tüccarý örgütlemekle kalmamýþ, köylerde bile büyük nüfuz saðlamýþtýr. Ahilik, tasavvufta önemli bir yer tutan uhuvveti (kardeþliði) hatýrlatmasýndan dolayý kolayca kabul görüp yayýlmýþtýr. Ancak Ahiliðin kuruluþ ve felsefesi, islamýn ilk asýrlarýndan beri görülmeye baþlayan "fütüvvet" teþekküllerinde yer almýþtýr. Bu teþkilat, hicretin III. Yüzyýlýndan, miladi IX. yüzyýldan itibaren esnaf birlikleri olarak ortaya çýkmýþtýr. Fütüvvet; gençlik, kahramanlýk, cömertlik anlamlarýna gelir. Bu kelimenin kökü sayýlan 'feta' da genç, yiðit, cömert anlamlarýndadýr. Hz. Peygamber (sav)in "Ali'den baþka feta, Zülfikar'dan baþka kýlýç yoktur." Hadis-i þerifiyle fütüvvetin ilgisi vardýr. Hz. Ali, 'feta' kimliðiyle sembol haline gelmiþtir. Fütüvvetnamelerde buna özel yer verilmiþ ve vurgu yapýlmýþtýr. Bazý alimler fetayý sufi, fütüvveti de tasavvuf olarak tarif etmiþlerdir. Bu çerçevede feta, nefis putunu kýran kiþidir demiþler ve fütüvveti de sünnete uymak þeklinde tanýmlamýþlardýr. Allah kimseye kaldýramayacaðý yükü yüklemez Yaz aylarýna denk gelen oruç ayýnýn telaþý deyim yerindeyse aylar öncesinden aldý bir çoðumuzu. Uzun yaz günlerinin sýcaðýnda acýkmadan, susamadan oruç tutmanýn yollarý aman aman bir telaþla araþtýldý, uzmanlara soruldu. Sanýrsýnýz oruç tutan insan açlýktan, susuzluktan ölecek. Oysa Ramazan ayý ha bitti bitecek, ne açlýktan ne de susuzluktan kimse ölmedi. Sade vatandaþ ise meseleyi kökten çözmüþ; Allah kimseye kaldýramayacaðý yükü yüklemez diyor tevekkülle. Bu baðlamda fütüvvetin dört temel ilkesi vardýr: a.güçlü iken baðýþlamasýný bilmek, b.öfkeliyken yumuþaklýk gösterebilmek, c.düþmana bile iyi davranmak, d.ýhtiyaç içindeyken bile baþkalarýný kendine tercih edebilmek. Ahiliðin temeli olan Fütüvvet Teþkilatýnýn ilkelerini ve bu baðlamda ahiliðin çalýþma tarzýný "Tütüvvetname"lerden öðreniyoruz. Zira Fütüvvetnameler, tasavvuf çevrelerinin ve mesleki teþekküllerin bir nevi nizamnameleri niteliðindeki risalelerdir. Tarikata girer gibi mesleðe giriþten çalýþma usullerine, günlük hayatta uymalarý gereken esaslara kadar pek çok þey burada yazýlýdýr. Hatta görgü kurallarý diye bilediðimiz bazý davranýþ biçimleri de burada sýralanmýþtýr. Sofra adabýndan alýn da konuþma, su içme, giyinme, evden çýkma, yolda yürüme, davet ve ziyafete iþtirak etme, taziye ve hasta ziyareti, misafirlik, alýþveriþ ve eve eþya getirme, hatta eve girme adabýna kadar her þey vardýr. Ahiliðin kurallarýna uymayanlara verilecek cezalar da burada sýralanmýþtýr. Fütüvvetnamelerde geçmese de Ahi Evraný Veli'nin "Elini, sofraný, kapýný açýk tut. Belini, dilini, gözünü baðlý tut. " gibi vecizeleriyle kýzýna yapmýþ olduðu "Ýþine, aþýna, eþine dikkat et." tarzýndaki öðütleri Ahi teþkilatlarýnda en çok bilinen sözleridir Þükrü Özer Þ ehrin tarihi ve merkezi camisi Ulu Cami nin bahçesindeyiz. Öðle ile ikindi arasý. Vatandaþlardan kimi gölgede banklarda oturuyor. Kimi bulduðu gölgelikte uzanmýþ þekerleme yapýyor. Ramazan ýn son günleri. Bedenler oruca artýk iyice alýþmýþ. Yavaþ yavaþ bayram havasý kaplýyor her yeri. Sokaklarda, evlerde bayram hazýrlýklarý baþladý bile. Bir çoðumuzun hem uzun hem de sýcak yaz günlerinde nasýl oruç tutacaðýz diye derdine düþtüðümüz Ramazan ý bitmeden bir de Ulucamii bahçesindeki vatandaþa soralým istedik. Ýþte bayramý karþýlamaya hazýrlanan sokaktaki vatandaþýn Ramazaný: Ali Baltalý Ramazan bereket ayý Þükrü Özer(70): Ramazan ayý bereket ayý, oruçlarýmýzý rahat tutuyoruz. Ulu Cami nin bahçesinde aðaçlarýn altýnda serin serin oturuyoruz. Allah'ýn nimetleri de bol. Bayramda þehir dýþýndan çocuklarýmýz gelecek, hasret gidereceðiz. Bu artýk bir gelenek haline geldi. Allah herkese hayýrlý bayramlar nasip etsin. Bu sýcakta köyde tapan biçerdik Ali Baltalý(73) : Ramazan ayý 11 ayýn sultaný. Çok þükür bu senede orucu çok rahat tutuyorum. Sýcaklar beni etkilemiyor. Biz köyde yetiþtik. Eskiden bu Ahmet Yýldýrým sýcaklarda köyde tapan biçerdik. Bayramda herkesin olduðu gibi bizim de çocuklarýmýz elimizi öpmeye gelecekler. Bayramý 2 oðlum, 5 kýzým ve torunlarýmla geçireceðiz. Eski bayramlar daha güzeldi Ahmet Yýldýrým(59): Allah a þükür oruçlarýmýzý tutarken zorlanmýyorum. Üstelik sýhhatleniyoruz Allah kimseye kaldýramayacaðý yükü yüklemez zaten. Bayrama gelince; eski bayramlar daha güzeldi. Saygý, sevgi dolu, huzur içindeydi. Þimdi o günlerden, o havalardan eser kalmadý. Dursun Coþkun Ramazan da nefse dur demeyi öðreniyoruz Dursun Coþkun(57): Acýkma-susamadan önce Ramazan Ýslâmiyet in þartlarýndan biridir. Nasýl ki senede bir ya da altý ayda bir hastaneye kontrole gidip çekap yaptýrýyorsak, yýlda bir Ramazan ayýnda da midemizi dinlendiriyoruz. Vücudumuz ve ruhumuz sýhhat buluyor. Maddi durumu iyi olanlar Ramazan ayýnda fakirin halinden daha iyi anlýyorlar. Ekmeðe istedikleri zaman ulaþabilenler Ramazan da envay-i çeþit yiyecek önlerinde dahi dursa yiyemiyorlar. Ramazan nefisle mücadeleyi öðretiyor.

9 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS Sessiz umuda, sessizce cevap veren gençler, iþitme engellilerin dünyalarýna ýþýk olup, Kur an-ý Kerim okumayý öðretiyor. Gökkubbeyi gönül sesiyle çýnlatýyorlar T Erol Taþkan oplumun büyük bir kesimi iþitme engellilerin sessiz çýðlýklarýna kulaklarýný kapatýp, görmezden gelse de, üçü Ýlahiyat öðrencisi, biri ÝÝBF öðrencisi dört genç elele verip taþýdýklarý meþaleyi Müftülüðün destekleriyle ateþledi, sessizliði gönüllerinde çözen iþitme engelliler, þimdi Ulu Camii'nin kubbesini gönül sesleriyle çýnlatýyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn engellilere yönelik planlama ve çalýþmalarýna, gençlerin çabasý güç kattý. Gönüllü olarak iþaret dilini öðrenen gençler, Müftülük tarafýndan takdir edilip cesaretlendirilmiþ ve hemen arz talep dengesi kuruluvermiþ. Kur'an kurslarýnýn manevi havasý, bereketi ve heyecaný bu kursta da hissedilirken, diðerlerinden farklý olan þeyler de yaþanýyor bu kursta. Sessizliðin sesini, en yoðun haliyle iþitip, aslýnda sessizliðin de bir ses olduðunu anlayýveriyorsunuz bu kursta. Sanki kubbeye çarpan, tüm camiye yayýlan bir týný var gibi, sizin ruhunuzun derinliklerine doluveriyor. Dilden öte gönülden dökülen manevi nameler, bu kursu ayrý bir öneme taþýyor. Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri Büþra Budak, Esra Ateþ, Eda Uslu ve ÝÝBF Mezunu Latif Aslan, büyük bir muhabbetle kursa gelen kursiyerlerle, adeta kardeþ olmuþ, aile olmuþlar. Küçük bir hareketin dünya kadar bir mana ifade ettiði bu kursta, mutluluðun resmi gönülden yüze yansýyan muhabbetli bir bakýþa dönüþmüþ. Engellilik konusunda gösterilen hassasiyetin tüm kurumlara örnek olmasýný dileðimiz bu uygulama, iþitme engellilerin gönlünde taht kurmasýnýn yanýsýra, toplumun gönlünde de taht kurmuþ ve tam puan almýþ durumda. Bu iþe emek veren, gönül veren, destek olan her kimse, bu gök kubbede hoþ bir seda býrakmanýn huzurunu gönül rahatlýðý ile yaþamak hakkýdýr. Rabbim emeklerini zayi etmesin.

10 10 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Mýsýrlý Müslümanlar a destek için tüm Çorum halkýný bugün Hürriyet Meydaný nda buluþmaya davet ettiler. Her yer Adeviyye, her yer direniþ Mýsýr daki kardeþleri için Çorum a Adeviyye Meydaný kurulacak Sefer tasýný, seccadeni, komþunu ve vicdanýný al gel Erol Taþkan çýl gösteri yapan silahsýz bir halka karþý vahþice bir operasyon yürütülmektedir. General Sisi bir terör örnadolu Gençlik Derneði öncülüðünde pek çok gütünün elebaþý gibi davranmaktadýr. Tüm dünyanýn sivil topum kuruluþunun da destek verdiði platgözleri önünde savunmasýz masum insanlara gerçek form, Müslümanlar'ý Mýsýr'da yaþanan zulme karþý mermilerle ateþ emri verilmiþtir. Adeviyye Meydaný durmak için Hürriyet Meydaný'na davet etti. "Sefer bir can pazarýna dönüþmüþtür. Olup bitenler karþýtasýný, seccadeni, komþunu ve vicdanýný al gel." slosýnda ideolojik tavýr takýnýp katliamý görmezden gelganýyla yapýlan çaðrýda, Türkiye genelinde yapýlamek ayrý bir insanlýk suçudur. Biz Anadolu Gençlik cak olan protestonun, iftardan baþlayýp sahura kadar Derneði mensuplarý olarak bütün kadrolarýmýzý ve devam edeceði bildirildi. halkýmýzý 1 Aðustos Perþembe günü akþamý HürriAnadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkayet Parký Meydanýna çaðýrýyoruz ve duyarlýlýk sahiný Harun Kaplan ve çalýþmaya destek veren STK'labi olan herkese sesleniyoruz. Vicdanýnýzý, kumanyarýn baþkan ve temsilcilerinin katýldýðý basýn toplantýnýzý, seccadenizi, ailenizi ve komþunuzu alarak Hürsý ile, bugün iftar vaktinde baþlayacak organizasyon riyet Park Meydanýna gelin diyoruz. Perþembe geceharun Kaplan hakkýnda bilgi verildi. si baþta Çorum'da olmak üzere her þehrimizde bir "Her þehirde bir Adeviye Meydaný kurulacak ve Mýsýr'daki Adevviye Meydaný oluþturalým istiyoruz.'' þeklinde konuþtu. kardeþlerimizle kalplerimiz birlikte atacak. Onlarý daha iyi anlasisi Ýsrail'in hesabýna çalýþmaktadýr maya ve yanlarýnda olduðumuzu ilan etmek için tüm ÇorumluMýsýr'daki darbenin ve katliamýn Büyük Ortadoðu Projesilar'ý Hürriyet Meydaný'na bekliyoruz." diyen Harun Kaplan, ifni yürütebilmek için Mýsýr halkýnýn iradesini kýrmaya yönelik tara katýlacak davetlilerden kendi iftarlýklarýný getirmelerini isolduðunu belirten Harun Kaplan, '' Mýsýr Ordusu maalesef Ýsraterken, bu programýn bir iftar ikram programý olmadýðýnýn da alil'in varlýðýný teminat altýna almak için ABD tarafýndan finanse týný çizdi. edilen bir ordudur. Bu iþbirlikçi generallerin ve siyasetçilerin Akþam ve Teravih Namazlarý'nýn cemaat olarak Hürriyet Mýsýr'daki varlýk sebebidir. General Sisi Mýsýr halkýnýn hesabýna Meydaný'nda kýlýnacaðýný dile getiren Kaplan, ayrýca burada gýdeðil Siyonist Ýsrail'in hesabýna çalýþmaktadýr. Batý'nýn olup biyabi cenaze namazýnýn da kýlýnacaðýný ve hatim okunacaðýný tene ses çýkarmamasý Anglosakson-Yahudi zihniyetinin normal sözlerine ekledi. bir tavrýdýr. Mýsýr'da olup biteni Batý'ya þikâyet etmenin de reel Ensar, ÝYC, Derman Der, Gül-Der, Akýncýlar, Öðder ve pek bir tarafý yoktur. Suriye'de, Irak'ta, Afçok STK'nýn destek verdiðini kaydeganistan'da, Pakistan'da, Yemen'de, den Kaplan, "Mýsýr'da gerçekleþen assudan'da ya da Somali'de yaþanan sýkeri darbenin ardýndan yaþanan katlikýntýlar Batý'nýn bilgisi dýþýnda deðilama karþý tüm ülkemiz genelinde sert dir. Bizzat Ýslam coðrafyasýndaki kaobir biçimde tepkiyi gösteren Anadolu sun sebebi Batý'dýr. Müslümanlar için Gençlik Derneði olarak, Çorum ilitek çözüm Ýslam Birliði'dir.'' diyerek mizde ve ülke çapýnda yeni bir protessözlerini bitirdi. toya hazýrlanýyoruz. Anadolu Gençlik Ýftardan sahura kadar meydanlardeneði yetkilileri olarak ''Seccade, Sedayýz fertasý- Adeviyye Müdafasý'' spotu ile Yapýlan açýklamaya göre ''Adetüm Türkiye'yi 1 Aðustos Perþembe viyye Müdafaasý'' adý verilen program gününün akþamý (yarýn akþam) iftarperþembe akþamý açýk havada iftar etdan sahura kadar sürecek protesto göskinliði ile baþlayacak. Akþam namazýterisi için meydanlara davet ediyoruz." nýn ardýndan AGD Þube Baþkaný Hadedi. run Kaplan'ýn konuþmasý olacak. Her þehirde bir Adeviyye MeydaKur'an-ý Kerim tilaveti ve hatimler icnýmýz olacak ra edilecek. Teravih namazý bitiminde AGD ÇORUM Þube Baþkaný Mýsýr'daki þehitler için gýyabi cenaze Harun Kaplan yaptýðý açýklamada '' namazý kýlýnacak. Program katýlýmcý Mýsýr'da yaþanýlan darbe süreci halk sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri iradesine müdahale olmaktan çýkmýþ konuþmalarýnýn ardýnda ezgi ve marþve tam bir katliama dönüþmüþtür. Birilarla devam edecek. Yapýlacak duanýn lerinin iddia ettiði gibi bir çatýþma orardýndan teheccüd namazý kýlýnacak ve tamý yoktur; bilakis darbe karþýtý barýþprogram bu þekilde son bulacak. Adeviyye Müdafaasý bugün A Bursa SGK ya Çorumlu müdür H Recep Mebet emþehrimiz Ahmet Metin, Bursa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü görevine atandý. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkanlýðý tarafýndan atamasý yapýlan Ahmet Metin dün yeni görevine baþladý. Ahmet Metin kimdir? Kamu Yönetimi nden mezun oldu. Memuriyet hayatýna 1990 yýlýnda adým atan Metin, çeþitli kamu kurumlarýnda görev yaptýktan sonra 1996 yýlýnda Kütahya Bað-Kur Ýl Müdürlüðü ne tayin oldu. Sýrasýyla Merzifon Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü ile Manisa ve Bursa SGK Müdür Yardýmcýlýðý görevlerinde bulundu. Metin, evli ve üç çocuk babasý. HAKÝMÝYET, Bursa SGK Ýl Müdürü Ahmet Metin i kutlar, yeni görevinde baþarýlarýnýn devamýný diler. SGK Müdürü Ahmet Metin, 1973 yýlýnda Çorum da doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Çorum da tamamlayan Ahmet Metin, Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Hemþehrimiz Ahmet Metin, Bursa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü görevine atandý. Feridun Battar, bayrama özel çikolata ve þeker çeþitlerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi. Prenses Çikolata bayrama hazýr P Recep Mebet renses Çikolata ve Þeker, yaklaþan Ramazan Bayramý na hazýr. Bayram hazýrlýklarý hakkýnda bilgi veren Prenses Çikolata sahibi Feridun Battar, Ramazan Bayramý na özel çikolata ve þeker çeþitlerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi. MEVLÝD ÞEKERÝ DE HAZIRLIYORUZ Mukabele ve mevlid-i þerifler için özel mevlid þekerleri hazýrladýklarýný da hatýrlatan Feridun Battar, seçkin markalarýn ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciye sunduklarýný vurguladý. Ülker, Mabel, Elit, Kent ve Þölen gibi ünlü markalarýn çikolata ve þekerlerini satýþa sunduklarýný belirten Battar, Ayrýca special (özel) çikolatalarýmýzla da müþterilerimizin hizmetindeyiz diye konuþtu. KALÝTE ve UYGUN FÝYAT BÝRARADA Çikolatadan þekere, bonbondan drajeye, akideden lokuma kadar yüzlerce ürün çeþidini cazip fiyatlarla Çorum halkýnýn beðenisine sunduklarýný vurgulayan Battar, Tüm müþterilerimizin Ramazan Bayramý ný þimdiden tebrik ediyor, Gazi Caddesi Kulaksýz Sokak numara 3/D de hizmet veren Prenses Çikolata ya bekliyoruz dedi. Prenses Çikolata, Kulaksýz Sokak ta hizmet veriyor. Battar, mukabele ve mevlid-i þerifler için özel mevlid þekerleri hazýrladýklarýný da hatýrlattý.

11 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS Bahri Ertek ten uluslararasý proje Recep Mebet 3 ülkeden 25 genç bugün Çorum da Oyunlarý Derneði semah grubu üyelerinin de yerel katýlýmcý olarak projede yer alacaðýný anlatan Ertek, yabancý kafilenin itit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Çorum un yöresel halk Arýyor adlý proje, oyunlarýný da yakýndan Avrupa Birliði Bakanlýðý tanýyacaklarýný kaydetab Eðitim ve Gençlik ti. Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan Kültür turizmi açýkabul edildi. sýndan önemli bir organizasyona daha imza Koordinatörlüðünü attýklarýný belirten ErHalk Oyunlarý Uzmaný tek, Projemize verdikhemþehrimiz Bahri Erleri destekten dolayý tek in yaptýðý proje çerbaþta Çorum Valisi çevesinde Ýtalya, PolonSabri Baþköy olmak ya ve Letonya dan topüzere Hitit Üniversitesi lam 25 genç bugün ÇoRektörü Prof. Dr. Reha rum a gelecek. Metin Alkan a ve AnitAnitta Otel de kota Otel Genel Müdürü naklayacak olan gençlik Hasan Özer Gökmen e kafilesi, Çorum da Hitit teþekkür ediyorum uygarlýðýna ait merkezbahri Ertek, halkoyunlarý alanýnda uluslararasý bir projeye daha imza atýyor. dedi. leri gezerek yöresel halk Halkoyunlarý alaoyunlarýný öðrenecek. nýndaki 50 yýllýk tecrükendi ülkelerine ait besini AB projesiyle halk danslarýný konu alan kültürel paylaþýma dökültürel paylaþýmda da nüþtürdüðünü dile gebulunacak olan kafile yatiren Ertek, organizasrýn saat da Çorum yonun Çorum un ulusvaliliði, de ise Hilararasý tanýtýmýna kattit Üniversitesi Rektörlükýlarýndan da bahsetti. ðü nü ziyaret edecek. Hitit Gençlik TopProje hakkýnda açýkluluðu Proje Sorumlulamalarda bulunan Bahri su Fahri Ertek in rehertek, kafilede yer alan berliðindeki proje etgruplarýn 8 Aðustos 2013 kinliklerine katýlacak Perþembe akþamý Anitta olan misafir kafilenin Otel de bir gösteri suna9 Aðustos ta Çocaklarýný söyledi. rum dan ayrýlacaðý Hattuþaþ Halk Ertek, halk oyunlarý alanýndaki 50 yýllýk tecrübesini AB projesiyle kültürel paylaþýma dönüþtürdü. bildirildi. H Halk Oyunlarý Uzmaný hemþehrimiz Bahri Ertek, geçmiþ yýllarda Japonlar a yönelik organizasyonlarýyla yaygýn basýnda ses getirmiþti. Hýdýrlýk Yaz Kuran Kursu ndan Meydan Camii ne ziyaret H Recep Mebet ýdýrlýk Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri, Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette bazý dernek yöneticileri de hazýr bulundu. Hýdýrlýk Camii Ýmam Hatibi Emin Seven in de katýldýðý ziyarette Meydan Camii inþaatýný gezen öðrencilere Dernek yetkilileri tarafýndan bilgiler verildi. Cami inþaasý ve devam eden çalýþmalar hakkýnda açýklamalar yapan Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz, hayýrseverlerden yardým beklediklerini ifade etti. Caminin taþ kaplama iþlerinden dolayý yaklaþýk 2 milyon TL borcun bulunduðunu hatýrlatan Celal Alegöz, açýk- Hýdýrlýk Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri, Meydan Camii ni gezdi. lamalarýný þöyle sürdürdü: Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Devam eden çalýþmalar için Çorumlu hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Meydan Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Meydan Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere teþekkür ediyor, þimdiden hayýrlý bayramlar diliyoruz. Hayat için yeni çizgiler tasarlar sloganýyla faaliyet gösteren maðaza, Çorum da hizmete girdi. Mesut Perde hizmette Recep Mebet M esut Perde ve Çeyiz Maðazasý, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak numara 44/B de hizmete girdi. Hayat için yeni çizgiler tasarlar sloganýyla faaliyet gösteren maðaza ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren iþyeri sahibi Mesut Ballý, Taç, Brillant, Vinaldi, Maxidecore, Luoca Patisca, Sarev, Elart ve Kristal perde ve ev tekstili ürünlerinin bayisi olduklarýný söyledi. Perde ve ev tekstili ürünlerine yeni bir bakýþ açýsý getirdik diyen Mesut Ballý, sektördeki 20 yýllýk tecrübesini kendi iþyeriyle hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþadýðýný ifade etti. Ev modasýný yakýndan takip ettiklerini ve Çorum da görülmemiþ perde modelleri ve desen seçenekleri sunduklarýný vurgulayan Ballý, þöyle konuþtu: Zengin ürün yelpazemizin yaný sýra ücretsiz ev tasarým danýþmanlýðý hizmeti de veriyoruz. Evlerin mobilya ve dekorasyonuna uygun perde seçenekleri sunuyoruz. Randevu usulüyle çalýþýyor ve yerinde tespitle müþterilerimize yüzde yüz memnuniyet imkaný saðlýyoruz. 260 metrekare alanda faaliyet gösteren maðazamýzda imalatýmýzý da kendi ekibimizle yapýyoruz. Ayrýca maðazamýzý ve ürünlerimizi yakýndan görmek isteyenleri ücretsiz servisimizle adreslerinden alýyoruz. Satýþ sonrasý teknik hizmette de iddialýyýz. Yeni evlenenler ve evini yenileyenlere özel kampanyamýzla, Mesut Ballý, ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Perde konusunda alanýnda uzman bir kadro ile hizmet verildiði belirtildi. Ev tekstili ürünlerinin de maðazada satýþa sunulduðu kaydedildi. yaz aylarýnýn sýcaklýðýnda cüzdanlarý serinleten fýrsatlar sunuyoruz. Nezih bir ortamda alýþveriþ keyfi yaþamak, ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak Atatürk Ýlkokulu yanýnda faaliyet gösteren maðazamýza bekliyoruz. Mesut Perde ve Çeyiz Maðazasý, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak numara 44/B de hizmet veriyor.

12 12 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS 2013 Gençlik On sekiz yaþ altý genç basketbol takýmýmýz Avrupa þampiyonu oldu. Maçý seyrettim keyif alarak. Her dakikasý heyecan vericiydi. Hepimiz sevindik neticede. Sað olsunlar mutlu ettiler bizi gençler. Çalýþtýðýmýz zaman her alanda baþarýlý olabileceðimizi kanýtladýlar. Demek ki, gerekli olan, sistemli çalýþma imiþ. * Ýftar vakti. DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK * Bir televizyon kanalýnda bilgi yarýþmasý var. Ara sýra izliyorum. Yarýþmacýlarýn bazý özellikleri neredeyse ayný. Bir çoðu üniversite bitirmiþ genç. Yurt dýþýnda master ve doktora yaparak alanlarýnda ilerleme isteðindeler. Ýþlerini büyütmeyi düþünenler de çýkýyor karþýmýza. Ailesine destek olmaya kara verenler de.yarýþmadan elde edecekleri parayý bu amaçla kullanacaklarýný belirtiyorlar. Ýlim için, mesleki geliþim için gösterilen bu gayret insaný gururlandýrýyor. Milletimizin kalkýnmasýna destek olma azimleri anlaþýlýyor sözlerinden. Zeka ve Ýstanbul'da bir meydan. enerjileri milli sermayemiz olan bu gençlerin iyi yetiþmiþ olduklarý da her hallerinden belli. Bir televizyon kanalýnda canlý yayýn. * Ýlahiyatçý bir bilim insaný kendisine sorulan sorularý cevaplýyor. Bin civarýnda insan var karþýsýnda ekrana yansýyan. Söz alanlar Ýnsan durup düþünüyor uzak yakýn çevresindekileri görünce. uzak yakýn farklý þehirlerden geldiðini belirtiyor heyecan ve sa- mimiyetle. Hepsi dikkatli. Katýlýmcýlarýn pek çoðunun çocuklarla gençlerden oluþtuðu görülüyor. Dini hayatla ilgili sorularý dile getiriyorlar. Sorularý öyle dikkatli soruyorlar ki. Öðrenme istekleri her hallerine yansýyor. O içtenlik, o merak, o birliktelik, o heyecan insaný etkiliyor. Öðrenme isteði, selamlamalarý, hal hatýr soruþlarýyla özgüvenleri ne güzel! Ýnsan, böyle böyle büyür. Basýn yayýn organlarýndan öðrendiklerini de dikkate alarak anladýklarýný kavramaya çalýþýyor. Ýnsanlýðýn köklü deðiþimler yaþadýðý bir dönemde gençlerimizin çalýþma istekleri ve öðrenme çabalarý ile kendilerini geliþtirme gayretleri köy ve þehir ortamý fark etmeden belirginleþiyor. Bu sýcak yaz gününde, sokaklarda gidip gelen gençlerin pek çoðunun sýrtýnda dershane yolunda defter kitap çantasý ya da koltuðunun altýnda özenle tuttuðu özel kýlýfýnda ilahi kitabýmýz, omuzuna asýlý saz aleti ve ya elinde bir futbol-basketbol topu görülüyor. Ýþyerine gidenleri de görmek mümkün. Sýla-i Rahim Sýla-i rahim, kýsaca akrabalýk baðlarýný korumaya denir. Geniþ anlamýyla; kan sebebiyle ya da evlilik sebebiyle akraba ve yakýnlara, iyilik ve yardým eylemi içerisinde olmak, ilgiyi devam ettirmek, akrabalýk baðlarýný güçlü bir þekilde korumaya çalýþmak diye tarif edebiliriz. Akrabalýk baðlarýný koparmayý büyük günahlardan sayan dinimiz, akraba diyaloguna büyük önem vermiþtir. Toplumun sosyal huzuruna katký saðlayan sýla-i rahim ameli akrabalar arasýndaki alakayý canlý tutarken akrabalar dýþýnda kalan insanlarla seviyeli bir diyalog yürütme hususuna da ýþýk tutar ve bir anlamda ayna olur. Cenab-ý Allah Kur'an-ý Kerim'de: "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir þeyi ortak koþmayýn. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakýn komþuya, uzak komþuya, Ahmet SÜZEN Ýmandan dönenler ya da iman imkanýný aramayanlar rabbi ile kalbi baðýný yani sýlasýný kesenlerdir. Peygamberimiz(sav): "Kim rýzkýný geniþletilmesini, ömrünün uzun olmasýný isterse sýla-i rahim yapsýn. " ( 3 ) buyurur. Teknolojik geliþmeler ve moderniteye esir olmuþ zamanýn insaný Rabbi ile baðýný düþünmediði gibi ego ve bencillik hastalýðýnda çýrpýnmaktadýr. Akrabalýk, komþuluk, dostluk kavramlarýna hayatýnda yer bulamamaktadýr. Anne-babanýn dostlarýna bile iyilik ve alakayý tavsiye eden Hz. Peygamber efendimizin (sav) örnek hayatý çaðýmýzýn insanýna model olmadýkça sosyal sancýlar devam edecektir. Halbuki bazen bir telefon, bazen bir bayram ziyareti, bazen bir iftar daveti ya da ziyareti, bazen bir tedavi yardýmý, bazen habersizce yapýlan ani ziyaretler, gönül alýcý, göz yaþartan yakýn arkadaþa, yolcuya, idare ve himayeniz altýnda Ýl Müftü Yardýmcýsý güzel bir söz karþýdaki insana çok þey ifade eder. Bazen olanlara iyi davranýn. Allah, kendini beðenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez." ( 1 ) buyurur. Görülmektedir ki Allah, tevhid inancýndan sonra, yani Allah'a kulluk ve hiçbir þeyi ortak koþmama akli ve iradi amelinin peþinden insanýn en yakýný olan anne-babaya iyilik konusunu ifade etmektedir. Ayet-i kerimenin devamýnda toplumda bir insan için irtibat kurmasý gereken insan sýnýflarýný saymaktadýr. Akrabalar, yetimler, her türlü ihtiyaç sahipleri, yakýn-uzak komþu, arkadaþ, yolcu, insanlarýn emri altýndakiler insanýn ilgisinin devam etmesi gereken kesimlerdir. Sýla-i rahimde en önemli gösterge ziyaretleþmelerdir. Modern toplumdaki toplum dinamiðini yaralayan en önde gelen olumsuzluklardan biri anne-baba irtibatýnýn zayýflamasý, biri de anne -babalarýn çocuklarýyla, çocuklarýn anne -babalarýyla anlaþma zorluðu çekmeleridir. Bir insan için hayatýn ilerlediði zamanda en zor durumlar kapýlarý gözlemek, evlat-torun yolu beklemek, çocuklarý-torunlarý olduðu halde huzur evlerine misafir olmak, zekata, fitreye muhtaç olarak çocuklarýndan ayrý yaþamak, gözü yaþlý olmak, halini söyleyememek, yalnýzlýðý acý acý yaþamak, çocuklarýnýn bitmeyen sevgisiyle ama ayrý kalmanýn acýsýyla hayatý solumak olsa gerektir. Sevinçleri ve hüzünleri paylaþmak, insan olmanýn mü'min olmanýn, akraba olmanýn gereði deðil midir? Büyüklerin, hayatta etkin olan insanlarýn, ailede dün çocukken bugün söz sahibi konumda olan yaþtaki insanlarýn yarýn ihtiyarlayacaðýný da hesap ederek anne-baba ve diðer akrabalar ile yakýnlýðý devam ettirmesi, ayný zamanda kendi geleceðine bir yatýrým deðil midir? Yatýrýmdýr. Hem de iki aþamalý bir yatýrýmdýr. 1 - Kendi dünya hayatýna, yani hem kendi yaþlýlýðýna kendisi için iyilik yardým, alaka yatýrýmýdýr. Atalarýmýz: "Eden bulur!" demiþlerdir. Hem de kendi çocuklarýna kültür, insanlýk, iyi Müslüman olma yatýrýmý yapmýþ olur. 2 - Ahiretine yatýrým yapmýþ olur. Çünkü sýla-i rahim eylemi Allah emri ve Peygamber sünneti olmasý sebebiyle dünya huzurunu, ailevi huzuru, toplumsal huzuru saðlamasýnýn yaný sýra Allah rýzasýna da götüren bir ameldir. Zira yüce Rabbimiz konu ile ilgili þöyle buyurmaktadýr: " Onlar Allah'a verdikleri sözü, pekiþtirilmesinden sonra Allah'ýn korunmasýný emrettiði baðlarý (iman, akrabalýk, beþeri ve ahlaki bütün iliþkileri) koparan ve yer yüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. Ýþte onlar ziyana uðrayanlarýn ta kendileridir. " ( 2 ) Bu ayet-i kerimede akrabalarla ve diðer insanlarla iyi geçinme zaafý olanlarýn ziyanda olduklarýný, Ra'd suresi 25. ayette ise bu tarz yaþayan insanlarýn lanetle ve cehennemle karþýlaþacaklarý ifade edilmektedir. Sýla-i rahimin çekirdeðini Allah'a iman ve kulluk teþkil eder. büyüklerle torunlarýn kýsa aralýklarla da olsa ayný evi paylaþmalarý herkes için bir ihtiyaçtýr. Sýla bað demektir. Rabýta demektir. Ýlgi ve alaka demektir. Sýla-i rahim varlýklý olanýn, genç olanýn, üstün olanýn; muhtaç olana, yaþlý olana, zayýf olana ilgisi anlamýnda bir eylem gibi anlaþýlmaktadýr. Halbuki sýla-i rahim çift taraflý bir ihtiyaçtýr. Çift taraflý olarak yaþanýlan gönül eylemidir. Ve ayný zamanda sýla-i rahim toplumun huzur ve barýþýný düzenleyen ilahi kaynaklý harika bir sistemdir. Maddi ve fiziki boyutundan çok, manevi ve yürek ferahlatan yönü öne çýkmaktadýr. HAK ile sýlasý saðlam olanýn HALK ile sýlasý güzel olur. Ýnsanlýðýn varlýk sebebi Hz. Muhammed (sav) þöyle buyurur: " Yoksula bir þey vermek sadakadýr. Akrabaya bir þey vermenin ise iki sevabý vardýr. Birisi sadaka sevabý, diðeri de akrabaya görüp gözetme sevabýdýr. " ( 4 ) Ayrýca akrabalýðýn Allah'ýn rahmetinin eserlerinden olduðunu, bu baðý devam ettirene Allah'ýn rahmet edeceðini, baðý koparana ise Allah'ýn rahmet ve ihsanýný keseceðini de ifade etmektedir. Unutulmamak için unutmamak gerekir. Rabbi ile ve insanlarla sýlasýný, baðýný saðlam tutan helal kazanýr, helal harcar, gönül kýrmaz, kul hakkýna riayet eder, birine zarar vermeyi býrakýn, bir sözün, bir bakýþýn, bir giyim tarzýnýn bile önemli bir sorumluluk olduðunu düþünür. Sýla-i rahim için nice vesileler vardýr. Bayramlar, ramazanlar, kandiller, düðünler, sünnet merasimleri, Cuma günleri ve geceleri, önemli ve özel günler, zekat, fitre, sadaka, adak ve kurban ibadetleri Ýliþkilerin menfaat odaklý deðil, hasbi olmasý en güzelidir. Yoksa iliþkiler kalýcý olmaz ve düzeyli olmaz. Ýnsanlarýn zor günlerinde yanlarýnda olmayan kendi zor günlerinde yanýnda kimseyi bulamaz. Sýla-i rahim sadece ziyaret deðildir. Söylemdir, eylemdir, iyilikte yardýmlaþma ve iyilikte dayanýþmadýr. Dünya dolusu malýn, servetin, mülkün tamir edemediði gönül kýrgýnlýðýný ve yorgunluðunu bir tek kelime tamir edebilir. Peygamberimizin(sav) þu sözünü de hiç unutmayalým: " Akrabadan gelen iyiliðe misliyle karþýlýk veren kimse sýla-i rahimi tam manasýyla yerine getirmiþ demek deðildir. Sýla-i rahimi hakkýyla yapan kendisiyle alakayý kesenleri görüp gözetendir. " ( 5 ) DÝPNOT 1-4/ Nisa, / Bakara, Buhari, Edep, 12. VII, Tirmizi, Zekat, 26. III, Buhari, Edep, 15. VII, 73 Mü minin Miracý namaz 2 Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com Namaz: Rabbimizin "Ben insanlarý ve cinleri yalnýz bana ibadet etsinler diye yarattým." (Zariat 56) buyurduðu ilahi emrinin bir gereði olup, insanýn Allah'a ulaþmasý ve rýzasýný kazanabilmesi için kurulan en muhkem köprüdür. Ahirette kullarýn ilk hesaba çekilecekleri amel olan namaz ayný zamanda yaratanýmýza sunulan en kapsamlý ve devamlýlýk arz eden bir ibadettir. Salih ameller Allah'a itaatin ve baðlýlýðýn bir sembolü olup, ibadetlerin baþýnda da namaz gelir. Namaz, kulluðun niþanesidir. Namaz müminler için yüce Rabbimizin bizlere en büyük armaðanýdýr. Çünkü namaz sayesinde dünya hayatýmýzý tanzim eder, düzene kor, kendimizi ve ehlimizi koruyarak dünya huzurunu ve ahiret mutluluðunu yakalarýz. Ayný zamanda namaz ve abdestin saðlýklý yaþamamýza büyük katkýlarý bilinmektedir. Günümüzde insanlarýmýzýn bir kýsmý Müslüman olduklarýný ifade ediyorlar ama imanýn gereði olan amel yok. Amelsiz bir iman meyvesiz bir aðaca veya kaba inþaatý yapýlýp býrakýlan bir binaya benzer. O binanýn ince iþleri de yapýlýp kullanýlýr bir hale getirilirse bir anlam ifade eder. Ýmanýn gereklerini yerine getirememek, nefsin heva ve heveslerine uyarak tembellik etmektir. Nefsine ve iradesine hâkim olamamaktan veya imanýn zayýflýðýndan kaynaklanan ve þeytaný sevindiren bir sonuçtur. Namaz kýlan birçok insanýmýz da var ki kýldýðý namaz hayatýna yansýyýp, yön vermiyor, ahlakýný güzelleþtirmiyor, kalbinde ve gönlünde sevgi ve merhamet haleleri meydana getirmiyor. Kötülüklerden ve haramlardan alýkoymuyorsa, Kur'an da o namazýn Allah indinde çok fazla bir anlamýnýn olmadýðýný görürüz. "Yazýklar olsun o namaz kýlanlara ki onlar namazlarýný ciddiye almazlar." (Mâun 4-5) Peygamberimiz "Öyle bir zaman gelecek ki, Kur'an okuyanlar çoðalacak ama gýrtlaklarýndan aþaðý inmeyecek." Buyuruyor. Önemli olan okumakla birlikte hakikatine de ermektir. Ýslam âlemi Ramazana Suriye'de ki kan ve gözyaþý ile girdi. Bu acýlarýmýza bir de Mýsýr dan gelen gasp ve hak ihlâlleri haberleri, üzüntülerimizi bir kat daha artýrdý. Mýsýr devlet baþkaný Mursi'ye Tahrir Meydanýndakilerle uzlaþ sana 48 saat mühlet diyen ve daha o süre bile dolmadan darbe yapan, geçmiþteki Firavunlara özenen, Yahudi ve Hýristiyanlarý sevindiren cuntacý zihniyet, Adeviye meydanýnda toplanarak özgürlüklerimizi ve demokratik haklarýmýzý istiyoruz diyen milyonlarca kalabalýða ayný müsamahayý göstermediler. Üzerlerine ateþ açarak 200 den fazla Müslüman'ý þehit etti. Bir çoðu da aðýr olmak üzere beþ bine yakýn da yaralý haberini üzülerek izledik. Gerek Mýsýr gerekse Suriye ve dünyanýn birçok ülkesinde zulme uðrayan kardeþlerimizin acý ve ýzdýrabýný kalbimizde, gönlümüzde ve ruhumuzda hissetmiyor, onlarýn dertlerini kendimize dert edinmiyorsak, Kur'an ýn deyimi ile kýldýðýmýz namazlar ve tuttuðumuz oruçlar hayatýmýza yansýyýp gönlümüzde bir etki ve tesir býrakmamýþ, ibadetlerimiz amacýna ulaþmamýþ demektir. Sadece dua etmek, Allah'ým onlara yardým et demek yeterli midir? Bizleri sorumluluktan kurtarýr mý? "Komþusu açken kendisi tok yatan bizden deðildir." hadisi ile baðdaþýr mý? Belki, peki ne yapabiliriz diyenlerimiz olabilir. Ben þahsen kendi adýma bu seneki zekât ve fitremin yarýsýný Suriye'de ki mazlum kardeþlerimize, yarýsýný da yaklaþýk 1 aydýr Mýsýr'da meydanlarda aç ve susuz zulüm altýnda sahur ve iftar yapmaya çalýþan, haksýzlýða karþý canlarý ve kanlarý pahasýna onurluca direnen mýsýrlý kardeþlerimize, güvendiðim uluslararasý bir yardým kuruluþu olan ÝHH'nýn banka hesabý aracýlýðý ile gönderdim. Dualarýmýzýn yanýnda hiç olmazsa bunu yapabiliriz. Türkiye'de Gezi Parký eylemleri sýrasýnda devletin ve milletin malýný tahrip edenlere polisin biber gazý kullanýlmasýna tepki göstererek kýnama mesajlarý yayýnlayan ABD, AB ve BM'nin Mýsýr'da savunmasýz insanlarýn katledilmesine gýklarý bile çýkmadý. Þu anda görmüyorlar, duymuyorlar ve bir tavýr, tepki de ortaya koymuyorlar. Bu zulme uðrayan insanlar Hýristiyan veya Yahudi olsalardý, acaba yine böyle duyarsýz mý olurlardý. Sömürgeci Avrupa insanýn gerçek yüzünü göremeyen Avrupa hayranlarýmýz hâlâ var mý acaba? Eþref-i mahlûkat olarak yaratýlan insana dünyada belli bir ömür biçilmiþtir. Cenneti veya cehennemi bu sürede hak eder. Hani derler ya ne ekersen onu biçersin. Ýnsanýn Allah'a kulluðu önce tevhit akidesini gönlüne yerleþtirmesiyle baþlayarak, ibadetlerle devam eder. Peygamberimiz "Kulun Allah'a en yakýn olduðu an secde anýdýr." Namaz, kulun acziyetini ve Rabbinin de azametini bilerek ona yönelmek suretiyle gönde beþ defa günahlardan arýnmasýdýr. Kur'an-ý Kerim'de "Müminler birbirlerinin velisidirler. Onlar iyiliði emreder, kötülükten alýkoyarlar, namazý dosdoðru kýlarlar, zekâtý verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. Ýþte onlara Allah rahmet edecektir. Þüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir." (Tevbe 71) "Ailene namazý emret; kendin de ona sabýrla devam et. Senden rýzýk istemiyoruz; biz seni rýzýklandýrýyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir." (Taha 132) Ýmamý Gazali "Salih bir kul mezara konunca ibadet ve hayýrlarý onun etrafýný kuþatýr. Azap melekleri ayak tarafýndan gelince 'Namaz' karþýlarýna çýkarak 'Bu kiþi Allah için çok ayakta durmuþtur. Uzak durun ondan' der. Azap melekleri baþucundan gelirler 'oruç' karþýlarýna çýkarak 'Bu kiþi dünyada Allah için çok açlýk ve susuzluk çekti ona ulaþmak için geçit yok der. Elleri tarafýndan gelince yaptýðý hayýrlar, verdiði 'sadakalar' karþýsýnda çýkarak 'Buna dokunmayýn bu eller ile çok zekât, sadaka vermiþtir.' derler. Bunun üzerine azap melekleri 'Barekallah' der ve geri dönerler. Bu sefer rahmet melekleri gelirler. Mezar ona gözünün görebileceði kadar geniþ ve rahat bir mekân olur. Cennetten getirilen kandilin ýþýðýnda, cennet bahçesine dönüþen kabrinde kýyameti bekler" (Ýhya-i Ulumiddin s.191) Ýslam dini bir yaþam biçimi, bir hayat tarzýdýr. Hayata geçirilmeyen, uygulamaya dönüþmeyen lafta kalan bir iman, insaný yüceltmez. Doktora giden bir kimse doktorun yazdýðý ilaçlarý alýp kullanmazsa doktora gitmesinin bir anlamý kalmaz. Ýmanda böyledir. Gereklerini yerine getirdiðimiz zaman Allah indinde bir anlam ve mana ifade eder. Peygamberimize ey Allah'ýn Resulü en makbul ibadet hangisidir diye sorulduðunda "Vaktinde kýlýnan namaz ve devamlýlýk arz eden ibadetlerdir" buyurmuþtur. Hz. Aiþe validemize Peygamberimiz in ibadetlerinden sorulduðunda "Allah resulü bazen oruca bir baþlardý ki, ben zannederdim ki senenin tüm günleri oruç tutacak. O kadar çok namaz kýlardý ki, çok namaz kýlmasýndan dolayý, diz kapaklarý þiþerdi. O namaz kýlardý ben uyurdum, tekrar uyanýrdým bakardým ki yine namaz kýlýyor. Bir gün ey Allah'ýn Resulü sen Allah'ýn 'Âlemlere rahmet olarak gönderdim' dediði bir Peygambersin, neden bu kadar çok namaz kýlýyorsun diye sordum, Hz. Peygamber "Ya Aiþe müsaade ette, Allah'a gereði gibi kul olmaya çalýþayým. Eðer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, benim gördüklerimi görseydiniz çok aðlardýnýz az gülerdiniz alnýnýzý da secdeden kaldýrmazdýnýz" dediði rivayet edilir. Elbetteki bu devamlý namaz kýlalým veya devamlý oruç tutalým anlamýna gelmez. Ama hiç olmazsa Müslüman'ým diyen insanlarýmýzýn beþ vakit namazlarýný düzenli bir þekilde kýlýp, gereklerini hayatlarýna yansýtmalarý akýllýca bir davranýþ olacaktýr. Rabbimiz kýldýðýmýz namazlarýmýzý, tuttuðumuz oruçlarýmýzý, zekât, fitre ve sadakalarýmýzý amacýna uygun bir þekilde yerine getirmemizi ve hayatýmýza yansýmasýný nasip etsin. Köylerde unuttuklarýmýz 9 PIT PIT (MAYALI) ÇÖREÐÝ: Hamur iþleri millet olarak bizlerin raðbet gösterdiði en önemli yiyeceklerdendir. Pýt pýt veya diðer ifadeyle mayalý ramazanlarda vazgeçilmez sahur yiyeceðidir. Her evde mutlaka yapýlýrdý. Bunun için annelerimiz akþamdan hamuru mayalar ve gece imsakten iki saat önce kalkarak evin içerisinde bulunan ocaða sacý kurar. Yani küllenmiþ sacýn altýný ateþle yakar. Pýt pýt denen küçük tahta üzerinde küçük hamuru ince olarak açar ve sacda piþirir. Piþmiþ çöreklerin üzeri katkýsýz doðal nefis tereyaðý ile yað- Milli Eðitim Müdürlüðü Mahir ODABAÞI lanýr. Ateþ korunda hazýrlanan çay ile afiyetçe yenir. Vatandaþ gündüz çalýþacaðý için acýkmamak Sivil Savunma Uzmaný adýna tane çörek yiyebilir. Bazen falan þu kadar, filan þu kadar mayalý yiyormuþ diye kahvelerde eðlence konusu olurdu. Ya þimdi, her þey hazýr sahurlarýmýzda, hayat kolaylaþtý. Bazen çocuklarýmýz akþamdan kalma pideyi yemiyor, gece sýcak sýcak istiyor SAHURA UYANDIRMA: Eskiden her evde çalar saat bulunmazdý. Bunun için iþler genellikle ezanlara göre ayarlanýr ve imam fisebilillah için sahura uyandýrma salasý verirdi. Bazý köylerde ise, sahura kaldýrmak üzere köyden bir kiþi ücretli olarak tutulurdu. Bu görevli kiþi, elinde deðnek köydeki tüm evlerin kapýsýný 'tak tak' çalarak vatandaþý uyandýrýrdý. Görevli vatandaþýn evinde pýt pýt çöreði yapýlmaz, uyandýrdýðý vatandaþlar çörek verirdi. Görev yaptýðým köyde de bir yýl ben de gönüllü olarak bu görevi yaptým Gecenin sessizliðinde elimdeki sopayý 'tak!.. tak!...' diye evin tahtalarýna vurmak farklý bir zevk verirdi. Ya þimdi, çalar saat, telefon alarmlarý daha neler neler BÝR OKURDAN MESAJ: 'Mahir Bey, köylerde unutulan örf - adetlerle ilgili yazýnýzý severek okuyorum. Bu yazýlarý okudukça kendimi köyümde hissediyorum. Geçmiþimizi unutmamak ve çocuklarýmýza unutturmamak adýna lütfen bu konularda yazmaya devam ediniz Saygýlarýmla.'' * Ali' ye selam verene, Veli kýzarsa, Huzuru, saadeti 3-5 kiþi bozarsa, Gazeteler köyümü kötü yazarsa, Hepimiz sorumluyuz Küçükler büyüðüne saygý duymazsa, Büyükler küçüklere örnek olmazsa, Laf getirip götürenler çoðalmýþsa, Hepimiz sorumluyuz Hasta komþunun hal - hatýrý sorulmazsa, Düðünde, cenazede bir arada olunmazsa, Ýnsanlar rýzai ilahi için sevilmezse, Hepimiz sorumluyuz Þehirden gelene hýrslý deyip kýzýlýrsa, Sudan sebeplerle dostluk bozulursa, Haset yüzünden fitne kuyusu kazýlýrsa, Hepimiz sorumluyuz Sokakta karþýlaþýnca selam verilmezse, Atlara, otlara, itlere þefkat gösterilmezse, Sahipsiz mala mülke, kasten zarar verilirse,

13 PERÞEMBE 1 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 24 Ramazan: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:19 Temmuz 1429 Hýzýr: AÐUSTOS Allahü teâlâ, sizin güzel sûretlerinize, mallarýnýza, bakmaz. Kalblerinize ve amellerinize bakar. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM VEFAT EDENLER 1- Alaca Nesimi Keþlik Köyü' nden gelme, Hasan, Sultan, Mehmet, Paþa, Vural, Kral, Erhan ve Hilal KABADAYI' nýn babalarý; Kemal KABADAYI. 2- Merhum Ýhsan ve Þaheste NARMAN' ýn oðlu, Sibel ZERÝN' in eþi, Erman ve Ege ZERÝN' in babasý, Gamze ZERÝN' in kardeþi, Satýlmýþ GEZER' in damadý; Erkan ZERÝN 3- Palabýyýk Köyü' nden gelme, Mustafa, Barýþ, Ali Ýhsan ve Hülya ÇÝÇEK' in babasý, Mehmet ÇÝÇEK' in amcasý; Davut ÇÝÇEK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Erzurum Aziziye kahramanlarý 8/ 9 Kasým/ 1877 Gecesi. Günlerden beri Erzurum etrafýnda cereyan eden kanlý boðuþmanýn sükûnete erdiði tek gece, þehir kendini kahraman evlatlarýna emanet etmiþ uyuyor. Ýstihkâmlarda dolaþan nöbetçilerin ayak sesinden baþka ses duyulmuyordu. Sabaha daha iki saat var. Birden Top Daðý üzerindeki Aziziye istihkâmýnda þiddetli bir ateþ baþladý. Biraz sonra bütün istihkâmlar gece karanlýðýnda birer ejderha gibi gürlemeye baþladýlar. Ne oluyordu? Bunu hiç kimse bilmiyordu. Hatta ordu komutaný Mareþal Gazi Ahmet Muhtar bile. Emir subaylarý konuþuyor, telgrafla tabyalardan bilgi isteniyordu. Erzurum halký uyanmýþ, heyecan içinde olup biteni anlamaya çalýþýyordu. Biraz sonra her tarafta ateþ durdu. Fakat Aziziye de halen devam ediyordu. Ýþ anlaþýlmýþtý. Tabya baskýna uðramýþtý. Düþman Aziziyeye komþu olan ERMENÝ köylerinden istifade ederek, arazi hakkýnda bilgi edinmiþ, bunlardan rehber edinerek öðrendikleri parola sayesinde önce nöbetçilerimizi, sonra tabyalarda uyuyan Mehmetçiklerimizi kýyasýya süngüden geçirmiþlerdi. Bir gün önce ordu komutanýna "Vatan ve millet uðrunda, kanlarýmýzýn son damlasýna kadar savaþmaya hazýrýz. Birbiri üzerine yýðýlacak þehitlerimizle ikinci bir kale teþkil edeceðiz. Bütün aile ve çocuklarýmýzla bu ulvi gaye uðrunda öleceðiz, ölmeden bu þehri terk etmeyeceðiz." diyen Erzurumlular, ettikleri yemini ve verdikleri sözü hatýrladýlar. Hürriyete tutkun, esarete düþman Türk ruhu, bir yanar dað gibi coþtu. Bir anda uyuyan þehir ayaklandý. Ortalýk henüz aðarýyordu. Ýç kalede Ayaz Paþa müezzini olan, 80 yaþýndaki Hacý Abdullah, ak sakalýyla, güngörmüþ temiz olan yüzüyle içinde yanan intikam ateþini, her sabah Allah a yakýn olmak için çýktýðý minaresinden söndürmeye çalýþýyordu. Hacý Abdullah, gecelik entarisi ile minareye çýkmýþ, var gücüyle "Ey Erzurumlular, Aziziye istihkâmýna düþman girdi. Eli silah tutan herkes, düþman üzerine hücum etsin." diye baðýrýyordu. Her sabah bu minareden Allah ýn yüce adýný duyan halk, bugün minareden bu acý haberi aldý. Aziziye ye baskýn yapýlmýþ, yüzlerce askerimiz uykuda iken þehit edilmiþti. Bu kahpeliðe hangi Türk dayanýr? Bir anda Erzurum, gözü yaþlý analar, ihtiyar, çoluk, çocuk, kadýn kýz, erkek, çiftesi, balta, kazma, satýrýyla, bulamayanlar sopasýyla bir anda Mecidiye istihkâmýna doðru akmaya baþladýlar. Sokalar mahþer olmuþtu. Yaþlý analar bohçalarýyla ekmek, testileri ile su taþýyor ve coþkun kahraman seline, yanýk memleket türküleri söyleyerek intikam ateþini körüklüyorlardý. Bu sýrada Mareþal Gazi Ahmet Muhtar ve General Kaptan Mehmet komutasýndaki ihtiyat taburlarý Mecidiye istihkâmýna gelmiþ, her taraftan akýp gelen bu kahramanlarla karþýlaþmýþlardý. Güneþ yeni doðuyor, ortalýk aydýnlanmamýþtý. Yapýlan gözetleme ve keþifler sonucu üç tabya ve bir müdafaalý kýþlasý bulunan Aziziye nin yalnýz bir tabyasýnda karþýlýklý ateþ devam ediyordu. Bu tabyayý savunan kahramanlar, baþlarýnda Albay Bahri olduðu halde; sayýca çok üstün düþmana karþý korkusuzca bu tabyayý koruyorlardý. Kolundaki yarasýna raðmen genç bir atlet çevikliði ile her tarafa koþan albay, bir avuç kahramanýn arkasýnda binlerce tabur TARÝHÝN ÞEREF LEVHALARI -6 Mustafa YOLCU deðerinde bir kuvvetti. Onu görenler ölümden korkarlar mý? Ceketini daha giymeye fýrsat bulamamýþ, kanlý gömleðiyle, ah demeden namusuna emanet edilmiþ bulunan tabyayý son erine kadar savunmaya azmetmiþ bu aslan karþýsýnda düþman bir adým atamadý. Diðer iki tabya ve bir müdafaalý kýþla düþman elinde idi. Mareþal Gazi Ahmet Muhtar, çok az bir kuvvetle düþmaný defalarca maðlup ve periþan etmiþ, cesur, bilgili, soðukkanlý bir komutandý. Bir taraftan General Kaptan Mehmet'e, düþmanýn çekilmesine meydan verilmeden yok edilmesini emrederken, diðer taraftan da devamlý sel gibi akmakta olan kahraman Türk evlatlarýna keskin ve vakur bakýþlarýyla zafer saatinin yakýn olduðunu müjdeliyordu. Halk dakikalarý sayýyor, sabýrsýzlanýyor ve her ne pahasýna olursa olsun ileri atýlmak istiyorlardý. Fakat baþtaki komutanlarýna güvenen eðitimli askerler gibi içlerinde taþan hýrsa, alevlenen intikama raðmen ondan iþaret bekliyorlardý. Bu uzun süren bekleme aný, birden Mecidiyenin onbeþlik toplarýnýn gürlemesiyle sona erdi. Asker ileri atýlýrken halk koþuyor, yaðan ateþe, önlerine serilen cehenneme bakmadan devamlý koþuyorlardý. Düþman, Türk evlatlarýnýn etten duvar gibi omuz omuza ilerlemesinden çok faydalandý. Bütün ateþini bu imanlý topluluða çevirdi. Yer yer boþluklar oluþmaya baþladý ve çok zayiat veriliyordu. Bütün bunlara kimse aldýrmýyordu. Þehit sayýmýz çoðalmýþtý. Ötede yavrusunun þehit olduðuna bakmadan, kurþun sýkan analar, beride düþman kurþunu ile kanayan yarasýný sarmadan hücuma devam eden yiðitler, daha ötede gelinlik duvaðýyla askerinin kýzýl kanlarýný dindirmeye çalýþan genç kýzlar görülüyordu. Topçumuzun gittikçe artan ateþleri ve coþkun bir sel gibi taþan Türk þahlanýþý önünde düþmanýn eli ayaðý tutmaz oldu. Yalnýz vatan ve namusunu düþünen kahramanlar önünde, binlerce elden fýrlayan bombasýyla, sopaya karþý süngüsüyle, intikam için çarpýþan bu kahramanlar önünde Ruslar duramadý, tutunamadý. Halk ve asker yan yana kýþlanýn iki tarafýndan akarak istihkâmlarýn içine girdiler. Burada asker süngüsünden ve kundaktaki yavrusuna sabah sütünü vermeden fýrlayan analarýn deðneðinden harikalar doðdu. Parçalanan yavrusunun intikamýný almak için, yarasýndan boþanan kana ehemmiyet vermeden eline geçirdiði bir düþmanýn gýrtlaðýna diþini geçirmiþ analar, kaçan düþmaný yerden kaptýðý taþla kovalayan genç dullar, yetimler, bütün Erzurumlular, evlatlarýnýn akan her damla kanýna karþýlýk avuç dolusu kan akýttýlar. Aziziyede tarihin kaydetmediði kanlý ve korkunç bir boðuþma baþladý. Durmadan, dinlenmeden savaþýldý ve nihayet düþman binlerce cesedini, saðlam ve kýrýk binlerce silahýný bu kahramanlarýn ayaðýna sererek kurtuluþu kaçmakta buldu. Aziziye saðlam toplarýyla, cephanesiyle maðrur askerlerimizin eline geçmiþ ve saatlerdir hasret kaldýðý bayraðýný tekrar dalgalandýrmýþtý. Düþman akþama kadar kovalandý. Gittikçe sertleþen hücumlarýmýz karþýsýnda geldiði yere, Deve boynuzu mevziine kadar çekildi. Akþam olmuþtu. Bu günün batan güneþi, Türk'ün yüce zaferini selamlarken; bu kanlý savaþýn aðýr yükünü ve büyük þerefini pay- Ramazan ýn kazanýmlarý korunmalý Evveli rahmet, ortasý maðfiret sonu da cehennem azabýndan kurtuluþ olan Ramazan ayý ilahi kazançlarýn çok olduðu 11-Ramazan öncesi kötü huy ve davranýþlarýmýzdan gayret gösterdik. mübarek bir aydýr. Bu ay bize çok þey kazandýrmýþtýr. Bunlarý Ramazandan kurtularak birisi kavga kötü söz esnasýnda Ben þöyle sýralayabiliriz. oruçluyum dedik. Kimseyle tartýþmadýk, kimseyi kýrmadýk. 1-Öncelikle vakitlerimizi tanzim etti. Ramazandan önce 12-Ýftar vaktini beklerken peygamberimizin Oruçlu için sahurdan, iftar vaktinden habersiz istediðimiz zaman yiyip iki sevinç vardýr. Biri iftar ettiðinde, diðeri de Allah a kavuþtuðu anda duyduðu anda duyduðu sevinçtir sözünü hatýrlýyor, içerken bu belli bir programa baðlandý. Yemeklerimiz belli saatlerde yenir. Allah tan bize iftar vaktinde duyduðumuz sevinci, O na kavuþtuðumuz zamanda yaþamasýný niyaz ediyorduk. 2-Oruç bize irademizin ne kadar saðlam olduðunu gösterdi. Sofra kurulmuþ üzerinde çeþit çeþit yiyecekler hazýr 13-Þeytanlar bu ayda zincirlere vurularak baðlandý. Bize olduðu halde, bizi onlarý yemekten alýkoyacak hiçbir þey vesvese vermedikleri, kötülük telkin etmedikleri içinde günah olmadýðý halde Allah a olan saygýmýzdan vakit girmeden elimizi sofraya götürmedik. yöneldik. olabilecek þeylerden sakýnýp hayýrlý güzel davranýþlara 3-Ýbadetlerimizde bir düzen hakim oldu. Günde beþ vakit namazýmýzý cemaatle kýlmaya devam ettik. Cemaat þuuruna Y.Ýzzettin KARA 14-Sahur ve iftarda yemeklerimizi yerken Ya iþte bunu bulamayanlarda var þükürler olsun Allah bulamayanlara da vardýk. Allah ýn huzurunda bir fani kul olduðumuzu tekrar Çorum Ýl Müftü Yrd. versin demek yerine, onlara yardýmcý olduk. anladýk. 15-Peygamberimizin tavsiyesine uyarak sahur yemeðinin 4-Oruç tutarlar için özel bir cennetin hazýr olduðunu ve bu cennete bereketinden istifade etmek için kimimiz sahura kadar yatmadý, kimimiz REYYAN adýnýn verildiðini öðrendik. Oruç tutanlara verileceðini duyunca sevindik. Bunun için gayretimizi artýrdýk. ederek onlarýn oruçlarý ile bizim orucumuz arasýndaki farkýn sahur biraz uyudu sonra kalktý ve sahur yemeðini yedi. Ehli kitaba muhalefet 5-Çoluk çocuðumuzla birlikte ayný sofrada yemek yedik. Ýftar yemeði olduðunu hatýrladýk. zamaný ezaný sevinçle bekledik. 16-Ramazan ayýnda oruç, iftar, sahur, mukabele, sadakayý fýtýr, 6-Teravih namazýný huþu ile sevabýna inanarak yapýlan ibadetin itikaf, nasýl mübarekse bunlarýn insaný nasýl mübarek yapabileceðini geçmiþ günahlarýn baðýþlanacaðýnýn müjdesini almýþ olduk. düþündük. Yani mübarek Ramazan ayýnda da mübarek bir insan olmak 7- Ramazan ayý münasebetiyle kapalýyýz diye meyhanesinin, içkili lokantasýnýn camýna ilan yapýþtýranlarý, Ramazan ayýna saygýyý gördük ölünceye kadar mübarek olmaya çalýþmak gerektiðini anladýk. için bu ayý çok iyi bir þekilde deðerlendirmeye çalýþtýk. Bir aylýk deðil, fakat bu yerlerin bayramda açýlacaðýný düþününce, meyhanelerin sadece 17-Bazý Tv. programlarýna bakarak On bir ayýn sultaný Ramazan Ramazan ayýnda deðil de daima kapalý olmasýnýn ne kadar huzur verici ayýnýn eðlence ayý deðil ibadet ayý olduðu fikri aklýmýza yerleþti. olacaðýný düþündük. Ramazan ayýnýn bir eðlence, þarký, türkü, direkler arasý eðlence haline 8-Zekat ve fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeþlerimize vererek getiren bazý Tv. lere kendimizi kaptýrmadýk. onlarýn evlerinin de þenlenmesinin sevincini yaþadýk. Fakir fukarayý 18-Ramazan vesilesiyle tebrikleþeceðiz. Birbirimize dua ve maðfiret dileyeceðiz. Bilgisayar, telefon, Sms lerle birlik ve beraberlik duygu- gözeterek onlarý da iftar soframýza davet ettik. 9-Ramazan ayýnda suç iþleme oranlarýnýn düþtüðü, kavga adam larýný en zirve noktaya taþýyacaðýz. öldürme ve hýrsýzlýk gibi suçlarýn sayýsýnda inanýlmaz düþüþ olduðunu 19-Sonuç olarak mübarek ay bize, burada sayýlamayacak kadar gerek gazeteler gerekse Tv. lerden öðrenince Har ayýn ramazan ayý gibi kazançlar saðlamýþtýr. Biz burada bir kýsmýna deðinmeye çalýþtýk. Öneli olmasýný istedik. olan Ramazan ayýnda kazandýðýmýz güzel özellikleri, Ramazan ayýndan 10-Kur an ayý olan Ramazan ayýnda hatim okuduk, mukabele dinledik. Daha önemlisi Kur an-ý anlamaya, hayatýmýza hakim kýlmaya sonrada devam ettirmektir. Hepinizin Ramazan bayramýný tebrik ediyorum. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Ramazan mekanlarý yýlýnda Kirazlý Mescid dershanesinde tanýþtýðým Mikail Yaprak'ýn da içinde bulunduðu risale simalý kardeþlerimiz ile zamanýn nasýl geçtiðini bilememmiþtik. Uðradýðýmýz il ve ilçelerde hatta köylerde Ramazan mekanlarýnýn farklýlýðýný müþahade ediyorduk. Muþ ilimizdeki hizmet mekanýnda terastaki teravih namazý ve eski Muþ mekanýn da çay sohbeti Bingöl de kýldýðýmýz muhteþem camide, ehli imanýn dýþarýya taþan müminleri Genç ilçesindeki nurani simalarý Ve son doðu duraðýmýz Diyarbakýr her hali ile Ramazan ýn hayata yansýdýðýný görüyorduk. Ýftarýmýzý havaalanýnda açmýþtýk. Esenboða dan Pursaklar'a ulaþtýðýmda camilerden yükselen savatlar yine Ramazan ýn güne yayýlan hallerini gösteriyordu. Dünyayý bir mescid haline getirmiþti bu haller.. Dünya ramazaný yaþýyordu. Çorum ilimizde kýldýðým namazlar ve oruçlar doðu ve batýdan farksýzdý.. Sonra her yýl beþ-on gün kaldýðým Adapazarý Kuzuluk kaplýcalarýnda üç yýldýr Ramazanýn bazý günlerini yaþýyordum. Akyazý dan deðerli kardeþim Zeki Beyin müzahereti ile Adapazarý'ndaki dershanede içlerinde Þükrü Bulut kardeþimin de bulunduðu nurani ortamda iftar ve teravihi yaþadým. Temsilcimiz Saadettin Aðabeyime geçmiþ olsun ziyaretinde bulunduk. (Sürecek) 24 ayar Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 82,072 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN BAHABEY CAD. NO:103 / A ( YEÞÝL FIRIN YANI ) KONAK ÝNÖNÜ CAD. NO:9 ( T.E.B. BANK KARÞISI ) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 82,566 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

Nereden nereye geldik

Nereden nereye geldik Ýsmail Vural MHP den AK Parti ye katýlým MHP Uðurludað meclis üyesi Ýsmail Vural AK Parti ye katýldý. * HABERÝ 4 DE AK Parti de kimse kavga beklemesin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe kongrelerinin

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı