SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ"

Transkript

1 486 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sinaps Oluşumları 2. Elektriksel Sinaps ve Sinaptik Đletim 3. Kimyasal Sinaps ve Sinaptik Đletim 3.1. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri 3.2. Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları 3.3. Kimyasal sinapsların genel özellikleri SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ Doç. Dr.

2 488 SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ Doç. Dr. Hücreler arası iletişim farklı şekillerde olmasına rağmen iletimlerin işlevleri birbirine benzerdir. Bu iletimlerde hem endokrin salgı bezlerinin hemde presinaptik terminallerinin bir uyarı ile kimyasal ajanları sebestleştirirler, her ikisinde de önmeli olan sekresyonun düzenlenmesidir. Yine benzer olarak hem endokrin salgı bezleri hemde nöronlar hedef hücrelerinden genelde belirli uzaklıktadırlar. Đki iletim arasındakı önemli bir farklılık vardır ki; endokrinden salgılanan hormon adı verilen bir ajanın kan dolaşımı yolu ile kendine özgü reseptörleri içeren hücrelere iletilir. Sinaptik iletimde ise sadece sinaps olıuşturan spesifik hücreler arasında olmaktadır. Sinaptik iletim bir bakıma hormonal iletimin modifiye edilmiş bir şekli olarakta düşünülebilir. Sinaps Oluşumları Sinaps terimi ilk defa Charles Sherrington tarafından, bir nöronun diğer bir nöron ile iletişimin kurulduğu özelleşmiş temas bölgesinini tanımlamak için kullanılmıştır. Tanımlanan bu bölge ilk defa Raman Cajal tarafından histolojik olarak ışık mikroskopu ile görüntülenmiştir. Sinir hücreleri arasında yada sinir hücresi ile komşu kas hücresi arasındaki iletimin gerçekleştiği yapısal ve işlevsel olarak özelleşmiş bilgi geçiş bölgelerine sinaps adı verilir. Sinapslar, farklı tip ve özelliklerde olmalarına rağmen tamamı bilginin iletiminden sorumlu bölgelerdir. Bu şekilde hücreler arasındaki bilgi aktarımına ise sinaptik iletim denilmektedir. Kısacası sinir hücreleri, kendi aralarında oluşan bağlantılar (sinapslar) aracılığı ile, elektrik devrelerine benzer yollarla, iletişimi sağlayıp çok hücreli canlıların pek çok işlevlerinin oluşmasında ana elemanlardır. Genel olarak bir sinir hücresi gövde (soma) ve dendiritler aracılığı ile diğer hücrelerden gelen uyarıları alır. Bu alınan sinyaller, hücrenin genel durumuna ve gelen tüm uyarıların toplam etkisine göre akson ile taşınır. Akson ile taşınan bu bilgi akson ucu yada dalları aracılığı ile bir yada çok sayıda sinir, kas veya salgı bezi hücrelerine aktarılır. Oluşan sinapsta sinyali gönderen, bilgi akışını sağlayan hücre presinaptik, sinyali alan hedef hücre de postsinaptik hücre olarak adlandırılır (Şekil-1). Şekil -1: Nöronlar arası sinaps oluşumu ve sinaptik iletim Sinir sisteminin tek bir iletim organizasyonunda birçok presinaptik ve postsinaptik nöron olabilir. Bir sinapsta postsinaptik olan bir nöron, bir başka sinapsta presinaptik olabilir (Şekil2). Şekil-2: Sinaps oluşturan hücrelerde pre-postsinaptik hücre kavramları Sinapslar oluşum şekillerine ve iletim tiplerine göre faklı şekillerde adlandırılmaktadır.

3 SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ Oluşumuna göre: Bir nöronun aksonu ile bir diğer nöronun dendritleri arasında oluşturduğu Akso-dendritik, bir nöronun aksonu ile bir diğer nöronun soması ile yaptığı Akso-somatik, sinapslar olduğu gibi, aksonlar arası aksoaksonik, dendritler arası (dendrite to dendrite), ve dendrit soma (dendrites to soma) arası sinapslar vardır (Şekil-3 ). Şekil-4: Elektriksel sinapslardaki tunel kavşakların (gap junctions) yapısı. Şekil-3: Oluşumlarına göre sinaps şekilleri Đletim tiplerine göre; Temel olarak iki farklı türden sinaps ile karşılaşılmaktadır. Hücreden hücreye iletimin; tamamen elektriksel yoldan gerçekleştiği sinapslara elektriksel, kimyasal maddeler (transmitter maddeler) aracılığı ile gerçekleşen sinapslara ise kimyasal sinaps denir. ELEKTRĐKSEL SĐNAPS ve SĐNAPTĐK ĐLETĐM Đyonik akımın bir hücreden den diğerine doğrudan transferini sağlayan sinapslar elektrikel sinapslar olarak adlandırılır. Elektriksel sinapsı oluşturan pre ve post sinaptik hücreler arası uzaklığı normalden (20nm) yaklaşık 2-3nm ye kadar daralmıştır. Bu hücreler arasındaki iletişim, aralarında kurulan köprüler gap junction (köprülü yada tunel kavşak) olarak adlandırılan kanallar aracılılığı ile olur. Protein yapısnda olan bir köprülü kavşak her bir yarım kanalı karşılıklı hücrelerinde olan iki yarım kanaldan oluşur. Böylece sinapsı oluşturan iki hücrenin sitoplazmaları doğrudan temas halindedir (Şekil-4 ). Bu kanalların oluşturduğu por çapı geniş olup yaklaşık 2nm kadardır. Đki hücre arasında tunel oluşturan bu kanallardan bazı molekül ve iyonlar dolayısı ile elektrik akımı bir hücreden diğerine geçebilmektedir. Ayrıca elektriksel sinapslarda pre ve postsinaptik hücreleri bağlayan bu kavşakların (gap-junction) oluşturduğu kanallar yüksek iletkenliğe dolayısı ile düşük dirence sahiptirler. Bu da presinaptik hücreye uygulanan akımın çoğunun bu kavşaklardan postsinaptik hücreye geçmesini sağlar. Elektriksel sinapslardaki kanalların bu özelliklerinden dolayı presinaptik hücreye uygulanan akım ve oluşturacağı potansiyel değişikliğinin iyonik geçişlerle postsinaptik hücrede de kolaylıkla oluşabilmektedir. Şekil-5: Elektriksel sinaps oluşturan hücrelerden presinaptik hücreye uygulanan akımın tunel kavsaklar aracılığı ile postsinaptik hücreye iletimi.

4 SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ Potansiyelleri aktarma özeliği olan bu sinapslar, kimyasal sinapsların aksine iki yönlüdür. Elektriksel sinapslarda iletim kimyasal sinaptik iletime göre çok hızlıdır (sinaptik gecikme ancak 0,1ms kadardır) (Şekil-6) KĐMYASAL SĐNAPS ve SĐNAPTĐK ĐLETĐM Elektriksel sinapsların aksine kimyasal sinapslarda pre ve postsinaptik hücreler arasında yapısal bir bağlılık bulunmamaktadır. Bu tür sinapsı oluşturan hücreler genelikle 20-40nm kadar bir aralıkla birbirlerinden ayrıdırlar. Ayrıca hücreler arasında elektriksel sinapslardaki gibi düşük dirence sahip kavşaklar yoktur. Bu yüzden presinaptik hücreye uygulanan bir akım hücrenin ion kanallarından hücre dışına çıkar (Şekil-7). Şekil-7: Kimyasal sinapsta presinaptik hücreye uygulanan akımın akışı Şekil-6: Elektriksel sinapslarda uyarının postsinaptik hücreye iletimi (sinaptik gecikmenin çok küçük olduğuna dikkat ediniz) Daha çok omurgasız türlerde bulunan elektriksel sinapslar duyu ve motor nöronlar arasında, kaçış reflekeslerini sürdüren nöronal yollarda yaygın olarak bulunur. Elektriksel sinapslar, bu canlıları tehlike arz eden durumlarda en hızlı bir şekilde cevap vermeye (kaçmak, vurmak, geri çekilme gibi) olanaklı kılar. Yetişkin memelilerde ise MSS de elektriksel sinapslar, başlıca nöronların aktivitesinin senkronize olması gerektiren özelleşmiş bölgelerde daha çok bulunur. Gap junction kanallar yetişkin memelilerin nöronları arasında rölatif olarak nadir olmasına rağmen, glia hücreleri arasında, düz kas hücreleri arasında, kalp kası, karaciğer ve bazı salgı hücrelerinde vede epitel hücrelerde çok yaygın olarak bulunur. Ayrıca bu kavşaklar sıklıkla nöronların erken embriyonik aşamasında da görülür. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri: -Nörotransmitterler -Presinaptik Aksiyon potansiyeli -Ca iyonları -Postsinaptik membran reseptörleri Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları: -Presinaptik hücrede aksiyon potansiyeli oluşması -Presinaptik terminalin depolarizasyonu -Nörotransmitterlerin salınması -Nörotransmitterlerin postsinaptik hücre reseptörleri ile etkileşimi -Postsinaptik hücrenin ion geçergenliğinin değişmesi -Postsinaptik hücre potansiyelinde değişim.

5 SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ Nörotransmitterlerin sinaptik aralıktan geri alınması ve enzimatik bozulmaya uğraması ile iletinin sonlanması. Presinaptik hücrede oluşan bir aksiyon potansiyeli akson boyunca ilerleyerek akson ucunun depolarizasyonuna neden olur. Bu depolarizasyon buradaki voltaj bağımlı Ca kanallarını aktifleştirir. Bunun sonucu olarak ekstrasellüler ortamdaki Ca un fazlalığı ve yükü nedeni ile presinaptik hücre içerisine Ca girişi artar (Şekil-8a). Potansiyel (PSP) olarak adlandırılır. Postsinaptik hücredeki bu potansiyel değişim miktarı hücrenin depolarizasyonuna yada hiperpolarizasyonuna neden olur. Şekilde hücre depolarizasyonu sematize edilmiştir(şekil-8c). Postsinaptik potansiyel değişikliği postsinaptik hücre için eşik değere ulaşırsa postsinaptik membranda bir aksiyon potansiyeli oluşumasına yol açabilir. Kimyasal sinapslarda, presinaptik nörondan postsinaptik nörona iletinin sağlanması için; presinaptik terminalden transmitter serbestleşmesi, transmitterlerin sinaptik aralıktan difüzyonla postsinaptik membrana ulaşması, transmitter-reseptör etkileşimi, postmembran poatansiyelinin farklılaşması gibi ardışık olaylarının gelişimi belirli bire süre alır ki bu süreye sinaptik gecikme adı verilmektedir. Bu yüzden kimyasal sinapslardaki sinaptik gecikme elektriksel sinapslara göre oldukça fazladır (Şekil-9). Şekil-8: Kimyasal sinapsın iletim mekanizması aşamalarının şematik gösterimi Presinaptik intrasellüler Ca konsantrasyonundaki artış, vezikül membranlarının eriyerek presinaptik membran ile kaynaşmasını sağlar ve böylece veziküller içerisindeki transmiterlerin presinaptik membrandan eksositoz aracılığı ile sinaptik aralığa transpotunu sağlar (Şekil-8b).Sinaps aralığını dolduran hücreler arası sıvı içerisinde difüzyon ile yayılan bu nörotransmitterlerin bir kısmı, postsinaptik membrandaki spesifik reseptörlere bağlanır. Transmitter-reseptör kompleksindeki bir konformasyon değişikliği nedeni ile postsinaptik membranda bazı iyon kanallarını açabilmekte yada kapatabilmektedir(şekil-8c). Dolayısıyla postsinaptik membranın iletkenlik veya geçirgenliğindeki oluşturacağı değişim sonucu postsinaptik membran potansiyelinde değişmeleri olur ki bu potansiyel değişimi miktarı Postsinaptik Şekil-9: Kimyasal ve elektriksel sinapslardaki sinaptik gecikmenin karşılaştırılıması Çok farklı nörotransmitter reseptörleri olmasına rağmen iki gruba ayrılabilir. Birincisi, reseptör proteinin ayni zamanda ion kanal proteini de olduğu resptörlerde transmitter-reseptör etkileşimi ile konformasyon değişimi iyon

6 SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ kanallarının açılması yada kapanmasını sağlayan iyonotropik resptörlerdir. Bu türden reseptörler ile transmitterlerin etkileşimi ile oluşan kimyasl iletimlere hızlı kimyasal sinaps yada doğrudan kapıya etkili iletim adı verilmektedir. Bir diğeri ise reseptör proteini ile kanal proteinin ayrı olduğu metabotropik resptörlerdir. Bu reseptörler, iyon kanalı görevi yapmayan, fakat bunun yerine hücre sitoplazması içine kadar uzanan ve postsinaptik nöronun içinde bir veya daha fazla maddeyi aktive ederek ikinci haberciler üzerinden dolaylı olarak iyon kanallarını kontrol eder. Bu tür reseptörler aracılığı ile olan sinaptik iletimlere ikinci habercili sinaptik iletimler denir. Metabotropik ve iyonotropik reseptörler arasındaki farklılık sinaptik iletimin biyofiziksel etkilerine de yansımaktadırlar. Örneğin, iyonotropik reseptörler aracılığı ile olan sinaptik iletimde, transmitterlerin doğrudan tek bir makro molekülde konformasyonel değişiklik meydana getireceği için hızlıdır birkaç ms de gerçekleşir. Buna karşılık metabotropik reseptörler aracılığı ile olan sinaptik iletim indirekt etkileşimlerin sonucu oluşacağından onlarla ifade edilen ms ler içerisinde gerçekleşir ve etkisi uzun süreli olup sn ler hatta dakikalarca sürebilir. Metabotropik reseptörler, yavaş etkileri nedeniyle hücrede aksiyon potansiyelini ateşlemekte yetersiz kalırlar. Bu nedenle hızlı davranışlardan sorumlu değildirler. Ancak hücrenin dinlenim potansiyelini, eşik değerini, uzunluk ve zaman sabitlerini, aksiyon potansiyeli süresini etkileyerek bir hücrenin elektriksel özelliklerini değiştirebilmektedirler. Bu nedenle bu reseptölerin etkili olduğu sinaptik iletimler, daha çok modüle edici sinaptik etkili iletimlerdir. Kimyasal sinapsların genel özellikleri: -Tek yönlü ileti sağlarlar -Đletim verilerinin dağıtılması ve süzülmesi mümkün olabilmektedir. -Yanıt şiddeti değişebilir Sinyaller kaybolabilir- artırılabilir -Açılıp-kapatılabilme özellikleri vardır. -Uyarlanabilirlik (plastisite) özellikleri vardır. Farklı türlerde transmitter moleküllerin ayni bir postsinaptik membranındaki etkileri farklı olabileceği gibi, ayni bir transmitter molekülünde değişik postsinaptik membranındaki etkileri birbirinden farklı olabilir. Moleküler etkileşimlerin çeşitliğine karşılık, postsinaptik mebranda oluşacak yanıtlar (Şekil- 10); Sinaptik iletim ile postsinaptik membran depolarize olursa bu sinaptik iletime uyarıcı yada eksite edici sinaps, eğer postsinaptik hücre hiperpolarize oluyorsa engelleyici yada inhibe edici sinaps denilmektedir. KAYNAKLAR Şekil-10: Kimyasal Sinaptik iletim ve postsinaptik hücredeki etkileri Kandel E.R., Schwartz J.H, Jessel T.M..(Eds). Principles of Neural Science, New York; Elsevier (2002) Pehlivan F. Biyofizik, Ankara Hacettepe-Taş, 1998 Ganong W.F. Tibbi Fizyoloji, Barış kitabevi, 1996 Guyton A.C, Hall J.E. Tibbi Fizyoloji, Nobel Tıp, 2000 Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Watson J.D..(Eds). Moleclar Biology of The Cell. New York, 1994 Vander j.a., sherman H.J., Luciano D.S., Human Physıology New York, 1986 Mills J. K. Mechanisms of Nerve Conduction and Muscle Contraction. (http://www.medi.howard.edu/physio.biophys) Katz S (Ed)., Neuroscience, Lippincott, 2001.

SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuarı Nörolojik Bilimler

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD STRES ve ANKSİYETE Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Anksiyete tanımlanması zor bir korku ve endişe duygusudur. Bu duyguya vücutla ilgili birtakım duyumlar eşlik edebilir. Göğüste

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

Nanoağlar ve Moleküler Haberleşme Teknikleri

Nanoağlar ve Moleküler Haberleşme Teknikleri Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Nanoağlar ve Moleküler Haberleşme Teknikleri Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isıl enerji kullanarak şekil verme İş parçasından malzeme kaldırmak için yoğunlaştırılmış ısıl enerji kullanan yöntemlerdir. Isı enerjisi kaynağı

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

Omurilik hasarı: kök hücreler cevaba sahip mi?

Omurilik hasarı: kök hücreler cevaba sahip mi? Omurilik hasarı: kök hücreler cevaba sahip mi? Omurilik hasarı tipik olarak kalıcı felce yol açar ve şu an için tedavisi olmayan bir durumdur. Kök hücre tedavisi umut sağlayabilir mi? Andrew Brown Çeviri

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan Boyacı İçindekiler Sistem kavramı Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı