YOLSUZLUKLA MÜCADELE BAĞLAMINDA PERFORMANS DENETİMİ VE SON YASAL DÜZENLEMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLSUZLUKLA MÜCADELE BAĞLAMINDA PERFORMANS DENETİMİ VE SON YASAL DÜZENLEMELER"

Transkript

1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE BAĞLAMINDA PERFORMANS DENETİMİ VE SON YASAL DÜZENLEMELER Kemal ÖZSEMERCİ SAYDER Başkanı GİRİŞ Sayıştay Kanun Teklifi yaklaşık 6 yıl boyunca yetkili ve ilgili birimlerde uzun uzun tartışılmış ve taraflarca üzerinde büyük oranda uzlaşılmış bir metin ortaya çıkmıştır. Ancak TBMM Genel Kurulunda verilen bir önerge ile Teklif deki Performans Denetimi tanımına 5018 Sayılı Kanundakinden ve uluslararası denetim standartlarında yer alan tanımdan çok farklı bir tanım getirilerek, performans denetimi yetkisi - performans ölçümüne indirgenmek suretiyle ortadan kaldırılmıştır. Genel olarak kamu mali sistemi içinde gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının piyasa rayiçlerinin çok üzerinde gerçekleştiği; satın alınan mal ya da hizmetlerin istenilen kalitede olmadığı ya da eldeki mevcut kamu kaynaklarının olması gereken seviyede toplum yararına kullanılmadığı genel kabul görmektedir. Denetim faaliyetleri ve yolsuzlukla mücadele ile birlikte bütün kamu yönetimi faaliyetlerinin misyonu, mevcut kamu kaynaklarından en iyi şekilde toplumun/vatandaşın yararlanmasına katkı sağlamaktır. Performans denetimleri ile kamu kaynaklarının verimlilik, etkinlik ve tutumluluk (VET) ilkeleri doğrultusunda, hangi seviyede toplum yararına kullanıldığına ilişkin tespitlerde bulunulmakta ve bu kaynakların VET ilkelerine uygun kullanılmasını sağlayacak öneriler geliştirilmektedir. Yolsuzluk olgusu da kamu kaynaklarının, kamu yararı yerine kişisel çıkarlar için kullanılmasını ifade etmektedir. Yolsuzluk olgusuna sonuçları itibariyle baktığımızda, kamu kaynaklarının israfına, verimsiz ya da etkin olmayan şekilde kullanımına sebep olmaktadır. Bu durumda esası kamu kaynaklarının VET ilkelerine aykırı kullanımı olan performans denetimi, yolsuzlukla mücadelede bir araç olabilir mi? Bu çalışmada konumuzun ana çerçevesini oluşturan Denetim olgusunun misyonu hakkında bazı tespitler 102 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

2 Kemal ÖZSEMERCİ yapılacak; harcanan paranın karşılığının denetimi olarak da adlandırılan performans denetimi ile ilgili bilgiler sunulacak ve yolsuzlukla mücadelede alanında performans denetiminin nasıl bir katkı sağlayabileceği konusu tartışılacaktır. Son olarak yeni Sayıştay Kanununda yapılan performans denetimi ile ilgili düzenlemeler değerlendirilecektir. Denetimin Misyonu ve Amaçları Kamu yönetiminde denetim olgusu, yönetimi oluşturan unsurlardan biridir. İyi yönetimin sağlanabilmesi için olması gereken unsurlar arasında denetim de vardır. Bu nedenle denetim ve yönetimin hedefleri aynıdır. Kamu yönetiminde temel hedef, genel bir ifade ile en üst düzeyde kamunun (Halkın) yararının, bireysel anlamda da vatandaş memnuniyetinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesidir. Kamu mali yönetimi açısından değerlendirdiğimizde, yönetimin temel hedefi en üst seviyede kamu yararının gerçekleştirilmesidir. Kamu kaynaklarının kullanımında ise genel olarak verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun hareket edildiğinde kamu yararı sağlanmış olacaktır. Nihayetinde mali sistem ile ilgili bütün yasal ve idari düzenlemelerin ve kamu faaliyetlerinin temel hedefi kamu yararının sağlanması dolayısıyla da kamu yönetiminde VET ilkelerine uygun şekilde kamu kaynaklarının kullanılmasını gerçekleştirmektir. Kamu yönetiminde denetimin asıl amacı vatandaşlardan toplanan vergilerle finanse edilen kamunun harcadığı paranın karşılığının vatandaşa mal veya hizmet olarak dönüp dönmediği ya da hangi düzeyde döndüğünün incelenmesi olmalıdır. Mali sistemdeki her türlü işlem ve uygulama yasalara uygun olabilir. Kamu idarelerinin mali tabloları doğru ve güvenilir bilgiler içeriyor olabilir. Ancak bütün bu bilgiler kamu ödeneklerinin ve kaynaklarının kamu yararına uygun şekilde etkin, verimli ve tutumlu kullanıldığı anlamına gelmez. İşte bu noktada performans denetiminin önemi ortaya çıkmaktadır. İyi yönetişimi sağlamaya çalışan denetim olgusunun amaçları ise mali sistemde şeffaflığı sağlamak ve hesap verme sorumluluğunu geliştirmektir. Kamu kurumlarının yasalara uygun, verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde faaliyet gösterip göstermediğini anlamanın en iyi yolu, bunların şeffaflık ve hesap verme sorumluluk ilkelerine uygun hareket etmelerini sağlamaktır. Parlamento, ancak bu takdirde yani şeffaflık sağlandığında, hesap verme sorumluluğu tam olarak yerine getirildiğinde, kendi verdiği yetkilerin ve kaynakların ne kadar iyi bir şekilde kullanıldığından emin olabilir. Bu nedenle, dış denetimin birinci önceliği, şeffaflığı ve hesap verme sorumluluğunu geliştirecek şekilde faaliyet göstermek olmalıdır. 1 Hesap verme sorumluluğu, demokratik yönetim biçiminin esasıdır. Bir ulusun fertlerine karşı parlamentosu, hükümeti ve her bakanlarının, kurum ve kuruluşunun yükümlü olduğu bir ödevdir. Halkın temsilcileri aracılığıyla yönetildiği temsili demokrasilerde yönetenlerin yönetilenlere karşı sorumlu olmaları asıldır. Saydamlık, devletin hesap verme sorumluluğunu sağlayan en önemli mekanizmalardan biridir. Saydam bir sistemde, kamu kaynaklarının nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldığı konusunda halka bilgi sunulduğundan, yöneticilerin ellerindeki yetkileri kamu yararına aykırı, kendi çıkarlarını gözeterek kullanmaları oldukça güçlenir. Dolayısıyla saydamlık, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanımını özendirdiği gibi, yolsuzlukların kaynaklarını da kurutmaktadır. 2 Performans Denetimi Nedir? Düzenlilik denetiminden farklı olarak performans denetiminde, faaliyet ve işlemlerin ilgili kurallara, yasal düzenlemelere uygunluğu ve doğruluğu yerine faaliyet ve işlemlerin sonuçları üzerinde durulmakta ve kaynak kullanımlarında verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine riayet edilip edilmediği incelenmektedir. Ayrıca, yöneticilerin ve görevlilerin mevzuata aykırı işlemlerinin tespiti yerine faaliyetlerin, sistemin denetimi yapılır ve bunların geliştirilmesi amaçlanır. 3 Performans denetiminin bütün dünyada genel kabul gören tanımı kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanımı ile ilişkilendirilerek yapılmaktadır. Ülkemiz Sayıştayının da üyesi bulunduğu Dünya Sayıştaylar Birliği INTOSAI tarafından belirlenen denetim standartlarında Performans Denetimi (Performance Audit): Denetlenen kurumun görevlerini yerine getirirken kullandığı kaynakların verimli, etkin ve tutumlu bir biçimde kullanılıp kullanılmadığının denetimini kapsar. 4 Şeklinde tanımlanmıştır. Aynı şekilde bu standartların 40 no.lu maddesinde; Performans denetimi verimliliğin, etkinliğin ve tutumluluğun denetimi ile ilgilidir denilmiş ve 166. maddesinde Performans denetiminde denetçi, kaynakların elde edilmesi ve kullanılmasındaki tutumluluk ve verimliliği ve hedeflere ulaşmaktaki etkinliği rapor eder. Denilmiştir. 5 1 Gülen, Fikret, Dış Denetim Nasıl Tasarlanmalı sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/38ikmyra_fg.pdf 2 Akbulut, Erol Sayıştay Denetimi Ve Yolsuzlukla Mücadeledeki İşlevi Sayıştay Dergisi Sayı: 50-51, s.10 3 Candan, Ekrem Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2007/374 s. 47 Ankara, upload/1codethaudstande.pdf OCAK - ŞUBAT - MART 2011

3 Yolsuzlukla Mücadele Bağlamında Performans Denetimi ve Son Yasal Düzenlemeler Benzer şekilde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununda da mali sistemde verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine çok sayıda atıf yapılmış ve 68 inci maddesinde Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek dış denetim tanımlanırken Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi hususu da belirtilmiştir. Sonuç olarak performans denetimini, temel unsuru kamu kaynaklarının kullanımında verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygunluk hususunu içermektedir. Bütün dünya ülkelerinde uluslar arası denetim standartlarda performans denetimi bu ilkeler esas alarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu ilkelere göre yapılacak Sayıştay denetimi de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yerini almıştır. Ancak bütün bu düzenlemelere rağmen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununda performans denetimi tanımında verimlilik etkinlik ve tutumluluk ilkelerine yer verilmemiş ve Sayıştaya verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine dayalı denetim yapma yetkisi verilmemiştir. Performans Denetiminin Önemi Günümüzde piyasa ekonomisinin başarısızlığına ilişkin teoriler geliştirilmiş ve devletin ekonomik faaliyetlerinin bireylerin refahlarını belirlemede çok önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu gelişmeler sonucu gerek piyasa gerekse kamu kesiminde verimlilik, etkinlik ve kaynakların ekonomik kullanımı kavramları daha belirgin ve uyulması gerekli kıstaslar olarak anlam kazanmıştır. Öte yandan piyasa kesimini ekonomik başarı ve başarısızlık alanları ile olduğu kadar, devletin başarı ve başarısızlık alanlarının da irdeleneceği bir teorinin geliştirilmesi noktasına gelinmiştir. 6 Denetim amaçlarındaki değişiklik, denetim alanında ve içeriğinde değişmelere neden olmuştur. Başlangıçta Devletin ve idare eden ve edilen bütün insanların hukuka uygun davranmaları başlıca endişe kaynağı olduğu için hukuka uygunluk denetimi ön plana çıkmıştır. ( ) Etkenlik (VET) denetiminin gelişme nedenleri demokratik gelişimle paralellik gösterir. Bilinçli geniş halk kitleleri, ilkin devlet işleyişini daha yakından öğrenmek istemekte, hukuka uygunluktan öte kamu kaynaklarının yerinde, zamanında tutumlu, etkin kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, yanlışları, düzeltmek ve varsa sorumluların sorumluluklarının saptanmasını aramaktadırlar. 7 6 Falay, Nihat Çağdaş Sayıştay Denetimi Sempozyumu (4-5 Haziran 1987) Verimlilik-Etkinlik Tutumluluk s.47 7 İnan, Atila-Gündüz, Nezihe Çağdaş Sayıştay Denetimi Sempozyumu (4-5 Haziran 1987), Sayıştayın Etkenlik Denetimi Yürürlükteki Mevzuat Açısından Uygulama İmkanları s.63 Kamu yönetiminin misyonu en genel bir ifade ile kamu yararının gerçekleştirilmesidir. Her türlü kamusal işlem ya da faaliyet, kamu yararına sağladığı katkı düzeyi ile değerlendirilir. Biraz daha somut ifade edersek, bütün kamu faaliyetleri vatandaşların ödedikleri vergiler ile finanse edilmektedir. Dolayısıyla patron halktır ve nihai hedef halkın/kamunun çıkarları en üst düzeyde gerçekleştirmektir sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimi şeklinde iki kısma ayrılmış olup; toplamda dört türde denetim ile bir sınırlama getirmiştir. Sayıştay Denetiminin kapsamı Düzenlilik denetimi başlığı altında; Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, Performans denetimi başlığı altında, Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi şeklinde sınırlandırılmıştır. Kamu yararının gerçekleştirilmesi ise vatandaşların ödediği vergiler ile finanse edilmiş olan her türlü kamu kaynağının verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun kullanılması ile sağlanabilir. Kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili kamu yönetiminin bütün faaliyetlerinde, yasama faaliyetlerinde dolaylı olarak yargı faaliyetlerinde gerçekleştirilmeye çalışılan bütün amaç bu ilkelerin gerçekleştirilmesidir. Konuya düzenlilik denetimi açısından baktığımızda; kamu görevlilerinin yürürlükteki mevzuatı tam olarak uygulamaları ve yapılan mali işlemi mali tablolara doğru ve güvenilir şekilde yansıtmaları kamu kaynaklarının kullanımında, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygunluğu her zaman garanti etmez. Örneğin yapılan bir satın alma işlemi ihale mevzuatına tam olarak uygun olabilir ancak yine de tutumluluk ilkesine aykırı olarak satınalma işlemi piyasa fiyatlarının çok üstünde gerçekleşebilir. 104 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

4 Kemal ÖZSEMERCİ Denetim birimleri özellikle Sayıştay, uzun yıllardır yaygın olarak uygunluk denetimi gerçekleştirmektedir. Bu denetim şekliyle devletin mal ve hizmet satın almak için gerçekleştirdiği harcamaların yasal ve idari düzenlemelere uygun olup olmadığı araştırılmaktadır. Çok uzun yıllardır devam eden bu denetimler sonucunda harcama birimleri, işlemlerinde büyük oranda yasal düzenlemelere uyar duruma gelmişlerdir. Bu gelişmeler sonucunda mali işlemlerin yasalara uygunluğu açısından sorunlar oldukça azalmıştır. Ancak hukuka uygun olmasına rağmen, kamu kaynaklarının israfı, verimsiz kullanımı ve vatandaş yararına etkin kullanılmaması en önemli sorundur. Gelişmiş ülke Sayıştayları da aynı sorunun farkına varmış olup, bu nedenle performans denetimini çok önemsemektedirler. Örnek olarak İngiltere Sayıştayı (NAO) denetçilerinin yüzde 60 nı performans denetimi ile görevlendirmektedir. Çünkü yasalara tamamen uyulduğunda bile ya da görünüşte uyularak; piyasa fiyatının çok üstünde satın alımlar gerçekleşebilir, makine araç ve gereçlerin vatandaş yararına daha verimli çalışması mümkün iken çalıştırılmıyor olabilir veya bir hastanenin günde daha çok sayıda hastaya bakması mümkün iken, kapasitesinin çok altında vatandaşlara hizmet sunuyor olabilir. Ülkemizde yaygın olarak gerçekleştirilen uygunluk denetimi belirli bir yılda kamu kurumlarına bütçesinde gösterilen gelir ya da giderlerin miktarı ile sınırlıdır. Çünkü uygunluk denetimi, denetlenen yıla ilişkin gerçekleştirilen belgeler esas alınarak yapılmaktadır. Ancak devletin/kamu kurumlarının ellerindeki kaynaklar birkaç yıl içinde elde ettikleri ile sınırlı olmayıp, kuruluşundan bugüne çeşitli şekillerde elde ettiği çok önemli miktarlarda kamu kaynağı bulunmaktadır. İşte bütçe ile verilen kaynaklar da dahil olmak üzere, kamunun her türlü varlığı performans denetimini alanını oluşturmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar da bize performans denetiminin gerekliliği konusunda çok önemli ipuçları vermektedir yılında Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin Savurganlık Ekonomisi adlı bir araştırma sonuçlarını yayınladı. Bu araştırma raporuna göre yılları arasındaki 11 yıllık dönemde Türkiye de devletin çeşitli nedenlerle milyar ABD Doları tutarında kaynak israf ettiği tespit edilmiştir. Buna karşılık Sayıştayın yılları arasındaki son 11 yıllık dönemde yasalara uygunluk denetimi ile geri Bütçeye tahsilini sağladığı tutar ise TL 9 / TOBB Raporunda esas alınan yıllara ilişkin veriler olmadığından, farklı yıllara ilişkin 11 yıllık veriler esas alınmıştır. 9 Kaynak: Sayıştay Faaliyet Raporları 10 Dolar kuru olarak 1.5 TL esas alınmıştır. ABD Doları tutarındadır. Rakamları değerlendirdiğimizde Türkiye de 11 yılda 195 milyar Dolar tutarındaki israfa karşılık yaklaşık 550 milyon Dolar tutarında yasalara aykırı harcama yapıldığı görülmektedir. Bu israf tutarına performans denetiminin diğer ilkeleri olan verimsiz ve etkin olmayan şekilde kullanılan kamu kaynaklarını değerlerin de ilave ettiğimizde performans denetiminin önemi ortaya çıkacaktır. Doğal olarak yasalara aykırılık olmadığından israfın tespit edilmesi ile bu israf tutarının geri kazanılması mümkün değildir. Bu durum ile birlikte performans denetimi raporları yürütmenin uygulamalarına ilişkin saydamlığı sağlar ve israf edilen, verimsiz ve etkin olmayan şekilde kullanılan kamu kaynakları konusunda kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunu geliştirir. Bu ilkelerin yerleştiği kamu mali yönetiminde de israfın, verimsiz ve etkin olmayan kaynak kullanımının büyük oranda azalacağı söylenebilir. Sonuç olarak uygunluk denetimi ile yasalara aykırı ödemeler, bütçeye geri kazandırılmakta; yolsuzlukla mücadele ile menfaat gruplarının ceplerine gitmesi önlenmekte ve performans denetimi ile kaynakların gereksiz yere gereksiz şekilde kullanılması önlenmiş olmaktadır. Her üç denetim şekli ile de kamu yararı artırılmaya çalışılmaktadır. Ancak yukarıda verdiğimiz rakamsal araştırma sonuçlarına göre bir değerlendirme yaparsak; kamu kaynaklarının israfı ve verimsiz etkin olmayan şekilde kullanımı ülkemizde en önemli sorundur. Bu durumda bu sorunları önleyecek denetim metodu olan performans denetimine gereken önem verilmelidir. Bu nedenle denetim birimleri de kendi kaynaklarını kullanırken, topluma olan katkılarını maksimize etmenin yollarını aramalıdırlar. Denetim kaynağını kullananlar, geleneksel metodlarını sürekli gözden geçirerek, mali sistemde en çok sorun olan alanlara, kamu yararını en üst düzeyde gerçekleştirme yolunda, en iyi sonucu elde edecek denetim metodlarına yönelmelidirler. Yolsuzluk Performans Denetimi İlişkisi Kamu mali yönetiminde ve denetiminde genel olarak yolsuzluk konusuna yoğun bir ilgi mevcuttur. Basında yolsuzluk ile ilgili olaylara daha çok ilgi göstermekte ve literatürde de yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele konuları çokça yer almaktadır. Bunun yanında kamu kaynaklarının kötü kullanılması diğer bir ifade ile verimsiz, etkin olmayan şekilde kullanılması ya da israf edilmesi konuları çoğunlukla ya da en azından yolsuzluk kadar - ilgi uyandırmamaktadır. Halbuki yolsuzluk durumunda da kamu kaynaklarının kötü kullanılması durumunda da aynı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 105 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

5 Yolsuzlukla Mücadele Bağlamında Performans Denetimi ve Son Yasal Düzenlemeler Çağdaş yönetim ve akılcı düşünen toplumlar hukukun, dar yorumlandığında ve rutinleştiğinde bir biçim olarak kaldığını, özünden uzaklaştığını minareyi çalan kılıfını hazırlar özdeyişinde olduğu gibi bir minare kılıfı halini alabileceğini gördüklerinden yeni çözümler aramışlar, kamu kaynaklarının kullanılması ile ilgili olarak etkenlik (VET) denetimi tekniklerini geliştirmişlerdir. 11 Yolsuzluk olgusuna sonuçları itibariyle baktığımızda, vatandaşların yapılan yolsuzluğun miktarına karşılık gelen miktar kadar kamu hizmetlerinden mahrum kalmaktadır. Örneğin bir hastane yapımı ihalesinde, kamu görevlilerine rüşvet veriliyorsa, yüklenicinin verdiği rüşvet tutarı ihale bedeline bir şekilde yansıtılır ve birim fiyatlar piyasa rayiçlerinin çok üstünde gerçekleşir. Rüşvetin ihale bedeline yansıtılması durumunda örneğin 150 yataklı bir hastane maliyetine katlanılarak, 100 yataklı bir hastane yapılacaktır. Bu durum mal ya da hizmetlerin rayiç fiyatların üstünde satın alınmasını ifade etmektedir. Mal ve hizmetlerin fahiş fiyatla devlete satılması hususu kamu kaynaklarının ekonomik kullanımı ile ilgilidir ve bu ilke kaynakların israf edilmeden kullanımını ya da mal ve hizmetlerin en uygun fiyatla satın alınmasına vurgu yapar. Bazı durumlarda ödenen rüşvet tutarı, teslim edilen mal ya da hizmetlerin kalitesinde bir azalma ile karşılanır. Hastane örneğinden devam edersek, satın alınan tıbbi malzeme ya da araç ve gereçler, olması gerekenden daha düşük kaliteye sahiptir. Böylece yüklenici, daha ucuza temin ettiği daha düşük kalitedeki mallardan kazandığı kazandığı paralar ile ödediği rüşvet tutarını karşılar. Bu durumda da mal ve hizmetlerin kalitesinde bir azalmanın sonucu olarak vatandaşların aldığı tedavi hizmetlerinin kalitesinde bir azalma ortaya çıkacaktır. Mal ve hizmetin sözleşmede tanımlanan şeklinden daha düşük kalitede ya da miktarda teslim edilmesi husus da verimlilik ile ilgili olup; bu ilke kamu kaynaklarından veya satın alınan mal ya da hizmetlerden en yüksek oranda verim elde etmeyi ifade eder. Aynı şekilde sağlık hizmetlerine ayrılan ödenekler ile hastanelerin daha pahalıya mal edilerek, olması gerekenden daha az sayıda hastane yapılması veya tıbbi malzeme araç ya da gereçlerin yeterli kalitede olmaması sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunumunu engelleyecektir. Etkinlik ilkesi de mal ya da hizmetlerden vatandaşların en üst düzeyde yararlanmasını ifade etmektedir. Kaynakların verimsiz, etkin olmayan şekilde kullanılması ya da israf edilmesi incelediğimizde de -aynen yolsuzluk olgusunda olduğu gibi-vatandaşların kötü 11 İnan, Atila-Gündüz, Nezihe Çağdaş Sayıştay Denetimi Sempozyumu (4-5 Haziran 1987), Sayıştayın Etkenlik Denetimi Yürürlükteki mevzuat Açısından uygulama imkanları s.64 kullanılan kaynaklar kadar kamu mal ve hizmetlerinden mahrum kaldığını görürüz. Aynı hastane yapımı ihalesinde yola çıkarsak, ihale sürecinin iyi yönetilmemesi sonucu, hastane binası ve tıbbi araç ve gereçler olması gerekenden daha pahalıya mal edilmiş ya da olması gerekenden daha az kalitede araç ve gereçler satın alınmış olabilir. Bu durumda da aynı şekilde 150 yataklı hastane ödeneği ile 100 yataklı bir hastane yapılabilecek veya daha az kaliteli mal ve hizmetler, vatandaşlara olması gerekenden daha az düzeyde etkin bir tedavi hizmeti olarak yansıyacaktır. Sonuç olarak hem yolsuzlukların hem de kamu kaynaklarının kötü kullanılması durumunda vatandaşların kamu mallarından ya da hizmetlerinden daha az yararlanması durumu ortaya çıkmaktadır. Zaten yolsuzluk ve performans denetimi tanımlarına da baktığımızda bu örtüşmeyi görmek mümkündür. Yolsuzluk; Hukuka ya da etik kurallara aykırı olarak; kamu mallarının, kamu görevlilerine tanınan takdir yetkisinin ve kamu görevlilerinin sağladığı işgücünün kamu yararı yerine şahsi çıkarlar doğrultusunda kullanılması olarak tanımlanabilir. 12 Bir tanıma göre, performans denetimi; kaynakların en ekonomik koşullarda elde edilip edilmediğinin, kaynaklardan en verimli şekilde yararlanılıp yararlanılmadığının ve planlanan amaçların etkin olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin incelenmesi faaliyetidir. 13 Bu tanımlarda yolsuzluğun, kaynakların kötü kullanımından ayrıldığı nokta, yolsuzluk olgusunda, kasıtlı olarak üçüncü kişilere çıkar sağlanması, unsurunun varlığıdır. Her iki olgunun ortak vurgusu ise kamu yararının en üst düzeyde gerçekleştirilmesidir. Sonuç olarak hem yolsuzluk hem de kötü performansın sonucu vatandaşların ödedikleri verginin karşılığı olması gereken düzeyde kamu mal ve hizmetlerinden yaralanamamalarıdır. Toplumları kemiren, hukuku ve ahlaki değerleri aşındıran devleti zayıflatan yolsuzluk olayları ile mücadele de yine yönetim sistemleri üzerinde yapılacak performans denetimleri aracılığıyla sağlanabilir. Tekil yolsuzluklarla mücadelede hukuka uygunluk denetimi daha etkili bir araç ise de yolsuzlukları üreten sistemlerin bu yolla rehabilite edilmesi mümkün değildir. 14 Performans denetimi, esas itibariyle kamu kaynakları üzerinde tasarruf yetkisi bulunanların hesap verme sorumluluğu üzerine kurulmuştur. Kamu kaynaklarını toplayan harcayan veya saklayanların hesap vermekle 12 Özsemerci, Kemal TAEX Semineri sunum metni 13 Kubalı, Performans Denetimi Kavram, İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar, Sayıştay Başkanlığı Ankara s Köse, H. Ömer Kamu Mali yönetim reformunun Etkileri ve 5018 Sayılı Kanun da Dış denetimin Tasarımına ilişkin Sorunlar DIŞ DENETİM Sayı 1 (Temmuz Ağustos Eylül 2010) s OCAK - ŞUBAT - MART 2011

6 Kemal ÖZSEMERCİ sorumlu tutulmaları, yolsuzlukla mücadele amacını da taşıyan en önemli tedbirlerden biridir. 15 Yukarıda örneklendirdiğimiz yolsuzluk olgusunu, doğrudan tespit etmek oldukça zordur. Çünkü yolsuzluk gizli şekilde gerçekleştirilmektedir ve taraflardan biri itiraf etmediği sürece ispatı oldukça zordur. Ancak yolsuzluk olgusu sonuçları itibariyle, kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılmasına engel olmaktadır. Kamu kaynaklarının VET ilkelerine aykırı kullanımı ise performans denetiminin konusudur ve VET ilkelerine aykırı uygulamaları tespit etmek çok zor değildir. Bu durumda bazı işlem ve eylemler için VET ilkelerine aykırı uygulamaların raporlanması ile aynı zamanda yolsuzluk olgusu da en azından sonuçları itibariyle raporlanmış olacaktır. Diğer yandan performans denetimleri ile getirilen öneriler ile gelecek dönemlerde VET ilkelerine aykırı uygulamalar önlenmeye çalışılırken aynı zamanda yolsuzluk fırsatları da azaltılmış olmaktadır. YENİ SAYIŞTAY KANUNUNDA PERFORMANS DENETİMİ Sayıştay Kanunu Teklifinin TBMM de görüşülmesi sırasında üzerinde en çok tartışılan konu performans denetimi olmuştur. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonunda 15 Akbulut, Erol Sayıştay Denetimi ve Yolsuzlukla Mücadeledeki İşlevi Sayıştay Dergisi Sayı: 50-51, s. 13 görüşülmesi sırasında da performans denetimi yoğun olarak tartışılmış ve Komisyonda yapılan tanım üzerinde büyük oranda uzlaşılmıştır. Ancak TBMM Genel Kurulu nda verilen bir önerge ile Performans Denetimi tanımından kamu kaynaklarının verimli etkin ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ifadesi çıkarılarak yerine idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi tanımı getirilmek suretiyle Sayıştayın Performans denetimi yetkisi ortadan kaldırılmıştır sayılı Kanunun bütün çatısı VET ilkeleri üzerine kurulmuştur. Genel olarak bir tespit yapmak gerekirse hem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hem de 6085 sayılı Sayıştay Kanunu mali sistemdeki temel sorun olarak, kamu kaynaklarının kötü kullanımını esas almış ve bu doğrultuda hükümler tesis edilmiştir sayılı Kanunun 1 nci maddesinde Kanunun amaçları arasında ilk başta ( ) kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ( ) sayılmıştır. Tanımlar başlıklı 3 ncü maddesinde (l) bendinde Kamu mali yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve 107 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

7 Yolsuzlukla Mücadele Bağlamında Performans Denetimi ve Son Yasal Düzenlemeler süreçler, (m) bendinde de Mali kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçler şeklinde tanımlanmıştır Kamu maliyesinin temel ilkeleri başlıklı 5 nci maddesi (g) bendinde Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. Denilmiştir. Hesap Verme sorumluluğu başlıklı 8 nci maddesinde Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. Denilmiştir. Bakanlar başlıklı 10 ncu maddesinde Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu olacakları hüküm altına alınmıştır. Üst Yöneticiler başlıklı 11nci maddesinde ( ) sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, ( ) Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumlu olmaları hiküm altına alınmıştır. Harcama talimatı ve Sorumluluk başlıklı 32 nci maddesinde ( )Harcama yetkilileri, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ( ) sorumlu olmaları hüküm altına alınmıştır. Mal Yönetiminde Etkililik ve Sorumluluk başlıklı 48 nci maddesinde ( ) Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumlu olacağı belirtilmiştir. İç denetim başlıklı 63 ncü maddesinde İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyeti( ) olarak tanımlanmıştır. İç denetçinin görevleri başlıklı 64 ncü maddesinde (b) bendinde Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. Sayılmıştır. Dış denetim başlıklı 68 nci maddesinde ( ) b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, Suretiyle gerçekleştirilmesi hüküm altına alınmıştır sayılı Kanundaki VET anlayışı Sayıştay Kanunu na da yansımıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki mali sistemin verimlilik etkinlik ve tutumluluk ilkeleri esas alınarak yürütülmesi anlayışı, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nda da devam etmiştir. Sözkonusu 6085 sayılı Kanunun 1nci maddesinde de; Kanunun amaçlarının en başında ( ) kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması belirtilmiştir. Sorumlular ve sorumluluk halleri başlıklı 7. maddesinde (2) bendinde Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak Sayıştay raporlarında belirtilir. (5) no.lu bendinde Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar. Denilmiştir. Denetimin genel esasları başlıklı 35 nci maddesi (a) bendinde Denetim; kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesi olarak tanımlanmıştır. (Hem 5018 hem de 6085 sayılı kanunlardaki düzenlemelere rağmen) Sayıştaya Performans (VET) denetim yetkisi verilmemiştir. Bütün bu düzenlemelere rağmen TBMM Genel Kurulunda son anda verilen bir önerge ile daha önce üzerinde hiç tartışılmamış ve uluslararası denetim standartla- 108 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

8 Kemal ÖZSEMERCİ rında performans ölçümü olarak bilinen bir tanımlama getirilmiştir. Bu tanımlama ile hem 5018 sayılı Kanunun hem de yeni Sayıştay Kanunun amacı olan ve eski 832 sayılı Kanunun Performans denetimi tanımında yer alan verimlilik, etkinlik ve tutumluluk İlkeleri tanımdan çıkarılmıştır. Aynı tanımlama 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun Sayıştay denetiminin kapsamını belirleyen 36 ncı maddesinde de tekrar edilmek suretiyle performans denetim yetkisi ortadan kaldırılmıştır. Sözkonusu 36 ncı maddede Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar. ( ) Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir. denilmiş ve verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine dayalı bir denetimden bahsedilmemiştir. Bu madde hükmü ile Sayıştay denetiminin kapsamı belirlenmiş olduğundan ve maddede sayılan kapsam dışında verimlilik, etkinlik ve tutumluluk denetimi yapılması mümkün gözükmemektedir. Aynı şekilde sözkonusu 6085 sayılı Kanunun değişik maddelerinde VET ilkelerinden çeşitli şekillerde bahsedilmekte ise de hiçbir madde hükmünde verimlilik etkinlik ve tutumluluk ilkelerine dayalı bir denetim yetkisi nden bahsedilmemektedir. Bu yeni düzenleme ile performans denetimi idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre yapılacak işlemi bir örnek ile açıklamak daha anlaşılır olacaktır: Karayolları Genel Müdürlüğünün Stratejik Planında 2.2 no.lu hedef olarak Fiziki ve geometrik standardı düşük devlet yollarının % 30 u ile il yollarının % 20 si 5 yıl içinde iyileştirilecektir. şeklinde belirlenmiş ve 3 no.lu performans göstergesi olarak km bölünmüş yol hedefine 5 yılın sonuna kadar ulaşılacaktır. denilmiştir. Uluslar arası denetim standartlarına göre yeni tanımlama performans denetimini değil Performans ölçümünü belirtmektedir. Yeni tanımlamaya göre, Sayıştayın 3 no.lu performans göstergesi ile ilgili yapacağı performans denetimi, yapılan yolun km olup olmadığını ölçmek olacaktır. Kabul etmek gerekir ki yapılan bir yolun uzunluğunu ölçmenin denetim olarak tanımlanması mümkün değildir. Sayıştaylar ihtiyaç duyduklarında, performans ölçümü de yapabilirler. Bu ölçümleri performans denetimi yani verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine dayalı bir değerlendirmede bulunmak için yaparlar. Ancak yukarıda açıklandığı üzere - bu ilkelere dayalı bir değerlendirme ya da denetim yetkisi Sayıştay Kanunu nda öngörülmemiştir. Ayrıca Kamu kurumlarının stratejik planlarında yer alan birçok performans göstergesi, ölçülebilir ya da kanıtlanabilir nitelikte değildir. Performans denetimi ise - uluslar arası standartlarda da yer aldığı üzere- kanıtları ortaya konulabilir nitelikteki konularda gerçekleştirilir. Diğer yandan kamu kurumları performans yönüyle sorun olabilecek görev alanları ile ilgili hiçbir hedef ve gösterge koymamış veya hedef ve göstergelerini gerçekçi belirlememiş olabilirler ki; bu durumda hedef ve göstergelere göre yapılacak denetim tamamen anlamsız hale gelecektir. Performans denetimi olarak tanımlanan ölçme işlemi, zaten kamu idarelerince her yıl yapılmaktadır ki, Sayıştayın bir kez daha aynı faaliyetleri ölçmesinin, kamu yönetimine herhangi bir katkısı olmayacaktır. Diğer bir yanlış bilgilenme de - son günlerde basında şıkça yer aldığı üzere- performans denetimleri sonucunda kamu zararının tespit edildiği hususudur. Sayıştayın yaptığı Performans denetimleri, Sayıştay yargısına konu olmamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir sorumluluğun ya da tazmin olgusunun ortaya konulması mümkün değildir. Çünkü performans denetiminde, yapılan işlemlerin hukuka uygun olup olmadığı değil; kamu kaynaklarının kullanımının genel kabul gören verimlilik etkinlik ve tutumluluk kriterlerine uygun olup olmadığı, ortaya konulmaktadır. Teklifin, Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilen halinde yer alan verimlilik etkinlik ve tutumluk ilkelerini esas alan performans denetimi tanımlaması ile yerindelik denetimi yapılacağı türünden bir kaygı ise kavram kargaşasını göstermektedir. Çünkü Kanunun 35 nci maddesinde Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz. ( ) hükmü zaten mevcuttur. Bu hüküm yeterli görülmüyorsa; performans denetimleri ile yerindelik denetimi yapılamaz şeklinde bir hüküm de konulabilirdi. Bu duruma rağmen, yerindelik denetimi yapılabilir düşüncesi ile performans (verimlilik, etkinlik ve tutumluluk) denetiminin kaldırılması yukarıdaki bölümlerde açıklandığı üzere kamu mali sisteminin çerçevesini belirleyen 5018 sayılı Kanun da yer alan ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununda da devam eden, kamu mali sisteminde verimlilik etkinlik ve tutumluluk ilkelerinin hakim kılınması anlayışıyla tam anlamıyla çelişmektedir. Performans denetimi tanımındaki yeni düzenleme esas alınacak olursa; stratejik plan hazırlama yükümlülüğü olmayan kamu kurumları ile ilgili olarak performans denetimi anlamında herhangi bir işlem yapılması imkanı da kalmamıştır. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 109 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

9 Yolsuzlukla Mücadele Bağlamında Performans Denetimi ve Son Yasal Düzenlemeler Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının stratejik plan hazırlaması zorunlu değildir. Kurumsal hedef ve göstergeler ancak stratejik planlarda yer aldığından, bu kurumların belirlenmiş bir hedef ve göstergesi olmayacaktır. Dolayısıyla askeri ve güvenlik harcamaları ile ilgili olarak idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi olarak tanımlanan performans denetiminin yapılması imkanı fiilen mümkün değildir. Yapılan değişiklik ile getirilen performans denetimi tanımının ne Ülkemizdeki mevzuat ile ne de uluslararası denetim standartları ile örtüşmektedir sayılı Kanun ile yapılan performans denetimi düzenlemesi ile Sayıştaya, Anayasa ile verilen denetim görevi kısıtlanmıştır. Anayasanın 160. maddesinde Sayıştaya, ( ) merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek yetkisi verilmiştir. Anayasa nın bu hükmüne rağmen Denetim olgusundan ayrılması mümkün olmayan kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılmasının değerlendirilmesi hususu, Sayıştay denetiminin kapsamını belirleyen 6085 sayılı Sayıştay Kanunun 36. maddesinde sayılmamıştır. Halbuki 6085 sayılı Kanunun Denetimin genel esasları başlıklı 35. maddesinde; (a) bendinde Denetim; kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesidir. ( ) şeklinde tanımlanmak suretiyle kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılmasının değerlendirilmesi hususu denetim tanımı içinde sayılmıştır. Aynı şekilde 6085 sayılı Kanunun 35. maddesinin (b) bendinde Denetim genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülür. Hükmü getirilmiştir. Ülkemiz Sayıştayının da üyesi bulunduğu Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) nin denetim standartlarının 40 ıncı maddesinde de performans denetiminin üç temel ilkesine vurgu yapılarak Performans denetimi, verimliliğin, etkinliğin ve tutumluluğun denetimi ile ilgilidir. denilmektedir. Yukarıdakiler hüküm ve standartlar gereğince verimlilik, etkinli ve tutumluluk ilkelerinin değerlendirilmesi denetim olgusunun içinde yer almaktadır. Dolayısıyla verimlilik, etkinli ve tutumluluk ilkelerinin değerlendirilmesi hususunun Sayıştay denetiminin kapsamı içinde sayılmaması, Anayasa nın 160 ncı maddesi ile Sayıştaya verilen denetlemek görevinin sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Bu itibarla 6085 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. SONUÇ Sayıştayın 1996 yılından beri uygulamakta olduğu Performans (VET) denetimi yetkisi yeni yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile ortadan kaldırılarak; yalnızca performans ölçümüne indirgenmiştir. Bu düzenleme ile kurumların stratejik planlarında belirlediği hedef ve göstergeler adeta bir yasa konumuna getirilerek, bu hedef ve göstergelere göre, yalnızca ölçüm yapma yetkisi getirilmiştir. Hedef ve göstergeler ile ölçüm sonuçları üzerine bir değerlendirmeyi içermeyen yalnızca bir ölçme işleminin mali sisteme ve kamu kurumlarına hiçbir şekilde katkı sağlamayacağı açıktır. Halbuki hem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda hem de sözkonusu Sayıştay Kanunu nun amaçları arasında kamu mali sisteminde, performans denetimi konusu olan verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerinin gerçekleştirilmesi sayılmıştır. Ancak performans denetiminin performans ölçümüne indirgenmesiyle kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı konusunda kamuoyunu ve TBMM ni bilgilendiren bir mekanizma kalmamıştır. Sayıştayın, ödediği vergiler ile kendisini finanse eden halka karşı sorumluluğunu yerine getirebilmesi için, halkın/kamuoyunun yararını en üst düzeyde sağlayacak şekilde denetimini yapılandırılmalıdır. Kamu mali sisteminde - kamu yararının en üst düzeyde gerçekleştirme misyonu doğrultusunda - en çok sorun hangi alanlarda ise denetimin, o alanlarda ağırlıklandırılması gerekir. Bu nedenle öncelikle kamu mali sisteminde; Yolsuzluklar, Kamu kaynaklarının israfı, verimsiz ve etkin olmayan şekilde kullanımı, İşlemlerin hukuka uygun olmaması, Mali tabloların doğru ve güvenilir olmaması, İç kontrol sistemlerinin yetersizliği sorunlarından hangisinin ülkemizde kamu yararının sağlanmasında en önemli engel olduğuna karar verilmeli ve bu karara göre denetim en önemli sorun alanlarında ağırlık kazanmalıdır. Kamu mali sistemimizde önemli sorunlarımızdan biri yolsuzluklardır. Yolsuzluk olgusunun en önemli unsuru tarafların gizlilik içinde bu suçu işlemeleridir. Her iki taraf da yapılan bu işlemden memnun olduğu sürece yolsuzluğun tespiti ve ispatlanması neredeyse imkansızdır. Ancak kamu mali sistemine etkileri itibariyle değerlendirdiğimizde, yolsuzluk da kamu kaynaklarının verimli ya da etkin kullanılmaması ya da israf edilmesi olgularıyla sonuçlanır. Çünkü verimlilik etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak kullanılması gereken kamu kaynakları, yolsuzluk durumunda kamu yararı ye- 110 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

10 Kemal ÖZSEMERCİ rine üçüncü kişilerin yararı doğrultusunda kullanılmaktadır. Dolayısıyla da verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine aykırılık ortaya çıkmaktadır. Kamu kaynaklarının verimli ya da etkin kullanılmaması ya da israf edilmesi durumu ise performans denetim tekniği ile ortaya çıkarılması mümkündür. Günümüz itibariyle yolsuzluktan da öte kamu yönetimlerinin en büyük ve en önemli sorunu kamu kaynaklarının performans ilkelerine aykırı olarak kötü kullanımıdır. Diğer bir ifade ile üçünü kişilere kasıtlı olarak çıkar sağlama niyeti olmasa bile kamu kaynaklarının daha verimli etkin ve israf edilmeden kullanılmasına olan ihtiyaç çok büyüktür. Örnek olarak milyonlarca insanımızın yararlandığı hastanelerin daha üst düzeyde hizmet vermesi; milyarlarca lira değerindeki kamu binalarının, yolların maliyetlerinin piyasaya fiyatlarına uygun olması; devletin elindeki mali kaynaklar ile her türlü araç ve gerecin kamu yararına daha verimli şekilde kullanılması vb. konular performans denetiminin konusudur. Belirtilen şekilde kamu yönetimin iyileştirilmesinde ve kamu kaynaklarının, ödediği vergilerle finanse ettiği vatandaş yararına etkin, verimli ve tutumlu kullanımının incelenmesi performans denetiminin konusudur. Diğer denetim tekniklerinin amaçları olan mali sistemde işlemlerin hukuka uygun olmasını, mali tabloların doğru ve güvenilir olmasının, iç kontrol sistemlerinin etkin olmasının ve kurumların hedeflerine uygun faaliyette bulunmasının yanında belki bu hedeflerden de öte- ülkemizde devletin elindeki her türlü kaynağın (para, taşınır ve taşınmaz mallar, araç gereç personel vb.) verimli, etkin ve tutumlu kullanılmasına çok ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alandaki sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasını sağlayacak olan da performans denetim tekniğidir. Sonuç olarak performans denetiminden vazgeçilmesi, kamu kaynaklarının kamu yararına nasıl kullanıldığı konusunda kamuoyunun ve TBMM nin bilgilendirilmesinden vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Halbuki kamu kaynaklarını ödediği vergiler ile finanse eden halktır. Dolayısıyla halkın ve halkın temsilcilerinin oluşturduğu TBMM nin, kamu kaynaklarının kamu yararına kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgilenmesi en doğal hakkıdır. Aynı şekilde halkın, ödediği vergilerle finanse ettiği Sayıştayın da kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek ve geliştireceği öneriler ile kamu kaynaklarının VET ilkeleri doğrultusunda kullanımına katkı sağlamak, kamu mali yönetiminde şeffaflığı sağlamak ve hesap verme sorumluluğunu geliştirmek adına en önemli görevidir. Bu itibarla Sayıştay denetiminin iki ayağından biri olan performans denetimi yetkisinin Sayıştaya yeniden kazandırılmasında bütün ilgili kişi ve kuruluşların üzerine düşeni yapmaları gerekir. KAYNAKÇA Akbulut, Erol Sayıştay Denetimi ve Yolsuzlukla Mücadeledeki İşlevi Sayıştay Dergisi Sayı: Candan, Ekrem Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2007/374 Ankara, 2007 DPT, Denetim Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması ve Performans Denetimine Geçiş Alt Komisyonu Raporu plan8.dpt.gov.tr/kamumali/denetim.html Falay, Nihat Verimlilik-Etkinlik Tutumluluk Çağdaş Sayıştay Denetimi Sempozyumu (4-5 Haziran 1987) GENCER, Hüseyin Kamu İhale Kanununa Göre Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Tespitine Yönelik Yaklaşımlar DIŞ DENETİM Sayı 1 (Temmuz Ağustos Eylül 2010) İnan, Atila-Gündüz, Nezihe Sayıştayın Etkenlik Denetimi Yürürlükteki mevzuat Açısından uygulama imkanları, Çağdaş Sayıştay Denetimi Sempozyumu (4-5 Haziran 1987). Khan, M. Akram Yolsuzlukla Mücadelede Denetimin Rolü Kemal Özsemerci (Çev.) Sayıştay Dergisi Sayı:72 Köse, H. Ömer Kamu Mali yönetim reformunun Etkileri ve 5018 Sayılı Kanun da Dış denetimin Tasarımına ilişkin Sorunlar DIŞ DENETİM Sayı 1 (Temmuz Ağustos Eylül 2010) Kubalı, Derya Performans Denetimi Kavram, İlkeler, Metodoloji ve uygulamalar Ankara Sayıştay Başkanlığı Naimatullah Abid, Performans Denetiminde Pakistan ın Deneyimi Üzerine Bir Yaklaşım, Derya Kubalı (Çev.), Sayıştay Dergisi, Sayı: 29, (Nisan-Haziran 1998) Özsemerci, Kemal TAEX Semineri Sunumu Sayıştay Performans Denetimi Rehberi (Taslak) TOBB, Savurganlık Ekonomisi raporu OCAK - ŞUBAT - MART 2011

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11)

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) KAHRAMANMARAŞ-13.05.2016 KATKIDA BULUNAN ÜNİVERSİTELER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

İç Kontrolün Değerlendirilmesinde Dış Denetimin Rolü. Abdullah ALTINTAŞ Sayıştay Başdenetçisi

İç Kontrolün Değerlendirilmesinde Dış Denetimin Rolü. Abdullah ALTINTAŞ Sayıştay Başdenetçisi İç Kontrolün Değerlendirilmesinde Dış Denetimin Rolü Abdullah ALTINTAŞ Sayıştay Başdenetçisi Denetim Nedir? En önemli fonksiyonu güvence vermedir. Kurumsal faaliyetlerin ve işlemlerin yasal hükümlere,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ 13.03.2013 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği www.bekad.org Erkan KARAARSLAN SAYIŞTAY DENETİMİ SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMI Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi www.erkankaraarslan.org SAYIŞTAYIN

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM. FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi)

İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM. FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi) İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi) 1 SUNUM PLANI A. İÇ KONTROL B. DIŞ DENETİM (Sayıştay Denetimi) C. İÇ KONTROL AÇISINDAN

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM "Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler (kamuda idareler), kurumsal yönetim kalitesini sağlamak

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Genel Eğitim Planı

Genel Eğitim Planı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014-2018 Genel Planı Denetim Geliştirme ve Merkezi ŞUBAT 2014 GENEL EĞİTİM PLANI (2014-2018) 2014-2018 Genel Planı, Denetim Geliştirme ve Merkezi (DEGEM) bünyesinde bulunan Hizmet

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU 3 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII RADYO VE TELEVİİZYON ÜST KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. SAYI : B.08.0.SGB / /02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. SAYI : B.08.0.SGB / /02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.08.0.SGB.0.03.04/ 911 24/02/2009 KONU: Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi I.GĠRĠġ GENELGE 2009/24 Bilindiği üzere, 5018 sayılı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI

DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012 Bütçe ve Harcama Usulleri Halil AGAH Antalya, 2012 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimi açısından ; politika ve önceliklerin belirlenmesi, kaynakların etkin olarak tahsisi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı