OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)"

Transkript

1 OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115 (Elektrikli Ankastre)

2 Deðerli Müþterimiz, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanýmý ve bakýmý hakkýnda önemli bilgiler ve cihazýnýzdan en yararlý biçimde faydalanmak için gerekli uyarýlar içermektedir. Bu kýlavuzu ilerde gerekli olduðunda kullanmak üzere ve kolay ulaþabilir bir yerde saklayýnýz. Üretici, bu kitapçýðýn çeviri yada basýmýndan kaynaklanan, cihazýn hatalý kullanýmýndan doðacak, insana, çevresine veya diðer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz. ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik Bilgileri ve Uyarýlar... 1 Model... 2 Ocaklarýn Kullanýmý... 2 Ocaklarýn Kurulumu... 9 Güvenlik Bilgileri ve Tamirleri Ocak Enerji Verimliliði Nakliye ile Ýlgili Bilgiler Teknik Özellikler Temizlik ve Bakým Müþteri Servis ve Garanti Silverline Yetkili Servisleri...

3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ ve UYARILAR A) Cihaz V AC ayarlýdýr. B) Cihazýnýzýn fiþi topraklý olduðundan prizinizin de mutlaka topraklý olmasý gerekmektedir. C) Cihazýnýzýn elektrik kablosunu sýcak bölgelerden geçirmemeye dikkat ediniz. D) Her türlü problem ve tereddütlerinizde SILVERLINE yetkili servislerimize haber veriniz. E)Tencereyi ocak üzerine çarpmayýnýz. F) Hi-light gözleri üzerine büyüklükleri ile orantýlý tencereyi yerleþtiriniz. Küçük çaplý gözlere büyük tencere, büyük gözde küçük tencereler kullanmayýnýz. Ocaklarda maksimum verim alabilmek için uygun çaplý ve tabaný düz tencere kullanmaya dikkat ediniz. G) Fazla ýsýyý aþaðýya doðru cama ileten tencereler kullanmayýnýz. H) Tencereyi yanýcý gözün tam ortasýna yerleþtiriniz. Ý) Ocaðýn üzerine keskin cisimler koymayýnýz. YÜZEY BÝLGÝSÝ Vitroseramik, saðlam ve dayanýklý bir malzemedir, cama benzemez, camdan çok daha dayanýklýdýr. Fakat lamba tamir etmek ya da üst taraflarda bir yere ulaþmak için ocaðýnýzýn üzerine çýkmayýnýz ve aðýr bir nesnenin yüksekten ocak yüzeyine düþmemesine dikkat ediniz. GÜVENLÝK 1. Yüksek Isý Güvenliði Ürününüzün içerisinde ýsý denetleyici bir sensör bulunmaktadýr. Bu sensör, ocaðýnýzda olmasý gerekenden yüksek bir ýsý tespit ettiðinde ocaðýnýzýn bütün iþlevlerini kapatacaktýr. 2. Artýk Isý Göstergesi Piþirme yaptýktan sonra, ýsýtma yüzeyleri hala belli bir miktar sýcak olacaktýr. Kontrol panelinde yer alan göstergede bu uyarýyý yapmak amacýyla 'H' iþareti yanacaktýr. 3. Otomatik Kapama Güvenliði Eðer ocaðýnýzý üzerine bir þey koymadan ýsýtmaya baþlarsanýz, her güç derecesine göre ocak belli bir süre sonra kendi kendini kapayacaktýr. Bu süreler her güç seviyesi için farklýdýr ve aþaðýdaki tablodan bu deðerleri bulabilirsiniz. Örnek olarak; eðer ocaðýnýzý ilk seviyede üzerine bir piþirme kabý koymadan çalýþtýrýrsanýz, ocaðýnýz güvenlik olarak kendini 10 dakika sonra kapatacaktýr. Güç Seviyesi Varsayýlan zaman deðeri

4 MODEL 1. Maks W Piþirme Yüzeyi 2. Maks W Piþirme Yüzeyi 3. Maks W Piþirme Yüzeyi 4. Maks W Piþirme Yüzeyi 5. Cam Tabla 6. Açma / Kapama 7. Kontrol Paneli Þekil 1. VC 115 OCAKLARIN KULLANIMI 1. Açma/Kapama Tuþu 2. Güç Ayar Kontrolü 3. Tuþ Kilidi Kontrolü 4. Zaman Ayar Kontrolleri Þekil 2 2

5 OCAÐIN KULLANIMI OCAK KONTROLLERÝNÝ KULLANMAK * Kontroller dokunduðunuzda tepki vermek üzere tasarlanmýþtýr, baský uygulamanýza gerek yoktur. * Parmaðýnýzýn ucu yerine þekildeki gibi yüzeyini kullanýnýz. * Her komuttan sonra, komutun alýndýðýna dair bir bip sesi duyacaksýnýz. * Kontrollerin her zaman temiz ve kuru olduðuna ve bir bez vs gibi bir yabancýmadde ile üzerlerinin kapatýlmadýðýna emin olunuz. Bir su damlasý veya film tabakasý þeklinde (kir, toz) bile dokunmatikliði kötü etkileyebilir. PÝÞÝRMEYE BAÞLAMAK ÝÇÝN * Açma tuþuna dokunduktan sonra, ocaðýn açýk konumda olduðuna dair tek bir bip sesi duyacaksýnýz ve tüm göstergeler 1 saniyeliðine yanýp sönecektir. Bu ocaðýn piþirmeye hazýr fakat bekleme modunda olduðunu gösterir. 1. ON/OFF kontrolüne dokununuz, tüm göstergelerde iþareti belirecektir. 2. Kullanmak istediðiniz ve yukarýdaki yönergelere uygun bir tencereyi piþirme yüzeyine yerleþtiriniz. * Tencerenin tabanýnýn ve piþirme yüzeyinin temiz ve kuru olduðundan emin olunuz. 3

6 veya tuþlarýna dokunarak uygun bir piþirme sýcaklýðý seçiniz. * Eðer 1 dakika içinde bir güç deðeri seçmez iseniz ocaðýnýz otomatik olarak kapanacaktýr ve ilk adýmdan itibaren baþtan açmanýz gerekmektedir. * Piþirmenin herhangi bir evresinde sýcaklýðý +, - tuþlarýný kullanarak deðiþtirebilirsiniz. PÝÞÝRME BÝTTÝKTEN SONRA 1a.Piþirme yüzeyinin gücünü - kontrolüne basarak veya ve kontrollerine ayný anda dokunarak kesiniz. VEYA 1b. Tüm ocaðýn gücünü ise ON/OFF kontrol komutuna dokunarak kapatýnýz. 2. Sýcak yüzeylerden kaçýnýnýz H ibaresi piþirme yüzeyinin dokunulmayacak kadar sýcak olduðunu gösterir. Piþirme yüzeyi güvenli bir sýcaklýða geldikten sonra H ibaresi yok olur. Bu þekilde ayný zamanda halen sýcak olan piþirme yüzeyini baþka tencereler ýsýtmak ve tasarruf etmek amaçlý da kullanabilirsiniz. 4

7 KONTROLLERÝ KÝLÝTLEMEK * Ýsteðiniz dýþýndaki kullanýmlarý önlemek amaçlý olarak kontrolleri kilitleyebilirsiniz. (çocuklarýn kazara ocaðý açmalarýný engellemek) * Kontroller kilitlendiði zaman ON/OFF kontrolü haricinde tüm kontoller devre dýþý kalýr. Kontrolleri Kilitlemek için Anahtar kontrolüne dokunun. Zaman göstergesinde Lo ibaresi belirecektir. Kilidi Açmak Ýçin 1. Ocaðýn açýk olduðundan emin olunuz. 2. Anahtar kontrolüne bir kaç saniye basýlý tutunuz. 3. Artýk ocaðýnýzý kullanmaya baþlayabilirsiniz. Kontroller kilitlendiði zaman ON/OFF kontrolü haricinde tüm kontoller devre dýþý kalýr. Acil bir durumda ocaðýnýzý kilitli olsa bile kapatabilirsiniz, fakat baþka bir iþlem yapmak için önce kilidi kaldýrmanýz gerekmektedir. ZAMANLAYICIYI KULLANMAK Zamanlayýcýyý aþaðýdaki farklý þekilde kullanabilirsiniz: * Hatýrlatýcý olarak: bu durumda ayarladýðýnýz zaman dolduðunda ocak sadece bunu hatýrlatacak fakat piþirme yüzeyinin gücünü kesmeyecektir. * Zaman dolduktan sonra piþirme yüzeyinin gücünü kesip piþirmeyi bitirmek için. Zamanlayýcýyý 99 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. ZAMANLAYICIYI HATIRLATICI OLARAK KULLANMAK Eðer hiçbir piþirme yüzeyi seçmediyseniz 1 Ocaðýn açýk olduðuna emin olunuz. Not: Hiçbir piþirme yüzeyi seçmeseniz bile bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. 2. Zamanlayýcýnýn ve sembollerine dokunun, zamanlayýcý ibaresi yaný sönmeye baþlayacaktýr. 3. veya kontrollerine dokunarak zamaný ayarlayýnýz Not: veya kontrollerine her dokunduðunuzda zaman 1 dakika artýp azalýr. veya kontrollerine basýlý tutarsanýz dakikalar 10'ar 10'ar artýp azalýr. Eðer dakikalar 99' u geçerse otomatik olarak sýfýrlanýp baþtan artmaya baþlayacaktýr. 5

8 4. ve kontrollerine ayný anda basmanýz halinde zamanlayýcý iptal edilip - ibaresi görünecektir. 5. Zaman ayarlandýktan sonra otomatik olarak geri saymaya baþlayacaktýr. Gösterge kalan zamaný gösterecek ve zamanlayýcý 5 saniyeliðine yanýp sönecektir. 6. Ayarlanan zaman tükendiðinde 30 saniyeliðine bip sesi duyarsýnýz ve zamanlayýcý göstergesinde - ibaresi belirir. PÝÞÝRMEYÝ BÝTÝRMEK ÝÇÝN ZAMANLAYICIYI KULLANMAK 1. Piþirme yapmak istediðiniz yüzeyin ve sembollerine dokununuz. 6

9 2. Zamanlayýcýnýn yardýmý ile zamaný ayarlayýnýz Not: veya kontrollerine her dokunduðunuzda zaman 1 dakika artýp azalýr. veya kontrollerine basýlý tutarsanýz dakikalar 10'ar 10'ar artýp azalýr. Eðer dakikalar 99'u geçerse otomatik olarak sýfýrlanýp baþtan artmaya baþlayacaktýr. 3. ve kontrollerine ayný anda basmanýz halinde zamanlayýcý iptal edilip - ibaresi görünecektir 4. Zaman ayarlandýktan sonra otomatik olarak geri saymaya baþlayacaktýr. Gösterge kalan zamaný gösterecek ve zamanlayýcý 5 saniyeliðine yanýp sönecektir. Not: Seçilen yüzeyin yanýndaki kýrmýzý nokta, o yüzeyin seçildiðine dair yanacaktýr. 5. Piþirme zamaný bittiðinde piþirme yüzeyi otomatik olarak kapanacaktýr. Not: Eðer piþirmeye baþladýktan sonra piþirme zamanýný deðiþtirmek isterseniz tekrar 1. adýmdan baþlamanýz gerekmektedir. 7

10 ISI AYARLARI Aþaðýdaki ýsý önermeleri sadece yönlendirme amaçlýdýr. Gerçek deðer, tencerenizin malzemesi, boyutu, piþireceðiniz yiyecek miktarý da dahil olmak üzere bir çok deðiþkene baðlýdýr. Ocaðý zamanla kullanarak kendiniz için en uygun piþirme gücünü deðiþik yiyecekler için bulabilirsiniz. Isý Ayarý Uygunluk 1-2 Küçük miktarda yiyecek ýsýtma Çikolata eritme, yað eritme ve çabuk piþen yiyecekler. Aðýr kaynatma 3-4 Yeniden ýsýtma Hýzlý kaynatma Pirinç piþirme 5-6 Gözleme 7-8 Soteleme Makarna 9 Et piþirme Zor piþen yemek piþirmek Çorba ýsýtmak Su kaynatmak 8

11 OCAKLARIN KURULUMU 1. Montaj Ekipmanlarýnýn Seçilmesi Ürününüzün verilen ölçü deðerlerine göre tezgahýnýzda boþluk açýnýz. Kullaným ve montaj kolaylýðýndan dolayý; açmýþ olduðunuz boþluðun çevresinde yer alan 50 mm'lik alaný boþ býrakýnýz (Þekil 3). CONTA Þekil 3 L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) A (mm) B (mm) X (mm) mini Lütfen ocaðýnýzýn hava giriþi ve çýkýþ noktalarýnýn bloke edilmediðinden emin olunuz. Ocaðýnýzýn düzgün çalýþabileceði bir þekilde monte edildiðinden emin olunuz (bkz Þekil 4). A (mm) B (mm) C (mm) D E 760 mini mini Hava giriþi Hava çýkýþý mini 5mm Þekil 4 9

12 OCAKLARIN KURULUMU Not: Ocaðýnýz ile üstünde yer alacak olan davlumbaz, aspiratör veya mobilya arasýndaki mesafe en azýndan 760 mm olmalýdýr. 3.Ocaðýnýzý tezgaha dört bölgeden kelepçeleri vidalayarak monte ediniz. Ocaðý yerleþtirdikten sonra vidalarýnýzýn pozisyon ve seviyesini ayarlayabilirsiniz. (bkz Þekil 5) A B C D Vidalamak Kelepçe Kelepçe Deliði Tezgah Þekil 5 Uyarýlar 1.Ocaðýnýzýn montajý yetkili bir servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Lütfen kendiniz yapmayý denemeyiniz. 2. Ocaðýnýzýn buzdolabý, bulaþýk makinesi vb ürünlere çok yakýn yerlere monte edilmediðinden emin olunuz. 3. Veriminin artmasý için ocaðýnýz doðru yere monte edilmelidir. 4.Ocaðýnýzý monte ettiðiniz yerde bulunan duvar ve tezgahýn üst kýsmý ýsýya dayanýklý olmalýdýr. 5.Ocaðýnýzýn montajýnda kullanacaðýnýz yapýþtýrýcý ve benzeri maddelerin ýsýya dayanýklý olmasý gerekmektedir. 6.Ocaðýnýzý monte ederken altýnda yer alan herhangi bir fýrýn veya benzeri bir ürünle arasýnda en az 50 mm olmasý gerekmektedir. 10

13 OCAKLARIN KURULUMU Ocaðýnýzýn güç baðlantýsý uygun standartlara göre yapýlmalýdýr. Baðlantý Þekil 6'de gösterilmiþtir. Þekil 6 Yetkili servis, ocaðýnýzýn baðlantýsýnýn standartlara ve kurallara uygun olarak yapýldýðýndan emin olmalýdýr. * Topraklama kablosu diðer kablodan en az 2 cm daha uzun olmalýdýr. Sigorta ve baðlantý deðerlerinin ocaðýn alt tarafýna yapýþtýrýlan anma etiketindeki deðerlere uygun olmalýdýr. 11

14 * Elektrik baðlantý sistemi yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak topraklanmalýdýr. TOPRAKLAMA YAPILMASI ZORUNLUDUR. * Eðer cihazýnýz þebeke kordonu ve/veya fiþ ile verilmemiþse, ürün anma etiketinde verilen akým deðerine ve çalýþma ýsý derecesine uygun materyal kullanýnýz. Böyle durumlarda, ürün üzerindeki bütün kutuplarýn elektriðini kesebilecek kontaklarý arasýnda 3mm açýklýk bulunan bir þalterin ürünle birlikte kullanýlmasý gerekir. * Eðer sigortaya direk baðlantý yapýlmak istenirse, yukarýdaki özellikleri taþýyan bu þalter takýlacak sigortanýn elektrik güç ve direncine ve yasal þartlara uygunluk göstermelidir (Þalter sarý/yeþil topraklama kablosunun baðlantýsýný kesmemelidir). Cihaz monte edildiðinde, þalter kolay ulaþýlabilir durumunda bulunmalýdýr. * Kullanýlan kablo hiçbir þekilde oda sýcaklýðýndan 50 C daha yüksek ýsýya ulaþmamalýdýr. * Ocaðýn elektrik baðlantýsý sadece Yetkili bir Servis tarafýndan yapýlmalýdýr. * Ürünün þebeke kordonu zarar gördüðü zaman þebeke kordonu üretici firmanýn servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. 12

15 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ VE TAMÝRLERÝ Vitroseramik ocaðýnýzý asla diðer bir gazlý ocak veya benzeri bir ýsýtýcýnýn yakýnýnda kullanmayýnýz. Ocaðýnýzýn montaj edildiði tezgahýn altýna kesinlikle yanýcý vb madde koyulamamalýdýr. Ocaðýnýzý üzerinde piþirecek veya ýsýtacak bir madde olmadan çalýþtýrmayýnýz. Ocaðýnýzý yiyecek, içecek piþirme ve ýsýtma dýþýnda kullanmayýnýz. Konserve vb ürünlerin kapaðýný açmadan ocaðýnýzda piþirmeyiniz, patlama riski vardýr. Ürünün þebeke kordonu zarar gördüðü zaman þebeke kordonu üretici firmanýn servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. Ocaðýnýzýn yüzeyine düz olmayan, engebeli veya altý yüzeye zarar verecek tencere, tava yerleþtirmeyiniz. 13

16 Eðer ocaðýnýzýn yüzeyinde bir kýrýlma veya çatlama olduysa, elektrik çarpma riskine karþý prizden çekiniz. Ocaðýnýzý direk su le yýkamayýnýz. Ocaðýnýzý üzerine yerleþtirdiðiniz tencere veya tavanýn içinde piþirecek veya ýsýtacak bir madde olmadan çalýþtýrmayýnýz. Ocaðýnýzda piþirme yaptýktan hemen sonra, hala ýsý kalacaðý için, yüzeye dokunmayýnýz. Bu konuda artýk ýsý göstergesine göre hareket edebilirsiniz. Bu cihaz çocuklarýn veya akli dengesi yerinde olmayan kiþilerin kullanýmý için uygun deðildir. Çocuklarýn bu cihazla oynamasýna izin vermeyiniz. Bu ürün sadece bina içinde kullaným için tasarlanmýþtýr. 14

17 OCAK ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ * Ocak üzerinde düzgün tabanlý tencereler kullanýnýz. Bu þekilde ýsý enerjisi maksimum kullanýlmýþ olur. * Dýþa dönük (dýþ bükey) tabanlý tencereler kullanýlmamasý tavsiye edilir. * Uygun çapta tencereler kullanýnýz. Mümkün olduðu kadar, ocak çapýnda küçük tencereler kullanmayýnýz. Küçük çaplý tencereler kullanýldýðýnda; ocak üzerinde taþmalara neden olabileceði gibi, ocaðýn verimini de düþürür. * Ocak üstünde kuru tabanlý tencereler kullanýnýz. Tencere kapaðýný, özellikle ýslak kapaklarý ocaðýn üstüne koymayýnýz. * Ocaðý kullandýktan sonra ýslak bezle siliniz. Fakat kirlenmiþ ise deterjanlý su ile iyice temizleyiniz. Ocaðý temizledikten sonra, üstünün kurumasý için birkaç dakika ýsýtýnýz. NAKLÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER * Orjinal ambalajýný saklayýnýz. * Orjinal ambalajý ile taþýyýnýz, ambalaj üzerindeki taþýma iþaretlerine uyunuz. Orjinal ambalajý yok ise; * Ürününüzün dýþ yüzeylerine gelebilecek darbelere karþý önlem alýnýz. Üzerine aðýr yük koymayýnýz. * Taþýma sýrasýnda ürününüzü (üst taraf yukarý gelecek þekilde) yere paralel konumda tutunuz/yerleþtiriniz. 15

18 TEKNÝK ÖZELLÝKLER MODEL VC 115 GÜVENLÝK KÝLÝDÝ BOOSTER ÖZELLÝÐÝ ELEKTRÝKLÝ DUAL GÖZ 145/250 DUAL GÖZ 120/210 ORTA GÖZ 200 KÜÇÜK GÖZ 165 KONTROL PANEL DÝJÝTAL GÖSTERGE RENK 2 2 DOKUNMATÝK LED SÝYAH PÝÞÝRME SÜRESÝ AYARI ARTIK ISI GÖSTERGELERÝ ÜRÜN ÖLÇÜLERÝ (GXDXY) (mm) GÝRECEÐÝ YER ÖLÇÜLERÝ ( GXDXY) (mm) SOL ÖN GÖZ GÜCÜ SAÐ ÖN GÖZ GÜCÜ SOL ARKA GÖZ GÜCÜ SAÐ ARKA GÖZ GÜCÜ 590X520X55 560X490X W 1200 W 1200 W 1800 W 16

19 TEMÝZLÝK ve BAKIM Aþaðýdaki tabloda verilen metotlarla ocaðýnýzý uygun þekilde temizleyebilirsiniz. Kirlilik Derecesi Temizleme Metodu Temizlik Malzemesi Hafif Birikmiþ kir Kir halkalarý ve derin kirler Erimiþ plastik ve çok derin kirler Nemli bezle temizleyip, kuru bir bezle tekrar siliniz Nemli bezle temizleyip, kuru bir bezle tekrar siliniz. Kirli yüzeyi beyaz sirke ile temizleyiniz, daha sonra kuru bir bezle üzerinden geçiniz. Bu yüzeyler için uygun kazýyýcý kullanýnýz. Temizlik süngeri Özellikle vitroseramik yüzey için üretilen özel sünger Vitroseramik yüzeyler için özel temizlik malzemeleri Özel kazýyýcý Not: Temizlemeden önce ocaðýnýzý prizden çekiniz. 17

20 MÜÞTERÝ SERVÝS VE GARANTÝ Malýn kullanma kýlavuzunda gösterildiði þekilde kullanýlmasý ve Silverline'nin yetkili kýldýðý servis elemanlarý dýþýndaki þahýslar tarafýndan montaj, bakým, onarým veya baþka bir nedenle müdahale edilmemiþ olmasý þartýyla, bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý montaj, malzeme, iþçilik ve üretim hatalarýna karþý ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (ÝKÝ) YIL SÜRE ÝLE GARANTÝ EDÝLMÝÞTÝR. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi 20 iþgününü geçemez. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayi, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Tüketicinin arýza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapmasý mümkündür. Ancak, uyuþmazlýk halinde ispat yükümlülüðü tüketiciye aittir. Malýn arýzasýnýn 10 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý-üretici veya ithalatçý; malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir malý tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr. Malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde (montajýn yetkili servis tarafýndan yapýlmasý gerekir), iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr. Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn; Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde; en az dört defa veya imalatçý-üretici ve/veya ithalatçý tarafýndan belirlenen garanti süresi içerisinde altýdan fazla arýzalanmasýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý, tamiri için gereken azami süresinin aþýlmasý, firmanýn servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrayla satýcýsý, bayi, acente temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçý-üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirini mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranda bedel indirimi talep edebilir. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne baþvurabilir. Garanti Ýle Ýlgili Olarak Müþterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar; Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dýþý iþlem uygulanýr. Ürün yanýnda satýn alýnacak yardýmcý elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dýþýnda tutulur. Kullanma kýlavuzunda zamanla ve kullanýma baðlý olarak deðiþtirilmesi gerektiði belirtilen sarf malzemeler garanti dýþýndadýr. 18

21 SILVERLINE tarafýndan verilen bu garanti ürünün normalin dýþýnda kullanýlmasýndan doðacak arýzalarýn giderilmesini kapsamadýðý gibi, aþaðýda ki durumlarda garanti dýþýdýr. 1. Kullanma hatalarýndan meydana gelen hasar ve arýzalar, 2. Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan hasar ve arýzalar, 3. Voltaj düþüklüðü veya fazlalýðý; hatalý elektrik tesisatý; ürünün etiketinde yazýlý voltajdan farklý voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arýzalar, 4. Yangýn ve yýldýrým düþmesi ile meydana gelecek hasar ve arýzalar, 5. Ýmalatçýnýn verdiði parçalar dýþýnda herhangi bir parçanýn cihaza monte edilmesinden doðacak arýzalar 6. Ürünün kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar. 7. Ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluðu, tüketicinin malý satýn aldýðý satýcý, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý, ürün üzerindeki orjinal seri numarasý kaldýrýldýðý veya tahrif edildiði takdirde bu garanti geçersizdir. Size en yakýn Silverline Yetkili Servis acentesini öðrenmek için ürün ile beraber saðlanan yetkili servis listesine baþvurabilirsiniz. Listeniz 1 2 yýldan eski ise güncel servis noktalarýný öðrenmek ve sorularýnýza cevap alabilmek için SILVERLINE DANIÞMA HATTI 'i arayabilirsiniz. Üretici:Foshan Shunde Midea Electrical Heating Appliances Manufacturing Co., Ltd No:19 Sanle Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong P.R.C. Tel: Bu cihaz, Avrupa'da uygulanan direktiflere göre 2002/96/EC Atýk Elektrik ve Elektronik Cihazdýr (WEEE). Bu cihazý hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan saðlýðýna karþý potansiyel negatif sonuçlarýný engellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu uygunsuz bir atýk olacaktýr. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atýðý olarak deðerlendirilmemesini, elektrik elektronik atýk toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlýdýr. Ürünün imha iþlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapýlmalýdýr. Ürünü yok etmek, yeniden kullanmak ve tekrar dönüþüme sokmak için detaylý bilgiyi yetkili birimlerden temin edebilirsiniz. 19

22 HOB INSTALLATION MANUAL VC 115

23 Congratulations on the purchase of your new Ceramic Hob. We recommend that you spend some time to read this Instruction / Installation Manual in order to fully understand how to install correctly and operate it. For installation, please read the installation section. Read all the safety instructions carefully before use and keep this Instruction / Installation Manual for future reference. Product Overview Top View 1. max W zone 2. max W zone 3. max W zone 4. max W zone 5. Glass plate 6. ON / OFF 7. Control panel Control Panel 1. ON/OFF control 2. Power regulating controls 3. keylock control 4. Timer regulating controls 21

24 Product Information The microcomputer ceramic cooker hob can meet different kinds of cuisine demands because of resistance wire heating, micro-computerized control and multi-power selection, really the optimal choice for modern families. The ceramic cooker hob centers on customers and adpots personalized design. The hob has safe and reliable performances, making your life comfortable and enabling to fully enjoy the pleasure from life. Before using your New Ceramic Hob Read this guide, taking special note of the Safety Warnings section. Remove any protective film that may still be on your ceramic hob. Using the Touch Controls The controls respond to touch, so you don t need to apply any pressure. Use the ball of your finger, not its tip. You will hear a beep each time a touch is registered. Make sure the controls are always clean, dry, and that there is no object (e.g. a utensil or a cloth) covering them. Even a thin film of water may make the controls difficult to operate. Choosing the right Cookware Do not use cookware with jagged edges or a curved base. 22

25 Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Always centre your pan on the cooking zone. Always lift pans off the ceramic hob do not slide, or they may scratch the glass. Using your Ceramic Hob To start cooking After power on, the buzzer beeps once, all the indicators light up for 1 second then go out, indicating that the ceramic hob has entered the state of standby mode. 1. Touch the ON/OFF control,all the indicators show - 2. Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use. Make sure the bottom of the pan and the surface Of the cooking zone are clean and dry. 23

26 3. Select a heat setting by touching the or control. If you don t choose a heat setting within 1 minute, the ceramic hob will automatically switch off. You will need to start again at step 1. You can modify the heat setting at any time during cooking. When you have finished cooking 1a. Turn the cooking zone off by scrolling down to - or touching and control together. 1b. Turn the whole cooktop off by touching the ON/OFF control. 2. Beware of hot surfaces H will show which cooking zone is hot to touch. It will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature. It can also be used as an energy saving function if you want to heat further pans, use the hotplate that is still hot. 24

27 Locking the Controls You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the cooking zones on). When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF control are disabled. To lock the controls Touch the keylock control. The timer indicator will show Lo To unlock the controls 1. Make sure the ceramic hob is turned on. 2. Touch and hold the keylock control for a while. 3. You can now start using your ceramic hob. When the hob is in the lock mode,all the controls are disable except the ON/OFF, you can always turn the ceramic hob off with the ON/OFF control in an emergency, but you shall unlock the hob first in the next operation Over-Temperature Protection A temperature sensor equipped can monitor the temperature inside the ceramic hob. When an excessive temperature is monitored, the ceramic hob will stop operation automatically. Residual Heat Warning When the hob has been operating for some time,there will be some residual heat.the letter appears to warn you to keep away from it. Auto Shutdown Another safety feature of the hob is auto shutdown.this occurs whenever you forget to switch off a cooking zone.the default shutdown times are shown in the table below: Power level Default working timer (hour)

28 Using the Timer You can use the timer in two different ways: You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when the set time is up. You can set it to turn one cooking zone off after the set time is up. You can set the timer up to 99 minutes. Using the Timer as a Minute Minder If you are not selecting any cooking zone 1. Make sure the cooktop is turned on. Note: you can use the minute minder even if you re not selecting any cooking zone. 2. Touch the or controls of the timer, the minute minder indicator will flash. 3. Set the time by touching the or control of the timer Hint: Touch the or control of the timer once to decrease or increase by 1 minute. Touch and hold the or control of the timer to decrease or increase by 10 minutes. If the setting time exceeds 99 minutes, the timer will automatically return to 0 minute. 4. Touching the and together, the timer is cancelled, and the -- will show in the minute display. 26

29 5. When the time is set, it will begin to count down immediately. The display w ill show the remaining time and the timer indicator will flash for 5 seconds. 6. Buzzer will bips for 30 seconds and the timer indicator shows - - when the setting time finished. Setting the timer to turn one cooking zone off 1. Touch the or of the corresponding cooking zone you want to set the timer for. 2. Set the time by touching the or control of the timer Hint: Touch the or control of the timer once will decrease or increase by 1 minute. Touch and hold the or control of the timer will decrease or increase by 10 minutes. If the setting time exceeds 99 minutes, the timer will automatically return to 0 minute. 27

30 3.Touching the and together, the timer is cancelled, and it shows -- in the minute display. 4. When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator flash for 5 seconds. NOTE: The red dot next to power level indicator will illuminate indicating that zone is selected. 5. When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be switch off automatically. NOTE: If you want to change the time after the timer is set, you have to start from step 1 Cooking Guidelines Take care when frying as the oil and fat heat up very quickly, particularly if you re using PowerBoost. At extremely high termperatures oil and fat will ignite spontaneously and this presents a serious fire risk. Cooking Tips When food comes to the boil, reduce the temperature setting. 28

31 Using a lid will reduce cooking times and save energy by retaining the heat. Minimise the amount of liquid or fat to reduce cooking times. Start cooking on a high setting and reduce the setting when the food has heated through. Simmering, cooking rice Simmering occurs below boiling point, at around 85 C, when bubbles are just rising occasionally to the surface of the cooking liquid. It is the key to delicious soups and tender stews because the flavours develop without overcooking the food. You should also cook egg-based and flourthickened sauces below boiling point. Some tasks, including cooking rice by the absorption method, may require a setting higher than the lowest setting to ensure the food is cooked properly in the time recommended. Searing steak To cook juicy flavoursome steaks: 1. Stand the meat at room temperature for about 20 minutes before cooking. 2. Heat up a heavy-based frying pan. 3. Brush both sides of the steak with oil. Drizzle a small amount of oil into the hot pan and then lower the meat onto the hot pan. 4. Turn the steak only once during cooking. The exact cooking time will depend on the thickness of the steak and how cooked you want it. Times may vary from about 2 8 minutes per side. Press the steak to gauge how cooked it is the firmer it feels the more well done it will be. 5. Leave the steak to rest on a warm plate for a few minutes to allow it to relax and become tender before serving. For stir-frying 1. Choose an ceramic compatible flat-based wok or a large frying pan. 2. Have all the ingredients and equipment ready. Stir-frying should be quick. If cooking large quantities, cook the food in several smaller batches. 3. Preheat the pan briefly and add two tablespoons of oil. 4. Cook any meat first, put it aside and keep warm. 5. Stir-fry the vegetables. When they are hot but still crisp, turn the cooking zone to a lower setting, return the meat to the pan and add your sauce. 6. Stir the ingredients gently to make sure they are heated through. 7. Serve immediately. 29

32 Heat Settings The settings below are guidelines only. The exact setting will depend on several factors, including your cookware and the amount you are cooking. Experiment with the cooktop to find the settings that best suit you. Heat setting Suitability 1-2 delicate warming for small amounts of food melting chocolate, butter, and foods that burn quickly gentle simmering slow warming 3-4 reheating rapid simmering cooking rice 5-6 pancakes 7-8 sautéing cooking pasta 9 stir-frying searing bringing soup to the boil boiling water 30

33 Care and Cleaning What? How? Important! Everyday soiling on glass (fingerprints, marks, stains left by food or non-sugary spillovers on the glass) Boilovers, melts, and hot sugary spills on the glass Spillovers on the touch controls 1. Switch the power to the cooktop off. 2. Apply a cooktop cleaner while the glass is still warm (but not hot!) 3. Rinse and wipe dry with a clean cloth or paper towel. 4. Switch the power to the cooktop back on. Remove these immediately with a fish slice, palette knife or razor blade scraper suitable for ceramic glass cooktops, but beware of hot cooking zone surfaces: 1. Switch the power to the cooktop off at the wall. 2. Hold the blade or utensil at a 30 angle and scrape the soiling or spill to a cool area of the cooktop. 3. Clean the soiling or spill up with a dish cloth or paper towel. 4. Follow steps 2 to 4 for Everyday soiling on glass above. 1. Switch the power to the cooktop off. 2. Soak up the spill 3. Wipe the touch control area with a clean damp sponge or cloth. 4. Wipe the area completely dry with a paper towel. 5. Switch the power to the cooktop back on. When the power to the cooktop is switched off, there will be no hot surface indication but the cooking zone may still be hot! Take extreme care. Heavy-duty scourers, some nylon scourers and harsh/abrasive cleaning agents may scratch the glass. Always read the label to check if your cleaner or scourer is suitable. Never leave cleaning residue on the cooktop: the glass may become stained. Remove stains left by melts and sugary food or spillovers as soon as possible. If left to cool on the glass, they may be difficult to remove or even permanently damage the glass surface. Cut hazard: when the safety cover is retracted, the blade in a scraper is razor-sharp. Use with extreme care and always store safely and out of reach of children. The cooktop may beep and turn itself off, and the touch controls may not function while there is liquid on them. Make sure you wipe the touch control area dry before turning the cooktop back on. 31

34 Hints and Tips Problem Possible causes What to do The cooktop cannot Be turned on. The touch controls are unresponsive. The touch controls are difficult to operate. The glass is being scratched. No power. The controls are locked. There may be a slight film of water over the controls or you may be using the tip of your finger when touching the controls. Rough-edged cookware. Make sure the cooktop is connected to the power supply and that it is switched on. Check whether there is a power outage in your home or area. If you ve checked everything and the problem persists, call a qualified technician. Unlock the controls. See section Using your ceramic cooktop for instructions. Make sure the touch control area is dry and use the ball of your finger when touching the controls. Use cookware with flat and smooth bases. See Choosing the right cookware. Some pans make crackling or clicking noises. Unsuitable, abrasive scourer or cleaning products being used. This may be caused by the construction of your cookware (layers of different metals vibrating differently). See Care and cleaning. This is normal for cookware and does not indicate a fault. Technical Specification Cooking Hob VC 115 Cooking Zones 4 zones Supply Voltage V~ Installed Electric Power W Product Size L W H(mm) 590X520X55 Building-in Dimensions A B (mm) 560X490 Weight and Dimensions are approximate. Because we continually strive to improve our products we may change specifications and designs without prior notice. 32

35 Installation Selection of installation equipment Cut out the work surface according to the sizes shown in the drawing. For the purpose of installation and use, a minimum of 50mm space shall be preserved around the hole. Be sure the thickness of the work surface is at least 30mm. Please select heat-resistant work surface material to avoid larger deformation caused by the heat radiation from the hotplate. As shown below: L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) mini Under any circumstances, make sure the ceramic cooker hob is well ventilated and the air inlet and outlet are not blocked. Ensure the ceramic cooker hob is in good work state. As shown below Note: The safety distance between the hotplate and the cupboard above the hotplate should be at least 760mm. 33

36 A(mm) B(mm) C(mm) D E mini 20 mini Air intake Air exit 5mm Before locating the fixing brackets The unit should be placed on a stable, smooth surface (use the packaging). Do not apply force onto the controls protruding from the hob. Fix the hob on the work surface by screw four brackets on the bottom of hob (see picture) after installation. A B C D screw bracket Screw hole base Adjust the bracket position to suit for different work surface s thickness. 34

37 BRACKET BRACKET Cautions 1. The ceramic cooker hob must be installed by qualified personnel or technicians. We have professionals at your service. Please never conduct the operation by yourself. 2. The ceramic cooker hob shall not be mounted to cooling equipment, dishwashers and rotary dryers. 3. The ceramic cooker hob shall be installed such that better heat radiation can be ensured to enhance its reliability. 4. The wall and induced heating zone above the work surface shall withstand heat. 5. To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must be resistant to heat. 6. A steam cleaner is not to be used. Connecting the hob to the mains power supply The power supply should be connected in compliance with the relevant standard,or a single-pole circuit breaker.the method of connection is shown below. 35

38 1. If the cable is damaged or needs replacing, this should be done by an after-sales technician using the proper tools, so as to avoid any accidents. 2. If the appliance is being connected directly to the mains supply, an omnipolar circuit breaker must be installed with a minimum gap of 3mm between the contacts. 3. The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it complies with safety regulations. 4. The cable must not be bent or compressed. 5. The cable must be checked regularly and only replaced by a properly qualified person. Safety Warnings Your safety is important to us. Please read this information before using your cooktop. Installation Electrical Shock Hazard Disconnect the appliance from the mains electricity supply before carrying out any work or maintenance on it. Connection to a good earth wiring system is essential and mandatory. Alterations to the domestic wiring system must only be made by a qualified electrician. Failure to follow this advice may result in electrical shock or death. Cut Hazard Take care - panel edges are sharp. Failure to use caution could result in injury or cuts. Important safety instructions Read these instructions carefully before installing or using this appliance. No combustible material or products should be placed on this appliance at any time. 36

39 Please make this information available to the person responsible for installing the appliance as it could reduce your installation costs. In order to avoid a hazard, this appliance must be installed according to these instructions for installation. This appliance is to be properly installed and earthed only by a suitably qualified person. This appliance should be connected to a circuit which incorporates an isolating switch providing full disconnection from the power supply. Failure to install the appliance correctly could invalidate any warranty or liability claims. Operation and maintenance Electrical Shock Hazard Do not cook on a broken or cracked cooktop. If the cooktop surface should break or crack, switch the appliance off immediately at the mains power supply (wall switch) and contact a qualified technician. Switch the cooktop off at the wall before cleaning or maintenance. Failure to follow this advice may result in electrical shock or death. Health Hazard This appliance complies with electromagnetic safety standards. However, persons with cardiac pacemakers or other electrical implants (such as insulin pumps) must consult with their doctor or implant manufacturer before using this appliance to make sure that their implants will not be affected by the electromagnetic field. Failure to follow this advice may result in death. Hot Surface Hazard During use, accessible parts of this appliance will become hot enough to cause burns. Do not let your body, clothing or any item other than suitable cookware contact the ceramic glass until the surface is cool. Never leave metal objects (such as kitchen utensils) or empty pans on the cooktop as they can become hot very quickly. Beware: magnetisable metal objects worn on the body may become hot in the vicinity of the cooktop. Gold or silver jewellery will not be affected. Keep children away. Handles of saucepans may be hot to touch. Check saucepan handles do not overhang other cooking zones that are on. Keep handles out of reach of children. Failure to follow this advice could result in burns and scalds. Cut Hazard The razor-sharp blade of a cooktop scraper is exposed when the safety cover is retracted. Use with extreme care and always store safely and out of reach of children. Failure to use caution could result in injury or cuts. Important safety instructions Never leave the appliance unattended when in use. Boilover causes smoking and greasy 37

40 spillovers that may ignite. Never use your appliance as a work or storage surface. Never leave any objects or utensils on the appliance. Do not place or leave any magnetisable objects (e.g. credit cards, memory cards) or electronic devices (e.g. computers, MP3 players) near the appliance, as they may be affected by its electromagnetic field. Never use your appliance for warming or heating the room. After use, always turn off the cooking zones and the cooktop as described in this manual (i.e. by using the touch controls). Do not rely on the pan detection feature to turn off the cooking zones when you remove the pans. Do not allow children to play with the appliance or sit, stand, or climb on it. Do not store items of interest to children in cabinets above the appliance. Children climbing on the cooktop could be seriously injured. Do not leave children alone or unattended in the area where the appliance is in use. Children or persons with a disability which limits their ability to use the appliance should have a responsible and competent person to instruct them in its use. The instructor should be satisfied that they can use the appliance without danger to themselves or their surroundings. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manual. All other servicing should be done by a qualified technician. Do not use a steam cleaner to clean your cooktop. Do not place or drop heavy objects on your cooktop. Do not stand on your cooktop. Do not use pans with jagged edges or drag pans across the ceramic glass surface as this can scratch the glass. Do not use scourers or any other harsh abrasive cleaning agents to clean your cooktop, as these can scratch the ceramic glass. If the power supply cable is damaged, it must only be replaced by a qualified technician. Do not operate your cooktop by means of an external timer or separate remote-control system. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; -farm houses; -by clients in hotels, motels and other residential type environments ; -bed and breakfast type environments. This appliance is labeled in compliance with European directive 2002/96/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this appliance is disposed of correctly, you will help prevent any possible damage to the environment and to human health, which might otherwise be caused if it were disposed of in the wrong way. The symbol on the product indicates that it may not be treated as normal household waste. It should be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic goods. DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. This appliance requires specialist waste disposal. For further information regarding the treatment, recover and recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased it. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 38

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Detaylı

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg.

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg. OWNER S MANUAL Safety and Reference Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. *MFL68780136* www.lg.com P/NO : MFL68780136 (1502-REV01) Printed in Korea

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

Önemli bilgiler 2015

Önemli bilgiler 2015 2015 Önemli bilgiler Sony Tüketici Web sitesi www.sonymobile.com/support adresinde destek amaçlı verilen yardım ve ipuçları birkaç tık uzaklıktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini ve

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

Owner s Manual. Indoor Unit MMK-AP0074MH-TR MMK-AP0094MH-TR MMK-AP0124MH-TR AIR CONDITIONER (MULTI TYPE) Model name: High-Wall Type.

Owner s Manual. Indoor Unit MMK-AP0074MH-TR MMK-AP0094MH-TR MMK-AP0124MH-TR AIR CONDITIONER (MULTI TYPE) Model name: High-Wall Type. AIR CONDITIONER (MULTI TYPE) Owner s Manual Indoor Unit Model name: High-Wall Type MMK-AP0074MH-TR MMK-AP0094MH-TR MMK-AP0124MH-TR Owner s Manual 1 English Kullanıcı kılavuzu 35 Türkçe SMMS High-Wall Type

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Model No: K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop MAIN PARTS 1. Ergonomic hand grip 2. Quick release card

Detaylı

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0)

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0) T Ü R K Ç E E N G L I S H GB190 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : (1.0) GB190 KULLANIM

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual S Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART 2000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 SMART 2000SP 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual K Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine EKM 1500 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM 1500 21.03.2014 Rev. 00 2-23 24-44 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

5+ yas years. Egitim Kılavuzu Training Guide. your REAL best friend UYARI! WARNING: zoomerpup.com

5+ yas years. Egitim Kılavuzu Training Guide. your REAL best friend UYARI! WARNING: zoomerpup.com your REAL best friend Egitim Kılavuzu Training Guide TM TM 5+ yas years FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty

Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Tüm mobilyalar, modeller ve döşemeler için geçerlidir. Valid for all furnitures, models, sofas and

Detaylı

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.SCS Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.LP.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE

Detaylı