OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)"

Transkript

1 OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115 (Elektrikli Ankastre)

2 Deðerli Müþterimiz, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanýmý ve bakýmý hakkýnda önemli bilgiler ve cihazýnýzdan en yararlý biçimde faydalanmak için gerekli uyarýlar içermektedir. Bu kýlavuzu ilerde gerekli olduðunda kullanmak üzere ve kolay ulaþabilir bir yerde saklayýnýz. Üretici, bu kitapçýðýn çeviri yada basýmýndan kaynaklanan, cihazýn hatalý kullanýmýndan doðacak, insana, çevresine veya diðer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz. ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik Bilgileri ve Uyarýlar... 1 Model... 2 Ocaklarýn Kullanýmý... 2 Ocaklarýn Kurulumu... 9 Güvenlik Bilgileri ve Tamirleri Ocak Enerji Verimliliði Nakliye ile Ýlgili Bilgiler Teknik Özellikler Temizlik ve Bakým Müþteri Servis ve Garanti Silverline Yetkili Servisleri...

3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ ve UYARILAR A) Cihaz V AC ayarlýdýr. B) Cihazýnýzýn fiþi topraklý olduðundan prizinizin de mutlaka topraklý olmasý gerekmektedir. C) Cihazýnýzýn elektrik kablosunu sýcak bölgelerden geçirmemeye dikkat ediniz. D) Her türlü problem ve tereddütlerinizde SILVERLINE yetkili servislerimize haber veriniz. E)Tencereyi ocak üzerine çarpmayýnýz. F) Hi-light gözleri üzerine büyüklükleri ile orantýlý tencereyi yerleþtiriniz. Küçük çaplý gözlere büyük tencere, büyük gözde küçük tencereler kullanmayýnýz. Ocaklarda maksimum verim alabilmek için uygun çaplý ve tabaný düz tencere kullanmaya dikkat ediniz. G) Fazla ýsýyý aþaðýya doðru cama ileten tencereler kullanmayýnýz. H) Tencereyi yanýcý gözün tam ortasýna yerleþtiriniz. Ý) Ocaðýn üzerine keskin cisimler koymayýnýz. YÜZEY BÝLGÝSÝ Vitroseramik, saðlam ve dayanýklý bir malzemedir, cama benzemez, camdan çok daha dayanýklýdýr. Fakat lamba tamir etmek ya da üst taraflarda bir yere ulaþmak için ocaðýnýzýn üzerine çýkmayýnýz ve aðýr bir nesnenin yüksekten ocak yüzeyine düþmemesine dikkat ediniz. GÜVENLÝK 1. Yüksek Isý Güvenliði Ürününüzün içerisinde ýsý denetleyici bir sensör bulunmaktadýr. Bu sensör, ocaðýnýzda olmasý gerekenden yüksek bir ýsý tespit ettiðinde ocaðýnýzýn bütün iþlevlerini kapatacaktýr. 2. Artýk Isý Göstergesi Piþirme yaptýktan sonra, ýsýtma yüzeyleri hala belli bir miktar sýcak olacaktýr. Kontrol panelinde yer alan göstergede bu uyarýyý yapmak amacýyla 'H' iþareti yanacaktýr. 3. Otomatik Kapama Güvenliði Eðer ocaðýnýzý üzerine bir þey koymadan ýsýtmaya baþlarsanýz, her güç derecesine göre ocak belli bir süre sonra kendi kendini kapayacaktýr. Bu süreler her güç seviyesi için farklýdýr ve aþaðýdaki tablodan bu deðerleri bulabilirsiniz. Örnek olarak; eðer ocaðýnýzý ilk seviyede üzerine bir piþirme kabý koymadan çalýþtýrýrsanýz, ocaðýnýz güvenlik olarak kendini 10 dakika sonra kapatacaktýr. Güç Seviyesi Varsayýlan zaman deðeri

4 MODEL 1. Maks W Piþirme Yüzeyi 2. Maks W Piþirme Yüzeyi 3. Maks W Piþirme Yüzeyi 4. Maks W Piþirme Yüzeyi 5. Cam Tabla 6. Açma / Kapama 7. Kontrol Paneli Þekil 1. VC 115 OCAKLARIN KULLANIMI 1. Açma/Kapama Tuþu 2. Güç Ayar Kontrolü 3. Tuþ Kilidi Kontrolü 4. Zaman Ayar Kontrolleri Þekil 2 2

5 OCAÐIN KULLANIMI OCAK KONTROLLERÝNÝ KULLANMAK * Kontroller dokunduðunuzda tepki vermek üzere tasarlanmýþtýr, baský uygulamanýza gerek yoktur. * Parmaðýnýzýn ucu yerine þekildeki gibi yüzeyini kullanýnýz. * Her komuttan sonra, komutun alýndýðýna dair bir bip sesi duyacaksýnýz. * Kontrollerin her zaman temiz ve kuru olduðuna ve bir bez vs gibi bir yabancýmadde ile üzerlerinin kapatýlmadýðýna emin olunuz. Bir su damlasý veya film tabakasý þeklinde (kir, toz) bile dokunmatikliði kötü etkileyebilir. PÝÞÝRMEYE BAÞLAMAK ÝÇÝN * Açma tuþuna dokunduktan sonra, ocaðýn açýk konumda olduðuna dair tek bir bip sesi duyacaksýnýz ve tüm göstergeler 1 saniyeliðine yanýp sönecektir. Bu ocaðýn piþirmeye hazýr fakat bekleme modunda olduðunu gösterir. 1. ON/OFF kontrolüne dokununuz, tüm göstergelerde iþareti belirecektir. 2. Kullanmak istediðiniz ve yukarýdaki yönergelere uygun bir tencereyi piþirme yüzeyine yerleþtiriniz. * Tencerenin tabanýnýn ve piþirme yüzeyinin temiz ve kuru olduðundan emin olunuz. 3

6 veya tuþlarýna dokunarak uygun bir piþirme sýcaklýðý seçiniz. * Eðer 1 dakika içinde bir güç deðeri seçmez iseniz ocaðýnýz otomatik olarak kapanacaktýr ve ilk adýmdan itibaren baþtan açmanýz gerekmektedir. * Piþirmenin herhangi bir evresinde sýcaklýðý +, - tuþlarýný kullanarak deðiþtirebilirsiniz. PÝÞÝRME BÝTTÝKTEN SONRA 1a.Piþirme yüzeyinin gücünü - kontrolüne basarak veya ve kontrollerine ayný anda dokunarak kesiniz. VEYA 1b. Tüm ocaðýn gücünü ise ON/OFF kontrol komutuna dokunarak kapatýnýz. 2. Sýcak yüzeylerden kaçýnýnýz H ibaresi piþirme yüzeyinin dokunulmayacak kadar sýcak olduðunu gösterir. Piþirme yüzeyi güvenli bir sýcaklýða geldikten sonra H ibaresi yok olur. Bu þekilde ayný zamanda halen sýcak olan piþirme yüzeyini baþka tencereler ýsýtmak ve tasarruf etmek amaçlý da kullanabilirsiniz. 4

7 KONTROLLERÝ KÝLÝTLEMEK * Ýsteðiniz dýþýndaki kullanýmlarý önlemek amaçlý olarak kontrolleri kilitleyebilirsiniz. (çocuklarýn kazara ocaðý açmalarýný engellemek) * Kontroller kilitlendiði zaman ON/OFF kontrolü haricinde tüm kontoller devre dýþý kalýr. Kontrolleri Kilitlemek için Anahtar kontrolüne dokunun. Zaman göstergesinde Lo ibaresi belirecektir. Kilidi Açmak Ýçin 1. Ocaðýn açýk olduðundan emin olunuz. 2. Anahtar kontrolüne bir kaç saniye basýlý tutunuz. 3. Artýk ocaðýnýzý kullanmaya baþlayabilirsiniz. Kontroller kilitlendiði zaman ON/OFF kontrolü haricinde tüm kontoller devre dýþý kalýr. Acil bir durumda ocaðýnýzý kilitli olsa bile kapatabilirsiniz, fakat baþka bir iþlem yapmak için önce kilidi kaldýrmanýz gerekmektedir. ZAMANLAYICIYI KULLANMAK Zamanlayýcýyý aþaðýdaki farklý þekilde kullanabilirsiniz: * Hatýrlatýcý olarak: bu durumda ayarladýðýnýz zaman dolduðunda ocak sadece bunu hatýrlatacak fakat piþirme yüzeyinin gücünü kesmeyecektir. * Zaman dolduktan sonra piþirme yüzeyinin gücünü kesip piþirmeyi bitirmek için. Zamanlayýcýyý 99 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. ZAMANLAYICIYI HATIRLATICI OLARAK KULLANMAK Eðer hiçbir piþirme yüzeyi seçmediyseniz 1 Ocaðýn açýk olduðuna emin olunuz. Not: Hiçbir piþirme yüzeyi seçmeseniz bile bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. 2. Zamanlayýcýnýn ve sembollerine dokunun, zamanlayýcý ibaresi yaný sönmeye baþlayacaktýr. 3. veya kontrollerine dokunarak zamaný ayarlayýnýz Not: veya kontrollerine her dokunduðunuzda zaman 1 dakika artýp azalýr. veya kontrollerine basýlý tutarsanýz dakikalar 10'ar 10'ar artýp azalýr. Eðer dakikalar 99' u geçerse otomatik olarak sýfýrlanýp baþtan artmaya baþlayacaktýr. 5

8 4. ve kontrollerine ayný anda basmanýz halinde zamanlayýcý iptal edilip - ibaresi görünecektir. 5. Zaman ayarlandýktan sonra otomatik olarak geri saymaya baþlayacaktýr. Gösterge kalan zamaný gösterecek ve zamanlayýcý 5 saniyeliðine yanýp sönecektir. 6. Ayarlanan zaman tükendiðinde 30 saniyeliðine bip sesi duyarsýnýz ve zamanlayýcý göstergesinde - ibaresi belirir. PÝÞÝRMEYÝ BÝTÝRMEK ÝÇÝN ZAMANLAYICIYI KULLANMAK 1. Piþirme yapmak istediðiniz yüzeyin ve sembollerine dokununuz. 6

9 2. Zamanlayýcýnýn yardýmý ile zamaný ayarlayýnýz Not: veya kontrollerine her dokunduðunuzda zaman 1 dakika artýp azalýr. veya kontrollerine basýlý tutarsanýz dakikalar 10'ar 10'ar artýp azalýr. Eðer dakikalar 99'u geçerse otomatik olarak sýfýrlanýp baþtan artmaya baþlayacaktýr. 3. ve kontrollerine ayný anda basmanýz halinde zamanlayýcý iptal edilip - ibaresi görünecektir 4. Zaman ayarlandýktan sonra otomatik olarak geri saymaya baþlayacaktýr. Gösterge kalan zamaný gösterecek ve zamanlayýcý 5 saniyeliðine yanýp sönecektir. Not: Seçilen yüzeyin yanýndaki kýrmýzý nokta, o yüzeyin seçildiðine dair yanacaktýr. 5. Piþirme zamaný bittiðinde piþirme yüzeyi otomatik olarak kapanacaktýr. Not: Eðer piþirmeye baþladýktan sonra piþirme zamanýný deðiþtirmek isterseniz tekrar 1. adýmdan baþlamanýz gerekmektedir. 7

10 ISI AYARLARI Aþaðýdaki ýsý önermeleri sadece yönlendirme amaçlýdýr. Gerçek deðer, tencerenizin malzemesi, boyutu, piþireceðiniz yiyecek miktarý da dahil olmak üzere bir çok deðiþkene baðlýdýr. Ocaðý zamanla kullanarak kendiniz için en uygun piþirme gücünü deðiþik yiyecekler için bulabilirsiniz. Isý Ayarý Uygunluk 1-2 Küçük miktarda yiyecek ýsýtma Çikolata eritme, yað eritme ve çabuk piþen yiyecekler. Aðýr kaynatma 3-4 Yeniden ýsýtma Hýzlý kaynatma Pirinç piþirme 5-6 Gözleme 7-8 Soteleme Makarna 9 Et piþirme Zor piþen yemek piþirmek Çorba ýsýtmak Su kaynatmak 8

11 OCAKLARIN KURULUMU 1. Montaj Ekipmanlarýnýn Seçilmesi Ürününüzün verilen ölçü deðerlerine göre tezgahýnýzda boþluk açýnýz. Kullaným ve montaj kolaylýðýndan dolayý; açmýþ olduðunuz boþluðun çevresinde yer alan 50 mm'lik alaný boþ býrakýnýz (Þekil 3). CONTA Þekil 3 L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) A (mm) B (mm) X (mm) mini Lütfen ocaðýnýzýn hava giriþi ve çýkýþ noktalarýnýn bloke edilmediðinden emin olunuz. Ocaðýnýzýn düzgün çalýþabileceði bir þekilde monte edildiðinden emin olunuz (bkz Þekil 4). A (mm) B (mm) C (mm) D E 760 mini mini Hava giriþi Hava çýkýþý mini 5mm Þekil 4 9

12 OCAKLARIN KURULUMU Not: Ocaðýnýz ile üstünde yer alacak olan davlumbaz, aspiratör veya mobilya arasýndaki mesafe en azýndan 760 mm olmalýdýr. 3.Ocaðýnýzý tezgaha dört bölgeden kelepçeleri vidalayarak monte ediniz. Ocaðý yerleþtirdikten sonra vidalarýnýzýn pozisyon ve seviyesini ayarlayabilirsiniz. (bkz Þekil 5) A B C D Vidalamak Kelepçe Kelepçe Deliði Tezgah Þekil 5 Uyarýlar 1.Ocaðýnýzýn montajý yetkili bir servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Lütfen kendiniz yapmayý denemeyiniz. 2. Ocaðýnýzýn buzdolabý, bulaþýk makinesi vb ürünlere çok yakýn yerlere monte edilmediðinden emin olunuz. 3. Veriminin artmasý için ocaðýnýz doðru yere monte edilmelidir. 4.Ocaðýnýzý monte ettiðiniz yerde bulunan duvar ve tezgahýn üst kýsmý ýsýya dayanýklý olmalýdýr. 5.Ocaðýnýzýn montajýnda kullanacaðýnýz yapýþtýrýcý ve benzeri maddelerin ýsýya dayanýklý olmasý gerekmektedir. 6.Ocaðýnýzý monte ederken altýnda yer alan herhangi bir fýrýn veya benzeri bir ürünle arasýnda en az 50 mm olmasý gerekmektedir. 10

13 OCAKLARIN KURULUMU Ocaðýnýzýn güç baðlantýsý uygun standartlara göre yapýlmalýdýr. Baðlantý Þekil 6'de gösterilmiþtir. Þekil 6 Yetkili servis, ocaðýnýzýn baðlantýsýnýn standartlara ve kurallara uygun olarak yapýldýðýndan emin olmalýdýr. * Topraklama kablosu diðer kablodan en az 2 cm daha uzun olmalýdýr. Sigorta ve baðlantý deðerlerinin ocaðýn alt tarafýna yapýþtýrýlan anma etiketindeki deðerlere uygun olmalýdýr. 11

14 * Elektrik baðlantý sistemi yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak topraklanmalýdýr. TOPRAKLAMA YAPILMASI ZORUNLUDUR. * Eðer cihazýnýz þebeke kordonu ve/veya fiþ ile verilmemiþse, ürün anma etiketinde verilen akým deðerine ve çalýþma ýsý derecesine uygun materyal kullanýnýz. Böyle durumlarda, ürün üzerindeki bütün kutuplarýn elektriðini kesebilecek kontaklarý arasýnda 3mm açýklýk bulunan bir þalterin ürünle birlikte kullanýlmasý gerekir. * Eðer sigortaya direk baðlantý yapýlmak istenirse, yukarýdaki özellikleri taþýyan bu þalter takýlacak sigortanýn elektrik güç ve direncine ve yasal þartlara uygunluk göstermelidir (Þalter sarý/yeþil topraklama kablosunun baðlantýsýný kesmemelidir). Cihaz monte edildiðinde, þalter kolay ulaþýlabilir durumunda bulunmalýdýr. * Kullanýlan kablo hiçbir þekilde oda sýcaklýðýndan 50 C daha yüksek ýsýya ulaþmamalýdýr. * Ocaðýn elektrik baðlantýsý sadece Yetkili bir Servis tarafýndan yapýlmalýdýr. * Ürünün þebeke kordonu zarar gördüðü zaman þebeke kordonu üretici firmanýn servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. 12

15 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ VE TAMÝRLERÝ Vitroseramik ocaðýnýzý asla diðer bir gazlý ocak veya benzeri bir ýsýtýcýnýn yakýnýnda kullanmayýnýz. Ocaðýnýzýn montaj edildiði tezgahýn altýna kesinlikle yanýcý vb madde koyulamamalýdýr. Ocaðýnýzý üzerinde piþirecek veya ýsýtacak bir madde olmadan çalýþtýrmayýnýz. Ocaðýnýzý yiyecek, içecek piþirme ve ýsýtma dýþýnda kullanmayýnýz. Konserve vb ürünlerin kapaðýný açmadan ocaðýnýzda piþirmeyiniz, patlama riski vardýr. Ürünün þebeke kordonu zarar gördüðü zaman þebeke kordonu üretici firmanýn servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. Ocaðýnýzýn yüzeyine düz olmayan, engebeli veya altý yüzeye zarar verecek tencere, tava yerleþtirmeyiniz. 13

16 Eðer ocaðýnýzýn yüzeyinde bir kýrýlma veya çatlama olduysa, elektrik çarpma riskine karþý prizden çekiniz. Ocaðýnýzý direk su le yýkamayýnýz. Ocaðýnýzý üzerine yerleþtirdiðiniz tencere veya tavanýn içinde piþirecek veya ýsýtacak bir madde olmadan çalýþtýrmayýnýz. Ocaðýnýzda piþirme yaptýktan hemen sonra, hala ýsý kalacaðý için, yüzeye dokunmayýnýz. Bu konuda artýk ýsý göstergesine göre hareket edebilirsiniz. Bu cihaz çocuklarýn veya akli dengesi yerinde olmayan kiþilerin kullanýmý için uygun deðildir. Çocuklarýn bu cihazla oynamasýna izin vermeyiniz. Bu ürün sadece bina içinde kullaným için tasarlanmýþtýr. 14

17 OCAK ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ * Ocak üzerinde düzgün tabanlý tencereler kullanýnýz. Bu þekilde ýsý enerjisi maksimum kullanýlmýþ olur. * Dýþa dönük (dýþ bükey) tabanlý tencereler kullanýlmamasý tavsiye edilir. * Uygun çapta tencereler kullanýnýz. Mümkün olduðu kadar, ocak çapýnda küçük tencereler kullanmayýnýz. Küçük çaplý tencereler kullanýldýðýnda; ocak üzerinde taþmalara neden olabileceði gibi, ocaðýn verimini de düþürür. * Ocak üstünde kuru tabanlý tencereler kullanýnýz. Tencere kapaðýný, özellikle ýslak kapaklarý ocaðýn üstüne koymayýnýz. * Ocaðý kullandýktan sonra ýslak bezle siliniz. Fakat kirlenmiþ ise deterjanlý su ile iyice temizleyiniz. Ocaðý temizledikten sonra, üstünün kurumasý için birkaç dakika ýsýtýnýz. NAKLÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER * Orjinal ambalajýný saklayýnýz. * Orjinal ambalajý ile taþýyýnýz, ambalaj üzerindeki taþýma iþaretlerine uyunuz. Orjinal ambalajý yok ise; * Ürününüzün dýþ yüzeylerine gelebilecek darbelere karþý önlem alýnýz. Üzerine aðýr yük koymayýnýz. * Taþýma sýrasýnda ürününüzü (üst taraf yukarý gelecek þekilde) yere paralel konumda tutunuz/yerleþtiriniz. 15

18 TEKNÝK ÖZELLÝKLER MODEL VC 115 GÜVENLÝK KÝLÝDÝ BOOSTER ÖZELLÝÐÝ ELEKTRÝKLÝ DUAL GÖZ 145/250 DUAL GÖZ 120/210 ORTA GÖZ 200 KÜÇÜK GÖZ 165 KONTROL PANEL DÝJÝTAL GÖSTERGE RENK 2 2 DOKUNMATÝK LED SÝYAH PÝÞÝRME SÜRESÝ AYARI ARTIK ISI GÖSTERGELERÝ ÜRÜN ÖLÇÜLERÝ (GXDXY) (mm) GÝRECEÐÝ YER ÖLÇÜLERÝ ( GXDXY) (mm) SOL ÖN GÖZ GÜCÜ SAÐ ÖN GÖZ GÜCÜ SOL ARKA GÖZ GÜCÜ SAÐ ARKA GÖZ GÜCÜ 590X520X55 560X490X W 1200 W 1200 W 1800 W 16

19 TEMÝZLÝK ve BAKIM Aþaðýdaki tabloda verilen metotlarla ocaðýnýzý uygun þekilde temizleyebilirsiniz. Kirlilik Derecesi Temizleme Metodu Temizlik Malzemesi Hafif Birikmiþ kir Kir halkalarý ve derin kirler Erimiþ plastik ve çok derin kirler Nemli bezle temizleyip, kuru bir bezle tekrar siliniz Nemli bezle temizleyip, kuru bir bezle tekrar siliniz. Kirli yüzeyi beyaz sirke ile temizleyiniz, daha sonra kuru bir bezle üzerinden geçiniz. Bu yüzeyler için uygun kazýyýcý kullanýnýz. Temizlik süngeri Özellikle vitroseramik yüzey için üretilen özel sünger Vitroseramik yüzeyler için özel temizlik malzemeleri Özel kazýyýcý Not: Temizlemeden önce ocaðýnýzý prizden çekiniz. 17

20 MÜÞTERÝ SERVÝS VE GARANTÝ Malýn kullanma kýlavuzunda gösterildiði þekilde kullanýlmasý ve Silverline'nin yetkili kýldýðý servis elemanlarý dýþýndaki þahýslar tarafýndan montaj, bakým, onarým veya baþka bir nedenle müdahale edilmemiþ olmasý þartýyla, bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý montaj, malzeme, iþçilik ve üretim hatalarýna karþý ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (ÝKÝ) YIL SÜRE ÝLE GARANTÝ EDÝLMÝÞTÝR. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi 20 iþgününü geçemez. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayi, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Tüketicinin arýza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapmasý mümkündür. Ancak, uyuþmazlýk halinde ispat yükümlülüðü tüketiciye aittir. Malýn arýzasýnýn 10 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý-üretici veya ithalatçý; malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir malý tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr. Malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde (montajýn yetkili servis tarafýndan yapýlmasý gerekir), iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr. Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn; Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde; en az dört defa veya imalatçý-üretici ve/veya ithalatçý tarafýndan belirlenen garanti süresi içerisinde altýdan fazla arýzalanmasýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý, tamiri için gereken azami süresinin aþýlmasý, firmanýn servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrayla satýcýsý, bayi, acente temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçý-üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirini mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranda bedel indirimi talep edebilir. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne baþvurabilir. Garanti Ýle Ýlgili Olarak Müþterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar; Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dýþý iþlem uygulanýr. Ürün yanýnda satýn alýnacak yardýmcý elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dýþýnda tutulur. Kullanma kýlavuzunda zamanla ve kullanýma baðlý olarak deðiþtirilmesi gerektiði belirtilen sarf malzemeler garanti dýþýndadýr. 18

21 SILVERLINE tarafýndan verilen bu garanti ürünün normalin dýþýnda kullanýlmasýndan doðacak arýzalarýn giderilmesini kapsamadýðý gibi, aþaðýda ki durumlarda garanti dýþýdýr. 1. Kullanma hatalarýndan meydana gelen hasar ve arýzalar, 2. Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan hasar ve arýzalar, 3. Voltaj düþüklüðü veya fazlalýðý; hatalý elektrik tesisatý; ürünün etiketinde yazýlý voltajdan farklý voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arýzalar, 4. Yangýn ve yýldýrým düþmesi ile meydana gelecek hasar ve arýzalar, 5. Ýmalatçýnýn verdiði parçalar dýþýnda herhangi bir parçanýn cihaza monte edilmesinden doðacak arýzalar 6. Ürünün kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar. 7. Ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluðu, tüketicinin malý satýn aldýðý satýcý, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý, ürün üzerindeki orjinal seri numarasý kaldýrýldýðý veya tahrif edildiði takdirde bu garanti geçersizdir. Size en yakýn Silverline Yetkili Servis acentesini öðrenmek için ürün ile beraber saðlanan yetkili servis listesine baþvurabilirsiniz. Listeniz 1 2 yýldan eski ise güncel servis noktalarýný öðrenmek ve sorularýnýza cevap alabilmek için SILVERLINE DANIÞMA HATTI 'i arayabilirsiniz. Üretici:Foshan Shunde Midea Electrical Heating Appliances Manufacturing Co., Ltd No:19 Sanle Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong P.R.C. Tel: Bu cihaz, Avrupa'da uygulanan direktiflere göre 2002/96/EC Atýk Elektrik ve Elektronik Cihazdýr (WEEE). Bu cihazý hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan saðlýðýna karþý potansiyel negatif sonuçlarýný engellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu uygunsuz bir atýk olacaktýr. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atýðý olarak deðerlendirilmemesini, elektrik elektronik atýk toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlýdýr. Ürünün imha iþlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapýlmalýdýr. Ürünü yok etmek, yeniden kullanmak ve tekrar dönüþüme sokmak için detaylý bilgiyi yetkili birimlerden temin edebilirsiniz. 19

22 HOB INSTALLATION MANUAL VC 115

23 Congratulations on the purchase of your new Ceramic Hob. We recommend that you spend some time to read this Instruction / Installation Manual in order to fully understand how to install correctly and operate it. For installation, please read the installation section. Read all the safety instructions carefully before use and keep this Instruction / Installation Manual for future reference. Product Overview Top View 1. max W zone 2. max W zone 3. max W zone 4. max W zone 5. Glass plate 6. ON / OFF 7. Control panel Control Panel 1. ON/OFF control 2. Power regulating controls 3. keylock control 4. Timer regulating controls 21

24 Product Information The microcomputer ceramic cooker hob can meet different kinds of cuisine demands because of resistance wire heating, micro-computerized control and multi-power selection, really the optimal choice for modern families. The ceramic cooker hob centers on customers and adpots personalized design. The hob has safe and reliable performances, making your life comfortable and enabling to fully enjoy the pleasure from life. Before using your New Ceramic Hob Read this guide, taking special note of the Safety Warnings section. Remove any protective film that may still be on your ceramic hob. Using the Touch Controls The controls respond to touch, so you don t need to apply any pressure. Use the ball of your finger, not its tip. You will hear a beep each time a touch is registered. Make sure the controls are always clean, dry, and that there is no object (e.g. a utensil or a cloth) covering them. Even a thin film of water may make the controls difficult to operate. Choosing the right Cookware Do not use cookware with jagged edges or a curved base. 22

25 Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Always centre your pan on the cooking zone. Always lift pans off the ceramic hob do not slide, or they may scratch the glass. Using your Ceramic Hob To start cooking After power on, the buzzer beeps once, all the indicators light up for 1 second then go out, indicating that the ceramic hob has entered the state of standby mode. 1. Touch the ON/OFF control,all the indicators show - 2. Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use. Make sure the bottom of the pan and the surface Of the cooking zone are clean and dry. 23

26 3. Select a heat setting by touching the or control. If you don t choose a heat setting within 1 minute, the ceramic hob will automatically switch off. You will need to start again at step 1. You can modify the heat setting at any time during cooking. When you have finished cooking 1a. Turn the cooking zone off by scrolling down to - or touching and control together. 1b. Turn the whole cooktop off by touching the ON/OFF control. 2. Beware of hot surfaces H will show which cooking zone is hot to touch. It will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature. It can also be used as an energy saving function if you want to heat further pans, use the hotplate that is still hot. 24

27 Locking the Controls You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the cooking zones on). When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF control are disabled. To lock the controls Touch the keylock control. The timer indicator will show Lo To unlock the controls 1. Make sure the ceramic hob is turned on. 2. Touch and hold the keylock control for a while. 3. You can now start using your ceramic hob. When the hob is in the lock mode,all the controls are disable except the ON/OFF, you can always turn the ceramic hob off with the ON/OFF control in an emergency, but you shall unlock the hob first in the next operation Over-Temperature Protection A temperature sensor equipped can monitor the temperature inside the ceramic hob. When an excessive temperature is monitored, the ceramic hob will stop operation automatically. Residual Heat Warning When the hob has been operating for some time,there will be some residual heat.the letter appears to warn you to keep away from it. Auto Shutdown Another safety feature of the hob is auto shutdown.this occurs whenever you forget to switch off a cooking zone.the default shutdown times are shown in the table below: Power level Default working timer (hour)

28 Using the Timer You can use the timer in two different ways: You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when the set time is up. You can set it to turn one cooking zone off after the set time is up. You can set the timer up to 99 minutes. Using the Timer as a Minute Minder If you are not selecting any cooking zone 1. Make sure the cooktop is turned on. Note: you can use the minute minder even if you re not selecting any cooking zone. 2. Touch the or controls of the timer, the minute minder indicator will flash. 3. Set the time by touching the or control of the timer Hint: Touch the or control of the timer once to decrease or increase by 1 minute. Touch and hold the or control of the timer to decrease or increase by 10 minutes. If the setting time exceeds 99 minutes, the timer will automatically return to 0 minute. 4. Touching the and together, the timer is cancelled, and the -- will show in the minute display. 26

29 5. When the time is set, it will begin to count down immediately. The display w ill show the remaining time and the timer indicator will flash for 5 seconds. 6. Buzzer will bips for 30 seconds and the timer indicator shows - - when the setting time finished. Setting the timer to turn one cooking zone off 1. Touch the or of the corresponding cooking zone you want to set the timer for. 2. Set the time by touching the or control of the timer Hint: Touch the or control of the timer once will decrease or increase by 1 minute. Touch and hold the or control of the timer will decrease or increase by 10 minutes. If the setting time exceeds 99 minutes, the timer will automatically return to 0 minute. 27

30 3.Touching the and together, the timer is cancelled, and it shows -- in the minute display. 4. When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator flash for 5 seconds. NOTE: The red dot next to power level indicator will illuminate indicating that zone is selected. 5. When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be switch off automatically. NOTE: If you want to change the time after the timer is set, you have to start from step 1 Cooking Guidelines Take care when frying as the oil and fat heat up very quickly, particularly if you re using PowerBoost. At extremely high termperatures oil and fat will ignite spontaneously and this presents a serious fire risk. Cooking Tips When food comes to the boil, reduce the temperature setting. 28

31 Using a lid will reduce cooking times and save energy by retaining the heat. Minimise the amount of liquid or fat to reduce cooking times. Start cooking on a high setting and reduce the setting when the food has heated through. Simmering, cooking rice Simmering occurs below boiling point, at around 85 C, when bubbles are just rising occasionally to the surface of the cooking liquid. It is the key to delicious soups and tender stews because the flavours develop without overcooking the food. You should also cook egg-based and flourthickened sauces below boiling point. Some tasks, including cooking rice by the absorption method, may require a setting higher than the lowest setting to ensure the food is cooked properly in the time recommended. Searing steak To cook juicy flavoursome steaks: 1. Stand the meat at room temperature for about 20 minutes before cooking. 2. Heat up a heavy-based frying pan. 3. Brush both sides of the steak with oil. Drizzle a small amount of oil into the hot pan and then lower the meat onto the hot pan. 4. Turn the steak only once during cooking. The exact cooking time will depend on the thickness of the steak and how cooked you want it. Times may vary from about 2 8 minutes per side. Press the steak to gauge how cooked it is the firmer it feels the more well done it will be. 5. Leave the steak to rest on a warm plate for a few minutes to allow it to relax and become tender before serving. For stir-frying 1. Choose an ceramic compatible flat-based wok or a large frying pan. 2. Have all the ingredients and equipment ready. Stir-frying should be quick. If cooking large quantities, cook the food in several smaller batches. 3. Preheat the pan briefly and add two tablespoons of oil. 4. Cook any meat first, put it aside and keep warm. 5. Stir-fry the vegetables. When they are hot but still crisp, turn the cooking zone to a lower setting, return the meat to the pan and add your sauce. 6. Stir the ingredients gently to make sure they are heated through. 7. Serve immediately. 29

32 Heat Settings The settings below are guidelines only. The exact setting will depend on several factors, including your cookware and the amount you are cooking. Experiment with the cooktop to find the settings that best suit you. Heat setting Suitability 1-2 delicate warming for small amounts of food melting chocolate, butter, and foods that burn quickly gentle simmering slow warming 3-4 reheating rapid simmering cooking rice 5-6 pancakes 7-8 sautéing cooking pasta 9 stir-frying searing bringing soup to the boil boiling water 30

33 Care and Cleaning What? How? Important! Everyday soiling on glass (fingerprints, marks, stains left by food or non-sugary spillovers on the glass) Boilovers, melts, and hot sugary spills on the glass Spillovers on the touch controls 1. Switch the power to the cooktop off. 2. Apply a cooktop cleaner while the glass is still warm (but not hot!) 3. Rinse and wipe dry with a clean cloth or paper towel. 4. Switch the power to the cooktop back on. Remove these immediately with a fish slice, palette knife or razor blade scraper suitable for ceramic glass cooktops, but beware of hot cooking zone surfaces: 1. Switch the power to the cooktop off at the wall. 2. Hold the blade or utensil at a 30 angle and scrape the soiling or spill to a cool area of the cooktop. 3. Clean the soiling or spill up with a dish cloth or paper towel. 4. Follow steps 2 to 4 for Everyday soiling on glass above. 1. Switch the power to the cooktop off. 2. Soak up the spill 3. Wipe the touch control area with a clean damp sponge or cloth. 4. Wipe the area completely dry with a paper towel. 5. Switch the power to the cooktop back on. When the power to the cooktop is switched off, there will be no hot surface indication but the cooking zone may still be hot! Take extreme care. Heavy-duty scourers, some nylon scourers and harsh/abrasive cleaning agents may scratch the glass. Always read the label to check if your cleaner or scourer is suitable. Never leave cleaning residue on the cooktop: the glass may become stained. Remove stains left by melts and sugary food or spillovers as soon as possible. If left to cool on the glass, they may be difficult to remove or even permanently damage the glass surface. Cut hazard: when the safety cover is retracted, the blade in a scraper is razor-sharp. Use with extreme care and always store safely and out of reach of children. The cooktop may beep and turn itself off, and the touch controls may not function while there is liquid on them. Make sure you wipe the touch control area dry before turning the cooktop back on. 31

34 Hints and Tips Problem Possible causes What to do The cooktop cannot Be turned on. The touch controls are unresponsive. The touch controls are difficult to operate. The glass is being scratched. No power. The controls are locked. There may be a slight film of water over the controls or you may be using the tip of your finger when touching the controls. Rough-edged cookware. Make sure the cooktop is connected to the power supply and that it is switched on. Check whether there is a power outage in your home or area. If you ve checked everything and the problem persists, call a qualified technician. Unlock the controls. See section Using your ceramic cooktop for instructions. Make sure the touch control area is dry and use the ball of your finger when touching the controls. Use cookware with flat and smooth bases. See Choosing the right cookware. Some pans make crackling or clicking noises. Unsuitable, abrasive scourer or cleaning products being used. This may be caused by the construction of your cookware (layers of different metals vibrating differently). See Care and cleaning. This is normal for cookware and does not indicate a fault. Technical Specification Cooking Hob VC 115 Cooking Zones 4 zones Supply Voltage V~ Installed Electric Power W Product Size L W H(mm) 590X520X55 Building-in Dimensions A B (mm) 560X490 Weight and Dimensions are approximate. Because we continually strive to improve our products we may change specifications and designs without prior notice. 32

35 Installation Selection of installation equipment Cut out the work surface according to the sizes shown in the drawing. For the purpose of installation and use, a minimum of 50mm space shall be preserved around the hole. Be sure the thickness of the work surface is at least 30mm. Please select heat-resistant work surface material to avoid larger deformation caused by the heat radiation from the hotplate. As shown below: L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) mini Under any circumstances, make sure the ceramic cooker hob is well ventilated and the air inlet and outlet are not blocked. Ensure the ceramic cooker hob is in good work state. As shown below Note: The safety distance between the hotplate and the cupboard above the hotplate should be at least 760mm. 33

36 A(mm) B(mm) C(mm) D E mini 20 mini Air intake Air exit 5mm Before locating the fixing brackets The unit should be placed on a stable, smooth surface (use the packaging). Do not apply force onto the controls protruding from the hob. Fix the hob on the work surface by screw four brackets on the bottom of hob (see picture) after installation. A B C D screw bracket Screw hole base Adjust the bracket position to suit for different work surface s thickness. 34

37 BRACKET BRACKET Cautions 1. The ceramic cooker hob must be installed by qualified personnel or technicians. We have professionals at your service. Please never conduct the operation by yourself. 2. The ceramic cooker hob shall not be mounted to cooling equipment, dishwashers and rotary dryers. 3. The ceramic cooker hob shall be installed such that better heat radiation can be ensured to enhance its reliability. 4. The wall and induced heating zone above the work surface shall withstand heat. 5. To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must be resistant to heat. 6. A steam cleaner is not to be used. Connecting the hob to the mains power supply The power supply should be connected in compliance with the relevant standard,or a single-pole circuit breaker.the method of connection is shown below. 35

38 1. If the cable is damaged or needs replacing, this should be done by an after-sales technician using the proper tools, so as to avoid any accidents. 2. If the appliance is being connected directly to the mains supply, an omnipolar circuit breaker must be installed with a minimum gap of 3mm between the contacts. 3. The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it complies with safety regulations. 4. The cable must not be bent or compressed. 5. The cable must be checked regularly and only replaced by a properly qualified person. Safety Warnings Your safety is important to us. Please read this information before using your cooktop. Installation Electrical Shock Hazard Disconnect the appliance from the mains electricity supply before carrying out any work or maintenance on it. Connection to a good earth wiring system is essential and mandatory. Alterations to the domestic wiring system must only be made by a qualified electrician. Failure to follow this advice may result in electrical shock or death. Cut Hazard Take care - panel edges are sharp. Failure to use caution could result in injury or cuts. Important safety instructions Read these instructions carefully before installing or using this appliance. No combustible material or products should be placed on this appliance at any time. 36

39 Please make this information available to the person responsible for installing the appliance as it could reduce your installation costs. In order to avoid a hazard, this appliance must be installed according to these instructions for installation. This appliance is to be properly installed and earthed only by a suitably qualified person. This appliance should be connected to a circuit which incorporates an isolating switch providing full disconnection from the power supply. Failure to install the appliance correctly could invalidate any warranty or liability claims. Operation and maintenance Electrical Shock Hazard Do not cook on a broken or cracked cooktop. If the cooktop surface should break or crack, switch the appliance off immediately at the mains power supply (wall switch) and contact a qualified technician. Switch the cooktop off at the wall before cleaning or maintenance. Failure to follow this advice may result in electrical shock or death. Health Hazard This appliance complies with electromagnetic safety standards. However, persons with cardiac pacemakers or other electrical implants (such as insulin pumps) must consult with their doctor or implant manufacturer before using this appliance to make sure that their implants will not be affected by the electromagnetic field. Failure to follow this advice may result in death. Hot Surface Hazard During use, accessible parts of this appliance will become hot enough to cause burns. Do not let your body, clothing or any item other than suitable cookware contact the ceramic glass until the surface is cool. Never leave metal objects (such as kitchen utensils) or empty pans on the cooktop as they can become hot very quickly. Beware: magnetisable metal objects worn on the body may become hot in the vicinity of the cooktop. Gold or silver jewellery will not be affected. Keep children away. Handles of saucepans may be hot to touch. Check saucepan handles do not overhang other cooking zones that are on. Keep handles out of reach of children. Failure to follow this advice could result in burns and scalds. Cut Hazard The razor-sharp blade of a cooktop scraper is exposed when the safety cover is retracted. Use with extreme care and always store safely and out of reach of children. Failure to use caution could result in injury or cuts. Important safety instructions Never leave the appliance unattended when in use. Boilover causes smoking and greasy 37

40 spillovers that may ignite. Never use your appliance as a work or storage surface. Never leave any objects or utensils on the appliance. Do not place or leave any magnetisable objects (e.g. credit cards, memory cards) or electronic devices (e.g. computers, MP3 players) near the appliance, as they may be affected by its electromagnetic field. Never use your appliance for warming or heating the room. After use, always turn off the cooking zones and the cooktop as described in this manual (i.e. by using the touch controls). Do not rely on the pan detection feature to turn off the cooking zones when you remove the pans. Do not allow children to play with the appliance or sit, stand, or climb on it. Do not store items of interest to children in cabinets above the appliance. Children climbing on the cooktop could be seriously injured. Do not leave children alone or unattended in the area where the appliance is in use. Children or persons with a disability which limits their ability to use the appliance should have a responsible and competent person to instruct them in its use. The instructor should be satisfied that they can use the appliance without danger to themselves or their surroundings. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manual. All other servicing should be done by a qualified technician. Do not use a steam cleaner to clean your cooktop. Do not place or drop heavy objects on your cooktop. Do not stand on your cooktop. Do not use pans with jagged edges or drag pans across the ceramic glass surface as this can scratch the glass. Do not use scourers or any other harsh abrasive cleaning agents to clean your cooktop, as these can scratch the ceramic glass. If the power supply cable is damaged, it must only be replaced by a qualified technician. Do not operate your cooktop by means of an external timer or separate remote-control system. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; -farm houses; -by clients in hotels, motels and other residential type environments ; -bed and breakfast type environments. This appliance is labeled in compliance with European directive 2002/96/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this appliance is disposed of correctly, you will help prevent any possible damage to the environment and to human health, which might otherwise be caused if it were disposed of in the wrong way. The symbol on the product indicates that it may not be treated as normal household waste. It should be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic goods. DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. This appliance requires specialist waste disposal. For further information regarding the treatment, recover and recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased it. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 38

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 330-2010 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-2020 Yandan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-1610 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (2.5/4 Litre) 330-1620 Yandan Su

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU MODEL : 13007 MODEL : 13008 13007-BLBLB / 13007-GGB 13007-XBLK / 13007-XBLB/-T 13007-WWB / 13007-WWB TPT 13007-WWK / 13007-WWK TPT 13007 GGK / 13007 WWB-T

Detaylı

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 18 ADS 24 ADS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN DRYWALL INSTALLATION GUIDE Voltaj / voltage: 220 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştirmontajı

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri;

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 48 ADS 60 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: ZHEJIANG SHUANGLU AIR CONDITIONER MANUFACTURE CO.,LTD 689 SOUTH LUQIAO,XIN AN ST.,LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri; YER-TAVAN TÝP KLÝMA ACFS 24 ACFS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

COLORFIT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I K G Ü Ç ÇEVRE DOSTU T E K N O L O JISI

COLORFIT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I K G Ü Ç ÇEVRE DOSTU T E K N O L O JISI COLORFIT AR 5034 ÇEVRE DOSTU BANYO BASKÜLÜ AR 5034 ECO-FRIENDLY GLASS BATHROOM SCALE AR 5034 UMWELTFREUNDLICH GLASS BADEZIMMERWAAGE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y P İ PANİMİNİ AR 297 MİDİ TOST MAKİNESİ AR 297 MIDI SANDWICH MAKER AR 297 MIDI SANDWICH MAKER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W 2 ADET TOST 2 ESİ TYAPABİLME KAPASİ İ Ş YAPIŞMAZ

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 4380. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 4 1) Kontrol Paneli 2) Aydýnlatma 3) Kaset filtre 4)

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 3380. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 4 2 ÜRÜNÜN TANITIMI Ø320 Ø500 Ø400 60 4 124 124 60 4

Detaylı

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM Kullanım Kılavuzu Girifl Dokunmatik panel sistemi modern tasarımlı, kullanıfllı ve basit ifllemsel özelliklidir. LED aydınlatmalı

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Lenovo A369i. Quick Start Guide v1.0. English/Türkçe

Lenovo A369i. Quick Start Guide v1.0. English/Türkçe Lenovo A369i Quick Start Guide v1.0 English/Türkçe English Read this guide carefully before using your smartphone. Electronic emission notices European Union conformity Radio and Telecommunications Terminal

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

INSTALLATION INSTRUCTIONS. York Prelude Part #: Read carefully. Wear protective gloves

INSTALLATION INSTRUCTIONS. York Prelude Part #: Read carefully. Wear protective gloves INSTALLATION INSTRUCTIONS York Prelude Part #: 1720 Confidence from start to finish. Read carefully Wear protective gloves JACLO.COM PG 1 PARTS 1. Wall support 2. Screws and expansion bolts 3. Cover 4.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

4Life by NOA Design Silence

4Life by NOA Design Silence 4Life by NOA Design Silence Description / Tanım Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / Ağ rl k (cm) Front Panel Weight / Ön Panel Ağ rl ğ (kg) Side Panel Weight / Yan Panel Ağ rl ğ (kg) Volume

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

OCAK VC 112 (ANKASTRE) İzmir infonun bilgileri; Adres: 1.Kordon 370/A Kordon İZMİR Tel No: Fax No:

OCAK VC 112 (ANKASTRE) İzmir infonun bilgileri; Adres: 1.Kordon 370/A Kordon İZMİR Tel No: Fax No: OCAK İstanbul Merkez Yılanlı Ayazma Yolu Yeşil Plaza No:15 Kat:10 Topkapı / İSTANBUL Tel : 0212.484 48 00 (pbx) Faks : 0212.481 40 08 İTHALATÇI FİRMA Silverline End. ve Tic. A.Ş Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör Digital Bottle Warmer & Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyütmenizi dileriz.

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

- 0 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ACS18-0905C ve ACS28-0905C Split Klimaların Özellikleri;

- 0 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ACS18-0905C ve ACS28-0905C Split Klimaların Özellikleri; KASET TÝP KLÝMA ACS 18 ACS 28 ACS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY Teknik Özellikler 1.Standartlar : IEC 60947-4-1, TS EN 60947-4-1 2.Depolama Sıcaklıı : - 40 0 C +70 0 C 3.Çalıma Sıcaklıı :

Detaylı

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer.

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer. Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME NT4 bağlantısına çok benzer. Direkt Kablo desteğini Windows95/98'e yükledikten sonra, Windows95 for Direct Cable Client

Detaylı

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL GENEL ÖZELLİKLER Mikroişlemci tabanlı Yüksek hassasiyet Otomatik merkezleme özelliği Sabit hız, sensöre

Detaylı

SM2008FFN Series Fan Coil Controller

SM2008FFN Series Fan Coil Controller SM28FFN Series Fan Coil Controller PRODUCT DATA AND INSTALLATION GUIDE SM28FFN series controllers, mounted onto standard junction boxes are stand alone microprocessor based controllers with LCD display.

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

ADA DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU

ADA DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Gerekli Malzemeler: 1) Arduino (herhangi bir model); bizim kullandığımız : Arduino/Geniuno uno 2) Bluetooth modül (herhangi biri); bizim kullandığımız: Hc-05

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

DANIÞMA MERKEZi: STORM SÜRGÜLÜ ASPÝARTÖR KULLANMA KILAVUZU

DANIÞMA MERKEZi: STORM SÜRGÜLÜ ASPÝARTÖR KULLANMA KILAVUZU DANIÞMA MERKEZi: STORM SÜRGÜLÜ ASPÝARTÖR KULLANMA KILAVUZU Cihazýnýzýn Sanayi Bakanlýðý tarafýndan tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker GRACE TR GB Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instruction Manual Grill & Sandwich Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W EN LISA AR 5028 XL CURLING IRON 1- Ceramic covered 32 mm curling iron

Detaylı

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION TAKDİM INTRODUCTION AREL DERİ 1960 yılında başladığı mobilya dekorasyon üretimini 48 yıldır başarı ile devam ettirmektedir. Değişen zamanın yenilik ve gelişimini takip eden firmamız 2000 yılında deri ile

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3170 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No.

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3170 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No. GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL

AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL 5 8 9 10 1 2 3 4 6 7 11 1-Tepe adaptörü-top adaptor 6- Ara boru bağlantı vidası- Profile connection screws 2-Ara adaptör- Adaptor 7- Yelken

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT OPERATIONAL MANUAL BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

DİREKTİF/STANDART : 97/23 AT - TS 445 EN 12778

DİREKTİF/STANDART : 97/23 AT - TS 445 EN 12778 Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere Özellikleri Çap 22 cm 22 cm 22 cm Kapasite 5 LT 6 LT 7 LT Kontrol Basıncı 60 kpa (0,6 Bar) 60 kpa (0,6 Bar) 60 kpa (0,6 Bar) Müsaade Edilen En Yüksek Basınç (PS) 180 kpa

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

1800 W TOSTÇU GRANITE TOSTÇU LUX GRANITE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 291 AR 292

1800 W TOSTÇU GRANITE TOSTÇU LUX GRANITE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 291 AR 292 TOSTÇU GRANITE TOSTÇU LUX GRANITE AR 291 / AR 292 IZGARA VE TOST MAKİNESİ AR 291 / AR 292 GRILL AND SANDWICH MAKER AR 291 / AR 292 GRILL-UND SANDWICHMAKER (TOASTER) KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Neon. Description Tan m. : Offset (left) Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x75/50. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 18

Neon. Description Tan m. : Offset (left) Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x75/50. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 18 Neon Description Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Front Panel Weight / Ön panel a rl (kg) Side Panel Weight / Yan panel a rl (kg) Volume / Su hacmi (lt) Available massage

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı