TÜRKİYE DE KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006

2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No: Bu Tez 15 / 09 / 2006 Tarihinde, Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği /Oy Çokluğu İle Kabul Edilmiştir. Doç. Dr. Muhsin KAR Doç. Dr. Sami TABAN Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ TÜRKİYE DE KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ SALİH YILDIRIM DANIŞMAN: Doç.Dr. MUHSİN KAR Yıl:2006, Sayfa: 28 Jüri: Doç.Dr. Muhsin KAR Doç. Dr. Sami TABAN Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL Türkiye de diğer gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir kamu geliri toplama sıkıntısı yaşanmaktadır. Verginin tabana yayılamaması, kayıtdışı ekonominin önlenememesi vergi gelirlerini toplamada zamanla adaletsiz bir yöntem olan harcamalar üzerinden yani dolaylı vergilerin hakim olduğu bir ortam oluşturmuştur. Vergi sisteminin gelişimine bakıldığında aslında temel olarak reform olarak adlandırılabilecek gelir vergisi, kurumlar vergisi ve 1980 li yıllarda yürürlüğe giren katma değer vergisi görülmektedir. Bunların dışındaki yapılan çalışmalar daha çok günübirlik değişiklerden öte gitmemiştir. Bu proje sorunların ana kaynaklarının neler olduğunu ve çözüm konusunda neler yapılabileceği konularında öneriler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Dolaylı Vergi, Dolaysız Vergi, Kayıtdışı Ekonomi, Vergi Yönetimi, Türkiye I

4 DEPARTMENT OF ECONOMICS INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Project ECONOMIC ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT IN THE PUBLIC REVENUES IN TURKEY SALİH YILDIRIM SUPERVİSOR: Assoc. Prof. Dr. MUHSİN KAR Year: 2006, Pages:28 Jury: Assoc. Prof. Dr. Muhsin KAR Assoc. Prof. Dr. Sami TABAN Asst. Prof. Dr. Salih YEŞİL There is a problem in collecting public revenue in Turkey as in the other developing and underdeveloped economies. Limited tax base and existence of underground economy have caused to be established an unjust tax collection system which is based upon the indirect taxation collected from the expenditures. As far as the development of the tax system is concerned, income tax, cooperate tax and value added tax implemented since 1980s can be regarded as main reform attempts. Other attempts can be seen as a daily solution. This project tries to discuss the sources of the main problems and to highlight the recommendations. Keywords: Indirect Tax, Direct Tax, Underground Economy, Tax Administration, Turkey II

5 ÖNSÖZ Bu projenin hazırlanmasında bir çok kişinin katkısı olmuştur. Öncelikle proje konusunun seçilmesinden tamamlanmasına kadar, her zaman teşviklerini gördüğüm, bütün kaynaklarını bana açan ve mesai saatleri dışında bile zamanını bana ayıran danışmanım. Doç. Dr. Muhsin KAR a teşekkür ederim. Ayrıca, başından beri sağladığı katkıları ve özverisinden dolayı öncelikle eşim Elif YILDIRIM a, mesai arkadaşım Mehmet ERKİN e ve projemde yardımcı olan Ahmet METİN e, Selçuk YIDIZ a teşekkürlerimi bir borç bilirim. III

6 İÇİNDEKİLER ÖZET...I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER...IV ÇİZELGELER LİSTESİ... V ŞEKİLLER LİSTESİ...VI 1. GİRİŞ KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR KAMU GELİRLERİ VE ÇEŞİTLERİ Vergiler Harçlar Resimler Harcamalara Katılma Payları Para Cezaları Vergi Benzeri Mali Mükellefiyetler KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Türkiye de Kamu Gelirlerinin Tarihi Gelişimi: Cumhuriyet Öncesi Türkiye de Kamu Gelirlerinin Tarihi Gelişimi: Cumhuriyet Dönemi KAMU GELİRLERİNİ TOPLAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Kamu Gelirlerini Artırmak İçin Yapılan Politika Reformları Kamu Gelirini Artırmak İçin Yapılan Kurumsal Reformlar Kamu Gelirlerinde Etkinliği Sağlamak İçin Yapılan Reformlar KAMU GELİRLERİNİN GELECEĞİ SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ 30 IV

7 ÇİZELGELER LİSTESİ Sayfa No Çizelge 1. Türkiye de Dolaylı ve Dolaysız Vergiler (%) 10 Çizelge 2. Kayıtdışı ekonominin GSYİH'a oranı (%) 12 Çizelge 3. Türkiye de Vergi Denetim Kadrolarındaki Eleman Sayıları 13 Çizelge 4. Toplam Vergi Gelirlerinin (Sosyal Güvenlik Primleri Hariç) 14 GSYİH İçindeki Payı (Piyasa fiyatlarıyla) Çizelge 5. Vergi Gelirleri Çizelge 6. Katma Bütçe Gelirleri Çizelge 7. Özel Gelir ve Fonlar Çizelge 8. Vergi Dışı Normal Gelirler Çizelge 9. Genel Bütçe Gelirlerinin TEFE ile Karşılaştırılması Çizelge 10. VEDOP Projesi ve Uygulaması 23 V

8 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 1. AB de Dolaylı ve Dolaysız Vergi Dağılımı (2005) (%) 11 Şekil 2. Türkiye de Dolaylı ve Dolaysız Vergi Dağılımı (2005) (%) 11 Şekil 3. Laffer Eğrisi 15 VI

9 GİRİŞ 1. GİRİŞ İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık olmanın gereği yaşamını sürdürebilmesi için toplum içinde yaşaması ve bir takım ihtiyaçlarını kendisi üretmesi, bir takım ihtiyaçlarını ise ürün veya hizmet olarak satın alması gerekir. Devlet ise insanın sosyal bir çevrede yaşantısında karşılaştığı ekonomik, sosyal ve kültürel birçok olayda düzenleyici ve denetleyici ve aynı zamanda koruyucu görevler üslenmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet üretir. Devletin ürettiği bu kamusal hizmetler için bir takım finansman kaynaklarına ihtiyacı vardır. Devlet kamu gelirlerini elde ederken iki şekil karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi devletin hükümranlık gücüne dayanarak yani gönülsüz olarak (zorla ) elde ettiği kaynaklar, ikincisi ise devletin özel hukuk tüzel kişisi olarak gördüğü işler dolayısıyla gönüllü olarak elde ettiği gelirlerdir. Kamu gelirlerini devletin hükümranlık gücüne dayanarak elde etmesinde en büyük payı vergiler oluşturmaktadır. Vergiler devletin en büyük gelir kaynaklarıdır. Devletlerin çeşitli isimler altında vergi alması neredeyse devletle birlikte doğmuştur. Eski Mısırda, Eski Filistin de, Babil de, Etilerde çeşitli vergi biçimlerinin kullanıldığı belgelerden anlaşılıyor (Uluatam, 1994:19). Devletin en büyük gelir kaynağı verginin doğuşu devletlerin var oluşuyla başlamıştır. Çünkü devlet vatandaşlarına mal ve hizmet üretmek için bir takım finansman kaynaklarına ihtiyaç duymuştur. Bunu da sağlamanın en kolay yolu devlet olmanın bir ayrıcalığı olan hükümranlık gücüne dayanarak cebren alınan vergiler oluşturmuştur. Aslında devletin diğer kaynakları da mevcuttur. Fakat bunlar vergiler kadar büyük meblağlar olmayıp belli hizmet veya mal karşılığı sağladığı gelirlerdir. Oysa vergilerde herhangi bir mal hizmetten yararlanma söz konusu değildir. Ülkenin tüm kesimine yaygınlaştırılabilmesi ve maliyetlerinin düşük olması nedeniyle devletin en önemli gelir kaynağıdır. Günümüz modern devlet yapısında kamu maliyesinin büyük önem kazanması neticesinde kamu harcamalarının artması ve bunu sadece vergi ve benzeri gelirlerle karşılamanın güç olması nedeniyle yeni gelir kaynakları ortaya çıkmıştır. Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden daha azla olması nedeniyle kamu gelirleri kamu harcamalarını karşılayamadıklarında aradaki finansman açığı borçlanma yoluyla giderilmektedir. Dolayısıyla borçlanmada bir kamu geliri sayılmaktadır. Kamu gelirlerini elde etme yöntemleri nasıl olursa olsun bu gelirleri elde ederken yapılan maliyetler ve yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları çok önemlidir. Devlet için önemli olan en az maliyetle en fazla geliri elde etmek bunu yaparken de ekonominin genel dengesini bozmamak esastır. 1

10 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Kamu gelirlerinin arttırılması konusunda birçok araştırmalar yapılmıştır. Aslında kamu gelirlerinde en büyük pay vergi gelirlerinindir. Birçok araştırmacı devletin vergi gelirlerini nasıl arttıracağı ve bu konuda ne gibi önlemler alınabileceği konusunda araştırmalar yapmıştır. Vergi gelirlerini iki önemli başlık altında toplayabiliriz. Dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler olarak sınıflandırabileceğimiz bu ayrımda kişilerin harcamaları üzerinden alınan vergilere dolaylı ve kişilerin servet ve gelirlerinden alınan vergilere de dolaysız vergiler denir. Vergide adaletin, uygunluğun, kesinliğin ve iktisadilik olması ilkesini ünlü iktisatçı Adam Smith ortaya atmıştır. Adam Smith in bu dört prensibinden ilk üçü vergi yükü dağılımında ve dolayısıyla bölüşümünde adaletle ilgilidir. Vergide iktisadilik ise verginin idari bakımından en az kaynak harcaması yapılarak alınmasını ileri sürmüştür. Diğer taraftan Türkiye deki kamu gelirlerinin ekonomik gelişimini inceleyen araştırmalar yapılmıştır. Yazılan makalelerde özellikle 1980 ve sonrası yapılan vergi reformlarının kamu gelirlerine ne gibi bir reaksiyona sebep olduğu konusunda incelemeler yapılmıştır. Eğilmez (2004), vergi indirimlerinin ekonomik analizi makalesinde vergi oranlarındaki indirimin kamu gelirlerinde bir artış yapıp yapmayacağına dair analizini ünlü Lorenz eğrisini kullanarak açıklamaya çalışmıştır. Burada aslında vergi oranlarını düşürerek vergi gelirlerinin her zaman artırılamayacağını ortaya koymuştur. Önder (1983), çalışmasında Türkiye de vergi oranlarının normal olup olmadığı konusunda uluslar arası mukayese yapmakta ve OECD teşkilatının yaptığı araştırmalar ve bazı özel çalışmalar sonucunda fert başına gelir itibariyle vergi yükü mukayeseleri açısından Türkiye nin benzer ülkelerle çok yakın bir benzerlik gösterdiğini belirtmektedir. Eğilmez (2004), hangi vergi adlı makalesinde dolaylı ve dolaysız vergi kavramlarını ele almıştır. Gelişmiş toplumların dolaysız vergilere ağırlık vererek gelir dağılımında adaleti sağlamaya çalıştıkları, gelişme yolundaki ülkelerde ise ağırlık daha çok kolay toplanan dolaylı vergilerin olduğunu. Bir ekonomide dolaylı ve dolaysız vergilerinin ideal bir dağılım oranını vermek çok kolay olmadığını ama bir yılda toplanan dolaysız vergilerin toplam vergi miktarına oranı, dolaylı vergilerin toplam vergi miktarına oranından yüksekse o ülkede vergilemenin adil olacağını vurgulamaktadır. Oyan (1992), çalışmasında Türkiye de kamu gelirleri sisteminde yapı değişimi ve ve reform gereksiniminin şart olduğunu ve reform olarak kamu maliyesi yönetimi aşırı merkezileşmeden ve dağınıklıktan kurtarılması gerektiği, Kamu gelirlerinin artırılması mutlaka vergi eksenli olması gerektiği, kamu gelirleri yükünün daha adil bir biçimde dağıtılması gerektiğini vurgulamıştır. Kamu gelirlerini artırılması konusunda en büyük engellerden biriside kayıt dışı ekonomidir. 2

11 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Toptaş a (1998) göre, kayıt dışı ekonominin payının azaltılması ile ilgili olarak diğer yasal düzenlemeler olarak devlet yönetiminde merkezi yönetimin üsleneceği rolün toplumsal değişim gereklerine uygun olması gerektiği ve bu bağlamda merkezi yönetim görevlerinin yeniden ele alınmalıdır. Kamu yönetiminde ortak sayılabilecek görevler, yönetimin daha sağlıklı ve kolay işlemesini gerçekleştirecek bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca bunun yanında kayıt altındaki kamu gelirlerinin ekonomik analizi yanında kayıt dışı yani kayıt altına alınamayan ekonomik olay ve işlemler konusunda araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar kayıt dışı ekonominin ne denli büyük boyutlara ulaştığı konusunda bilgiler sunmaktadır. Karabacak (2006), çalışmasında devletin vergileme politikalarını oluştururken karşılacağı güçlüklerden birinin kamu harcamalarının finansmanını sağlayacak vergilerin yine aynı ekonomik sistemden sermayeyi incitmeden sağlanacak olmasının olduğunu belirtir. Gündoğdu ve Bektaş (2006), 1980 uygulanan vergi politikasının temel unsurlarından biri olan gelir vergisinin yatay ve dikey vergi adaletini sağlayamadığını, gelir dağılımında adaletsizlikleri artırdığını savunmaktadır. 3

12 KAMU GELİRLERİ 3. KAMU GELİRLERİ VE ÇEŞİTLERİ Kamu harcamalarını finanse edebilmek için devlet çeşitli kalemlerden gelir elde etmektedir. Bu gelirler vergiler, harçlar, resimler, harcamalara katılma payları, para cezaları, vergi ve benzeri yükümlülüklerdir. Modern maliyede kamu borçlanmasını da kamu geliri kategorisinde gösterebiliriz Vergiler Devletin, anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak ve hükümranlık gücünü kullanarak zorla topladığı kamu gelirleridir. Vergiler herhangi bir hizmet karşılığı alınmazlar. Ve bu gelirler geri verilmemek üzere kesin biçimde kamu kesimine aktarılır. Devletin vergi toplamadaki asıl amacı kamu harcamalarını finanse etmek olsa da bunun yanında gelir dağılımının kontrolü ve piyasada fiyat istikrarının sağlanması gibi fonksiyonları da vergilere yükleyebilir. Vergi bir ülkedeki tüm kesimlerin ekonomik, sosyo-politik faaliyet ve hareketlerinin odak noktasıdır. Sosyo-ekonomik değişimler sonucunda, bir tür kaynak paylaşım aracı olan vergi yapısı zamanla değişebilmekte ve yeni şekil alabilmektedir. Her ülkede vergi sistemlerinin yapısal değişimleri izleyebilecek biçimde yapılandırılmasının önemi ve boyutları farklı olmakla birlikte günün şartlarına göre vergi reformları sürekli gündemdedir (Gökbunar, 2001:1). Çağımızda vergileri konulmasına sebep olan olayların özelliğine göre üç grupta toplayabiliriz. 1-Gelirle İlgili Vergiler: Kurumlar vergisi, Gelir Vergisi. Bu tür vergiler kişilerin gelirlerinden alınan dolaysız vergilerdir. Genel kabul görmüş adil vergilerdir. 2-Servetle İlgili Vergiler: Kişilerin servetleri üzerinden alınan vergilerdir. Bu tür vergiler de dolaysız vergilerdir. Bu vergilere örnek olarak emlak vergisi ve veraset intikal vergisini verebiliriz. 3-Harcamalara Dayalı Vergiler: Kişilerin harcamaları üzerinden alınan vergilerdir. Bu tür vergiler kolay toplandığı için tercih edilen vergilerdir. Fakat adaletsiz vergilerdir. Her kişiden aynı vergi alınmaktadır Harçlar Kamu idaresinin kamu gücüne dayanarak belli hizmetlerinin karşılığı olarak aldığı ve kamu hizmetlerinin finansmanı için alınan Paralardır. Harçları vergilerden ayıran en büyük özellik bir kamu hizmetinin karşılığı olarak alınmasıdır. Oysa vergilerde herhangi bir hizmetin verilmesi söz konusu değildir. Yani kısacası karşılıksızdır. Harçlar ise bir hizmetin bedeli olarak alınırlar. Örneğin Tapu harcı, yargı harcı gibi o hizmetlerden yaralananlardan alınırlar. Harçlar çeşitli olup, mahalli idarelerin önemli gelir kaynakları arasındadır. 4

13 KAMU GELİRLERİ 3.3. Resimler Kamu idaresinin kamu gücüne dayanarak belli bir işin görülmesi veya hizmetin ifası ya da belli belgelerin kullanılabilmesi için yetkili makamlarca verilen izin için alınan ve kamu hizmetlerinin finansmanı için kullanılan paralardır. Türk vergi sisteminde resimlere örnek olarak damga vergisini verebiliriz Harcamalara Katılma Payları Kamu idaresinin kamu gücüne dayanarak kamsal tesislerin yapımı, donatımı genişletilmesi gibi hizmetlerden yararlananlardan bir katkı payı olarak alınan miktarlardır. Tıpkı resim ve harçlarda olduğu gibi burada da bir hizmet karşılığı söz konusudur. Fakat buradaki ark hizmetin bir bayındırlık hizmeti oluşudur. Örnek olarak yol harcamalarına katılma payları ile su tesislerine katılma paylarını gösterebiliriz Para Cezaları Para cezaları devletin kişileri birtakım davranışları yapmaya veya yapmamaya zorlamak için konulan caydırıcı nitelikteki maddi cezalardır. Fakat bunun yanında bu para cezaları devletin gelir kaynakları arasında yerini almaktadır. Örnek olarak trafik para cezası, vergi cezası, kabahatler kanununa istinaden kesilen para cezalarını sayabiliriz Vergi Benzeri Mali Mükellefiyetler Devletin kamu gücünü kullanarak kamu niteliği olan çeşitli meslek kuruluşları tarafından toplanan yıllık aidat ve üyelik aidatı adı altında toplanan ve belirli özel ihtiyaçların finansmanında kullanılan miktarlardır. 5

14 KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 4. KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Devletlerin var oluşuyla birlikte devletlerin kamu harcamaları ortaya çıkmış şöyle ki bu kamu harcamalarını finanse etmek içinde kamu gelirleri de ön plana çıkmıştır. En eski en önemli kamu geliri tabiî ki vergilerdir. Eski Mısır da, Eski Filistin de, Babil de, Etilerde çeşitli vergi biçimlerinin kullanıldığı belgelerden anlaşılmaktadır. Mısır ve Babil de kamuya ait taşınmazları kullanan kişiler bazı ayni vergiler ödemeye ya da belli bedensel mükellefiyetleri yerine getirmeye mecbur olduğu gibi özel topraklardan elde edilen üründen de, daha sonraki yüzyıllarda İslam vergi sisteminde aşar adını alacak mükellefiyete benzer bir pay ödenmesi zorunluluğu vardı. Bu arada belli yörelerde baş vergisi de devlete gelir sağlayan önemli bir gelir kaynağı olarak kullanılıyordu (Uluatam, 1994:19) Türkiye de Kamu Gelirlerinin Tarihi Gelişimi: Cumhuriyet Öncesi Toplumların tarihine baktığımızda devlet oluşlarıyla birlikte hayatlarına da vergi olayının girdiğini görmekteyiz. Türklerin vergi konusunda tanışmaları ise daha sonraki yıllarda karşımıza çıkmaktadır. Göçebe hayatı süren Türkler yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte tarihte birçok devlet kurmuştur. Bu devletlerde ilkel vergi sistemlerine rastlamaktayız. Türklerin modern vergi sistemine geçişi özellikle Osmanlının son dönemlerinde Tanzimat fermanı ile başlayan ve mali kurumların batılı örneklerine benzetilmesi çalışmalarında görmekteyiz Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında hakim olan vergi türü kısmen şer i (dini) kısmen de örfi temelli vergilerden oluşmaktaydı. Şer i temelli vergiler kategorisinde aşar (öşür), haraç, cizye, ağnam ve gümrük vergileri bulunuyordu (Uluatam, 1994:24). Diğer taraftan örfi vergiler ise adından da anlaşılacağı üzere çeşitli gelenek ve görenekler ile devletin mali gereksinimlerinden doğmuştur. Yörelere göre az çok farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık ise ör ve adetlerin yörelerde uygulanış bakımından farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Kamu hizmetlerini görenlere sipahiler, tımar sahipleri, zeamet sahipleri, kadılar, kazaskerlere bu hizmetleri karşılığı aşar ve ağnam gibi bazı gelirler tahsis edilmiştir (Uluatam, 1994: 25). İmparatorluğun genişleme dönemine kadar devletin bu sistemi işleme konusunda sıkıntı yaşamazken devletin duraklama dönemine girmesiyle sistemde aksaklıklar meydana gelmiş ve son derece yetersiz bir kurum haline gelmiştir. Sistemdeki bu yetersizliği gidermek için birçok reform süreci yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda vergilendirme hakkının gelişmesini inceleyecek olursak bunların en önemlisi senedi ittifaktır yılında ilan edilen Tanzimat fermanında vergileme hakkının kullanımına ilişkin bazı hükümler yer almıştır. Ahali memalikten her ferdin emlak ve kudretine göre bir vergi-i münasip tayin olunarak kimseden ziyade şey alınmaması. 6

15 KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bu dönemde vergiler gözden geçirilmeye çalışılmış ve ağnam, cizye ile aşarda kısmi düzeltmelere gidilmiştir. Yine örfi vergiler kategorisindeki çeşitli vergiler de birleştirilerek an cemaatin vergi haline getirilmiştir. Vergide değişiklik hareketleri daha sonraki yıllarda da devam etmiştir yılında çıkarılan Islahat Fermanında ise din ve mezhep farkı gözetilmeden vergi alınması ve iltizam yönetiminin kaldırılması için çalışmalar yapılması hükme bağlanıyordu. Fermandan sonra gayri Müslimlerin yükümlü olduğu cizye kaldırılarak yerine askerlikten muaf tutulma karşılığı bir bedel-i askeri alınmaya başlanmıştır (Uluatam, 1994:26) yılındaki Adalet Fermanında ise vergiyle ilgili yeni düzenlemelere yer verilmemiştir. Bu bağlamda önceki fermanların getirdiği hükümler geçerliliğini sürdürecektir. Osmanlı İmparatorluğunda meşrutiyetin ilanı yasama yetkisi açısından önem taşıdığı kadar vergilemenin de kanuna dayalı olma ilkesini getirmiştir. Ancak meşrutiyet anayasası 1908 yılına kadar uygulanamaması neticesinde batı standartlarını yakalama çabası ancak kâğıt üzerinde kalmıştır. Birinci meşrutiyeti izleyen yıllarda Osmanlı İmparatorluğunun mali sıkıntısı çok büyük boyutlara ulaşmış sonuçta dış borçlarını ödeyemez duruma gelen ülke 1881 yılında muharrem kararnamesini kabul etmeye zorlanmıştır. Bu kararname ile Osmanlı devleti vergi dışı gelirleri yanında diğer vergi gelirleri de alacaklıların hakkının korunması amacıyla kurulmuş Duyun-u Umumiye İdaresine terk edilmekteydi. Bu gelirleri şöyle sıralayabiliriz. 1- Temettü vergisi 2- Anadolu ağnam 3- Deniz avı vergisi 4- Bazı vilayetlerin gümrük vergileri 5- Tuz tekeli gelirleri 6- Damga vergisi 7- Deniz ve kara avı ruhsat tezkeresi harcı 8- Çeşitli vilayetlerin aşarı 9- Alkollü içki vergileri Aslında bu kararname devlet olmanın en önemli özelliği olan vergi toplama vasfının yitirildiği manasındadır. Kararname ile kurulan Duyun-u Umumiye İdaresi vergilerin tahsili ile ilişkili denetim ve zor kullanma yetkisini de elde için gerçekte bağımsız bir devlet olmanın en önemli unsuru olan vergileme hakkının Osmanlı Devletinin elinden çıktığını, bu nedenle 1881 in bir bakıma devletin bağımsızlığının sonu olduğunu belirtmek çok yanlış olmaz (Uluatam, 1994:28). 7

16 KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 4.2. Türkiye de Kamu Gelirlerinin Tarihi Gelişimi: Cumhuriyet Dönemi Osmanlı döneminin son zamanlarında yani kurtuluş savaşı sıralarında kontrol altına alınan yerlerden toplanan kamu gelirleri Ankara daki yeni yönetimce toplanmaya başlanmıştır. Ankara hükümeti Duyun-u Umumiye İdaresinin yetkilerini tanımadığından bu uygulamayı hukuki yönden desteklemiştir. Meclisin 23 Nisan 1920 de açılmasıyla Osmanlı padişahlarına ait olan vergileme yetkisi T.B.M.M ye geçmiştir. Meclis ilk kanun olarak bir vergi kanununu kabul etmiş fakat sağlam bir vergi sistemi kurulamamıştır. Bunda da o yıllardaki savaş halinin rolü büyüktür. Mustafa Kemal e 1921 Ağustos ayında üç aylık verilen bir yetki ile kanun çıkarma yetkisi verildi. Verilen bu yetki ile on adet tekâlifi milliye emri çıkarılarak vatandaşlara çeşitli ayni ve nakdi vergiler getirildi. Kurulan tekâlifi milliye komisyonları ise bu mükellefiyetlerin yerine getirilmesini sağlamaktaydı. Lozan Barış Konferansında Duyun-u Umumiye tamamen ortadan kaldırılmadı. Fakat vergi toplama gibi bir yetkisi de verilmemişti. Böylece sadece borçların ödenmesi konusunda aracılık eden bir kurum niteliği kazandı de ise Duyun-u Umumiye İdaresi ile yapılan bir anlaşma ile kuruluşun yetkilerinin tümü kaldırıldı ve maliye bakanlığına bağlandı. Ancak borçların tamamen ödenmesi ancak 1954 yılında olmuştur li yıllara geldiğimizde Türkiye kamu gelirleri ile kamu giderleri büyük ölçüde yeniden şekillendirilmiştir. Bu dönemde ekonomi dışa açılım sürecine girmiştir li yıllarda uygulanan yapısal uyum programının ana ekseni mevcut uluslar arası iş bölümü çerçevesini veri kabul eden ve Türkiye açısından hizmet sektörlerini ekonomik gelişmenin merkezine alan bir uluslar arası ekonomik bütünleşme arayışı olarak özetlenebilir. Bir başka açıdan kaynak tahsislerinin kamu kesiminden özel kesime, içe dönük üretimden dışa dönük yapılanmaya, imalat sanayiden hizmet sektörlerine çevrilmesini içeren ve öncelikle kamu kesiminin daraltılmasını/dönüştürülmesini hedefleyen bir politika modeli uygulanmaya konulmuştur (Oyan,1992:157). Yapılan bu köklü değişimle vergilemede dolaysız vergilerin yükü azaltılmış diğer taraftan dolaylı vergilerin yükü artırılmıştır. Vergi yükünün yeniden dağıtılması; bunun için öncelikle dolaysız vergi yükünün küçük girişimci (küçük üretici, küçük ticaret ve serbest meslek erbabı) üzerine kaydırılması ve dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki ağırlığının artırılması; böylece bir yandan vergi teşviklerinin yol açtığı kaynak kaybının telafisi, öbür yandan iç talebi kısma programının desteklenmesi amaçlanmıştır (Oyan,1992:157). Gelişmekte olan ülkelerin izlediği kamu gelirleri politikasını yani dolaylı vergilerin kamu gelirleri içindeki ağırlığının arttığını özellikle 1980 sonrası uygulanan politikalar sonucu Türkiye ekonomisinde de görülmektedir. 8

17 KAMU GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 1980 sonrası uygulanan vergi politikalarında dolaylı vergiler bölüşüm noktasında olumsuz etkiler taşımıştır. Diğer taraftan dolaysız vergilerin ağırlığının azalması bu vergilerin yük dağıtma özelliğini tamamen kaybetmiştir. Bunun nedeni şöyle açıklanır (Oyan,1992:162): - Kaynakta kesinti (stopaj) usulünün yaygınlaştırılması sonucunda dolaysız vergilerin yansılatılabilme özellikleri güçlendirilmiştir. - Gelir vergisinde üniter yapıdan giderek uzaklaşılması sonucu artan oranlılık ücretliler hariç büyük ölçüde devre dışı bırakılmıştır. - Sabit gelir grupları lehine indirim ve enflasyondan koruma mekanizmaları bilinçli olarak aşındırılmış veya sistem dışına çıkarılmıştır. - Gelir vergisinde gerçek usulden uzaklaşılmıştır. - Geniş istisna ve muafiyetlerle gelir ve kurumlar vergilerinin yükümlülük tabanı daraltılmıştır. - Gelir ve kurumlar vergilerinin 1986 yılından sonra büyük ölçüde birleştirilmesi sonucunda kurum ortakları dağıtılan kar payları için gelir vergisinin artan oranlı tarifesi dışında tutulmaya başlanmıştır. Klasik görüşe göre vergi politikasının sosyal amaçlarından biri olan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ile kalkınmayı sağlama amacı çelişmektedir. Dolaylı vergiler tüketimi azaltarak, tasarrufları teşvik etmesi ve dolayısıyla kalkınmanın finansmanının sağlanması bakımından önemli olmasına karşın, bu tür vergiler gayri-adil olarak kabul edilmektedir. Öte yandan adil olduğu kabul edilen artan oranlı dolaysız vergilerin yatırımların finansmanı için gerekli tasarrufları ve dolayısıyla kalkınmayı olumsuz yönde etkilemesi söz konusudur (Şen, Saruç ve Keskin, 2004). 9

18 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 5. KAMU GELİRLERİNİ TOPLAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Kamu gelirlerini toplamada devletin karşılaştığı birçok problem vardır. Bu problemlerin çözüm yolları noktasında birçok reformlar yapılmış fakat bu reformların kamu geliri toplamada pek faydası olmadığı yıllar itibariyle incelediğimiz istatistiklerde karşımıza çıkmaktadır. Aslında bu noktada yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konusunda geçmişte yapılanlar değil, gelecekte ne gibi reformlar yapılabilir bu önemlidir. Geçmişteki yapılanların başarısız olduğu apaçık ortadadır. Kamu gelirlerini toplamada yaşanan sorunları şu şekilde sıralayabiliriz. 1- Verginin tabana yayılamaması; 2- Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınamaması 3- Vergi dairelerinin teknolojik ve kalifiye eleman konusunda yetersizliği 4- Ağır işleyen bürokrasi 5- Cezaların caydırıcılığının olmayışı 6- Siyasi otoriteden af beklentileri Gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde vergi sistemi tam manasıyla kurulamadığı için vergi tabana yayılamamıştır. Oysa gelişmiş ülkelerde vergi sistemi rayına oturduğundan vergi tabana yayılmıştır. Bugün Avrupa ve ABD gibi ülkelerde vergi daha çok kişilerin servet ve gelirleri üzerinden alınmakta dolaylı vergiler olarak adlandırdığımız kişilerin harcamaları üzerinden alınan vergiler genel vergi gelirleri içinde daha az bir paya sahiptir. Çizelge 1 deki göstergelere dikkat edilirse, dolaylı vergilerin toplam vergi içindeki payının yüksekliği dikkat çekecek niteliktedir yılı itibariyle toplanan vergilerin %67.1 i dolaylı vergilerden ve %39.9 u ise dolaysız vergilerden oluşmaktadır. Çizelge 1. Türkiye de Dolaylı ve Dolaysız Vergiler (%) YILLAR Vergi Gelirleri (1000 TL) Dolaysız Dolaylı Vergiler Vergiler % (1000 TL) (1000 TL) % , , , , , , , , , , , , , , , , ,41787E+11 40, , ,085E+13 40, , ,6058E+13 40, , ,00605E+13 33, , ,77801E+13 32, ,1 Kaynak: ( ) 10

19 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Dolaysız ve Dolaylı vergilerin AB Ülkelerindeki payları ile Türkiye deki payları karşılaştırılacak olursak, tam tersi bir durumla karşı karşıya olunduğu Şekil 1 ve Şekil den anlaşılmaktadır. Şekil 1. AB de Dolaylı ve Dolaysız Vergi Dağılımı (2005) (%) Şekil 2. Türkiye de Dolaylı ve Dolaysız Vergi Dağılımı (2005) (%) Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde vergi sistemi rayına oturmadığından vergi toplamak için daha kolay ve zahmetsiz bir yöntem olan kişilerin harcamaları üzerinden alınan vergiler genel vergi gelirleri içinde daha fazla bir paya sahiptir. Vergi bilincinin gelişmemesi siyasi otoriter zayıflığı ve vergi yasalarındaki kesin hatların belli olmaması verginin tabana yayılmasını engellemekte ve Türkiye ve benzer gelişmekte olan ülkeler daha fazla gelir toplamak için dolaylı vergilere başvurmaktadır. Verginin tabana yayılmasının ön koşulu ise muafiyet ve istisna sınırlarının daraltılmasıdır. Ancak muafiyet ve istisna sınırları daraltılırken sisteme, kişilerin geçinmeleri için gerekli asgari gelirlerinin vergi dışı kalmasını sağlayacak bir araç olarak en az geçim indirimi müessesesi yerleştirilmelidir (Toptaş, 1998:89). Daha önceki yıllarda Türk Vergi sisteminde yerini alan asgari geçim indirimi daha sonra yürürlülükten kaldırılmıştır. Son vergi yasalarında değişiklik olarak asgari geçim indirimi tekrar gündeme gelmiştir. Buda verginin tabana yayılması konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. - Kamu gelirlerini toplamada yaşanan bir diğer sorun kayıt dışı ekonomidir. Türkiye de kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin etmek çok zor değildir. Çünkü kayıt dışı ekonomi büyük boyutlardadır. 11

20 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 1994 yılında bir biri ardına patlayan büyük kredi yolsuzlukları ve rüşvet iddiaları kayıt dışı ekonominin ne denli büyük olduğunun göstergeleridir. Bu konuda yapılan bazı tahminlere göre kayıt dışı ekonominin bazı tahminlere göre kayıt dışı ekonominin parasal boyutu 1 katrilyon lirayı bulmaktadır. Bununda 200 trilyon liralık bölümü yeraltı dünyasının elindedir (Sadıklar, 1997:235). Çizelge 2. Kayıtdışı Ekonominin GSYİH'a oranı (%) Ülkeler % Ülkeler % Ülkeler % Nijerya 76 Yunanistan 27 Fransa 15 Tayland 70 Macaristan 26 Almanya 14 Mısır 68 İtalya 24 Avustralya 13 Filipinler 50 İspanya 22 Hollanda 12 Meksika 49 Belçika 21 İngiltere 11 Türkiye 45 Arjantin 20 Hong Kong 11 Rusya 40 İsveç 19 Avusturya 10 Malezya 39 Danimarka 19 ABD 9 G.Kore 38 Kanada 15 Japonya 8 Brezilya 29 Çek Cum. 15 İsviçre 8 Kaynak: The Economist, Türkiye için TÜİK. Çizelge 2 ye bakıldığında gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kayıt dışı ekonominin boyutu daha iyi görülmektedir.. Gelişmiş ülkelerdeki kayıt dışı ekonomi GSYİH nın %10-20 arasında seyretmekte iken az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran %45-76 civarında seyretmektedir. Buda bize vergi sistemini oturtamamış ülkelerde kayıt dışı ekonominin çok daha büyük boyutlara ulaştığını göstermektedir. Kayıt dışı ekonomi konusunda yapılacak şeyler bellidir. Bunlar sırayla; vergi incelemelerinin artırılması, vergi cezalarının etkinliğinin sağlanması, vergi oranlarının yeniden değerlendirilmesi, vergi bilinci ve vergi ahlakı yaratmak konusunda önemli gayretler gösterilmesi ve vergi dairelerinin personelinin eğitiminin ve bilgisinin artırılması (Sadıklar, 1997:235). - Vergi toplamada yetersiz kalmanın bir diğer bir nedeni ise vergi dairelerinin hem personel hem de teknolojik altyapı konusunda yetersiz oluşudur. Bugün vergi toplamada sistem en az masrafla vergiyi nasıl toplarım mantığıdır. Mantığın birinci bölümü yani en az masraf iktisadi açıdan geçerli bir nedendir. Yani vergi toplarken toplamada verimlilik önemlidir. Fakat ikinci kısımda toplanan en az masrafla toplanan vergi ne kadar bu çok önemlidir. En az masrafla optimal vergi toplanabildi mi? Yoksa optimal vergiyi toplayana kadar bu masraflar artırılabilir mi? Bu noktada Türkiye nin sorunu da budur. Her hükümet döneminde en az masrafla şu kadar vergi topladık diye dile getirilir. Oysaki masrafları artırarak daha fazla vergi toplanabilir mi? Bunun araştırması yapılmalıdır. 12

21 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Bugün vergi idaresi, halen bazı şeylerden acizdir. Neden aciz? Erzurum da bir kişi servet edinirse, ama bu kişinin vergi dairesi İstanbul da ise İstanbul daki vergi dairesi bunu izleyemiyor. Antalya da bir gayrimenkul aldı ya da Malatya dan bir tane otomobil aldı. Bunlar bilgisi dâhiline girmediği sürece, hiçbir şey yapamaz (Şimşek, 1994:84). Vergi Dairelerinin bu tür bir bilgi eksikliği teknolojiye yatırım yapılmadığından kaynaklanmaktadır. Vergi Dairelerinin vergi olaylarını izleyebilmesi için bilgi bankası kurması bunun içinde teknolojiye yatırım yapılması gerekmektedir. Çizelge 3 incelendiğinde denetim eleman sayısının ne kadar yetersiz olduğu görülmektedir. Dolu kadro sayısı boş kadro sayısının yarısı civarındadır. İzlenen olumsuz politikalar neticesinde bu boş kadrolar doldurulmamakta boş bırakılmakta bu ise denetim eleman sayısını yetersiz kılmaktadır. Çizelge 3. Türkiye de Vergi Denetim Kadrolarındaki Eleman Sayıları Kaynak: ( ) 5.1. Kamu Gelirlerini Artırmak İçin Yapılan Politika Reformları Her hükümet döneminde vergi politikası sil baştan yenilenmekte bu ise mükellefleri her hükümet döneminde bir vergi affı beklentisi içerisine sokmaktadır. 13

22 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Çizelge 4.Toplam Vergi Gelirlerinin GSYİH İçindeki Payı (Piyasa fiyatlarıyla) Kanada 24,2 27,8 28,7 27,7 28,1 31,5 30,6 30,8 28,9 28,6 Meksika 13,9 15,0 15,0 13,9 15,4 14,8 15,8 ABD 21,4 22,7 20,3 20,6 19,1 20,5 20,9 23,0 19,4 18,8 Avustralya 21,7 22,2 26,5 27,3 29,1 29,3 29,8 32,1 31,4 31,6 Japonya 14,3 15,3 14,8 18,0 19,1 21,4 17,7 17,2 15,9 15,6 Kore 14,9 17,1 16,1 17,9 18,1 19,6 19,8 20,4 Yeni Zellanda 24,0 26,0 28,5 30,6 31,3 37,7 36,9 33,9 35,0 34,9 Avusturya 25,4 25,3 26,5 26,9 27,9 26,6 26,3 28,1 29,1 28,6 Belçika 21,3 24,8 28,3 30,2 31,2 28,8 30,1 31,5 31,6 31,0 Çek Cum. 22,0 20,1 20,7 21,3 Danimarka 28,3 37,7 39,5 43,2 45,7 46,7 48,5 48,3 47,5 47,1 Finlandiya 28,3 29,1 29,5 27,8 31,4 33,0 31,8 35,9 33,6 32,8 Fransa 22,7 21,5 21,1 23,1 24,0 23,6 24,5 28,4 27,3 27,0 Almanya 23,1 22,5 23,3 24,6 23,6 22,3 22,7 22,7 21,1 21,1 Yunanistan 13,6 15,7 15,4 16,2 18,4 20,5 21,9 26,4 24,4 22,8 Macaristan 27,3 27,6 27,1 26,8 İzlanda 24,1 25,0 29,0 28,8 28,0 30,8 29,5 36,3 35,3 36,4 İrlanda 23,3 26,4 25,1 26,9 29,9 28,5 28,1 27,9 24,4 25,3 İtalya 16,8 16,2 14,1 18,9 22,5 26,1 28,2 30,8 30,0 30,4 Lüksemburg 18,8 19,1 26,4 29,1 33,3 29,8 31,1 30,2 29,9 29,8 Hollanda 22,7 23,1 25,5 27,0 23,9 26,9 24,4 25,2 25,3 24,7 Norveç 26,1 28,9 29,5 33,5 34,1 30,6 31,5 34,2 33,8 33,5 Polonya 25,8 23,0 23,3 20,0 Portekiz 12,4 14,7 13,6 17,0 19,7 21,3 23,5 25,5 25,2 25,3 Slovak Cum. 20,6 19,5 18,7 İspanya 10,5 9,9 9,6 11,5 15,8 20,8 20,3 22,6 22,6 22,5 İsveç 30,8 32,8 33,8 33,6 36,2 38,7 35,1 39,1 35,0 35,8 İsviçre 15,2 17,0 19,5 19,8 20,1 19,9 20,3 23,1 22,4 22,0 Türkiye 9,9 11,7 14,5 15,4 13,2 16,1 19,8 26,3 24,9 25,9 İngiltere 25,7 31,9 29,1 29,3 31,0 30,3 28,9 31,1 29,6 29,0 OECD Toplam 21,0 22,8 23,5 24,5 25,7 26,7 26,5 27,9 27,0 26,8 OECD Amerika Kıtası 22,8 25,2 24,5 20,7 20,8 22,3 21,8 23,1 21,0 21,1 OECD Pasifik Bölgesi 20,0 21,1 21,2 23,3 23,9 26,6 25,6 25,7 25,5 25,6 OECD Avrupa 21,0 22,8 23,9 25,4 26,8 27,4 27,3 28,9 28,0 27,7 AB 19 21,6 23,4 24,1 25,7 27,6 28,3 27,8 28,7 27,7 27,4 AB 15 21,6 23,4 24,1 25,7 27,6 28,3 28,4 30,2 29,1 28,9 Kaynak: ( ) 14

23 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Bizde vergi politikası denince akla sadece vergi yasalarında değişiklik yapmak gelir. Oysa sistemin sağlıklı olabilmesi için öncelikle o sistemi çalıştıracak olan mekanizmanın çok sağlıklı olması gerekir. Bugün vergi yönetimi tıpkı bütçede olduğu gibi işlevini hemen hemen tümüyle yitirmiştir. Sağlıklı bir teknolojik alt yapısı yoktur (Kılıçdaroğlu, 2001:441). Türkiyede 1980 yılından bu yana vergi reformları yapılmıştır. Oysa reform sayılacak iki dönem vardır. Birincisi 1950 yılında yapılan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yasaları yürürlüğe konulmuş ve vergide beyan sistemine geçilmiştir. İkinci reform ise 1984 yılında Katma Değer Vergisinin yürürlüğe konulması olmuştur. Bu yasa ile de sistemin giderleri vergileme ayağı sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur. Diğer yapılanları reform olarak adlandırmamız gerekir. Bir kesim ise Türkiye de vergi yükünün ağır olduğunu iddia etmektedir. Ve bu yükün hafifletilmesi yani vergi dilimlerinin aşağı çekilmesi böylelikle daha fazla vergi toplanacağını savunmaktadırlar. Oysa Çizelge 4, Türkiye nin vergi yükü ortalamasının OECD ülkelerinin ortalamasının altında olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu yöntemle vergi gelirlerinin artırılacağı şüphelidir. Ayrıca 2005 yılında KDV, Kurumlar ve gelir vergisi oranlarında indirimler gündeme gelmiştir. Vergi hasılatı ile vergi oranları arasındaki ilişkiyi açıklamak için ABD li iktisatçı Arthur Laffer in adıyla anılan Laffer Eğrisinden yararlanılabilir. Şekil 3. Laffer Eğrisi 15

24 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Vergi oranı sıfır iken hiç vergi geliri elde edilmez. Oran 100 iken bu sefer kimse çalışmayacağı için yine vergi geliri elde edilmez. O yüzden vergi oranı/vergi geliri çan eğrisi biçimindedir. Laffer e göre vergi oranı V1 den V2 ye düşürüldüğünde vergi geliri M1 den M2 ye artar. İlk bakışta bize çekici gibi gelen bu olay aslında yapılan araştırmalar sonucunda olayın hiçte öyle olmadığını ortaya koymuştur. Vergi oranları V1 de değil de V2 de ise o zaman vergi oranlarının V2 den V3 e çekilmesi vergi gelirini artırmayacak bilakis azaltacaktır. Türkiye de 1984 ve 1985 yıllarında vergi oranlarında beşer puanlık indirim yapıldı. Amaç vergiyi indirip hâsılatı artırmaktı. Sonuç tam bir hüsran oldu. Türkiye o iki yılda kaybettiği geliri ancak on yıl sonra geri toplayabildi (Eğilmez, 2004:1). Dolayısıyla vergi oranlarındaki indirim vergi hâsılatını artıracağı yaklaşımı kulağa hoş gelmekte ama kanıtlanamamış bir yaklaşımdır. Diğer bir yaklaşım ise vergi harcaması olarak adlandırılan vergi muafiyeti ve istisnalarıdır. Bu vergi muafiyet ve istisnaları vergi kaybına yol açmıştır. Örneğin Kurumlar vergisine uygulanan istisnayı ele alırsak yıllarında vazgeçilen Kurumlar vergisinin hesaplanan Kurumlar Vergisine oranı % 98 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan gelir vergisi stopajı dikkate alındığında, net vergi kaybının hesaplanan kurumlar vergisine oranı % 74,6 olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan gelir vergisi stopajı vergi kaybının % 23,4 oranında azalması şeklinde bir fonksiyon üslenmiştir (Özkara, 2004:3). Kamu gelirlerinde en büyük sorunlardan biride daha doğrusu en önemlisi kayıt dışı ekonomidir. Kayıt dışı ekonomi, Gayri Safi Milli Hasıla hesaplarına dahil edilmeyen alanı temsil etmektedir. Ülkemizde, kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomiye oransal olarak yüksek olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek olup, bu durum aslında devlet otoritesini zaafa uğratacak şekilde her geçen gün için büyük miktarlarda devlet gelirlerinin yol edilmesine neden olan son derece tehlikeli bir gelişmedir (Alptürk, 2006:1). Kayıtdışı ekonomi iki açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bir defa, toplam ekonominin bir bölümü resmi kayıtlara girmediği sürece, ekonominin gerçek boyutunu ve ekonomik büyüklüklerin göreli ağırlığını saptamak olası değildir. Örneğin, kayıtdışı ekonominin gerçek boyutu bilinmeden işsizlik oranı, kamu kesiminin büyüklüğü gibi oranların doğru olarak saptanması olası değildir. Buna bağlı olarak, ekonomik sorunlara doğru tanı koymak ve geliştirilen politikaların uygulanışında da etkinliğin sağlanması olası değildir (Önder, 2001:36) yılında çıkarılan 4369 sayılı yasa ile mali milat ilan edilerek kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmak istenmiş fakat sonuç bekleneni vermemiştir. 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle kayda giren para 4 milyar ABD doları ve 500 trilyon Türk Lirası olmuştur (Kılıçdaroğlu, 2001:434). 16

25 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Yıllara göre, Türkiye nin vergi yapısındaki gelişmelere bakıldığında, çarpık bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Çarpık tablo, dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler ayırımında karşımıza çıkıyor. Bilmeyenler için açıklayalım, bir ülkede, dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının artması, o ülkede vergi adaletinin giderek ortadan kalktığını gösterir. Dolaylı vergiler, verimlidir ancak adil değildir. Gelir dağılımındaki adaletsizliği artırır. Dolaylı vergiler, gelir grupları arasında adaletsiz bir vergi yükü dağılımı oluşturmaktadır. Enflasyon nedeniyle dolaylı vergilerin matrahı yükselmekte düşük gelir grupları daha ağır bir vergi yükü ile karşılaşmaktadır. Yani enflasyon artan oranlı tarife yapısı vasıtasıyla vergi yükünde özellikle düşük gelirler üzerinde artışa neden olarak, ödeme gücü ilkesinin sağlanmasında yararsız hale gelmekte ve vergilemede adalet ilkesinin zayıflamasına yol açmaktadır (Özbilen, 1997:164). Harcama üzerinden alınan dolaylı vergiler (Akaryakıt tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, Özel tüketim vergisi, Katma Değer Vergisi v.s.) tüm bireylerin harcamalarından eşit miktarlarda alındıklarından vergide adalet ilkesine uymamaktadır. Ülkede geliri çok yüksek olan bir birey bir mal satın aldığında veya bir hizmet satın aldığında ödediği vergiyle geliri en düşük olan bireyde aynı işlemi gerçekleştirdiğinde aynı vergiye maruz kalmaktadır. Örneğin bir litre benzin 3,30 ytl ise bu bir litre benzini alan %80 oranında vergi ödemektedir. Bu %80 vergiyi geliri en yüksek olan kişi ile geliri en düşük olan kişi aynı oranda ödemektedir. Bu konuda bazı iyileştirmeler olsa da örneğin temel gıda, gazete, ekmek gibi temel ihtiyaçlarda bu oran düşük tutulmuştur. Çünkü dar gelirli kimseler daha çok bu tür temel ihtiyaç maddelerine gelirlerini harcamaktadırlar. Diğer taraftan zengin kesimin daha çok gelirlerini harcadıkları lüks tüketim mallarında alınan vergi oranı yüksek tutulsa da vergide adaleti sağlayacak boyuta ulaşmamıştır. Fakat dolaylı vergilerin toplanması kolay olması sebebiyle vergi sistemini tam manasıyla oturtamamış özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu sistem daha çok tercih edilmektedir. Yıllar itibariyle, kıyaslama yapıldığında, Türk Vergi Sisteminde, özellikle son 20 yılda, dolaysız vergilerden, dolaylı vergilere doğru bir kayma olduğu ve yaklaşık 20 yıl önce dolaysız vergilerin oranı yüzde 65, dolaylı vergilerin oranı da yaklaşık yüzde 35 civarında iken, 2002 yılı itibariyle bu tablonun tersine bir görüntü sergilediği fark ediliyor yılının ilk 7 aylık sonuçlarına göre, dolaysız vergilerin oranının yaklaşık % 33, dolaylı vergilerin oranının da yaklaşık % 67 olduğu fark ediliyor yılı geçici bütçesine göz atıldığında ise, dolaylı vergilerde oranın biraz daha artacağı ve yüzde 68 i bulacağı fark ediliyor (Kızılot, 2005:2). Çizelge 5 incelendiğinde, vergi gelirlerinin yılları itibariyle kümülatif bazda arttığı anlaşılmaktadır yılında TL olan vergi gelirleri 2003 yılında TL ye yükseldiği görülmektedir. Bu dönemde 1998 ve 2003 yılları hariç diğer yıllarda hedeflenen vergi gelirlerinin üzerinde bir gelir elde edilmiştir. Türkiye ekonomisinin kriz dönemi olan Kasım 2000 ve Şubat 2001 dönemlerinde vergi gelirlerinde ne gibi bir değişim yaşandığını yine Çizelge % teki aylar itibariyle vergi gelirleri göz önüne alındığında bu krizin etkilerini gösterdiği Aralık 2000 ve Mart 2001 aylarıdır. Bu aylarda vergi gelirlerinde bir düşüş gözlenmektedir. Özellikle Mart dönemi gelir vergisi beyannamesi verilme zamanı ve ilk 17

26 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER taksit ödeme zamanı olduğu düşünülürse bu dönemde vergi gelirleri Şubat 2001 ayında milyar TL iken, Mart 2001 döneminde milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu da gösteriyor ki ekonominin kriz dönemlerinde vergi tahsilâtı büyük ölçüde azalmaktadır. Bunun nedeni ise hem dolaylı hem de dolaysız vergilerin durgun ekonomilerde azalmasıdır. Çizelge 5. Vergi Gelirleri Kaynak: ( ) Diğer taraftan Çizelge 6 daki katma bütçe gelirlerine baktığımızda yılları arasında vergi gelirlerine oranla daha fazla bir artış gözlenmektedir. Kümülatif olarak 1998 yılında milyar TL olan katma bütçe gelirleri 2003 yılında milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 18

27 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Çizelge 6. Katma Bütçe Gelirleri yıllarında devletin özel gelir ve fonları ise Çizelge 7 de görüldüğü gibi kümülatif bazda arttığı görülmektedir. Bu yıllar itibariyle özel gelir ve fonlar 2002 yılında hedeflenen milyar TL nin altında gerçekleşmiş bu yılda Milyar TL gerçekleşmiştir. Diğer yıllarda hedeflenenin üzerinde bir gelir elde edilmiştir. Çizelge 7. Özel Gelir ve Fonlar

28 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Vergi dışı normal gelirler yılları arasında Çizelge 8 e göre, kümülatif olarak vergi gelirlerine oranla daha fazla bir artış göstermiştir. 2000, 2001 ve 2003 yıllarında hedeflenen gelirlerin altında bir vergi dışı normal gelir elde edilmiştir. Çizelge 8. Vergi Dışı Normal Gelirler Kaynak: ( ). Türkiye de kamu gelirlerinin yıllar itibariyle reel olarak artıp artmadığının belirlenmesi için enflasyondan arındırılmış bir ortamda rakamlara bakmamız gerekir. Çizelge 9 a baktığımızda yılları arasında kamu gelirlerinin tahsilatının çok büyük rakamlara ulaştığı gözlenmektedir. Enflasyondan arındırılmamış bu rakamlar vergi tahsilâtının yıllar itibariyle yüksek miktarda arttığı sonucuna varmamıza sebep olacaktır. Oysa reel bazda vergi tahsilatının ne oranda olduğunu görmemiz için enflasyondan arındırılmış rakamlar vergi tahsilatının gerçekte o kadar artmadığını hatta bazı yıllarda azalmalar olduğunu göstermektedir. Örneğin 2001 yılında vergi tahsilatı 2000 yılına göre %49,9 oranında artmış gözükmektedir. Oysa enflasyondan arındırdığımızda bir önceki yıla göre vergi tahsilatı reel bazda %38,7 azaldığını görmekteyiz. 20

29 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Çizelge 9. Genel Bütçe Gelirlerinin TEFE ile Karşılaştırılması Kaynak: ( ) 21

30 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 5.2. Kamu Gelirini Artırmak İçin Yapılan Kurumsal Reformlar Kamu Gelirlerini artırmak için yapılan kurumsal reformların başında Gelir İdaresinin yarı özerk bir yapıya kavuşturulması olmuştur yılında kabul edilen bir yasa ile Gelirler Genel Müdürlüğü adı altında faaliyet gösteren kurum Gelir İdaresi Başkanlığı şeklinde yeni bir yapıya kavuşmuştur. Yine Maliye Bakanlığına bağlı olmakla birlikte gelir politikalarını oluşturmada özerk bir yapıya sahiptir. Özellikle IMF nin gözden geçirme toplantılarında vurguladığı Gelir İdaresinin yeniden yapılanması bu yasa ile başlamıştır. Bu süreç uzun bir zaman alacaktır. Çünkü bu konuda alt yapının ve gerekli yetişmiş kalifiye eleman sağlamak uzun bir zaman alacaktır. İkinci bir yenilik VEDOP projesinin tüm Türkiye de uygulamaya geçirilmesidir. Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) hemen hemen bütün Türkiye de uygulamaya geçmiştir. Bu sayede mükellefe daha kaliteli, daha hızlı hizmet vermek amaçlanmaktadır. Avrupa Birliğine (AB) üye olma yolunda gayret sarf eden ülkemizde, bir yandan vergi yasalarımızın AB vergi normları ile uyumlaştırılması çalışmaları devam ederken öte yandan mevcut ve uyumlaştırılmış yasalarımızın da aynı standartlarda uygulanması gerekliliği önem kazanmaktadır. Bu çerçevede AB tarafından hazırlanan ve ülkemizin adaylık sürecinde yapması gereken yapısal reformları içeren Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) ne cevaben Türkiye Hükümeti tarafından hazırlanan ulusal raporda pek çok konuda olduğu gibi vergi, vergi dairesi ve vergi denetimi konularında da bir takım taahhütler yer almıştır. Verilen taahhütler hem vergi mevzuatımızda ki eksikliklerin giderilmesi hem de vergi dairesinin fonksiyonel kapasitesinin arttırılması ve etkin bir vergi denetim mekanizması oluşturulması gerekliliğini ortaya koymaktadır (Vural, 2005:2). Uyum çalışmalarına destek amacıyla 2004 yılında AB 250 milyon EURO kaynak ayırmıştır. Maliye Bakanlığı da söz konusu kaynaktan yararlanmak istemiş ve bu amaçla projeler hazırlamıştır. Bu projeler; 1- Mükellef hizmetlerinin iyileştirilmesi ve VEDOP-2 sistemine geçiş 2- HUK ve Gelir İdaresinin idari ve kurumsal kapasitesini artıracak altyapı çalışmaları olmak üzere iki temel projedir. Avrupa Birliği hedefleri açısından diğer alanlarda olduğu gibi vergilendirme alanında da paralel uygulama tam üyelik aşamasında zorunludur (Tuncer, 2003: ). Bu çerçevede adımlar atılmış fakat sonuçlarının tam olarak alınması için uzun bir süreç gereklidir. 22

31 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Çizelge 10. VEDOP Projesi ve Uygulaması Kaynak: ( ) 23

32 KAMU GELİRLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 5.3. Kamu Gelirlerinde Etkinliği Sağlamak İçin Yapılan Reformlar Daha önceki konuda da değindiğimiz gibi kamu gelirlerinde etkinliği sağlamak için politika reformları ve kurumsal birtakım reformlar yapılmıştır. Özellikle vergi kanunları 1980 yılından bu yana adeta yazboz tahtasına dönmüştür. Yapılan bunca değişikliklere rağmen Kamu Gelirleri reel bazda beklenen oranda artırılamamıştır. Diğer taraftan kurumsal olarak yapılan reformlar ise henüz başlangıç aşamasında olup, tam anlamıyla rayına oturmamış isteneni verip vermeyeceği tartışmalıdır. Türkiye'de kamu açığı sorunu acil çözüm gerektirmekte. Harcamaları kısmanın da bir sınırı var. Onun için devletin gelirlerini artırmak şart. Ancak sonradan beklenmedik dertlerle karşılaşmamak için vergi konusunda çok dikkatli ve özenli davranmak lazım. Çünkü Türkiye'de tasarruflar ve dolayısıyla kaynak birikimi zaten çok cılız. Sanayileşmenin ve dışa açılmanın henüz başlangıç aşamaları yaşanıyor. Ekonomi daha yeni parasallaşmaya başladı. Sermaye piyasası ise hala emekleme safhasında. Kamu açığının yarattığı telaş içinde bu sınırlı gelişmeleri tersine çevirmemek lazım. İstikrarsız bir ortamda zaten kıl payı tutturulan bazı dengeler de bozulursa, bu kez yeni telaşlar içinde yeni hatalar yapma ihtimali artar. Vergi reformundan anlaşılan herhalde bu değildir (Alkin, 1997:1). Burada geçmişte yapılan reformların etkili olan Kurumlar, Gelir Vergisi ve KDV gibi örneklerinin dışında diğer değişiklikleri vurgulamaktan çok bundan sonra neler yapılabilir asıl önemli olan budur. Özellikle son yıldan beri, başta ABD olmak üzere Hollanda, İspanya, İsviçre ve Danimarka gibi ülkeler bu soruna ciddi bir şekilde eğilmektedir. Bu amaçla söz konusu ülkelerde vergi mükelleflerinin kendi rızaları ile vergi ödeme istekliliklerini arttıran faktörlerin neler olduğu saptanmakta ve daha sonra da bu faktörlerin vergi mükelleflerinin gelirlerini doğru beyan etmelerine olan etkisi ampirik ve deneysel çalışmalarla test edilmektedir (Çelikkaya, 2006:1). 24

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil)

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil) Danimarka Norveç Yeni Zelanda İzlanda İsveç Finlandiya Belçika Avustralya Kanada İtalya Lüksemburg İsviçre İngiltere Avusturya ABD OECD İrlanda Almanya Hollanda AB 27 Fransa İsrail İspanya Şili Japonya

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DURUM

SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DURUM 1 SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DURUM Temmuz 2018 Sağlık harcamaları ekonomik kriz sonrası yaşadığı düşüşten sonra artma eğilimi göstermiştir. 2016 yılında sağlık harcamaları, 2017 yılında beklenenden daha

Detaylı

Ekonomik Araştırmalar ÖDEME DAVRANIŞLARI. Mayıs Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları için iyi stok yönetimi çok önemli

Ekonomik Araştırmalar ÖDEME DAVRANIŞLARI. Mayıs Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları için iyi stok yönetimi çok önemli Ekonomik Araştırmalar ÖDEME DAVRANIŞLARI Source: Pexels Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları için iyi stok yönetimi çok önemli Ödeme Davranışları, Euler Hermes Ekonomik Araştırmalar YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

1 MALİYE BİLİMİNİN ESASLARI VE DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ

1 MALİYE BİLİMİNİN ESASLARI VE DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MALİYE BİLİMİNİN ESASLARI VE DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ 11 1.1. Kamu Sektörü Ekonomisi 12 1.1.1. Kamu Maliyesinin Tanımı 13 1.1.2. Kapsam ve Konusu 14 1.1.3. Kamu Maliyesinin

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi Vergi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin doğal ortağı olan devletin ekonomik

Detaylı

Asgari ücretli her 100 lirasının 30 unu vergi olarak veriyor

Asgari ücretli her 100 lirasının 30 unu vergi olarak veriyor Tarih:10.01.2010 Sayı: 2010/1 Asgari ücretli her 100 lirasının 30 unu vergi olarak veriyor Vergi ve prim yükü çalışanı canından bezdirdi. 2007 de bin 500 lira maaş alan bir çalışan her 100 liranın 50 lira

Detaylı

İÇİNDEKİLER: I- VERGİ TEORİSİ, HUKUKU VE TEKNİĞİ*

İÇİNDEKİLER: I- VERGİ TEORİSİ, HUKUKU VE TEKNİĞİ* İÇİNDEKİLER: I- VERGİ TEORİSİ, HUKUKU VE TEKNİĞİ* 1. Vergi Teorisi.. 13 1.1. Verginin Tanımı. 14 1.2. Verginin Fonksiyonları.. 17 1.3. Dolaysız ve Dolaylı Vergiler Ayrımı ile Parafiskal Vergi Gelirleri

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ

EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ Eğitimin Ekonomik Temelleri Ekonomi kökeni Yunanca da ki oikia (ev) ve nomos (kural) kelimelerine dayanır. Ev yönetimi anlamına gelir. Ekonomi yerine, Arapça dan gelen iktisat

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

d. Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler e. Savaş ve savunma harcamalarındaki artış b. Sivil toplum örgüt a. Tarafsız maliye b.

d. Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler e. Savaş ve savunma harcamalarındaki artış b. Sivil toplum örgüt a. Tarafsız maliye b. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biri değildir? a. Nüfus artışı b. Teknik ilerlemeler c. Bütçede safi hasılat yönteminden gayrisafi hasılat yöntemine geçilmesi d.

Detaylı

VERGİ POLİTİKASI ANALİZ ARACI OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ GELİR RASYOSU

VERGİ POLİTİKASI ANALİZ ARACI OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ GELİR RASYOSU VERGİ POLİTİKASI ANALİZ ARACI OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ GELİR RASYOSU Dr. Hasan AYKIN I. GİRİŞ Katma Değer Vergisi (KDV), 1980 lerin ortalarından itibaren pek çok ülkede temel vergi kalemi niteliği kazanmıştır.

Detaylı

Konu Başlığı: Türk Vergi Sistemindeki Vergilerin Ekonomik Kaynağına Göre Tasnifi

Konu Başlığı: Türk Vergi Sistemindeki Vergilerin Ekonomik Kaynağına Göre Tasnifi GENEL VERGİ TEORİSİ IV Konu Başlığı: Türk Vergi Sistemindeki Vergilerin Ekonomik Kaynağına Göre Tasnifi Kavramlar: Gelirden Alınan Vergiler, Servetten Alınan Vergiler, Harcamalardan Alınan Vergiler Kavramlara

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ Erol KAYA 1) EKONOMİK KRİZ Kriz, genel ekonominin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç

Detaylı

Akaryakıt Pompa Fiyatları, TL

Akaryakıt Pompa Fiyatları, TL 5..7 3.3.7.8.7 3..7 3.3.8..8 3.9.8 8..9..9.8.9 7..9 3.7. 5.. 5.7....7...3.9.3.3. 8.7...5..5 9.8.5 3..5.3..7. 8....7 TL Cumhuriyet Halk Partisi 3 Temmuz 7 tarihinde benzin, motorin ve gazyağına kuruş, Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE İŞSİZLİKTE EN KÖTÜ DÖRT ÜLKE ARASINDA

TÜRKİYE İŞSİZLİKTE EN KÖTÜ DÖRT ÜLKE ARASINDA İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 16 Temmuz 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- TEMMUZ 2018 MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ARTTI, İSTİHDAM DÜŞTÜ TÜRKİYE İŞSİZLİKTE EN KÖTÜ DÖRT

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 18 Aralık 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 29 Eylül 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

Sağlıkta Maliyet Kavramı. Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlıkta Maliyet Kavramı. Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlıkta Maliyet Kavramı Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Sektörü (Piyasası) Sağlık sektörünü diğer sektörlerden ayıran temel farklılık,

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Mayıs - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN

Detaylı

Prof. Dr. Semih ÖZ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Semih ÖZ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu hizmetleri Konu 4: Kamu Hizmetleri Prof. Dr. Semih ÖZ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 2 Ocak 2018; NKARA 1 Anayasa BKK / KHK Anayasa Mahkemesi 2Kamu hizmetleri Güçler ayrılığı kuramı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2013, No: 58

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2013, No: 58 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2013, No: 58 i Bu sayıda; Ocak ayı işgücü ve istihdam verileri; Ocak-Mart Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları, IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türkiye de Sağlık Harcamalarının Finansal Sürdürülebilirliği

Türkiye de Sağlık Harcamalarının Finansal Sürdürülebilirliği Sağlık Nedir? Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlanmıştır: Sağlık insanın; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Türkiye de Sağlık Hakkı (T.C.Anayasası 56.Madde) Herkes sağlıklı ve dengeli

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

İHRACATTA VE İTHALATTA TL KULLANIMI

İHRACATTA VE İTHALATTA TL KULLANIMI İHRACATTA VE İTHALATTA TL KULLANIMI Gizem ERİM Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü Ağustos, 2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DIŞ

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

DEVLETE ÇALIŞIYORUZ ( ) ÜLKELERİN KRİZ KARNESİ ( ) TÜRKİYE NİN SIKIŞAN KENTLERİ ( ) KADINIM, İŞSİZİM, MUTLUYUM

DEVLETE ÇALIŞIYORUZ ( ) ÜLKELERİN KRİZ KARNESİ ( ) TÜRKİYE NİN SIKIŞAN KENTLERİ ( ) KADINIM, İŞSİZİM, MUTLUYUM DEVLETE ÇALIŞIYORUZ (10.01.2010) ÜLKELERİN KRİZ KARNESİ (24.01.2010) TÜRKİYE NİN SIKIŞAN KENTLERİ (14.02.2010) KADINIM, İŞSİZİM, MUTLUYUM (07.03.2010) HAYATIMIZ SINAV (28.03.2010) TÜRKİYE DE VERGİ BİLİNCİ

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Eylül - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İçindekiler 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Ocak 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Ocak 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2019 2019 Dönemi Gerçekleşmeleri 2018 yılı ayında 1,7 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı ayında 5,1 milyar TL fazla vermiştir. 2018 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı. Mali Hukuk Bilgisi Dersleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı. Mali Hukuk Bilgisi Dersleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO Adalet Programı Mali Hukuk Bilgisi Dersleri ÜNİTE V KAMU HARCAMALARI Kamu harcamaları Kamu Harcaması Kavramı Kamu Harcamalarının Tanımı Kamu harcamaları devlet

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN EK TABLOLAR. Ek 1. Ek 1: Ek Tablolar 3123

A.ERDAL SARGUTAN EK TABLOLAR. Ek 1. Ek 1: Ek Tablolar 3123 Ek 1: Ek Tablolar 3123 Ek 1 EK TABLOLAR Tablolar, - (129) Dünya Sağlık Örgütü: WHO Dünya Sağlık Raporu - (123) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: UNDP İnsani Gelişme Raporu - (128) Dünya Bankası: WB

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

7143 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI KANUNU MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

7143 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI KANUNU MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 7143 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI KANUNU MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Ataşehir Bulvarı Ata 2-3 Plaza Kat 10 No: 88 Ataşehir-İSTANBUL Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 14 Temmuz 2017

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 14 Temmuz 2017 AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 14 Temmuz 2017 Pazar 2017 yılı Mayıs ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 9,4 artış göstererek 213 bin adet seviyesinde

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ ÖZET; Bilindiği üzere Vergi ve Diğer Bazı ların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanuna göre, mükelleflerin 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri;

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2011-31 ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GSD DIŞ TİCARET A.Ş., GSD HOLDİNG KURULUŞUDUR MERKEZİ : İSTANBUL KURULUŞ TARİHİ : 17.10.1995 ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 10.000.000.- TL 17 NİSAN 2012 SALI GÜNÜ

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

ÜNİTE:1. Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2. Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3. Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2. Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3. Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2 Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3 Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4 Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri ÜNİTE:5 1 Türk Kamu Maliyesinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-211 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergide Uluslararası Trendler: Tobin & Robin Umurcan Gago 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergide Uluslararası Trendler: Tobin & Robin Umurcan Gago 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Vergide Uluslararası Trendler: Tobin & Robin Umurcan Gago Devletlerin Vergi Politikaları 2008 öncesi dönemdeki trendler De-regülasyon raporlama yükümlülüklerinin azaltılması Portföy yatırımlarında

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 3 Ocak 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

ÜNİTE:1. Gelir Vergisi: Konu, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası) ÜNİTE:2

ÜNİTE:1. Gelir Vergisi: Konu, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası) ÜNİTE:2 ÜNİTE:1 Gelir Vergisi: Konu, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası) ÜNİTE:2 Ticari Kazançlar (İşletme Hesabı Esası, Basit Usul, Esnaf Muaflığı), Zirai Kazançlar ÜNİTE:3 Ücretler,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM MEHMET ÖZÇELİK

EKONOMİK GÖRÜNÜM MEHMET ÖZÇELİK Dünya Ekonomisine Küresel Bakış International Monetary Fund (IMF) tarafından Ekim 013 te açıklanan Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre, büyüme rakamları aşağı yönlü revize edilmiştir. 01 yılında dünya

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği

Dünya da ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya da ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Amaç İstatistikî veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye deki İSG durumu hakkında bilgi sahibi olmak. 2 Öğrenim hedefleri ILO İSG verileri, WHO meslek

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı AB Uzman Yrd. Zeynep ORAL 28.05.2014

Detaylı

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 27 Şubat 2018

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 27 Şubat 2018 AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 27 Şubat 2018 Pazar 2017 yılı Aralık ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 4,2 azalarak 213 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- GENEL ÇERÇEVE:...

-İÇİNDEKİLER- GENEL ÇERÇEVE:... -İÇİNDEKİLER- I. GENEL ÇERÇEVE:... 1 A. Giriş:... 2 B. Örtülü Sermayenin Vergicilikteki Konumu:... 4 1. Vergiden Kaçınma:... 4 2. Vergiden Kaçınma Karşıtı Kurallar:... 5 3. Örtülü Sermayenin Şematik Konumu:...

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Kasım 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı